ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan."

Transkriptio

1 Kokous 7/ (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi ~. - Nuorten jääpallomestaruus. Työvaliokunta puolsi esitystä, jolllia liittotoimikw1ta hyväksyi Nuoriso-ohjaajan toimi. Nuortenohjaajan toihi päätettiin julistaa ~a - ett '~vak si ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan ToiLitsijain palkkojen tarkistus. Työvaliokunta esitti lii ttotoie:likunnan hyväksyttäväksi yksityiskohtaisen ehdotuksensa toikitsijain palkkojen korottal~iseksi. Käsitcelyn ajaksi läsnäolleet toimitsijat poistuivat kokouksesta. Liittotoimikunta vahvisti toimitsijain palkat lukien seuraaviksi : Rantanen, Eino mk : - Huttunen, Leo II :- Määttä, Toivo " :- Salonen, Toivo II :- Yustonen, Toivo " :- Nenonen, Esko II :- Peuhkuri, Veikko : Lahtinen, :r.leri II : Rajal a - Rinne, Greta ll : Niemenkari, Urho : ljokelainen, Uuno 11 Nygren, Eelge II :- Montonen, Väinö :- Kuusela, Veikko :- Järvinen, Toivo :- Edellä olevat palkat hyväksyttiin yksimielisesti muilta paitsi seuraavilta osilta: Jaostosihteerin Peuhkurin pakkka r:j.äärättiin äänestyksen jälkeen 5-4 vastaan, vähemmistön kannat~aessa mk :- palkkaa. Toimittaja Lontosen palkka määrättiin äänestyksen jälkeen äänimäärin ~. - Edustajisto ns. itävyöhykkeen maihin. Liittotoimikunta hyväksyi sihteerin esi tyl-::sen _ ja päätti lähettää edustajiston, johon valittiin kol1::1e jäsentä, puheenjohtajat ja sihteeri ~. - Ruotsinkielinen jaosto. sia jätettiin pöydälle S. - Ulkolaisten vieraiden huolto. Liittotoimikunta hyväksyi esityksen poistamalla siitä seuraavan sivulauseen: "tai urheilualan edustu. sesta riippuen hänen mäi=i.räämtinsä jaostosihteeriii Valtion apurahat. AIlottavan avustusm"ärän suuruuden l-:!i=!.äräär.lisessä noudatetaan ai. kaisempaa menettelytapaa, j on:{a mukaan pyritään anomaan samansuuruista avustuserää kuin SVUL, pyörein luvuin'mk :-. Valtion Urheilulautakunnassa oleville liiton edustajille ohjeeksi päätettiin, että pyrit~än määrärahan jakoperusteeksi saamaan valtiollisten vaalien voimasuhteet porvarillisell ja työväe edustuksen v 1:1illä. }ämän _ mukaisesti liiton osuus tekisi koko äärästä 44 % ~. - JalkaraIlosääntöjen uudistareinen. JaostolIe myönnettiin sen pyytämät valtuudet.

2 Kokous 7/ ~. - ~oskovan matkan jälkimaininkeja. Sihteeri selosti suorittamiensa tutkimusten tuloksia, joista "kävi selville, että valmentaja ~ononen saattoi torjua häneen kohdistetut syytökset. Asia katsottiin sen jälkeen loppuun käsitellyksi Suurtalkoot. TULn edustajaksi Suurtalkoiden vuosikokoukseen valittiin jaostopäällikkö Eino Rrultanen Kuopion Elo 30-vuotias. Kuopion Elon juhlaan lähetetään sähkösanoma ~. - Vaasan Työväen Purjehdusseura. Seuralle suositellaan Turun TPS:n mukaisten sääntöjen käytäntöönottamista. Esille tulleet asiat :. - Jugoslavian kutsu. Jugoslavian urheiluliitto oli kutsunut Suomesta kaksi yleisurheilijaa kilpailwnatkalle maahan ensi huhtikuussa. Koska SUL ei ollut halukas, lii ttotoiml.unta otti kut-.j.' sun vastaan ja päätti l ähettää kilpailumatkalle jowckueen, johon kuuluu johtaja ja kaksi urheilijaa. UTT huolehtii käytännöllisistä toimenpiteistä Yleisurheilumestaruuskilpailut. Yleisurheilun yhteistoinintavalioxunnan käsittelyä varten liittotoimikunta periaatteessa päätti hyväksyä esityksen, jonka mukaan Suomen yleisurheilumestaruuskilpailut järjestetään Kotkassa eikä" ymissä. Yhteistoi~intavaliokunta oli yksimielinen siitä, että kisat a.'1netaan uluvana vuonna Ky enlaaksoon. Vakuudeksi

3 ,, Vastalause TUL:n Liittotoimikunnan pöytäkirjaan koskeva päätöstä kansainvälisen yhteiselimen perustamisesta jatkamaan CSIT:n työtä. Liittotoimikunnan enemmistön hyväksymän suunnitelman mukaan yhteislimestä tulisi jonkinlainen entisen työläisurheilu-internationaalin toiminnan ja siinä vallinneen hengen jatkaja. Kun sodan jälkeen tuli ille työläisurheilun periaatteita ajavan kansainvälisen järjestön p rustaminen,liittomme johtoelimet päättivät ja liiton jäsenistö hyväky1 liittomm mukaanmenon ehdoksi sen,että siihen liittyy myöskin Neuvostoliitto. Näin ei kuitenkaan tapahtunut ja kansainvälisen yhteistoiminnan organisatio ja toiminta ovatkin jääneet vain paperille. Ei myö kään nyt hdotetulla yhteiselimellä tule nykyisessä kans i vål ssä urheilupoliittisessa tilanteessa olemaan mitään käytännölll tä m r itystä liittomm kannalta katsoen ellei sen perustamisessa tåyt tä m~ärät jä ehtoja. Vi m osi n kok mu 0 oittaa, että urheilun painopiste Euroopassa on siirt ä ä j on jo osittain siirtynytrin keski-ja itä-eurooppaan o Lähi 0 i n v i t i oinä tul vat epäilemättä olem an euvostoliitto, Tsh olov Ii,PuOla,Unkari, Rumania j Bulgaria 0 Qr~ei!ulllsen_YQt~i~!yön lk_ gs igee la_v_h~i~t~mln~n_n~13eq ~ ld~n_k~n~s~ lu!e~ Ql!a_ 11it omm nainvälisen urheiludolitiik n pa,ålinjana LIittöto mlkunnan-enernmlstön hyväksymä suunnitei~a tähtää kuitenin liittomme toiminnan suuntaamiseen ja sitomiseen lähinnä Englantiin, Belgiaan,Hollantiin ja R nskaan,joissa vain viimeksimainitussa on sellai nen työväen urheiluliitto,jolla on eräillä aloilla suurempaa urheilullista merkitystä. Sensij~an Englannin,Belgian ja Hollannin työläisurheiluliittojen urheilullinen panos on heikko. Lisäksi näiden maiden työväen urheiluliitot ovat täysin eristettyjä kansainvälisistä urheiluliitoista,joilla on hallitseva asema amalia urheilualailaan. Sensijaan Neuvostoliiton j' kansandemokraattisten maiden urheilujärjestöt ovat jäseninä k nsainvälisissä liitoissa ja voivat yhteistoiminnassa keskenään työskennellä kans invälisen urheilun demokratisoimiseksi,johon meidänkin liittomme on pyrittävä. On todennäköistä,että itä-euroopan maiden urheilujärjestbt eivät tule muk an s llaiseen yhteistoimint elimeen,jonk johdossa ovat Englan i ja Belgi Näin ollen tähän tähtäävän esityksen tekeminen liittomme ta401ta ja liittomme meno tällaiseen elimeen voi muodostua vakavaksi esteeksi hyvien urheilusuhteiden aikaans amiselle Neuvostoliittoon ja k nsandemokraattisi n maihin. Käsittääkseni liittomme jäsenenerumistö on tällaista liittomme kansainvälisille urheilusuhteille vahingollista urheilupolitiikkaa vastaan. Jo aikaisemmassa vaiheessa oli kysymys silloin valitun työläisurheilun yhteistoimintaelimen vetämisestä yhteistoimintaan Amm~til1isen MI..<..ilnsn11iton kanssa. Tätä ei tapahtunut ja se v' i'rutti osalt' an si1- hen,että elimestä ei tullut elinkelpoista. Tätä virhettä ei pitäisi enää uu"'ia. On turhaa yrittåä perustaa sinänsä tarpe llista demokr attisen urheilun yhteisclintä ellei jo sen perustamisessa ja perust'missuunnitelmassa selvästi esitetä niitä ehtoj~,joiden täyttäminen vasta takaa sen muodostuvan elävä si urheilun yhteiselimeksi o Muussa tapa~ksessa siitä muodostuu vain määrätyn lansim isen politiiken elin,johon sitout'lminen ja vielä enemmän siitä esityksen tekemin n vc hingoittaa liittomme kans invälisiä urheilusuhteita o ~---~- -

4 - 2 - Miel:... täni kansb.invälisen yhteiselimen perust ami esity sessä. olisi mainittave,'~n se liittomme taholta tehdään, ttä l)'yhteiselimen perustamisen ehtona on Neuvostoliiton ja kansandemokraattisten muiden urheilujärjestöjen siihen liittyminen ja että näiden mukaan tulo on myöskin meidän liittomme liittymisen ehtona ; 2) yhteistoimintaelimen tulisi olla kiinteässä yhteydessä Ammatilliseen Maailmanliittoon ; 3) yhteiselimen sihteereistä tulisi kaksi olla Neuvostoliitosta tai kansandemokraattisista maist ja kolmas joko Ranskasta tai Suomesta. Koska Liittotoimikunnan enemmistö ei ole päätöksessään halunnut ottaa huonlioon ylläesitettyjä näkökohtia, vuan lantenyt liittoamme ja sen kansainvälis ä urheilusuhteita vahingoittavalle tielle,niin allekirjoittanut pyytää Liittotoimi nnan kokouksen pöytäkirji:1.an merkittäväksi vastalauseen edelläolevilla perusteilla.

5 i, 1""... '" ;, J 1 1 ~ l' '-.,,..! " '- 1,, 'i 1... 't 1: + + i + P t -1- T- ~ ~ "

6 ~, ~

7 K ou r/ (\ - 3. t v '1 '),, J. 'i r -;" 0( r'\,... ~,.,., '1 ~ ioc. ; 1i ""'i: " _Ll v.1.' ~ v f'1"". ~~ r J' Of V., "'" siirrettäisiin li 1. 0 kol,; 1" n,,:ö' i 1 i '.,...J 'loi-j 'lj... rl toint'1 'el1.1(;"1. t.. ~ I i ". Y' lt.-- " "' - '- (T1oirJ.i8top;~Filli J'kö esi tt.. ;, ett; _ ikan t;;;.: ttä~inen työ v' liokur.n':llle, j okn,11 Ft voi k':,] i -'-ell" e" e 1-.cst'l ojiirt '1 p."r -, '1i t'tl{ ei 10irr.i ~o'=l ul]. 1: 1,; ;nni ~ 0t~'irn-tol-i"toor. ~ 171"\. - 1 C' v ru.j m T.u..' i c -Lt'eLJt-i ~..:j _l.., i < T. A '("\ 8.\... L... ~,. T'O,n l~ i.~ ".J. ),) ~ J JC U J ~.JT[ t i il -1- '", " C ", u 'U i i' J. 'y ::.. '.,.. ei.,..;.' :. c ' J J.-1 1,., t 1.. L L ~.., '1 ~,, t v -1., T 4-.. ~... :)./.,..

8 1 u liv,t '8 - -toi: i- i - ( T ~ 0 (l i tt.. _,./ L lsjo? t '- J ') 0 ~. i ~,~ ;r ~.. Q o ~.1 ~ i.. 1 0

9 :1 j v 1.,..1_.J ) '...L v "'t "'8"'< ).j.. 1 ;.f t 1')) 10., t t.'.'... 1 rj: to J. U 1.,..' l' 1 ~..L

10 r "r..) 1 0 '0 ':.1,. ' 1._ 0_, i, _o ~ _0_,"-_0 :..;:.:..;:..::..:..;:..::..~_..:..~==.:...'_:_.;:~,_ 0'.1... n 11,,1

11 S e.-. v~.l~/ qju W~~"\.~\Io'~ o~ r. (U,v~ ~{~w.-. QM ~~ ~ ~oj,v~"1 o Q,( ~ ~ ~ 0-- I Q'rJM. :t~ ~J:~ MAi""'~ 'Jo ~/o;. \r~jv~., ~y I ~~ ['IIN'" (..

12 Liite m 2 Ltk:n esityslistaan 8/49. Liittyy TULn historiatoimikunnan 5/49/3 ( ) kokouksen pöytäkirjaan. Historiatoimikunnan ehdotus TULn ja kirjailija Pentti Lahden väliseksi sopimukseksi. S 0 P imu s Työväen Urheiluliitto ja kirjailija Pentti Lahti sopivat Suomen työläisurheilun historian kirjoittamisesta seuraavaa: 1. Lahti suorittaa Suomen työläisurheilun a) esihistorian, b) varhaishistorian ja c) Työväen Urheiluliiton toiminnan aikaisen historian nykypäiviin saakka kirjoittamisen, yhteensä 608 painettua kirjasivua, syyskuun loppuun 1949 mennessä. Käsikirjoituksen ohella luovuttaa Lahti liitolle sen vapaasti käytettäväksi kaiken keräämänsä aineiston. 2. Liitto maksaa Lahdelle syyskuun loppuun 1949 saakka aikaisemmin sovitun suuruisen kuukausipalkan. 3. Lahti antaa liitolle täydelliset valtuudet lisäyksien, poistojen ja muutosten tekoon teokseen, kuitenkin siten, että mikäli kirjoittaja ei niitä mielipide-eroavaisuussyistä hyväksy, julkaisijan on niistä alkulauseessa nimenomaisesti huomautettava. 4. Käsikirjoituksen saatuaan maksaa liitto Lahdelle kertakaikkisena tekijäpalkkiona - syyskuun loppuun 1949 suoritetun kuukaispalkan lisäksi mk :-. Mikäli liitto katsoo, että käsikirjoitukseen on tehtävä muutoksia ja kirjoittaja tähän suostuu, maksaa liitto tästä työstä ynnä kuva-aneiston hankinnasta, kuvien valinnasta ja kuvatekstin laadinnasta palkkaa 3 kuukauden ajalta. 5. Mikäli käsikirjoitus katsotaan sellaisenaan tai kohdassa 3 mainituin edellytyksin painatuskelpoiseksi, on teoksen lopullisesta muodosta sovittava kirjoittajan kanssa viimeistään 6 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin kirjoittaja luovuttaa käsikirjoituksen liitolle. Teoksen julkaisemisaika on liiton vapaasti määrättävissä. 6. Mikäli käsikirjoitusta ei kohdassa 3 mainituin edelr. lytyksinkään katsota painatuskelpoiseksi, on liitolla oikeus ~ käyttää käsikirjoitusta uutta teosta kirjoitettaessa ainoastaan aineistona.

13 L11Se m 4 ltk:n esityslistaan 8/49. L~iad1t. Ling1adit järjestetään , Pätiohjelmasta on 11- ao1tett~ seur ~avaa: - keskiviikkona 27.7 Lingiadien jult:.11liset avll jaiset j c. OS Ctaottavien maiden esittely, - ".7,49 maailmnnvoim1stelujuhla; - 1-6,8.49 fyysillisen terveyden maailmankongressi; kansainvä linen voimist2luleiri Ma lmahedis sä. Naistoimikunta j a. voimistelujaosto ehdottavat, et-l;ä maa.ilmnnvoii!lis~elujl1hl aa n lähetetään 12-henkinen naisvoimistelujoukkue, jonka kaikki jäsenet ovat voimistelunohjan j ia sekä 5 nais- ja 5 miestatk milijaa. Kan~ainväliselle voimisteluleirille osallistuisi 6 nc.ispuolista ohj n~ jaa, 12 -henkisestä naisjoukkueesta ja kaikki miespuoliset tnrl~kai11jat. Leirille osallistuvien tulee olla hyviä voimistelijoi cn, koska siellä on tilaisuus esitellä liittolrrne voimistelutasoa. Edelloen esitetään lähetettäväksi naisjoukkueelle johtaja ja pianisti sel:rl koko joukkueelle pääjohtaja. Ilmoittautamismaksuksi Lingi~ a deihi n os~llistuville on ilmoitettu mene vän 5 ltr. ja leirille osallistuvil i;:: 10 l::r. Kustannual aske l ma on tehty ei ten, että kunltin osanotta jan t äysihoi co tulisi maksama n 10 10'. vrk. V\1orokaus imaks&an on ilmoitettu es 1m, M~ 1 ~;he d1ssä olevan 8, k~. Kustannuel~skelon: 12 naist., pääjohtaja, joht8ja, pi~nisti sekä 5 nn1s- j.a 5 miest8rkknajao = 25 henkilöä, 7 vrk. C 10 kr kt, 11 leiriläistä, 7 vrk,,1 10 kt Joukl~ ueen ilmoittautuminen 25 henkeä;! 5 kr.125 II Leirilä1sten ilmoittautuminen 11 h. d 10 ' II 110 II kr, = 11Q.200 :- 25 herucilön m~tka l aivalla Helsingistä Tukholmaan ja t ak~ isin ~ - 11 henkilön m~ tk at Tukhol,ma- M'J l mahed Tukholma 1 17 kr. 187 kr. = 7.480:- 14 henkilön päiv'är ohat rnntkalla oloajc.ltu 10 vrk.n 400: :- 11"»» 17 u "400: :- 25 henkilön mntknjtuluj c: kotima['.ssa.1 1,000 : - 2~tOOO.:"=,, m k :- Nn isvoi mistelujoukkue e~ ohjelmc:n yhteishnrjo1ttelu ciheuttais1 l1säkulujo n :-. ====~========~=====

14 Kokoua 9/49-1. Työväen Urheiluliitto r.y:n liittotoimikunnan liiton toimistossa 7 pnä huhtikutit a 1949 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Esityslista., l.. - Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja;_ kokouksen päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. v Uimareita Hollantiin. Nederlandse Culturele Sportbond on kutsunut 20-henkisen uinti joukkueen Arnheimissa järjestämilleen "HelluntaiurheilujuhlilleII. Järjestö on valmis kustantamaan joukkueen ylläpidon kisojen aikana sekä myöskin matkakulut, jotka tapahtuvat Hollannin rajan sisäpuolella. Uintijaosto esittää, että matkalle lähetettä :is iin 12-henkinen joukkue. UTT on sitä mieltä, että matkalle lähetettäisiin 4- henkinen joukkue ja että joukkueen jokaiselle jä$enelle kertakaikkisena päivärahakorvauksena suoritetaan mk 2.000:-. Muut kustannukset tekevät jäsentä kohti n. mk : TMP Hollantiin. TMP on liitolle lähettänyt kirjeen, missä ilmoitetaan seuran suunnittelevan koripallojoukkueelle matkan Hollantiin osallistuakseen Arnheimissa Culturele Sportbond'in järjestämiin Helluntaiurheilujuhlakilpailuihin. Seuran tekemä laskelma osoittaa matkan tulevan ilman päivärahoja maksamaan n : :-. Tämän vuoksi seura kääntyy liiton puoleen, että liitto puolestaan avustaisi seuran :- markalla matkan toteuttamiseksi. Koripallojaosto suosittelee, että liitto jollakin summalla osallistuisi kustannuksiin. UTT puolestaan esittää, että seuralle myönnettäisiin :- markan koroton laina, joka seuralta takaisin perittäisiin vähin erin kuluvan vuoden aikana. Suoranaiseen avustukseen ei UTT katso olevan mahdollisuuksia, koska se saattaisi aiheuttaa sen, että muutkin seurat ryhtyisivät kilpailumatkoilleen pyytämään liiton avustuksia Edustuskoripalloilijoiden leiri. Koripalloilun liitto-ottelu TUL-SKL järjestetään jäi leen Koripallojaosto järjestää liittojoukkuepelaajille leirin ja esittää sen pidettäväksi Pajulahdessa Jaostolle on kurssimenoarvioon otettu määräraha leiriä varten 10 osanottajalle. Jaosto pitää välttämättömänä, että leirille kutsutaan 14 pelaajaa. Määrärahan ylitys mk :-. Suomen Koripalloliitto on ehdottanut myös naisten liitto-ottelun pelaamista samanaikaisesti. Jaosto katsoo, että ottelu voitaisiin suorittaa, jos valittava joukkue voitaisiin kerätä pariksi päiväksi yhteen ja ehdottaa, että naisille järjestetään 2-päiväinen valmennusleiri Pajulahdessa, niin että se kytkeytyy miesten leirin yhteyteen. Jaosto anoo leirin järjestelyyn markan lisämäärärahaa. UTT puoltaa jaoston esitystä ja esittää tarvittavat määrärahat otettaviksi UTT :n käyttövaroista Valmentautuminen EM-kilpailuihin. Nyrkkeilykomitea on päättänyt, että Suomen EM- kilpailuihin osallistuva nyrkkeily joukkue valitaan huhtikuun 27 päivänä suoritettavan valintakilpailun perusteella. Nyrkkeily jaosto esittää, koska on mahdollista valinnan suorittaminen ns. liitto-ottelun perusteella, että ennen valinta kilpailuja järjestetään edustus nyrkkeilijöille valmennusleiri huhtikuun päivinä. Leirille kutsutaan 16 nyrkkeilijää.

15 Kokous 9/49-2. Ku. t~nnusaevio..:. Ohjaaja Matkakulut Hierojapalkkio Osanottajien matkak. Ylöspito Päi värahakorv. Sekalaista : : : : : : : :- m k : UTT puoltaa jaoston esitystä. Kun kurssimenoarviossa ei ole merkitty määrärahaa koe leiriä varten, esittää UTT tarkoitukseen otettavaksi lisämäärärahan Tyttöjen voimistelumestaruuskilpailut. Tyttöjen ensimmäiset joukkuevoimistelumestaruuskil- - pailut järjestetään TUL :n Tampereen piirin toimesta liiton nuorten. henkisten kilpailujen yhteydessä Kustannuslaskelma osoittaa markan tappiota. Naistoimikunta tehtyään monepuoleen poistoja esittää, että liitto korvaisi mahdollisen tappion markkaan saakka. UTT esittää, huomioonottaen kilpailujen läheisen ajan, että naistoimikunnan esitykseen suostutaan, ja tarvittava summa merkitään naistoimikunnan käyttövarojen tilille. Vastaisuudessa olisi naistoimikunnan kuitenkin huolet dittava siitä, että kilpailujen järjestelykysymys ajoissa saadaan järjestetyksi. Mikäli liitto vastaisuudessa joutuu näitä kilpailuja tukemaan, olisi naistoimikunnan tätä tarkoitusta varten esitettävä tarvittava määräraha kustannusarvioon Yleisurheilun apulaisvalmentajien palkkaus. UTT esittät hyväksyttäväksi yleisurheilujaoston esityksen Toivo Telen'in ja Artturi Kartun palkkaamiseksi yleisurheiluvalmentajiksi 4 kk:n ajaksi. Telen'in kuukausipalkka mk : ja Kartun mk :- sekä päiväraha mk 700:- matkapäivältä ~. - Nuoriso-ohjaajan toimi. Määräaikaan mennessä ovat avoinna olevaa nuoriso-ohjaajan tointa hakeneet Keijo Viianen Helsingistä, Olli Nalli Savitaipaleelta, Eino Vepsäläinen Kuopiosta, Tauno Kanerva Tampereelta ja Eeli Simula Porista. Koska nuoriso-ohjaajan paikan täyttäminen edellyttää työsuunnitelman tekoa liitto-ohjaajan ja nuoriso-ohjaajan välillä, esittää sihteeri, että valinta siirrettäisiin seuraavaan kokouksee~ mihin mennessä nuorisovaliokunta tekee ehdotuksen e.m. järjestelyistä nuorisotoimistossa Jaostosihteerin toimi. Määräaikaan mennessä ovat avoimena olevaa jaostosihteerin tointa hakeneet Unto Huttunen, Eino Salo, Taisto Vuorinen ja Pentti Salmi Helsingistä, Lasse Nupponen Fiskarista, Norbert Tommola Karhulasta ja Eino Vepsäläinen Kuopiosta ll.. - Urheilijain vaihtoa Tshekkoslovakian kanssa. Sokol-järjestöltä on saapunut liitolle kirje, jossa esitetään urheilijain vaihtoa ja ohjaajien vaihtoa nyrkkeilyssä, painissa, uinnissa, jalkapalloilussa sekä voimistelussa. Lisäksi toivotaan maahan näytösmatkalle naisvoimistelujoukkuetta. UTT on käsitellyt kirjeen ja esittää, että tässä vaiheessa ryhdyttäisiin neuvottelemaan jalkapallojoukkueen maahan saannista. Tämä siksi, että ellei Neuvostoliitosta saataisi joukkuetta liiton 30-v. juhlatilaisuuteen korvattaisiin se tshekkiläisellä joukkueella. Ehdoista neuvoteltaisiin erikseen. SKP:n kautta on Sokol-järjestöltä saapunut esitys liiton pyöräilijäin osallistumisesta Rude-Pravol-lehden Praha Warsova maantiepyöräilyyn. Kilpailu alkaa ja kestää 9 päivää. Välillä yksi lepopäivä. Ajo tapahtuu 3-miehisillä joukkueilla. Kilpailujen järjestäjät kustantavat joukkueen ylläpidon sekä päivärahaa Tshekkoslovakian sisäpuolellä 39 kr ja Puolassa 150 zlotia., Jaosto esittää, että matkalle lähetettäisiin seuraa-, va joukkue: Veikko KassIin (~VV), Tyko Pellinen (TPV) ja Sulo Punkkinen (HTL). Joukkueen johtajaksi jaosto esittää Veikko Peuhkurin i-

16 Kokous 9/49-3. ja huoltajaksi A. Koskenveden (TPV). UTT puoltaa jaoston esitystä siten korjaten, että Koskenveden tilalle valittaisiin joku maaseutulainen pyöräilymies ja että jaosto joukkuetta koskevassa kokoonpanossa tiedustelisi vielä valitsijamiesten lausuntoa. Päivärahaa 400:- päivältä esit tää UTT maksettavaksi kaikille niille, jotka eivät matkan aikana nauti toimipaikastaan palkkaa. Niiltä päiviltä, jolloin joukkue ei matkan aikana. nauti ylläpitoa, suoritetaan kor va us liiton toimesta l2.. - Kansainväliset melonnat Budapestissa. Melonnan yhteistyövaliokunta on Budapestissa 6.6. järjestettäviin melontakilpailuihin päättänyt l ähettää 4-miehisen joukkueen. Joukkueeseen on esitetty ehdokkaaksi Leo Ähman (TuJy). Melontajaosto yhtyy yhteistyövaliokunnan esitykseen; Matkakustannukset n mk + päivärahat. UTT yhtyy esitykseen, mutta jättää päivärahakorvauksen määrä ~ täväksi vasta sen jälkeen, kun on saatu selvyys siitä; suorittavatko järjestä jät kilpailijoille päivärahaa..: Osanotto Lingiadeihin. Pyydettynä lausuntona voimistelujoukkueen lähettämisestä Lingiadeihin UTT esittää, että matkalle lähetetään vain 4 tarkkailijaa. Suuremman joukkueen lähettäminen saattaa tuottaa valuuttavaikeuksia ja samalla on epäselvää se, minkälaiset mahdollisuudet joukkueilla on esiintymisiin Neuvostolaisia moottoripyöräilijöitä Suomeen. Liiton moottoripyöräjaosto esittää, että liiton taholta ryhdyttäisiin toimenpiteisiin kahden moottoripyöräilijän kutsumiseksi maahamme kilpailumatkalle. Vierailu tulisi tapahtumaan seurojen taloudellisella vastuulla. Kilpailujen järjestäjinä olisivat Tampereen Tv Moottorimiehet, Inkeroisten Vihuri ja HTM. UTT puoltaa esitystä Vuoden 1948 tilinpäätös. 1) Tilintarkastuksen yhteydessä todettiin, että markan suuruinen omais uuserä arvopapereita oli merkitty myös liiton tilille, vaikka arvopaperit omistaa Asunto Oy. Urheilukatu 30. Koska t ämän omaisuuserän poistaminen muu t ti tilinpäätöksen loppusummia, esittää toimistopäällikkö tilinpäätöksen uudelleen liittotoimikunnan vahvistettavaksi. Omaisuustas e osoittaa mk :50 ja tulostase mk :25. Ta ppio :50. Liite ~ 1. 2) Samalla toimistopäällikkö esittää liittotoimikunnan Käsiteltävä ksi lausunnot tilintarkast uksesta, jotka koskevat sekä liiton tilejä että Asunto Oy. Ur hei lukatu 30 tilejä v i Ve 1949 talousarvio. Toimistopäällikkö esittää liittotoimikunnan käsiteltäväksi ehdotuksen talousarvioksi v:lle Liite m Liittoneuvoston esityslista. Sihteeri ilmoittaa, että liittoneuvoston kokouksen esityslistalle on määräaikaan mennessä saapunut seuraa vat esitykset: Piireiltä: Helsingin piiri: Lentopallo liiton ohj~maan; Varsinaissuomen piiri: Suhteellisen vaalitavan käytäntöönotto (säänt öjen muutos); Oulun piiri: Lisälehti liittojäsenkirjaan ja tuomarikortteihin; Oulun piiri: Kainuun piirin perustaminen; Lapin piiri: Rovaniemen piirin per us t aminen. Jaostoilta: le-liiton jalkapallomestaruuskilpailujen vastainen järjestely, 2. liiton jalkapallosarjat, 3. yleisten kilpailumää räyl{s ien tarkistaminen, 4. jaostojen täydentäminen, 5. moottoripyö räjaoston nimen muuttaminen (=Moottorijaosto), 6. pujotteluhiihdon ottaminen liiton ohjelmaan, 7. verkkopalloilun ottaminen liiton oh~ jelmaan, 8. yli-ikämiesten luokittelu hiihdossa, 9. kilpailulupa- _ maksujen tarkistaminen, 10. kuntoisuusmerkki-suoritusmäär äyks ien muutokset. Edelleen sihteeri esittää, että liittot oimikunta

17 KokollS 9/49-4. kokoontllisi ylimääräiseen kokollkseen laatimaan esitysten johdosta lallsllntoja. Lallsllntojen on oltava painokllflnossa viimeistään _ 49 ehtiäkseenffiäntöjen määräämässä ajassa valmiiksi ja sellroille l8.. - Lippllja 30-vllotisjllhliin. 30-vllotisjllhlatoimikllflta esittää, että 30-v. juh- ;_ lia varten liitolle laitettaisiin 50 kpl. TULn klllklleessa kannettavia lippllja ja lipplltankoja. Jllhlien jälkeen osa näistä myytäisiin piireille ja osa jätettäisiin liittoon vastaista käyttöä varten. Lipllt ehdotetaan laitettavaksi silkkikankaasta. Lipplltangot tehtäisiin sellaisiksi, että ne saadaan pieneen tilaan ja voidaan 1- helposti matkoilla kllljettaa mukana. Ennakkolaskelmien mllkaan liput, kooltaan 100 sm x 150 sm, maksaisivat noin mk kpl. ja kokoonlaitettavat lipplltangot noin mk kpl. eli yhteensä mk Kokonaissumma olisi näin ollen mk :-. l Olympia 1952 järjestelyvaliokllflta. L Puheenjohtaja esittää, että liittotoimikllflta tekis~ periaatepäätöksen kysymyksessä, joka koskee Olympia 1952 järjestelytoimikunnan työvaliokunnan laajentamista Historiatoimikunnan jäsenyys. Historiatoimikunnan jäsen Eikka Mä kinen eronnllt toimikunnasta ja pyytää, että hänen tilalleen valitaan toinen henkilö l.. - Ruotsinkielinen jaosto. Otetaan käsiteltäväksi kokollksesta 7/49 siirtynyt esitys ~. - TULn järjeetölehti. Lehtivaliokllflta on käs itellyt toimistovaliokunnan esityksen järjestölehden aikaansaamiseksi sekä esittää, että liittotoimikunta valtuuttaisi valiokunnan ryhtymään asian vaatimiin ;ä toimenpiteisiin., Järjestölehti ilmestyisi tarpeen mukaan 6-8 kertaa vllodessa. 8-sivuisen lehden kllstannllkset lasketaan nousevan markkaan. Painos kpl. Lehti jaettaisiin seurojen johtokuntien jäsenille. Lehden kautta voitaisiin vähentää kiertokirjeiden lukua, mutta tarkkaa laskelmaa siinä suhteessa on vaikea ennakol- L ta laatia. 198., Sääntömulltoksia. Toimistovaliokllfl~a esittää vahvistettavaksi seuraavat sääntömuutokset: Voimistelu- ja urheiluseura Puistolan Urheilijat r.y., Voimistelu- ja U~heiluseura Monoskylän Toverit r.y., Voimistelu- ja Urheiluseur a Voitto r.y., Voimistelu- ja Urheiluseura Tuisku r.y., Voimistelu- ja Urheiluseura Tapanilan Tarmo r.y., Melalahden Voimistelu- ja Urheiluseura Nuljus r.y., joka muuttanut nimensä Melalahden Voimistelu- ja Urheiluseura Meno r.y: ksi. Pää t ö k S et l.. - Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat liiton varapuheen-' johtaja Yrjö Enne (7), joka toimi puheenjohtajana sekä liittotoimikunnan jäsenet Unto Siivonen (9), Pauli Koponen (9), Helvi Raatikainen (6), Arvi Heiskanen (8), Lennart Kivi (7), Lauri Nurmi (8), Aarne Leskinen (8), Vieno Aaltonen (9), Kustaa Vuori (4) ja.t liiton toimitsijat Toivo Järvinen, Pekka Martin, Toivo Määttä, Leo Huttunen, Helge Nygren, Toivo Salonen, Esko Nenonen, Veikko Peuhkuri, Väinö Montonen, Joonas Kykkänen, Eino Rantanen ja sihteeri Eino A. Wuokko, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin..s Pöytäkirjan tarkistus. lk- Luettiin kokouksen 8/49 pöytäkirja ja vahvistettiin päätökset seuraavin oikaisuin:. 153: Varapuheenjohtaja Enne kiisti vastalausetta

18 Kokous 9/49-5. vastaan tehdyt huomautukset.. 155: Oikaistiin siten, että liiton edustajat yhteistoimintavaliokunnassa aikovat esittää pahoittelunsa tapahtuneen johdosta Uimareita Hollantiin. Käsittelyn aikana ltk:n Jasen Aarne Leskinen ehdotti, että joukkueeseen lisättäisiin johtaja ja että päivärahaa suorite taisiin samojen perusteiden mukaisesti kuin muillekin eli 400 mk päivässä. Liittotoimikunta hyväksyi UTT:n esityksen 5 äänellä 3 vastaan. Päätöksen johdosta Leskinen esitti seuraavan perustellun vastalauseen: "Koska uimareilla ja uinnin alalla työskentelevillä johtomiehillä ei ole sodanjälkeisinä vuosina ollut läheskään samanlaisia mahdollisuuksia ulkomaanmatkoihin kuin liittomme muiden urheilualojen harrastajilla, on liittotoimikunnan enemmistön päätös, jolla hylättiin allekirjoittaneen ehdotus yhden johtajan lisäämisestä UTT:n ehdottamaan joukkueeseen, epäoikeudenmukainen. Samoin on päivärahojen maksaminen pyöreänä summana matkapäivistä riippumatta uusi ja vakiintuneesta tavasta poikkeava, asettaen liittomme aktiivijäsenet harrastusalasta riippuen eri luokkiin, mitä periaatetta en missään tapauksessa voi hyväksyä. " TMP Hollantiin. Liittotoimikunta päätti hyväksyä UTT:n esityksen. Lainaehdot hyväksyy työvaliokunta. Puheenjohtaja Enne esitti päätöksen johdosta eriävän mielipiteensä. Hän pelkäsi, että päätöksestä seuraa vaikeasti hoidettava tapa Edustuskoripalloilijoiden leiri. Liittotoimikunta hyväksyi UTT:n esityksen Valmentautuminen EM-kilpailuihin. Liittotoimikunta hyväksyi esityksen ja totesi, että kysymyksessä oli tilaisuus, jota ennakolta ei ole voitu ottaa kurssimenoarviossa huomioon Tyttöjen voimistelumestaruuskilpailut. Liittotoimikunta hyväksyi esityksen äänimäärin 5-3 vähemmistön kannattaessa tarkoitukseen varattavan määrärahan pienentämistä. Niinikään hyväksy Ltiin huomioon otettavaksi UTT:n vastaiata asioiden hoitoa koskeva ohje Yleis urheilun apulaisvalmentajien palkkaus. Liittotoimikunta hyväksyi UTT:n esityksen ja kiinnitti apulaisvalmentajiksi Toivo Telenin ja Artturi Kartun esitetyin palkkaeduin Nuoriso-ohjaajan toimi. Liittotoimikunta hyväksyi sihteerin esityksen käsittelyn siirtämisestä Jaostosihteerin toimi. Ltk:n jäsen Lennart Kivi esitti kokoukselle UTT:n kannan, jonka mukaan Pentti Salmi oli asetettu vaaliin ensimmäiselle ja Huttunen toiselle tilalle. Äänimäärin 5-4 jaostosihteeriksi valittiin Unto Huttunen. Samassa yhteydessä liittotoimikunta katsoi, ettei Pentti Salmen työsuhde asevelvollisuuden suorittamisen vuoksi ollut katkennut, koska irtisanoutumista puolin ja toisin ei ollut tapahtunut, ja jätti työvaliokunnan tehtäväksi työsuhteen jatkumisesta johtuvien toimenpiteiden hoitamisen ll.. - Urheilijain vaihtoa Tshekkosl ovakian kanssa. Liittotoimikunta hyväksyi UTT:n esityksen, että ryhdytään neuvotteluihin jalkapallojoukkueen saamiseksi 30- vuotisjuhliin sekä että Praha-Warsova maantie pyöräilyyn lähetetään joukkue. Päätöstä vastaan ltk:n jäsen Lauri Nurmi esitti vastalauseensa. Seuraa liitteenä.

19 Kokous 9/49-6. Joukkueen kokoonpanoon nähden liittotoimikunta teki sellaisen muutokset, että huoltajaksi valittiin Hannes N1~minen Turusta ja Veikko Kasslinin varamieheksi Onni Niemi Tampereelta. Joukkuetta koskeva päätös tehtiin 5 äänellä 3 vastaan, jot ka annettiin jaoston esityksen puolesta. Ltk:n jäsen Aarne Leskinen esitti päivärahan suoritusta koskevan päätöksen johdosta seuraavan vastalauseen: Vastustan kiinteän päivärahan maksua 400:- suuruisena jondonmukaisesti 3. :n tekemäni vastalauseen mukaisesti Kansainväliset melonnat Budapestissa. Liittotoimikunta hyväksyi työvåliokunnan esityksen. Päivärahan suorittamisesta päättää työvaliokunta Osanotto Lingiadeihin. Liittotoimikunta hyväksyi UTT:n esityksen Neuvostolaisia moottoripyöräilijöitä Suomeen. Liittotoimikunta hyväksyi jaes ton esityksen Vuoden 1948 tilinpäätös. 1) Tilinpäätös vahvistettiin esityksen mukaisesti liittoneuvostolie esitettäväksi. 2) Liiton tilejä koskeva tilintarkastajain pöytäkirjan l) kohta jäi pöydälle käsiteltäväksi yhdessä edellisen vuoden tilintarkastuspöytäkirjan kanssa, 2) kohta "merkittiin murheella", 3) ja 4) kohta työvaliokuntaan toimenpiteitä varten 5) kohta: kurssitappio poistetaan kuluvan vuoden tileistä, 6~ ja 7) kohta työvaliokuntaan toimenpiteitä varten, 8) ja 9) kohta merkittiin kuulluksi. b) Luettiin ja hyväksyttiin tilintarkastuslausunto liittoneuvostolie esitettäväksi. c) Luettiin ja hyväksyttiin Asunto Oy. Urheilukatu 30 tilintarkastuslausunto V talousarvio. Talousarvion käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen Liittoneuvoston esityslista. Liittotoimikunta päätti kokoontua ylimääräiseen kokoukseen tiistaina kuluvan kuun 12 pnä käsittelemään liittoneuvoston kokoukselle tehtyjä esityksiä ja hyväks ymään niihin ~ lausunnot, joista toimistovaliokunta tekee luonnokset Lippuja 30-vuotisjuhliin. Liittotoimikunta hyväksyi esityksen. Yksityiskohtainen suunnitelma lipun väristä ja koosta (Suomen lipun suhde) sekä tangoista esitettävä hyväksyttäväksi ennen tilauksen tekoa. Samassa yhteydessä ltk:n jäsen Unto Sii~nen tiedusteli, miksi juhlatoimikunta ei ollut ryhtynyt mihinkään toimenpi teisiin 30-vuotis juhla toimiin liittyvän II kaikki mukaan "-kilpailun järjestämiseksi. Tiedustelun johdosta suoritettiin keskus telu, joka katsottiin vastauksena kysymykseen Olympia 1952 järjestelyvaliokunta. Esityksen johdosta liittotoimikunta valtuutti järjestely toimikunnassa olevat edustajansa toimimaan asiassa parhaaksi katsomailaan tavalla. Jos työvaliokuntaa laajennetaan, niin toiseksi liiton edustajaksi esitetään varapuheenjohtaja Enne Historiatoimikunnan jäsenyys. Keskustelun kuluessa toimikunnan Jasen Helvi Raatikainen ilmoitti, että hän on myös valmis eroamaan toimikunnan jäsenyydestä. Liittotoimikunta siirsi asian enemmän käsittelyn seuraavaan kokoukseen Ruotsinkielinen jaosto. Liittotoimikunta päätti esittää liittoneuvostolie, että ruotsinkieliseen jaostoon valittaisiin seuraavat jäsenet:

20 KokoQS 9/49-7. pqheenjohtajaksi BrQflo SQfldman (AIK), varapqheenjohtajaksi Alvar Malmberg (Sparta), jäseniksi Max Persson ja Hans Lindberg (AIK) sekä PaQl Andersson (Sparta). ValiokQflnan sihteeristä tekee työvaliokqnta eh TULn järjestölehti. LiittotoimikQnta hyväksyi sqqflnitelman järjestölehden aikaansaamisesta ja mää räsi koon tarpeesta riippqvaksi 4-8-sivQiseksi. LehtivaliokQnta laatii tarkemman toimeenpanosqqflnitelman ja työvaliokqnta hyvä ksyy vignetin SääntömQQtoksia. Esillä olleet sääntömqqtokset hyväksyttiin. Esille tqlleita asioita ElokQvakoneen lainaqs. Lapin piiri anoi liiton elokqvakonetta lainaksi valistqskiertqeelleen. TyövaliokQflta 2-1 vastaan päätti, että kone lainataan vain, mikäli sitä seqraa liiton valvonnassa oleva käyttäjä. LiittotoimikQflta äänimäärin 5-3 vastaan kqitenkin päätti, että toinen liiton koneista asetetaan piirien käyttöön. Rone lainataan kqitenkin edellytyksellä, e.. inaaja voi esittää kqrssin käyneen hoitajan sen käyttä" VakQudeksi:

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KUMITEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 20.9.1961 Sääntöjen muutokset 15.1.2002, 29.4.2004 ja 14.1.2008 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kumiteollisuus ry Gummiindustrin rf ja

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu

SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Maatutkarengas ry Rek.nro 162.070 Ensirek.pvm 24.11.1994 SÄÄNNÖT I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Yhdistyksen nimi on Maatutkarengas ry ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 4.11.2014 VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNNAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 Kilpailun tarkoituksena on kullekin kilpailulle laaditun ohjelman mukaan aikaansaada luonnoksia, joiden pohjalta kilpailun päämääränä oleva teos

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 3/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Tiistai 19.4.2011 klo 18.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (3) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 10.12.2016 klo 15:00 Paikka: Allianssi talo, Asemapa a lliko nkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten puheenjohtaja Jesse Ja a

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938

SOUTUMIEHET r.y. GoutumicM. oaannot. Seura perustettu lokakuun. 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y. oaannot GoutumicM Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 SOUTUMIEHET r.y Säännöt 6outumicl)et Seura perustettu lokakuun 25 p:nä 1938 Soutumiehet r.y. Säännöt i Yhdistyksen nimenä on

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017

YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017 Ylimääräinen jäsenkokous 2017 Esityslista 13.8.2017 YLIMÄÄRÄINEN JÄSENKOKOUS 2017 AIKA Lauantai 28.10.2017 klo 10.00-12.00 PAIKKA LÄSNÄ Hotelli Korpilampi, Auditorio Korpilammentie 5, 02970 Espoo Valtuutetut

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot