SOPIMUS poistettava teksti yliviivattu lisättävä teksti alleviivattu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS poistettava teksti yliviivattu lisättävä teksti alleviivattu"

Transkriptio

1 1 SOPIMUS poistettava teksti yliviivattu lisättävä teksti alleviivattu Haminan kaupunki, Virolahden kunta ja Miehikkälän kunta sopivat ympäristötoimen palveluiden järjestämisestä, alueellisen valvontayksikön muodostamisesta sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen ja terveydensuojeluviranomaisen tehtävistä sekä eläinlääkäripäivystyksestä seuraavaa: PALVELUIDEN LAAJUUS JA PALVELUTASO Haminan kaupunki antaa tässä sopimuksessa mainitut ympäristötoimen palvelut Virolahden ja Miehikkälän kunnille samassa laajuudessa ja samantasoisina kuin se antaa omille asukkailleen, ellei toisin sovita. Ympäristötoimen palveluilla tarkoitetaan ympäristönsuojeluhallinnon, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tehtäviä. Palveluiden tuottamiseen osallistuu Haminan ympäristönsuojelun ja terveydensuojelun henkilökunta sen mukaan kuin kunkin tehtävän vaatima osaaminen edellyttää. Virolahden ja Miehikkälän alueella käsiteltävien maa-aineslupahakemusten käsittelystä määrätään tässä sopimuksessa ja hallintosäännöissä erikseen. Virolahden ja Miehikkälän maa-aineslupahakemusten valmistelun ja lupapäätösten valvonnan tekee Virolahden rakennusvalvonta. Lupapäätökset ratkaisee Haminan ympäristölautakunta. Menettelystä säädetään hallintosäännöissä. Maa-aineslupien ja ympäristölupien lupamaksut tilitetään siihen kuntaan, jonka henkilöstö lupapäätökset valmistelee. Sisäiset toimistopalvelut Haminan ympäristötoimi ympäristön ja rakentamisen valvonta saa Haminan konsernipalveluilta ja niiden kustannukset yhteislautakunnan osalta sisältyvät perittävään hallinto- ja toimistokulujen korvaukseen. Palveluihin kuuluu myös ympäristön tilan seuranta, kuten näytteiden ottaminen, ja luonto-, vesistö- ym. inventointien teettäminen. Niiden kustannukset eivät sisälly korvaukseen, vaan ne peritään erikseen Virolahden ja Miehikkälän kunnilta. Alueellisiin tutkimuksiin osallistumisesta ja inventointien teettämisestä päättää Virolahden ja Miehikkälän kuntien osalta yhteinen ympäristötoimi ympäristöpäällikkö talousarviomäärärahojen puitteissa. Periaatteena on se, että kukin kunta maksaa omalla alueellaan tehtävät tutkimukset. HENKILÖSTÖ JA TOIMITILAT Haminan ympäristötoimen virat lukien:

2 2 Ympäristönsuojelu: 1 Ympäristöpäällikkö 1 Ympäristösihteeri 1 Ympäristötarkastaja (terveysvalvonta ja ympäristönsuojelu lähtökohtaisesti 60/40 %) (Virolahden ja Miehikkälän tehtävät) Terveydensuojelu: 3 Terveystarkastajaa 1 Terveysinsinööri, joka toimii myös terveysvalvonnan johtajana 4 Eläinlääkäriä Ympäristötarkastajan viran sijoituspaikka on Hamina Virolahti. Viranhaltijalle järjestetään toimitila myös sekä Virolahdelle että Miehikkälään kummankin kunnan kustannuksella. Ympäristötarkastajan viran täyttää Haminan kaupunki kuultuaan Virolahden ja Miehikkälän kuntia. Ympäristötarkastaja kuuluu Haminan ympäristötoimen organisaatioon ja on Haminan kaupungin johtosääntöjen hallintoja toimintasääntöjen alainen. Lisäksi Haminan ympäristötoimi ympäristön ja rakentamisen valvonnan tulosalue osoittaa kuntien terveysvalvonnan tehtävien hoitamiseen 0,3 htv:n työpanoksen terveystarkastajien työajasta. Lisäksi Virolahti ja Miehikkälä kustantavat vuosien 2017 ja 2018 aikana ylimääräisen kolmen kuukauden resurssin terveysvalvontaan, josta sovittiin neuvottelussa Virolahden ja Miehikkälän kunnat osoittavat kustannuksellaan henkilöstön käyttöön työtilat ja tarvittavat työvälineet mukaan lukien ATK-laitteet ja asiakirjahallinnon ohjelmat. Terveysinsinöörin työnkuva sisältää kaikkien kuntien osalta terveysvalvonnan johtajan tehtävät (lähtökohtaisesti 40% sekä terveystarkastajan tehtävät 60%). Terveysinsinöörin palkka- ja muut kustannukset jaetaan kuntien kesken asukaslukujen suhteessa. Virolahden ja Miehikkälän eläinlääkärit kuuluvat Haminan ympäristötoimen organisaatioon ja ovat Haminan kaupungin johtosääntöjen hallinto- ja toimintasääntöjen alaisia. Virolahden ja Miehikkälän kunnaneläinlääkäreiden toimialueena ja sijoituspaikkana säilyvät ao. kunnat sekä heillä on vastaanotto edelleenkin kummassakin kunnassa. Eläinlääkäreiden päivystysalueena säilyy nykyinen Haminan, Virolahden ja Miehikkälän alue. Virolahden ja Miehikkälän kunnat osoittavat kustannuksellaan eläinlääkärien käyttöön työtilat ja tarvittavat työvälineet mukaan lukien ATK-laitteet ja asiakirjahallinnon ohjelmat. Eläinlääkäripäivystyksestä on sovittu erikseen Haminan ja Kotkan ympäristölautakuntien kesken huhtikuussa Virolahden ja Miehikkälän kunnaneläinlääkäreille järjestetään tarvittavat ATK-yhteydet Haminan kaupungin verkkoon. Arkistoinnin osalta päätearkisto on Haminassa, käsiarkisto säilyy eläinlääkärien omissa toimitiloissa. Kunnaneläinlääkäri toimii muiden eläinlääkäreiden sijaisena vuosilomien, päivystysvapaiden ja muiden viranhoidon keskeytysten aikana. Vastaavasti kunnaneläinlääkärin sijaisena toimii kaupungineläinlääkäri, Virolahden kunnaneläinlääkäri tai Miehikkälän kunnaneläinlääkäri. Kunnaneläinlääkäri huolehtii niistä tarkastuksista, joiden tekeminen edellyttää eläinlääkärin pätevyyttä. Myös

3 3 muut eläinlääkärit ovat velvollisia osallistumaan tarkastuksiin ja eläinsuojelutehtäviin siten kuin kunnallinen lääkärisopimus, toimenkuvat tai esteellisyys edellyttävät. PALVELUTOIMINTA Kunnille järjestettävät ympäristötoimen palvelut annetaan Haminan kaupungintalolla, eläinlääkäreiden vastaanottotiloissa, Virolahden ja Miehikkälän kuntien osoittamissa toimitiloissa ja tarkastuskohteissa. YHTEINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA LUPAVALIOKUNTA Haminan kaupungin ympäristölautakunta lupavaliokunta toimii kuntien yhteisenä ympäristölautakuntana ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena. ValioLautakuntaan kuuluu yhdeksän kymmenen jäsentä, joista Haminan kaupunginvaltuusto valitsee kuusi seitsemän varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä Virolahden ja Miehikkälän kunnanvaltuustot ao. kuntien sopimalla tavalla yhteensä kolme varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Haminan kaupunginvaltuusto nimeää lautakunnan valiokunnan puheenjohtajat. Haminan kaupunki maksaa myös Virolahden ja Miehikkälän kuntien valitsemille ympäristölautakunnan valiokunnan jäsenille ja muille kutsutuille kokouspalkkiot, matka- ja koulutuskustannukset sekä ansionmenetyskorvaukset ja perii ne kunnilta takaisin sen mukaan kuin kuntien jäsenet ovat olleet läsnä kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa. ELÄINLÄÄKÄRIEN SIJAISET Eläinlääkärit tuuraavat toisiaan silloin, kun yksi eläinlääkäreistä on virkavapaalla, päivystysvapaalla tms. Kesälomajärjestelyistä sovitaan erikseen. ELÄINLÄÄKÄREIDEN PÄIVYSTYSSOPIMUS Tässä sopimuksessa sovitaan eläinlääkäripäivystyksestä Miehikkälän ja Virolahden kuntien sekä Haminan kaupungin alueella seuraavaa: Päivystykseen osallistuvat Haminan kaupungin eläinlääkärit. Tarvittaessa kaupunki voi ottaa päivystykseen osallistuvalle eläinlääkärille ulkopuolisen sijaisen vain poikkeustapauksessa. Sijaisen ottamisesta on sovittava etukäteen ympäristöpäällikön kanssa. Päivystäjinä voivat toimia laillistetut eläinlääkärit sekä eläinlääketieteen opiskelijat, jotka EVIRA on oikeuttanut toimimaan eläinlääkärin toimessa.

4 4 Päivystyksessä Miehikkälän ja Virolahden kuntien sekä Haminan kaupungin alueella on päivystyspiiri, jossa viikonloppuisin, juhlapäivinä, arkipyhinä ja arkiöinä päivystää yksi eläinlääkäri. Päivystys alkaa arki-iltaisin kello ja päättyy seuraavana aamuna kello Viikonloppuisin päivystys alkaa perjantaina kello ja päättyy maanantaina kello Joulu- ja juhannusaattona sekä itsenäisyys- ja vapunpäivänä sekä muina arkipyhinä ja juhlapäivinä päivystys alkaa mainittuja päiviä edeltävänä arkipäivänä kello ja päättyy ensimmäisenä arkipäivänä kello Kustannukset tästä päivystyksestä jaetaan osapuolten kesken siten, että kukin osapuoli maksaa 1/3 päivystyskustannuksista. Lisäksi lisätään arvonlisävero, mikäli toiminta on arvonlisäveron alaista toimintaa. Haminan kaupunki laskuttaa Miehikkälän ja Virolahden kuntia kuukausittain vuosittain. Eläinlääkärille kaupunki maksaa päivystyskorvaukset laskun perusteella. Päivystyskorvausten maksu tapahtuu voimassa olevan KVTES:n mukaan. Päivystävän eläinlääkärin velvollisuutena on hoitaa ensisijaisesti kiireelliset sairaustapaukset sekä suorittaa tarpeelliseksi katsomansa sairasmatkat päivystyspiirissä, antaa puhelimitse tarpeelliset hoito-ohjeet sekä lääkemääräykset. Päivystyksen käytännön järjestelyistä vastaa Haminan ympäristön ja rakentamisen valvonta. TYÖTERVEYSHUOLTO- JA TYÖSUOJELUPALVELUT SEKÄ TYKY-TOIMINNOT Työterveyshuolto ja työsuojelupalvelut sekä TYHY-toiminnot järjestetään ympäristötoimen ympäristön ja rakentamisen valvonnan henkilöstölle Haminan kaupungin puolesta. ASIAKASMAKSUT Maksullisista palveluista Haminan kaupunki perii asiakkailta Haminan ympäristölautakunnan tai lupavaliokunnan hyväksymän taksan mukaiset maksut, jotka tuloutetaan Virolahden tai Miehikkälän kunnalle toiminnan sijaintipaikan mukaan. Eläinlääkärien osalta asiakasmaksut ovat kunnaneläinlääkäriliiton mukaisia taksoja. PALVELUIDEN KUSTANNUKSET Virolahden ja Miehikkälän kunnat maksavat palveluiden järjestämisestä Haminan kaupungille edellä mainitun 1,3 htv:n henkilöstön palkkauskustannukset

5 5 ympäristötarkastajan ja terveystarkastajien osalta sekä Virolahden ja Miehikkälän kunnaneläinlääkärien 2 htv:n palkkauskustannukset henkilöstöhallinnon vyörytyserineen sekä ko. henkilöstön matka-ja koulutuskulut. Neljännen eläinlääkärin (kunnaneläinlääkäri) palkkakustannukset jaetaan tasan kaikkien sopimuskuntien kesken 1/3 kullekin. Palkkauskustannuksiin sisältyvät myös ko. henkilöstön osalta mahdolliset ylimääräiset eläkekulut sekä mahdolliset sijaisuuksista aiheutuvat todelliset kustannukset. Virolahden ja Miehikkälän kunnat sopivat keskenään, että Virolahti maksaa 65 % ja Miehikkälä 35 % ympäristötarkastajan ja terveystarkastajien (1,3 htv) sekä ylimääräisen terveysvalvonnan resurssin edellä mainituista palkkauskustannuksista. Ympäristötarkastajan ja terveystarkastajien työaika jakautuu kuntien välillä lähtökohtaisesti samassa suhteessa. Eläinlääkäreiden kustannukset jakautuvat siten, että Virolahden kunta maksaa eläinlääkäreiden kustannuksista 1 htv:n ja Miehikkälän kunta 1 htv:n. Haminan kaupunki laskuttaa Virolahden ja Miehikkälän kuntia kunnaneläinlääkäreiden osalta edellä mainituista kustannuksista. Terveysinsinöörin palkkaus- ja muut kustannukset jaetaan kuntien kesken asukaslukujen suhteessa siten, että vuodenvaihteen asukaslukuja käytetään alkaneen vuoden kustannusten jakoperusteina tasauslaskutuksessa. Virolahden ja Miehikkälän kunnat maksavat lisäksi Haminan kaupungille sovitun 65/35 % -jaon mukaisesti yhteensä euron suuruisen vuosikorvauksen hallinto- ja toimistokuluista, mukaan lukien arkistoinnin ja työnjohdon. Mahdollisista poikkeuksellisista menoista voidaan sopia kesken kauden osapuolten kesken. LASKUTUS Haminan kaupunki laskuttaa Virolahden kuntaa ja Miehikkälän kuntaa kuukausittain etukäteen edellä mainittujen kustannusten mukaisesti. Vuosikorvauksen määrä tasataan kerran vuodessa tasauslaskulla, kun nähdään koko vuoden toteutunut tilanne. Samoin kerran vuodessa Hamina laskuttaa yhteisen lautakunnan kokouspalkkiot sekä tulouttaa kunnille asiakasmaksutulot. Laskun eräpäivä määrätään siten, että maksajalle jää vähintään kahden viikon suoritusaika. Mikäli tähän sopimukseen perustuvan maksun suorittaminen viivästyy, erääntyneille saataville maksetaan korkolain mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien. Haminan kaupunki tekee kalenterivuosittain tilinpäätöksensä valmistuttua kirjanpitoonsa perustuvan vuositilityksen menoista ja tuloista Virolahden ja Miehikkälän kunnille. Hamina tasaa perimänsä ennakot vuositilityksen yhteydessä todellisia kustannuksia vastaaviksi. SOPIMUKSEN TULKINTA

6 6 Sopimuksen toteutumisen seuranta tapahtuu vuosittaisessa seurantakokouksessa, johon Virolahden ja Miehikkälän kunnanhallitukset palvelun tilaajina nimeävät edustajansa. Maksuperusteiden tarkistamisesta neuvotellaan seurantakokouksessa kuntien kesken vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Kuntien hallituksilla on oikeus päättää tämän sopimuksen mukaisista perustelluista maksuperusteiden muutoksista. Palvelujen olennaisesta muutoksesta on neuvoteltava välittömästi kuntien kesken palvelutarpeen muutoksen tultua tietoon. Mahdolliset erimielisyydet sovitaan ensisijassa kuntien yhteisessä seurantakokouksessa tai neuvotteluteitse. Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuneet erimielisyydet ratkaistaan viime kädessä hallintoriita-asiana Itä-Suomen hallinto-oikeudessa. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Tämä sopimus on voimassa allekirjoituspäivästä lukien toistaiseksi, jollei sitä jonkun osapuolen toimesta irtisanota. Sopimuksen irtisanomisaika on kunkin sopijaosapuolen osalta yksi kalenterivuosi niin, että sopimus voi päättyä vain vuodenvaihteessa. Tämä sopimus sitoo Haminan kaupunkia, Virolahden kuntaa ja Miehikkälän kuntaa sen jälkeen, kun kuntien valtuustot ovat sen yhtäpitävillä lainvoimaisilla päätöksillä hyväksyneet ja sopimus on asianmukaisesti allekirjoitettu. Sopimuksen päivitysluonteisista tarkistuksista päättää ympäristölautakunta lupavaliokunta. Maakuntauudistuksen tultua voimaan alkaen, tämä sopimus koskee ainoastaan niitä tehtäviä, jotka eivät siirry maakuntahallinnon hoidettavaksi. MUUT MÄÄRÄYKSET Tällä sopimuksella lakkautetaan edellinen Haminan kaupungin ja Virolahden ja Miehikkälän kuntien välinen sopimus Haminan, Virolahden ja Miehikkälän ympäristötoimen palveluiden järjestämisestä päättymään samalla, kun tämä sopimus astuu voimaan. Tätä sopimusta on tehty kolme (3) samansisältöistä kappaletta yksi kullekin osapuolelle. Haminassa / 2017 HAMINAN KAUPUNKI VIROLAHDEN KUNTA MIEHIKKÄLÄN KUNTA Hannu Muhonen Osmo Havuaho Arto Ylönen

7 kaupunginjohtaja kunnanjohtaja kunnanjohtaja 7