Sähköposti: kello H 11/48307

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello 15.00 H 11/48307"

Transkriptio

1 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS PÄÄTÖS Nro osasto Hakemusasia Porkkalankatu Helsinki Telekopio Annettu käräjäoikeuden kansliassa Sähköposti: kello H 11/48307 Käräjätuomari Ari Wirén Hakijat 1. EMI Finland Oy Ab 2. Sony Music Entertainment Finland Oy 3. Universal Music Oy 4. Warner Music Finland Oy, joita kaikkia asiassa edustaa Musiikkituottajat - IFPI Finland ry, Helsinki, jonka edustajana asiassa on toiminut asianajaja Lauri Rechardt Asiamiehet (1-4) Asiaan osallinen Asiamiehet Asia Varatuomari Antti Kotilainen ja oikeustieteen maisteri Teemu Laakkonen TeliaSonera Finland Oyj, Helsinki Asianajaja Mikko Manner ja asianajaja Sami Simula Tekijänoikeuslain 60 c :n mukainen keskeyttämismääräystä koskeva hakemus Vireille JOHDANTO, ASIAN AIKAISEMPI KÄSITTELY Hakemuksen vireilletulo, asiassa toimitetut hakemusasian istunnot ja Musiikkituottajat - IFPI Finland ry, Helsinki edustaen seuraavia hakijoina olevia äänitetuottajia: 1. EMI Finland Oy Ab 2. Sony Music Entertainment Finland Oy 3. Universal Music Oy, sekä 4. Warner Music Finland Oy on toimittanut Helsingin käräjäoikeuteen tekijänoikeuslain 60 c :n mukaista keskeyttämismääräystä koskevan hakemuksen. Hakemusasian istunnossa hakemusta on täsmennetty siten, että kohdissa 1-4 kerrotut neljä yhtiötä on ilmoitettu hakijoiksi. Asia H 11/48307 on käsitelty yhdessä asian H 11/51554 kanssa.asiassa on toimitettu kaksi hakemusasian istuntoa ja Käräjäoikeus on toimitetun istunnon jälkeen antanut asiassa H 11/48307 päätöksen Nro

2 2 Helsingin käräjäoikeuden päätös Nro HAKEMUS Helsingin käräjäoikeus on päätöksellään Nro hyväksynyt asian H 11/48307 hakijoiden EMI Finland Oy Ab:n, Sony Music Entertainment Finland Oy:n, Universal Music Oy:n ja Warner Music Finland Oy:n yhteisen hakemuksen perusteen eli vaatimuksen siitä, että välittäjänä toimiva palvelun tarjoaja TeliaSonera Finland Oyj estää asiakkailtaan pääsyn The Pirate Bay -palveluun ja näin keskeyttää tekijänoikeutta (oikeastaan tekijänoikeuslain 45 :n ja 46 :n mukaisia lähioikeuksia) loukkaavaksi väitetyn aineiston saattamisen yleisön saataviin The Pirate Bay -palvelua käyttäen. Käräjäoikeus on edelleen todennut päätöksessään, että toimitettavan jatketussa hakemusasian istunnossa esitettyjen asianosaisten vaatimusten ja asianosaisten esittämän todistelun perusteella käräjäoikeus antaa erillisen päätöksen siitä, millä tavoin TeliaSonera Finland Oyj:n on toteutettava yhtiön asiakkaiden tietoliikenteen estäminen The Pirate Bay -palveluun. Käräjäoikeuden päätöksessä Nro on vielä todettu, että käräjäoikeus ottaa myöhemmin kantaa myös hakijoiden esittämään uhkasakkovaatimukseen sekä asiassa esitettyihin oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta koskeviin vaatimuksiin. Hakijoiden vaatimukset Hakijat EMI Finland Oy Ab, Sony Music Entertainment Finland Oy, Universal Music Oy ja Warner Music Finland Oy (jäljempänä yhteisesti hakijat) ovat vaatineet Helsingin käräjäoikeuteen toimitetun, asiaan osalliselle TeliaSonera Finland Oyj:lle tiedoksi annetun hakemuksen nojalla vireille pannussa hakemuksessaan 1. että käräjäoikeus määrää sakon uhalla välittäjänä toimivan palvelun tarjoajan TeliaSonera Finland Oyj:n estämään asiakkailtaan pääsyn The Pirate Bay - nimiseen Internet-palveluun ja näin keskeyttämään tekijänoikeutta loukkaavaksi väitetyn aineiston, hakemuksen liitteissä 5 A ja 5 C yksilöityjen äänitteiden, saattamisen yleisön saataviin The Pirate Bay -palvelua käyttäen. Hakijat ovat vaatineet, että TeliaSonera Finland Oyj:n tulee toteuttaa 1 kohdassa tarkoitettu esto a. poistamalla The Pirate Bay -palvelun käyttämät domain-nimet nimipalvelimiltaan, sekä b. estämällä asiakkaidensa pääsy The Pirate Bay -palvelun käyttämiin IP- -numeroihin. Hakijat ovat alun perin kertoneet, että kuten Helsingin käräjäoikeuden antaman päätöksen yhteydessä hakijat ilmoittavat ulosottoviranomaiselle ne domain-nimet, jotka on poistettava ja ne IP-numerot, joihin pääsy on estettävä. The Pirate Bay -palvelun käyttämät domain-nimet ja IP-numerot voivat muuttua. Sen johdosta hakijat ovat todenneet, että hakijat tulevat täytäntöönpanovaiheessa ilmoittamaan mahdolliset muutokset palvelun käyttämissä domain-nimissä ja IP-numeroissa kun ne ovat tiedossa.

3 3 Keskeyttämismääräyksen antaminen väliaikaisena 2. Hakijat ovat vaatineet asian kiireellisen luonteen vuoksi, että keskeyttämismääräys annetaan tekijänoikeuslain 60 c 3 momentin mukaisesti väliaikaisena tekijänoikeuden loukkaajia kuulematta. Asiaan osallinen TeliaSonera Finland Oyj oli välittäjänä toimiva palvelun tarjoaja. Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus Kohde, aineistoa yleisön saataviin saattava taho 3. Hakijat ovat vaatineet, että asiaan osallinen TeliaSonera Finland Oyj velvoitetaan korvaamaan hakijoiden yhteiset oikeudenkäyntikulut asiassa korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua käräjäoikeuden päätöksen antamisesta lukien. * The Pirate Bay -palvelu Palvelun ylläpitoon sai yhteyden yhteyslomakkeen välityksellä: Hakijat ovat ilmoittaneet, että palvelun ylläpitäjiä olivat hakijoiden tietojen mukaan seuraavat: 1. Fredrik Neij 17/46 Sukhoi Beach 18 Bangkok, Thaimaa [mahdollinen muu osoite: Östgötagatan 72 A, Lgh Tukholma, Ruotsi] 2. Gottfrid Svartholm Warg asuinpaikka tuntematon [mahdollinen muu osoite: Gottfrid Svartholm Warg Box Tukholma, Ruotsi] 3. Peter Sunde Kolmisoppi Markgrafenstrasse 54 Wohnung Berlin, Tyskland Hakijoiden hakemuksen täsmentäminen Helsingin käräjäoikeuden istunnossa sekä hakijoiden oikeudenkäyntikirjelmässä Hakijat ovat täsmentäneet hakemustaan Helsingin käräjäoikeuden istunnossa ja käräjoikeudelle toimitetussa oikeudenkäyntikirjelmässä siten, että TeliaSonera Finland Oyj:n tulee määrätä toteuttamaan hakemuksen 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu esto a. poistamalla The Pirate Bay -palvelun käyttämät domain-nimet nimipalvelimiltaan, eli poistamalla seuraavat The Pirate Bay -domainnimet:

4 4 www -alulla ja ilman www -alkua baiedespirates.be codedsky.com depiraatbaai.be hublist.org kaboooom.in kaboooom.info kaboooom.net kaboooom.org piratebay.am piratebay.cc piratebay.gl piratebay.mu piratebay.net piratebay.org piratebay.se piratebay.so piratebay.tw piratebay.vc piratebay.vg promobay.org shazoom.in themusicbay.com themusicbay.net themusicbay.org thepiratebay.am thepiratebay.com thepiratebay.gl thepiratebay.la thepiratebay.net thepiratebay.se thepiratebay.tw thepromobay.info thepromobay.net yahwroom.in yahwroom.info yahwroom.net yahwroom.org, sekä b. estämällä asiakkaidensa pääsy seuraaviin The Pirate Bay -palvelun käyttämiin IP-numeroihin Hakemuksessa esitetyn uhkasakkoa koskevan vaatimuksen peruuttaminen Hakijat ovat Helsingin käräjäoikeuden istunnossa peruuttaneet vaa-

5 5 timuksensa siitä, että käräjäoikeus antaa hakemuksen 1 ja 2 kohdan mukaiset määräykset sakon uhalla. ASIAAN OSALLISEN TELIASONERA FINLAND OYJ:N LAUSUMAT TeliaSonera Finland Oyj:n vaatimukset TeliaSonera Finland Oyj on vaatinut käräjäoikeudelle toimitetuissa kirjallisissa lausumissaan sekä Helsingin käräjäoikeudessa ja toimitetuissa istunnoissa 1. ensisijaisesti, että Helsingin käräjäoikeus jättää hakemuksen tutkittavaksi ottamatta ja toissijaisesti, että käräjäoikeus hylkää hakemuksen kokonaisuudessaan. 2. TeliaSonera Finland Oyj on yhtynyt asian H 11/51554 asiaan osallisen DNA Oy:n vaatimukseen siitä, että (i) että Helsingin käräjäoikeus hylkää hakijoiden vaatimuksen, että käräjäoikeus määrää sakon uhalla TeliaSonera Finland Oyj:tä estämään asiakkailtaan pääsyn The Pirate Bay -nimiseen Internet-palveluun i) poistamalla The Pirate Bay -palvelun käyttämät domain-nimet nimipalvelimeltaan, ja ii) estämällä asiakkaidensa pääsy The Pirate Bay -palvelun IP-osoitteisiin (ii) että Helsingin käräjäoikeus hylkää hakijoiden vaatimuksen siitä, että Helsingin käräjäoikeus antaa kohdassa 1 tarkoitetun keskeyttämismääräyksen tekijänoikeuslain 60 c :n 3 momentin mukaisesti väliaikaisena väitettyjä loukkaajia kuulematta, tai (iii) että toissijaisesti - mikäli Helsingin käräjäoikeus katsoo, että keskeyttämismääräys on mahdollista antaa hakijoiden vaatimassa muodossa - määrää TeliaSonera Finland Oyj:n ilman sakon uhkaa ja hakijoiden kustannuksella estämään asiakkailtaan pääsyn The Pirate Bay -palveluun i) poistamalla The Pirate Bay -palvelun käyttämät domain-nimet nimipalvelimeltaan, ja ii) estämällä asiakkaidensa pääsy The Pirate Bay -palvelun IP-osoitteisiin, 3. TeliaSonera Finland Oyj on lisäksi vaatinut, että Helsingin käräjäoikeus määrää, että vaadittu keskeyttämismääräys rajataan koskemaan TeliaSonera Finland Oyj:n kuluttaja-asiakkaita siten, että yritysten ja viranomaisten tietoliikenneyhteydet, TeliaSonera Finland Oyj:n ylläpitämät nimipalvelimet ja kauttakulkuliikenne rajoitetaan asiassa annettavan määräyksen ulkopuolelle, 4. että Helsingin käräjäoikeus määrää hakijat asettamaan vakuuden TeliaSonera Finland Oyj:lle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta, 5. että Helsingin käräjäoikeus asettaa määräajan sille, mihin saakka annettava väliaikainen keskeyttämismääräys on voimassa ja mihin mennessä pääasiaa koskeva hakemus on keskeyttämismääräyksen raukeamisen uhalla annettava tiedoksi väitetyille loukkaajille, sekä 6. että Helsingin käräjäoikeus joka tapauksessa velvoittaa hakijat korvaamaan TeliaSonera Finland Oyj:n oikeudenkäyntikulut korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua käräjäoikeuden tuomiosta lukien.

6 Asian H 11/48307 kanssa yhdessä käsitellyn asian H 11/51554 asiaan osallisen DNA Oy:n kannanotto hakijoiden ilmoittamien IP-osoitteiden osalta DNA Oy on ilmoittanut Helsingin käräjäoikeudelle asiassa H 11/ toimitetussa oikeudenkäyntikirjelmässään, että hakijoiden toimitetussa oikeudenkäyntikirjelmässä mainituista neljästä uudesta IP-osoitteesta IP-osoite ei vaikuttanut olevan The Pirate Bay -palvelun käytössä, minkä ohella IP-osoitteessa oli kuvia ja teknisiä tietoja The Pirate Bay -palvelun käyttämistä palvelinlaitteista. DNA Oy on todennut kirjelmässään, että hakijat vastasivat suoraan lain nojalla DNA Oy:lle ja/tai kolmansille tahoille aiheutuvista vahingoista, mikäli keskeyttämismääräyksen täytäntöönpanon seurauksena pääsy muualle kuin The Pirate Bay -palveluun estyi. KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 1. Helsingin käräjäoikeuden päätös Nro ja sen merkitys Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä Nro käräjäoikeus on hyväksynyt asian H 11/48307 hakijoiden EMI Finland Oy Ab:n, Sony Music Entertainment Finland Oy:n, Universal Music Oy:n ja Warner Music Finland Oy:n yhteisen hakemuksen perusteen eli vaatimuksen siitä, että välittäjänä toimiva palvelun tarjoaja TeliaSonera Finland Oyj estää asiakkailtaan pääsyn The Pirate Bay -palveluun ja näin keskeyttää tekijänoikeutta (oikeastaan tekijänoikeuslain 45 :n ja 46 :n mukaisia lähioikeuksia) loukkaavaksi väitetyn aineiston saattamisen yleisön saataviin The Pirate Bay -palvelua käyttäen. Tässä päätöksessä on enää kysymys siitä, millä tavoin TeliaSonera Finland Oyj:n on toteutettava yhtiön asiakkaiden tietoliikenteen estäminen The Pirate Bay -palveluun. Lausunnon antaminen TeliaSonera Finland Oyj:n esittämistä vaatimuksista 1-2 (i-ii) ei siten ole tarpeen asiassa. 2. Istunnossa esitetty henkilötodistelu ja sen merkitys asiassa Helsingin käräjäoikeuden istunnossa on otettu vastaan seuraava henkilötodistelu: * todistaja Antti Tapani Jokinen, sekä * asiaan osallisen edustaja, Osmo Sakari Soinio. Käräjäoikeus toteaa, että todistaja Antti Juhani Jokisen ja todistelutarkoituksessa kuullun Osmo Sakari Soinion kertomukset antavat yhdessä tarkasteltuina luotettavan kuvan siitä, mihin toimenpiteisiin TeliaSonera Finland Oyj:n täytyy ryhtyä hakemuksessa vaadittujen keskeyttämismääräysten johdosta ja siitä, minkälaiset kustannukset näistä toimenpiteistä aiheutuvat TeliaSonera Finland Oyj:lle. 3. Keskeyttämismääräyksen sisältö ja määräyksen antamisen edellytykset Domain-nimien poistaminen ja pääsyn estäminen IP-osoitteisiin Kuten Helsingin käräjäoikeus on todennut päätöksessään Nro 31606, ei sen paremmin The Pirate Bay -palvelun käyttämien domain-nimien poistaminen TeliaSonera Finland Oyj:n nimipalvelimilta kuin TeliaSonera Fin- 6

7 land Oyj:n asiakkaiden pääsyn estäminen The Pirate Bay -palvelun käyttämiin IP-numeroihin ole sellainen toimenpide, jonka toteuttaminen veisi kauan aikaa tai vaatisi runsaasti kustannuksia Internet-operaattorina toimivalta TeliaSonera Finland Oyj:ltä. Helsingin hovioikeus on ratkaissut lainvoimaa vailla olevalla päätöksellään Nro 1687 asiassa S 11/3097 Musiikkituottajat ry:n ja Elisa Oyj:n välisen asian. Hovioikeus on todennut päätöksensä sivulla 15, että Helsingin käräjäoikeuden päätös Nro oli kyetty panemaan täytäntöön kohtuullisin kustannuksin ja käräjäoikeuden päätöksen täytäntöönpano oli ollut tuon asian asiaan osallisen Elisa Oyj:n mukaan helppoa sen jälkeen kun palvelun IP-osoitteet ja domain-nimet olivat olleet tiedossa. Helsingin hovioikeuden päätöksen Nro 1687 sivulla 15 on kerrottu Elisa Oyj:n edustajan arviosta yhtiölle aiheutuneista kustannuksista. Ilmoitettujen kustannusten määrä vastaa käräjäoikeuden arvion mukaan olennaisilta osaltaan niitä kustannuksia, joita nyt käsiteltävän asian asiaan osalliselle Telia- Sonera Finland Oyj:lle aiheutuu hakemuksessa tarkoitettujen keskeyttämismääräysten täytäntöönpanosta. Enforcement-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan sisältö ja Euroopan Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-324/09 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY, annettu teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta (jäljempänä Enforcement-direktiivi) 3 artiklassa Yleinen velvoite säädetään seuraavaa. 1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tarvittavat toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot tässä direktiivissä tarkoitettujen teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi. Näiden toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on oltava oikeudenmukaisia ja tasapuolisia, ne eivät saa olla liian monimutkaisia tai kalliita eivätkä ne saa sisältää kohtuuttomia määräaikoja tai johtaa aiheettomiin viivytyksiin. 2. Näiden toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on myös oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niitä on sovellettava siten, että vältetään luomasta esteitä lailliselle kaupankäynnille ja säädetään takeista niiden väärinkäytön estämiseksi. Käräjäoikeus viittaa Enforcement-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan soveltamisen osalta Euroopan Unionin tuomioistuimen asiassa C-324/09 L`Oreal SA et al. v. ebay International AG et al antamaan tuomioon, erityisesti Unionin tuomioistuimen tuomion kohtiin Enforcement-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan mukaisen oikeasuhteisten toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen vaatimus koskee Enforcementdirektiivin 11 artiklan mukaisia kieltotuomioita, joihin nyt käsiteltävänä asiassa tarkoitettu tekijänoikeuslain 60 c :n mukainen keskeyttämismääräys osaltaan sisältyy. Käräjäoikeus viittaa hallituksen esitykseen Eduskunnalle laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta (HE 26/ 2006 vp.), erityisesti hallituksen esityksen sivuilla ja lausuttuun. Käräjäoikeus toteaa, että asiassa esitetyn henkilötodistelun, erityisesti todistaja Erka Koivusen kertomuksen, sekä asiassa esitettyjen kirjallisten todisteiden 7

8 kokonaisarvioinnin perusteella The Pirate Bay -palvelun käyttämien domainnimien poistaminen TeliaSonera Finland Oyj:n nimipalvelimilta ja TeliaSonera Finland Oyj:n asiakkaiden pääsyn estäminen The Pirate Bay -palvelun käyttämiin IP-numeroihin takaavat yhdessä tarkasteltuina hakijoille tehokkaan, oikeasuhtaisen ja myös varoittavan oikeussuojakeinon hakijoille ilman, että luotaisiin esteitä lailliselle kaupankäynnille. Keskeyttämismääräyksen antaminen ei riko myöskään tasapuolisuusvaatimusta, koska Helsingin käräjäoikeuden päätöksen Nro kohdissa 5.2. ja 5.3. todetuin tavoin sekä The Pirate Bay -palvelun ylläpitäjät että lähtökohtaisesti myös sanotun palvelun käyttäjät syyllistyvät kukin osaltaan tekijänoikeuslain säännösten rikkomiseen. Vaatimus hakemuksessa tarkoitetun keskeyttämismääräyksen rajoittamisesta kuluttaja-asiakkaisiin Käräjäoikeus toteaa, että TeliaSonera Finland Oyj ei ole esittänyt laillista perustetta sille, että keskeyttämismääräys rajattaisiin koskemaan TeliaSonera Finland Oyj:n kuluttaja-asiakkaita siten, että yritysten ja viranomaisten tietoliikenneyhteydet, TeliaSonera Finland Oyj:n ylläpitämät nimipalvelimet ja kauttakulkuliikenne rajoitettaisiin nyt käsiteltävänä olevassa asiassa annettavan määräyksen ulkopuolelle. Millään TeliaSonera Finland Oyj:n esittämistä tahoista ei voi olla tekijänoikeuslain 60 c :n säännöksen sisältö ja säännöksen esityöt huomioon ottaen oikeutta TeliaSonera Finland Oyj:n kuluttaja-asiakkaista poiketen olla yhteydessä The Pirate Bay -palvelun käytössä oleviin domain-nimiin tai The Pirate Bay -palvelun IP-osoitteisiin. Asian H 11/51554 asiaan osallisen DNA Oy:n oikeudenkäyntikirjelmässä tarkoitetut kaksi IPosoitetta DNA Oy:n Helsingin käräjäoikeudelle toimitetussa oikeudenkäyntikirjelmässä on kerrottu, että hakijoiden hakemuksessa tarkoitetuista IP-osoitteista IP-osoite ei vaikuttanut olevan The Pirate Bay -palvelun käytössä, minkä ohella IP-osoitteessa oli kuvia ja teknisiä tietoja The Pirate Bay -palvelun käyttämistä palvelinlaitteista. Mahdolliset päätöksen muutokset ja täydennykset DNA Oy on toimittanut käräjäoikeudelle kaksi uutta kirjallista todistetta (DNA Oy:n kirjalliset todisteet 28 ja 29), joiden sisältö tukee oikeudenkäyntikirjelmässä esitettyä DNA Oy:n lausumaa. Hakijat eivät ole kiistäneet DNA Oy:n oikeudenkäyntikirjelmässä lausuttua tältä osin. Käräjäoikeus on todennut Internet-haun perusteella, että sekä IP-osoite että IP-osoite kuuluvat Utrace-hakupalvelun perusteella The Pirate Bay -palvelulle. DNA Oy:n kirjelmässä kerrotuissa kahdessa IP-osoitteessa ei kuitenkaan ole suoritetun haun perusteella ollut sellaista aineistoa, jonka osalta voitaisiin antaa hakemuksessa tarkoitettua keskeyttämismääräystä. Tämän vuoksi hakemus myös asian H 11/51554 kanssa yhdessä käsitellyssä asiassa H 11/48307 on hylättävä näiden kahden IPosoitteen osalta. Helsingin käräjäoikeus on todennut päätöksen Nro sivuilla 60-61, että muiden eurooppalaisten tuomioistuinten päätösten ja tuomioiden antamisen jälkeen The Pirate Bay -palvelun ylläpitäjät ovat yhteistyössä sanottua palvelua käyttävien vertaisverkkojen käyttäjien ja kannattajien kanssa pyrkineet kiertämään Euroopassa annettuja tuomioita ja päätöksiä muuttamalla The Pirate Bay -palvelun käyttämiä IP-osoitteita ja palvelun käytössä olevia 8

9 9 palvelimia ja palveluun viittaavia domain-nimiä. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa on sen vuoksi välttämätöntä varautua siihen, että nyt annettavaa keskeyttämismääräystä ja sillä määrättäviä yksilöityjä estotoimia on tulevaisuudessa muutettava, täydennettävä ja korjattava siltä osin kuin asian hakijoihin ja asiaan osalliseen TeliaSonera Oyj:öön nähden ulkopuoliset tahot pyrkivät kiertämään tätä päätöstä. Käräjäoikeus toteaa samoin kuin päätöksessä Nro 31606, että tekijänoikeuslain 60 c :n mukaisten keskeytysmääräysten antaminen sekä niitä koskevien päätösten muuttaminen, täydentäminen ja korjaaminen, edellyttävät yleisen tuomioistuimen toimenpiteitä. Päätösten muuttaminen on mahdollista tässä hakemusasiassa H 11/48307 niin kauan kuin asia on vireillä. Vastaavia, laajan riita-asian pääasiaan nähden liitännäisiä hakemuksia on mahdollista tehdä myös niin kauan kuin The Pirate Bay -palvelun ylläpitäjiä vastaan virelle pantu laaja riita-asia L 11/48308 on vireillä käräjäoikeudessa tai valituksen johdosta ylemmissä tuomioistuimissa. Tämän päätöksen ja sillä annettavien määräysten osittainen peruuttaminen tai päätöksen peruuttaminen kokonaisuudessaan ovat mahdollisia tekijänoikeuslain 60 c :n 3 momentin nojalla. Koska hakemusasiassa esitettävät vaatimukset eivät saa oikeusvoimaa siten, että olosuhteiden tai tosiseikkojen, esimerkiksi The Pirate Bay -palvelun kulloinkin käyttämien IP-osoitteiden, muuttuessa ei voitaisi esittää uusia vaatimuksia, joilla aikaisempia päätöksiä muutetaan tai täsmennetään, ei ole myöskään estettä sille, että tämän asian hakijat tai asiaan osallinen TeliaSonera Finland Oyj panevat vireille uuden hakemuksen tämän päätöksen muuttamiseksi, täydentämiseksi tai korjaamiseksi. 4. TeliaSonera Finland Oyj:lle aiheutuvien kustannusten korvaamista ja vakuuden asettamista koskevat vaatimukset Tekijänoikeuslain 60 c :n 5 kohdassa säädetään seuraavaa. Keskeyttämismääräystä vaatineen on korvattava sille, jolle määräys on annettu, samoin kuin väitetylle loukkaajalle määräyksen täytäntöönpanosta aiheutunut vahinko sekä asiassa aiheutuneet kulut, jos 60 b :ssä tarkoitettu kanne hylätään tai jätetään tutkimatta taikka jos asian käsittely jätetään sillensä sen vuoksi, että kantaja on peruuttanut kanteensa tai jäänyt saapumatta tuomioistuimeen. Sama on voimassa, jos keskeyttämismääräys 3 momentin nojalla peruutetaan tai 4 momentin nojalla raukeaa. Vahingon ja kulujen korvaamista koskevan kanteen nostamisessa noudatetaan, mitä oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 12 :ssä säädetään. Helsingin hovioikeus on todennut päätöksen Nro 1687 sivuilla 19-20, että tekijänoikeuslain 60 c :n 5 momentin säännöksen nojalla väliaikaisen keskeyttämismääräyksen toteuttaminen tässä vaiheessa asiaan osallisen Elisa Oyj:n vastuulla on ollut tekijänoikeuslain mukaista. Käräjäoikeus toteaa näillä perusteilla, että TeliaSonera Finland Oyj:n esittämät vaatimukset väliaikaista keskeyttämismääräystä koskevan päätöksen täytäntöönpanon kustannusten korvaamisesta TeliaSonera Finland Oyj:lle ja sanottuja kustannuksia koskevan vakuuden asettamista koskeva vaatimus on hylättävä ennenaikaisina, koska asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että hakijoiden tekijänoikeuslain 60 b :n nojalla vireille panema kanne asiassa L 11/48308 olisi

10 10 hylätty tai jätetty tutkimatta tai että sanottu asia olisi jätetty sillensä. 5. Vaatimus määräajan asettamisesta väliaikaisen määräyksen voimassaololle 6. Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus 7. Oikeus hakea muutosta asiassa Helsingin hovioikeus on todennut päätöksen Nro 1687 sivulla 20, että tekijänoikeuslain 60 c :n 3 momentin mukainen väliaikainen määräys on voimassa kunnes toisin määrätään. Määräys saattaa muodostua pitkäaikaiseksi, mikäli pääasian vastaajia ei saada haastetuiksi. Tämä ei kuitenkaan hovioikeuden mukaan tee määräyksestä lähtökohtaisesti sellaista, joka ei olisi ajallisesti rajoitettu. Käräjäoikeus toteaa nyt käsiteltävänä olevassa asiassa, että nyt annettavan määräyksen voimassaolo riippuu siitä, kuinka kauan laaja hakijoiden vireilla panema riita-asia L 11/48308 on vireillä ja siitä, annetaanko sanotun asian yhteydessä tai nyt käsiteltävänä olevan vireillä ollessa muutoksenhaun johdosta uusia määräyksiä. Käräjäoikeus hylkää näillä perusteilla TeliaSonera Finland Oyj:n esittämän vaatimuksen siitä, että käräjäoikeus asettaa määräajan nyt annettavan väliaikaisen keskeyttämismääräyksen voimassaololle. Käräjäoikeus toteaa, että tekijänoikeuslain 60 c :n mukaista keskeyttämismääräystä koskevaan hakemusasiaan sovelletaan oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 :n säännöstä, jonka mukaan asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu asianosaiset vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan, jollei ole erityistä syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan osaksi tai kokonaan vastapuolensa oikeudenkäyntikuluja. Käräjäoikeus toteaa edelleen, että asiaan osallinen TeliaSonera Finland Oyj on esittänyt hakijoiden yhteistä hakemusta vastustaessaan esittänyt varteenotettavia seikkoja ja selvitystä, joiden perusteella hakijat ovat osittain peruuttaneet hakemuksensa ja myös täsmentäneet hakemustaan huomattavasti. Asiassa ei sen vuoksi ole esitetty laillista perustetta sille, että TeliaSonera Finland Oyj olisi määrättävä korvaamaan hakijoiden oikeudenkäyntikulut nyt käsiteltävänä olevassa asiassa. Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 1 :n 2 momentissa on säädetty, että käräjäoikeuden tuomioon ja lopulliseen päätökseen sekä samassa yhteydessä tehtyyn muuhun ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla, jollei muutoksenhakua ole erikseen kielletty. Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 1 :n 3 momentin nojalla käräjäoikeuden oikeudenkäynnin aikana tekemään ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla vain, jos se on nimenomaan sallittu. Käräjäoikeus toteaa, että access to justice -periaate ja siihen sisältyvä oikeus hakea muutosta on yksi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeista, joka on turvattu perustuslain 21 :ssä. Käräjäoikeuden tällä päätöksellä annettava tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettu väliaikainen keskeyttämismääräys on voimassa siihen saakka, kunnes väitettyjä loukkaajia kuullaan laajan riita-asian L 11/48308 yhteydessä. Käräjäoi-

11 8. PÄÄTÖSLAUSELMA keuden nyt annettava päätös on voimassa myös kunnes toisin määrätään ja päätöksellä annettava keskeyttämismääräys voi olla voimassa kauan, koska lain säätämisen yhteydessä syntyneen valiokuntamietinnön mukaisesti (LaVM 6/2006 vp.) väliaikaista keskeyttämismääräystä ei tule peruuttaa yksinomaan sillä perusteella, ettei väitettyä loukkaajaa tavoiteta. TeliaSonera Finland Oyj:n oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin asiassa edellyttää sitä, että tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla. Käräjäoikeus on, vaatimukset enemmälti hyläten, ratkaissut asian päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla. 1. Määräys Helsingin käräjäoikeus määrää väliaikaisesti välittäjänä toimivan palvelun tarjoajan TeliaSonera Finland Oyj:n estämään asiakkailtaan pääsyn The Pirate Bay -nimiseen Internet-palveluun ja näin keskeyttämään tekijänoikeutta (oikeastaan tekijänoikeuslain 45 :n ja 46 :n mukaisia lähioikeuksia) loukkaavaksi väitetyn aineiston, hakijoiden EMI Finland Oy Ab:n, Sony Music Entertainment Finland Oy:n, Universal Music Oy:n ja Warner Music Finland Oy:n yhteisen hakemuksen liitteissä 5 A ja 5 C yksilöityjen äänitteiden, saattamisen yleisön saataviin The Pirate Bay -palvelua käyttäen seuraavin tavoin: a. poistamalla The Pirate Bay -palvelun käyttämät domain-nimet TeliaSonera Finland Oyj:n nimipalvelimilta, eli poistamalla seuraavat The Pirate Bay -domainnimet: www -alulla ja ilman www -alkua baiedespirates.be codedsky.com depiraatbaai.be hublist.org kaboooom.in kaboooom.info kaboooom.net kaboooom.org piratebay.am piratebay.cc piratebay.gl piratebay.mu piratebay.net piratebay.org piratebay.se piratebay.so piratebay.tw piratebay.vc piratebay.vg promobay.org shazoom.in themusicbay.com themusicbay.net themusicbay.org thepiratebay.am 11

12 12 thepiratebay.com thepiratebay.gl thepiratebay.la thepiratebay.net thepiratebay.se thepiratebay.tw thepromobay.info thepromobay.net yahwroom.in yahwroom.info yahwroom.net yahwroom.org, sekä b. estämällä TeliaSonera Finland Oyj:n asiakkaiden pääsy seuraaviin The Pirate Bay -palvelun käyttämiin IP-numeroihin (IP-osoitteisiin) Käräjäoikeus hylkää enemmälti hakijoiden esittämän IP-osoitteisiin pääsyn estämistä koskevan vaatimuksen (IP-osoitteen ja IP-osoitteen osalta) 2. Määräyksen täytäntöönpano, hakijavakuuden asettaminen 3. Päätöksen ja annettujen määräysten voimassaolo Tämä väliaikaisena annettu keskeyttämismääräys tulee voimaan, kun hakijat ovat asettaneet ulosottokaaren 8 luvun 2 :ssä tarkoitetun hakijavakuuden asianomaiselle ulosottomiehelle. Käräjäoikeus antaa viran puolesta tiedon tästä päätöksestä asiaan osalliselle TeliaSonera Finland Oyj:lle ja varaa vastaajille Fredik Neij-, Gottfrid Swartholm Warg- ja Peter Sunde Kolmisoppi -nimisille henkilöille tilaisuuden tulla kuulluksi nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ennen lopullisen keskeyttämismääräyksen antamista asiassa. Hakijoiden EMI Finland Oy Ab:n, Sony Music Entertainment Finland Oy:n, Universal Music Oy:n ja Warner Music Finland Oy:n tulee viimeistään perjantaina panna tämä tekijänoikeuslain 60 c :n mukainen väliaikainen määräys täytäntöön ja viimeistään perjantaina toimittaa käräjäoikeudelle selvitys määräyksen täytäntöönpanosta. Hakijat voivat pyytää edellä asetettujen määräaikojen pidennystä tai uutta määräaikaa. Pyynnöt määräajan pidentämisestä tai uuden määräajan asettamisesta tulee toimittaa edellä mainittujen määräaikojen kuluessa. Tämä päätös ja sillä annetut määräykset ovat tekijänoikeuslain 60 c :n nojalla voimassa toistaiseksi, kunnes asiassa toisin määrätään. Tämä määräys raukeaa, elleivät hakijat EMI Finland Oy Ab, Sony Music En-

13 tertainment Finland Oy, Universal Music Oy ja Warner Music Finland Oy pane vireille tekijänoikeuslain 60 b :ssä säädettyä kannetta kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta lukien. Kanteen vireille panoa koskeva määräys voidaan toteuttaa panemalla vireille lisäkanne Helsingin käräjäoikeudessa vireillä olevassa asiassa L 11/ MUUTOKSENHAKU Annettiin kansliassa ja annettiin oikeudenkäymiskaaren 25 luvussa ja 30A luvussa säädetyt muutoksenhakuohjeet, jotka liitettiin lukukappaleeseen käräjäoikeuden kansliassa sekä hakijoiden ja asiaan osallisen asiamiehille sähköpostitse lähetettyihin käräjäoikeuden päätöksen jäljennöksiin. 13 Ari Wirén käräjätuomari

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettua keskeyttämismääräystä koskeva hakemusasia

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettua keskeyttämismääräystä koskeva hakemusasia Helsingin hovioikeus Päätös Antamispäivä 15.6.2012 Nro 1687 Diaarinumero S 11/3097 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuoli

Lisätiedot

ULOSOTTOVIRASTO. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry/otm Teemu Laakkonen. Asianajotoimisto Merilampi Oy/Aa Sakari Aalto

ULOSOTTOVIRASTO. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry/otm Teemu Laakkonen. Asianajotoimisto Merilampi Oy/Aa Sakari Aalto HELSINGIN ULOSOTTOVIRASTO PL 190, Mäkelänkatu 2 A 00511 HELSINKI Puhelin 0100 86315 (lisämaksuton) tai 010 36 22600, Telekopio 010 36 22611 Sähköposti helsinki.uo@oikeus. PÄÄTÖS 17.11.2011 4731/6070/11P

Lisätiedot

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 E OIK UDEN KÄY TI KU UT L N Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Oikeudenkäyntikulut Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Työryhmän raportti Oikeudenkäyntikulut 1 Helsingin hovioikeuden julkaisuja

Lisätiedot

1. Mitä tarkoitetaan kanteenmuutoskiellolla, ja minkälaisista poikkeuksista tähän pääsääntöön säädetään oikeudenkäymiskaaressa?

1. Mitä tarkoitetaan kanteenmuutoskiellolla, ja minkälaisista poikkeuksista tähän pääsääntöön säädetään oikeudenkäymiskaaressa? PROSESSIOIKEUS Oikeudenalojen perusteet 19.2.2015 Jokainen vastaus eri arkille, palautus eri pinoihin. Jokaiseen kysymykseen on jätettävä vastauspaperi nimellä ja opiskelijanumerolla. Vastauksen pituus

Lisätiedot

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi.

HE 216/2014 vp. sopimuksesta muuta johdu. Lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin edellä mainittua lainsäädäntöä ja sopimuksia täydentävästi. HE 216/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517 K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29 Lyhennetty taltio Antopäivä Nro 23.6.2015 1281 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA TrustBuddy AB P Velkasuhteeseen perustuva saatava RATKAISU,

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * )

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * ) ОБЩ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA TRIBUNÁL EVROPSKÉ UNIE DEN EUROPÆISKE UNIONS RET GERICHT DER EUROPÄISCHEN UNION EUROOPA LIIDU ÜLDKOHUS ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

Arvostelitte kirjeessanne Helsingin karajaoikeuden ratkaisua lapsen tapaamisoikeuden taytantoonpanoa koskevassa asiassa.

Arvostelitte kirjeessanne Helsingin karajaoikeuden ratkaisua lapsen tapaamisoikeuden taytantoonpanoa koskevassa asiassa. EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN KANSLIA Helsinki 8.3.2013 Dnro 4086/4/12 Jyrki Risku Walterintie 2 05620 Hyvinkaa Viite: Kirjeenne 28.10.2012 VASTAUS Arvostelitte kirjeessanne Helsingin karajaoikeuden ratkaisua

Lisätiedot

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.10.2014 Dnro OKV/1/21/2012 1/13 ASIA Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON PÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto on, saatuaan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 Taltionumero 2193 Diaarinumero 3404/2/07 Vuosikirja Asia Valittaja Autoveroa koskeva valitus Raimo Werning, Espoo Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä Veera Kankaanrinta Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä 1. Kysymyksenasettelusta Vastavuoroisen tunnustamisen periaate on yksi eu-rikosoikeudellisen

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO

(Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO 2.8.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 223/1 (Tiedonannot) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT EUROOPAN KOMISSIO Ohjeet on annettu eri muutosluokkia koskevista

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.7.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verkkotunnuslakia. Ehdotuksen mukaan vähintään 15 vuotiailla henkilöillä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c :n muuttamisesta LUONNOS 25.6.2014 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki todistajansuojeluohjelmasta.

Lisätiedot