Sähköposti: kello H 11/48307

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello 15.00 H 11/48307"

Transkriptio

1 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS PÄÄTÖS Nro osasto Hakemusasia Porkkalankatu Helsinki Telekopio Annettu käräjäoikeuden kansliassa Sähköposti: kello H 11/48307 Käräjätuomari Ari Wirén Hakijat 1. EMI Finland Oy Ab 2. Sony Music Entertainment Finland Oy 3. Universal Music Oy 4. Warner Music Finland Oy, joita kaikkia asiassa edustaa Musiikkituottajat - IFPI Finland ry, Helsinki, jonka edustajana asiassa on toiminut asianajaja Lauri Rechardt Asiamiehet (1-4) Asiaan osallinen Asiamiehet Asia Varatuomari Antti Kotilainen ja oikeustieteen maisteri Teemu Laakkonen TeliaSonera Finland Oyj, Helsinki Asianajaja Mikko Manner ja asianajaja Sami Simula Tekijänoikeuslain 60 c :n mukainen keskeyttämismääräystä koskeva hakemus Vireille JOHDANTO, ASIAN AIKAISEMPI KÄSITTELY Hakemuksen vireilletulo, asiassa toimitetut hakemusasian istunnot ja Musiikkituottajat - IFPI Finland ry, Helsinki edustaen seuraavia hakijoina olevia äänitetuottajia: 1. EMI Finland Oy Ab 2. Sony Music Entertainment Finland Oy 3. Universal Music Oy, sekä 4. Warner Music Finland Oy on toimittanut Helsingin käräjäoikeuteen tekijänoikeuslain 60 c :n mukaista keskeyttämismääräystä koskevan hakemuksen. Hakemusasian istunnossa hakemusta on täsmennetty siten, että kohdissa 1-4 kerrotut neljä yhtiötä on ilmoitettu hakijoiksi. Asia H 11/48307 on käsitelty yhdessä asian H 11/51554 kanssa.asiassa on toimitettu kaksi hakemusasian istuntoa ja Käräjäoikeus on toimitetun istunnon jälkeen antanut asiassa H 11/48307 päätöksen Nro

2 2 Helsingin käräjäoikeuden päätös Nro HAKEMUS Helsingin käräjäoikeus on päätöksellään Nro hyväksynyt asian H 11/48307 hakijoiden EMI Finland Oy Ab:n, Sony Music Entertainment Finland Oy:n, Universal Music Oy:n ja Warner Music Finland Oy:n yhteisen hakemuksen perusteen eli vaatimuksen siitä, että välittäjänä toimiva palvelun tarjoaja TeliaSonera Finland Oyj estää asiakkailtaan pääsyn The Pirate Bay -palveluun ja näin keskeyttää tekijänoikeutta (oikeastaan tekijänoikeuslain 45 :n ja 46 :n mukaisia lähioikeuksia) loukkaavaksi väitetyn aineiston saattamisen yleisön saataviin The Pirate Bay -palvelua käyttäen. Käräjäoikeus on edelleen todennut päätöksessään, että toimitettavan jatketussa hakemusasian istunnossa esitettyjen asianosaisten vaatimusten ja asianosaisten esittämän todistelun perusteella käräjäoikeus antaa erillisen päätöksen siitä, millä tavoin TeliaSonera Finland Oyj:n on toteutettava yhtiön asiakkaiden tietoliikenteen estäminen The Pirate Bay -palveluun. Käräjäoikeuden päätöksessä Nro on vielä todettu, että käräjäoikeus ottaa myöhemmin kantaa myös hakijoiden esittämään uhkasakkovaatimukseen sekä asiassa esitettyihin oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta koskeviin vaatimuksiin. Hakijoiden vaatimukset Hakijat EMI Finland Oy Ab, Sony Music Entertainment Finland Oy, Universal Music Oy ja Warner Music Finland Oy (jäljempänä yhteisesti hakijat) ovat vaatineet Helsingin käräjäoikeuteen toimitetun, asiaan osalliselle TeliaSonera Finland Oyj:lle tiedoksi annetun hakemuksen nojalla vireille pannussa hakemuksessaan 1. että käräjäoikeus määrää sakon uhalla välittäjänä toimivan palvelun tarjoajan TeliaSonera Finland Oyj:n estämään asiakkailtaan pääsyn The Pirate Bay - nimiseen Internet-palveluun ja näin keskeyttämään tekijänoikeutta loukkaavaksi väitetyn aineiston, hakemuksen liitteissä 5 A ja 5 C yksilöityjen äänitteiden, saattamisen yleisön saataviin The Pirate Bay -palvelua käyttäen. Hakijat ovat vaatineet, että TeliaSonera Finland Oyj:n tulee toteuttaa 1 kohdassa tarkoitettu esto a. poistamalla The Pirate Bay -palvelun käyttämät domain-nimet nimipalvelimiltaan, sekä b. estämällä asiakkaidensa pääsy The Pirate Bay -palvelun käyttämiin IP- -numeroihin. Hakijat ovat alun perin kertoneet, että kuten Helsingin käräjäoikeuden antaman päätöksen yhteydessä hakijat ilmoittavat ulosottoviranomaiselle ne domain-nimet, jotka on poistettava ja ne IP-numerot, joihin pääsy on estettävä. The Pirate Bay -palvelun käyttämät domain-nimet ja IP-numerot voivat muuttua. Sen johdosta hakijat ovat todenneet, että hakijat tulevat täytäntöönpanovaiheessa ilmoittamaan mahdolliset muutokset palvelun käyttämissä domain-nimissä ja IP-numeroissa kun ne ovat tiedossa.

3 3 Keskeyttämismääräyksen antaminen väliaikaisena 2. Hakijat ovat vaatineet asian kiireellisen luonteen vuoksi, että keskeyttämismääräys annetaan tekijänoikeuslain 60 c 3 momentin mukaisesti väliaikaisena tekijänoikeuden loukkaajia kuulematta. Asiaan osallinen TeliaSonera Finland Oyj oli välittäjänä toimiva palvelun tarjoaja. Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus Kohde, aineistoa yleisön saataviin saattava taho 3. Hakijat ovat vaatineet, että asiaan osallinen TeliaSonera Finland Oyj velvoitetaan korvaamaan hakijoiden yhteiset oikeudenkäyntikulut asiassa korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua käräjäoikeuden päätöksen antamisesta lukien. * The Pirate Bay -palvelu Palvelun ylläpitoon sai yhteyden yhteyslomakkeen välityksellä: Hakijat ovat ilmoittaneet, että palvelun ylläpitäjiä olivat hakijoiden tietojen mukaan seuraavat: 1. Fredrik Neij 17/46 Sukhoi Beach 18 Bangkok, Thaimaa [mahdollinen muu osoite: Östgötagatan 72 A, Lgh Tukholma, Ruotsi] 2. Gottfrid Svartholm Warg asuinpaikka tuntematon [mahdollinen muu osoite: Gottfrid Svartholm Warg Box Tukholma, Ruotsi] 3. Peter Sunde Kolmisoppi Markgrafenstrasse 54 Wohnung Berlin, Tyskland Hakijoiden hakemuksen täsmentäminen Helsingin käräjäoikeuden istunnossa sekä hakijoiden oikeudenkäyntikirjelmässä Hakijat ovat täsmentäneet hakemustaan Helsingin käräjäoikeuden istunnossa ja käräjoikeudelle toimitetussa oikeudenkäyntikirjelmässä siten, että TeliaSonera Finland Oyj:n tulee määrätä toteuttamaan hakemuksen 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu esto a. poistamalla The Pirate Bay -palvelun käyttämät domain-nimet nimipalvelimiltaan, eli poistamalla seuraavat The Pirate Bay -domainnimet:

4 4 www -alulla ja ilman www -alkua baiedespirates.be codedsky.com depiraatbaai.be hublist.org kaboooom.in kaboooom.info kaboooom.net kaboooom.org piratebay.am piratebay.cc piratebay.gl piratebay.mu piratebay.net piratebay.org piratebay.se piratebay.so piratebay.tw piratebay.vc piratebay.vg promobay.org shazoom.in themusicbay.com themusicbay.net themusicbay.org thepiratebay.am thepiratebay.com thepiratebay.gl thepiratebay.la thepiratebay.net thepiratebay.se thepiratebay.tw thepromobay.info thepromobay.net yahwroom.in yahwroom.info yahwroom.net yahwroom.org, sekä b. estämällä asiakkaidensa pääsy seuraaviin The Pirate Bay -palvelun käyttämiin IP-numeroihin Hakemuksessa esitetyn uhkasakkoa koskevan vaatimuksen peruuttaminen Hakijat ovat Helsingin käräjäoikeuden istunnossa peruuttaneet vaa-

5 5 timuksensa siitä, että käräjäoikeus antaa hakemuksen 1 ja 2 kohdan mukaiset määräykset sakon uhalla. ASIAAN OSALLISEN TELIASONERA FINLAND OYJ:N LAUSUMAT TeliaSonera Finland Oyj:n vaatimukset TeliaSonera Finland Oyj on vaatinut käräjäoikeudelle toimitetuissa kirjallisissa lausumissaan sekä Helsingin käräjäoikeudessa ja toimitetuissa istunnoissa 1. ensisijaisesti, että Helsingin käräjäoikeus jättää hakemuksen tutkittavaksi ottamatta ja toissijaisesti, että käräjäoikeus hylkää hakemuksen kokonaisuudessaan. 2. TeliaSonera Finland Oyj on yhtynyt asian H 11/51554 asiaan osallisen DNA Oy:n vaatimukseen siitä, että (i) että Helsingin käräjäoikeus hylkää hakijoiden vaatimuksen, että käräjäoikeus määrää sakon uhalla TeliaSonera Finland Oyj:tä estämään asiakkailtaan pääsyn The Pirate Bay -nimiseen Internet-palveluun i) poistamalla The Pirate Bay -palvelun käyttämät domain-nimet nimipalvelimeltaan, ja ii) estämällä asiakkaidensa pääsy The Pirate Bay -palvelun IP-osoitteisiin (ii) että Helsingin käräjäoikeus hylkää hakijoiden vaatimuksen siitä, että Helsingin käräjäoikeus antaa kohdassa 1 tarkoitetun keskeyttämismääräyksen tekijänoikeuslain 60 c :n 3 momentin mukaisesti väliaikaisena väitettyjä loukkaajia kuulematta, tai (iii) että toissijaisesti - mikäli Helsingin käräjäoikeus katsoo, että keskeyttämismääräys on mahdollista antaa hakijoiden vaatimassa muodossa - määrää TeliaSonera Finland Oyj:n ilman sakon uhkaa ja hakijoiden kustannuksella estämään asiakkailtaan pääsyn The Pirate Bay -palveluun i) poistamalla The Pirate Bay -palvelun käyttämät domain-nimet nimipalvelimeltaan, ja ii) estämällä asiakkaidensa pääsy The Pirate Bay -palvelun IP-osoitteisiin, 3. TeliaSonera Finland Oyj on lisäksi vaatinut, että Helsingin käräjäoikeus määrää, että vaadittu keskeyttämismääräys rajataan koskemaan TeliaSonera Finland Oyj:n kuluttaja-asiakkaita siten, että yritysten ja viranomaisten tietoliikenneyhteydet, TeliaSonera Finland Oyj:n ylläpitämät nimipalvelimet ja kauttakulkuliikenne rajoitetaan asiassa annettavan määräyksen ulkopuolelle, 4. että Helsingin käräjäoikeus määrää hakijat asettamaan vakuuden TeliaSonera Finland Oyj:lle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta, 5. että Helsingin käräjäoikeus asettaa määräajan sille, mihin saakka annettava väliaikainen keskeyttämismääräys on voimassa ja mihin mennessä pääasiaa koskeva hakemus on keskeyttämismääräyksen raukeamisen uhalla annettava tiedoksi väitetyille loukkaajille, sekä 6. että Helsingin käräjäoikeus joka tapauksessa velvoittaa hakijat korvaamaan TeliaSonera Finland Oyj:n oikeudenkäyntikulut korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua käräjäoikeuden tuomiosta lukien.

6 Asian H 11/48307 kanssa yhdessä käsitellyn asian H 11/51554 asiaan osallisen DNA Oy:n kannanotto hakijoiden ilmoittamien IP-osoitteiden osalta DNA Oy on ilmoittanut Helsingin käräjäoikeudelle asiassa H 11/ toimitetussa oikeudenkäyntikirjelmässään, että hakijoiden toimitetussa oikeudenkäyntikirjelmässä mainituista neljästä uudesta IP-osoitteesta IP-osoite ei vaikuttanut olevan The Pirate Bay -palvelun käytössä, minkä ohella IP-osoitteessa oli kuvia ja teknisiä tietoja The Pirate Bay -palvelun käyttämistä palvelinlaitteista. DNA Oy on todennut kirjelmässään, että hakijat vastasivat suoraan lain nojalla DNA Oy:lle ja/tai kolmansille tahoille aiheutuvista vahingoista, mikäli keskeyttämismääräyksen täytäntöönpanon seurauksena pääsy muualle kuin The Pirate Bay -palveluun estyi. KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 1. Helsingin käräjäoikeuden päätös Nro ja sen merkitys Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä Nro käräjäoikeus on hyväksynyt asian H 11/48307 hakijoiden EMI Finland Oy Ab:n, Sony Music Entertainment Finland Oy:n, Universal Music Oy:n ja Warner Music Finland Oy:n yhteisen hakemuksen perusteen eli vaatimuksen siitä, että välittäjänä toimiva palvelun tarjoaja TeliaSonera Finland Oyj estää asiakkailtaan pääsyn The Pirate Bay -palveluun ja näin keskeyttää tekijänoikeutta (oikeastaan tekijänoikeuslain 45 :n ja 46 :n mukaisia lähioikeuksia) loukkaavaksi väitetyn aineiston saattamisen yleisön saataviin The Pirate Bay -palvelua käyttäen. Tässä päätöksessä on enää kysymys siitä, millä tavoin TeliaSonera Finland Oyj:n on toteutettava yhtiön asiakkaiden tietoliikenteen estäminen The Pirate Bay -palveluun. Lausunnon antaminen TeliaSonera Finland Oyj:n esittämistä vaatimuksista 1-2 (i-ii) ei siten ole tarpeen asiassa. 2. Istunnossa esitetty henkilötodistelu ja sen merkitys asiassa Helsingin käräjäoikeuden istunnossa on otettu vastaan seuraava henkilötodistelu: * todistaja Antti Tapani Jokinen, sekä * asiaan osallisen edustaja, Osmo Sakari Soinio. Käräjäoikeus toteaa, että todistaja Antti Juhani Jokisen ja todistelutarkoituksessa kuullun Osmo Sakari Soinion kertomukset antavat yhdessä tarkasteltuina luotettavan kuvan siitä, mihin toimenpiteisiin TeliaSonera Finland Oyj:n täytyy ryhtyä hakemuksessa vaadittujen keskeyttämismääräysten johdosta ja siitä, minkälaiset kustannukset näistä toimenpiteistä aiheutuvat TeliaSonera Finland Oyj:lle. 3. Keskeyttämismääräyksen sisältö ja määräyksen antamisen edellytykset Domain-nimien poistaminen ja pääsyn estäminen IP-osoitteisiin Kuten Helsingin käräjäoikeus on todennut päätöksessään Nro 31606, ei sen paremmin The Pirate Bay -palvelun käyttämien domain-nimien poistaminen TeliaSonera Finland Oyj:n nimipalvelimilta kuin TeliaSonera Fin- 6

7 land Oyj:n asiakkaiden pääsyn estäminen The Pirate Bay -palvelun käyttämiin IP-numeroihin ole sellainen toimenpide, jonka toteuttaminen veisi kauan aikaa tai vaatisi runsaasti kustannuksia Internet-operaattorina toimivalta TeliaSonera Finland Oyj:ltä. Helsingin hovioikeus on ratkaissut lainvoimaa vailla olevalla päätöksellään Nro 1687 asiassa S 11/3097 Musiikkituottajat ry:n ja Elisa Oyj:n välisen asian. Hovioikeus on todennut päätöksensä sivulla 15, että Helsingin käräjäoikeuden päätös Nro oli kyetty panemaan täytäntöön kohtuullisin kustannuksin ja käräjäoikeuden päätöksen täytäntöönpano oli ollut tuon asian asiaan osallisen Elisa Oyj:n mukaan helppoa sen jälkeen kun palvelun IP-osoitteet ja domain-nimet olivat olleet tiedossa. Helsingin hovioikeuden päätöksen Nro 1687 sivulla 15 on kerrottu Elisa Oyj:n edustajan arviosta yhtiölle aiheutuneista kustannuksista. Ilmoitettujen kustannusten määrä vastaa käräjäoikeuden arvion mukaan olennaisilta osaltaan niitä kustannuksia, joita nyt käsiteltävän asian asiaan osalliselle Telia- Sonera Finland Oyj:lle aiheutuu hakemuksessa tarkoitettujen keskeyttämismääräysten täytäntöönpanosta. Enforcement-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan sisältö ja Euroopan Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-324/09 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY, annettu teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta (jäljempänä Enforcement-direktiivi) 3 artiklassa Yleinen velvoite säädetään seuraavaa. 1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tarvittavat toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot tässä direktiivissä tarkoitettujen teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi. Näiden toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on oltava oikeudenmukaisia ja tasapuolisia, ne eivät saa olla liian monimutkaisia tai kalliita eivätkä ne saa sisältää kohtuuttomia määräaikoja tai johtaa aiheettomiin viivytyksiin. 2. Näiden toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on myös oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niitä on sovellettava siten, että vältetään luomasta esteitä lailliselle kaupankäynnille ja säädetään takeista niiden väärinkäytön estämiseksi. Käräjäoikeus viittaa Enforcement-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan soveltamisen osalta Euroopan Unionin tuomioistuimen asiassa C-324/09 L`Oreal SA et al. v. ebay International AG et al antamaan tuomioon, erityisesti Unionin tuomioistuimen tuomion kohtiin Enforcement-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan mukaisen oikeasuhteisten toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen vaatimus koskee Enforcementdirektiivin 11 artiklan mukaisia kieltotuomioita, joihin nyt käsiteltävänä asiassa tarkoitettu tekijänoikeuslain 60 c :n mukainen keskeyttämismääräys osaltaan sisältyy. Käräjäoikeus viittaa hallituksen esitykseen Eduskunnalle laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta (HE 26/ 2006 vp.), erityisesti hallituksen esityksen sivuilla ja lausuttuun. Käräjäoikeus toteaa, että asiassa esitetyn henkilötodistelun, erityisesti todistaja Erka Koivusen kertomuksen, sekä asiassa esitettyjen kirjallisten todisteiden 7

8 kokonaisarvioinnin perusteella The Pirate Bay -palvelun käyttämien domainnimien poistaminen TeliaSonera Finland Oyj:n nimipalvelimilta ja TeliaSonera Finland Oyj:n asiakkaiden pääsyn estäminen The Pirate Bay -palvelun käyttämiin IP-numeroihin takaavat yhdessä tarkasteltuina hakijoille tehokkaan, oikeasuhtaisen ja myös varoittavan oikeussuojakeinon hakijoille ilman, että luotaisiin esteitä lailliselle kaupankäynnille. Keskeyttämismääräyksen antaminen ei riko myöskään tasapuolisuusvaatimusta, koska Helsingin käräjäoikeuden päätöksen Nro kohdissa 5.2. ja 5.3. todetuin tavoin sekä The Pirate Bay -palvelun ylläpitäjät että lähtökohtaisesti myös sanotun palvelun käyttäjät syyllistyvät kukin osaltaan tekijänoikeuslain säännösten rikkomiseen. Vaatimus hakemuksessa tarkoitetun keskeyttämismääräyksen rajoittamisesta kuluttaja-asiakkaisiin Käräjäoikeus toteaa, että TeliaSonera Finland Oyj ei ole esittänyt laillista perustetta sille, että keskeyttämismääräys rajattaisiin koskemaan TeliaSonera Finland Oyj:n kuluttaja-asiakkaita siten, että yritysten ja viranomaisten tietoliikenneyhteydet, TeliaSonera Finland Oyj:n ylläpitämät nimipalvelimet ja kauttakulkuliikenne rajoitettaisiin nyt käsiteltävänä olevassa asiassa annettavan määräyksen ulkopuolelle. Millään TeliaSonera Finland Oyj:n esittämistä tahoista ei voi olla tekijänoikeuslain 60 c :n säännöksen sisältö ja säännöksen esityöt huomioon ottaen oikeutta TeliaSonera Finland Oyj:n kuluttaja-asiakkaista poiketen olla yhteydessä The Pirate Bay -palvelun käytössä oleviin domain-nimiin tai The Pirate Bay -palvelun IP-osoitteisiin. Asian H 11/51554 asiaan osallisen DNA Oy:n oikeudenkäyntikirjelmässä tarkoitetut kaksi IPosoitetta DNA Oy:n Helsingin käräjäoikeudelle toimitetussa oikeudenkäyntikirjelmässä on kerrottu, että hakijoiden hakemuksessa tarkoitetuista IP-osoitteista IP-osoite ei vaikuttanut olevan The Pirate Bay -palvelun käytössä, minkä ohella IP-osoitteessa oli kuvia ja teknisiä tietoja The Pirate Bay -palvelun käyttämistä palvelinlaitteista. Mahdolliset päätöksen muutokset ja täydennykset DNA Oy on toimittanut käräjäoikeudelle kaksi uutta kirjallista todistetta (DNA Oy:n kirjalliset todisteet 28 ja 29), joiden sisältö tukee oikeudenkäyntikirjelmässä esitettyä DNA Oy:n lausumaa. Hakijat eivät ole kiistäneet DNA Oy:n oikeudenkäyntikirjelmässä lausuttua tältä osin. Käräjäoikeus on todennut Internet-haun perusteella, että sekä IP-osoite että IP-osoite kuuluvat Utrace-hakupalvelun perusteella The Pirate Bay -palvelulle. DNA Oy:n kirjelmässä kerrotuissa kahdessa IP-osoitteessa ei kuitenkaan ole suoritetun haun perusteella ollut sellaista aineistoa, jonka osalta voitaisiin antaa hakemuksessa tarkoitettua keskeyttämismääräystä. Tämän vuoksi hakemus myös asian H 11/51554 kanssa yhdessä käsitellyssä asiassa H 11/48307 on hylättävä näiden kahden IPosoitteen osalta. Helsingin käräjäoikeus on todennut päätöksen Nro sivuilla 60-61, että muiden eurooppalaisten tuomioistuinten päätösten ja tuomioiden antamisen jälkeen The Pirate Bay -palvelun ylläpitäjät ovat yhteistyössä sanottua palvelua käyttävien vertaisverkkojen käyttäjien ja kannattajien kanssa pyrkineet kiertämään Euroopassa annettuja tuomioita ja päätöksiä muuttamalla The Pirate Bay -palvelun käyttämiä IP-osoitteita ja palvelun käytössä olevia 8

9 9 palvelimia ja palveluun viittaavia domain-nimiä. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa on sen vuoksi välttämätöntä varautua siihen, että nyt annettavaa keskeyttämismääräystä ja sillä määrättäviä yksilöityjä estotoimia on tulevaisuudessa muutettava, täydennettävä ja korjattava siltä osin kuin asian hakijoihin ja asiaan osalliseen TeliaSonera Oyj:öön nähden ulkopuoliset tahot pyrkivät kiertämään tätä päätöstä. Käräjäoikeus toteaa samoin kuin päätöksessä Nro 31606, että tekijänoikeuslain 60 c :n mukaisten keskeytysmääräysten antaminen sekä niitä koskevien päätösten muuttaminen, täydentäminen ja korjaaminen, edellyttävät yleisen tuomioistuimen toimenpiteitä. Päätösten muuttaminen on mahdollista tässä hakemusasiassa H 11/48307 niin kauan kuin asia on vireillä. Vastaavia, laajan riita-asian pääasiaan nähden liitännäisiä hakemuksia on mahdollista tehdä myös niin kauan kuin The Pirate Bay -palvelun ylläpitäjiä vastaan virelle pantu laaja riita-asia L 11/48308 on vireillä käräjäoikeudessa tai valituksen johdosta ylemmissä tuomioistuimissa. Tämän päätöksen ja sillä annettavien määräysten osittainen peruuttaminen tai päätöksen peruuttaminen kokonaisuudessaan ovat mahdollisia tekijänoikeuslain 60 c :n 3 momentin nojalla. Koska hakemusasiassa esitettävät vaatimukset eivät saa oikeusvoimaa siten, että olosuhteiden tai tosiseikkojen, esimerkiksi The Pirate Bay -palvelun kulloinkin käyttämien IP-osoitteiden, muuttuessa ei voitaisi esittää uusia vaatimuksia, joilla aikaisempia päätöksiä muutetaan tai täsmennetään, ei ole myöskään estettä sille, että tämän asian hakijat tai asiaan osallinen TeliaSonera Finland Oyj panevat vireille uuden hakemuksen tämän päätöksen muuttamiseksi, täydentämiseksi tai korjaamiseksi. 4. TeliaSonera Finland Oyj:lle aiheutuvien kustannusten korvaamista ja vakuuden asettamista koskevat vaatimukset Tekijänoikeuslain 60 c :n 5 kohdassa säädetään seuraavaa. Keskeyttämismääräystä vaatineen on korvattava sille, jolle määräys on annettu, samoin kuin väitetylle loukkaajalle määräyksen täytäntöönpanosta aiheutunut vahinko sekä asiassa aiheutuneet kulut, jos 60 b :ssä tarkoitettu kanne hylätään tai jätetään tutkimatta taikka jos asian käsittely jätetään sillensä sen vuoksi, että kantaja on peruuttanut kanteensa tai jäänyt saapumatta tuomioistuimeen. Sama on voimassa, jos keskeyttämismääräys 3 momentin nojalla peruutetaan tai 4 momentin nojalla raukeaa. Vahingon ja kulujen korvaamista koskevan kanteen nostamisessa noudatetaan, mitä oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 12 :ssä säädetään. Helsingin hovioikeus on todennut päätöksen Nro 1687 sivuilla 19-20, että tekijänoikeuslain 60 c :n 5 momentin säännöksen nojalla väliaikaisen keskeyttämismääräyksen toteuttaminen tässä vaiheessa asiaan osallisen Elisa Oyj:n vastuulla on ollut tekijänoikeuslain mukaista. Käräjäoikeus toteaa näillä perusteilla, että TeliaSonera Finland Oyj:n esittämät vaatimukset väliaikaista keskeyttämismääräystä koskevan päätöksen täytäntöönpanon kustannusten korvaamisesta TeliaSonera Finland Oyj:lle ja sanottuja kustannuksia koskevan vakuuden asettamista koskeva vaatimus on hylättävä ennenaikaisina, koska asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että hakijoiden tekijänoikeuslain 60 b :n nojalla vireille panema kanne asiassa L 11/48308 olisi

10 10 hylätty tai jätetty tutkimatta tai että sanottu asia olisi jätetty sillensä. 5. Vaatimus määräajan asettamisesta väliaikaisen määräyksen voimassaololle 6. Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus 7. Oikeus hakea muutosta asiassa Helsingin hovioikeus on todennut päätöksen Nro 1687 sivulla 20, että tekijänoikeuslain 60 c :n 3 momentin mukainen väliaikainen määräys on voimassa kunnes toisin määrätään. Määräys saattaa muodostua pitkäaikaiseksi, mikäli pääasian vastaajia ei saada haastetuiksi. Tämä ei kuitenkaan hovioikeuden mukaan tee määräyksestä lähtökohtaisesti sellaista, joka ei olisi ajallisesti rajoitettu. Käräjäoikeus toteaa nyt käsiteltävänä olevassa asiassa, että nyt annettavan määräyksen voimassaolo riippuu siitä, kuinka kauan laaja hakijoiden vireilla panema riita-asia L 11/48308 on vireillä ja siitä, annetaanko sanotun asian yhteydessä tai nyt käsiteltävänä olevan vireillä ollessa muutoksenhaun johdosta uusia määräyksiä. Käräjäoikeus hylkää näillä perusteilla TeliaSonera Finland Oyj:n esittämän vaatimuksen siitä, että käräjäoikeus asettaa määräajan nyt annettavan väliaikaisen keskeyttämismääräyksen voimassaololle. Käräjäoikeus toteaa, että tekijänoikeuslain 60 c :n mukaista keskeyttämismääräystä koskevaan hakemusasiaan sovelletaan oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 :n säännöstä, jonka mukaan asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu asianosaiset vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan, jollei ole erityistä syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan osaksi tai kokonaan vastapuolensa oikeudenkäyntikuluja. Käräjäoikeus toteaa edelleen, että asiaan osallinen TeliaSonera Finland Oyj on esittänyt hakijoiden yhteistä hakemusta vastustaessaan esittänyt varteenotettavia seikkoja ja selvitystä, joiden perusteella hakijat ovat osittain peruuttaneet hakemuksensa ja myös täsmentäneet hakemustaan huomattavasti. Asiassa ei sen vuoksi ole esitetty laillista perustetta sille, että TeliaSonera Finland Oyj olisi määrättävä korvaamaan hakijoiden oikeudenkäyntikulut nyt käsiteltävänä olevassa asiassa. Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 1 :n 2 momentissa on säädetty, että käräjäoikeuden tuomioon ja lopulliseen päätökseen sekä samassa yhteydessä tehtyyn muuhun ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla, jollei muutoksenhakua ole erikseen kielletty. Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 1 :n 3 momentin nojalla käräjäoikeuden oikeudenkäynnin aikana tekemään ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla vain, jos se on nimenomaan sallittu. Käräjäoikeus toteaa, että access to justice -periaate ja siihen sisältyvä oikeus hakea muutosta on yksi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeista, joka on turvattu perustuslain 21 :ssä. Käräjäoikeuden tällä päätöksellä annettava tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettu väliaikainen keskeyttämismääräys on voimassa siihen saakka, kunnes väitettyjä loukkaajia kuullaan laajan riita-asian L 11/48308 yhteydessä. Käräjäoi-

11 8. PÄÄTÖSLAUSELMA keuden nyt annettava päätös on voimassa myös kunnes toisin määrätään ja päätöksellä annettava keskeyttämismääräys voi olla voimassa kauan, koska lain säätämisen yhteydessä syntyneen valiokuntamietinnön mukaisesti (LaVM 6/2006 vp.) väliaikaista keskeyttämismääräystä ei tule peruuttaa yksinomaan sillä perusteella, ettei väitettyä loukkaajaa tavoiteta. TeliaSonera Finland Oyj:n oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin asiassa edellyttää sitä, että tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla. Käräjäoikeus on, vaatimukset enemmälti hyläten, ratkaissut asian päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla. 1. Määräys Helsingin käräjäoikeus määrää väliaikaisesti välittäjänä toimivan palvelun tarjoajan TeliaSonera Finland Oyj:n estämään asiakkailtaan pääsyn The Pirate Bay -nimiseen Internet-palveluun ja näin keskeyttämään tekijänoikeutta (oikeastaan tekijänoikeuslain 45 :n ja 46 :n mukaisia lähioikeuksia) loukkaavaksi väitetyn aineiston, hakijoiden EMI Finland Oy Ab:n, Sony Music Entertainment Finland Oy:n, Universal Music Oy:n ja Warner Music Finland Oy:n yhteisen hakemuksen liitteissä 5 A ja 5 C yksilöityjen äänitteiden, saattamisen yleisön saataviin The Pirate Bay -palvelua käyttäen seuraavin tavoin: a. poistamalla The Pirate Bay -palvelun käyttämät domain-nimet TeliaSonera Finland Oyj:n nimipalvelimilta, eli poistamalla seuraavat The Pirate Bay -domainnimet: www -alulla ja ilman www -alkua baiedespirates.be codedsky.com depiraatbaai.be hublist.org kaboooom.in kaboooom.info kaboooom.net kaboooom.org piratebay.am piratebay.cc piratebay.gl piratebay.mu piratebay.net piratebay.org piratebay.se piratebay.so piratebay.tw piratebay.vc piratebay.vg promobay.org shazoom.in themusicbay.com themusicbay.net themusicbay.org thepiratebay.am 11

12 12 thepiratebay.com thepiratebay.gl thepiratebay.la thepiratebay.net thepiratebay.se thepiratebay.tw thepromobay.info thepromobay.net yahwroom.in yahwroom.info yahwroom.net yahwroom.org, sekä b. estämällä TeliaSonera Finland Oyj:n asiakkaiden pääsy seuraaviin The Pirate Bay -palvelun käyttämiin IP-numeroihin (IP-osoitteisiin) Käräjäoikeus hylkää enemmälti hakijoiden esittämän IP-osoitteisiin pääsyn estämistä koskevan vaatimuksen (IP-osoitteen ja IP-osoitteen osalta) 2. Määräyksen täytäntöönpano, hakijavakuuden asettaminen 3. Päätöksen ja annettujen määräysten voimassaolo Tämä väliaikaisena annettu keskeyttämismääräys tulee voimaan, kun hakijat ovat asettaneet ulosottokaaren 8 luvun 2 :ssä tarkoitetun hakijavakuuden asianomaiselle ulosottomiehelle. Käräjäoikeus antaa viran puolesta tiedon tästä päätöksestä asiaan osalliselle TeliaSonera Finland Oyj:lle ja varaa vastaajille Fredik Neij-, Gottfrid Swartholm Warg- ja Peter Sunde Kolmisoppi -nimisille henkilöille tilaisuuden tulla kuulluksi nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ennen lopullisen keskeyttämismääräyksen antamista asiassa. Hakijoiden EMI Finland Oy Ab:n, Sony Music Entertainment Finland Oy:n, Universal Music Oy:n ja Warner Music Finland Oy:n tulee viimeistään perjantaina panna tämä tekijänoikeuslain 60 c :n mukainen väliaikainen määräys täytäntöön ja viimeistään perjantaina toimittaa käräjäoikeudelle selvitys määräyksen täytäntöönpanosta. Hakijat voivat pyytää edellä asetettujen määräaikojen pidennystä tai uutta määräaikaa. Pyynnöt määräajan pidentämisestä tai uuden määräajan asettamisesta tulee toimittaa edellä mainittujen määräaikojen kuluessa. Tämä päätös ja sillä annetut määräykset ovat tekijänoikeuslain 60 c :n nojalla voimassa toistaiseksi, kunnes asiassa toisin määrätään. Tämä määräys raukeaa, elleivät hakijat EMI Finland Oy Ab, Sony Music En-

13 tertainment Finland Oy, Universal Music Oy ja Warner Music Finland Oy pane vireille tekijänoikeuslain 60 b :ssä säädettyä kannetta kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta lukien. Kanteen vireille panoa koskeva määräys voidaan toteuttaa panemalla vireille lisäkanne Helsingin käräjäoikeudessa vireillä olevassa asiassa L 11/ MUUTOKSENHAKU Annettiin kansliassa ja annettiin oikeudenkäymiskaaren 25 luvussa ja 30A luvussa säädetyt muutoksenhakuohjeet, jotka liitettiin lukukappaleeseen käräjäoikeuden kansliassa sekä hakijoiden ja asiaan osallisen asiamiehille sähköpostitse lähetettyihin käräjäoikeuden päätöksen jäljennöksiin. 13 Ari Wirén käräjätuomari

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Perustelut La VM 6/2006 vp HE 26/2006 vp. seikkana, joka tuomioistuimen tulee ottaa huomioon harkitessaan määräyksen antamista ja

Perustelut La VM 6/2006 vp HE 26/2006 vp. seikkana, joka tuomioistuimen tulee ottaa huomioon harkitessaan määräyksen antamista ja 1 Perustelut La VM 6/2006 vp HE 26/2006 vp Valiokunta toteaa, että 1 momentin viimeisessä virkkeessä tarkoitettuna muuna vastaavana seikkana, joka tuomioistuimen tulee ottaa huomioon harkitessaan määräyksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp)

Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp) Lainvalmisteluosasto LsN Mari Aalto 27.9.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp) 1. Yleistä Oikeusministeriön

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1 Asianosainen voi hakea sääntöjen 36.5 :n nojalla lautakunnalta pikavälimiehen määräämistä tämän liitteen mukaisesti, jos asianosaisen (jäljempänä

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 3186/03.06.02/2015 259 Teknisen toimen johtajan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh. 050 544 7261 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Sain kiintiöpäätöksen, mitä nyt? Energiavirasto

Sain kiintiöpäätöksen, mitä nyt? Energiavirasto Sain kiintiöpäätöksen, mitä nyt? Energiavirasto 21.10.2014 Hanna Riski Energiavirasto Mitä tapahtuu kun kiintiöpäätös on saatu: Voimassaolo ja 2 v määräaika Muutoksenhaku ja lainvoima Muuttaminen Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014 Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Bertel

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2002 N:o Laki. N:o 768. oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2002 N:o Laki. N:o 768. oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2002 N:o 768 775 SISÄLLYS N:o Sivu 768 Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta... 3791 769 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2006 ASIA Rakennetun penkereen pysyttäminen Naurismonlahdella, Urjala, Vaasan hallinto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Laki. jolle lakivaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 11/1998 vp, on hyväksynyt seuraavat

Laki. jolle lakivaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 11/1998 vp, on hyväksynyt seuraavat EV 134/1998 vp - HE 41/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lähestymiskiellosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o. 4~11~?8 vp _I_aiks~

Lisätiedot

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Kunnanvaltuusto 11.11.2013 135 Rakennus- ja ympäristövaliokunta 17.12.2013 146 0 SISÄLTÖ 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2 3 Perusmaksut...

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia 9/2014 Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia 9/2014 Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 17 Oikeudenkäynti julkista hankintaa koskevassa valitusasiassa HEL 2013-014784 T 03 01 01 Oike PK 20132422 Valittaja Tuomioistuimen diaarinro Hankintayksikkö merkitsi

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto oikeuskäytännössä Helsingin

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 1 (5) 4.5.2015 ML2013:0088 Sodankylän malminetsintä oy PL 3 33211 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Jyrki Nikula Director, IP Legal & Trademarks Mikä on turvaamistoimi? Oikeudenkäymiskaaren 7 luku käsittelee turvaamistoimia Immateriaalioikeutta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 844 Diaarinumero 4055/3/10 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Tuomioistuinmaksulaki

Tuomioistuinmaksulaki Tuomioistuinmaksulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Oikeudenkäyntimaksu ja hakemusmaksu Tämän lain mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 12/2002 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat

Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 12/2002 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat ('86 811$19$67$86YS +DOOLWXNVHQ HVLW\V ODLNVL RLNHXGHQNl\PLVNDD UHQ MD HUlLGHQ PXLGHQ ODNLHQ ULLWDDVLDLQ YDO PLVWHOXD SllNlVLWWHO\l VHNl KDNHPXVDVLRLGHQ NlVLWWHO\lNRVNHYLHQVllQQ VWHQPXXWWDPLVHVWD $VLD

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (4) Energimarknadsverket

Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (4) Energimarknadsverket Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (4) Elenia Oy PL 2 33901, TAMPERE Asia Asianosainen Vireilletulo Selostus asiasta Energiamarkkinaviraston 23.11.2011 antaman vahvistuspäätöksen dnro (verkonhaltijan verkkotoiminnan

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo:

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo: Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimaantulo: Ympäristölautakunta 9.10.2014 54 Kunnanhallitus 3.11.2014 243 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 43 Voimaantulo 1.1.2015 Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 32 Oikeudenkäynti saatavan perintää koskevassa riita-asiassa HEL 2015-002292 T 03 01 01 PK 20141591 Tuomioistuin Kantaja Vastaaja päätti nostaa kanteen saatavan perintää

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 18.09.2014 14/138860 Asianumero R 14/183 1 (9) Puheenjohtaja Käräjänotaari Anne Rautiainen Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko Vastaajat Thulan Haikala Joona

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 28/EEO/2006 Päivämäärä Dnro 31.5.2006 2484/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.6.2006 - toistaiseksi Muuttaa Afrikkalaisen hevosruton vastustamisesta 3 päivänä

Lisätiedot

Tarjouksen hylkääminen tehoreservin hankintamenettelyssä

Tarjouksen hylkääminen tehoreservin hankintamenettelyssä Päätös 1 (4) Stora Enso Publication Papers Oy Ltd Ensontie 1 46900 Inkeroinen Tarjouksen hylkääminen tehoreservin hankintamenettelyssä Asianosainen Vireilletulo Ratkaisu Stora Enso Publication Papers Oy

Lisätiedot