Sähköposti: kello H 11/48307

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello 15.00 H 11/48307"

Transkriptio

1 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS PÄÄTÖS Nro osasto Hakemusasia Porkkalankatu Helsinki Telekopio Annettu käräjäoikeuden kansliassa Sähköposti: kello H 11/48307 Käräjätuomari Ari Wirén Hakijat 1. EMI Finland Oy Ab 2. Sony Music Entertainment Finland Oy 3. Universal Music Oy 4. Warner Music Finland Oy, joita kaikkia asiassa edustaa Musiikkituottajat - IFPI Finland ry, Helsinki, jonka edustajana asiassa on toiminut asianajaja Lauri Rechardt Asiamiehet (1-4) Asiaan osallinen Asiamiehet Asia Varatuomari Antti Kotilainen ja oikeustieteen maisteri Teemu Laakkonen TeliaSonera Finland Oyj, Helsinki Asianajaja Mikko Manner ja asianajaja Sami Simula Tekijänoikeuslain 60 c :n mukainen keskeyttämismääräystä koskeva hakemus Vireille JOHDANTO, ASIAN AIKAISEMPI KÄSITTELY Hakemuksen vireilletulo, asiassa toimitetut hakemusasian istunnot ja Musiikkituottajat - IFPI Finland ry, Helsinki edustaen seuraavia hakijoina olevia äänitetuottajia: 1. EMI Finland Oy Ab 2. Sony Music Entertainment Finland Oy 3. Universal Music Oy, sekä 4. Warner Music Finland Oy on toimittanut Helsingin käräjäoikeuteen tekijänoikeuslain 60 c :n mukaista keskeyttämismääräystä koskevan hakemuksen. Hakemusasian istunnossa hakemusta on täsmennetty siten, että kohdissa 1-4 kerrotut neljä yhtiötä on ilmoitettu hakijoiksi. Asia H 11/48307 on käsitelty yhdessä asian H 11/51554 kanssa.asiassa on toimitettu kaksi hakemusasian istuntoa ja Käräjäoikeus on toimitetun istunnon jälkeen antanut asiassa H 11/48307 päätöksen Nro

2 2 Helsingin käräjäoikeuden päätös Nro HAKEMUS Helsingin käräjäoikeus on päätöksellään Nro hyväksynyt asian H 11/48307 hakijoiden EMI Finland Oy Ab:n, Sony Music Entertainment Finland Oy:n, Universal Music Oy:n ja Warner Music Finland Oy:n yhteisen hakemuksen perusteen eli vaatimuksen siitä, että välittäjänä toimiva palvelun tarjoaja TeliaSonera Finland Oyj estää asiakkailtaan pääsyn The Pirate Bay -palveluun ja näin keskeyttää tekijänoikeutta (oikeastaan tekijänoikeuslain 45 :n ja 46 :n mukaisia lähioikeuksia) loukkaavaksi väitetyn aineiston saattamisen yleisön saataviin The Pirate Bay -palvelua käyttäen. Käräjäoikeus on edelleen todennut päätöksessään, että toimitettavan jatketussa hakemusasian istunnossa esitettyjen asianosaisten vaatimusten ja asianosaisten esittämän todistelun perusteella käräjäoikeus antaa erillisen päätöksen siitä, millä tavoin TeliaSonera Finland Oyj:n on toteutettava yhtiön asiakkaiden tietoliikenteen estäminen The Pirate Bay -palveluun. Käräjäoikeuden päätöksessä Nro on vielä todettu, että käräjäoikeus ottaa myöhemmin kantaa myös hakijoiden esittämään uhkasakkovaatimukseen sekä asiassa esitettyihin oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta koskeviin vaatimuksiin. Hakijoiden vaatimukset Hakijat EMI Finland Oy Ab, Sony Music Entertainment Finland Oy, Universal Music Oy ja Warner Music Finland Oy (jäljempänä yhteisesti hakijat) ovat vaatineet Helsingin käräjäoikeuteen toimitetun, asiaan osalliselle TeliaSonera Finland Oyj:lle tiedoksi annetun hakemuksen nojalla vireille pannussa hakemuksessaan 1. että käräjäoikeus määrää sakon uhalla välittäjänä toimivan palvelun tarjoajan TeliaSonera Finland Oyj:n estämään asiakkailtaan pääsyn The Pirate Bay - nimiseen Internet-palveluun ja näin keskeyttämään tekijänoikeutta loukkaavaksi väitetyn aineiston, hakemuksen liitteissä 5 A ja 5 C yksilöityjen äänitteiden, saattamisen yleisön saataviin The Pirate Bay -palvelua käyttäen. Hakijat ovat vaatineet, että TeliaSonera Finland Oyj:n tulee toteuttaa 1 kohdassa tarkoitettu esto a. poistamalla The Pirate Bay -palvelun käyttämät domain-nimet nimipalvelimiltaan, sekä b. estämällä asiakkaidensa pääsy The Pirate Bay -palvelun käyttämiin IP- -numeroihin. Hakijat ovat alun perin kertoneet, että kuten Helsingin käräjäoikeuden antaman päätöksen yhteydessä hakijat ilmoittavat ulosottoviranomaiselle ne domain-nimet, jotka on poistettava ja ne IP-numerot, joihin pääsy on estettävä. The Pirate Bay -palvelun käyttämät domain-nimet ja IP-numerot voivat muuttua. Sen johdosta hakijat ovat todenneet, että hakijat tulevat täytäntöönpanovaiheessa ilmoittamaan mahdolliset muutokset palvelun käyttämissä domain-nimissä ja IP-numeroissa kun ne ovat tiedossa.

3 3 Keskeyttämismääräyksen antaminen väliaikaisena 2. Hakijat ovat vaatineet asian kiireellisen luonteen vuoksi, että keskeyttämismääräys annetaan tekijänoikeuslain 60 c 3 momentin mukaisesti väliaikaisena tekijänoikeuden loukkaajia kuulematta. Asiaan osallinen TeliaSonera Finland Oyj oli välittäjänä toimiva palvelun tarjoaja. Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus Kohde, aineistoa yleisön saataviin saattava taho 3. Hakijat ovat vaatineet, että asiaan osallinen TeliaSonera Finland Oyj velvoitetaan korvaamaan hakijoiden yhteiset oikeudenkäyntikulut asiassa korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua käräjäoikeuden päätöksen antamisesta lukien. * The Pirate Bay -palvelu Palvelun ylläpitoon sai yhteyden yhteyslomakkeen välityksellä: Hakijat ovat ilmoittaneet, että palvelun ylläpitäjiä olivat hakijoiden tietojen mukaan seuraavat: 1. Fredrik Neij 17/46 Sukhoi Beach 18 Bangkok, Thaimaa [mahdollinen muu osoite: Östgötagatan 72 A, Lgh Tukholma, Ruotsi] 2. Gottfrid Svartholm Warg asuinpaikka tuntematon [mahdollinen muu osoite: Gottfrid Svartholm Warg Box Tukholma, Ruotsi] 3. Peter Sunde Kolmisoppi Markgrafenstrasse 54 Wohnung Berlin, Tyskland Hakijoiden hakemuksen täsmentäminen Helsingin käräjäoikeuden istunnossa sekä hakijoiden oikeudenkäyntikirjelmässä Hakijat ovat täsmentäneet hakemustaan Helsingin käräjäoikeuden istunnossa ja käräjoikeudelle toimitetussa oikeudenkäyntikirjelmässä siten, että TeliaSonera Finland Oyj:n tulee määrätä toteuttamaan hakemuksen 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu esto a. poistamalla The Pirate Bay -palvelun käyttämät domain-nimet nimipalvelimiltaan, eli poistamalla seuraavat The Pirate Bay -domainnimet:

4 4 www -alulla ja ilman www -alkua baiedespirates.be codedsky.com depiraatbaai.be hublist.org kaboooom.in kaboooom.info kaboooom.net kaboooom.org piratebay.am piratebay.cc piratebay.gl piratebay.mu piratebay.net piratebay.org piratebay.se piratebay.so piratebay.tw piratebay.vc piratebay.vg promobay.org shazoom.in themusicbay.com themusicbay.net themusicbay.org thepiratebay.am thepiratebay.com thepiratebay.gl thepiratebay.la thepiratebay.net thepiratebay.se thepiratebay.tw thepromobay.info thepromobay.net yahwroom.in yahwroom.info yahwroom.net yahwroom.org, sekä b. estämällä asiakkaidensa pääsy seuraaviin The Pirate Bay -palvelun käyttämiin IP-numeroihin Hakemuksessa esitetyn uhkasakkoa koskevan vaatimuksen peruuttaminen Hakijat ovat Helsingin käräjäoikeuden istunnossa peruuttaneet vaa-

5 5 timuksensa siitä, että käräjäoikeus antaa hakemuksen 1 ja 2 kohdan mukaiset määräykset sakon uhalla. ASIAAN OSALLISEN TELIASONERA FINLAND OYJ:N LAUSUMAT TeliaSonera Finland Oyj:n vaatimukset TeliaSonera Finland Oyj on vaatinut käräjäoikeudelle toimitetuissa kirjallisissa lausumissaan sekä Helsingin käräjäoikeudessa ja toimitetuissa istunnoissa 1. ensisijaisesti, että Helsingin käräjäoikeus jättää hakemuksen tutkittavaksi ottamatta ja toissijaisesti, että käräjäoikeus hylkää hakemuksen kokonaisuudessaan. 2. TeliaSonera Finland Oyj on yhtynyt asian H 11/51554 asiaan osallisen DNA Oy:n vaatimukseen siitä, että (i) että Helsingin käräjäoikeus hylkää hakijoiden vaatimuksen, että käräjäoikeus määrää sakon uhalla TeliaSonera Finland Oyj:tä estämään asiakkailtaan pääsyn The Pirate Bay -nimiseen Internet-palveluun i) poistamalla The Pirate Bay -palvelun käyttämät domain-nimet nimipalvelimeltaan, ja ii) estämällä asiakkaidensa pääsy The Pirate Bay -palvelun IP-osoitteisiin (ii) että Helsingin käräjäoikeus hylkää hakijoiden vaatimuksen siitä, että Helsingin käräjäoikeus antaa kohdassa 1 tarkoitetun keskeyttämismääräyksen tekijänoikeuslain 60 c :n 3 momentin mukaisesti väliaikaisena väitettyjä loukkaajia kuulematta, tai (iii) että toissijaisesti - mikäli Helsingin käräjäoikeus katsoo, että keskeyttämismääräys on mahdollista antaa hakijoiden vaatimassa muodossa - määrää TeliaSonera Finland Oyj:n ilman sakon uhkaa ja hakijoiden kustannuksella estämään asiakkailtaan pääsyn The Pirate Bay -palveluun i) poistamalla The Pirate Bay -palvelun käyttämät domain-nimet nimipalvelimeltaan, ja ii) estämällä asiakkaidensa pääsy The Pirate Bay -palvelun IP-osoitteisiin, 3. TeliaSonera Finland Oyj on lisäksi vaatinut, että Helsingin käräjäoikeus määrää, että vaadittu keskeyttämismääräys rajataan koskemaan TeliaSonera Finland Oyj:n kuluttaja-asiakkaita siten, että yritysten ja viranomaisten tietoliikenneyhteydet, TeliaSonera Finland Oyj:n ylläpitämät nimipalvelimet ja kauttakulkuliikenne rajoitetaan asiassa annettavan määräyksen ulkopuolelle, 4. että Helsingin käräjäoikeus määrää hakijat asettamaan vakuuden TeliaSonera Finland Oyj:lle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta, 5. että Helsingin käräjäoikeus asettaa määräajan sille, mihin saakka annettava väliaikainen keskeyttämismääräys on voimassa ja mihin mennessä pääasiaa koskeva hakemus on keskeyttämismääräyksen raukeamisen uhalla annettava tiedoksi väitetyille loukkaajille, sekä 6. että Helsingin käräjäoikeus joka tapauksessa velvoittaa hakijat korvaamaan TeliaSonera Finland Oyj:n oikeudenkäyntikulut korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua käräjäoikeuden tuomiosta lukien.

6 Asian H 11/48307 kanssa yhdessä käsitellyn asian H 11/51554 asiaan osallisen DNA Oy:n kannanotto hakijoiden ilmoittamien IP-osoitteiden osalta DNA Oy on ilmoittanut Helsingin käräjäoikeudelle asiassa H 11/ toimitetussa oikeudenkäyntikirjelmässään, että hakijoiden toimitetussa oikeudenkäyntikirjelmässä mainituista neljästä uudesta IP-osoitteesta IP-osoite ei vaikuttanut olevan The Pirate Bay -palvelun käytössä, minkä ohella IP-osoitteessa oli kuvia ja teknisiä tietoja The Pirate Bay -palvelun käyttämistä palvelinlaitteista. DNA Oy on todennut kirjelmässään, että hakijat vastasivat suoraan lain nojalla DNA Oy:lle ja/tai kolmansille tahoille aiheutuvista vahingoista, mikäli keskeyttämismääräyksen täytäntöönpanon seurauksena pääsy muualle kuin The Pirate Bay -palveluun estyi. KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 1. Helsingin käräjäoikeuden päätös Nro ja sen merkitys Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä Nro käräjäoikeus on hyväksynyt asian H 11/48307 hakijoiden EMI Finland Oy Ab:n, Sony Music Entertainment Finland Oy:n, Universal Music Oy:n ja Warner Music Finland Oy:n yhteisen hakemuksen perusteen eli vaatimuksen siitä, että välittäjänä toimiva palvelun tarjoaja TeliaSonera Finland Oyj estää asiakkailtaan pääsyn The Pirate Bay -palveluun ja näin keskeyttää tekijänoikeutta (oikeastaan tekijänoikeuslain 45 :n ja 46 :n mukaisia lähioikeuksia) loukkaavaksi väitetyn aineiston saattamisen yleisön saataviin The Pirate Bay -palvelua käyttäen. Tässä päätöksessä on enää kysymys siitä, millä tavoin TeliaSonera Finland Oyj:n on toteutettava yhtiön asiakkaiden tietoliikenteen estäminen The Pirate Bay -palveluun. Lausunnon antaminen TeliaSonera Finland Oyj:n esittämistä vaatimuksista 1-2 (i-ii) ei siten ole tarpeen asiassa. 2. Istunnossa esitetty henkilötodistelu ja sen merkitys asiassa Helsingin käräjäoikeuden istunnossa on otettu vastaan seuraava henkilötodistelu: * todistaja Antti Tapani Jokinen, sekä * asiaan osallisen edustaja, Osmo Sakari Soinio. Käräjäoikeus toteaa, että todistaja Antti Juhani Jokisen ja todistelutarkoituksessa kuullun Osmo Sakari Soinion kertomukset antavat yhdessä tarkasteltuina luotettavan kuvan siitä, mihin toimenpiteisiin TeliaSonera Finland Oyj:n täytyy ryhtyä hakemuksessa vaadittujen keskeyttämismääräysten johdosta ja siitä, minkälaiset kustannukset näistä toimenpiteistä aiheutuvat TeliaSonera Finland Oyj:lle. 3. Keskeyttämismääräyksen sisältö ja määräyksen antamisen edellytykset Domain-nimien poistaminen ja pääsyn estäminen IP-osoitteisiin Kuten Helsingin käräjäoikeus on todennut päätöksessään Nro 31606, ei sen paremmin The Pirate Bay -palvelun käyttämien domain-nimien poistaminen TeliaSonera Finland Oyj:n nimipalvelimilta kuin TeliaSonera Fin- 6

7 land Oyj:n asiakkaiden pääsyn estäminen The Pirate Bay -palvelun käyttämiin IP-numeroihin ole sellainen toimenpide, jonka toteuttaminen veisi kauan aikaa tai vaatisi runsaasti kustannuksia Internet-operaattorina toimivalta TeliaSonera Finland Oyj:ltä. Helsingin hovioikeus on ratkaissut lainvoimaa vailla olevalla päätöksellään Nro 1687 asiassa S 11/3097 Musiikkituottajat ry:n ja Elisa Oyj:n välisen asian. Hovioikeus on todennut päätöksensä sivulla 15, että Helsingin käräjäoikeuden päätös Nro oli kyetty panemaan täytäntöön kohtuullisin kustannuksin ja käräjäoikeuden päätöksen täytäntöönpano oli ollut tuon asian asiaan osallisen Elisa Oyj:n mukaan helppoa sen jälkeen kun palvelun IP-osoitteet ja domain-nimet olivat olleet tiedossa. Helsingin hovioikeuden päätöksen Nro 1687 sivulla 15 on kerrottu Elisa Oyj:n edustajan arviosta yhtiölle aiheutuneista kustannuksista. Ilmoitettujen kustannusten määrä vastaa käräjäoikeuden arvion mukaan olennaisilta osaltaan niitä kustannuksia, joita nyt käsiteltävän asian asiaan osalliselle Telia- Sonera Finland Oyj:lle aiheutuu hakemuksessa tarkoitettujen keskeyttämismääräysten täytäntöönpanosta. Enforcement-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan sisältö ja Euroopan Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-324/09 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY, annettu teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta (jäljempänä Enforcement-direktiivi) 3 artiklassa Yleinen velvoite säädetään seuraavaa. 1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tarvittavat toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot tässä direktiivissä tarkoitettujen teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi. Näiden toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on oltava oikeudenmukaisia ja tasapuolisia, ne eivät saa olla liian monimutkaisia tai kalliita eivätkä ne saa sisältää kohtuuttomia määräaikoja tai johtaa aiheettomiin viivytyksiin. 2. Näiden toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen on myös oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niitä on sovellettava siten, että vältetään luomasta esteitä lailliselle kaupankäynnille ja säädetään takeista niiden väärinkäytön estämiseksi. Käräjäoikeus viittaa Enforcement-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan soveltamisen osalta Euroopan Unionin tuomioistuimen asiassa C-324/09 L`Oreal SA et al. v. ebay International AG et al antamaan tuomioon, erityisesti Unionin tuomioistuimen tuomion kohtiin Enforcement-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan mukaisen oikeasuhteisten toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen vaatimus koskee Enforcementdirektiivin 11 artiklan mukaisia kieltotuomioita, joihin nyt käsiteltävänä asiassa tarkoitettu tekijänoikeuslain 60 c :n mukainen keskeyttämismääräys osaltaan sisältyy. Käräjäoikeus viittaa hallituksen esitykseen Eduskunnalle laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta (HE 26/ 2006 vp.), erityisesti hallituksen esityksen sivuilla ja lausuttuun. Käräjäoikeus toteaa, että asiassa esitetyn henkilötodistelun, erityisesti todistaja Erka Koivusen kertomuksen, sekä asiassa esitettyjen kirjallisten todisteiden 7

8 kokonaisarvioinnin perusteella The Pirate Bay -palvelun käyttämien domainnimien poistaminen TeliaSonera Finland Oyj:n nimipalvelimilta ja TeliaSonera Finland Oyj:n asiakkaiden pääsyn estäminen The Pirate Bay -palvelun käyttämiin IP-numeroihin takaavat yhdessä tarkasteltuina hakijoille tehokkaan, oikeasuhtaisen ja myös varoittavan oikeussuojakeinon hakijoille ilman, että luotaisiin esteitä lailliselle kaupankäynnille. Keskeyttämismääräyksen antaminen ei riko myöskään tasapuolisuusvaatimusta, koska Helsingin käräjäoikeuden päätöksen Nro kohdissa 5.2. ja 5.3. todetuin tavoin sekä The Pirate Bay -palvelun ylläpitäjät että lähtökohtaisesti myös sanotun palvelun käyttäjät syyllistyvät kukin osaltaan tekijänoikeuslain säännösten rikkomiseen. Vaatimus hakemuksessa tarkoitetun keskeyttämismääräyksen rajoittamisesta kuluttaja-asiakkaisiin Käräjäoikeus toteaa, että TeliaSonera Finland Oyj ei ole esittänyt laillista perustetta sille, että keskeyttämismääräys rajattaisiin koskemaan TeliaSonera Finland Oyj:n kuluttaja-asiakkaita siten, että yritysten ja viranomaisten tietoliikenneyhteydet, TeliaSonera Finland Oyj:n ylläpitämät nimipalvelimet ja kauttakulkuliikenne rajoitettaisiin nyt käsiteltävänä olevassa asiassa annettavan määräyksen ulkopuolelle. Millään TeliaSonera Finland Oyj:n esittämistä tahoista ei voi olla tekijänoikeuslain 60 c :n säännöksen sisältö ja säännöksen esityöt huomioon ottaen oikeutta TeliaSonera Finland Oyj:n kuluttaja-asiakkaista poiketen olla yhteydessä The Pirate Bay -palvelun käytössä oleviin domain-nimiin tai The Pirate Bay -palvelun IP-osoitteisiin. Asian H 11/51554 asiaan osallisen DNA Oy:n oikeudenkäyntikirjelmässä tarkoitetut kaksi IPosoitetta DNA Oy:n Helsingin käräjäoikeudelle toimitetussa oikeudenkäyntikirjelmässä on kerrottu, että hakijoiden hakemuksessa tarkoitetuista IP-osoitteista IP-osoite ei vaikuttanut olevan The Pirate Bay -palvelun käytössä, minkä ohella IP-osoitteessa oli kuvia ja teknisiä tietoja The Pirate Bay -palvelun käyttämistä palvelinlaitteista. Mahdolliset päätöksen muutokset ja täydennykset DNA Oy on toimittanut käräjäoikeudelle kaksi uutta kirjallista todistetta (DNA Oy:n kirjalliset todisteet 28 ja 29), joiden sisältö tukee oikeudenkäyntikirjelmässä esitettyä DNA Oy:n lausumaa. Hakijat eivät ole kiistäneet DNA Oy:n oikeudenkäyntikirjelmässä lausuttua tältä osin. Käräjäoikeus on todennut Internet-haun perusteella, että sekä IP-osoite että IP-osoite kuuluvat Utrace-hakupalvelun perusteella The Pirate Bay -palvelulle. DNA Oy:n kirjelmässä kerrotuissa kahdessa IP-osoitteessa ei kuitenkaan ole suoritetun haun perusteella ollut sellaista aineistoa, jonka osalta voitaisiin antaa hakemuksessa tarkoitettua keskeyttämismääräystä. Tämän vuoksi hakemus myös asian H 11/51554 kanssa yhdessä käsitellyssä asiassa H 11/48307 on hylättävä näiden kahden IPosoitteen osalta. Helsingin käräjäoikeus on todennut päätöksen Nro sivuilla 60-61, että muiden eurooppalaisten tuomioistuinten päätösten ja tuomioiden antamisen jälkeen The Pirate Bay -palvelun ylläpitäjät ovat yhteistyössä sanottua palvelua käyttävien vertaisverkkojen käyttäjien ja kannattajien kanssa pyrkineet kiertämään Euroopassa annettuja tuomioita ja päätöksiä muuttamalla The Pirate Bay -palvelun käyttämiä IP-osoitteita ja palvelun käytössä olevia 8

9 9 palvelimia ja palveluun viittaavia domain-nimiä. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa on sen vuoksi välttämätöntä varautua siihen, että nyt annettavaa keskeyttämismääräystä ja sillä määrättäviä yksilöityjä estotoimia on tulevaisuudessa muutettava, täydennettävä ja korjattava siltä osin kuin asian hakijoihin ja asiaan osalliseen TeliaSonera Oyj:öön nähden ulkopuoliset tahot pyrkivät kiertämään tätä päätöstä. Käräjäoikeus toteaa samoin kuin päätöksessä Nro 31606, että tekijänoikeuslain 60 c :n mukaisten keskeytysmääräysten antaminen sekä niitä koskevien päätösten muuttaminen, täydentäminen ja korjaaminen, edellyttävät yleisen tuomioistuimen toimenpiteitä. Päätösten muuttaminen on mahdollista tässä hakemusasiassa H 11/48307 niin kauan kuin asia on vireillä. Vastaavia, laajan riita-asian pääasiaan nähden liitännäisiä hakemuksia on mahdollista tehdä myös niin kauan kuin The Pirate Bay -palvelun ylläpitäjiä vastaan virelle pantu laaja riita-asia L 11/48308 on vireillä käräjäoikeudessa tai valituksen johdosta ylemmissä tuomioistuimissa. Tämän päätöksen ja sillä annettavien määräysten osittainen peruuttaminen tai päätöksen peruuttaminen kokonaisuudessaan ovat mahdollisia tekijänoikeuslain 60 c :n 3 momentin nojalla. Koska hakemusasiassa esitettävät vaatimukset eivät saa oikeusvoimaa siten, että olosuhteiden tai tosiseikkojen, esimerkiksi The Pirate Bay -palvelun kulloinkin käyttämien IP-osoitteiden, muuttuessa ei voitaisi esittää uusia vaatimuksia, joilla aikaisempia päätöksiä muutetaan tai täsmennetään, ei ole myöskään estettä sille, että tämän asian hakijat tai asiaan osallinen TeliaSonera Finland Oyj panevat vireille uuden hakemuksen tämän päätöksen muuttamiseksi, täydentämiseksi tai korjaamiseksi. 4. TeliaSonera Finland Oyj:lle aiheutuvien kustannusten korvaamista ja vakuuden asettamista koskevat vaatimukset Tekijänoikeuslain 60 c :n 5 kohdassa säädetään seuraavaa. Keskeyttämismääräystä vaatineen on korvattava sille, jolle määräys on annettu, samoin kuin väitetylle loukkaajalle määräyksen täytäntöönpanosta aiheutunut vahinko sekä asiassa aiheutuneet kulut, jos 60 b :ssä tarkoitettu kanne hylätään tai jätetään tutkimatta taikka jos asian käsittely jätetään sillensä sen vuoksi, että kantaja on peruuttanut kanteensa tai jäänyt saapumatta tuomioistuimeen. Sama on voimassa, jos keskeyttämismääräys 3 momentin nojalla peruutetaan tai 4 momentin nojalla raukeaa. Vahingon ja kulujen korvaamista koskevan kanteen nostamisessa noudatetaan, mitä oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 12 :ssä säädetään. Helsingin hovioikeus on todennut päätöksen Nro 1687 sivuilla 19-20, että tekijänoikeuslain 60 c :n 5 momentin säännöksen nojalla väliaikaisen keskeyttämismääräyksen toteuttaminen tässä vaiheessa asiaan osallisen Elisa Oyj:n vastuulla on ollut tekijänoikeuslain mukaista. Käräjäoikeus toteaa näillä perusteilla, että TeliaSonera Finland Oyj:n esittämät vaatimukset väliaikaista keskeyttämismääräystä koskevan päätöksen täytäntöönpanon kustannusten korvaamisesta TeliaSonera Finland Oyj:lle ja sanottuja kustannuksia koskevan vakuuden asettamista koskeva vaatimus on hylättävä ennenaikaisina, koska asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että hakijoiden tekijänoikeuslain 60 b :n nojalla vireille panema kanne asiassa L 11/48308 olisi

