ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan."

Transkriptio

1 Kokous 7/ (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi ~. - Nuorten jääpallomestaruus. Työvaliokunta puolsi esitystä, jolllia liittotoimikw1ta hyväksyi Nuoriso-ohjaajan toimi. Nuortenohjaajan toihi päätettiin julistaa ~a - ett '~vak si ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan ToiLitsijain palkkojen tarkistus. Työvaliokunta esitti lii ttotoie:likunnan hyväksyttäväksi yksityiskohtaisen ehdotuksensa toikitsijain palkkojen korottal~iseksi. Käsitcelyn ajaksi läsnäolleet toimitsijat poistuivat kokouksesta. Liittotoimikunta vahvisti toimitsijain palkat lukien seuraaviksi : Rantanen, Eino mk : - Huttunen, Leo II :- Määttä, Toivo " :- Salonen, Toivo II :- Yustonen, Toivo " :- Nenonen, Esko II :- Peuhkuri, Veikko : Lahtinen, :r.leri II : Rajal a - Rinne, Greta ll : Niemenkari, Urho : ljokelainen, Uuno 11 Nygren, Eelge II :- Montonen, Väinö :- Kuusela, Veikko :- Järvinen, Toivo :- Edellä olevat palkat hyväksyttiin yksimielisesti muilta paitsi seuraavilta osilta: Jaostosihteerin Peuhkurin pakkka r:j.äärättiin äänestyksen jälkeen 5-4 vastaan, vähemmistön kannat~aessa mk :- palkkaa. Toimittaja Lontosen palkka määrättiin äänestyksen jälkeen äänimäärin ~. - Edustajisto ns. itävyöhykkeen maihin. Liittotoimikunta hyväksyi sihteerin esi tyl-::sen _ ja päätti lähettää edustajiston, johon valittiin kol1::1e jäsentä, puheenjohtajat ja sihteeri ~. - Ruotsinkielinen jaosto. sia jätettiin pöydälle S. - Ulkolaisten vieraiden huolto. Liittotoimikunta hyväksyi esityksen poistamalla siitä seuraavan sivulauseen: "tai urheilualan edustu. sesta riippuen hänen mäi=i.räämtinsä jaostosihteeriii Valtion apurahat. AIlottavan avustusm"ärän suuruuden l-:!i=!.äräär.lisessä noudatetaan ai. kaisempaa menettelytapaa, j on:{a mukaan pyritään anomaan samansuuruista avustuserää kuin SVUL, pyörein luvuin'mk :-. Valtion Urheilulautakunnassa oleville liiton edustajille ohjeeksi päätettiin, että pyrit~än määrärahan jakoperusteeksi saamaan valtiollisten vaalien voimasuhteet porvarillisell ja työväe edustuksen v 1:1illä. }ämän _ mukaisesti liiton osuus tekisi koko äärästä 44 % ~. - JalkaraIlosääntöjen uudistareinen. JaostolIe myönnettiin sen pyytämät valtuudet.

2 Kokous 7/ ~. - ~oskovan matkan jälkimaininkeja. Sihteeri selosti suorittamiensa tutkimusten tuloksia, joista "kävi selville, että valmentaja ~ononen saattoi torjua häneen kohdistetut syytökset. Asia katsottiin sen jälkeen loppuun käsitellyksi Suurtalkoot. TULn edustajaksi Suurtalkoiden vuosikokoukseen valittiin jaostopäällikkö Eino Rrultanen Kuopion Elo 30-vuotias. Kuopion Elon juhlaan lähetetään sähkösanoma ~. - Vaasan Työväen Purjehdusseura. Seuralle suositellaan Turun TPS:n mukaisten sääntöjen käytäntöönottamista. Esille tulleet asiat :. - Jugoslavian kutsu. Jugoslavian urheiluliitto oli kutsunut Suomesta kaksi yleisurheilijaa kilpailwnatkalle maahan ensi huhtikuussa. Koska SUL ei ollut halukas, lii ttotoiml.unta otti kut-.j.' sun vastaan ja päätti l ähettää kilpailumatkalle jowckueen, johon kuuluu johtaja ja kaksi urheilijaa. UTT huolehtii käytännöllisistä toimenpiteistä Yleisurheilumestaruuskilpailut. Yleisurheilun yhteistoinintavalioxunnan käsittelyä varten liittotoimikunta periaatteessa päätti hyväksyä esityksen, jonka mukaan Suomen yleisurheilumestaruuskilpailut järjestetään Kotkassa eikä" ymissä. Yhteistoi~intavaliokunta oli yksimielinen siitä, että kisat a.'1netaan uluvana vuonna Ky enlaaksoon. Vakuudeksi

3 ,, Vastalause TUL:n Liittotoimikunnan pöytäkirjaan koskeva päätöstä kansainvälisen yhteiselimen perustamisesta jatkamaan CSIT:n työtä. Liittotoimikunnan enemmistön hyväksymän suunnitelman mukaan yhteislimestä tulisi jonkinlainen entisen työläisurheilu-internationaalin toiminnan ja siinä vallinneen hengen jatkaja. Kun sodan jälkeen tuli ille työläisurheilun periaatteita ajavan kansainvälisen järjestön p rustaminen,liittomme johtoelimet päättivät ja liiton jäsenistö hyväky1 liittomm mukaanmenon ehdoksi sen,että siihen liittyy myöskin Neuvostoliitto. Näin ei kuitenkaan tapahtunut ja kansainvälisen yhteistoiminnan organisatio ja toiminta ovatkin jääneet vain paperille. Ei myö kään nyt hdotetulla yhteiselimellä tule nykyisessä kans i vål ssä urheilupoliittisessa tilanteessa olemaan mitään käytännölll tä m r itystä liittomm kannalta katsoen ellei sen perustamisessa tåyt tä m~ärät jä ehtoja. Vi m osi n kok mu 0 oittaa, että urheilun painopiste Euroopassa on siirt ä ä j on jo osittain siirtynytrin keski-ja itä-eurooppaan o Lähi 0 i n v i t i oinä tul vat epäilemättä olem an euvostoliitto, Tsh olov Ii,PuOla,Unkari, Rumania j Bulgaria 0 Qr~ei!ulllsen_YQt~i~!yön lk_ gs igee la_v_h~i~t~mln~n_n~13eq ~ ld~n_k~n~s~ lu!e~ Ql!a_ 11it omm nainvälisen urheiludolitiik n pa,ålinjana LIittöto mlkunnan-enernmlstön hyväksymä suunnitei~a tähtää kuitenin liittomme toiminnan suuntaamiseen ja sitomiseen lähinnä Englantiin, Belgiaan,Hollantiin ja R nskaan,joissa vain viimeksimainitussa on sellai nen työväen urheiluliitto,jolla on eräillä aloilla suurempaa urheilullista merkitystä. Sensij~an Englannin,Belgian ja Hollannin työläisurheiluliittojen urheilullinen panos on heikko. Lisäksi näiden maiden työväen urheiluliitot ovat täysin eristettyjä kansainvälisistä urheiluliitoista,joilla on hallitseva asema amalia urheilualailaan. Sensijaan Neuvostoliiton j' kansandemokraattisten maiden urheilujärjestöt ovat jäseninä k nsainvälisissä liitoissa ja voivat yhteistoiminnassa keskenään työskennellä kans invälisen urheilun demokratisoimiseksi,johon meidänkin liittomme on pyrittävä. On todennäköistä,että itä-euroopan maiden urheilujärjestbt eivät tule muk an s llaiseen yhteistoimint elimeen,jonk johdossa ovat Englan i ja Belgi Näin ollen tähän tähtäävän esityksen tekeminen liittomme ta401ta ja liittomme meno tällaiseen elimeen voi muodostua vakavaksi esteeksi hyvien urheilusuhteiden aikaans amiselle Neuvostoliittoon ja k nsandemokraattisi n maihin. Käsittääkseni liittomme jäsenenerumistö on tällaista liittomme kansainvälisille urheilusuhteille vahingollista urheilupolitiikkaa vastaan. Jo aikaisemmassa vaiheessa oli kysymys silloin valitun työläisurheilun yhteistoimintaelimen vetämisestä yhteistoimintaan Amm~til1isen MI..<..ilnsn11iton kanssa. Tätä ei tapahtunut ja se v' i'rutti osalt' an si1- hen,että elimestä ei tullut elinkelpoista. Tätä virhettä ei pitäisi enää uu"'ia. On turhaa yrittåä perustaa sinänsä tarpe llista demokr attisen urheilun yhteisclintä ellei jo sen perustamisessa ja perust'missuunnitelmassa selvästi esitetä niitä ehtoj~,joiden täyttäminen vasta takaa sen muodostuvan elävä si urheilun yhteiselimeksi o Muussa tapa~ksessa siitä muodostuu vain määrätyn lansim isen politiiken elin,johon sitout'lminen ja vielä enemmän siitä esityksen tekemin n vc hingoittaa liittomme kans invälisiä urheilusuhteita o ~---~- -

4 - 2 - Miel:... täni kansb.invälisen yhteiselimen perust ami esity sessä. olisi mainittave,'~n se liittomme taholta tehdään, ttä l)'yhteiselimen perustamisen ehtona on Neuvostoliiton ja kansandemokraattisten muiden urheilujärjestöjen siihen liittyminen ja että näiden mukaan tulo on myöskin meidän liittomme liittymisen ehtona ; 2) yhteistoimintaelimen tulisi olla kiinteässä yhteydessä Ammatilliseen Maailmanliittoon ; 3) yhteiselimen sihteereistä tulisi kaksi olla Neuvostoliitosta tai kansandemokraattisista maist ja kolmas joko Ranskasta tai Suomesta. Koska Liittotoimikunnan enemmistö ei ole päätöksessään halunnut ottaa huonlioon ylläesitettyjä näkökohtia, vuan lantenyt liittoamme ja sen kansainvälis ä urheilusuhteita vahingoittavalle tielle,niin allekirjoittanut pyytää Liittotoimi nnan kokouksen pöytäkirji:1.an merkittäväksi vastalauseen edelläolevilla perusteilla.

5 i, 1""... '" ;, J 1 1 ~ l' '-.,,..! " '- 1,, 'i 1... 't 1: + + i + P t -1- T- ~ ~ "

6 ~, ~

7 K ou r/ (\ - 3. t v '1 '),, J. 'i r -;" 0( r'\,... ~,.,., '1 ~ ioc. ; 1i ""'i: " _Ll v.1.' ~ v f'1"". ~~ r J' Of V., "'" siirrettäisiin li 1. 0 kol,; 1" n,,:ö' i 1 i '.,...J 'loi-j 'lj... rl toint'1 'el1.1(;"1. t.. ~ I i ". Y' lt.-- " "' - '- (T1oirJ.i8top;~Filli J'kö esi tt.. ;, ett; _ ikan t;;;.: ttä~inen työ v' liokur.n':llle, j okn,11 Ft voi k':,] i -'-ell" e" e 1-.cst'l ojiirt '1 p."r -, '1i t'tl{ ei 10irr.i ~o'=l ul]. 1: 1,; ;nni ~ 0t~'irn-tol-i"toor. ~ 171"\. - 1 C' v ru.j m T.u..' i c -Lt'eLJt-i ~..:j _l.., i < T. A '("\ 8.\... L... ~,. T'O,n l~ i.~ ".J. ),) ~ J JC U J ~.JT[ t i il -1- '", " C ", u 'U i i' J. 'y ::.. '.,.. ei.,..;.' :. c ' J J.-1 1,., t 1.. L L ~.., '1 ~,, t v -1., T 4-.. ~... :)./.,..

8 1 u liv,t '8 - -toi: i- i - ( T ~ 0 (l i tt.. _,./ L lsjo? t '- J ') 0 ~. i ~,~ ;r ~.. Q o ~.1 ~ i.. 1 0

9 :1 j v 1.,..1_.J ) '...L v "'t "'8"'< ).j.. 1 ;.f t 1')) 10., t t.'.'... 1 rj: to J. U 1.,..' l' 1 ~..L

10 r "r..) 1 0 '0 ':.1,. ' 1._ 0_, i, _o ~ _0_,"-_0 :..;:.:..;:..::..:..;:..::..~_..:..~==.:...'_:_.;:~,_ 0'.1... n 11,,1

11 S e.-. v~.l~/ qju W~~"\.~\Io'~ o~ r. (U,v~ ~{~w.-. QM ~~ ~ ~oj,v~"1 o Q,( ~ ~ ~ 0-- I Q'rJM. :t~ ~J:~ MAi""'~ 'Jo ~/o;. \r~jv~., ~y I ~~ ['IIN'" (..

12 Liite m 2 Ltk:n esityslistaan 8/49. Liittyy TULn historiatoimikunnan 5/49/3 ( ) kokouksen pöytäkirjaan. Historiatoimikunnan ehdotus TULn ja kirjailija Pentti Lahden väliseksi sopimukseksi. S 0 P imu s Työväen Urheiluliitto ja kirjailija Pentti Lahti sopivat Suomen työläisurheilun historian kirjoittamisesta seuraavaa: 1. Lahti suorittaa Suomen työläisurheilun a) esihistorian, b) varhaishistorian ja c) Työväen Urheiluliiton toiminnan aikaisen historian nykypäiviin saakka kirjoittamisen, yhteensä 608 painettua kirjasivua, syyskuun loppuun 1949 mennessä. Käsikirjoituksen ohella luovuttaa Lahti liitolle sen vapaasti käytettäväksi kaiken keräämänsä aineiston. 2. Liitto maksaa Lahdelle syyskuun loppuun 1949 saakka aikaisemmin sovitun suuruisen kuukausipalkan. 3. Lahti antaa liitolle täydelliset valtuudet lisäyksien, poistojen ja muutosten tekoon teokseen, kuitenkin siten, että mikäli kirjoittaja ei niitä mielipide-eroavaisuussyistä hyväksy, julkaisijan on niistä alkulauseessa nimenomaisesti huomautettava. 4. Käsikirjoituksen saatuaan maksaa liitto Lahdelle kertakaikkisena tekijäpalkkiona - syyskuun loppuun 1949 suoritetun kuukaispalkan lisäksi mk :-. Mikäli liitto katsoo, että käsikirjoitukseen on tehtävä muutoksia ja kirjoittaja tähän suostuu, maksaa liitto tästä työstä ynnä kuva-aneiston hankinnasta, kuvien valinnasta ja kuvatekstin laadinnasta palkkaa 3 kuukauden ajalta. 5. Mikäli käsikirjoitus katsotaan sellaisenaan tai kohdassa 3 mainituin edellytyksin painatuskelpoiseksi, on teoksen lopullisesta muodosta sovittava kirjoittajan kanssa viimeistään 6 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin kirjoittaja luovuttaa käsikirjoituksen liitolle. Teoksen julkaisemisaika on liiton vapaasti määrättävissä. 6. Mikäli käsikirjoitusta ei kohdassa 3 mainituin edelr. lytyksinkään katsota painatuskelpoiseksi, on liitolla oikeus ~ käyttää käsikirjoitusta uutta teosta kirjoitettaessa ainoastaan aineistona.

13 L11Se m 4 ltk:n esityslistaan 8/49. L~iad1t. Ling1adit järjestetään , Pätiohjelmasta on 11- ao1tett~ seur ~avaa: - keskiviikkona 27.7 Lingiadien jult:.11liset avll jaiset j c. OS Ctaottavien maiden esittely, - ".7,49 maailmnnvoim1stelujuhla; - 1-6,8.49 fyysillisen terveyden maailmankongressi; kansainvä linen voimist2luleiri Ma lmahedis sä. Naistoimikunta j a. voimistelujaosto ehdottavat, et-l;ä maa.ilmnnvoii!lis~elujl1hl aa n lähetetään 12-henkinen naisvoimistelujoukkue, jonka kaikki jäsenet ovat voimistelunohjan j ia sekä 5 nais- ja 5 miestatk milijaa. Kan~ainväliselle voimisteluleirille osallistuisi 6 nc.ispuolista ohj n~ jaa, 12 -henkisestä naisjoukkueesta ja kaikki miespuoliset tnrl~kai11jat. Leirille osallistuvien tulee olla hyviä voimistelijoi cn, koska siellä on tilaisuus esitellä liittolrrne voimistelutasoa. Edelloen esitetään lähetettäväksi naisjoukkueelle johtaja ja pianisti sel:rl koko joukkueelle pääjohtaja. Ilmoittautamismaksuksi Lingi~ a deihi n os~llistuville on ilmoitettu mene vän 5 ltr. ja leirille osallistuvil i;:: 10 l::r. Kustannual aske l ma on tehty ei ten, että kunltin osanotta jan t äysihoi co tulisi maksama n 10 10'. vrk. V\1orokaus imaks&an on ilmoitettu es 1m, M~ 1 ~;he d1ssä olevan 8, k~. Kustannuel~skelon: 12 naist., pääjohtaja, joht8ja, pi~nisti sekä 5 nn1s- j.a 5 miest8rkknajao = 25 henkilöä, 7 vrk. C 10 kr kt, 11 leiriläistä, 7 vrk,,1 10 kt Joukl~ ueen ilmoittautuminen 25 henkeä;! 5 kr.125 II Leirilä1sten ilmoittautuminen 11 h. d 10 ' II 110 II kr, = 11Q.200 :- 25 herucilön m~tka l aivalla Helsingistä Tukholmaan ja t ak~ isin ~ - 11 henkilön m~ tk at Tukhol,ma- M'J l mahed Tukholma 1 17 kr. 187 kr. = 7.480:- 14 henkilön päiv'är ohat rnntkalla oloajc.ltu 10 vrk.n 400: :- 11"»» 17 u "400: :- 25 henkilön mntknjtuluj c: kotima['.ssa.1 1,000 : - 2~tOOO.:"=,, m k :- Nn isvoi mistelujoukkue e~ ohjelmc:n yhteishnrjo1ttelu ciheuttais1 l1säkulujo n :-. ====~========~=====

14 Kokoua 9/49-1. Työväen Urheiluliitto r.y:n liittotoimikunnan liiton toimistossa 7 pnä huhtikutit a 1949 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Esityslista., l.. - Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja;_ kokouksen päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. v Uimareita Hollantiin. Nederlandse Culturele Sportbond on kutsunut 20-henkisen uinti joukkueen Arnheimissa järjestämilleen "HelluntaiurheilujuhlilleII. Järjestö on valmis kustantamaan joukkueen ylläpidon kisojen aikana sekä myöskin matkakulut, jotka tapahtuvat Hollannin rajan sisäpuolella. Uintijaosto esittää, että matkalle lähetettä :is iin 12-henkinen joukkue. UTT on sitä mieltä, että matkalle lähetettäisiin 4- henkinen joukkue ja että joukkueen jokaiselle jä$enelle kertakaikkisena päivärahakorvauksena suoritetaan mk 2.000:-. Muut kustannukset tekevät jäsentä kohti n. mk : TMP Hollantiin. TMP on liitolle lähettänyt kirjeen, missä ilmoitetaan seuran suunnittelevan koripallojoukkueelle matkan Hollantiin osallistuakseen Arnheimissa Culturele Sportbond'in järjestämiin Helluntaiurheilujuhlakilpailuihin. Seuran tekemä laskelma osoittaa matkan tulevan ilman päivärahoja maksamaan n : :-. Tämän vuoksi seura kääntyy liiton puoleen, että liitto puolestaan avustaisi seuran :- markalla matkan toteuttamiseksi. Koripallojaosto suosittelee, että liitto jollakin summalla osallistuisi kustannuksiin. UTT puolestaan esittää, että seuralle myönnettäisiin :- markan koroton laina, joka seuralta takaisin perittäisiin vähin erin kuluvan vuoden aikana. Suoranaiseen avustukseen ei UTT katso olevan mahdollisuuksia, koska se saattaisi aiheuttaa sen, että muutkin seurat ryhtyisivät kilpailumatkoilleen pyytämään liiton avustuksia Edustuskoripalloilijoiden leiri. Koripalloilun liitto-ottelu TUL-SKL järjestetään jäi leen Koripallojaosto järjestää liittojoukkuepelaajille leirin ja esittää sen pidettäväksi Pajulahdessa Jaostolle on kurssimenoarvioon otettu määräraha leiriä varten 10 osanottajalle. Jaosto pitää välttämättömänä, että leirille kutsutaan 14 pelaajaa. Määrärahan ylitys mk :-. Suomen Koripalloliitto on ehdottanut myös naisten liitto-ottelun pelaamista samanaikaisesti. Jaosto katsoo, että ottelu voitaisiin suorittaa, jos valittava joukkue voitaisiin kerätä pariksi päiväksi yhteen ja ehdottaa, että naisille järjestetään 2-päiväinen valmennusleiri Pajulahdessa, niin että se kytkeytyy miesten leirin yhteyteen. Jaosto anoo leirin järjestelyyn markan lisämäärärahaa. UTT puoltaa jaoston esitystä ja esittää tarvittavat määrärahat otettaviksi UTT :n käyttövaroista Valmentautuminen EM-kilpailuihin. Nyrkkeilykomitea on päättänyt, että Suomen EM- kilpailuihin osallistuva nyrkkeily joukkue valitaan huhtikuun 27 päivänä suoritettavan valintakilpailun perusteella. Nyrkkeily jaosto esittää, koska on mahdollista valinnan suorittaminen ns. liitto-ottelun perusteella, että ennen valinta kilpailuja järjestetään edustus nyrkkeilijöille valmennusleiri huhtikuun päivinä. Leirille kutsutaan 16 nyrkkeilijää.

15 Kokous 9/49-2. Ku. t~nnusaevio..:. Ohjaaja Matkakulut Hierojapalkkio Osanottajien matkak. Ylöspito Päi värahakorv. Sekalaista : : : : : : : :- m k : UTT puoltaa jaoston esitystä. Kun kurssimenoarviossa ei ole merkitty määrärahaa koe leiriä varten, esittää UTT tarkoitukseen otettavaksi lisämäärärahan Tyttöjen voimistelumestaruuskilpailut. Tyttöjen ensimmäiset joukkuevoimistelumestaruuskil- - pailut järjestetään TUL :n Tampereen piirin toimesta liiton nuorten. henkisten kilpailujen yhteydessä Kustannuslaskelma osoittaa markan tappiota. Naistoimikunta tehtyään monepuoleen poistoja esittää, että liitto korvaisi mahdollisen tappion markkaan saakka. UTT esittää, huomioonottaen kilpailujen läheisen ajan, että naistoimikunnan esitykseen suostutaan, ja tarvittava summa merkitään naistoimikunnan käyttövarojen tilille. Vastaisuudessa olisi naistoimikunnan kuitenkin huolet dittava siitä, että kilpailujen järjestelykysymys ajoissa saadaan järjestetyksi. Mikäli liitto vastaisuudessa joutuu näitä kilpailuja tukemaan, olisi naistoimikunnan tätä tarkoitusta varten esitettävä tarvittava määräraha kustannusarvioon Yleisurheilun apulaisvalmentajien palkkaus. UTT esittät hyväksyttäväksi yleisurheilujaoston esityksen Toivo Telen'in ja Artturi Kartun palkkaamiseksi yleisurheiluvalmentajiksi 4 kk:n ajaksi. Telen'in kuukausipalkka mk : ja Kartun mk :- sekä päiväraha mk 700:- matkapäivältä ~. - Nuoriso-ohjaajan toimi. Määräaikaan mennessä ovat avoinna olevaa nuoriso-ohjaajan tointa hakeneet Keijo Viianen Helsingistä, Olli Nalli Savitaipaleelta, Eino Vepsäläinen Kuopiosta, Tauno Kanerva Tampereelta ja Eeli Simula Porista. Koska nuoriso-ohjaajan paikan täyttäminen edellyttää työsuunnitelman tekoa liitto-ohjaajan ja nuoriso-ohjaajan välillä, esittää sihteeri, että valinta siirrettäisiin seuraavaan kokouksee~ mihin mennessä nuorisovaliokunta tekee ehdotuksen e.m. järjestelyistä nuorisotoimistossa Jaostosihteerin toimi. Määräaikaan mennessä ovat avoimena olevaa jaostosihteerin tointa hakeneet Unto Huttunen, Eino Salo, Taisto Vuorinen ja Pentti Salmi Helsingistä, Lasse Nupponen Fiskarista, Norbert Tommola Karhulasta ja Eino Vepsäläinen Kuopiosta ll.. - Urheilijain vaihtoa Tshekkoslovakian kanssa. Sokol-järjestöltä on saapunut liitolle kirje, jossa esitetään urheilijain vaihtoa ja ohjaajien vaihtoa nyrkkeilyssä, painissa, uinnissa, jalkapalloilussa sekä voimistelussa. Lisäksi toivotaan maahan näytösmatkalle naisvoimistelujoukkuetta. UTT on käsitellyt kirjeen ja esittää, että tässä vaiheessa ryhdyttäisiin neuvottelemaan jalkapallojoukkueen maahan saannista. Tämä siksi, että ellei Neuvostoliitosta saataisi joukkuetta liiton 30-v. juhlatilaisuuteen korvattaisiin se tshekkiläisellä joukkueella. Ehdoista neuvoteltaisiin erikseen. SKP:n kautta on Sokol-järjestöltä saapunut esitys liiton pyöräilijäin osallistumisesta Rude-Pravol-lehden Praha Warsova maantiepyöräilyyn. Kilpailu alkaa ja kestää 9 päivää. Välillä yksi lepopäivä. Ajo tapahtuu 3-miehisillä joukkueilla. Kilpailujen järjestäjät kustantavat joukkueen ylläpidon sekä päivärahaa Tshekkoslovakian sisäpuolellä 39 kr ja Puolassa 150 zlotia., Jaosto esittää, että matkalle lähetettäisiin seuraa-, va joukkue: Veikko KassIin (~VV), Tyko Pellinen (TPV) ja Sulo Punkkinen (HTL). Joukkueen johtajaksi jaosto esittää Veikko Peuhkurin i-

16 Kokous 9/49-3. ja huoltajaksi A. Koskenveden (TPV). UTT puoltaa jaoston esitystä siten korjaten, että Koskenveden tilalle valittaisiin joku maaseutulainen pyöräilymies ja että jaosto joukkuetta koskevassa kokoonpanossa tiedustelisi vielä valitsijamiesten lausuntoa. Päivärahaa 400:- päivältä esit tää UTT maksettavaksi kaikille niille, jotka eivät matkan aikana nauti toimipaikastaan palkkaa. Niiltä päiviltä, jolloin joukkue ei matkan aikana. nauti ylläpitoa, suoritetaan kor va us liiton toimesta l2.. - Kansainväliset melonnat Budapestissa. Melonnan yhteistyövaliokunta on Budapestissa 6.6. järjestettäviin melontakilpailuihin päättänyt l ähettää 4-miehisen joukkueen. Joukkueeseen on esitetty ehdokkaaksi Leo Ähman (TuJy). Melontajaosto yhtyy yhteistyövaliokunnan esitykseen; Matkakustannukset n mk + päivärahat. UTT yhtyy esitykseen, mutta jättää päivärahakorvauksen määrä ~ täväksi vasta sen jälkeen, kun on saatu selvyys siitä; suorittavatko järjestä jät kilpailijoille päivärahaa..: Osanotto Lingiadeihin. Pyydettynä lausuntona voimistelujoukkueen lähettämisestä Lingiadeihin UTT esittää, että matkalle lähetetään vain 4 tarkkailijaa. Suuremman joukkueen lähettäminen saattaa tuottaa valuuttavaikeuksia ja samalla on epäselvää se, minkälaiset mahdollisuudet joukkueilla on esiintymisiin Neuvostolaisia moottoripyöräilijöitä Suomeen. Liiton moottoripyöräjaosto esittää, että liiton taholta ryhdyttäisiin toimenpiteisiin kahden moottoripyöräilijän kutsumiseksi maahamme kilpailumatkalle. Vierailu tulisi tapahtumaan seurojen taloudellisella vastuulla. Kilpailujen järjestäjinä olisivat Tampereen Tv Moottorimiehet, Inkeroisten Vihuri ja HTM. UTT puoltaa esitystä Vuoden 1948 tilinpäätös. 1) Tilintarkastuksen yhteydessä todettiin, että markan suuruinen omais uuserä arvopapereita oli merkitty myös liiton tilille, vaikka arvopaperit omistaa Asunto Oy. Urheilukatu 30. Koska t ämän omaisuuserän poistaminen muu t ti tilinpäätöksen loppusummia, esittää toimistopäällikkö tilinpäätöksen uudelleen liittotoimikunnan vahvistettavaksi. Omaisuustas e osoittaa mk :50 ja tulostase mk :25. Ta ppio :50. Liite ~ 1. 2) Samalla toimistopäällikkö esittää liittotoimikunnan Käsiteltävä ksi lausunnot tilintarkast uksesta, jotka koskevat sekä liiton tilejä että Asunto Oy. Ur hei lukatu 30 tilejä v i Ve 1949 talousarvio. Toimistopäällikkö esittää liittotoimikunnan käsiteltäväksi ehdotuksen talousarvioksi v:lle Liite m Liittoneuvoston esityslista. Sihteeri ilmoittaa, että liittoneuvoston kokouksen esityslistalle on määräaikaan mennessä saapunut seuraa vat esitykset: Piireiltä: Helsingin piiri: Lentopallo liiton ohj~maan; Varsinaissuomen piiri: Suhteellisen vaalitavan käytäntöönotto (säänt öjen muutos); Oulun piiri: Lisälehti liittojäsenkirjaan ja tuomarikortteihin; Oulun piiri: Kainuun piirin perustaminen; Lapin piiri: Rovaniemen piirin per us t aminen. Jaostoilta: le-liiton jalkapallomestaruuskilpailujen vastainen järjestely, 2. liiton jalkapallosarjat, 3. yleisten kilpailumää räyl{s ien tarkistaminen, 4. jaostojen täydentäminen, 5. moottoripyö räjaoston nimen muuttaminen (=Moottorijaosto), 6. pujotteluhiihdon ottaminen liiton ohjelmaan, 7. verkkopalloilun ottaminen liiton oh~ jelmaan, 8. yli-ikämiesten luokittelu hiihdossa, 9. kilpailulupa- _ maksujen tarkistaminen, 10. kuntoisuusmerkki-suoritusmäär äyks ien muutokset. Edelleen sihteeri esittää, että liittot oimikunta

17 KokollS 9/49-4. kokoontllisi ylimääräiseen kokollkseen laatimaan esitysten johdosta lallsllntoja. Lallsllntojen on oltava painokllflnossa viimeistään _ 49 ehtiäkseenffiäntöjen määräämässä ajassa valmiiksi ja sellroille l8.. - Lippllja 30-vllotisjllhliin. 30-vllotisjllhlatoimikllflta esittää, että 30-v. juh- ;_ lia varten liitolle laitettaisiin 50 kpl. TULn klllklleessa kannettavia lippllja ja lipplltankoja. Jllhlien jälkeen osa näistä myytäisiin piireille ja osa jätettäisiin liittoon vastaista käyttöä varten. Lipllt ehdotetaan laitettavaksi silkkikankaasta. Lipplltangot tehtäisiin sellaisiksi, että ne saadaan pieneen tilaan ja voidaan 1- helposti matkoilla kllljettaa mukana. Ennakkolaskelmien mllkaan liput, kooltaan 100 sm x 150 sm, maksaisivat noin mk kpl. ja kokoonlaitettavat lipplltangot noin mk kpl. eli yhteensä mk Kokonaissumma olisi näin ollen mk :-. l Olympia 1952 järjestelyvaliokllflta. L Puheenjohtaja esittää, että liittotoimikllflta tekis~ periaatepäätöksen kysymyksessä, joka koskee Olympia 1952 järjestelytoimikunnan työvaliokunnan laajentamista Historiatoimikunnan jäsenyys. Historiatoimikunnan jäsen Eikka Mä kinen eronnllt toimikunnasta ja pyytää, että hänen tilalleen valitaan toinen henkilö l.. - Ruotsinkielinen jaosto. Otetaan käsiteltäväksi kokollksesta 7/49 siirtynyt esitys ~. - TULn järjeetölehti. Lehtivaliokllflta on käs itellyt toimistovaliokunnan esityksen järjestölehden aikaansaamiseksi sekä esittää, että liittotoimikunta valtuuttaisi valiokunnan ryhtymään asian vaatimiin ;ä toimenpiteisiin., Järjestölehti ilmestyisi tarpeen mukaan 6-8 kertaa vllodessa. 8-sivuisen lehden kllstannllkset lasketaan nousevan markkaan. Painos kpl. Lehti jaettaisiin seurojen johtokuntien jäsenille. Lehden kautta voitaisiin vähentää kiertokirjeiden lukua, mutta tarkkaa laskelmaa siinä suhteessa on vaikea ennakol- L ta laatia. 198., Sääntömulltoksia. Toimistovaliokllfl~a esittää vahvistettavaksi seuraavat sääntömuutokset: Voimistelu- ja urheiluseura Puistolan Urheilijat r.y., Voimistelu- ja U~heiluseura Monoskylän Toverit r.y., Voimistelu- ja Urheiluseur a Voitto r.y., Voimistelu- ja Urheiluseura Tuisku r.y., Voimistelu- ja Urheiluseura Tapanilan Tarmo r.y., Melalahden Voimistelu- ja Urheiluseura Nuljus r.y., joka muuttanut nimensä Melalahden Voimistelu- ja Urheiluseura Meno r.y: ksi. Pää t ö k S et l.. - Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat liiton varapuheen-' johtaja Yrjö Enne (7), joka toimi puheenjohtajana sekä liittotoimikunnan jäsenet Unto Siivonen (9), Pauli Koponen (9), Helvi Raatikainen (6), Arvi Heiskanen (8), Lennart Kivi (7), Lauri Nurmi (8), Aarne Leskinen (8), Vieno Aaltonen (9), Kustaa Vuori (4) ja.t liiton toimitsijat Toivo Järvinen, Pekka Martin, Toivo Määttä, Leo Huttunen, Helge Nygren, Toivo Salonen, Esko Nenonen, Veikko Peuhkuri, Väinö Montonen, Joonas Kykkänen, Eino Rantanen ja sihteeri Eino A. Wuokko, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin..s Pöytäkirjan tarkistus. lk- Luettiin kokouksen 8/49 pöytäkirja ja vahvistettiin päätökset seuraavin oikaisuin:. 153: Varapuheenjohtaja Enne kiisti vastalausetta

18 Kokous 9/49-5. vastaan tehdyt huomautukset.. 155: Oikaistiin siten, että liiton edustajat yhteistoimintavaliokunnassa aikovat esittää pahoittelunsa tapahtuneen johdosta Uimareita Hollantiin. Käsittelyn aikana ltk:n Jasen Aarne Leskinen ehdotti, että joukkueeseen lisättäisiin johtaja ja että päivärahaa suorite taisiin samojen perusteiden mukaisesti kuin muillekin eli 400 mk päivässä. Liittotoimikunta hyväksyi UTT:n esityksen 5 äänellä 3 vastaan. Päätöksen johdosta Leskinen esitti seuraavan perustellun vastalauseen: "Koska uimareilla ja uinnin alalla työskentelevillä johtomiehillä ei ole sodanjälkeisinä vuosina ollut läheskään samanlaisia mahdollisuuksia ulkomaanmatkoihin kuin liittomme muiden urheilualojen harrastajilla, on liittotoimikunnan enemmistön päätös, jolla hylättiin allekirjoittaneen ehdotus yhden johtajan lisäämisestä UTT:n ehdottamaan joukkueeseen, epäoikeudenmukainen. Samoin on päivärahojen maksaminen pyöreänä summana matkapäivistä riippumatta uusi ja vakiintuneesta tavasta poikkeava, asettaen liittomme aktiivijäsenet harrastusalasta riippuen eri luokkiin, mitä periaatetta en missään tapauksessa voi hyväksyä. " TMP Hollantiin. Liittotoimikunta päätti hyväksyä UTT:n esityksen. Lainaehdot hyväksyy työvaliokunta. Puheenjohtaja Enne esitti päätöksen johdosta eriävän mielipiteensä. Hän pelkäsi, että päätöksestä seuraa vaikeasti hoidettava tapa Edustuskoripalloilijoiden leiri. Liittotoimikunta hyväksyi UTT:n esityksen Valmentautuminen EM-kilpailuihin. Liittotoimikunta hyväksyi esityksen ja totesi, että kysymyksessä oli tilaisuus, jota ennakolta ei ole voitu ottaa kurssimenoarviossa huomioon Tyttöjen voimistelumestaruuskilpailut. Liittotoimikunta hyväksyi esityksen äänimäärin 5-3 vähemmistön kannattaessa tarkoitukseen varattavan määrärahan pienentämistä. Niinikään hyväksy Ltiin huomioon otettavaksi UTT:n vastaiata asioiden hoitoa koskeva ohje Yleis urheilun apulaisvalmentajien palkkaus. Liittotoimikunta hyväksyi UTT:n esityksen ja kiinnitti apulaisvalmentajiksi Toivo Telenin ja Artturi Kartun esitetyin palkkaeduin Nuoriso-ohjaajan toimi. Liittotoimikunta hyväksyi sihteerin esityksen käsittelyn siirtämisestä Jaostosihteerin toimi. Ltk:n jäsen Lennart Kivi esitti kokoukselle UTT:n kannan, jonka mukaan Pentti Salmi oli asetettu vaaliin ensimmäiselle ja Huttunen toiselle tilalle. Äänimäärin 5-4 jaostosihteeriksi valittiin Unto Huttunen. Samassa yhteydessä liittotoimikunta katsoi, ettei Pentti Salmen työsuhde asevelvollisuuden suorittamisen vuoksi ollut katkennut, koska irtisanoutumista puolin ja toisin ei ollut tapahtunut, ja jätti työvaliokunnan tehtäväksi työsuhteen jatkumisesta johtuvien toimenpiteiden hoitamisen ll.. - Urheilijain vaihtoa Tshekkosl ovakian kanssa. Liittotoimikunta hyväksyi UTT:n esityksen, että ryhdytään neuvotteluihin jalkapallojoukkueen saamiseksi 30- vuotisjuhliin sekä että Praha-Warsova maantie pyöräilyyn lähetetään joukkue. Päätöstä vastaan ltk:n jäsen Lauri Nurmi esitti vastalauseensa. Seuraa liitteenä.

19 Kokous 9/49-6. Joukkueen kokoonpanoon nähden liittotoimikunta teki sellaisen muutokset, että huoltajaksi valittiin Hannes N1~minen Turusta ja Veikko Kasslinin varamieheksi Onni Niemi Tampereelta. Joukkuetta koskeva päätös tehtiin 5 äänellä 3 vastaan, jot ka annettiin jaoston esityksen puolesta. Ltk:n jäsen Aarne Leskinen esitti päivärahan suoritusta koskevan päätöksen johdosta seuraavan vastalauseen: Vastustan kiinteän päivärahan maksua 400:- suuruisena jondonmukaisesti 3. :n tekemäni vastalauseen mukaisesti Kansainväliset melonnat Budapestissa. Liittotoimikunta hyväksyi työvåliokunnan esityksen. Päivärahan suorittamisesta päättää työvaliokunta Osanotto Lingiadeihin. Liittotoimikunta hyväksyi UTT:n esityksen Neuvostolaisia moottoripyöräilijöitä Suomeen. Liittotoimikunta hyväksyi jaes ton esityksen Vuoden 1948 tilinpäätös. 1) Tilinpäätös vahvistettiin esityksen mukaisesti liittoneuvostolie esitettäväksi. 2) Liiton tilejä koskeva tilintarkastajain pöytäkirjan l) kohta jäi pöydälle käsiteltäväksi yhdessä edellisen vuoden tilintarkastuspöytäkirjan kanssa, 2) kohta "merkittiin murheella", 3) ja 4) kohta työvaliokuntaan toimenpiteitä varten 5) kohta: kurssitappio poistetaan kuluvan vuoden tileistä, 6~ ja 7) kohta työvaliokuntaan toimenpiteitä varten, 8) ja 9) kohta merkittiin kuulluksi. b) Luettiin ja hyväksyttiin tilintarkastuslausunto liittoneuvostolie esitettäväksi. c) Luettiin ja hyväksyttiin Asunto Oy. Urheilukatu 30 tilintarkastuslausunto V talousarvio. Talousarvion käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen Liittoneuvoston esityslista. Liittotoimikunta päätti kokoontua ylimääräiseen kokoukseen tiistaina kuluvan kuun 12 pnä käsittelemään liittoneuvoston kokoukselle tehtyjä esityksiä ja hyväks ymään niihin ~ lausunnot, joista toimistovaliokunta tekee luonnokset Lippuja 30-vuotisjuhliin. Liittotoimikunta hyväksyi esityksen. Yksityiskohtainen suunnitelma lipun väristä ja koosta (Suomen lipun suhde) sekä tangoista esitettävä hyväksyttäväksi ennen tilauksen tekoa. Samassa yhteydessä ltk:n jäsen Unto Sii~nen tiedusteli, miksi juhlatoimikunta ei ollut ryhtynyt mihinkään toimenpi teisiin 30-vuotis juhla toimiin liittyvän II kaikki mukaan "-kilpailun järjestämiseksi. Tiedustelun johdosta suoritettiin keskus telu, joka katsottiin vastauksena kysymykseen Olympia 1952 järjestelyvaliokunta. Esityksen johdosta liittotoimikunta valtuutti järjestely toimikunnassa olevat edustajansa toimimaan asiassa parhaaksi katsomailaan tavalla. Jos työvaliokuntaa laajennetaan, niin toiseksi liiton edustajaksi esitetään varapuheenjohtaja Enne Historiatoimikunnan jäsenyys. Keskustelun kuluessa toimikunnan Jasen Helvi Raatikainen ilmoitti, että hän on myös valmis eroamaan toimikunnan jäsenyydestä. Liittotoimikunta siirsi asian enemmän käsittelyn seuraavaan kokoukseen Ruotsinkielinen jaosto. Liittotoimikunta päätti esittää liittoneuvostolie, että ruotsinkieliseen jaostoon valittaisiin seuraavat jäsenet:

20 KokoQS 9/49-7. pqheenjohtajaksi BrQflo SQfldman (AIK), varapqheenjohtajaksi Alvar Malmberg (Sparta), jäseniksi Max Persson ja Hans Lindberg (AIK) sekä PaQl Andersson (Sparta). ValiokQflnan sihteeristä tekee työvaliokqnta eh TULn järjestölehti. LiittotoimikQnta hyväksyi sqqflnitelman järjestölehden aikaansaamisesta ja mää räsi koon tarpeesta riippqvaksi 4-8-sivQiseksi. LehtivaliokQnta laatii tarkemman toimeenpanosqqflnitelman ja työvaliokqnta hyvä ksyy vignetin SääntömQQtoksia. Esillä olleet sääntömqqtokset hyväksyttiin. Esille tqlleita asioita ElokQvakoneen lainaqs. Lapin piiri anoi liiton elokqvakonetta lainaksi valistqskiertqeelleen. TyövaliokQflta 2-1 vastaan päätti, että kone lainataan vain, mikäli sitä seqraa liiton valvonnassa oleva käyttäjä. LiittotoimikQflta äänimäärin 5-3 vastaan kqitenkin päätti, että toinen liiton koneista asetetaan piirien käyttöön. Rone lainataan kqitenkin edellytyksellä, e.. inaaja voi esittää kqrssin käyneen hoitajan sen käyttä" VakQudeksi:

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

sihteerinä. Lu a myönnettiin.

sihteerinä. Lu a myönnettiin. Kokous 21/39. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan liiton toimistossa 8 påivänä toukokuuta 1939 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat U. Rinne (21) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (21), T. H.Vilppula

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO)

OS UUSKASSA. Vellervon I{irjasto N:o 9 MITEN PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. PELLERVO-SEURA (LISÄVIHKO) Vellervon I{irjasto N:o 9 (LISÄVIHKO) MITEN OS UUSKASSA PERUSTETAAN JA HOIDETAAN. LISÄVIHKO JULAISTU PELLERVO-SEURAN TOIMESTA. HELSINKI 1904 PELLERVO-SEURA Senssuurin hyväksymä, p. marraskuula :[9 4, Helsingissä

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302 14 15 kosta tasapainosta, ja se tapahtui siitä huo limatta, että keskuspankki koetti nousua jarruttaa. Esimerkkinä tästä pyrkimyk sestä mainittakoon, että joulukuun 24 päi vänä pankki nimenomaan ilmoitti,

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

Satakuntalainen Osakunta

Satakuntalainen Osakunta Satakuntalaisen Osakunnan säännöt. Satakuntalainen Osakunta I Luku. T a r k o i t u s. 1. Satakuntalaisen Osakunnan tarkoituksena on edistää sivistystä, siveellistä kuntoa ja hyvää järjestystä jäsentensä

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA.

PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA. PELLERVON KIRJASTO N:o 9, II. OSUUSKASSA KÄSIKIRJA. TOINEN VIHKO. OSUUSKASSAN HOITO =0=' = HELSINKI 190 PELLERVO-SEURA. OSUUSKASSAN JÄSENET! Välttäm tön ehto taloudellisen hyvinvointinne edistämiseksi

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

x. SVUL:n tilinpäätös... \... 58

x. SVUL:n tilinpäätös... \... 58 70 x. SVUL:n tilinpäätös............ \............. 58 XI. XII. XIII. Talousasiat Vuonna 1956 myönnetyt SVUL:n ansiomerkit, plaketit ja standaarit Loppusanat SVUL:n Tuen toiminta v. 1956...............

Lisätiedot

19.975.6 19.022.6 19.160.5 20 212.6 20.709.8 21.049.8 21.183.1 22.584.9 22.852.5 23.966.5 23.229.1 24.270.1 22,397.4

19.975.6 19.022.6 19.160.5 20 212.6 20.709.8 21.049.8 21.183.1 22.584.9 22.852.5 23.966.5 23.229.1 24.270.1 22,397.4 17 16 elämälle antama luotto siten lisääntyi 1,571.8 milj. markkaa eli lähes 71 %. Suomen Pankin luotonannon pääosana oli kertomusvuonna, niinkuin aikaisemmin kin, vekselien diskonttaaminen. Kertomus vuoden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 65 1952 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINGIN KAUPUNC.IN HANKINTATOIMISTO ' 1960 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. 4. 5. 6.

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953

... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ HELSINKI 1953 ... KOMITEANMIETINTÖ' N:o 14-1952 OSUUSTOIMINTALAKIKOMITEAN MIETINTÖ, HELSINKI 1953, N:o 14 Komiteanmietintö 1952 VALTIONEUVOSTOLLE. Yaltioneuvosto on 24 päivänä elokuuta 1 f)+! asettanut komitean laatimaan

Lisätiedot

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh-

Keskustelu : Ojanen: Hyvät puoluetoverit! Tämä kunnallispoliittinen oh- 223 juuri kunnallismiehet haluavat tämän taakan siirtää kuntien harteille, niin lienee asiallisinta tästä toisesta kappaleesta poistaa sana ''kunnallinen", joten tämä lause tulisi pyöreänä: "Päämääränä

Lisätiedot