S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet"

Transkriptio

1 S t a n d a r d i 4. 4 a L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a Määräykset ja ohjeet

2 dnro 1/120/ (26) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta 9 5 Luottoriskien hallinnan keskeiset periaatteet Luottoriskin määrittely Luottoriskistrategia ja luottoriskien hallinnan menettelytavat Organisointi ja vastuut Ylimmän johdon vastuu luottoriskien hallinnan järjestämisestä Toimivan johdon vastuu luottoriskien hallinnan toteuttamisesta Luottoriskien hallinnan arviointi Luotonmyönnössä noudatettavat periaatteet ja luotonmyöntöprosessi Luottoanalyysi Vakuushallinta Luotonmyöntöprosessi Luottoriskien mittaaminen ja johdon ohjausjärjestelmät Luottoriskien rajoittaminen Limiitit Riskikeskittymät 17

3 dnro 1/120/ (26) Suuret asiakasriskit Liiketoiminta korkealla riskitasolla toimivien rahoituslaitosten kanssa (Highly Leveraged Institutions) Luottoriskien jatkuva valvonta ja tehtävien eriyttäminen Luottohallinta Asiakasseuranta Sisäiset riskiluokittelut Stressitestit 20 6 Raportointi Rahoitustarkastukselle 22 7 Määritelmät 23 8 Lisätiedot 25 9 Kumotut ohjeet ja määräykset 26

4 dnro 1/120/ (26) 1 SOVELTAMINEN (1) Tämä standardi käsittelee luottoriskien hallinnan keskeisiä periaatteita sekä luottoriskien hallinnan järjestämistä. Standardia sovelletaan seuraaviin Rahoitustarkastuksen valvottaviin: luottolaitoksiin sijoituspalveluyrityksiin omistusyhteisöihin osuuspankkilain mukaiseen keskusyhteisöön rahoituspainotteisten rahoitus- ja vakuutusryhmittymien emoyrityksiin (2) Standardin soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt poikkeavat toisistaan mm. toiminnan volyymin, yhteisön organisaation, rahoituspalveluiden lukumäärän ja monimutkaisuuden sekä asiakasrakenteen osalta. Siksi luottoriskien hallinnassa ja valvonnassa voi olla erilaisia käytännön ratkaisuja toiminnan painopisteiden ja erityispiirteiden mukaan. (3) Standardissa esitetyt luottoriskien hallinnan keskeiset periaatteet ovat sitovia. Periaatteita täsmentäviä yksityiskohtaisia määräyksiä on mahdollista noudattaa soveltuvin osin, jos valvottavan organisaatio on pieni, jos riskinotto on luottoriskistrategiassa määritelty vähäiseksi, jos riskiä sisältävä liiketoiminta on suppeaa ja yksinkertaista tai muuten läpinäkyvää tai jos toimiva johto osallistuu itse aktiivisesti jokapäiväisen liiketoiminnan päätöksenteon yksityiskohtiin. Sitovien säännösten noudattaminen vain soveltuvin osin edellyttää aina ylimmän johdon erityistä päätöstä. Valvottavan pitää aina varmistaa, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta on riittävää ja oikeassa suhteessa toiminnan riskeihin. (4) Samaan konsolidointiryhmään kuuluvilla yhteisöillä pitää olla yhtenevät riskienhallintaperiaatteet. Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyrityksen pitää varmistaa, että ryhmittymän kaikilla yrityksillä on toimintaansa nähden riittävät riskienhallintajärjestelmät. Siltä osin kuin ryh-

5 dnro 1/120/ (26) mittymässä otetaan luottoriskiä, emoyrityksen pitää varmistaa, että tämän standardin mukaiset luottoriskien hallinnan keskeiset periaatteet ovat käytössä koko ryhmittymässä. (5) Standardissa käytetään yleisnimitystä valvottava kaikista standardin soveltamisalaan kuuluvista yhteisöistä. (6) Luottoriskien hallintaa järjestettäessä tulee soveltaa myös Rahoitustarkastuksen määräyskokoelman Vakavaraisuus ja riskien hallinta -pääjaksoon kuuluvassa standardissa 4.1 esitettyjä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteita. (7) Luottoriskien hallintaa järjestettäessä tulee soveltaa myös Rahoitustarkastuksen määräyskokoelman Vakavaraisuus ja riskien hallinta -pääjaksoon kuuluvaa standardia 4.4b operatiivisten riskien hallinnan periaatteista.

6 dnro 1/120/ (26) 2 TAVOITTEET (1) Luottoriski on pankkitoimintaa harjoittavien valvottavien merkittävin riski. Myös muussa kuin pankkitoiminnassa syntyy luottoriskiä vastapuoliriskinä. (2) Luottoriskien hallinnan ja valvonnan järjestäminen on valvottavien liiketoiminnan johtamisen keskeinen tehtävä; se on osa sisäistä valvontaa. Luottoriskien hallinnalla ja valvonnalla on suuri merkitys varmistettaessa pääomien riittävyys suhteessa toiminnassa otettuihin riskeihin ja riskien toteutumisen aiheuttamiin tappioihin. (3) Luottoriskien hallintaa koskevan Rahoitustarkastuksen sääntelyn tavoitteena on varmistaa, että valvottavilla ja niiden konsolidointiryhmään kuuluvilla yhteisöillä on toimintansa luonteeseen ja laajuuteen nähden riittävät ja tehokkaat toiminnot luottoriskien tunnistamiseen, mittaamiseen, rajoittamiseen, seurantaan ja valvontaan osana liiketoiminnan riskien kokonaishallintaa varmistaa, että valvottavat ja niiden konsolidointiryhmään kuuluvat yhteisöt eivät luotonannossaan eivätkä sijoitustoiminnassaan ota sellaisia luottoriskejä, jotka vaarantavat valvottavien tai niiden konsolidointiryhmään kuuluvien yhteisöjen kannattavuuden tai vakavaraisuuden välittää tietoa siitä, mihin asioihin Rahoitustarkastus valvonnassaan kiinnittää huomiota ja mitä se vaatii valvottaviltaan.

7 dnro 1/120/ (26) 3 KANSAINVÄLINEN VIITEKEHYS (1) Tämä standardi pohjautuu Baselin pankkivalvontakomitean suosituksiin. Syyskuussa 1997 annetussa suosituksessa Core Principles for Effective Banking Supervision 1 on lueteltu luottoriskien hallinnan keskeiset vaatimukset: luotettavat luotonmyöntöä ja sijoitusten tekemistä koskevat menettelytavat samoin kuin laina- ja sijoitussalkkujen tehokas hallinnointi varojen oikea arviointi ja riittävien luottotappiovarausten tekeminen riskikeskittymien tunnistaminen ja asiakaskokonaisuuksille määritellyt limiitit lähipiiriin kuuluville yrityksille tapahtuvan luotonannon markkinaehtoisuus kansainvälisen luotonannon maariskien seuranta ja valvonta toimintaan nähden riittävät riskienhallintajärjestelmät. (2) Syyskuussa 2000 Baselin pankkivalvontakomitea julkaisi suosituksen Principles for the Management of Credit Risk 2. Suosituksessa todetaan, että vaikka luottoriskien hallinnassa on luottolaitosten koosta ja toiminnasta johtuvia eroja, seuraavat neljä osa-aluetta kuuluvat kattavaan luottoriskien hallintaan: tarkoituksenmukaisten luottoriskien hallintaperiaatteiden ja - menetelmien luominen luotettavien luotonmyöntöä koskevien menettelytapojen mukaisesti toimiminen tarkoituksenmukaisen luottohallinnan, luottoriskien mittaamisen ja seurannan ylläpito luottoriskien hallinnan arvioinnin varmistaminen. 1 Core Principles for Effective Banking Supervision, Basel Committee on Banking Supervision, Basel September Principles for the Management of Credit Risk, Basel Committee on Banking Supervision, Basel September 2000

8 dnro 1/120/ (26) (3) Tammikuussa 1999 antamassaan suosituksessa 3 Baselin pankkivalvontakomitea on luetellut ne periaatteet, joita luottolaitosten yleisten luottoriskien hallintaperiaatteiden lisäksi tulee noudattaa liiketoimissaan korkealla riskitasolla toimivien rahoituslaitosten kanssa. (4) Näitä suosituksia pitää soveltaa yhdessä Baselin pankkivalvontakomitean antamien varojen arvostamista, luottotappiokirjauksia ja luottoriskien julkistamista koskevien suositusten kanssa 4. 3 Sound Practices for Banks' Interactions with Highly Leveraged Institutions, Basel Committee on Banking Supervision, January Sound Practices for Loan Accounting and Disclosure, Basel Committee for Banking Supervision, Basel July 1999; Best Practices for Credit Risk Disclosure, Basel Committee for Banking Supervision, Basel September 2000

9 dnro 1/120/ (26) 4 NORMIPERUSTA (1) Rahoitustarkastuksen sääntely luottoriskien hallinnasta perustuu luottolaitostoiminnasta annetun lain (1607/1993) 68 :n 3 momenttiin sekä sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (579/1996) 29 :n 3 momenttiin. Tällä sääntelyllä tarkennetaan myös rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (44/2002) 13 :n mukaiset, ryhmittymän emoyritykselle asetetut vaatimukset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. (2) Suuria asiakasriskejä koskevat säännökset perustuvat luottolaitostoiminnasta annetun lain :iin, sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 31 :ään ja osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 6-7 :iin. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 14 :ssä säädetään ryhmittymän riskikeskittymien ilmoittamisesta koordinoivalle valvontaviranomaiselle. (3) Asiakkaan tunnistamistietojen säilyttämisestä säädetään rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (68/1998) 8 :ssä. Kirjanpitoaineiston säilytysajoista säädetään kirjanpitolain (1336/1997) 2 luvun 10 :ssä. (4) Sääntelyä laadittaessa on otettu huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 2000/12/EY(32000L0012) EYVL N:o L 126, , s. 1 sekä neuvoston direktiivi sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla 93/22/ETY (31993L0022) EYVL N:o L 141, , s.27.

10 dnro 1/120/ (26) 5 LUOTTORISKIEN HALLINNAN KESKEISET PERIAATTEET 5.1 Luottoriskin määrittely Perustelu (1) Luottoriskillä tarkoitetaan sitä, että vastapuoli ei todennäköisesti täytä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Standardi koskee kaikkea sellaista toimintaa, josta valvottavalle aiheutuu luottoriskiä. Perustelu (2) Luotot ovat suurin luottoriskien lähde, mutta luottoriskiä (vastapuoliriski) voi syntyä myös muunlaisista saamisista, kuten joukkovelkakirjalainoista, lyhytaikaisista saamistodistuksista ja johdannaissopimuksista sekä taseen ulkopuolisista sitoumuksista, kuten käyttämättömistä luottojärjestelyistä ja -limiiteistä, takauksista ja rembursseista. Myös maariskit ja selvitysriskit luetaan luottoriskeihin. Perustelu (3) Tässä standardissa käytetään yleisnimitystä luotot oikeussuhteista, joissa valvottavalla on tai sille voi syntyä saaminen toiselta osapuolelta. 5.2 Luottoriskistrategia ja luottoriskien hallinnan menettelytavat (4) Hyvä luottoriskien hallinta edellyttää, että valvottavalla on luottoriskistrategia sekä luottoriskien tunnistamiseen, mittaamiseen, rajoittamiseen, seurantaan ja valvontaan tarvittavat menettelytavat. Luottoriskistrategian on oltava yhdensuuntainen luottolaitoksen yleisen liiketoimintasuunnitelman kanssa.

11 dnro 1/120/ (26) (5) Luottoriskistrategiassa on määriteltävä ainakin seuraavat asiat: luotonannossa tavoiteltu asiakasrakenne ja luottojen jakautuminen luottolajeittain, toimialoittain, maantieteellisesti, valuutoittain ja maturiteeteittain kohdemarkkinat riskinkantokyvyn perusteella määritelty riskinottotaso sekä riskien hajautuksessa ja riskeiltä suojautumisessa noudatettavat periaatteet luottosalkulle asetetut laatu-, tuotto- ja kasvutavoitteet. (6) Luottoriskistrategia pitää tarkistaa säännöllisesti, ainakin vuosittain. Sen pitää olla toteuttamiskelpoinen myös pitkällä aikavälillä ja eri suhdannevaiheissa. (7) Kaikki sellaiset tuotteet ja liiketoiminnot, joista aiheutuu luottoriskiä, on sisällytettävä luottoriskien valvontaan. Ennen uuden tuotteen käyttöönottoa tai uuden toiminnon aloittamista valvottavalla on oltava ylimmän johdon ennakkoon hyväksymät riskienhallinnan menettelytavat. Erityistä huomiota on kiinnitettävä toiminnan aloittamiseen sellaisilla tuotteilla, joiden markkinat, hinnoittelu, sopimusjuridiikka, riskienhallinta ja kirjanpito ovat valvottavalle uusia. 5.3 Organisointi ja vastuut Ylimmän johdon vastuu luottoriskien hallinnan järjestämisestä (8) Ylin johto vastaa valvottavan luottoriskistrategian ja keskeisten luottoriskien hallinnan menettelytapojen hyväksymisestä ja siitä, että ne päivitetään säännöllisesti. (9) Ylin johto vastaa siitä, että henkilökunta tuntee johdon hyväksymän luottoriskistrategian ja luottoriskien hallinnan keskeiset menettelytavat ja että se toimii niiden sekä niihin perustuvien toimintaohjeiden mukaan. (10) Ylimmän johdon on varmistettava, että toimiva johto kykenee johtamaan luotonantotoimintoja vahvistetun strategian ja hyväksyttyjen menettelytapojen mukaan sekä asetettujen limiittien rajoissa. (11) Ylimmän johdon on varmistettava, että palkitsemismenettelyt eivät ole ristiriidassa luottoriskistrategian kanssa.

12 dnro 1/120/ (26) Toimivan johdon vastuu luottoriskien hallinnan toteuttamisesta (12) Toimiva johto vastaa ylimmän johdon hyväksymän luottoriskistrategian käytännön toteuttamisesta sekä luottoriskien tunnistamiseen, mittaamiseen, rajoittamiseen, seurantaan ja valvontaan tarvittavien menettelytapojen kehittämisestä. (13) Toimiva johto vastaa ainakin siitä, että valvottavan luotonmyöntö noudattaa hyväksyttyä strategiaa valvottavalla on riittävästi asiantuntevaa henkilöstöä hyväksytyn strategian toteuttamiseksi menettelytavoista tiedotetaan organisaation kaikilla tasoilla ja menettelyt toteutetaan sovitussa järjestyksessä kirjalliset toiminta- ja luotonmyöntöohjeet on laadittu ja niitä päivitetään sisäisten tai ulkoisten tekijöiden niin vaatiessa hyväksymisvaltuudet ja valvontavastuut on määritelty luotonmyönnön ja riskienhallinnan riippumaton arviointi on järjestetty luottosalkku on riittävästi hajautettu ylimmän johdon hyväksymän strategian mukaan luottosalkun tavoiteltu koostumus sekä yksittäisiä asiakkaita, asiakaskokonaisuuksia, toimialoja, maantieteellisiä alueita ja tuotteita koskevat vastuulimiitit on määritelty valvottava noudattaa hyvää luotonantotapaa Luottoriskien hallinnan arviointi (14) Valvottavalla pitää olla asiakkaista, tuotteista ja liiketoimista vastaavista toiminnoista erillinen, niistä riippumaton toiminto, joka arvioi luottoriskien hallintaa. Sen avulla ylin johto ja toimiva johto pystyvät varmistumaan luottoriskien hallinnan periaatteiden noudattamisesta ja niiden toimivuudesta. (15) Riippumattoman riskienhallinnan arviointitoiminnon pitää varmistaa että luotonmyöntöä johdetaan asianmukaisesti ja että luottovastuut ovat viranomaisten asettamien normien ja valvottavan sisäisten limiittien mukaiset että johdon ohjausjärjestelmät antavat oikeat ja riittävät tiedot valvottavan kokonaisluottoriskistä ja sen kehityksestä että sisäinen valvonta on järjestetty niin, että poikkeamat hyväksytyistä menettelytavoista raportoidaan sovitussa määräajassa oikealle johtotasolle toimenpiteitä varten että valvottavalla on vahvistetut menettelytavat tehostetun asiakasseurannan aloittamiseen asiakkaan maksukyvyn heikentyessä sekä vahvistetut menettelytavat ongelmaluottojen hallintaan.

13 dnro 1/120/ (26) (16) Riippumattoman riskienhallinnan arviointitoiminnon raportit on toimitettava suoraan ylimmälle johdolle sekä toimivalle johdolle. 5.4 Luotonmyönnössä noudatettavat periaatteet ja luotonmyöntöprosessi (17) Valvottavan pitää määritellä luotonmyönnössään noudatettavat periaatteet. Niihin sisältyvät luottoriskistrategiaan perustuvat, tarkennetut kohdemarkkinat sekä luottopäätösten valmistelussa ja luotonmyönnössä noudatettavat asiakkaaseen, luoton käyttötarkoitukseen, luoton takaisinmaksuun ja vakuushallintaan liittyvät kriteerit Luottoanalyysi (18) Luottopäätöksen on perustuttava luottoanalyysiin. Luottoanalyysin pitää antaa riittävän kattava kuva luottoa hakevasta asiakkaasta sekä rahoitettavasta hankkeesta. (19) Valvottavan pitää määritellä uusia luottoja, luottojen uudistamista ja luottoehtojen muutoksia koskevien päätösten perustaksi tarvittavat tiedot ja asiakirjat. Perustelu (20) Hyvä luotonantotapa edellyttää, että valvottava luotonmyöntöä harkitessaan tutkii huolellisesti luotonhakijan kyvyn vastata sitoumuksistaan. Taloudellisen aseman ja luottokelpoisuuden selvittämiseksi asiakkaasta pitää hankkia riittävästi tietoja. Yritysasiakkaan tilinpäätöstiedot ja luottotietorekisteristä hankitut luottotiedot ovat perustietoja, joiden analysointi auttaa tekemään oikeita luottopäätöksiä. (21) Luottoanalyysissä on kiinnitettävä huomiota ainakin seuraaviin kohtiin: velallisen nykyinen takaisinmaksukyky, takaisinmaksuhistoria ja arvio tulevasta takaisinmaksukyvystä luoton käyttötarkoitus ja takaisinmaksulähde velallisen oman rahoituksen osuus rahoitettavasta hankkeesta yritysluotoissa arvio velallisen toimialasta ja velallisen asemasta tällä toimialalla sekä arvio yrityksen johdon kyvykkyydestä ja asiantuntemuksesta asiakaskokonaisuuden sitoumukset vakuuden kattavuus ja realisoitavuus arvio muista, esim. makrotaloudellisista muutoksista aiheutuvista riskeistä.

14 dnro 1/120/ (26) (22) Valvottavan pitää luotonmyönnössään ottaa huomioon tuoton ja riskien välinen suhde niin yksittäisten luottojen hinnoittelussa kuin asiakassuhteiden kokonaisarvioinnissakin. Riskeihin suhteutetussa tavoitteenasettelussa pitää lisäksi seurata makrotalouden muutoksia ja niiden vaikutuksia velallisiin ja sopimusosapuoliin. (23) Etenkin uusien asiakkaiden tunnistamiseen on kiinnitettävä huomiota. Tunnistaminen on dokumentoitava ja arkistoitava, jotta myöhemminkin pystytään todentamaan, miten asiakassuhde on syntynyt ja mihin tietoihin tunnistaminen on perustunut. (24) Valvottavalla pitää olla tietojärjestelmät asiakastietojen keräämiseen ja päivitykseen sekä vahvistetut menettelytavat yksittäisten asiakkaiden, vastapuolten ja niihin sidoksissa olevien yhteisöjen välisten sidosten tunnistamiseen ja riskikeskittymien määrittelemiseen. (25) Valvottavalla pitää olla tiedonkulun esteitä eri toimintojensa, yksiköidensä ja osastojensa välillä, jotta se pystyy rajoittamaan luottamuksellisen asiakastiedon leviämisen yrityksen muihin osiin kuin niihin, joille tieto on tarkoitettu. Toteutettu järjestely ei saa kuitenkaan estää sisäisen valvonnan tai riskienhallinnan kannalta tarpeellisten tietojen antamista näitä toimintoja hoitaville yksiköille tai henkilöille Vakuushallinta (26) Luottopäätöksen on perustuttava ensisijaisesti velallisen luottokelpoisuuteen, mutta myös luottoriskin varalta asetettavalla vakuudella on merkitystä. Yrityksen rahoitusta harkitessaan valvottavan pitää kiinnittää riittävästi huomiota yrityksen liikeideaan, rahoitettavaan hankkeeseen, kassavirtaan ja tuloksentekokykyyn eikä yksinomaan siihen, että vakuudet ovat riittävät. Jos asiakkaalla ei ole edellytyksiä maksaa luotto takaisin muutoin kuin vakuuden realisoinnista saatavilla tuotoilla, ei luottoa yleensä pidä myöntää. (27) Rahoitusjärjestelyissä, joissa luoton takaisinmaksu perustuu vakuuden realisointiin, valvottavan on seurattava vakuuden tuotto- tai markkina-arvon kehitystä ja varmistuttava siitä, että luoton takaisinmaksu on turvattu. (28) Valvottavalla täytyy olla menettelytavat eri vakuusmuotojen hyväksymiseen vakuuksien luokitteluun vakuuksien arvon säännölliseen seurantaan ja arviointiin vakuuksien sitovuuden, kattavuuden ja realisoitavuuden varmistamiseen vakuuksista mahdollisesti syntyvien riskikeskittymien tunnistamiseen ja hallinnoimiseen.

15 dnro 1/120/ (26) (29) Valvottavan on määriteltävä hyväksytyille vakuusmuodoille vakuuslajikohtaiset arvostusprosentit. Arvostusprosentin on oltava varovaisesti määritelty enimmäisraja tietylle vakuuslajille. Vakuusarvon tulee aina perustua tapauskohtaiseen arvioon. Erityistä huomiota on kiinnitettävä vakuuksiin, joiden käyvän arvon ei voida katsoa olevan vakaa Luotonmyöntöprosessi (30) Valvottavan täytyy määritellä luottohakemusten ja luottopäätösten käsittelyä, luottoehtojen muutoksia ja luottojen uudistamista koskevat toimintatavat. (31) Luottopäätökset pitää tehdä toimivan johdon hyväksymän kirjallisen luotonmyöntöohjeen mukaisesti. Luoton käsittelyn luottohakemuksesta luottopäätökseen täytyy olla dokumentoitu ja oikealla päätöstasolla hyväksytty. Luottopäätöksestä tai sen liitteenä olevista asiakirjoista täytyy ilmetä yksityiskohtaisesti päätöksen sisältö, myöntö- tai hylkäämisperusteet sekä päätöksentekijät. Luoton kulun hakemuksesta päätökseen täytyy olla jälkikäteen todennettavissa. (32) Luotonmyöntöohjeista täytyy ilmetä, että luotonmyöntöön osallistuvien tehtävät ja vastuut on määritelty. Lisäksi niistä pitää näkyä, kenellä on luotonmyöntövaltuudet ja kuinka suuret ne ovat. Luottopäätöksen saa tehdä vain siihen valtuutettu henkilö tai päätöksentekoyksikkö. (33) Luottopäätöksen valmistelu ja luottopäätös on eriytettävä toisistaan siten, että valmistelija ei saa tehdä päätöstä yksin. (34) Luotto voidaan maksaa asiakkaalle, kun asiakas on toimittanut valvottavalle maksun edellytyksenä olevat asiakirjat. Luottoasiakirjat ja vakuudet on säilytettävä vähintään siihen saakka, kun luotto on maksettu takaisin. Asiakkaan tunnistamistietojen säilyttämisestä säädetään erikseen rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa. Kirjanpitoaineiston säilytysajoista säädetään kirjanpitolaissa. (35) Kaikkien luotonmyöntöä ja luottoehtojen muutoksia koskevien päätösten täytyy olla liiketoimintaperusteisia. Valvottava saa antaa luottoa ja siihen rinnastettavaa muuta rahoitusta lähipiiriinsä kuuluville luonnollisille henkilöille, yhteisöille ja säätiöille vain yleisöluotonannossa tavanomaisesti noudatettavin ehdoin. Ylimmän johdon täytyy hyväksyä lähipiiriluototuksessa sovellettavat yleiset ehdot sekä lähipiirille annettavia luottoja koskevat päätökset.

16 dnro 1/120/ (26) Perustelu (36) Valvottavan on varmistuttava siitä, että lähipiiriin kuuluvalle osapuolelle ei myönnetä luottoa sellaisin ehdoin, jotka saattavat vaarantaa valvottavan taloudellista asemaa tai muuten luottamusta valvottavan toimintaan. Markkinaehtoisuuden toteutumisen olennainen edellytys ovat toimivat markkinat sekä riittävä tietojen julkisuus ja läpinäkyvyys. 5.5 Luottoriskien mittaaminen ja johdon ohjausjärjestelmät (37) Valvottavan on pystyttävä mittaamaan kaikki tase-eriin ja taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin liittyvät luottoriskit. Sillä on oltava tietojärjestelmät ja analyyttiset menetelmät, jotka tuottavat johdolle riittävästi tietoa luottosalkun rakenteen selvittämiseen ja riskikeskittymien tunnistamiseen. Perustelu (38) Johdon ohjausjärjestelmien tuottaman tiedon avulla ylin johto ja toimiva johto harjoittavat niille kuuluvaa valvontaa, jonka olennaisena osana on valvottavan oman pääoman riittävyyden määrittäminen suhteessa luottoriskeihin. Ylimmän johdon on myös pystyttävä nopeasti ja luotettavasti arvioimaan valvottavan luottoriskit eri toiminnoissa sekä se, toimiiko valvottava päätetyn luottoriskistrategian mukaisesti. Tämän vuoksi on tärkeää, että luottoriskeistä saatava tieto on luotettavaa, yksityiskohtaista ja ajantasaista. (39) Valvottavalla on oltava toimintansa luonteeseen nähden riittävän kehittyneet luottoriskien mittausmenetelmät sekä menettelyt limiittien asettamiselle ja seurannalle. (40) Luottoriskejä mitattaessa on otettava huomioon saamisiin liittyvät erityspiirteet ja ehdot sekä saadut vakuudet, asiakkaan maksukyvyttömyyden todennäköisyys ja mahdolliset saamisten arvoon vaikuttavat muutokset markkinoilla. 5.6 Luottoriskien rajoittaminen Limiitit (41) Ylimmän johdon on varmistuttava siitä, että luotonmyöntö ja muu luottoriskiä aiheuttava toiminta valvottavassa on riittävän hajautettua. Riskien hajauttamiseksi on määriteltävä ne riskienhallinnan kannalta merkittävät saamiset tai saamisryhmät, joille on asetettava limiitit. Limiittejä asetetaan tarpeen mukaan muun muassa tuotteittain ja eri vastapuolilta, toimialoilta, mailta tai maaryhmiltä oleviin saamisiin.

17 dnro 1/120/ (26) (42) Limiittien käyttöastetta on seurattava jatkuvasti ja ylitykset on dokumentoitava ja analysoitava ja niistä on raportoitava sovittujen menettelytapojen mukaisesti. Limiittejä lähestyvien saamisten on tultava ilmi seurannassa. Poikkeamien seurantaan on luotava selkeät menettelytavat. Asetettuja limiittejä on arvioitava suhteessa valittuihin toimintatapoihin ja vallitsevaan markkinatilanteeseen Riskikeskittymät Perustelu (43) Valvottavalla pitää olla menetelmät, jotka mahdollistavat luottosalkkuun sisältyvien riskikeskittymien tunnistamisen ja hallinnoimisen. Valvottavan pitää myös määritellä luottoriskistrategiaansa pohjautuvat rajat eri riskikeskittymille. (44) Riskikeskittymiä syntyy muun muassa silloin, kun luottosalkku sisältää suuret määrät luottoja yksittäiselle vastapuolelle ryhmille, jotka muodostuvat yksittäisistä vastapuolista ja niihin sidoksissa olevista yhteisöistä tietyille toimialoille tietyissä maanosissa oleville vastapuolille tietyille maille tai toisiinsa taloudellisesti sidoksissa oleville maille tiettyjä vakuuksia vastaan joiden maturiteetti on sama joissa tuote/instrumentti on sama. (45) Valvottavien tulee tunnistaa myös mahdolliset epäsuorat riskikeskittymät, joita voi syntyä tilanteissa, joissa eri liiketoiminta-alueiden tulokset reagoivat samansuuntaisesti ulkoisiin, lähinnä makrotaloudellisiin tekijöihin, kuten esim. korkotasoon. (46) Mikäli jotkin riskikeskittymät ovat vaikeasti vältettävissä tai muutoin liiketoiminnan kannalta perusteltuja, niiden aiheuttama luottoriskin kasvu tulee ottaa huomioon hinnoittelussa ja määriteltäessä omien varojen riittävyyttä. (47) Riskikeskittymien hallinnoinnissa ja niiden vaikutusten vähentämisessä voidaan käyttää myös erilaisia järjestelyjä: luottojen myynti, luottojohdannaiset, arvopaperistaminen ja muut vastaavat järjestelyt toissijaisilla lainamarkkinoilla. Kun valvottava päättää käyttää tällaisia järjestelyjä, sen on otettava huomioon, että myös näihin sisältyvien riskien varalta on erikseen määriteltävä menettelytavat ja kontrollit riskien tunnistamiseen ja hallinnointiin.

18 dnro 1/120/ (26) Suuret asiakasriskit Perustelu (48) Riskikeskittymille, jotka syntyvät yksittäisistä vastapuolista tai yksittäisistä vastapuolista ja niihin sidoksissa olevista yhteisöistä, on asetettu lainsäädännölliset rajat. (49) Asiakasriskeillä tarkoitetaan samaan luonnolliseen tai oikeushenkilöön (asiakas) tai tällaisen henkilön kanssa samaan olennaisessa taloudellisessa etuyhteydessä olevaan luonnolliseen tai oikeushenkilöön (asiakaskokonaisuus) kohdistuvien saamisten ja sijoitusten sekä taseen ulkopuolisten sitoumusten yhteismäärää. (50) Suureksi katsotaan asiakasriski, jonka määrä on vähintään 10 prosenttia valvottavan omista varoista. (51) Suuriin asiakasriskeihin liittyvät rajoitukset ja niitä koskeva ilmoitusmenettely on säännelty Rahoitustarkastuksen suurten asiakasriskien ilmoittamista koskevassa raportointistandardissa (RA4.1 Suurten asiakasriskien ja riskikeskittymien ilmoittaminen) Liiketoiminta korkealla riskitasolla toimivien rahoituslaitosten kanssa (Highly Leveraged Institutions) Perustelu (52) Ennen kuin valvottava ryhtyy liiketoimiin korkealla riskitasolla toimivien rahoituslaitosten (Highly Leveraged Institutions) tai muiden samalla tavalla toimivien yhteisöjen kanssa, sillä on yleisen riskienhallintaohjeistuksen lisäksi oltava ohjeet tavanomaista riskipitoisemmasta rahoitus- ja sijoitustoiminnasta. (53) Korkealla riskitasolla toimiville yhteisöille on ominaista, että ne käyttävät liiketoiminnassaan aktiivisesti johdannaisia ja että niiden pääoma on suurelta osin lainarahoitusta. Niiden valvonta on vähäistä tai niitä ei valvota lainkaan, niiden sijoitustoimintaa ei rajoiteta sääntelyllä ja niillä on vähäiset tiedonantovelvollisuudet verrattuna valvottuihin ja/tai julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin yrityksiin. 5.7 Luottoriskien jatkuva valvonta ja tehtävien eriyttäminen Luottohallinta (54) Valvottavalla on oltava menetelmät erilaisten luottoriskiä sisältävien salkkujen jatkuvaan hallintaan.

19 dnro 1/120/ (26) (55) Valvottavalla on oltava luotonmyönnöstä eriytetty toiminto, jonka avulla varmistetaan, että myönnetty luotto on hyväksytty asianmukaisesti ja luottoa koskevat asiapaperit ovat kunnossa. Asiapapereista on voitava todeta luoton historia, päätösprosessin vaiheet, valmisteluun ja päätökseen osallistuneet henkilöt sekä luotonsaajan tai vastapuolen taloudellinen tilanne. (56) Luottohallinnan on täytettävä seuraavat vaatimukset: Sen pitää tuottaa täsmällistä ja oikea-aikaista tietoa johdon ohjausjärjestelmiin. Sen on turvattava tehtävien riittävä eriyttäminen ja back office - toimintojen asianmukainen valvonta. Sen on turvattava johdon määrittelemien menettelytapojen sekä lakien ja viranomaisten määräysten noudattaminen. Perustelu (57) Ylimmän johdon ohjaus ja tuki ovat avainasemassa varmistettaessa, että luottohallinta koetaan tärkeäksi osa-alueeksi valvottavan luottoriskin seurannassa ja valvonnassa Asiakasseuranta (58) Valvottavalla on oltava menetelmät, jotka mahdollistavat yksittäisten luottojen ja luotonsaajien tilanteen seuraamisen eri luottosalkuissa. Valvottavan tulee varmistua myös siitä, että mahdolliset ongelmaluotot tai muut ongelmalliset liiketoimet havaitaan ja niitä valvotaan sen määrittelemiseksi, tarvitaanko korjaavia toimenpiteitä, luokittelun muutosta ja/tai luottotappiokirjauksia. (59) Valvottavan on määriteltävä periaatteet, joiden mukaisesti asiakkaita ja vakuuksia seurataan. Periaatteista on käytävä erikseen ilmi ongelmaasiakkaiden seurannassa noudatettavat menettelytavat. Jos luotonmyönnössä käytetään erityisehtoja eli kovenantteja, on valvottavalla oltava valmiudet näiden käytön edellyttämään asiakasseurantaan. (60) Luottojen seurantaan samoin kuin vakuuksien valvontaan on nimettävä vastuuhenkilöt, joiden tulee huolehtia myös siitä, että sisäisten riskiluokitusten teosta vastaavat saavat luokittelussa tarvitsemansa ajantasaiset tiedot. Seurantavastuita määritellessään johdon on otettava huomioon mahdolliset intressiristiriidat tilanteissa, joissa henkilöstöä palkitaan erilaisten mittareiden perusteella, kuten lainavolyymi, luottosalkun laatu tai kannattavuus Sisäiset riskiluokittelut (61) Ylimmän johdon on hyväksyttävä menettelytavat, joilla saamisiin liittyvät luottoriskit saadaan eroteltua joko sisäisen luokituksen avulla tai muulla joh-

20 dnro 1/120/ (26) don riittäväksi katsomalla tavalla. Perustelu (62) Sisäisellä riskiluokituksella on tärkeä osuus yksittäisten luottojen ja valvottavan koko luottosalkun laadun valvonnassa. Hyvin suunnitellun riskiluokittelujärjestelmän avulla valvottavan saamisiin liittyvät luottoriskit pystytään erottelemaan eri tasoihin. Tämä mahdollistaa luottosalkun ominaisuuksien, keskittymien, ongelmaluottojen ja luottotappiovarausten riittävyyden yksityiskohtaisen määrittelyn. Riskiluokittelujärjestelmää voidaan käyttää hyväksi myös pääoman allokoinnissa, luottojen hinnoittelussa sekä asiakassuhteen tai liiketoimen kannattavuuden mittaamisessa. (63) Riskiluokitusjärjestelmässä tulee olla riittävästi luokkia erottelemaan niin hoidettuihin luottoihin sisältyvät eritasoiset luottoriskit kuin ongelmaluottoihin liittyvät luottoriskit. (64) Riskiluokitusjärjestelmän tulee heijastaa luottoriskin muutoksia. Asiakkaan maksukyvyn heikkenemisen tulee johtaa riskiluokan tarkasteluun ja luottojen perusteelliseen läpikäyntiin sekä niiden sisällyttämiseen erityiselle seurantalistalle. Johdolle säännöllisesti toimitettavien valvottavan koko luottosalkun tilaa koskevien raporttien tulee perustua sisäisiin luokitteluihin. Perustelu (65) Riskiluokitusjärjestelmän avulla eri liiketoiminta-alueiden vetäjät saavat kuvan luottosalkun koostumuksesta ja voivat osaltaan auttaa luottostrategiaan mahdollisesti tarvittavien muutosten määrittelyssä. (66) Sisäisten luokkien on annettava koko ajan totuudenmukainen kuva luottojen tilasta. Luotonmyöntöhetkellä hyväksytty yksittäisen saamisen/vastapuolen luottoluokka on päivitettävä säännöllisesti. Vastuun luokituspäätöksen teosta on oltava luotonmyönnöstä riippumattomalla toiminnolla. Riippumattoman toiminnon on myös huolehdittava luokitusten oikeellisuuden säännönmukaisesta tarkastuksesta Stressitestit (67) Valvottavan on otettava huomioon talouden tilassa mahdollisesti tapahtuvat muutokset arvioidessaan yksittäisiä luottoja sekä kokonaisia luottosalkkuja. (68) Valvottavan tulee tehdä erilaisia arvioita siitä, miten harvinaiset, mutta ongelmalliset tilanteet voivat vaikuttaa luottoriskin määrään. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi suuret markkinahintojen heilahtelut, suurten markkinaosapuolten konkurssit, likviditeetin yllättävät muutokset, huomattavien maariskien toteutuminen ja vastaavat tilanteet.

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Standardi 4.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Määräykset ja ohjeet 4.1 dnro 5/790/2003 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta

Lisätiedot

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.2 ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle RA4.2 dnro 4/120/2004 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1 Kohderyhmä 3 2 Tavoitteet

Lisätiedot

S t a n d a r d i R A 4. 2

S t a n d a r d i R A 4. 2 S t a n d a r d i R A 4. 2 O p e r a t i i v i s i i n r i s k e i h i n l i i t t y v i e n t a p a h- t u m i e n i l m o i t t a m i n e n R a h o i t u s t a r k a s- t u k s e l le Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3

Lisätiedot

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.4 Maariskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 1/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5)

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5) 1 (5) Kotimaisille sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvien yritysten keskinäisten liiketoimien

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Yleisohje luottoriskien hallinnasta

Yleisohje luottoriskien hallinnasta Nro RAHOITUSTARKASTUS OHJE 105.13 Dnro 1/339/96 Antopäivä: 30.1.1996 Voimassaoloaika: 1.4.1996 lukien toistaiseksi Luottolaitoksille 1(7) Yleisohje luottoriskien hallinnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 2/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Ilmoituksen laatiminen ja toimittaminen Rahoitustarkastukselle_

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustar Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Standardi RA4.20 Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Paikallispankkien vakavaraisuuden hallinnan arviointikehikko

Paikallispankkien vakavaraisuuden hallinnan arviointikehikko LIITE 2 1 (9) Paikallispankkien arviointikehikko 1 Johdanto Pankin riskien ja hallinnon jäljempänä mainituista kokonaisuuksista on tehtävä riippumattomat arviot. Kunkin kokonaisuuden numeerinen arvio sekä

Lisätiedot

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.6 Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Standardi RA4.6. Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.6. Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.6 Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet ilmoittaminen dnro 2/120/2006 2 (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 5 3 Normiperusta 6 4

Lisätiedot

RA RAPORTOINTI PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta

RA RAPORTOINTI PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta 1 (5) RA RAPORTOINTI PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Valvonnan toteuttamiseksi valvottavat toimittavat Rahoitustarkastukselle tietoja, joiden avulla Rahoitustarkastus valvoo

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Standardi RA4.11 1(5) 18.12.2008 Liite 2

Standardi RA4.11 1(5) 18.12.2008 Liite 2 Standardi RA4.11 1(5) Paikallispankkien vakavaraisuuden hallinnan arviointikehikko 1 Johdanto Pankin riskien hallinnan ja hallinnon jäljempänä mainituista kokonaisuuksista on tehtävä riippumattomat arviot.

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA3.1. Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA 1 (8) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan ja osuuspankkilain

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 Muutospäivä: 7.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Standardi RA4.3. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.3. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.3 Sijoitusrahastojen raportointi Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 5/120/2004 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

4 VAKAVARAISUUS JA RISKIENHALLINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS

4 VAKAVARAISUUS JA RISKIENHALLINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS 1 (7) 4 VAKAVARAISUUS JA RISKIENHALLINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Vakavaraisuutta ja riskienhallintaa koskevan sääntelyn lähtökohtana on määritellä vähimmäistaso,

Lisätiedot

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta 1 (6) Osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisölle Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista

Lisätiedot

Standardi RA6.1. Maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavien henkilöiden toiminta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA6.1. Maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavien henkilöiden toiminta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA6.1 Maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilupaa Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS

Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS Luottolaitosten riskitiedonkeruu Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.2.2014 Voimaantulopäivä 31.3.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2018

Määräykset ja ohjeet x/2018 Määräykset ja ohjeet x/2018 Luottoriskien hallinta rahoitussektorin valvottavissa Dnro FIVA 13/01.00/2017 Antopäivä 15.3.2018 Voimaantulopäivä 1.4.2018 FINANSSIVALVONTA puh. 09 183 51 faksi 09 183 5328

Lisätiedot

3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS

3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS 1 (5) 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Vuoden 2005 alusta lähtien yritykset, joiden liikkeeseen laskemat oman pääoman ehtoiset instrumentit

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus Luento 8: Pankkikriisien ja -konkurssien torjuntakeinot Pankkikriisien ja konkurssien syyt 1) Luototetaan asiakkaita,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN KIRJANPIDOSTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN KIRJANPIDOSTA Muutokset merkitty alleviivattuna 1 (5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN KIRJANPIDOSTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 14 :n 1 momentin nojalla seuraavan määräyksen

Lisätiedot

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Tiedotustilaisuus 28.9.2006 Helena Tuhkanen Esityksen tavoitteet Esityksen tavoitteena on kertoa Pilari 2 prosesseista ja näiden välisen vuoropuhelun toteuttamisesta

Lisätiedot

OHJE OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄÄN KUULUVIEN LUOTTOLAITOSTEN OMISTAMIEN LUOTTO- JA RAHOITUSLAITOSTEN OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN ILMOITTAMISESTA

OHJE OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄÄN KUULUVIEN LUOTTOLAITOSTEN OMISTAMIEN LUOTTO- JA RAHOITUSLAITOSTEN OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN ILMOITTAMISESTA RAHOITUSTARKASTUS OHJE Nro 301.5 Dnro 3/220/97 Antopäivä: 26.3.1997 Voimassaoloaika: 23.5.1997 lukien toistaiseksi 1 (3) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle OHJE OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄÄN

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Riskienhallinta. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Riskienhallinta. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Riskienhallinta Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Mihin riskienhallintaa tarvitaan? Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnan tavoitteena on eläkkeensaajien

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2016

Määräykset ja ohjeet 7/2016 Määräykset ja ohjeet 7/2016 Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista Dnro FIVA 11/01.00/2016 Antopäivä 30.8.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2014

Määräykset ja ohjeet 9/2014 Määräykset ja ohjeet 9/2014 LEI-tunnuksen käyttöönotto Dnro FIVA 14/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Standardiluonnos RA6.1. Maksupalvelun tarjoaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA6.1. Maksupalvelun tarjoaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA6.1 Maksupalvelun tarjoaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 01.01.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA lukien toistaiseksi 1 (15) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA lukien toistaiseksi 1 (17) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain

Lisätiedot

Lomake A1. Suuret asiakasriskit / Rahoitustoiminnan asiakasriski. RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 105.3 B tai 203.22 LIITE 3 Päiväys 16.6.

Lomake A1. Suuret asiakasriskit / Rahoitustoiminnan asiakasriski. RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 105.3 B tai 203.22 LIITE 3 Päiväys 16.6. RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 105.3 B tai 203.22 LIITE 3 Lomake A1 Suuret asiakasriskit / Rahoitustoiminnan asiakasriski Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen LY-tunnus Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen

Lisätiedot

Määräys järjestämättömien ja muiden 0-korkoisten saatavien ilmoittamisesta

Määräys järjestämättömien ja muiden 0-korkoisten saatavien ilmoittamisesta Muutokset merkitty alleviivattuna 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Määräys järjestämättömien ja muiden 0-korkoisten saatavien ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n

Lisätiedot

2 MENETTELYTAVAT-PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta

2 MENETTELYTAVAT-PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta 1 (5) 2 MENETTELYTAVAT-PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Rahoituspalvelujen tarjonnassa noudatettavien menettelytapojen sääntelyssä Rahoitustarkastuksen tavoitteena on edistää

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Muutokset merkitty alleviivattuna 1(16) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta /2014 Laki. työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta /2014 Laki. työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014 1046/2014 Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu Dnro FIVA 2/01.00/2014 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 31.3.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 22.5.2015 Revisioneuvos Keijo Lappalainen sisältöä käsitteistöä taustaa vastuita

Lisätiedot

Vakavaraisuuden hallinnan järjestäminen

Vakavaraisuuden hallinnan järjestäminen Tällä värillä merkityt kysymykset ovat vapaaehtoisia. Vakavaraisuuden hallinnan järjestäminen Yleistä Organisaatiorakenne 1. Yhtiön juridinen ja toiminnallinen rakenne ja johtamisjärjestelmä ml. mahdolliset

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2014

Määräykset ja ohjeet 5/2014 Määräykset ja ohjeet 5/2014 Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta Dnro FIVA 13/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit : Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Liite 3 - OPR ilmoitus ja hakemusmenettelyt Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

1 CORPORATE GOVERNANCE (HALLINTOKULTTUURI) JA LIIKETOIMINTA

1 CORPORATE GOVERNANCE (HALLINTOKULTTUURI) JA LIIKETOIMINTA 1 (6) 1 CORPORATE GOVERNANCE (HALLINTOKULTTUURI) JA LIIKETOIMINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Corporate governancea ja liiketoimintoja koskevan sääntelyn tavoitteena

Lisätiedot

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta 1 (11) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa osuuspankeista ja muista

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2011

Määräykset ja ohjeet 4/2011 Määräykset ja ohjeet 4/2011 Asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävän enimmäiskorvauksen laskentaan käytettävät Dnro FIVA 9/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2011 Voimaantulopäivä 31.3.2012 FIASSIVALVOTA

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Liite yv 20/1/2015 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Hyväksytty yhtymävaltuustossa 8.9.2015, 20 Sisällysluettelo 1. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Standardi 1.5. Nimi ja nro 2

Standardi 1.5. Nimi ja nro 2 Standardi 1.5 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonta Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 8 4 Normiperusta

Lisätiedot

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa?

Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? Hallituspartneripäivät Oulussa 12.9.2014 Mitä hallituksen huolellisuusvelvoite tarkoittaa? KHT Jari Karppinen Hallituksen työskentelyä ohjaavat yleisperiaatteet osakeyhtiölain näkökulmasta Sivu 2 Osakeyhtiölain

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7)

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) 20.1.2012 Finanssivalvonnalle KIINNITYSLUOTTOPANKKITOIMINTAA KOSKEVA LUPAMENETTELY JA RISKIENHALLINTA SEKÄ RAPORTOINTI Finanssivalvonta on 18.11.2011 pyytänyt lausuntoamme

Lisätiedot

Palkitsemiseen liittyvä kannanotto

Palkitsemiseen liittyvä kannanotto 1 (7) Palkitsemiseen liittyvä kannanotto 1. Kannanoton soveltaminen Pankkien, vakuutusyhtiöiden ja muiden finanssialan yritysten palkitsemisperiaatteet ovat nousseet kriittisen keskustelun kohteeksi finanssikriisin

Lisätiedot

OHJE SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNAN JA SISÄISEN VALVONNAN PERIAATTEISTA SEKÄ SISÄISESTÄ TARKASTUKSESTA

OHJE SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNAN JA SISÄISEN VALVONNAN PERIAATTEISTA SEKÄ SISÄISESTÄ TARKASTUKSESTA lukien toistaiseksi 1 (9) Sijoituspalveluyrityksille OHJE SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNAN JA SISÄISEN VALVONNAN PERIAATTEISTA SEKÄ SISÄISESTÄ TARKASTUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto PL 28 00023 HELSINKI VM019:00/2013 Täydennys Finanssivalvonnan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

OPERATIIVISEN RISKIN VAKAVARAISUUSVAATIMUKSEN LASKENTA- MENETELMIEN KÄYTTÖÖNOTTOA KOSKEVA ILMOITUS- JA LUPAME- NETTELY

OPERATIIVISEN RISKIN VAKAVARAISUUSVAATIMUKSEN LASKENTA- MENETELMIEN KÄYTTÖÖNOTTOA KOSKEVA ILMOITUS- JA LUPAME- NETTELY 1 (10) RISKIN VAKAVARAISUUSVAATIMUKSEN LASKENTA- MENETELMIEN KÄYTTÖÖNOTTOA KOSKEVA ILMOITUS- JA LUPAME- NETTELY Tässä liitteessä käsitellään standardimenetelmän, vaihtoehtoisen standardimenetelmän sekä

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 1313/02.05.05/2015 115 Investointirahaston sijoitusperiaatteet Valmistelijat / lisätiedot: Maarit Vierunen, puh. 046 877 3296 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2016

Määräykset ja ohjeet X/2016 Määräykset ja ohjeet X/2016 Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt Dnro FIVA 16/01.00/2015 Antopäivä x.x.2016 Voimaantulopäivä x.x.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot