Panu Horsmalahti Internet-sensuurin kiertäminen. Kandidaatintyö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Panu Horsmalahti Internet-sensuurin kiertäminen. Kandidaatintyö"

Transkriptio

1 Panu Horsmalahti Internet-sensuurin kiertäminen Kandidaatintyö Tarkastaja: Antti Jääskeläinen 29. huhtikuuta 2012

2 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan koulutusohjelma Panu Horsmalahti: Internet-sensuurin kiertäminen Kandidaatintyö, 20 sivua Huhtikuu 2012 Pääaine: Ohjelmistotekniikka Tarkastajat: Assistentti Antti Jääskeläinen Avainsanat: Internet-sensuuri, DPI, DNS-sensuuri, URL-sensuuri, TCP/IP-sensuuri Internet-sensuuriin käytetään lukuisia eri teknikoita, joita käydään läpi tässä kandidaatintyössä. Tarkasteltaviin tekniikoihin kuuluu muun muassa Domain Name System -sensuuri, IP-osoitteen estäminen, URL:iin perustuva sensurointi sekä Deep Packet Inspection. Jokaisen tekniikan kohdalla käydään myös läpi kyseisen tekniikan heikkouksia ja kiertotekniikoita sekä tutustutaan esimerkkeihin siitä, missä ja kuinka tehokkaasti kyseistä tekniikkaa on käytetty. Työssä todettiin, että sensuuritekniikat on useimmissa tapauksissa helppo kiertää. Monet tekniikat aiheuttavat häiriöitä muuhun verkkoliikenteeseen.

3 III ALKUSANAT Tämä kandidaatintyö on tehty keväällä 2012 Tampereen Teknillisen Yliopiston ohjelmistotekniikan laitoksella. Haluan kiittää työn ohjaajaa ja tarkastajaa Antti Jääskeläistä hyvästä ohjauksesta ja kommenteista työn tekemisen aikana. Tampereella, Huhtikuun 29. päivänä 2012 Panu Horsmalahti

4 IV SISÄLLYS 1. Johdanto Teoreettinen tausta Domain Name System TCP/IP-protokolla URL-osoitteet Mix-verkot Internet-sensuurin tekniikat Domain Name System -sensuuri TCP/IP-protokollan sensuuri URL-osoitteen sensuuri Deep Packet Inspection Johtopäätökset Lähteet

5 V TERMIT JA SYMBOLIT Termi DN S DP I HT T P IP OSI malli T CP U RI U RL V P N Selitys Domain Name System -protokolla muuttaa verkkotunnukset IP-osoitteiksi. Deep Packet Inspection, eli pakettien syväluotaus tarkastelee paketin otsikkotietojen lisäksi sisältöä. Hypertext Transfer Protocol on protokolla johon webin toiminta perustuu, ja jonka avulla siirretään resursseja webissä. Internet Protocol on protokolla, jolla määritellään verkossa oleville koneille IP-osoite Open Systems Interconnection -mallilla kuvataan internetin toimintaa seitsemällä kerroksella Transmission Control Protocol on protokolla, jonka avulla voidaan lähettää paketteja eri palveluihin verkossa. Uniform resource identifier määrittelee resurssin nimen tai sijainnin, eli URL:in. Uniform resource locator on verkko-osoite, joka määrittelee resurssin sijainnin. Virtual private network on verkko, jolla annetaan turvallisesti pääsy sisäverkkoon julkisen verkon kautta.

6 1 1. JOHDANTO Internet-sensuuri on maailmanlaajuisesti kasvussa. Sensurointiin käytetään lukuisia eri tekniikoita eri protokollatasoilla. Eri teknologioilla on kuitenkin heikkoutensa. Tässä työssä käydään läpi kuinka Internet-sensuuri voidaan kiertää. Työ kertoo millä eri tekniikoilla Internet-verkkoa sensuroidaan, kuinka tekniikat toimivat sekä mitä heikkouksia niistä on löydetty. Työn tarkoituksena on koota yleisesti käytetyt sensuuriteknologiat ja selvittää kuinka ne voidaan kiertää. Tekniikoiden käyttämisestä käydään läpi esimerkkejä havainnoillistamaan, mitkä tekniikat ovat yleisesti käytössä. Tarkasteltavia tekniikoita ovat Domain Name System -suodatus, IP-osoitteen estäminen, URL:iin perustuva sensurointi sekä Deep Packet Inspection. Työssä käydään lisäksi läpi Mix-verkkojen periaate ja kuinka sillä voidaan kiertää sensuuri. Sensuurilla tarkoitetaan pääsyn estämistä tiettyihin sivustoihin tai palveluihin. Monet valtiot kokoavat mustia listoja sensuroiduista sivuista sekä protokollista, joiden käyttö tulee estää. Sensuroinnin yleistymisen myötä on tärkeää tietää miten eri tekniikoita kierretään, ja toisaalta mitä häiriöitä sensuuri aiheuttaa Internetin toiminnalle. Internet-sensuuria on esiintynyt pitkään ulkomailla, ja nykyään sensuuria harjoitetaan myös Suomessa. Suomessa on esimerkiksi operaattoreille vapaaehtoinen sensuuri lapsipornografiaa vastaan [21], perustuen lähinnä DNS-sensuuriin [17]. Operaattorit voidaan velvoittaa estämään pääsy tekijänoikeuksia rikkoville sivustoille, kuten tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2012 The Pirate Bay -sivustolle. Esto perustui DNS-sensuuriin sekä IP-osoitteen estämiseen [11]. Työ on jaoteltu neljään lukuun. Johdannon jälkeen käydään läpi Internet-sensuurin teoreettinen tausta sekä mix-verkkojen tausta. Luvussa kerrotaan perusteet Internetin toiminnasta, jotta voidaan ymmärtää sensuuritekniikoiden toiminta. Seuraavassa luvussa käydään läpi DNS-sensuuri, TCP/IP-protokollan sensuuri, URL-osoitteen sensuuri sekä DPI. Teknologioista käydään läpi niiden toimintaperiaatteet sekä kuinka sensuuri voidaan kiertää. Viimeisessä luvussa käydään läpi johtopäätökset Internetsensuurin tehokkuudesta.

7 2 2. TEOREETTINEN TAUSTA Internetin toimintaa, erityisesti TCP/IP-pinoa voidaan kuvata monikerroksisella OSI-mallilla. Internetin toiminta jaetaan eri protokolliin, jotka toimivat toistensa päällä eri abstraktiotasoilla. Eri sensuuritekniikat toimivat eri kerroksissa. Taulukko (2.1) kertoo miten tyypillinen TCP/IP-pino kuvataan OSI-mallissa[15, s. 7], ja missä eri tasoilla sensuuritekniikat sijaitsevat. Fyysinen kerros ilmaisee nimensä mukaisesi, miten tietoa siirretään fyysisesti. Siinä ilmaistaan erilaisia sähköisiä ja mekaanisia arvoja. Siirtokerroksessa määritellään, kuinka datasta muodostetaan siirrettäviä yksiköitä. Verkkokerroksessa määritellään kuinka paketteja reititetään verkossa. Kuljetuskerros ilmaisee, kuinka datavirta voidaan pilkkoa käsittelykokoisiin yksiköihin, kuten segmentteihin tai paketteihin. [16, s. 11] Istuntokerros tarkastaa käyttöoikeuksia ja hoitaa muita suojaukseen liittyviä tehtäviä. Esitystapakerros määrittelee miten data koodataan. Sovelluskerros on ylin kerros, jossa määritellään rajapinta sovellusten välille. Käytännössä nykyään istuntokerros, esitystapakerros ja sovelluskerros on määritelty yhdessä. [16, s ] Taulukko 2.1: TCP/IP-pino ja sensuuritekniikat kuvattuna OSI-mallissa Kerros Protokolla Sensuuritekniikka 7. Sovelluskerros URL-sensuuri 6. Esitystapakerros HTTP, DNS Deep Packet Inspection 5. Istuntokerros DNS-sensuuri 4. Kuljetuskerros TCP 3. Verkkokerros IP TCP/IP-sensuuri 2. Siirtokerros Ethernet 1. Fyysinen kerros 2.1 Domain Name System DNS on hajautettu nimipalvelujärjestelmä, jonka avulla voidaan muuttaa verkkotunnus IP-osoitteeksi. Kun halutaan ottaa yhteys verkkotunnukseen, se tulee ensin muuttaa IP-osoitteeksi, jotta reititin osaa ottaa yhteyden oikeaan tietokoneeseen. Tietokone ottaa ensin yhteyden nimipalvelun toteuttavaan palvelimeen ja kysyy siltä, mitä IP-osoitetta vastaa tietty verkkotunnus. Palvelu lähettää vastauksena IPosoitteen, jos sellainen löytyy. DNS on hajautettu järjestelmä ja kuka tahansa voi

8 2. Teoreettinen tausta 3 Kuva 2.1: Domain Name System -puurakenteen esimerkki [16, s. 20] perustaa oman nimipalvelimensa. Autoritäärinen nimipalvelin tarkoittaa palvelinta, joka vastaa tietystä verkkotunnuksesta. Jos palvelimelle lähetetään kysely verkkotunnuksesta, eikä palvelin ole autoritäärinen, kysyy nimipalvelin tietoa rekursiivisesti ylemmän tason DNSpalvelimilta. Yleensä tietokoneet asetetaan käyttämään palveluntarjoajan omaa nimipalvelinta. [4, s. 72] DNS-palvelimet muodostavat Kuvan (2.1) mukaisen puurakenteen. Jos kysely tehdään alimmalle tasolle, DNS-palvelimet lähettävät kyselyitä rekursiivisesti ylemmän tason palvelimelle. Viimeistään juuripalvelin (root name server) palauttaa halutun tiedon, jos verkkotunnus on olemassa. [16, s. 20] Palvelin voi lähettää vastauksena IP-osoitteen sijaan muun muassa viestin NXDOMAIN, jos verkkotunnusta ei löydetty. Vastaus REFUSED ilmaisee, ettei palvelin halua jostain syystä vastata kyselyyn. 2.2 TCP/IP-protokolla Internetin toiminta perustuu IP-protokollaan, jonka nykyhetken suosituin versio on neljä (IPv4), ja tulevaisuudessa tullaan siirtymään versioon kuusi (IPv6). Protokollan määrittelee RFC 791 [18]. Yleisesti käytetty TCP/IP-malli voidaan kuvata monikerroksisella OSI-mallilla, jossa IP-protokolla on kolmas kerros, ja neljäntenä kerroksena on TCP-protokolla [15, s. 7].

9 2. Teoreettinen tausta 4 IP-protokollan tärkein tehtävä on antaa verkossa oleville laitteille osoite, eli IPosoite, ja määritellä verkossa lähetettävään pakettiin lähettäjä ja vastaanottaja. Jokaisella verkossa olevalla laitteella on oma IP-osoitteensa, vaikkakin tämä rajoitus voidaan kiertää Network address translation -prosessilla. NAT:in avulla saman IPosoitteen taakse voidaan konfiguroida useita laitteita. [18] Porttinumero on TCP-paketissa oleva osa, joka määrittelee, mitä palvelua paketti koskee. Eri palveluille on määritelty omat porttinumeronsa, kuten portti 80 Webliikenteelle (HTTP), portti 443 salatulle Web-liikenteelle (HTTPS) ja portti 110 sähköpostin lukemiselle (POP3). [14] Porttinumero 80 on käytännössä kaikissa verkoissa auki, ja sitä on alettu käyttää muuhunkin liikenteeseen HTTP-protokollan lisäksi. Suodatuksessa ei siis voida enää olettaa, että porttinumero määrittelisi, minkälaista dataa portin kautta siirretään. Tästä syystä itse paketin datasisältöä tulisi analysoida protokollan määrittelemiseksi. [16, s. 32] Ongelmaksi muodostuu analyysin raskaus verrattuna porttinumeron helppoon tarkistamiseen. Paketteja voidaan analysoida muun muassa pakettien syväluotauksella, josta kerrotaan lisää Luvussa (3.4). Sisällön analyysi toteutetaan tyypillisesti välityspalvelimella. Palveluntarjoajan välityspalvelin kaappaa läpinäkyvästi kaikki paketit (tai esimerkiksi porttinumeron ja/tai IP-osoitteen perusteella). Protokolla-analyysissä varmistetaan, että paketin sisältö on protokollan mukainen. Sisältöä voidaan edelleen suodattaa etsimällä kiellettyjä avainsanoja. Paketti voidaan myös tunnistaa verkkohyökkäykseksi. [16, s. 32] 2.3 URL-osoitteet Uniform resource locator on HTTP-protokollassa määritelty sijainti resurssille. Resurssi voidaan nimetä uniform resource name:lla, eli URN:lla. Sekä URL että URN ovat URI:ja, eli uniform resource identifier:eitä. URL:ia käytetään kun annetaan esimerkiksi selaimelle nettisivun osoite. Esimerkiksi URL foo://example.com:8042/page.html määrittelee missä resurssi sijaitsee, ja tavan kuinka se noudetaan. Tässä esimerkissä resurssi haetaan foo-protokollalla portista 8042 page.html niminen tiedosto verkkotunnuksesta example.com avulla. [3, s. 15] Normaali web-sivun hakeminen on esitetty Kuvassa (2.2). Käyttäjä kirjoittaa selaimen osoitekenttään haluamansa web-sivuston URL:in. Selain lähettää ensiksi kyselyn palveluntarjoajan DNS-palvelimelle. Kyseinen palvelin lähettää edelleen kyselyn ylemmälle DNS-palvelimelle, jos verkkotunnusta ei löydy välimuistista. DNSpalvelin lähettää vastauksena IP-osoitteen. Selain ottaa yhteyden IP-osoitteeseen HTTP-protokollan avulla. Paketti menee palveluntarjoajan reitittimien kautta varsinaiselle web-palvelimelle. Palvelin lähettää edelleen vastauksena haetun sivun. [16, s. 36]

10 2. Teoreettinen tausta 5 Kuva 2.2: Normaalin web-selauksen toimintaperiaate [7, s. 58] 2.4 Mix-verkot Mix-verkot mahdollistavat anonyymin kommunikaation Internetissä, mutta niillä voidaan myös kiertää Internet-sensuuria. Viestien sisältö ei ole ulkopuolisten luettavissa, vaikka itse perustana oleva verkko ei olisi turvallinen. Mix-verkot toimivat vaikka kuka tahansa pystyisi lukemaan, muuntelemaan, poistamaan tai lisäämään verkossa lähetettyjä viestejä. Tekniikka ei vaadi keskitettyä auktoriteettia ja käyttää hyväkseen julkisen avaimen salausta. Verkon toimintaperiaatteen esitteli vuonna 1981 David Chaum [5]. Tekniikka salaa viestin sisällön, joten mix-verkkoja voidaan käyttää anonymiteetin saavuttamisen lisäksi Internet-sensuurin kiertämiseen. Mix-verkkojen toiminta perustuu mix-tietokoneisiin. Lähettäjä salaa viestin M vastaanottajan julkisella avaimella K a, lisäten viestiin satunnaisia bittejä R 0. Salausta merkitään K a (R 0, M). Lähettäjä salaa tämän viestin mixin salausavaimella K 1, lisäten vielä vastaanottajan osoitteen A sekä satunnaisia bittejä R 1. Merkintä a b tarkoittaa yhden mixin suorittamaa operaatiota, jossa a on syöte ja b on tuloste. [5] K 1 (R 1, K a (R 0, M), A) K a (R 0, M) (2.1)

11 2. Teoreettinen tausta 6 Mixi poistaa satunnaiset bitit R 1, ja edelleen lähettää viestin vastaanottajalle. Jäljittämätön vastausosoite voidaan luoda valitsemalla julkinen avain K x, jolloin vastausosoite on K 1 (R 1, A x ), K x. Mixejä voidaan yhdistää sarjaksi, jolloin viesti salataan ensiksi sarjan viimeisen mixin julkisella avaimella, sen jälkeen toiseksi viimeisellä ja niin edelleen. [5]. K n (R n, K n 1 (R n 1,..., K 1 (R 1, K a (R 0, M), A)) )) (2.2) Useampien mixien käyttäminen tekee anonymiteetistä entistä varmempaa. Viestin sisällön voivat lukea vain vastaanottaja sekä lähettäjä, joten mixien ja lähettäjien välissä olevat reititinpalvelimet eivät voi sensuroida viestiä sen sisällön perusteella. Esimerkiksi Babel [13] soveltaa mix-verkon ideaa anonyymien sähköpostien lähettämiseen. The onion routing (TOR) verkko perustuu mix-verkkojen ideoihin, vaikka tehokkuuden takia jokaista viestiä ei salatakaan moninkertaisesti [9, s. 3]. Tor:ia onkin käytetty sensuurin kiertämiseen mm. Kiinassa [22]. Toinen yleisesti käytetty mix-verkko sensuurin kiertämiseen on Freenet.

12 7 3. INTERNET-SENSUURIN TEKNIIKAT Internet-sensuurin toteuttamiseen on kolme eri lähtökohtaa. Musta lista estää pääsyn listassa oleville sivuille. Valkoinen lista sallii yhteyden vain listassa oleville sivuille. Kolmas ratkaisu on sisältöön perustuva suodatus (content filtering), joka ei perustu sivuihin vaan esimerkiksi avainsanoihin, joita etsitään verkkoliikenteestä [12, s. 6]. Käytännössä valkoista listaa ei käytetä sensuuriin muuten kuin organisaatioiden sisäverkoissa. Internetin sensuuri perustuukin yleensä mustaan listaan, sekä sisällön suodattamiseen avainsanoilla. Sensuurilla tarkoitetaan tässä työssä pääsyn estämistä johonkin resurssiin (kuten web-sivustoon) tai palveluun (esimerkiksi tiettyyn protokollaan). Yhteys voidaan katkaista, tai jos on kyseessä web-sivuston suodatus, ohjata erillisille estosivulle [16, s. 33]. Usein suodatus näyttäytyy käyttäjälle tietoteknisenä ongelmana. Selain voi esimerkiksi näyttää hakevan sivua useita sekuntteja, jonka jälkeen käyttäjälle annetaan virheilmoitus, eikä käyttäjä välttämättä edes tiedä että ongelma johtuu sensuurista. Tässä työssä käsitellään Internet-sensuurin teknologisia ratkaisuja sekä niiden kiertämistä. Lakitekniset määräykset sensurointiin, kuten määräykset sulkea palvelin, jätetään huomioimatta, koska ne eivät ole teknologisia ratkaisuja. Tässä työssä ei myöskään käsitellä käyttäjien vapaaehtoisesti asentamia suodatusohjelmia kotikoneille tai organisaatioiden sisäverkkoon. Suodatusohjelmat kuitenkin toimivat usein samoilla teknisillä ratkaisuilla kuin mitä käytetään Internetin sensurointiin. 3.1 Domain Name System -sensuuri DNS-sensuuri estää tietyn verkkotunnuksen eli domainin hakeminen nimipalvelimelta. Tässä luvussa käsitellään sellaista sensuuria, joka toteutetaan erikseen jokaisessa nimipalvelimessa, eikä sellaista, jossa estettäisiin tai muutettaisiin DNS-protokollan liikennettä [10, 5]. Valtio voi määrätä jokaisen operaattorin nimipalvelimen toteuttamaan sensuuri omissa nimipalvelimissaan. DNS-palvelimet muodostavat hierarkian, jonka huipulla on 13 loogista juuriserveriä. Valtiollinen sensuuri kohdistuu kuitenkin yleensä alemman tason nimipalvelimiin, joten sensuuri ei tyypillisesti vaikuta globaalisti. DNS-sensuurin toiminta on esitetty Kuvassa (3.1). Käyttäjä pyytää selainta hakemaan sivuston osoitteesta Selain lähettää sen

13 3. Internet-sensuurin tekniikat 8 Kuva 3.1: DNS-sensuurin toimintaperiaate [7, s. 61] jälkeen DNS-protokollaa käyttäen kyselyn palveluntarjoajan omalle DNS-palvelimelle. DNS-palvelin huomaa, että kysytty verkkotunnus on sensuurilistalla, ja lähettää vastauksen, jonka mukaan verkkotunnusta ei ole olemassa. DNS-sensuuri voidaan toteuttaa seuraavilla tavoilla [10, s. 8-9]: REFUSED Palvelin lähettää vastauksena tämän koodin, joka standardin mukaan tarkoittaa, että nimipalvelin ei suostu vastaamaan kyselyyn. Käyttäjä näkee viestin, joka on yleensä Host not found. Tämä sensuuritekniikka on standardin mukainen. NXDOMAIN Vastausviestinä annetaan Name Error -viesti, joka tarkoittaa, ettei verkkotunnusta löydy. Tämän viestin saisi lähettää vain autoritäärinen nimipalvelin, joten tekniikka on DNS-standardin vastainen. Tästä aiheuttuu Host not found -kaltaisen viestin näkyminen käyttäjälle. Verkkotunnuksen kaappaus Vastaus väärennetään osoittamaan toiseen IP-osoitteeseen, kuten poliisin ylläpitämälle sivustolle (Suomessa mm ), jossa kerrotaan sensuurista. Tekniikka on DNS-standardin vastainen. Verkkotunnuksen harhaanjohtaminen Vastaus väärennetään osoittamaan käyttämättömään tai muuten virheelliseen IP-osoitteeseen. Käyttäjän tietokone yrittää ottaa yhteyden virheelliseen osoitteeseen, mistä seuraa viesti kuten Could not connect.

14 3. Internet-sensuurin tekniikat 9 Hiljaisuus Nimipalvelin ei vastaa mitään asiakastietokoneelle, joten käyttäjä näkee huomattavan ajan kuluttua Host not found -tyylisen virheviestin. SERVERFAIL Käyttäjälle lähetetty vastaus tarkoittaa, että palvelimessa on tapahtunut virhe, ja käyttäjälle näytetään Host not found -tyylinen ilmoitus. Tekniikka muistuttaa hiljaisuustekniikkaa, mutta tapahtuu välittömästi huomattavan ajan sijaan. DNS-sensuurin haittapuolena ovat sen aiheuttamat häiriöt. Jos sensuroitava aineisto sijaitsee URI:ssa aiheuttaa DNS-sensuuri koko verkkotunnuksen sensuroimista. Väärin konfiguroitu sensuuri aiheuttaa myös URI:n alasivusto.esimerkki.com sensuroinnin. Konfigurointia on vaikea tehdä niin, että muut palvelut, kuten sähköpostin lähettäminen osoitteeseen jatkaisivat toimintansa [10, s. 5]. Esimerkiksi Saksassa eri operaattorien toteuttama DNS-sensuuri aiheutti joko ylimääräisiä estoja muihin sivustoihin tai sitten antoi pääsyn sensuroituun osoitteeseen [10, s. 31]. DNS sensuurin tarkoitus on estää asiakasta saamasta selville sensuroidun verkkotunnusta vastaavaa IP-osoitetta. Jos käyttäjä on saanut tietoonsa sensuroidun IP-osoitteen mitä tahansa muuta kautta, sensuuri on helppo kiertää. Tietokoneen hosts-tiedostoon voidaan asettaa tietue, jossa määritellään sensuroitua verkkotunnusta vastaava IP-osoite, jota suositaan DNS-järjestelmän ylitse. IP-osoitteen syöttäminen suoraan selaimelle ei usein toimi, koska yhden IP-osoitteen takana voi olla monta sivustoa [10, s. 17]. Toinen tapa kiertää sensuuri on vaihtaa nimipalvelinta. Ilmaisia sensuroimattomia nimipalvelimia on yleisesti saatavilla, joten nimipalvelimen vaihtaminen on helppo ratkaisu. Sensuroidusta sivustosta voidaan myös tehdä toisiopalvelin, joka sijaitsee eri verkkotunnuksen takana[10, s. 15] mutta toistaa sensuroidun sivun sisällön. Kiertotapa on vaivaton ainoastaan staattisille sivustoille. Nykyään merkittävä osa sivustoista on kuitenkin dynaamisia, jolloin toisiopalvelimen pystyttäminen on hankalaa. Käyttäjille pitää myös tiedottaa peilipalvelimista. Sensuroidun sivuston ylläpitäjä voi luoda uusia verkkotunnuksia osoittamaan sensuroituun sisältöön, jolloin sensuroija joutuu jatkuvasti lisäämään uusia verkkotunnuksia sensuurilistoille. Uusista verkkotunnuksista tulee kuitenkin tiedottaa käyttäjille [10, s. 15]. DNS-sensuuria on Suomessa esiintynyt lapsipornografian sensuurissa [17] sekä Elisan suorittamassa The Pirate Bay -sivuston sensuurissa [11].

15 3. Internet-sensuurin tekniikat 10 Kuva 3.2: TCP/IP-protokollan sensuurin toimintaperiaate [7, s. 58] 3.2 TCP/IP-protokollan sensuuri Sensuuri on mahdollista toteuttaa Internet Protocol -tasolla, jolloin estetään haluttu sivusto tai palvelu IP-osoitteen perusteella. IP-osoitteen lisäksi haluttu palvelu voidaan rajata tiettyyn palveluun TCP-protokollan porttinumeron avulla [10, s. 3]. Tietyn internet-sivuston hakeminen voidaan sensuroida estämällä kaikki paketit, joiden vastaanottajana tai lähettäjänä on palvelimen, jossa sensuroitu sivu sijaitsee, IP-osoite. Jos liikenne estetään vain lähettäjän perusteella, sensuroidun palvelimen ylläpitäjä voisi huomata sensuurin, koska yksikään vastauspaketti ei menisi perille. Selaimen käyttäjälle sensuuri ilmenisi Connection timed out -tyylisenä viestinä [10, s. 3]. TCP/IP-sensuuri on havainnoillistettu Kuvassa (3.2). Selain hakee ensiksi onnistuneesti DNS-palvelimelta verkkotunnuksen IP-osoitteen. Tämän jälkeen selain yrittää ottaa yhteyden vastauksena saatuun IP-osoitteeseen. Paketti lähetetään palveluntarjoajan reitittimelle, jossa sitä verrataan listaan IP-osoitteita. IP-osoite löytyy sensuurilistalta, joten reititin pudottaa paketin. Selain ilmoittaa käyttäjälle, ettei sivustoon saatu yhteyttä. TCP/IP-protokollaan perustuva sensuuri aiheuttaa samankaltaisia ongelmia kuin DNS-sensuuri. Kaikki muutkin sivustot, jotka sijaitsevat sensuroidulla palvelimel-

16 3. Internet-sensuurin tekniikat 11 la, tulisivat estetyiksi. Arvion mukaan 87% verkkotunnuksista käyttivät hyväkseen virtual hosting -tekniikkaa, jossa yksi palvelin tarjoaa monen verkkotunnuksen websivustot. On siis selvää, että IP-osoitteeseen perustuva sensuuri aiheuttaa lukuisten muidenkin sivustojen estämisen. Kuuluisa esimerkki tästä häiriöstä on saksalaisen xs4all.nl sensurointi. Verkkotunnuksen IP-osoitteessa palveltiin tuhansia verkkotunnuksia [10, s. 4]. Sensuuri voidaan toteuttaa asettamalla reitittimiin sääntöjä. Reitittimet eivät lähetä pakettia eteenpäin, jos sääntöjen ehdot täyttyvät. Reititin voidaan asettaa esimerkiksi pudottamaan paketti, jos paketin lähettäjän tai vastaanottajan IP-osoite vastaa sensuroidun palvelimen IP-osoitetta. Jos sääntöön määritellään lisäksi porttinumero, eivät mahdolliset muut palvelimen takana olevat palvelut häiriinny [7, s. 59]. Esto on toiminnassa vain niille käyttäjille, joiden paketit kulkevat sensurointia suorittavan verkkolaitteen läpi. Palveluntarjoaja voidaan määrätä suorittamaan suodatusta, kuten on käynyt Suomessa Elisalle. Elisa määrättiin sensuroimaan The Pirate Bay -sivusto kolmen yksilöidyn IP-osoitteen perusteella [11]. Sensuurin voi kiertää luomalla toisiopalvelimia, mutta palvelimista joutuisi tiedottamaan jotain kautta käyttäjille. Uudet toisiopalvelimet voidaan kuitenkin edelleen sensuroida. Sensuroidun sivuston ylläpitäjä voi kiertää sensuurin myös vaihtamalla IP-osoitteita. Sensuroija voi tosin jatkuvasti päivittää uuden IP-osoitteen sensuurilistalle. IP-osoitteen vaihtaminen on teoriassa läpinäkyvää käyttäjälle. Tunnettu esimerkki tästä kiertotavasta ovat palveluntarjoaja xs4all:in toimet. Palveluntarjoja vaihtoi IP-osoitettaan tunneittain. Vaihtelu kuitenkin aiheutti teknisiä ongelmia, ja menetelmä lopetettiin muutaman päivän jälkeen. [10, s. 14]. Jos sensurointi tapahtuu IP-osoitteen lisäksi portin tai porttien perusteella, voi palveluntarjoaja vaihtaa porttia (tai tarjota palvelua muistakin porttinumeroista standardiportin ohella). Muutoksesta joutuu kuitenkin tiedottamaan käyttäjille, ja käyttäjä joutuisi spesifioimaan portin URL:ssa. Jos sensuroitu sivusto sijaitsisi osoitteessa muuttuisi se siis muotoon jos sivuston ylläpitäjä tarjoaisi sivustoa portissa URL-osoitteen sensuuri Aikasempien sensuuritekniikoiden tarkoituksena on ollut sensuroida tiettyjä verkkosivuja, mutta sensuuri on tehty verkkotunnukseen tai IP-osoitteeseen perustuvalla estolla. Vielä korkeamman protokollatason sensuuri voidaan toteuttaa perustuen suoraan URL-osoitteisiin. Usein sensuurin tarkoituksena on estää tietyn resurssin hakeminen verkosta, joten URL-osoitteen sensuuri on perusteltu valinta. Sensuuri voidaan toteuttaa HTTP-välityspalvelimella (proxy). Käyttäjät voidaan

17 3. Internet-sensuurin tekniikat 12 Kuva 3.3: URL-osoitteen sensuurin toimintaperiaate [7, s. 63] pakottaa tai kannustaa käyttämään palveluntarjoajan omaa HTTP-välityspalvelinta. Välityspalvelimia käytetään liikenteen suodattamisen lisäksi nopeuttamaan verkon toimintaa. Välityspalvelin voi lähettää halutun tiedoston tai sivun omasta muistista, jolloin verkon kuormitus vähenee. Palvelin voidaan lisäksi konfiguroida estämään tiettyjen sivujen lähettäminen, jolloin palvelinta voidaan käyttää sensuuriin. [7, s. 61] URL-osoitteen sensuuri on selitetty Kuvassa (3.3). Käyttäjä hakee esimerkiksi sivua Selain lähettää HTTP-pyynnön palvelutarjoajan välityspalvelimeen. Välityspalvelin huomaa, että URL-osoite on palvelimen sensuurilistalla, ja palauttaa oikean sivun sijaan estosivun. Sensuuria harjoittava välityspalvelin voi olla läpinäkymätön, jolloin käyttäjien tulee erikseen konfiguroida selaimet käyttämään sitä. Välityspalvelin voi myös olla läpinäkyvä, jolloin selaimet käyttävät sitä automaattisesti. URL-osoitteeseen perustuva sensuuri on tarkempaa kuin pelkkä DNS-sensuuri ja TCP/IP-sensuuri, koska URL ottaa huomioon myös sen, mitä sivua haetaan [7, s ]. Sensuurilista voi perustua domaineihin, ali-domaineihin, kokonaisiin URL-osoitteisiin tai avainsanoihin [16, s. 38] URL-osoitteen haittapuolena on sen hitaus [25, s. 76]. Jokainen paketti pitäisi purkaa ja tulkita, ja sitten verrata löytyykö osoite sensuurilistasta. Ongelman kiertämiseksi on tehty TCP/IP-sensuuria ja URL-sensuuria yhdistäviä ratkaisuja. Esimerkiksi BT Cleanfeed on järjestelmä, joka rakentaa IP-listan nettisivuista, jotka ovat sensuroituja. Paketteja verrataan IP-osoitteen perusteella listaan, ja jos osoite

18 3. Internet-sensuurin tekniikat 13 löytyy, ohjataan paketti välityspalvelimelle, joka tekee päätöksen sensuurista. Muussa tapauksessa paketti lähetetään eteenpäin normaalisti. [7, s. 64] Yksi tapa yrittää kiertää URL-sensuuria on muuttaa haluttu URL toiseen muotoon, joka ei vastaisi sensuurilistassa olevaa URL:ia. Esimerkiksi merkit voidaan muuttaa HTTP-kyselyssä escaping -tekniikalla heksadesimaalimuotoon. Jos sensuurilistalla olisi avainsana test, sen voi yrittää muuttaa muotoon t%65st, jossa %65 viittaa kirjaimeen e. Tällä on onnistuttu kiertämään sensuuria Kiinassa, jossa URLosoitteeseen perustuvaa sensuuria on tehty vuodesta [25, s. 75]. Sensuuri voidaan kiertää luomalla uusia osoitteita sensuroituun sivustoon. Jos koko domain on sensuroitu, tulee hankkia uusi verkkotunnus sivustolle. Tämän haittapuolena on se, että muutoksesta tulee tiedottaa käyttäjille. Uusia verkkotunnuksia voidaan myös jatkuvasti lisätä sensuurilistoille. Sensuuri voidaan kiertää salaamalla URL. Jos välityspalvelin ei pysty purkamaan salausta, ei sensuuri toimi. Yksi ratkaisu on käyttää Mix-verkkoja, kuten Freenet- tai Tor-verkkoa. Kummatkin salaavat haettavien sivujen, tiedostojen ja resurssien nimet, joten HTTP-välityspalvelin harjoittama suodatus ei tehoa niihin. Myös muunlaiset salatut yhteydet sensuroimattomiin palvelimiin kiertävät sensuurin, joista hyvänä esimerkkinä on VPN (virtual private network). OpenVPN on suosittu VPNtoteutus, jolla sensuurin kierto onnistuu. Suomessa Sonera toteuttaa nykyään sensuurin vapaaehtoisella HTTP-välityspalvelimella [20]. 3.4 Deep Packet Inspection Deep Packet Inspection (DPI) eli pakettien syväluotaus on tekniikka, jolla tarkastellaan pakettien sisältöä eli dataa paketin otsikkotietojen sijaan tai lisäksi. Pakettien data kattaa suurimman osan verkkoliikenteestä ja DPI mahdollistaa korkeamman abstraktiotason tarkastelun verrattuna paketin otsikkotietojen tarkasteluun. DPI:tä käytetään muun muassa tietoturvahyökkäysten torjumiseen, pakettien priorisointiin (Quality of Service) ja sisällön suodatukseen. DPI:n suosio on kasvanut viime vuosina, kun reitittimien ja palomuurien suoritusnopeudet ovat kasvaneet. [8, s. 14] DPI:ssä pakettien dataa verrataan allekirjoituksiin (signature), joiden perusteella paketti voidaan yhdistää esimerkiksi tiettyyn protokollaan. Sen perusteella paketti voidaan esimerkiksi priorisoida tai estää. DPI:ssä tutkitaan OSI-mallin kerroksia 5 7, jonka lisäksi voidaan tarvittaessa ottaa huomioon myös alempia kerroksia 3 4. Periaatetta kuvataan Kuvassa (3.4). Jokaista pakettia verrataan listaan allekirjoituksia eli kuvioita, jotka voivat olla säännöllisiä lausekkeita tai jono tavuja. DPI:llä voidaan esimerkiksi estää Sobig-F -madon leviäminen verkossa vertaamalla paketteja 76 tavun mittaiseen allekirjoitukseen, ja estämällä tunnistetut paketit. Allekirjoitukset voivat olla lyhyitäkin sanoja, tai varsin monimutkaisia säännöllisiä

19 3. Internet-sensuurin tekniikat 14 Kuva 3.4: Deep Packet Inspection sensuurin toimintaperiaate [2, s. 2] lausekkeita. [6, s. 2] DPI voi allekirjoitusten lisäksi käyttää heuristiikkaa pakettien suodatukseen ja priorisointiin. DPI:llä voidaan huomata, että käyttäjä lähettää paljon salattua liikennettä yhteen palvelimeen, joka voi olla merkki sensuurin kiertämisestä. Salatun yhteyden avulla pystyy kiertämään allekirjoituksiin perustuvan sensuurin. Salattuja yhteyksiä voidaan kuitenkin yrittää estää DPI:n avulla. Esimerkiksi OpenVPNverkkoliikennettä on estetty yksinkertaisesti katkaisemalla yhteydet, jotka käyttävät todella paljon kaistaa salatulla yhteydellä yhteen palvelimeen. [1] DPI:llä voidaan myös tarkastaa, noudattaako verkkoliikenne tietyssä portissa sille määriteltyä protokollaa. OpenVPN-ohjelmiston voi asettaa käyttämään porttia 443, joka on virallisesti HTTPS-protokollan portti. Syynä ovat yleensä välityspalvelimet, jotka sallivat vain portit 80 ja 443. DPI:n voi kuitenkin asettaa sallimaan vain aidon HTTPS-verkkoliikenten portissa 443, jolloin OpenVPN ei toimi siinä portissa. [1] Internet-sensuuri voidaan toteuttaa DPI:llä listalla avainsanoja, joita etsitään paketeista. Kiinassa esimerkiksi avainsana falun HTTP GET-pyynnössä estää yhteyden [24, s. 7]. DPI:tä on käytetty myös Iranissa sensuuriin, jonka seurauksena internetin nopeus on pudonnut huomattavasti [19]. DPI-sensuuri voidaan kiertää, jos voidaan lähettää paketteja, jotka eivät vastaa sensuurilistan allekirjoitussääntöjä. Salatun yhteyden avulla tai Mix-verkoilla voidaan kiertää pakettien syväluotaus, koska DPI ei pysty purkamaan viestin salausta. Ongelmaksi tulee edellä mainittu salattujen yhteyksien esto. Tor-verkon avulla voidaan kiertää sensuuri Kiinassa, mutta toisaalta siellä on yritetty jatkuvasti estää Tor-verkon käyttö. DPI:lla tunnistetaan Tor-liikenne, joka es-

OSI ja Protokollapino

OSI ja Protokollapino TCP/IP OSI ja Protokollapino OSI: Open Systems Interconnection OSI Malli TCP/IP hierarkia Protokollat 7 Sovelluskerros 6 Esitystapakerros Sovellus 5 Istuntokerros 4 Kuljetuskerros 3 Verkkokerros Linkkikerros

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

ICMP-sanomia. 3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol)

ICMP-sanomia. 3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol) 3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol) ARP (Address Resolution Protocol) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) CIDR (Classless InterDomain Routing)

Lisätiedot

3. IP-kerroksen muita protokollia ja

3. IP-kerroksen muita protokollia ja 3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol) ARP (Address Resolution Protocol) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) CIDR (Classless InterDomain Routing)

Lisätiedot

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja

Siltojen haitat. Yleisesti edut selvästi suuremmat kuin haitat 2/19/2003 79. Kytkin (switch) Erittäin suorituskykyisiä, moniporttisia siltoja Siltojen haitat sillat puskuroivat ja aiheuttavat viivettä ei vuonsäätelyä => sillan kapasiteetti voi ylittyä kehysrakenteen muuttaminen => virheitä jää havaitsematta Yleisesti edut selvästi suuremmat

Lisätiedot

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu End- to- end 3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu prosessilta prosessille looginen yhteys portti verkkokerros koneelta koneelle IP-osoite peittää verkkokerroksen puutteet jos verkkopalvelu ei ole riittävän

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Ohjeet. Tarkistuslista ennen asennusta. Tiedostopäätteet ja URLit, jotka verkon/palomuurin tulee sallia

Sisällys. Johdanto. Ohjeet. Tarkistuslista ennen asennusta. Tiedostopäätteet ja URLit, jotka verkon/palomuurin tulee sallia Sisällys Johdanto Mitkä ovat LAN-yhteyden hyödyt? Onko se turvallista? Mitkä postitusjärjestelmät käyttävät LAN-yhteyttä? Mitä minun tarvitsee kertoa verkon ylläpitäjälle / IT-osastolle? Ohjeet Miten liität

Lisätiedot

Internet Protocol version 6. IPv6

Internet Protocol version 6. IPv6 Internet Protocol version 6 IPv6 IPv6 Osoiteavaruus 32-bittisestä 128-bittiseksi Otsikkokentässä vähemmän kenttiä Lisäominaisuuksien määritteleminen mahdollista Pakettien salaus ja autentikointi mahdollista

Lisätiedot

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. Transport Layer Security (TLS) TLS:n suojaama sähköposti

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. Transport Layer Security (TLS) TLS:n suojaama sähköposti Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut Transport Layer Security (TLS) ja Secure Shell (SSH) TLS Internet 1 2 Transport Layer Security (TLS) Sopii monenlaisille sovellusprotokollille, esim HTTP

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

- Valitaan kohta Asetukset / NAT / Ohjelmallinen palvelin - Seuraavassa esimerkki asetuksista: valitaan käytössä oleva ohjelmistorajapinta

- Valitaan kohta Asetukset / NAT / Ohjelmallinen palvelin - Seuraavassa esimerkki asetuksista: valitaan käytössä oleva ohjelmistorajapinta TW-EAV510: VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON OPERAATTORIN IP-OSOITE - Jotta valvontakameran käyttöä varten saadaan avattua tarvittavat portit, pitää operaattorilta saada julkinen IP-osoite, jotta kaikki

Lisätiedot

Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö

Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö 24.11.15 rev. 2 Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö Yleistä Mastercam on käyttänyt aina suojauspalikkaan sidottuja lisenssejä. Ne ovat suhteellisen helppokäyttöisiä ja lisenssin siirtämiseen ei tarvita

Lisätiedot

TVP 2003 kevätkurssi. Kertaus Otto Alhava

TVP 2003 kevätkurssi. Kertaus Otto Alhava TVP 2003 kevätkurssi Kertaus Kysymyksiä ja vastauksia 1) Mistä saa kurssin puuttuvat kalvot? ks. kurssin kotisivu ensi perjantaina! 2) Miten valmistautua tenttiin? (=Miten hahmotan kurssin sisällön paremmin?)

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Diplomityöseminaari Ville Pursiainen Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut Valvoja: Prof Patric Östergård, Ohjaajat: DI Jari Kotomäki, DI Tommi Saranpää 7.10.2016

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name Objective ing Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1 Sub Criterion SRV01 palvelin Sub Criterion A1 ing Scheme Lock 08-04-2014 09:35:59 Entry Lock 08-04-2014 19:36:30 O1 0.50 Palvelimen

Lisätiedot

Tietoverkkojen turvallisuus. Tuomas Aura T Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2013

Tietoverkkojen turvallisuus. Tuomas Aura T Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2013 Tietoverkkojen turvallisuus Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2013 Luennon sisältö 1. Palomuurit ja rajavalvonta NAT palomuurina Tilaton, tilallinen ja sovellustason palomuuri Virtuaaliverkkoyhteys

Lisätiedot

IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys

IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys Jyrki Soini TeliaSonera 1 IPv6 toimi nyt IPv4 osoitteet loppumassa hyvää vauhtia keskusvarasto (IANA) jakoi viimeiset osoitelohkot 3.2.2011 RIPE arvioi

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Miten Internet toimii. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2013

Miten Internet toimii. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2013 Miten Internet toimii Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2013 Luennon sisältö 1. Esimerkki 1: nettiselailu 2. Esimerkki 2: sähköposti 3. Internetin protokollapino 2 ESIMERKKI 1: NETTISELAILU

Lisätiedot

Palvelunestohyökkäykset. Abuse-seminaari Sisältö

Palvelunestohyökkäykset. Abuse-seminaari Sisältö Palvelunestohyökkäykset Abuse-seminaari 2009 Kauto Huopio Vanhempi tietoturva-asiantuntija CERT-FI Sisältö Havaintoja nykytilanteesta Hyökkäysmenetelmistä Havaintoja uusimmista tapauksista Varautuminen

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen Ti5316800 LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi X Window System Jukka Lankinen 2007-2008 Sisällys Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on X Window System? Minkälainen X on? Mistä sen saa? Miten X:ää käytetään?

Lisätiedot

Tietoliikenne II. Syksy 2005 Markku Kojo. Tietoliikenne II (2 ov,, 4 op) Page1. Markku Kojo Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tietoliikenne II. Syksy 2005 Markku Kojo. Tietoliikenne II (2 ov,, 4 op) Page1. Markku Kojo Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietoliikenne II Syksy 2005 Markku Kojo 1 Syksy 2005 Tietoliikenne II (2 ov,, 4 op) Markku Kojo Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 2 Page1 1 Kirjallisuus ja muuta materiaalia Kurssikirja:

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Case VYVI-Turvaposti miten huolehditaan turvallisesta viestinnästä eri sidosryhmien kesken? Tommi Simula Tietoturvapäällikkö Valtori

Case VYVI-Turvaposti miten huolehditaan turvallisesta viestinnästä eri sidosryhmien kesken? Tommi Simula Tietoturvapäällikkö Valtori Case VYVI-Turvaposti miten huolehditaan turvallisesta viestinnästä eri sidosryhmien kesken? Tommi Simula Tietoturvapäällikkö Valtori Agenda Sähköpostin turvallisuus Yleiset käyttötapaukset VYVI Turvaposti

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi Julkinen Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi 20.11.2013 Julkinen 2 VML 131 Velvollisuus korjata häiriö Jos viestintäverkko tai laite aiheuttaa vaaraa tai

Lisätiedot

Viestintäviraston EPP-rajapinta

Viestintäviraston EPP-rajapinta Viestintäviraston EPP-rajapinta EPP - Extensible Provisioning Protocol EPP on XML- pohjainen protokolla EPP:llä tarkoitetaan RFC-dokumenteissa määriteltyä tapaa liittyä rekisterin (registry) ylläpitäjän

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA LUE TEHTÄVÄ KOKONAAN ENNEN ALOITTAMISTA!!! KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Tietoturvan perusteet - Syksy 2005. SSH salattu yhteys & autentikointi. Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S)

Tietoturvan perusteet - Syksy 2005. SSH salattu yhteys & autentikointi. Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S) Tietoturvan perusteet - Syksy 2005 SSH salattu yhteys & autentikointi Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S) Yleistä SSH-1 vuonna 1995 (by. Tatu Ylönen) Korvaa suojaamattomat yhteydentottotavat

Lisätiedot

Push- ja pull-protokollat

Push- ja pull-protokollat S: 220 helsinki.fi C: MAIL FROM: S: 250 OK C: RCPT TO: S: 250 OK C: DATA S: 354 Enter mail, end with.

Lisätiedot

Introduction to exterior routing

Introduction to exterior routing Introduction to exterior routing CIDR-1 Autonomous Systems AS - Autonomous System on Internetin hallinnollinen alue, eli osa verkosta, jolla on yksi omistaja. AS:lla käytössä on yleensä yksi (sisäinen)

Lisätiedot

OSI malli. S 38.188 Tietoliikenneverkot S 2000. Luento 2: L1, L2 ja L3 toiminteet

OSI malli. S 38.188 Tietoliikenneverkot S 2000. Luento 2: L1, L2 ja L3 toiminteet M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (1/38) S 38.188 Tietoliikenneverkot S 2000 Luento 2: L1, L2 ja L3 toiminteet OSI malli M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (2/38) OSI malli kuvaa kommunikaatiota erilaisten protokollien mukaisissa

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

OpenVPN LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille

OpenVPN LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille TW- EAV510 / TW- EAV510 AC: OpenVPN LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille Esimerkissä on käytetty kahta TW- EAV510 laitetta OpenVPN LAN to LAN yhteydellä voidaan luoda VPN- yhteys, jossa liikenne

Lisätiedot

Kuljetuskerros. Tietokoneverkot. Matti Siekkinen Pasi Sarolahti

Kuljetuskerros. Tietokoneverkot. Matti Siekkinen Pasi Sarolahti Kuljetuskerros Tietokoneverkot Matti Siekkinen Pasi Sarolahti Osa sisällöstä adaptoitu seuraavista lähteistä: J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach 6th ed. -kirjan lisämateriaali

Lisätiedot

C:. S: 250 Message accepted for delivery C: QUIT S: 221 princeton.edu closing connection

C:. S: 250 Message accepted for delivery C: QUIT S: 221 princeton.edu closing connection Lähettävä postipalvelin muodostaa TCP-yhteyden esittelee itsensä kertoo lähettäjän ja vastaanottajan lähettää sanoman, jos vastaanottava palvelin antaa luvan Vastaanottava postipalvelin kuuntelee TCP-porttia

Lisätiedot

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma

Tulevaisuuden Internet. Sasu Tarkoma Tulevaisuuden Internet Sasu Tarkoma Johdanto Tietoliikennettä voidaan pitää viime vuosisadan läpimurtoteknologiana Internet-teknologiat tarjoavat yhteisen protokollan ja toimintatavan kommunikointiin Internet

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Yhteenveto / kertaus. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2011

Yhteenveto / kertaus. Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2011 Yhteenveto / kertaus Tuomas Aura T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen kevät 2011 Kurssin luennot (toteutunut järjestys) Aloitus: Miten Internet toimii, Tuomas Aura Web 2.0 ja uudet sovellustekniikat,

Lisätiedot

ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN

ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN VERSIO 1.0 JIPPII GROUP OYJ 1 DOKUMENTIN TARKOITUS Tervetuloa Saunalahden ADSL-liittymän käyttöönottoon opastavaan ohjeeseen! Tämän

Lisätiedot

Introduction to exterior routing

Introduction to exterior routing Introduction to exterior routing CIDR-1 Autonomous Systems AS Autonomous System on Internetin hallinnollinen alue, eli osa verkosta, jolla on yksi omistaja. AS:lla käytössä on yleensä yksi (sisäinen) reititysprotokolla,

Lisätiedot

Miten Internet toimii?

Miten Internet toimii? Miten Internet toimii? WWW-sivu 2 HTML-koodi Nixu International Nixu

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 6 Vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 6 Vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 6 Vastaukset Harjoituksen aiheena on funktionaalinen ohjelmointi Scheme- ja Haskell-kielillä. Voit suorittaa ohjelmat osoitteessa https://ideone.com/

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER-V ympäristö, sekä kolme virtuaalikonetta. Tehtäväsi on importata nämä virtuaalikoneet ja konfiguroida ne, sekä verkkolaitteet,

Lisätiedot

S-38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet. Pakettikytkentäiset verkot. Tietoliikenne- ja tietoverkkontekniikan laitos

S-38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet. Pakettikytkentäiset verkot. Tietoliikenne- ja tietoverkkontekniikan laitos S-38.1105 Tietoliikennetekniikan perusteet Pakettikytkentäiset verkot Kertausta: Verkkojen OSI-kerrosmalli Sovelluskerros Esitystapakerros Istuntokerros Kuljetuskerros Verkkokerros Linkkikerros Fyysinen

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden perusteet

Yritysturvallisuuden perusteet Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 10. Luento Tietotekninen turvallisuus

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön.

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. XEROXin turvatiedote XRX05-003 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

Kertaus. Jyry Suvilehto T Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan kevät 2011

Kertaus. Jyry Suvilehto T Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan kevät 2011 Kertaus Jyry Suvilehto T-110.1100 Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan kevät 2011 Sisältö 1. Mitä ja miten teidän olisi pitänyt oppia 2. Perse edellä puuhun 2 http://tinyurl.com/ydinaines

Lisätiedot

010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva

010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva 010627000 Tietoturvan Perusteet Yksittäisen tietokoneen turva Pekka Jäppinen 31. lokakuuta 2007 Pekka Jäppinen, Lappeenranta University of Technology: 31. lokakuuta 2007 Tietokone Koostuu raudasta ja ohjelmista

Lisätiedot

T-110.4100 Tietokoneverkot kertaus

T-110.4100 Tietokoneverkot kertaus kertaus 1 Infrastruktuuripalvelut: DNS, SNMP Tietoturvaratkaisu TLS Sovelluskerros Käyttäjän sovellukset: sähköposti (SMTP, IMAP) WWW (HTTP) FTP, SSH, Socket-rajapinta ohjelmoinnille IP, osoitteet, reititys

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 16.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 16.2.2010 1 / 41 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Portugalin tasavallan aloite neuvoston päätökseksi Schengenin konsultointiverkoston (tekniset eritelmät) osan 1 muuttamisesta

Portugalin tasavallan aloite neuvoston päätökseksi Schengenin konsultointiverkoston (tekniset eritelmät) osan 1 muuttamisesta Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. lokakuuta 2007 (07.11) (OR. en) PUBLIC 14215/07 LIMITE VISA 334 COMIX 924 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Puheenjohtajavaltio Viisumityöryhmä

Lisätiedot

MOT-PALVELU OHJE MOT-SANAKIRJAN KÄYTTÖÖN

MOT-PALVELU OHJE MOT-SANAKIRJAN KÄYTTÖÖN MOT-PALVELU OHJE MOT-SANAKIRJAN KÄYTTÖÖN Seinäjoen koulutuskuntayhtymä tarjoaa opiskelijoilleen ja henkilökunnalleen MOT-sanakirjapalvelun. MOT-palvelu on suomalainen Kielikone Oy: n tuottama pilvipalvelu,

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 2 vastaukset Harjoituksen aiheena on BNF-merkinnän käyttö ja yhteys rekursiivisesti etenevään jäsentäjään. Tehtävä 1. Mitkä ilmaukset seuraava

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Osoitemanipulaation syitä. Miten? Vaihtoehtoja. S Verkkopalvelujen tuotanto Luento 4: Verkko osoitteiden manipulaatiopalvelut.

Osoitemanipulaation syitä. Miten? Vaihtoehtoja. S Verkkopalvelujen tuotanto Luento 4: Verkko osoitteiden manipulaatiopalvelut. Lic.(Tech.) Marko Luoma (1/33) Lic.(Tech.) Marko Luoma (2/33) Osoitemanipulaation syitä S 38.192 Verkkopalvelujen tuotanto Luento 4: Verkko osoitteiden manipulaatiopalvelut Verkossa käytetään lokaaleja

Lisätiedot

Verkkoliikennettä Java[ssa lla] Jouni Smed

Verkkoliikennettä Java[ssa lla] Jouni Smed Verkkoliikennettä Java[ssa lla] Jouni Smed 9.2.2001 1 Perusteita 1 (2) tarvittavat luokat paketissa MDYDQHW IP-osoitteita käsitellään,qhw$gguhvv-olioina luonti (huom. ei konstruktoria):,qhw$gguhvvdggu,qhw$gguhvvjhw%\1dphdgguhvv

Lisätiedot

Kertaus. Jyry Suvilehto T-110.1100 Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan kevät 2013

Kertaus. Jyry Suvilehto T-110.1100 Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan kevät 2013 Kertaus Jyry Suvilehto T-110.1100 Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan kevät 2013 Sisältö Mitä ja miten teidän olisi pitänyt oppia Kurssi takaperin Kysykää rohkeasti joka kohdassa. 2 http://tinyurl.com/ydinaines

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

Nimi: Op.numero: Yritän arvosanan korotusta, olen läpäissyt IVT:n tentin

Nimi: Op.numero: Yritän arvosanan korotusta, olen läpäissyt IVT:n tentin 1 8304500 Tietoliikenneverkkojen perusteet Tentti 22102003 /OA&JH Nimi: Opnumero: HUOM! Merkitse alle ajankohdat (esim kesä 2002), mikäli olet suorittanut osuuksia kurssille 83450 Internetin verkkotekniikat,

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu 3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu End- to- end lta lle looginen yhteys portti verkkokerros koneelta koneelle I-osoite peittää verkkokerroksen puutteet jos verkkopalvelu ei ole riittävän hyvä, sitä

Lisätiedot

Internetin rakenteet sodassa - aseena ja uhrina samanaikaisesti. Jorma Mellin PJ, FICIX ry

Internetin rakenteet sodassa - aseena ja uhrina samanaikaisesti. Jorma Mellin PJ, FICIX ry Internetin rakenteet sodassa - aseena ja uhrina samanaikaisesti Jorma Mellin PJ, FICI ry 1 FICI? Suomen IP-yhdysliikennepiste Perustettu 1993, rekisteröity 2001 (Euroopan #1) 27 jäsentä (lokakuu 2008)

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS Esimerkki 1: L2TP- yhteys kahden TW- EAV510/TW- EAV510AC laitteen välille Esimerkki 2: L2TP- yhteys TW- EAV510/TW- EAV510 AC ja Windows 8/8.1 koneen välillä Esimerkki

Lisätiedot

Peliteorian soveltaminen hajautettujen järjestelmien protokollasuunnittelussa (valmiin työn esittely)

Peliteorian soveltaminen hajautettujen järjestelmien protokollasuunnittelussa (valmiin työn esittely) Peliteorian soveltaminen hajautettujen järjestelmien protokollasuunnittelussa (valmiin työn esittely) Riku Hyytiäinen 23.02.2015 Ohjaaja: Harri Ehtamo Valvoja: Harri Ehtamo Työn saa tallentaa ja julkistaa

Lisätiedot

Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa!

Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa! Nelli Tiedonhakuportaali Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun elektronisiin aineistoihin. Onnistuneita hetkiä Nellin parissa! Nelli elektroniset aineistot yhdessä paikassa Nellissä voit silmäillä mitä elektronisia

Lisätiedot

Introduction to exterior routing. Autonomous Systems

Introduction to exterior routing. Autonomous Systems Introduction to exterior routing CIDR1 Autonomous Systems AS Autonomous System on Internetin hallinnollinen alue, eli osa verkosta, jolla on yksi omistaja. AS:lla käytössä on yleensä yksi (sisäinen) reititysprotokolla,

Lisätiedot

BlueCommerce Käyttöohje

BlueCommerce Käyttöohje 1(16) BlueCommerce Käyttöohje Author: Verifone Finland Oy Date: Pages: 16 2(16) Sisältö: 1. Palveluun kirjautuminen... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Unohtunut salasana... 4 1.3. Palvelun etusivu... 4 2. Ennen

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Verkkoinformaation välittämiseen isäntäkoneiden ja reitittimien välillä

Verkkoinformaation välittämiseen isäntäkoneiden ja reitittimien välillä 3. IP-kerroksen muita protokollia ja mekanismeja ICMP (Internet Control Message Protocol) ARP (Address Resolution Protocol) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) CIDR (Classless InterDomain Routing)

Lisätiedot

Diplomityöseminaari

Diplomityöseminaari Nimi: Diplomityön aihe: Network Based Intrusion Detection in Corporate Network Valvoja: Prof. Seppo J. Halme Ohjaaja: DI Leo Lähteenmäki Sisällysluettelo Johdanto Hyökkäystekniikat ja työkalut Tunkeutumisen

Lisätiedot

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje 1 (11) Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja Inteno ovat Inteno

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

VirtuaaliKYLÄ. Työtur vallisuusanaly ysi.» www.virtuaali.info/tyoturvallisuus

VirtuaaliKYLÄ. Työtur vallisuusanaly ysi.» www.virtuaali.info/tyoturvallisuus VirtuaaliKYLÄ Työtur vallisuusanaly ysi» www.virtuaali.info/tyoturvallisuus Työturvallisuusanalyysi Analyysin avulla voit helposti tarkistaa ja seurata toimintasi turvallisuutta, eri aihealueittain: Melu

Lisätiedot

Osoitemanipulaation syitä. Osoitemanipulaation syitä. Miten? S Verkkopalvelujen tuotanto Luento 4: Verkko osoitteiden manipulaatiopalvelut

Osoitemanipulaation syitä. Osoitemanipulaation syitä. Miten? S Verkkopalvelujen tuotanto Luento 4: Verkko osoitteiden manipulaatiopalvelut Lic.(Tech.) Marko Luoma (1/31) Lic.(Tech.) Marko Luoma (2/31) Osoitemanipulaation syitä S 38.192 Verkkopalvelujen tuotanto Luento 4: Verkko osoitteiden manipulaatiopalvelut IPv4 osoiteavaruus on loppumassa

Lisätiedot

Sähköisen äänestyksen pilotti

Sähköisen äänestyksen pilotti 08.02.2008 1 (26) Käyttötapausmalli Oikeusministeriö Vaalitietojärjestelmät 08.02.2008 2 (26) 1 Käyttötapaukset...3 1.1 Käyttötapaus: Vaalin perustaminen...4 1.1.1 Käyttötapauksen sanallinen kuvaus...4

Lisätiedot

Autodesk Lisenssitiedosto Autodesk, Inc.

Autodesk Lisenssitiedosto Autodesk, Inc. Autodesk Lisenssitiedosto 2014 Autodesk, Inc. Lisenssitiedosto Lisenssitiedosto on tekstitiedosto, mikä sallii verkkolisenssin käytön tietyllä palvelimen laitteistolla. Lisenssitiedosto sisältää tietoa

Lisätiedot

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

Yhteenveto. CSE-C2400 Tietokoneverkot 29.03.2016

Yhteenveto. CSE-C2400 Tietokoneverkot 29.03.2016 Yhteenveto CSE-C2400 Tietokoneverkot 29.03.2016 Tällä luennolla Lyhyet kertaukset aiemmista luennoista Kokonaiskuva Miten kaikki palat toimivat yhteen? 2 Internet-protokollapino Sähköposti Facebook Ohjelmistot

Lisätiedot