Helsingin käräjäoikeus 3 os nro (liitteenä) Tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettua keskeyttämismääräystä koskeva hakemusasia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettua keskeyttämismääräystä koskeva hakemusasia"

Transkriptio

1 Helsingin hovioikeus Päätös Antamispäivä Nro 1687 Diaarinumero S 11/3097 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 3 os nro (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuoli Tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettua keskeyttämismääräystä koskeva hakemusasia Elisa Oyj Musiikkituottajat - IFPI Finland ry edustaen seuraavia äänitetuottajia EMI Finland Oy Ab Sony Music Entertainment Finland Oy Universal Music Oy Warner Music Finland Oy Valitus Elisa Oyj on vaatinut, että käräjäoikeuden päätös kumotaan ja Musiikkituottajat - IFPI Finland ry:n hakemus hylätään. Elisa Oyj on toissijaisesti vaatinut, että asia palautetaan käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. Elisa Oyj on lisäksi vaatinut, että Musiikkituottajat - IFPI Finland ry velvoitetaan korvaamaan Elisa Oyj:n oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa eurolla ja hovioikeudessa ,50 eurolla korkoineen. Päätöksessä määrättiin muuta tai enemmän kuin oli vaadittu Käräjäoikeuden päätös (päätös) ei täyttänyt oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 3 :n 1 momentissa tuomiolle asetettuja vaatimuksia. Käräjäoikeus oli määrännyt muuta tai enemmän kuin Musiikkituottajat - IFPI Finland ry (Musiikkituottajat) oli vaatinut. Muutokset eivät olleet olleet vähäisiä, vaan käräjäoikeus oli antanut täysin hakemuksesta poikkeavan keskeyttämismääräyksen (keskeyttämismääräys).

2 2 Musiikkituottajien keskeyttämismääräyshakemus oli ollut niin epäselvä, ettei se ollut täyttänyt oikeudenkäymiskaaren 8 luvun 2 :ssä asetettuja yksilöintivaatimuksia. Hakemuksessa ei ollut yksilöity tekijänoikeusloukkaukseen liittyviä domain-nimiä ja IP-osoitteita tai sitä, miten ne oli pitänyt määritellä. Käräjäoikeuden olisi tullut hylätä Musiikkituottajien hakemus eikä muokata sitä oma-aloitteisesti. Musiikkituottajat oli vaatinut, että Elisa määrättiin estämään asiakkaidensa pääsy The Pirate Bay -nimiseen Internet-palveluun (palvelu). Musiikkituottajat ei ollut kuitenkaan vaatinut, että Elisa olisi määrätty toteuttamaan sanottu esto jollain tietyillä teknisillä tai organisatorisilla toimilla. Musiikkituottajat oli ainoastaan perusteluissa viitannut mahdollisiin toimiin hakemansa määräyksen toteuttamiseksi. Päätöksen mukainen keskeyttämismääräys oli sellaisten perusteluissa mainittujen toimenpiteiden mukainen, jotka eivät olleet sisältyneet Musiikkituottajien vaatimuksiin ja joihin Elisa ei ollut saanut vastata. Päätös oli osin Musiikkituottajien vaatimuksia laajempi ja osin niitä suppeampi. Musiikkituottajien vaatimus oli kohdistunut vain Elisan omien asiakkaiden pääsyn estämiseen palveluun. Päätöksen mukainen keskeyttämismääräys vaikutti kuitenkin muihinkin kuin Elisan asiakkaisiin ja palvelun lisäksi muun muassa sähköpostiliikenteeseen. Keskeyttämismääräys oli myös vaadittua suppeampi siten, ettei se käytännössä estänyt Elisan asiakkaiden pääsyä palveluun. Edellä todetun vuoksi Elisa ei ollut saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Päätöksen kumoaminen ei sen sijaan aiheuttanut Musiikkituottajille oikeudenmenetyksiä, koska se voi tehdä uuden yksilöidyn hakemuksen. Päätös ei perustunut esitettyyn näyttöön, sitä ei ollut perusteltu eikä se ollut täytäntöönpanokelpoinen Musiikkituottajat oli esittänyt vain vähän näyttöä keskeyttämismääräyksen edellytysten täyttymisestä. Esitettyjen toimenpiteiden kustannusvaikutuksia ja niistä aiheutuvia vahinkoja ei ollut arvioitu eikä keskeyttämismääräyksen vaikutuksia Elisan oikeuksiin ollut siten voitu arvioida. Musiikkituottajat ei ollut osoittanut, että keskeyttämismääräys olisi ollut mahdollista toteuttaa jollakin sen perusteluissa esittämistä toimenpiteistä tai että toimenpiteet olisivat vaikuttaneet Musiikkituottajien edustamien oikeudenhaltijoiden oikeuksiin. Musiikkituottajat ei ollut esittänyt näyttöä siitä, että keskeyttämismääräys vaikuttaisi vain palveluun liittyviin domain-nimiin ja IP-numeroihin. Yksittäisen IP-osoitteen takana saattoi olla useita asiakkaita tai muitakin kuin palvelun käyttäjiä. IP-osoitteen sulkeminen esti kaiken liikenteen sen takana olevien asiakkaiden kanssa. Musiikkituottajien viittaamat ulkomaisten tuomioistuinten määräykset olivat koskeneet tiettyjä domain-nimiä, niiden alias-nimiä, alidomain-nimiä ja IP-osoitteita, mikä oli mahdollistanut keskeyttämismääräyksen vaikutusten arvioinnin. Päätös ei täyttänyt ulosottokaaressa tuomiolle asetettuja vaatimuksia. Keskeyttämismääräys oli epäselvä eikä siitä käynyt ilmi, mihin toimiin Elisan

3 3 tuli ryhtyä. Päätös oli siten täytäntöönpanokelvoton ja lainvastainen. Domain-nimiä ja IP-osoitteita ei ollut määritelty päätöksessä. Palvelussa käytetyt domain-nimet ja IP-osoitteet olivat myös hankalasti määriteltävissä. Esimerkiksi thepiratebay.org ja piratebay.org olivat eri domain-nimiä. Päätöksen liitteessä 1 (liite 1) viitattiin vain kahteen domain-nimeen, thepiratebay.org ja torrents.thepiratebay.org. Yhden domain-nimen tai IP-osoitteen takana saattoi lisäksi olla useita käyttäjiä tai palveluja eikä päätöksen perusteella ollut selvää, tuliko yhden käyttäjän väärinkäytöksen perusteella poistaa koko domain-nimi tai sulkea IP-osoite. Päätöksessä ei ollut yksilöity nimipalvelinta, jolta Elisa velvoitettiin poistamaan domain-nimet. Elisa operoi useita ja myös kolmansien omistuksessa olevia nimipalvelimia. Päätöksessä ei ollut yksilöity, koskiko se kaikkea vai ainoastaan Elisan asiakkaiden IP-liikennettä. Päätös saattoi yksilöimättömyytensä vuoksi kattaa myös sähköposteissa käytetyt domain-nimet ja IP-osoitteet. Palvelu ei perustunut sähköpostin käyttöön eikä keskeyttämismääräyksen tullut kohdistua sähköposteihin. Päätös edellytti Elisalta tiettyjä toimenpiteitä domain-nimien ja IP-osoitteiden osalta, joita käytettiin liitteessä 1 viitattujen teosten jakeluun. Päätöksestä ei käynyt ilmi, miten ja kenen tuli selvittää nämä domain-nimet ja IPosoitteet. Tällainen näytön ja tulkintakysymysten arviointi ei voinut olla ainakaan Elisan tehtävä. Siten ilmeisesti Musiikkituottajien tuli ulosottovaiheessa esittää selvitystä siitä, että tiettyä domain-nimeä ja IP-osoitetta käytettiin liitteessä 1 viitattujen teosten jakeluun. Ulosottomenettely ei kuitenkaan soveltunut näytön vastaanottamiseen. Tästä huolimatta Helsingin ulosottovirasto (ulosottovirasto) oli hyväksynyt täytäntöönpanon kohteeksi Musiikkituottajien täytäntöönpanohakemuksessaan ilmoittamat domain-nimet ja IP-osoitteet. Menettelyssä ei ollut ilmeisesti tutkittu, käytettiinkö sanottuja domain-nimiä ja IPosoitteita liitteessä 1 lueteltujen teosten levittämiseen. Kohtuullisuusarviointi ja suhteellisuusperiaate Tekijänoikeuslain 60 c :n 1 momentissa edellytettyä kohtuullisuusarviointia ei ollut tehty. Musiikkituottajat ei ollut esittänyt näyttöä keskeyttämismääräyksen hyödyistä. Vaikutti ilmeiseltä, että määräyksen vaikutukset tekijänoikeutta loukkaavan materiaalin jakeluun olivat olemattomat tai vähäiset. Keskeyttämismääräyksestä johtuvat rajoitukset ja haitta muille suojattaville eduille oli sen sijaan huomattava. Päätös oli siten suhteeton sillä saavutettuun hyötyyn ja kohtuuton suhteessa Elisan oikeuksiin. Päätöksen toimeenpanon vaatimat toimenpiteet aiheuttivat Elisalle huomattavia kuluja suunnitteluun, tekniseen toteutukseen ja ylläpitoon liittyen. Jos keskeyttämismääräys vaikutti kolmansiin osapuoliin, Elisa saattoi joutua korvausvastuuseen näitä kolmansia kohtaan. Tämä oli kohtuutonta ottaen vielä huomioon sen, että Musiikkituottajat oli kohdistanut keskeyttämismääräyshakemuksensa vain yhteen keskenään kilpailevista toimijoista. Keskeyttämismääräys oli myös perusoikeuksien rajoittamista koskevan suhteellisuusperiaatteen vastainen. Keskeyttämismääräys rajoitti olennaisesti

4 4 sananvapautta sekä Elisan elinkeinovapautta ja omistusoikeutta eivätkä sanottujen perusoikeuksien rajoittamisen edellytykset olleet täyttyneet. Päätöksellä ei voitu saavuttaa toivottua seurausta. Keskeyttämismääräystä tehokkaampi keino estää tekijänoikeusloukkaukset olisi ollut estää palvelun pääasiassa käyttämien IP-osoitteiden liikenne osoitteiden rekisteröintimaassa Saksassa tai niiden haltijan kotipaikassa Ruotsissa. Tällainen menettely olisi rajoittanut Elisan ja sen asiakkaiden oikeuksia vähemmän kuin haettu keskeyttämismääräys. Määräys vaaransi kolmansien oikeuksia Päätös vaaransi tekijänoikeuslain 60 c :n 4 momentin vastaisesti myös kolmansien oikeuden lähettää ja vastaanottaa viestejä, koska sen voi tulkita kohdistuvan sekä loukkaavassa käytössä että yhteiskäytössä oleviin domain-nimiin ja IP-osoitteisiin. Päätös kattoi myös sellaisia domain-nimiä ja IP-osoitteita, jotka toimivat samalla sähköpostiosoitteina, ja kohdistui siten myös henkilöihin, joiden ei edes väitetty loukkaavan Musiikkituottajien edustamien oikeudenhaltijoiden oikeuksia. Väliaikaisen keskeyttämismääräyksen edellytykset eivät olleet täyttyneet ja se oli tullut kohdistaa varsinaisiin loukkaajiin Tekijänoikeuslain 60 b :n nojalla keskeyttämismääräys tuli pääsääntöisesti antaa vain varsinaista loukkaajaa vastaan vireillä olevan käsittelyn yhteydessä. Musiikkituottajat ei ollut esittänyt näyttöä siitä, että sen edustamien äänitetuottajien edut vaarantuisivat, jos se ensin nostaisi keskeyttämismääräystä koskevan kanteen varsinaisia oikeudenloukkaajia vastaan. Loukkaajat olivat lisäksi olleet pitkään Musiikkituottajien tiedossa, mutta se ei ollut esittänyt mitään näyttöä tekijänoikeuslain 60 b :n mukaisen kanteen nostamisesta loukkaajia vastaan. Tekijänoikeuslain 60 c :n 3 momentin mukainen väliaikainen keskeyttämismääräys oli poikkeuksellinen. Se edellytti, että asian kiireellisyys sitä välittömästi vaati. Kysymyksessä olevassa tapauksessa keskeyttämismääräystä ei olisi ollut välttämätöntä antaa väliaikaisena. Loukkaus ja loukkaajat olivat jo pitkään olleet tiedossa. Väitettyä loukkausta ei voitu estää tai edes huomattavasti vähentää päätöksen täytäntöönpanolla. Musiikkituottajat ei ollut esittänyt muutakaan näyttöä väliaikaisen määräyksen välttämättömyydestä. Päätös oli EU-oikeuden vastainen Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) ratkaisussa Scarlet Extended SA v. Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) (asia C-70/10, Scarlet, tuomio ) oli käsitelty tekijänoikeuslain 60 c :n tulkinnan kannalta merkityksellisiä kysymyksiä. EUT oli todennut, että täsmentämätön ja välittäjän päätöksentekoa edellyttävä keskeyttämismääräys oli EU-oikeuden vastainen. Keskeyttämismääräys rinnastui Scarlet-asiassa ja EUT:n ratkaisussa Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) vastaan Netlog NV (asia C-360/10, Netlog, tuomio ) EU-oikeuden vastaiseksi todettuihin määräyksiin. Netlog-asiassa tuomioistuin vahvisti Scarlet-ratkaisussaan ns. vertaisverkkojen osalta toteamiensa periaatteiden

5 5 pätevän myös ns. hosting-palvelujen osalta. Netlog-ratkaisussa vahvistettiin, ettei tekijänoikeusloukkauksen tai keskeyttämismääräyksen teknisellä toteuttamistavalla ollut merkitystä arvioitaessa EU-oikeuden periaatteiden soveltamista. Palvelussa BitTorrent-tekniikkaa hyödyntävä tiedostojenjakopalvelu kuului Scarlet-asiassa tarkoittujen vertaisverkkojen piiriin. Scarlet- ja Netlog-asioissa oli kyse operaattorin velvollisuudesta suodattaa operaattorin oman verkon alueella tapahtuvan liikenteen seasta ne tiedostot, jotka sisälsivät tekijänoikeutta loukkaavaa materiaalia. Myös nyt kysymyksessä oleva päätös velvoitti Elisan selvittämään, mitkä domain-nimet ja IPnumerot olivat palvelun käyttämiä. Tällaisten domain-nimien ja IP-osoitteiden selvittäminen ei ollut yksinkertaista ja edellytti käytännössä koko Internetin läpikäyntiä eivätkä Elisan resurssit välittäjänä riittäneet tällaisen selvityksen tekemiseen. Keskeyttämismääräyksen mukainen domain-nimien poistaminen nimipalvelimelta ja liikenteen estäminen IP-numeroihin ei mahdollistanut laillisen ja laittoman sisällön erottelemista. Scarlet- ja Netlog-asiat erosivat päätöksestä siten, että viitatuissa tapauksissa oli kysymys tiedostojen suodatusjärjestelmästä (DPI-suodatus) ja päätöksessä keskeyttämismääräyksen tekninen toteuttamistapa oli domain-nimien poistaminen nimipalvelimelta (DNS-suodatus) ja IP-numeroiden esto (IPesto). DNS-suodatuksessa nimipalvelinta hallinnoiva Internetyhteyden tarjoaja esti nimipalvelinta selvittämästä tekstimuotoiseen Internet-osoitteeseen eli domain-nimeen liittyvää IP-numeroa. DNS-suodatus esti kaikkien estolistalla olevien domain-nimien löytymisen sekä sähköpostiliikenteen. Elisan asiakkaat eivät esimerkiksi voineet lähettää postia osoitteisiin tai IP-esto tarkoitti sitä, että Internetyhteyden tarjoaja esti estolistalla olevaan IP-osoitteeseen osoitetun liikenteen pääsyn kyseiseen osoitteeseen ohjaamalla kyseisen liikenteen roskiin. Musiikkituottajien alkuperäinen yksilöimätön hakemus piti lisäksi sisällään myös Scarlet- ja Netlog-asioissa tarkoitetun DPI-suodatuksen. Oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut Musiikkituottajien oli oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 :n perusteella korvattava Elisan oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut asiassa. Hakemus oli tarkoitushakuinen ja siinä vaadittu keskeyttämismääräys oli perusteeton, teknisesti toteuttamiskelvoton ja perusteettoman laaja. Vastaus Musiikkituottajat - IFPI Finland ry on vaatinut, että valitus hylätään ja Elisa Oyj velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa eurolla korkoineen. Päätöksessä ei määrätty muuta tai enemmän kuin oli vaadittu Päätöksessä oli määrätty siitä, mitä Musiikkituottajat oli oikeudenkäymiskaaren vaatimukset täyttäneessä hakemuksessaan vaatinut. Tämän lisäksi Musiikkituottajat oli päivätyssä lausumassaan todennut, että käräjäoikeus voi määritellä toimenpiteet, joihin Elisan oli ryhdyttävä pääsyn estämiseksi palveluun, sekä yksilöinyt tällaiset vähimmäistoimenpiteet. Keskeyttämismääräys oli näiden Musiikkituottajien vähimmäistoimenpiteiden

6 6 mukainen. Tekijänoikeuslain esitöiden perusteella oli lisäksi ollut mahdollista, että tuomioistuin olisi ainoastaan määrännyt Elisan keskeyttämään loukkaavaksi väitetyn aineiston saattamisen yleisön saataviin. Lakivaliokunnan lausunnon 5/2005 vp mukaisesti tekijänoikeuslain 60 c :ssä ei yksilöidä teknistä tapaa, jolla keskeyttämismääräys oli pantava täytäntöön, vaan se jäi kyseisen operaattorin harkintaan. Elisa oli saanut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja sillä oli ollut mahdollisuus tulla kuulluksi vaihtoehtoisista toimenpiteistä pääsyn estämiseksi palveluun. Musiikkituottajat oli esittänyt tällaisia vaihtoehtoisia keinoja, joista Elisalla oli ollut mahdollisuus esittää oma käsityksensä. Elisalle oli lisäksi varattu tilaisuus lausua kustannustehokkaimmasta tavasta estää sen asiakkaiden pääsy palveluun, mutta se ei ollut pyynnöstä huolimatta lausunut mitään tällaisesta soveltuvimmasta teknisestä toimenpiteestä. Päätös ei ollut Musiikkituottajien vaatimuksia laajempi. Päätös ei vaikuttanut tai estänyt Elisan asiakkaiden mahdollisuutta Internet-liittymänsä muuhun käyttöön eikä se kohdistanut valvontatoimenpiteitä Elisan asiakkaiden liikennöintiin. Keskeyttämismääräyksen vaikutukset eivät kohdistuneet myöskään sähköpostiliikenteeseen. Päätös perustui esitettyyn näyttöön, se oli perusteltu ja täytäntöönpanokelpoinen Päätös oli selkeästi perusteltu ja perustunut asiassa esitettyihin lausumiin ja kirjalliseen todisteluun. Perusteluissa oli käyty läpi sovellettavat säännökset, arvioitu tekijänoikeuden loukkaamista, palvelun ylläpitäjien asemaa, palvelun käyttäjiä, eston teknistä toteuttamista ja välittäjänä toimivan Elisan asemaa. Käräjäoikeus oli siten myös arvioinut kohtuullisuutta tekijänoikeuslain 60 c :ssä edellytetyllä tavalla. Musiikkituottajat oli esittänyt käräjäoikeudelle laajan näytön erityisesti palvelun loukkaavasta luonteesta sekä vaadittujen teknisten toimenpiteiden toteutettavuudesta ja tehosta. Päätös oli ollut tarkkarajainen, koska siinä oli määritelty keskeyttämismääräyksen kohteena oleva palvelu ja suoritettavat toimenpiteet. Ei voitu edellyttää, että päätöksessä olisi yksilöity seikkoja, jotka Elisa olisi voinut tuoda esille oikeudenkäynnin aikana tai jotka olivat yksin Elisan tiedossa. Päätös oli kohdistunut yksiselitteisesti niihin domain-nimiin ja IP-osoitteisiin, joita palvelu oli käyttänyt. Estämällä pääsy palveluun estettiin myös pääsy liitteessä 1 lueteltuun tekijänoikeutta loukkaavaan aineistoon. Sillä, mistä IP liikenne tuli, ei ollut merkitystä eikä IP-liikenteen luonne myöskään aiheuttanut lisävelvoitteita Elisalle. Palvelun käyttämien domain-nimien ja IP-osoitteiden selvittäminen oli Elisalle yksinkertainen ja nopea suoritus eikä se edellyttänyt Elisalta päätöksentekoa tulkintakysymyksistä. IP-osoitteet olivat kenen tahansa saatavilla julkisesta lähteestä. Jos päätöksessä olisi lueteltu palvelun käyttämät do-

7 7 main-nimet tai IP-osoitteet, oikeuden määräys olisi vanhentunut nopeasti, koska uusien nimen ja osoitteiden luominen oli kohtalaisen yksinkertaista. Päätös oli koskettanut vain Elisan käyttämiä ja operoimia nimipalvelimia, joiden avulla Elisa pystyi estämään pääsyn palveluun. Vain Elisa saattoi tietää käyttämänsä nimipalvelimet, jotka se oli ensimmäisen kerran ilmoittanut päivätyssä lausumassaan ulosottovirastolle. Palvelu ei tarjonnut sähköpostipalvelua tai -osoitteita eikä Elisan niitä koskevilla väitteillä ollut merkitystä asiassa. Keskeyttämismääräyksen täytäntöönpanokelpoisuus ilmeni myös siten, että Elisa oli laittanut sen täytäntöön ilman, että se olisi ollut kohtuutonta tai siitä olisi aiheutunut kohtuuttomia kustannuksia. Kohtuullisuusarviointi ja suhteellisuusperiaate Kohtuullisuusarviointi oli tehty. Päätöksessä punnittiin eri tahojen oikeuksia eikä Elisan tai kolmansien oikeuksille tullut antaa erityisasemaa suhteessa tekijän oikeuksiin. Keskeyttämismääräys oli ollut tehokas, koska pääsyn estäminen palveluun esti tekijänoikeudella suojatun aineiston jakamisen. Keskeyttämismääräyksellä ei ollut kohtuuttomia vaikutuksia Elisalle. Päätöksessä oli arvioitu Elisalle aiheutuvat mahdolliset kulut sen käräjäoikeudelle toimittaman aineiston perusteella. Elisan esittämät arviot sille tulevista vahingoista olivat lisäksi vain arvailuja eikä se esittänyt niiden tueksi perusteluja eikä todisteita. Kun otettiin huomioon Elisan miljoonan liikevaihto ja 216 miljoonan liikevoitto tammikuusta syyskuuhun vuonna 2011, eivät sen väittämät toimeenpanokustannukset olleet kohtuuttomat. Elisa oli lisäksi ilmoittanut pystyvänsä tekemään keskeyttämismääräyksen vaatimat muutokset verkkoinfrastruktuuriinsa kolmessa viikossa. Musiikkituottajat oli laittanut keskeyttämismääräyshakemustaan vastaavan hakemuksen vireille myös kahta muuta suurinta suomalaista operaattoria vastaan eikä toimenpide siten kohdistunut vain Elisaan. Keskeyttämismääräys oli myös suhteellisuusperiaatteen mukainen. Kansalliset keskeyttämismääräykset olivat ainoa tehokas tapa estää pääsy laittomaan palveluun ja vastaavia määräyksiä oli haettu muissakin Euroopan unionin jäsenmaissa. Musiikkituottajat oli selvittänyt vastaavan keskeyttämismääräyksen saaneen aikaan merkittäviä muutoksia palvelun käyttäjämäärissä Italiassa. Myös Elisan Ruotsin liikenne oli pudonnut keskeyttämismääräyksen täytäntöönpanon jälkeen huomattavasti. Musiikkituottajat oli esittänyt käräjäoikeudelle näyttöä siitä, että oikeudelliset toimenpiteet palvelun perustajia ja ylläpitäjiä sekä palvelun palvelimia ylläpitänyttä ruotsalaista palveluntarjoajaa vastaan Ruotsissa eivät olleet lopettaneet oikeudenvastaista sisältöjen yleisön saataville saattamista Suomessa. Tämän vuoksi Musiikkituottajat oli hakenut keskeyttämismääräystä Suomessa. Tekijänoikeuslaki ei edellyttänyt, että toimenpiteisiin olisi ensin ryhdyttävä Suomen rajojen ulkopuolella.

8 8 Tekijänoikeuslain 60 c :ssä oli kyse kohtuullisuusarvioinnista, joka soveltuvin osin sisälsi perusoikeuksien välisen punninnan. Päätöksessä oli vaaditulla tavalla huomioitu tekijän oikeuksien, Elisan elinkeinovapauden ja loppukäyttäjien oikeuksien välinen tasapaino. Elisan asiakkaiden pääsyn rajoittaminen laittomaan palveluun ei rajoittanut Elisan elinkeinovapautta. Määräys ei vaarantanut kolmansien oikeuksia Toimenpiteet kohdistuivat vain tekijänoikeuden loukkaajan käyttämiin domain-nimiin ja IP-osoitteisiin. Musiikkituottajien täytäntöönpanohakemuksessa listatut domain-nimet ja IP-osoitteet ohjasivat hakemuksen tekohetkellä todistetusti palveluun, minkä myös Elisa oli todennut. Palvelun käyttämät domain-nimet ja IP-osoitteet eivät ohjanneet sähköpostiosoitteisiin. Väliaikaisen keskeyttämismääräyksen edellytykset olivat täyttyneet eikä laki edellytä sen kohdistamista varsinaisiin loukkaajiin Musiikkituottajat oli osoittanut väliaikaisen keskeyttämismääräyksen välttämättömyyden. Palvelun ylläpitäjien tähänastinen toiminta huomioon ottaen oli ollut todennäköistä, ettei heidän kuulemistaan ollut voitu toimittaa riittävän nopeasti tai että he olivat pakoilleet tiedoksiantoa. Elisan väite, että keskeyttämismääräys olisi tullut ensisijaisesti kohdistaa varsinaisiin tekijänoikeuden loukkaajiin, oli lakiin perustumaton. Musiikkituottajat oli lisäksi vastoin Elisan väitettä nostanut tekijänoikeuslain 60 b :ssä tarkoitetun kanteen kuukauden kuluessa keskeyttämismääräyksen antamisesta. Päätös ei ollut EU-oikeuden vastainen Scarlet-ratkaisu ei koskenut tekijänoikeuslain 60 c :n tulkintaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä eikä siinä tarkoitettu keskeyttämismääräys vastannut nyt kysymyksessä olevaa keskeyttämismääräystä. Asiassa oli ollut kyse siitä, oliko EU-oikeuden mukaista, että tuomioistuin määräsi ilman lainsäädännön tukea Internet-palvelun tarjoajan ottamaan omalla kustannuksellaan ja ilman ajallista rajoitusta käyttöön kaikkea sen palvelujen kautta kulkevaa Internet-liikennettä valvovan suodatusjärjestelmän. Kiellon tai määräyksen kohdistaminen välittäjään oli EU-oikeuden mukaista Euroopan parlamentin ja neuvoston tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista antaman direktiivin 2000/31/EY johdanto-osan 45 ja 47 perustelukappaleesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa antaman direktiivin 2001/29/EY johdantoosan 59 perustelukappaleesta sekä 8 artiklasta ilmenevällä tavalla. Oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut Elisan on oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 :n perusteella korvattava Musiikkituottajien oikeudenkäyntikulut asiassa. Elisan väitteet olivat ilmeisen perusteettomia ja niistä oli aiheutunut Musiikkituottajille lisäkuluja. Todistelu Hovioikeudessa on kuultu asianosaisen edustajina Jyrki Arjannetta ja Jari-

9 9 Petteri Levoa sekä todistajana Jeremy David Banksia. Asianosaiset ovat vedonneet käräjäoikeuden tuomiosta ilmeneviin kirjallisiin todisteisiin. Elisa on valituksessaan lisäksi vedonnut uusina kirjallisina todisteina Fi- Com ry:n lausuntoon teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin edellyttämistä lainsäädäntömuutoksista, IFPI Finland ry:n täytäntöönpanohakemukseen ulosottovirastolle, Elisan lausumaan ulosottovirastolle, IP-osoitetietoihin sivustolta ja Resilans AB:n yhteystietoihin kotisivuilla Elisa on lisäkirjelmässään vedonnut uusina kirjallisina todisteina päivättyyn oikaisuvaatimukseen ulosottovirastolle päätöksestä 4731/6070/11P, päivättyyn tutkintapyyntöön Helsingin poliisille, ulosottoviraston päätökseen dnro 4731/6070/11P, Ilta-Sanomien artikkeliin , sähköposteihin ja (neljä kappaletta), TeliaSoneran lausumaan Helsingin käräjäoikeudelle, DNA:n lausumaan Helsingin käräjäoikeudelle ja artikkeliin sivustolla. Elisa on lisäksi sähköpostissaan vedonnut uutena todisteena Viestintäviraston lausuntoon koskien tekijänoikeustoimikunnan mietintöä Ratkaisuja digiajan haasteisiin (OKM 2012:12) dnro 601/04/2012. Musiikkituottajat on vastauksessaan vedonnut uusina kirjallisina todisteina lakivaliokunnan lausuntoon 5/2005 vp, Haagin käräjäoikeuden antamaan siviilioikeudelliseen keskeyttämismääräykseen , Elisan lehdistötiedotteeseen keskeyttämismääräyksen täytäntöön panemisesta , Musiikkituottajien täytäntöönpanohakemukseen , ulosottoviranomaisen päätökseen Musiikkituottajien asettaman vakuuden hyväksymisestä , Elisan kirjalliseen lausumaan Musiikkituottajien täytäntöönpanohakemuksen johdosta , Musiikkituottajien keskeyttämismääräyshakemukseen DNA Oy:tä kohtaan , Musiikkituottajien keskeyttämismääräyshakemukseen TeliaSonera Oyj:tä kohtaan , Elisan osavuosikatsaukseen tammi-syyskuu 2011, Elisan yleisiin sopimusehtoihin kuluttaja-asiakkaille , Musiikkituottajien pääasiakanteeseen tekijänoikeuden loukkaajia kohtaan , Svean hovioikeuden ratkaisun tulemiseen lainvoimaiseksi Gottfried Svartholm Wargin osalta , Svean hovioikeuden pysyttämään kieltomääräykseen Black Internet AB:tä, Wargia ja Neij:tä kohtaan , Svean hovioikeuden pysyttämään kieltomääräykseen Sunde Kolmisoppia kohtaan ja MikroPC:n artikkeliin Musiikkituottajat on lisäksi sähköpostissaan vedonnut uusina todisteina Fredriksbergin käräjäoikeuden antamaan keskeyttämismääräykseen, Kalkutan High Courtin antamaan keskeyttämismääräykseen, sekä selvityksiin The Pirate Bay -palvelun käyttäjämäärät Suomessa tammikuuhun 2012 asti, The Pirate Bay -palvelun käyttäjämäärät Suomessa helmikuussa 2012 ja digitaalisen musiikin myynti Suomessa tammi-helmikuussa Musiikkituottajat on vielä sähköpostissaan

10 vedonnut uutena kirjallisena todisteena Ruotsin korkeimman oikeuden päätökseen olla tutkimatta The Pirate Bay -palvelun ylläpitäjien saamia rikostuomioita. Musiikkituottajat on hovioikeuden pääkäsittelyssä vedonnut uusina kirjallisina todisteina Elisa Oyj:n vuosikertomukseen 2011 ja TNO:n raporttiin "Results of the 2011 sample surveys of the Pirate Bay by the BREIN Foundation". Hovioikeuden ratkaisu Käsittelyratkaisut Muutoksenhaku Tekijänoikeuslain esitöissä todetaan, ettei lain 60 c :n 3 momentin mukaiseen väliaikaiseen keskeyttämismääräykseen saa oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 1 :n 3 momentin nojalla hakea erikseen muutosta (ks. HE 26/2006 vp s. 22). Perustuslain 21 :n nojalla perusoikeutena turvattua muutoksenhakuoikeutta on kuitenkin pidettävä ensisijaisena tällaisessa tilanteessa, jossa määräys kohdistuu tekijänoikeuden loukkauksen kannalta ulkopuoliseen välittäjätahoon ja ulkomaisten tekijänoikeuden loukkaajien tavoittaminen on epävarmaa. Hovioikeus katsoo, että asiassa on voitu hakea valittamalla muutosta käräjäoikeuden antaman muutoksenhakuosoituksen mukaisesti. Lisäkirjelmät Elisan lisäkirjelmä on toimitettu hovioikeuteen valitukselle asetetun määräajan jälkeen oma-aloitteisesti. Hovioikeus ei ole pyytänyt yhtiöltä sanottua lausumaa eikä vastoin lisäkirjelmässä todettua erityisesti varannut tilaisuutta lisäkirjelmän toimittamiseen. Elisan lisäkirjelmä käsittelee kuitenkin ainakin osittain päätöksen jälkeisiä tapahtumia kuten sen täytäntöönpanoa, minkä vuoksi hovioikeus ottaa lisäkirjelmän huomioon. Elisan lisäkirjelmä liitteineen on toimitettu hovioikeudelle pääkäsittelyn toimittamisen jälkeen. Hovioikeus jättää tämän vuoksi sanotun lisäkirjelmän liitteineen huomioon ottamatta. Uusi todistelu Hovioikeus ottaa huomioon kaikki Elisan ja Musiikkituottajien uusiksi todisteiksi ilmoittamat asiakirjat seuraavilla perusteilla. Hovioikeus toteaa, että sekä Elisan että Musiikkituottajien uusiksi todisteiksi ilmoittamissa asiakirjoissa on sellaista aineistoa, kuten esimerkiksi tuomioistuinten ratkaisuja ja lainsäädäntöaineistoa, jotka eivät ole kirjallisia todisteita. Estettä niiden vastaanottamiselle samalla tavalla kuin käräjäoikeus on tehnyt, ei siten ole. Varsinaisista todisteista suurin osa liittyy käräjäoikeuden päätöksen jälkeiseen aikaan. Musiikkituottajilla on ollut pätevä syy vedota Elisan osavuosikatsaukseen ja yleisiin sopimusehtoihin Elisan valituksen johdosta. Elisan valitukseensa liittämät kirjalliset todisteet 13 ja 14 liittyvät Elisan väittämään vaikeuteen selvittää palvelun käyttämät IP-osoitteet ja domain nimet. Estettä myöskään näiden todisteiden huomioon ottamiselle ei siten ole.

11 11 Viestintäviraston lausunto Elisa on pyytänyt, että hovioikeus ennen asian ratkaisemista pyytää Viestintävirastolta lausuntoa siitä, ovatko päätöksellä Elisalle asetetut velvoitteet yhteensopivat erityisesti Elisan viestintämarkkinalain 53, 59, 60 c, 67 a i ja 128 :ien mukaisten velvoitteiden kanssa. Tuomioistuimen mahdollisuudesta pyytää Viestintävirastolta lausuntoa säädetään viestintämarkkinalain 138 :n 5 momentissa. Sanotun säännöksen mukaan käsitellessään 1 momentissa tarkoitettua korvauskannetta tuomioistuin voi pyytää Viestintäviraston lausuntoa asiassa. Viestintämarkkinalain 138 :n 1 momentin mukaan teleyritys, joka tahallaan tai huolimattomuudesta toimii :n nojalla asetettujen velvollisuuksien vastaisesti, on velvollinen korvaamaan toiselle teleyritykselle aiheuttamansa vahingon. Nyt käsiteltävässä asiassa ei ole kysymys säännöksessä tarkoitetusta tilanteesta. Edellä mainituilla perusteilla ja ottaen huomioon, että tuomioistuin tulkitsee asian edellyttämässä laajuudessa myös viestintämarkkinalakia, hovioikeus hylkää Elisan pyynnön. Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu Elisa on pyytänyt, että hovioikeus ennen asian ratkaisemista esittää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan nojalla EUT:lle pyynnön ennakkoratkaisun saamiseksi tekijänoikeuslain 60 c :n tulkintaan liittyvien EU-oikeudellisten kysymysten ratkaisemiseksi. Jäljempänä pääasian yhteydessä ilmenevillä perusteilla hovioikeus hylkää Elisan tätä koskevan pyynnön. Pääasiaratkaisu Perustelut Asian tausta Musiikkituottajat on vireille tulleella hakemuksella vaatinut, että välittäjänä toimiva palvelun tarjoaja Elisa määrätään sakon uhalla estämään asiakkailtaan pääsy The Pirate Bay -nimiseen Internet-palveluun ja näin keskeyttämään tekijänoikeutta loukkaavaksi väitetyn hakemuksen liitteessä 4 A (käräjäoikeuden liite 1) yksilöidyn aineiston saattamisen yleisön saataviin The Pirate Bay -palvelua käyttäen. Hakemuksessa on ilmoitettu, että The Pirate Bay -palvelu oli saatavilla osoitteessa Hakemuksessa oli myös ilmoitettu palvelun ylläpitäjien Fredrik Neijn, Gottfried Svartholm Wargin ja Peter Sunde Kolmisopin tuolloin tiedossa olleet yhteystiedot. Musiikkituottajat on päivätyssä lausumassaan todennut, että käräjäoikeus voi halutessaan yksityiskohtaisesti määritellä ne toimenpiteet, joihin Elisan on ryhdyttävä pääsyn estämiseksi The Pirate Bay -palveluun. Musiikkituottajat on edelleen vaatinut, että Elisa tällaisessa tapauksessa vähintään velvoitetaan poistamaan The Pirate Bayn käyttämät domain-nimet nimipalvelimeltaan ja estämään liikenne palvelun käyttämiin IP-numeroihin.

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Perustelut La VM 6/2006 vp HE 26/2006 vp. seikkana, joka tuomioistuimen tulee ottaa huomioon harkitessaan määräyksen antamista ja

Perustelut La VM 6/2006 vp HE 26/2006 vp. seikkana, joka tuomioistuimen tulee ottaa huomioon harkitessaan määräyksen antamista ja 1 Perustelut La VM 6/2006 vp HE 26/2006 vp Valiokunta toteaa, että 1 momentin viimeisessä virkkeessä tarkoitettuna muuna vastaavana seikkana, joka tuomioistuimen tulee ottaa huomioon harkitessaan määräyksen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548 TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO Käräjätuomari Mikko Saleva Julistettu istunnossa Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen Asiano: 19.9.2006 R 06/548 Syyttäjä Vastaaja(t) Johtava

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Finreactor normaali palvelu

Finreactor normaali palvelu Loppulausunto Mikko Välimäki, Vi!e Oksane" Finreactor normaali palvelu Finreactorin toimintaperiaate ei tiedostonjakopalveluna eronnut muista Internetin käyttäjälähtöisistä sisältöpalveluista YouTube,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 844 Diaarinumero 4055/3/10 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.12.2016 Taltionumero 5353 Diaarinumero 3105/3/16 ja 3181/3/16 1 (5) Asia Valittajat Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus 1. Lulu Ranne, Hämeenlinna

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 28.8.2003 2207/4/02 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 1 KANTELU

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Diaarinumero: 36/2015 Antopäivä: 10.11.2016 Hakija on ulkomaan

Lisätiedot

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA ANONYMISOITU PÄÄTÖS 10.06.2016 Dnro OKV/572/1/2015 1/5 KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA Kirjoituksessaan 10.4.2015 oikeuskanslerille kantelija arvostelee peruspalvelukuntayhtymän (jatkossa kuntayhtymä)

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Jyrki Nikula Director, IP Legal & Trademarks Mikä on turvaamistoimi? Oikeudenkäymiskaaren 7 luku käsittelee turvaamistoimia Immateriaalioikeutta

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 30/2003 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2005 10.6.2005 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Lääninhallituksen poliisiosaston päätös 31.3.2003, jolla

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88. Helsingin hovioikeuden tähän liitetty tuomio 28.11.2014 nro 2308

K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88. Helsingin hovioikeuden tähän liitetty tuomio 28.11.2014 nro 2308 K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88 Antopäivä Nro 3.5.2016 1011 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA Valtio Tullin edustamana Jukka Joutsjoki Vahingonkorvaus RATKAISU, JOHON ON HAETTU

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1 Asianosainen voi hakea sääntöjen 36.5 :n nojalla lautakunnalta pikavälimiehen määräämistä tämän liitteen mukaisesti, jos asianosaisen (jäljempänä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0466/3 1 (5) Diaarinumero 00262/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (5) 3 Hankintaoikaisuvaatimuksen hyväksyminen, nimipalvelu- ja DHCPjärjestelmän hankinta (H071-16) HEL 2016-008712 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 97/2005 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 49/2006 25.8.2006 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Ministeriö on 14.11.2005 antanut yli-insinööri A:lle

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Kunnallisasiaa koskeva valitus MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS VALITTAJA VASTAPUOLI Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, 9.10.2015 Keuruun kaupunki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2006 ASIA Rakennetun penkereen pysyttäminen Naurismonlahdella, Urjala, Vaasan hallinto

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Viestissä ei ollut väitetty, että Rastimo olisi tehnyt lapsipornoa. Edellä mainittu kommentti oli ollut osa Rastimon aloittamaa keskustelua.

Viestissä ei ollut väitetty, että Rastimo olisi tehnyt lapsipornoa. Edellä mainittu kommentti oli ollut osa Rastimon aloittamaa keskustelua. Helsingin hovioikeus Tuomio Nro 2235 Antamispäivä 31.8.2012 Diaarinumero R 11/2753 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Espoon käräjäoik.eus 3.2 os. 6.9.2011 nro 2165 (liitteenä) Asia Kmmianloukkaus Valittaja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 7.3.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 849/2004, Bernard Ross, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, verotuksesta Ruotsissa ja pääoman vapaasta

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

PÄÄTÖS KANTELUUN OIKEUDENKÄYNTIAINEISTON SALASSAPITOA KOSKEVASSA ASIASSA

PÄÄTÖS KANTELUUN OIKEUDENKÄYNTIAINEISTON SALASSAPITOA KOSKEVASSA ASIASSA 27.8.2002 2032/4/00 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijä Terhi Mattila PÄÄTÖS KANTELUUN OIKEUDENKÄYNTIAINEISTON SALASSAPITOA KOSKEVASSA ASIASSA 1 KANTELU Toimittaja

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

Tarjouksen hylkääminen tehoreservin hankintamenettelyssä

Tarjouksen hylkääminen tehoreservin hankintamenettelyssä Päätös 1 (4) Stora Enso Publication Papers Oy Ltd Ensontie 1 46900 Inkeroinen Tarjouksen hylkääminen tehoreservin hankintamenettelyssä Asianosainen Vireilletulo Ratkaisu Stora Enso Publication Papers Oy

Lisätiedot

Electronic Frontier Finland ry

Electronic Frontier Finland ry Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta 9.12.2005 Electronic Frontier Finland ry www.effi.org 1. Yleistä Electronic

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ Tarkistettu esitys HALLITUS 151 30.11.2015 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ 577/02/08/00/2015 HALL

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014 Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Bertel

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu Helsingin hovioikeus Tuomio Nro 1697 Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuolet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Valitus syrjintälautakunnan päätöksestä

PÄÄTÖS. Valitus syrjintälautakunnan päätöksestä ROV ANIEMEN HALLINTO-OIKEUS PL 8112, Oikeustalo, Valtakatu 17 96101 ROVANIEMI Puhelin 010 36 42900, Faksi 010 36 42995 Sähköposti rovaniemi.hao@oikeus.fi PÄÄTÖS 10/032511 21.6.2010 00002/09/611 1 ASIA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Selostus asiasta Markkinaoikeus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0157(COD) 5.11.2008 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 98 Asianro 2415/11.01.05/2014 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle /Valitus ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 12.6.2014 65 /Uhkasakolla tehostetun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/ Helsingin kaupunki Esityslista 38/2014 1 (5) 1 SGS Inspection Services Oy:n tekemä hankintaoikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 21.10.2014 387 yksilöimättömät laboratoriotutkimukset,

Lisätiedot

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi.

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. Poikkeuksellinen säännöllinen työaika. Ensihoitopalvelu. Dnro 17/2015, annettu 22.3.2016 Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. PÄÄTÖS OIKAISUVAATIMUSASIASSA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

Leipäniemen sillan rakentamista koskevassa päätöksessä nro 19/03/3 rakentamistöille annetun rakentamisajan jatkaminen, Kuopio.

Leipäniemen sillan rakentamista koskevassa päätöksessä nro 19/03/3 rakentamistöille annetun rakentamisajan jatkaminen, Kuopio. PÄÄTÖS Nro 50/07/1 Dnro ISY-2007-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2007 HAKIJA Kuopion kaupunki ASIA Leipäniemen sillan rakentamista koskevassa päätöksessä nro 19/03/3 rakentamistöille annetun rakentamisajan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 32 Oikeudenkäynti saatavan perintää koskevassa riita-asiassa HEL 2015-002292 T 03 01 01 PK 20141591 Tuomioistuin Kantaja Vastaaja päätti nostaa kanteen saatavan perintää

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

VT Markus Myhrberg ACE LAW Oy Erottajankatu 9 A 00130 Helsinki puhelin (09) 251 4000 telefaksi (09) 251 40010 sähköposti: markus.myhrberg@acelaw.

VT Markus Myhrberg ACE LAW Oy Erottajankatu 9 A 00130 Helsinki puhelin (09) 251 4000 telefaksi (09) 251 40010 sähköposti: markus.myhrberg@acelaw. 1(9) H E L S I N G I N K Ä R Ä J Ä O I K E U D E L L E ASIA Kirjallinen lausuma DNRO 06/2753 KANTAJA Rights Agency Ltd. KANTAJAN ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE VT Markus Myhrberg ACE LAW Oy Erottajankatu 9

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 26.04.2016 Dnro OKV/2177/1/2014 1/5 ASIA Asiakirjan osittainen salassapito KANTELU Kantelija on kantelussaan 19.12.2014 pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan valtioneuvoston kanslian menettelyä

Lisätiedot