S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet"

Transkriptio

1 S t a n d a r d i 4. 4 a L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a Määräykset ja ohjeet

2 dnro 1/120/ (26) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta 9 5 Luottoriskien hallinnan keskeiset periaatteet Luottoriskin määrittely Luottoriskistrategia ja luottoriskien hallinnan menettelytavat Organisointi ja vastuut Ylimmän johdon vastuu luottoriskien hallinnan järjestämisestä Toimivan johdon vastuu luottoriskien hallinnan toteuttamisesta Luottoriskien hallinnan arviointi Luotonmyönnössä noudatettavat periaatteet ja luotonmyöntöprosessi Luottoanalyysi Vakuushallinta Luotonmyöntöprosessi Luottoriskien mittaaminen ja johdon ohjausjärjestelmät Luottoriskien rajoittaminen Limiitit Riskikeskittymät 17

3 dnro 1/120/ (26) Suuret asiakasriskit Liiketoiminta korkealla riskitasolla toimivien rahoituslaitosten kanssa (Highly Leveraged Institutions) Luottoriskien jatkuva valvonta ja tehtävien eriyttäminen Luottohallinta Asiakasseuranta Sisäiset riskiluokittelut Stressitestit 20 6 Raportointi Rahoitustarkastukselle 22 7 Määritelmät 23 8 Lisätiedot 25 9 Kumotut ohjeet ja määräykset 26

4 dnro 1/120/ (26) 1 SOVELTAMINEN (1) Tämä standardi käsittelee luottoriskien hallinnan keskeisiä periaatteita sekä luottoriskien hallinnan järjestämistä. Standardia sovelletaan seuraaviin Rahoitustarkastuksen valvottaviin: luottolaitoksiin sijoituspalveluyrityksiin omistusyhteisöihin osuuspankkilain mukaiseen keskusyhteisöön rahoituspainotteisten rahoitus- ja vakuutusryhmittymien emoyrityksiin (2) Standardin soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt poikkeavat toisistaan mm. toiminnan volyymin, yhteisön organisaation, rahoituspalveluiden lukumäärän ja monimutkaisuuden sekä asiakasrakenteen osalta. Siksi luottoriskien hallinnassa ja valvonnassa voi olla erilaisia käytännön ratkaisuja toiminnan painopisteiden ja erityispiirteiden mukaan. (3) Standardissa esitetyt luottoriskien hallinnan keskeiset periaatteet ovat sitovia. Periaatteita täsmentäviä yksityiskohtaisia määräyksiä on mahdollista noudattaa soveltuvin osin, jos valvottavan organisaatio on pieni, jos riskinotto on luottoriskistrategiassa määritelty vähäiseksi, jos riskiä sisältävä liiketoiminta on suppeaa ja yksinkertaista tai muuten läpinäkyvää tai jos toimiva johto osallistuu itse aktiivisesti jokapäiväisen liiketoiminnan päätöksenteon yksityiskohtiin. Sitovien säännösten noudattaminen vain soveltuvin osin edellyttää aina ylimmän johdon erityistä päätöstä. Valvottavan pitää aina varmistaa, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta on riittävää ja oikeassa suhteessa toiminnan riskeihin. (4) Samaan konsolidointiryhmään kuuluvilla yhteisöillä pitää olla yhtenevät riskienhallintaperiaatteet. Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyrityksen pitää varmistaa, että ryhmittymän kaikilla yrityksillä on toimintaansa nähden riittävät riskienhallintajärjestelmät. Siltä osin kuin ryh-

5 dnro 1/120/ (26) mittymässä otetaan luottoriskiä, emoyrityksen pitää varmistaa, että tämän standardin mukaiset luottoriskien hallinnan keskeiset periaatteet ovat käytössä koko ryhmittymässä. (5) Standardissa käytetään yleisnimitystä valvottava kaikista standardin soveltamisalaan kuuluvista yhteisöistä. (6) Luottoriskien hallintaa järjestettäessä tulee soveltaa myös Rahoitustarkastuksen määräyskokoelman Vakavaraisuus ja riskien hallinta -pääjaksoon kuuluvassa standardissa 4.1 esitettyjä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteita. (7) Luottoriskien hallintaa järjestettäessä tulee soveltaa myös Rahoitustarkastuksen määräyskokoelman Vakavaraisuus ja riskien hallinta -pääjaksoon kuuluvaa standardia 4.4b operatiivisten riskien hallinnan periaatteista.

6 dnro 1/120/ (26) 2 TAVOITTEET (1) Luottoriski on pankkitoimintaa harjoittavien valvottavien merkittävin riski. Myös muussa kuin pankkitoiminnassa syntyy luottoriskiä vastapuoliriskinä. (2) Luottoriskien hallinnan ja valvonnan järjestäminen on valvottavien liiketoiminnan johtamisen keskeinen tehtävä; se on osa sisäistä valvontaa. Luottoriskien hallinnalla ja valvonnalla on suuri merkitys varmistettaessa pääomien riittävyys suhteessa toiminnassa otettuihin riskeihin ja riskien toteutumisen aiheuttamiin tappioihin. (3) Luottoriskien hallintaa koskevan Rahoitustarkastuksen sääntelyn tavoitteena on varmistaa, että valvottavilla ja niiden konsolidointiryhmään kuuluvilla yhteisöillä on toimintansa luonteeseen ja laajuuteen nähden riittävät ja tehokkaat toiminnot luottoriskien tunnistamiseen, mittaamiseen, rajoittamiseen, seurantaan ja valvontaan osana liiketoiminnan riskien kokonaishallintaa varmistaa, että valvottavat ja niiden konsolidointiryhmään kuuluvat yhteisöt eivät luotonannossaan eivätkä sijoitustoiminnassaan ota sellaisia luottoriskejä, jotka vaarantavat valvottavien tai niiden konsolidointiryhmään kuuluvien yhteisöjen kannattavuuden tai vakavaraisuuden välittää tietoa siitä, mihin asioihin Rahoitustarkastus valvonnassaan kiinnittää huomiota ja mitä se vaatii valvottaviltaan.

7 dnro 1/120/ (26) 3 KANSAINVÄLINEN VIITEKEHYS (1) Tämä standardi pohjautuu Baselin pankkivalvontakomitean suosituksiin. Syyskuussa 1997 annetussa suosituksessa Core Principles for Effective Banking Supervision 1 on lueteltu luottoriskien hallinnan keskeiset vaatimukset: luotettavat luotonmyöntöä ja sijoitusten tekemistä koskevat menettelytavat samoin kuin laina- ja sijoitussalkkujen tehokas hallinnointi varojen oikea arviointi ja riittävien luottotappiovarausten tekeminen riskikeskittymien tunnistaminen ja asiakaskokonaisuuksille määritellyt limiitit lähipiiriin kuuluville yrityksille tapahtuvan luotonannon markkinaehtoisuus kansainvälisen luotonannon maariskien seuranta ja valvonta toimintaan nähden riittävät riskienhallintajärjestelmät. (2) Syyskuussa 2000 Baselin pankkivalvontakomitea julkaisi suosituksen Principles for the Management of Credit Risk 2. Suosituksessa todetaan, että vaikka luottoriskien hallinnassa on luottolaitosten koosta ja toiminnasta johtuvia eroja, seuraavat neljä osa-aluetta kuuluvat kattavaan luottoriskien hallintaan: tarkoituksenmukaisten luottoriskien hallintaperiaatteiden ja - menetelmien luominen luotettavien luotonmyöntöä koskevien menettelytapojen mukaisesti toimiminen tarkoituksenmukaisen luottohallinnan, luottoriskien mittaamisen ja seurannan ylläpito luottoriskien hallinnan arvioinnin varmistaminen. 1 Core Principles for Effective Banking Supervision, Basel Committee on Banking Supervision, Basel September Principles for the Management of Credit Risk, Basel Committee on Banking Supervision, Basel September 2000

8 dnro 1/120/ (26) (3) Tammikuussa 1999 antamassaan suosituksessa 3 Baselin pankkivalvontakomitea on luetellut ne periaatteet, joita luottolaitosten yleisten luottoriskien hallintaperiaatteiden lisäksi tulee noudattaa liiketoimissaan korkealla riskitasolla toimivien rahoituslaitosten kanssa. (4) Näitä suosituksia pitää soveltaa yhdessä Baselin pankkivalvontakomitean antamien varojen arvostamista, luottotappiokirjauksia ja luottoriskien julkistamista koskevien suositusten kanssa 4. 3 Sound Practices for Banks' Interactions with Highly Leveraged Institutions, Basel Committee on Banking Supervision, January Sound Practices for Loan Accounting and Disclosure, Basel Committee for Banking Supervision, Basel July 1999; Best Practices for Credit Risk Disclosure, Basel Committee for Banking Supervision, Basel September 2000

9 dnro 1/120/ (26) 4 NORMIPERUSTA (1) Rahoitustarkastuksen sääntely luottoriskien hallinnasta perustuu luottolaitostoiminnasta annetun lain (1607/1993) 68 :n 3 momenttiin sekä sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (579/1996) 29 :n 3 momenttiin. Tällä sääntelyllä tarkennetaan myös rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (44/2002) 13 :n mukaiset, ryhmittymän emoyritykselle asetetut vaatimukset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. (2) Suuria asiakasriskejä koskevat säännökset perustuvat luottolaitostoiminnasta annetun lain :iin, sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 31 :ään ja osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 6-7 :iin. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 14 :ssä säädetään ryhmittymän riskikeskittymien ilmoittamisesta koordinoivalle valvontaviranomaiselle. (3) Asiakkaan tunnistamistietojen säilyttämisestä säädetään rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (68/1998) 8 :ssä. Kirjanpitoaineiston säilytysajoista säädetään kirjanpitolain (1336/1997) 2 luvun 10 :ssä. (4) Sääntelyä laadittaessa on otettu huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 2000/12/EY(32000L0012) EYVL N:o L 126, , s. 1 sekä neuvoston direktiivi sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla 93/22/ETY (31993L0022) EYVL N:o L 141, , s.27.

10 dnro 1/120/ (26) 5 LUOTTORISKIEN HALLINNAN KESKEISET PERIAATTEET 5.1 Luottoriskin määrittely Perustelu (1) Luottoriskillä tarkoitetaan sitä, että vastapuoli ei todennäköisesti täytä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Standardi koskee kaikkea sellaista toimintaa, josta valvottavalle aiheutuu luottoriskiä. Perustelu (2) Luotot ovat suurin luottoriskien lähde, mutta luottoriskiä (vastapuoliriski) voi syntyä myös muunlaisista saamisista, kuten joukkovelkakirjalainoista, lyhytaikaisista saamistodistuksista ja johdannaissopimuksista sekä taseen ulkopuolisista sitoumuksista, kuten käyttämättömistä luottojärjestelyistä ja -limiiteistä, takauksista ja rembursseista. Myös maariskit ja selvitysriskit luetaan luottoriskeihin. Perustelu (3) Tässä standardissa käytetään yleisnimitystä luotot oikeussuhteista, joissa valvottavalla on tai sille voi syntyä saaminen toiselta osapuolelta. 5.2 Luottoriskistrategia ja luottoriskien hallinnan menettelytavat (4) Hyvä luottoriskien hallinta edellyttää, että valvottavalla on luottoriskistrategia sekä luottoriskien tunnistamiseen, mittaamiseen, rajoittamiseen, seurantaan ja valvontaan tarvittavat menettelytavat. Luottoriskistrategian on oltava yhdensuuntainen luottolaitoksen yleisen liiketoimintasuunnitelman kanssa.

11 dnro 1/120/ (26) (5) Luottoriskistrategiassa on määriteltävä ainakin seuraavat asiat: luotonannossa tavoiteltu asiakasrakenne ja luottojen jakautuminen luottolajeittain, toimialoittain, maantieteellisesti, valuutoittain ja maturiteeteittain kohdemarkkinat riskinkantokyvyn perusteella määritelty riskinottotaso sekä riskien hajautuksessa ja riskeiltä suojautumisessa noudatettavat periaatteet luottosalkulle asetetut laatu-, tuotto- ja kasvutavoitteet. (6) Luottoriskistrategia pitää tarkistaa säännöllisesti, ainakin vuosittain. Sen pitää olla toteuttamiskelpoinen myös pitkällä aikavälillä ja eri suhdannevaiheissa. (7) Kaikki sellaiset tuotteet ja liiketoiminnot, joista aiheutuu luottoriskiä, on sisällytettävä luottoriskien valvontaan. Ennen uuden tuotteen käyttöönottoa tai uuden toiminnon aloittamista valvottavalla on oltava ylimmän johdon ennakkoon hyväksymät riskienhallinnan menettelytavat. Erityistä huomiota on kiinnitettävä toiminnan aloittamiseen sellaisilla tuotteilla, joiden markkinat, hinnoittelu, sopimusjuridiikka, riskienhallinta ja kirjanpito ovat valvottavalle uusia. 5.3 Organisointi ja vastuut Ylimmän johdon vastuu luottoriskien hallinnan järjestämisestä (8) Ylin johto vastaa valvottavan luottoriskistrategian ja keskeisten luottoriskien hallinnan menettelytapojen hyväksymisestä ja siitä, että ne päivitetään säännöllisesti. (9) Ylin johto vastaa siitä, että henkilökunta tuntee johdon hyväksymän luottoriskistrategian ja luottoriskien hallinnan keskeiset menettelytavat ja että se toimii niiden sekä niihin perustuvien toimintaohjeiden mukaan. (10) Ylimmän johdon on varmistettava, että toimiva johto kykenee johtamaan luotonantotoimintoja vahvistetun strategian ja hyväksyttyjen menettelytapojen mukaan sekä asetettujen limiittien rajoissa. (11) Ylimmän johdon on varmistettava, että palkitsemismenettelyt eivät ole ristiriidassa luottoriskistrategian kanssa.

12 dnro 1/120/ (26) Toimivan johdon vastuu luottoriskien hallinnan toteuttamisesta (12) Toimiva johto vastaa ylimmän johdon hyväksymän luottoriskistrategian käytännön toteuttamisesta sekä luottoriskien tunnistamiseen, mittaamiseen, rajoittamiseen, seurantaan ja valvontaan tarvittavien menettelytapojen kehittämisestä. (13) Toimiva johto vastaa ainakin siitä, että valvottavan luotonmyöntö noudattaa hyväksyttyä strategiaa valvottavalla on riittävästi asiantuntevaa henkilöstöä hyväksytyn strategian toteuttamiseksi menettelytavoista tiedotetaan organisaation kaikilla tasoilla ja menettelyt toteutetaan sovitussa järjestyksessä kirjalliset toiminta- ja luotonmyöntöohjeet on laadittu ja niitä päivitetään sisäisten tai ulkoisten tekijöiden niin vaatiessa hyväksymisvaltuudet ja valvontavastuut on määritelty luotonmyönnön ja riskienhallinnan riippumaton arviointi on järjestetty luottosalkku on riittävästi hajautettu ylimmän johdon hyväksymän strategian mukaan luottosalkun tavoiteltu koostumus sekä yksittäisiä asiakkaita, asiakaskokonaisuuksia, toimialoja, maantieteellisiä alueita ja tuotteita koskevat vastuulimiitit on määritelty valvottava noudattaa hyvää luotonantotapaa Luottoriskien hallinnan arviointi (14) Valvottavalla pitää olla asiakkaista, tuotteista ja liiketoimista vastaavista toiminnoista erillinen, niistä riippumaton toiminto, joka arvioi luottoriskien hallintaa. Sen avulla ylin johto ja toimiva johto pystyvät varmistumaan luottoriskien hallinnan periaatteiden noudattamisesta ja niiden toimivuudesta. (15) Riippumattoman riskienhallinnan arviointitoiminnon pitää varmistaa että luotonmyöntöä johdetaan asianmukaisesti ja että luottovastuut ovat viranomaisten asettamien normien ja valvottavan sisäisten limiittien mukaiset että johdon ohjausjärjestelmät antavat oikeat ja riittävät tiedot valvottavan kokonaisluottoriskistä ja sen kehityksestä että sisäinen valvonta on järjestetty niin, että poikkeamat hyväksytyistä menettelytavoista raportoidaan sovitussa määräajassa oikealle johtotasolle toimenpiteitä varten että valvottavalla on vahvistetut menettelytavat tehostetun asiakasseurannan aloittamiseen asiakkaan maksukyvyn heikentyessä sekä vahvistetut menettelytavat ongelmaluottojen hallintaan.

13 dnro 1/120/ (26) (16) Riippumattoman riskienhallinnan arviointitoiminnon raportit on toimitettava suoraan ylimmälle johdolle sekä toimivalle johdolle. 5.4 Luotonmyönnössä noudatettavat periaatteet ja luotonmyöntöprosessi (17) Valvottavan pitää määritellä luotonmyönnössään noudatettavat periaatteet. Niihin sisältyvät luottoriskistrategiaan perustuvat, tarkennetut kohdemarkkinat sekä luottopäätösten valmistelussa ja luotonmyönnössä noudatettavat asiakkaaseen, luoton käyttötarkoitukseen, luoton takaisinmaksuun ja vakuushallintaan liittyvät kriteerit Luottoanalyysi (18) Luottopäätöksen on perustuttava luottoanalyysiin. Luottoanalyysin pitää antaa riittävän kattava kuva luottoa hakevasta asiakkaasta sekä rahoitettavasta hankkeesta. (19) Valvottavan pitää määritellä uusia luottoja, luottojen uudistamista ja luottoehtojen muutoksia koskevien päätösten perustaksi tarvittavat tiedot ja asiakirjat. Perustelu (20) Hyvä luotonantotapa edellyttää, että valvottava luotonmyöntöä harkitessaan tutkii huolellisesti luotonhakijan kyvyn vastata sitoumuksistaan. Taloudellisen aseman ja luottokelpoisuuden selvittämiseksi asiakkaasta pitää hankkia riittävästi tietoja. Yritysasiakkaan tilinpäätöstiedot ja luottotietorekisteristä hankitut luottotiedot ovat perustietoja, joiden analysointi auttaa tekemään oikeita luottopäätöksiä. (21) Luottoanalyysissä on kiinnitettävä huomiota ainakin seuraaviin kohtiin: velallisen nykyinen takaisinmaksukyky, takaisinmaksuhistoria ja arvio tulevasta takaisinmaksukyvystä luoton käyttötarkoitus ja takaisinmaksulähde velallisen oman rahoituksen osuus rahoitettavasta hankkeesta yritysluotoissa arvio velallisen toimialasta ja velallisen asemasta tällä toimialalla sekä arvio yrityksen johdon kyvykkyydestä ja asiantuntemuksesta asiakaskokonaisuuden sitoumukset vakuuden kattavuus ja realisoitavuus arvio muista, esim. makrotaloudellisista muutoksista aiheutuvista riskeistä.

14 dnro 1/120/ (26) (22) Valvottavan pitää luotonmyönnössään ottaa huomioon tuoton ja riskien välinen suhde niin yksittäisten luottojen hinnoittelussa kuin asiakassuhteiden kokonaisarvioinnissakin. Riskeihin suhteutetussa tavoitteenasettelussa pitää lisäksi seurata makrotalouden muutoksia ja niiden vaikutuksia velallisiin ja sopimusosapuoliin. (23) Etenkin uusien asiakkaiden tunnistamiseen on kiinnitettävä huomiota. Tunnistaminen on dokumentoitava ja arkistoitava, jotta myöhemminkin pystytään todentamaan, miten asiakassuhde on syntynyt ja mihin tietoihin tunnistaminen on perustunut. (24) Valvottavalla pitää olla tietojärjestelmät asiakastietojen keräämiseen ja päivitykseen sekä vahvistetut menettelytavat yksittäisten asiakkaiden, vastapuolten ja niihin sidoksissa olevien yhteisöjen välisten sidosten tunnistamiseen ja riskikeskittymien määrittelemiseen. (25) Valvottavalla pitää olla tiedonkulun esteitä eri toimintojensa, yksiköidensä ja osastojensa välillä, jotta se pystyy rajoittamaan luottamuksellisen asiakastiedon leviämisen yrityksen muihin osiin kuin niihin, joille tieto on tarkoitettu. Toteutettu järjestely ei saa kuitenkaan estää sisäisen valvonnan tai riskienhallinnan kannalta tarpeellisten tietojen antamista näitä toimintoja hoitaville yksiköille tai henkilöille Vakuushallinta (26) Luottopäätöksen on perustuttava ensisijaisesti velallisen luottokelpoisuuteen, mutta myös luottoriskin varalta asetettavalla vakuudella on merkitystä. Yrityksen rahoitusta harkitessaan valvottavan pitää kiinnittää riittävästi huomiota yrityksen liikeideaan, rahoitettavaan hankkeeseen, kassavirtaan ja tuloksentekokykyyn eikä yksinomaan siihen, että vakuudet ovat riittävät. Jos asiakkaalla ei ole edellytyksiä maksaa luotto takaisin muutoin kuin vakuuden realisoinnista saatavilla tuotoilla, ei luottoa yleensä pidä myöntää. (27) Rahoitusjärjestelyissä, joissa luoton takaisinmaksu perustuu vakuuden realisointiin, valvottavan on seurattava vakuuden tuotto- tai markkina-arvon kehitystä ja varmistuttava siitä, että luoton takaisinmaksu on turvattu. (28) Valvottavalla täytyy olla menettelytavat eri vakuusmuotojen hyväksymiseen vakuuksien luokitteluun vakuuksien arvon säännölliseen seurantaan ja arviointiin vakuuksien sitovuuden, kattavuuden ja realisoitavuuden varmistamiseen vakuuksista mahdollisesti syntyvien riskikeskittymien tunnistamiseen ja hallinnoimiseen.

