ERIKOISSIJOITUSRAHASTO FENNICA TOIMITILAT I VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERIKOISSIJOITUSRAHASTO FENNICA TOIMITILAT I VUOSIKERTOMUS 31.12.2014"

Transkriptio

1 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO FENNICA TOIMITILAT I VUOSIKERTOMUS

2 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 2-10 Rahaston perustiedot 11 Tuloslaskelma 12 Tuloslaskelman liitetiedot 13 Tase 14 Taseen liitetiedot 15-16

3 2 Toimintakertomus 2014 Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I -rahaston ensimmäinen toimintavuosi on kulunut rahastosalkun voimakkaan kasvattamisen merkeissä. Rahastoon hankittiin lanseeraamisen yhteydessä kahdeksan kiinteistöä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennialta, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennialta ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralta. Erillisillä kaupoilla vuoden 2014 aikana ostettiin viisi kiinteistöä useilta omistajilta. Rahaston nykyinen kiinteistösalkku on KHK arvioitsijan määrittämältä arvoltaan 123,1 (kiinteistöomaisuus tase 123,2 miljoonaa euroa) miljoonaa euroa ja se on hyvin hajautettu niin alueellisesti, käyttötarkoitukseltaan, kuin myös vuokralaisten (97 kpl) ja heidän toimialojensa osalta. Ostettujen kiinteistöjen lisäksi rahasto analysoi lukuisia sijoituskohteita, löytämättä niistä kuitenkaan lopullisia rahaston sijoituspolitiikan mukaisia sijoitusmahdollisuuksia. Rahaston laadukas kiinteistösalkku ei ole sattumaa. Sijoituspolitiikan toteuttamiseksi kiinteistöjen ja vuokralaisten analysointiin on käytetty paljon aikaa. Tunnusluvuiltaan erinomaisen kiinteistösalkun KHK kiinteistöarvioiden mukainen nettotuotto oli n. 6,9% vuotuista tuottoa ja sen vuokrasopimusten keskimaturiteetti on 6,7 vuotta. Pidämme tärkeänä vuokralaistemme tuntemisen ja vuokramarkkinan ymmärtämisen myös jatkossa, vain siten voimme mahdollistaa menestyksekkään salkunhoidon. Kiinteistösalkun taloudellinen vajaakäyttö on pysynyt markkinaan nähden alhaisena ollen 2,2% vuoden 2014 lopussa. Rahastolla oli raportointikauden lopussa 199 kpl osuudenomistajia. Kiinnostus rahastoa ja kiinteistösijoittamista kohtaan on jatkunut vahvana koko vuoden. Oman pääoman määrä tilanteessa oli 109,1 miljoonaa euroa (NAV). Kiinteistöihin kohdistuvan sijoituskysynnän uskotaan pysyvän vahvana myös jatkossa, johtuen suurelta osin korkotuotteiden matalista tuotto-odotuksista. Rahaston osuussarjojen tuotto tilikaudelta 2014 oli: A-osuudet 2,43% ( ), B-osuudet 2,78% ( ), C-osuudet 3,06% ( ), D-osuudet 3,22% ( ) ja E-osuudet 6,65% ( ) Alkuvuodesta rahasto neuvotteli Skandinaviska Enskilda Banken AB:n kanssa lainasopimuksen, joka alkoi tammikuun lopussa tuoden rahastolle alkuhetkellä n. 48% kiinteistötason vieraan pääoman osuuden. Tarkoitus olisi alkuvuoden 2015 aikana muuntaa sovittu rahoitus kahden pankin tarjoamaksi syndikaattilainaksi ja nostaa sen turvin nykyisen lainan suuruinen kiinteistölaina. Salkunhoitajan Fennia Varainhoito Oy:n rahastotiimi vahvistui raportointikauden aikana: talouspäällikkö Ville Yrjölä aloitti tehtävissään toukokuussa, rahaston Asset Manager Immo Suutarinen kesäkuussa sekä osa-aikaisena rahaston lakimiehenä Heidi Ketolainen. Rahastonhoitajana on alusta asti toiminut Elina Puhakainen ja rahastoliiketoiminnasta vastaavana johtajana Timo Rantala. Lähitulevaisuudessa rahaston merkittäviin tavoitteisiin lukeutuu sijoitussalkkuun sopivien ja hyvien kiinteistösijoitusten löytäminen, tutkittavana olevien kohteiden kauppojen loppuun saattaminen sekä rahaston uuden syndikaattilainan dokumentaation saattaminen päätökseen yhdessä lainan nostamisen kanssa. Samalla rahasto pyrkii vakiinnuttamaan hyvän tuottotason pitkällä aikavälillä, etsimällä kiinteistösalkkuun markkinamuutoksia hyvin sietäviä ja tuottotasoltaan tavoitteet täyttäviä kohteita.

4 3 Rahaston arvokehitys Rahaston tuottoa on sen ensimmäisenä toimintavuotena rasittanut kiinteistöjen hankinnasta aiheutuneet kulut, rahaston perustamisesta juontavat kertaluonteiset menot sekä korkosuojauksen kustannus. Rahaston kulurakenne on ammattimaista kiinteistösijoittamista vastaava, jolloin kuluilla voi olla merkittävä vaikutus rahaston tuottoon. Kulujen osuus tasaantuu salkun kasvaessa jatkossa suhteellisesti maltillisemmin. Käynnistämisvaiheesta huolimatta rahaston arvokehitys on ollut tasaista ja nousujohteista. Raportointikaudella kiinteistöjen arvonmuutos oli +0,2 miljoonaa euroa (KHK arvonmuutos ilmoitettu muuttumattomalle salkunosalle, markkinamuutosten vaikutus sijoitusten arvoon. Tarkastelujakson aikana tehdyt ostot tai myynnit eivät mukana arvonmuutoksissa) Oma pääoma ja sijoittajaprofiili Rahasto on herättänyt kiinnostusta niin institutionaalisten sijoittajien, kuin yksityissijoittajienkin keskuudessa ja pääomia on virrannut rahastoon merkittävästi. Alkuvuodesta rahasto päätettiin pitää poikkeuksellisesti ensimmäisen kvartaalin ajan kuukausittain avoimena merkinnöille. Tilikauden aikana rahastoon merkittiin 103,7 miljoonaa euroa ja rahaston arvo oli 109,1 miljoonaa euroa (NAV). Tavallisesti rahastoon voi merkitä varoja neljä kertaa vuodessa ja niitä voi lunastaa kaksi kertaa vuodessa. Osuudenomistajien lukumäärä on 199. Rahasto-osuudenomistajista 91,27% on institutionaalisia sijoittajia. Vieras pääoma Rahastolla oli pankkilainaa 45,2 miljoonaa euroa ( ), mikä vastaa 29,1% rahastotason vieraan pääoman osuutta ja 36,7% kaikkien kiinteistöjen arvosta. Erikoissijoitusrahastojen vieraan pääoman määrä on yleisesti rajoitettu lain mukaan 50% rahaston varallisuuden (GAV) määrästä. Rahaston tavoite on toiminnan tehostamiseksi nostaa vieraan pääoman osuus lähemmäksi sallittua määrää, mikä edellyttää nykyisellään myös uusien sopivien investointikohteiden löytymistä. Nykyisen luoton myöntäjä on Skandinaviska Enskilda Banken AB. Luoton vakuudeksi on asetettu rahaston kiinteistöomaisuutta sekä kiinnityksiä liitetietojen mukaisesti ja merkittävä osa koroista on suojattu perinteisellä koronvaihtosopimuksella. Rahaston laina on määrä muuntaa kahden pankin syndikaattilainaksi siten, että sen pääoma tuplaantuu ja laina olisi nostettavissa erissä vielä alkuvuoden 2015 aikana uusia kiinteistöinvestointeja vasten. Järjestelyyn liittyy myös koronsuojausta varten solmittavien koronvaihtosopimusten lisääminen tarvittavilta osin. Ennestään rahastolla oli raportointikauden lopussa suojaustarkoituksessa solmittuja koronvaihtosopimuksia, joiden markkina-arvo oli -744 tuhatta euroa. Rahasto ei ole solminut eikä sillä ole sijoituksiksi tarkoitettuja johdannaissopimuksia.

5 4 Rahaston sijoitukset Kiinteistösijoitukset Sijoituspolitiikan mukaisessa kiinteistösalkussa on kattava hajautus, niin maantieteellisesti, käyttötarkoituksen kuin vuokralaistenkin suhteen. Rahaston salkussa on kiinteistöjä 13 kpl, joista kahdeksan kiinteistöä on toimistoja, kolme liikekiinteistöjä ja yksi logistiikkakiinteistö sekä yksi hotellikäytössä oleva kiinteistö. Maantieteellisesti kohteet sijaitsevat suurelta osin pääkaupunkiseudulla, minkä katsotaan pienentävän sijoitusriskiä ja olevan siten hyvä asia. Muita sijainteja ovat Tampere, Turku, Hämeenlinna ja Oulu. Uusia tai muutaman vuoden ikäisiä kiinteistöjä salkussa on neljä ja muutoinkin rahaston kiinteistökohteiden tekninen kunto on hyvä. Kiinteistöjen vuokrattavissa oleva pinta-ala oli m 2 ja niiden KHK arvioitsijan määrittämä arvo 123,1 miljoonaa euroa. Rahastolla ei ole kiinteistöjen realisointia rajoittavia sopimuksia tai muita normaaliin kiinteistön vaihdantaan tai ylläpitoon liittyviä erityisiä ja oleellisia velvoitteita. Sijoitusten jakautuminen maantieteellisesti ja käyttötarkoituksen mukaan Muut sijoitukset - ETF -sijoitukset Rahaston sijoituspolitiikan mukaan likvideistä varoista voidaan rahaston arvosta (GAV) enintään 5% sijoittaa sääntöjen tarkemmin määrittämällä tavalla muihin kuin suoriin kiinteistösijoituksiin. ETF -sijoitusten määrä voi väliaikaisesti (12kk) ylittää edellä mainitun rajan ollen kuitenkin enimmillään 15% NAV:sta. Osuudenomistajien edun mukaisesti väliaikaisuudesta voidaan poiketa salkunhoitajana toimivan Fennia Varainhoito Oy:n päätöksellä. Jotta rahaston likvidit varat saataisiin mahdollisimman tehokkaasti hyödynnettyä ja likvidisijoitus samalla hajautettua, varojen hallinnassa käytetään ETA-alueella pörssinoteerattuja rahastoja, joiden sijoitukset on tehty useisiin kohdeyhtiöihin ja maihin. Rahaston likvidejä varoja on sijoitettu ishares:n European Property Yield ja ishares US Property Yield ETF - tuotteisiin. Kyseiset rahastot ovat indeksiosuusrahastoja, jotka sijoittavat "FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+" ja "FTSE EPRA/NAREIT US Dividend+" - indeksien mukaisesti pörssinoteerattuihin kiinteistösijoitusyhtiöihin. Lyhyellä aikavälillä ETF -sijoituksen arvonheilahtelut seuraavat osakemarkkinoiden arvokehitystä. Rahaston sijoituskohteiden omistukseen perustuvaa äänioikeutta ei ole käytetty, lukuun ottamatta kiinteistöomistuksiin liittyviä oikeuksia.

6 5 Vuokralaisanalyysi Vuokralaisten määrä rahaston kiinteistösalkussa on 97kpl, joista 20 suurimman vuokralaisen tuotot vastaavat 68,6% salkun kokonaistuotosta. Vuokralaisten toimialat ovat myös jakautuneet tasaisesti, eikä dominoivaa toimialaa ole siten muodostunut. Käsityksemme mukaan hajautetun salkun vuokralaisten riippuvuus yksittäisistä markkinoista, kuten Venäjän markkinasta on vähäinen. Rahasto valitsee vuokralaisensa huolella ja seuraa aktiivisesti vuokralaisten liiketoimintaa mm. maksuhäiriöitä. Vuokralaisten maksukyky on pysynyt hyvänä. Rahasto on kirjannut koko toimintakaudella luottotappioita vain ,18 EUR ja vuokrarästien osuus ,58 EUR on pysynyt maltillisena vastaten 0,09% laskennallisesta vuotuisesta vuokrakassavirrasta. Kokonaismaturiteetti salkun vuokrasopimusten osalta on 6,7 vuotta ja taloudellinen vajaakäyttö 2,2%. Suurimmat vuokralaiset (20kpl) toimialoittain

7 6 Toimialajako, kaikki vuokrasopimukset Rahaston vuokrasopimusten erääntyminen vuosittain

8 7 Vuokramarkkina ja salkun tapahtumat Haastava talouden tilanne on johtanut vuokramarkkinoiden eriytymiseen, niin maantieteellisesti kuin alueiden sisällä sekä tilatyyppien välillä. Alueellisesti suurin kysyntä keskittyy edelleen pääkaupunkiseudulle, erityisesti toimistokiinteistöihin. Tästä huolimatta vapaana olevaa toimistotilaa on pääkaupunkiseudulla noin 1,1 miljoonaa m 2, mikä vastaa yli 12% taloudellista vajaakäyttöä (Catella). Uusien toimistotilojen rakentamisen hidastuminen on osaltaan tasapainottanut tilannetta. Rakentamisen volyymin odotetaan pysyvän tulevana vuonna arviolta samalla tasolla kuin kuluneena vuonna (noin m 2 - Catella). Tyhjillään olevaa tilaa on pääkaupunkiseudulla suhteellisesti eniten Pitäjänmäessä sekä Espoossa, jossa sitä on vapautunut mm. Nokialta ja NSN:ltä. Toimistotilojen vajaakäytön arvioidaan nousevan nykyisestään tulevana vuonna vallitsevan suhdanteen, yritysten tilankäytön tehostamisen sekä uusien ja joustavampien tilankäyttö- ja työympäristöratkaisujen vaikutuksesta, mitkä osaltaan tukevat muuntojoustavien uusien toimistotilojen kysyntää tulevaisuudessa. Muuntuvassa ympäristössä, kiinteistönomistajilta edellytetään jatkossa kokonaisvaltaisia, joustavia ja innovatiivisia tila- ja vuokraratkaisuja. Yleinen taloudellinen tilanne näkyy aiempaan tapaan vuokramarkkinassa tilanhakijoiden päätöksenteon hitautena ja varovaisuutena. Töölönlahdelle rakentunut uusi toimistokeskittymä on muuttanut Helsingin keskustan tilamarkkinaa, houkutellen keskusta-alueen käyttäjiä moderneilla, laadultaan ja joustavuudeltaan nykypäivän kriteerit täyttävillä toimistotiloilla, huolimatta siitä, että markkinavuokratasot ylittävät merkittävästi keskustaalueen yläkvartiilin. Helsingin keskustan lisääntyneestä tilatarjonnasta huolimatta tyhjän toimistotilan määrä laski hieman Helsingin ydinkeskustassa ja sen lähiympäristössä. Rahaston sijoituskiinteistöt ovat muuntojoustavia ja sijaitsevat lisäksi liikenteellisesti keskeisillä paikoilla ja siksi niiden taloudellinen vajaakäyttö on pysynyt markkinaan nähden alhaisena (2,2%). Vapaata tilaa löytyy pääasiassa Helsingissä Pasilassa ja Meilahdessa sekä Espoon Westendissä sijaitsevissa toimistokiinteistöissä. Kuluneen syksyn aikana kysyntä on kohdistunut kevään ja kesän tapaan eritoten Pasilan alueen toimistotiloihin ja rahaston kiinteistökanta on vastannut tiedusteluiden tarpeeseen. Meilahdessa ja Espoossa kysyntä on ollut satunnaisempaa. Syksyn aikana rahasto on solminut muutamia uusia vuokrasopimuksia vapaisiin ja vapautuviin tiloihin. Rahaston tulevat tapahtumat ja tavoitteet Rahaston toimintaympäristö näyttäisi pysyvän edelleen suotuisana. Yleisesti kiinteistösijoittamisen odotetaan myös tulevana vuonna nostavan osuuttaan sijoittajien keskuudessa, minkä vuoksi kiinteistösijoitustuotteisiin odotetaan lisää sijoitettavaa pääomaa. Kasvavan kiinnostuksen odotetaan lisäävän osaltaan kiinteistökaupan volyymia ja kilpailua. Nähtävissä on kuitenkin merkittäviä eroja eri osamarkkinoiden välillä niin toimitilatyypin, mutta etenkin sijainnin suhteen. Toimijoiden määrän kasvua sekä kilpailun kiristymistä seurataan tarkkaan ja muutokset huomioidaan myös rahaston päivittäisessä toiminnassa. Kilpailun kiristyessä joidenkin kiinteistöjen kauppahinnat saattavat kivuta turhan korkeiksi. Toisaalta kilpailun kiristyminen voi tuoda myös arvonnousupainetta olemassa olevalle kiinteistösalkkulle. Suomen kansantalouden heikko tilanne saattaa näkyä yksittäisinä negatiivisena muutoksina rahaston salkussa, joskin uskotaan, että vaikutus jäänee kokonaisuudessaan maltilliseksi huomioiden salkun sopimusten nykytilan ja pitkän maturiteetin hajautuksineen.

9 8 Vuokrauksen ja laajemminkin koko salkun ylläpidollisia ja sen kohteiden kehitystä määrittäviä toimintasuunnitelmia päivitetään, jotta saadaan pidemmän aikavälin tuottotavoite optimoitua vallitsevassa markkinatilanteessa ja kohteita kehitettyä oikea-aikaisesti. Vaikka maailmantalouden muutoksia on hankalaa ennustaa, pyrimme huomioimaan ja varautumaan muutoksiin toiminnassa erilaisia vaihtoehtoisratkaisuja laatimalla. Rahaston tavoite on myös tarkastella sen toimintatapoja ja -malleja, niin operatiivisesta kuin kustannustenkin näkökulmasta, nyt kun kokemukset ensimmäisen toimintavuoden osalta on saatu kerättyä. Rahasto sopeuttaa toimintaansa myös muuttuvassa lainsäädännön ja sääntelyn maailmassa; mm. AIFMD -implementoinnin tuomat muutokset huomioidaan käytännön salkunhoidossa. Rahastotiimin tarkoitus on jatkossakin toteuttaa rahaston sijoituspolitiikkaa ja hankkia riski- ja tuottoprofiililtaan sopivia kiinteistöjä sekä vahvistaa niiden avulla kiinteistösalkun hajautusta. Seuraamme tarkasti eri osamarkkinoiden kehitystä ja yritämme hyödyntää mahdollisia markkinatilanteen poikkeamia. Tavoite on samalla monipuolistaa salkkurakennetta entisestään ja huolehtia pääomien mahdollisimman tehokkaasta käytöstä. Kokonaisuutena rahaston lähitulevaisuuden näkymät ovat positiiviset ja mahdollistavat sen sijoituspolitiikan toteuttamisen. Riskit ja niiden hallinta Rahaston toimintaan ja toimintaympäristöön liittyy monia eritasoisia riskejä, joita on kuvattu tarkemmin virallisessa Rahastoesitteessä. Esimerkiksi toimialaan, lainsäädäntöön ja operatiiviseen toimintaan liittyviä riskejä pyritään hallinnoimaan jo huolellisella analyysillä kiinteistön ostovaiheessa, seuraamalla jatkuvasti toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä huolehtimalla salkun oikeanlaisesta hajautuksesta. Operatiivisia riskejä pyritään hallinnoimaan luotujen ohjeistuksien, prosessien ja toimintatapojen yhdenmukaistamisella. Rahasto on käyttänyt riskien kartoituksessa ja seurannassa myös ulkopuolista tahoa (KPMG), varmistaakseen, ettei tunnistamattomia riskejä pääsisi syntymään. Kaikkeen sijoitustoimintaan liittyy riskejä, niin myös kiinteistösijoittamiseen. Toteutuessaan riskeillä voi olla suurikin vaikutus rahaston arvoon ja tuottoon. Sijoittajan tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat rahastoosuuden arvoon ja tuottoon vaikuttavat riskitekijät. Kohderiski: Riski siitä, että jonkin rahaston kiinteistökohteen ominaisuudet heikkenevät esimerkiksi äkillisesti taikka muutoin muuttuvat sellaisiksi, että omaisuuserän arvo alenee merkittävästi. Kohderiski kuuluu tyypillisesti kiinteistösijoittamiseen. Käyttöasteriski: Riski rahaston omistamien kohteiden väliaikaisesta, pysyvästä tai muutoin yllättävästä vajaakäytön esiintymisestä. Vuokralaisten toimialariski: Riski siitä, että vuokralaisten toimialan kehitys voi vaikuttaa merkittävästi rahasto-osuuden arvoon. Rahasto pyrkii hajauttamaan vuokralaisensa useammalla eri toimialalla toimiviin. Likviditeettiriski: Riski siitä, että rahaston sijoitusten muuttaminen käteiseksi ei onnistu suunnitellussa ajassa eikä toivottuun hintaan. Tämä riski on korostunut, koska rahasto sijoittaa varojansa suoraan taikka välillisesti kiinteään omaisuuteen, jonka realisoitavuus voi omaisuuden luonteesta johtuen olla vaikeata. Tämä tarkoittaa, että lunastustoimeksiantojen toteuttaminen voi joissakin tilanteissa viedä pitkänkin ajan. Rahoitusriski: Riski rahaston rahoitustilanteen heikkenemisestä taikka vieraan pääomanehtoisen rahoituksen saatavuuden taikka hinnan muutoksista.

10 9 Rahastokuvaus Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I on pääasiassa toimitilakiinteistöihin ja kiinteistöjä koskeviin kiinteistöarvopapereihin sijoittava suomalainen vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) mukainen vaihtoehtorahasto sekä sijoitusrahastolain (48/1999) mukainen erikoissijoitusrahasto. Sen kokonaisvaroista on vähintään 95% sijoitettava Suomessa kasvukeskuksissa sijaitseviin toimitilakiinteistöihin. Enimmillään 5% salkun kokonaisvaroista voidaan sijoituspolitiikan mukaan sijoittaa myös eurooppalaisiin julkisesti noteerattuihin kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeisiin, REIT:hin ja indeksirahastoihin (ETF) ja muihin rahaston säännöissä erikseen määriteltyihin kohteisiin. ETF -sijoitusten määrä voi väliaikaisesti (12kk) ylittää edellä mainitun rajan (5% GAV) ollen kuitenkin enimmillään 15% NAV:sta. Rahasto tehostaa toimintaansa vieraalla pääomalla, jonka määrä on enintään 50% rahaston arvosta (GAV). Lisätietoja rahastosta löydätte rahaston avaintietoesitteestä, rahastoesitteestä, säännöistä ja virallisesta puolivuosikatsauksesta, jotka löydätte Internet sivulta Rahastoa hallinnoi Elite Rahastohallinto Oy ja sen salkunhoidosta vastaa Fennia Varainhoito Oy, jolle rahaston salkunhoito on ulkoistettu. Rahastoa, rahastoyhtiötä ja Fennia Varainhoito Oy:tä valvova viranomainen on Finanssivalvonta ja säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB. Tilintarkastuksesta vastasi PricewaterhouseCoopers Oy asti ja alkaen tilintarkastuksesta on vastannut KPMG OY AB ja KHK kiinteistöarvioinnit suorittavat Realia Management Oy / International Associate of Savills sekä Catella Property Oy. Organisaatiokaavio

11 Hallituksen esitys tuotonjaosta Hallitus esittää, että rahaston tuotto-osuutena jaetaan rahasto-osuuden omistajille 100 % rahaston realisoituneesta tuloksesta EUR ,13 Rahastoyhtiön yhtiökokouspäivänä osuusrekisteriin merkityille osuudenomistajille. Hallitus esittää tuotonjaon ajankohdaksi

12 11 RAHASTON PERUSTIEDOT Rahastotyyppi Vaihtoehtorahasto Toiminta alkanut Salkunhoitaja Fennia Varainhoito Oy Vertailuindeksi Ei vertailuindeksiä Osuussarjat A B C D E ISIN FI FI FI FI FI Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1.95% 1.70% 1.50% 1.25% 0.80% Tuottosidonnainen palkkio * 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% Merkintäpalkkio 2.00% 1.00% 0.50% 0.00% 0.00% Lunastuspalkkio (määräytyy sijoitusajan perusteella) Alle 1 vuosi 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 4.00% 1-3 vuotta 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 3.00% 3-5 vuotta 1.50% 1.50% 1.50% 1.00% 2.00% Yli 5 vuotta 1.00% 1.00% 1.00% 0.50% 0.00% * Tuottosidonnaisena palkkiona veloitetaan enintään 15 % Rahaston kalenterivuoden kokonaistuoton siitä osasta, joka ylittää 7,0 % (ylite). Tuottosidonnaisena palkkiona veloitetaan kuitenkin korkeintaan 15 % edellisen kalenterivuoden alusta lasketusta tuotosta. Tuottosidonnaisen palkkion yksityiskohtaisempi määrittely on esitetty rahaston sääntöjen kohdassa 12 ja laskentaperiaatteet rahastoesitteessä. Tuotto A B C D E 1 kuukausi 3 kuukautta 1.27% 1.36% 1.43% 1.52% 1.69% 6 kuukautta 2.08% 2.26% 2.41% 2.60% 2.94% 1 vuosi 6.65% 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a. Toiminnan alusta 2.43% 2.78% 3.06% 3.22% 6.65% Rahaston tunnusluvut Rahasto Rahaston koko (NAV, EUR) Rahaston koko sis. vieraspääoma (GAV, EUR) Osuudenomistajien lukumäärä 199 Rahasto-osuuksien tunnusluvut A EUR B EUR C EUR D EUR E EUR Osuuksien lukumäärä Osuuden arvo Hallinnointipalkkio (% p.a.) 1.95% 1.70% 1.50% 1.25% 0.80% Kohderahastojen palkkiot (arvio,% p.a.) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Juoksevat kulut (arvio,% p.a.) 2.47% 2.22% 2.02% 1.77% 1.32%

13 12 TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET a) Kiinteistöjen nettotuotot b) Arvopapereiden nettotuotot c) Johdannaissopimusten nettotuotot d) Osinkotuotot ja voitto-osuudet e) Korkotuotot f) Muut tuotot KULUT a) Palkkiokulut aa) Rahastoyhtiöille ab) Säilytysyhtiöille b) Korkokulut c) Muut kulut TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Kiinteistöjen nettotuotot: Luovutusvoitot 0.00 Luovutustappiot 0.00 Vuokratuotot Pääomavastikkeet Hoitovastikkeet Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto Yhteensä Arvopaperien nettotuotot: Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot 0.00 Luovutustappiot 0.00 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto Korkosidonnaiset erät Luovutusvoitot 0.00 Luovutustappiot 0.00 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto 0.00 Muut kuin osake- tai korkosidonnaiset erät Luovutusvoitot 0.00 Luovutustappiot 0.00 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto 0.00 Yhteensä Johdannaissopimusten nettotuotot: Osakesidonnaiset erät Luovutusvoitot 0.00 Luovutustappiot 0.00 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto Korkosidonnaiset erät Luovutusvoitot 0.00 Luovutustappiot Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto Muut kuin osake- tai korkosidonnaiset erät Luovutusvoitot 0.00 Luovutustappiot 0.00 Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto 0.00 Yhteensä

14 13 Sijoitusten käyvän arvon nousut ja laskut brutto Kiinteistöt Käyvän arvon nousut Käyvän arvon laskut Osakesidonnaiset erät Käyvän arvon nousut Käyvän arvon laskut 0.00 Korkosidonnaiset erät Käyvän arvon nousut 0.00 Käyvän arvon laskut Muut kuin osake- tai korkosidonnaiset erät Käyvän arvon nousut 0.00 Käyvän arvon laskut 0.00 Sijoitusrahaston arvopaperisijoituksiin liittyvät kaupankäyntikulut Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot Rahastoyhtiöille maksetut palkkiot Tuottosidonnaiset palkkiot 0.00 Jaetut ja uudelleen sijoitetut tuotot 0.00 Juoksevat kulut * Fennica Toimitilat I A 2.47% Fennica Toimitilat I B 2.22% Fennica Toimitilat I C 2.02% Fennica Toimitilat I D 1.77% Fennica Toimitilat I E 1.32% * Luku kuvastaa rahastosijoitukseen kohdistuvia vuosittaisia kokonaiskuluja. Luku sisältää itse rahastosta perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkio, rahaston sijoituskohteisiin mahdollisesti kuuluvista rahastoista perityt vastaavat palkkiot sekä rahaston sijoitustoimintaan liittyvät kulut.

15 14 TASE Vastaavaa 1. Kiinteistöomaisuus markkina-arvoon Arvopaperit markkina-arvoon Muut saamiset a) Johdannaissopimusten arvonnousut 0.00 b) Muut Siirtosaamiset 5. Rahat ja pankkisaamiset Vastaavaa yhteensä Vastattavaa A RAHASTON ARVO 1. Rahaston arvo B VIERAS PÄÄOMA 1. Pitkäaikainen velka Ostovelat Muut velat a) Johdannaissopimusten arvonalennukset b) Muut 3. Siirtovelat Vastattavaa yhteensä TASEEN LIITETIEDOT Rahaston arvo tilikauden alussa 0.00 Rahasto-osuuksien merkinnät Rahasto-osuuksien lunastukset Tuotonjako 0.00 Tilikauden voitto/tappio Rahaston arvo Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista Tuotto-osuuksien osuus rahaston arvosta

16 15 RAHASTON VARAT Sijoitukset Markkina-arvo ja sen muutos MEUR Osuus rahaston Kiinteistöomaisuus Muutos 2014 arvosta % Toimisto % Liike % Logistiikka % Muu % Yhteensä % Arvonmuutos * * KHK arvonmuutos ilmoitettu muuttumattomalle salkunosalle, markkinamuutosten vaikutus sijoitusten arvoon. Tarkastelujakson aikana tehdyt ostot tai myynnit eivät mukana arvonmuutoksissa. Markkina-arvo ja sen muutos MEUR ETF Muutos 2014 Osuus rahaston arvosta % ishares European Property Yield UCITS ETF % ishares US Property Yield UCITS ETF % Yhteensä % Arvonmuutos * * ETF Arvonmuutos ilmoitettu muuttumattomalle salkunosalle, markkinamuutoksen vaikutus sijoitusten arvoon. Tarkastelujakson aikana tehdyt ostot tai myynnit eivät mukana arvonmuutoksissa. Vakioidut johdannaissopimukset Korkojohdannaiset Lukumäärä (kpl)/ Nimellisarvo (EUR) Kurssi (EUR)/ Kurssi (%) Markkina-arvo (EUR)/ Arvonmuutos (EUR) Osuus rahaston arvosta % Koronvaihtosopimus % Vieraspääoma Pankkilaina SEB % Muut erät Markkina-arvo (EUR) Osuus rahaston arvosta % Kassa sekä muut varat ja velat, netto % Liikkeeseen lasketut rahasto-osuudet Osuussarja Osuuksien lukumäärä Osuus rahaston Osuuden arvo arvosta % Fennica Toimitilat I A % Fennica Toimitilat I B % Fennica Toimitilat I C % Fennica Toimitilat I D % Fennica Toimitilat I E % Rahaston arvo Vakuudet ja vastuusitoumukset Rahoituslaitoslainat joista annettu vakuus Pantattu kiinteistöomaisuus Pantatut pankkitilit ja vuokrasaamiset Annetut kiinnitykset liittyen pantattuun kiinteistöomaisuuteen Annetut kiinnitykset kaupungit Vapaat kiinnitykset

17 16 Kiinteistöomaisuus Kaupunki Kohde Osoite Pääkäyttö-tarkoitus Vuokra-ala m² Rahaston omistus % Osuus rahaston arvosta % Ostohetki Rakennusvuosi Peruskorjausvuosi Peruskorjausvuosi Peruskorjausvuosi Helsinki Koy Helsingin Hopeatie 2 Hopeatie 2 Toimisto % 14.33% Helsinki Koy Kalevankatu 9 Kalevankatu 9 Toimisto % 8.52% Helsinki Koy Pasilanraitio 9 Pasilanraitio 9 Toimisto % 8.19% Helsinki Koy Villankulma** Kaupintie 2 Toimisto % 6.87% Helsinki Koy Helsingin Paciuksenkatu 29 Paciuksenkatu 29 Toimisto % 6.81% Espoo Koy Munkkiluodontie 44 Munkkiluodontie 44 Toimisto % 5.86% Lohja Koy Lohjan Yrittäjätalo Nummentie Toimisto % 6.61% Tampere Koy Tampereen Rautatienkatu 23 Rautatienkatu 23 Hotelli % 16.50% Oulu Koy Kaakkurin Liikekeskus Metsokankaantie 3 Liiketila % 3.82% Turku Koy Biolinja 27 Biolinja 27 Liiketila % 6.51% Hämeenlinna Tiiriönsuontie 2 Tiiriönsuontie 2 Liiketila % 7.15% Vantaa Koy Plaza Business ParkTuike * Äyritie 22 Toimisto % 15.95% Vantaa Koy Vantaan Mestarintie 8 Mestarintie 8 Logistiikka % 5.78% Yhteensä % * Koy Plaza Business Park Tuike omistaa % Kiinteistö Oy Plaza 3 Park ** Koy Villankulma sisältää Koy Kaupinparkki omistuksen % Kiinteistöomaisuus käyttötarkoituksittain Vuokra-ala m² Rahaston omistus Osuus rahaston arvosta % Käyttöaste EUR Käyttöaste m² Tyhjät tilat m² Bruttotuotto (omistusaika)* Nettotuotto (omistusaika)* Nettotuottoaste (omistusaika)* Vuokralaisten määrä Vuokrasopimusten määrä Toimisto % 73.15% 97% 95% % Liiketila % 17.47% 100% 100% % Logistiikka % 5.79% 100% 100% % 3 6 Muu % 16.50% 100% 100% % 1 7 Yhteensä % * Ei annualisoitu

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL 100 Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 2011.12.27-2012.12.31 EPL 100 2012.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 D1 Rahastotyyppi Osakerahasto 1 kuukausi 2.83% 2.83% Toiminta alkanut 2011.12.27 3 kuukautta

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto

vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto vuosikertomus 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto 2(8) TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2003 Erikoissijoitusrahasto HEX25 Indeksiosuusrahasto Sijoituspolitiikka ja hallinto Päättynyt

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI-INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO JAPANI -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Fennia Varainhoito Oy

Fennia Varainhoito Oy Fennia Varainhoito Oy 1 10.3.2015 Fennia Varainhoito Oy Fennia Varainhoito on ryhmän varainhoitopalvelua tarjoava sijoituspalveluyhtiö (Henki-Fennian 100-prosenttisesti omistama). Tarjoamme asiakkaillemme,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI 31.12.2013 Y-tunnus: 2574013-6 SIJOITUSRAHASTO FRONT SUOMI SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014. 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2014 231/2014 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO KEHITTYVÄT MARKKINAT 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010

Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus tilikaudelta 24.3.2010-31.12.2010 Head Top Picks 2010.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 A2 Rahastotyyppi Yhdistelmärahastot, maailma, aktiivinen 1

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2012. 329/2012 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2012. 329/2012 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2012 329/2012 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman ja taseen kaavasta,

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2013 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

Fennian Varainhoito. Toimintamalli ja sijoitusratkaisut

Fennian Varainhoito. Toimintamalli ja sijoitusratkaisut Fennian Varainhoito Toimintamalli ja sijoitusratkaisut Maaliskuu 2015 Fennia-konsernin rakenne Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia Toimitusjohtaja Antti Kuljukka Vahinkovakuutuspalvelut 100 % Vakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

NORDIC PROPERTY ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

NORDIC PROPERTY ERIKOISSIJOITUSRAHASTO NORDIC PROPERTY ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Nordic Property Liikekiinteistöistä parempaa tuottoa Erikoissijoitusrahasto UB Nordic Property on liike- ja toimitilakiinteistöihin

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 29.12.2006-31.12.2007 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO USA -INDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO PHOEBUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO PHOEBUS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-6

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA

Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg

Lisätiedot

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon

Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon TIEDOTE 1 Eufex Aegis Erikoissijoitusrahaston sulautuminen EPL Korko Sijoitusrahastoon Sulautumisen syyt Sulautumisen seuraukset Elite Varainhoito Oy selkeyttää rahastovalikoimaansa yhdistämällä kaksi

Lisätiedot

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki

Elite Rahastohallinto Oy Y-tunnus Eteläesplanadi 22, Helsinki Vuosikertomus 1.1-31.12.2015 Rahaston perustiedot Rahastotyyppi Osakerahasto Toiminta alkanut 2014.12.31 Salkunhoitaja Elite Varainhoito Oyj Osuussarjat A1 A2 A3 A4 Bloomberg N/A N/A N/A N/A ISIN FI4000123120

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO PHAROS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 2.7.2010. Säännöt ovat voimassa 16.8.2010 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Dividend House Nordic Large Cap, ruotsiksi Placeringsfonden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Puolivuotiskatsaus 2013

Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Puolivuotiskatsaus 2013 Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt Puolivuotiskatsaus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 3 Vuoden tärkeimmät tapahtumat ja näkymiä loppuvuodelle 2013.... 4 Rahaston arvo ja osuudet.... 4 Rahaston

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2015 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO GLOBAL TOP 25 BRANDS 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro

Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Russian Prosperity Fund Euro Puolivuosikatsaus 30.6.2012 Rahastotyyppi: Osakerahasto, Venäjä Rekisteröimisvuosi: 3/2000 Salkunhoitajat: Jonathan Aalto OSUUDEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009

TOIMINTAKERTOMUS 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGlobe toimintakertomus 2009 Erikoissijoitusrahasto UBGloben arvo nousi vuoden 2009 aikana 33,2 %, kun samaan aikaan MSCI World Small Cap -indeksi nousi noin 37,8 % ja OMX Helsinki

Lisätiedot

KIINTEISTÖRAHASTOT HYVÄÄ TASAISTA TUOTTOA VAIVATTA

KIINTEISTÖRAHASTOT HYVÄÄ TASAISTA TUOTTOA VAIVATTA KIINTEISTÖRAHASTOT HYVÄÄ TASAISTA TUOTTOA VAIVATTA Niko Visuri Myyntijohtaja BH Broker House Oy OHJELMA Miksi sijoittaa kiinteistöihin? Kiinteistösijoittajan haasteet Ratkaisuna kiinteistörahastot Esimerkkejä

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto Fennica

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO RUSSIAN PROSPERITY FUND EURO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda lyhyesti 2 Spondan strategia Spondan strategisena tavoitteena on hakea kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla,

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

eq Hoivakiinteistöt Toimitilaratkaisuja hoivayrityksille Amos Janhunen Salkunhoitaja amos.janhunen@eq.fi +358 40 7092836 2.4.

eq Hoivakiinteistöt Toimitilaratkaisuja hoivayrityksille Amos Janhunen Salkunhoitaja amos.janhunen@eq.fi +358 40 7092836 2.4. eq Hoivakiinteistöt Erikoissijoitusrahasto Toimitilaratkaisuja hoivayrityksille Amos Janhunen Salkunhoitaja amos.janhunen@eq.fi +358 40 7092836 2.4.2014 TEM 1 Tausta eq Hoivakiinteistöt on Suomen ensimmäinen

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto. Rahaston säännöt 16.5.2016

Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto. Rahaston säännöt 16.5.2016 Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto Rahaston säännöt 16.5.2016 Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 29.2.2016 ja Rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Puolivuosikatsaus 30.6.2009 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO Rahastotyyppi: Osakerahasto, Suomi Rekisteröimisvuosi:

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

RAHASTOESITE 4.4.2016

RAHASTOESITE 4.4.2016 RAHASTOESITE 4.4.2016 Elite Optimi Erikoissijoitusrahasto Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elite Optimi Erikoissijoitusrahasto ( Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Elite Optimi Specialplaceringsfond.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite 18.3.2015 YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto. Titanium Hoivakiinteistö. Säännöt 30.10.2015. 7 Rahaston pääasialliset sijoituskohteet ja tavoite

Erikoissijoitusrahasto. Titanium Hoivakiinteistö. Säännöt 30.10.2015. 7 Rahaston pääasialliset sijoituskohteet ja tavoite Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Säännöt 30.10.2015. Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on hyväksynyt säännöt 29.9.2015 ja Rahaston säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi sijoitusrahastolain

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY Säännöt on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 11.3.2016 ja ne ovat tulleet voimaan 11.3.2016. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia-Tyynimeri Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Aasia- Tyynimeri -Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu Säännöt ovat voimassa alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

SELIGSON & CO RAHASTOT

SELIGSON & CO RAHASTOT SELIGSON & CO RAHASTOT Liite rahastoesitteeseen AVAINTIETOESITTEET 1.11.2016 PASSIIVISET OSAKERAHASTOT Eurooppa Indeksirahasto Pohjois-Amerikka Indeksirahasto Aasia Indeksirahasto Suomi Indeksirahasto

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Kehittyvät Markkinat Osinko RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön (jäljempänä Rahastoyhtiö) hallinnoimien

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola High Yield, ruotsiksi

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 KUSTANNUSTEN MERKITYS? Yksinkertainen on tehokasta. Lähtötilanne: 100 000 euron sijoitus 25 vuodeksi Tuotto-oletus: 10 %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

UB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014

UB Sijoitusrahastot. Kesäkuu 2014 UB Sijoitusrahastot Kesäkuu 2014 UB Sijoitusrahastot Allocator EM Multi Strategy 2 UB Eurooppa REIT Rahaston varat sijoitetaan eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osakkeisiin. Rahasto

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Osake 100, ruotsiksi

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Vuosikatsaus 31.12.2014

Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Vuosikatsaus 31.12.2014 Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt Vuosikatsaus 31.12.2014 Sisällysluettelo Yhteenveto...3 Vuoden 2014 keskeisimmät tapahtumat...3 Rahaston arvo ja osuudet...4 Rahaston tuottohistoria...4 Rahaston

Lisätiedot

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Amerikka patentoidulla sijoitusprosessilla tuloksiin UB Amerikka on Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittava rahasto, jonka salkunhoidossa

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100

Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100 Erikoissijoitusrahasto - Rahaston säännöt Rahastoyhtiön hallitus vahvistanut 3.11.2015 Erikoissijoitusrahasto 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto LähiTapiola Korko 100, ruotsiksi

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 1 PERUSKÄSITTEET Yksinkertainen on tehokasta. ETF vai rahasto? ETF on nimensä mukaisesti pörssinoteerattu rahasto - siis sijoitusrahasto,

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 13.1.2014 Kysymyksiin 2-4 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. Tilinpäätöstehtävä 5 tehdään

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

ETF vai tavallinen osakerahasto?

ETF vai tavallinen osakerahasto? ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co 1 KUSTANNUSTEN MERKITYS? Yksinkertainen on tehokasta. Lähtötilanne: 100 000 euron sijoitus 25 vuodeksi Tuotto-oletus: 10 % vuodessa Kaksi vaihtoehtoa:

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 1-6/2016

Puolivuosikatsaus 1-6/2016 Puolivuosikatsaus 1-6/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen 25.8.2016 Pörssitalo Näkökohtia toimintaympäristöstä EKP:n toimet, rahan matala korkotaso+kohtuullinen saatavuus Kiinteistökaupan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5

S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 S i joitusrahasto Danske Invest Kompassi 7 5 Ratkaisurahastot Sijoitusrahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut nämä rahaston säännöt 18.10.2012. Nämä säännöt ovat voimassa 19.12.2012 alkaen. 1

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Tulosta rasitti 220 000 euron kertaluonteinen korkosuojauksen purku.

Tulosta rasitti 220 000 euron kertaluonteinen korkosuojauksen purku. 10/2005 31.10.2005 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2005 Yhtiön kahdeksastoista täysi

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Rahaston varoista yhteensä vähintään puolet sijoitetaan sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Eufex Varainhoito Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Elina Pankkiiriliike Oy. Varainhoito - hajautettu sijoittaminen Rahastot - Elina Varovainen - Elina Omaisuuslajit

Elina Pankkiiriliike Oy. Varainhoito - hajautettu sijoittaminen Rahastot - Elina Varovainen - Elina Omaisuuslajit Elina Pankkiiriliike Oy Varainhoito - hajautettu sijoittaminen Rahastot - Elina Varovainen - Elina Omaisuuslajit Aktiivinen ja turvallinen Elina Pankkiiriliike Elina Pankkiiriliike Oy aloitti toimintansa

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM ASUNTO RAHASTOESITE (16.5.2016)

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM ASUNTO RAHASTOESITE (16.5.2016) ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TITANIUM ASUNTO RAHASTOESITE (16.5.2016) YLEISET TIEDOT Rahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto (jäljempänä Rahasto ), ruotsiksi Specialplaceringsfonden Titanium

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

Työeläkelaitosten kiinteistösijoitusselvityksen havainnot

Työeläkelaitosten kiinteistösijoitusselvityksen havainnot 1 (6) Työeläkelaitosten kiinteistösijoitusselvityksen havainnot 1 Taustaa 2 Selvityksen kuvaus ja tulokset 2.1 Selvityksen kuvaus 2.2 Selvityksen tulokset Finanssivalvonta teki maaliskuu-elokuu 2012 välisenä

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto

Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston säännöt 1. Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto (Sijoitusrahasto), ruotsiksi Head Nordic Select

Lisätiedot

Yksinkertainen on tehokasta. Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 13.5.2009. www.seligson.fi

Yksinkertainen on tehokasta. Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 13.5.2009. www.seligson.fi ETF vai tavallinen osakerahasto? Jaana Timonen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 13.5.2009 1 PERUSKÄSITTEET Yksinkertainen on tehokasta. ETF vai rahasto? ETF on nimensä mukaisesti pörssinoteerattu tt rahasto

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO PHOENIX TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO PHOENIX TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO PHOENIX TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO PHOENIX 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8

Lisätiedot