RAUHALLISEN, LAADUKKAAN KASVUN VUOSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUHALLISEN, LAADUKKAAN KASVUN VUOSI"

Transkriptio

1 1 RAUHALLISEN, LAADUKKAAN KASVUN VUOSI Vuotta 2012 leimasi niin koulutusten määrissä kuin toimintojen ja koulutuspalvelujen kehittämisessäkin rauhallinen, laadukas kasvu. Laadukkuus syntyi mm. sekä henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden verkostomaisen työtavan tuloksena että sähköisten palvelujen laajapohjaisesta soveltamisesta. Rauhallisuuden taustalla oli ennen muuta niukat resurssit: kansalliset ja kansainväliset taloudelliset haasteet tuntuivat vähenevinä hankerahoituksina ja Opetus- ja kulttuuriministeriön niukkenevina avustuksina, mikä vähensi mahdollisuutta palkata lisätyövoimaa.

2 2 TOIMINTASUUNNITELMANSA MUKAAN VUONNA 2012 TJS OPINTOKESKUS: 1. Tuotti kaikille avoimena tarjontana 20 yhdistystoimintaa ja 23 paikallista edunvalvontaa tukevaa koulutusta, 14 atk -kurssia, kahdeksan sosiaalisen median käyttöä yhdistystoiminnassa vahvistavaa koulutusta ja 19 työelämää tukevaa koulutusta. Uutuudeksi suunniteltu englanninkielinen pilottikoulutus kansainvälisten yhtiöiden tilinpäätösten lukutaidon lisäämiseksi ei toteutunut resurssipulan vuoksi. Osallistujia avoimissa koulutuksissa oli n Tilauskoulutuksia toteutettiin 127, ja niihin osallistui n henkeä. Hankkeissa toteutettiin 23 koulutustilaisuutta, joihin osallistui noin 500 henkeä. 2. Jatkoi yhdistystoimintaa tukevien koulutusten verkostomaista suunnittelua ja arviointia toimihenkilökentän koulutusvastaavien kanssa, jotta ko. koulutukset voitaisiin järjestää taloudellisesti järkevämmin ja jotta ne pystyisivät nopeammin vastaamaan järjestökentän muutosten tuomiin haasteisiin. Yhteisen suunnittelun tuloksena täsmennettiin TJS Opintokeskuksen tiedotusprosessia sekä määriteltiin niitä jäsenistöön, työpaikkoihin ja yhdistystoimintaan kohdistuvia muutospaineita, joihin koulutuksissa pitäisi antaa Jani Huhtamella ja Irmeli Puntari kehittämässä TJS:n koulutuksia. tukea. Nämä määrittelyt mahdollistivat koulutusten laadullisen kehittämisen. Liitot sitoutuivat aktiivisemmin myös kertomaan TJS:n toiminnasta omissa julkaisuissaan. Vuoden 2012 aikana eniten juttuja (5 kpl) oli osaamisen todentamisesta ja historiahankkeesta. Reiluun Peliin liittyi jutuista kolme. Yksittäisiä juttuja oli Vuoden Välkystä, Unelmia uudesta työstä -hankkeesta sekä yksittäisistä koulutuksista. 3. Suunnitteli ja käynnisti Luottamusmiesten mentorointiohjelman yhteistyössä Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö YTN:n kanssa. Ohjelma sisälsi teknologiateollisuuden luottamusmiehille kuusi ohjattua vertaistukitapaamista, joista ensimmäisessä mää-

3 3 riteltiin ohjelman sisältö. Vuoden 2012 aikana toteutettiin kolme tapaamista. Hanke päättyy keväällä Tuotti Opetushallituksen opintosetelirahoituksella urakoulutuksia epävarmoilla työmarkkinoilla toimiville. Uutena tuotteena kehitettiin koulutusta itsensä työllistäville. 5. Joutui siirtämään yhdistysten tiedottajien oppaan tuottamisen aikaan, jolloin henkilöstöresurssit riittävät paremmin. Saman syyn vuoksi siirrettiin puheenjohtajaoppaan julkistamista vuoden 2013 puolelle. 6. Järjesti TJS-tuen hakijoille TJS -tuki-infoja lähi- tai verkko-opetuksena kuusi kertaa. Tavoitteena oli saada viisi uutta käyttäjäjärjestöä, mutta aktiivisen tiedottamisen tuloksena saatiin 73 järjestöä. Toimihenkilöjärjestöjen kentän tietämys koulutustuesta on nyt erittäin laajaa. Tämä tosin vaikutti myös niin, että budjetoitu tuki ei riittänyt. 7. Otti omalle vastuulleen Asiantuntija kouluttajana -koulutuksen pedagogisen ohjauksen, mikä oli mahdollista henkilöstön osaamistason kohottamisen avulla. Liittojen tilaamia koulutuksia kertyi 127 kappaletta, mikä on ennätyksellisen korkea määrä. Se myös kertoo kouluttajien taitojen arvostuksesta. 8. Siirsi vuoden 2013 puolelle liittojen toiminnan ja koulutusten vaikuttavuuden arviointihankkeen. Jälleen kerran syynä oli resurssipula. Sikke Leinikki ja Merja Hanhela saivat valmiiksi opettajan pedagogiset opinnot joulukuussa Rakensi uuden mallin eri oppilaitosmuotojen väliselle yhteistyölle Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa: vuoden 2012 aikana HUMAKin asiantuntijat ohjasivat TJS Opintokeskuksen opettajaharjoittelijoita, ja yhdessä toteutettiin HUMAKin työntekijöiden osaamisen todentamisen työpajat kaikissa Humakin yksiköissä.

4 4 KEHITTÄMISTOIMINTA VARMISTI LAADUKKAAN TOIMINNAN Vuoden 2012 aikana TJS Opintokeskus: 1. Jatkoi STTK:n kanssa toteutettavaa ESR-työelämäportaalihanketta pätkätyötä tekevien tukemiseksi kokoamalla verkostoa Itsensä työllistävien asema -tutkimukselle. Hankkeessa toteutettiin tutkimuksia (Järvilehto, Hankala) ja tuotettiin julkaisu osaamisperusteisen työtodistuksen kirjoittamisesta. Loppuvuodesta hankkeessa koottiin verkostoa Itsensä työllistävien tilannetta kohentavalle hankkeelle. Hankkeessa tuotetut aineistot ovat sekä TJS:n Opintokeskuksen, STTK:n ja Opin ovi -verkoston verkkosivuilla. 2. Käynnisti ammattiliitto Pron kanssa Osaat! -hankkeen, jonka tavoitteena on rakentaa neljä paikallisten aikuisoppilaitosten ja työpaikkojen yhteistyömalli toimihenkilöiden osaamisen kehittämisen ja elinvoimaisuuden turvaamiseksi ja näin myös elinkeinoelämän muutosvalmiuksien kehittämiseksi. Keväällä kutsuttiin neljän työpaikan edustajat, kolmen aikuisoppilaitosten edustajia ja Ammattiliitto Pro:n edustaja hankkeen käynnistystilaisuuteen. Tilaisuudessa hahmoteltiin eri osapuolien erityistarpeita ja mahdollisuutta panostaa hankkeeseen. Eri tahojen tarpeita vertaamalla ja yhdistämällä laadittiin hankkeelle tavoitteet. Syksyllä 2012 järjestettiin tapaamisia neljässä yrityksessä ja kolmessa oppilaitoksessa suunnitelman mukaan. Kaksi aikuisoppilaitoksen ja yrityksen muodostamaa paria saatiin mukaan jatkamaan keväällä 2013 käynnistyvien koulutusten sisältöjen suunnittelua ja koulutusten pilotointia. 3. Jatkoi toimihenkilökentän historiahankkeen viemistä eteenpäin. Kevään 2012 aikana hankkeelle etsittiin ja löydettiin tutkijat. Tutkijat valittiin siten, että hakijoita pyydettiin toimittamaan ideapaperi siitä, millaiseksi tutkimushanke voisi muodostua. Ideapaperin pyytämisellä haluttiin tarkastella hakijan kykyä hahmottaa suuria tutkimuskokonaisuuksia ja nähdä, millaisesta teoreettisesta ja tutkimuksellisesta viitekehyksestä käsin hakija tarkastelee aihetta.

5 5 Historiatoimikuntaa miellytti hakijoista Anu-Hanna Anttilan ja Ilkka Levän monitieteinen lähestymistapa. Heidän ideapaperissaan laajaa tutkimusaihetta lähestytään valitsemalla muutamia teemoja, joihin tarkastelu kohdistetaan. Kaksi teemaa ulottuu läpi tutkimushankkeen. Näistä toinen käsittelee luokkakysymystä eli sitä miten järjestäytyminen, ammatissa toimiminen ja yhteiskuntaluokka kytkeytyvät toisiinsa. Toinen käsittelee sitä, mitä yhteyksiä on sukupuolitetun työnjaon ja luokkajaon välillä. VTT, dos. Anu-Hanna Anttila VTT, dos. Ilkka Levä Turun yliopiston dosentti Anu- Hanna Anttila on väitellyt teollisuustyöväestön loma- ja vapaa-ajan moraalisäätelystä Suomessa luvuilla. Hänellä on tutkimus- ja julkaisunäyttöjen lisäksi aiempaa kokemusta tutkimushankkeiden vetämisestä. Helsingin yliopiston dosentti Ilkka Levä on väitellyt poliisikulttuurin historiasta. Lisäksi hän tuntee toimihenkihenkilöjärjestöjen historiaa, koska on osallistunut järjestöjen tutkimusprojekteihin, kuten Lääkäriliiton historiahankkeeseen. Tutkijat pääsivät työhön kiinni jo syksyn 2012 aikana. Hankkeelle valmistuivat syksyn aikana lähde- ja aineistokartoitukset sekä niihin perustuva tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelman valmistuminen mahdollistaa pitempiaikaisen tutkimusrahoituksen hakemisen hankkeelle. Syksyn 2012 aikana tutkijat saivat hankkeelle kirjoitettua myös kolme rahoitushakemusta, jotka tosin eivät vielä johtaneet rahoituksen saamiseen. Historiahankkeessa järjestettiin myös kaksi seminaaria. Käynnistysseminaarissa Ostrobotnian juhlasalissa Helsingissä tavoitteena oli sitouttaa toimihenkilökenttää kiinnostumaan tutkimushankkeesta ja tukemaan sen toteutumista mm. antamalla tutkijoille tietoa. Ryhmätyöskentelyä historiahankkeen käynnistysseminaarissa.

6 järjestettiin seminaari järjestölehdille. Tarkoituksena oli tiedottaa hankkeesta sekä solmia suoria kontakteja toimittajien ja tutkijoiden välille. Järjestöjen lehdet ovat erinomainen kanava tavoittaa mahdollisia haastateltavia sekä houkutella järjestöaktiiveja kirjoittamaan kokemuksistaan yhdistystoiminnassa ja edunvalvonnassa. Lehdistöseminaari tuotti tulokseksi mm. artikkelit Akavalainen lehden numeroon 5/2012 ja STTK-lehden numeroon 1/2013. Akavalainen lehden artikkeli löytyy ja STTK-lehden artikkeli ei ole vielä ilmestynyt verkossa. 4. Jatkoi luottamusmiesten ja järjestöaktiivien elämäkertakertomusten keräämistä. Alun perin syksyllä 2011 aloitettua kirjoituskeruuta oli tarkoitus jatkaa toukokuun 2012 loppuun. Kirjoituksia ei kuitenkaan tullut kovin paljon, joten keruun aikaa päätettiin jatkaa vuoden 2012 loppuun asti. Tähän kannusti myös se, että saapuneet kirjoitukset olivat sisällöltään hyvin arvokkaita toimihenkilöliikkeen tutkimuksen kannalta. Kirjoitukset pitivät sisällään tietoa siitä, miltä järjestötoiminta omalla työpaikalla tuntui ja siitä, mikä toiminnassa koettiin erityisen mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Kirjoituksista saatiin tietoa myös siitä, millaiset muutokset työssä oli koettu työelämää, uraa tai järjestön toimintaa jäsentävinä vedenjakajina. Kirjoitusten keruuseen osallistuneiden kesken arvottiin kirjalahjakortteja. Onnettarena toimii Riitta Eerola, kulhoa pitelee Inka Ukkola. Saapuneiden kirjoitusten pohjalta oli tarkoitus aloittaa tutkimuksen tekeminen, mutta kun keruun aikaa jatkettiin vuoden loppuun saakka, myös tutkimuksen käynnistyminen siirtyi tulevaisuuteen. 5. Suunnitelmista poiketen liittojen asiantuntijoiden työhaasteiden vuoksi ei toteuttanut EU-tiedotuksen jatkokehittämisprojektia littojen EWC -toiminnan tukemiseksi. 6. Jatkoi tutkimuspalvelujaan mm. ajankohtaisten seminaarien järjestämisellä, keskusteluun osallistumisella, työelämätutkimus-

7 7 ten seuraamisella ja relevanttien tutkimusten referoinneilla ja varautuu jäsenliittojen tai -yhdistysten koulutus-, jäsenpalvelu-, yms. tarpeiden kartoitusten tekemiseen. Unelmia uudesta työstä hankkeessa teetetyt tutkimukset osaltaan kehittävät myös TJS Opintokeskuksen tutkimuspalveluja. TOIMIHENKILÖVERKOSTON OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Toimihenkilöjärjestöjen henkilöstön osaamisen kehittäminen on noussut TJS Opintokeskuksen yhdeksi keskeiseksi tehtäväksi. Vuoden 2012 aikana TJS Opintokeskus: 1. Jatkoi Oulun yliopiston, VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa Reilu peli -verkoston toimintaa liittojen asiantuntijoiden ja henkilöstön edustajien tukemiseksi työpaikkojen ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa. Kolmannessa vaiheessa vuonna 2012 keskeistä on ollut vahvistaa verkkoyhteisöä ja aktivoida sitä omaehtoiseen toimintaan. Lisäksi on jatkettu verkostosta tiedottamista yhteisön jäsenmäärän kasvattamiseksi. Reilu Peli -verkkokoulutuksia järjestettiin vuoden 2012 aikana yhteensä neljä. Verkostotapaamisia järjestettiin kaksi. Lisäksi toteutettiin kolme pilottikoulutusta, joissa tarjottiin koulutukseen osallistuville mahdollisuus käyttää koulutuksen aikana ja sen jälkeen Reilu Peli verkostoa keskinäiseen vuoropuheluun ja vertaistukeen. Verkoston jäsenet, ammattijärjestötoimijat ja henkilöstön edustajat, ovat tuottaneet uutta tietoa epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisystä ja ristiriitatilanteiden selvittelystä työpaikoilla: Jäsenet ovat käsitelleet jäsenten verkostoon tuomia kiusaamistapauksia ja laatineet blogikirjoituksia eri aiheista, jotka liittyvät työhyvinvointiin, henkiseen työsuojeluun ja lainsäädäntöön. Verkoston oppimisympäristöksi perustetuilta sivuilta löytyy tietoa työyhteisöjen kehittämiseen siten, että työpaikan toiminta, käytännöt ja rakenteet tukevat työyhteisön kykyä ennaltaehkäistä ja ratkoa vakavia ristiriitatilanteita. Yhteisön jäsenten toisilleen tarjoaman vertaistuen avulla on tarkoitus myös lisätä verkostossa jäsenenä olevien henkilöstönedustajien työhyvinvointia. 2. Tuotti liittojen asiantuntijoille Reilu peli 2 Työvälineitä epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen -koulutuksen. Tämä ei toteutunut, sen sijaan suunniteltiin Reilun Pelin ohjaajakoulutus, jonka tavoitteena on kouluttaa liittojen asian-

8 8 tuntijoita ja henkilöstön edustajia käyttämään Reilu Peli menetelmiä omassa työssään. Koulutus toteutetaan vuonna Ei saanut rahoitusta Henkilöstön edustaja kehittäjänä ja Järjestöt työpaikkana -hankkeen tuloksien tuotteistamishankkeelle, joten tuotteistaminen siirtyi vuoden 2013 puolelle. 4. Tuotti neljä sosiaalisen median käyttöön liittyvää Studia generalia -luentoa sekä luennon Suomalaisten palkansaajien työhön ja organisaatioon sitoutuminen ja työhön kohdistuvat odotukset. 5. Suunnitteli uutena Henkisen työsuojelun lainsäädäntö ja valvonta -koulutuksen yhteistyössä aluehallintoviraston tarkastajan ja lakiasiaintoimisto Kasanen & Vuorinen lakimiehen kanssa. Koulutuksen tavoitteena oli, että osallistunut tuntee työsuojelua säätelevät keskeiset lainkohdat; tuntee työsuojelua valvovat ja edistävät organisaatiot sekä eri tahojen roolit ja osaa neuvoa henkilöstön edustajia ja jäsenkuntaa työsuojelun toteuttamiseen ja valvontaa liittyvissä kysymyksissä. 6. Toteutti toisen Akava-akatemiaan kuuluvan Esimiestyö ja tiimin johtaminen järjestöissä koulutuksen, johon osallistui 13 asiantuntijaa. 7. Käynnisti kuudennen Asiantuntija kouluttajana -koulutuksen, jonka toteutuksessa omien kouluttajavoimien käyttö lisääntyi. Koulutukseen osallistui yhteensä 12 henkilöä. Asiantuntija kouluttajana -koulutuksen suorittaneet yhteiskuvassa. Mukana myös TJS:n Leo Junno ja Laura Koskinen. 8. Päätti seitsemännen Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille ja henkilöstön edustajille -koulutuksen ja aloitti kahdeksannen koulutuksen suunnittelun. Uuden, päivitetyn kokonaisuuden aloitti 19 opiskelijaa. Kaiken kaikkiaan tämän koulutuskokonaisuuden on muutaman vuoden aikana suorittanut noin 130 liittojen asiantuntijaa.

9 9 9. Otti vastuulleen Akava-akatemian ja palkansaajakeskusjärjestöjen yhteisen asiamieskoulutuksen lisäksi ETUI -koulutusten suunnittelun, valmistelun ja tiedottamisen. TJS Opintokeskuksen ETUI -vastaava osallistui Zagrebissa Kroatiassa ETUI:n Eduday -tapahtumaan Train for Equality , jossa käsiteltiin Euroopan tilannetta eurooppalaisen ammattijärjestökoulutuksen näkökulmasta ja ETUI:n vuosittaiseen koulutuskokoukseen Train to Act , jossa käsiteltiin opintovuoden koulutusten painopistealueet. 10. Suunnitelmista poiketen Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton liittohallitus ei jakanutkaan Vuoden 2012 Välkky -palkintoa, koska ehdokkaiden kunnioitettavasta työstä huolimatta kukaan ei täyttänyt innovatiivisen toiminnan ehtoja. 11. Haki yhdessä opintokeskusten kanssa Järjestöt lähidemokratian tukena -hankkeelle ESR-rahoitusta, joka myönnettiin. Hanke käynnistyi loppusyksystä, ja TJS Opintokeskuksen tehtävänä on tuottaa koulutusta ja verkkoaineistoa työelämävaikuttamiseen liittyen tulevalle järjestövaikuttamisen internet-sivustolle, joka on suunnattu kansalaisille ja järjestöaktiiveille. Hanke ei sisältynyt vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan. HENKILÖSTÖN OSAAMISVAATIMUKSET TJS Opintokeskuksen toiminnan kehittäminen nousi henkilöstön osaamisesta ja prosessien kehittämisestä. Vuoden 2012 aikana kiinnitettiin huomiota myös henkilöstön työhyvinvointiin, koska se on koetuksella heterogeenisessa ja jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. TJS Opintokeskuksen henkilöstö: 1. Piti osaamisensa ajan tasalla kehityskeskusteluissa sovittujen koulutusten ja entistä kiinteämmän sidosryhmätyöskentelyn avulla. Kaksi henkilöstön edustajaa suoritti opettajan pedagogiset opinnot. Muu henkilöstö kouluttautui mm. seuraavista teemoista: Atk-ohjelmien ja tietojärjestelmäsopimusten päivityskoulutuksiin osallistuttiin 10 kertaa samoin kuin työsuojeluun liittyviin koulutuksiin. Osaamisen tunnistamisen ja E-portfolion käytön seminaareissa kävi kolme henkeä samoin kuin kansainvälisyyteen liittyvissä koulutuksissa. Erilasiin työelämän muutoksia käsitteleviin seminaareihin osallistui kuusi henkeä. Asiantuntija kouluttajana koulutuksen suoritti kaksi henkeä samoin kuin Työlainsäädännön ja Esimies valmentajana koulutukset.

10 10 2. Vahvisti koko organisaation yhteistä oppimista tukemalla mm. sisäistä tiedonvälitystä yhteisen työskentelyalustan kehittämisellä ja mahdollistamalla vertaistuen antamisen säännöllisissä kokemuksenvaihtotilaisuuksissa. 3. Uusi puhelinpalvelujärjestelmänsä ja kehitti sisäisiä palvelujaan lisäämällä eri atk-järjestelmien yhteensovittamista ja järkeistämistä. Asiakkaamme ovat löytäneet sähköiset palvelumme ja ovat niihin tyytyväisiä. Esimerkiksi noin 80 % TJS-tukihakemuksista tulee sähköisesti netin kautta. 4. Seuraa työhyvinvoinnin tilaa kuukausittain henkilökunnan kokousten yhteydessä, joissa käydään keskustelua siitä, mikä on työtilanne ja kunkin jaksamisen tila. Lisäksi työhyvinvointi oli keskeisesti esillä kahdessa koko työyhteisön suunnittelu- ja työhyvinvointiseminaarissa. Vuosi 2012 käynnistettiin esimerkiksi siten, että arvioitiin edellisen syksyn henkisten riskien ja vaarojen toteutumista ja laadittiin työyhteisön toimivuuden tueksi yhteiset pelisäännöt, asiallisen käyttäytymisen ohjeet sekä määriteltiin työhyvinvointiin liittyvät kehittämiskohteet. Näiden toteutumista on seurattu vuoden mittaan. Toisessa seminaarissa henkilöstö laati yhdessä johdon kanssa varhaisen tuen toimintamallin. Malli sisältää kuvauksen niistä merkeistä, jotka kertovat siitä, että joku työyhteisömme jäsenistä on uupumassa. Varhaisen tuen malli ohjaa esimiestä ja henkilöstöä toimimaan tilanteissa, joissa työkyky näyttää selvästi heikenneen tai henkilö on joutunut pitkälle sairauslomalle. Inka Ukkola, Leo Junno ja Sinikka Kling miettimässä varhaisen tuen toimintamallia Turussa kesäkuussa 2012.

11 TJS Opintokeskus Avoin Koulutus Ajankohta Paikkakunta 1 Neuvottelujen käyminen_ Helsinki 2 Valtion luottamusmiesten neuvottelupäivät Tuusula 3 Akavalaisen edunvalvonnan talouspoliittiset lähtökohdat Helsinki 4 Muutoksen johtaminen Helsinki 5 Akava, osaaminen ja työllisyys Helsinki 6 Ammattiyhdistystoiminta ja jäsenpalvelu sosiaalisessa mediassa III Esiintyminen ja vuorovaikutus (ASKO 6) 7.o Helsinki 8 Työntekijän ja työnantajan velvollisuudet (TL8) Helsinki 9 Neuvottelijan sosiaaliset taidot_ Helsinki 10 Työpaikan neuvotteluihin valmistautuminen Helsinki 11 TJS tuki info Helsinki 12 III Esiintyminen ja vuorovaikutus (ASKO 6) 6.oj Helsinki 13 Työoikeuden perusteet (TL8) Helsinki 14 II Ryhmädynamiikka oppimisen välineenä (ASKO 6) 5. oj Helsinki 15 Osaamisen johtaminen Helsinki 16 Työmarkkinaneuvottelujen kokonaisuus_ Helsinki 17 Word ja Excel 2010 tehokoulutus Helsinki 18 II Ryhmädynamiikka oppimisen välineenä (ASKO 6) 4. oj Helsinki 19 Arkistoi olennainen yhdistystieto talteen Helsinki 20 Windows 7 hallinta ja uudet ominaisuudeopetk Helsinki 21 Aktiivinen vaikuttaminen Helsinki 22 Järjestölehtien seminaari Helsinki 23 Kouluttaja verkossa (ASKO 6) 3. oj Helsinki 24 Excel 2010/2007:n perusteiden hallinta taulukkolaskenta tutuksi Helsinki 25 Valtion luottamusmiesten neuvottelupäivät Hämeenlinna 26 Järjestöviestintä sosiaalisessa mediassa Yhdistysavain yhdistyksen kotisivut ja työskentelytila verkossa Helsinki 28 Strateginen esimiestyö Helsinki 29 Tiedottajan tekstit TJS tuki info verkkokoulutusten järjestäjille Helsinki 31 Windows 7 hallinta ja uudet ominaisuudet/opetk Helsinki 32 I Aikuinen oppijana: Oppimisprosessi ja sitä edistävät menetelmät.(asko 6) 2. oj Helsinki 33 TJS tuki info Helsinki 34 Word ja Excel 2007 lomakkeet Helsinki 35 AY liike yhteiskunnallisena vaikuttajana (PSKJ) I Aikuinen oppijana: Oppimisprosessi ja sitä edistävät menetelmät.(asko 6) 1. oj Helsinki 37 Suunnittelupäivät Hämeenlinnassa Hämeenlinna 38 Suunnittelupäivä Turussa Turku 39 Markkinointi ja kurssihallintajärjestelmän esittely Helsinki 40 Henkisestä työstä tietoyhteiskuntaan Helsinki

12 TJS Opintokeskus Avoin Koulutus Ajankohta Paikkakunta 41 Sosiaalinen media työhyvinvoinnin kehittämisessä Helsinki 42 Julkisen sektorin erilliskysymykset (TL7) Helsinki 43 Työhyvinvointikorttikoulutus Helsinki 44 Sosiaalisen median ABC Yhdessä itsellisiä työtaitoja itsensä työllistäjille Helsinki 46 Talouspolitiikka ja yritystalous (PSKJ) Excel 2010 perusteiden hallinta taulukkolaskenta tutuksi Helsinki 48 Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet Mikkeli 49 Immateriaalioikeudet, työelämän tietosuoja ja työsuhdekeksinnöt (TL7) Helsinki 50 Publisher Helsinki 51 Suomalaisten palkansaajien työhön ja organisaatioon sitoutuminen ja työhön kohdistuvat odotukset Helsinki 52 Jäsenen asialla Helsinki 53 Excel 2010 perusteiden hallinta taulukkolaskenta tutuksi Helsinki 54 Valtion luottamusmiesten neuvottelupäivät Ulkomaat 55 Outlook ja PowerPoint 2010 perinteisistä kalvoista esitykseksi Helsinki 56 TJS tuki info Helsinki 57 Outlook ja PowerPoint 2010 perinteisistä kalvoista esitykseksi Helsinki 58 Johtamisvalmennus yhdistysten puheenjohtajille Kuopio 59 Vuosiloma ja työssä poissaolot (TL7) Helsinki 60 Reilu Peli 1 Työvälineitä henkilöstön edustajalle ristiriitatilanteisiin Helsinki 61 Office 2010/2007 käyttöliittymä haltuun Helsinki 62 Työeläkejärjestelmä (TL7) Helsinki 63 Työttömyysturva (TL7) Helsinki 64 Word 2010/2007 tehostamiskurssi Helsinki 65 Kokous ja ryhmätyöskentely verkossa Helsinki 66 TJS tuki info Helsinki 67 Word 2010 ja Office 2010 käyttöliittymä haltuun Helsinki 68 Yt menettelypäivä Helsinki 69 Työmarkkinajärjestelmä ja sopimustoiminta (PSKJ) Työaikalaki ja matka aika (TL7) Helsinki 71 TJS tuki info Helsinki 72 Henkisen työsuojelun lainsäädäntö ja valvonta Helsinki 73 Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet Rovaniemi 74 Tehokasta akavalaista viestintää Helsinki 75 Excel 2010/2007:n perusteiden hallinta taulukkolaskenta tutuksi Helsinki 76 Yhdistysavain yhdistyksen kotisivut ja työskentelytila verkossa Helsinki 77 Yhteistoiminta ja työriitojen käsittelyjärjestelmä (TL7) Helsinki

13 TJS Opintokeskus Avoin Koulutus Ajankohta Paikkakunta 78 Neuvottelijan jaksaminen Helsinki 79 Yhdistystoiminnan koulutusten suunnittelu Helsinki 80 Osaaminen ja kannustavuus hyvinvoinnin rahoituksen turvaajana Helsinki 81 Nuorisotoiminnan kehittäminen Helsinki 82 Neuvottelujen käyminen Helsinki 83 Työsopimus (TL7) Helsinki 84 Suunnittelupäivät Siuntiossa Siuntio Avoimia koulutuksia 84 kpl. Osallistujia 1190 henkilöä.

14 TJS Opintokeskus Tilauskoulutus Aika Paikkakunta 1 Osaaminen näkyväksi Helsinki 2 Esiintymistaitoa ay toimijoille SPJL Toimiston ja hallituksen yhteistyön kehittäminen Hämeenlinna 4 Reilu Peli Työvälineitä henkilöstön edustajalle epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristriitojen selvittämiseen Lappeenranta 5 yhdistyksen toiminnan kehittäminen Kaarina 6 Neuvotteleminen muutoksessa Imatra Imatra 7 Tiimitoiminnan arviointi ja hyvät käytännöt jakoon Helsinki 8 Reilu Peli Epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisy ja ristiriitojen Pori selvittely työpaikalla 9 Miten kouluttaa yt asioista Helsinki 10 Reilu Peli Työvälineitä epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja Pori ristiriitojen selvittelyyn 11 Työvälineitä epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja ristiriitojen Helsinki selvittämiseen asiantuntijalle 12 yhdistyksen tulevaisuusvisio Helsinki 13 Osaamisen tunnistaminen/ YKA Helsinki 14 Neuvotteleminen muutoksessa Oulu Oulu 15 Luottamusmiehen ja esimiesten välinen yhteistyö Helsinki 16 Neuvotteleminen muutoksessa Vantaa Vantaa 17 Esiintymistaitoa ammattiyhdistystoimijoille (SuPer) Helsinki 18 Neuvotteleminen muutoksessa Turku Turku 19 Reilu Peli Työvälineitä esimiehelle epäasiallisen kohtelun Lahti ennaltaehkäisyyn ja ristriitojen selvittämiseen 20 yhdistyksen toiminnan kehittäminen Helsinki 21 Reilu Peli Työvälineitä epasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja Kuopio ristiriitojen selvittämiseen 22 Reilu Peli YTN Järjestösektori Hki Helsinki 23 Luottamusmiesorganisaation toiminnan tehostaminen Tampere 24 Epäasiallinen kohtelu ja työpaikkakiusaaminen Ennaltaehkäisy ja Kirkkonummi tilanteiden selvittely 25 Työssä hankitun osaamisen tunnistaminen Helsinki 26 Ammattiosastojen ja luottamusmiesten toimiva yhteistyö sekä Porvoo roolit paikallisessa edunvalvontatyössä 27 Osaaminen näkyväksi Turku 28 Työhyvinvointi muutoksessa JYTY Turku 29 Neuvottelutaidot Helsinki 30 Työpaikkojen ristiriitojen selvittäminen Oulu 31 Reilu Peli Työvälineitä esimiehelle epäasiallisen kohtelun Mikkeli ennaltaehkäisyyn ja ristriitojen selvittämiseen 32 Reilu Peli STTK Rauma Rauma 33 Työsuojeluvaltuutettu työpaikan kehittäjänä Helsinki 34 yhdistyksen toiminnan kehittäminen Helsinki 35 Työssä jaksaminen Helsinki 36 Aluetoiminnan ja paikallisen edunvalvonnan kehitäminen Turku 37 Ammattijärjestön koulutuksen suunnittelua Helsinki 38 Haastavat vuorovaikutustilanteet työpaikalla

15 TJS Opintokeskus Tilauskoulutus Aika Paikkakunta 39 Osaamisen tunnistaminen luottamushenkilön näkökulmasta Kirkkonummi 40 Reilu Peli Työvälineitä työpaikan ristiriitatilanteisiin Turku 41 Ristiriita ja muutostilanteiden kohtaaminen työyhteisössä Helsinki 42 koulutussuunnittelun haasteet ja TJS yhteistyö Helsinki 43 Reilu Peli Työvälineitä esimiehelle epäasiallisen kohtelun Lappeenranta ennaltaehkäisyyn ja ristriitojen selvittämiseen 44 Yhdistystoiminnan peruskurssi Utajärvi 45 Neuvottelutaito Helsinki 46 Työhyvinvointi ilta Nousu Hki Helsinki 47 Luottamusmies työpaikan kehittäjänä Helsinki 48 Osaaminen näkyväksi / LAL Helsinki 49 Reilu Peli Työvälineitä henkilöstön edustajalle epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristriitojen selvittämiseen Lappeenranta 50 Reilu Peli esittely esimiehille Tampere 51 Reilu Peli Työvälineitä esimiehelle epäasiallisen kohtelun Seinäjoki ennaltaehkäisyyn ja ristriitojen selvittämiseen 52 Rahastonhoitajien syventämiskoulutus Kuopio 53 Reilu Peli Epäasiallinen käyttäytyminen työpaikalla Turku 54 Ammattiosastotoiminnan suunnittelun ja kehittämisen välineet Vantaa 55 Reilu Peli Espoo 56 Pelisääntöjen arviointi ja toimintojen kehittäminen Helsinki 57 yhdistysten yhdistäminen Rauma 58 Reilu Peli toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen työpaikalla Helsinki 59 Wellbeing at Work. What Can We Do in Practice? Espoo 60 Osaamisen tunnistaminen/ YKA Helsinki 61 Osaava yhdistys Helsinki 62 Työajan hallintaa opiskelijajärjestöjen henkilöstölle Helsinki 63 Henkinen työsuojelu Ulkomaat 64 Neuvottelutaidot Helsinki 65 Jaksaminen muutoksessa Hallituksen toiminnan kehittäminen Riihimäki 67 Miten työsuojeluvaltuutettu voi tukea työntekijöitä kiireen Helsinki hallinnassa? 68 Neuvottelutaito ja kokoustekniikka Helsinki 69 Reilu Peli Pori 70 Yhdistysavain koulutus/tehy Pori Pori 71 EWC training and Employees meeting Espoo 72 Miten tehostan paikallista edunvalvontaa Vihti 73 Ulos uraumpikujasta Helsinki 74 Mistä osaaminen rakentuu Helsinki 75 Projektinhallinnan ohjaus Helsinki

16 TJS Opintokeskus Tilauskoulutus Aika Paikkakunta 76 Epäasiallinen kohtelu ja työpaikkakiusaaminen ennaltaehkäisy ja Helsinki tilanteiden selvittäminen 77 Miten käyn palkkauskeskustelun Oulu 78 hallituksen toiminnan kehittäminen Jyväskylä 79 Some koulutus Helsinki 80 Yhdistysvainkoulutus etänä Keuruu 81 Osaamisen tunnistaminen/yty Helsinki 82 Työkaveria ei jätetä DTL Helsinki 83 hallituksen toiminnan kehittäminen Kouvola 84 Aluetoiminnan vaikuttamisen keinoja Kirkkonummi 85 Luottamusmiesorganisaation toiminnan tehostaminen Tampere 86 Hyvä kohtelu työpaikoilla Jaksaminen muutoksessa Mikkeli 88 Muutosvalmennus, Mänttä Ruovesi Tampere 89 fasilitointi/lal Helsinki 90 Pelisääntöjen arviointi ja toimintojen kehittäminen Helsinki 91 Reilu Peli STTK Etelä Pohjanmaa Seinäjoki 92 Vuorovaikutus ja neuvottelutaidoista STTK:n opiskelijoille Helsinki 93 Yhdistysviestinnän työpaja Vantaa 94 Alkioseminologien yhteistyön kehittäminen ja pelisäännöt Laukaa 95 Reilu Peli Työvälineitä työpaikan ristiriitatilanteisiin Jyväskylä 96 Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet\jyty Turun aluetoimisto Turku 97 Hallituksen ja toimihenkilöiden strategiaseminaari Helsinki 98 Reilu Peli Työvälineitä työpaikan ristiriitatilanteisiin Pori 99 Ajankäytön hallinta Helsinki 100 Reilu Peli koulutus Rauma 101 Kokous ja nuorisotoiminnan koulutus Helsinki 102 viestinnän merkitys luottamusmiehen toiminnassa Helsinki 103 Jaksaminen ja työsuojelutoiminnan kehittäminen Helsinki 104 Reilu Peli Työvälineitä työpaikan ristiriitatilanteisiin Helsinki 105 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivät, Tampere Muutosvalmennuskoulutus 106 Reilu Peli Työvälineitä työpaikan ristiriitatilanteisiin Tampere 107 Järjestötoimijan osaamiskartoitus Helsinki 108 Neuvottelutaitoja luottamusmiehille Riihimäki 109 yhdistyksen toiminnan kehittäminen Vantaa 110 Tuloksellinen neuvottelu Vantaa 111 hallituksen toiminnan kehittäminen Neuvottelutaitoja luottamusmiehille Helsinki 113 hallituksen toiminnan kehittäminen Helsinki 114 Vuorovaikutus ja palaute mentoroinnissa Helsinki 115 Hallituksen toiminnan kehittäminen Porvoo 116 toimiva hallitus Helsinki 117 Työpaikkatoiminnan kehittäminen Helsinki 118 osaava hallitus Helsinki

17 TJS Opintokeskus Tilauskoulutus Aika Paikkakunta 119 Ammattiosaston hallitustyöskentelyn tehostaminen Mikkeli 120 Sosiaalisen median koulutuspäivä Jyty Vaasa Vaasa 121 Hallituksen ja toimihenkilöiden strategiaseminaari Helsinki 122 Osaava yhdistys Jyväskylä 123 Tiimityöskentelyn kehittäminen Helsinki 124 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivät, Joensuu Muutosvalmennuskoulutus 125 Rahastonhoitajan talouskoulutus/iol Keuruu 126 Uusien hallituksen jäsenten perehdyttämispäivä Helsinki 127 Reilu Peli toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen työpaikalla Helsinki Tilauskoulutuksia 127 kpl. Osallistujia 3179 henkilöä.

18 TJS Opintokeskus Hankkeen koulutus Aika Paikkakunta 1 Reilu Peli asiantuntijaverkoston verkkoseminaari: Dialogissa on Helsinki voimaa 2 Tiedonsaanti työnantajalta ja hyvä neuvottelukulttuuri Vuokratyö ja sen sääntely Helsinki /Reilu Peli asiantuntijaverkoston verkkoseminaari: Helsinki Työkykyarviointi kenelle, miten ja mitä sitten? 5 Oman osaamisen tunnistaminen Joensuu Joensuu 6 Oman osaamisen tunnistaminen Tornio Tornio 7 Tekijänoikeudet, miksi ay liikkeen kannattaa kiinnostua niistä? Helsinki 8 Työn teettämisen uudet muodot ja osaaminen Tampere 9 Oman osaamisen tunnistaminen Jyväskylä Jyväskylä 10 Työn teettämisen uudet muodot ja osaaminen Helsinki 11 Oman osaamisen tunnistaminen Helsinki II Helsinki 12 Oman osaamisen tunnistaminen Helsinki I Helsinki 13 Oman osaamisen tunnistaminen Turku Turku 14 Paikallinen sopiminen Helsinki 15 Vuokratyöntekijät huono osaisiako? Helsinki 16 Oman osaamisen tunnistaminen Kuopio Kuopio 17 Osaamisen tunnistaminen Joensuu 18 Osaat! hankkeen käynnistämiskokous Helsinki 19 Kuka omistaa tekijänoikeudet? Uusista edunvalvonnan haasteista Helsinki esimerkkinä toimittajien taistelut 20 Reilu Peli asiantuntijaverkoston verkkoseminaari: Työkyvyn Helsinki hallinta ja varhainen tuki 21 Järjestötoiminnan johtaminen ja pätkätyö/hankekoulutus Helsinki 22 Sihteerinä järjestössä Helsinki 23 Reilu Peli asiantuntijaverkoston verkkoseminaari: Kokemuksiani työsuojeluvaltuutetun tehtävästä Helsinki Hankekoulutuksia 23 kpl Osallistujia 457 henkilöä.

19 Sija Liitto Keskusjärjestö Tunnit 2012 Tunnit 2011 Tunnit Ero Ammattiliitto Pro ry STTK Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry Akava Tehy ry STTK Palkansaajajärjestö Pardia ry STTK Suomen lähi ja perushoitajaliitto SuPer ry STTK Julkis ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry STTK Suomen Lääkäriliitto ry Akava Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry Akava Julkisalan Koulutettujen Neuvottelujärjestö Juko ry Akava Akavan Erityisalat ry Akava Uusi Insinööriliitto UIL ry Akava KTK Tekniikan Asiantuntijat ry Akava Suomen Ekonomiliitto SEFE ry Akava Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry STTK Suomen Lakimiesliitto ry Akava Päällystöliitto ry Akava Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry Akava Vakuutusväen Liitto VvL ry STTK Ylemmät Toimihenkilöt YTN De Högre Tjänstemännen Akava Nordea Unioni Suomi Ry STTK Suomen Farmasialiitto SFL ry Akava Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Akava Upseeriliitto ry Akava Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry STTK Akava ry Akava Suomen Psykologiliitto ry Akava Kirkon alat ry STTK Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL ry Akava Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry Akava Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. Akava Suomen Eläinlääkäriliitto ry Akava Suomen Hammaslääkäriliitto ry Akava YTY & Valmentajat Akava Tradenomiliitto ry Akava METO Metsäalan Asiantuntijat ry STTK Vakava ry Akava Tekniikka ja Terveys KTN ry Akava Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto YKL ry Akava Meijerialan Ammattilaiset MVL ry STTK Mediaunioni MDU ry STTK Agronomiliitto ry Akava Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry Akava Yhteiskunta alan korkeakoulutetut ry Akava Liiketalouden liitto LTA ry STTK Tieteentekijöiden liitto ry Akava Metsänhoitajaliitto ry Akava Suomen Puheterapeuttiliitto ry Akava Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry Akava Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Akava Suomen Työterveyshoitajaliitto ry Akava Suomen Palomiesliitto SPAL ry STTK Suomen erityiskasvatuksen liitto ry Akava Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIA ry STTK Suomen Konepäällystöliitto ry STTK Liittojen lkm Tunnit 2012 Tunnit 2011 Tunnit Ero Akava yhteensä: , STTK yhteensä: , TJS yhteensä: , Yhteensä: , Sija Kpl 2012 Kpl 2012 Kpl 2011 Kpl 2011

VAUHDIKKAAN KEHITTÄMISTYÖN JA HIIPUVAN TALOUDEN RISTIVEDOSSA

VAUHDIKKAAN KEHITTÄMISTYÖN JA HIIPUVAN TALOUDEN RISTIVEDOSSA VUOSIKERTOMUS 2013 VAUHDIKKAAN KEHITTÄMISTYÖN JA HIIPUVAN TALOUDEN RISTIVEDOSSA Toimihenkilöjärjestön Sivistysliiton ja TJS Opintokeskuksen vuotta 2013 kuvaa mainiosti ristiveto: toisaalta tehtiin hyvää

Lisätiedot

Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen > Käsikirja > Koulutukset > Verkosto 1 Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn

Lisätiedot

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos 26.11.2014 Neuvottelutulos TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 24.-25.3. Yksityissektorin neuvottelupäivät Super 12.-13.11.

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus 2016. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 28.10.2015 Neuvottelutulos

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus 2016. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 28.10.2015 Neuvottelutulos 28.10.2015 Neuvottelutulos Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus 2016 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät SuPer 5.-6.4. Yksityissektorin neuvottelupäivät SuPer

Lisätiedot

TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2012

TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2012 18.11.2011 TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2012 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 20.-21.3. Yksityisen sektorin neuvottelupäivät

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

TSN:n luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät

TSN:n luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Ammattiyhdistyskoulutukset sosiaalipalvelualalla 2014 Ohessa ovat palkanmaksun piiriin hyväksytyt ammattiyhdistyskurssit, joista on sovittu sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöjen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN EDUSTAJILLE SUUNNATUT KOULUTUKSET 2015

HENKILÖSTÖN EDUSTAJILLE SUUNNATUT KOULUTUKSET 2015 HENKILÖSTÖN EDUSTAJILLE SUUNNATUT KOULUTUKSET 2015 (luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, yt-edustajat ym.) ESIINTYMIS- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT 25.2.2015 Oulu. Ilmoittautuminen 28.1. mennessä. 5.11.2015

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 5

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 5 Luottamusmieskoulutus KoHo/Tehy Vantaa 7.-9.3. Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (4/15) KoHo/Tehy Helsinki 11.-13.1. Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/16) KoHo/Tehy Helsinki 15.-17.2. Luottamusmiesten

Lisätiedot

Yksityisen terveyspalvelualan ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2014. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät 13.11.2013

Yksityisen terveyspalvelualan ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2014. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät 13.11.2013 13.11.2013 Yksityisen terveyspalvelualan ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2014 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 1.-2.4. Yksityissektorin neuvottelupäivät Super 13.-14.11.

Lisätiedot

Tehy ry KUNTASEKTORIN AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2014 11.11.2013

Tehy ry KUNTASEKTORIN AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2014 11.11.2013 Luottamusmieskoulutus Tehy Helsinki 12.-14.2. Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/14) Tehy Helsinki 24.-26.3. Luottamusmiesten perusopinnot 2-jakso (1/14) Tehy Vantaa 22.-24.9. Luottamusmiesten perusopinnot

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 21.11.2016 tarkistettu ja korjattu Yksityisen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2017 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit,

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2013. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät 22.10.

TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2013. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät 22.10. 22.10.2012 TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2013 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 19.-20.3. Yksityisen sektorin neuvottelupäivät

Lisätiedot

Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri 2013 Toimihenkilöbarometri 2013 Seppo Nevalainen 2 7. 11. 2 0 1 3 Vastanneet jäsenliitoittain Yhteensä N = 1288 Miehet N = 307 Naiset N = 979 Naisten osuus, % Vastausprosentti Painokerroin Ammattiliitto PRO

Lisätiedot

Osastojen sihteerien, jäsensihteerien ja urheiluvastaavien koulutuspäivät 1 pv

Osastojen sihteerien, jäsensihteerien ja urheiluvastaavien koulutuspäivät 1 pv Koulutus 2016 VML:n järjestämät koulutukset Puheenjohtajapäivät 2 pv Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen koulutuspäivät 2 pv Osastojen sihteerien, jäsensihteerien ja urheiluvastaavien koulutuspäivät

Lisätiedot

Muutokset hyväksyttyyn vuoden 2015 ay-koulutukseen/ JUKO ry

Muutokset hyväksyttyyn vuoden 2015 ay-koulutukseen/ JUKO ry Yleiskirjeen 8/2015 liite 1 Muutokset hyväksyttyyn vuoden 2015 ay-koulutukseen/ JUKO ry JUKO 23. 24.4. peruutettu Tampere Plm- peruskurssi JUKO JUKO 7.-8.5. peruutettu Hämeenlinna Yhteistoimintakurssi

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on noin 610 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Yksityinen sosiaalipalveluala. Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 26.11.2009 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA

Yksityinen sosiaalipalveluala. Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 26.11.2009 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 26.11.2009 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 2 kpl - Luottamusmieskurssi

Lisätiedot

Vuosikertomus TJS Opintokeskus tuki liittojen asiantuntijoiden osaamisen kehittämistä

Vuosikertomus TJS Opintokeskus tuki liittojen asiantuntijoiden osaamisen kehittämistä VUOSIKERTOMUS 2016 Vuosikertomus 2016 Vuoden 2016 aikana TJS Opintokeskuksen vision mukainen toiminta luotettavana ja asiantuntevana kehittämiskumppanina alkoi näyttää tuloksellisuuttaan: Työelämän haasteisiin

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTA- MUSMIES- Jyty ry 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 Jyty ry 18.1. 15.2. Verkkokurssi Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi

Lisätiedot

Yleiskirjeen 3/2016 liite 1 Muutokset hyväksyttyyn vuoden 2016 ay-koulutukseen / JUKO (KTK ry) Järjestäjä Ent. aika Uusi aika Ent. paikka Uusi paikka Kurssin nimi MUUTOKSET: JUKO 10. 11.3. 3. 4.3. Oulu

Lisätiedot

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Finanssialan Keskusliitto ja Vakuutusväen Liitto ovat sopineet vuoden 2012 palkalliset koulutukset. Oikeus osallistua koulutukseen määräytyy vakuutusalan

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2 Luottamusmieskoulutus Johdantokurssit 18.1. - 22.1. JHL-opisto, Helsinki Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 30.5. - 3.6. JHL-opisto, Helsinki Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv

Lisätiedot

TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006

TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Luottamusmieskoulutus Tehy 18.1.-20.1. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 2-jakso (1/05) Tehy 26.-28.4. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (1/05)

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN JA AMMATTIOSASTOJEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUSKYSELY

TYÖPAIKKOJEN JA AMMATTIOSASTOJEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUSKYSELY TYÖPAIKKOJEN JA AMMATTIOSASTOJEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOULUTUSKYSELY SEL:n valtakunnallinen pääluottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja ammattiosastojen puheenjohtajien tapaaminen 20.10.2017 Lea Väänänen

Lisätiedot

28.11.2012 Yleiskirjeen 16/2012 liite 4

28.11.2012 Yleiskirjeen 16/2012 liite 4 Kunta-alan Unioni/ JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2013 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2013 LUOTTAMUSMIESKOULUTUS 14.01. 18.01. Raasepori Edunvalvonnan

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTAMUSMIES- KOULUTUS 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 18.1. Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi 15.2. Verkkokurssi 26.

Lisätiedot

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut TTK kouluttaa www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut Päivi Rauramo 2010 Ristiriidoista ratkaisuihin Koulutuksessa perehdytään ristiriitojen syntyyn ja ihmisten erilaisuuteen, ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

KTV RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Kunta-alan ammattiliitto KTV ry (JHL-Julkisten ja hyvinvointialojen liitto)

KTV RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Kunta-alan ammattiliitto KTV ry (JHL-Julkisten ja hyvinvointialojen liitto) KTV RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Kunta-alan ammattiliitto KTV ry (JHL-Julkisten ja hyvinvointialojen liitto) Luottamusmieskoulutus JHL " 16.-20.1. KarjaaL Luottamusmiestiedon peruskurssi, 5

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 36 jäsenjärjestöä, joissa on noin 613 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008

TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 KT 1 TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 Luottamusmieskoulutus Tehy 14.-16.4. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (3/07) Tehy 4.-6.2. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/08)

Lisätiedot

YT:T PÄÄTTYIVÄT MITÄ NYT TAPAHTUU? Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa?

YT:T PÄÄTTYIVÄT MITÄ NYT TAPAHTUU? Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa? 2.3.2017 Kuinka ammattiliittosi auttaa tässä tilanteessa? Jukolaisia liittoja sinua varten Agronomiliitto Akavan Erityisalat Insinööriliitto Luonnontieteiden Akateemisten Liitto Metsänhoitajaliitto Opetusalan

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 31/2016 liite 5 1 (13)

KT Yleiskirjeen 31/2016 liite 5 1 (13) KT Yleiskirjeen 31/2016 liite 5 1 (13) Luottamusmieskoulutus Vantaa 24. 26.1. Luottamusmiesten perusopinnot, 3. jakso (4/2016) Vantaa 13. 15.2. Luottamusmiesten perusopinnot, 1. jakso (1/2017) Helsinki

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 6.11.2015

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 6.11.2015 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2016 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 01.02. 05.02. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Neuvottelutulos

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Neuvottelutulos 7.11.2016 Neuvottelutulos Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus 2017 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät SuPer 29.-30.3. Yksityissektorin neuvottelupäivät

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 5

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 5 Jyty ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009 Luottamusmieskoulutus 18.12.2008 1 (8) Jyty 20. 21.1. Tampere LM-teemakurssi, KVTES maatalousala Jyty 22. 23.1. Tampere LM-teemakurssi, neuvottelutaito Jyty

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT Teknologiateollisuus ry Tietotekniikan palvelualan koulutustarjonta 2015 Tietoalan toimihenkilöt ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT Luottamusmiesten perusopinnot on suunnattu

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 1 (8) JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 Luottamusmieskoulutus Jyty ry 19. 20.1. Kuopio Luottamusmiesten perusopinnot I Jyty ry 26. 27.1. Jyväskylä LM teemakurssi, KVTES maatalousala Jyty ry

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 20.11.2014

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 20.11.2014 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK - SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2015 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 26.01. 30.01. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien huippukokous

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien huippukokous Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien huippukokous 1.9.2017 M I K K E L I, K U L T T U U R I T A L O T E M P O H E N K I L Ö S T Ö N P U H E E N V U O R O A N N I PA N U L A - O N T T O - S U U R O N E N,

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 11.11.2013

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 11.11.2013 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2014 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 20.01. 22.01. Rakennusliitto 1. jakso (Tampere,

Lisätiedot

2012 ASKELia OSAAMISEEN

2012 ASKELia OSAAMISEEN 2012 ASKELia OSAAMISEEN ASKELia OSAAMISEEN Jyty tarjoaa vuonna 2012 monipuolista ja laadukasta koulutusta kaikille jäsenilleen. Hyvä ja tehokas edunvalvonta edellyttää monipuolista osaamista ja ajankohtaista

Lisätiedot

KT 3.12.2014 Yleiskirjeen 14/2014 liite 2

KT 3.12.2014 Yleiskirjeen 14/2014 liite 2 Luottamusmieskoulutus Johdantokurssit /JHL ry 12.1. - 16.1. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv /JHL ry 1.6. - 5.6. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv /JHL ry 23.3. - 25.3. Edunvalvonnan

Lisätiedot

17.12.2010. JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS JHL ry 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi, 5 pv

17.12.2010. JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS JHL ry 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi, 5 pv 1 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2011 JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2017 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14)

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14) KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14) Luottamusmieskoulutus 16.1. 20.1. 20.3. 22.3. 18.9. 20.9. 13.11. 15.11. 11.12. 13.12. 23.1. 27.1. 6.3. 10.3. 15.5. 19.5. 25.9. 29.9. 20.11. 24.11. 13.2. 17.2. 8.5.

Lisätiedot

Akavan jäsenjärjestöt ja jäsenmäärät

Akavan jäsenjärjestöt ja jäsenmäärät Akavan jäsenjärjestöt ja jäsenmäärät 1.1.2017 Agronomiliitto 5 964 Akavan Erityisalat 26 581 Akavan sairaanhoitajat ja TAJA 1 519 Akavan Yleinen Ryhmä AYR 739 Diakoniatyöntekijöiden Liitto Dtl 1 753 DIFF

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 2

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 2 Juko ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009 Luottamusmieskoulutus 18.12.2008 1 (5) JUKO 29. 30.1. Tampere Pääluottamusmiesten peruskurssi JUKO 26. 27.3. Seinäjoki Pääluottamusmiesten peruskurssi JUKO

Lisätiedot

KAIKKIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMINEN TASA-ARVO JOUSTAVUUS LUOTTAMUS TOIMEENTULOON RIITTÄVÄ PALKKA KOHTUULLISET TULOEROT

KAIKKIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMINEN TASA-ARVO JOUSTAVUUS LUOTTAMUS TOIMEENTULOON RIITTÄVÄ PALKKA KOHTUULLISET TULOEROT KAIKKIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMINEN TASA-ARVO JOUSTAVUUS LUOTTAMUS TOIMEENTULOON RIITTÄVÄ PALKKA KOHTUULLISET TULOEROT YHDENVERTAISUUS ENNAKKOLUULOTTOMUUS TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK 7 Liksaa ja laatua!

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 15.11.2010

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 15.11.2010 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2011 Luottamusmiesten peruskurssi (5 pv, 3 pv, 3+2 pv) 1. 24.01. 28.01. Auto- ja Kuljetusalan

Lisätiedot

TJS Opintokeskus tukee järjestöjen. Edellytykset TJS-tuen saamiselle

TJS Opintokeskus tukee järjestöjen. Edellytykset TJS-tuen saamiselle TJS-tukiohje 2016 TJS Opintokeskus tukee järjestöjen koulutustoimintaa TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka perustehtävänä on tukea liittojen, yhdistysten,

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

Koulutuskalenteri syksy 2013 - kevät 2014

Koulutuskalenteri syksy 2013 - kevät 2014 Akavaakatemia Koulutuskalenteri syksy 2013 - kevät 2014 Akava-akatemia 1 Sisältö Johdanto: Akava-akatemian 5. toimintakausi 3 1 Perehdyttämiskoulutus 4 Perehdyttämiskoulutuksen aikataulu 4 Akava keskusjärjestö

Lisätiedot

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Seinäjoen Lääkäritalo Yksityinen täyden palvelun lääkärikeskus Etelä- Pohjanmaalla, Seinäjoella Ammatinharjoittajien vastaanotot Työterveyshuolto

Lisätiedot

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 KT 1 JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 Luottamusmieskoulutus Jyty ry 16. 17.1. Seinäjoki Luottamusmiesten perusopinnot I Jyty ry 23. 24.1. Vasa FM grundutbildning I Jyty ry 25.1. Rovaniemi Luottamusmiesten

Lisätiedot

Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja?

Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja? Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja? 17.3.2015 Suomi ja Työtulevaisuus Jari Syrjälä Henkilöstöjohtaja Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme

Lisätiedot

Työelämäasioiden edunvalvonnasta

Työelämäasioiden edunvalvonnasta Työelämäasioiden edunvalvonnasta - työhyvinvointi ja konfliktit Työelämäasiamies Marjatta Pitkänen OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ ry 7.3.2008 TYHY edunvalvonta / mapi 1 Työelämäasioiden edunvalvonta >

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT Luottamusmiesten perusopinnot on suunnattu ensisijaisesti vasta valituille luottamusmiehille. Koulutus soveltuu myös pidempään tehtävässä toimineelle luottamusmiehelle, joka

Lisätiedot

Opintokeskusten henkinen työsuojelutyö

Opintokeskusten henkinen työsuojelutyö Opintokeskusten henkinen työsuojelutyö Päivi Lohi-Aalto Kuva: Pia Westerholm TJS Opintokeskus AKAVAn ja STTK:n yhteinen palveluorganisaatio, joka tarjoaa koulutus-, kehittämis- ja kulttuuripalveluja jäsenliitoille

Lisätiedot

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL 18.11.2016 Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

28.11.2013 Yleiskirjeen 18/2013 liite 4

28.11.2013 Yleiskirjeen 18/2013 liite 4 Kunta-alan Unioni 13.1. 17.1. JHL-opisto, 24.3. 26.3. JHL-opisto, 2.6. 4.6. JHL-opisto, 25.8. 27.8. JHL-opisto, 8.12. 10.12. JHL-opisto, 27.1. 31.1. JHL-opisto, 3.3. 7.3. JHL-opisto, 7.4. 11.4. JHL-opisto,

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2017 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 30.01.-03.02. Paperiliitto 2. 30.01.-03.02.

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

KT 3.12.2014 Yleiskirjeen 14/2014 liite5

KT 3.12.2014 Yleiskirjeen 14/2014 liite5 TEHY RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2015 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS V 2015 JÄRJESTÄJÄ PAIKKA AIKA KURSSI Luottamusmieskoulutus KoHo/Tehy Vantaa 12.-14.1. Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (5/14)

Lisätiedot

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Moniosaaja -valmennus Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) hankkeen työelämäosaamista

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Työturvallisuuskeskus Koulutus- ja kehittämis- ja palveluorganisaatio Työhyvinvoinnin, yhteistoiminnan, tuloksellisuuden

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Pohjola Terveys Oy Työhyvinvointipalvelut vastaava työpsykologi Sabina Brunou Millaista työhyvinvointia tavoittelemme tämän päivän työelämässä? Tavoitteena työntekijöiden

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13)

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13) KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13) EK - SAK -KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2010 Luottamusmiesten peruskurssi (5 päivää ja 3 päivää) 1. 25.01. 29.01. Yleinen 2. 01.02. 05.02. Kemianliitto

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

KILJAVAN OPISTON KURSSiKALENTERI 2015

KILJAVAN OPISTON KURSSiKALENTERI 2015 KILJAVAN OPISTON KURSSiKALENTERI 2015 Ota talteen! Runsaasti työelämän kehittämiseen, edunvalvontaan ja erilaisia harrastustoimintaan liittyviä koulutuksia. Ilmoittaudu heti! KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2015

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Kehitetään työhyvinvointia yhdessä TTK Työhyvinvointipalveluista tukea Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Mitä hyötyä? Hyöty on osoitettu tutkimuksin ja kehittämishankkeissa Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Tutustu työelämään ja tienaa - kesäharjoittelumallissa 2014-2016 mukana olevat EK:n jäsenliittojen työehtosopimusalat

Tutustu työelämään ja tienaa - kesäharjoittelumallissa 2014-2016 mukana olevat EK:n jäsenliittojen työehtosopimusalat 1 22.4.2015 Tutustu työelämään ja tienaa - kesäharjoittelumallissa 2014-2016 mukana olevat EK:n jäsenliittojen työehtosopimusalat 1. Apteekkien Työnantajaliitto (Kaupan liitto) Palvelualojen PAM Apteekkien

Lisätiedot

Kurssi Ajankohta Sisältö Kohderyhmä Ajankohtaista työlainsäädäntö Luottamusmieskurssi 1 pv. lm, tsv, varat (ei mahd. toteudu) läpikäyntejä

Kurssi Ajankohta Sisältö Kohderyhmä Ajankohtaista työlainsäädäntö Luottamusmieskurssi 1 pv. lm, tsv, varat (ei mahd. toteudu) läpikäyntejä LIITTO Kurssi Ajankohta Sisältö Kohderyhmä Ajankohtaista työlainsäädäntö Luottamusmieskurssi 1 pv ja työehtosopimusaiheita, -varauksia 2 kpl lm, tsv, varat (kevät/syksy) luottamusmiestapausten (ei mahd.

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

KOULUTUS JYTYSSÄ 2016 OPPIMISEN OSUMIA

KOULUTUS JYTYSSÄ 2016 OPPIMISEN OSUMIA KOULUTUS JYTYSSÄ 2016 OPPIMISEN OSUMIA 1 SISÄLTÖ KOULUTUSVUOSI 2016 AMMATILLISET OPINTOPÄIVÄT...6 YHTEISTYÖJÄSENYHDISTYKSIEN AMMATILLISET OPINTOPÄIVÄT...6 ALUEIDEN VIIKONLOPPUKURSSIT... 7 LUOTTAMUSMIESTEN

Lisätiedot