15 dnro 1/120/ (26) (29) Valvottavan on määriteltävä hyväksytyille vakuusmuodoille vakuuslajikohtaiset arvostusprosentit. Arvostusprosentin on oltava varovaisesti määritelty enimmäisraja tietylle vakuuslajille. Vakuusarvon tulee aina perustua tapauskohtaiseen arvioon. Erityistä huomiota on kiinnitettävä vakuuksiin, joiden käyvän arvon ei voida katsoa olevan vakaa Luotonmyöntöprosessi (30) Valvottavan täytyy määritellä luottohakemusten ja luottopäätösten käsittelyä, luottoehtojen muutoksia ja luottojen uudistamista koskevat toimintatavat. (31) Luottopäätökset pitää tehdä toimivan johdon hyväksymän kirjallisen luotonmyöntöohjeen mukaisesti. Luoton käsittelyn luottohakemuksesta luottopäätökseen täytyy olla dokumentoitu ja oikealla päätöstasolla hyväksytty. Luottopäätöksestä tai sen liitteenä olevista asiakirjoista täytyy ilmetä yksityiskohtaisesti päätöksen sisältö, myöntö- tai hylkäämisperusteet sekä päätöksentekijät. Luoton kulun hakemuksesta päätökseen täytyy olla jälkikäteen todennettavissa. (32) Luotonmyöntöohjeista täytyy ilmetä, että luotonmyöntöön osallistuvien tehtävät ja vastuut on määritelty. Lisäksi niistä pitää näkyä, kenellä on luotonmyöntövaltuudet ja kuinka suuret ne ovat. Luottopäätöksen saa tehdä vain siihen valtuutettu henkilö tai päätöksentekoyksikkö. (33) Luottopäätöksen valmistelu ja luottopäätös on eriytettävä toisistaan siten, että valmistelija ei saa tehdä päätöstä yksin. (34) Luotto voidaan maksaa asiakkaalle, kun asiakas on toimittanut valvottavalle maksun edellytyksenä olevat asiakirjat. Luottoasiakirjat ja vakuudet on säilytettävä vähintään siihen saakka, kun luotto on maksettu takaisin. Asiakkaan tunnistamistietojen säilyttämisestä säädetään erikseen rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa. Kirjanpitoaineiston säilytysajoista säädetään kirjanpitolaissa. (35) Kaikkien luotonmyöntöä ja luottoehtojen muutoksia koskevien päätösten täytyy olla liiketoimintaperusteisia. Valvottava saa antaa luottoa ja siihen rinnastettavaa muuta rahoitusta lähipiiriinsä kuuluville luonnollisille henkilöille, yhteisöille ja säätiöille vain yleisöluotonannossa tavanomaisesti noudatettavin ehdoin. Ylimmän johdon täytyy hyväksyä lähipiiriluototuksessa sovellettavat yleiset ehdot sekä lähipiirille annettavia luottoja koskevat päätökset.

16 dnro 1/120/ (26) Perustelu (36) Valvottavan on varmistuttava siitä, että lähipiiriin kuuluvalle osapuolelle ei myönnetä luottoa sellaisin ehdoin, jotka saattavat vaarantaa valvottavan taloudellista asemaa tai muuten luottamusta valvottavan toimintaan. Markkinaehtoisuuden toteutumisen olennainen edellytys ovat toimivat markkinat sekä riittävä tietojen julkisuus ja läpinäkyvyys. 5.5 Luottoriskien mittaaminen ja johdon ohjausjärjestelmät (37) Valvottavan on pystyttävä mittaamaan kaikki tase-eriin ja taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin liittyvät luottoriskit. Sillä on oltava tietojärjestelmät ja analyyttiset menetelmät, jotka tuottavat johdolle riittävästi tietoa luottosalkun rakenteen selvittämiseen ja riskikeskittymien tunnistamiseen. Perustelu (38) Johdon ohjausjärjestelmien tuottaman tiedon avulla ylin johto ja toimiva johto harjoittavat niille kuuluvaa valvontaa, jonka olennaisena osana on valvottavan oman pääoman riittävyyden määrittäminen suhteessa luottoriskeihin. Ylimmän johdon on myös pystyttävä nopeasti ja luotettavasti arvioimaan valvottavan luottoriskit eri toiminnoissa sekä se, toimiiko valvottava päätetyn luottoriskistrategian mukaisesti. Tämän vuoksi on tärkeää, että luottoriskeistä saatava tieto on luotettavaa, yksityiskohtaista ja ajantasaista. (39) Valvottavalla on oltava toimintansa luonteeseen nähden riittävän kehittyneet luottoriskien mittausmenetelmät sekä menettelyt limiittien asettamiselle ja seurannalle. (40) Luottoriskejä mitattaessa on otettava huomioon saamisiin liittyvät erityspiirteet ja ehdot sekä saadut vakuudet, asiakkaan maksukyvyttömyyden todennäköisyys ja mahdolliset saamisten arvoon vaikuttavat muutokset markkinoilla. 5.6 Luottoriskien rajoittaminen Limiitit (41) Ylimmän johdon on varmistuttava siitä, että luotonmyöntö ja muu luottoriskiä aiheuttava toiminta valvottavassa on riittävän hajautettua. Riskien hajauttamiseksi on määriteltävä ne riskienhallinnan kannalta merkittävät saamiset tai saamisryhmät, joille on asetettava limiitit. Limiittejä asetetaan tarpeen mukaan muun muassa tuotteittain ja eri vastapuolilta, toimialoilta, mailta tai maaryhmiltä oleviin saamisiin.

17 dnro 1/120/ (26) (42) Limiittien käyttöastetta on seurattava jatkuvasti ja ylitykset on dokumentoitava ja analysoitava ja niistä on raportoitava sovittujen menettelytapojen mukaisesti. Limiittejä lähestyvien saamisten on tultava ilmi seurannassa. Poikkeamien seurantaan on luotava selkeät menettelytavat. Asetettuja limiittejä on arvioitava suhteessa valittuihin toimintatapoihin ja vallitsevaan markkinatilanteeseen Riskikeskittymät Perustelu (43) Valvottavalla pitää olla menetelmät, jotka mahdollistavat luottosalkkuun sisältyvien riskikeskittymien tunnistamisen ja hallinnoimisen. Valvottavan pitää myös määritellä luottoriskistrategiaansa pohjautuvat rajat eri riskikeskittymille. (44) Riskikeskittymiä syntyy muun muassa silloin, kun luottosalkku sisältää suuret määrät luottoja yksittäiselle vastapuolelle ryhmille, jotka muodostuvat yksittäisistä vastapuolista ja niihin sidoksissa olevista yhteisöistä tietyille toimialoille tietyissä maanosissa oleville vastapuolille tietyille maille tai toisiinsa taloudellisesti sidoksissa oleville maille tiettyjä vakuuksia vastaan joiden maturiteetti on sama joissa tuote/instrumentti on sama. (45) Valvottavien tulee tunnistaa myös mahdolliset epäsuorat riskikeskittymät, joita voi syntyä tilanteissa, joissa eri liiketoiminta-alueiden tulokset reagoivat samansuuntaisesti ulkoisiin, lähinnä makrotaloudellisiin tekijöihin, kuten esim. korkotasoon. (46) Mikäli jotkin riskikeskittymät ovat vaikeasti vältettävissä tai muutoin liiketoiminnan kannalta perusteltuja, niiden aiheuttama luottoriskin kasvu tulee ottaa huomioon hinnoittelussa ja määriteltäessä omien varojen riittävyyttä. (47) Riskikeskittymien hallinnoinnissa ja niiden vaikutusten vähentämisessä voidaan käyttää myös erilaisia järjestelyjä: luottojen myynti, luottojohdannaiset, arvopaperistaminen ja muut vastaavat järjestelyt toissijaisilla lainamarkkinoilla. Kun valvottava päättää käyttää tällaisia järjestelyjä, sen on otettava huomioon, että myös näihin sisältyvien riskien varalta on erikseen määriteltävä menettelytavat ja kontrollit riskien tunnistamiseen ja hallinnointiin.

18 dnro 1/120/ (26) Suuret asiakasriskit Perustelu (48) Riskikeskittymille, jotka syntyvät yksittäisistä vastapuolista tai yksittäisistä vastapuolista ja niihin sidoksissa olevista yhteisöistä, on asetettu lainsäädännölliset rajat. (49) Asiakasriskeillä tarkoitetaan samaan luonnolliseen tai oikeushenkilöön (asiakas) tai tällaisen henkilön kanssa samaan olennaisessa taloudellisessa etuyhteydessä olevaan luonnolliseen tai oikeushenkilöön (asiakaskokonaisuus) kohdistuvien saamisten ja sijoitusten sekä taseen ulkopuolisten sitoumusten yhteismäärää. (50) Suureksi katsotaan asiakasriski, jonka määrä on vähintään 10 prosenttia valvottavan omista varoista. (51) Suuriin asiakasriskeihin liittyvät rajoitukset ja niitä koskeva ilmoitusmenettely on säännelty Rahoitustarkastuksen suurten asiakasriskien ilmoittamista koskevassa raportointistandardissa (RA4.1 Suurten asiakasriskien ja riskikeskittymien ilmoittaminen) Liiketoiminta korkealla riskitasolla toimivien rahoituslaitosten kanssa (Highly Leveraged Institutions) Perustelu (52) Ennen kuin valvottava ryhtyy liiketoimiin korkealla riskitasolla toimivien rahoituslaitosten (Highly Leveraged Institutions) tai muiden samalla tavalla toimivien yhteisöjen kanssa, sillä on yleisen riskienhallintaohjeistuksen lisäksi oltava ohjeet tavanomaista riskipitoisemmasta rahoitus- ja sijoitustoiminnasta. (53) Korkealla riskitasolla toimiville yhteisöille on ominaista, että ne käyttävät liiketoiminnassaan aktiivisesti johdannaisia ja että niiden pääoma on suurelta osin lainarahoitusta. Niiden valvonta on vähäistä tai niitä ei valvota lainkaan, niiden sijoitustoimintaa ei rajoiteta sääntelyllä ja niillä on vähäiset tiedonantovelvollisuudet verrattuna valvottuihin ja/tai julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin yrityksiin. 5.7 Luottoriskien jatkuva valvonta ja tehtävien eriyttäminen Luottohallinta (54) Valvottavalla on oltava menetelmät erilaisten luottoriskiä sisältävien salkkujen jatkuvaan hallintaan.

19 dnro 1/120/ (26) (55) Valvottavalla on oltava luotonmyönnöstä eriytetty toiminto, jonka avulla varmistetaan, että myönnetty luotto on hyväksytty asianmukaisesti ja luottoa koskevat asiapaperit ovat kunnossa. Asiapapereista on voitava todeta luoton historia, päätösprosessin vaiheet, valmisteluun ja päätökseen osallistuneet henkilöt sekä luotonsaajan tai vastapuolen taloudellinen tilanne. (56) Luottohallinnan on täytettävä seuraavat vaatimukset: Sen pitää tuottaa täsmällistä ja oikea-aikaista tietoa johdon ohjausjärjestelmiin. Sen on turvattava tehtävien riittävä eriyttäminen ja back office - toimintojen asianmukainen valvonta. Sen on turvattava johdon määrittelemien menettelytapojen sekä lakien ja viranomaisten määräysten noudattaminen. Perustelu (57) Ylimmän johdon ohjaus ja tuki ovat avainasemassa varmistettaessa, että luottohallinta koetaan tärkeäksi osa-alueeksi valvottavan luottoriskin seurannassa ja valvonnassa Asiakasseuranta (58) Valvottavalla on oltava menetelmät, jotka mahdollistavat yksittäisten luottojen ja luotonsaajien tilanteen seuraamisen eri luottosalkuissa. Valvottavan tulee varmistua myös siitä, että mahdolliset ongelmaluotot tai muut ongelmalliset liiketoimet havaitaan ja niitä valvotaan sen määrittelemiseksi, tarvitaanko korjaavia toimenpiteitä, luokittelun muutosta ja/tai luottotappiokirjauksia. (59) Valvottavan on määriteltävä periaatteet, joiden mukaisesti asiakkaita ja vakuuksia seurataan. Periaatteista on käytävä erikseen ilmi ongelmaasiakkaiden seurannassa noudatettavat menettelytavat. Jos luotonmyönnössä käytetään erityisehtoja eli kovenantteja, on valvottavalla oltava valmiudet näiden käytön edellyttämään asiakasseurantaan. (60) Luottojen seurantaan samoin kuin vakuuksien valvontaan on nimettävä vastuuhenkilöt, joiden tulee huolehtia myös siitä, että sisäisten riskiluokitusten teosta vastaavat saavat luokittelussa tarvitsemansa ajantasaiset tiedot. Seurantavastuita määritellessään johdon on otettava huomioon mahdolliset intressiristiriidat tilanteissa, joissa henkilöstöä palkitaan erilaisten mittareiden perusteella, kuten lainavolyymi, luottosalkun laatu tai kannattavuus Sisäiset riskiluokittelut (61) Ylimmän johdon on hyväksyttävä menettelytavat, joilla saamisiin liittyvät luottoriskit saadaan eroteltua joko sisäisen luokituksen avulla tai muulla joh-

20 dnro 1/120/ (26) don riittäväksi katsomalla tavalla. Perustelu (62) Sisäisellä riskiluokituksella on tärkeä osuus yksittäisten luottojen ja valvottavan koko luottosalkun laadun valvonnassa. Hyvin suunnitellun riskiluokittelujärjestelmän avulla valvottavan saamisiin liittyvät luottoriskit pystytään erottelemaan eri tasoihin. Tämä mahdollistaa luottosalkun ominaisuuksien, keskittymien, ongelmaluottojen ja luottotappiovarausten riittävyyden yksityiskohtaisen määrittelyn. Riskiluokittelujärjestelmää voidaan käyttää hyväksi myös pääoman allokoinnissa, luottojen hinnoittelussa sekä asiakassuhteen tai liiketoimen kannattavuuden mittaamisessa. (63) Riskiluokitusjärjestelmässä tulee olla riittävästi luokkia erottelemaan niin hoidettuihin luottoihin sisältyvät eritasoiset luottoriskit kuin ongelmaluottoihin liittyvät luottoriskit. (64) Riskiluokitusjärjestelmän tulee heijastaa luottoriskin muutoksia. Asiakkaan maksukyvyn heikkenemisen tulee johtaa riskiluokan tarkasteluun ja luottojen perusteelliseen läpikäyntiin sekä niiden sisällyttämiseen erityiselle seurantalistalle. Johdolle säännöllisesti toimitettavien valvottavan koko luottosalkun tilaa koskevien raporttien tulee perustua sisäisiin luokitteluihin. Perustelu (65) Riskiluokitusjärjestelmän avulla eri liiketoiminta-alueiden vetäjät saavat kuvan luottosalkun koostumuksesta ja voivat osaltaan auttaa luottostrategiaan mahdollisesti tarvittavien muutosten määrittelyssä. (66) Sisäisten luokkien on annettava koko ajan totuudenmukainen kuva luottojen tilasta. Luotonmyöntöhetkellä hyväksytty yksittäisen saamisen/vastapuolen luottoluokka on päivitettävä säännöllisesti. Vastuun luokituspäätöksen teosta on oltava luotonmyönnöstä riippumattomalla toiminnolla. Riippumattoman toiminnon on myös huolehdittava luokitusten oikeellisuuden säännönmukaisesta tarkastuksesta Stressitestit (67) Valvottavan on otettava huomioon talouden tilassa mahdollisesti tapahtuvat muutokset arvioidessaan yksittäisiä luottoja sekä kokonaisia luottosalkkuja. (68) Valvottavan tulee tehdä erilaisia arvioita siitä, miten harvinaiset, mutta ongelmalliset tilanteet voivat vaikuttaa luottoriskin määrään. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi suuret markkinahintojen heilahtelut, suurten markkinaosapuolten konkurssit, likviditeetin yllättävät muutokset, huomattavien maariskien toteutuminen ja vastaavat tilanteet.

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.4b. Operatiivisten riskien hallinta. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.4b Operatiivisten riskien hallinta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Standardi 1.4. Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi (fit & proper) Määräykset ja ohjeet

Standardi 1.4. Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi (fit & proper) Määräykset ja ohjeet Standardi 1.4 Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN

TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN 1 SISÄLLYSLUETTELO TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN Suosituksen perustana olevat periaatteet 2 Tavoite ja yhteenveto 3 Pankkivalvonnan tervettä luottoriskin arviointia ja lainojen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 16/2013

Määräykset ja ohjeet 16/2013 Määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro FIVA 4/01.00/2011 Antopäivä 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008

Segmenttiraportointi käytännössä. Syyskuu 2008 Segmenttiraportointi käytännössä Syyskuu 2008 PricewaterhouseCoopersin uusimpia IFRS-julkaisuja IFRS taskuopas 2009 Opas vieraan pääoman menojen aktivoimiseen Illustrative corporate consolidated financial

Lisätiedot

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonta HELSINKI Julkaisija: VALTIOVARANUINISTERIO 'ekijat: 'irkko Pohjoisaho-Aarti (pj) Aarja-Liisa Kahola (s.) Leima Letto (s.) uikaisun nimi : Moitus- ja vakuutusryhmittymm

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 133/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki, joka koskee arvopapereiden ja tilirahan käyttöä

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös Vuosikertomus Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös 02 18 57 Hallituksen toimintakertomus Luottokunnan tase Tilintarkastuskertomus 15 20 57 Konsernitase Luottokunnan tuloslaskelma Hallintoneuvoston

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2005 11.10.2005 1 (25)

Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2005 11.10.2005 1 (25) Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2005 11.10.2005 1 (25) Sisällysluettelo Erään sijoitushuijauksen anatomia Pikalainaa kännykällä? Tässä artikkelissa kuvataan yhtä sijoitushuijausta kolmiosaisena näytelmänä.

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.12 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden raportointi Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA OHJELMAESITE 30.11.2010 OHJELMAN JÄRJESTÄJÄ: SAMPO PANKKI OYJ SISÄLTÖ 1 Ohjelmaesitteen tiivistelmä 3 2 Riskitekijät 7 3 Yleisiä

Lisätiedot

Tässä jaksossa pääpaino on kuluttajien luotoilla. Yrittäjien luottosuhteissa sopimukset ja vaihtelevat käytänteet ovat hyvin keskeisessä asemassa.

Tässä jaksossa pääpaino on kuluttajien luotoilla. Yrittäjien luottosuhteissa sopimukset ja vaihtelevat käytänteet ovat hyvin keskeisessä asemassa. 54 Luottosuhteessa ovat merkityksellisiä useat siviilioikeudelliset lait. Keskeisiä säännöksiä on muun muassa kuluttajansuojalaissa, kauppakaaren 9 ja 10 luvussa, velkakirjalaissa (622/1947), korkolaissa

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0 G 2000-2006 GI G Sisällys Esipuhe Kestävä kehitys edellyttää avoimuutta Johdanto Yleiskatsaus yhteiskuntavastuuraportointiin Yleisiä huomautuksia raportoinnista Tiedonkeruu 36 aportin julkaisumuoto ja

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot