ULOSOTTOVIRASTO. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry/otm Teemu Laakkonen. Asianajotoimisto Merilampi Oy/Aa Sakari Aalto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULOSOTTOVIRASTO. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry/otm Teemu Laakkonen. Asianajotoimisto Merilampi Oy/Aa Sakari Aalto"

Transkriptio

1 HELSINGIN ULOSOTTOVIRASTO PL 190, Mäkelänkatu 2 A HELSINKI Puhelin (lisämaksuton) tai , Telekopio Sähköposti PÄÄTÖS /6070/11P JÄLJENNÖS VAKUUDEN HYVÄKSYMINEN Asianosaiset Hakija Asiamies Vastaaja Asiamies Selostus asiasta Musiikkituottajat - IFPI Finland ry, edustaen seuraavia äänitetuottajia: EMI Finland Oy Ab, Sony Music Entertainment Finland Oy, Universal Music Oy, Warner Music Finland Oy Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry/otm Teemu Laakkonen Elisa Oyj Asianajotoimisto Merilampi Oy/Aa Sakari Aalto Täytäntöönpanon hakija on hakenut Helsingin käräjäoikeuden antaman (nro 11/41552, Dnro H 11/20937) tekijänoikeuslain 60 c :n mukaisen keskeyttämismääräyksen täytäntöönpanoa päivätyssä täytäntöönpanohakemuksessa esitetyn mukaisesti (liitteenä). Helsingin käräjäoikeus on määrännyt asiaan osallisen Elisa Oyj:n väliaikaisesti euron sakon uhalla keskeyttämään tekijänoikeutta loukkaavan liitteessä 1 yksilöidyn aineiston saattamisen yleisön saataviin siten, että pääsyn estämiseksi The Pirate Bay -palveluun Elisa Oyj:n on poistettava The Pirate Bayn käyttämät domain -nimet nimipalvelimeltaan sekä estettävä liikenne palvelun käyttämiin lp-numeroihin. Väliaikaisena annettu keskeyttämismääräys tulee voimaan, kun hakijat ovat asettaneet ulosottokaaren 8 luvun 2 :ssä tarkoitetun hakijavakuuden asianomaiselle ulosottomiehelle. Elisa Oyj:n kuuleminen Elisa Oyj:lle on mennessä varattu tilaisuus tulla kuulluksi vakuuden määrästä ja lajista. Elisa Oyj on kyseisenä päivänä lähettänyt kirjallisen perustellun lausuntonsa ulosottomiehelie. Hakijavakuus Rahavarat euroa PÄÄTÖS Yllämainittu ulosottokaaren 8 luvun 2 :n tarkoittama keskeyttämismääräystä koskeva hakijavakuus hyväksytään. Keskeyttämismääräys on täten tullut voimaan. Perustelut Vakuuden on katsottava kattavan hakijan hakeman keskeyttämismääräyksen täytäntöönpanosta vastaajalle (asiaan osalliseile) mahdollisesti aiheutuvan vahingon ja asiassa aiheutuvat PÄÄTÖS 1

2 kulut. Pantiksi asetetut varat ovat ulosottomiehen hallussa. Lainkohdat Tekijänoikeuslaki 60 c, ulosottokaari 8 luku 2 Jorma Laine kihlakunnanvouti Osasto 2 Puhelin Liitteet Valitusosoitus, Täytäntöönpanohakemus PÄÄTÖS

3 HELSINGIN ULOSOTTOVIRASTO PL 190, Mäkelänkatu 2 A HELSINKI Puhelin , Telekopio Sähköposti VALITUSOSOITUS Liina Valitusoikeus Täytäntöönpanotoimeen ulosottomiehen tai päätökseen saa hakea valittamalla muutosta se, jonka oikeutta toimi tai päätös koskee Helsingin käräjäoikeudelta. Määräaika ja valitusmenettely Määräaika valituksen tekemiseen kolme on viikkoa. Muutosta voimassa olevaan maksukieltoon, joka on annettu palkan tai muun toistuvaistulon ulosmittauksessa, saadaan hakea ilman määräaikaa. Määräaika lasketaan toimitus- tai päätöspäivästä, jos siitä on ilmoitettu etukäteen aslanomaiselle tai hän on ollut läsnä toimituksessa. valitus Jos koskee kertyneiden varojen jakoa, määräaika lasketaan jakopäätöksen tekemisestä. valitus Jos koskeetilitystä, määräaika lasketaan siitä, kun varat on tähetetty velkojalle. Jos valitus koskee myyntiä siihen tai liittyvää edeltävää tointa, määräaika lasketaan myyntipäivästä. Muussa tapauksessa määräaika lasketaan päivästä, siitä asianomainen jona saanut on toimesta tai päätöksestä tiedon. Kirjallinen valitus on toimitettava viimeistään määräajan päättymispäivänä HELSlNGlN ULOSOTTOVIRASTON kansilaan ennen virka-ajan päättymistä (klo 16.15). Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivã, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valltusaika vielä jatkuu seuraavana arkipäivänä. Valituskirjelmän sisältö ja liitteet Vaikutus täytäntöönpanoon Valituskirjelmän toimittaa voi kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse taikka yllämainittuun telekopionumeroon sähköpostiosoitteeseen. tai Lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Jos valitus myöhästyy, valltusoikeus menetetään. Valituskirjelmä osoitettava on Helsingin käräjäoikeudelie siinä ja on ilmoitettava: - täytäntöönpanotoimi tai ulosottomiehen päätös, johon haetaan muutosta yksilöity vaatimus ja seikat, joihin vaatimus perustuu - todisteet, joihin halutaan nojautua ja mitä kullakin todisteella halutaan näyttää toteen - asiamiehen tai avustajan yhteystiedot sekä postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon asiaa koskevat tiedoksiannot voidaan lähettää valittajalle - valittajan sekä todistajan tai muun kuultavan yhteystiedot Valituskirjelmään liittää tulee ne kirjalliset todisteet, joihin valittaja vetoaa. Kirjallinen valituskirjelmä on valittajan tai, jollei hän ole sitä laatinut, sen laatijan allekirjoitettava. Valitus keskeytä ei täytäntöönpanoa, ellei laissa toisin säädetä tai tuomioistuin niin määrää. Tuomioistuin, joka käsittelee ulosottotointa koskevaa muutoksenhakemusta täytäntöönpanoriitaa, tai asianosaisen voi pyynnöstä omasta tai aloitteestaan antaa keskeytysmääräyksen. Sen jälkeen kun kertyneiden rahavarojen lopullinen tilitys on tehty ja varat lähetetty hakijalle, voidaan valittaa ainoastaan lopullisessa tilityksessä olevasta virheestä. Ennen valituksen tekemistä se, joka aikoo hakea muutosta, voi pyytää ulosottomieheltä tilityksen keskeyttämistä. Itseoikaisu ja suhde täytäntöönpanoriitakanteeseen Asianomainen pyytää voi ulosottomiestä oikaisemaan virheelliseksi katsomaansa tai tointa päätöstä. Oikaisupyynnön esittäminen ei katkaise valitusajan kulumista. Samasta toimesta tai päätöksestä ei saa sekä tehdä valitusta että nostaa täytäntöönpanoriitakannetta. Uusi määräaika Jos asianomainen laillisen esteen vuoksi tai muusta hyväksyttävästä syystä ei voi määräajassa hakea muutosta, ulosottomies saa asettaa hakemuksesta uuden määräajan valituksen tekemistä varten. Hakemus on toimitettava HELSINGIN ULOSOTTOVlRASTOn kansliaan ennen valitusajan päättymistä. Hakemukseen ilitettävä on selvitys esteestä tai muusta hakemuksen perusteena olevasta syystä. Oikeudenkäyntimaksu Ulosottokaaren mukaisen muutoksenhakuasian käsittelemisestä käräjäoikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu, säädetään josta laissa ja asetuksessa tuomioistuinten eräiden ja oikeushallintoviranornaisten suoritteista perittävistä maksuista. Oikeudenkäyntikuluista ulosottovalitusasiassa säädetään ulosottokaaren 11 luvun 20 :ssä.

4 HELSINGIN ULOSOTTOVIRASTO ASIA Täytäntöönpanohakemus TÄYTÄNTÖÖNPANOPERUSTE Helsingin käräjäoikeuden tekemä päätös nro 11/41552, asia H 11/20937 HAKIJAT Musiikkituottajat - IFPI Finland ry edustaen seuraavia äänitetuottajia EMI Finland Oy Ab Sony Music Entertainment Finland Oy Universal Music Oy Warner Music Finland Oy ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE OTM Teemu Laakkonen Tekijänoikeuden tieodotus- ja valvontakeskus ry Pieni Roobertinkatu 16 A Helsinki puh , faksi sähköposti: HAKEMUS Kunnioittaen pyydämme, että ulosottomies laittaa täytäntöön hakemuksen liitteenä olevan Helsingin käräjäoikeuden päätöksen. Lisäksi pyydämme, että ulosottomies toimittaa allekirjoittaneelle asiamiehelle selvityksen väliaikaisen, aineiston yleisön saataviin saattamisen keskeyttämistä koskevan, määräyksen täytäntöön panemisesta. Helsingin käräjäoikeuden päätöksen mukaan hakijoiden tulee viimeistään perjantaina panna tämä väliaikaista aineiston saataviin saattamisen keskeyttämistä koskeva määräys täytäntöön ja viimeistään perjantaina toimittaa käräjäoikeudelle selvitys väliaikaisen aineiston yleisölle saataviin saattamisen keskeyttämistä koskevan määräyksen täytäntöön panemisesta. Tämä väliaikaisenannettu keskeyttämismääräys tulee voimaan, kun hakijat ovat asettaneet ulosottokaaren 8 luvun 2 :ssä tarkoitetun hakij avakuuden asianomaiselle ulosottomiehelle.

5 Asiaan osallinen, jota kyseinen täytäntöönpano koskee, on Elisa Oyj c/o AA Sakari Aalto Asianajotoimisto Merilampi Oy Lönnrotinkatu Helsinki puh sähköposti: Päätöksen mukaan asiaan osallisen on poistettava The Pirate Bay -palvelun käyttämät domain -nimet nimipalvelimeltaan sekä estettävä liikenne palvelun käyttämiin IP - numeroihin. Poistettavat domain-nimet Hakijoiden selvityksen mukaan The Pirate Bayn tällä hetkellä käyttämät domain - nimet ovat seuraavat:

6 IP-osoitteet joihin pääsy on estettävä Hakijoiden selvityksen mukaan The Pirate Bayn tällä hetkellä käyttämät IP -numerot ovat seuraavat: Tietojen päivitys Yllä lueteltujen domain -nimien ja IP-numeroiden osalta kyseessä on tämänhetkinen tilanne. Hakijat hyväksyvät, että asiaan osallinen on toistaiseksi täytäntöön pannut asianmukaisesti käräjäoikeuden määräyksen, kohdistaessaan määräyksen edellyttämät toimenpiteet yllä mainittuihin domain -nimiin sekä IP-numeroihin. Palvelun käyttämät domain -nimet ja IP-numerot voivat muuttua. Päivitämme yllä olevia listoja tilanteen mukaan ja toimitamme päivitetyn listan asianomaisen ulosottomiehen tietoon ulosottokaaren 3 luvun 3 mukaisesti mahdollisia toimenpiteitä varten. Samassa yhteydessä ilmoitamme päivitetyn listan asiaan osalliselle, jotta tämä voi kussakin tilanteessa noudattaa asianmukaisesti käräjäoikeuden määräystä.

7 VAKUUDESTA Vakuuden suuruutta harkittaessa pyydämme, että ulosottomies ottaa huomioon seuraavan. Keskeytysmääräys kohdistuu selkeästi lainvastaiseen palveluun ja siihen pääsyn estäminen ei aiheuta Suomessa voimassa olevan lainsäädännön perusteella koivattavaa vahinkoa. Myös hakijan tulevat em. muihin operaattoreihin kohdistettavat toimet tulee huomioida, jotta yksittäisessä tapauksessa määrättävän vakuuden suuruus on kohtuullinen eikä estä toimenpiteiden toteuttamista tehokkaasti ja tasapuolisesti. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti vakuuden määrän ja tilinumeron puhelimitse tai sähköpostitse asiamiehelle. AIKA JA PAIKKA Helsingissä marraskuun 7 päivänä 2011 Musiikkituottajat - IFPI Finland ry LAATI Teemu Laakkonen OTM, Helsinki LIITTEET 1. Helsingin käräjäoikeuden tekemä päätös nro 11/41552, asia H 11/ Valtakirjat (Musiikkituottajat- IFPI Finland ry ja mainitut jäsenyritykset)

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös (7) Antopäivä 7.10.20t4 Päätösnumero t41078313 Diaarinumerot 02s821t312299 025831t312207 02s8411312299 Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Rauno Kinnunen,

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuus Kukaan asianosaisista ei esittänyt esteellisyysmuistutusta toimitusmiehiä vastaan.

2. Kokouksen laillisuus Kukaan asianosaisista ei esittänyt esteellisyysmuistutusta toimitusmiehiä vastaan. Toimitusnumero 2009-307379 1(5) Uusjako Kohde: Leskelän uusjako Aika: 24.2.2015 kello 10.00 Paikka: Siikalatvan kunnantalon Pulkkila-Sali, Pulkkilantie 4 Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat:

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Elinkeino-, likenne- ja PAATOS Dnro 33 /5710 2012 ympäristäkeskus

Elinkeino-, likenne- ja PAATOS Dnro 33 /5710 2012 ympäristäkeskus Elinkeino-, likenne- ja PAATOS Dnro 33 /5710 2012 ympäristäkeskus 24.4.2015 Kalastuslain (286182) 11 :n mukainen onkimis-, pilkkimis-ja viehekalastus kielto Ala-Koitajoella, Joensuu ja llomantsi päätöksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 1993 inventoinnin korvaamisesta sen vuonna 2009 valmistuneella tarkistuksella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 25/11/1 Dnro PSAVI/344/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Äijönnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 31/05/2 lupamääräyksen muuttaminen, Haapavesi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Kohdassa 1 on tarvittavan yleiskuvan luomiseksi selostettu PRRS- taudin yleistä taudinkuvaa ja leviämistä.

Kohdassa 1 on tarvittavan yleiskuvan luomiseksi selostettu PRRS- taudin yleistä taudinkuvaa ja leviämistä. D 80 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto PÄÄTÖS nro 18/EEO/1998 Päivämäärä 5.11.1998 Dnro 743/50-98 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.11.1998 - toistaiseksi Kumoaa / Muuttaa

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 26/10/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2010 24.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot