Paperikonetekninen julkaisu JUHLANUMERO VIERAILUJA PAPERITEHTAILLA JO 30. VUODEN AJAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paperikonetekninen julkaisu JUHLANUMERO VIERAILUJA PAPERITEHTAILLA JO 30. VUODEN AJAN"

Transkriptio

1 Paperikonetekninen julkaisu JUHLANUMERO 30 VIERAILUJA PAPERITEHTAILLA JO 30. VUODEN AJAN

2 Teekkarisanat NIPPI-lehti 30. vuosikerta Numero 1/2014 JULKAISIJA Paperikoneteekkarit Oulun yliopisto Konetekniikan osasto PL OULUN YLIOPISTO TOIMITUS Antikainen Eino (assistentti) Baas Ohto Juutinen Ville Kalapudas Joni Kari Markku Kittilä Pekka Kultalahti Karri Pesonen Juha Rytinki Mikko PAINO Erweko Oy Oulu ISSN Vuoden 2014 Nippi-ryhmän toimituksen työ on saatu päätökseen ja aikaansaannoksena meillä on kunnia julkaista Nippi-lehden 30. vuosipainos. Varhain alkuvuonna startannut mainos- ja artikkelitilan myyminen johti maaliskuun puolivälissä alkaneeseen ulkomaan opintomatkaan, joka toteutettiin tänä vuonna auringon, tequilan ja mariachien luvattuun maahan Meksikoon sekä Karibian trooppiseen saarivaltioon Dominikaaniseen Tasavaltaan. Suurimman osan vierailuistamme kohdistuttua Meksikoon, me teekkarit saimme pian huomata, että Meksiko on paljon muutakin kuin pelkästään polttavaa aurinkoa ja agaave-kasveja. Vierailtuamme Suomen suurlähetystössä Mexico Cityssä, paikallisessa paperiteollisuuden kauppakamarissa Camara del Papelissa sekä monikansallisten paperiyhtiöiden tehtaissa, aloimme käsittää, miten nopeasti kasvavan ja kehittyvän valtion markkinoissa on paperin ja kartongin kulutuksen osalta edelleen valtavasti kasvupotentiaalia. Meksikon paperituotanto on merkittävästä kotimaisesta tuotannosta huolimatta suurelta osin riippuvainen tuonnista ja käyttää lähinnä kierrätyskuituja. Tehdasvierailuilla pääsimme tutustumaan mm. Meksikon SCA:n moderniin tissue-tehtaaseen ja Smurfit Kappan kauan käytössä olleeseen pakkauskartonkitehtaaseen. Dominikaanisen tasavallan pääkaupungissa Santo Domingossa kävimme vierailemassa Industria Del Papel Sidon käsityövaltaisessa iäkkäässä paperitehtaassa, jossa valmistettiin yhtenä tuotteena Haitiin vietävää hyvin ohutta vessapaperia. Oli hienoa päästä tutustumaan ulkomaiseen yrityskulttuuriin ja toimintaan ja samalla huomasimme miten haastavassa ympäristössä suomalaiset yritykset kilpailevat ja iloksemme silti pärjäävät. Tietoa matkalla tuli niin paperikoneiden tekniikasta kuin alan kehitysmahdollisuuksista, mutta mieleen jäivät myös meksikolaisten ruokien tulisuus, Karibian paratiisimaiset hiekkarannat ja eksoottiset tanssijattaret. Haluamme lämpimästi kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme antamastanne ensiarvoisesta tuesta, joka teki unohtumattoman opinto matkamme mahdolliseksi. Oulun paperikoneteekkarit Joni Kalapudas Sisällysluettelo Teekkarisanat...3 Yliopisto uudistui - mikä parani, vai huonontuiko yliopisto?...4 Nippi-toimituksen opintomatka Väli-Amerikkaan...9 ProMinentin ja Netzschin pumput sekä TOMAL-jauhelaitteistot...18 Tehokkuutta ja turvallisuutta oikealla hihnavalinnalla...24 Nonwoven and hybrid TMO felts from Valmet...28 Rocla - suomalainen menestystarina...32 Eurooppalainen kunnossapidon asiantuntija - sertifioidusti NIPPI VOL. 30 NO NIPPI VOL. 30 NO

3 Johdanto Juhani Niskanen Professori, koneenrakennus Teknillinen tiedekunta, Oulun yliopisto Yliopisto uudistui - mikä parani, vai huonontuiko yliopisto? Yliopistouudistuksesta on nyt muutama vuosi. Uutta yliopistolakia perusteltiin fantastisena mahdollisuutena yliopistoille. Tässä artikkelissa on yksi näkö kulma usei den muiden joukossa siitä, mentiinkö parempaan suuntaan, oliko vanha sittenkin parempi, vai saavutetaanko hyödyt vasta myöhemmin. Lukija voi itse päätellä, parantaako uudistus Suomen ja suomalaisten yritysten osaamista ja toimintaedellytyksiä. Perinteinen yliopistolaitos Suome ssa ja maailmalla Yliopistot ovat instituutioina jo satoja vuosia vanhoja. Yliopistojen perusidea on yhdistää tutkimus ja opetus siten, että yliopistoista valmistuneilla maistereilla, diplomiinsinööreillä, lisensiaateilla ja tohtoreilla on mahdollisim man ajanmukainen osaa minen, jota he sitten työelämänsä aikana hyödyntävät omassa työssään ja samalla tulevat hyödyntäneeksi yhteis kuntaa siten, että yhteis kunnan satsaus on ollut kannattavaa. Yliopistojen tehtävänä on myös tehdä tutkimusta ja julkaista tutkimustuloksensa mahdollisimman laajasti. Perinteisessä yliopistoideologiassa tämän on katsottu onnistuvan parhaiten siten, että yliopistojen professuurit eli oppituolit ovat mahdollisimman itsenäisiä. Yliopisto määrittelee haluamansa tieteenalan, johon haetaan mahdollisimman pätevä henkilö usein kansainvälisen haun ja kansainvälisen asiantuntija-arvioinnin avulla. Sen jälkeen kyseisellä henkilöllä on akateeminen vapaus tutkia ja opettaa ilman ulkopuolista puuttumista tutkimustuloksiin ja opetussisältöön. Yliopistoja on maail malla periaatteessa kahdenlaisia. Yksityiset yliopistot ovat usein saaneet peruspääomansa varakkaan lahjoittajan varoista ja toiminta jatkuu peruspääoman tuotoilla, ulkopuolisella tutkimus rahoituksella ja opiskelijoiden maksamilla, joskus hyvinkin korkeilla, luku kausimaksuilla. Tällais ten yli opistojen ala on useimmiten lahjoittajien määrittelemä, eikä lahjoittaja useinkaan ole kiinnittänyt huomiota yliopiston yhteis kunnal liseen merkitykseen. Julkisilla varoilla ylläpidetyt yliopistot toimivat yhteiskunnan keräämillä verovaroilla. Useimmiten niillä ei, kuten Suomessa, ole lukukausimaksuja tai ne ovat varsin alhaisia. Tutkimusrahoitus on yhteiskunnan perusrahoituksen ja ulkopuolisen rahoituksen summa. Yliopistojen toimiala määräytyy tavallisesti yhteiskunnan tarpeiden pohjalta ja tarpeiden määrittelijöinä toimivat poliitikot ja johtavat virkamiehet. Suomalaiset yliopistot ovat käytän nössä kaikki yhteiskunnan ylläpitämiä. Yhteiskunta ylläpitää yliopistoja vero varoin ja määrittelee kunkin yliopiston osalta ne alat jolla se saa toimia. Varsinkin julkisiin virkoihin vaaditaan yhteiskunnan määrittelemä pätevyys, jonka voi saada vain näistä yliopistoista. Järjestelmä on siis monopolisoitu valtion hallin noimaksi toiminnaksi yliopiston tuot tamia ammattinimikkeitä myöten. Lain säädännöllä tämä mono poli soituminen on laajenemassa yksi tyisellekin puolelle esimerkiksi tekniikan alalla. Kuka tahansa ei saa suunnitella esimerkiksi siltoja, vaikka osaisikin. Ulkomailla suoritetut tutkin not tunnustetaan ja rinnastetaan kotimaisiin tapauskohtaisesti lähinnä tutkinnon antavan yliopiston maineen perusteella. Joskus vaaditaan kotimaassa suoritettuja täydentäviä opintoja, jolloin kotimainen yliopisto ottaa vastuun myös ulkomaisten opintojen pätevyydestä. 50-luvulta alkaen Suomen yliopisto laitosta alettiin hajasijoittaa. Esimerkiksi Ouluun yliopisto perustettiin 50-luvun lopulla ja se laajeni tieteenaloilla mitattuna lähes nykyiselleen 60-luvulla. Hajasijoituksen kantava idea on siinä, että tarjoamalla helposti saavutettava ja korkeatasoinen yliopistokoulutus, saadaan maasta haravoitua mahdol lisimman tehokkaasti ne oppimishaluiset ja oppimiskykyiset nuoret opiskelemaan aloja, joita yhteiskunta katsoo tarvitsevansa. Hajasijoitetun yli opisto laitoksen tärkeim mäksi teh tä väksi katsottiin osaamis tason nosto opetuksen kautta. Tutkimus oli lähinnä keino ylläpitää ja osoittaa opetushenkilökunnan ajanmukainen osaamistaso. Hajasijoitusta kriti soitiinkin voimakkaasti sillä perusteella, että tutkimus kärsisi liian pienten yksiköiden takia, eikä hajasijoitettuihin yliopistoihin uskottu edes saatavan riittävän päteviä opettajia. Yliopistojen hajasijoitus osoittautui kuitenkin silloiseen teol lis tuvaan Suomeen hyvin sopivaksi ja sitä voidaan pitää yhtenä mer kit tävimmistä syistä Suomen ainut laatuiselle elintason nousulle. Yliopistouudistusten sarja 90-luvulle tultaessa Suomi oli saavuttanut lähes länsimaisen elintason. Ei oltu enää mikään halpatuotantomaa ja elinkeinorakenteet alkoivat muuttua muillakin aloilla kuin maataloudessa. Laman tultua alkoi myös kritiikki yliopistoja kohtaan kasvaa. Milloin tuotettiin joillekin aloille liikaa loppututkintoja, milloin joillakin aloilla oli puutetta. Yliopistoja pidettiin kalliina, mak soihan valtio virkapalkat kuin manulle illallisen ja tilat rahoitettiin suoraan valtion budjetista. Tohtoreita ja muita huippuosaajia koulutettiin liian vähän. Akateemista vapauttakin pidettiin vapautena olla tekemättä juuri mitään. Ainoa joustokohta kustannusten karsimiseksi oli supistaa toimintamäärärahoja. Yliopistoja piti alkaa säätelemään. Laman myötä päätettiin lakkauttaa joitakin koulutusaloja ja perustaa tilalle uusien kasvavien alojen kuten IT-alan koulutuspaikkoja. Ei oikein onnistunut valtion ohjaus. Lakkautettavat alat valittiin väärin, IT-ala ei saanut riittävästi osaajia ja kustannukset vain kasvoivat. Myös monilla muilla aloilla oli puutteita sekä tutkimuksen tuottamasta tiedosta että valmistuneista osaajista, erityisesti huippuosaajista. Huippuosaaminen oli tuolloin muotisana, jota saivat käyttää vain harvat ja valitut. Yliopistouudistuksen ensimmäinen vaihe oli antaa kiinteistöt niitä hallinnoivalle valtion yhtiölle ja määritellä yliopistojen rahoitus kaavalla. Kaavassa tutkimuksen määrää ja laatua mitattiin valmistuneiden tohtorien määrällä. Tohtoreiden määrä alkoikin kasvaa voimak kaasti. Samoin yliopistot alkoivat rakennuttaa uusia toimitiloja. Nyt niitä saisi niin paljon kuin haluaa, kunhan vaan vuokransa maksaa Senaatti-kiinteistöille. Ennen oltiin valtion budjettien varassa ja uusien tilojen saaminen saattoi kestää jopa vuosikymmeniä. Tärkein rahoituksen mittari oli kuitenkin loppu tutkinnot. 70 % määräytyi loppututkinnoista ja tästä tavoite antoi 60% ja toteuma 40%. Tulosneuvotteluissa yliopiston ja opetusministeriön välillä neuvoteltiin tavoitteiden suuruudesta. Yliopistojen virkapalkkojen yli jäävä toimintaraha pieneni koko ajan. Sen korvasi kilpailtu ulkopuolinen rahoitus, josta suurin osa tuli kuitenkin valtion ra hoista Tekesin ja Suomen Akatemian kautta ja rahaa ohjattiin aloille, joiden uskottiin olevan tulevaisuuden aloja. Esimerkiksi IT-ala ja bioala saivat kasvavat resurssit, mutta perinteisemmät alat jäivät vähemmälle. Lisäksi saatiin jatkuva rahoituksen hakemisen vaiva. Yliopistojen perinteiset, kansainvälisesti arvioidut, pro fessorit eivät enää olleet päteviä arvioimaan tekemistään, vaan rahoi tus määräytyi kulloistenkin trendien mukaisesti milloin millekin alalle ja rahoituspäätökset tehtiin tasolla, jolla kyseisen alan tuntemus ja merkityksen ymmärtäminen on vähintään kyseen alaista. Yliopistouudistuksiin tuli myöhem min joukko tarkennuksia ja tehosta mistoimenpiteitä. Osa rahoituksesta alettiin myöntää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden perusteella määrittele mättä kuitenkaan, mitä tarkoittaa yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja yliopistorahoituksen kokonaisraami rahoitukselle säilyi entisellään. Yliopistojen taloushallinto keskitettiin valtakunnalliseen palveluyritykseen, Certiaan. Yliopistouudistukset huipentuivat viimei seen vaiheeseen, jossa mallia haettiin yksityisistä yliopistoista. Kiin teistöt siirtyivät yliopistojen omista maan yhtiöön yliopiston perus pääomaksi. Yliopistot keräsivät yksi tyistä rahoitusta ja valtio pääomitti yliopistoja 2,5 kertaisella määrällä kerät tyyn summaan nähden. Uuden yliopistolain mukaisesti yliopistoille tuli hallitus, jossa on ulkopuolisia jäseniä ja yliopiston rehtorista tuli ikään kuin yrityksen toimitusjohtaja. 4 NIPPI VOL. 30 NO NIPPI VOL. 30 NO

4 Yliopisto ei siis enää ole valtion tilivirasto, vaan kuin yritys, jolla on ansaintalogiikka rahoituksen hankkimiseksi ja tase näyttää taloudenpidon onnistumisen. Enää ei olla sidottuja vuotuiseen määrärahaan. Samassa yhteydessä valtion antama yliopistorahoitus sidottiin indeksiin ja luotiin uusi kaava rahan jakamiseksi yliopistojen kesken. Uudessa kaa vassa on lähemmäs 20 mitattavaa kohtaa ja kullakin kohdalla on oma kertoimensa. Kaavassa korostuu tutkimuksen määrä ja kansainvälisyys. Eritasoiset julkaisut on tarkkaan luokiteltu ja viittaukset julkaisuihin ovat merkittäviä. Tutkimustoiminnan volyymi ja tutkimushenkilöstön määrä palkitaan lisärahoituksena, vaikka tut kimus olisikin tehty ulkopuolisella rahoi tuksella. Ulkomaalaisten suorit tamien tutkintojen arvo yliopistolle on paljon suurempi kuin suomalaisten suo rit tamien tutkintojen. Kaava ei juuri kaan ota kantaa tutkinnon tar peel lisuuteen. Työl listymisen merki tys on vain yksi prosentti. Sen sijaan opintopisteiden keruunopeus korostuu, jonka uskotaan nopeuttavan valmistumista. Nyt kaavaan ollaan lisäämässä opiskelijapalaute, jonka merkitys on kolme prosenttia ja sen saa, jos valmistujat täyttävät palautelomakkeen. Palautteen ei tar vit se olla hyvää. Vaikka viimeisin uudistus tähtäsi yli opisto jen itsenäis tymiseen, eivät ne edelleenkään saa määritellä aloja, joille koulutusta annetaan. Siitä päättää OKM l. opetus- ja kulttuuriministeriö. Yliopistouudistuksen vaikutus arkeen Yliopistouudistuksen myötä tullut uusi rahoitusmalli monimutkaisine kertoimineen pyrki moniin kan sainvälistymis-, tasonnosto- ja tehostamistavoitteisiin kuitenkin niin, että rahoitus yliopistojen välillä ei mullistuisi. Tavoitteetkin olivat aina kin osin ihan hyväksyttäviä. Ei tarvitse olla kummoinenkaan matemaatikko, että saa kertoimet optimoitua siten, että muutokset yliopistojen välillä on kohtuullisia. Näin aluksi näyttikin. OKM kuitenkin vaati yliopistoja käyttämään kaavaa ainakin pääosin samanlaisena yliopistojen sisäiseen rahanjakoon. Tästä alkoikin varsi nainen mullistus. Nyt lähes kai kissa yli opistoissa on käyty YT-neuvotteluita ja hyviäkin opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa joudu taan potkimaan tylysti pois. Kaava huomioi hyvin huonosti eri alojen erilaisen kustannusrakenteen. Kalliita tutkimus- ja opetustiloja ei enää kannata ylläpitää, sillä mittarit huomioivat tällaisia eroja hyvin vähän. Oulun yliopistossakin on tilo jen uudelleenjärjestelyrumba, jossa tiloista pyritään pääsemään eroon. Saman aikaisesti yliopistokiinteistöjä hallinnoivalta yhtiöltä odotetaan voittoa, jonka valtio ensin verottaa ja sitten vielä vie osan osingoistakin, koska on osaomistajana kiinteistöyhtiössä. Tosi asial li sesti yli opis to jen rahoitusta pienennetään palauttamalla vuokrarahoja takaisin valtiolle. Kiinteistöjen vuokrien pitäisi olla markkinaehtoisia, mutta vuokrat ovat huomattavasti yli käyvän vuokratason. Oulun yliopiston 40 vuotta vanhoista pajatiloista maksetaan n. 20 neliöltä, kun uudeh koja pajatiloja Oulussa saa n. 6 neliö. Vielä muutama vuosi sitten opetus oli keskeisin mittari. Nyt painopiste on siir tynyt toiseen ääri päähän ja tutki mus korostuu. Ulkopuolisella rahoituksella oleva tutkimus tuot taa julkaisuja, siteerauksia ja tohto rintutkintoja. Kaava antaa näistä lisärahoitusta, joka johtaa tutkimuksen rahoituksen päällek käi syyteen. Koska kokonais rahoitus ei kasva, on opetus muuttunut nopeasti kannattamattomaksi. Kaikki yliopistot vähentävät opetuksen resursointia ja panostavat nyt kilvan tutkimukseen. Joillakin keskeisillä ja vält tä mättömillä opetus aloilla rahoi tus on parissa vuodessa jopa puolittunut. Millaisiahan huippuosaajia tällä me nolla syntyy. Edelleenkin ulko puolinen rahoitus ohjautuu tietyille erityisaloille, joiden osaajia uskotaan tule vaisuu dessa tarvittavan. Ei huo mata, että perusosaamisesta ei enää huolehdita. Loppu tutkintoa suorittavan opetuksesta on valitet tavasti suurin osa perusteiden opettelua ja vain pieni osa viimeiseen tutkimus tietoon perustuvaa. Lääketieteessä pitää edelleenkin opettaa anatomiaa, joka ei muutu eikä ole huippuosaamista. Konetekniikassa pitää insinöörin edel leenkin osata lukea kone piirustuksia ja tehdä lujuuslaskelmia. Perusteet eivät muutu ja ne pitää opetella, jotta voisi tulla huippuosaajaksi koulutusohjelmaan kuuluvalla kehittyvällä tut ki mus perusteisella osa-alueella vii meis tään työ elämässä. Nykyinen malli johtaa nopeasti tilan teeseen, jossa kannattaa tehdä pienissä tiloissa kirjoituspöytätutkimusta ja välttää opetusta. Tutkimus kannat taa tehdä alalta, jota tutkitaan muuallakin, mielellään englantia puhuvassa maassa, jossa on korkealle rankatut tutkimusfoorumit ja kaikki voivat siteerata toisiaan. Vain siten saadaan mittarit näyttämään hyviltä pienin kustannuksin. Ketään ei näytä kiinnostavan se, miten Suomen omia erityisolosuhteita voidaan hyödyntää. Näitä erityisolosuhteita löytyy mm. metsäteollisuuden piiristä, mutta alalla ei välttämättä ole kansainvälistä tiedeyhteisöä, jota tulosten mittaa minen edellyttää. Ketään ei näytä kiinnostavan, miten perustutkimus muutetaan esimerkiksi teolliseksi toiminnaksi tai laite valmistukseksi ja vientituloiksi hyödyntämään perus tutkimuksen tuloksia. Rahoitusmalli on peili muutaman edellisvuoden tut ki musmittareista eikä se rohkaise tulevaisuuden aloille, joita muut eivät ole vielä löytäneet. Loppupäätelmä Loppupäätelmä on lyhyt. Viimeisin yliopistouudistus ei periaatteessa ol lut toimi maton, vaan sillä oli ihan hyviä tavoitteita. Siihen liittyvät ohjaus mekanismit kuitenkin epä onnistuivat. Toivottavasti rahoitus mallin ominaisuudet ja negatiivisesti vaikut tavat takaisinkytken nät, kuten tohtori tehtailu aloille, joissa ei ole kysyntää, huomataan mahdol lisimman pian. Muuten meiltä loppuu perusosaaminen, jonka päälle aino as taan on mahdollista rakentaa huippuosaami seenkin perustuvaa taloudellista toimintaa. Viimeisimmät merkit eivät kyllä paljoa lupaa. Se in dek siin sidottu rahoitus raamikin, jonka piti turvata vakaa perustaso, mutta rahoitus mallin kautta johti edellä kuvattuun kehitykseen, on nyt leikattu moneen kertaan. Eikä tärkeintä työ elämärelevanssia kuvaavaa mittaria vieläkään korjata. Työllistymisen vai ku tus rahoitukseen on jatkossakin yksi prosentti ja koulutuksen tehtävänä ei näytä olevan osaamisen lisääminen, vaan estää nuorten liika vapaa-aika syrjäytymisen pelossa. 6 NIPPI VOL. 30 NO NIPPI VOL. 30 NO

5 Oulun yliopisto Eino Antikainen Tohtorikoulutettava NIPPI-TOIMITUKSEN OPINTOMATKA VÄLI-AMERIKAN PAPERINVALMISTUKSEN SALOJA SELVITTÄMÄÄN Suurkaupungin tuntua Matkamme alkoi Helsinki-Vantaan lentokentältä varsin aikaisin, lennon lähtiessä klo: 7.05 kohti Amsterdamia. Jatko lentomme suuntautui Amsterdamista kohti Mexico Cityä, joka oli tämän vuotisen opintomatkan pääkohde. Mexico City on kohteena mielenkiintoinen, sillä sen ympäristössä toimivat useat paperiteol lisuu den yritykset. Voidaankin sanoa, että suurkaupunki toimii jonkinlaisena paperi teollisuuden keskuspaikkana Meksikossa ja koko Väli-Amerikassa. Mexico Cityssä asukkaita on, riippuen keneltä asiaa tiedustelee, miljoonaa asukasta ja autoja kaupungissa on 9 miljoonaa eli kyse on todellisesta suurkaupungista. Lähetystövierailu oli loistava aloitus opinto matkallemme, sillä lähetystössä saimme kuulla esityksen Meksikon tavoista ja kulttuurista sekä taloudesta. Erilli sen esityksen meille tuli pitä mään Stora Enson toiminnasta Meksikossa Teija Kärkkäinen yrityksen Mexico Cityn myyntikonttorista. Esitelmä käsitteli Stora Enson toimintaa Väli-Amerikassa ja toiminnan haasteita. Esitelmistä saimme hyvän kuvan maan taloustilanteesta ja etenkin paperiteollisuuden tilasta. Näiden pohjatietojen perusteella olikin helppo ymmärtää matkan muilla vierailuilla vastaantulleita yritysten käytäntöjä ja toimintapoja. Tässä yhteydessä haluammekin esit - tää kiitok sen lähetys tön henkilö - kun nalle vierailun mahdollisestamisesta, Teija Kärkkäiselle hyvästä esityksestä sekä erityisesti Finpron Erna Takalalle suuresta avusta yritysvierailu jem me järjestelemisessä. Paikallisen tuotannon erot Torstaina pääsimme ensimmäiselle varsinaiselle yritysvierailulle kun suuntasimme Kimberly Clarkin Ecatepec:in tissue-tehtaalle. Vierailulla pääsimme kiertämään koko tuotantoprosessin läpi ja kuulimme sekä näimme Saavuimme illasta Mexico Cityyn ja maa hantulo selvi tyksen sekä muiden maahantulokäytäntöjen jälkeen pää simme hotellille yhdeksän aikoihin illasta. Hotelli lle saapu misen jälkeen pyrim me sopeutumaan nopeasti aikaeroon, koska ensimmäinen vierailu Suomen suurlähetystöön oli jo seuraavana aamuna klo: Luovutimme Kimberly Clarkille kiitoksena muiston vierailustamme. 8 NIPPI VOL. 30 NO NIPPI VOL. 30 NO

6 Smurfit Kappa:n tehtaalla keskustelttin kartongin ominaisuuksista. konkreet tisesti, kuinka kierrätyspaperista valmistetaan käsipyyhepapereita ja wc-paperia. Isännät kierrättivät meidät läpi tehtaan ja näyttivät tuotanto prosessin yksityiskohtaisesti vaihe vaiheelta. Jo ensimmäisen vierailun aikana huomasimme suomalaisten ja meksikolaisten tehtaiden erot, jotka ilmenivät muun muassa työntekijöiden määrässä, käsintehtävien työvaiheiden määrässä sekä maakohtaisessa paperimieltymyksissä. Perjantain vierai lum me kohteena oli Smurfit Kappa ja Cerro Gordon kartonkitehdas. Tehtaalla valmistettiin kartonkia kierrätyskuidusta, jota tuotiin Pohjois- Amerikan puolelta, koska Meksikon paperin keräystoiminta on vielä lapsen kengissä verrattuna esimerkiksi Suomeen. Meksikossa tavalliset kuluttajat eivät oikeastaan kierrätä paperia ollenkaan vaan paperi heitetään joko roskiin tai poltetaan. Pääsimme nauttimaan jälleen tehtaan toimintaa ja Meksikon paperimarkkinoita koskevasta esityksestä sekä tietenkin täysi mittaisesta tehdaskierroksesta. Meksikolaisista tehdas kier rok sis ta mie leen jää varmasti pää lim mäi - se nä se, että koneet ja pro sessin vai heet pääsee näkemään todella läheltä eikä tehtaalta löytynyt sellaista paikkaa, johon pyytämällä ei olisi päässyt. Tämän takia kierroksella pääsi näkemään paljon sellaisia asioi ta, joita koti Suomen turval lisuusmääräykset eivät sallisi. Smurfit Kappa:n tehtaalla oli kak si kartonki konetta, joista toisen koneen eri koi suu te na voitanee mainita 110 sylin terinen kuivatus osa, joka on jo silmälläkin katsoen yhtä pitkä kuin se kuuluisa nälkävuosi. Vierailu oli opiskelijoiden kannalta antoisa, sillä opiskelijat pääsivät kyselemään valmistusprosessista ja he laittoivatkin tehtaan edustajat koville tiedustellessaan kartongin valmistuksen saloja yksityiskohtaisesti. Viikonlopuksi ei virallisia vierailuja ollut vaan muutama vapaapäivä käytettiin paikallisiin nähtävyyksiin tutustumisen merkeissä, joita olivat muun muassa Torre Latinoamerika, Chapultepecin puisto ja eläintarha, Zolaco ja Xochimilco. Lämmintä säätäkään ei sovi olla mainitsematta, sillä lämpömittari kipusi viikonloppuna suomalaisittain lähes tukalaan 31 asteeseen. Maakuntamatkalla Mexicossa Viikonlopun jälkeen lähdimme aikaisin maanantai aamuna hieman ek soot ti semmalle vierailulle Scriben vihkotehtaalle San Juan Del Rioon, joka sijaitsee reilun kolmen tunnin ajomatkan päässä pohjoiseen Mexico Citystä. Paperin pakkauslinjastoa tarkastelemassa Scribe:n vihkotehtaalla. Vihkojen jälkikäsittelyä. Kyseinen vihkotehdas olikin mielen kiintoinen kohde, sillä vierailu isäntien mukaan kyseisellä tehtaalle ei kovinkaan usein vierailijoita ole käynyt. Isännät hoitivat kaikki järjestelyt viimeisen päälle ja tehtaalla pääsimme kiertämään kaikki tuotannon vaiheet yksityiskohtaisesti läpi. Tehdaskohtaisena erikoisuutena mainittakoon kierrevihkon kierteen teko ja sen asentaminen vihkoon. Kierretyyppejä oli pari kappaletta ja niiden valmistus sekä kiinnittäminen poikkesi täysin toisistaan. Myös vihkojen leikkaaminen ja kansien lisäämien olivat mielenkiintoisia työvaiheita. Vierailun jälkeen saimme vihkoista näytekappaleet mukaan ja isännät tarjosivat vielä lounaan kaukaa saapuneille vieraillensa. Paperiteollisuuden nykytila Tiistaina vuorossa oli vierailu Camara del Papel -myyntikonttoriin, joka hoitaa Meksikon paperiteollisuuden kontakteja, tekee arvioita paperi teol lisuu den tilasta sekä on mukana muissa paperi teollisuutta koskevissa neuvotteluissa Meksikossa. Käytännössä kaikki Meksikossa toimivat paperialan yritykset ovat osana Camara del Papelia. Esityksen paperiteollisuuden tilasta, kehityksestä ja ennusteista meille piti Smurfit Kappa:n Meksikon paperipuolen johtaja. Esityksessä kävi ilmi, että Meksikossa odotetaan lähimmän vuosi kymmenen aikana paperin kulutuksen tuplaantumista kasvavan varallisuuden takia. Kulutus on tällä hetkellä Meksikossa varsin maltillista, koska tuplautuessaankin kulutus olisi ainoastaan 120 kg/hlö/vuosi kun vastaava kulutus on tällä hetkellä Suomessa noin 180 kg/hlö/vuosi. Eniten paperia kuluttava maa on USA, jossa paperia kuluu 240 kg/ hlö/vuosi. Keskiviikkona oli vuorossa viimei nen vierailu Meksikon maaperällä. Vierailulla kävimme uudella SCA:n Sahagunin tissuetehtaalla, joka oli avattu Sahagunin tehdas sijaitsee reilun tunnin ajomatkan päässä Mexico Citystä, joten pääsimme jälleen nauttimaan maakuntamatkailusta pikkubussilla. Kontrasti muihin tehtaisiin oli melkoinen, sillä Vierailulla SCA:n Sahagun:in tehtaalla. tehdas oli nykyaikainen, siisti ja automaatiotakin oli tehtaassa paljon. Kyseessä oli siis hyvin samankaltainen tehdas kuin mihin Suomessakin on totuttu. Vierailulla tutustuimme nykyaikaiseen tissue-paperin valmistukseen ja perehdyimme eri wc-paperi laatuihin sekä siihen, miten Meksikossa hyvin suosittu paperin hajustaminen tapahtuu. Tässä tapauksessa wc-paperi sai omakseen vienon kamomillan tuoksun. Vierailulta palatessamme meille osui tilaisuus pysähtyä matkalla ja vierailla Teotihuacanin pyramideilla, jotka laskettanee yhdeksi Meksikon päänähtävyyksistä. Kävimme kiipeä mässä pyramidien päälle hetkeksi ihailemaan maisemia ennenkuin lähdimme pakkaamaan laukkuja ennen seuraavan päivän lentoa Mexico Citystä Havannaan. Kiireetön viikonloppu Lentoreittimme jatkui Mexico Citystä Havannaan Kuuban puolelle, jossa pysähdyimme ihmettelemään muutamaksi päiväksi eristyksissä elävän saaren elämänmenoa. Kuubassa asiat tapahtuvat verkkaisesti, ehkä jopa liian verkkaisesti näin suomalaisesta 10 NIPPI VOL. 30 NO NIPPI VOL. 30 NO

7 Pasi Kapanen kertoi maan taloudesta ja teollisuudesta kattavasti. näkökulmasta. Tämä verkkaisuus ei kuitenkaan toimitustamme liiemmin haitannut kun katselimme teillä lipuvia 50-luvun jenkkirautoja ja parhaat päivänsä nähneitä rakennuksia sikarin tuoksun leijuessa ilmassa. Pikaisen Havannaan tutustumisen jälkeen matka jatkui kohti Dominikaanista tasavaltaa ja sen pääkaupunkia Santo Domingoa. Illasta paikalle saavuttuamme vuorossa oli hotelliin majoittu mi nen ja nukkumaan meno. Seuraavana aamuna saimme vieraaksemme hotellille Suomen kunniapääkonsuli Pasi Kapasen, joka kertoi meille maan tavoista, teollisuudesta ja taloudesta. Pääsimme kyselemään paikallisista käytännöistä ja elämäntavasta, joista Pasi meille vahvalla kokemuksellaan kertoi. Otimme Pasin vinkeistä vaarin ja viikonlopuksi suuntasimme käymään rannalla kun kerran Karibialla olimme. Suuntasimme siis jälleen tunnelmallisella pikkubussilla Punta Canaan. Punta Cana oli pienoinen yllätys isoine All- Inclusive Resort kohteineen, joita lähes kaikki rannat olivat tupaten täynnä vieri viereen rakennettuina. Oma jo parhaat päivänsä nähnyt hotellimme sijaitsi mantereen puolella kyseisistä resorteista katsottuna, joten kohtasimme mielenkiintoisen ongelman, sillä rantaan ei ollut suoraa tietä. Siitä pitivät huolen Resorttien turvamiehet. Resort alueille ei ollut mitään asiaa ilman hotellin rannekkeita ja rannalle päästäksemme jouduimmekin tekemään noin 5 kilometrin lenkin, jotta resorttien välistä löytyi tie rantaan. Lomakohteet olivat pitäneet huolen etteivät paikalliset ja turistit pääse kohtaamaan vahingossa, niin hankalaksi kulkeminen rannalle oli tehty. Lisäksi hotellialueiden ja paikallisten väliin oli tehty korkeat aitaukset ja useiden satojen metrien levyiset metsäkaistaleet suojaalueiksi. Kaiken kaikkiaan tämä oli hyvin avartava kokemus, siitä kuinka eriarvoisesta maasta onkaan kyse. Tietenkään lomakohteet eivät ole paikallisia vaan kansainvälisten yritysten rakentamia, joten ymmärtää jos kaikki paikalliset eivät ole vilpittömän iloisia turisteista. Paperikoneen alkulähteille Sunnuntai-illasta palasimme Santo Domingoon ja maanantaiaamuna pääsimme käymään paikallisella Industria del Papel Sido S.A tissueja kartonkitehtaalla, joka oli omalla tavallaan kaikista mielenkiintoisin vierailukohde. Tehdas valmistaa tissue-paperia kierrätyskuidusta kahdella koneella sekä kartonkia yhdellä koneella. Koneet olivat todella hidaskäyntisiä, lattaja kiilahihna vetoisia koneita, joissa paperirata muodostettiin painelieriöformereilla. Kaikki laitteistot olivat mekaanisia viimeisen päälle ja kaikki jälkikäsittelyt, kuten paperin pakkaus tehtiin täysin käsityönä. Pulpperitkin toimivat käsipelillä, kierrätyskuitu lisättiin käsin ja vesi lisät tiin hanasta pulppeerin käyttäjän vankalla kokemuksella. Yritys valmisti wc-paperia vientituotteeksi ja päävientikohteena oli yksi maailman köyhimmistä valtioista eli naapurivaltio Haiti. Yrityksen mukaan ainoa kil pailu valtti on hinta, jolloin paperia katsellessa ymmärsi selvästi, että hinta ja laatu kulkivat käsikädessä. Eikä tällä kertaa olisi edes reilua verrata kyseistä tuotetta Suomessa myytäviin edullisimpiin wc-papereihin. Viimeisen vierailun jälkeen matkamme alkoi olla päätöksessään ja seuraavana aamuna alkoi kotimatka kohti Suomea. Armottoman palapelin jälkeen, jolla matkamuistot ja tuliaiset sovitettiin matkalaukkuihin, oli edessämme matka lentokentälle ja lähtö kotimatkalle lentoreittinä Santo Domingo-Atlanta-Amsterdam- Helsinki-Oulu. Kyseisellä reitillä mielen kiintoisen tilanteen aiheutti koneen vaihtaminen Atlantassa. Vaihtoaikaa oli puolitoista tuntia, mutta kun huomioidaan amerikkalaisen järjestelmän toimi vuus viimeiset ryhmämme jäsenet joutuivat juoksemaan portille ja tulivat paikalle viime sekunneilla etteivät jääneet ulos koneesta. 1,5 tuntiamme Amerikan maaperällä kuluivat rattoisasti jonottaen maahan tulo tarkastukseen, turvatarkastukseen ja lopulta juosten koneeseen. Kerrottakoon että jokaisessa jonossa edellämme oli jopa 10 henkilöä. Henkilökohtaisesti voinkin sanoa, etten ole vielä missään tavannut vastaavaa kankeutta pelkän lentokoneenvaihdon takia. Uskon vakaasti, että opintomatkan aikana opiskelijat saivat arvokasta kokemusta ja paljon uutta tie toa, oppivat näkemään asioita uusista näkökulmista sekä aivan varmasti mukaan tarttui myös unohtumattomia elämyksiä. Olin haivait sevinani, että osaa ryhmänjäsenistä puraisi jopa pieni reissukärpänen ja uskonkin, että osa heistä tulee työskentelemään jossain vaiheessa uraansa ulkomailla. Ennen työuralle siirtymistä opiskelijat voivat ammentaa matkasta tietoa ja kokemuksia viimeisiin opintoihinsa. Lisäksi matkasta löytyy ihan varmasti paljon uskomattomia juttuja kerrottavaksi. Saludos Yksinkertainen tissue-kone. Paikallinen arkkileikkuri herätti ihmetystä yksinkertaisuudellaan. Suomeen palaamisen jälkeen voitanee todeta, että eihän se halpa ole, mutta on se paras - El mejor! 12 NIPPI VOL. 30 NO NIPPI VOL. 30 NO

8 14 NIPPI VOL. 30 NO NIPPI VOL. 30 NO

9 16 NIPPI VOL. 30 NO NIPPI VOL. 30 NO

10 ProMinentin ja Netzschin pumput sekä TOMAL-jauhelaitteistot lähes kaikissa Suomen paperitehtaissa ProMinent Finland Oy:n emoyhtiö on saksalainen ProMinent GmbH, joka valmistaa vedenkäsittelylaitteita ja annostelupumppuja. Annostelupumppuja valmistetaan vuosittain yli kappaletta ja niistä ProMinenttuotemerkki on tullut tunnetuksi niin teollisuudessa, vesilaitoksissa kuin uimahalleissakin - maailmanlaajuisesti. ProMinent Finland Oy edustaa myös toisen suuren ja kansainvälisesti toimivan saksalaisen pumppuvalmistajan, Netzsch Pumpen & Systeme GmbH:n, kehittämiä ja valmistamia epäkeskoruuvipumppuja, lohkoroottori- Delta-kalvoannostelupumppu Tornado T2-lohkoroottoripumppu pumppuja, annostuslaitteistoja ja murskausjärjestelmiä. Ruotsalaiset TOMAL-jauhelaitteistot ovat kuuluneet ProMinent-konserniin jo useamman vuoden ajan. Tuotevalikoima selluja paperiteollisuuteen ProMinent Finland Oy ProMinent tarjoaa kattavan tuotevalikoiman erilaisten paperiteollisuuden sovellusten tarpeisiin ja toimittaakin tuotteitaan lähes kaikkiin Suomen paperitehtaisiin. Laaja tuotevalikoima yhdistettynä osaamiseen ja kokemukseen erilaisista sovelluksista tekevät yrityksestä erinomaisen yhteistyökumppanin sellu- ja paperiteollisuudelle. Seuraavat tarjoamamme tuotteet ovat tyypillisiä paperiteollisuuden prosesseissa: kemikaalien varastotankit kemikaalien siirtopumput kemikaalien annostelupumput mittaus-, säätö-, ja anturitekniikka annostusasemat TOMAL polymeerien valmistus-/sekoitusasemat TOMAL-jauhelaitteistot ruuvipumput lohkoroottoripumput maseraattorit Prosessin vaihe Sellun valmistus/valkaisu ph:n mittaus/säätö Vedenpoistokemikaalien annostus H2O2 :n annostelu Pastakeittiö Konekiertopumput Paperin kierrätys NaOH:n, natriumsilikaatin, natriumsulfaatin, H2SO4, estoaineiden jne. annostelu ph:n mittaus/säätö Prosessin vedenkäsittely Flokkuloivien lisäaineiden, desinfiointiaineiden, Na- OH/ H2SO4 (ph:n korjaus) jne. annostelu ph:n mittaus/säätö Johtokyvyn mittaus/säätö Paperikone / valmistus Vaahdonestoaineiden, biosidien, liimojen, värien, parafiinivahojen, retentioaineiden jne. annostus ja siirto ph mittaus/säätö Vaahdonestoaineiden annosteluun/siirtoon Jäteveden käsittely Flokkuloivien lisäaineiden, desinfiointiaineiden, NaOH / H2SO4 (ph:n korjaus), urean, fosforihapon jne. annostelu Johtokyvyn mittaus/säätö Jätevesien/lietteen siirto Kemikaalien käsittely Kemikaalien varastointi jne. Paperiteollisuuden prosessin vaihe/sovellus Kemikaalien purkausasemat ProMinentin tuotteet ja sovellukset Säädin ph:lle, anturi ja annostuspumppu tai TOMAL-jauhelaitteisto Annostuspumppu PVDF-annostuspäällä Annostuspumppu PVDF-annostuspäällä Netzsch-epäkeskoruuvipumput Netzsch-epäkeskoruuvipumput Annostuspumppu PVDF-annostuspäällä Säädin ph:lle, anturi ja annostuspumppu tai TOMAL-jauhelaitteisto Netzsch-epäkeskoruuvipumput Annostuspumppu PP/ PVDF-annostuspäällä TOMAL-polymeeriliuosten sekoitusasemat Säädin ph:lle, anturi ja annostuspumppu tai TOMAL-jauhelaitteisto Säädin ph:lle, anturi ja annostuspumppu tai TOMAL-jauheannostin Netzsch-epäkeskoruuvipumput TOMAL-jauhelaitteisto Annostuspumppu PP/ PVDF-annostuspäällä Säädin ph:lle, anturi ja annostuspumppu tai TOMAL-jauhelaitteisto Netzsch-epäkeskoruuvipumput, Netzsch-lohkoroottoripumput Annostuspumput PP/ PVDF-annostuspäällä TOMAL-jauhelaitteisto TOMAL-polymeeriliuosten sekoitusasemat Säädin ph:lle, anturi ja annostuspumppu tai TOMAL-jauhelaitteisto Netzsch-epäkeskoruuvipumput, Netzsch-lohkoroottoripumput Varastosäiliö, kemikaalien syöttöpumppu, sekoitus- ja laimennusasemat, annostusasemat TOMAL-jauhelaitteisto TOMAL-jauhelaitteisto Netzsch-epäkeskoruuvipumput Netzsch-lohkoroottoripumput 18 NIPPI VOL. 30 NO NIPPI VOL. 30 NO

11 Paperinvalmistusta delta-annostuspumpun avulla UPM on maailman johtavia paperin-, sellun- ja puunjalostustuotteiden valmistajia. Vuosittain valmistuu noin tonnia sanomalehtilaatuista paperia yrityksen tuotantolaitoksessa Schwedtissä Berliinin ja Szczecinin välillä lähellä Puolan rajaa. Heidelbergiläisyritys ProMinentin ratkaisut auttavat UPM:ää pyörittämään toimintojaan ongelmitta. Meidän on pystyttävä annostelemaan pienimpiäkin määriä aina yhtä tarkasti, sanoo Peter Bremer, UPM Schwedtin vanhempi erikoismekaanikko. Käytämme tähän tarkoitukseen delta-annostuspumppua. Pumpussa on suuri valaistu graafinen näyttö käytön helpottamiseksi, ja pumppu toimii jatkuvatoimisesti tai jaksoittain tar- TOMAL-PolyRex automaattinen polymeeriliuoksen valmistusasema TOMAL-jauhelaitteisto, bentoniitin varastointi ja annostus peen mukaan. Pumppu annostelee 7,5-75 litraa tunnissa painealueella 25-2 bar. Pumppu voidaan myös helposti mukauttaa vastaamaan nesteen ominaisuuksia lisähyöty UPM:lle, jossa pumppua käytetään annostelemaan kemiallisilta ja fysikaalisilta ominaisuuksiltaan hyvinkin erilaisia kemikaaleja. Pumpun erinomainen luotettavuus on meille suunnaton etu sanoo Bremer. Schwedtissä delta annostuspumpun tehtävä on käsitellä niin puhdasta vettä kuin jätevettäkin. Puhdasta vettä käsiteltäessä pumppu lisää veteen flokkulanttia, joka saostaa vedessä olevat irtohiukkaset. Näin syntyvät hiutaleet jäävät suodatusvaiheessa hiekkasuotimeen, minkä ansiosta puhdistettua vettä voidaan käyttää uudelleen paperinvalmistukseen. Annostuspumppu mahdollistaa käytettävän flokkulanttimäärän tarkan säätelyn. Tarkka annostus on tärkeää, kun otetaan huomioon kemikaalien nykyhinta. Lisäksi tarkkuus on prosessin avaintekijöitä, koska näin vääränlainen annostus ei haittaa myöhempiä tuotantovaiheita. Delta-annostuspumppu paperitehtaassa Oikea annostus auttaa myös planeettaamme UPM:n tehtaalla Schwedtissä on kolmivaiheinen vedenpuhdistusprosessi jätevedelle: mekaaninen, kemiallinen ja biologinen. Aerobisessa biologisessa puhdistusvaiheessa ilmastusaltaaseen puhalletaan suuri määrä ilmaa. Tämä luo ihanteelliset olosuhteet jäteveden haitallisia aineita hajottaville bakteereille. Ilman lisäämisen ei-toivottuihin sivuvaikutuksiin kuuluu vaahtokerroksen muodostuminen säiliön pinnalle. Delta -annostuspumpulla lisätään vaahdonestoainetta veteen. Pumpun annostustarkkuus on niin hyvä, ettei suurta vaahtokerrosta synny. Kulujen ohella UPM:llä ajatellaan myös ympäristönäkökohtia. Yrityksessä tehdään valtavasti työtä sen varmistamiseksi, ettei prosesseissa käytetä kemikaaleja yhtään enempää kuin on välttämätöntä. UPM:n tehtaalla Schwedtissä on käytetty ProMinentin tekniikkaa valmistuksen alkamisesta lähtien. Toiminnoillemme on tärkeää, että olosuhteet pysyvät vakaina ja että käyttämämme tekniikka on kaikkein uudenaikaisinta, sanoo Peter Bremer. Olemme iloisia ProMinentilta saamastamme palvelusta ja neuvonnasta. Lisätietoja ProMinentin tuotteista: ANNOSTELUPUMPUT Sami Jakopuro tai NETZSCH-PUMPUT Antti Nygren TOMAL-JAUHEANNOSTUS Juha Kartsalo MITTAUS- JA SÄÄTÖ -TUOT- TEET Sami Lipponen tai NIPPI VOL. 30 NO NIPPI VOL. 30 NO

12 Ollinmäentie Parhalahti, Finland Puh Fax NIPPI VOL. 30 NO NIPPI VOL. 30 NO

13 Tehokkuutta ja turvallisuutta oikealla hihnavalinnalla Teksti Katariina Kauppila Ammeraal Beltech OY Eri teollisuuden aloilla, logistiikassa ja jopa vähittäiskaupassa kuljetinhihnat ovat itsestään selvä osa tuotantoa tai toimintaa. Vaikka hihna on vain yksi tärkeä komponentti kuljettimessa, on oikealla valinnalla mahdollista parantaa tuotannon tehokkuuden ja toimintavarmuuden lisäksi esimerkiksi työturvallisuutta. Näin väittävät Ammeraal Beltechin hihnaammattilaiset ja samaa todistavat myös Ammeraal Beltechin uuden sukupolven hihnatuotteet paperi- ja kartonkiteollisuuteen. Ammeraal Beltech on yksi maailman johtavista teollisuushihnojen valmistajista. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Hollannissa, mutta jokainen maailmanlaajuisen palveluverkoston yritys toimii alueensa paikallisena kontaktina. Suomessa toiminnoista vastaa Ammeraal Beltech Oy, jolla on kuusi toimipistettä ympäri Suomea. Tampereella sijaitsee päätoimipaikka, varasto ja tuotantotilat. Pohjois-Suomen palvelupiste on Haukiputaalla Oulun naapurissa, muut toimipisteet ovat Klaukkalassa, Turussa, Kouvolassa ja Seinäjoella. Hihnamyynnin lisäksi kaikista toimipisteissä löytyy valmistusta ja 24/7 -asennuspalveluja. Kaikki saman katon alta Ammeraal Beltech on erikoistunut teollisuudessa käytettävien hihnojen valmistukseen. Laajassa tuotevalikoimassa ovat synteettiset kuljetinhihnat, tehonsiirtohihnat, moduulihihnat ja -ketjut, päättömäksi kudotut hihnat, räätälöidyt erikoishihnat ja hammashihnat. Ammeraal Beltechiltä löytyvät kaikki hihnat, hihnatarvikkeet ja palvelut samasta paikasta. Haluamme tarjota yrityksille mahdollisuuden keskittää hihnahankinnat, ja samalla säästää hankinta- ja kuljetuskustannuksia. Asiantuntemusta paperi- ja pakkausteollisuuden hihnakäytöistä Jotta voisimme tarjota asiakkaillemme juuri heidän käyttötarkoituksiinsa sopivimmat ja luotettavimmat hihnat, on meidän tunnettava myös heidän toimialaansa. Eri teollisuuden aloilla on paljon alakohtaisia erityispiirteitä ja vaatimuksia. Elintarvike- ja puuteollisuuden ohella Ammeraal Beltechin ydinosaamisalueeseen kuuluvat pakkaus-, paino- ja paperiteollisuudessa käytettävät kuljetinhihnat. Meillä on käytössämme koko Ammeraal Beltechin kansainvälinen asiantuntemus mm. pakkausteollisuuden hihnakäytöistä, lisäksi teemme yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten alan toimijoiden kanssa. Laajasta valikoimasta löytyvät niin valmiit hihnaratkaisut kuin asiakkaan tarpeisiin toteutettuja hihnoja puu- ja paperiteollisuuden eri käyttökohteisiin. Tarvittaessa liitämme ja asennamme hihnat paikan päällä tuotantotiloissa. Hihna-alan uudistaja ja edelläkävijä Ammeraal Beltech tunnetaan uusista innovatiivisista hihnaratkaisuistaan. Kehitämme ja tuomme jatkuvasti eri teollisuudenaloille suunnattuja uusia materiaaleja, ominaisuuksia, hihnaprofiileja ja työkaluja. Päämääränämme on aina ollut halu auttaa asiakkaita pysymään kilpailukykyisinä - askeleen edellä omia kilpailijoitaan. Jatkuvan tuotekehittelyn on mahdollistanut hyvä tuotteiden ja raakaaineiden tuntemus. Kirjaimellisesti me tunnemme tuotteemme ydintä myöten. Hihnat valmistetaan itse kudoksesta, pinnoitteisiin ja hihnan viimeistelyyn. Ammeraal Beltechin kudoshihnojen valmistus on keskitetty Hollantiin, Englantiin ja USA:han. Muista materiaaleista tehdyt hihnat valmistetaan Tanskassa, Sveitsissä tai USA:ssa. Tuotanto on täysimittaista myös Kiinassa. Emme kontrolloi tuotantoketjua vain tuotanto-prosessin ja laadun valvonnan takia, vaan näin on mahdollista myös toteuttaa asiakkaiden räätälöidyt hihna-tarpeet. Ja osasta räätälöidyistä ratkaisuista on tullut standardituotteita. Lisäksi Ammeraal Beltech tekee läheistä yhteistyötä laite-valmistajien ja loppukäyttäjien kanssa. Hyvän tuotetuntemuksen ja yhteistyön tuloksena olemme kehittäneet parempia uuden sukupolven hihnoja myös paperi- ja pakkausteollisuuteen. Turvallisuus ensin JCB:n pintaprofiili Ammeraal Beltechin moduuli-valikoimassa uusinta uutta edustaa uni JCB. Lähtötilanne oli, että kartonkilevypinojen kuljetukseen käytettiin sileä-pintaista moduulia. Sileä pinta oli valittu, koska tuotteisiin ei saanut jäädä jälkiä. Työtekijät kuitenkin kulkivat päivittäin liikkuvilla, liukaspintaisilla moduuleilla. Suunnittelussa ei vain lähdetty parantamaan moduulin käyttö-luotettavuutta ja taloudellisuutta, vaan halusimme myös parantaa työturvallisuutta. Tuloksena syntyi uusi y-pintaprofiilinen uni JCB. Y-profiili ei jätä jälkiä tuotteeseen, ja samalla se on sopivan kitkainen ja turvallisempi kävellä. Moduulin ulkoreunoihin lisättiin viiste ja kuljettimen näkyvyyttä parannettiin oransseilla reunapaloilla. Ammeraal Beltech ja uni JCB voittivat erikoispalkinnon FEFCO:n (The European Federation of Corragated Board Manufacturers) teknisessä seminaarissa lokakuussa Palkinto annettiin turvallisuutta edistävästä tuotekehityksestä. Ammeraal Beltech ja uni JCB 24 NIPPI VOL. 30 NO NIPPI VOL. 30 NO

14 Elintarvikehyväksytty taittokoneen hihna Toinen esimerkki Ammeraal Beltechin jatkuvasta tuotekehittelystä ja halusta tarjota asiakkaallensa entistäkin turvallisempia tuotteita ovat elintarvikehyväksytyt taittokoneisiin soveltuvat Rapplon-lattahihnat. Elintarviketeollisuudessa hygieniavaatimukset ovat tiukentuneet vuosi vuodelta. On tuotteita, joita pakataan suoraan pakkauslaatikoihin, esimerkiksi kuivat elintarvikkeet kuten pastat. Koska taiton ja liimauksen aikana hihnat ovat kosketuksessa pakkaukseen, on näissä pakkauksissa aina kontaminaatioriski. Elintarvikehyväksytyt Rapplon-hihnat täyttävät EU:n ja FDA:n standardit koskien suoraa kontaktia ruokaan. Ne ovat elintarviketurvallisempi valinta niin valmistajille kuin tavallisille kuluttajille. ZipLink-liitos nopeaa kuin rengasvaihto varikolla Ultrafeed 500 Ammeraal Beltechillä on laaja valikoima elastomeeri-pintaisia paperinjalostushihnoja, jotka soveltuvat jopa 120 C käyttöympäristöön. Kuitenkaan huippulaatuiset pinnoitteet yksin eivät riitä tuotannon tehokkuuden parantamiseen. Paperinjalostuskoneiden tuotantonopeudet ovat kasvaneet koko ajan. Kun tuotanto kapasiteetti on esim m³ tunnissa, huoltoseisokin kestolla on myös merkitystä. Yleisin syy hihnan vaihtoon on liitoskohdan ongelmat. Tämä oli tilanne myös asiakasyrityksissämme. Tavoitteenamme oli helpottaa hihnavaihtoa ja tehdä liitoskohdasta luotettavampi. Kehitimme uuden helposti liitettävän kudosrakenteen. ZipLink-hihna ZipLink-hihnojen liitos on mahdollista tehdä jopa kolmessa minuutissa. Se on niin helppo, että useimmissa tapauksissa huolto pystyy tekemään ZipLink liitostyökalut Pitkäikäisempi kitkapinta arkitukseen Tarvittavat hihnan ominaisuudet vaihtelevat aina käyttökohteittain. Paperinjalostuksessa on kuljettimia, kuten arkkileikkurit ja arkituslaitteet, joissa kriittisin piste löytyykin hihnan pinnan ominaisuuksista, ei liitoskohdasta. Uutena perinteiset huopa-, PU- tai PVC-hihnat toimivat näissä kuljettimissa hyvin eikä niistä jää jälkiä tuotteeseen, mutta käytössä kitkainen pinta kovettuu, kiillottuu ja lopulta ne jättävät jälkiä tuotteisiin. Rapplon UV E06.20 FQ on Ammeraal Beltechin kehittämä Rapplon UV E6.20 FQ hihna limitykseen. Paperi-teollisuuden käyttöihin kehitetty pintamateriaali on synteettistä huopaa. Sen antistaattinen ja jälkiä jättämätön kitkainen pinta kestää koko käyttöajan, ja se soveltuu nopeaankin hienopaperin kuljetukseen. UV E06.20 FQ -hihna on helppo ja nopea liittää. Hihnat on testattu mm. Jagenbergin ja Pasabanin arkkileikkureissa menestyksekkäästi. Ammeraal Beltechin hihnavalikoimasta löytyy hihnoja myös muihin arkituksen eri vaiheisiin. Lisätietoja: Ammeraal Beltech Oy Puh sen itse. Enää ei tarvitse odottaa liitoskohdan jäähtymistä, vaan hihna on heti käyttövalmis. ZipLink-hihnat soveltuvat esim. aallotuksen ja jalostuksen kuljettimiin. Elintarvikehyväksytty Rapplon-hihna 26 NIPPI VOL. 30 NO NIPPI VOL. 30 NO

15 Text: Leena Silakoski and Juha Korvenniemi Save energy and improve total lifetime performance with nonwoven and hybrid TMO felts from Valmet Valmet has further developed its nonwoven and hybrid felts to better meet today s customer demands for energy savings and better machine runnability. Nonwoven and hybrid felts are well-known for their fast start-up and high nip dewatering. Their sophisticated TMO versions, in addition, ensure excellent runnability. Felts play a major role with regard to efficiency and cost savings. Due to the complexity of the process, it is important to analyze the whole process, not only one part of it. Saving some euros when purchasing a felt might in the worst case cause multiple costs during the felt running time. It is better to analyze the felt s real effect on machine efficiency by looking at the felt costs per produced paper tons and the savings (e.g. energy reduction and saved production time) that can be achieved with certain felts. Energy savings through the right press felt choices Big savings can be achieved by reducing energy costs in the paper machine. Electricity usage in the press section is huge and adds up to hundreds of thousands of euros every year. About 20-30% of it is related to Uhle boxes. Their friction increases the energy consumption of drives, and the Uhle box vacuum increases vacuum energy consumption. Energy can be saved by using AquaMaster, Valmet s nonwoven felt. nonwoven and hybrid felts, which maximize nip dewatering with minimized or no vacuums in the Uhle boxes. Standard nonwoven and hybrid felts: AquaMaster and EcoMaster AquaMaster s immediately saturating structure contributes to a very fast start-up and maximal nip EcoMaster, Valmet s hybrid felt. dewatering. As all the water can be removed in the nip, the Uhle boxes do not increase sheet dryness. Rewetting is minimized by a special layer. Nonwoven felt benefits: Fast start-up High nip dewatering EcoMaster is the combination of a woven and nonwoven structure. Its nip dewatering properties are also excellent, but Uhle boxes can be used with if necessary. Additional benefits compared to nonwoven felts include its smooth surface, insulation against marking, dimensional stability and less plugging. Hybrid felt benefits: Fast start-up High nip dewatering Smooth surface Improved dimensional stability Longer life potential There are already many machines which use AquaMaster and EcoMaster felts and run with maximized nip dewatering, saving a lot of energy with closed vacuum pumps or blowers. New: high-end TMO nonwoven and hybrid designs However, it is not enough only to save energy to reach efficient running. It is also important to improve runnability and the total lifetime in other ways. In addition to good and even runnability, a minimal number of breaks, a high dry content and a maximal running speed are also important. A fast start-up and unchanged felt behavior are very important in order to run the machine continuously at full speed. Minimal felt wear and a non-plugging structure give good life potential. A longer lifetime means fewer felt change shutdowns and savings in purchasing costs. The sophisticated hybrid base TMO (TransMaster Open) felt has proven to be superior in this respect. It is a special felt for very demanding machines such as high-speed printing paper machines. Impregnated resin treatment ensures TMO s even performance throughout its lifetime. This treat- The water removal of conventional laminated felts compared to nonwoven and hybrid felts. ment makes the felt structure dense and non-compacting, and perfect for a fast start-up and immediate nip dewatering. The structure remains unchanged throughout the lifetime with no late life related problems such as edge flipping or plugging. Improved mechanical resistance gives the TMO felt long life potential and makes it durable, also under high nip pressures, even if the base fabric is nonwoven or hybrid. TMO benefits: Shorter start-up time High nip dewatering Better mechanical resistance Even performance through lifetime No late life related problems ike edge flipping or plugging Longer life potential TMO, Valmet s hybrid base TransMaster Open felt. 28 NIPPI VOL. 30 NO NIPPI VOL. 30 NO

16 On the left, a typical felt life cycle is shown. On the right, TMO s life cycle with an increased operational window. Nonwoven / Hybrid felts = Energy savings Nonwoven / Hybrid + TMO = Energy savings and improved lifetime performance Cost of the felts compared to production savings (Eur/year) Original felt cost (pu&1pr) Felt cost, increased lifetime +1 week (pu&1pr) Half of the uhle-box vacuums/pumps closed Start-up reduced 12h -> 3h Longer felt life, 2 felt changes less / year 0,5 breaks / day less Theoretical example: newsprint machine, SymPress II + 4pr, speed 1,700 m/min, paper 45 g/m2, paper on reel 8.7 m. Felt size: PU: 380 kg, other 1pr: 280 kg, felt lifetime 5 weeks (= 11 felts/position/year). Even performance throughout TMO s lifetime Theoretical example of felt costs and savings potential which can be reached with hybrid TMO The savings gained through making the right felt choices are significant. The picture on the left shows an example of felt costs compared to savings achieved with the right felt choices. The hybrid TMO felts are increasingly used in many of the world s fastest newsprint and fine paper machines, especially in PU and 1st press positions to ensure troublefree running. Leena Silakoski Product Manager, Press felts Valmet s Fabrics business unit TMO s non-changing permeability level during its lifetime. Measurements have been carried out with the Felt Perm device. Juha Korvenniemi Business Development Manager, PMC Valmet s Fabrics business unit NIPPI VOL. 30 NO NIPPI VOL. 30 NO

17 Rocla suomalainen menestystarina Suomalainen Rocla kehittää, valmistaa ja markkinoi sähköisiä varasto- ja vastapainotrukkeja sekä automaattitrukkijärjestelmiä. Sisälogistiikan edelläkävijänä tunnettu yritys tarjoaa asiakkailleen älykkäitä ratkaisuja logistiikan tehostamiseen ja kustannusten vähentämiseen. Rocla on suomalainen menestystarina. Jo yli seitsemänkymmenen vuoden ajan toiminut yritys aloitti trukkien viennin 1970-luvulla, ja kansainvälistyminen on jatkunut kiihtyvällä vauhdilla. Innovatiivisuudesta ja design-osaamisesta tunnettu Rocla on menestynyt hyvin kansainvälisessä kilpailussa. Aikaisemmin pörssissä ollut yritys siirtyi vuonna 2009 japanilaisen Mitsubishi Heavy Industriesin omistukseen. Roclan trukkeja myydään nykyisin maailmanlaajuisesti myös Mitsubishi- ja Cat -merkkisinä. Viime vuonna Mitsubishi siirsi sähköisten vastapainotrukkien valmistuksen Hollannista Suomeen. Suomalainen osaaminen on vakuuttanut omistajat, ja olemme saaneet uutta tuotantoa ja tuotekehitystä Suomeen, kertoo Vice President Jari Valtanen Roclalta. Tuotannosta ja tuotekehityksestä vastaa Järvenpäässä sijaitseva Rocla Oy. Suomen asiakaspalveluliiketoiminnasta ja globaalista automaatioliiketoiminnasta vastaa Rocla Solutions Oy, jonka päätoimipiste on Vantaan Hakkilassa. Roclan palveluverkostossa paikallista tukea tarjoavat sekä omat myynti- ja huoltotoimipisteet Seinäjoella, Tampereella ja Lappeenrannassa että yhteistyökumppanit ympäri Suomen. Roclalla on lisäksi tytäryhtiöt Tanskassa ja Venäjällä ja kattava jälleenmyyjäverkosto useissa Euroopan maissa. Teksti: Jukka Kolari Innovatiivista toimintaa Rocla tunnettiin aikaisemmin ennen kaikkea varasto- ja automaattitrukeistaan, mutta nykyisin tarjolla on myös vastapainotrukkeja ja erilaisia erikoistrukkeja esimerkiksi paperiteollisuuden käyttöön. Varastotrukkipuolelta löytyy mm. keräily-, pinoamis-, työntömasto- ja kapeakäytävätrukkeja, lavansiirtäjiä ja käsikäyttöisiäkin tuotteita. Laitteiden lisäksi yritys tarjoaa trukkien huolto- ja ylläpitopalveluita, koulutuspalveluita sekä edistyksellisiä varastonhallintapalveluita. Asiakas löytää varmasti meiltä omia tarpeitaan vastaavan tuotteen ja palvelun, oli kyse sitten yksittäisen trukin hankinnasta tai koko trukkikannan ulkoistamisesta, satunnaisesta huoltotarpeesta tai kokoaikaisesta ylläpidosta, toteaa Jari Valtanen. Trukkien laadun lisäksi Roclan arvostus perustuu mm. siihen, että yritys pystyy räätälöimään ja toimittamaan erilaisia trukkeja asiakkaiden tarpeisiin nopeasti. Kilpailukyvyn edistämisessä uudet innovaatiot ovat tärkeässä roolissa, ja Rocla on saanut useita palkintoja muotoilusta ja innovaatioistaan. Esimerkiksi käyden ajettava Solid-lavansiirtäjä sai muutama vuosi sitten kansainvälisen Red Dot -muotoilupalkinnon lastaustyötä helpottavasta muotoilusta ja käytettävyydestä. Työntömastotrukkien kohdalla käänteentekevä innovaatio on ollut Roclan kompakti ja vankka Integral-masto. Automaatti trukkien menestystä on vauhdittanut Suomessa kehitetty uudenlainen modulaarinen rakenne, joka tekee automaattitrukkihankinnan mahdolliseksi myös pienille yrityksille. Useisiin Roclan toimittamiin trukkimallehin saa nykyisin lisävarusteena asiakkaan yritysilmeen mukaiset design-kuoret. Yrityksen logolla ja värimaailmalla varustetut design-kuoret vahvistavat asiakkaan brändiä ja tuovat tuotemerkit näyttävästi esiin myös varastoissa ja tuotantolaitoksissa käytettävissä laitteissa. Ulkoistaminen yleistymässä Roclalla on paljon asiakkaita sekä Suomessa että ulkomailla. Monet Suomessa luodut hyvät käytännöt ovat laajentuneet maamme rajojen ulkopuolelle tästä on hyvänä esimerkkinä Itellan ja Roclan yhteistyö. Rocla on toiminut Suomessa Itellan huoltokumppanina jo usean vuoden ajan. Viime vuoden lopulla aloitetun strategisen yhteistyön myötä Rocla vastaa jatkossa keskitetysti Itellan koko trukkikalustosta kaikissa Itellan toimintamaissa. Tärkeä osa yhteistyötä on monimerkkihuolto. Itellalla on nykyisin käytössä yli Yhä useammin Roclan asiakkaat valitsevat uusiin trukkeihin design-kuoret, joiden avulla oma brändi ja tuotemerkit saadaan näkymään myös varastossa trukin kalusto. Aikaisemmin pääosa kalustosta oli Itellan omistuksessa, mutta uuden sopimuksen myötä Itella siirtyy leasingpohjaiseen malliin, jossa keskeistä ovat kustannusten alentamiseen ja kaluston optimointiin liittyvät ratkaisut. Itellan käytössä oleva trukkikalusto yhtenäistyy ajan mittaan, kun Itellan omistuksessa olevien trukkien määrä laskee ja leasing-trukkien osuus kasvaa. Yhtenäisemmän kaluston myötä huoltojärjestelyt helpottuvat, ja kalustoa on helpompi siirtää tarvittaessa sinne, missä sitä kulloinkin tarvitaan. Yrityskaupan myötä olemme saaneet uutta tuotantoa ja tuotekehitystä Suomeen, kertoo Vice President Jari Valtanen Roclalta. Uudet CAT- ja Rocla-trukit ovat jo tuotantokäytössä Itellan varastoissa ja terminaaleissa. Automaattitrukkeja kansainvälisille markkinoille Automaattitrukit ja automaattitrukkijärjestelmät ovat olleet tärkeä osa Roclan kansainvälistymistä. Yritys lanseerasi ensimmäisen automaattitrukkinsa vuonna 1983, ja tänä päivänä yritys on yksi maailman johtavista automaattitrukkitoimittajista. 32 NIPPI VOL. 30 NO NIPPI VOL. 30 NO

18 vaadi käyttäjältä akkujen vesittämisen lisäksi juurikaan ylläpitoa. Sen lisäksi riittää, kun Roclan huoltohenkilökunta käy tekemässä muutaman kerran vuodessa määräaikaishuollon. Järjestelmän takaisinmaksuaika pystytään yleensä laskemaan erittäin tarkasti, ja yksinkertainen järjestelmä saattaa maksaa itsensä takaisin parhaimmillaan jopa neljässä kuukaudessa. Planmecan varastossa työskentelee kaksi automaattitrukkia, jotka on räätälöity yrityksen tarpeisiin mastoteknologiaa ja design-kuoria myöten. Automaattitrukkeja (AGV, Automated Guided Vehicle) käytetään mm. tuotannossa, tehtaissa ja logistiikkakeskuksissa. Automaattitrukkijärjestelmä tarjoaa tuntuvia säästöjä henkilöstökuluissa ja lisää työympäristön turvallisuutta. Sitä on myös huomattavasti joustavampi muuttaa kuin paikalleen asennettua kuljetinjärjestelmää. Pääperusteet automaattitrukkiinvestoinnille ovat yleensä säästöt henkilöstökuluissa ja muissa kustannuksissa, toiminnan sujuvuuden parantuminen ja tehokkuuden lisääntyminen. Yksi meidän vahvuuksistamme on se, että pystymme tarjoamaan asiakkaalle koko paketin laitteet, automaation, varastohallintajärjestelmän sekä huolto- ja koulutuspalvelut, painottaa Vice President Akseli Summa, joka vastaa Rocla Solutions Oy:ssä automaattitrukkijärjestelmien myynnistä maailmanlaajuisesti. Yksi Roclan kotimaisista automaattitrukkiasiakkaista on maailman johtaviin hammaslääketieteen laitevalmistajiin kuuluva Planmeca Oy. Yrityksen käytössä oleva automaattitrukkijärjestelmä koostuu kahdesta Roclan automaattitrukista ja MetRo-varastohallintajärjestelmästä, joka ohjaa ja optimoi materiaalivirtojen varastointia ja kulkua varastoissa, prosessissa ja tuotannossa. Planmecan trukit on räätälöity yrityksen tarpeisiin mastoteknologiaa ja design-kuoria myöten. Automaattitrukkijärjestelmä ei Roclan trukit paperiteollisuuden käytössä Rocla Solutions Oy on toimittanut trukkeja myös paperiteollisuuden käyttöön. Esimerkiksi Stora Enson Oulun tehtaalla on käytössä Roclan automaattitrukkeja. Seitsemänautomaattitrukkia kuljettaa paperirullia leikkureille, jotka leikkaavat rullat joko pienemmiksi rulliksi tai A0- A4-kokoisiksi arkeiksi. Arkittamossa ahkeroi kymmenen automaattitrukkia, jotka vievät arkkilavat leikkureilta riisinkäärintäkoneille ja näiltä edelleen kuljettimelle, josta lavat siirtyvät varastoon. Myös pehmopaperivalmista- AGV-ratkaisun avulla on mahdollista tehostaa materiaalinkäsittelyä, saavuttaa tuntuvia kustannussäästöjä ja tuottavuuden kasvua, kertoo Vice President Akseli Summa, joka vastaa Rocla Solutions Oy:ssä automaattitrukkiliiketoiminnasta. Roclan toimittamia trukkeja on käytössä paperiteollisuuden piirissä. Suomalaisten asiakkaiden joukkoon kuuluvat mm. Stora Enson Vaasan tehtaat ja Metsä Tissue. ja Metsä Tissue on tehnyt Roclan kanssa yhteistyötä jo pitkään. Metsä Tissue Mänttä on käyttänyt Roclan toimittamia trukkeja jo vuodesta 1991 asti, ja yritys oli ensimmäisiä Roclan asiakkaita, joka päätyi trukkikantansa ulkoistamiseen. Vuonna 2012 Metsä Tissue Rocla Solutions Oy hankki Roclalta kymmeniä uusia trukkeja, samalla kuin useiden jo käytössä olleiden trukkien sopimuksia jatkettiin. Tällä hetkellä Metsä Tissuella on Mäntässä vuokralla kaikkiaan 44 trukkia, joista suurin osa on nestekaasukäyttöisiä Cat vastapainotrukkeja. Rocla myös Rocla Solutions Oy markkinoi ja myy Suomessa valmistettuja Rocla -varasto- ja automaattitrukkeja sekä sähkökäyttöisiä Cat -vastapainotrukkeja. Myyntimallistoa täydentävät polttomoottorikäyttöiset Cat vastapainotrukit. Lisäksi tarjolla on laaja valikoima huollettuja ja tarkastettuja vaihto- ja vuokratrukkeja. Roclan arvostus perustuu trukkien laadun lisäksi yrityksen kykyyn toimittaa räätälöityjä trukkeja asiakkaiden tarpeisiin nopeasti. Autamme asiakasta valitsemaan juuri heidän tarpeisiinsa sopivan laitteiston ja palvelut, kuten myös sopivimman hankinta- ja rahoitusvaihtoehdon. Näin asiakas saa mahdollisimman luotettavan ja kustannustehokkaan ratkaisun, joka parantaa liiketoiminnan tuottavuutta, painottaa Vice President Jari Valtanen Roclalta. Suomen asiakaspalveluliiketoiminnasta ja globaalista automaatioliiketoiminnasta vastaa Rocla Solutions Oy, jonka päätoimipiste on Vantaan Hakkilassa. Roclalla on Rocla Danmark a/s- ja OOO Rocla Rus -nimiset tytäryhtiöt Tanskassa ja Venäjällä. Trukkien valmistuksesta vastaa Rocla Oy Järvenpäässä. Trukkien ja trukkijärjestelmien lisäksi Rocla Solutions Oy tarjoaa monipuolisia koulutus- ja sisälogistiikan palveluita asiakkaiden toimintojen tehostamiseksi. Yrityksen jälkimarkkinointipalvelu kattaa koko Suomen, ja kenttämekaanikot ympäri maata huoltavat kaikenmerkkisiä trukkeja. rocla.fi rocla-agv.com huoltaa Metsä Tissuen kaikki trukit niiden merkistä riippumatta. 34 NIPPI VOL. 30 NO NIPPI VOL. 30 NO

19 Promaint ry Eurooppalainen kunnossapidon johtamisen asiantuntija sertifioidusti Kunnossapidon päällikkötason sertifiointi on alkanut nyt myös Suomessa. Viime vuonna järjestettiin ensimmäiset tenttiin valmentavat koulutukset sekä ensimmäinen tenttitilaisuus. Tänä vuonna pidetään kolmen päivän pituisia suomenkielisiä preppauskursseja sekä rakennetaan laajaa kunnossapidon koulutusohjelmaa. Tenttejä pidetään yksi keväällä ja yksi syksyllä. Eurooppalaiset kunnossapitoyhdistykset, yhdessä kattoorganisaationsa EFNMS:n kanssa, ovat aktiivisesti mukana kunnossapidon koulutuksen kehittämisessä. Valmiina on ns. kunnossapidon monitaitoisen asentajan ja kunnossapitopäällikköjen sertifiointi. Toimintaa ohjaavat EFNMS:n koulutus- ja sertifiointityöryhmät. Päällikkötason sertifikaatin saanti edellyttää, että osallistujalla on vähintään viiden vuoden kokemus kunnossapitoalalta ja että hänellä on lisäksi kahden vuoden kokemus kunnossapidon johtotehtävistä. Koulutuksen taso oli juuri se, mitä luvattiinkin: käydään läpi keskeisiä aihealueita ja sieltä jokainen sitten poimii ne alueet, joihin katsoo tarvitsevansa lisäinformaatiota, totesi kunnossapito- ja asiantuntijapalveluista vastaava Juha Rantalainen Raute Oyj:ltä. Yleiskoulutuksen taso oli minulle sopiva. Koulutusajaksi kaksi päivää oli lyhyt, joten paljon piti lukea vielä kotona. Tässä on yhdistykselle selkeä kehittämisalue ja varmaan kursseja tullaan järjestämään, kommentoi Risto Heinonkoski (VR Yhtymä). Teksti: Martti Hakonen ja Matti Niemelä Kuvat: Martti Hakonen tentin kattavuutta: Kattavuus on lähes koko kunnossapitoala, eli alue on melko laaja ja asiat pitää osata niin kuin kaikissa tutkinnoissa. Tämä on hyvä, sillä jos tutkintoja aletaan jatkossa vaatia esimerkiksi palveluntarjoajilta, kuten muitakin pätevyyksiä, on tärkeää, että on selkeästi kerrottu, mitä tulee osata. Kunnossapidon kouluttajan kiireiltään Kari Mäki karimaki coaching Oy:stä ei ollut päässyt osallistumaan koulutusjaksoon, mutta osallistui tenttiin todeten: Erilaiset motiivit osallistua Työurien ja vastuualueiden taustoista johtuen osallistumismotiivit olivat hyvin erilaiset. Tutkintohan suoritetaan ENstandardin mukaisena ja poikkeaa jonkin verran meidän suomalaisten ajattelusta. Tunnen hyvin kansallisen ja PSK:n standardoinnin, mutta tehtävieni vuoksi halusin vahvistaa kansainvälistä osaamistani, vahvisti Risto Heinonkoski. Halusin tuon pätevyyden itselleni, koska uskon sen antavan minulle lisää uskottavuutta toimiessani kunnossapidon kouluttajana ja kehittäjänä, täydensi Kari Mäki. Meillä kunnossapitopalvelua tuottavana yrityksenä on tarve korottaa kunnossapidon profiilia omassa toiminnassamme sisäisesti sekä viestittää sen merkityksestä ja mahdollisuuksista asiakkaidemme suuntaan, kertoi puolestaan Juha Rantalainen. Kaikki aikovat myös hyödyntää saatuja oppeja välittömästi: Sanoisin että lähes jokainen asia on täysimääräisesti hyödynnettävissä työelämässä. Pari kirjaa ja tukun standardeja lukeneena sekä paljon netissä aiheen parissa surffanneena tenttiin valmistautuen voin todeta, että se prosessi on avannut aivan uusia näkökulmia, vahvisti Juha Rantalainen. kotimaisissa kuin myös globaaleissa toiminnoissani. Olen viime kuukausina valmentanut kunnossapitoammattilaisia jokaiselta mantereelta. Niin Etelä-Amerikassa kuin myös Etelä-Euroopassa tämänkaltaiselle osaamiselle ja siihen kouluttamiselle on suuri tarve. Uskon, että Suomi voisi saada tästä sertifiointimallista pysyvän kilpailuedun. Varsinkin suomalaiset globaalisti toimivat laitevalmistajat, jotka rakentavat maailmalaajuista huoltoverkostoa ja jotka pyrkivät viemään modernin kunnossapitokonseptin kaikkialle. Aion myös toimi aktiivisesti tähän valmentavan koulutuksen aikaansaamiseksi Suomessa, yhteistyössä Promaint ry:n kanssa. Pätevyydet vievät alaa eteenpäin Kaikki ovat yksimielisiä siitä, että sertifiointimenettely on hyvä ja tulee laajenemaan ja parantamaan ammatillista arvostusta: Uskon, että tulevaisuudessa kunnossapitoammattilaisten pätevyyksiä tullaan vaatimaan laajemmin kuin nyt. Pätevyydet vievät alaa eteenpäin, vahvistaa Risto Heinonkoski. Juha Rantalainen toteaa saman hieman eri sanoin: Koen tärkeänä, ja uskonkin, että sertifiointi on myös erinomainen tapa erottua joukosta. Arvostus tulee pitkälti osaamisesta, ja sen nostamisestahan tässä on kyse. Uskon että kotimaiset yritykset havahtuvat tähän ja alkavat ohjata asiantuntijoitaan tähän prosessiin. Se on selkeä kilpailuetu tulevaisuudessa, vahvistaa Kari Mäki. Henkilökohtainen sertifiointi nostaa myös kunnossapidon ammattilaisten arvostusta työuralla: Alan arvostus paranee niin tehtaiden sisällä kuin ulkopuolellakin. Toivoisin, että julkisissa hankinnois- Suomen ensimmäisen koulutustilaisuus pidettiin englanninkielisenä. Kaksipäiväiseen koulutukseen osallistui parikymmentä kunnossapidon ammattilaista, ja sen sisältöä ja antia luonnehtivat osallistujat seuraavasti: Vaativa ja monipuolinen tentti Tenttitilaisuuteen osallistui kolme henkilöä. Risto Heinonkosken lausunto kuvaa hyvin varsinaisen Vaatimustaso oli kova. Itselläni meinasi käydä kylmät, kun en ottanut tarpeeksi selvää alan keskeisimmistä standardeista. Tentissä kysyttiin aika paljon juuri niihin nojautuvia asioita. Uutta avautui myös koulutusnäkökulmaan, kuten Kari Mäki vastasi: Tarkoitukseni on aloittaa tämän pätevyysvaatimusprosessin aktiivinen markkinointi kaikissa koulutusja valmennusaktiviteeteissani, niin Pätevyydet vievät alaa eteenpäin, toteaa Risto Heinonkoski. 36 NIPPI VOL. 30 NO NIPPI VOL. 30 NO

20 sa vaadittaisiin pätevyyksiä myös tältä osin, päättää Risto Heinonkoski. Uskon, että kunnossapidon työpaikkahakemuksissa aletaan korostaa tämän tyyppistä osaamisen todentamista, mutta se ottaa oman aikansa, päättää Kari Mäki omalta osaltaan. Sertifiointikokeen rakenne ja vaatimuksia Tentti koostuu kolmesta osasta. Suorittaakseen kokeen hyväksytysti täytyy kukin osa läpäistä hyväksytysti vuoden aikana. Tenttejä järjestetään kaksi kertaa vuodessa ja käytännössä on mahdollisuus osallistua kolmeen tenttitilaisuuteen ennen kuin ensimmäisen tentin suoritukset vanhenevat. Osien 1 ja 2 kysymykset ja vastukset ovat aina kunkin maan kansallisella kielellä. Kolmannessa osassa testataan osallistujan kykyä ymmärtää englanninkielistä teknistä tekstiä. Osa 1: Management and organization and Maintenance information systems, 2 tuntia (40/55 p) Osa 2: Reliability Performance of Production Plants and Maintenance Methods and Techniques, 1,5 tuntia (30/45 p) Osa 3: Maintenance terms in the English language, 1 tunti Osaamisvaatimukset on määritelty dokumentissa CEN / TR Katettavat aihealueet ovat: Management and Organization: Goals, strategies, results organization, competence procurement, selling of service guiding, control, analysis economical control, Life Cycle Cost (LCC), Life Cycle Planning (LCP) material handling, logistics Maintenance information systems: Planning, ordering, analysis documentation information systems technical / economical analysis Reliability Performance of Production Plants: Definitions measurements, mathematical formulas requirements, control, analysis design, procurement, operation laws, regulations Maintenance Methods and Techniques: Remote control, condition monitoring preventive activities repair techniques and methods Tentin käytännön järjestelyistä vastanneen Promaint ry:n toiminnanjohtaja Matti Niemelä onnittelee kolmikkoa yhdistyksen puolesta. He ovat Suomen ensimmäiset. Sitä saavutusta ei heiltä voi viedä pois. Arvostus tulee pitkälti osaamisesta, ja sen nostamisestahan tässä on kyse, sanoo Juha Rantalainen. 38 NIPPI VOL. 30 NO NIPPI VOL. 30 NO

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa

Timo Martikainen ICT, Varia. Matka Kiinassa Matka Kiinassa Reissu lähti liikkeelle 30.10.2016 Helsinki Vantaa -lentokentältä. Mukaan lähti 7 opiskelijaa ja ensimmäiseksi 1,5 viikoksi kolme opettajaa: Jarno, Arttu ja Heimo. Kaikkia vähän jännitti,

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä.

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä. Metsäteollisuuden tuotanto Tuotanto Suomessa tammi-syyskuussa 25 Paperia ja Puuta Tuotanto normaalitasolla kolmannella neljänneksellä Kuluvan vuoden heinä-syyskuussa metsäteollisuuden tuotantolaitokset

Lisätiedot

Kauppa Kansainvälinen yritys investoi Suomeen ROCLA. Jari Valtanen Vice President, Direct Business Rocla

Kauppa Kansainvälinen yritys investoi Suomeen ROCLA. Jari Valtanen Vice President, Direct Business Rocla Kauppa 2014 - Kansainvälinen yritys investoi Suomeen ROCLA Jari Valtanen 26.9.2013 Vice President, Direct Business Rocla Sisältö Content Yritys Trendit Investoinnin syyt Miten laajennus on mennyt Dealer

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Matkaraportti Malta 4.1.-13.2.2013 Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Johdanto Anniina oli miettinyt jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien ulkomailla työssäoppimista ja viime hetkellä sai myös Iidan

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2.

Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja. Arvopaperin aamuseminaari 17.2. Metsä Board Vahvaa kasvua korkealaatuisissa pakkauskartongeissa Katri Sundström sijoittajasuhdejohtaja aamuseminaari 17.2.216 Kartonki on Metsä Boardin ydinliiketoimintaa Metsä Board lyhyesti Euroopan

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita.

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita. Showajat: 11:30, 13:00 ja 14:30 ENSIMMÄINEN ESITELTÄVÄ Automaattitrukki Tervetuloa tänne Roclan osastolle hyvä yleisö! Minun nimeni on Markku Sivonen ja toimin tämän trukkiesittelyn assistenttina ja jututan

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN UNIONINKATU AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN - HELSINKI 41 PUHELIMET 29790 37523 Suuri, ajanmukaisella koneistolla varustettu autorenkaiden vulkanoimislaitos AUTORENKAIDEN VULKANOINTI on maassamme,

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi

Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi Matkalla ENY projektipäällikkö Jonna Haapamäki-Syrjälä, IS-Technics Oy Raimo Keskitalo sekä Dubaissa toimistoa pitävä Exigo Finland

Lisätiedot

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Pitää ihmiset turvassa, tietoisena, ja viihdyttää Boschilla on yli 100

Lisätiedot

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA Laitteisto koostuu: Kaapelin suojamatosta DAFIGAINE Maton asennuslaitteesta SPIRALERDALEN Motorisoidusta kaapelikelatrailerista DAFISTOCKER. Kaapelikelatraileri mahdollistaa

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Walki Flex. Joustavuutta pakkaamiseen

Walki Flex. Joustavuutta pakkaamiseen Walki Flex Joustavuutta pakkaamiseen Walki Flex ratkaisuja toimivaan p akkaamiseen Elintarvike- ja lääketeollisuudessa pakkauksilta vaaditaan ennen kaikkea hygieenisyyttä, säilyvyyden edistämistä ja ympäristöystävällisyyttä.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Opetusministeriön asetus

Opetusministeriön asetus Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Ty össäoppimi nen 9.1 -.6.2. 2013 Paikassa Blue Explorers Dive Center, Taurito Bay, Gran Canaria, Espanja

Ty össäoppimi nen 9.1 -.6.2. 2013 Paikassa Blue Explorers Dive Center, Taurito Bay, Gran Canaria, Espanja Ty össäoppimi nen Tuula Pekkala LHM11 Kalajoen ammattiopisto Ty össäoppimi nen 9.1 -.6.2. 2013 Paikassa Blue Explorers Dive Center, Taurito Bay, Gran Canaria, Espanja Gran Canaria on Espanjalle kuuluva

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA

PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA PUHTAISTA VESISTÄ KILPAILUETUA Vesiensuojelutarpeet koskevat kaikkea maankäyttöä. Vesienkäsittely voi olla tuottavalle toiminnalle välttämätöntä tai sillä on saavutettavissa tuottavuuden

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONE Pörssi-ilta , Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE Pörssi-ilta 25.3.2013, Espoo Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Vuosi 2012 lyhyesti KONE lyhyesti myynnin ja henkilöstön jakautuminen vuonna 2012 Liikevaihto liiketoiminnoittain, yhteensä 6,3 miljadia

Lisätiedot

Shanghai OPINTOMATKA, SÄHKÖALA

Shanghai OPINTOMATKA, SÄHKÖALA Shanghai OPINTOMATKA, SÄHKÖALA Niklas Sillander Luksia Marraskuu, 2015 Matkaan mars! Laukku on pakattu ja kaikki tarvittava varmistettu moneen kertaan olevan mukana joten nyt vain odotellaan kyytiä lentokentälle,

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Työssäoppimiseni ulkomailla

Työssäoppimiseni ulkomailla Työssäoppimiseni ulkomailla Nimeni on Jenna Virtanen suoritin kuukauden 7.2.-11.3.2015 Pintakäsittely alan työharjoittelusta Espanjassa Fuerteventuran Corralejossa. Työskentelin kauppakeskuksessa nimeltä

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja

Kohti toimialan parasta kannattavuutta. Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Kohti toimialan parasta kannattavuutta Martin Lindqvist, toimitusjohtaja Turvallisuus etusijalla tavoitteena nolla tapaturmaa SSAB:n tavoitteena on olla yksi maailman turvallisimmista teräsyhtiöistä Joissakin

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen

Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen TTS Johtaminen, Yrittäjyys, Logistiikka Vuosittain noin 200 henkilöä/yrittäjää suorittaa TTS:llä johtamiseen tai yritysjohtamiseen liittyvän koulutuksen

Lisätiedot

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05. Meitä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esittely/Palvelut 3-7. Jakorasiat mm 2, IP KV-moduulikotelot A:han, 3-54 moduulia, IP 54-65

Sisällysluettelo. Esittely/Palvelut 3-7. Jakorasiat mm 2, IP KV-moduulikotelot A:han, 3-54 moduulia, IP 54-65 Sisällysluettelo Esittely/Palvelut 3-7 Jakorasiat 8-119 1.5-240 mm 2, IP 54-67 KV-moduulikotelot 120-159 63 A:han, 3-54 moduulia, IP 54-65 Ovellinen keskusjärjestelmä 160-227 250 A:han, IP 66 Mi keskusjärjestelmä

Lisätiedot

Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia?

Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia? Mitä kansainvälisten ohjelmien arvioinnista voidaan oppia? Keskustelun tavoitteet Todetaan arvioinnissa saatu kuva kansainvälisten ohjelmien nykytilasta Mietitään, mikä tavoitetilan tulisi olla Pohditaan,

Lisätiedot

Työelämäjakson raportti

Työelämäjakson raportti Työelämäjakson raportti Tapio Leskelä 24.8.2011 1 Yhteenveto... 3 2 Työelämäjakson tavoitteet... 3 3 Tehtäväkuvaus ja tulokset... 4 3.1 Tehtäväkuvaus... 4 3.2 Tulokset... 4 4 Taustatiedot StoraEnsosta...

Lisätiedot

CASR tänään ja 5 vuoden päästä. Prof. Jouko Härkki & Dos. Timo Fabritius Terästutkimuskeskus Prosessimetallurgian laboratorio

CASR tänään ja 5 vuoden päästä. Prof. Jouko Härkki & Dos. Timo Fabritius Terästutkimuskeskus Prosessimetallurgian laboratorio 1 CASR tänään ja 5 vuoden päästä Prof. Jouko Härkki & Dos. Timo Fabritius Terästutkimuskeskus Prosessimetallurgian laboratorio 2 Sisältö Terästutkimuskeskuksen lyhyt historia Terästutkimuskeskus tänään

Lisätiedot

Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa

Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa Suomen metsäteollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa Matti Kärkkäinen professori Metsäalan tulevaisuusfoorumi 16.3.2005, Sibelius-talo, Lahti Matti Kärkkäinen 1 Sahatavaran kulutus henkeä kohti

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

MEKAJOHTOTIET OY. Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen,

MEKAJOHTOTIET OY. Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen, MEKAJOHTOTIET OY Mekajohtotiet Oy on johtotiejärjestelmien kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut yritys. Tuotteitamme ovat tikashyllyt, levyhyllyt, valaisinkiskot sekä alumiinirakenteiset

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille OSKE tänään - miten huomenna? 4.11.2011 Janne Poranen, Technology Manager VTT Technical Research Centre of Finland 2 Esityksen sisältö Kuituprosessien

Lisätiedot

TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT

TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT Vilma Mäkelä TYÖHARJOITTELU ULKOMAILLA 2012 Saneeraus- ja sisustusala, ARSA09 Art In Tanzania P.O. Box 23333, Dar es Salaam Tanzania www.artintanzania.org 16.3-8.4.2012 TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT Työskentelin

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Juhla-,kokous- ja muistelumamatka Lappiin Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Kukonlaulun aikaan syyskuun 19.päivänä aloitimme LaaksojenAutoteknillisen yhdistyksen matkan Rovaniemen suuntaan.

Lisätiedot

Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita

Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita Paperiliiton hallitusohjelmatavoitteita 2015-2018 27.2.2015 1 Varmuus laadukkaista työpaikoista Työntekijöiden osalta ei ole perusteita tuotannon siirtämiseksi muihin maihin. Suomalaisten työntekijöiden

Lisätiedot

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus

Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus Matkaraportti Viro, Tartto, Kutsehariduskeskus 7.3.2011 17.4.2011 Joni Kärki ja Mikko Lehtola Matka alkoi Oulaisten rautatieasemalta sunnuntaina 16.3. Juna oli yöjuna, ja sen oli tarkoitus lähteä matkaan

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille

Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille HYLLYSTÖT TEHOKÄYTTÖÖN RFID-TEKNIIKALLA Uusi siirtohyllystö kevyille kuormille Sähköiset hyllyjärjestelmät Kaikki SCHÄFERin varasto- ja hyllyjärjestelmät voidaan asentaa siirrettäville alustoille. Periaate

Lisätiedot

Invacare. Elämäntyyliisi täydellisesti sopiva

Invacare. Elämäntyyliisi täydellisesti sopiva Elämäntyyliisi täydellisesti sopiva MyOn HC on suunniteltu aktiiviselle käyttäjälle, joka etsii hinnaltaan edullista ja käyttöominaisuuksiltaan hyvää tuolia, joka on helppo taittaa kokoon käsittelyä, varastointia

Lisätiedot

Sähkötekniikan tutkintoohjelma

Sähkötekniikan tutkintoohjelma Sähkötekniikan tutkintoohjelma 23.8.2016 Ohjelma - Sähkötekniikan tutkintoohjelman esittely - Jari Hannu - Opintojen ohjaus ja omaopettajuus sähkötekniikan tutkinto-ohjelmassa - Timo Kokkonen - Vaihto-opiskelu

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

225 litran kapasiteetilla polymeerisessä syöttölokerossa voi olla jopa 180 kg kuivaa #1 vuorisuolaa, kalsiumkloridia tai muuta jäänestoainetta.

225 litran kapasiteetilla polymeerisessä syöttölokerossa voi olla jopa 180 kg kuivaa #1 vuorisuolaa, kalsiumkloridia tai muuta jäänestoainetta. LP-8 Spreader Paranna liukkaudentorjunnan tehokkuutta Blizzard LP-8 Tailgate -levittimellä, joka on takanäkyvyyden parantamiseksi malliltaan matalaprofiilinen ja jonka kapasiteetti on 225 litraa, jotta

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Biodieselin (RME) pientuotanto

Biodieselin (RME) pientuotanto Biokaasu ja biodiesel uusia mahdollisuuksia maatalouteen Laukaa, 15.11.2007 Biodieselin (RME) pientuotanto Pekka Äänismaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Bioenergiakeskus BDC 1 Pekka Äänismaa Biodieselin

Lisätiedot

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI

ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI ASIAKASLUPAUKSEMME HELSINKI 02 ASIAKKAAMME PARAS KUMPPANI Meillä Swagelok Helsingissä on tavoitteena aina tyytyväinen asiakas. Haluamme tehdä joka päivä parhaamme asiakkaidemme eteen. Asiakaspalvelu Tarjoamme

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa Educa - Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma, ammatillinen seminaari

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin

GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin YLEISTIETOJA GHG-Control: Kasvihuonekaasupäästöjen mittauksella laskentaa tarkempiin tuloksiin Ainutlaatuinen in-situ-ratkaisu kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan Suora mittaus laskennan sijaan: Säästä

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS

SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS MAATALOUSKONETEOLLISUUS JA AGROTEKNOLOGIAVERKOSTO Suomalaisen maatalouskoneteollisuuden liikevaihto ja vienti on kasvanut huomattavasti 1990-luvun alusta Alan liikevaihto

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 16.9.2015.

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 16.9.2015. Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 16.09.2015 klo 17:36-18.35 Paikka Karjalankatu 2, Outokumpu, ravintola Monikko Osallistujat Läsnä Pekkanen Niina puheenjohtaja Westman Juhani varapuheenjohtaja Laeslehto Tuula

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Yliopistojen rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen. Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto

Yliopistojen rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen. Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto Yliopistojen rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen Kalervo Väänänen Rehtori Turun yliopisto Valtion vuoden 2016 talousarvio Turun yliopiston näkökulmasta 5.4. Tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikka

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Espoo 2.12

RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Espoo 2.12 RFID-iltapäiväseminaarin ohjelma Espoo 2.12 12:45 Ilmoittautuminen ja tutustumista näyttelyalueeseen 13:00 Tilaisuuden avaus Toiminnanjohtaja Jukka Wallinheimo, RFID Lab Finland Professori Kari Tanskanen,

Lisätiedot