SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Sotkamo-Vuokatti reittisuunnitelman esittely Tiekuntien hallinnon päivittäminen Yksityisteiden sorastuksen antaminen vuonna Nopeusrajoituksen asettaminen Sapsokoski - Takalan 92 yksityistielle 45 Nopeusrajoituksen asettaminen Lontanniemen yksityistielle Kuikkalammentien itäpuolen asemakaavan hyväksyminen Paljakan ranta-asemakaavamuutoksen hyväksyminen Ympäristölupa eläinsuojalle Ahti Hyvönen tilalle Haaparinne :2 49 Lausuntopyyntö/Likolammen kalanviljelylaitoksen 111 ympäristöluvan muuttaminen/pohjois-suomen aluehallintovirasto 50 Rakennuslupapäätös asuinkerrostalo/väestönsuojan (A), 114 asuinkerrostalon (B) ja kolmen autokatoksen rakentamiselle, hakijana Sotkamon Rakennus Oy/ perustettavan yhtiön lukuun 51 Suunnittelutarveratkaisupäätös Ilkka ja Mervi Kinnuselle Lausunto biologisen jätteiden käsittelylaitoksen 119 ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Pohjois-Savon ELY-keskukselle 53 Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien 122 toiminta-alueiden hyväksymismenettely 54 Kontinjoen päiväkodille vuokratilojen rakentamien Vuokatinhovin ympäristön kunnallistekniikaan 127 rakentamissopimus 56 Sotkamon moottoripyöräkerhon ilmoitus tilojen luopumisesta Teknisen palvelualueen käyttötalouden ja rakennuskohteiden 129 investointien toteutuminen Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Lausunto ympäristöministeriölle hajajätevesityöryhmän 135 loppuraportista ja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi talousjätevesien käsittelyvaatimusten toimeenpanosta vuosina Kokouksen päättäminen 138

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ AIKA klo 17:00-20:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Heikkinen Pekka puheenjohtaja Herranen Kalle varapuheenjohtaja Hakkarainen Annikki jäsen Karjalainen Heikki jäsen Kotilainen Heidi jäsen Partanen Alpo jäsen Rossi-Määttä Tuula jäsen Röpelinen Päivi jäsen Törmänen Anni-Inkeri jäsen POISSA Määttä Ari jäsen Väisänen Unto jäsen Korhonen Aimo kunnanhallituksen pj. Niskanen Marko kunnanhallituksen edustaja MUU Piirainen Pentti palvelualuejohtaja, esittelijä Tervo Erkki asiantuntija :t Tervo Kari asiantuntija 41 Leinonen Kaarina pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen puheenjohtaja Kaarina Leinonen pöytä kirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sotkamo Annikki Hakkarainen Kalle Herranen PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kunnanviraston teknisessä toimistossa klo Kaarina Leinonen

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPTEKLT 38 Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille ja muille vastaanottajille Kokouskutsu ja pöytäkirjan nähtävänäolo on ilmoitettu kunnan ilmoitustaululla, koska kyseessä on poikkeava kokousaika. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuus to on päätösvalt ai nen, kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päätös Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen YMPTEKLT 39 Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta on päättänyt, että pöytäkirjan tarkastaa ku kin jäsen vuorollaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Annnikki Hakkarainen ja Kalle Herranen. Ympäristö- ja tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Annikki Hakkaraisen ja Kalle Herrasen. Pöy tä kirja tarkastetaan ja al lekirjoitetaan Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi YMPTEKLT 40 Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää hyväksyä kokouksen työjär jestykseksi esi tys listan mu kaisen työjärjestyksen. kokouksessa Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että pöydälle jaettiin seuraavat pykälät: - 43 Yksityisteiden sorastuksen antaminen vuonna 2010 palvelualuejohtajan kokouksessa te kemällä ehdotuksella lisättynä - 50 Rakennuslupapäätös asuinkerrostalo/väestönsuojan (A), asuinkerrostalon (B) ja kolmen autokatoksen rakentamiselle, hakijana Sotkamon Rakennus Oy/perustettavan yhtiön lukuun palvelualuejohtajan kokouksessa tekemällä ehdotuksella lisättynä - 54 Kontinjoen päiväkodille vuokratilojen rakentaminen palvelualuejohtajan kokouksessa tekemällä ehdotuksella lisättynä - 57 Teknisen palvelualueen käyttötalouden ja rakennuskohteiden investointien toteutuminen 2009, toimintakertomusosioon vesihuollon lisäys tekstiin - 60 Lausunto ympäristöministeriölle hajajätevesityöryhmän loppuraportista ja luonnoksesta valtioneuvoton asetukseksi talousvesien käsittelyvaatimusten toimeenpanosta vuosina lisälistalla Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotukset.

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Sotkamo-Vuokatti reittisuunnitelman esittely YMPTEKLT 41 Sotkamo-Vuokatti reittisuunnitelmaprojekti on valmistunut Projektityöntekijä Kari Ter vo tu lee esit te le mään Sot ka mo-vuo katti reit tisuunni telma pro jektin lau ta kun nal le. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirai nen, puh , tai Päätös Lautakunta merkitsee tiedoksi Sotkamo-Vuokatti reittisuunnitelmaprojektin. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Kari Tervo oli asiantuntijana tämän pykälän aikana ja poistui kokouksesta klo

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Tiekuntien hallinnon päivittäminen YMPTEKLT 42 Suunnitteluinsinööri Sotkamon kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että "Yksityisteiden kunnossapidossa avustetaan sopimuksellisesti tiekuntia, jotka toimittavat kuntaan vuosikokousten pöytäkirjat. Avustettavan tiekunnanvuosikokous on pidettävä lainmukaisesti, vähintään joka neljäs vuosi." Ympäristö- ja tekninen lautakunta on nimennyt työryhmän valmistelemaan asiaa. Työ ryh mään kuu lu vat lau ta kun nan pu heen joh taja Pek ka Heik ki nen, jä sen Ari Määt tä, se kä palve lu aluejoh taja Pentti Pii rainen ja suunnit te luinsinööri Erk ki Tervo. Työryhmän työn tuloksena on päädytty, että tiekunnille lähetetään liit teenä oleva tie dote. Tiedote lähetetään ennen kokousta vain lautakunnan jäsenille. Tie päi viä asian tii moil ta ei jär jes te tä. Tiekuntien suuren määrän (150 kpl) ja resurssipulan vuoksi kunta ei voi osallistua tiekuntien hallinnon päivittämiseen. Asia ei myöskään kuulu kunnan tehtäviin. Kunta voi antaa neuvontaa ja opastusta hallinnon päivittämisessä. Yksityisteiden kunnossapito ja perusparannukset hoidetaan kuten aikaisemminkin on tehty. Perusparannushankkeissa tiekunnalta on peritty omavastuuosuus, joka yksityistielain mukaisissa hankkeissa on ollut 10 %. Suunnittelu on sisältänyt myös tiekunnan hallinnon ja yksikkölaskelman päivittämisen. Jatkossa perusparannushankkeiden yhteydessä tehdystä yksikkölaskelman päivityksestä tulisi periä erillinen osakaskohtainen maksu. Lautakunta päättää, että tiekunnille lähetetään liitteen mukainen tiedote. Kunta ei osallistu tiekuntien hallinnon päivitykseen muutoin kun antamalla neuvontaa ja opastusta tiekunnille. Kunnan suunnittelemien perusparannushankkeiden yhteydessä tehtyjen yksikkölaskelmien päivityksestä peritään 30,00 /tie osakas. Päätös Lisätietoja asiasta antaa suunnitteluinsinööri Erkki Tervo, puh , tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää lähettää työryhmän esittämän tiedotteen tie kunnille. Samalla lautakunta päättää, että perusparannushankkeitten yhteydessä tehtävien yksikkölaskelmien päivityksestä kunta perii 30,00 /tieosakas (alv.0 %). Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Suunnitteluinsinööri Erkki Tervo oli asiantuntijana tämän pykälän aikana.

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otteet Suunnitteluinsinööri

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Yksityisteiden sorastuksen antaminen vuonna 2010 YMPTEKLT 43 Suunnitteluinsinööri Tekninen palvelualue on pyytänyt tarjoukset Sotkamon Kuljetus Oy:ltä Sotkamon Sora ja Sepeli Oy:ltä, Destia Oy:ltä, Morenia Oy:ltä, Ylä-Savon Sora Ay:ltä ja Jor ma Mää tältä kunnan hoidossa olevien yksityisteiden sorastuk ses ta vuo delle Ajettava murskemäärä on n t. Kunta voi teettää tai ostaa omaa mursketta myös muille haja-alueen montuille. Osa murskeesta ajetaan keväällä kelirikkoaikana ja suurin osa syksyllä elo-syyskuussa. Tarjouksessa pyydettiin ilmoittamaan seuraavaa: Soran ja murskeen ajon hinta ( /t, /m³) vuoden 2010 loppuun saakka. Murskeen hinta kuormattuna. Mainittava soramontun nimet, joissa murskaus tapahtuu tai mistä mursketta on saatavilla (0-18, 0-35, 0-55 mm). Kuormauksen hinta /m³, /t. Kuormauskoneen siirto. Sorastus voidaan antaa yksikköhinnat huomioiden useammalle toimittajalle. Murskeiden tulee täyttää tarjouspyynnön liitteenä olleet laatuvaatimukset ja siinä sallitaan poikkeamia hienoaineksen osalta. Sotkamon kunta on ostanut mursketta varastoon vuoden 2009 määrärahoilla Nivunkankaan kallioalueelta ja Kankaalan soramontulta. Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä seuraavat: 1. Sotkamon Kuljetus Oy 2. Sotkamon Sora ja Sepeli Oy 3. Morenia Oy 4. Destia Oy 5. Ylä-Savon Sora Ay Tarjousten tarkempi esittely suoritetaan kokouksessa. Hankintalain mukaan tarjousten sisältöön liittyvät asiakirjat eivät ole julkisia ennen päätöksen tekoa. Lisätietoja asiasta antaa suunnitteluinsinööri Erkki Tervo, puh , tai Tehdään kokouksessa.

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Lautakunta päättää, että ensisijaisesti käytetään varastossa olevat ostomurskeet montun lähialueen yksityisteiden sorastukseen kauppakirjan ehtojen mukaisesti. Ottaen huomioon ajomatkat ja murskeen hinta, lautakunta päättää antaa Sotkamon kunnan hoidossa olevien yksityisteiden sorastuksen vuodelle 2010 seuraavien liikkeiden tarjoamilla yksikköhinnoilla ja suunnitteluinsinöörin laatiman tarkemman ajolistan mukaisesti seuraavasti: Sotkamon Sora ja Sepeli Oy: Soidinvaara, Kokkovirta, Paakki, Pohjavaara, Korholanmäki, Kontinjoki, Tuhkakylä, Sapsoperä, Lykintö Morenia Oy: Sipinen, Petäjävaara, Ontojoki, Pohjois-Tipas, Tipasoja Saviaho, Saukko, Maanselkä. Ylä-Savon Sora Ay: Laakajärvi Yhteenveto jätetyistä tarjouksista on liitteenä. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Suunnitteluinsinööri Erkki Tervo oli asiantuntijana tämän pykälän aika na. Otteet Tarjouksen tehneet Suunnitteluinsinööri Maanrakennusmestari

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Nopeusrajoituksen asettaminen Sapsokoski - Takalan yksityistielle YMPTEKLT 44 Suunnitteluinsinööri Sapsokoski - Takalan yksityistien tiekunta on kokouksessaan päättänyt, et tä tiel le asetettaisiin nopeusrajoitus 60 km/h liikenneturvalli suuden paran ta mi seksi. Tiekunnan kokouksen pöytäkirja liitteenä. Tieliikennelain 51 mukaan liikenteen ohjauslaitteen asettaa yksityistielle tienpitäjä (eli tiekunta tai tieosakkaat yhdessä, jos tiekuntaa ei ole) saatuaan siihen kunnan suostumuksen, jota ei kuitenkaan saa ilman pätevää syytä evätä. Lisätietoja asiasta antaa suunnitteluinsinööri Erkki Tervo, puh , tai Päätös Lautakunta päättää, että Sapsokoski - Takalan yksityistielle asetetaan nopeus ra joi tus 60 km/h liit teenä olevan karttapiirroksen mukaisesti. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Suunnitteluinsinööri Erkki Tervo oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Sapsokoski-Takalan yksityistie/hannu Tolonen, Harjapäänkatu 26 B 19, OULU, Suun nitteluinsinööri

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Nopeusrajoituksen asettaminen Lontanniemen yksityistielle YMPTEKLT 45 Suunnitteluinsinööri Lontanniemen yksityistien tiekunta on kokouksessaan päättänyt, että tielle asetettaisiin nopeusrajoitus 50 km/h liikenneturval li suuden pa ran tami seksi. Tiekunnan kokouksen pöytäkirja liitteenä. Tieliikennelain 51 mukaan liikenteen ohjauslaitteen asettaa yksityistielle tienpitäjä (eli tiekunta tai tieosakkaat yhdessä, jos tiekuntaa ei ole) saatuaan siihen kunnan suostumuksen, jota ei kuitenkaan saa ilman pätevää syytä evätä. Lisätietoja asiasta antaa suunnitteluinsinööri Erkki Tervo, puh , tai Päätös Lautakunta päättää, että Lontanniemen yksityistielle asetetaan no peus rajoitus 50 km/h liit teenä olevan karttapiirroksen mukaisesti. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Suunnitteluinsinööri Erkki Tervo oli asiantuntijana tämän pykälän aikana ja pois tui ko kouk ses ta klo Otteet Lontanniemen yksityistie/korhonen Simo, Koukkarintie 6 B, KORHOLANMÄKI, Suunnitteluinsinööri

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kuikkalammentien itäpuolen asemakaavan hyväksyminen KHALL 73 Kaavoittaja Petri Piirainen, Hannu Korhonen ja Mikko Zitting hakevat asemakaavoituksen vireille tuloa Kuikkalammentien itäpuoliselle alueelle Lahnaslammen radan tuntumaan tiloille Kuikkamäki ja Lahdentaus Hakijoiden tavoitteena on selvittää liikerakentamisen edellytykset suunnittelualueella. Kaavoitettava alue sijaitsee Vuokatissa Vuokatinharjun asemakaava-alueella. Suunnittelualueeseen tulee sisällyttää esitettyjen tilojen lisäksi myös yleisten teiden ja rautatien alueita, jotta kaava-alue muodostaisi tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Kaava-alue rajoittuu etelässä asemakaavoitettuun alueeseen ja lännessä parhaillaan asemakaavoitettavana olevaan ns. Jäätiönlammen eteläpuolen alueeseen. Asemakaavoitettava alue kuuluu Vuokatin yleiskaava-alueeseen. Kaavoitettavaan alueeseen sisältyy yleiskaavassa osoitettu matkailupalvelujen alue sekä virkistys-, liikenne- ja katualueita. Hallintojohtaja Kunnanhallitus Päätös Asemakaavoituksen vireilletuloanomus ja kaavoitettavan alueen alustava rajaus ovat esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus hyväksyy asemakaavoituksen vireilletulon Vuokatinhar jun asema kaava-alueella liitekartan mukaisella rajauksella. Kaavoittaja voi tehdä asemakaavoitettavan alu een ra jaukseen kaavaprosessin edetessä tarkennuksia, mi käli se tarkoituksenmu kaiseen kaavaratkaisuun pääsemiseksi on tarpeen. Kaava muutoksen hakijat velvoi tetaan maksamaan kaavoituksesta ja kaavan toteuttami sesta kunnalle aiheutuneet kustan nukset myöhemmin tehtävän sopimuksen mu kaan. Kunnanhallitus hyväksyi hallintojohtajan ehdotuksen. Otteet Kaavoittaja Sotkamon Rakennus Oy Petri Piirainen Sopalantie 6 a 2, Sotkamo Mikko Zitting Jäätiöntie 16 A, Vuokatti Hannu Korhonen Ratakuja 1, Sotkamo

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ YMPTEKLT 52 Kaavoittaja Kaava-alue liittyy Kuikkalammentiehen uuden Peurakaduksi nimetyn ka dun kautta. Liittymän paikka on suunniteltu siten, että Kuikkalammentien ja Peurakadun topografia sekä näkemät tulevat huomioiduiksi. Peurakadun ka tu alueen varaus on sellainen, että kadun varteen on mahdollista tehdä kevyenliikenteenväylä korotettuna. Katu kulkee itäosiltaan suon laidassa, ei kä si joitu suolle. Tällä on ha luttu välttää paitsi suo alueelle rakentamisesta aiheu tuvaa kustan nusten nousua niin ennen kaikkea raken tamisen aiheutta maa vaaraa pohja vedelle. Kortteli 423 on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Kortteli jakautuu kahteen eri rakennuspaik kaan maan omis tusoloista johtuen. Vähittäiskaupan suuryksikölle kaavoite tun korttelin raken nusoi keus on yhteensä n krs-m2. Alueelta tehty kaupallisten vaikutusten ar viointi osoitti, että parhaiten alueelle soveltuu suuruusluokaltaan kaavaratkaisun mukainen liikekeskus, jossa on kohtalai sen suuri ja monipuolinen päivittäistavaramyymälä se kä matkailijoita palve levia erikoistavaran myymälöitä. Vuokatissa on ollut voimakas puute keskeisimpien liikenneväylien varrelle sijoittu vista liikerakentamismahdollisuuksista, ja koska kaava-alue sijaitsee optimaalisella paikalla suhteessa muihin palveluihin ja liikenneväyliin, on korttelin 423 li säksi muutkin kaava-alueen korttelit osoitettu liikerakenta miseen. Liikeraken nusten kort telialueelle voi sijoittua taajama-alueella myös hotellit, motellit ja muut vastaavat majoitusrakennukset, ja merkinnäl lä on tietoisesti haettu väljyyttä kaavaratkaisuun, sillä tulevaisuuden tarkoi tuksenmukaisin käyttötarkoitus riippuu mm. tulevista lii kennejärjestelyistä ja niiden aikatauluista. Korttelissa 422 majoitusrakentamisen määrää on kuitenkin rajoitettu, jotta käytettävää kerrosalaa jää myös liikerakentami sen tarpeisiin. Alueelta on suoritettu junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus, mutta junaliikenne ei aiheuttanut hiekkaisessa maaperässä mitattavissa olevaa täri nää. Näin ol len radan läheisyydessä tapahtuvaa rakentamista ei ole rajoitet tu. Rautatien alueva raus rajoittuu etelässä yleisen tien alueeseen ja pohjoi sessa ratapenkan alle. Muinaismuistoalueeksi on varattu ne alueen osat, joilla sijaitsee neljä alu eella havaitusta kahdeksasta muinaisesta pyyntikuopasta. Muinaismuisto alueen ulkopuo lel la olevat pyyntikuopat jäävät kaavan mukaisen rakentami sen alle, joten niillä tu lee tehdä arkeologisia kaivauksia ennen rakennustöi den aloittamista. Samoin tu houtuva tervahauta tulee dokumentoida kaivaus tutkimusten yhteydessä. Radan pohjoispuolelle on osoitettu heti ratapenkan alta alkava virkistysaluekäytävä latu-/kävelyreittiä varten. Reitti kääntyy pohjoiseen kaava-alu een itärajal la ja liit tyy nykyiseen latu-uraan Peurakadun päässä. Nykyisin reitti kääntyy poh joiseen jo sähkölinjan itäpuolella, mutta tämä linjaus ei sovi kaavan rakenteeseen ja siksi reit tiä on siirretty alueen itäosaan yleis kaavan mukaiselle virkistysalueelle.

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Peura kadun pohjoispuolella oleva luonnontilainen suo on jätetty rakentamisen ulkopuolelle en nen kaikkea pohjaveden suojelun huomioimiseksi, mutta myös mai sema- ja luonto arvo jen sekä rakennettavuustekijöiden vuoksi. Yleisen tien alueet on osoitettu tietoimituksessa määritettyjen rajausten mukaisesti. Kauppakeskuksen toteutuksen myötä on syytä varautua kevyen lii kenteen väylän rakentamiseen Kuikkalammentien itäpuolellekin Vuokatin tien ja kauppakeskuksen väliselle osuudelle. Lisäksi Suvikkaantien ja mah dollisesti myös Peurakadun liitty mään saattaa tulla tarve tehdä väistötilat. Nykyiset Kuikkalammentien tilavarauk set ovat kuitenkin riittävät näidenkin ratkaisujen toteuttamiseen. Suunnittelualueella pohjaveden tai orsiveden pinta on paikoin lähellä maan pintaa. Alueen rakentamisessa erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että esimerkiksi maaleikkauksia, täyttöjä, massanvaihtoja ja perustusten salaoji tuksia tehtäessä ei muuteta alueen pohjavesipinnan tasoja tavalla, joka voisi vaikeuttaa alueen pohjavesien hyödyntämistä. Luonnosvaiheen aikana selvi tetään alueen pohjavesiolosuhteet yksityiskohtaisesti huomioiden suunnitel tu rakentaminen. Samassa yhteydessä suunnitellaan rakentamisen kannalta välttämättömien täyttöjen ja leikkausten suo ri tustapa sekä eri alueiden suo jaaminen ja vesien johtaminen niin, että toimenpi teistä ei aiheudu pohjave den pilaamis- tai muuttamiskiellon vastaisia seu rauksia. Selvi tyksen perus teella annetaan määräykset pohjaveden suojelemiseksi. Pienennös kaavaluonnoksesta merkintöjen selityksineen on esityslistan liit teenä. Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh , tai kokouksessa Kaavoittaja kertoi kokouksessa Mikko Zittingin lähettämästä sähköpostiviestistä, jossa Mikko Zitting halusi tuoda lautakunnan tietoon näkemyksensä kaavaluonnoksen mukaisen ratkai sun aiheuttamista liikenneongelmista. Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Kuikkalammentien itäpuolen asemakaavaluonnoksen nähtäville asetettavaksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Kaavoittaja Juha Kaaresvira oli asiantuntijana tämän pykälän aikana ja poistui kokouksesta klo Otteet Kaavoituspalvelut

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ YMPTEKLT 154 Kaavoittaja Hanketta koskeva kaavaluonnos on pidetty nähtävillä Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä nähtävilläoloaikana. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Kainuun ympäristökeskukselta, Kainuun Museolta, Museovirastolta, Kainuun maakunta kuntayhtymältä, Tiehallinnolta, Ratahallintokeskukselta, Kainuun Sähköverkko Oy:ltä ja pelastuslaitokselta. Kaavaluonnoksesta annetut lausunnot sekä kaavan laatijan vastineet niihin ovat esityslistan liitteenä. Saadun palautteen ja tehtyjen lisäselvitysten perusteella kaavaan on tehty mm. seuraavia muutoksia: - Muinaismuistoalue on poistettu. Alueella olevasta kahdeksasta muinaisesta pyyntikuopasta kahdella on suoritettu arkeologisia kaivauksia, joiden myötä ne ovat poistuneet. Jäljellä olevat pyyntikuopat on osoitettu alueen osana, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Mikäli pyyntikuopilla myöhemmin suoritetaan tarvittavat arkeologiset kaivaukset, aluetta voidaan käyttää asemakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukaisesti. - Korttelin 423 rakennuspaikan 1 ja muinaismuistoalueen välissä oleva rakennuspaikka on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueena K-1 (aiemmin KM-1). - Korttelia 422 on laajennuttu hieman lähivirkistysalueen suuntaan korttelin kaakkoisosasta, jotta korttelin muoto saadaan käytön kannalta paremmin toimivaksi. Tällä osalla myös turvekerros on tehtyjen tutkimusten perusteella vielä verrattain vähäinen. Muutoin suoalueen käyttötarkoitus säilytetään lähivirkistysalueena. - Kuikkalammentie on muutettu yleisestä tiestä kaduksi. Alueelta suoritetun määräpaikkaselvityksen mukaan liikenne jakautui tutkimusajankohtina siten, että noin puolet liikenteestä oli paikallista liikennettä. Kuikkalammentien varrelle sijoittuvat asemakaava-alueet ja Vuokatin matkailun kehittämiseen liittyvät hankkeet tulevat jatkossa kasvattamaan paikallisen liikenteen osuutta, minkä vuoksi liikennealue on varattu kaavassa kaduksi. - Peurakadun nimi on muutettu Heikintieksi ja aluevarausta tarkistettu hieman, kos ka kään tö pai kalle tar vit ta van levennyksen sijainti on muuttunut. Lisäksi kaavaan on tehty muitakin vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia, liitetty kaava-asiakirjoihin rakennustapaohjeet ja kaupallisten vaikutusten arviointi sekä täydennetty kaavaselostusta. Kaavaehdotuksen kopio merkintöjen selityksineen on esityslistan liitteenä. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kokouspaikalla sekä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Kuikkalammentien itäpuolen asemakaavaeh dotuksen nähtäville asetettavaksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 46 Kaavoittaja Hanketta koskeva kaavaehdotus on pidetty nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta jätettiin yksi muistutus. Kaavaehdotuksesta jätetty muistutus ja kaavan laatijan vastine siihen ovat esityslistan liitteenä. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Kainuun ympäristökeskukselta, Kainuun Museolta, Museovirastolta, Kainuun maakunta kuntayhtymältä, Tiehallinnolta, Ratahallintokeskukselta, Kainuun Sähköverkko Oy:ltä ja pelastuslaitokselta. Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja kaavan laatijan vastineet niihin ovat esityslistan liitteenä. Kainuun Ely keskuksen antaman lausunnon perusteella pohjavesien suojelua koskevaa määräystä on täydennetty. Asemakaavaan ei ole tehty muita muutoksia nähtävillä pidon jälkeen, eikä pohjavesien suojelua koskevan määräyksen täydentäminen ole sellainen olennainen muutos, joka edellyttäisi kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville. Asemakaavassa on osoitettu Kuikkalammentien varteen liikerakennusten korttelialue, jolle saa rakentaa vähittäiskaupan suuryksikön. Kaavan mukainen rakennusoikeus tällä rakennuspaikalla on hieman yli 3000 krs-m 2. Vuokatissa on tarvetta keskeisimpien liikenneväylien varrelle sijoittu ville liikerakentamismahdollisuuksille, ja koska kaava-alue sijaitsee opti maalisella paikalla suhteessa majoitusalueisiin, muihin palveluihin ja lii kenneväyliin, on kaava-alueen molemmat korttelit osoi tettu lii ke ra ken ta mi seen. Kaik kiaan liikerakentamiseen tarkoitettua kerros alaa on kaa va-alu eella yhteensä lähes 6500 krs-m 2. Asemakaava merkintöjen selityksineen on esityslistan liitteenä. Täy del liset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kokouspai kalla sekä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Kuikkalammentien itäpuolen ase makaavan ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväk syttäväksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Kunnanhallitus Kaavoituspalvelut

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristö- ja tekninen lautakunta Paljakan ranta-asemakaavamuutoksen hyväksyminen YMPTEKLT 80 Kaavoittaja MRL 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. MRA 30 :n mukaan ranta-asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettava kunnalle ennen suunnitelman mukaisen menettelyn aloittamista. Kunta voi esittää suunnitelmaa koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täydentämiseksi. Paljakan ranta-asemakaava-alue sijaitsee Nuasjärven rannalla Korvanniemellä. Ranta-asemakaavan muutos koskee Nuasjärven kylässä olevia tiloja Paljakka 3:108 ja Lipetti 3:38. Kaavahankkeen tavoitteena on siirtää Kallioniemessä Hoikanlahden rannalla jyrkässä maastossa oleva rakennuspaikka helpommin rakennettavaan paikkaan Lampolahden puolelle. Lisäksi rakennuspaikkojen kokoa suurennetaan hieman ja mm. jätevesien käsittelymääräyksiä muutetaan siten, että määräykset ovat Sotkamon uusimpien kaavojen ja rakennusjärjestyksen mukaiset. Ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos merkintöjen selityksineen ovat esityslistan liitteenä. Täydelliset kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kokouspaikalla. Päätös Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh , tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Paljakan ranta-asemakaavamuutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Lautakunta toteaa, että muutettava kaava tulee olla omana kaavakarttanaan nähtävillä pidettävissä kaava-asiakirjoissa, ja pohjakartan hyväksymisestä kertova nimiö tulee lisätä kaavakartalle viimeistään ehdotusvaiheessa. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana. Otteet Kaavoituspalvelut

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ YMPTEKLT 165 Kaavoittaja Paljakan ranta-asemakaavamuutoksen luonnos pidettiin nähtävillä välisenä aikana. Kaavaluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä. Kainuun ympäristökeskus antoi kaavasta lausunnon, jossa edellytettiin tontin 1 pohjoisrajan palauttamista samanlaiseksi kuin muutettavassa kaavassa. Lausunnon johdosta rajat on palautettu kuitenkin siten, että tonttien 1 ja 2 rajat ovat siirtyneet n. 5 metriä pohjoiseen, jotta maasto-olosuhteet ja uusien rakennusten paikat on voitu paremmin huomioida. Kaavaluonnoksessa kortteli laajeni pohjoiseen n. 20 metriä. Pienennös ranta-asemakaavaehdotuksesta merkintöjen selityksineen on esityslistan liitteenä. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä kokouspaikalla. Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa nähtäville asetettavasta Paljakan ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Kaavoituspalvelut YMPTEKLT 47 Kaavoittaja Hanketta koskeva kaavaehdotus on pidetty nähtävillä välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Kainuun maakunta kuntayhtymä esitti lausunnossaan maakuntakaavoitusta koskevia korjauksia kaavaselostukseen. Viranomaisilla ei ollut muuta huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Paljakan ranta-asemakaava-alue sijaitsee Nuasjärven rannalla Korvanniemellä. Ranta-asemakaavan muutos koskee Nuasjärven kylässä olevia tiloja Paljakka 3:108 ja Lipetti 3:38. Kaavamuutoksella on siirretty Kallioniemessä Hoikanlahden rannalla jyrkässä maastossa oleva rakennuspaikka helpommin rakennettavaan paikkaan Lampolahden puolelle. Lisäksi rakennuspaikkojen kokoa on suurennettu hieman ja mm. jätevesien käsittelymääräyksiä muutettu siten, että määräykset ovat Sotkamon uusimpien kaavojen ja rakennusjärjestyksen mukaiset. Kaavaselostusta on täydennetty maakuntakaavaa koskevien tietojen osalta, mutta muutoin kaavaehdotusta ei ole muutettu nähtävilläolon jälkeen. Esityslistan liitteenä on kopio ranta-asemakaavasta merkintöjen selityksineen sekä lähestymiskartta. Täydelliset kaava-asiakirjat kuulemisaineistoineen ovat nähtävillä kokouspaikalla sekä kaavoitus- ja mittaustoimistossa. Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Paljakan ranta-asemakaava-

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 116 Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi

Lisätiedot