Oikeusministeriön (kirjanpitoyksikkö 150) tilinpäätös vuodelta 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikeusministeriön (kirjanpitoyksikkö 150) tilinpäätös vuodelta 2010"

Transkriptio

1 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 28/2011 Oikeusministeriön (kirjanpitoyksikkö 150) tilinpäätös vuodelta 2010

2

3 28/2011 Oikeusministeriön (kirjanpitoyksikkö 150) tilinpäätös vuodelta 2010

4 Oikeusministeriö, Helsinki 2011

5 Julkaisun nimi Oikeusministeriön (kirjanpitoyksikkö 150) tilinpäätös vuodelta 2010 Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Oikeusministeriö 28/2011 Toiminta ja hallinto OSKARI numero OM 2/013/2011 ISSN-L ISSN (PDF) ISBN (PDF) URN Pysyvä osoite Asia- ja avainsanat Tiivistelmä URN:ISBN: Tilinpäätös Kirjanpitoyksikkö 150:n tilinpäätös vuodelta 2010 sisältää oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen: toiminnallista tuloksellisuutta ja yhteiskunnallisuutta vaikuttavuutta kuvaavan toimintakertomuksen; talousarvion toteutumalaskelman; tuotto- ja kululaskelman; taseen; ja liitetiedot.

6 Publikationens titel Bokslut för bokföringsenhet 150 (justitieministeriet) för år 2010 Författare Justitieministeriets publikation Justitieministeriet 28/2011 Verksamhet och förvaltning OSKARI nummer OM 2/013/2011 ISSN-L ISSN (PDF) ISBN (PDF) URN URN:ISBN: Permanent adress Sak- och nyckelord Referat Bokslut Bokslutet för bokföringsenhet 150 för år 2010 innehåller justitieministeriets och rättsväsendets: verksamhetsberättelse som redogör för resultatet av verksamheten och dess effekt på de samhälleliga verkningarna; utfallskalkyl för budgeten; intäkts- och kostnadskalkyl; balansräkning; och noter.

7 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN KUVAUKSET TEHTÄVÄALUEITTAIN OIKEUSMINISTERIÖ Vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta Toiminnallinen tehokkuus Ahvenanmaata koskevat asiat Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen ERÄÄT VIRASTOT Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Kriminaalipolitiikan instituutti Tietosuojavaltuutetun toimisto Onnettomuustutkintakeskus Oikeusrekisterikeskus OIKEUDELLISET PALVELUT JA JULKINEN OIKEUSAPU Vaikuttavuus Julkinen oikeusapu Yleinen edunvalvonta Kuluttajariitalautakunta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset TUOMIOISTUIMET Tuomioistuinten vaikuttavuus Tuomioistuinten toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Korkein oikeus Korkein hallinto-oikeus Hovioikeudet Hallinto-oikeudet Käräjäoikeudet Markkinaoikeus Vakuutusoikeus Työtuomioistuin Tuomioistuinten henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen ULOSOTTO JA KONKURSSIVALVONTA Vaikuttavuus Ulosoton toiminnallinen tehokkuus Ulosoton tuotokset ja laadunhallinta Konkurssiasiamiehen toimisto Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen...98

8 1.2.6 SYYTTÄJÄT Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittyminen TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SIIRTO- JA SIJOITUSMENOJEN VAIKUTTAVUUSTIEDOT MAKSULLISEN TOIMINNAN LASKELMAT SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VIRHEISTÄ, VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ JA TAKAISINPERINNÖISTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT ALLEKIRJOITUKSET LIITTEET

9 9 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS Oikeusministeriön ydintehtävänä on huolehtia oikeusjärjestelmän ja oikeusvaltion toimivuudesta. Toimivan oikeusjärjestelmän peruspiirteisiin kuuluu, että: - ihmis- ja perusoikeudet toteutuvat ja demokratialla on hyvät toimintaedellytykset - lainsäädäntö kohdentuu oikein, toimii hyvin ja on johdonmukaista ja ymmärrettävää - oikeuskonfliktit voidaan ratkaista oikeudenmukaisesti, joutuisasti, tehokkaasti ja kohtuullisin kustannuksin - rikollisuutta ja sen haittavaikutuksia ehkäistään ja rikosvastuu toteutetaan tehokkaasti - jokainen voi luottaa oikeusjärjestelmään ja sen eri toimijoihin. Eduskunnalle annettiin esitys ylimpien valtioelinten toimivaltasuhteiden täsmentämistä koskeviksi perustuslain muutoksiksi, samoin eduskuntavaalien suhteellisuuden ja puoluerahoituksen läpinäkyvyyden lisäämiseen tähtäävät esitykset. Puoluerahoitukseen liittyvä uudistus tuli voimaan syksyllä Säädösvalmistelun laadun parantamiseksi on ministeriryhmän johdolla seurattu hallituksen strategia-asiakirjaan sisältyvien merkittävien lainsäädäntöhankkeiden etenemistä ja valmistelun laatua. Ministeriöitä on ohjeistettu muun muassa kuulemismenettelyn ja lainvalmisteluprosessin kehittämiseksi. Syyttäjälaitoksen ja tuomioistuinten keskimääräiset käsittelyajat ovat yleisesti ottaen kohtuullisella tasolla, mutta yksittäisissä asioissa kokonaiskäsittelyajat voivat muodostua kohtuuttoman pitkiksi. Vuosina Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa tarkoitettuja Suomea koskevia oikeudenkäynnin keston kohtuullisuutta koskevia tapauksia on ollut yhteensä 122. Rikosasioiden käsittelyn kokonaiskestoa pyritään lyhentämään tehostamalla poliisin, syyttäjän ja tuomioistuinten yhteistyötä käsittelyketjussa. Oikeudenkäyntien pitkittymiseen pyritään osaltaan vaikuttamaan vuoden 2011 alussa käyttöön otetulla jatkokäsittelylupajärjestelmällä. Syyttäjälaitoksessa pitkään syyteharkinnassa avoinna olleiden asioiden määrää on viimeisten kolmen vuoden aikana pystytty vähentämään. Hovi- ja hallinto-oikeudet sekä käräjäoikeudet ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että pitkäkestoisten juttujen osuus suhteessa kaikkiin vireillä oleviin asioihin pysyy kohtuullisena. Ulosottovelallisten määrä on 1990 luvun alun lamavuosien jälkeen laskenut melko tasaisesti, eikä taloudellinen taantuma 2000-luvun loppupuolella ole juurikaan lisännyt ulosottovelallisten määrää. Velallisten aseman ja selviytymisedellytysten helpottamista on jatkettu. Ulosottolaitoksen perintätulos oli viime vuonnakin hyvä. Suomen rikollisuustilanne on pysynyt viime vuosina melko vakaana, ja tilastoitujen rikosten kokonaismäärä on 2000-luvun alkuvuosista hieman vähentynyt. Suomessa kaikkien rikosten väkilukuun suhteutettu määrä on kansainvälisesti vertaillen alhainen. Henkirikollisuuden taso on Suomessa Euroopan unionin kuudenneksi korkein ja myös

10 10 kaikkien Euroopan maiden keskiarvoa korkeampi. Suuntaus on kuitenkin ollut laskeva viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kiinnijäämisriskin lisäämiseksi ja rikostutkinnan tehostamiseksi annettiin esitys esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilain kokonaisuudistuksesta. Lievät parisuhde- ja työpaikkaväkivaltarikokset tulivat virallisen syytteen alaisiksi. Lisäksi annettiin esitykset rasismin ja muukalaisvihan vastaisten kansainvälisten instrumenttien täytäntöönpanosta sekä lasten suojelemisesta seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä. Seksuaalirikollisten uusintarikollisuuden vähentämiseksi annettiin velvoitteellista lääkehoitoa seuraamusjärjestelmässä käsittelevä esitys. Vankimäärän kasvu kääntyi laskuksi vuoden 2005 jälkeen. Vankien päivittäinen keskimäärä on vähentynyt lähes 600 vangilla vuodesta 2005 (keskimäärä vuonna 2005 ja vuonna 2010). Myös yhdyskuntaseuraamusten määrät ovat vähentyneet. Vankeusvankien osallistumista uusimisriskiä vähentäviin toimintoihin lisättiin. Rangaistusajan suunnitelmia tehtiin edellisvuosia huomattavasti enemmän, joten yksilölliset tekijät on kyetty ottamaan aikaisempaa paremmin huomioon rangaistuksen toimeenpanon aikana. Rikosseuraamuslaitoksessa on lisätty avolaitossijoituksia. Myös valvotun koevapauden käyttöä on lisätty. 1.2 YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN KUVAUKSET TEHTÄVÄALUEITTAIN OIKEUSMINISTERIÖ Vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta Politiikkasektoreiden yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet on merkitty kursiivilla. Vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista tukevat toiminnalliset tulostavoitteet ja niiden toteutumatiedot on sisennetty. Tavoitteen toteutumisesta pääasiallisesti vastanneet osastot ja erillisyksiköt on merkitty tavoitteen jälkeen sulkuihin (LAVO = lainvalmisteluosasto, OHO = oikeushallinto-osasto, KPO = kriminaalipoliittinen osasto, HALY = hallintoyksikkö, DKY = demokratia- ja kieliasioiden yksikkö, TALY = talousyksikkö, KVY = kansainvälinen yksikkö, VY = viestintäyksikkö, THY = tietohallintoyksikkö, STY = sisäisen tarkastuksen yksikkö). Ihmis- ja perusoikeudet, valtiollinen järjestelmä, demokratia ja kansalaisvaikuttaminen Perustuslain valmistelua jatketaan komiteatyön pohjalta. Jatketaan perustuslain tarkistamiseen tähtäävää valmistelutyötä perustuslain tarkistamiskomitean työn pohjalta. Komitean toimikausi päättyy Tavoitteena on antaa asiasta HE keväällä (LAVO) Toteutuma: Asiasta annettiin HE toukokuussa 2010 (HE 60/2010 vp).

11 11 Laaditaan arviomuistio perustuslain mahdollisten muutosten voimaantulosta johtuvista muun lainsäädännön muutostarpeista sekä muutoksiin liittyvistä voimaantulo- ja siirtymäjärjestelyistä. (LAVO) Toteutuma: Mainituista seikoista on tehty selkoa perustuslain muuttamisesta annetussa HE:ssä. Jatketaan valmistelutyötä perus- ja ihmisoikeuksien yleiseen edistämiseen keskittyvän ihmisoikeusinstituution perustamiseksi eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteyteen. Asiaa selvittävän työryhmän toimikausi päättyy Tavoitteena on antaa asiasta HE vuonna (LAVO) Toteutuma: Asiasta annettiin HE lokakuussa 2010 (HE 205/2010 vp). Yhdenvertaisuuslainsäädäntöä kehitetään eri syrjintäperusteiden kannalta nykyistä kattavammaksi ja johdonmukaisemmaksi. Jatketaan valmistelutyötä yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamiseksi täyttämään nykyistä paremmin perustuslaissa säädetystä laaja-alaisesta syrjintäkiellosta johtuvat vaatimukset. Yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamishankkeessa tarkastelun kohteena on myös naisten ja miesten tasaarvosta annettu lainsäädäntö. Asiaa valmistelevan toimikunnan toimikausi päättyi Tavoitteena on antaa asiasta HE vuonna (LA- VO) Toteutuma: Hankkeen toteuttamisen vaatimista resurssijärjestelyistä ei päästy valtioneuvoston piirissä yhteisymmärrykseen. Valmistelutyötä jatketaan. Euroopan unionissa on tavoitteena avoin, perusoikeuksia kunnioittava ja hyvän hallinnon periaatteita noudattava unioni. EU:ssa vaikutetaan erityisesti asiakirjajulkisuutta koskevan lainsäädännön kehittämiseen sekä hankkeisiin, jotka liittyvät eurooppalaista hallintotapaa koskevaan säädökseen sekä perus- ja ihmisoikeuksien suojan kehittämiseen EU:n toiminnassa. (LAVO) Toteutuma: Neuvottelut EU:n avoimuusasetuksen muuttamisesta, komission hankkeet EU:n perusoikeuspolitiikan kehittämiseksi ja eurooppalaisen hallintosäädöksen valmistelut komissiossa etenivät arvioitua hitaammin, joten vuoden aikana keskityttiin erityisesti ennakkovaikuttamiseen sekä avoimuusasetuksen soveltamiskäytännön kehittämiseen. Säädösvalmistelun kehittämisen tavoitteena on, että lainsäädäntö on selkeää ja ymmärrettävää. Tämä parantaa kansalaisten ja yritysten oikeusturvaa sekä vähentää hallinnon ja oikeuslaitoksen työtä täytäntöönpanossa ja lainkäytössä. Toteutetaan hallitusohjelman puolivälin arvioinnissa annetut linjaukset lainvalmistelun laadun varmistamiseksi sekä tehdään suunnitelma OECD:n paremman sääntelyn maatutkimuksessa 2009 annettujen suositusten toimeenpanosta. (LAVO) Toteutuma: Hallituksen linjaukset on toteutettu siltä osin kuin ne kuuluvat oikeusministeriön toimialaan. OECD:n suosituksia on käsitelty paremman sääntelyn ministerityöryhmässä, pa-

12 12 remman sääntelyn neuvottelukunnassa, valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittämistyöryhmässä ja vaikutusarvioinnin asiantuntijaverkostossa. Suositusten toimeenpanosta on laadittu muistio. Parannetaan säädösvalmistelijoiden osaamista kehittämällä ohjeistusta, asiantuntija- ja tukipalveluja sekä järjestämällä koulutusta. Otetaan käyttöön uudet säädösvalmistelun kuulemisohjeet. (LAVO) Toteutuma: Toukokuussa 2010 uudistettiin lakitekniikkaa koskeva osa Lainlaatijan oppaasta. Kuulemisohjeista aloitettiin ministeriökohtainen koulutus yhteistyössä demokratia- ja kieliasioiden yksikön ja valtiovarainministeriön kanssa. Hyvien käytäntöjen mukainen lainvalmistelun prosessimalli valmisteltiin Sujuvampaan lainvalmisteluun -hankkeessa. Laintarkastuksen kattavuustavoite on vähintään 85 prosenttia lakiehdotuksista sekä vähintään 70 prosenttia lakiehdotuksista ja ehdotuksista tasavallan presidentin tai valtioneuvoston asetuksiksi yhteen laskettuna. Tarkastuksen joutuisuustavoite on 10 työpäivää. (LAVO) Toteutuma: Laintarkastusyksikössä tarkastettiin 465 esitys- ja asetusehdotusta, joihin yhteensä sisältyi säädösehdotusta ja pykälää. Vuoden 2010 säädöskokoelmassa julkaistuista laeista tarkastettiin 83,6 % sekä laeista, tasavallan presidentin asetuksista ja valtioneuvoston asetuksista yhteensä 69,5 %. Säädösehdotuksista 72,7 % viipyi tarkastuksessa enintään kaksi viikkoa. Tarkastuksen keskimääräinen kesto oli 13 päivää, mikä kutakuinkin vastaa 10 työpäivän tavoitetta. Suomenkieliset säädösehdotukset viipyivät tarkastuksessa keskimäärin 8 päivää, ruotsinkieliset keskimäärin 7. Vahvistetaan kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa valmisteluun ja päätöksentekoon sekä edistetään kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. Lisätään erityisesti heikommin osallistuvien ryhmien, muiden muassa nuorten ja maahanmuuttajien, tietoisuutta omista osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista mm. käynnistämällä demokratiakasvatuksen kehittämiseen tähtäävä hanke. (DKY) Toteutuma: Tuotettu aineistoa koulujen demokratiakasvatusta varten sekä nettipohjaista aineistoa maahanmuuttajien osallistumisoikeuksista. Kartoitetaan eurooppalaisia hyviä käytäntöjä kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi ja toteutetaan niihin liittyviä pilottihankkeita Suomessa. (DKY) Toteutuma: Toteutettu hyviä eurooppalaisia käytäntöjä koskeva hanke ja tuotettu siihen liittyvät julkaisut sekä toteutettu nuorten osallistumisen pilotti. Valmistellaan valtiohallinnon ja eduskunnan yhteistä osallistumisympäristöä, jonka kautta kansalaisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa hallinnon valmisteluun. (DKY) Toteutuma: Osallistumisympäristön esiselvitys on valmistunut ja hankkeen toteuttamisvaihe käynnistynyt.

13 13 Vahvistetaan kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE:n puitteissa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä kehittämällä malli järjestöjen avustuksiin liittyvien neuvonta- ja tukipalveluiden toteuttamiseen. (DKY) Toteutuma: Tilattu ja saatu selvitys kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksistä ja järjestöjen rahoituksesta, sekä tähän liittyvistä neuvonta- ja tukipalveluista. EU:ssa osallistutaan kansalaisaloitetta koskevan säädöksen valmisteluun. (LAVO) Toteutuma: Neuvotteluissa EU:n kansalaisaloiteasetuksesta saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys. Muut tavoitteet Jatketaan työtä maahan, veteen ja luonnonvaroihin kohdistuvia saamelaisten oikeuksia koskevan lainsäädännön valmistelemiseksi. Tavoitteena on antaa asiasta HE vuonna 2010, edellyttäen, että asiassa päästään poliittiseen ratkaisuun. (LAVO, HALY) Toteutuma: Asiasta ei päästy valtioneuvoston piirissä poliittiseen ratkaisuun. Jatketaan henkilötietolainsäädännön tarkistamiseen tähtäävää valmistelutyötä. Tavoitteena on vahvistaa henkilötietolain (523/1999) toimivuutta henkilötietojen käsittelyä sääntelevänä yleislakina ja luoda erityislainsäädäntöä koskevia säädöspoliittisia linjauksia. (LAVO) Toteutuma: Asiasta on laadittu selvitystä, jonka valmistelutyötä jatketaan. Valmistellaan vaalialuetoimikunnan työn pohjalta HE perustuslain ja vaalilain muuttamiseksi eduskuntavaalijärjestelmän suhteellisuuden parantamiseksi. Tavoitteena on antaa asiasta HE vuonna (DKY, LAVO) Toteutuma: Asiasta annettiin HE maaliskuussa 2010 (HE 7/2010 vp). Jatketaan valmistelutyötä puoluerahoitusta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi asiaa valmistelleen toimikunnan työn pohjalta. Tavoitteena on lisätä vaali- ja puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä. Tavoitteena on antaa asiasta HE vuonna (DKY, LAVO) Toteutuma: Hallituksen esityksen (HE 6/2010 vp) pohjalta asiasta säädetty lainsäädäntö on tullut voimaan Seurataan aikaisempaa järjestelmällisemmin valtioneuvoston kielikertomukseen sisältyvien suositusten täytäntöönpanoa viranomaisissa. (DKY) Toteutuma: Suosituksia on seurattu yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Suosituksia on tehty tunnetuksi mm. järjestämällä seminaareja ja koulutusta.

14 14 Oikeusturva Oikeusturvapolitiikalla pyritään siihen, että tuomioistuimet ja oikeusapu palvelukyvyltään, käsittelyajoiltaan ja osapuolille aiheutuvilta kustannuksiltaan takaavat oikeusturvan tosiasiallisen ja yhdenvertaisen toteutumisen kansallisen lainsäädännön ja Suomea koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Tavoitteena on lyhentää jonotus- ja käsittelyaikoja, vähentää tuomioistuimissa yli vuoden vireillä olleiden asioiden määrää sekä supistaa alueelliset käsittelyaikaerot hovioikeuksissa ja hallinto-oikeuksissa enintään kolmeen kuukauteen vuonna Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on luvulla katsonut 37 tuomiossa Suomen rikkoneen oikeudenkäynnin kohtuullista kestoa koskevaa velvoitetta, minkä lisäksi 12 tällaista asiaa on sovittu. Oikeusturvan saatavuuden parantamiseksi ja oikeuslaitoksen toimintakyvyn lisäämiseksi toteutetaan välttämättömiä rakenteellisia uudistuksia vuodesta 2010 lähtien. Käräjäoikeusverkoston uudistus vakiinnutetaan ja uudistuksen toteutumista tuetaan johtamiskoulutuksella ja seurataan laamannikokouksissa ja virastopäällikköpäivillä. Myös käräjäoikeuksien toimitilahankkeita koskeva suunnitelma valmistellaan vuonna Annetaan uusi asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä, jossa otetaan huomioon kuntamuutokset. (OHO) Toteutuma: Käräjäoikeuksien verkostouudistus on toteutettu. Toimitilahankkeita koskeva suunnitelma on laadittu. Siirretään vuoden 2010 alusta oikeusministeriön ja lääninhallitusten ulosottotoimen operatiiviset hallintotehtävät uudelle ulosoton keskushallintoviranomaiselle, Valtakunnanvoudinvirastolle. (OHO) Toteutuma: Valtakunnanvoudinvirasto aloitti toimintansa Tiivistetään oikeusapuverkostoa 47 oikeusaputoimistoon hallinnon keventämiseksi ja resurssien kohdentamiseksi varsinaiseen oikeusaputyöhön. (OHO) Toteutuma: Tavoite toteutui. Jatketaan yleisen edunvalvonnan toimitilojen järjestelyjä. (OHO) Toteutuma: Tavoite toteutui. Yleisen edunvalvonnan siirtymäaika kunnilta päättyy vuoden 2011 lopussa. Parannetaan hovioikeuksien edellytyksiä kohdentaa voimavarojaan asioiden laadun vaatimalla tavalla uudistamalla asioiden käsittelymenetelmiä ja korvaamalla nykyinen ns. seulontamahdollisuus sitä selkeämmällä jatkokäsittelylupajärjestelmällä (HE 105/2009). (LAVO) Toteutuma: Lakiehdotukset hyväksyttiin ja ne tulivat voimaan Valmistellaan oikeudenkäyntiasiamiesten ja -avustajien kelpoisuusehtojen ja -vaatimusten tarkistamista siten, että asianosaisten oikeusturva ja yleisemminkin asianmukainen oikeudenhoito toteutuvat entistä paremmin.

15 15 (LAVO) Toteutuma: Hallituksen esitys 318/2010 vp annettiin eduskunnalle joulukuussa Jatketaan työtä lainsäädännön valmistelemiseksi käsittelyn joutuisuudesta hallinnossa ja oikeussuojakeinoista hallintoasian käsittelyn viivästyessä. Tavoitteena on antaa asiasta HE vuonna (LAVO) Toteutuma: Valmistelua on jatkettu, mutta työtä ei ole saatu asetetun tavoitteen mukaisesti päätökseen. Valmistelua jatketaan. Jatketaan hallintolainkäytön kokonaisvaltaiseen kehittämiseen tähtäävää lainvalmistelutyötä. Toimikunnan määräaika on (LAVO) Toteutuma: Hallintolainkäytön tasotyöryhmä luovutti mietintönsä (Tehtävien jako hallintotuomioistuinten kesken) lokakuussa 2010 ja prosessityöryhmä (Oikeudenkäynti hallintoasioissa) helmikuussa Otetaan käyttöön riidattomien saatavien sähköinen asiointi Sähköinen asiointi mahdollistaa asian vireillepanon internet-portaalin kautta. (OHO, THY) Toteutuma: Käyttöönotto on siirtynyt vuodelle Tähän liittyen laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta tuli voimaan Muutoksen myötä on erikseen hinnoiteltu yksipuolisella tuomiolla ratkaistu oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 :n mukainen riita-asia, jota koskevat tiedot on toimitettu suoraan käräjäoikeuden tietojärjestelmään. Kehitetään summaaristen velkomusasioiden tiedoksiantomenettelyä (HE 123/2009) haastemiestiedoksiantojen vähentämiseksi. (LAVO, OHO) Toteutuma: Lakiehdotukset hyväksyttiin ja ne tulivat voimaan Vuoden vaihteessa asetettavan työryhmän pohjalta kehitetään lapsia koskevien huoltajuusriitojen käsittelyä käynnistämällä 1 3 käräjäoikeudessa voimassa olevan lainsäädännön puitteissa kokeilu, jossa näiden asioiden käsittelyyn osallistuisi lasten asemaan perehtynyt asiantuntija. (OHO) Toteutuma: Hankkeen käynnistämistä valmisteltiin vuonna Kokeilu aloitettiin Edellyttäen, että rahoitus varmistuu, suunnitellaan ja toteutetaan vuosina kansainvälisten elatusapuasioiden siirtäminen ulkoasiainministeriöltä oikeusministeriölle nyt voimassa olevan lainsäädännön pohjalta sekä ottaen huomioon Haagissa vuonna 2007 solmitun yleissopimuksen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 uudet velvoitteet. Tässä yhteydessä ohjataan oikeusaputoimistot, ulosottovirastot ja Kansaneläkelaitos osallistumaan aiempaa tehokkaammin tehtävien hoitamiseen. (KVY) Toteutuma: Tulostavoite toteutui. Siirto tuli voimaan lukien. Siirretään immateriaalioikeusasiat markkinaoikeuteen vuoteen 2012 mennessä hallituksen tekemän periaatepäätöksen mukaisesti. Asian valmistelua jatketaan työryhmässä. (LAVO, OHO) Toteutuma: Työryh-

16 16 män mietintö valmistui ja oli lausuntokierroksella Uudistuksen rahoitus on edelleen avoinna. Laaditaan vuoden 2010 aikana arvio hovioikeuksien ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistuksen tarpeesta ja edellytyksistä. (OHO) Toteutuma: Hovija hallinto-oikeusverkoston kehittämistä suunnitteleva toimikunta on asetettu kesäkuussa 2010 ja se on saanut toiminnalleen lisäaikaa maaliskuun loppuun Tuomioistuinten organisaatiosäädöksiä tarkistetaan välittömien käytännön tarpeiden osalta työryhmävalmistelun pohjalta. Käynnistetään valmistelu tuomioistuimia koskevien laaja-alaisempien sääntelytarpeiden selvittämiseksi. (OHO Toteutuma: Hallituksen esitys (280/2010) annettiin Jatkotyöryhmän asettamista valmistellaan. Ryhdytään selvittämään tuomioistuinten keskushallinnon kehittämisvaihtoehtoja. (OHO) Toteutuma: Tuomioistuinlaitoksen keskushallinnon kehittämistä koskevan kesäkuussa 2009 julkaistun selvityksen (OM 2009:3) sekä sen perusteella joulukuussa 2009 käydyn keskustelutilaisuuden ja muun käytettävissä olevan selvityksen perusteella selvittämistä jatketaan. Valmistellaan rangaistusmääräys- ja rikesakkomenettelyä koskevan lainsäädännön uudistamisen (HE 94/2009) voimaantuloa (eduskuntakäsittely sekä voimaansaattamislain valmistelun aloittaminen). Tietojärjestelmämuutosten ajankohta on riippuvainen poliisin Vitja-hankkeen aikataulusta ja siirtynee vuodelle (LAVO) Toteutuma: Lakiehdotukset hyväksyttiin eduskunnassa. Lait tulevat voimaan erillisellä lailla. Valmistellaan oikeusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön työryhmässä ehdotus julkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmän kehittämiseksi. Tavoitteena on antaa asiasta HE vuonna (LAVO) Toteutuma: Hallituksen esitys 190/2009 vp annettiin eduskunnalle ja hyväksytyt lait tulivat voimaan Hallituksen esitys 143/2010 vp annettiin eduskunnalle ja hyväksytty laki tuli voimaan Hallituksen esitys 182/2010 vp annettiin eduskunnalle Valmistellaan tuomioistuinharjoittelun uudistamista niin, että asiasta annetaan HE vuonna 2010 ja uusi järjestelmä olisi otettavissa käyttöön vuonna (OHO) Toteutuma: Hanketta valmisteltiin ja hallituksen esitys (278/2010) annettiin vuonna Käyttöönotto ajoittuu vuodelle Uudistetaan vakuutusoikeutta koskevia säädöksiä työryhmän esityksen ja lausuntopalautteen perusteella. Tavoitteena on antaa asiasta HE vuonna (OHO) Toteutuma: Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta (HE 281/2010 vp) annettiin

17 17 Tuetaan tuomioistuinten laatuhankkeita ja työmenetelmien kehittämistä sekä osallistutaan CEPEJ:n toimintaan. (OHO) Toteutuma: Laatuhankkeita on tuettu ja CEPEJ:n toimintaan on osallistuttu. Selvitetään, onko edelleen tarvetta oikeusapuohjaukselle, vai korvataanko valtakunnallinen oikeusapuohjauksen puhelinnumero oikeusaputoimistoissa jo annettavalla oikeusapuohjauksella ja neuvonnalla. (OHO) Toteutuma: Valtakunnallisen oikeusapuohjauksen hallinnointi on siirretty Joensuun oikeusaputoimistosta Espoon oikeusaputoimistoon. Valtakunnallinen puhelinnumero on edelleen käytössä. Siirretään yksityisille asiamiehille tehtävät oikeusapupäätökset pois pääkaupunkiseudun ruuhkaisista oikeusaputoimistoista. Kohdennetaan vapautuvat resurssit toimistojen jonotusajan lyhentämiseen. Tuetaan oikeusaputoimistoja uusien säädösten ja toimintatapojen omaksumisessa ohjeilla ja koulutuksella. Kehitetään oikeusapuasioiden raportointia uudesta järjestelmästä. (OHO) Toteutuma: Yksityisille asiamiehille tehtävät oikeusapupäätökset on keskitetty 25 pääkaupunkiseudun ulkopuoliseen oikeusaputoimistoon. Yksityisten asiamiesten raportoinnin kehittäminen ei ole toteutunut tavoitteen mukaisesti, koska asiankäsittelyjärjestelmän käyttöönotto on viivästynyt. Tavoitteena on lyhentää asioiden käsittelyn kokonaiskestoa tehostamalla seurantaa käsittelyn kaikissa vaiheissa esitutkinnasta tuomioistuinkäsittelyn päättymiseen sekä viranomaisten paikallista yhteistyötä. Valmistellaan mennessä suunnitelma sekä päätetään jatkotoimenpiteistä ja resurssien kohdentamisesta sen varmistamiseksi, että rikosasioiden käsittelyssä esitutkintaviranomaisissa, syyttäjälaitoksessa ja tuomioistuimissa ei synny kohtuuttoman pitkiä kokonaiskäsittelyaikoja. (OHO, KPO) Toteutuma: Oikeusministeriö ja sisäasiainministeriö asettivat työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia kokonaissuunnitelma toimenpiteistä oikeusprosessin pitkittymisen estämiseksi. Työryhmän raportti valmistui ja sen pohjalta asetettiin oikeusministeriön kansliapäällikön johdolla toimiva jatkotyöryhmä. Holhoustoimen edunvalvontapalveluita järjestetään 41 valtion oikeusaputoimistossa. Tavoitteena on, että jatkossa näitä palveluja voitaisiin järjestää entistä enemmän ostopalveluina. Selvitetään ostopalvelumahdollisuudet ja linjataan niitä koskevat periaatteet. Asetetaan tammikuussa 2010 työryhmä selvittämään ostopalvelujen hankkimiseen liittyvät asiat toukokuun loppuun mennessä ja esittämään loppuraportissaan vuoden 2010 loppuun mennessä, millä periaatteilla ostopalveluja hankitaan. (OHO) Toteutuma: Edunvalvonnan ostopalveluja oikeusaputoimistoissa selvittäneen työryhmän mietintö julkaistiin vuoden 2010 lopussa (mietintöjä ja lausuntoja 86/2010). Työryhmän esityksen mukaan

18 18 edunvalvontapalveluita tuottavat pääsääntöisesti valtion oikeusaputoimistot. Työryhmän esityksen mukaan ostopalvelun hankkiminen on erityisesti tarpeen tuottavuusohjelman mukaisen henkilöstön vähentämisen (55 htv) vuoksi. Lisäksi ostopalvelua tulisi käyttää muun muassa edunvalvontapalveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi. Jatketaan yleisen edunvalvonnan valtakunnallisen tietojärjestelmän kehittämishanketta. Toteutuksen laajuus riippuu saatavan rahoituksen määrästä. Tavoitteena on ottaa järjestelmä käyttöön vuonna (OHO, THY) Toteutuma: Rahoitus on kunnossa ja hanke etenee aikataulussa. Yleisen edunvalvonnan tietojärjestelmäliikenneohjelman käyttöönotto tapahtunee toimistoittain lokakuuhun 2011 mennessä. Lisätään edunvalvontavaltuutuksen käyttöä tiedottamalla edelleen siitä hallinnonalan ja sidosryhmien tilaisuuksissa. (OHO) Toteutuma: Edunvalvontavaltuuksia on vahvistettu vuosien aikana 700 kappaletta ja niitä on voimassa 372 kappaletta. Edistetään velallisten selviytymistä. Ulosottovelallisten selviytymistä kuvaavat ulosottovelallisten ja maksuhäiriöisten lukumäärät. Tavoitteena on hillitä kummankin kasvua. Ulosottovelallisia oli vuoden 2008 lopussa ja tavoite vuonna 2009 on enintään ja vuonna 2010 enintään Maksuhäiriömerkintä oli henkilöllä vuonna Määrän arvioidaan kasvavan henkilöön vuosina Torjutaan luottotappioita. Tehokkaalla perinnällä pyritään ehkäisemään velkaongelmien pahenemista ja turvaamaan velkojan saatavia. Tavoitteena on periä 690 miljoonaa euroa (702 miljoonaa euroa vuonna 2008, vuoden 2009 alkuperäinen arvio 680 miljoonaa euroa ja ennuste 710 miljoonaa euroa). Korostetaan ulosottoperinnän joutuisuutta ja etupainotteisuutta. Pyritään pitämään keskimääräinen käsittelyaika hyvänä (6 kuukautta) ja eri mittareita seuraamalla valvotaan eri toimenpiteiden joutuisuutta asian vireille tulosta laskien. (OHO) Toteutuma: Keskimääräinen käsittelyaika oli 6,4 kuukautta ja pysyi asiamäärien kasvusta huolimatta kohtuullisella tasolla. Pyritään pitämään perinnän kustannukset kurissa. Ulosottomaksujen painopistettä siirrettiin ylempiin maksuluokkiin. Ulosottomaksujen osuutta kertymistä seurataan. (OHO) Toteutuma: Tehokkaalla perinnällä ja sen etupainotteisuudella on voitu hillitä perinnän kustannusten kasvua. Valtakunnanvoudinvirasto seuraa ulosottomaksujen suhdetta kertymiin valtakunnan tasolla ja ulosottovirastoittain kertymätilastoista, joissa on eritelty hakijalle tilitetty osuus ja ulosottomaksuna valtiolle tilitetty osuus kertymästä. Vakiinnutetaan ulosoton uusi keskushallinto ja haetaan sille optimaalinen työnjako suhteessa oikeusministeriöön. Valtakunnanvoudinviraston tehtävät yksityiskohdittain tarkennetaan ja sen työnkulku vakiinnutetaan työjärjestyksessä ja käytännön työssä. (OHO) Toteutuma: Valtakunnanvoudinviraston työjärjestys on vahvistettu

19 19 Velkajärjestelyjärjestelmien ajantasaisuutta arvioidaan tarkoituksena saada hallintaan velkaongelmat, joita kansalaisille ja yrityksille aiheutuu vaikeasta taloustilanteesta. Valmistellaan ehdotukset yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain uudistamisesta. Syyskuussa 2009 asetetun työryhmän määräaika on Ensi vaiheessa valmistellaan ehdotus velkajärjestelylain maksuohjelman kestoa koskevan säännöksen tarkistamiseksi. Tavoitteena on antaa tätä koskeva HE vuonna (LAVO) Toteutuma: Hallituksen esitys 52/2010 vp annettiin eduskunnalle, se hyväksyttiin ja tuli voimaan Oikeushallinnon koulutus Vakiinnutetaan tuomarikoulutuksen ohjausryhmien toiminta ja vaikuttavuus tuomarikoulutuksen ohjauksessa. (OHO) Toteutuma: Hallintotuomioistuinten koulutuksen ohjausryhmä toimi ja sille on luotu toimintaa palveleva rooli ja aikataulutus. Yleisten tuomioistuinten koulutustyöryhmän toiminta ei vielä vakiintunut vuonna Jatketaan käräjäoikeuksien rakennemuutoksen vakiinnuttamista laamannien ja lähiesimiesten johtamiskoulutuksella uuden johtamisjärjestelmän ja organisaation toimivuuden varmistamiseksi. (OHO) Toteutuma: Laamannien ja lähiesimiesten koulutus on toteutettu suunnitellun mukaisesti. Lisäksi päätettiin tuottaa koulutusohjelma myös käräjäoikeuksien osastonjohtajille (toteutuma 2011). Kehitetään tuomareiden mahdollisuuksia syventää ammattitaitoaan erityistä osaamista vaativien asiaryhmien osalta. Huomioidaan taloustilanteen vaikutukset tuomarikoulutuksessa (talousrikoskoulutus, yrityssaneeraukset, konkurssit). (OHO) Toteutuma: Koulutuksessa on otettu huomioon erityisosaamisen asettamat vaatimukset. Koulutusta on järjestetty vahvistetun koulutussuunnitelman mukaisesti. Uusitaan kansliahenkilökunnan koulutusta organisaatiouudistuksen edellyttämällä tavalla ja parannetaan kansliahenkilökunnan koulutuksen saatavuutta. Osallistutaan auskultoinnin jatkokehittämiseen ja varaudutaan sen edellyttämään tutor -koulutukseen. (OHO) Toteutuma: Kansliahenkilöstön koulutus on toteutettu suunnitellun mukaisesti ja sen saatavuutta on parannettu. Tuomioistuinharjoitteluun liittyvä koulutus on siirtynyt vuodelle Johtamisen erikoisammattitutkintokoulutus (JET koulutus) jatkuu potentiaalisen johdon koulutuksena. (OHO) Toteutuma: Potentiaalisen johdon koulutus on siirretty vuodelle Jatketaan edunvalvonnan perehdyttämis- ja substanssikoulutusta. (OHO) Toteutuma: Tavoite toteutui.

20 20 Saatetaan loppuun käynnissä oleva apulaisvoutikoulutusohjelma. (OHO) Toteutuma: Saatettiin loppuun käynnissä oleva apulaisvoutikoulutusohjelma. Oikeustradenomi- ja oikeusmerkonomikoulutus jatkuu yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Oikeustradenomiopiskelijoille järjestetään harjoittelupaikkoja. (OHO) Toteutuma: Tradenomi- ja merkonomikoulutus ovat jatkuneet tavoitteen mukaisesti. Osallistutaan EJTN:n siviili- ja rikosoikeudellisiin projekteihin. (OHO) Toteutuma: Suomi on lähettänyt kiintiönsä mukaiset edustajat (tuomarit) projekteihin. Laaditaan koulutukselle laatujärjestelmä. (OHO) Toteutuma: Laatujärjestelmään liittyvät koulutussuunnittelu- ja työnjakoon liittyvät prosessit on mallinnettu. Laatujärjestelmän rakentamista jatketaan vuonna 2011 Muut oikeusturvan tavoitteet Pannaan täytäntöön hyväksytyt EU-säädökset (kuten sovitteludirektiivi) ja osallistutaan aktiivisesti vireillä olevaan valmistelutyöhön (kuten siviilituomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevan Bryssel I asetuksen muutos). (LAVO) Toteutuma: Sovitteludirektiivin täytäntöönpanoa tarkoittava hallituksen esitys 284/2010 vp annettiin eduskunnalle joulukuussa Komissio antoi ehdotuksensa Bryssel I asetuksen muuttamiseksi joulukuussa Jatketaan valmistelutyötä turvallisuusselvityksistä annetun lain uudistamiseksi. Asiaa valmistelevan työryhmän toimikausi päättyy Tavoitteena on antaa asiasta HE vuonna (LAVO) Toteutuma: Työryhmän määräaikaa jatkettiin. Työryhmä luovuttaa mietintönsä helmikuussa Jatketaan valmistelutyötä onnettomuustutkintaa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Asiaa valmistelevan työryhmän toimikausi päättyi Tavoitteena on antaa asiasta HE vuonna (LAVO) Toteutuma: Asiasta annettiin HE lokakuussa 2010 (HE 204/2010 vp). Käynnistetään yleisten tuomioistuinten asian- ja dokumentinhallinnan kehittämishanke vuoden 2010 alkupuolella mietintönsä jättävän asianhallintatyöryhmän esityksen perusteella. Hankkeen tavoitteena on vuoden 2010 aikana määritellä koko asianhallinnan käsittelyketju syyttäjälaitoksesta korkeimpaan oikeuteen. Määrittelyn perusteella vuoden 2010 loppupuolella arvioidaan suunnittelu- ja toteutusvaiheen kokonaiskustannukset. (OHO, THY) Toteutuma: Hanke (AIPA) on asetettu helmikuussa 2010 ja etenee aikataulussa. Hankkeen jatkovaiheet ovat riippuvaisia rahoituksesta.

21 21 Kehitetään hallintotuomioistuinten asianhallintaa ja sähköistä asiointia alkuvuodesta 2010 mietintönsä jättävän asianhallintatyöryhmän esitysten perusteella. (OHO, THY) Toteutuma: Hallintotuomioistuinten mittaristotyöryhmä on aloittanut työnsä muun muassa asianhallintajärjestelmien ja työmäärää kuvaavien mittaristojen kehittämiseksi. Erillisenä maahanmuuttoviraston ja oikeusministeriön välisenä hankkeena on jatkettu ns. UMAhanketta, jonka tarkoituksena on sähköisen asiakirjakierron mahdollistaminen maahanmuuttoviraston ja hallintotuomioistuinten kesken. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön ja hallinto-oikeuksien välisen päätöksen sähköisen tiedoksiannon mahdollistava ns. Vova-hanke on päättänyt työnsä ja tiedoksiantomenettely otettiin käyttöön kaikissa hallinto-oikeuksissa. Jatketaan hallintotuomioistuinten toimintaa ja tehokkuutta kuvaavien mittareiden kehittämistä. Valmisteleva mittaristotyöryhmä päättää selvitystyönsä , jonka jälkeen on tarkoitus perustaa varsinainen työryhmä. (OHO) Toteutuma: Kesäkuussa 2010 perustettiin hallintotuomioistuinten mittaristotyöryhmä, jonka toimikausi päättyy Työryhmän yhtenä keskeisenä tehtävänä on työmäärää kuvaavien mittaristojen laadinta. Oikeusavun laadun arviointia kehitetään työryhmämietinnöstä saatavan palautteen perusteella. Perustetaan tammikuussa 2010 työryhmä, joka suunnittelee arviointimenetelmien pilotoimisen. Pilotointi aloitetaan viimeistään syksyllä (OHO) Toteutuma: Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi on aloitettu helmikuussa Oikeusapuasioiden hoidon laatua arvioidaan erilaisin kyselyin eri osapuolille sekä vertaisarvioinnilla. Pilotointiin osallistuu yhdeksän oikeusaputoimistoa ja kuusi yksityistä asianajotoimistoa. Laadun arviointijärjestelmää kehitetään pilotoinnista saatavan palautteen perusteella. Kriminaalipolitiikka Kriminaalipolitiikan tavoitteena on rikollisuuden ja siitä aiheutuvien kustannusten vähentäminen. Tämä edellyttää useiden hallinnonalojen yhteistä tavoitteenasettelua ja yhteisiä toimintalinjoja. Erityisenä tavoitteena on väkivaltarikollisuuden vähentäminen. Erityisesti painotetaan naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan vähentämistä. Tavoitteena on myös, että väkivallan kokeminen ja rikoksen uhriksi joutumisen pelko edelleen vähenevät. Arvioidaan yhdessä Rikoksentorjuntaneuvoston kanssa rikoksentorjunnan asema ja merkitys osana kuntien laaja-alaista turvallisuussuunnittelua. Julkaistaan verkossa väkivallan vähentämisen tietopalvelu. (KPO) Toteutuma: Uusissa paikallisissa turvallisuussuunnitelmissa mainituista toimista yli kolmannes liittyy rikoksentorjuntaan. Yhteydenpitoa ja koordinointia sisäasiainministeriön nimittämien paikallisen turvallisuussuunnittelun ohjausryhmän ja sisäisen turvallisuuden sihteeristön kanssa on tiivistetty.

22 22 Arviointi jatkuu vuonna Väkivallan vähentämisen tietopalvelun julkaiseminen on viivästynyt vuoden 2011 kevätkaudelle. Edistetään ja seurataan niiden ehkäisytoimien täytäntöönpanemista, jotka on valittu painopisteiksi vuoden 2008 lopussa päättyneen väkivallan vähentämisohjelman arvioinnin perusteella. Kehitetään väkivallan riskin arviointimenetelmiä ja edistetään niiden käyttöönottoa erityisesti lähisuhdeväkivallan uusiutumisen ehkäisemiseksi. Seurataan rangaistusjärjestelmässä toteutettavia väkivallan vähentämisohjelmia. (KPO) Toteutuma: Väkivallan ehkäisytoimet sisällytettiin Sisäisen turvallisuuden ohjelmaan (STO), jossa seurataan, arvioidaan ja raportoidaan toimien etenemistä. Väkivaltajaosto ei siksi ole tehnyt toimien etenemisestä erillisarviota. Seuraava STO:n arviointiraportti julkaistaan maaliskuussa Moniammatilliseen yhteistyöhön perustuvaa lähisuhdeväkivallan riskin MARAK - arviointimenetelmää pilotoidaan kolmella paikkakunnalla. Uusintarikollisuuden vähentämiseen tähtääviin ohjelmiin osallistui vankiloissa edellisvuotta useampi rangaistustaan suorittava. Seksuaalirikoksista tuomituille tarkoitetun perusohjelman (STOP) on vuoden 2010 loppuun mennessä käynyt läpi lähes 170 vankia. Väkivaltarikoksiin syyllistyneille vangeille suunnattuun OMA -ohjelmaan on osallistunut vuoden 2010 loppuun mennessä myös noin 170 vankia. Vuonna 2010 toteutettiin lähisuhdeväkivallan katkaisuun motivoivan ryhmäohjelman (Unbeatables) ohjaajakoulutus, ja ryhmien vetäminen voidaan aloittaa vuonna Uhripolitiikan tavoitteista ja toimista laaditaan toimenpidesuunnitelma uhrin asemaa koskevien tutkimustietojen, selvitysten ja kansainvälisten velvoitteiden pohjalta. Rikoksen uhrin aseman kehittämisessä painotetaan uhrin tarpeiden entistä parempaa huomioon ottamista käytännön oikeusprosessissa ja tukitoimissa sekä uudelleen uhriksi joutumisen ehkäisyä. (KPO, OHO) Toteutuma: Uhripoliittisesta toimintasuunnitelmasta on valmisteltu luonnos, jonka käsittely jatkuu oikeusministeriössä. Alkuvuodesta 2011 valmistuu arviomuistio lähestymiskiellon tehostamisesta elektronisen valvonnan keinoin. Edellyttäen, että riittävä lisärahoitus oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonaloille saadaan, annetaan HE rikoslain pahoinpitelysäännösten muuttamiseksi siten, että lähisuhde- ja työpaikkaväkivallan erityispiirteet tulevat nykyistä paremmin huomioonotetuiksi. (LAVO) Toteutuma: Hallituksen esitys 78/2010 vp annettiin eduskunnalle ja hyväksytyt lait tulivat voimaan Tavoitteena on antaa vuonna 2010 HE lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamisesta. (LAVO) Toteutuma: Hallituksen esitys 282/2010 vp annettiin eduskunnalle joulukuussa 2010.

23 23 Tavoitteena on, että rangaistusten täytäntöönpano vähentää tuomiota suorittavan riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin vapautumisen jälkeen. Lisätään valvotun koevapauden ja avolaitosten käyttöä vankeinhoidossa. (KPO) Toteutuma: Vankien avolaitossijoituksia on lisätty ja tavoite on saavutettu. Avolaitoksissa oli päivittäin keskimäärin 35 prosenttia vangeista, kun tavoitteeksi oli asetettu 33 prosenttia. Onnistuneiden avolaitossijoitusten osuus on myös hiukan lisääntynyt, joten määrän lisääminen ei ole lisännyt epäonnistumisia. Vuoden aikana vapautuneista vangeista vapautui avolaitoksista 40 prosenttia, kun vastaava luku vuonna 2008 oli 34 prosenttia. Valvotun koevapauden käytölle asetettua tavoitetta ei saavutettu. Talousarvioesityksessä tavoitteeksi asetettiin, että valvotussa koevapaudessa olisi vuonna 2010 keskimäärin 150 vankeusvankia. Tulossopimuksessa tarkistettiin tavoitteeksi 130. Valvotussa koevapaudessa oli päivittäin keskimäärin 102 vankia. Tavoitteen saavuttamista vaikeutti tuottavuusohjelman mukainen henkilötyövuosien vähentäminen, sillä valvotun koevapauden yksilökohtainen valmistelu ja valvontatehtävät vaativat runsaasti henkilöstöresursseja. Valmistellaan ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta tuomittavan valvontarangaistuksen käyttöönottoa ja sähköistä valvontaa vankeuden täytäntöönpanon tukena. Tavoitteena on antaa HE valvontarangaistuksesta helmikuussa (KPO) Toteutuma: Hallituksen esitys (17/2010 vp) annettiin maaliskuussa Lait hyväksyttiin eduskunnassa Valmistellaan säännökset velvoitteellisen lääkehoidon liittämisestä osaksi seksuaalirikoksista tuomittujen vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa. Tavoitteena on antaa asiasta HE loppuvuonna (KPO) Toteutuma: Hallituksen esitys (310/2010 vp) annettiin joulukuussa Valmistellaan toimikuntatyönä yhdyskuntaseuraamusten kokonaisuudistusta. Toimikunnan määräaika päättyy vuonna (KPO) Toteutuma: Toimikunnan työ etenee aikataulussaan. Laatimansa työsuunnitelman mukaisesti toimikunta perehtyi vuonna 2010 yhdyskuntaseuraamusten nykytilaan Suomessa sekä eräissä vertailumaissa ja jatkaa työtään vuonna 2011 keskittyen uudistusehdotusten kartoittamiseen ja selvittämiseen. Rangaistusten täytäntöönpanossa kehitetään ehdolliseen rangaistukseen tuomittujen nuorten valvontaa ja nuoren rikoksentekijän tilanteen selvittämistä. (KPO) Toteutuma: Nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämistä ja ehdollisen vankeuden valvontaa koskevat HE:t annettiin eduskunnalle vuonna 2010, ja lait tulivat voimaan Niin ikään annettiin ehdollisen vankeuden valvontaa koskevaa lakia täsmentävä valtioneuvoston asetus. Jatketaan Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kehittämistä tekemällä tarvittavat tarkistukset vankeuslakiin ja muuhun lainsäädäntöön. Tavoitteena on antaa asiasta HE vuoden 2010 alkupuoliskolla. Samanaikaisesti valmis-

24 24 tellaan rangaistusten täytäntöönpanoon liittyvien tietojärjestelmien yhdenmukaistamista. Muutenkin seurataan ja tuetaan uudistuksen täytäntöönpanoa. (KPO, THY) Toteutuma: Hallituksen esitys rikosseuraamusalan organisaatiouudistukseen liittyvien lakien muuttamiseksi (HE 279/2010 vp) annettiin eduskunnalle joulukuussa. Täytäntöönpanoon liittyvien tietojärjestelmien yhdenmukaistamisesta on tehty esiselvitys vuonna 2010 ja työtä jatketaan vuosina suunnitelmien tarkentamisella. Valmistellaan rikosseuraamusprosessiin liittyvien Vankeinhoitolaitoksen ja Kriminaalihuoltolaitoksen asiakastietojärjestelmien yhdenmukaistamista. (KPO, THY) Toteutuma: Rikosseuraamuslaitoksen teettämästä selvityksestä ilmeni, että nykyiset rangaistusten täytäntööpanon asiakastietojärjestelmät ovat tulleet elinkaarensa päähän. Järjestelmille ei voida enää muutaman vuoden jälkeen taata riittävää tietoturva- ja muuta tukea. Uuden asiakastietojärjestelmän hankkiminen on tarkoitus kirjata vuosien kehyspäätökseen. Täytäntöönpanoon liittyvien tietojärjestelmien yhdenmukaistamisesta on tehty esiselvitys vuonna 2010 ja työtä jatketaan vuosina suunnitelmien tarkentamisella. Rangaistuslajivalinnan vaikutusta rattijuopumuksen uusimiseen koskeva Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimus valmistuu vuonna Sen ja Rikosseuraamusviraston selvitysten perusteella arvioidaan, miten eri seuraamusten uusimisvaikutusten selvittämistä tulisi jatkaa. (KPO) Toteutuma: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimukset rangaistuslajivalinnan vaikutuksesta rikoksen uusimiseen rattijuopumusten, varkausrikosten ja pahoinpitelyrikollisuuden osalta julkaistaan vuoden 2011 aikana. Rikosseuraamusvirastossa selvitetään ehdottomaan vankeusrangaistukseen, valvottuun koevapauteen ja yhdyskuntapalveluun tuomittujen uusintarikollisuutta. Tarvetta jatkotutkimuksille arvioidaan tutkimusten ja selvitysten julkaisemisen jälkeen. Tavoitteena on rikosvastuun joutuisa toteuttaminen. Tuetaan ja edellytetään erityisesti vaativien rikosasioiden käsittelyn kokonaiskeston lyhentämistä poliisin ja syyttäjän esitutkintayhteistyötä tehostamalla sekä syyttäjien ja tuomioistuinten yhteistyöllä. Tuetaan syyttäjien roolin vahvistamista esitutkinnassa. (KPO, OHO) Toteutuma: Esitutkintayhteistyö on ollut vuonna 2010 eräs laadullisista tulostavoitteista syyttäjälaitoksen toiminnan tehostamiseksi. Erityisesti syyttäjien osallistumista yhteistyössä tutkinnanjohtajien kanssa kirjallisten tutkintasuunnitelmien laatimiseen on lisätty. Syyteharkinnan joutuisuutta koskevat tulostavoitteet savutettiin vuonna Tavoitteen saavuttamista ovat edistäneet useat tekijät, kuten jatkuvasti kehittyvä ja tehostuva esitutkintayhteistyö erityisesti vaativissa rikosasioissa. Tuomioistuinten huomiota on kiinnitetty kokonaiskeston pitkittymisen estämiseen ja viranomaisyhteistyön merkitykseen.

25 25 Tavoitteena on vuonna 2010 antaa HE esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilainsäädännön kokonaisuudistukseksi, jossa selkeytetään sääntelyä ja menettelyä sekä otetaan tasapainoisesti huomioon perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen ja esitutkinnan tehokkuus. Esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilainsäädännön uudistamisen yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota sukupuolivaikutusten arviointiin. (LAVO) Toteutuma: Hallituksen esitys 222/2010 vp annettiin eduskunnalle lokakuussa Uudistetaan syyttäjälaitoksen hallintoa koskeva lainsäädäntö. Tavoitteena on antaa asiasta HE syksyllä (KPO) Toteutuma: Hallituksen esitys (HE 286/2010 vp.) annettiin eduskunnalle Uudistetun lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan syksyllä Talousrikollisuuden ja harmaan talouden vastaista toimintaa tehostetaan vahvistamalla ulosoton erikoisperintää. Perinnän painopistettä siirretään vaativan perinnän ja erikoisperinnän suuntaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Pyritään maanlaajuiseen erikoisperintäorganisaatioon nykyisten Helsingin ja Rovaniemen yksiköiden sijasta. (OHO) Toteutuma: Erikoisperintätyöryhmän mietintö valmistui syksyllä 2010 ja valtakunnallinen erikoisperintä käynnistetään keväällä Muut kriminaalipolitiikan tavoitteet Tavoitteena on vuonna 2010 antaa HE lahjusrikossäännösten tarkistamiseksi EN:n korruptionvastaisen toimielimen (GRECO) antamien suositusten johdosta (mm. kansanedustajan lahjonta). (LAVO) Toteutuma: Hallituksen esitys 79/2010 vp annettiin eduskunnalle kesäkuussa Tavoitteena on vuonna 2010 antaa HE eläinsuojelurikosten seuraamuksien tehostamiseksi sekä HE metsästysrikosten seuraamuksien tehostamiseksi. (LAVO) Toteutuma: Hallituksen esitykset 97/2010 vp ja 221/2010 vp annettiin eduskunnalle syyskuussa ja lokakuussa Pannaan täytäntöön hyväksytyt EU-säädökset (kuten ympäristörikosdirektiivi) ja osallistutaan aktiivisesti vireillä olevaan valmistelutyöhön (kuten direktiivin lähestymiskieltojen vastavuoroisesta tunnustamisesta). Tavoitteena on vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen edistäminen, joka parantaa oikeusviranomaisten välistä yhteistyötä rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa. (LAVO, KPO) Toteutuma: Hallituksen esitys 157/2010 vp ympäristörikosdirektiivin täytäntöönpanoista annettiin eduskunnalle ja lait tulivat voimaan Useasta instrumentista neuvoteltiin Euroopan unionissa. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan kaikki jo hyväksytyt III pilarin instrumentit tulee viiden vuoden kuluessa muuttaa uutta oikeusperustaa vastaaviksi. Rikosoikeuden ja rikosprosessioikeuden alalla tämä tarkoittaa

26 26 neuvottelujen avaamista yli 30:stä lainsäädäntöinstrumentista ja hyväksymisen jälkeen uusien direktiivien täytäntöönpanoa kansallisesti. Tavoitteena on varmistaa rikosoikeusjärjestelmän johdonmukaisuus sekä EU:n rikosoikeusapu- ja vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmien tehokkuus ja käytännön toimivuus. (LAVO, KVY) Toteutuma: Joidenkin instrumenttien osalta neuvottelut ovat alkaneet. Laaditaan Rikosseuraamuslaitoksen investointisuunnitelma vuoden 2010 syyskuun loppuun mennessä. Työssä kiinnitetään erityistä huomiota naisvankien selliolosuhteiden parantamiseen. (KPO) Toteutuma: Rikosseuraamuslaitoksen investointiohjelma on tarkistettu TTS :n valmisteluprosessin yhteydessä. Tarkistettuun ohjelmaan sisältyy naisvankeja koskien Hämeenlinnan vankilan peruskorjaus ja naisille tarkoitettujen avolaitospaikkojen lisääminen. Kehysrahoituksen varmistuminen tarkoittaisi sitä, että vuoteen 2015 mennessä poistuisivat viimeisetkin paljusellit Suomen vankiloista. Suoritetaan OECD:n lahjonnan vastaisen työryhmän Suomen maatarkastuksen edellyttämät toimenpiteet. Perustetaan sisäasiainministeriön ja ulkoasiainministeriön kanssa työryhmä. (KVY) Toteutuma: Tavoite toteutui. Työryhmä perustettiin. Maatarkastus tehtiin kesällä 2010 ja OECD hyväksyi sen perusteella tehdyt suositukset lokakuussa Valmistellaan yhteistoiminnassa ulkoasiainministeriön ja sisäasiainministeriön kanssa Suomen osallistumista korruptionvastaisen YK-sopimuksen täytäntöönpanon seurantaan. (KVY) Toteutuma: Tavoite toteutui. Yhteistyössä ulkoasiainministeriön ja sisäasiainministeriön kanssa Suomeen kohdistuva maatarkastus käynnistyi syksyllä 2010 ja raportti valmistuu keväällä Kansalaisten oikeussuhteet Tavoitteena on turvata kansalaisten toiminnan ja valinnan vapaus ja siten lisätä yhteiskunnan, talouden ja kansalaisten toimeliaisuutta ja hyvinvointia. Tavoitteena on syksyllä 2010 antaa HE sähköisestä kiinteistönvaihdannasta ja sähköisestä asioinnista kirjaamisviranomaisessa. Tavoitteena on luoda kiinteistön kauppaa ja luottojärjestelyä varten vaihtoehtoinen toimintatapa, joka olisi nykyistä vaivattomampi ja edullisempi. (LAVO) Toteutuma: HE 146/2010 vp annettiin eduskunnalle ja lainsäädäntö vahvistettiin sen pohjalta Voimaantulosta säädetään erikseen. Maanvuokralain tarkistamista valmisteleva työryhmä antaa mietintönsä Tavoitteena on syksyllä 2010 antaa HE maanvuokralain muuttamisesta. (LAVO) Toteutuma: HE 145/2010 vp annettiin eduskunnalle ja sen pohjalta vahvistettu lainsäädäntö tuli voimaan

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 ISSN 1458-6436 ISBN

Lisätiedot

Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2012

Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2012 Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 1 1. TOIMINTAKERTOMUS...4 1.1. JOHDON KATSAUS...4 1.2. LEDNINGENS ÖVERSIKT...6 1.3. YHTEISKUNNALLISEN VAIKUTTAVUUDEN JA TOIMINNALLISEN TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO. Oikeusministeriön n

TOIMINTA JA HALLINTO. Oikeusministeriön n TOIMINTA JA HALLINTO verksamhet och förvaltning 2015 Oikeusministeriön n t s vuo 201 TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING x 2015 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta

Lisätiedot

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2013

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 2013 Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta 14.3.2014 Julkaisun nimi Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön (KPY 150) tilinpäätös vuodelta Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Oikeusministeriö

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:14 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2007

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006 TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006

Lisätiedot

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 197/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 197/2009

Lisätiedot

LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen

LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen 1 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS... 9 2.1 OIKEUSMINISTERIÖ... 9 2.1.1 Oikeusministeriön toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadun hallinta... 9 2.1.2. Oikeusministeriön

Lisätiedot

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2006. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2006

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2006. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2006 Sisällysluettelo: Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2006 Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2006 Oikeushallinto-osaston tulostavoiteasiakirja 2006 Kriminaalipoliittisen osaston tulostavoiteasiakirja

Lisätiedot

Oikeusministeriön toiminta ja taloussuunnitelma 2013 2016

Oikeusministeriön toiminta ja taloussuunnitelma 2013 2016 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 1/2012 Oikeusministeriön toiminta ja taloussuunnitelma 2013 2016 1/2012 Oikeusministeriön toiminta ja taloussuunnitelma 2013 2016 Oikeusministeriö, Helsinki

Lisätiedot

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2005. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2005

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2005. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2005 Sisällysluettelo: Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2005 Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2005 Oikeushallinto-osaston tulostavoiteasiakirja 2005 Kriminaalipoliittisen osaston tulostavoiteasiakirja

Lisätiedot

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

Toimintolaskennan kehittämishanke

Toimintolaskennan kehittämishanke Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 20/2010 Toimintolaskennan kehittämishanke Projektiryhmän loppuraportti 20/2010 Toimintolaskennan kehittämishanke Projektiryhmän loppuraportti Oikeusministeriö,

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Sisäministeriö - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2014

Sisäministeriö - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2014 Sisäministeriö - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 214 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 8/215 Hallinto Sisäministeriö Helsinki 215 ISSN 2341-8524 ISBN 978-952-324-23- (nid.) ISBN 978-952-324-24-7 (PDF) SISÄMINISTERIÖ

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS KUOPION HALLINTO-OIKEUS OULUN HALLINTO-OIKEUS ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS TURUN

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 4/4: Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 4/4: Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 4/4: Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta Hallituksen julkaisusarja 4 /2014 Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 4/4: Toimenpiteet eduskunnan lausumien

Lisätiedot

Toteutuvatko turvallisuustalkoot?

Toteutuvatko turvallisuustalkoot? LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:1 Toteutuvatko turvallisuustalkoot? Seurantaraportti kansallisen rikoksentorjuntaohjelman toteutuksesta LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:1 Toteutuvatko turvallisuustalkoot?

Lisätiedot

R I SE RIKOSSEURAAMUSLAITOS

R I SE RIKOSSEURAAMUSLAITOS R I SE RIKOSSEURAAMUSLAITOS 5.11.2012 20/01112012 Oikeusministeriö Kriminaalipoliittinen osasto RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Oheisena lähetämme Rikosseuraamuslaitoksen

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019

Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 10.11.2014 1 (26) Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3 1. Rikosseuraamuslaitoksen visio ja keskeiset tavoitteet... 5 2. Toimintaympäristön

Lisätiedot

16/2013. Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013-2025

16/2013. Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013-2025 16/2013 Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013-2025 i Mietintöjä ja lausuntoja Betänkanden och utlåtanden 16/2013 Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013-2025 Oikeusministeriö, Helsinki

Lisätiedot

OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA ITALIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7.-31.12.2014

OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA ITALIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7.-31.12.2014 OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA ITALIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7.-31.12.2014 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 6/2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Helsinki 2009 Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013

Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 2/2014 Rikosseuraamuslaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 14.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 1 1.1 Johdon katsaus..

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 17/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 19.3.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot

Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa

Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma vuosille 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS 37580 38876 33011 Ratkaistu Saapunut Vireillä 31.12. Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun

Lisätiedot

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO ULOSOTTOLAITOS 2010 sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot