Helsingin käräjäoikeus 3 os nro (liitteenä) Tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettua keskeyttämismääräystä koskeva hakemusasia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettua keskeyttämismääräystä koskeva hakemusasia"

Transkriptio

1 Helsingin hovioikeus Päätös Antamispäivä Nro 1687 Diaarinumero S 11/3097 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 3 os nro (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuoli Tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettua keskeyttämismääräystä koskeva hakemusasia Elisa Oyj Musiikkituottajat - IFPI Finland ry edustaen seuraavia äänitetuottajia EMI Finland Oy Ab Sony Music Entertainment Finland Oy Universal Music Oy Warner Music Finland Oy Valitus Elisa Oyj on vaatinut, että käräjäoikeuden päätös kumotaan ja Musiikkituottajat - IFPI Finland ry:n hakemus hylätään. Elisa Oyj on toissijaisesti vaatinut, että asia palautetaan käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. Elisa Oyj on lisäksi vaatinut, että Musiikkituottajat - IFPI Finland ry velvoitetaan korvaamaan Elisa Oyj:n oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa eurolla ja hovioikeudessa ,50 eurolla korkoineen. Päätöksessä määrättiin muuta tai enemmän kuin oli vaadittu Käräjäoikeuden päätös (päätös) ei täyttänyt oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 3 :n 1 momentissa tuomiolle asetettuja vaatimuksia. Käräjäoikeus oli määrännyt muuta tai enemmän kuin Musiikkituottajat - IFPI Finland ry (Musiikkituottajat) oli vaatinut. Muutokset eivät olleet olleet vähäisiä, vaan käräjäoikeus oli antanut täysin hakemuksesta poikkeavan keskeyttämismääräyksen (keskeyttämismääräys).

2 2 Musiikkituottajien keskeyttämismääräyshakemus oli ollut niin epäselvä, ettei se ollut täyttänyt oikeudenkäymiskaaren 8 luvun 2 :ssä asetettuja yksilöintivaatimuksia. Hakemuksessa ei ollut yksilöity tekijänoikeusloukkaukseen liittyviä domain-nimiä ja IP-osoitteita tai sitä, miten ne oli pitänyt määritellä. Käräjäoikeuden olisi tullut hylätä Musiikkituottajien hakemus eikä muokata sitä oma-aloitteisesti. Musiikkituottajat oli vaatinut, että Elisa määrättiin estämään asiakkaidensa pääsy The Pirate Bay -nimiseen Internet-palveluun (palvelu). Musiikkituottajat ei ollut kuitenkaan vaatinut, että Elisa olisi määrätty toteuttamaan sanottu esto jollain tietyillä teknisillä tai organisatorisilla toimilla. Musiikkituottajat oli ainoastaan perusteluissa viitannut mahdollisiin toimiin hakemansa määräyksen toteuttamiseksi. Päätöksen mukainen keskeyttämismääräys oli sellaisten perusteluissa mainittujen toimenpiteiden mukainen, jotka eivät olleet sisältyneet Musiikkituottajien vaatimuksiin ja joihin Elisa ei ollut saanut vastata. Päätös oli osin Musiikkituottajien vaatimuksia laajempi ja osin niitä suppeampi. Musiikkituottajien vaatimus oli kohdistunut vain Elisan omien asiakkaiden pääsyn estämiseen palveluun. Päätöksen mukainen keskeyttämismääräys vaikutti kuitenkin muihinkin kuin Elisan asiakkaisiin ja palvelun lisäksi muun muassa sähköpostiliikenteeseen. Keskeyttämismääräys oli myös vaadittua suppeampi siten, ettei se käytännössä estänyt Elisan asiakkaiden pääsyä palveluun. Edellä todetun vuoksi Elisa ei ollut saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Päätöksen kumoaminen ei sen sijaan aiheuttanut Musiikkituottajille oikeudenmenetyksiä, koska se voi tehdä uuden yksilöidyn hakemuksen. Päätös ei perustunut esitettyyn näyttöön, sitä ei ollut perusteltu eikä se ollut täytäntöönpanokelpoinen Musiikkituottajat oli esittänyt vain vähän näyttöä keskeyttämismääräyksen edellytysten täyttymisestä. Esitettyjen toimenpiteiden kustannusvaikutuksia ja niistä aiheutuvia vahinkoja ei ollut arvioitu eikä keskeyttämismääräyksen vaikutuksia Elisan oikeuksiin ollut siten voitu arvioida. Musiikkituottajat ei ollut osoittanut, että keskeyttämismääräys olisi ollut mahdollista toteuttaa jollakin sen perusteluissa esittämistä toimenpiteistä tai että toimenpiteet olisivat vaikuttaneet Musiikkituottajien edustamien oikeudenhaltijoiden oikeuksiin. Musiikkituottajat ei ollut esittänyt näyttöä siitä, että keskeyttämismääräys vaikuttaisi vain palveluun liittyviin domain-nimiin ja IP-numeroihin. Yksittäisen IP-osoitteen takana saattoi olla useita asiakkaita tai muitakin kuin palvelun käyttäjiä. IP-osoitteen sulkeminen esti kaiken liikenteen sen takana olevien asiakkaiden kanssa. Musiikkituottajien viittaamat ulkomaisten tuomioistuinten määräykset olivat koskeneet tiettyjä domain-nimiä, niiden alias-nimiä, alidomain-nimiä ja IP-osoitteita, mikä oli mahdollistanut keskeyttämismääräyksen vaikutusten arvioinnin. Päätös ei täyttänyt ulosottokaaressa tuomiolle asetettuja vaatimuksia. Keskeyttämismääräys oli epäselvä eikä siitä käynyt ilmi, mihin toimiin Elisan

3 3 tuli ryhtyä. Päätös oli siten täytäntöönpanokelvoton ja lainvastainen. Domain-nimiä ja IP-osoitteita ei ollut määritelty päätöksessä. Palvelussa käytetyt domain-nimet ja IP-osoitteet olivat myös hankalasti määriteltävissä. Esimerkiksi thepiratebay.org ja piratebay.org olivat eri domain-nimiä. Päätöksen liitteessä 1 (liite 1) viitattiin vain kahteen domain-nimeen, thepiratebay.org ja torrents.thepiratebay.org. Yhden domain-nimen tai IP-osoitteen takana saattoi lisäksi olla useita käyttäjiä tai palveluja eikä päätöksen perusteella ollut selvää, tuliko yhden käyttäjän väärinkäytöksen perusteella poistaa koko domain-nimi tai sulkea IP-osoite. Päätöksessä ei ollut yksilöity nimipalvelinta, jolta Elisa velvoitettiin poistamaan domain-nimet. Elisa operoi useita ja myös kolmansien omistuksessa olevia nimipalvelimia. Päätöksessä ei ollut yksilöity, koskiko se kaikkea vai ainoastaan Elisan asiakkaiden IP-liikennettä. Päätös saattoi yksilöimättömyytensä vuoksi kattaa myös sähköposteissa käytetyt domain-nimet ja IP-osoitteet. Palvelu ei perustunut sähköpostin käyttöön eikä keskeyttämismääräyksen tullut kohdistua sähköposteihin. Päätös edellytti Elisalta tiettyjä toimenpiteitä domain-nimien ja IP-osoitteiden osalta, joita käytettiin liitteessä 1 viitattujen teosten jakeluun. Päätöksestä ei käynyt ilmi, miten ja kenen tuli selvittää nämä domain-nimet ja IPosoitteet. Tällainen näytön ja tulkintakysymysten arviointi ei voinut olla ainakaan Elisan tehtävä. Siten ilmeisesti Musiikkituottajien tuli ulosottovaiheessa esittää selvitystä siitä, että tiettyä domain-nimeä ja IP-osoitetta käytettiin liitteessä 1 viitattujen teosten jakeluun. Ulosottomenettely ei kuitenkaan soveltunut näytön vastaanottamiseen. Tästä huolimatta Helsingin ulosottovirasto (ulosottovirasto) oli hyväksynyt täytäntöönpanon kohteeksi Musiikkituottajien täytäntöönpanohakemuksessaan ilmoittamat domain-nimet ja IP-osoitteet. Menettelyssä ei ollut ilmeisesti tutkittu, käytettiinkö sanottuja domain-nimiä ja IPosoitteita liitteessä 1 lueteltujen teosten levittämiseen. Kohtuullisuusarviointi ja suhteellisuusperiaate Tekijänoikeuslain 60 c :n 1 momentissa edellytettyä kohtuullisuusarviointia ei ollut tehty. Musiikkituottajat ei ollut esittänyt näyttöä keskeyttämismääräyksen hyödyistä. Vaikutti ilmeiseltä, että määräyksen vaikutukset tekijänoikeutta loukkaavan materiaalin jakeluun olivat olemattomat tai vähäiset. Keskeyttämismääräyksestä johtuvat rajoitukset ja haitta muille suojattaville eduille oli sen sijaan huomattava. Päätös oli siten suhteeton sillä saavutettuun hyötyyn ja kohtuuton suhteessa Elisan oikeuksiin. Päätöksen toimeenpanon vaatimat toimenpiteet aiheuttivat Elisalle huomattavia kuluja suunnitteluun, tekniseen toteutukseen ja ylläpitoon liittyen. Jos keskeyttämismääräys vaikutti kolmansiin osapuoliin, Elisa saattoi joutua korvausvastuuseen näitä kolmansia kohtaan. Tämä oli kohtuutonta ottaen vielä huomioon sen, että Musiikkituottajat oli kohdistanut keskeyttämismääräyshakemuksensa vain yhteen keskenään kilpailevista toimijoista. Keskeyttämismääräys oli myös perusoikeuksien rajoittamista koskevan suhteellisuusperiaatteen vastainen. Keskeyttämismääräys rajoitti olennaisesti

4 4 sananvapautta sekä Elisan elinkeinovapautta ja omistusoikeutta eivätkä sanottujen perusoikeuksien rajoittamisen edellytykset olleet täyttyneet. Päätöksellä ei voitu saavuttaa toivottua seurausta. Keskeyttämismääräystä tehokkaampi keino estää tekijänoikeusloukkaukset olisi ollut estää palvelun pääasiassa käyttämien IP-osoitteiden liikenne osoitteiden rekisteröintimaassa Saksassa tai niiden haltijan kotipaikassa Ruotsissa. Tällainen menettely olisi rajoittanut Elisan ja sen asiakkaiden oikeuksia vähemmän kuin haettu keskeyttämismääräys. Määräys vaaransi kolmansien oikeuksia Päätös vaaransi tekijänoikeuslain 60 c :n 4 momentin vastaisesti myös kolmansien oikeuden lähettää ja vastaanottaa viestejä, koska sen voi tulkita kohdistuvan sekä loukkaavassa käytössä että yhteiskäytössä oleviin domain-nimiin ja IP-osoitteisiin. Päätös kattoi myös sellaisia domain-nimiä ja IP-osoitteita, jotka toimivat samalla sähköpostiosoitteina, ja kohdistui siten myös henkilöihin, joiden ei edes väitetty loukkaavan Musiikkituottajien edustamien oikeudenhaltijoiden oikeuksia. Väliaikaisen keskeyttämismääräyksen edellytykset eivät olleet täyttyneet ja se oli tullut kohdistaa varsinaisiin loukkaajiin Tekijänoikeuslain 60 b :n nojalla keskeyttämismääräys tuli pääsääntöisesti antaa vain varsinaista loukkaajaa vastaan vireillä olevan käsittelyn yhteydessä. Musiikkituottajat ei ollut esittänyt näyttöä siitä, että sen edustamien äänitetuottajien edut vaarantuisivat, jos se ensin nostaisi keskeyttämismääräystä koskevan kanteen varsinaisia oikeudenloukkaajia vastaan. Loukkaajat olivat lisäksi olleet pitkään Musiikkituottajien tiedossa, mutta se ei ollut esittänyt mitään näyttöä tekijänoikeuslain 60 b :n mukaisen kanteen nostamisesta loukkaajia vastaan. Tekijänoikeuslain 60 c :n 3 momentin mukainen väliaikainen keskeyttämismääräys oli poikkeuksellinen. Se edellytti, että asian kiireellisyys sitä välittömästi vaati. Kysymyksessä olevassa tapauksessa keskeyttämismääräystä ei olisi ollut välttämätöntä antaa väliaikaisena. Loukkaus ja loukkaajat olivat jo pitkään olleet tiedossa. Väitettyä loukkausta ei voitu estää tai edes huomattavasti vähentää päätöksen täytäntöönpanolla. Musiikkituottajat ei ollut esittänyt muutakaan näyttöä väliaikaisen määräyksen välttämättömyydestä. Päätös oli EU-oikeuden vastainen Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) ratkaisussa Scarlet Extended SA v. Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) (asia C-70/10, Scarlet, tuomio ) oli käsitelty tekijänoikeuslain 60 c :n tulkinnan kannalta merkityksellisiä kysymyksiä. EUT oli todennut, että täsmentämätön ja välittäjän päätöksentekoa edellyttävä keskeyttämismääräys oli EU-oikeuden vastainen. Keskeyttämismääräys rinnastui Scarlet-asiassa ja EUT:n ratkaisussa Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) vastaan Netlog NV (asia C-360/10, Netlog, tuomio ) EU-oikeuden vastaiseksi todettuihin määräyksiin. Netlog-asiassa tuomioistuin vahvisti Scarlet-ratkaisussaan ns. vertaisverkkojen osalta toteamiensa periaatteiden

5 5 pätevän myös ns. hosting-palvelujen osalta. Netlog-ratkaisussa vahvistettiin, ettei tekijänoikeusloukkauksen tai keskeyttämismääräyksen teknisellä toteuttamistavalla ollut merkitystä arvioitaessa EU-oikeuden periaatteiden soveltamista. Palvelussa BitTorrent-tekniikkaa hyödyntävä tiedostojenjakopalvelu kuului Scarlet-asiassa tarkoittujen vertaisverkkojen piiriin. Scarlet- ja Netlog-asioissa oli kyse operaattorin velvollisuudesta suodattaa operaattorin oman verkon alueella tapahtuvan liikenteen seasta ne tiedostot, jotka sisälsivät tekijänoikeutta loukkaavaa materiaalia. Myös nyt kysymyksessä oleva päätös velvoitti Elisan selvittämään, mitkä domain-nimet ja IPnumerot olivat palvelun käyttämiä. Tällaisten domain-nimien ja IP-osoitteiden selvittäminen ei ollut yksinkertaista ja edellytti käytännössä koko Internetin läpikäyntiä eivätkä Elisan resurssit välittäjänä riittäneet tällaisen selvityksen tekemiseen. Keskeyttämismääräyksen mukainen domain-nimien poistaminen nimipalvelimelta ja liikenteen estäminen IP-numeroihin ei mahdollistanut laillisen ja laittoman sisällön erottelemista. Scarlet- ja Netlog-asiat erosivat päätöksestä siten, että viitatuissa tapauksissa oli kysymys tiedostojen suodatusjärjestelmästä (DPI-suodatus) ja päätöksessä keskeyttämismääräyksen tekninen toteuttamistapa oli domain-nimien poistaminen nimipalvelimelta (DNS-suodatus) ja IP-numeroiden esto (IPesto). DNS-suodatuksessa nimipalvelinta hallinnoiva Internetyhteyden tarjoaja esti nimipalvelinta selvittämästä tekstimuotoiseen Internet-osoitteeseen eli domain-nimeen liittyvää IP-numeroa. DNS-suodatus esti kaikkien estolistalla olevien domain-nimien löytymisen sekä sähköpostiliikenteen. Elisan asiakkaat eivät esimerkiksi voineet lähettää postia osoitteisiin tai IP-esto tarkoitti sitä, että Internetyhteyden tarjoaja esti estolistalla olevaan IP-osoitteeseen osoitetun liikenteen pääsyn kyseiseen osoitteeseen ohjaamalla kyseisen liikenteen roskiin. Musiikkituottajien alkuperäinen yksilöimätön hakemus piti lisäksi sisällään myös Scarlet- ja Netlog-asioissa tarkoitetun DPI-suodatuksen. Oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut Musiikkituottajien oli oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 :n perusteella korvattava Elisan oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut asiassa. Hakemus oli tarkoitushakuinen ja siinä vaadittu keskeyttämismääräys oli perusteeton, teknisesti toteuttamiskelvoton ja perusteettoman laaja. Vastaus Musiikkituottajat - IFPI Finland ry on vaatinut, että valitus hylätään ja Elisa Oyj velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa eurolla korkoineen. Päätöksessä ei määrätty muuta tai enemmän kuin oli vaadittu Päätöksessä oli määrätty siitä, mitä Musiikkituottajat oli oikeudenkäymiskaaren vaatimukset täyttäneessä hakemuksessaan vaatinut. Tämän lisäksi Musiikkituottajat oli päivätyssä lausumassaan todennut, että käräjäoikeus voi määritellä toimenpiteet, joihin Elisan oli ryhdyttävä pääsyn estämiseksi palveluun, sekä yksilöinyt tällaiset vähimmäistoimenpiteet. Keskeyttämismääräys oli näiden Musiikkituottajien vähimmäistoimenpiteiden

6 6 mukainen. Tekijänoikeuslain esitöiden perusteella oli lisäksi ollut mahdollista, että tuomioistuin olisi ainoastaan määrännyt Elisan keskeyttämään loukkaavaksi väitetyn aineiston saattamisen yleisön saataviin. Lakivaliokunnan lausunnon 5/2005 vp mukaisesti tekijänoikeuslain 60 c :ssä ei yksilöidä teknistä tapaa, jolla keskeyttämismääräys oli pantava täytäntöön, vaan se jäi kyseisen operaattorin harkintaan. Elisa oli saanut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja sillä oli ollut mahdollisuus tulla kuulluksi vaihtoehtoisista toimenpiteistä pääsyn estämiseksi palveluun. Musiikkituottajat oli esittänyt tällaisia vaihtoehtoisia keinoja, joista Elisalla oli ollut mahdollisuus esittää oma käsityksensä. Elisalle oli lisäksi varattu tilaisuus lausua kustannustehokkaimmasta tavasta estää sen asiakkaiden pääsy palveluun, mutta se ei ollut pyynnöstä huolimatta lausunut mitään tällaisesta soveltuvimmasta teknisestä toimenpiteestä. Päätös ei ollut Musiikkituottajien vaatimuksia laajempi. Päätös ei vaikuttanut tai estänyt Elisan asiakkaiden mahdollisuutta Internet-liittymänsä muuhun käyttöön eikä se kohdistanut valvontatoimenpiteitä Elisan asiakkaiden liikennöintiin. Keskeyttämismääräyksen vaikutukset eivät kohdistuneet myöskään sähköpostiliikenteeseen. Päätös perustui esitettyyn näyttöön, se oli perusteltu ja täytäntöönpanokelpoinen Päätös oli selkeästi perusteltu ja perustunut asiassa esitettyihin lausumiin ja kirjalliseen todisteluun. Perusteluissa oli käyty läpi sovellettavat säännökset, arvioitu tekijänoikeuden loukkaamista, palvelun ylläpitäjien asemaa, palvelun käyttäjiä, eston teknistä toteuttamista ja välittäjänä toimivan Elisan asemaa. Käräjäoikeus oli siten myös arvioinut kohtuullisuutta tekijänoikeuslain 60 c :ssä edellytetyllä tavalla. Musiikkituottajat oli esittänyt käräjäoikeudelle laajan näytön erityisesti palvelun loukkaavasta luonteesta sekä vaadittujen teknisten toimenpiteiden toteutettavuudesta ja tehosta. Päätös oli ollut tarkkarajainen, koska siinä oli määritelty keskeyttämismääräyksen kohteena oleva palvelu ja suoritettavat toimenpiteet. Ei voitu edellyttää, että päätöksessä olisi yksilöity seikkoja, jotka Elisa olisi voinut tuoda esille oikeudenkäynnin aikana tai jotka olivat yksin Elisan tiedossa. Päätös oli kohdistunut yksiselitteisesti niihin domain-nimiin ja IP-osoitteisiin, joita palvelu oli käyttänyt. Estämällä pääsy palveluun estettiin myös pääsy liitteessä 1 lueteltuun tekijänoikeutta loukkaavaan aineistoon. Sillä, mistä IP liikenne tuli, ei ollut merkitystä eikä IP-liikenteen luonne myöskään aiheuttanut lisävelvoitteita Elisalle. Palvelun käyttämien domain-nimien ja IP-osoitteiden selvittäminen oli Elisalle yksinkertainen ja nopea suoritus eikä se edellyttänyt Elisalta päätöksentekoa tulkintakysymyksistä. IP-osoitteet olivat kenen tahansa saatavilla julkisesta lähteestä. Jos päätöksessä olisi lueteltu palvelun käyttämät do-

7 7 main-nimet tai IP-osoitteet, oikeuden määräys olisi vanhentunut nopeasti, koska uusien nimen ja osoitteiden luominen oli kohtalaisen yksinkertaista. Päätös oli koskettanut vain Elisan käyttämiä ja operoimia nimipalvelimia, joiden avulla Elisa pystyi estämään pääsyn palveluun. Vain Elisa saattoi tietää käyttämänsä nimipalvelimet, jotka se oli ensimmäisen kerran ilmoittanut päivätyssä lausumassaan ulosottovirastolle. Palvelu ei tarjonnut sähköpostipalvelua tai -osoitteita eikä Elisan niitä koskevilla väitteillä ollut merkitystä asiassa. Keskeyttämismääräyksen täytäntöönpanokelpoisuus ilmeni myös siten, että Elisa oli laittanut sen täytäntöön ilman, että se olisi ollut kohtuutonta tai siitä olisi aiheutunut kohtuuttomia kustannuksia. Kohtuullisuusarviointi ja suhteellisuusperiaate Kohtuullisuusarviointi oli tehty. Päätöksessä punnittiin eri tahojen oikeuksia eikä Elisan tai kolmansien oikeuksille tullut antaa erityisasemaa suhteessa tekijän oikeuksiin. Keskeyttämismääräys oli ollut tehokas, koska pääsyn estäminen palveluun esti tekijänoikeudella suojatun aineiston jakamisen. Keskeyttämismääräyksellä ei ollut kohtuuttomia vaikutuksia Elisalle. Päätöksessä oli arvioitu Elisalle aiheutuvat mahdolliset kulut sen käräjäoikeudelle toimittaman aineiston perusteella. Elisan esittämät arviot sille tulevista vahingoista olivat lisäksi vain arvailuja eikä se esittänyt niiden tueksi perusteluja eikä todisteita. Kun otettiin huomioon Elisan miljoonan liikevaihto ja 216 miljoonan liikevoitto tammikuusta syyskuuhun vuonna 2011, eivät sen väittämät toimeenpanokustannukset olleet kohtuuttomat. Elisa oli lisäksi ilmoittanut pystyvänsä tekemään keskeyttämismääräyksen vaatimat muutokset verkkoinfrastruktuuriinsa kolmessa viikossa. Musiikkituottajat oli laittanut keskeyttämismääräyshakemustaan vastaavan hakemuksen vireille myös kahta muuta suurinta suomalaista operaattoria vastaan eikä toimenpide siten kohdistunut vain Elisaan. Keskeyttämismääräys oli myös suhteellisuusperiaatteen mukainen. Kansalliset keskeyttämismääräykset olivat ainoa tehokas tapa estää pääsy laittomaan palveluun ja vastaavia määräyksiä oli haettu muissakin Euroopan unionin jäsenmaissa. Musiikkituottajat oli selvittänyt vastaavan keskeyttämismääräyksen saaneen aikaan merkittäviä muutoksia palvelun käyttäjämäärissä Italiassa. Myös Elisan Ruotsin liikenne oli pudonnut keskeyttämismääräyksen täytäntöönpanon jälkeen huomattavasti. Musiikkituottajat oli esittänyt käräjäoikeudelle näyttöä siitä, että oikeudelliset toimenpiteet palvelun perustajia ja ylläpitäjiä sekä palvelun palvelimia ylläpitänyttä ruotsalaista palveluntarjoajaa vastaan Ruotsissa eivät olleet lopettaneet oikeudenvastaista sisältöjen yleisön saataville saattamista Suomessa. Tämän vuoksi Musiikkituottajat oli hakenut keskeyttämismääräystä Suomessa. Tekijänoikeuslaki ei edellyttänyt, että toimenpiteisiin olisi ensin ryhdyttävä Suomen rajojen ulkopuolella.

8 8 Tekijänoikeuslain 60 c :ssä oli kyse kohtuullisuusarvioinnista, joka soveltuvin osin sisälsi perusoikeuksien välisen punninnan. Päätöksessä oli vaaditulla tavalla huomioitu tekijän oikeuksien, Elisan elinkeinovapauden ja loppukäyttäjien oikeuksien välinen tasapaino. Elisan asiakkaiden pääsyn rajoittaminen laittomaan palveluun ei rajoittanut Elisan elinkeinovapautta. Määräys ei vaarantanut kolmansien oikeuksia Toimenpiteet kohdistuivat vain tekijänoikeuden loukkaajan käyttämiin domain-nimiin ja IP-osoitteisiin. Musiikkituottajien täytäntöönpanohakemuksessa listatut domain-nimet ja IP-osoitteet ohjasivat hakemuksen tekohetkellä todistetusti palveluun, minkä myös Elisa oli todennut. Palvelun käyttämät domain-nimet ja IP-osoitteet eivät ohjanneet sähköpostiosoitteisiin. Väliaikaisen keskeyttämismääräyksen edellytykset olivat täyttyneet eikä laki edellytä sen kohdistamista varsinaisiin loukkaajiin Musiikkituottajat oli osoittanut väliaikaisen keskeyttämismääräyksen välttämättömyyden. Palvelun ylläpitäjien tähänastinen toiminta huomioon ottaen oli ollut todennäköistä, ettei heidän kuulemistaan ollut voitu toimittaa riittävän nopeasti tai että he olivat pakoilleet tiedoksiantoa. Elisan väite, että keskeyttämismääräys olisi tullut ensisijaisesti kohdistaa varsinaisiin tekijänoikeuden loukkaajiin, oli lakiin perustumaton. Musiikkituottajat oli lisäksi vastoin Elisan väitettä nostanut tekijänoikeuslain 60 b :ssä tarkoitetun kanteen kuukauden kuluessa keskeyttämismääräyksen antamisesta. Päätös ei ollut EU-oikeuden vastainen Scarlet-ratkaisu ei koskenut tekijänoikeuslain 60 c :n tulkintaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä eikä siinä tarkoitettu keskeyttämismääräys vastannut nyt kysymyksessä olevaa keskeyttämismääräystä. Asiassa oli ollut kyse siitä, oliko EU-oikeuden mukaista, että tuomioistuin määräsi ilman lainsäädännön tukea Internet-palvelun tarjoajan ottamaan omalla kustannuksellaan ja ilman ajallista rajoitusta käyttöön kaikkea sen palvelujen kautta kulkevaa Internet-liikennettä valvovan suodatusjärjestelmän. Kiellon tai määräyksen kohdistaminen välittäjään oli EU-oikeuden mukaista Euroopan parlamentin ja neuvoston tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista antaman direktiivin 2000/31/EY johdanto-osan 45 ja 47 perustelukappaleesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa antaman direktiivin 2001/29/EY johdantoosan 59 perustelukappaleesta sekä 8 artiklasta ilmenevällä tavalla. Oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut Elisan on oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 :n perusteella korvattava Musiikkituottajien oikeudenkäyntikulut asiassa. Elisan väitteet olivat ilmeisen perusteettomia ja niistä oli aiheutunut Musiikkituottajille lisäkuluja. Todistelu Hovioikeudessa on kuultu asianosaisen edustajina Jyrki Arjannetta ja Jari-

9 9 Petteri Levoa sekä todistajana Jeremy David Banksia. Asianosaiset ovat vedonneet käräjäoikeuden tuomiosta ilmeneviin kirjallisiin todisteisiin. Elisa on valituksessaan lisäksi vedonnut uusina kirjallisina todisteina Fi- Com ry:n lausuntoon teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin edellyttämistä lainsäädäntömuutoksista, IFPI Finland ry:n täytäntöönpanohakemukseen ulosottovirastolle, Elisan lausumaan ulosottovirastolle, IP-osoitetietoihin sivustolta ja Resilans AB:n yhteystietoihin kotisivuilla Elisa on lisäkirjelmässään vedonnut uusina kirjallisina todisteina päivättyyn oikaisuvaatimukseen ulosottovirastolle päätöksestä 4731/6070/11P, päivättyyn tutkintapyyntöön Helsingin poliisille, ulosottoviraston päätökseen dnro 4731/6070/11P, Ilta-Sanomien artikkeliin , sähköposteihin ja (neljä kappaletta), TeliaSoneran lausumaan Helsingin käräjäoikeudelle, DNA:n lausumaan Helsingin käräjäoikeudelle ja artikkeliin sivustolla. Elisa on lisäksi sähköpostissaan vedonnut uutena todisteena Viestintäviraston lausuntoon koskien tekijänoikeustoimikunnan mietintöä Ratkaisuja digiajan haasteisiin (OKM 2012:12) dnro 601/04/2012. Musiikkituottajat on vastauksessaan vedonnut uusina kirjallisina todisteina lakivaliokunnan lausuntoon 5/2005 vp, Haagin käräjäoikeuden antamaan siviilioikeudelliseen keskeyttämismääräykseen , Elisan lehdistötiedotteeseen keskeyttämismääräyksen täytäntöön panemisesta , Musiikkituottajien täytäntöönpanohakemukseen , ulosottoviranomaisen päätökseen Musiikkituottajien asettaman vakuuden hyväksymisestä , Elisan kirjalliseen lausumaan Musiikkituottajien täytäntöönpanohakemuksen johdosta , Musiikkituottajien keskeyttämismääräyshakemukseen DNA Oy:tä kohtaan , Musiikkituottajien keskeyttämismääräyshakemukseen TeliaSonera Oyj:tä kohtaan , Elisan osavuosikatsaukseen tammi-syyskuu 2011, Elisan yleisiin sopimusehtoihin kuluttaja-asiakkaille , Musiikkituottajien pääasiakanteeseen tekijänoikeuden loukkaajia kohtaan , Svean hovioikeuden ratkaisun tulemiseen lainvoimaiseksi Gottfried Svartholm Wargin osalta , Svean hovioikeuden pysyttämään kieltomääräykseen Black Internet AB:tä, Wargia ja Neij:tä kohtaan , Svean hovioikeuden pysyttämään kieltomääräykseen Sunde Kolmisoppia kohtaan ja MikroPC:n artikkeliin Musiikkituottajat on lisäksi sähköpostissaan vedonnut uusina todisteina Fredriksbergin käräjäoikeuden antamaan keskeyttämismääräykseen, Kalkutan High Courtin antamaan keskeyttämismääräykseen, sekä selvityksiin The Pirate Bay -palvelun käyttäjämäärät Suomessa tammikuuhun 2012 asti, The Pirate Bay -palvelun käyttäjämäärät Suomessa helmikuussa 2012 ja digitaalisen musiikin myynti Suomessa tammi-helmikuussa Musiikkituottajat on vielä sähköpostissaan

10 vedonnut uutena kirjallisena todisteena Ruotsin korkeimman oikeuden päätökseen olla tutkimatta The Pirate Bay -palvelun ylläpitäjien saamia rikostuomioita. Musiikkituottajat on hovioikeuden pääkäsittelyssä vedonnut uusina kirjallisina todisteina Elisa Oyj:n vuosikertomukseen 2011 ja TNO:n raporttiin "Results of the 2011 sample surveys of the Pirate Bay by the BREIN Foundation". Hovioikeuden ratkaisu Käsittelyratkaisut Muutoksenhaku Tekijänoikeuslain esitöissä todetaan, ettei lain 60 c :n 3 momentin mukaiseen väliaikaiseen keskeyttämismääräykseen saa oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 1 :n 3 momentin nojalla hakea erikseen muutosta (ks. HE 26/2006 vp s. 22). Perustuslain 21 :n nojalla perusoikeutena turvattua muutoksenhakuoikeutta on kuitenkin pidettävä ensisijaisena tällaisessa tilanteessa, jossa määräys kohdistuu tekijänoikeuden loukkauksen kannalta ulkopuoliseen välittäjätahoon ja ulkomaisten tekijänoikeuden loukkaajien tavoittaminen on epävarmaa. Hovioikeus katsoo, että asiassa on voitu hakea valittamalla muutosta käräjäoikeuden antaman muutoksenhakuosoituksen mukaisesti. Lisäkirjelmät Elisan lisäkirjelmä on toimitettu hovioikeuteen valitukselle asetetun määräajan jälkeen oma-aloitteisesti. Hovioikeus ei ole pyytänyt yhtiöltä sanottua lausumaa eikä vastoin lisäkirjelmässä todettua erityisesti varannut tilaisuutta lisäkirjelmän toimittamiseen. Elisan lisäkirjelmä käsittelee kuitenkin ainakin osittain päätöksen jälkeisiä tapahtumia kuten sen täytäntöönpanoa, minkä vuoksi hovioikeus ottaa lisäkirjelmän huomioon. Elisan lisäkirjelmä liitteineen on toimitettu hovioikeudelle pääkäsittelyn toimittamisen jälkeen. Hovioikeus jättää tämän vuoksi sanotun lisäkirjelmän liitteineen huomioon ottamatta. Uusi todistelu Hovioikeus ottaa huomioon kaikki Elisan ja Musiikkituottajien uusiksi todisteiksi ilmoittamat asiakirjat seuraavilla perusteilla. Hovioikeus toteaa, että sekä Elisan että Musiikkituottajien uusiksi todisteiksi ilmoittamissa asiakirjoissa on sellaista aineistoa, kuten esimerkiksi tuomioistuinten ratkaisuja ja lainsäädäntöaineistoa, jotka eivät ole kirjallisia todisteita. Estettä niiden vastaanottamiselle samalla tavalla kuin käräjäoikeus on tehnyt, ei siten ole. Varsinaisista todisteista suurin osa liittyy käräjäoikeuden päätöksen jälkeiseen aikaan. Musiikkituottajilla on ollut pätevä syy vedota Elisan osavuosikatsaukseen ja yleisiin sopimusehtoihin Elisan valituksen johdosta. Elisan valitukseensa liittämät kirjalliset todisteet 13 ja 14 liittyvät Elisan väittämään vaikeuteen selvittää palvelun käyttämät IP-osoitteet ja domain nimet. Estettä myöskään näiden todisteiden huomioon ottamiselle ei siten ole.

11 11 Viestintäviraston lausunto Elisa on pyytänyt, että hovioikeus ennen asian ratkaisemista pyytää Viestintävirastolta lausuntoa siitä, ovatko päätöksellä Elisalle asetetut velvoitteet yhteensopivat erityisesti Elisan viestintämarkkinalain 53, 59, 60 c, 67 a i ja 128 :ien mukaisten velvoitteiden kanssa. Tuomioistuimen mahdollisuudesta pyytää Viestintävirastolta lausuntoa säädetään viestintämarkkinalain 138 :n 5 momentissa. Sanotun säännöksen mukaan käsitellessään 1 momentissa tarkoitettua korvauskannetta tuomioistuin voi pyytää Viestintäviraston lausuntoa asiassa. Viestintämarkkinalain 138 :n 1 momentin mukaan teleyritys, joka tahallaan tai huolimattomuudesta toimii :n nojalla asetettujen velvollisuuksien vastaisesti, on velvollinen korvaamaan toiselle teleyritykselle aiheuttamansa vahingon. Nyt käsiteltävässä asiassa ei ole kysymys säännöksessä tarkoitetusta tilanteesta. Edellä mainituilla perusteilla ja ottaen huomioon, että tuomioistuin tulkitsee asian edellyttämässä laajuudessa myös viestintämarkkinalakia, hovioikeus hylkää Elisan pyynnön. Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu Elisa on pyytänyt, että hovioikeus ennen asian ratkaisemista esittää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan nojalla EUT:lle pyynnön ennakkoratkaisun saamiseksi tekijänoikeuslain 60 c :n tulkintaan liittyvien EU-oikeudellisten kysymysten ratkaisemiseksi. Jäljempänä pääasian yhteydessä ilmenevillä perusteilla hovioikeus hylkää Elisan tätä koskevan pyynnön. Pääasiaratkaisu Perustelut Asian tausta Musiikkituottajat on vireille tulleella hakemuksella vaatinut, että välittäjänä toimiva palvelun tarjoaja Elisa määrätään sakon uhalla estämään asiakkailtaan pääsy The Pirate Bay -nimiseen Internet-palveluun ja näin keskeyttämään tekijänoikeutta loukkaavaksi väitetyn hakemuksen liitteessä 4 A (käräjäoikeuden liite 1) yksilöidyn aineiston saattamisen yleisön saataviin The Pirate Bay -palvelua käyttäen. Hakemuksessa on ilmoitettu, että The Pirate Bay -palvelu oli saatavilla osoitteessa Hakemuksessa oli myös ilmoitettu palvelun ylläpitäjien Fredrik Neijn, Gottfried Svartholm Wargin ja Peter Sunde Kolmisopin tuolloin tiedossa olleet yhteystiedot. Musiikkituottajat on päivätyssä lausumassaan todennut, että käräjäoikeus voi halutessaan yksityiskohtaisesti määritellä ne toimenpiteet, joihin Elisan on ryhdyttävä pääsyn estämiseksi The Pirate Bay -palveluun. Musiikkituottajat on edelleen vaatinut, että Elisa tällaisessa tapauksessa vähintään velvoitetaan poistamaan The Pirate Bayn käyttämät domain-nimet nimipalvelimeltaan ja estämään liikenne palvelun käyttämiin IP-numeroihin.

Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello 15.00 H 11/48307

Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello 15.00 H 11/48307 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS PÄÄTÖS Nro 33234 3. osasto Hakemusasia Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Telekopio 029 5644 899 Annettu käräjäoikeuden kansliassa Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello

Lisätiedot

Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello 15.00 H 11/51554

Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello 15.00 H 11/51554 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS PÄÄTÖS Nro 33235 3. osasto Hakemusasia Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Telekopio 029 5644 899 Annettu käräjäoikeuden kansliassa Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello

Lisätiedot

ULOSOTTOVIRASTO. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry/otm Teemu Laakkonen. Asianajotoimisto Merilampi Oy/Aa Sakari Aalto

ULOSOTTOVIRASTO. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry/otm Teemu Laakkonen. Asianajotoimisto Merilampi Oy/Aa Sakari Aalto HELSINGIN ULOSOTTOVIRASTO PL 190, Mäkelänkatu 2 A 00511 HELSINKI Puhelin 0100 86315 (lisämaksuton) tai 010 36 22600, Telekopio 010 36 22611 Sähköposti helsinki.uo@oikeus. PÄÄTÖS 17.11.2011 4731/6070/11P

Lisätiedot

I MERILAMPI HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE MUSIIKKITUOTTAJAT - IFPI FINLAND RY ELISA OYJ LAUSUMA ASIASSA H 11/20937. Helsinki 25.8.

I MERILAMPI HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE MUSIIKKITUOTTAJAT - IFPI FINLAND RY ELISA OYJ LAUSUMA ASIASSA H 11/20937. Helsinki 25.8. I MERILAMPI HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE MUSIIKKITUOTTAJAT - IFPI FINLAND RY > ELISA OYJ LAUSUMA ASIASSA H 11/20937 Helsinki 25.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vaatimukset 3 2. Yleistä hakijoiden 5.8.2011 päivätystä

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Perustelut La VM 6/2006 vp HE 26/2006 vp. seikkana, joka tuomioistuimen tulee ottaa huomioon harkitessaan määräyksen antamista ja

Perustelut La VM 6/2006 vp HE 26/2006 vp. seikkana, joka tuomioistuimen tulee ottaa huomioon harkitessaan määräyksen antamista ja 1 Perustelut La VM 6/2006 vp HE 26/2006 vp Valiokunta toteaa, että 1 momentin viimeisessä virkkeessä tarkoitettuna muuna vastaavana seikkana, joka tuomioistuimen tulee ottaa huomioon harkitessaan määräyksen

Lisätiedot

kohdistuva kieltotuomiomenettely Tekijänoikeusfoorumi 2011 Anna Vuopala

kohdistuva kieltotuomiomenettely Tekijänoikeusfoorumi 2011 Anna Vuopala Uusi, itsenäinen inen välittv littäjiin kohdistuva kieltotuomiomenettely Tekijänoikeusfoorumi 2011 Anna Vuopala Taustaa Tekijänoikeuksien täytäntöönpanoon tehostaminen; työtä on jatkettu keskeytyksettä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 15/2006 vp

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 15/2006 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 15/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta Lakivaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 4 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 31.1.2014 Taltionumero 237 Diaarinumero 3362/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetun lain (361/83) 49 :n nojalla,

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta. Lausuntopyyntö OKM/46010/2013

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta. Lausuntopyyntö OKM/46010/2013 MARKKINAOIKEUS 17.1.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Asia: Lausunnon antaja: Viite: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta Markkinaoikeus Lausuntopyyntö 13.12.2013

Lisätiedot

SAAPUI HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE MUSIIKKITUOTTAJAT - IFPI FINLAND RY ELISA OYJ VASTAUS TURVAAMISTOIMIHAKEMUKSEEN ASIASSA H 11/20937 1 7. 06.

SAAPUI HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE MUSIIKKITUOTTAJAT - IFPI FINLAND RY ELISA OYJ VASTAUS TURVAAMISTOIMIHAKEMUKSEEN ASIASSA H 11/20937 1 7. 06. SAAPUI 1 7. 06. 2011 Helsingin kä ;mt!'r.oen HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE MUSIIKKITUOTTAJAT - IFPI FINLAND RY ELISA OYJ VASTAUS TURVAAMISTOIMIHAKEMUKSEEN ASIASSA H 11/20937 Helsinki 17.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548 TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO Käräjätuomari Mikko Saleva Julistettu istunnossa Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen Asiano: 19.9.2006 R 06/548 Syyttäjä Vastaaja(t) Johtava

Lisätiedot

Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista käsittelevä työryhmä. Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistaminen

Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista käsittelevä työryhmä. Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistaminen EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. maaliskuuta 1999 (17.03) 6488/99 LIMITE JUSTCIV 37 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Tanskan valtuuskunta Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista

Lisätiedot

Finreactor normaali palvelu

Finreactor normaali palvelu Loppulausunto Mikko Välimäki, Vi!e Oksane" Finreactor normaali palvelu Finreactorin toimintaperiaate ei tiedostonjakopalveluna eronnut muista Internetin käyttäjälähtöisistä sisältöpalveluista YouTube,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 675. Laki. hallinto-oikeuslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 675. Laki. hallinto-oikeuslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä elokuuta 2006 N:o 675 686 SISÄLLYS N:o Sivu 675 Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta... 2097 676 Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2006 ASIA HAKIJA Iiroonjärven vedenkorkeuden tarkkailuohjelmaa koskeva oikaisuvaatimus,

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Tekijänoikeusfoorumi 2013

Tekijänoikeusfoorumi 2013 Tekijänoikeusfoorumi 2013 Luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet mitä tosiasiassa tarvitaan? Anna Vuopala Tekijänoikeuslaki edelliset suuret lainmuutokset tulivat voimaan vuonna 2006 InfoSoc-direktiivin

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 844 Diaarinumero 4055/3/10 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

OTK Jaana Pihkala Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Pieni Roobertinkatu 16 A

OTK Jaana Pihkala Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Pieni Roobertinkatu 16 A TEKIJÄNOIKEUDEN TI VALVONTAKESKUS RY COPYRIGHT INFOR NTI-PIRACY CENTRE HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE SAAPUI 2 6. 05. 20',1 Helsingin kakloikeuteen ASIA HAKIJAT Hakemus keskeyttämismääräyksen antamiseksi TekijäL

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 394/2011 Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.12.2016 Taltionumero 5353 Diaarinumero 3105/3/16 ja 3181/3/16 1 (5) Asia Valittajat Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus 1. Lulu Ranne, Hämeenlinna

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen. KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja valituksen kohde Turun hovioikeuden päätös Nro 588 Dnro R 04/152/26.2.2004 Anna- Liisa Yli-Kovero Asia Hakija ja valittaja Virkasuhteen purkaminen Anna-Liisa Yli-Kovero

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 334/2017 10.02.03 94 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle määräajan palauttamista koskevan hakemuksen johdosta Valmistelijat / lisätiedot: Mauri Hämäläinen,

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 173. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 173. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 11.05.2015 Sivu 1 / 1 5299/01.02.01/2014 173 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle palkan takaisinperintää koskevassa asiassa Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Harju, puh.

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.1.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Ivalojoen Pajakosken alueen rantojen suojaamista koskevan lupapäätöksen nro 90/04/1 rakentamisajan jatkaminen,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. helmikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0314 (NLE) 5626/16 LIMITE PUBLIC ASIM 9 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Ruotsin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

u a UØ Taltionumero 3682/3/14

u a UØ Taltionumero 3682/3/14 KORKEIMMAN HALLINT O-OIKEUDEN PÄÄTUS Ant opäivä 1 (5} 4.2.2015 Taltionumero 265 Diaarinumero 3682/3/14 u a UØ Kiryaamo 05. 02. 2015 Asia Kunnallisvalitus i3 Valittaja Matti Vattulainen, Joutseno Päätös,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITE

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITE LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 4 päivänä huhtikuuta 2006 lähettänyt lakivaliokuntaan

Lisätiedot

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 28.8.2003 2207/4/02 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 1 KANTELU

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5073 Diaarinumero 3512/3/15 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/13 18.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2015 1 (5) 13 Oikaisuvaatimus johtavan ylihammaslääkärin päätöksestä HEL 2015-006958 T 06 00 00 Päätösehdotus Perustelut päättää hylätä ********** oikaisuvaatimuksen keskitettyjen

Lisätiedot

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA ANONYMISOITU PÄÄTÖS 10.06.2016 Dnro OKV/572/1/2015 1/5 KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA Kirjoituksessaan 10.4.2015 oikeuskanslerille kantelija arvostelee peruspalvelukuntayhtymän (jatkossa kuntayhtymä)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (1) 25 Asianro 4217/10.03.01.02/2016 Kuopion kaupungin kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkaminen / Kuopion Yrittäjät ry:n valitus / kaupunginhallituksen lausunto

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy PL 33, Helsinki

Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy PL 33, Helsinki Markkinaoikeudelle Valittaja Suomen Asianajajaliitto Helsinki, Suomi Valittajan asiamies Asianajaja Panu Siitonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy PL 33, 00131 Helsinki Vastauksen antaja Auktorisoidut

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen,

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen, PÄÄTÖS Nro 85/2013/2 Dnro PSAVI/32/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2013 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88. Helsingin hovioikeuden tähän liitetty tuomio 28.11.2014 nro 2308

K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88. Helsingin hovioikeuden tähän liitetty tuomio 28.11.2014 nro 2308 K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88 Antopäivä Nro 3.5.2016 1011 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA Valtio Tullin edustamana Jukka Joutsjoki Vahingonkorvaus RATKAISU, JOHON ON HAETTU

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Veronmaksajain Keskusliitto ry Lausunto 12.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita

Lisätiedot

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Jyrki Nikula Director, IP Legal & Trademarks Mikä on turvaamistoimi? Oikeudenkäymiskaaren 7 luku käsittelee turvaamistoimia Immateriaalioikeutta

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Helsingin oikeusaputoimisto Lausunto 13.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita Yleisesti

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 18.11.2015 Taltionumero 3341 Diaarinumero 1915/3/14 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävän kuljetuspalvelun korvaamista koskeva valitus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Diaarinumero: 36/2015 Antopäivä: 10.11.2016 Hakija on ulkomaan

Lisätiedot

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

Viestissä ei ollut väitetty, että Rastimo olisi tehnyt lapsipornoa. Edellä mainittu kommentti oli ollut osa Rastimon aloittamaa keskustelua.

Viestissä ei ollut väitetty, että Rastimo olisi tehnyt lapsipornoa. Edellä mainittu kommentti oli ollut osa Rastimon aloittamaa keskustelua. Helsingin hovioikeus Tuomio Nro 2235 Antamispäivä 31.8.2012 Diaarinumero R 11/2753 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Espoon käräjäoik.eus 3.2 os. 6.9.2011 nro 2165 (liitteenä) Asia Kmmianloukkaus Valittaja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta EV 195/1997 vp - HE 198/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu

Lisätiedot

Näytön arviointi. Ympäristörikostutkinnan seminaari Laamanni Anders Cederberg

Näytön arviointi. Ympäristörikostutkinnan seminaari Laamanni Anders Cederberg Näytön arviointi Ympäristörikostutkinnan seminaari 29.11.2017 Laamanni Anders Cederberg Esityksen rakenne Yleistä todistelusta Henkilötodistelusta Teknisestä todistelusta Tulevaisuuden näkymiä Yleistä

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 7 UUDELLEENTARKASTELU Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI LÄNSI-UUDENMAAN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 15/635 PL 24 02631 ESPOO syyttämättä jättämisestä Asianro Puhelin 029 56 21000 Fax 029 56 21022 25.5.2015 R 14/5964 Syyttämättä jätetty RAUNIO LASSE ANTERO 09.12.1957

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 193. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 193. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 24.11.2016 Sivu 1 / 1 4841/2016 10.03.01 193 Postilaatikon sijoittamista koskevan määräyksen antaminen, Tammikuja 9 (Kiinteistö 49-438- 1-154) Valmistelijat / lisätiedot: Vesa Puisto,

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1 Asianosainen voi hakea sääntöjen 36.5 :n nojalla lautakunnalta pikavälimiehen määräämistä tämän liitteen mukaisesti, jos asianosaisen (jäljempänä

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Iranin kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 30/2003 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2005 10.6.2005 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Lääninhallituksen poliisiosaston päätös 31.3.2003, jolla

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1, P5_TA(2004)0004 Uudet synteettiset ja muut huumausaineet * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi uusia synteettisiä ja muita huumausaineita koskevasta tietojenvaihdosta,

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja isyyslain muuttamisesta. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja isyyslain muuttamisesta. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja isyyslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot