Laitosten jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laitosten jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa."

Transkriptio

1 1 J AT K O T U T K I N N O T 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen ja ammatillisen jatkokoulutuksen pohjana on ylempi korkeakoulututkinto tai sitä tasoltaan vastaava koulutus. Oikeus filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen on henkilöllä, joka on suorittanut luonnontieteellisen koulutusalan filosofian kandidaatin tai filosofian maisterin tutkinnon tai vastaavantasoisen kotimaisen tai ulkomaisen tutkinnon. Jos jatko-opintoihin oikeuttava perustutkinto on suoritettu muualla kuin Oulun yliopiston luonnontieteellisessä tiedekunnassa (toisessa tiedekunnassa tai yliopistossa), opiskelijan jatko-opintosuunnitelmansa hyväksytään ensin laitosneuvostossa kuten jatko-opintosuunnitelmat yleensä, mutta varsinaisen jatko-opintooikeuden myöntää dekaani. Tätä varten opiskelija toimittaa tiedekuntaan anomuksen, josta selviää hakijan henkilötiedot (nimet myös entinen sukunimi, opiskelijanumero tai henkilötunnus), yhteystiedot (kotiosoite, puhelin ja sähköposti) sekä pääaine. Anomuksen liitteenä ovat hyväksytty jatko-opintosuunnitelma sekä kopiot tutkintotodistuksesta. 2. Ilmoittautuminen yliopistoon Jatkotutkintoa suorittavat voivat ilmoittautua yliopistoon läsnäoleviksi jatko-opiskelijoiksi vasta jatko-opintooikeuden saatuaan. Jatko-opiskelija ilmoittautuu läsnäolevaksi opiskelijaksi yliopistoon lukuvuosittain. 3. Jatko-opintosuunnitelman laatiminen 3.1. Yleistä Neuvottelut jatko-opinnoista on syytä aloittaa pääaineen professorin kanssa. Jatkotutkintoja koskevat koulutusohjelmakohtaiset opetussuunnitelmat vahvistetaan toukokuun loppuun mennessä (tarvittaessa vuosittain). Opiskelija laatii henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelmansa koulutusohjelman tiedekuntaneuvoston päätöksellä hyväksytyn jatko-opintojen opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti. Jatko-opintosuunnitelman hyväksyy opiskelijan pääaineen laitosneuvosto oppiaineen professorin ja työn ohjaajien esityksestä. Suunnitelman allekirjoittavat jatko-opiskelija, oppiaineen professori sekä ohjaajat. Laitosten jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa.

2 Ohjaajat Jatko-opintosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä jatko-opiskelijalle nimitetään pääsääntöisesti vähintään kaksi työnohjaajaa, joista toinen voi olla pääohjaaja. Jatko-opintojen päävastuullinen ohjaaja on professori tai dosentti. Laitosneuvosto voi kuitenkin määrätä ohjaajaksi myös muun vähintään samantasoisen opintosuorituksen suorittaneen, tieteellisesti pätevän henkilön (vähintään lisensiaatintutkinnon suorittanut lisensiaatintutkimusta ja vähintään tohtorintutkinnon suorittanut väitöskirjaa varten) Aikataulu Jatko-opintosuunnitelmaan liitetään myös kurssien ja tutkinnon suorittamisen aikataulu. Jatko-opintojen toteutumista seurataan säännöllisesti esimerkiksi viikko- tai tutkimuspalavereissa, joissa laitoksen jatkoopiskelijat esittelevät omaa tutkimustaan ja sen etenemistä Perustutkinnon ylimääräisten opintojen käyttö jatko-opinnoissa Opiskelija tehnyt perustutkintonsa ennen voimassa olleiden tutkintoasetusten mukaisesti Opiskelija voi, jos opetussuunnitelma sallii ja hän on, käyttää jatko-opinnoissaan hyväkseen perustutkintoon sisältymättömiä tai siinä ylimääräisinä olevia aine- ja/tai syventäviä opintojaksoja tai kokonaisuuksia tai erittäin perustellusta syystä perusopintotasoisia opintoja. Opinnot voivat olla myös useamman tieteenalan opintoja. Sellaisia kursseja, jotka opiskelijan on täytynyt suorittaa pakollisena perustutkintoonsa, hän ei voi sisällyttää jatko-opintoihinsa. Opiskelija on tehnyt ylemmän korkeakoulututkinnon voimaan astuvan uuden tutkintoasetuksen (794/2004) mukaisesti: Opiskelijan filosofian maisterin tai muuhun ylempään korkeakoulututkintoon (120 op) mahdollisesti sisällytettyjä ylimääräisiä perus-, aine- tai syventäviä opintoja ei voi sijoittaa enää toiseen, jatkona seuraavaan lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon. HUOM! ennen voimassa olleiden tutkintoasetusten mukaan perustutkinnon esimerkiksi FK-, FM-, MMK-, KM-, jne tutkinnon minimilaajuus on 160 ov ja DI- tai vanhan aineenopettajan tutkinnon minimilaajuus on 180 ov, joten jatko-opintoihin ei saa ottaa perustutkinnosta opintoja enempää kuin minimilaajuus sallii. Yli kymmenen vuotta vanhempien ylimääräisten opintojen sisällyttämisestä jatko-opintoihin, on ensin selvitettävä, ovatko opinnot edelleen asian- ja ajanmukaisia käytettäväksi jatko-opinnoissa. Perustutkintoon kuuluneet ja jatko-opintoihin hyväksytyt ylimääräiset opinnot erotellaan ja mainitaan tarvittaessa jatko-opintosuunnitelmassa.

3 Poikkeuksia Jatko-opintosuunnitelmassa mainitaan myös mahdolliset pääainetta täydentävät opinnot, jos * jatko-opintoja aloittavalla opiskelijalla vaihtuu pääaine (eri kuin perustutkinnossa) tai * perustutkinto (esim. FM, DI, MMK, jne) on suoritettu muualla kuin Oulun yliopiston luonnontieteellisessä tiedekunnassa tai * perustutkintoa ei ole suoritettu vähintään hyvin tiedoin (= pääaineen arvosana) tai * opiskelija on suorittanut perustutkintonsa LuTK:ssa aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa 3.6. Tiedottaminen Päätös ja hyväksytyn jatko-opintosuunnitelman kopio (oikeaksi todistettu) lähetetään laitokselta tiedoksi asianomaiselle opiskelijalle, tiedekuntaan, opiskelijapalveluihin, ohjaajalle (-jille) sekä oppiaineen professorille. Alkuperäinen jatko-opintosuunnitelma säilytetään laitoksella joko pöytäkirjan liitteenä tai erikseen arkistoituna. 4. Jatkokoulutustyöryhmä ja seurantaryhmät 4.1. Seuranta- ja tukiryhmien nimeäminen Tiedekunnassa on jatko-opintojen kehittämistä ja koordinointia varten erikseen nimetty jatkokoulutustyöryhmä. Laitosneuvosto nimeää jokaiselle jatko-opiskelijalle seurantaryhmän, johon kuuluu vähintään kolme joko professoria tai tohtorin tutkinnon suorittanutta yliassistenttia, lehtoria, post docia tai dosenttia. Työn ohjaajat eivät kuulu seurantaryhmään, mutta seurantaryhmä voi kuulla ohjaajia tieteellisinä asiantuntijoina Raportointi ja seuranta Väitöskirjan tekijä sitoutuu jatko-opintosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä säännöllisesti ja ensimmäisen kerran viimeistään vuoden kuluttua työnsä aloittamisesta antamaan seurantaryhmälle vapaamuotoisen raportin työnsä etenemisestä sekä tekemään suunnitelman seuraavan vuoden työskentelystä. Mahdolliset poikkeamat aikaisemmin tehdystä suunnitelmasta on annetussa raportissa perusteltava. Raportointi voidaan, mikäli laitos niin haluaa, yhdistää esimerkiksi seminaareihin. Seurantaryhmä keskustelee raportin pohjalta erikseen sekä työn tekijän, että ohjaajien kanssa tutkimukseen ja jatko-opintojen suorittamiseen liittyvistä asioista. Seurantaryhmä tekee käydyistä keskusteluista kirjallisen raportin, joka toimitetaan sekä työn tekijälle, että ohjaajille. Lisäksi seurantaryhmä toimittaa tiedekunnalle raportin lukuvuoden loppuun (31.7.) mennessä jokaisesta jatko-opiskelijasta erillisellä lomakkeella, jossa kysytään tärkeimpiä kyseiseen jatko-opintoprojektiin ja sen etenemiseen liittyviä asioita. Lomakkeelle ei sisällytetä varsinaista raporttia käydyistä keskusteluista.

4 4 Mikäli jatko-opiskelija tai työn ohjaaja haluaa, seurantaryhmässä esiintulleita asioita voidaan tuoda tiedoksi tiedekunnan jatkokoulutustyöryhmän puheenjohtajalle, mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Mikäli kyseessä on luonteeltaan periaatteellinen linjanveto, käsitellään se tiedekunnan jatkokoulutustyöryhmässä. 5. Tutkinnot ja tutkimustyöt 5.1. Filosofian lisensiaatin (FL) tutkinto Filosofian lisensiaatin tutkintoon johtava koulutus järjestetään siten, että filosofian maisteri voi täysitoimisesti opiskellen suorittaa vähintään 150 opintopisteen laajuisen tutkinnon noin kolmessa vuodessa. Lisensiaatin tutkintoa varten opiskelijalta vaaditaan, että hän * on suorittanut filosofian kandidaatin tai maisterin tutkinnon pääaineen vähintään hyvin tiedoin; muutoin opintoja on täydennettävä kunnes ko. taso saavutetaan, * osallistuu järjestettävään lisensiaatin koulutukseen, * suorittaa pää- ja sivuaineen teoria- ja erikoistumisopintoja vähintään 60 opintopistettä hyvin tiedoin siten kuin niistä erikseen koulutusohjelman jatko-opintojen opetussuunnitelmassa määrätään (pää- ja sivuaineen opinnot voivat, jos opetussuunnitelma sallii, esimerkiksi olla perustutkintoon sisältymättömiä tai siinä ylimääräisinä olevia aine- ja syventäviä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia, jotka voivat olla myös useamman tieteenalan opintoja; kaikki ne opintosuoritukset, jotka arvostellaan laatumaininnalla, on suoritettava pääsääntöisesti vähintään hyvin tiedoin), sekä * laatii 90 opintopisteen laajuisen lisensiaatintutkimuksen, joka osoittaa kykyä itsenäisesti käyttää ja soveltaa tieteellisiä tutkimusmenetelmiä Lisensiaatintutkimus Lisensiaatintutkimus on opiskelijan laatima kirjallinen selvitys tutkinnon pääaineen alaan kuuluvasta tutkimustehtävästä ja sen tieteellisestä ratkaisusta. Tutkimuksesta tulee ilmetä opiskelijan kyky itsenäisesti käyttää ongelman ratkaisemiseen soveltuvia tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Lisensiaatintutkimuksen laajuus on 90 opintopistettä. Se voi koostua myös kahdesta tai useammasta samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevästä osajulkaisusta ja niistä laaditusta yhteenvedosta, mikäli jokainen näistä osajulkaisuista täyttää yhtenäiselle esitykselle asetettavat tasolliset vaatimukset. Lisensiaatintutkimukseen voi sisältyä myös osajulkaisuja, joissa opiskelijan lisäksi on muita tekijöitä. Opiskelijalla tulee olla jokaisessa osajulkaisussa itsenäinen ja merkittävä osuus.

5 Filosofian tohtorin (FT) tutkinto Filosofian tohtorin tutkintoon johtava koulutus järjestetään siten, että filosofian maisteri voi täysitoimisesti opiskellen suorittaa tutkinnon noin neljässä vuodessa. Filosofian tohtorin tutkintoa varten opiskelijalta vaaditaan, että hän * on suorittanut em. mukaisen filosofian lisensiaatin tutkinnon ja laatii väitöskirjan tai hän * on suorittanut filosofian kandidaatin tai maisterin tai muun soveltuvan tutkinnon pääaineen vähintään hyvin tiedoin; muutoin opintoja on täydennettävä kunnes ko. taso saavutetaan, * osallistuu järjestettävään tohtorikoulutukseen, * suorittaa pää- ja sivuaineen teoria- ja erikoistumisopintoja vähintään 60 opintopistettä hyvin tiedoin siten kuin niistä erikseen koulutusohjelman jatko-opintojen opetussuunnitelmassa määrätään (huom. ei tarvitse tehdä, jos on lisensiaatintutkinto) (pää- ja sivuaineen opinnot voivat, jos opetussuunnitelma sallii, esimerkiksi olla perustutkintoon sisältymättömiä tai siinä ylimääräisinä olevia aine- ja syventäviä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia, jotka voivat olla myös useamman tieteenalan opintoja; kaikki ne opintosuoritukset, jotka arvostellaan laatumaininnalla, on suoritettava pääsääntöisesti vähintään hyvin tiedoin) sekä * laatii väitöskirjan Väitöskirja Väitöskirjassa väittelijän on osoitettava kykyä itsenäisesti luoda uutta tieteellistä tietoa. Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä samaa aihepiiriä käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja ja niistä laadittu yhteenveto, jossa esitetään tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijöillä on niissä itsenäinen ja merkittävä osuus. Yhteenveto-osan tulee olla väittelijän tekemä Saman osajulkaisun käyttäminen useammassa kuin yhdessä väitöskirjatyössä Pääsääntöisesti julkaisua voi käyttää vain yhdessä väitöskirjassa. Kuitenkin perustellusta syystä, esimerkiksi julkaisun laajuuden ja sen vaatiman työmäärän vuoksi, voidaan samaa osajulkaisua käyttää useammassa väitöskirjassa. Ensimmäisellä kirjoittajalla on etuoikeus oman julkaisunsa käyttämiseen omassa väitöskirjassaan ja mikäli ko. julkaisua halutaan käyttää jonkin muun väitöskirjan osajulkaisuna, tulee siihen saada suostumus ensimmäiseltä kirjoittajalta ja työn ohjaajalta/ohjaajilta. Tällöin suostumuksen tulee käydä ilmi ao. kirjoittajien (joilla on samoja osajulkaisuja) yhteisesti laatimasta ja allekirjoittamasta selvityksestä kunkin omasta osuudesta työn tekemisessä ja julkaisun laadinnassa. Laitoksen johtajan vahvistama selvitys tulee hyväksyttää tiedekuntaneuvostossa painatuslupaa haettaessa. Tiedekuntaneuvosto ratkaisee mahdolliset erimielisyydet. Pääsääntöisesti kuitenkin vähintään puolet väitöskirjan julkaisuista pitää olla sellaisia, joita kukaan muu ei ole käyttänyt väitöskirjassaan. Näistä ohjeista voidaan perustellusta syystä tiedekuntaneuvoston päätöksellä poiketa Muuta Filosofian tohtorin tutkinnon suorittamiseksi opiskelijan on osallistuttava vahvistetussa opintosuunnitelmassa määrätyllä tavalla opetukseen, laadittava väitöskirja, jonka tiedekunta hyväksyy julkisen tarkastuksen jälkeen sekä suoritettava muut opetussuunnitelmassa määrätyt opintosuoritukset tai osallistuttava muuhun sitä korvaavaan tai täydentävään tieteelliseen toimintaan.

6 6 Toisen yliopiston tai tiedekunnan jatko-opiskelijan tarjotessa väitöskirjaa tarkastettavaksi on aina selvitettävä, onko työ ollut jo tarkastettavana muualla. Väitöskirjajulkaisusta, myös verkkoversiosta, tulee aina käydä ilmi väitöskirjan hyväksymisestä vastuussa olevan tiedekunnan nimi ja yhteystiedot. 6. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien määrääminen Esityksen lisensiaatintutkimuksen tarkastajiksi (vähintään kaksi) tekee dekaanille oppiaineen professori. Tarkastajien on oltava vähintään lisensiaatintutkinnon suorittaneita tai professorin virkaan nimettyjä ja heistä vähintään toisen on oltava oman tiedekunnan ulkopuolelta. Laitoksen dosentti, joka ei kuitenkaan kuulu laitoksen henkilökuntaan, voi toimia myös tarkastajana. Lisensiaatintutkimuksen ohjaaja ei voi toimia työn tarkastajana. Tarkastajien on toimitettava lausuntonsa tiedekuntaneuvostolle kuukauden kuluessa siitä, kun lisensiaatintutkimus on jätetty heille tarkastettavaksi. Tutkimuksen hyväksyy ja arvostelee tiedekuntaneuvosto tarkastajien kirjallisten lausuntojen perusteella arvosanoilla approbatur -- laudatur. Tekijällä on oikeus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnoista ennen asian ratkaisemista tiedekuntaneuvostossa. Tekijällä on myös valitusoikeus lisensiaatintutkimuksen arvostelusta 14 päivän kuluessa tiedekuntaneuvoston päätöksen tiedoksisaannista. 7. Väitöskirjan ennakkotarkastajien määrääminen Esityksen dekaanille väitöskirjan esitarkastajista tekee oppiaineen professori siinä vaiheessa, kun tiedekuntaan on toimitettu väitöskirjaksi tarkoitettu käsikirjoitus tai artikkeliväitöskirjaan kuuluvat julkaisut, käsikirjoitukset ja tiivistelmät kolmena (3) kappaleena. Esitykseen liitetään kirjalliset perustelut asiantuntijoiden valinnoista. Esitarkastajat, joita on vähintään kaksi (2), valitaan oman tiedekunnan ulkopuolelta. Laitoksen dosentti, joka ei kuitenkaan kuulu laitoksen henkilökuntaan, voi toimia myös tarkastajana. Väitöskirjan ohjaaja ei voi toimia työn tarkastajana. Esitarkastajien on oltava vähintään tohtorin tutkinnon suorittaneita tai professorin virkaan nimettyjä Esitarkastajille varataan aikaa lausunnon antamiseen enintään kaksi (2) kuukautta. Painatuslupa myönnetään esitarkastajien lausuntojen perusteella.

7 7 8. Väitöskirjan julkaiseminen Väitöskirja voidaan julkaista yliopiston Acta Universitatis Ouluensis- sarjassa, muussa tieteellisessä sarjassa, omakustanteena tai kaupallisena kustanteena. Väitöskirjan tekijä hankkii omakustanteelle myös ISBNnumeron. Omakustanteena tehty väitöskirja voidaan myös julkaista väitöstilaisuuden jälkeen muokattuna versiona. Tarkat ohjeet väitöskirjan julkaisemisesta, jakelusta, määristä ja tiedottamisesta sekä muista ohjeista mm. koskien väitöstilaisuutta, karonkkaa yms löytyvät osoitteista: Väittelijän on toimitettava tiedekunnan kansliaan väitöskirjansa kiinnitettäväksi ilmoitustaululle vähintään kymmenen (10) päivää ennen väitöstilaisuutta. Samalla on jätettävä ohjeiden mukaan laadittu tiivistelmä, ellei sitä ole toimitettu aikaisemmin. Tiivistelmän ehdoton enimmäispituus on yksi sivu. 9. Vastaväittäjän ja kustoksen määrääminen Dekaani nimeää vastaväittäjä(t) ja kustoksen painatusluvan myöntämisen jälkeen ja heidän esteellisyydestään on voimassa, mitä Hallintolain 28 :ssä säädetään. Vastaväittäjä(t) ja kustos määrätään oppiaineen professorin tai työn ohjaajan esityksestä. Vastaväittäjän valinta tulee perustella kirjallisesti. Työn esitarkastaja voi toimia vastaväittäjänä. Vastaväittäjä valitaan oman tiedekunnan ulkopuolelta. Työn ohjaaja ei voi toimia vastaväittäjänä. Kustoksena voi toimia joko professori tai työn ohjaaja. 10. Väitöskirjan arvostelu Vastaväittäjä antaa lausuntonsa yhden (1) kuukauden kuluessa väitöksestä ja tekee esityksen arvolauseesta tiedekunnassa noudatettavien arvosteluperusteiden mukaisesti. Myös kustos voi antaa oman lausuntonsa väitöstilaisuuden kulusta. Tiedekuntaneuvosto päättää väitöskirjan hyväksymisestä ja arvolauseesta. Väitöskirja arvostellaan arvosanoilla approbatur -- laudatur. Väitöskirjan tekijällä on oikeus antaa vastine esitarkastajien painatuslupaa koskevista lausunnoista samoin kuin vastaväittäjän lausunnosta ennen asian ratkaisemista tiedekuntaneuvostossa.

8 8 11. Määräyksiä Yliopistolain 645/97 (muutos 1059/98) 42 :n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin virkaan. Hallintoelimen muilla jäsenillä on puheoikeus kokouksessa. Yliopistoasetuksen 115/98 18 :n siihen perustuvan Oulun yliopiston johtosäännön Opetuksesta ja opiskelijoista 25 :n mukaan ennen väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Asianosainen voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Yliopistolain 645/97 35 :n toisen momentin mukaan opintosuoritusten arvostelua koskevaan oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 12. Jatko-opintojen rekisteröinti Jatko-opintosuoritukset rekisteröidään laitoksilla ja rekisteriote liitetään FL- / FT- tutkintoanomukseen. Opiskelijoiden on itse huolehdittava ja valvottava suoritusten kirjautumisesta rekisteriin. 13. Suoritusmerkinnät Pääaineen ja muiden opintojen kokonaisuusmerkinnät antaa oppiaineen professori ja sivuaineen (saman oppiaineen opintoja yli 15 op) merkinnät antaa ko oppiaineen professori. Pää- ja sivuaineen sekä muiden opintojen loppumerkinnöissä mainitaan / erotellaan myös ne perustutkintoon ylimääräisenä kuuluneet opinnot, joita on hyödynnetty jatko-opinnoissa. Pää- ja sivuaineiden opinnot arvostellaan 5-portaisella asteikolla: välttävät tiedot, tyydyttävät tiedot, hyvät tiedot, kiitettävät tiedot ja erinomaiset tiedot. 14 Tutkintotodistuksen (FL / FT) anominen Dekaani myöntää tutkintotodistukset erikseen ilmoitettuina päivinä. Opinnäytteiden ja tutkintotodistusten anomiseen liittyvien asiakirjojen sisäänjättöaika päättyy 12 päivää ennen päätöspäivää. Mikäli todistuksista halutaan myös englanninkielinen liite, niin todistusanomukseen kirjoitetaan tutkimustyön nimi englanniksi käännettynä. Tarkemmat ohjeet FL- ja FT-tutkinnon suorittamisen loppuvaiheista saa tiedekunnasta.

9 FYSIKAALISTEN TIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA LIITE JATKO-OPINTOSUUNNITELMA 2006 Filosofian lisensiaatin tai filosofian tohtorin tutkinto pääaineen ollessa biofysiikka, fysiikka, geofysiikka, teoreettinen fysiikka tai tähtitiede. 1. Jatko-opintoja vähintään 60 op (40 ov), joihin sisältyy 1.1. Lisensiaattikuulustelu ja tieteenalan erikoiskursseja op (13 17 ov) 1.2. Jatkokoulutusseminaarit 3 6 op (2 4 ov) 1.3. Tieteelliset kokoukset 0 7 op (0 5 ov) - ohjeelliset hyvitykset: kansalliset kokoukset: posteri 0,75 op (0,5 ov), esitelmä 1,5 op (1 ov) kansainväliset kokoukset: posteri 1,5 op (1 ov), esitelmä 3 op (2 ov) 1.4. Muita opintoja ja tutkimusta tukevia aine- ja/tai syventäviä opintoja - voivat olla pääaine- ja/tai sivuaineopintoja op (14 25 ov) 2. Väitöskirja 180 op (120 ov) tai lisensiaatintutkimus 90 op (60 ov) - alustava aihe mainitaan Opinnot yhteensä vähintään 240 op (160 ov) (FT) vähintään 150 op (100 ov) (FL) 3. Jatko-opintojen suunniteltu aikataulu Päiväys Jatko-opiskelijan allekirjoitus Pääaineen vastuuprofessorin allekirjoitus Laitosneuvosto nimeää jatko-opiskelijalle seurantaryhmän. Laitos voi järjestää myös ammatillisen pätevyyden lisäämiseen tarkoitettuja täydennyskoulutuskursseja ja ne voidaan sopimuksen mukaan sisällyttää jatkotutkintoon. Jos opiskelija on suorittanut perustutkintonsa aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon mukaan tai eri tieteenalalta kuin tulevien jatko-opintojen pääaine, hänen on tarvittaessa suoritettava pääaineen osalta täydentäviä opintoja. Nämä tulee mainita henkilökohtaisessa jatko-opintosuunnitelmassa. Jatkotutkintoa varten opiskelijalta vaaditaan, että hän on suorittanut filosofian kandidaatin tai maisterin tutkinnon pääaineen vähintään hyvin tiedoin; muutoin opintoja on täydennettävä kunnes ko. taso saavutetaan. On huomattava, että varsinaista jatko-opetusta järjestetään kulloinkin käytettävissä olevien resurssien puitteissa ja mm. laitosten ja korkeakoulujen välisenä yhteistyönä. Osa jatko-opinnoista voidaan suorittaa muissa tiedekunnissa ja korkeakouluissa. Filosofian tohtorin tutkinto suoritetaan luonnontieteellisen tiedekunnan pysyväismääräysten 20 :ssä esitettyjen vaihtoehtojen mukaisesti.

10 LIITE FYSIKAALISTEN TIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA JATKO-OPINTOSUUNNITELMA Filosofian lisensiaatin tai filosofian tohtorin tutkinto pääaineen ollessa biofysiikka, fysiikka, geofysiikka, teoreettinen fysiikka tai tähtitiede. 1. Jatko-opintoja vähintään 60 op (40 ov), joihin sisältyy 1.1. Lisensiaattikuulustelu ja tieteenalan erikoiskursseja op (13 17 ov) 1.2. Jatkokoulutusseminaarit 3 6 op (2 4 ov) 1.3. Tieteelliset kokoukset 0 7 op (0 5 ov) - ohjeelliset hyvitykset: kansalliset kokoukset: posteri 0,75 op (0,5 ov), esitelmä 1,5 op (1 ov) kansainväliset kokoukset: posteri 1,5 op (1 ov), esitelmä 3 op (2 ov) 1.4. Muita opintoja ja tutkimusta tukevia aine- ja/tai syventäviä opintoja - voivat olla pääaine- ja/tai sivuaineopintoja op (14 25 ov) 2. Väitöskirja 180 op (120 ov) tai lisensiaatintutkimus 90 op (60 ov) - alustava aihe mainitaan Opinnot yhteensä vähintään 240 op (160 ov) (FT) vähintään 150 op (100 ov) (FL) 3. Jatko-opintojen suunniteltu aikataulu Päiväys Jatko-opiskelijan allekirjoitus Pääaineen vastuuprofessorin allekirjoitus Laitosneuvosto nimeää jatko-opiskelijalle seurantaryhmän. Laitos voi järjestää myös ammatillisen pätevyyden lisäämiseen tarkoitettuja täydennyskoulutuskursseja ja ne voidaan sopimuksen mukaan sisällyttää jatkotutkintoon. Jos opiskelija on suorittanut perustutkintonsa aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon mukaan tai eri tieteenalalta kuin tulevien jatko-opintojen pääaine, hänen on tarvittaessa suoritettava pääaineen osalta täydentäviä opintoja. Nämä tulee mainita henkilökohtaisessa jatko-opintosuunnitelmassa. Jatkotutkintoa varten opiskelijalta vaaditaan, että hän on suorittanut filosofian kandidaatin tai maisterin tutkinnon pääaineen vähintään hyvin tiedoin; muutoin opintoja on täydennettävä kunnes ko. taso saavutetaan. On huomattava, että varsinaista jatko-opetusta järjestetään kulloinkin käytettävissä olevien resurssien puitteissa ja mm. laitosten ja korkeakoulujen välisenä yhteistyönä. Osa jatko-opinnoista voidaan suorittaa muissa tiedekunnissa ja korkeakouluissa. Filosofian tohtorin tutkinto suoritetaan luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosäännön 20 :ssä esitettyjen vaihtoehtojen mukaisesti.

11 FYSIKAALISTEN TIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA LIITE JATKO-OPINTOSUUNNITELMA Filosofian lisensiaatin tai filosofian tohtorin tutkinto pääaineen ollessa biofysiikka, fysiikka, geofysiikka, teoreettinen fysiikka tai tähtitiede. 1. Jatko-opintoja vähintään 60 op, joihin sisältyy 1.1. Jatkotutkintokuulustelu ja tieteenalan erikoiskursseja op 1.2. Jatkokoulutusseminaarit 3 6 op 1.3. Tieteelliset kokoukset 0 7 op - ohjeelliset hyvitykset: kansalliset kokoukset: posteri 0,75 op, esitelmä 1,5 op kansainväliset kokoukset: posteri 1,5 op, esitelmä 3 op 1.4. Muita opintoja ja tutkimusta tukevia aine- ja/tai syventäviä opintoja - voivat olla pääaine- ja/tai sivuaineopintoja op 2. Väitöskirja 180 op tai lisensiaatintutkimus 90 op - alustava aihe mainitaan 3. Jatko-opintojen suunniteltu aikataulu Opinnot yhteensä vähintään 240 op (FT), vähintään 150 op (FL) Päiväys Jatko-opiskelijan allekirjoitus Pääaineen vastuuprofessorin allekirjoitus Laitosneuvosto nimeää jatko-opiskelijalle seurantaryhmän. Laitos voi järjestää myös ammatillisen pätevyyden lisäämiseen tarkoitettuja täydennyskoulutuskursseja ja ne voidaan sopimuksen mukaan sisällyttää jatkotutkintoon. Jos opiskelija on suorittanut perustutkintonsa aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon mukaan tai eri tieteenalalta kuin tulevien jatko-opintojen pääaine, hänen on tarvittaessa suoritettava pääaineen osalta täydentäviä opintoja. Nämä tulee mainita henkilökohtaisessa jatko-opintosuunnitelmassa. Jatkotutkintoa varten opiskelijalta vaaditaan, että hän on suorittanut filosofian kandidaatin tai maisterin tutkinnon pääaineen vähintään hyvin tiedoin; muutoin opintoja on täydennettävä kunnes ko. taso saavutetaan. Osa jatko-opinnoista voidaan suorittaa muissa tiedekunnissa ja korkeakouluissa. Filosofian tohtorin tutkinto suoritetaan luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosäännön 20 :ssä esitettyjen vaihtoehtojen mukaisesti.

12 LIITE FYSIIKAN KOULUTUSOHJELMA JATKO-OPINTOSUUNNITELMA Filosofian lisensiaatin tai filosofian tohtorin tutkinto pääaineen ollessa biofysiikka, fysiikka, geofysiikka, teoreettinen fysiikka tai tähtitiede. 1. Jatko-opintoja vähintään 60 op, joihin sisältyy 1.1. Jatkotutkintokuulustelu ja tieteenalan erikoiskursseja op 1.2. Jatkokoulutusseminaarit 3 6 op 1.3. Tieteelliset kokoukset 0 7 op - ohjeelliset hyvitykset: kansalliset kokoukset: posteri 0,75 op, esitelmä 1,5 op kansainväliset kokoukset: posteri 1,5 op, esitelmä 3 op 1.4. Muita opintoja ja tutkimusta tukevia aine- ja/tai syventäviä opintoja op - voivat olla pääaine- ja/tai sivuaineopintoja - jatko-opintoihin sisältyvä harjoittelu (2 op/vuosi, maksimi 8 op) 2. Väitöskirja 180 op tai lisensiaatintutkimus 90 op - alustava aihe mainitaan 3. Jatko-opintojen suunniteltu aikataulu Opinnot yhteensä vähintään 240 op (FT), vähintään 150 op (FL) Päiväys Jatko-opiskelijan allekirjoitus Pääaineen vastuuprofessorin allekirjoitus Laitosneuvosto nimeää jatko-opiskelijalle seurantaryhmän. Laitos voi järjestää myös ammatillisen pätevyyden lisäämiseen tarkoitettuja täydennyskoulutuskursseja ja ne voidaan sopimuksen mukaan sisällyttää jatkotutkintoon. Jos opiskelija on suorittanut perustutkintonsa aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon mukaan tai eri tieteenalalta kuin tulevien jatko-opintojen pääaine, hänen on tarvittaessa suoritettava pääaineen osalta täydentäviä opintoja. Nämä tulee mainita henkilökohtaisessa jatko-opintosuunnitelmassa. Jatkotutkintoa varten opiskelijalta vaaditaan, että hän on suorittanut filosofian kandidaatin tai maisterin tutkinnon pääaineen vähintään hyvin tiedoin; muutoin opintoja on täydennettävä kunnes ko. taso saavutetaan. Osa jatko-opinnoista voidaan suorittaa muissa tiedekunnissa ja korkeakouluissa. Filosofian tohtorin tutkinto suoritetaan luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosäännön 20 :ssä esitettyjen vaihtoehtojen mukaisesti.

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim.

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim. O U L U N Y L I O P I S T O L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a F L - t u t k i n n o n s u o r i t t a m i n e n 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Laitosten jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim.

Laitosten jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim. Hyvä luonnontieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelija Tämän oppaan tarkoitus on toimia nimensä mukaisesti oppaana jatkoopintoihin liittyvissä asioissa. Opinto-oppaaseen on pyritty keräämään keskeiset jatko-opiskelua

Lisätiedot

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa 1 (Alleviivattuna uusittu ehdotus ja lisäykset) Säädökset Tohtorin ja lisensiaatin tutkinnoista säädetään asetuksessa yliopistojen

Lisätiedot

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT 1 Jatkotutkintojen suorittamisoikeus Filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa suorittamaan tiedekunta voi hyväksyä hakijan, joka on suorittanut luonnontieteellisen

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Jatkotutkintoja koskevia yleisiä määräyksiä

Jatkotutkintoja koskevia yleisiä määräyksiä Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Jatkotutkintoja koskevia yleisiä määräyksiä 2012-2015 Nämä lukuvuosia 2012-2015 koskevat määräykset astuvat voimaan 1.8.2012 ja ovat voimassa 31.7.2015

Lisätiedot

Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö

Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö I Yleisiä määräyksiä Tämä tutkintosääntö koskee kaikkia tiedekunnan opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa 1.8.2005 tai sen jälkeen.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Humanistisen alan jatkotutkintojen määräykset

Humanistisen alan jatkotutkintojen määräykset Humanistisen alan jatkotutkintojen määräykset Filosofisessa tiedekunnassa suoritettavista humanistisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja opiskelijoista on voimassa, mitä yliopistolaissa

Lisätiedot

Tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunnan tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunta. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset

Tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunnan tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunta. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset 91 Hallintotieteiden tiedekunta Tutkintomääräykset Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.5.2006. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa

Lisätiedot

Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon

Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon 1. Esitarkastajien määrääminen Ohjaaja tekee esityksen tiedekunnalle / oppiaineen vastuuhenkilölle väitöskirjatyön esitarkastajista ja vastaväittäjästä.

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / A 30/ FT Jyrki Mannisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / A 30/ FT Jyrki Mannisen dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A10 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 1.11.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 29 A 30 A 29/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 30/2010 2 FT Jyrki

Lisätiedot

VÄITÖSKIRJA, VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTUS, VÄITÖSKIRJAN JULKINEN TARKASTUS SEKÄ VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU

VÄITÖSKIRJA, VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTUS, VÄITÖSKIRJAN JULKINEN TARKASTUS SEKÄ VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU 1 (7) 14.9.2006 VÄITÖSKIRJA, VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTUS, VÄITÖSKIRJAN JULKINEN TARKASTUS SEKÄ VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU 1. VÄITÖSKIRJA 1.1 Säädökset Filosofian tohtorin tutkinnosta säädetään

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / A 18/ FT Juha Ridanpään dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / A 18/ FT Juha Ridanpään dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 28.5.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 17 A 18 A 17/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 18/2010 2 FT Juha Ridanpään dosentuuriasia;

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A13 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 15.12.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 34 A 34/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJAT Kokous nro 8/2000 tiistaina 26.09.2000 klo 12.15 Läsnä Varsinainen jäsen Fredrikson Maija, dekaani, professori Suortti Juhani,

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Seuraavat tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat asetuksia ja johtosääntöjä. Nämä määräykset hyväksyy

Lisätiedot

FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ

FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ Ote humanistisen tiedekunnan jatkotutkinto-oppaasta 3. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ Tavoitteet Filosofian tohtorin tutkinnon tavoitteena on kouluttaa tieteellisiä asiantuntijoita,

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/004 Aika Tiistaina 16.3.004 klo 1.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kokous: Keskiviikko 18.5.2016 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

Tieteellinen jatkokoulutus

Tieteellinen jatkokoulutus Hyväksytty käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 16.2.2016 Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tieteellisiä jatkotutkintoja koskevat pysyväismääräykset

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen

Jatkotutkinnon suorittaminen Jatko-opiskelu Jatkotutkinnon suorittaminen 5. Tutkinnon myöntäminen 2. Jatko-opintojen suorittaminen 1. Valinta jatkokoulutukseen Tutkimuksen tekeminen 3. Lisensiaatintutkimuksen tarkastus ja hyväksyntä

Lisätiedot

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 7/2011

AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 7/2011 LU ONNONTI ETEELLI NEN TI EDEKU NTA AKATEEMISEN ARVIOINTIRYHMÄN KOKOUS 7/2011 Aika Paikka perjantaina 27.5.2011 klo 9.15 alkaen Tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön esittelylistan

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston 19.5.2005 ( A3) hyväksymä

HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston 19.5.2005 ( A3) hyväksymä 1 (7) HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston 19.5.2005 ( A3) hyväksymä 5, 13 ja 32 muutokset hyväksytty tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT

YHTEISKUNTATIETEIDEN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT YHTEISKUNTATIETEIDEN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT Informaatiotutkimus pääaineena voidaan suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: Yhteiskuntatieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinto (A 245/94). Filosofian

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset 1 Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset (jatkotutkintoja koskevat määräykset löytyvät jatkotutkintojen opetussuunnitelmista) Teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista tutkinnoista ja opinnoista

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016,

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016, PASSIIVIREKISTERI Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle passiivirekisterilomakkeen kanssa viimeistään 31.3. Lisätietoa passiivirekisteristä www.utu.fi/opiskelu/opinnot/passiivirekisteri/

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Jatkotutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille

Jatkotutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden tieteenalayksikkö Jatkotutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Informaatiotieteiden tiedekunnan tutkinnot, koulutukset ja pääaineet siirtyvät

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 7/2017 Kokous: Keskiviikko 23.8.2017 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 11 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta

Lisätiedot

Terveystieteiden yksikkö

Terveystieteiden yksikkö Terveystieteiden yksikkö HAKEMUS Terveystieteiden tohtorin Terveystieteiden lisensiaatin Filosofian tohtorin Filosofian lisensiaatin Lääketieteen tohtorin TUTKINNON SUORITTAMISEKSI JA VÄITÖSKIRJAN/LISENSIAATINTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot

Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot Nämä informaatiotieteiden tiedekunnan jatkotutkintoja koskevat määräykset astuvat voimaan 1.8.2005 yhtä aikaa uuden tutkintoasetuksen (794/2004) kanssa. Opiskelija joka

Lisätiedot

Hyväksytty kauppatieteellisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 29.1.2013. Kauppatieteellisen alan jatkotutkintoja koskevat tutkintomääräykset

Hyväksytty kauppatieteellisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 29.1.2013. Kauppatieteellisen alan jatkotutkintoja koskevat tutkintomääräykset 1 Kauppatieteellisen alan jatkotutkintoja koskevat tutkintomääräykset Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A11 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 19.11.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A 31 A 31/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 Pertti Tikkanen Tiedekuntaneuvosto Kokous 2.6.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 19 A 20 A 19/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 20/2010 2 Ilmoitusasiat OULUN

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 10/2010 OPINTOASIAT A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 17.6.2013. (Muutokset 4.11.2013 ja 18.5.2015 mukaan lukien) I Yleisiä säännöksiä 1 Tehtävä Aalto-korkeakoulusäätiön

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoasetuksissa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintoja

Lisätiedot

Terveystieteiden yksikkö

Terveystieteiden yksikkö Terveystieteiden yksikkö HAKEMUS Terveystieteiden tohtorin Terveystieteiden lisensiaatin Filosofian tohtorin Filosofian lisensiaatin Lääketieteen tohtorin TUTKINNON SUORITTAMISEKSI JA VÄITÖSKIRJAN/LISENSIAATINTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2011 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa 27.5.2013. Koulutuksen kehittämistyöryhmän tilaisuus 3.6.2013 Marjo Immonen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö 1 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa 27.5.2013. Täydennetty 9.9.2013 ja 2.2.2015 1 Yleisiä säännöksiä 1

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 1 LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 Lapin yliopiston hallitus on 16. päivänä kesäkuuta 2014 annetun yliopistolain (558/2009) 41 :n nojalla hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot Kandidaatin ja maisterin tutkinnot 7 PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Tutkintoasetuksissa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet.

Lisätiedot

Suostun ohjaajaksi ja hyväksyn oheisen liitteen mukaisen tutkimus- ja jatko-opintosuunnitelman.

Suostun ohjaajaksi ja hyväksyn oheisen liitteen mukaisen tutkimus- ja jatko-opintosuunnitelman. BioMediTech HAKEMUS Filosofian tohtorin Lääketieteen tohtorin Filosofian lisensiaatin TUTKINNON SUORITTAMISEKSI JA VÄITÖSKIRJAN/LISENSIAATINTUTKIMUKSEN REKISTERÖIMISEKSI BIOMEDITECH-YKSIKÖSSÄ HENKILÖTIEDOT

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden akateemisessa komiteassa 6. päivänä kesäkuuta 2011. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Tehtävä Aalto-yliopiston insinööritieteiden

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3.5.2011. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tutkintojen ja opintojen

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2004 Aika KESKIVIIKKONA 8.9.2004 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(10) Hyväksytty bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 10.5.2011 HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat määräykset pääainepohjaisen tutkintorakenteen mukaan opiskeleville (voimassa siirtymäkauden eli 1.8.2012

Lisätiedot

Lääketieteen tohtorin

Lääketieteen tohtorin Yhteiskuntatieteiden tiedekunta HAKEMUS Terveystieteiden tohtorin Filosofian tohtorin Terveystieteiden lisensiaatin Lääketieteen tohtorin TUTKINNON SUORITTAMISEKSI JA VÄITÖSKIRJAN/LISENSIAATINTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013.

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tohtorikoulutuksessa noudatetaan seuraavia yhteisiä määräyksiä.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tohtorikoulutuksessa noudatetaan seuraavia yhteisiä määräyksiä. 1 Tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmat lukuvuodeksi 2017 2018 (Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 13.2.2017; täydennetty dekaanin päätöksellä 15.3.2017; korjattu 10.8.2017) TIEDEKUNNAN MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A6 / 2010 Tiedekuntaneuvosto Kokous 25.8.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 21 A 23 A 21/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 22/2010 2 Ilmoitusasiat A 23/2010 3 Toiminta-

Lisätiedot

TEKNILLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

TEKNILLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TEKNILLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Tohtoriohjelman kuvaus http://www.uva.fi/fi/research/researcher/graduate_school/programmes/technical_sciences/ Opiskelijavalinta

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 Aika Paikka tiistaina 15.2.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 7/11 27.9.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 15/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 16/11 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 17/11 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS

HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS TOIMITTANUT TERTTU ORPANA SISÄLLYS Lukijalle 1. TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA Filosofian tohtorin

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO Kokous 3/2000 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto Kokous nro 3/2000 tiistaina 21.3.2000 klo 12.15 Läsnä Varsinainen jäsen Fredrikson Maija, dekaani, professori Suortti Juhani,

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2002 Aika Tiistaina 28.05.2002 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tutkintosääntö

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Perustieteiden akateemisessa komiteassa 14. päivänä kesäkuuta 2011. 1 luku Yleisiä määräyksiä 1 Tehtävä Aalto-yliopiston perustieteiden

Lisätiedot

Tampereen yliopiston tutkintosääntö

Tampereen yliopiston tutkintosääntö 14.12.2011 1/10 Tampereen yliopiston tutkintosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8-kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 14.12.2011. Soveltamisala 1 Tätä johtosääntöä

Lisätiedot

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset 1 29.12.2010 tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJA SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN (pääaine

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A2 / 2010. A 8/2010 2 FT Jani Heinon dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A2 / 2010. A 8/2010 2 FT Jani Heinon dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A2 / 2010 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 26.3.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 7 A 12 A 7/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/2010 2 FT Jani Heinon dosentuuriasia;

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 24.4.2012. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

Terveystieteiden yksikkö

Terveystieteiden yksikkö Terveystieteiden yksikkö HAKEMUS Terveystieteiden tohtorin Terveystieteiden lisensiaatin Filosofian tohtorin Filosofian lisensiaatin Lääketieteen tohtorin TUTKINNON SUORITTAMISEKSI JA VÄITÖSKIRJAN/LISENSIAATINTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Suostun ohjaajaksi ja hyväksyn oheisen liitteen mukaisen tutkimus- ja jatko-opintosuunnitelman.

Suostun ohjaajaksi ja hyväksyn oheisen liitteen mukaisen tutkimus- ja jatko-opintosuunnitelman. HAKEMUS Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta Lääketieteen tohtorin Filosofian tohtorin Terveystieteiden tohtorin Filosofian lisensiaatin Terveystieteiden lisensiaatin TUTKINNON SUORITTAMISEKSI JA VÄITÖSKIRJAN/LISENSIAATINTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset

Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 17.5.2016 Tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja

Lisätiedot

Ohjeet ja määräykset

Ohjeet ja määräykset Ohjeet ja määräykset TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON BIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON BIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(15) HELSINGIN YLIOPISTON BIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Hyväksytty biotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 12. päivänä toukokuuta 2005, muutettu

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8/2007

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8/2007 OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8/2007 Aika Tiistaina 13.11.2007 klo 10.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania salissa KTK 108 (1. krs) Hallintopäällikön

Lisätiedot

20. TUTKINTOSÄÄNTÖ. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003)

20. TUTKINTOSÄÄNTÖ. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003) 243 TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO (muutos 1.1.2003) PÄÄTÖS Hallitus/14.6.1993 (myöhemmin tehtyine muutoksineen 2003) 20. TUTKINTOSÄÄNTÖ PERUSTUTKINNOT 1 Arkkitehdin tutkinto suoritetaan arkkitehtuurin

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kauppatieteen akateemisessa komiteassa 27. päivänä toukokuuta 2011.

AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kauppatieteen akateemisessa komiteassa 27. päivänä toukokuuta 2011. AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kauppatieteen akateemisessa komiteassa 27. päivänä toukokuuta 2011. 1 luku YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tehtävä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Tutkinnot suoritetaan siten kuin yliopistojen tutkinnoista 19. päivänä elokuuta

Lisätiedot

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT TEKNILLINEN KORKEAKOULU REHTORIN PÄÄTÖS 15.6.2005 VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT Teknillisen korkeakoulun rehtori on tänään tekemällään päätöksellä hyväksynyt liitteenä olevan tutkintorakennetyöryhmän

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON BIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON BIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(21) Hyväksytty biotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 7. päivänä toukokuuta 2008 HELSINGIN YLIOPISTON BIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Näitä pysyväismääräyksiä

Lisätiedot

OHJEET VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTAJILLE JA VASTAVÄITTÄJILLE

OHJEET VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTAJILLE JA VASTAVÄITTÄJILLE OHJEET VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTAJILLE JA VASTAVÄITTÄJILLE Pikaohje esitarkastajille: Arviointi tulee tehdä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä kun esitarkastaja on saanut käsikirjoituksen. Esitarkastuksessa

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010. A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten kutsuminen

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010. A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten kutsuminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 5.3.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 1 A 6 A 1/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15

FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15 OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/19.02.2002 FT Pirkko Raudaskoski piti dosentuurin hakuun liittyvän näyteluennon klo 12.15 Hallintopäällikön

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 5/2017)

Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous (nro 5/2017) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MUUTOKSENHAKU- LAUTAKUNTA Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnan kokous 4.5.2017 (nro 5/2017) Aika: klo 8.15-9.12 Paikka: Ag B301 Läsnä: Kaisa Aunola, Kaija Collin, Piia Einonen,

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot pääaineena hoitotiede tai kansanterveystiede. Hoitotieteen

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2007 Aika Tiistaina 6.2.2007 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot