SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ Sastamalan kaupunginvaltuusto AIKA klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 19 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 5 20 SASTAMALAN TILAKESKUS LIIKELAITOKSEN PERUS- 9 TAMINEN 21 SASTAMALAN VESI LIIKELAITOKSEN PERUSTAMI- 13 NEN 22 KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALITSE- 16 MINEN 23 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMI- 17 NEN 24 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN JÄSEN- 18 TEN VALITSEMINEN 25 SASTAMALAN OPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENTEN 19 VALITSEMINEN 26 MAASEUTULAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMI- 20 NEN 27 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN 21 VALITSEMINEN 28 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN 22 VALITSEMINEN 29 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMI- 23 NEN 30 RAKENNUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMI- 24 NEN 31 SASTAMALAN TILAKESKUS LIIKELAITOKSEN JOHTO- 25 KUNNAN JÄSENTEN VALITSEMINEN 32 SASTAMALAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN 26 JÄSENTEN VALITSEMINEN 33 JÄSENTEN VALITSEMINEN PIRKANMAAN LIITON 27 KUNTIEN EDUSTAJAINKOKOUKSEEN 34 JÄSENTEN VALITSEMINEN PIRKANMAAN SAIRAAN- HOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUS- TOON 28

2 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ JÄSENTEN VALITSEMINEN SASTAMALAN KOULU- TUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTOON 36 KUNTAJAKOLAIN 30 :N 3 MOMENTIN MUKAINEN PÄÄTÖS TOIMIELINTEN JÄSENTEN TOIMIKAUDEN KÄYNNISTYMISESTÄ 37 SASTAMALAN PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄN VUO- DEN 2009 PALVELUSOPIMUS 38 SASTAMALAN PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄN TA- LOUSARVIO VUODELLE ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY, TILINPÄÄ- TÖKSEN HYVÄKSYMINEN, VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN JA TILINTARKASTUS KUNTIEN YH- DISTYESSÄ 40 YHTEISTOIMINTASOPIMUS PUNKALAITUMEN KUN- NAN KANSSA ELINKEINOPOLIITTISESTA YHTEISTOI- MINNASTA 41 SASTAMALAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE SASTAMALAN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA MARTTIKESTI 4:58 TILAN OSTAMINEN ÄETSÄN KUN- 50 NAN KIIKANOJAN KYLÄSTÄ 44 STORMIN MONIPALVELUKESKUKSEN TOTEUTTAMI- 52 NEN 45 SASTAMALAN UIMAHALLI SASTAMALAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODEL- LE 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

3 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ Sastamalan kaupunginvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KVALT Päätös:

4 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ Sastamalan kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KVALT Vuorossa ovat Marjo Anttoora ja Veikko Hakanen. Päätös:

5 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ Sastamalan kaupunginhallitus Sastamalan kaupunginvaltuusto HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN KHALL 59 Kuntalain 16 :n mukaan valtuusto hyväksyy hallinnon järjestämiseksi tarpeelliset johtosäännöt. Lain 50 :n mukaan jokaisessa kunnassa on oltava hallintosääntö,jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä. Hallinnon järjestämiseksi kunnassa voi olla muitakin johtosääntöjä, joissa annetaan esimerkiksi yksittäistä toimielintä koskevia määräyksiä. Kuntalain 50 kuuluu seuraavasti: 50. Hallintosääntö Valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin: 1) toimielinten kokoontumisesta; 2) varajäsenten kutsumisesta; 3) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä; 4) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta; 5) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa; 6) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa; 7) esittelystä; 8) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä; 9) asiakirjojen allekirjoittamisesta; 10) asiakirjoista perittävistä lunastuksista sekä tiedon antamisesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetyllä tavalla perittävistä maksuista ottaen huomioon, mitä mainitun lain 34 :ssä säädetään; 11) tiedottamisesta; 12) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi; 13) kunnan taloudenhoidosta; sekä 14) hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Periaatteena on, että hallintosääntöä voidaan tarkistaa tarpeen mukaan vaikka vuosittain. Kuitenkin muutostarpeet arvioidaan ainakin valtuustokausittain. Hallintosääntöehdotus on valmisteltu Sastamalan yhdistymissopimuksen sekä eri valmistelu vaiheissa järjestelytoimikunnassa ja kaupunginhallituksessa hyväk syttyjen kannanottojen pohjalta. Ehdotuksen keskeisimmät periaatteet: - Hallintosäännössä vahvistetaan se, että kaupunki käyttää palvelutuotannossaan prosessi maista toimintamallia. - Prosessikartan vahvistaminen ydinprosessien, tukiprosessien sekä näiden ensimmäisen ta son osaprosessien osalta kuuluu kaupunginvaltuustolle. - Perusopetuslain 6 :ssä tarkoitettujen koulupaikkojen perustami-

6 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ nen ja lakkauttaminen kuu luu valtuustolle. - Henkilöstöjaoston jäsenistä vähintään neljän ja heidän varajäsenensä tulee olla kaupungin hallituksen jäseniä tai varajäseniä. Kaupunginhallitukseen kuulumat tomien jäsenten ja heidän varajäsentensä tulee olla kaupunginval tuuston jäseniä. - Sastamalan Tilakeskus Liikelaitos ja Sastamalan Vesi Liikelaitos ovat kuntalain tarkoitta mia, kaupunginhallituksen alaisia kunnallisia liikelaitoksia. - Rakennushankkeiden osalta valtuusto päättää yli euron rakennushankkeista sekä yli euron uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeiden mah dollisten hankesuunnitelmien hyväksymisestä - liikelaitoksen johtokunta päättää alle euron uudisrakennushankkeista ja mahdolli sista hankesuunnitelmista - liikelaitoksen johtaja päättää alle euron peruskorjaushankkeista ja mahdollisten hankesuunnitelmien hyväksymisestä - rakennushankkeiden pääpiirustusten hyväksyminen kuuluu liikelaitoksen johtajalle - Muiden kuin omakotitonttien (teollisuus-, kerrostalo- ja rivitalotontit) myynti kuuluu kaupun ginhallitukselle. - Kaupungin omistukseen tulevien rakennettujen kiinteistöjen ja rakennusten ostamisesta ja rakennettujen kiinteistöjen ja rakennusten myymisestä kaupungin valtuuston vahvistamissa rajoissa päättää liike lai tok sen johtokunta - Liikelaitoksen lainanotosta päättää johtokunta kaupunginvaltuuston talousarviossa määritte lemällä tavalla ja rajoissa. - Hallintosäännössä ei määritellä tarkasti muiden kuin kaupunginjohtajan ja ydinprosessin, liikelai toksen ja hallinnon tukipalvelun johtajan teh tävät ja ratkaisuvalta (poikkeuksena rakennustarkastaja, maa seutu päällikkö ja lomituspalvelupäällikkö). Tehtäväkokonaisuudet muodostuvat prosesseissa tehtävillä delegointipäätöksillä ja talousarvion ja täytäntöönpanomääräysten yhteydessä annettavila ohjeilla. Tehtävät kir ja taan asian omais ten hen ki löi den tehtäväkuvauksiin. - Kaupunginhallituksella, lautakunnalla, johtokunnalla sekä kaupunginjohtajalla ja ydinproses sin, liikelaitoksen ja hallinnon tukipalvelun johtajalla on oikeus dele goida päätösvaltaa alaspäin (subdelegointi); hallintosäännön perus teella tehdyt delegointipäätökset tulee saattaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi vuosittain. - Virkojen perustaminen kuuluu kaupunginhallitukselle samoin kuin virkasuhteen muuttami nen työsuhteeksi. Virkoja on vain tehtävissä, joissa käytetään julkis ta valtaa. Perusteluna on, että käytännössä viroista määrära ha-asioina päättää valtuusto jo talousarvion yhteydessä. Viran pe rustaminen onkin sen jälkeen lähinnä tekninen toimenpide. - Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Ydinprosessin, liikelaitoksen ja hallinnon tukipalvelun johtajan sekä suoraan alaisensa ensimmäisen tason ydinprosessin johtajan valinta kuuluu kaupunginhallitukselle. Muiden osaprosessien johtajien valinta kuuluu lautakunnalle ja johtokunnal le. Muun henkilöstön valinnasta päättää ydinprosessin, liikelaitoksen ja hallinnon tukipalvelun johtaja. - Henkilöstön palkan määrääminen kuuluu kaupungin johtajan, apu-

7 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ laiskaupunginjohtajan, ydinprosessin johtajan, liikelai toksen johtajan ja hallinnon tukipalve lun johtajan osalta henkilöstö jaostolle sekä muun henkilöstön osalta ydinprosessin, liikelaitoksen ja hallinnon tukipalvelun johtajalle virka- ja työehtosopimusten sekä henkilöstöjaoston hyväksymien yleisten perusteiden mukaisesti. - Toimielimen esittelijän osalta noudatetaan yhden esittelijän periaatetta kaikissa toimielimis sä. - Sisäisen valvonnan lisäksi riskien hallinta sekä työntekijöiden turvallisuus ja terveys työssä kuuluvat kaikille johtajille ja osaprosessien johtajille. - Eräät henkilöstöasiat (mm. viran täyttäminen ilman hakumenettelyä, koeaika, virantoimituk sesta pidättäminen) on otettu hallintosääntöön. - Tiedottamisvelvoitteen ja -vastuun korostaminen (kuuluu prosessien johtajille, myös muille) - Nuorisovaltuuston valitsemilla edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan kokouksissa edellyttäen, että toimielin tekee siitä erikseen päätöksen. Läsnäolo-oikeutta ei kuitenkaan voi da myöntää salassa pidettävien asioiden osalta. Hallintosääntöä on valmisteltu syksyn aikana prosessien edustajien ja johtoryhmän kanssa. Liitteenä seuraa johtoryhmässä hyväksytty ehdotus. Esimiehille ja yhteistyötoimikunnalle järjestetään torstaina kello Syl vään kou lun auditoriossa koulutustilaisuus. Aiheina ovat mm. hal lin to sääntö, konserniohje ja henkilöstön yhteistoiminta. Hallintosääntö on käsitelty Sastamalan yhteistyötoimikunnassa. Valmisteluvastuu: Hannu Nikkilä, johtoryhmä Ehdotus akj: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustole, etä valtuusto hyväksyy Sastamalan kaupungin hallintosäännön oheisen liitteen mukaisena. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin muutoksin: - 2 :n kohta 7: Maaseutulautakunnan yksityistiejaoston jäsen mää rä on kol me (3) jäsentä ja toinen lause poistetaan - 24 :n jälkimmäinen lause poistetaan - 29 :n kohta 2 kuuluu: Henkilöstön siirtämistä ydinprosessista, liike laitoksesta tai hallinnon tukipalvelusta toiseen KVALT Oheismateriaalina seuraa hallituksen ehdotuksen mukaisesti korjattu hallintosääntö. Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Sastamalan kaupungin hallintosäännön oheisen liitteen mukaisena.

8 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ Päätös: Liitteet HALLINTOSÄÄNTÖ

9 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ Sastamalan kaupunginhallitus Sastamalan kaupunginvaltuusto SASTAMALAN TILAKESKUS LIIKELAITOKSEN PERUSTAMINEN KHALL 61 Kunnallinen liikelaitos Kunnallisella liikelaitoksella tarkoitetaan kuntalain mukaista kunnallista organisaatiota. Lii ke lai tok selle on omi naista, et tä se kat taa kulunsa mak su tu loilla, sen in ves toinnit ka te taan pitkäl lä ai kavä lillä tulora hoituk sella ja sille laadi taan oma tu los laskelma ja ta se. Lii ke lai toksen toi mintaa sääte levät kunta laki ja kunnanvaltuus ton vah vis tama johto sääntö. Kunta on käytän nössä vastuussa liike lai toksen si toumuk sista. Liike laitos kuu luu kun nan or ganisaatioon ei kä ole kunnasta erillinen oi keus henkilö eikä it senäi nen kirjanpitovel vollinen. Kuntalain 10 a lukua sovelletaan ainoastaan erillisellä perustamispäätöksellä perustettuun kunnalliseen liikelaitokseen päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien. Perustamispäätös tulee tehdä myös jo olemassa olevista liikelaitoksista viimeistään , mikäli niistä halutaan käyttää liikelaitosnimitystä. Kuntalain 10 a luvun mukaisen kunnallisen liikelaitoksen perustamispäätöksessä on mainittava liikelaitoksen nimi. Liikelaitoksen nimessä tulee olla sana "liikelaitos". Päätöksessä on syytä lisäksi todeta ainakin, että liikelaitos täyttää kuntalain 10 a luvussa asetetut vaatimukset (mm. toimielintensä ja tehtäviensä osalta). Päätöksessä on mainittava, mistä ajankohdasta lähtien sitä sovelletaan. Kunnallisen liikelaitoksen tehtävän tulee kuntalain 2 :n mukaisesti kuulua kunnan toimialaan. Lain 87 a :n mukaan kunnallinen liikelaitos voidaan perustaa liiketoimintaa tai liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten. Liiketoiminnalla tarkoitetaan tehtävää, joka liikelaitoksen näkökulmasta on kannattavaa siten, että varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan ainakin pitkällä aikavälillä tulorahoituksella. Liiketoiminnan tunnuspiirteenä on lisäksi, että ulkoinen suoritemyynti muille kuin kunnan tai kuntayhtymän omille tehtäväyksiköille on merkittävää. Liikelaitoksen toiminta on liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti järjestettyä silloin, kun tehtävän tulojen on tarkoitus kattaa sen suorittamisesta aiheutuvat menot, mutta toiminnassa ei ole kysymys varsinaisesta liiketoiminnasta. Tällöin kunnallinen liikelaitos huolehtii yleensä sellaisista lakisääteisistä peruspalveluista, joita kunnat ovat lain nojalla velvollisia järjestämään. Kunta voi perustaa liikelaitoksen hoitamaan myös kunnan sisäisiä palveluja. Tehtävä on liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti järjestettyä silloin, kun tehtävän tulojen on tarkoitus kattaa sen suorittamisesta aiheutuvat menot jollakin määrätyllä aikajaksolla. Tehtävää voidaan hoitaa liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti myös kunnan peruspalveluissa ja viran-

10 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ omaistehtävissä. Tulot voivat tällöin olla asiakasmaksujen lisäksi korvauksia jäsen- tai sopimuskunnilta taikka korvauksia kunnan toiselta yksiköltä. Liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma on kunnan talousarvion erillinen osa. Sitä koskevan esityksen valmistelee johtokunta. Valmistelun perustana on valtuuston liikelaitokselle hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Liikelaitosta sitovia eriä kunnan talousarviossa ovat laissa erikseen määritellyt erät. Näitä eriä ovat korvaus kunnan sijoittamasta pääomasta, kunnan tuki tai toiminta-avustus kunnalliselle liikelaitokselle, kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen ja liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle. Liikelaitoksen johtokunnan tehtävistä säädetään 87 c :ssä. Sastamalan kaupungin hallintosääntö toimii myös kuntalain 10 a luvun mukaisena liikelaitosten johtosääntönä. Hallintosääntöön si säl tyy mää räyk siä muis ta lii ke lai tok sen tehtävistä. Liikelaitoksen oman pääoman ryhmittelyssä noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston liikelaitosohjeen mukaista tasekaavaa. Oma pääoma muodostuu peruspääomasta, arvonkorotusrahastosta sekä oman pääoman muista eristä. Peruspääoma on kunnan oma pääomaehtoinen sijoitus liikelaitokseen. Liikelaitosta perustettaessa peruspääoma osoittaa liikelaitokseen siirretyn nettovarallisuuden määrän, joka lasketaan liikelaitokseen siirrettyjen varojen ja velkojen erotuksena. Sastamalan tilakeskus Vammalan kaupungin tilakeskus on toiminut kunnallisena liikelaitoksena alkaen. Äetsän ja Mouhijärven kiinteistöt sekä ruokaja siivouspalvelut ovat sisältyneet kuntien talousarvioihin. Sastamalan prosessiorganisaatiossa tilakeskuksesta on päätetty muodostaa kunnallinen liikelaitos. Tilakeskus muo dos taa kau pun gin tu ki pro ses sin, jonka palvelukokonaisuudet ovat seuraavat: Tilapalvelut Tilapalveluiden tarkoituksena on järjestää kaupungin toi mi elin ten käyttöön tarkoituksenmu kaiset ja hyvätasoiset toimitilat tont tei neen kilpailukykyiseen hintaan ja huolehtia kaupungin raken nus omaisuuden arvon säilyvyydestä ja tuottavuudesta. Sastamalan Vuokratalot Oy:n perustamisen jälkeen tilakeskuksen omistukseen jäävät vanhusten vuokra-asunnot ja pal veluasunnot sekä Mouhijär ven ja Äetsän alueen asunto- ja kiinteis töosakeyhtiöt. Ruoka- ja siivouspalvelut Ruoka- ja siivouspalveluiden tarkoituksena on järjestää kaupungin ruoka- ja siivouspalvelut hyvällä ammattitaidolla ja mahdollisimman taloudellisesti. Rakennuttamispalvelut

11 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ Rakennuttamispalvelujen tehtävänä on uudis- ja perus parannuskohteiden rakennuttaminen. Tilakeskuksen tulorahoitus muodostuu toimitilojen sisäisistä vuokrista, ulkoisista vuokrista (mm. Saspe), teollisuushallien vuokrista, asuin- ja liikehuoneistojen vuokrista sekä ateria- ja siivouspalvelujen suori te hinnoista. Toimintaperiaatteet 1. Tilakeskus huolehtii omistajan intressistä kaupungin omistamissa kiinteistöissä niin, että ne säilyttävät arvonsa teknisesti ja toiminnallisesti sekä ovat turvallisia käyttää. 2. Tilakeskus hallitsee kiinteistöomaisuutta ja sen käyttöä sekä vuokrausta siten, että valtuuston asettamat tuottovaatimukset saavutetaan. 3. Sisäisen vuokrausjärjestelmän avulla saadaan selville todelliset käyttökustannukset ja sa malla voidaan ohjata vuokralaisia tilojen tarkoituksenmukaiseen ja taloudelliseen käyttöön. 4. Huolehtii ammattitaitoisen kiinteistöhenkilökunnan avulla kiinteistöjen hoitoon liittyvistä tehtävistä ja rakennusten kunnossapitotöistä. 5. Tuottaa ammattitaitoisen ruokapalveluhenkilökunnan avulla taloudellisesti terveellistä, maukasta ja vaihtelevaa ruokaa ottaen huomioon asiakasryhmien erityistarpeet. 6. Tuottaa ammattitaitoisen siivoushenkilöstön avulla taloudellisesti laa duk kai ta sii vouspalveluita niin, että kiinteistöjen kunto säilyy hyvänä mah dolli simman pitkään ja puhtaustaso vastaa toimintojen edellyttä mää ta soa. 7. Huolehtii seuraavista tehtäväkokonaisuuksista: han ke sel vi tykset, suun nit telu, ra ken nut ta mi nen, isän nöinti, vuok raus, ruo ka- ja siivouspal ve lut. Valmisteluvastuu: tilakeskuksen prosessitiimi Ehdotus pj: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 1. valtuusto perustaa alkaen kuntalain 10 a luvun mukaisen Sastamalan Tilakeskus Liikelaitoksen, joka sijoittuu tukiprosessina Sas ta ma lan pro ses sior ga ni saatioon. 2. liikelaitoksen avaava tase vahvistetaan sen jälkeen, kun Vammalan tilakeskuksen, Äetsän kunnan ja Mouhijärven kunnan taseet on vahvistettu. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Ennen asian käsittelyä kaupunginhallitus päätti, että apulaiskaupun-

12 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ ginjohtaja Jaakko Erjo ei esteellisenä (liikelaitoksen johtaja) voi ot taa osaa asian kä sit te lyyn ja päätöksentekoon. Hän poistui kokoushuoneesta asian kä sit telyn ajaksi. KVALT Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 1. valtuusto perustaa alkaen kuntalain 10 a luvun mukaisen Sastamalan Tilakeskus Liikelaitoksen, joka sijoittuu tukiprosessina Sastamalan prosessiorganisaatioon. 2. liikelaitoksen avaava tase vahvistetaan sen jälkeen, kun Vammalan tilakeskuksen, Äetsän kunnan ja Mouhijärven kunnan taseet on vahvistettu Päätös:

13 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ Sastamalan kaupunginhallitus Sastamalan kaupunginvaltuusto SASTAMALAN VESI LIIKELAITOKSEN PERUSTAMINEN KHALL 62 Kunnallinen liikelaitos Kunnallisella liikelaitoksella tarkoitetaan kuntalain mukaista kunnallista organisaatiota. Lii ke lai tok selle on omi naista, et tä se kat taa kulunsa mak su tu loilla, sen in ves toinnit ka te taan pitkäl lä ai kavä lillä tulora hoituk sella ja sille laadi taan oma tu los laskelma ja ta se. Lii ke lai toksen toi mintaa sääte levät kunta laki ja kunnanvaltuus ton vah vis tama johto sääntö. Kunta on käytän nössä vastuussa liike lai toksen si toumuk sista. Liike laitos kuu luu kun nan or ganisaatioon ei kä ole kunnasta erillinen oi keus henkilö eikä it senäi nen kirjanpitovel vollinen. Kuntalain 10 a lukua sovelletaan ainoastaan erillisellä perustamispäätöksellä perustettuun kunnalliseen liikelaitokseen päätöksessä mainitusta ajankohdasta lukien. Perustamispäätös tulee tehdä myös jo olemassa olevista liikelaitoksista viimeistään , mikäli niistä halutaan käyttää liikelaitosnimitystä. Kuntalain 10 a luvun mukaisen kunnallisen liikelaitoksen perustamispäätöksessä on mainittava liikelaitoksen nimi. Liikelaitoksen nimessä tulee olla sana "liikelaitos". Päätöksessä on syytä lisäksi todeta ainakin, että liikelaitos täyttää kuntalain 10 a luvussa asetetut vaatimukset (mm. toimielintensä ja tehtäviensä osalta). Päätöksessä on mainittava, mistä ajankohdasta lähtien sitä sovelletaan. Kunnallisen liikelaitoksen tehtävän tulee kuntalain 2 :n mukaisesti kuulua kunnan toimialaan. Lain 87 a :n mukaan kunnallinen liike laitos voidaan perustaa liiketoimintaa tai liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten. Liiketoiminnalla tarkoitetaan tehtävää, joka liikelaitoksen näkökulmasta on kannattavaa siten, että varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan ainakin pitkällä aikavälillä tulorahoituksella. Liiketoiminnan tunnuspiirteenä on lisäksi, että ulkoinen suoritemyynti muille kuin kunnan tai kuntayhtymän omille tehtäväyksiköille on merkittävää. Liikelaitoksen toiminta on liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti järjestettyä silloin, kun tehtävän tulojen on tarkoitus kattaa sen suorittamisesta aiheutuvat menot, mutta toiminnassa ei ole kysymys varsinaisesta liiketoiminnasta. Tällöin kunnallinen liikelaitos huolehtii yleensä sellaisista lakisääteisistä peruspalveluista, joita kunnat ovat lain nojalla velvollisia järjestämään. Kunta voi perustaa liikelaitoksen hoitamaan myös kunnan sisäisiä palveluja. Tehtävä on liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti järjestettyä silloin, kun tehtävän tulojen on tarkoitus kattaa sen suorittamisesta aiheutuvat menot jollakin määrätyllä aikajaksolla. Tehtävää voidaan hoitaa liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti myös kunnan peruspalveluissa ja viran-

14 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ omaistehtävissä. Tulot voivat tällöin olla asiakasmaksujen lisäksi korvauksia jäsen- tai sopimuskunnilta taikka korvauksia kunnan toiselta yksiköltä. Liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma on kunnan talousarvion erillinen osa. Sitä koskevan esityksen valmistelee johtokunta. Valmistelun perustana on valtuuston liikelaitokselle hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Liikelaitosta sitovia eriä kunnan talousarviossa ovat laissa erikseen määritellyt erät. Näitä eriä ovat korvaus kunnan sijoittamasta pääomasta, kunnan tuki tai toiminta-avustus kunnalliselle liikelaitokselle, kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen ja liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle. Liikelaitoksen oman pääoman ryhmittelyssä noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston liikelaitosohjeen mukaista tasekaavaa. Oma pääoma muodostuu pe ruspääomasta, arvonkorotusrahastosta sekä oman pääoman muista eristä. Peruspääoma on kunnan oma pääomaehtoinen sijoitus liikelaitokseen. Liikelaitosta perustettaessa peruspääoma osoittaa liikelaitokseen siirretyn nettovarallisuuden määrän, joka lasketaan liikelaitokseen siirrettyjen varojen ja velkojen erotuksena. Sastamalan Vesi Vesihuoltolain (119/2001) tavoitteena on turvata sellai nen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittä västi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä ter veyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. Vesihuollolla tarkoitetaan laissa talousveden toimittamista sekä jäte veden ja huleja perustusten kuivatusvesien poisjohtamista ja käsit telyä. Vesihuoltolain 20 :n mukaan kunnallisen vesihuoltolaitoksen kirjanpito tulee eriyttää kunnan kirjanpidossa, ja laitoksen on laadittava tilikausittain erillinen tilinpäätös. Eriyttämismalleina on kunnallinen liikelaitos, muu taseyksikkö ja laskennallisesti eriytetty laitos. Eriyttämisen tavoitteena on kustannustietoisuuden lisääminen. Erillinen tuloksen laskenta tekee myös mahdolliseksi kannattavuuden arvioinnin. Vammalan Vesi on toiminut kunnallisena liikelaitoksena alkaen. Äetsän ja Mouhijärven vesihuoltolaitokset ovat toi mi neet laskennallisesti eriytettyinä vesihuoltolaitoksina. Sastamalan pro sessiorganisaatiossa vesihuoltolaitos kuuluu ympäristön ydinproses siin ja sii tä on päätetty muodostaa kunnallinen liikelaitos. Vesihuoltolaitoksen tehtäviin kuuluvat vesi- ja viemärilaitoksen suunnittelu ja rakentaminen sekä järjestelmien käyttö ja ylläpito toi minta-alueella. Palvelukoko naisuuden muodostavat käyttöpalvelut, kunnossapitopalvelut ja ra kennuttaminen. Tulorahoitus muodostuu vesihuoltotaksan mukaisista käyttömak-

15 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ suista, perusmaksuista ja liittymismaksuista. Liittymismaksut ovat siirtokelpoisia (ei palautuskelpoisia) ja arvonlisäverollisia, jolloin ne kir ja taan tu los las kel maan tuloksi. Kunnallisena liikelaitoksena Sastamalan Vedelle valitaan johtokunta, jonka tehtävistä säädetään kuntalain 87 c :ssä. Sastamalan kaupungin hallintosääntö toimii myös kuntalain 10 a luvun mukaisena liikelaitosten johtosääntönä. Hallintosääntöön si säl tyy mää räyk siä muis ta lii ke lai tok sen tehtä vistä. Sastamalan Vesi -liikelaitoksen peruspääomasta tehdään erillinen päätös sen jälkeen, kun liikelaitoksen avaava tase vahvistetaan Vammalan Veden, Äetsän ja Mouhijärven vesihuoltolaitosten ti lin päätösten vahvistamisen jälkeen. Valmisteluvastuu: Elina Alajoki Ehdotus pj: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 1. valtuusto perustaa alkaen kuntalain 10 a luvun mukaisen Sastamalan Ve si Liikelaitoksen, joka sijoittuu yhdyskunta ja ympä ristö ydin pro ses siin. 2. liikelaitoksen avaava tase vahvistetaan sen jälkeen, kun Vammalan Veden, Äetsän kunnan ja Mouhijärven kunnan vesihuoltolaitosten ta seet on vahvistettu. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Ennen asian käsittelyä kaupunginhallitus päätti, että apulaiskaupunginjohtaja Jaakko Erjo ei esteellisenä (liikelaitoksen johtaja) voi ottaa osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. KVALT Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 1. valtuusto perustaa alkaen kuntalain 10 a luvun mukaisen Sastamalan Vesi Liikelaitoksen, joka sijoittuu yhdyskunta ja ympäristö ydinprosessiin. 2. liikelaitoksen avaava tase vahvistetaan sen jälkeen, kun Vammalan Veden, Äetsän kunnan ja Mouhijärven kunnan vesihuoltolaitosten taseet on vahvistettu. Päätös:

16 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ Sastamalan kaupunginhallitus Sastamalan kaupunginvaltuusto KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMINEN KHALL 63 Vaalilain 13 :n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Jäsenistä valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa (vuoden 2008 vaalit) esiintyneitä äänestäjäryhmiä. Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet edustaisivat edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä, se yleensä edellyttää, että kukin jäsen ja varajäsen edustaa eri äänestäjäryhmää. Niin kauan kuin yksikin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta, keskusvaalilautakuntaan ei saa valita muusta ryhmästä kahta edustajaa. Huomionarvoinen on myös vaalilain 13 :n säännös, jonka mukaan jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. Käytännössä työskentelyeste voi tulla ajankohtaiseksi vasta seuraavissa kunnallisvaaleissa vuoden 2012 syksyllä. Valmisteluvastuu: Hannu Nikkilä Ehdotus akj: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustol le, että valtuusto valitsee vuosiksi kes kus vaa li lau takun taan viisi jäsentä ja tarpeellisen määrän varajäseniä (ei hen ki lökohtaisia), kuitenkin vähintään viisi, asettaa varajäsenet sii hen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan, sekä määrää yh den jäsenistä lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapu heen johtajaksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustol le, et tä valtuusto valitsee vuosiksi keskusvaalilautakun taan vii si jäsentä ja tarpeellisen määrän varajäseniä (ei henkilökoh taisia), kuitenkin vähintään viisi, asettaa varajäsenet siihen järjestyk seen, jossa he tulevat jäsenten sijaan, sekä määrää yhden jäsenistä lauta kunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Päätös:

17 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ Sastamalan kaupunginhallitus Sastamalan kaupunginvaltuusto TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMINEN KHALL 64 Kuntalain 71 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole 1) kunnanhallituksen jäsen; 2) apulaispormestari; 3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäseneen tai kunnanjohtajaan, pormestariin tai apulaispormestariin hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö; 3) kuntaan tai4kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai sää tiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö; eikä 4) henkilö, j5ka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. TarkastussäänSastamalan perustamissopimuksenkunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja se kä seitsemänmuuta jäsentä. Jokaisella jä senellä on henkilökohtainen va rajäsen. Valmisteluvastuu: Hannu Nikkilä Ehdotus akj: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustol le, että valtuusto valitsee vuosien hal lin non ja ta louden tarkastuksen järjestämistä varten tar kastuslau ta kuntaan puheen johtajan ja varapuheenjohtajan ja seit semän muu ta jä sentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustol le, et tä valtuusto valitsee vuosien hallinnon ja talouden tar kastuksen järjestämistä varten tarkastuslautakuntaan puheenjoh tajan ja varapuheenjohtajan ja seitsemän muuta jäsentä sekä kulle kin henkilökohtaisen varajäsenen. Päätös:

18 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ Sastamalan kaupunginhallitus Sastamalan kaupunginvaltuusto KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMINEN KHALL 65 Sastamalan perustamissopimuksen mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalau ta kun taan kuu luu yh dek sän jä sentä ja yh tä mon ta henkilökohtaista va rajä sen tä. Jä se nis tä vali taan yksi lau ta kunnan puheenjohtajaksi ja yksi va rapu heenjoh ta jaksi. Valmisteluvastuu: Hannu Nikkilä Ehdotus akj: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustol le, että valtuusto valitsee vuosiksi kult tuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan yhdeksän jä sentä ja yhtä monta hen ki lö kohtaista va ra jä sentä se kä va lit see jä senistä yhden lautakun nan puheenjoh ta jaksi ja yh den va ra pu heenjohtajaksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustol le, et tä valtuusto valitsee vuosiksi kulttuuri- ja vapaa-ai ka lautakuntaan yhdeksän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista va rajäsentä sekä valitsee jäsenistä yhden lautakunnan puheenjohta jaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Päätös:

19 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ Sastamalan kaupunginhallitus Sastamalan kaupunginvaltuusto SASTAMALAN OPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMINEN KHALL 66 Sastamalan perustamissopimuksen mukaan Sastamalan opiston joh to kun taan kuu luu seit se män Sas tamalan kaupungin jäsentä, joista va li taan pu heen joh taja ja yk si va rapuheenjohtaja. Lisäksi johtokun taan kuuluu erilli seen so pi muk seen perustuva määrä yhteistoiminta kun tien valit se mia jä se niä. Valmisteluvastuu: Hannu Nikkilä Ehdotus akj: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustol le, että valtuusto valitsee vuosiksi Sas ta ma lan opis ton johtokuntaan seitsemän jäsentä ja yhtä monta hen ki lö koh taista varajäsentä sekä valitsee johtokunnan jäsenistä yhden pu heenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustol le, et tä valtuusto valitsee vuosiksi Sastamalan opiston joh tokuntaan seitsemän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista vara jäsentä sekä valitsee johtokunnan jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Päätös:

20 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/ Sastamalan kaupunginhallitus Sastamalan kaupunginvaltuusto MAASEUTULAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALITSEMINEN KHALL 67 Sastamalan perustamissopimuksen mukaan valtuusto valitsee maaseu tu lau ta kun taan yh dek sän jä sentä ja yh tä monta henkilökohtaista va ra jä sen tä. Jäse nistä va li taan pu heen joh taja ja varapuheenjohtaja. Valmisteluvastuu: Hannu Nikkilä Ehdotus akj: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustol le, että valtuusto valitsee vuosiksi maa seu tu lau ta kuntaan yhdeksän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista va ra jä sentä sekä valitsee lautakunnan jäsenistä yhden puheenjohta jaksi ja yhden va rapuheenjohtajaksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. KVALT Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustol le, et tä valtuusto valitsee vuosiksi maaseutulautakuntaan yhdeksän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä sekä valitsee lautakunnan jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Päätös:

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot