RAUHALLISEN, LAADUKKAAN KASVUN VUOSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUHALLISEN, LAADUKKAAN KASVUN VUOSI"

Transkriptio

1 1 RAUHALLISEN, LAADUKKAAN KASVUN VUOSI Vuotta 2012 leimasi niin koulutusten määrissä kuin toimintojen ja koulutuspalvelujen kehittämisessäkin rauhallinen, laadukas kasvu. Laadukkuus syntyi mm. sekä henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden verkostomaisen työtavan tuloksena että sähköisten palvelujen laajapohjaisesta soveltamisesta. Rauhallisuuden taustalla oli ennen muuta niukat resurssit: kansalliset ja kansainväliset taloudelliset haasteet tuntuivat vähenevinä hankerahoituksina ja Opetus- ja kulttuuriministeriön niukkenevina avustuksina, mikä vähensi mahdollisuutta palkata lisätyövoimaa.

2 2 TOIMINTASUUNNITELMANSA MUKAAN VUONNA 2012 TJS OPINTOKESKUS: 1. Tuotti kaikille avoimena tarjontana 20 yhdistystoimintaa ja 23 paikallista edunvalvontaa tukevaa koulutusta, 14 atk -kurssia, kahdeksan sosiaalisen median käyttöä yhdistystoiminnassa vahvistavaa koulutusta ja 19 työelämää tukevaa koulutusta. Uutuudeksi suunniteltu englanninkielinen pilottikoulutus kansainvälisten yhtiöiden tilinpäätösten lukutaidon lisäämiseksi ei toteutunut resurssipulan vuoksi. Osallistujia avoimissa koulutuksissa oli n Tilauskoulutuksia toteutettiin 127, ja niihin osallistui n henkeä. Hankkeissa toteutettiin 23 koulutustilaisuutta, joihin osallistui noin 500 henkeä. 2. Jatkoi yhdistystoimintaa tukevien koulutusten verkostomaista suunnittelua ja arviointia toimihenkilökentän koulutusvastaavien kanssa, jotta ko. koulutukset voitaisiin järjestää taloudellisesti järkevämmin ja jotta ne pystyisivät nopeammin vastaamaan järjestökentän muutosten tuomiin haasteisiin. Yhteisen suunnittelun tuloksena täsmennettiin TJS Opintokeskuksen tiedotusprosessia sekä määriteltiin niitä jäsenistöön, työpaikkoihin ja yhdistystoimintaan kohdistuvia muutospaineita, joihin koulutuksissa pitäisi antaa Jani Huhtamella ja Irmeli Puntari kehittämässä TJS:n koulutuksia. tukea. Nämä määrittelyt mahdollistivat koulutusten laadullisen kehittämisen. Liitot sitoutuivat aktiivisemmin myös kertomaan TJS:n toiminnasta omissa julkaisuissaan. Vuoden 2012 aikana eniten juttuja (5 kpl) oli osaamisen todentamisesta ja historiahankkeesta. Reiluun Peliin liittyi jutuista kolme. Yksittäisiä juttuja oli Vuoden Välkystä, Unelmia uudesta työstä -hankkeesta sekä yksittäisistä koulutuksista. 3. Suunnitteli ja käynnisti Luottamusmiesten mentorointiohjelman yhteistyössä Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö YTN:n kanssa. Ohjelma sisälsi teknologiateollisuuden luottamusmiehille kuusi ohjattua vertaistukitapaamista, joista ensimmäisessä mää-

3 3 riteltiin ohjelman sisältö. Vuoden 2012 aikana toteutettiin kolme tapaamista. Hanke päättyy keväällä Tuotti Opetushallituksen opintosetelirahoituksella urakoulutuksia epävarmoilla työmarkkinoilla toimiville. Uutena tuotteena kehitettiin koulutusta itsensä työllistäville. 5. Joutui siirtämään yhdistysten tiedottajien oppaan tuottamisen aikaan, jolloin henkilöstöresurssit riittävät paremmin. Saman syyn vuoksi siirrettiin puheenjohtajaoppaan julkistamista vuoden 2013 puolelle. 6. Järjesti TJS-tuen hakijoille TJS -tuki-infoja lähi- tai verkko-opetuksena kuusi kertaa. Tavoitteena oli saada viisi uutta käyttäjäjärjestöä, mutta aktiivisen tiedottamisen tuloksena saatiin 73 järjestöä. Toimihenkilöjärjestöjen kentän tietämys koulutustuesta on nyt erittäin laajaa. Tämä tosin vaikutti myös niin, että budjetoitu tuki ei riittänyt. 7. Otti omalle vastuulleen Asiantuntija kouluttajana -koulutuksen pedagogisen ohjauksen, mikä oli mahdollista henkilöstön osaamistason kohottamisen avulla. Liittojen tilaamia koulutuksia kertyi 127 kappaletta, mikä on ennätyksellisen korkea määrä. Se myös kertoo kouluttajien taitojen arvostuksesta. 8. Siirsi vuoden 2013 puolelle liittojen toiminnan ja koulutusten vaikuttavuuden arviointihankkeen. Jälleen kerran syynä oli resurssipula. Sikke Leinikki ja Merja Hanhela saivat valmiiksi opettajan pedagogiset opinnot joulukuussa Rakensi uuden mallin eri oppilaitosmuotojen väliselle yhteistyölle Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa: vuoden 2012 aikana HUMAKin asiantuntijat ohjasivat TJS Opintokeskuksen opettajaharjoittelijoita, ja yhdessä toteutettiin HUMAKin työntekijöiden osaamisen todentamisen työpajat kaikissa Humakin yksiköissä.

4 4 KEHITTÄMISTOIMINTA VARMISTI LAADUKKAAN TOIMINNAN Vuoden 2012 aikana TJS Opintokeskus: 1. Jatkoi STTK:n kanssa toteutettavaa ESR-työelämäportaalihanketta pätkätyötä tekevien tukemiseksi kokoamalla verkostoa Itsensä työllistävien asema -tutkimukselle. Hankkeessa toteutettiin tutkimuksia (Järvilehto, Hankala) ja tuotettiin julkaisu osaamisperusteisen työtodistuksen kirjoittamisesta. Loppuvuodesta hankkeessa koottiin verkostoa Itsensä työllistävien tilannetta kohentavalle hankkeelle. Hankkeessa tuotetut aineistot ovat sekä TJS:n Opintokeskuksen, STTK:n ja Opin ovi -verkoston verkkosivuilla. 2. Käynnisti ammattiliitto Pron kanssa Osaat! -hankkeen, jonka tavoitteena on rakentaa neljä paikallisten aikuisoppilaitosten ja työpaikkojen yhteistyömalli toimihenkilöiden osaamisen kehittämisen ja elinvoimaisuuden turvaamiseksi ja näin myös elinkeinoelämän muutosvalmiuksien kehittämiseksi. Keväällä kutsuttiin neljän työpaikan edustajat, kolmen aikuisoppilaitosten edustajia ja Ammattiliitto Pro:n edustaja hankkeen käynnistystilaisuuteen. Tilaisuudessa hahmoteltiin eri osapuolien erityistarpeita ja mahdollisuutta panostaa hankkeeseen. Eri tahojen tarpeita vertaamalla ja yhdistämällä laadittiin hankkeelle tavoitteet. Syksyllä 2012 järjestettiin tapaamisia neljässä yrityksessä ja kolmessa oppilaitoksessa suunnitelman mukaan. Kaksi aikuisoppilaitoksen ja yrityksen muodostamaa paria saatiin mukaan jatkamaan keväällä 2013 käynnistyvien koulutusten sisältöjen suunnittelua ja koulutusten pilotointia. 3. Jatkoi toimihenkilökentän historiahankkeen viemistä eteenpäin. Kevään 2012 aikana hankkeelle etsittiin ja löydettiin tutkijat. Tutkijat valittiin siten, että hakijoita pyydettiin toimittamaan ideapaperi siitä, millaiseksi tutkimushanke voisi muodostua. Ideapaperin pyytämisellä haluttiin tarkastella hakijan kykyä hahmottaa suuria tutkimuskokonaisuuksia ja nähdä, millaisesta teoreettisesta ja tutkimuksellisesta viitekehyksestä käsin hakija tarkastelee aihetta.

5 5 Historiatoimikuntaa miellytti hakijoista Anu-Hanna Anttilan ja Ilkka Levän monitieteinen lähestymistapa. Heidän ideapaperissaan laajaa tutkimusaihetta lähestytään valitsemalla muutamia teemoja, joihin tarkastelu kohdistetaan. Kaksi teemaa ulottuu läpi tutkimushankkeen. Näistä toinen käsittelee luokkakysymystä eli sitä miten järjestäytyminen, ammatissa toimiminen ja yhteiskuntaluokka kytkeytyvät toisiinsa. Toinen käsittelee sitä, mitä yhteyksiä on sukupuolitetun työnjaon ja luokkajaon välillä. VTT, dos. Anu-Hanna Anttila VTT, dos. Ilkka Levä Turun yliopiston dosentti Anu- Hanna Anttila on väitellyt teollisuustyöväestön loma- ja vapaa-ajan moraalisäätelystä Suomessa luvuilla. Hänellä on tutkimus- ja julkaisunäyttöjen lisäksi aiempaa kokemusta tutkimushankkeiden vetämisestä. Helsingin yliopiston dosentti Ilkka Levä on väitellyt poliisikulttuurin historiasta. Lisäksi hän tuntee toimihenkihenkilöjärjestöjen historiaa, koska on osallistunut järjestöjen tutkimusprojekteihin, kuten Lääkäriliiton historiahankkeeseen. Tutkijat pääsivät työhön kiinni jo syksyn 2012 aikana. Hankkeelle valmistuivat syksyn aikana lähde- ja aineistokartoitukset sekä niihin perustuva tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelman valmistuminen mahdollistaa pitempiaikaisen tutkimusrahoituksen hakemisen hankkeelle. Syksyn 2012 aikana tutkijat saivat hankkeelle kirjoitettua myös kolme rahoitushakemusta, jotka tosin eivät vielä johtaneet rahoituksen saamiseen. Historiahankkeessa järjestettiin myös kaksi seminaaria. Käynnistysseminaarissa Ostrobotnian juhlasalissa Helsingissä tavoitteena oli sitouttaa toimihenkilökenttää kiinnostumaan tutkimushankkeesta ja tukemaan sen toteutumista mm. antamalla tutkijoille tietoa. Ryhmätyöskentelyä historiahankkeen käynnistysseminaarissa.

6 järjestettiin seminaari järjestölehdille. Tarkoituksena oli tiedottaa hankkeesta sekä solmia suoria kontakteja toimittajien ja tutkijoiden välille. Järjestöjen lehdet ovat erinomainen kanava tavoittaa mahdollisia haastateltavia sekä houkutella järjestöaktiiveja kirjoittamaan kokemuksistaan yhdistystoiminnassa ja edunvalvonnassa. Lehdistöseminaari tuotti tulokseksi mm. artikkelit Akavalainen lehden numeroon 5/2012 ja STTK-lehden numeroon 1/2013. Akavalainen lehden artikkeli löytyy ja STTK-lehden artikkeli ei ole vielä ilmestynyt verkossa. 4. Jatkoi luottamusmiesten ja järjestöaktiivien elämäkertakertomusten keräämistä. Alun perin syksyllä 2011 aloitettua kirjoituskeruuta oli tarkoitus jatkaa toukokuun 2012 loppuun. Kirjoituksia ei kuitenkaan tullut kovin paljon, joten keruun aikaa päätettiin jatkaa vuoden 2012 loppuun asti. Tähän kannusti myös se, että saapuneet kirjoitukset olivat sisällöltään hyvin arvokkaita toimihenkilöliikkeen tutkimuksen kannalta. Kirjoitukset pitivät sisällään tietoa siitä, miltä järjestötoiminta omalla työpaikalla tuntui ja siitä, mikä toiminnassa koettiin erityisen mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Kirjoituksista saatiin tietoa myös siitä, millaiset muutokset työssä oli koettu työelämää, uraa tai järjestön toimintaa jäsentävinä vedenjakajina. Kirjoitusten keruuseen osallistuneiden kesken arvottiin kirjalahjakortteja. Onnettarena toimii Riitta Eerola, kulhoa pitelee Inka Ukkola. Saapuneiden kirjoitusten pohjalta oli tarkoitus aloittaa tutkimuksen tekeminen, mutta kun keruun aikaa jatkettiin vuoden loppuun saakka, myös tutkimuksen käynnistyminen siirtyi tulevaisuuteen. 5. Suunnitelmista poiketen liittojen asiantuntijoiden työhaasteiden vuoksi ei toteuttanut EU-tiedotuksen jatkokehittämisprojektia littojen EWC -toiminnan tukemiseksi. 6. Jatkoi tutkimuspalvelujaan mm. ajankohtaisten seminaarien järjestämisellä, keskusteluun osallistumisella, työelämätutkimus-

7 7 ten seuraamisella ja relevanttien tutkimusten referoinneilla ja varautuu jäsenliittojen tai -yhdistysten koulutus-, jäsenpalvelu-, yms. tarpeiden kartoitusten tekemiseen. Unelmia uudesta työstä hankkeessa teetetyt tutkimukset osaltaan kehittävät myös TJS Opintokeskuksen tutkimuspalveluja. TOIMIHENKILÖVERKOSTON OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Toimihenkilöjärjestöjen henkilöstön osaamisen kehittäminen on noussut TJS Opintokeskuksen yhdeksi keskeiseksi tehtäväksi. Vuoden 2012 aikana TJS Opintokeskus: 1. Jatkoi Oulun yliopiston, VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa Reilu peli -verkoston toimintaa liittojen asiantuntijoiden ja henkilöstön edustajien tukemiseksi työpaikkojen ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa. Kolmannessa vaiheessa vuonna 2012 keskeistä on ollut vahvistaa verkkoyhteisöä ja aktivoida sitä omaehtoiseen toimintaan. Lisäksi on jatkettu verkostosta tiedottamista yhteisön jäsenmäärän kasvattamiseksi. Reilu Peli -verkkokoulutuksia järjestettiin vuoden 2012 aikana yhteensä neljä. Verkostotapaamisia järjestettiin kaksi. Lisäksi toteutettiin kolme pilottikoulutusta, joissa tarjottiin koulutukseen osallistuville mahdollisuus käyttää koulutuksen aikana ja sen jälkeen Reilu Peli verkostoa keskinäiseen vuoropuheluun ja vertaistukeen. Verkoston jäsenet, ammattijärjestötoimijat ja henkilöstön edustajat, ovat tuottaneet uutta tietoa epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisystä ja ristiriitatilanteiden selvittelystä työpaikoilla: Jäsenet ovat käsitelleet jäsenten verkostoon tuomia kiusaamistapauksia ja laatineet blogikirjoituksia eri aiheista, jotka liittyvät työhyvinvointiin, henkiseen työsuojeluun ja lainsäädäntöön. Verkoston oppimisympäristöksi perustetuilta sivuilta löytyy tietoa työyhteisöjen kehittämiseen siten, että työpaikan toiminta, käytännöt ja rakenteet tukevat työyhteisön kykyä ennaltaehkäistä ja ratkoa vakavia ristiriitatilanteita. Yhteisön jäsenten toisilleen tarjoaman vertaistuen avulla on tarkoitus myös lisätä verkostossa jäsenenä olevien henkilöstönedustajien työhyvinvointia. 2. Tuotti liittojen asiantuntijoille Reilu peli 2 Työvälineitä epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen -koulutuksen. Tämä ei toteutunut, sen sijaan suunniteltiin Reilun Pelin ohjaajakoulutus, jonka tavoitteena on kouluttaa liittojen asian-

8 8 tuntijoita ja henkilöstön edustajia käyttämään Reilu Peli menetelmiä omassa työssään. Koulutus toteutetaan vuonna Ei saanut rahoitusta Henkilöstön edustaja kehittäjänä ja Järjestöt työpaikkana -hankkeen tuloksien tuotteistamishankkeelle, joten tuotteistaminen siirtyi vuoden 2013 puolelle. 4. Tuotti neljä sosiaalisen median käyttöön liittyvää Studia generalia -luentoa sekä luennon Suomalaisten palkansaajien työhön ja organisaatioon sitoutuminen ja työhön kohdistuvat odotukset. 5. Suunnitteli uutena Henkisen työsuojelun lainsäädäntö ja valvonta -koulutuksen yhteistyössä aluehallintoviraston tarkastajan ja lakiasiaintoimisto Kasanen & Vuorinen lakimiehen kanssa. Koulutuksen tavoitteena oli, että osallistunut tuntee työsuojelua säätelevät keskeiset lainkohdat; tuntee työsuojelua valvovat ja edistävät organisaatiot sekä eri tahojen roolit ja osaa neuvoa henkilöstön edustajia ja jäsenkuntaa työsuojelun toteuttamiseen ja valvontaa liittyvissä kysymyksissä. 6. Toteutti toisen Akava-akatemiaan kuuluvan Esimiestyö ja tiimin johtaminen järjestöissä koulutuksen, johon osallistui 13 asiantuntijaa. 7. Käynnisti kuudennen Asiantuntija kouluttajana -koulutuksen, jonka toteutuksessa omien kouluttajavoimien käyttö lisääntyi. Koulutukseen osallistui yhteensä 12 henkilöä. Asiantuntija kouluttajana -koulutuksen suorittaneet yhteiskuvassa. Mukana myös TJS:n Leo Junno ja Laura Koskinen. 8. Päätti seitsemännen Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille ja henkilöstön edustajille -koulutuksen ja aloitti kahdeksannen koulutuksen suunnittelun. Uuden, päivitetyn kokonaisuuden aloitti 19 opiskelijaa. Kaiken kaikkiaan tämän koulutuskokonaisuuden on muutaman vuoden aikana suorittanut noin 130 liittojen asiantuntijaa.

9 9 9. Otti vastuulleen Akava-akatemian ja palkansaajakeskusjärjestöjen yhteisen asiamieskoulutuksen lisäksi ETUI -koulutusten suunnittelun, valmistelun ja tiedottamisen. TJS Opintokeskuksen ETUI -vastaava osallistui Zagrebissa Kroatiassa ETUI:n Eduday -tapahtumaan Train for Equality , jossa käsiteltiin Euroopan tilannetta eurooppalaisen ammattijärjestökoulutuksen näkökulmasta ja ETUI:n vuosittaiseen koulutuskokoukseen Train to Act , jossa käsiteltiin opintovuoden koulutusten painopistealueet. 10. Suunnitelmista poiketen Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton liittohallitus ei jakanutkaan Vuoden 2012 Välkky -palkintoa, koska ehdokkaiden kunnioitettavasta työstä huolimatta kukaan ei täyttänyt innovatiivisen toiminnan ehtoja. 11. Haki yhdessä opintokeskusten kanssa Järjestöt lähidemokratian tukena -hankkeelle ESR-rahoitusta, joka myönnettiin. Hanke käynnistyi loppusyksystä, ja TJS Opintokeskuksen tehtävänä on tuottaa koulutusta ja verkkoaineistoa työelämävaikuttamiseen liittyen tulevalle järjestövaikuttamisen internet-sivustolle, joka on suunnattu kansalaisille ja järjestöaktiiveille. Hanke ei sisältynyt vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan. HENKILÖSTÖN OSAAMISVAATIMUKSET TJS Opintokeskuksen toiminnan kehittäminen nousi henkilöstön osaamisesta ja prosessien kehittämisestä. Vuoden 2012 aikana kiinnitettiin huomiota myös henkilöstön työhyvinvointiin, koska se on koetuksella heterogeenisessa ja jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. TJS Opintokeskuksen henkilöstö: 1. Piti osaamisensa ajan tasalla kehityskeskusteluissa sovittujen koulutusten ja entistä kiinteämmän sidosryhmätyöskentelyn avulla. Kaksi henkilöstön edustajaa suoritti opettajan pedagogiset opinnot. Muu henkilöstö kouluttautui mm. seuraavista teemoista: Atk-ohjelmien ja tietojärjestelmäsopimusten päivityskoulutuksiin osallistuttiin 10 kertaa samoin kuin työsuojeluun liittyviin koulutuksiin. Osaamisen tunnistamisen ja E-portfolion käytön seminaareissa kävi kolme henkeä samoin kuin kansainvälisyyteen liittyvissä koulutuksissa. Erilasiin työelämän muutoksia käsitteleviin seminaareihin osallistui kuusi henkeä. Asiantuntija kouluttajana koulutuksen suoritti kaksi henkeä samoin kuin Työlainsäädännön ja Esimies valmentajana koulutukset.

10 10 2. Vahvisti koko organisaation yhteistä oppimista tukemalla mm. sisäistä tiedonvälitystä yhteisen työskentelyalustan kehittämisellä ja mahdollistamalla vertaistuen antamisen säännöllisissä kokemuksenvaihtotilaisuuksissa. 3. Uusi puhelinpalvelujärjestelmänsä ja kehitti sisäisiä palvelujaan lisäämällä eri atk-järjestelmien yhteensovittamista ja järkeistämistä. Asiakkaamme ovat löytäneet sähköiset palvelumme ja ovat niihin tyytyväisiä. Esimerkiksi noin 80 % TJS-tukihakemuksista tulee sähköisesti netin kautta. 4. Seuraa työhyvinvoinnin tilaa kuukausittain henkilökunnan kokousten yhteydessä, joissa käydään keskustelua siitä, mikä on työtilanne ja kunkin jaksamisen tila. Lisäksi työhyvinvointi oli keskeisesti esillä kahdessa koko työyhteisön suunnittelu- ja työhyvinvointiseminaarissa. Vuosi 2012 käynnistettiin esimerkiksi siten, että arvioitiin edellisen syksyn henkisten riskien ja vaarojen toteutumista ja laadittiin työyhteisön toimivuuden tueksi yhteiset pelisäännöt, asiallisen käyttäytymisen ohjeet sekä määriteltiin työhyvinvointiin liittyvät kehittämiskohteet. Näiden toteutumista on seurattu vuoden mittaan. Toisessa seminaarissa henkilöstö laati yhdessä johdon kanssa varhaisen tuen toimintamallin. Malli sisältää kuvauksen niistä merkeistä, jotka kertovat siitä, että joku työyhteisömme jäsenistä on uupumassa. Varhaisen tuen malli ohjaa esimiestä ja henkilöstöä toimimaan tilanteissa, joissa työkyky näyttää selvästi heikenneen tai henkilö on joutunut pitkälle sairauslomalle. Inka Ukkola, Leo Junno ja Sinikka Kling miettimässä varhaisen tuen toimintamallia Turussa kesäkuussa 2012.

11 TJS Opintokeskus Avoin Koulutus Ajankohta Paikkakunta 1 Neuvottelujen käyminen_ Helsinki 2 Valtion luottamusmiesten neuvottelupäivät Tuusula 3 Akavalaisen edunvalvonnan talouspoliittiset lähtökohdat Helsinki 4 Muutoksen johtaminen Helsinki 5 Akava, osaaminen ja työllisyys Helsinki 6 Ammattiyhdistystoiminta ja jäsenpalvelu sosiaalisessa mediassa III Esiintyminen ja vuorovaikutus (ASKO 6) 7.o Helsinki 8 Työntekijän ja työnantajan velvollisuudet (TL8) Helsinki 9 Neuvottelijan sosiaaliset taidot_ Helsinki 10 Työpaikan neuvotteluihin valmistautuminen Helsinki 11 TJS tuki info Helsinki 12 III Esiintyminen ja vuorovaikutus (ASKO 6) 6.oj Helsinki 13 Työoikeuden perusteet (TL8) Helsinki 14 II Ryhmädynamiikka oppimisen välineenä (ASKO 6) 5. oj Helsinki 15 Osaamisen johtaminen Helsinki 16 Työmarkkinaneuvottelujen kokonaisuus_ Helsinki 17 Word ja Excel 2010 tehokoulutus Helsinki 18 II Ryhmädynamiikka oppimisen välineenä (ASKO 6) 4. oj Helsinki 19 Arkistoi olennainen yhdistystieto talteen Helsinki 20 Windows 7 hallinta ja uudet ominaisuudeopetk Helsinki 21 Aktiivinen vaikuttaminen Helsinki 22 Järjestölehtien seminaari Helsinki 23 Kouluttaja verkossa (ASKO 6) 3. oj Helsinki 24 Excel 2010/2007:n perusteiden hallinta taulukkolaskenta tutuksi Helsinki 25 Valtion luottamusmiesten neuvottelupäivät Hämeenlinna 26 Järjestöviestintä sosiaalisessa mediassa Yhdistysavain yhdistyksen kotisivut ja työskentelytila verkossa Helsinki 28 Strateginen esimiestyö Helsinki 29 Tiedottajan tekstit TJS tuki info verkkokoulutusten järjestäjille Helsinki 31 Windows 7 hallinta ja uudet ominaisuudet/opetk Helsinki 32 I Aikuinen oppijana: Oppimisprosessi ja sitä edistävät menetelmät.(asko 6) 2. oj Helsinki 33 TJS tuki info Helsinki 34 Word ja Excel 2007 lomakkeet Helsinki 35 AY liike yhteiskunnallisena vaikuttajana (PSKJ) I Aikuinen oppijana: Oppimisprosessi ja sitä edistävät menetelmät.(asko 6) 1. oj Helsinki 37 Suunnittelupäivät Hämeenlinnassa Hämeenlinna 38 Suunnittelupäivä Turussa Turku 39 Markkinointi ja kurssihallintajärjestelmän esittely Helsinki 40 Henkisestä työstä tietoyhteiskuntaan Helsinki

12 TJS Opintokeskus Avoin Koulutus Ajankohta Paikkakunta 41 Sosiaalinen media työhyvinvoinnin kehittämisessä Helsinki 42 Julkisen sektorin erilliskysymykset (TL7) Helsinki 43 Työhyvinvointikorttikoulutus Helsinki 44 Sosiaalisen median ABC Yhdessä itsellisiä työtaitoja itsensä työllistäjille Helsinki 46 Talouspolitiikka ja yritystalous (PSKJ) Excel 2010 perusteiden hallinta taulukkolaskenta tutuksi Helsinki 48 Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet Mikkeli 49 Immateriaalioikeudet, työelämän tietosuoja ja työsuhdekeksinnöt (TL7) Helsinki 50 Publisher Helsinki 51 Suomalaisten palkansaajien työhön ja organisaatioon sitoutuminen ja työhön kohdistuvat odotukset Helsinki 52 Jäsenen asialla Helsinki 53 Excel 2010 perusteiden hallinta taulukkolaskenta tutuksi Helsinki 54 Valtion luottamusmiesten neuvottelupäivät Ulkomaat 55 Outlook ja PowerPoint 2010 perinteisistä kalvoista esitykseksi Helsinki 56 TJS tuki info Helsinki 57 Outlook ja PowerPoint 2010 perinteisistä kalvoista esitykseksi Helsinki 58 Johtamisvalmennus yhdistysten puheenjohtajille Kuopio 59 Vuosiloma ja työssä poissaolot (TL7) Helsinki 60 Reilu Peli 1 Työvälineitä henkilöstön edustajalle ristiriitatilanteisiin Helsinki 61 Office 2010/2007 käyttöliittymä haltuun Helsinki 62 Työeläkejärjestelmä (TL7) Helsinki 63 Työttömyysturva (TL7) Helsinki 64 Word 2010/2007 tehostamiskurssi Helsinki 65 Kokous ja ryhmätyöskentely verkossa Helsinki 66 TJS tuki info Helsinki 67 Word 2010 ja Office 2010 käyttöliittymä haltuun Helsinki 68 Yt menettelypäivä Helsinki 69 Työmarkkinajärjestelmä ja sopimustoiminta (PSKJ) Työaikalaki ja matka aika (TL7) Helsinki 71 TJS tuki info Helsinki 72 Henkisen työsuojelun lainsäädäntö ja valvonta Helsinki 73 Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet Rovaniemi 74 Tehokasta akavalaista viestintää Helsinki 75 Excel 2010/2007:n perusteiden hallinta taulukkolaskenta tutuksi Helsinki 76 Yhdistysavain yhdistyksen kotisivut ja työskentelytila verkossa Helsinki 77 Yhteistoiminta ja työriitojen käsittelyjärjestelmä (TL7) Helsinki

13 TJS Opintokeskus Avoin Koulutus Ajankohta Paikkakunta 78 Neuvottelijan jaksaminen Helsinki 79 Yhdistystoiminnan koulutusten suunnittelu Helsinki 80 Osaaminen ja kannustavuus hyvinvoinnin rahoituksen turvaajana Helsinki 81 Nuorisotoiminnan kehittäminen Helsinki 82 Neuvottelujen käyminen Helsinki 83 Työsopimus (TL7) Helsinki 84 Suunnittelupäivät Siuntiossa Siuntio Avoimia koulutuksia 84 kpl. Osallistujia 1190 henkilöä.

14 TJS Opintokeskus Tilauskoulutus Aika Paikkakunta 1 Osaaminen näkyväksi Helsinki 2 Esiintymistaitoa ay toimijoille SPJL Toimiston ja hallituksen yhteistyön kehittäminen Hämeenlinna 4 Reilu Peli Työvälineitä henkilöstön edustajalle epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristriitojen selvittämiseen Lappeenranta 5 yhdistyksen toiminnan kehittäminen Kaarina 6 Neuvotteleminen muutoksessa Imatra Imatra 7 Tiimitoiminnan arviointi ja hyvät käytännöt jakoon Helsinki 8 Reilu Peli Epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisy ja ristiriitojen Pori selvittely työpaikalla 9 Miten kouluttaa yt asioista Helsinki 10 Reilu Peli Työvälineitä epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja Pori ristiriitojen selvittelyyn 11 Työvälineitä epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja ristiriitojen Helsinki selvittämiseen asiantuntijalle 12 yhdistyksen tulevaisuusvisio Helsinki 13 Osaamisen tunnistaminen/ YKA Helsinki 14 Neuvotteleminen muutoksessa Oulu Oulu 15 Luottamusmiehen ja esimiesten välinen yhteistyö Helsinki 16 Neuvotteleminen muutoksessa Vantaa Vantaa 17 Esiintymistaitoa ammattiyhdistystoimijoille (SuPer) Helsinki 18 Neuvotteleminen muutoksessa Turku Turku 19 Reilu Peli Työvälineitä esimiehelle epäasiallisen kohtelun Lahti ennaltaehkäisyyn ja ristriitojen selvittämiseen 20 yhdistyksen toiminnan kehittäminen Helsinki 21 Reilu Peli Työvälineitä epasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja Kuopio ristiriitojen selvittämiseen 22 Reilu Peli YTN Järjestösektori Hki Helsinki 23 Luottamusmiesorganisaation toiminnan tehostaminen Tampere 24 Epäasiallinen kohtelu ja työpaikkakiusaaminen Ennaltaehkäisy ja Kirkkonummi tilanteiden selvittely 25 Työssä hankitun osaamisen tunnistaminen Helsinki 26 Ammattiosastojen ja luottamusmiesten toimiva yhteistyö sekä Porvoo roolit paikallisessa edunvalvontatyössä 27 Osaaminen näkyväksi Turku 28 Työhyvinvointi muutoksessa JYTY Turku 29 Neuvottelutaidot Helsinki 30 Työpaikkojen ristiriitojen selvittäminen Oulu 31 Reilu Peli Työvälineitä esimiehelle epäasiallisen kohtelun Mikkeli ennaltaehkäisyyn ja ristriitojen selvittämiseen 32 Reilu Peli STTK Rauma Rauma 33 Työsuojeluvaltuutettu työpaikan kehittäjänä Helsinki 34 yhdistyksen toiminnan kehittäminen Helsinki 35 Työssä jaksaminen Helsinki 36 Aluetoiminnan ja paikallisen edunvalvonnan kehitäminen Turku 37 Ammattijärjestön koulutuksen suunnittelua Helsinki 38 Haastavat vuorovaikutustilanteet työpaikalla

15 TJS Opintokeskus Tilauskoulutus Aika Paikkakunta 39 Osaamisen tunnistaminen luottamushenkilön näkökulmasta Kirkkonummi 40 Reilu Peli Työvälineitä työpaikan ristiriitatilanteisiin Turku 41 Ristiriita ja muutostilanteiden kohtaaminen työyhteisössä Helsinki 42 koulutussuunnittelun haasteet ja TJS yhteistyö Helsinki 43 Reilu Peli Työvälineitä esimiehelle epäasiallisen kohtelun Lappeenranta ennaltaehkäisyyn ja ristriitojen selvittämiseen 44 Yhdistystoiminnan peruskurssi Utajärvi 45 Neuvottelutaito Helsinki 46 Työhyvinvointi ilta Nousu Hki Helsinki 47 Luottamusmies työpaikan kehittäjänä Helsinki 48 Osaaminen näkyväksi / LAL Helsinki 49 Reilu Peli Työvälineitä henkilöstön edustajalle epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristriitojen selvittämiseen Lappeenranta 50 Reilu Peli esittely esimiehille Tampere 51 Reilu Peli Työvälineitä esimiehelle epäasiallisen kohtelun Seinäjoki ennaltaehkäisyyn ja ristriitojen selvittämiseen 52 Rahastonhoitajien syventämiskoulutus Kuopio 53 Reilu Peli Epäasiallinen käyttäytyminen työpaikalla Turku 54 Ammattiosastotoiminnan suunnittelun ja kehittämisen välineet Vantaa 55 Reilu Peli Espoo 56 Pelisääntöjen arviointi ja toimintojen kehittäminen Helsinki 57 yhdistysten yhdistäminen Rauma 58 Reilu Peli toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen työpaikalla Helsinki 59 Wellbeing at Work. What Can We Do in Practice? Espoo 60 Osaamisen tunnistaminen/ YKA Helsinki 61 Osaava yhdistys Helsinki 62 Työajan hallintaa opiskelijajärjestöjen henkilöstölle Helsinki 63 Henkinen työsuojelu Ulkomaat 64 Neuvottelutaidot Helsinki 65 Jaksaminen muutoksessa Hallituksen toiminnan kehittäminen Riihimäki 67 Miten työsuojeluvaltuutettu voi tukea työntekijöitä kiireen Helsinki hallinnassa? 68 Neuvottelutaito ja kokoustekniikka Helsinki 69 Reilu Peli Pori 70 Yhdistysavain koulutus/tehy Pori Pori 71 EWC training and Employees meeting Espoo 72 Miten tehostan paikallista edunvalvontaa Vihti 73 Ulos uraumpikujasta Helsinki 74 Mistä osaaminen rakentuu Helsinki 75 Projektinhallinnan ohjaus Helsinki

16 TJS Opintokeskus Tilauskoulutus Aika Paikkakunta 76 Epäasiallinen kohtelu ja työpaikkakiusaaminen ennaltaehkäisy ja Helsinki tilanteiden selvittäminen 77 Miten käyn palkkauskeskustelun Oulu 78 hallituksen toiminnan kehittäminen Jyväskylä 79 Some koulutus Helsinki 80 Yhdistysvainkoulutus etänä Keuruu 81 Osaamisen tunnistaminen/yty Helsinki 82 Työkaveria ei jätetä DTL Helsinki 83 hallituksen toiminnan kehittäminen Kouvola 84 Aluetoiminnan vaikuttamisen keinoja Kirkkonummi 85 Luottamusmiesorganisaation toiminnan tehostaminen Tampere 86 Hyvä kohtelu työpaikoilla Jaksaminen muutoksessa Mikkeli 88 Muutosvalmennus, Mänttä Ruovesi Tampere 89 fasilitointi/lal Helsinki 90 Pelisääntöjen arviointi ja toimintojen kehittäminen Helsinki 91 Reilu Peli STTK Etelä Pohjanmaa Seinäjoki 92 Vuorovaikutus ja neuvottelutaidoista STTK:n opiskelijoille Helsinki 93 Yhdistysviestinnän työpaja Vantaa 94 Alkioseminologien yhteistyön kehittäminen ja pelisäännöt Laukaa 95 Reilu Peli Työvälineitä työpaikan ristiriitatilanteisiin Jyväskylä 96 Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet\jyty Turun aluetoimisto Turku 97 Hallituksen ja toimihenkilöiden strategiaseminaari Helsinki 98 Reilu Peli Työvälineitä työpaikan ristiriitatilanteisiin Pori 99 Ajankäytön hallinta Helsinki 100 Reilu Peli koulutus Rauma 101 Kokous ja nuorisotoiminnan koulutus Helsinki 102 viestinnän merkitys luottamusmiehen toiminnassa Helsinki 103 Jaksaminen ja työsuojelutoiminnan kehittäminen Helsinki 104 Reilu Peli Työvälineitä työpaikan ristiriitatilanteisiin Helsinki 105 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivät, Tampere Muutosvalmennuskoulutus 106 Reilu Peli Työvälineitä työpaikan ristiriitatilanteisiin Tampere 107 Järjestötoimijan osaamiskartoitus Helsinki 108 Neuvottelutaitoja luottamusmiehille Riihimäki 109 yhdistyksen toiminnan kehittäminen Vantaa 110 Tuloksellinen neuvottelu Vantaa 111 hallituksen toiminnan kehittäminen Neuvottelutaitoja luottamusmiehille Helsinki 113 hallituksen toiminnan kehittäminen Helsinki 114 Vuorovaikutus ja palaute mentoroinnissa Helsinki 115 Hallituksen toiminnan kehittäminen Porvoo 116 toimiva hallitus Helsinki 117 Työpaikkatoiminnan kehittäminen Helsinki 118 osaava hallitus Helsinki

17 TJS Opintokeskus Tilauskoulutus Aika Paikkakunta 119 Ammattiosaston hallitustyöskentelyn tehostaminen Mikkeli 120 Sosiaalisen median koulutuspäivä Jyty Vaasa Vaasa 121 Hallituksen ja toimihenkilöiden strategiaseminaari Helsinki 122 Osaava yhdistys Jyväskylä 123 Tiimityöskentelyn kehittäminen Helsinki 124 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivät, Joensuu Muutosvalmennuskoulutus 125 Rahastonhoitajan talouskoulutus/iol Keuruu 126 Uusien hallituksen jäsenten perehdyttämispäivä Helsinki 127 Reilu Peli toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen työpaikalla Helsinki Tilauskoulutuksia 127 kpl. Osallistujia 3179 henkilöä.

18 TJS Opintokeskus Hankkeen koulutus Aika Paikkakunta 1 Reilu Peli asiantuntijaverkoston verkkoseminaari: Dialogissa on Helsinki voimaa 2 Tiedonsaanti työnantajalta ja hyvä neuvottelukulttuuri Vuokratyö ja sen sääntely Helsinki /Reilu Peli asiantuntijaverkoston verkkoseminaari: Helsinki Työkykyarviointi kenelle, miten ja mitä sitten? 5 Oman osaamisen tunnistaminen Joensuu Joensuu 6 Oman osaamisen tunnistaminen Tornio Tornio 7 Tekijänoikeudet, miksi ay liikkeen kannattaa kiinnostua niistä? Helsinki 8 Työn teettämisen uudet muodot ja osaaminen Tampere 9 Oman osaamisen tunnistaminen Jyväskylä Jyväskylä 10 Työn teettämisen uudet muodot ja osaaminen Helsinki 11 Oman osaamisen tunnistaminen Helsinki II Helsinki 12 Oman osaamisen tunnistaminen Helsinki I Helsinki 13 Oman osaamisen tunnistaminen Turku Turku 14 Paikallinen sopiminen Helsinki 15 Vuokratyöntekijät huono osaisiako? Helsinki 16 Oman osaamisen tunnistaminen Kuopio Kuopio 17 Osaamisen tunnistaminen Joensuu 18 Osaat! hankkeen käynnistämiskokous Helsinki 19 Kuka omistaa tekijänoikeudet? Uusista edunvalvonnan haasteista Helsinki esimerkkinä toimittajien taistelut 20 Reilu Peli asiantuntijaverkoston verkkoseminaari: Työkyvyn Helsinki hallinta ja varhainen tuki 21 Järjestötoiminnan johtaminen ja pätkätyö/hankekoulutus Helsinki 22 Sihteerinä järjestössä Helsinki 23 Reilu Peli asiantuntijaverkoston verkkoseminaari: Kokemuksiani työsuojeluvaltuutetun tehtävästä Helsinki Hankekoulutuksia 23 kpl Osallistujia 457 henkilöä.

19 Sija Liitto Keskusjärjestö Tunnit 2012 Tunnit 2011 Tunnit Ero Ammattiliitto Pro ry STTK Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry Akava Tehy ry STTK Palkansaajajärjestö Pardia ry STTK Suomen lähi ja perushoitajaliitto SuPer ry STTK Julkis ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry STTK Suomen Lääkäriliitto ry Akava Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry Akava Julkisalan Koulutettujen Neuvottelujärjestö Juko ry Akava Akavan Erityisalat ry Akava Uusi Insinööriliitto UIL ry Akava KTK Tekniikan Asiantuntijat ry Akava Suomen Ekonomiliitto SEFE ry Akava Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry STTK Suomen Lakimiesliitto ry Akava Päällystöliitto ry Akava Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry Akava Vakuutusväen Liitto VvL ry STTK Ylemmät Toimihenkilöt YTN De Högre Tjänstemännen Akava Nordea Unioni Suomi Ry STTK Suomen Farmasialiitto SFL ry Akava Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Akava Upseeriliitto ry Akava Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry STTK Akava ry Akava Suomen Psykologiliitto ry Akava Kirkon alat ry STTK Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL ry Akava Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry Akava Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. Akava Suomen Eläinlääkäriliitto ry Akava Suomen Hammaslääkäriliitto ry Akava YTY & Valmentajat Akava Tradenomiliitto ry Akava METO Metsäalan Asiantuntijat ry STTK Vakava ry Akava Tekniikka ja Terveys KTN ry Akava Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto YKL ry Akava Meijerialan Ammattilaiset MVL ry STTK Mediaunioni MDU ry STTK Agronomiliitto ry Akava Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry Akava Yhteiskunta alan korkeakoulutetut ry Akava Liiketalouden liitto LTA ry STTK Tieteentekijöiden liitto ry Akava Metsänhoitajaliitto ry Akava Suomen Puheterapeuttiliitto ry Akava Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry Akava Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Akava Suomen Työterveyshoitajaliitto ry Akava Suomen Palomiesliitto SPAL ry STTK Suomen erityiskasvatuksen liitto ry Akava Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIA ry STTK Suomen Konepäällystöliitto ry STTK Liittojen lkm Tunnit 2012 Tunnit 2011 Tunnit Ero Akava yhteensä: , STTK yhteensä: , TJS yhteensä: , Yhteensä: , Sija Kpl 2012 Kpl 2012 Kpl 2011 Kpl 2011

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on noin 610 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTA- MUSMIES- Jyty ry 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 Jyty ry 18.1. 15.2. Verkkokurssi Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi

Lisätiedot

Yleiskirjeen 3/2016 liite 1 Muutokset hyväksyttyyn vuoden 2016 ay-koulutukseen / JUKO (KTK ry) Järjestäjä Ent. aika Uusi aika Ent. paikka Uusi paikka Kurssin nimi MUUTOKSET: JUKO 10. 11.3. 3. 4.3. Oulu

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTAMUSMIES- KOULUTUS 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 18.1. Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi 15.2. Verkkokurssi 26.

Lisätiedot

TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006

TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Luottamusmieskoulutus Tehy 18.1.-20.1. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 2-jakso (1/05) Tehy 26.-28.4. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (1/05)

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008

TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 KT 1 TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 Luottamusmieskoulutus Tehy 14.-16.4. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (3/07) Tehy 4.-6.2. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/08)

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 31/2016 liite 5 1 (13)

KT Yleiskirjeen 31/2016 liite 5 1 (13) KT Yleiskirjeen 31/2016 liite 5 1 (13) Luottamusmieskoulutus Vantaa 24. 26.1. Luottamusmiesten perusopinnot, 3. jakso (4/2016) Vantaa 13. 15.2. Luottamusmiesten perusopinnot, 1. jakso (1/2017) Helsinki

Lisätiedot

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2017 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14)

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14) KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 2 1 (14) Luottamusmieskoulutus 16.1. 20.1. 20.3. 22.3. 18.9. 20.9. 13.11. 15.11. 11.12. 13.12. 23.1. 27.1. 6.3. 10.3. 15.5. 19.5. 25.9. 29.9. 20.11. 24.11. 13.2. 17.2. 8.5.

Lisätiedot

Akavan jäsenjärjestöt ja jäsenmäärät

Akavan jäsenjärjestöt ja jäsenmäärät Akavan jäsenjärjestöt ja jäsenmäärät 1.1.2017 Agronomiliitto 5 964 Akavan Erityisalat 26 581 Akavan sairaanhoitajat ja TAJA 1 519 Akavan Yleinen Ryhmä AYR 739 Diakoniatyöntekijöiden Liitto Dtl 1 753 DIFF

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Neuvottelutulos

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Neuvottelutulos 7.11.2016 Neuvottelutulos Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus 2017 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät SuPer 29.-30.3. Yksityissektorin neuvottelupäivät

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 KT 1 JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 Luottamusmieskoulutus Jyty ry 16. 17.1. Seinäjoki Luottamusmiesten perusopinnot I Jyty ry 23. 24.1. Vasa FM grundutbildning I Jyty ry 25.1. Rovaniemi Luottamusmiesten

Lisätiedot

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL 18.11.2016 Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2017 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 30.01.-03.02. Paperiliitto 2. 30.01.-03.02.

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

KT 3.12.2014 Yleiskirjeen 14/2014 liite5

KT 3.12.2014 Yleiskirjeen 14/2014 liite5 TEHY RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2015 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS V 2015 JÄRJESTÄJÄ PAIKKA AIKA KURSSI Luottamusmieskoulutus KoHo/Tehy Vantaa 12.-14.1. Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (5/14)

Lisätiedot

Koulutuskalenteri syksy 2013 - kevät 2014

Koulutuskalenteri syksy 2013 - kevät 2014 Akavaakatemia Koulutuskalenteri syksy 2013 - kevät 2014 Akava-akatemia 1 Sisältö Johdanto: Akava-akatemian 5. toimintakausi 3 1 Perehdyttämiskoulutus 4 Perehdyttämiskoulutuksen aikataulu 4 Akava keskusjärjestö

Lisätiedot

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Insinöörit 100 vuotta foorumi 4.10.2012 Tampere Liisa Huovinen, Riina Nousiainen Ammattiliitto Pro Työelämän ajokortti opintojakso valmistaa

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 1 1 (7)

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 1 1 (7) KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 1 1 (7) Luottamusmieskoulutus JUKO 9. 10.2. Kuopio pääluottamusmiesten peruskurssi JUKO 23. 24.3. Oulu pääluottamusmiesten peruskurssi JUKO 7. 8.9. Tampere pääluottamusmiesten

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 2 Luottamusmieskoulutus Johdantokurssit 18.1. - 22.1. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 30.5. - 3.6. Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 5 pv 21.3. - 23.3. 22.8. - 24.8. 10.10. - 12.10.

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Alumnitoiminnan organisointi - työelämän näkökulma

Alumnitoiminnan organisointi - työelämän näkökulma Alumnitoiminnan organisointi - työelämän näkökulma Alumnitoiminnan organisoituminen - valtakunnallinen alumnikoulutus 3.11.2010 Tampereella Johanna Tuovinen, asiamies Tradenomiliitto TRAL ry Tradenomi-,

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

KOULUTUS JYTYSSÄ 2017

KOULUTUS JYTYSSÄ 2017 KOULUTUS JYTYSSÄ 2017 JYTYN KOULUTUKSET Jyty tarjoaa runsaasti erilaista koulutusta yhdistysten jäsenille, yhdistysaktiiveille ja henkilöstönedustajille. Monipuolisessa koulutustarjonnassa on tarjolla

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kirkon työelämä 2020 ohjelma KirTEKO /15/16 Esityksen / esittäjän nimi

Kirkon työelämä 2020 ohjelma KirTEKO /15/16 Esityksen / esittäjän nimi Kirkon työelämä 2020 ohjelma KirTEKO 2015-1 2/15/16 Esityksen / esittäjän nimi 2 KirTEKO tavoite ja tarkoitus Kirkon työpaikat ovat kansallisen työelämän kehittämisstrategian mukaisesti tulevaisuuden työpaikkoja

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012 1 (13) JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2012 JÄRJESTÄJÄ ALKAA LOPPUU PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS /JHL ry 16.01.

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 17/2009 liite 7

KT Yleiskirjeen 17/2009 liite 7 9.12.2009 1 (6) Tehy ry 3.11.2009 KUNTASEKTORIN AY-KOULUTUS V 2010 Luottamusmieskoulutus Tehy Helsinki 18.-20.1. Tehy Vantaa 29.-31.3. Tehy Helsinki 27.-29.1. Tehy Helsinki 7.-9.4. Tehy Vantaa 31.5.-2.6.

Lisätiedot

Koulutukset ja palvelut liittojen jäsenille syksystä 2015 syksyyn 2016

Koulutukset ja palvelut liittojen jäsenille syksystä 2015 syksyyn 2016 Koulutukset ja palvelut liittojen jäsenille syksystä 2015 syksyyn 2016 Osaamista yhdessä Sisällys Yhteystiedot 3 Tilauskoulutukset 4 Ajanhallinta 4 Haastavat vuorovaikutustilanteet työpaikoilla 4 Jaksaminen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Sosiaalityön johtamisen kehittämisrakenne. Kyselyn vastausten yhteenvetoa 1.12.2009

Sosiaalityön johtamisen kehittämisrakenne. Kyselyn vastausten yhteenvetoa 1.12.2009 Sosiaalityön johtamisen kehittämisrakenne Kyselyn vastausten yhteenvetoa 1.12.2009 Tehtävänimike N % Sosiaalityöntekijä 8 26 % Johtava sosiaalityöntekijä 6 19 % Sosiaalisihteeri 3 10 % Sosiaalityön opiskelija

Lisätiedot

Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) OAJ kouluttaa yleistä

Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) OAJ kouluttaa yleistä OAJ kouluttaa 2011 OAJ kouluttaa yleistä Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) Edunvalvontakoulutus (sopimuskoulutus) OAJ:n koulutus jakautuu edunvalvontakoulutukseen (sopimuskoulutusta) ja järjestökoulutukseen.

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijat

Viestinnän asiantuntijat Viestinnän asiantuntijat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

Y H T E I S T O I M I N T A L A I N S Ä Ä D Ä N D I S T A M I N E N

Y H T E I S T O I M I N T A L A I N S Ä Ä D Ä N D I S T A M I N E N Y H T E I S T O I M I N T A L A I N S Ä Ä D Ä N N Ö N U U D I S T A M I N E N Johdanto Käyntiosoite: Mikonkatu 8 A, 6. krs, 00100 Helsinki Postiosoite: PL 421, 00101 Helsinki Puhelin: 09 11 521 Sähköposti:

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 2011 Työmarkkinakatsaus 12.8.2011 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Ajankohtaista Hallitusohjelma kunta-alan ja työmarkkinoiden kannalta: Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinointi

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS 2014 Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

TTL tutuksi

TTL tutuksi Hyvä kohtelu työpaikalla kiusaamisvapaa ja myönteistä vuorovaikutusta edistävä yhteisö (Sopuisa) Maarit Vartia, PsT, johtava asiantuntija Miksi tällainen hanke? Henkisestä väkivallasta, kiusaamisesta ja

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke

Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke 2010-2015 Teknologiateollisuuden työhyvinvointihanke 2010-2015 Työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteishanke Liitot sopineet työehtosopimuksissaan edistävänsä

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE 2014 Kari Sutinen, pj TOIMINNAN OSA-ALUEET KOKOUSTOIMINTA KOULUTUS/EDUNVALVONTA, AKTIIVIT, JÄSENISTÖ EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN, AKTIIVIT/JÄSENISTÖ/TYÖNANTAJAT

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Sinun liittosi on SuPer SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähi- ja perushoitajien edunvalvontaan. Ajamme etujasi kaikissa ammatillisissa ja

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 11.9.2015 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 6

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 6 18.12.2008 1 (5) Super ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009 Luottamusmieskoulutus SuPer ry 19. 23.1.2009 Oulu SuPer ry 9. 13.2.2009 Kuopio SuPer ry 16. 20.3.2009 Tampere SuPer ry 11. 15.5.2009 Helsinki

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2017

KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2017 KILJAVAN OPISTON KURSSIT 2017 TAMMIKUU 26.01. 27.01. Tv- ja radioesiintyminen PAM, SEL (Voionmaan koulutuskeskus, Tampere) 30.01. 03.02. Luottamusmiesten peruskurssi PAPERI 30.01. 03.02. Luottamusmiesten

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 4 1 (5)

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 4 1 (5) KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 4 1 (5) Luottamusmieskoulutus SuPer ry 13. 17.3.2017 Helsinki Luottamusmiestutkinto, 1. opintojakso SuPer ry 13. 17.2.2017 Helsinki Luottamusmiestutkinto, 2. opintojakso SuPer

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot