Sisällysluettelo. 299 Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2015 Maisema-raportin esittely 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 299 Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2015 Maisema-raportin esittely 4"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ Kaupunginhallitus Sisällysluettelo Sivu 299 Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2015 Maisema-raportin esittely Toiminnan ja talouden raportti tammi - elokuulta Luvan antaminen vesihuoltolaitoksen putkiasentajan toimen täyttämiseen Toimielinten pöytäkirjat Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Lausunto Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen palvelutasosta Hissiavustuksen myöntäminen Asunto Oy Prikitankatu 5:lle Maanvuokrasopimuksen purkaminen Takauksen myöntäminen Turun Seudun Vesi Oy:n lainalle Varavaltuutettu Sara Sorron ym. valtuustoaloite vaikeavammaisten naantalilaisten asumispalveluista 27

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ Kaupunginhallitus Aika kello 18:00-19:18 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Tuuna Markku puheenjohtaja, (osa), Aalto Hannu 1. varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja 302 (osa) Santalahti Samuli 2. varapuheenjohtaja Forsblom Toni Jan Lindströmin varajäsen Gustafsson Hanna jäsen Hagsberg Sirpa jäsen Hentonen Arja jäsen Junnila Vilhelm jäsen Kärkkäinen Terhi jäsen Linja Anne jäsen Tavio Tero jäsen Rönnholm Mikko valtuuston pj. Salokangas Elina valtuuston 1. vpj. Jalkanen Heini valtuuston 2. vpj. Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja, Pöyhönen Iiro perusturvajohtaja, 299 Mutanen Jouni kaupunginjohtaja Luotio Riitta hallintojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Hentonen ja Vilhelm Junnila. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Markku Tuuna Hannu Aalto puheenjohtaja puheenjohtaja (osa), (osa) Riitta Luotio pöytäkirjanpitäjä

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 3. lokakuuta 2016 Arja Hentonen Vilhelm Junnila

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2015 Maisema-raportin esittely 732/ /2013 Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti vuodelta 2015 on tal lennet tu sähköisen kokoushallinnan kansioon "Kotisivu > Yhteinen työtila > Asia kir jat > Maisema-raportit > Maisema-raportit vuodelta 2015". KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi sosiaali- ja ter veys palve lui den Maisema-raportin vuodelta Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läs nä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Merkittiin, että perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen esitteli ra porttia kokouksessa. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ Kaupunginhallitus Toiminnan ja talouden raportti tammi - elokuulta / /2015 Kaupunginhallitus Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Talousarvion 2016 täytäntöönpanomääräyksien kohdassa 6 todetaan seu raavas ti: "Kaupunginvaltuustolle tehdään puolivuosiraportti, johon liite tään konserniohjeen saaneiden tytäryhtiöiden vä li ti lin päätök set ja katsaukset tilivuoden toimintaan. Muusta ra por toinnis ta päättää kaupunginhallitus." Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaan 8 kuukauden to teu tu ma tie to jen perusteella virastopäälliköt laativat kau pun gin hal li tuk selle ja lautakunnille toiminta- ja talousarvion toteutumisraportit. Kau pun ginhal li tuk sel le toimitettavaan raporttiyhdistelmään liitetään tulosennuste. LIITE B1, KH Raporttien tausta-aineistona on käytetty pääosin kirjanpidon tammi - elokuun toteutumaraportteja sekä esim. sairaanhoitopiirin julkistamia käyt tö raport te ja. Henkilöstömenojen osalta tarkastelu perustuu tammi - elokuun toteutumaan ja siinä on otettu huomioon ennakkotiedot varhe- ja eläkemenoperustaisista mak suis ta. Verotuloista on käytettävissä tammi - elokuun tilitykset sekä Kuntaliiton ko ko maan verotuloennuste, jonka viimeisin päivitys on tehty Li säk si verotuloista on käytössä ennakkotiedot 2015 kunnallisverotuksesta ja kiinteistöveron maksuunpanosta Valtionosuusarvio perustuu päätöksiin vuodelle 2016; Kuntaliiton laskelma KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus merkitsee raportin tiedoksi.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ KH - Yleisjaosto Kaupunginhallitus Luvan antaminen vesihuoltolaitoksen putkiasentajan toimen täyttämiseen 636/ /2016 KH - Yleisjaosto Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama Vesihuoltopäällikkö Esa Saarre: Vesihuoltolaitoksen vanhemman putkiasentajan vakanssin nro halti ja on irtisanoutunut alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Vakans siin ollaan hakemassa täyttölupaa ja tässä yhteydessä työnantaja katsoo tar koi tuk sen mu kai sek si muuttaa vakanssin nimike putkiasentajaksi. Tämä nou dat te lee tavoitetta, jossa vesihuoltolaitoksen vakanssien nimikkeitä yhte näis te tään ja yksinkertaistetaan. Nimikkeen muutoksella ei ole vaikutusta toi men ku vaan. Palkkaus perustuu teknisen sopimuksen mukaiseen pis teytys jär jes tel mään. Oheismateriaali: Vakanssin toimenkuva Tekninen johtaja Kimmo Suonpää: Tavoitteena on vakanssien nimikkeiden yhtenäistäminen ja yk sin ker tais tami nen. Työnantajaa palvelee vakanssin nimikkeen muutos tässä yhteydessä, jot ta vakanssille voidaan hakea täyttölupa ja hoitaa rekrytointi tar koi tuk senmu kai sel la vakanssin nimikkeellä. KAUPUNGINJOHTAJA: YLEISJAOSTO: Kaupunginhallituksen yleisjaosto hyväksyy vakanssin nimikkeen muutoksen vanhemmasta putkiasentajasta put ki asen ta jak si. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan heti kokouksessa. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin heti kokouksessa.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ KH - Yleisjaosto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vesihuoltopäällikkö Esa Saarre: Vesihuoltolaitoksen vanhemman putkiasentajan vakanssin nro halti ja on irtisanoutunut alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Oheismateriaali: Vakanssin toimenkuva Yleisjaosto käsittelee kokouksessaan esitystä vakanssin ni mikkeen muuttamisesta putkiasentajaksi. Vesihuoltolaitoksen kahdeksan putkiasentajaa toimivat rakennusmestari Ra mi Pirkolan alaisuudessa. Tällä henkilöstöllä varmistetaan ve si huol to laitok sen kunnossapidon lisäksi vesihuoltopäivystys. Vesihuollon toimivuus on varmistettava kaikkina päivinä ja kaikkina vuorokauden aikoina. Näistä vel voit tees ta selviämiseksi ja vesihuoltolaitoksen toiminnan varmistamisen kan nal ta on nykyisen kaltainen minimimiehitys turvattava. Oheismateriaali: Vesihuoltolaitoksen organisaatiokaavio 2016 Vakanssin täyttämisen vaihtoehdot Palvelu hankitaan ulkopuoliselta palvelun tuottajalta Ulkopuolisen palveluntuottajan käyttö edellyttäisi yhden henkilötyövuoden os ta mis ta esim. henkilöstövuokrausyritykseltä ja tämän henkilön opas ta mista ja tehtävien hoidon valvontaa. Tehtäväkentän laaja-alaisuuden ja jat kuvan resurssitarpeen vuoksi tätä toimintamallia ei voida pitää perusteltuna toi min nan järjestämisen kannalta varsinkin, kun tämän tehtävän hoitajalta edel ly te tään osallistumista vesihuoltopäivystykseen. Tehtävä täytetään sisäisellä siirrolla Kaupungin palveluksessa ei tällä hetkellä ole vakituisessa työsuhteessa henki löä, jolla olisi tehtävän hoitamisen edellyttämä pätevyys ja/tai kokemus. Nyt eläkkeelle jääneen putkiasentajan tehtävää hoitaa määräaikaisessa työsuh tees sa sen aikaa, kunnes rekrytointiprosessi on saatu suoritettua, Kari Ris sa nen. Hän on toiminut vesihuoltolaitoksella oppisopimuskoulutettavana vuo des ta 2014 alkaen ja hän on suorittanut hyväksytysti vesihuoltoalan ammat ti tut kin non Sen jälkeen hän on tehnyt lyhyitä määräaikaisia si jais tuk sia vesihuoltolaitoksen palveluksessa putkiasentajana. Ve si huol to-

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ KH - Yleisjaosto Kaupunginhallitus Tekninen johtaja Kimmo Suonpää: alan ammattitutkinnon suorittaneena hän on pätevä toimimaan ve si huol tolai tok sen putkiasentajana. Tehtävän täyttämättä jättäminen Vesihuoltotoiminnan luotettava järjestäminen ja vesihuoltolain edellyttämä teh tä vis tä suoriutuminen edellyttää, että vesihuoltolaitoksen käytettävissä on toiminnan järjestämiseksi riittävä henkilöresurssi. Jos tehtävää ei täytetä, tu lee resursseja hankkia muilla tavoin. Tehtävän auki julistaminen Vesihuoltolaitoksen kannalta vakituisessa työsuhteessa työskentelevä henki lö on paras vaihtoehto toiminnan varmistamiseksi. Määräaikaisesti teh tävää hoitanut Kari Rissanen on osoittautunut luotettavaksi ja am mat ti tai toisek si henkilöksi. Tästä huolimatta esitetään avointa hakumenettelyä, jotta kau pun gin kannalta tehtävää hoitamaan saadaan paras henkilö ja jotta kaupun gil la avautuvat toimet tulevat avoimeen hakuun. Suoritettavan ha ku proses sin jälkeen uskotaan, että tehtävään saadaan pätevä ja riittävän ko ke muksen omaava hakija. Puollan vakanssin täyttämistä ja vesihuoltopäällikön perustelujen mukaista ha ku pro ses sia. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus antaa ympäristövirastolle luvan put ki asenta jan toimen (vakanssi nro ) täyttämiseen. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läs nä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ Kaupunginhallitus Toimielinten pöytäkirjat 40/ /2016 Kaupunginhallitus Kulttuurilautakunta Kulttuurilautakunnan esitys kulttuuripalvelujen talousarvioksi vuo del le Lausunto Naantalin Teatterin anomukseen Kesti-Maarian tilojen käy tös tä 16 Kulttuurilautakunnan talousarvion 2016 muuttaminen 17 Naantalin kaupungin osallistuminen Koha-Suomi Oy -nimisen yh tiön perustamiseen 2 Rakennuslautakunta Rakennuslautakunnan vuoden 2017 talousarvion laadinta 37 Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista vi ran omais teh tä vis tä suoritettavat maksut 38 Murskaus- ja läjitystöiden keskeytys kiinteistöillä / Kiinteistö Oy Naan ta lin Linkki 39 Rakennustarkastajan päätökset 40 Tita ja Joni Armion sekä Heidi Strandbergin oikaisuvaatimus 41 Lausunto Keskitalon ranta-asemakaavaehdotuksesta ja Pit käluodon-keus ton ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta 42 Kehotus ympäristön siistimiseksi, Iskolantie 3 Vapaa-aikalautakunta Maijamäen kuntosali 16 Kannatus- ja edunvalvontajäsenmaksut 17 Vapaa-aikapalvelujen Kuntamaisemaraportti Vapaa-aikalautakunnan esitys vapaa-aikapalvelujen ta lous ar vioksi vuodelle Vapaa-aikapalvelujen talous- ja toimintaraportti KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n tar koit ta maa otto-oikeutta edellä selostetuissa toimielinten pöy tä kir jois sa ilmeneviin pää tök siin. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läs nä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ Kaupunginhallitus Merkittiin, että puheenjohtaja Markku Tuuna poistui ko koukses ta esteellisenä käsiteltäessä rakennuslautakunnan pi de tyn kokouksen pöytäkirjan pykälää 41. Kokouksen puheen joh ta jan tältä osin toimi kaupunginhallituksen 1. va ra puheen joh ta ja Hannu Aalto. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/ /2016 Kaupunginhallitus Hallintojohtaja Riitta Luotio: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea pyytää mennes sä Naantalin kaupungilta ja Naantalissa apteekkiliikettä harjoittavalta ap teek ka ril ta hallintolain 34 :n mukaisesti lausuntoa lääkkeiden saa ta vuudes ta ja apteekkipalveluiden toimivuudesta ja mahdollisesta li sää mis tarpees ta Naantalin kaupungissa. Esityslistan liitteenä on Fimean kuulemiskirje sekä Fimean päätös apteekkien si jain ti alu een määräämisestä Naantalin kaupungissa (KH ). Taustaa Fimea on käynnistänyt alkukeväästä selvitystyön apteekkipalvelujen alu eelli ses ta toimivuudesta kartoittaakseen uusien apteekkien perustamistarpeita. Sel vi tys työn yhteydessä tarkastellaan lisäksi apteekkien sijaintialueiden tarkoi tuk sen mu kai suut ta ja ajantasaisuutta. Avainasemassa selvitystyössä ovat kun nat, joilta Fimea pyytää apteekkipalvelujen toimivuuden arviointia. Selvi tys koskee ensivaiheessa kuntia, joissa apteekkitiheys asukaslukuun verrat tu na on koko maan keskiarvoa pienempi, tai joiden asukkailta on tullut Fi me aan yhteydenottoja apteekkipalveluihin liittyen. Lääkelain (395/1987) 39 :n mukaan apteekkeja tulee olla maassa siten, et tä väestö, mikäli mahdollista, voi vaikeudetta saada lääkkeitä". Uuden apteekin perustamisesta kuntaan tai sen osaan päättää Lääkealan turval li suus-ja kehittämiskeskus lääkkeiden saatavuuden sitä edellyttäessä. Pää tös tehdään keskuksen omasta tai asianomaisen kunnan aloitteesta. Lääk kei den saatavuutta arvioitaessa on otettava huomioon alueen väes tömää rä, alueella jo olevat apteekkipalvelut ja muiden terveydenhuollon palve lu jen sijoittuminen. Keskus voi myös päättää apteekin sijaintialueen muut ta mi ses ta ja apteekin siirtämisestä kunnanosasta toiseen, jos se on tarpeen apteekkipalveluiden turvaamiseksi. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen on kuultava asianomaista kun taa ennen uuden apteekin perustamista koskevan päätöksen tekemistä.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ylilääkäri Kristian Kallio: Elinkeinoasiamies Jorma Ranta: Apteekkilupa myönnetään tietyn apteekkiliikkeen harjoittamiseen kunnassa tai sen osassa. Lääkelain muutosta koskevan lain 895/1996 perustelujen (HE 118/1996) mukaan apteekkilupa annetaan apteekkiliikkeen har joit ta miseen kunnan alueella aina, kun se suinkin on mahdollista ja kunnan osaa käy te tään ensisijaisesti silloin, kun muutoin olisi syytä pelätä laajojen alueiden jäävän ilman apteekkipalveluja. Naantalin kaupungin terveys- ja lääkehuoltopalvelut Naantalissa on noin asukasta. Kaupungissa toimii yksi apteekki, joka saa Fimean tekemän päätöksen mukaan sijoittua vapaasti koko kau pun gin alueella. Lisäksi Rymättylässä toimii Naantalin apteekin alainen si vu ap teek ki. Keskimäärin Suomessa on yksi apteekkitoimipiste (apteekki tai sivuapteekki) noin asukasta kohti. Naantalissa apteekkitiheys asukas lu kuun verrattuna on pienempi. Naantalilaisten perusterveydenhuollosta huolehtii Naantalin kaupungin terveys toi mi. Terveysasema sijaitsee osoitteessa Tuulensuunkatu 6. Lisäksi lää kä rin vas taan ot to toi min taa on Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla. Naantalin kaupunki ei ole havainnut väestöllään vaikeuksia lääkkeiden saata vuu den suhteen. Väestö on saanut lääkkeet sujuvasti, apteekin aukioloajat ovat riittävän pitkät. Apteekkipalvelut ovat olleet Naantalille toimivat ja riit tä vän kattavat. Tähän saakka Naantalin kaupunki ei ole havainnut väestöllään vaikeuksia lääk kei den saatavuuden suhteen. Väestö on saanut lääkkeet sujuvasti ja aptee kin aukioloajat ovat olleet riittävän pitkät. Apteekkipalvelut ovat olleet toi mi vat ja riittävän kattavat. Asiassa on huomioitavaa se, että yli 65-vuotiaitten määrä on noussut Naanta lis sa vuodesta 2005 kesäkuuhun hengellä (63,3 %). Samaan ai kaan Suomessa yli 65-vuotiaitten osuus on noussut hengellä eli 35,3 %. Tämä merkitsee sitä, että merkittävässä apteekkipalveluiden käyt täjä ryh mäs sä on tapahtunut Naantalissa kaksinkertaista kasvua muuhun Suomeen verrattuna. Naantalin koko väestön määrä on kasvanut mainitulla kaudel la yli 1 200:lla ollen tänä päivänä yli asukasta. Keskimäärin Suomessa on yksi apteekkitoimipiste asukasta kohti. Naan ta lis sa on yksi apteekki ja yksi sivuapteekki, jotka alueellisesti kattavat

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kau pun gin hyvin (keskusta, Rymättylä). Lähikunnista Maskussa on yksi apteek ki ja Raisiossa kolme. Raision apteekeista kaksi on noin 10 kilometrin pääs sä Raision keskustassa ja kolmas Kauppakeskus Myllyssä noin 13 ki lomet rin päässä. Valtakunnalliseen keskitasoon pääsemiseksi Naantalissa voisi toimia yksi ap teek ki tai sivuapteekki lisää. Kilpailullisista syistä ja asioinnin hel pot tami sek si apteekkien määrän lisääminen Naantalissa valtakunnalliseen tasoon on perusteltavissa. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus antaa Lääkealan turvallisuus- ja ke hit tä miskes kus Fimealle lääkkeiden saatavuudesta ja ap teek ki pal ve luiden toimivuudesta seuraavan lausunnon: Naantalin kaupunki ei ole tähän saakka havainnut väestöllään vai keuk sia lääkkeiden saatavuuden suhteen. Väestö on saanut lääk keet sujuvasti ja apteekin aukioloajat ovat olleet riittävän pit kät. Apteekkipalvelut ovat olleet toimivat ja riittävän kat tavat. Naantalissa vanhuusväestö kasvaa voimakkaasti. Yli 65-vuotiait ten naantalilaisten määrä on vuodesta 2005 lukien ke säkuu hun 2016 asti kasvanut hengellä (63,3 %). Samaan ai kaan koko Suomessa yli 65-vuotiaitten osuus on lisääntynyt hengellä eli 35,3 %. Tämä merkitsee sitä, että mer kittä väs sä apteekkipalveluiden käyttäjäryhmässä on tapahtunut Naan ta lis sa huomattavassa määrin nopeampaa kasvua muuhun Suomeen verrattuna. Naantalin koko väestön määrä on kas va nut mainitulla kaudella yli henkilöllä, ollen tänä päi vä nä yli asukasta. Keskimäärin Suomessa on yksi apteekkitoimipiste asukas ta kohti. Naantalissa on yksi apteekki ja yksi sivuapteekki, jot ka alueellisesti kattavat hyvin saaristokaupungin tar peet. Naan ta lin keskustan alueella on yksi apteekki ja Ry mät ty läs sä si vu ap teek ki. Lähikunnista Maskussa on yksi ja Rai sios sa kolme apteekkia. Viimeksi mainituista apteekeista kak si sijaitsee noin 10 kilometrin etäisyydellä Raision kes kus tas sa ja kolmas kaup pa kes kus Myllyssä noin 13 kilometrin pääs sä Naantalista. Valtakunnalliseen keskitasoon pääsemiseksi Naantalissa voisi toi mia yksi apteekki tai sivuapteekki lisää. Kilpailullisista

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: syis tä ja asioinnin helpottamiseksi apteekkien määrän li sää minen Naantalissa valtakunnalliseen tasoon on perusteltavissa. Merkittiin, että kaupunginhallitukselle oli toi mi tettu Naantalin apteekin Fimealle antama lausunto. Lausunto on lii tet ty esi tys lis taan (KH ). KAUPUNGINHALLITUS: Markku Tuunan ehdotuksesta asia päätettiin jättää pöydälle. Fimean kuulemiskirje sekä Fimean pää tös apteekkien sijain ti alu een määräämisestä Naantalin kau pun gis sa oheistetaan. LIITE B2, KH Naantalin apteekin Fimealle antama lausunto oheistetaan. LIITE A1, KH Oheismateriaali: Kaupunginhallituksen käsittely koskien kuntalaisaloitetta toi sen apteekin perustamisesta Naantaliin KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus antaa Lääkealan turvallisuus- ja ke hit tä miskes kus Fimealle lääkkeiden saatavuudesta ja ap teek ki pal ve luiden toimivuudesta seuraavan lausunnon: Naantalin kaupunki ei ole tähän saakka havainnut väestöllään vai keuk sia lääkkeiden saatavuuden suhteen. Väestö on saanut lääk keet sujuvasti ja apteekin aukioloajat ovat olleet riittävän pit kät. Apteekkipalvelut ovat olleet toimivat ja riittävän kat tavat. Naantalissa vanhuusväestö kasvaa voimakkaasti. Yli 65-vuotiait ten naantalilaisten määrä on vuodesta 2005 lukien ke säkuu hun 2016 asti kasvanut hengellä (63,3 %). Samaan ai kaan koko Suomessa yli 65-vuotiaitten osuus on lisääntynyt hengellä eli 35,3 %. Tämä merkitsee sitä, että mer kittä väs sä apteekkipalveluiden käyttäjäryhmässä on tapahtunut

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Naan ta lis sa huomattavassa määrin nopeampaa kasvua muuhun Suomeen verrattuna. Naantalin koko väestön määrä on kas va nut mainitulla kaudella yli henkilöllä, ollen tänä päi vä nä yli asukasta. Keskimäärin Suomessa on yksi apteekkitoimipiste asukas ta kohti. Naantalissa on yksi apteekki ja yksi sivuapteekki, jot ka alueellisesti kattavat hyvin saaristokaupungin tarpeet. Naan ta lin keskustan alueella on yksi apteekki ja Rymättylässä si vu ap teek ki. Lähikunnista Maskussa on yksi ja Raisiossa kolme apteekkia. Viimeksi mainituista apteekeista kaksi sijaitsee noin 10 kilometrin etäisyydellä Raision keskustassa ja kolmas kaup pa kes kus Myllyssä noin 13 kilometrin päässä Naantalista. Valtakunnalliseen keskitasoon pääsemiseksi Naantalissa voisi toi mia yksi apteekki tai sivuapteekki lisää. Kilpailullisista syis tä ja asioinnin helpottamiseksi apteekkien määrän li sää minen Naantalissa valtakunnalliseen tasoon on perusteltavissa. Kaupunginjohtaja esitti kokouksessa, että lausuntoon lisätään seu raa vaa: Naantalin kaupunki pitää tärkeänä, että apteekkien määrää kos ke vas sa päätöksenteossa otetaan huomioon alla olevat seikat, joilla turvataan apteekkipalvelujen mahdollisimman hyvä saa ta vuus koko Naantalin kaupungin alueella: kohtuulliset asiointimatkat laajan kunnan alueella Rymättylän sivuapteekin toimintaedellytykset apteekkien riittävän pitkät ja oikein ajoitetut au ki oloajat, joissa huomioidaan mm. terveyskeskuksen toi mipis tei den aukioloajat. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdo tuk sen ja päätti antaa Lääkealan turvallisuus- ja ke hit tä miskes kus Fimealle lääkkeiden saatavuudesta ja ap teek ki pal ve luiden toimivuudesta seuraavan lausunnon:

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Naantalin kaupunki ei ole tähän saakka havainnut väestöllään vai keuk sia lääkkeiden saatavuuden suhteen. Väestö on saanut lääk keet sujuvasti ja apteekin aukioloajat ovat olleet riittävän pit kät. Apteekkipalvelut ovat olleet toimivat ja riittävän kat tavat. Naantalissa vanhuusväestö kasvaa voimakkaasti. Yli 65-vuotiait ten naantalilaisten määrä on vuodesta 2005 lukien ke säkuu hun 2016 asti kasvanut hengellä (63,3 %). Samaan ai kaan koko Suomessa yli 65-vuotiaitten osuus on lisääntynyt hengellä eli 35,3 %. Tämä merkitsee sitä, että mer kittä väs sä apteekkipalveluiden käyttäjäryhmässä on tapahtunut Naan ta lis sa huomattavassa määrin nopeampaa kasvua muuhun Suomeen verrattuna. Naantalin koko väestön määrä on kas va nut mainitulla kaudella yli henkilöllä, ollen tänä päi vä nä yli asukasta. Keskimäärin Suomessa on yksi apteekkitoimipiste asukas ta kohti. Naantalissa on yksi apteekki ja yksi sivuapteekki, jot ka alueellisesti kattavat hyvin saaristokaupungin tarpeet. Naan ta lin keskustan alueella on yksi apteekki ja Rymättylässä si vu ap teek ki. Lähikunnista Maskussa on yksi ja Raisiossa kolme apteekkia. Viimeksi mainituista apteekeista kaksi sijaitsee noin 10 kilometrin etäisyydellä Raision keskustassa ja kolmas kaup pa kes kus Myllyssä noin 13 kilometrin päässä Naantalista. Valtakunnalliseen keskitasoon pääsemiseksi Naantalissa voisi toi mia yksi apteekki tai sivuapteekki lisää. Kilpailullisista syis tä ja asioinnin helpottamiseksi apteekkien määrän li sää minen Naantalissa valtakunnalliseen tasoon on perusteltavissa. Naantalin kaupunki pitää tärkeänä, että apteekkien määrää kos ke vas sa päätöksenteossa otetaan huomioon alla olevat seikat, joilla turvataan apteekkipalvelujen mahdollisimman hyvä saa ta vuus koko Naantalin kaupungin alueella: kohtuulliset asiointimatkat laajan kunnan alueella Rymättylän sivuapteekin toimintaedellytykset apteekkien riittävän pitkät ja oikein ajoitetut au ki oloajat, joissa huomioidaan mm. terveyskeskuksen toi mipis tei den aukioloajat.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ Kaupunginhallitus Lausunto Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen palvelutasosta 469/ /2016 Kaupunginhallitus Tekninen johtaja Kimmo Suonpää: Pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ennalta eh käi se mi nen, pelastustoiminta onnettomuustilanteissa, poikkeusolojen väes tön suo je lu teh tä vien hoitaminen sekä niihin varautuminen. Pe las tus toimen perustavoitteena on estää onnettomuudet, erityisesti tulipalot ennalta. On net to muuk sien sattuessa pelastustoimen on kyettävä antamaan apua nopeas ti ja tehokkaasti. Pelastustoimen tulee varautua myös erilaisiin häi riö tilan tei siin ja poikkeusoloihin. Vuodesta 2004 Suomen pelastustoimi on hoidettu alueellisena. Var sinais-suo men pelastuslaitos, johon Naantali kuluu, vastaa pelastustoimesta 27 kun nan alueella. Pelastuslaitoksen toiminta-alue on saman kokoinen kuin Varsinais-Suomen maakunta. Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen visio on olla kehittyvä alansa valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja laa duk kaiden pelastus-, turvallisuus- ja ensihoitopalveluiden tuottaja. Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen nykyinen palvelutaso on määritelty pal ve lu ta so pää tök ses sä ajalle Palvelutasopäätös on vahvistettu val tuus to kau dek si kerrallaan, joten nyt luonnosvaiheessa ja lausunnoilla ole va palvelutasopäätös joka, esitetään olemaan voimassa val tuus to kauden Palvelutasopäätöksessä on selvitetään alueella esiintyvät uhat ja ar vioi daan niistä aiheutuvat riskit. Päätöksessä on määritetään toimin nan ta voit teet ja tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat voimavarat sekä tar jot ta vat palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätös mahdollistaa ta lousar vioi den suun ni tel mal li suu den ja yllättäviä kustannuksia tai suun nit te lemat to mia kus tan nuk sia ei siten pääse syntymään, lukuun ottamatta ennalta ar vaa mat to mia suuronnettomuuksia tai muita pitkäkestoisia häiriötilanteita Liitteenä on Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan kau pun gin hal li tuksel le osoittama lausuntopyyntö ja pelastusjohtaja Jari Sainion laatima tii vistel mä palvelutasoluonnoksesta (Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos ) sekä palvelutasopäätösluonnos LIITE B3, KH

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ Kaupunginhallitus Esitän, että Naantalin kaupunki antaa asiassa seuraavan lausunnon: Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksessä ja sii hen liittyvässä riskiluokituksessa tulee huomioida Naantalin van han kaupun ki, kirkkopuiston alue ja Kultarannan alue rakennuksineen niiden erityis luon teen sekä rakennuskannan että suuren kesäajan turistimäärän, erilais ten yleisötapahtumien ja niiden kulttuurihistoriallisen merkityksen vuok si. Naantalin keskusta-alueen ja Naantalin Kylpylän alueen tulee jatkossakin kuu lua kor keim paan riskiluokkaan ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n, Nes te Oyj:n ja Naantalin Satama Oy:n alu eet tulee sisällyttää ris ki koh teisiin. Huo mio ta tulee kiinnittää myös öl jyn tor jun ta val miu teen ja siihen liit tyvän suun nit te luun erityisesti Naan ta lin sal men alueella. Muilta osin kaupungilla ei ole huomautettavaa Varsinais-Suomen Pe las tuslai tok sen palvelutasopäätösluonnoksesta KAUPUNGINJOHTAJA: Naantalin kaupunki antaa asiassa seuraavan lausunnon: Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen pal ve lu tasopää tök sessä ja siihen liittyvässä riskiluokituksessa tulee huo mioi da Naantalin vanhakaupunki, kirkkopuiston alue ja Kul ta ran nan alue rakennuksineen niiden erityisluonteen sekä ra ken nus kan nan perusteella. Lisäksi on huomioitava koh teiden kulttuurihistoriallinen merkitys, kaupungin kesäajan suu ri turistimäärä ja eri laiset yleisötapahtumat. Naantalin keskusta-alueen ja Naantalin Kylpylän alueen tulee jat kos sa kin kuu lua korkeimpaan riskiluokkaan ja Turun Seudun Ener gi an tuo tan to Oy:n, Neste Oyj:n ja Naantalin Sa tama Oy:n alueet tu lee sisällyttää ris ki koh tei siin. Huomiota tulee kiinnittää myös öl jyn tor jun ta val miu teen ja siihen liittyvän suun nit te luun eri tyi ses ti Naan ta lin sal men alu eel la. Muilta osin kaupungilla ei ole huomautettavaa Var si nais-suomen Pelastuslaitoksen palvelutasopäätösluonnoksesta KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ Kaupunginhallitus Hissiavustuksen myöntäminen Asunto Oy Prikitankatu 5:lle 622/ /2016 Kaupunginhallitus Rakennustarkastaja Markku Aro: Asunto Oy Prikitankatu 5 on hakenut Naantalin kaupungilta avus tus ta hissin rakentamista varten. Vuoden 2016 talousarvion käyt tö talous osan tehtäväalueella Kaupunginhallitus / Hallinto on varattu euron määräraha hissiavustuksiin. Kaupunginhallitus on ja hyväksynyt seuraavat his siavus tus ten myöntämisperiaatteet: 1 Avustukset ovat jatkuvassa haussa. 2 Avustusmääräraha on enintään 10 % Valtion asuntorahaston hy väksy mis tä kustannuksista. 3 Avustukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. 4 Mikäli määrärahan vähäisyydestä tai muusta syystä päätöksenteossa jou du taan käyttämään tarveharkintaa, hakemuksesta pyydetään lausun not kaupunginjohtajan päättämiltä kaupungin toimielimiltä tai vi ran hal ti joil ta. 5 Avustus maksetaan, kun rakennustarkastaja on hyväksynyt hissin käyt töön otet ta vak si ja Valtion asuntorahasto on hyväksynyt hankkeen lopulliset kustannukset. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on myöntänyt Asunto Oy Priki tan ka tu 5:l le hissin rakentamista varten euron avustuksen. Hissin ra ken ta mis kus tan nuk sek si on hyväksytty euroa. Toteutuneet korjaus kus tan nuk set ovat ,06 euroa. Esitän, että Naantalin kaupunki myöntää avustusta Asunto Oy Pri ki tan katu 5:l le hissin rakentamiseen 10 % hyväksytyistä rakennuskustannuksista eli eu roa. Anottu avustuksen määrä ylittää ta lous ar vi oon va ra tun määrä ra han. Rakennusvalvonta on pitänyt hissien loppukatselmuksen Ra kennus työt on suoritettu ja hissit (2 kpl) käyttöön otettu.

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Avustushakemus, ARA:n avustuspäätös ja hissien lop pu kat sel muspöy tä kir ja Hallinnon tehtäväalueen nykyinen talousarviomääräraha on euroa. Mikäli valtuusto hyväksyy hissiavustusta koskevan li sä mää rä ra ha esityk sen, uusi määräraha on euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus myöntää Asunto Oy Prikitankatu 5:lle hissi avus tus ta euroa. Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto myöntää vuoden 2016 talousarvion käyttötalousosaan Hallinnon teh tä väalueel le euron lisämäärärahan käytettäväksi his si avustuksiin. Asunto Oy Prikitankatu 5:n hissiavustus maksetaan kau pungin val tuus ton päätöksen jäl keen. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ Kaupunginhallitus Maanvuokrasopimuksen purkaminen 928/ /2013 Kaupunginhallitus Kaupunginlakimies Turo Järvinen: Naantalin kaupungin sekä Ville ja Tiia Litokorven välillä on tehty maanvuokrasopimus Naantalin kaupungin 28. kaupunginosan (Immanen) 48. korttelin tontista nro 3 osoitteessa Kauristie 18, Naantali. Tontin pin ta-ala on m² ja kiinteistötunnus on Vuokra-aika on al ka nut ja jatkuu asti. Vuokralaiset ovat toimittaneet anomuksen vuokrasopimuksen purkamiseksi ja esittäneet erityisiä syitä purkamiselle. Oheismateriaali Anomus ja selvitys (salassa pidettävä, JulkL 24 :n 23-kohta) Erityisten syiden johdosta on perusteltua sopimuksella purkaa maan vuok raso pi mus päättymään , johon asti vuokra laskutetaan. Kaupunki pa laut taa vuokralaisten maksaman euron suuruisen ennakon käyt tö vesi- ja jätevesiverkostoon liittymisestä. Lohkomiskuluja ei korvata vuok ra laisel le maanvuokrasopimuksen purkamisen yhteydessä. Tontilla ei ole tehty mitään rakentamistoimenpiteitä. Osapuolet laativat kiin teis tö re kis te rin kirjaamisviranomaista varten erillisen pur ka mis so pimuk sen. Vuokralaiset vastaavat kustannuksellaan mahdollisen vuok ra oikeu den kiinnityksen purkamisesta ja poistamisesta kiinteistörekisteristä. Kaupungilla ei ole velvollisuutta purkaa eikä vuokralaisella oikeutta saada vuok ra so pi mus ta puretuksi kesken sopimuskauden, muuten kuin maanvuok ra lais sa säädetyissä tilanteissa. Maanvuokralaki 20 : "Vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos: 1) vuokranantaja ei luovuta vuokra-aluetta vuokralaiselle sovit tu na ajankohtana; 2) sopimusta tehtäessä voimassa ollut viranomaisen päätös tai mää räys estää tai vaikeuttaa vuokra-alueen käyttämistä so pimuk sen mukaiseen tarkoitukseen eikä vuokranantaja ole il-

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ Kaupunginhallitus moit ta nut tästä vuokralaiselle eikä vuokralainen ole muu toinkaan tästä tiennyt; 3) vuokra-alue ei luovutushetkellä ole sopimuksen mukaisessa kun nos sa; 4) vuokra-alue, jonka kunnosta ei ole sovittu, ei luo vu tus hetkel lä ole sellaisessa kunnossa, jota vuokralainen vuok ra-alueen käyttötarkoitus, sopimuksen ehdot ja muut olosuhteet huo mi oon ottaen kohtuudella voi vaatia; taikka 5) vuokranantaja, joka on sitoutunut saattamaan vuok ra-alueen määrättyyn kuntoon tai pitämään sen määrätyssä kun nossa, laiminlyö täyttää sitoumuksensa. Edellä 1 momentin 3-5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vuok ra lai sen oikeus purkaa vuokrasopimus edellyttää lisäksi, et tä vuokralainen on kehottanut vuokranantajaa korjaamaan puut teel li suu den kohtuullisessa määräajassa ja vuokranantaja on tämän laiminlyönyt tai että puutteellisuutta ei voida kor jata. Jos vuokranantaja laiminlyö puutteellisuuden korjaamisen saa mas saan määräajassa, vuokralainen saa vuokrasopimuksen pur ka mi sen sijasta korjata puutteellisuuden vuokranantajan kus tan nuk sel la. Vuokralaisella ei kuitenkaan ole kor jaus oikeut ta, jos puutteellisuus johtuu vuokra-alueella olevan ra kennuk sen keskeneräisyydestä tai viranomainen on kieltänyt vuok ra-alu een tai siihen kuuluvan omaisuuden käyttämisen. Vuok ra lai sen on huolehdittava siitä, että puutteellisuuden korjaa mi ses ta vuokranantajalle aiheutuvat kustannukset pysyvät koh tuul li si na. Vuokralaisen vuokrasopimuksen purkamisoikeuden edel ly tykse nä on lisäksi, että purkamisen perusteena olevalla seikalla on vuokralaiselle olennainen merkitys, kun otetaan huomioon vuok ra so pi muk sen kohde, vuokra-alueen käyttötarkoitus, sopi muk sen sovittu kestoaika ja muut olosuhteet. Vuokralaisen oikeus purkaa vuokrasopimus raukeaa, jos vuok ran an ta jan laiminlyönti tai vuokra-aluetta koskeva puutteel li suus korjataan ennen kuin vuokralainen purkaa 1 momen tis sa tarkoitetulla perusteella vuokrasopimuksen. Vuok ralai sen oikeus purkaa vuokrasopimus raukeaa myös, jos vuokra lai nen ei pura vuokrasopimusta kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän sai tiedon 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta päätök ses tä tai määräyksestä tai kun 2 momentissa tarkoitettu mää rä ai ka päättyi."

24 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ Kaupunginhallitus Erityisten painavien perusteiden nojalla voidaan maanvuokrasopimuksen pur ka mis ta tietyissä tapauksissa pitää kuitenkin tarkoituksenmukaisena muun muassa alueen rakentumisen mahdollistamiseksi. Vuokrasopimuksen pur ka mi sen johdosta kiinteistön hallinta palautuu kaupungille. Asian hal linnol li sen valmistelun ja käsittelyn edellyttämästä työstä aiheutuu kaupungille kus tan nuk sia, jonka johdosta on olemassa peruste periä vuokralaisten te kemien purkamisanomuksien käsittelystä käsittelymaksu. Käsittelymaksu on kau pun gin hal li tuk sen päätöksen mukaisesti määrältään kysei sen vuokrasopimuksen mukaisen kolmen kuukauden vuokran määrä. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää, että Naantalin kaupungin sekä Ville ja Tiia Litokorven välinen, tonttia koskeva allekirjoitettu maanvuokrasopimus puretaan päät tymään Kaupunginhallitus päättää palauttaa ennakon käyttövesi- ja jäte ve si ver kos toon liittymisestä (9 633 euroa). Kaupunginhallituksen aiemman päätöksen mukaisesti vuok ralai sen tekemän maanvuokrasopimuksen purkamisanomuksen kä sit te lys tä, joka johtaa maanvuokrasopimuksen purkamiseen eril li sel lä sopimuksella, kaupunki perii käsittelymaksuna kolmen kuukauden vuokraa vastaavan maksun. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

25 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ Kaupunginhallitus Takauksen myöntäminen Turun Seudun Vesi Oy:n lainalle 123/ /2016 Kaupunginhallitus Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Kaupunginhallitus on kohdalla antanut kaupungin edus tajal le Turun Seudun Vesi Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen seuraavan kon ser ni oh jeen: Naantalin kaupunki pitää tärkeänä, että Sa ra mä ki-pa ro lanpuis to -putkilinja toteutetaan mahdollisimman nopeasti ja että put ki lin jan toteuttamisesta aiheutuvat investointikustannukset jae taan Turun Seudun Vesi Oy:n hallituksen esittämän en nakko nä ke mys pyyn nön ja siten myös osakassopimuksen mu kaises ti eli osakkaiden vesivarausten suhteessa. Naantalin kaupun ki suhtautuu myönteisesti siihen, että hankkeen ta kaus vastuut jakautuvat kolmen suurimman osakkeenomistajan kesken Tur ku 76,14 %, Raisio 13,73 % ja Naantali 10,13 %. Turun Seudun Vesi Oy on pitänyt ylimääräisen yhtiökokouksen ja päättänyt pyy tää Turulta, Raisiolta ja Naantalilta edellä mainitut takaukset. Tätä samaa asiaa on käsitelty Naantalin kaupunginhallituksessa myös ja sil loin on myös päätetty suhtautua myönteisesti takauksen antamiseen. Turun kaupunginhallitus on päättänyt Turun valtuustolle teh täväs tä esityksestä. Jäljempänä oleva ehdotus on saman sisältöinen, paitsi pro sent ti osuus on edellä mainittu 10,13 %. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Naantalin kaupunki myöntää Turun Seudun Vesi Oy:n puoles ta myöhemmin tarjouskilpailun perusteella valitun luo tonan ta jan hyväksi omavelkaisen takauksen yhtiön enintään kymme nen miljoonan euron määräiselle lainalle seu raa vin ehdoin: laina voidaan nostaa yhdessä tai useammassa erässä viimeis tään , lainan laina-aika saa olla enintään 40 vuotta ja

26 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ Kaupunginhallitus Naantalin kaupungin takausvastuun määrä on enintään 10,13 %:n osuus lainan jäljellä olevasta pääomasta, korois ta ja luottosopimuksen mukaisista muista kuluista. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

27 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Varavaltuutettu Sara Sorron ym. valtuustoaloite vaikeavammaisten naantalilaisten asumispalveluista 346/ /2016 Kaupunginvaltuusto Varavaltuutettu Sara Luotonen luki ja jätti valtuuston kokouksessa seu raavan kahden valtuutetun ja yhden varavaltuutetun allekirjoittaman aloi te kirjel män: "Meillä Naantalissa asuvilla asiat ovat melkolailla hyvin. Kaupun kiam me mainostetaan ja pidetään hyvin vetovoimaisena kult tuu rin, matkailun ja rikkaiden, joskin osin katoavien, luonto ar vo jen tähden. Olemme tottuneet siihen, että saamme nauttia kävellen kauniista rannasta ja taide-elämyksistä his to rial lises sa vanhassakaupungissa sekä juoda välillä kupillisen kahvia idyllisissä kahviloissa samalla vanhoja tuttuja tavaten. Näin kuitenkaan kaikille naantalilaisille ei ole suotu. Mitä tapahtuu henkilölle, joka yhtäkkiä menettää terveytensä ja vammautuu pahasti? Siihen on vaikea ennalta varautua, ja meil le kaikille voi näin tapahtua milloin tahansa. Entä miten käy sitten, kun jo vammautuneen tila huononee sairauden edetes sä, kuten esimerkiksi MS-taudissa, ja hoidon tarve li sääntyy. Moni sinnittelee kotonaan ja saakin kotihoidon apua päivit täi seen elämäänsä, kuten pesuihin sekä siirtymisiin vuo teesta pyörätuoliin ja päinvastoin. Kuitenkin kun kotihoitajien työai ka päättyy kello 16.00, apu loppuu. Mitä sitten tapahtuu? Ko ti hoi don tai yksityisen tarjoamaa yöhoitoa ei Naantalissa ole, jotta asukasta voitaisi hoitaa kotona tehostetusti. Sin nit tely jatkuu ja onnettomuus- ja tapaturmariski kasvaa. Lopulta ko to na asuminen ei välttämättä enää ole vaihtoehto. Minne vammaispalvelun pitkäaikaiset asiakkaat voivat mennä? He ovat liian huonokuntoisia Aurinkosäätiön pal ve lu taloon, koska siellä ei ole tarjota tehostettua palveluasumista. Sik si Naantalin kaupunki on ostanut kaupungin ulkopuolelta te hos tet tua palveluasumista yksityisiltä toimijoilta ja näin sijoit ta nut vaikeavammaisia naantalilaisia ympäri Turun aluetta eri puolille Turkua. He asuvat ja saavat ympärivuorokautista hoi toa muualla, terveydenhoitopalvelut, kuten lääkärit ja ham-

28 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus mas lää kä ri, sijaitsevat kuitenkin Naantalissa. Tämän takia käy tös sä on invataksipalvelu ja noin kaksi edestakaista in vakul je tus ta viikossa. Palveluasunnot on usein sijoitettu kauas pal ve luis ta. Jopa kahvilaan meneminen on mahdotonta ilman in va tak si kul je tus ta. Jos taas vammaisen henkilön omaiset ovat it se kin sairaita tai huonokuntoisia, heidän on vaikea käydä kat so mas sa omaistaan toisella paikkakunnalla. Moni pal ve luasun non asukas onkin kertonut suurimmaksi toiveekseen pääs tä takaisin kotikaupunkiinsa Naantaliin - tapaamaan tut tuja ja liikkumaan vapaasti, tulemaan ja menemään. Mitä voimme tehdä, jotta heidän tärkein toiveensa toteutuisi? Au rin ko sää tiö laajentaa uudella rakennuksella keskustassa, mut ta ei ole varannut siihen tehostetun asumisen paikkoja vaikea vam mai sil le naantalilaisille. Nyt pitää selvittää, onko vielä mah dol lis ta saada tähän muutos. Suomessa on voimassa yhden ver tai suus la ki, jonka tarkoituksena on edistää yh den ver taisuut ta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi jou tu neen oikeusturvaa. Viranomaisen velvollisuus on edistää yh den ver tai suut ta ja arvioida sen toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden to teut ta mi sek si. Nyt on sellainen hetki. Me allekirjoittaneet haluamme Naantalin, joka toteuttaa yhden ver tai suus la kia ja on esikuvana muille kunnille. Tämän vuok si pidämme tärkeänä selvittää, onko vaikeavammaisia naan ta li lai sia mahdollista sijoittaa Aurinkosäätiön uuteen laajen nuk seen. Ja mikäli näin ei ole, pitää tutkia muita keinoja, joil la nämä pystyisivät saamaan tarvitsemansa tuen ko ti kaupun gis saan." KAUPUNGINVALTUUSTO: KAUPUNGINJOHTAJA: Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi. Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen sosiaali- ja terveys vi ras tol le valmisteltavaksi ja mahdollisia toimenpiteitä var ten.

29 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUS: Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Naantalilaisia vaikeavammaisia henkilöitä asuu tällä hetkellä 19 erilaisissa heil le yksilöllisesti varatuissa palveluasumisyksiköissä. Lähes kaikki yk siköt sijaitsevat Turun seudulla (Raisio, Turku). Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijät päivittävät säännöllisesti pal ve lusuun ni tel mia asiakkaiden ja heidän omaistensa kanssa. Asumisyksiköt on va lit tu kunkin asukkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Työntekijöiden tietoon ei ole tullut palautetta siitä, että asukkaat näistä yksiköistä pää sään töi ses ti haluaisivat tulla Naantaliin. Monen henkilön vammaisuus edellyttää eri tyis osaa mis ta ja parhaiten tämä toteutuu yksiköissä, joissa on myös muita sa man vammaryhmän asiakkaita. Valtuustoaloitteessa tuodaan esiin toive saada Aurinkosäätiön tiloihin vaikea vam mai sil le soveltuva asumisyksikkö. Aurinkosäätiön toimitusjohtaja ja palvelupäällikkö ovat antaneet aloitteen joh dos ta seuraavan lausunnon sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttöön: " Lausunto Sosiaali-ja terveyslautakunnalle Aurinkosäätiöltä pyydettyyn vara val tuu tet tu Sara Luotosen ym. valtuustoaloitteeseen: Aurinkosäätiön nyt rakennettu hanke on suunniteltu muis ti häiriöis ten ja ikääntyvän väestön palvelutarpeita varten. Ra kennus han ke ei täten sovellu vaikeavammaisten asu mis pal ve luiden tuottamiseen. Hanke on myös saanut Aran hyväksynnän ni men omaan edellä mainittuun toimintaan ja Ara avustaa hanket ta yli 2 miljoonalla eurolla. Aloite on erittäin ymmärrettävä ja vakavasti pohdittava. On täy sin mahdollista suunnitella yksikkö aloitteen mukaiseen vai kea vam mais ten asumispalveluita varten ja on hyvin to dennä köis tä että Ara avustaisi tällaista hanketta merkittävästi.

30 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Nyt rakennettaviin palveluihin voi saada maksimissaan 25 % avus tuk sen kustannuksista ja vaikeavammaisten asu mis pal velui hin 50% kustannuksista. Tällä hetkellä Aurinkosäätiön asukkaina on muutamia vai keavam mai sia joitten palvelut pystytään turvaamaan toistaiseksi eri tyis toi men pi tei den ansiosta." Lausunnon perusteella ei uuteen asumisyksikköön ole mahdollista saada vai kea vam mai sil le soveltuvia asuntoja palveluineen. Naantalin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden ei myöskään ole mahdol lis ta ottaa investointiohjelmaan näin laajamittaista hanketta. Tänä vuonna valmistuva kehitysvammaisten asumisyksikkö parantaa ke hi tys vam maisten ihmisten asumistilannetta merkittävästi. Lisäksi kaupunki tuottaa ensi vuon na omana työnä ikäihmisten asumispalveluyksikön palvelut Aurinkosäätiön laajennusosassa. Naantalin kaupungin väestöpohja on niin pieni, ettei paljon palvelua tarvitsevien ihmisten riittävää ja yksilölllisiä tarpeita vastaavaa palvelua voitaisi tuottaa omana tuotantona taloudellisesti ja toiminnallisesti. Siksi tarvittavien palvelujen turvaamiseksi on järkevää hankkia erityisryhmien palvelut asiantuntijaorganisaatioilta tai riittävät resurssit ja osaamisen omaavilta tuottajilta. Vaikeavammaisten ihmisten tehostetun asumispalvelun saaminen Naan taliin edellyttäísi mitä ilmeisemmin yksityisen toimijan tulemista mark ki noille. Naantalin sosiaali- ja terveyspalveluiden ei ole tässä vaiheessa mah dollis ta lähteä kilpailuttamaan rakennushanketta sekä siinä tarjottavia palveluja. Sen sijaan yksityinen sektori tai mahdollisesti järjestö voisi toimia aloitteellisena. Kaupungin sitoutuminen palvelujen hankintaan riippuu ostopalveluihin varatuista määrärahoista, joiden kasvattaminen nykyisessä taloudellisessa on haasteellista. Myös tuleva SO TE-uu dis tus luo epävarmuutta kaupungin rooliin palvelutuotannon li sää mi sek si. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kau pun gin hal li tuk sel le oheisen vastauksen varavaltuutettu Sara Luotosen ym. valtuustoaloitteeseen.

31 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus KÄSITTELY: Kaupunginhallitus Puheenjohtaja Pirjo Maja ilmoitti olevansa jäävi tämän asian käsittelyssä. Tilapäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Markku Leivo. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: KAUPUNGINJOHTAJA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus merkitsee sosiaali- ja terveyslautakunnan va ra val tuu tettu Sara Sorron ym. aloitteeseen antaman selvityksen tiedok seen ja saattaa sen valtuuston tietoon ehdottaa valtuustolle, että varavaltuutettu Sara Sorron ym. aloite merkitään loppuun käsitellyksi. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

32 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: , , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisu vaatimus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla: 301, Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikai suvaatimuksen: 301, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Naantalin kaupunki, kaupunginhallitus Postiosoite: PL 43, Naantali Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, Naantali Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut taa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tie don, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä.

33 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 25/ Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Jos muutoksenha kuajan viimei nen päivä on pyhä päivä, itse näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arki lauantai, oikaisuvaatimuk sen saa teh dä ensim mäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua sekä millaista oikaisua haetaan ja millä perustein. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava.

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 Vapaa-aikalautakunta 01.03.2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2015 3 2 Saatavien poisto 4 3 Mainostilan myynti Maijamäen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 2 Kulttuurilautakunnan toimintakertomus vuodelta Palvelukiinteistöjen vuokrasopimukset 4

Sisällysluettelo. 2 Kulttuurilautakunnan toimintakertomus vuodelta Palvelukiinteistöjen vuokrasopimukset 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Kulttuurilautakunta 08.03.2017 Sisällysluettelo Sivu 2 Kulttuurilautakunnan toimintakertomus vuodelta 2016 3 3 Palvelukiinteistöjen vuokrasopimukset 4 4 Sopimus Vapaa-aikatullin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta Sataman ajankohtaiset asiat 5

Sisällysluettelo. 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta Sataman ajankohtaiset asiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 Satamalautakunta 09.04.2013 Sisällysluettelo Sivu 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta 3 20 Sataman ajankohtaiset asiat 5 Naantalin

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (6) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Antti Kivelä, puheenjohtaja Pekka Kantanen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 323 Sivistys- ja vapaa-ajan palveluiden vuoden 2014 Maisema-raportin esittely 3

Sisällysluettelo. 323 Sivistys- ja vapaa-ajan palveluiden vuoden 2014 Maisema-raportin esittely 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 Kaupunginhallitus 14.09.2015 Sisällysluettelo Sivu 323 Sivistys- ja vapaa-ajan palveluiden vuoden 2014 Maisema-raportin esittely 3 324 Luvan antaminen hoitajan toimien

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 10 Musiikkijuhlien kutsuvierastilaisuus Henkilöstökertomus Työterveyshuollon toimintakertomus

Sisällysluettelo. 10 Musiikkijuhlien kutsuvierastilaisuus Henkilöstökertomus Työterveyshuollon toimintakertomus Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 KH - Yleisjaosto 14.03.2016 Sisällysluettelo Sivu 10 Musiikkijuhlien kutsuvierastilaisuus 3 11 Henkilöstökertomus 2015 4 12 Työterveyshuollon toimintakertomus 2015

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta 36 11.06.2015 Kaupunginhallitus 278 10.08.2015 Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2016-2018

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Sosiaalilautakunta 12.03.2008 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 24 PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 25 KUNTALIITOSVALMISTELUN TILANNEKATSAUS

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 8 Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmän toiminnan esittely 3. 9 Saaristolautakunnan avustukset

Sisällysluettelo. 8 Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmän toiminnan esittely 3. 9 Saaristolautakunnan avustukset Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Saaristolautakunta 26.04.2016 Sisällysluettelo Sivu 8 Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmän toiminnan esittely 3 9 Saaristolautakunnan avustukset 2016 4 10 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 12 Ympäristökatselmus Tutustumismatka asuntomessuille Seinäjoelle 5

Sisällysluettelo. 12 Ympäristökatselmus Tutustumismatka asuntomessuille Seinäjoelle 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Rakennuslautakunta 11.05.2016 Sisällysluettelo Sivu 12 Ympäristökatselmus 2016 3 13 Tutustumismatka asuntomessuille Seinäjoelle 5 14 Rakennustarkastajan päätökset

Lisätiedot