10 10 hylätty tai jätetty tutkimatta tai että sanottu asia olisi jätetty sillensä. 5. Vaatimus määräajan asettamisesta väliaikaisen määräyksen voimassaololle 6. Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus 7. Oikeus hakea muutosta asiassa Helsingin hovioikeus on todennut päätöksen Nro 1687 sivulla 20, että tekijänoikeuslain 60 c :n 3 momentin mukainen väliaikainen määräys on voimassa kunnes toisin määrätään. Määräys saattaa muodostua pitkäaikaiseksi, mikäli pääasian vastaajia ei saada haastetuiksi. Tämä ei kuitenkaan hovioikeuden mukaan tee määräyksestä lähtökohtaisesti sellaista, joka ei olisi ajallisesti rajoitettu. Käräjäoikeus toteaa nyt käsiteltävänä olevassa asiassa, että nyt annettavan määräyksen voimassaolo riippuu siitä, kuinka kauan laaja hakijoiden vireilla panema riita-asia L 11/48308 on vireillä ja siitä, annetaanko sanotun asian yhteydessä tai nyt käsiteltävänä olevan vireillä ollessa muutoksenhaun johdosta uusia määräyksiä. Käräjäoikeus hylkää näillä perusteilla TeliaSonera Finland Oyj:n esittämän vaatimuksen siitä, että käräjäoikeus asettaa määräajan nyt annettavan väliaikaisen keskeyttämismääräyksen voimassaololle. Käräjäoikeus toteaa, että tekijänoikeuslain 60 c :n mukaista keskeyttämismääräystä koskevaan hakemusasiaan sovelletaan oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 :n säännöstä, jonka mukaan asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu asianosaiset vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan, jollei ole erityistä syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan osaksi tai kokonaan vastapuolensa oikeudenkäyntikuluja. Käräjäoikeus toteaa edelleen, että asiaan osallinen TeliaSonera Finland Oyj on esittänyt hakijoiden yhteistä hakemusta vastustaessaan esittänyt varteenotettavia seikkoja ja selvitystä, joiden perusteella hakijat ovat osittain peruuttaneet hakemuksensa ja myös täsmentäneet hakemustaan huomattavasti. Asiassa ei sen vuoksi ole esitetty laillista perustetta sille, että TeliaSonera Finland Oyj olisi määrättävä korvaamaan hakijoiden oikeudenkäyntikulut nyt käsiteltävänä olevassa asiassa. Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 1 :n 2 momentissa on säädetty, että käräjäoikeuden tuomioon ja lopulliseen päätökseen sekä samassa yhteydessä tehtyyn muuhun ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla, jollei muutoksenhakua ole erikseen kielletty. Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 1 :n 3 momentin nojalla käräjäoikeuden oikeudenkäynnin aikana tekemään ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla vain, jos se on nimenomaan sallittu. Käräjäoikeus toteaa, että access to justice -periaate ja siihen sisältyvä oikeus hakea muutosta on yksi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeista, joka on turvattu perustuslain 21 :ssä. Käräjäoikeuden tällä päätöksellä annettava tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettu väliaikainen keskeyttämismääräys on voimassa siihen saakka, kunnes väitettyjä loukkaajia kuullaan laajan riita-asian L 11/48308 yhteydessä. Käräjäoi-

11 8. PÄÄTÖSLAUSELMA keuden nyt annettava päätös on voimassa myös kunnes toisin määrätään ja päätöksellä annettava keskeyttämismääräys voi olla voimassa kauan, koska lain säätämisen yhteydessä syntyneen valiokuntamietinnön mukaisesti (LaVM 6/2006 vp.) väliaikaista keskeyttämismääräystä ei tule peruuttaa yksinomaan sillä perusteella, ettei väitettyä loukkaajaa tavoiteta. TeliaSonera Finland Oyj:n oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin asiassa edellyttää sitä, että tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla. Käräjäoikeus on, vaatimukset enemmälti hyläten, ratkaissut asian päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla. 1. Määräys Helsingin käräjäoikeus määrää väliaikaisesti välittäjänä toimivan palvelun tarjoajan TeliaSonera Finland Oyj:n estämään asiakkailtaan pääsyn The Pirate Bay -nimiseen Internet-palveluun ja näin keskeyttämään tekijänoikeutta (oikeastaan tekijänoikeuslain 45 :n ja 46 :n mukaisia lähioikeuksia) loukkaavaksi väitetyn aineiston, hakijoiden EMI Finland Oy Ab:n, Sony Music Entertainment Finland Oy:n, Universal Music Oy:n ja Warner Music Finland Oy:n yhteisen hakemuksen liitteissä 5 A ja 5 C yksilöityjen äänitteiden, saattamisen yleisön saataviin The Pirate Bay -palvelua käyttäen seuraavin tavoin: a. poistamalla The Pirate Bay -palvelun käyttämät domain-nimet TeliaSonera Finland Oyj:n nimipalvelimilta, eli poistamalla seuraavat The Pirate Bay -domainnimet: www -alulla ja ilman www -alkua baiedespirates.be codedsky.com depiraatbaai.be hublist.org kaboooom.in kaboooom.info kaboooom.net kaboooom.org piratebay.am piratebay.cc piratebay.gl piratebay.mu piratebay.net piratebay.org piratebay.se piratebay.so piratebay.tw piratebay.vc piratebay.vg promobay.org shazoom.in themusicbay.com themusicbay.net themusicbay.org thepiratebay.am 11

12 12 thepiratebay.com thepiratebay.gl thepiratebay.la thepiratebay.net thepiratebay.se thepiratebay.tw thepromobay.info thepromobay.net yahwroom.in yahwroom.info yahwroom.net yahwroom.org, sekä b. estämällä TeliaSonera Finland Oyj:n asiakkaiden pääsy seuraaviin The Pirate Bay -palvelun käyttämiin IP-numeroihin (IP-osoitteisiin) Käräjäoikeus hylkää enemmälti hakijoiden esittämän IP-osoitteisiin pääsyn estämistä koskevan vaatimuksen (IP-osoitteen ja IP-osoitteen osalta) 2. Määräyksen täytäntöönpano, hakijavakuuden asettaminen 3. Päätöksen ja annettujen määräysten voimassaolo Tämä väliaikaisena annettu keskeyttämismääräys tulee voimaan, kun hakijat ovat asettaneet ulosottokaaren 8 luvun 2 :ssä tarkoitetun hakijavakuuden asianomaiselle ulosottomiehelle. Käräjäoikeus antaa viran puolesta tiedon tästä päätöksestä asiaan osalliselle TeliaSonera Finland Oyj:lle ja varaa vastaajille Fredik Neij-, Gottfrid Swartholm Warg- ja Peter Sunde Kolmisoppi -nimisille henkilöille tilaisuuden tulla kuulluksi nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ennen lopullisen keskeyttämismääräyksen antamista asiassa. Hakijoiden EMI Finland Oy Ab:n, Sony Music Entertainment Finland Oy:n, Universal Music Oy:n ja Warner Music Finland Oy:n tulee viimeistään perjantaina panna tämä tekijänoikeuslain 60 c :n mukainen väliaikainen määräys täytäntöön ja viimeistään perjantaina toimittaa käräjäoikeudelle selvitys määräyksen täytäntöönpanosta. Hakijat voivat pyytää edellä asetettujen määräaikojen pidennystä tai uutta määräaikaa. Pyynnöt määräajan pidentämisestä tai uuden määräajan asettamisesta tulee toimittaa edellä mainittujen määräaikojen kuluessa. Tämä päätös ja sillä annetut määräykset ovat tekijänoikeuslain 60 c :n nojalla voimassa toistaiseksi, kunnes asiassa toisin määrätään. Tämä määräys raukeaa, elleivät hakijat EMI Finland Oy Ab, Sony Music En-

13 tertainment Finland Oy, Universal Music Oy ja Warner Music Finland Oy pane vireille tekijänoikeuslain 60 b :ssä säädettyä kannetta kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta lukien. Kanteen vireille panoa koskeva määräys voidaan toteuttaa panemalla vireille lisäkanne Helsingin käräjäoikeudessa vireillä olevassa asiassa L 11/ MUUTOKSENHAKU Annettiin kansliassa ja annettiin oikeudenkäymiskaaren 25 luvussa ja 30A luvussa säädetyt muutoksenhakuohjeet, jotka liitettiin lukukappaleeseen käräjäoikeuden kansliassa sekä hakijoiden ja asiaan osallisen asiamiehille sähköpostitse lähetettyihin käräjäoikeuden päätöksen jäljennöksiin. 13 Ari Wirén käräjätuomari

Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello 15.00 H 11/51554

Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello 15.00 H 11/51554 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS PÄÄTÖS Nro 33235 3. osasto Hakemusasia Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Telekopio 029 5644 899 Annettu käräjäoikeuden kansliassa Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello

Lisätiedot

ULOSOTTOVIRASTO. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry/otm Teemu Laakkonen. Asianajotoimisto Merilampi Oy/Aa Sakari Aalto

ULOSOTTOVIRASTO. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry/otm Teemu Laakkonen. Asianajotoimisto Merilampi Oy/Aa Sakari Aalto HELSINGIN ULOSOTTOVIRASTO PL 190, Mäkelänkatu 2 A 00511 HELSINKI Puhelin 0100 86315 (lisämaksuton) tai 010 36 22600, Telekopio 010 36 22611 Sähköposti helsinki.uo@oikeus. PÄÄTÖS 17.11.2011 4731/6070/11P

Lisätiedot

I MERILAMPI HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE MUSIIKKITUOTTAJAT - IFPI FINLAND RY ELISA OYJ LAUSUMA ASIASSA H 11/20937. Helsinki 25.8.

I MERILAMPI HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE MUSIIKKITUOTTAJAT - IFPI FINLAND RY ELISA OYJ LAUSUMA ASIASSA H 11/20937. Helsinki 25.8. I MERILAMPI HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE MUSIIKKITUOTTAJAT - IFPI FINLAND RY > ELISA OYJ LAUSUMA ASIASSA H 11/20937 Helsinki 25.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vaatimukset 3 2. Yleistä hakijoiden 5.8.2011 päivätystä

Lisätiedot

kohdistuva kieltotuomiomenettely Tekijänoikeusfoorumi 2011 Anna Vuopala

kohdistuva kieltotuomiomenettely Tekijänoikeusfoorumi 2011 Anna Vuopala Uusi, itsenäinen inen välittv littäjiin kohdistuva kieltotuomiomenettely Tekijänoikeusfoorumi 2011 Anna Vuopala Taustaa Tekijänoikeuksien täytäntöönpanoon tehostaminen; työtä on jatkettu keskeytyksettä

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettua keskeyttämismääräystä koskeva hakemusasia

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Tekijänoikeuslain 60 c :ssä tarkoitettua keskeyttämismääräystä koskeva hakemusasia Helsingin hovioikeus Päätös Antamispäivä 15.6.2012 Nro 1687 Diaarinumero S 11/3097 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 3 os. 26.10.2011 nro 41552 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuoli

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen. KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja valituksen kohde Turun hovioikeuden päätös Nro 588 Dnro R 04/152/26.2.2004 Anna- Liisa Yli-Kovero Asia Hakija ja valittaja Virkasuhteen purkaminen Anna-Liisa Yli-Kovero

Lisätiedot

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535.

ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. 1 (5) MARKKINAOIKEUDELLE ASIA Julkista hankintaa koskeva vastine Rakennusliike Porrokki Oy:n 4.6.2014 markkinaoikeudelle tekemän valituksen johdosta asiassa 2014/535. Vastine koskee valittajan tekemää,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 394/2011 Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp)

Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp) Lainvalmisteluosasto LsN Mari Aalto 27.9.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp) 1. Yleistä Oikeusministeriön

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

OTK Jaana Pihkala Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Pieni Roobertinkatu 16 A

OTK Jaana Pihkala Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Pieni Roobertinkatu 16 A TEKIJÄNOIKEUDEN TI VALVONTAKESKUS RY COPYRIGHT INFOR NTI-PIRACY CENTRE HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE SAAPUI 2 6. 05. 20',1 Helsingin kakloikeuteen ASIA HAKIJAT Hakemus keskeyttämismääräyksen antamiseksi TekijäL

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

11.6.2010. ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 1 TUOMIO 10/423. Asiana: R 09/404

11.6.2010. ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 1 TUOMIO 10/423. Asiana: R 09/404 ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 1 Laamanni Lars Karlsson Käräjätuomari Vesa Komulainen Käräjätuomari Mikael Selander Sihteeri käräjätuomari Petra Spring-Reiman TUOMIO 10/423 11.6.2010 Asiana: R 09/404

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Rikosasiaa ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, ellei syytettä rikoksesta ole nostanut se, jolla on siihen lain mukaan oikeus.

Rikosasiaa ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, ellei syytettä rikoksesta ole nostanut se, jolla on siihen lain mukaan oikeus. 1 of 34 21/03/2011 11:51 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 11.7.1997/689 11.7.1997/689 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudenkäynnistä

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014 Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Bertel

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Jyrki Nikula Director, IP Legal & Trademarks Mikä on turvaamistoimi? Oikeudenkäymiskaaren 7 luku käsittelee turvaamistoimia Immateriaalioikeutta

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki tavaramerkkilain muuttamisesta muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 :n 1 momentin

Lisätiedot

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetun lain (361/83) 49 :n nojalla,

Lisätiedot

Tuomioistuinmaksulaki

Tuomioistuinmaksulaki Tuomioistuinmaksulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Oikeudenkäyntimaksu ja hakemusmaksu Tämän lain mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2015. 426/2015 Laki

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2015. 426/2015 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2015 426/2015 Laki kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 619. Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 619. Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1996 N:o 619 625 SISÄLLYS N:o Sivu 619 Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta... 1683 620 Laki

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

LIITE 2. TUOMAS- järjestelmään sisältyvät tiedot ja asiakirjat (laaja haastehakemus)

LIITE 2. TUOMAS- järjestelmään sisältyvät tiedot ja asiakirjat (laaja haastehakemus) LIITE 2 TUOMAS- järjestelmään sisältyvät tiedot (laa haastehakemus) SISÄLLYSLUETTELO SYNTYVÄT TIEDOT, ASIAKIRJAKOKONAISUUDET JA ASIA- KIRJAT...4 ASIAKIRJAN SÄILYTYSMUOTO JA AIKA... 4 SÄHKÖINEN...4 PAPERI...

Lisätiedot

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto oikeuskäytännössä Helsingin

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 32 Oikeudenkäynti saatavan perintää koskevassa riita-asiassa HEL 2015-002292 T 03 01 01 PK 20141591 Tuomioistuin Kantaja Vastaaja päätti nostaa kanteen saatavan perintää

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

SAAPUI HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE MUSIIKKITUOTTAJAT - IFPI FINLAND RY ELISA OYJ VASTAUS TURVAAMISTOIMIHAKEMUKSEEN ASIASSA H 11/20937 1 7. 06.

SAAPUI HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE MUSIIKKITUOTTAJAT - IFPI FINLAND RY ELISA OYJ VASTAUS TURVAAMISTOIMIHAKEMUKSEEN ASIASSA H 11/20937 1 7. 06. SAAPUI 1 7. 06. 2011 Helsingin kä ;mt!'r.oen HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE MUSIIKKITUOTTAJAT - IFPI FINLAND RY ELISA OYJ VASTAUS TURVAAMISTOIMIHAKEMUKSEEN ASIASSA H 11/20937 Helsinki 17.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 1 ASIA Kullankaivu Malmivirta -nimisellä valtauksella nro 9248, Inari LUVAN HAKIJA Räsänen Pekka Olavi 2 HAKEMUS JA

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Vastaanottajaa kehotetaan oheisen vali t " IA-o... ohdasta' 3Zlf7)c,tl3, (XJ/';v/f

Vastaanottajaa kehotetaan oheisen vali t  IA-o... ohdasta' 3Zlf7)c,tl3, (XJ/';v/f ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS LÄHETE 5738/14 Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744,70101 KUOPIO Puhelin 029 56 42500 Faksi 029 56 42501 Sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi 28.8.2014 11135/14/4122 Joensuun rakennus-

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

LAUSUNTO 11.9.2015. Asia: Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö

LAUSUNTO 11.9.2015. Asia: Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö 1 LAUSUNTO 11.9.2015 Työ- ja elinkeinoministeriölle Viite: lausuntopyyntönne TEM/039:00/2014 Asia: Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö Helsingin käräjäoikeus pyydettynä

Lisätiedot

ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN KÄRÄJÄ- OIKEUDESSA

ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN KÄRÄJÄ- OIKEUDESSA HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS tiedottaja Anni Lehtonen p. 02956 44221 tai 050 375 7026 MEDIATIEDOTE (julkaisuvapaa 28.11.2013 klo 10.00) ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 689 704. Laki. N:o 689. oikeudenkäynnistä rikosasioissa

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 689 704. Laki. N:o 689. oikeudenkäynnistä rikosasioissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 689 704 SISÄLLYS N:o Sivu 689 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa... 2207 690 Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta...

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 875. Laki

SISÄLLYS. N:o 875. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1999 N:o 875 880 SISÄLLYS N:o Sivu 875 Laki kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Virallinen mittaus ja muutoksenhaku. Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK

Virallinen mittaus ja muutoksenhaku. Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK Virallinen mittaus ja muutoksenhaku Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK 26 Erimielisyyden ratkaiseminen Mittauserimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti mittausosapuolten välillä. Jos mittausosapuolet

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548 TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO Käräjätuomari Mikko Saleva Julistettu istunnossa Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen Asiano: 19.9.2006 R 06/548 Syyttäjä Vastaaja(t) Johtava

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2015 KaivNro 8001, 8124, 8126, 8373,8426, 8680, ML2012:0201,ML2013:0035, ML2014:0005,ML2014:0006, ML2014:0007,ML2014:0072, ML2014:0099 Northland Mines Oy:n

Lisätiedot