Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Sisällysluettelo Sivu 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 66 Teknisen lautakunnan talouden ja toteutuman osavuosiraportti Teknisen lautakunnan osavuosiraportin mukaiset määrärahan ja tuloarvion muutokset Ahteentaan vesiosuuskunnan toiminta-alueen vahvistaminen Naantalin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen vahvistaminen Mäntylänrinteen leikkialueen suunnitelmaehdotuksen vahvistaminen Esteettömyyden huomioiminen ympäristöviraston toiminnassa Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite Muumiparkin alueen kehittämisestä Ilmoitusasiat Naantalin kaupungin sähkönhankinta 36

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Aika kello 18:00-19:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Aho Kimmo puheenjohtaja Forsblom Toni varapuheenjohtaja Ansamaa Eliisa jäsen Arvonen Leila jäsen Haanpää Leena jäsen Kerola Pasi jäsen saapui klo 18:05 Maksimainen Keijo jäsen Rantanen Timo jäsen Ratilainen Mika jäsen Vallavuori Kaisa jäsen Tuuna Markku KH:n puheenjohtaja 65 Takanen Juha henkilökunnan edustaja Suonpää Kimmo tekninen johtaja Hirvi Mika yhdyskuntatekniikan päällikkö Kankaristo Pirjo pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leila Arvonen ja Keijo Maksimainen Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Kimmo Aho puheenjohtaja Pirjo Kankaristo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 22. elokuuta 2014 Leila Arvonen Keijo Maksimainen

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 110/ /2014 Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi : Liikenneväylät ja venesatamat -tulosyksikölle on palvelustrategiassa määritelty seuraavaa: "Siirrytään täyskatteelliseen toimintaan ja yksittäisiä venesatamia ulkoiste taan liittyen olemassa olevaan yritystoimintaan. 1-3 venesatamaa yksityis tetään strategiakauden aikana." Vanhan kaupungin rannan venesatamassa oli kesällä 2013 vuokrattuna 184 venepaikkaa kaupungin toimesta. Määrään ei sisälly ns. altaiden pienveneja soutuvenepaikkoja. Vuokratuloja kausivuokratuista paikoista kertyi noin (ALV 0 %) euroa. Naantalin Matkailulla on hallinnassa noin 180 venepaikkaa vierasvenesatamakäytössä. Satamaoperaattorina toimi kaudella 2013 Sunny Boats Oy. Yöpymisvuorokausia kesällä 2013 kertyi noin 2 200, joista muodostui tulo ja Naantalin Matkailulle noin euroa (ALV 0 %). Lisäksi Naantalin Mat kai lu vuok ra si 10 kau si paik kaa, joista se sai tuloja euroa (ALV 0 %). Kaupungin kustannukset vanhan kaupungin vierasvenepaikkojen hoidosta on ollut vuosikustannuksiltaan luokkaa euroa. Vastaavasti Naantalin Matkailu on maksanut kaupungille vuokraa näistä venepaikoista vuositasolla noin euroa. Liikenneväylät ja venesatamat -tulosyksikön vastuulla on ylläpitää venesataman laitureita ja kiinnitysvälineitä. Uusimmat kelluvat laiturit ovat vuodelta 1997 ja vanhimmat 1980-luvulta. Osa laitureista tulisi uusia välittömästi. Tavoitteena on löytää ulkopuolinen toimija ylläpitämään ja kehittämään Naantalin vanhan kaupungin pienvenesatamaa sekä tuottamaan lisäarvoa Naantalille. Käyttöoikeussopimusta on valmisteltu seuraavien periaatteiden mukaisesti: Vuokrakausi Sopimus on mahdollista irtisanoa

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta päät tymään , mikäli laitureille ei saada sijoittamis lupaa tai vuokralai nen ei täytä velvollisuuksiaan tai vuokralainen ha luaa irrottau tua sopimuk sesta omista lähtökohdistaan. Sopimuksen kohteena ovat pienvenelaiturit ja kartassa määri telty vesialue. Vierasvenesataman suihku- ja saunatilat vuokrataan vuoden irtisanomis ajalla kuitenkin niin, että kaupunki sitoutuu järjes tämään kor vaavat tilat alueelta. Vesialueelta peritään vuokraa euroa/vuosi. Laitureiden in vestointi kus tannukset alentavat vuokraa 10 ensimmäisen sopimus vuoden aika na 30 %:lla investoinnin kokonaiskustannuksista. Esim. investointi kustannus euroa, vaikutus vuokraan x 30 %= euroa, jol loin vuokra on euroa. Minimivuokra on kuiten kin vä hintään euroa/vuosi. Jälkimmäisen 10 sopimusvuoden vuok ra on 5 % sopi muksen mukaisen liiketoiminnan liikevaihdosta lasket tu na, kui tenkin vähin tään euroa/vuosi. Vuokralainen sitoutuu ylläpitämään vierasvenesatamaa välise nä aikana. Sopimuskauden päättyessä kaupunki lunastaa laiturit niiden hankintahin nalla vähennettynä 15 %:n vuosittaisella menojäännös poistolla. Huoltoasema kilpailutetaan samanaikaisesti erillisenä kohtee na Tekninen lautakunta Hankkeesta järjestetään avoin kilpailu, jossa arvioinnin kohteena ovat: satama-alueen kehittämissuunnitelma sitova investointisuunnitelma aikatauluineen tarjoajan kokemus vastaavasta toiminnasta. Oheismateriaali: Alustava käyttöoikeussopimus TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta käy lähetekeskustelun esittelyn pohjalta ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa lautakunnan kokouksessa. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi : Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Venesatamatoiminnan käyttöoikeussopimuksen valmistelua on jatkettu teknisessä lautakunnassa käydyn keskustelun perusteella ja käyttöoikeussopimusta on tarkennettu mm. seuraavasti: Käyttöoikeusalueeseen on lisätty merihuoltamoalue sekä maa-alu eet ve nesataman jätehuollon järjestämiseksi. Käyttöoikeus alue on ulotet tu myös ns. venealtaiden edustalle. Vesialueelta peritään vuokraa euroa. Investointikus tannukset alen tavat vuokraa 50 % -osuudella, minimivuokra on kui tenkin vähintään euroa/vuosi Kiinteistöjen vuokran suuruus on tarkennettu Laadittu lista luovutettavista laitureista Tarkennettu käyttöoikeusalueella sallittua toimintaa Lisätty hallinnan rajoitteet käyttöoikeusalueelle Vuokra-ajaksi esitetään 20 vuotta, joten hallintosäännön mukaan käyttöoikeussopimuksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Yhdyskuntatekniikan päällikkö esittelee asiaa tarkemmin kokouksessa. Liitteinä tarjouspyyntö Vanhankaupungin venesatama- ja Rantakadun me rihuolta motoiminnasta sekä käyttöoikeussopimusluonnos liitteineen. LIITTEET B15-B16, TEKLA Oheismateriaalina Tuulensuojan pohjakerroksen ja ullakon pohjapiirustukset. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta hyväksyy käyttöoikeussopimusluonnoksen ja päättää käynnistää tarjouspyyntövaiheen vanhankau pun gin ve ne sa ta ma- ja merihuoltamotoiminnasta ja valtuuttaa ympäristöviraston tekemään tarjouspyyntöasia- kirjoihin vähäisiä muutoksia. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 65 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi : Tarjouspyyntö vanhankaupungin venesatamatoiminnasta julkaistiin Pyynnöistä tarjousaikaa jatkettiin saakka. Yhteenveto tarjouksen jättäneistä esitellään teknisen lautakunnan kokouksessa. TEKNINEN JOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Tekninen lautakunta merkitsee yhteenvedon tarjoajista tiedokseen ja jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa. Merkittiin, että Pasi Kerola saapui kokoukseen tämän asian kä sittelyn alussa klo Merkittiin, että Markku Tuuna oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Määräaikaan men nes sä Van han kau pun gin ve ne sa ta ma toi minnasta jät tivät tar jouk sen: SunnyBoats Oy Navio Satamapalvelut Oy Miska Pekkola ja Jari Silvo perustettavan yhtiön lukuun. Tarjousten sisältö käytiin läpi neuvottelussa, johon osallistuivat: tekninen johtaja Kimmo Suonpää kaupunginlakimies Turo Järvinen yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi. Yhdyskuntatekniikan päällikkö esittelee kokouksessa tarjousten yhteenve don. Oheismateriaalina yhteenveto tarjouksista. Annetut tarjoukset eivät täyttäneet tarjouspyynnön vaatimuksia.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta TEKNISEN JOHTAJAN MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää hylätä SunnyBoats Oy:n, Navio Satamapalvelut Oy:n sekä perustettavan yhtiön lukuun tehdyn Miska Pekkolan ja Petri Sil von tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina. Tekninen lautakunta antaa ympäristöviraston tehtäväksi käynnistää neuvot telut käyttöoikeussopimuksen ehdoista Navio Satamapalvelut Oy:n sekä Miska Pekkolan ja Petri Silvon kanssa. SunnyBoats ilmoitti tarjouksessaan olevansa kiinnostunut ainoastaan vierasvenesataman operatiivisesta toimin nasta, sataman kausi paikkojen vuokraamisesta ja huoltoaseman liiketoimin nasta, mikä ei vastaa kaupungin tavoitetta vanhankaupungin sataman tule vaisuuden toimintatavasta. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan talouden ja toteutuman osavuosiraportti Tekninen lautakunta 66 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Talousarvion raportointikäytännön mukaan virastopäälliköt raportoivat kuuden kuukauden toiminnan ja talouden toteutumisesta toimielimille, kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Puolivuosiraportissa raportoidaan sekä toiminta että arvio talousarvion to teutumisesta tehtäväalueittain. Virastopäälliköiden tulee virasto koh tai sessa yh teen ve dossa to deta ly hyesti palvelustrategiassa valittujen ke hit tä mis koh teiden tilanne ja tavoiteorganisaation käsittelyn tilanne. Teknisen lautakunnan toiminta ja talous ovat pääosin toteutumassa hyväksyt ty jen ta voit tei den mukaisesti. Joukkoliikenteen osalta valtionavun suuruutta ei vielä ole tiedossa ja FÖ LI:n mu kaisen lii ken teen kus tan nukset realisoituvat vasta 1.7. jäl keen. Osakassähkön nettotuottotavoite ei näytä toteutuvan ja ko. toi minnan osal ta va rau du taan nollatulokseen. Vesihuoltolaitos on pyrkinyt pitämää taksat talousarviotavoitteen saavutta misen edellyttämällä tasolla strategisten tavoiteasetannan mukaisesti korot tamalla kaupunginvaltuuston päätöksellä vesimaksua ja jätevesimaksua. Sa malla valtuusto pää töksessään totesi, että vesi huol tolaitoksen käyttö ka te tavoite tu lee alittumaan vuonna 2014 noin euroa. Ympäristöviraston investointihankkeiden osalta ei ole tässä vaiheessa tie dossa olevia kustannusten ylitystarpeita. Tilapalvelujaosto on osaltaan käsitellyt kuuden kuukauden osavuosiraportin Tarkemmat tiedot virastopäällikön ra por tista ja toiminnan ja talouden toteutu masta teh tä vä alueit tain on esi tys listan liit teenä. LIITE B1, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi virastopäällikön rapor tin ja teknisen lautakunnan toiminnan ja talouden seurantara por tin ajal ta ja lähettää sen edelleen kaupunginhal lituk selle ja valtuustolle.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan osavuosiraportin mukaiset määrärahan ja tuloarvion muutokset Tekninen lautakunta 67 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Vesihuoltolaitoksen vesimaksun ja jätevesimaksun taksoja korotettiin valtuuston päätöksellä kesäkuusta alkaen. Päätöksessä todettiin, että vesihuoltolaitoksen katetavoite tulee alittumaan noin euroa. Katetavoitteen alittumiseen liittyen vesihuoltolaitoksen veden myyntituottotavoitetta tulee alentaa euroa ja määrärahaa jäteveden hankintakuluihin TSP:ltä tu lee nostaa euroa. Esitetyillä muutoksilla vesihuoltolaitoksen kateta voite alenee euroa. Kaukolämmön ja energiahuollon tehtäväalueen osakassähkön nettotuottotavoite ei toteudu ja siltä osin tulee tuloarviota alentaa eurolla ja määrärahaa alentaa eurolla. Esitetyillä muutoksilla tehtäväalueen katetavoite alenee euroa ja osakassähkön tuottotavoite on 0 euroa. Konekeskuksen osalta on Leasing-kaluston hankinnasta on tehty päätökset ja autojen käyttöön luovutus tapahtuu kesän ja syksyn 2014 aikana. Leasing-kalustoon siirryttäessä konekeskuksen omistuksesta poistuu vastaavassa käytössä ollut kalusto. Vuoden 2014 talousarvion investointiosaan on jäänyt tekemättä kaluston myyntiin liittyvä tuloarvio. Kaluston myynnin osalta tu lee in ves tointiosaan teknisen lautakunnan irtain omaisuus kohtaa lisä tä tu loar vio euroa, joka vastaa arvion mukaan poistuvan kaluston kir janpitoarvoa. Tuloarvion muutoksella irtaimen omaisuuden hankeryhmä osoittaa nettotuottoa euroa. Oheismateriaali: yhteenveto määrärahojen ja tuloarvion muutoksista ja niiden vaikutuksista tehtäväalueen/hankkeen talouteen. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavia määrärahan ja tuloarvion muutoksia: Vesihuoltolaitos: tuloarvion vähennys, käyttövesi myyntituotot määrärahan lisäys, jätevesi palveluiden ostot Kaukolämpö ja energiahuolto: tuloarvion vähennys, myyntituotot määrärahan vähennys, aineet ja tarvikkeet

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Investointiosa: Tekninen lautakunta, irtain omaisuus: tuloarvion lisäys TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Ahteentaan vesiosuuskunnan toiminta-alueen vahvistaminen 380/ /2014 Tekninen lautakunta Vesihuoltopäällikkö Esa Saarre : Naantalin vesihuoltolaitos on laatinut Ahteentaan vesiosuuskunnan esitykseen perustuen kartan tulevasta Ahteentaan vesiosuuskunnan toiminta-alueesta. Esitys kattaa koko Ahteentaan vesiosuuskunnan (VOK) alueelleen rakennetun vesi- ja jätevesiverkoston pois lukien Ampuminmaan verkosto-osan. Toiminta-alue on määritelty liitekartassa. LIITE B1, TEKLA Ahteentaan VOK sijaitsee Rymättylän Ahteentaan, Riittiön ja Salonkylässä. Verkostot ovat pääsääntöisesti rakennettu Ahteentaantien eteläpuolelle. Ahteentaan VOK on perustettu vuonna Se on liitetty Rymättylän kunnan verkostoon vuonna VOK on kaupparekisterissä. Ahteentaan VOK vastaanottaa jätevettä ja toimittaa talousvettä yli 50 henkilölle, eli sil le pitää määrittää vesihuoltolain mukainen toiminta-alue. Vesihuoltolain 8 :n mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä. Yleisen vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueesta määrääminen on hallintosäännössä sisällytetty kaupunginhallituksen ratkaisuvaltaan. Vesihuoltolain 7 :n mukaan vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Lain 8 :n mukaan toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti. Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan huolehtimisvelvollisuus vesihuollosta ja kiinteistöllä liittymisvelvollisuus vesijohtoon ja viemäriin. Vapautuksen liittymisvelvollisuudesta myöntää hakemuksesta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen lain määrittelemin perustein. Vesihuoltolaitoksen on siis toiminta-alueellaan kyettävä osoittamaan liittymiskohta kiinteistölle tämän niin halutessa.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 68 Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on pyydettävä lausunto valvontaviranomaisilta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. Valvontaviranomaisia ovat Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveysvalvontaviranomaiset. TEKNINEN JOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Tekninen lautakunta asettaa Ahteentaan vesiosuuskunnan vesijohdon ja jä tevesiviemärin toiminta-alue ehdotuksen julkisesti nähtäville. Lisäksi tekni nen lautakunta päättää pyytää lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Naantalin kau pungin kaavoi tus- ja ympäristölautakunnalta sekä Raision ympäristövalvonnan terveysvalvontajaostolta. Merkittiin, että vesihuoltopäällikkö Esa Saarre esitteli asiaa kokouksessa. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Vesihuoltopäällikkö Esa Saarre : Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin. Suunnitelma Ahteentaan vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi on ollut julkisesti nähtävillä kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virastotalolla, Käsityöläis katu 2, virka-aikana. Asiasta on kuulutettu Naantalin kaupungin il moitustaululla ja tämän lisäksi kuulutus on julkaistu Turun Sanomissa ja Rannikkoseudussa. Tekninen lautakunta on pyytänyt lausunnot Varsinais-Suomen ELY- keskukselta, Naantalin kaupungin kaavoitus- ja ympäristölautakunnalta sekä Raision ympäristövalvonnan terveysvalvontajaokselta. Kyseiset tahot jättivät lausunnot määräaikaan mennessä. Edellisen lisäksi on Tapio Helin jättänyt muistutuksen määräajan jälkeen. Muistutuksessa esitetään toiminta-alueen laajentamista hänen omistamansa kiin teis tön alu eelle, joka rajautuu nyt esitettävään toiminta-alueeseen. Vesiosuus kunta voi tarjota palvelujaan myös niille alueille, mitkä eivät kuulu varsi naiselle toi minta-alueelle.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Naantalin kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto on käsitelty pidetyssä kokouksessa 64. Muut lausunnot ovat erillisinä liitteinä. LIITTEET B2-B4, TEKLA Varsinais-Suomen ELY- keskus lausunnossaan kohdassa jatkotoimet toteaa seuraavaa: "Ennen toiminta-alueen vahvistamista tulee varmistaa, että toiminta-alueen laajuus on sellainen, että osuuskunta kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti ja ettei liittyjille aiheudu kohtuuttomia kustannuksia. Toiminta-alueeseen ei kannata ottaa alueita, joiden toteuttaminen tulee osuuskunnalle tai verkostoon liittyjille kohtuuttoman kalliiksi tai on teknisesti hankalaa. Jotta kohtuullisuutta voitaisiin arvioida, toiminta-alueesta tehtyä esitystä tulisi täydentää vähintään seuraavilla tiedoilla: liittymis- ja käyttömaksujen taksat, liittyneiden ja liitettävien kiinteistöjen määrät sekä toteutetut ja suunnitellut verkostot. Liittymistiedot tulisi mahdollisuuksien mukaa esittää myös kartalla. Hakemuksessa olisi hyvä olla myös vesihuoltolaitoksen yhteyshenkilön tiedot. Mikäli toiminta-alueesta tehtyä ehdotusta on muutettu laitoksen omasta esityksestä, tulee ennen toiminta-alueen hyväksymistä pyytää myös laitokselta lausuntoa". Vastine Varsinais-Suomen ELY- keskuksen lausuntoon: Toiminta-alueen laajuus on esitetty sekä lähetetty kommenteille Ahteentaan vesiosuuskunnan hallitukselle. Toiminta-aluekarttaa ei ole muutettu sovitusta alkuperäisestä esityksestä. Vesiosuuskunnalta on tullut sähköpostitse hyväksyvä lausunto nyt esitettävästä toiminta-alue kartasta. Taksa- ja jäsenluettelo on saatavilla tarvittaessa vesiosuuskunnan puheenjohtajalta. Karttapohjalla näkyy nyt käytössä oleva verkosto. Tällä hetkellä ei vesiosuuskunta ole laajentamassa oleellisesti verkostoaan. Vastine Naantalin kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausuntoon:

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Nyt esitettävä Ahteentaan vesiosuuskunnan toiminta-aluekartta on laadittu yhteistyössä vesiosuuskunnan hallituksen kanssa. Vesiosuuskunnan toiminta-aluetta voidaan laajentaa tarvittaessa jos verkostorakentaminen etenee tulevaisuudessa Naantalin kaavoitus- ja ympäristölautakunnan esittämille ranta-alueille (Lautakonperä, Luomanniemi ja Anoppalanniemi). Vesiosuuskunta voi tarjota palvelujaan myös niille alueille, mitkä eivät kuu lu varsinaiselle toiminta-alueelle. Raision kaupungin terveysvalvontajaoksella ei ollut huomautettavaa Naantalin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueesta. TEKNINEN JOHTAJA Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle kokouksessa esitellyn kartan mukaisen Ahteentaan vesiosuuskunnan toiminta-alueen vahvistamista. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Naantalin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen vahvistaminen 381/ /2014 Tekninen lautakunta Vesihuoltopäällikkö Esa Saarre : Naantalin kaupungin vesihuoltolaitos on tehnyt karttamuotoisen esityksen toiminta-alueensa päivittämisestä. Esitys kattaa koko Naantalin alueen vesijohto-, jätevesiviemäri- ja sadevesiviemäriverkon. Toiminta-alue on määritelty liitekartoissa. LIITEET B2-B7, TEKLA Toiminta-aluekartta on sähköisessä muodossa ja on suurennettavissa tonttitarkkuuteen. Tarkempia karttoja esitellään kokouksessa. Toiminta-alueen päivittäminen on laadittu vesihuoltolaitoksen ja FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n yhteistyönä. Naantalin kaupunginhallitus on viimeksi päivittänyt toiminta-aluetta Tämä on ollut lähtökohtana nyt esillä olevalle päivitykselle, jossa Naantalin vesihuoltolaitos esittää toiminta-aluetta laajennettavaksi niille alueille, joilla verkostoa on rakennettu lisää tai joilla on verkostojen rakentamisesta pitävät päätökset ja suunnitelmat. Tämän lisäksi karttoihin on merkitty tavoitteelliset toiminta-alueet joiden arvioidaan toteutuvan seuraavan viiden vuoden kuluessa. Tavoitteellisina alueina ovat pääsääntöisesti tulevat kaava-alueet. Toiminta-alueen kartta-aineistosta pyydettiin Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ennakkolausunto Nyt esillä olevaan aineistoon on tehty muutoksia ennakkolausuntoon perustuen. Kartta-aineistossa on esitetty vesiosuuskuntien aluerajaukset tiedossa olevalla laajuudella ja tarkkuudella. Kaupungin hyväksymien Mälsälän ja Laitsalmen vesiosuuskuntien toiminta-aluekartat ovat erillisinä liitteinä. LIITTEET B8-B9, TEKLA Tällä hetkellä on vireillä Ahteentaan vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen ja myöhem min tänä vuonna Ruokorauman vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksy minen.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Lietsalan pohjavesialueella olevien kiinteistöjen liittäminen kunnalliseen jätevesijärjestelmään tarkastellaan uudestaan ympäristöön etenevän kaavoituksen yhteydessä. Kohteesta on erityismaininta karttakuvassa 101. Kokonaistaloudellisesti edullista ja ympäristövaikutusten kannalta perusteltua on laajentaa vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta samassa yhteydessä muun kunnallistekniikan rakentumisen ja maankäytön kehittymisen kanssa. Näin ollen, mikäli toiminta-alueeseen haluttaisiin sisällyttää alueita, jotka sijaitsevat etäällä nykyisistä verkostoista, on aikataulu näiden kohteiden toteuttamiselle laadittava vesihuoltolaitoksen näkemyksen mukaan siten, että se tapahtuisi samanaikaisesti muun rakentumisen kanssa. Tämä edellyttää kaupungin eri toimintayksiköiden sitoutumista valittujen kohteiden toteuttamiseen. Vesihuoltolaitos voi kuitenkin ottaa alueita vesihuollon toiminta-alueen ulkopuolelta vesihuoltolaitoksen asiakkaaksi. Tämä kuitenkin edellyttää, että se on vesihuoltolaitoksen kannalta taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltua. Hulevesiviemäröintiä laajennetaan aluerakentamisen yhteydessä kaavoitetuille alueille. Uudistettavan vesihuoltolain mukaan vastuu hulevesiverkostoista ei siirry kunnille, vaan kunnille tulee omia velvoitteita hulevesiverkostoista. Jatkossa jos lakiuudistus tulee voimaan tämän hetkisen lakiehdotuksen mukaisesti on kunnissa kaksi erillistä järjestelmää. Vesihuoltolain alainen joka koskee vesihuoltolaitosta sekä maankäyttö- ja rakennuslain alainen joka koskee kunnan hulevesijärjestelmää. Kunnan hulevesijärjestelmä olisi hulevesien hallintaan tarkoitettujen alueiden ja rakenteiden kokonaisuus lukuun ottamatta vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkostoja. Hulevesien hallinnalla tarkoitetaan hulevesien imeyttämiseen, viivyttämiseen, johtamiseen viemäröintiin ja käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä. Lait on tarkoitettu tulla voimaan Vesihuoltolain 8 :n mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä. Yleisen vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueesta määrääminen on hallintosäännössä sisällytetty kaupunginhallituksen ratkaisuvaltaan. Vesihuoltolain 7 :n mukaan vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Lain 8 :n mukaan toiminta-alueen tulee olla sellainen, että vesihuoltolaitoksen voidaan katsoa kykenevän huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueellaan huolehtimisvelvollisuus vesihuollosta ja kiinteistöllä liittymisvelvollisuus vesijohtoon ja viemäriin. Vapautuksen liittymisvelvollisuudesta myöntää hakemuksesta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen lain määrittelemin perustein. Vesihuoltolaitoksen on siis toiminta-alueellaan kyettävä osoittamaan liittymiskohta kiinteistölle tämän niin halutessa. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on pyydettävä lausunto valvontaviranomaisilta sekä varattava alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. Valvontaviranomaisia ovat Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomainen. TEKNINEN JOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että liitekartan ja sitä täydentävien kokouksessa esiteltyjen tarkempien karttojen mukainen ehdo tus Naantalin kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen päivitykseksi vesijohto- ja jätevesiviemäri- ja sadevesiviemäriverkostoa koskien asete taan julkisesti nähtäville. Lisäksi tekninen lautakunta päättää pyytää vesi huollon toiminta-alueesta lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja Naantalin kaupungin kaavoitus- ja ym päristö lautakunnalta sekä Raision ympäristövalvonnan terveysval vontajaostolta. Merkittiin, että vesihuoltopäällikkö Esa Saarre esitteli asiaa kokouksessa. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen päivityksen kartta-aineisto oheis te taan. LIITTEET A1 - A6, KH (säilytetään erillisinä asiakirjoina) VS. KAUPUNGINJOHTAJA:

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 69 KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää asettaa nähtäville eh dotuksen Naan talin kaupun gin ve si huolto lai toksen toi min ta-alu een päivi tykseksi vesijoh to- ja jä tevesi viemäri- sekä sa devesi viemä riverkostoa koskien. Merkittiin, että tekninen johtaja Kimmo Suonpää esitteli asiaa ko kouk ses sa. KAUPUNGINHALLITUS: Vesihuoltopäällikkö Esa Saarre : Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Päivitetyt suunnitelmat Naantalin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeksi ovat olleet julkisesti nähtävillä kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virastotalolla, Käsityöläiskatu 2, virka-aikana. Asiasta on kuulutettu Naanta lin kau pungin ilmoitustaululla ja tämän lisäksi kuulutus on julkaistu Turun Sanomissa Rannikkoseudussa. Tekninen lautakunta on pyytänyt lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Naantalin kaupungin kaavoitus- ja ympäristölautakunnalta sekä Raision ympäristövalvonnan terveysvalvontajaokselta. Kyseiset tahot jättivät lausunnot määräaikaan mennessä. Muita mielipiteitä tai muistutuksia asiasta ei jätetty. Naantalin kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto on käsitelty pidetyssä kokouksessa 63. Muut lausunnot ovat erillisinä liitteinä. LIITTEET B5-B6, TEKLA Varsinais-Suomen ELY-keskus mainitsee lausunnossaan, että toiminta-alueen jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettaviin alueisiin tulee lisätä myös seuraavat taajamat: - Luonnonmaalta Kuivalahti ja osa Kaivolaa - Poikko. Näiden lisäksi Viialan alueen toteutusta tulisi nopeuttaa.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Lausunnossa todetaan lisäksi että Teersalon tavoitteellisista toiminta-alueista puuttui kokonaan toteutusvuodet. Vastine Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausuntoon: Kukolanvainion alueen rakentaminen aloitetaan talousarviossa 2014 hyväksytyn taloussuunnitelman mukaan vuoden 2015 aikana. Alueen kun nallistekniikan rakentaminen mahdollistaa Kuivalahden- ja Kaivolan aluei den vesihuoltoverkostojen osuuskuntamuotoisen toiminnan aloittamisen. Metsäpoikon rakennuskaava on vahvistettu vuonna Asemakaavan yleisissä määräyksissä on määritelty vesihuollon järjestämisestä seuraavaa: Vesikäymälän huuhteluvesi tulee kerätä jätevesisäiliöön ja kuljettaa jäteveden puhdistamolle. Pesuvedet tulee imeyttää saostuskaivojen kautta maastoon siten, että niistä ei aiheudu ympäristöhaittoja. Edelliseen kaavamääräykseen perustuen voidaan todeta, että Metsäpoikon alueen jätevedet käsitellään jo nyt nykyisen haja-asutuksen jätevesiasetuksen mukaisesti. Naantalin vesihuoltolaitoksen Poikon alueen halkovaan pienpaineviemäriin on mahdollista liittyä omalla kustannuksellaan. Viialan ranta-alueen vesihuollon suunnittelu on aloitettu vuoden 2014 keväällä. Osa alueen kunnallistekniikan rakentamisesta aiotaan tehdä vuosien aikana. Alue liitetään toiminta-alueeseen verkostorakentamisen valmistuttua. Karttoihin lisätään Teersalon tavoitteellisiin toiminta-alueisiin toteutusvuodet. Vastine Naantalin kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausuntoon: Metsäpoikon rakennuskaava on vahvistettu vuonna Kaavan yleisissä määräyksissä on määritelty vesihuollon järjestämisestä seuraavaa: Vesikäymälän huuhteluvesi tulee kerätä jätevesisäiliöön ja kuljettaa jäteveden puhdistamolle. Pesuvedet tulee imeyttää saostuskaivojen kautta maastoon siten, että niistä ei aiheudu ympäristöhaittoja. Edelliseen kaavamääräykseen perustuen voidaan todeta että Metsäpoikon alueen jätevedet käsitellään jo nyt nykyisen haja-asutuksen jätevesiasetuksen mukaisesti. Viialan ranta-alueen vesihuollon suunnittelu on aloitettu vuoden 2014 keväällä. Osa alueen kunnallistekniikan rakentamisesta aiotaan tehdä vuosien aikana. Alue liitetään toiminta-alueeseen verkostorakentamisen valmistuttua.

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/2013 1 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sisällysluettelo Sivu 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 480 Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 116 Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

LIITE B1, TEKLA 16.6.2010

LIITE B1, TEKLA 16.6.2010 Kaupunginhallitus 31 31.01.2011 NAANTALIN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 16.06.2010 76 Suunnitteluinsinööri Mika Hirvi 3.6.2010: Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen 1(10) KTY-toiminta-alueen määritys, liite Kaupunkisuunnittelu Asianumero 1506/11.04.00/2014 Vesihuoltotyöryhmän vastine Salon kaupunki Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 20.11.2008/ KH 1.12.2008 LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SISÄLLYSLUETTELO 1 LAUSUNNOT...3 1.1 Lounais-Suomen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

0 JOHDANTO 1 0.1 Ohjelman laadinta ja koordinaatiotyöryhmän kokoonpano 1 0.2 Turun esteettömyystoiminnan historia 1 0.3 Työryhmän esitys 3

0 JOHDANTO 1 0.1 Ohjelman laadinta ja koordinaatiotyöryhmän kokoonpano 1 0.2 Turun esteettömyystoiminnan historia 1 0.3 Työryhmän esitys 3 tarttis päästä SISÄLLYS 0 JOHDANTO 1 0.1 Ohjelman laadinta ja koordinaatiotyöryhmän kokoonpano 1 0.2 Turun esteettömyystoiminnan historia 1 0.3 Työryhmän esitys 3 1 OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Esteettömyyden

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet:

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet: Kunnanhallitus 210 14.04.2009 Valtuusto 80 22.04.2009 Valtuustoaloitteet vuodelta 2008 1501/01/016/2009 KHALL 210 Kj:n esitys: Kunnanvaltuuston työjärjestys 5 3 mom: Kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Tekninen lautakunta 20.03.2015

Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Tekninen lautakunta 20.03.2015 Mikkeli Kokouskutsu 1 (65) Aika 24.03.201 5, klo 16:30 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2.krs. Käsiteltävät asiat 25 Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus 26 Pöytäkirjan tarkastus 27 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot