RAUHALLISEN, LAADUKKAAN KASVUN VUOSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUHALLISEN, LAADUKKAAN KASVUN VUOSI"

Transkriptio

1 1 RAUHALLISEN, LAADUKKAAN KASVUN VUOSI Vuotta 2012 leimasi niin koulutusten määrissä kuin toimintojen ja koulutuspalvelujen kehittämisessäkin rauhallinen, laadukas kasvu. Laadukkuus syntyi mm. sekä henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden verkostomaisen työtavan tuloksena että sähköisten palvelujen laajapohjaisesta soveltamisesta. Rauhallisuuden taustalla oli ennen muuta niukat resurssit: kansalliset ja kansainväliset taloudelliset haasteet tuntuivat vähenevinä hankerahoituksina ja Opetus- ja kulttuuriministeriön niukkenevina avustuksina, mikä vähensi mahdollisuutta palkata lisätyövoimaa.

2 2 TOIMINTASUUNNITELMANSA MUKAAN VUONNA 2012 TJS OPINTOKESKUS: 1. Tuotti kaikille avoimena tarjontana 20 yhdistystoimintaa ja 23 paikallista edunvalvontaa tukevaa koulutusta, 14 atk -kurssia, kahdeksan sosiaalisen median käyttöä yhdistystoiminnassa vahvistavaa koulutusta ja 19 työelämää tukevaa koulutusta. Uutuudeksi suunniteltu englanninkielinen pilottikoulutus kansainvälisten yhtiöiden tilinpäätösten lukutaidon lisäämiseksi ei toteutunut resurssipulan vuoksi. Osallistujia avoimissa koulutuksissa oli n Tilauskoulutuksia toteutettiin 127, ja niihin osallistui n henkeä. Hankkeissa toteutettiin 23 koulutustilaisuutta, joihin osallistui noin 500 henkeä. 2. Jatkoi yhdistystoimintaa tukevien koulutusten verkostomaista suunnittelua ja arviointia toimihenkilökentän koulutusvastaavien kanssa, jotta ko. koulutukset voitaisiin järjestää taloudellisesti järkevämmin ja jotta ne pystyisivät nopeammin vastaamaan järjestökentän muutosten tuomiin haasteisiin. Yhteisen suunnittelun tuloksena täsmennettiin TJS Opintokeskuksen tiedotusprosessia sekä määriteltiin niitä jäsenistöön, työpaikkoihin ja yhdistystoimintaan kohdistuvia muutospaineita, joihin koulutuksissa pitäisi antaa Jani Huhtamella ja Irmeli Puntari kehittämässä TJS:n koulutuksia. tukea. Nämä määrittelyt mahdollistivat koulutusten laadullisen kehittämisen. Liitot sitoutuivat aktiivisemmin myös kertomaan TJS:n toiminnasta omissa julkaisuissaan. Vuoden 2012 aikana eniten juttuja (5 kpl) oli osaamisen todentamisesta ja historiahankkeesta. Reiluun Peliin liittyi jutuista kolme. Yksittäisiä juttuja oli Vuoden Välkystä, Unelmia uudesta työstä -hankkeesta sekä yksittäisistä koulutuksista. 3. Suunnitteli ja käynnisti Luottamusmiesten mentorointiohjelman yhteistyössä Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö YTN:n kanssa. Ohjelma sisälsi teknologiateollisuuden luottamusmiehille kuusi ohjattua vertaistukitapaamista, joista ensimmäisessä mää-

3 3 riteltiin ohjelman sisältö. Vuoden 2012 aikana toteutettiin kolme tapaamista. Hanke päättyy keväällä Tuotti Opetushallituksen opintosetelirahoituksella urakoulutuksia epävarmoilla työmarkkinoilla toimiville. Uutena tuotteena kehitettiin koulutusta itsensä työllistäville. 5. Joutui siirtämään yhdistysten tiedottajien oppaan tuottamisen aikaan, jolloin henkilöstöresurssit riittävät paremmin. Saman syyn vuoksi siirrettiin puheenjohtajaoppaan julkistamista vuoden 2013 puolelle. 6. Järjesti TJS-tuen hakijoille TJS -tuki-infoja lähi- tai verkko-opetuksena kuusi kertaa. Tavoitteena oli saada viisi uutta käyttäjäjärjestöä, mutta aktiivisen tiedottamisen tuloksena saatiin 73 järjestöä. Toimihenkilöjärjestöjen kentän tietämys koulutustuesta on nyt erittäin laajaa. Tämä tosin vaikutti myös niin, että budjetoitu tuki ei riittänyt. 7. Otti omalle vastuulleen Asiantuntija kouluttajana -koulutuksen pedagogisen ohjauksen, mikä oli mahdollista henkilöstön osaamistason kohottamisen avulla. Liittojen tilaamia koulutuksia kertyi 127 kappaletta, mikä on ennätyksellisen korkea määrä. Se myös kertoo kouluttajien taitojen arvostuksesta. 8. Siirsi vuoden 2013 puolelle liittojen toiminnan ja koulutusten vaikuttavuuden arviointihankkeen. Jälleen kerran syynä oli resurssipula. Sikke Leinikki ja Merja Hanhela saivat valmiiksi opettajan pedagogiset opinnot joulukuussa Rakensi uuden mallin eri oppilaitosmuotojen väliselle yhteistyölle Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa: vuoden 2012 aikana HUMAKin asiantuntijat ohjasivat TJS Opintokeskuksen opettajaharjoittelijoita, ja yhdessä toteutettiin HUMAKin työntekijöiden osaamisen todentamisen työpajat kaikissa Humakin yksiköissä.

4 4 KEHITTÄMISTOIMINTA VARMISTI LAADUKKAAN TOIMINNAN Vuoden 2012 aikana TJS Opintokeskus: 1. Jatkoi STTK:n kanssa toteutettavaa ESR-työelämäportaalihanketta pätkätyötä tekevien tukemiseksi kokoamalla verkostoa Itsensä työllistävien asema -tutkimukselle. Hankkeessa toteutettiin tutkimuksia (Järvilehto, Hankala) ja tuotettiin julkaisu osaamisperusteisen työtodistuksen kirjoittamisesta. Loppuvuodesta hankkeessa koottiin verkostoa Itsensä työllistävien tilannetta kohentavalle hankkeelle. Hankkeessa tuotetut aineistot ovat sekä TJS:n Opintokeskuksen, STTK:n ja Opin ovi -verkoston verkkosivuilla. 2. Käynnisti ammattiliitto Pron kanssa Osaat! -hankkeen, jonka tavoitteena on rakentaa neljä paikallisten aikuisoppilaitosten ja työpaikkojen yhteistyömalli toimihenkilöiden osaamisen kehittämisen ja elinvoimaisuuden turvaamiseksi ja näin myös elinkeinoelämän muutosvalmiuksien kehittämiseksi. Keväällä kutsuttiin neljän työpaikan edustajat, kolmen aikuisoppilaitosten edustajia ja Ammattiliitto Pro:n edustaja hankkeen käynnistystilaisuuteen. Tilaisuudessa hahmoteltiin eri osapuolien erityistarpeita ja mahdollisuutta panostaa hankkeeseen. Eri tahojen tarpeita vertaamalla ja yhdistämällä laadittiin hankkeelle tavoitteet. Syksyllä 2012 järjestettiin tapaamisia neljässä yrityksessä ja kolmessa oppilaitoksessa suunnitelman mukaan. Kaksi aikuisoppilaitoksen ja yrityksen muodostamaa paria saatiin mukaan jatkamaan keväällä 2013 käynnistyvien koulutusten sisältöjen suunnittelua ja koulutusten pilotointia. 3. Jatkoi toimihenkilökentän historiahankkeen viemistä eteenpäin. Kevään 2012 aikana hankkeelle etsittiin ja löydettiin tutkijat. Tutkijat valittiin siten, että hakijoita pyydettiin toimittamaan ideapaperi siitä, millaiseksi tutkimushanke voisi muodostua. Ideapaperin pyytämisellä haluttiin tarkastella hakijan kykyä hahmottaa suuria tutkimuskokonaisuuksia ja nähdä, millaisesta teoreettisesta ja tutkimuksellisesta viitekehyksestä käsin hakija tarkastelee aihetta.

5 5 Historiatoimikuntaa miellytti hakijoista Anu-Hanna Anttilan ja Ilkka Levän monitieteinen lähestymistapa. Heidän ideapaperissaan laajaa tutkimusaihetta lähestytään valitsemalla muutamia teemoja, joihin tarkastelu kohdistetaan. Kaksi teemaa ulottuu läpi tutkimushankkeen. Näistä toinen käsittelee luokkakysymystä eli sitä miten järjestäytyminen, ammatissa toimiminen ja yhteiskuntaluokka kytkeytyvät toisiinsa. Toinen käsittelee sitä, mitä yhteyksiä on sukupuolitetun työnjaon ja luokkajaon välillä. VTT, dos. Anu-Hanna Anttila VTT, dos. Ilkka Levä Turun yliopiston dosentti Anu- Hanna Anttila on väitellyt teollisuustyöväestön loma- ja vapaa-ajan moraalisäätelystä Suomessa luvuilla. Hänellä on tutkimus- ja julkaisunäyttöjen lisäksi aiempaa kokemusta tutkimushankkeiden vetämisestä. Helsingin yliopiston dosentti Ilkka Levä on väitellyt poliisikulttuurin historiasta. Lisäksi hän tuntee toimihenkihenkilöjärjestöjen historiaa, koska on osallistunut järjestöjen tutkimusprojekteihin, kuten Lääkäriliiton historiahankkeeseen. Tutkijat pääsivät työhön kiinni jo syksyn 2012 aikana. Hankkeelle valmistuivat syksyn aikana lähde- ja aineistokartoitukset sekä niihin perustuva tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelman valmistuminen mahdollistaa pitempiaikaisen tutkimusrahoituksen hakemisen hankkeelle. Syksyn 2012 aikana tutkijat saivat hankkeelle kirjoitettua myös kolme rahoitushakemusta, jotka tosin eivät vielä johtaneet rahoituksen saamiseen. Historiahankkeessa järjestettiin myös kaksi seminaaria. Käynnistysseminaarissa Ostrobotnian juhlasalissa Helsingissä tavoitteena oli sitouttaa toimihenkilökenttää kiinnostumaan tutkimushankkeesta ja tukemaan sen toteutumista mm. antamalla tutkijoille tietoa. Ryhmätyöskentelyä historiahankkeen käynnistysseminaarissa.

6 järjestettiin seminaari järjestölehdille. Tarkoituksena oli tiedottaa hankkeesta sekä solmia suoria kontakteja toimittajien ja tutkijoiden välille. Järjestöjen lehdet ovat erinomainen kanava tavoittaa mahdollisia haastateltavia sekä houkutella järjestöaktiiveja kirjoittamaan kokemuksistaan yhdistystoiminnassa ja edunvalvonnassa. Lehdistöseminaari tuotti tulokseksi mm. artikkelit Akavalainen lehden numeroon 5/2012 ja STTK-lehden numeroon 1/2013. Akavalainen lehden artikkeli löytyy ja STTK-lehden artikkeli ei ole vielä ilmestynyt verkossa. 4. Jatkoi luottamusmiesten ja järjestöaktiivien elämäkertakertomusten keräämistä. Alun perin syksyllä 2011 aloitettua kirjoituskeruuta oli tarkoitus jatkaa toukokuun 2012 loppuun. Kirjoituksia ei kuitenkaan tullut kovin paljon, joten keruun aikaa päätettiin jatkaa vuoden 2012 loppuun asti. Tähän kannusti myös se, että saapuneet kirjoitukset olivat sisällöltään hyvin arvokkaita toimihenkilöliikkeen tutkimuksen kannalta. Kirjoitukset pitivät sisällään tietoa siitä, miltä järjestötoiminta omalla työpaikalla tuntui ja siitä, mikä toiminnassa koettiin erityisen mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Kirjoituksista saatiin tietoa myös siitä, millaiset muutokset työssä oli koettu työelämää, uraa tai järjestön toimintaa jäsentävinä vedenjakajina. Kirjoitusten keruuseen osallistuneiden kesken arvottiin kirjalahjakortteja. Onnettarena toimii Riitta Eerola, kulhoa pitelee Inka Ukkola. Saapuneiden kirjoitusten pohjalta oli tarkoitus aloittaa tutkimuksen tekeminen, mutta kun keruun aikaa jatkettiin vuoden loppuun saakka, myös tutkimuksen käynnistyminen siirtyi tulevaisuuteen. 5. Suunnitelmista poiketen liittojen asiantuntijoiden työhaasteiden vuoksi ei toteuttanut EU-tiedotuksen jatkokehittämisprojektia littojen EWC -toiminnan tukemiseksi. 6. Jatkoi tutkimuspalvelujaan mm. ajankohtaisten seminaarien järjestämisellä, keskusteluun osallistumisella, työelämätutkimus-

7 7 ten seuraamisella ja relevanttien tutkimusten referoinneilla ja varautuu jäsenliittojen tai -yhdistysten koulutus-, jäsenpalvelu-, yms. tarpeiden kartoitusten tekemiseen. Unelmia uudesta työstä hankkeessa teetetyt tutkimukset osaltaan kehittävät myös TJS Opintokeskuksen tutkimuspalveluja. TOIMIHENKILÖVERKOSTON OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Toimihenkilöjärjestöjen henkilöstön osaamisen kehittäminen on noussut TJS Opintokeskuksen yhdeksi keskeiseksi tehtäväksi. Vuoden 2012 aikana TJS Opintokeskus: 1. Jatkoi Oulun yliopiston, VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa Reilu peli -verkoston toimintaa liittojen asiantuntijoiden ja henkilöstön edustajien tukemiseksi työpaikkojen ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa. Kolmannessa vaiheessa vuonna 2012 keskeistä on ollut vahvistaa verkkoyhteisöä ja aktivoida sitä omaehtoiseen toimintaan. Lisäksi on jatkettu verkostosta tiedottamista yhteisön jäsenmäärän kasvattamiseksi. Reilu Peli -verkkokoulutuksia järjestettiin vuoden 2012 aikana yhteensä neljä. Verkostotapaamisia järjestettiin kaksi. Lisäksi toteutettiin kolme pilottikoulutusta, joissa tarjottiin koulutukseen osallistuville mahdollisuus käyttää koulutuksen aikana ja sen jälkeen Reilu Peli verkostoa keskinäiseen vuoropuheluun ja vertaistukeen. Verkoston jäsenet, ammattijärjestötoimijat ja henkilöstön edustajat, ovat tuottaneet uutta tietoa epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisystä ja ristiriitatilanteiden selvittelystä työpaikoilla: Jäsenet ovat käsitelleet jäsenten verkostoon tuomia kiusaamistapauksia ja laatineet blogikirjoituksia eri aiheista, jotka liittyvät työhyvinvointiin, henkiseen työsuojeluun ja lainsäädäntöön. Verkoston oppimisympäristöksi perustetuilta sivuilta löytyy tietoa työyhteisöjen kehittämiseen siten, että työpaikan toiminta, käytännöt ja rakenteet tukevat työyhteisön kykyä ennaltaehkäistä ja ratkoa vakavia ristiriitatilanteita. Yhteisön jäsenten toisilleen tarjoaman vertaistuen avulla on tarkoitus myös lisätä verkostossa jäsenenä olevien henkilöstönedustajien työhyvinvointia. 2. Tuotti liittojen asiantuntijoille Reilu peli 2 Työvälineitä epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen -koulutuksen. Tämä ei toteutunut, sen sijaan suunniteltiin Reilun Pelin ohjaajakoulutus, jonka tavoitteena on kouluttaa liittojen asian-

8 8 tuntijoita ja henkilöstön edustajia käyttämään Reilu Peli menetelmiä omassa työssään. Koulutus toteutetaan vuonna Ei saanut rahoitusta Henkilöstön edustaja kehittäjänä ja Järjestöt työpaikkana -hankkeen tuloksien tuotteistamishankkeelle, joten tuotteistaminen siirtyi vuoden 2013 puolelle. 4. Tuotti neljä sosiaalisen median käyttöön liittyvää Studia generalia -luentoa sekä luennon Suomalaisten palkansaajien työhön ja organisaatioon sitoutuminen ja työhön kohdistuvat odotukset. 5. Suunnitteli uutena Henkisen työsuojelun lainsäädäntö ja valvonta -koulutuksen yhteistyössä aluehallintoviraston tarkastajan ja lakiasiaintoimisto Kasanen & Vuorinen lakimiehen kanssa. Koulutuksen tavoitteena oli, että osallistunut tuntee työsuojelua säätelevät keskeiset lainkohdat; tuntee työsuojelua valvovat ja edistävät organisaatiot sekä eri tahojen roolit ja osaa neuvoa henkilöstön edustajia ja jäsenkuntaa työsuojelun toteuttamiseen ja valvontaa liittyvissä kysymyksissä. 6. Toteutti toisen Akava-akatemiaan kuuluvan Esimiestyö ja tiimin johtaminen järjestöissä koulutuksen, johon osallistui 13 asiantuntijaa. 7. Käynnisti kuudennen Asiantuntija kouluttajana -koulutuksen, jonka toteutuksessa omien kouluttajavoimien käyttö lisääntyi. Koulutukseen osallistui yhteensä 12 henkilöä. Asiantuntija kouluttajana -koulutuksen suorittaneet yhteiskuvassa. Mukana myös TJS:n Leo Junno ja Laura Koskinen. 8. Päätti seitsemännen Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille ja henkilöstön edustajille -koulutuksen ja aloitti kahdeksannen koulutuksen suunnittelun. Uuden, päivitetyn kokonaisuuden aloitti 19 opiskelijaa. Kaiken kaikkiaan tämän koulutuskokonaisuuden on muutaman vuoden aikana suorittanut noin 130 liittojen asiantuntijaa.

9 9 9. Otti vastuulleen Akava-akatemian ja palkansaajakeskusjärjestöjen yhteisen asiamieskoulutuksen lisäksi ETUI -koulutusten suunnittelun, valmistelun ja tiedottamisen. TJS Opintokeskuksen ETUI -vastaava osallistui Zagrebissa Kroatiassa ETUI:n Eduday -tapahtumaan Train for Equality , jossa käsiteltiin Euroopan tilannetta eurooppalaisen ammattijärjestökoulutuksen näkökulmasta ja ETUI:n vuosittaiseen koulutuskokoukseen Train to Act , jossa käsiteltiin opintovuoden koulutusten painopistealueet. 10. Suunnitelmista poiketen Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton liittohallitus ei jakanutkaan Vuoden 2012 Välkky -palkintoa, koska ehdokkaiden kunnioitettavasta työstä huolimatta kukaan ei täyttänyt innovatiivisen toiminnan ehtoja. 11. Haki yhdessä opintokeskusten kanssa Järjestöt lähidemokratian tukena -hankkeelle ESR-rahoitusta, joka myönnettiin. Hanke käynnistyi loppusyksystä, ja TJS Opintokeskuksen tehtävänä on tuottaa koulutusta ja verkkoaineistoa työelämävaikuttamiseen liittyen tulevalle järjestövaikuttamisen internet-sivustolle, joka on suunnattu kansalaisille ja järjestöaktiiveille. Hanke ei sisältynyt vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan. HENKILÖSTÖN OSAAMISVAATIMUKSET TJS Opintokeskuksen toiminnan kehittäminen nousi henkilöstön osaamisesta ja prosessien kehittämisestä. Vuoden 2012 aikana kiinnitettiin huomiota myös henkilöstön työhyvinvointiin, koska se on koetuksella heterogeenisessa ja jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. TJS Opintokeskuksen henkilöstö: 1. Piti osaamisensa ajan tasalla kehityskeskusteluissa sovittujen koulutusten ja entistä kiinteämmän sidosryhmätyöskentelyn avulla. Kaksi henkilöstön edustajaa suoritti opettajan pedagogiset opinnot. Muu henkilöstö kouluttautui mm. seuraavista teemoista: Atk-ohjelmien ja tietojärjestelmäsopimusten päivityskoulutuksiin osallistuttiin 10 kertaa samoin kuin työsuojeluun liittyviin koulutuksiin. Osaamisen tunnistamisen ja E-portfolion käytön seminaareissa kävi kolme henkeä samoin kuin kansainvälisyyteen liittyvissä koulutuksissa. Erilasiin työelämän muutoksia käsitteleviin seminaareihin osallistui kuusi henkeä. Asiantuntija kouluttajana koulutuksen suoritti kaksi henkeä samoin kuin Työlainsäädännön ja Esimies valmentajana koulutukset.

10 10 2. Vahvisti koko organisaation yhteistä oppimista tukemalla mm. sisäistä tiedonvälitystä yhteisen työskentelyalustan kehittämisellä ja mahdollistamalla vertaistuen antamisen säännöllisissä kokemuksenvaihtotilaisuuksissa. 3. Uusi puhelinpalvelujärjestelmänsä ja kehitti sisäisiä palvelujaan lisäämällä eri atk-järjestelmien yhteensovittamista ja järkeistämistä. Asiakkaamme ovat löytäneet sähköiset palvelumme ja ovat niihin tyytyväisiä. Esimerkiksi noin 80 % TJS-tukihakemuksista tulee sähköisesti netin kautta. 4. Seuraa työhyvinvoinnin tilaa kuukausittain henkilökunnan kokousten yhteydessä, joissa käydään keskustelua siitä, mikä on työtilanne ja kunkin jaksamisen tila. Lisäksi työhyvinvointi oli keskeisesti esillä kahdessa koko työyhteisön suunnittelu- ja työhyvinvointiseminaarissa. Vuosi 2012 käynnistettiin esimerkiksi siten, että arvioitiin edellisen syksyn henkisten riskien ja vaarojen toteutumista ja laadittiin työyhteisön toimivuuden tueksi yhteiset pelisäännöt, asiallisen käyttäytymisen ohjeet sekä määriteltiin työhyvinvointiin liittyvät kehittämiskohteet. Näiden toteutumista on seurattu vuoden mittaan. Toisessa seminaarissa henkilöstö laati yhdessä johdon kanssa varhaisen tuen toimintamallin. Malli sisältää kuvauksen niistä merkeistä, jotka kertovat siitä, että joku työyhteisömme jäsenistä on uupumassa. Varhaisen tuen malli ohjaa esimiestä ja henkilöstöä toimimaan tilanteissa, joissa työkyky näyttää selvästi heikenneen tai henkilö on joutunut pitkälle sairauslomalle. Inka Ukkola, Leo Junno ja Sinikka Kling miettimässä varhaisen tuen toimintamallia Turussa kesäkuussa 2012.

11 TJS Opintokeskus Avoin Koulutus Ajankohta Paikkakunta 1 Neuvottelujen käyminen_ Helsinki 2 Valtion luottamusmiesten neuvottelupäivät Tuusula 3 Akavalaisen edunvalvonnan talouspoliittiset lähtökohdat Helsinki 4 Muutoksen johtaminen Helsinki 5 Akava, osaaminen ja työllisyys Helsinki 6 Ammattiyhdistystoiminta ja jäsenpalvelu sosiaalisessa mediassa III Esiintyminen ja vuorovaikutus (ASKO 6) 7.o Helsinki 8 Työntekijän ja työnantajan velvollisuudet (TL8) Helsinki 9 Neuvottelijan sosiaaliset taidot_ Helsinki 10 Työpaikan neuvotteluihin valmistautuminen Helsinki 11 TJS tuki info Helsinki 12 III Esiintyminen ja vuorovaikutus (ASKO 6) 6.oj Helsinki 13 Työoikeuden perusteet (TL8) Helsinki 14 II Ryhmädynamiikka oppimisen välineenä (ASKO 6) 5. oj Helsinki 15 Osaamisen johtaminen Helsinki 16 Työmarkkinaneuvottelujen kokonaisuus_ Helsinki 17 Word ja Excel 2010 tehokoulutus Helsinki 18 II Ryhmädynamiikka oppimisen välineenä (ASKO 6) 4. oj Helsinki 19 Arkistoi olennainen yhdistystieto talteen Helsinki 20 Windows 7 hallinta ja uudet ominaisuudeopetk Helsinki 21 Aktiivinen vaikuttaminen Helsinki 22 Järjestölehtien seminaari Helsinki 23 Kouluttaja verkossa (ASKO 6) 3. oj Helsinki 24 Excel 2010/2007:n perusteiden hallinta taulukkolaskenta tutuksi Helsinki 25 Valtion luottamusmiesten neuvottelupäivät Hämeenlinna 26 Järjestöviestintä sosiaalisessa mediassa Yhdistysavain yhdistyksen kotisivut ja työskentelytila verkossa Helsinki 28 Strateginen esimiestyö Helsinki 29 Tiedottajan tekstit TJS tuki info verkkokoulutusten järjestäjille Helsinki 31 Windows 7 hallinta ja uudet ominaisuudet/opetk Helsinki 32 I Aikuinen oppijana: Oppimisprosessi ja sitä edistävät menetelmät.(asko 6) 2. oj Helsinki 33 TJS tuki info Helsinki 34 Word ja Excel 2007 lomakkeet Helsinki 35 AY liike yhteiskunnallisena vaikuttajana (PSKJ) I Aikuinen oppijana: Oppimisprosessi ja sitä edistävät menetelmät.(asko 6) 1. oj Helsinki 37 Suunnittelupäivät Hämeenlinnassa Hämeenlinna 38 Suunnittelupäivä Turussa Turku 39 Markkinointi ja kurssihallintajärjestelmän esittely Helsinki 40 Henkisestä työstä tietoyhteiskuntaan Helsinki

12 TJS Opintokeskus Avoin Koulutus Ajankohta Paikkakunta 41 Sosiaalinen media työhyvinvoinnin kehittämisessä Helsinki 42 Julkisen sektorin erilliskysymykset (TL7) Helsinki 43 Työhyvinvointikorttikoulutus Helsinki 44 Sosiaalisen median ABC Yhdessä itsellisiä työtaitoja itsensä työllistäjille Helsinki 46 Talouspolitiikka ja yritystalous (PSKJ) Excel 2010 perusteiden hallinta taulukkolaskenta tutuksi Helsinki 48 Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet Mikkeli 49 Immateriaalioikeudet, työelämän tietosuoja ja työsuhdekeksinnöt (TL7) Helsinki 50 Publisher Helsinki 51 Suomalaisten palkansaajien työhön ja organisaatioon sitoutuminen ja työhön kohdistuvat odotukset Helsinki 52 Jäsenen asialla Helsinki 53 Excel 2010 perusteiden hallinta taulukkolaskenta tutuksi Helsinki 54 Valtion luottamusmiesten neuvottelupäivät Ulkomaat 55 Outlook ja PowerPoint 2010 perinteisistä kalvoista esitykseksi Helsinki 56 TJS tuki info Helsinki 57 Outlook ja PowerPoint 2010 perinteisistä kalvoista esitykseksi Helsinki 58 Johtamisvalmennus yhdistysten puheenjohtajille Kuopio 59 Vuosiloma ja työssä poissaolot (TL7) Helsinki 60 Reilu Peli 1 Työvälineitä henkilöstön edustajalle ristiriitatilanteisiin Helsinki 61 Office 2010/2007 käyttöliittymä haltuun Helsinki 62 Työeläkejärjestelmä (TL7) Helsinki 63 Työttömyysturva (TL7) Helsinki 64 Word 2010/2007 tehostamiskurssi Helsinki 65 Kokous ja ryhmätyöskentely verkossa Helsinki 66 TJS tuki info Helsinki 67 Word 2010 ja Office 2010 käyttöliittymä haltuun Helsinki 68 Yt menettelypäivä Helsinki 69 Työmarkkinajärjestelmä ja sopimustoiminta (PSKJ) Työaikalaki ja matka aika (TL7) Helsinki 71 TJS tuki info Helsinki 72 Henkisen työsuojelun lainsäädäntö ja valvonta Helsinki 73 Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet Rovaniemi 74 Tehokasta akavalaista viestintää Helsinki 75 Excel 2010/2007:n perusteiden hallinta taulukkolaskenta tutuksi Helsinki 76 Yhdistysavain yhdistyksen kotisivut ja työskentelytila verkossa Helsinki 77 Yhteistoiminta ja työriitojen käsittelyjärjestelmä (TL7) Helsinki

13 TJS Opintokeskus Avoin Koulutus Ajankohta Paikkakunta 78 Neuvottelijan jaksaminen Helsinki 79 Yhdistystoiminnan koulutusten suunnittelu Helsinki 80 Osaaminen ja kannustavuus hyvinvoinnin rahoituksen turvaajana Helsinki 81 Nuorisotoiminnan kehittäminen Helsinki 82 Neuvottelujen käyminen Helsinki 83 Työsopimus (TL7) Helsinki 84 Suunnittelupäivät Siuntiossa Siuntio Avoimia koulutuksia 84 kpl. Osallistujia 1190 henkilöä.

14 TJS Opintokeskus Tilauskoulutus Aika Paikkakunta 1 Osaaminen näkyväksi Helsinki 2 Esiintymistaitoa ay toimijoille SPJL Toimiston ja hallituksen yhteistyön kehittäminen Hämeenlinna 4 Reilu Peli Työvälineitä henkilöstön edustajalle epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristriitojen selvittämiseen Lappeenranta 5 yhdistyksen toiminnan kehittäminen Kaarina 6 Neuvotteleminen muutoksessa Imatra Imatra 7 Tiimitoiminnan arviointi ja hyvät käytännöt jakoon Helsinki 8 Reilu Peli Epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisy ja ristiriitojen Pori selvittely työpaikalla 9 Miten kouluttaa yt asioista Helsinki 10 Reilu Peli Työvälineitä epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja Pori ristiriitojen selvittelyyn 11 Työvälineitä epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja ristiriitojen Helsinki selvittämiseen asiantuntijalle 12 yhdistyksen tulevaisuusvisio Helsinki 13 Osaamisen tunnistaminen/ YKA Helsinki 14 Neuvotteleminen muutoksessa Oulu Oulu 15 Luottamusmiehen ja esimiesten välinen yhteistyö Helsinki 16 Neuvotteleminen muutoksessa Vantaa Vantaa 17 Esiintymistaitoa ammattiyhdistystoimijoille (SuPer) Helsinki 18 Neuvotteleminen muutoksessa Turku Turku 19 Reilu Peli Työvälineitä esimiehelle epäasiallisen kohtelun Lahti ennaltaehkäisyyn ja ristriitojen selvittämiseen 20 yhdistyksen toiminnan kehittäminen Helsinki 21 Reilu Peli Työvälineitä epasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja Kuopio ristiriitojen selvittämiseen 22 Reilu Peli YTN Järjestösektori Hki Helsinki 23 Luottamusmiesorganisaation toiminnan tehostaminen Tampere 24 Epäasiallinen kohtelu ja työpaikkakiusaaminen Ennaltaehkäisy ja Kirkkonummi tilanteiden selvittely 25 Työssä hankitun osaamisen tunnistaminen Helsinki 26 Ammattiosastojen ja luottamusmiesten toimiva yhteistyö sekä Porvoo roolit paikallisessa edunvalvontatyössä 27 Osaaminen näkyväksi Turku 28 Työhyvinvointi muutoksessa JYTY Turku 29 Neuvottelutaidot Helsinki 30 Työpaikkojen ristiriitojen selvittäminen Oulu 31 Reilu Peli Työvälineitä esimiehelle epäasiallisen kohtelun Mikkeli ennaltaehkäisyyn ja ristriitojen selvittämiseen 32 Reilu Peli STTK Rauma Rauma 33 Työsuojeluvaltuutettu työpaikan kehittäjänä Helsinki 34 yhdistyksen toiminnan kehittäminen Helsinki 35 Työssä jaksaminen Helsinki 36 Aluetoiminnan ja paikallisen edunvalvonnan kehitäminen Turku 37 Ammattijärjestön koulutuksen suunnittelua Helsinki 38 Haastavat vuorovaikutustilanteet työpaikalla

15 TJS Opintokeskus Tilauskoulutus Aika Paikkakunta 39 Osaamisen tunnistaminen luottamushenkilön näkökulmasta Kirkkonummi 40 Reilu Peli Työvälineitä työpaikan ristiriitatilanteisiin Turku 41 Ristiriita ja muutostilanteiden kohtaaminen työyhteisössä Helsinki 42 koulutussuunnittelun haasteet ja TJS yhteistyö Helsinki 43 Reilu Peli Työvälineitä esimiehelle epäasiallisen kohtelun Lappeenranta ennaltaehkäisyyn ja ristriitojen selvittämiseen 44 Yhdistystoiminnan peruskurssi Utajärvi 45 Neuvottelutaito Helsinki 46 Työhyvinvointi ilta Nousu Hki Helsinki 47 Luottamusmies työpaikan kehittäjänä Helsinki 48 Osaaminen näkyväksi / LAL Helsinki 49 Reilu Peli Työvälineitä henkilöstön edustajalle epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristriitojen selvittämiseen Lappeenranta 50 Reilu Peli esittely esimiehille Tampere 51 Reilu Peli Työvälineitä esimiehelle epäasiallisen kohtelun Seinäjoki ennaltaehkäisyyn ja ristriitojen selvittämiseen 52 Rahastonhoitajien syventämiskoulutus Kuopio 53 Reilu Peli Epäasiallinen käyttäytyminen työpaikalla Turku 54 Ammattiosastotoiminnan suunnittelun ja kehittämisen välineet Vantaa 55 Reilu Peli Espoo 56 Pelisääntöjen arviointi ja toimintojen kehittäminen Helsinki 57 yhdistysten yhdistäminen Rauma 58 Reilu Peli toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen työpaikalla Helsinki 59 Wellbeing at Work. What Can We Do in Practice? Espoo 60 Osaamisen tunnistaminen/ YKA Helsinki 61 Osaava yhdistys Helsinki 62 Työajan hallintaa opiskelijajärjestöjen henkilöstölle Helsinki 63 Henkinen työsuojelu Ulkomaat 64 Neuvottelutaidot Helsinki 65 Jaksaminen muutoksessa Hallituksen toiminnan kehittäminen Riihimäki 67 Miten työsuojeluvaltuutettu voi tukea työntekijöitä kiireen Helsinki hallinnassa? 68 Neuvottelutaito ja kokoustekniikka Helsinki 69 Reilu Peli Pori 70 Yhdistysavain koulutus/tehy Pori Pori 71 EWC training and Employees meeting Espoo 72 Miten tehostan paikallista edunvalvontaa Vihti 73 Ulos uraumpikujasta Helsinki 74 Mistä osaaminen rakentuu Helsinki 75 Projektinhallinnan ohjaus Helsinki

16 TJS Opintokeskus Tilauskoulutus Aika Paikkakunta 76 Epäasiallinen kohtelu ja työpaikkakiusaaminen ennaltaehkäisy ja Helsinki tilanteiden selvittäminen 77 Miten käyn palkkauskeskustelun Oulu 78 hallituksen toiminnan kehittäminen Jyväskylä 79 Some koulutus Helsinki 80 Yhdistysvainkoulutus etänä Keuruu 81 Osaamisen tunnistaminen/yty Helsinki 82 Työkaveria ei jätetä DTL Helsinki 83 hallituksen toiminnan kehittäminen Kouvola 84 Aluetoiminnan vaikuttamisen keinoja Kirkkonummi 85 Luottamusmiesorganisaation toiminnan tehostaminen Tampere 86 Hyvä kohtelu työpaikoilla Jaksaminen muutoksessa Mikkeli 88 Muutosvalmennus, Mänttä Ruovesi Tampere 89 fasilitointi/lal Helsinki 90 Pelisääntöjen arviointi ja toimintojen kehittäminen Helsinki 91 Reilu Peli STTK Etelä Pohjanmaa Seinäjoki 92 Vuorovaikutus ja neuvottelutaidoista STTK:n opiskelijoille Helsinki 93 Yhdistysviestinnän työpaja Vantaa 94 Alkioseminologien yhteistyön kehittäminen ja pelisäännöt Laukaa 95 Reilu Peli Työvälineitä työpaikan ristiriitatilanteisiin Jyväskylä 96 Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet\jyty Turun aluetoimisto Turku 97 Hallituksen ja toimihenkilöiden strategiaseminaari Helsinki 98 Reilu Peli Työvälineitä työpaikan ristiriitatilanteisiin Pori 99 Ajankäytön hallinta Helsinki 100 Reilu Peli koulutus Rauma 101 Kokous ja nuorisotoiminnan koulutus Helsinki 102 viestinnän merkitys luottamusmiehen toiminnassa Helsinki 103 Jaksaminen ja työsuojelutoiminnan kehittäminen Helsinki 104 Reilu Peli Työvälineitä työpaikan ristiriitatilanteisiin Helsinki 105 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivät, Tampere Muutosvalmennuskoulutus 106 Reilu Peli Työvälineitä työpaikan ristiriitatilanteisiin Tampere 107 Järjestötoimijan osaamiskartoitus Helsinki 108 Neuvottelutaitoja luottamusmiehille Riihimäki 109 yhdistyksen toiminnan kehittäminen Vantaa 110 Tuloksellinen neuvottelu Vantaa 111 hallituksen toiminnan kehittäminen Neuvottelutaitoja luottamusmiehille Helsinki 113 hallituksen toiminnan kehittäminen Helsinki 114 Vuorovaikutus ja palaute mentoroinnissa Helsinki 115 Hallituksen toiminnan kehittäminen Porvoo 116 toimiva hallitus Helsinki 117 Työpaikkatoiminnan kehittäminen Helsinki 118 osaava hallitus Helsinki

17 TJS Opintokeskus Tilauskoulutus Aika Paikkakunta 119 Ammattiosaston hallitustyöskentelyn tehostaminen Mikkeli 120 Sosiaalisen median koulutuspäivä Jyty Vaasa Vaasa 121 Hallituksen ja toimihenkilöiden strategiaseminaari Helsinki 122 Osaava yhdistys Jyväskylä 123 Tiimityöskentelyn kehittäminen Helsinki 124 Paikallisen edunvalvonnan neuvottelupäivät, Joensuu Muutosvalmennuskoulutus 125 Rahastonhoitajan talouskoulutus/iol Keuruu 126 Uusien hallituksen jäsenten perehdyttämispäivä Helsinki 127 Reilu Peli toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen työpaikalla Helsinki Tilauskoulutuksia 127 kpl. Osallistujia 3179 henkilöä.

18 TJS Opintokeskus Hankkeen koulutus Aika Paikkakunta 1 Reilu Peli asiantuntijaverkoston verkkoseminaari: Dialogissa on Helsinki voimaa 2 Tiedonsaanti työnantajalta ja hyvä neuvottelukulttuuri Vuokratyö ja sen sääntely Helsinki /Reilu Peli asiantuntijaverkoston verkkoseminaari: Helsinki Työkykyarviointi kenelle, miten ja mitä sitten? 5 Oman osaamisen tunnistaminen Joensuu Joensuu 6 Oman osaamisen tunnistaminen Tornio Tornio 7 Tekijänoikeudet, miksi ay liikkeen kannattaa kiinnostua niistä? Helsinki 8 Työn teettämisen uudet muodot ja osaaminen Tampere 9 Oman osaamisen tunnistaminen Jyväskylä Jyväskylä 10 Työn teettämisen uudet muodot ja osaaminen Helsinki 11 Oman osaamisen tunnistaminen Helsinki II Helsinki 12 Oman osaamisen tunnistaminen Helsinki I Helsinki 13 Oman osaamisen tunnistaminen Turku Turku 14 Paikallinen sopiminen Helsinki 15 Vuokratyöntekijät huono osaisiako? Helsinki 16 Oman osaamisen tunnistaminen Kuopio Kuopio 17 Osaamisen tunnistaminen Joensuu 18 Osaat! hankkeen käynnistämiskokous Helsinki 19 Kuka omistaa tekijänoikeudet? Uusista edunvalvonnan haasteista Helsinki esimerkkinä toimittajien taistelut 20 Reilu Peli asiantuntijaverkoston verkkoseminaari: Työkyvyn Helsinki hallinta ja varhainen tuki 21 Järjestötoiminnan johtaminen ja pätkätyö/hankekoulutus Helsinki 22 Sihteerinä järjestössä Helsinki 23 Reilu Peli asiantuntijaverkoston verkkoseminaari: Kokemuksiani työsuojeluvaltuutetun tehtävästä Helsinki Hankekoulutuksia 23 kpl Osallistujia 457 henkilöä.

19 Sija Liitto Keskusjärjestö Tunnit 2012 Tunnit 2011 Tunnit Ero Ammattiliitto Pro ry STTK Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry Akava Tehy ry STTK Palkansaajajärjestö Pardia ry STTK Suomen lähi ja perushoitajaliitto SuPer ry STTK Julkis ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry STTK Suomen Lääkäriliitto ry Akava Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry Akava Julkisalan Koulutettujen Neuvottelujärjestö Juko ry Akava Akavan Erityisalat ry Akava Uusi Insinööriliitto UIL ry Akava KTK Tekniikan Asiantuntijat ry Akava Suomen Ekonomiliitto SEFE ry Akava Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry STTK Suomen Lakimiesliitto ry Akava Päällystöliitto ry Akava Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry Akava Vakuutusväen Liitto VvL ry STTK Ylemmät Toimihenkilöt YTN De Högre Tjänstemännen Akava Nordea Unioni Suomi Ry STTK Suomen Farmasialiitto SFL ry Akava Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Akava Upseeriliitto ry Akava Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry STTK Akava ry Akava Suomen Psykologiliitto ry Akava Kirkon alat ry STTK Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL ry Akava Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry Akava Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. Akava Suomen Eläinlääkäriliitto ry Akava Suomen Hammaslääkäriliitto ry Akava YTY & Valmentajat Akava Tradenomiliitto ry Akava METO Metsäalan Asiantuntijat ry STTK Vakava ry Akava Tekniikka ja Terveys KTN ry Akava Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto YKL ry Akava Meijerialan Ammattilaiset MVL ry STTK Mediaunioni MDU ry STTK Agronomiliitto ry Akava Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry Akava Yhteiskunta alan korkeakoulutetut ry Akava Liiketalouden liitto LTA ry STTK Tieteentekijöiden liitto ry Akava Metsänhoitajaliitto ry Akava Suomen Puheterapeuttiliitto ry Akava Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry Akava Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Akava Suomen Työterveyshoitajaliitto ry Akava Suomen Palomiesliitto SPAL ry STTK Suomen erityiskasvatuksen liitto ry Akava Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIA ry STTK Suomen Konepäällystöliitto ry STTK Liittojen lkm Tunnit 2012 Tunnit 2011 Tunnit Ero Akava yhteensä: , STTK yhteensä: , TJS yhteensä: , Yhteensä: , Sija Kpl 2012 Kpl 2012 Kpl 2011 Kpl 2011

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011 kooste työpajan työskentelystä Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä Julkaisijat Tekniikan akateemiset TEK / Akava Salmia Akateemiset ura- ja rekrytointipalvelut eli Aarresaari-verkosto

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA! LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!» Oppiminen ajattelun ja toiminnan muutos! Ota talteen! Tarvitset tätä esitettä koko vuoden. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry SISÄLTÖ 5 LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

Lisätiedot

SAK:n toimintakertomus 2009

SAK:n toimintakertomus 2009 SAK:n toimintakertomus 2009 SAK Toimintakertomus 2009 1 SISÄLTÖ TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 Työllisyys heikkeni taantumassa rajusti... 3 Epävarmuus kasvoi, eriarvoisuus lisääntyi... 3 Järjestölliset lähtökohdat...

Lisätiedot

MINKÄLAINEN ON HYVÄ ESIMIES?

MINKÄLAINEN ON HYVÄ ESIMIES? 1/2015 LIIKETALOUDEN OSAAJAT JA AMMATTILAISET MINKÄLAINEN ON HYVÄ ESIMIES? Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen voimavara Mikä on työntekijän asema liikkeenluovutuksessa? www.liiketaloudenliitto.fi 5/2014

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

TaSO-lehti. TaSOkasta toimintaa tarjoaa: 1/2012. - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa. TaSO ry - Avainasemassa sosiaalialalla

TaSO-lehti. TaSOkasta toimintaa tarjoaa: 1/2012. - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa. TaSO ry - Avainasemassa sosiaalialalla TaSO-lehti TaSOkasta toimintaa tarjoaa: - Uuden hallituksen esittely - Työturvallisuus puhuttaa - Talentian ammatillisista yhdistyksistä - Puheenjohtajiston palsta ja paljon muuta! 1/2012 TaSO ry - Avainasemassa

Lisätiedot

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa 8/2009 JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa sisältö 10 Maailmalta vyörynyt taantuma mullisti suomalaisen ohjelmistoyrityksen ja ajoi henkilöstön

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen hankkeen raportti

Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen hankkeen raportti Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen hankkeen raportti vuodet 2008-2011 Hannele Niiniö ja Anne Toikko (toim.) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 5 2 HANKKEEN YLEISESITTELY 6 ESPOON OSAHANKE 3 Espoon projektit hankkeen

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Tekemällä oppimisen sytyttäjä

Tekemällä oppimisen sytyttäjä Tekemällä oppiminen (learning by doing) on toiminnasta oppimista ja se on yksi vanhimmista oppimismenetelmistä. Tämän kuvauksen tarkoituksena on esitellä tekemällä oppimisen kehittämisprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot