ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan."

Transkriptio

1 Kokous 7/ (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi ~. - Nuorten jääpallomestaruus. Työvaliokunta puolsi esitystä, jolllia liittotoimikw1ta hyväksyi Nuoriso-ohjaajan toimi. Nuortenohjaajan toihi päätettiin julistaa ~a - ett '~vak si ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan ToiLitsijain palkkojen tarkistus. Työvaliokunta esitti lii ttotoie:likunnan hyväksyttäväksi yksityiskohtaisen ehdotuksensa toikitsijain palkkojen korottal~iseksi. Käsitcelyn ajaksi läsnäolleet toimitsijat poistuivat kokouksesta. Liittotoimikunta vahvisti toimitsijain palkat lukien seuraaviksi : Rantanen, Eino mk : - Huttunen, Leo II :- Määttä, Toivo " :- Salonen, Toivo II :- Yustonen, Toivo " :- Nenonen, Esko II :- Peuhkuri, Veikko : Lahtinen, :r.leri II : Rajal a - Rinne, Greta ll : Niemenkari, Urho : ljokelainen, Uuno 11 Nygren, Eelge II :- Montonen, Väinö :- Kuusela, Veikko :- Järvinen, Toivo :- Edellä olevat palkat hyväksyttiin yksimielisesti muilta paitsi seuraavilta osilta: Jaostosihteerin Peuhkurin pakkka r:j.äärättiin äänestyksen jälkeen 5-4 vastaan, vähemmistön kannat~aessa mk :- palkkaa. Toimittaja Lontosen palkka määrättiin äänestyksen jälkeen äänimäärin ~. - Edustajisto ns. itävyöhykkeen maihin. Liittotoimikunta hyväksyi sihteerin esi tyl-::sen _ ja päätti lähettää edustajiston, johon valittiin kol1::1e jäsentä, puheenjohtajat ja sihteeri ~. - Ruotsinkielinen jaosto. sia jätettiin pöydälle S. - Ulkolaisten vieraiden huolto. Liittotoimikunta hyväksyi esityksen poistamalla siitä seuraavan sivulauseen: "tai urheilualan edustu. sesta riippuen hänen mäi=i.räämtinsä jaostosihteeriii Valtion apurahat. AIlottavan avustusm"ärän suuruuden l-:!i=!.äräär.lisessä noudatetaan ai. kaisempaa menettelytapaa, j on:{a mukaan pyritään anomaan samansuuruista avustuserää kuin SVUL, pyörein luvuin'mk :-. Valtion Urheilulautakunnassa oleville liiton edustajille ohjeeksi päätettiin, että pyrit~än määrärahan jakoperusteeksi saamaan valtiollisten vaalien voimasuhteet porvarillisell ja työväe edustuksen v 1:1illä. }ämän _ mukaisesti liiton osuus tekisi koko äärästä 44 % ~. - JalkaraIlosääntöjen uudistareinen. JaostolIe myönnettiin sen pyytämät valtuudet.

2 Kokous 7/ ~. - ~oskovan matkan jälkimaininkeja. Sihteeri selosti suorittamiensa tutkimusten tuloksia, joista "kävi selville, että valmentaja ~ononen saattoi torjua häneen kohdistetut syytökset. Asia katsottiin sen jälkeen loppuun käsitellyksi Suurtalkoot. TULn edustajaksi Suurtalkoiden vuosikokoukseen valittiin jaostopäällikkö Eino Rrultanen Kuopion Elo 30-vuotias. Kuopion Elon juhlaan lähetetään sähkösanoma ~. - Vaasan Työväen Purjehdusseura. Seuralle suositellaan Turun TPS:n mukaisten sääntöjen käytäntöönottamista. Esille tulleet asiat :. - Jugoslavian kutsu. Jugoslavian urheiluliitto oli kutsunut Suomesta kaksi yleisurheilijaa kilpailwnatkalle maahan ensi huhtikuussa. Koska SUL ei ollut halukas, lii ttotoiml.unta otti kut-.j.' sun vastaan ja päätti l ähettää kilpailumatkalle jowckueen, johon kuuluu johtaja ja kaksi urheilijaa. UTT huolehtii käytännöllisistä toimenpiteistä Yleisurheilumestaruuskilpailut. Yleisurheilun yhteistoinintavalioxunnan käsittelyä varten liittotoimikunta periaatteessa päätti hyväksyä esityksen, jonka mukaan Suomen yleisurheilumestaruuskilpailut järjestetään Kotkassa eikä" ymissä. Yhteistoi~intavaliokunta oli yksimielinen siitä, että kisat a.'1netaan uluvana vuonna Ky enlaaksoon. Vakuudeksi

3 ,, Vastalause TUL:n Liittotoimikunnan pöytäkirjaan koskeva päätöstä kansainvälisen yhteiselimen perustamisesta jatkamaan CSIT:n työtä. Liittotoimikunnan enemmistön hyväksymän suunnitelman mukaan yhteislimestä tulisi jonkinlainen entisen työläisurheilu-internationaalin toiminnan ja siinä vallinneen hengen jatkaja. Kun sodan jälkeen tuli ille työläisurheilun periaatteita ajavan kansainvälisen järjestön p rustaminen,liittomme johtoelimet päättivät ja liiton jäsenistö hyväky1 liittomm mukaanmenon ehdoksi sen,että siihen liittyy myöskin Neuvostoliitto. Näin ei kuitenkaan tapahtunut ja kansainvälisen yhteistoiminnan organisatio ja toiminta ovatkin jääneet vain paperille. Ei myö kään nyt hdotetulla yhteiselimellä tule nykyisessä kans i vål ssä urheilupoliittisessa tilanteessa olemaan mitään käytännölll tä m r itystä liittomm kannalta katsoen ellei sen perustamisessa tåyt tä m~ärät jä ehtoja. Vi m osi n kok mu 0 oittaa, että urheilun painopiste Euroopassa on siirt ä ä j on jo osittain siirtynytrin keski-ja itä-eurooppaan o Lähi 0 i n v i t i oinä tul vat epäilemättä olem an euvostoliitto, Tsh olov Ii,PuOla,Unkari, Rumania j Bulgaria 0 Qr~ei!ulllsen_YQt~i~!yön lk_ gs igee la_v_h~i~t~mln~n_n~13eq ~ ld~n_k~n~s~ lu!e~ Ql!a_ 11it omm nainvälisen urheiludolitiik n pa,ålinjana LIittöto mlkunnan-enernmlstön hyväksymä suunnitei~a tähtää kuitenin liittomme toiminnan suuntaamiseen ja sitomiseen lähinnä Englantiin, Belgiaan,Hollantiin ja R nskaan,joissa vain viimeksimainitussa on sellai nen työväen urheiluliitto,jolla on eräillä aloilla suurempaa urheilullista merkitystä. Sensij~an Englannin,Belgian ja Hollannin työläisurheiluliittojen urheilullinen panos on heikko. Lisäksi näiden maiden työväen urheiluliitot ovat täysin eristettyjä kansainvälisistä urheiluliitoista,joilla on hallitseva asema amalia urheilualailaan. Sensijaan Neuvostoliiton j' kansandemokraattisten maiden urheilujärjestöt ovat jäseninä k nsainvälisissä liitoissa ja voivat yhteistoiminnassa keskenään työskennellä kans invälisen urheilun demokratisoimiseksi,johon meidänkin liittomme on pyrittävä. On todennäköistä,että itä-euroopan maiden urheilujärjestbt eivät tule muk an s llaiseen yhteistoimint elimeen,jonk johdossa ovat Englan i ja Belgi Näin ollen tähän tähtäävän esityksen tekeminen liittomme ta401ta ja liittomme meno tällaiseen elimeen voi muodostua vakavaksi esteeksi hyvien urheilusuhteiden aikaans amiselle Neuvostoliittoon ja k nsandemokraattisi n maihin. Käsittääkseni liittomme jäsenenerumistö on tällaista liittomme kansainvälisille urheilusuhteille vahingollista urheilupolitiikkaa vastaan. Jo aikaisemmassa vaiheessa oli kysymys silloin valitun työläisurheilun yhteistoimintaelimen vetämisestä yhteistoimintaan Amm~til1isen MI..<..ilnsn11iton kanssa. Tätä ei tapahtunut ja se v' i'rutti osalt' an si1- hen,että elimestä ei tullut elinkelpoista. Tätä virhettä ei pitäisi enää uu"'ia. On turhaa yrittåä perustaa sinänsä tarpe llista demokr attisen urheilun yhteisclintä ellei jo sen perustamisessa ja perust'missuunnitelmassa selvästi esitetä niitä ehtoj~,joiden täyttäminen vasta takaa sen muodostuvan elävä si urheilun yhteiselimeksi o Muussa tapa~ksessa siitä muodostuu vain määrätyn lansim isen politiiken elin,johon sitout'lminen ja vielä enemmän siitä esityksen tekemin n vc hingoittaa liittomme kans invälisiä urheilusuhteita o ~---~- -

4 - 2 - Miel:... täni kansb.invälisen yhteiselimen perust ami esity sessä. olisi mainittave,'~n se liittomme taholta tehdään, ttä l)'yhteiselimen perustamisen ehtona on Neuvostoliiton ja kansandemokraattisten muiden urheilujärjestöjen siihen liittyminen ja että näiden mukaan tulo on myöskin meidän liittomme liittymisen ehtona ; 2) yhteistoimintaelimen tulisi olla kiinteässä yhteydessä Ammatilliseen Maailmanliittoon ; 3) yhteiselimen sihteereistä tulisi kaksi olla Neuvostoliitosta tai kansandemokraattisista maist ja kolmas joko Ranskasta tai Suomesta. Koska Liittotoimikunnan enemmistö ei ole päätöksessään halunnut ottaa huonlioon ylläesitettyjä näkökohtia, vuan lantenyt liittoamme ja sen kansainvälis ä urheilusuhteita vahingoittavalle tielle,niin allekirjoittanut pyytää Liittotoimi nnan kokouksen pöytäkirji:1.an merkittäväksi vastalauseen edelläolevilla perusteilla.

5 i, 1""... '" ;, J 1 1 ~ l' '-.,,..! " '- 1,, 'i 1... 't 1: + + i + P t -1- T- ~ ~ "

6 ~, ~

7 K ou r/ (\ - 3. t v '1 '),, J. 'i r -;" 0( r'\,... ~,.,., '1 ~ ioc. ; 1i ""'i: " _Ll v.1.' ~ v f'1"". ~~ r J' Of V., "'" siirrettäisiin li 1. 0 kol,; 1" n,,:ö' i 1 i '.,...J 'loi-j 'lj... rl toint'1 'el1.1(;"1. t.. ~ I i ". Y' lt.-- " "' - '- (T1oirJ.i8top;~Filli J'kö esi tt.. ;, ett; _ ikan t;;;.: ttä~inen työ v' liokur.n':llle, j okn,11 Ft voi k':,] i -'-ell" e" e 1-.cst'l ojiirt '1 p."r -, '1i t'tl{ ei 10irr.i ~o'=l ul]. 1: 1,; ;nni ~ 0t~'irn-tol-i"toor. ~ 171"\. - 1 C' v ru.j m T.u..' i c -Lt'eLJt-i ~..:j _l.., i < T. A '("\ 8.\... L... ~,. T'O,n l~ i.~ ".J. ),) ~ J JC U J ~.JT[ t i il -1- '", " C ", u 'U i i' J. 'y ::.. '.,.. ei.,..;.' :. c ' J J.-1 1,., t 1.. L L ~.., '1 ~,, t v -1., T 4-.. ~... :)./.,..

8 1 u liv,t '8 - -toi: i- i - ( T ~ 0 (l i tt.. _,./ L lsjo? t '- J ') 0 ~. i ~,~ ;r ~.. Q o ~.1 ~ i.. 1 0

9 :1 j v 1.,..1_.J ) '...L v "'t "'8"'< ).j.. 1 ;.f t 1')) 10., t t.'.'... 1 rj: to J. U 1.,..' l' 1 ~..L

10 r "r..) 1 0 '0 ':.1,. ' 1._ 0_, i, _o ~ _0_,"-_0 :..;:.:..;:..::..:..;:..::..~_..:..~==.:...'_:_.;:~,_ 0'.1... n 11,,1

11 S e.-. v~.l~/ qju W~~"\.~\Io'~ o~ r. (U,v~ ~{~w.-. QM ~~ ~ ~oj,v~"1 o Q,( ~ ~ ~ 0-- I Q'rJM. :t~ ~J:~ MAi""'~ 'Jo ~/o;. \r~jv~., ~y I ~~ ['IIN'" (..

12 Liite m 2 Ltk:n esityslistaan 8/49. Liittyy TULn historiatoimikunnan 5/49/3 ( ) kokouksen pöytäkirjaan. Historiatoimikunnan ehdotus TULn ja kirjailija Pentti Lahden väliseksi sopimukseksi. S 0 P imu s Työväen Urheiluliitto ja kirjailija Pentti Lahti sopivat Suomen työläisurheilun historian kirjoittamisesta seuraavaa: 1. Lahti suorittaa Suomen työläisurheilun a) esihistorian, b) varhaishistorian ja c) Työväen Urheiluliiton toiminnan aikaisen historian nykypäiviin saakka kirjoittamisen, yhteensä 608 painettua kirjasivua, syyskuun loppuun 1949 mennessä. Käsikirjoituksen ohella luovuttaa Lahti liitolle sen vapaasti käytettäväksi kaiken keräämänsä aineiston. 2. Liitto maksaa Lahdelle syyskuun loppuun 1949 saakka aikaisemmin sovitun suuruisen kuukausipalkan. 3. Lahti antaa liitolle täydelliset valtuudet lisäyksien, poistojen ja muutosten tekoon teokseen, kuitenkin siten, että mikäli kirjoittaja ei niitä mielipide-eroavaisuussyistä hyväksy, julkaisijan on niistä alkulauseessa nimenomaisesti huomautettava. 4. Käsikirjoituksen saatuaan maksaa liitto Lahdelle kertakaikkisena tekijäpalkkiona - syyskuun loppuun 1949 suoritetun kuukaispalkan lisäksi mk :-. Mikäli liitto katsoo, että käsikirjoitukseen on tehtävä muutoksia ja kirjoittaja tähän suostuu, maksaa liitto tästä työstä ynnä kuva-aneiston hankinnasta, kuvien valinnasta ja kuvatekstin laadinnasta palkkaa 3 kuukauden ajalta. 5. Mikäli käsikirjoitus katsotaan sellaisenaan tai kohdassa 3 mainituin edellytyksin painatuskelpoiseksi, on teoksen lopullisesta muodosta sovittava kirjoittajan kanssa viimeistään 6 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin kirjoittaja luovuttaa käsikirjoituksen liitolle. Teoksen julkaisemisaika on liiton vapaasti määrättävissä. 6. Mikäli käsikirjoitusta ei kohdassa 3 mainituin edelr. lytyksinkään katsota painatuskelpoiseksi, on liitolla oikeus ~ käyttää käsikirjoitusta uutta teosta kirjoitettaessa ainoastaan aineistona.

13 L11Se m 4 ltk:n esityslistaan 8/49. L~iad1t. Ling1adit järjestetään , Pätiohjelmasta on 11- ao1tett~ seur ~avaa: - keskiviikkona 27.7 Lingiadien jult:.11liset avll jaiset j c. OS Ctaottavien maiden esittely, - ".7,49 maailmnnvoim1stelujuhla; - 1-6,8.49 fyysillisen terveyden maailmankongressi; kansainvä linen voimist2luleiri Ma lmahedis sä. Naistoimikunta j a. voimistelujaosto ehdottavat, et-l;ä maa.ilmnnvoii!lis~elujl1hl aa n lähetetään 12-henkinen naisvoimistelujoukkue, jonka kaikki jäsenet ovat voimistelunohjan j ia sekä 5 nais- ja 5 miestatk milijaa. Kan~ainväliselle voimisteluleirille osallistuisi 6 nc.ispuolista ohj n~ jaa, 12 -henkisestä naisjoukkueesta ja kaikki miespuoliset tnrl~kai11jat. Leirille osallistuvien tulee olla hyviä voimistelijoi cn, koska siellä on tilaisuus esitellä liittolrrne voimistelutasoa. Edelloen esitetään lähetettäväksi naisjoukkueelle johtaja ja pianisti sel:rl koko joukkueelle pääjohtaja. Ilmoittautamismaksuksi Lingi~ a deihi n os~llistuville on ilmoitettu mene vän 5 ltr. ja leirille osallistuvil i;:: 10 l::r. Kustannual aske l ma on tehty ei ten, että kunltin osanotta jan t äysihoi co tulisi maksama n 10 10'. vrk. V\1orokaus imaks&an on ilmoitettu es 1m, M~ 1 ~;he d1ssä olevan 8, k~. Kustannuel~skelon: 12 naist., pääjohtaja, joht8ja, pi~nisti sekä 5 nn1s- j.a 5 miest8rkknajao = 25 henkilöä, 7 vrk. C 10 kr kt, 11 leiriläistä, 7 vrk,,1 10 kt Joukl~ ueen ilmoittautuminen 25 henkeä;! 5 kr.125 II Leirilä1sten ilmoittautuminen 11 h. d 10 ' II 110 II kr, = 11Q.200 :- 25 herucilön m~tka l aivalla Helsingistä Tukholmaan ja t ak~ isin ~ - 11 henkilön m~ tk at Tukhol,ma- M'J l mahed Tukholma 1 17 kr. 187 kr. = 7.480:- 14 henkilön päiv'är ohat rnntkalla oloajc.ltu 10 vrk.n 400: :- 11"»» 17 u "400: :- 25 henkilön mntknjtuluj c: kotima['.ssa.1 1,000 : - 2~tOOO.:"=,, m k :- Nn isvoi mistelujoukkue e~ ohjelmc:n yhteishnrjo1ttelu ciheuttais1 l1säkulujo n :-. ====~========~=====

14 Kokoua 9/49-1. Työväen Urheiluliitto r.y:n liittotoimikunnan liiton toimistossa 7 pnä huhtikutit a 1949 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Esityslista., l.. - Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten saapuvillaolo ja;_ kokouksen päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. v Uimareita Hollantiin. Nederlandse Culturele Sportbond on kutsunut 20-henkisen uinti joukkueen Arnheimissa järjestämilleen "HelluntaiurheilujuhlilleII. Järjestö on valmis kustantamaan joukkueen ylläpidon kisojen aikana sekä myöskin matkakulut, jotka tapahtuvat Hollannin rajan sisäpuolella. Uintijaosto esittää, että matkalle lähetettä :is iin 12-henkinen joukkue. UTT on sitä mieltä, että matkalle lähetettäisiin 4- henkinen joukkue ja että joukkueen jokaiselle jä$enelle kertakaikkisena päivärahakorvauksena suoritetaan mk 2.000:-. Muut kustannukset tekevät jäsentä kohti n. mk : TMP Hollantiin. TMP on liitolle lähettänyt kirjeen, missä ilmoitetaan seuran suunnittelevan koripallojoukkueelle matkan Hollantiin osallistuakseen Arnheimissa Culturele Sportbond'in järjestämiin Helluntaiurheilujuhlakilpailuihin. Seuran tekemä laskelma osoittaa matkan tulevan ilman päivärahoja maksamaan n : :-. Tämän vuoksi seura kääntyy liiton puoleen, että liitto puolestaan avustaisi seuran :- markalla matkan toteuttamiseksi. Koripallojaosto suosittelee, että liitto jollakin summalla osallistuisi kustannuksiin. UTT puolestaan esittää, että seuralle myönnettäisiin :- markan koroton laina, joka seuralta takaisin perittäisiin vähin erin kuluvan vuoden aikana. Suoranaiseen avustukseen ei UTT katso olevan mahdollisuuksia, koska se saattaisi aiheuttaa sen, että muutkin seurat ryhtyisivät kilpailumatkoilleen pyytämään liiton avustuksia Edustuskoripalloilijoiden leiri. Koripalloilun liitto-ottelu TUL-SKL järjestetään jäi leen Koripallojaosto järjestää liittojoukkuepelaajille leirin ja esittää sen pidettäväksi Pajulahdessa Jaostolle on kurssimenoarvioon otettu määräraha leiriä varten 10 osanottajalle. Jaosto pitää välttämättömänä, että leirille kutsutaan 14 pelaajaa. Määrärahan ylitys mk :-. Suomen Koripalloliitto on ehdottanut myös naisten liitto-ottelun pelaamista samanaikaisesti. Jaosto katsoo, että ottelu voitaisiin suorittaa, jos valittava joukkue voitaisiin kerätä pariksi päiväksi yhteen ja ehdottaa, että naisille järjestetään 2-päiväinen valmennusleiri Pajulahdessa, niin että se kytkeytyy miesten leirin yhteyteen. Jaosto anoo leirin järjestelyyn markan lisämäärärahaa. UTT puoltaa jaoston esitystä ja esittää tarvittavat määrärahat otettaviksi UTT :n käyttövaroista Valmentautuminen EM-kilpailuihin. Nyrkkeilykomitea on päättänyt, että Suomen EM- kilpailuihin osallistuva nyrkkeily joukkue valitaan huhtikuun 27 päivänä suoritettavan valintakilpailun perusteella. Nyrkkeily jaosto esittää, koska on mahdollista valinnan suorittaminen ns. liitto-ottelun perusteella, että ennen valinta kilpailuja järjestetään edustus nyrkkeilijöille valmennusleiri huhtikuun päivinä. Leirille kutsutaan 16 nyrkkeilijää.

15 Kokous 9/49-2. Ku. t~nnusaevio..:. Ohjaaja Matkakulut Hierojapalkkio Osanottajien matkak. Ylöspito Päi värahakorv. Sekalaista : : : : : : : :- m k : UTT puoltaa jaoston esitystä. Kun kurssimenoarviossa ei ole merkitty määrärahaa koe leiriä varten, esittää UTT tarkoitukseen otettavaksi lisämäärärahan Tyttöjen voimistelumestaruuskilpailut. Tyttöjen ensimmäiset joukkuevoimistelumestaruuskil- - pailut järjestetään TUL :n Tampereen piirin toimesta liiton nuorten. henkisten kilpailujen yhteydessä Kustannuslaskelma osoittaa markan tappiota. Naistoimikunta tehtyään monepuoleen poistoja esittää, että liitto korvaisi mahdollisen tappion markkaan saakka. UTT esittää, huomioonottaen kilpailujen läheisen ajan, että naistoimikunnan esitykseen suostutaan, ja tarvittava summa merkitään naistoimikunnan käyttövarojen tilille. Vastaisuudessa olisi naistoimikunnan kuitenkin huolet dittava siitä, että kilpailujen järjestelykysymys ajoissa saadaan järjestetyksi. Mikäli liitto vastaisuudessa joutuu näitä kilpailuja tukemaan, olisi naistoimikunnan tätä tarkoitusta varten esitettävä tarvittava määräraha kustannusarvioon Yleisurheilun apulaisvalmentajien palkkaus. UTT esittät hyväksyttäväksi yleisurheilujaoston esityksen Toivo Telen'in ja Artturi Kartun palkkaamiseksi yleisurheiluvalmentajiksi 4 kk:n ajaksi. Telen'in kuukausipalkka mk : ja Kartun mk :- sekä päiväraha mk 700:- matkapäivältä ~. - Nuoriso-ohjaajan toimi. Määräaikaan mennessä ovat avoinna olevaa nuoriso-ohjaajan tointa hakeneet Keijo Viianen Helsingistä, Olli Nalli Savitaipaleelta, Eino Vepsäläinen Kuopiosta, Tauno Kanerva Tampereelta ja Eeli Simula Porista. Koska nuoriso-ohjaajan paikan täyttäminen edellyttää työsuunnitelman tekoa liitto-ohjaajan ja nuoriso-ohjaajan välillä, esittää sihteeri, että valinta siirrettäisiin seuraavaan kokouksee~ mihin mennessä nuorisovaliokunta tekee ehdotuksen e.m. järjestelyistä nuorisotoimistossa Jaostosihteerin toimi. Määräaikaan mennessä ovat avoimena olevaa jaostosihteerin tointa hakeneet Unto Huttunen, Eino Salo, Taisto Vuorinen ja Pentti Salmi Helsingistä, Lasse Nupponen Fiskarista, Norbert Tommola Karhulasta ja Eino Vepsäläinen Kuopiosta ll.. - Urheilijain vaihtoa Tshekkoslovakian kanssa. Sokol-järjestöltä on saapunut liitolle kirje, jossa esitetään urheilijain vaihtoa ja ohjaajien vaihtoa nyrkkeilyssä, painissa, uinnissa, jalkapalloilussa sekä voimistelussa. Lisäksi toivotaan maahan näytösmatkalle naisvoimistelujoukkuetta. UTT on käsitellyt kirjeen ja esittää, että tässä vaiheessa ryhdyttäisiin neuvottelemaan jalkapallojoukkueen maahan saannista. Tämä siksi, että ellei Neuvostoliitosta saataisi joukkuetta liiton 30-v. juhlatilaisuuteen korvattaisiin se tshekkiläisellä joukkueella. Ehdoista neuvoteltaisiin erikseen. SKP:n kautta on Sokol-järjestöltä saapunut esitys liiton pyöräilijäin osallistumisesta Rude-Pravol-lehden Praha Warsova maantiepyöräilyyn. Kilpailu alkaa ja kestää 9 päivää. Välillä yksi lepopäivä. Ajo tapahtuu 3-miehisillä joukkueilla. Kilpailujen järjestäjät kustantavat joukkueen ylläpidon sekä päivärahaa Tshekkoslovakian sisäpuolellä 39 kr ja Puolassa 150 zlotia., Jaosto esittää, että matkalle lähetettäisiin seuraa-, va joukkue: Veikko KassIin (~VV), Tyko Pellinen (TPV) ja Sulo Punkkinen (HTL). Joukkueen johtajaksi jaosto esittää Veikko Peuhkurin i-

16 Kokous 9/49-3. ja huoltajaksi A. Koskenveden (TPV). UTT puoltaa jaoston esitystä siten korjaten, että Koskenveden tilalle valittaisiin joku maaseutulainen pyöräilymies ja että jaosto joukkuetta koskevassa kokoonpanossa tiedustelisi vielä valitsijamiesten lausuntoa. Päivärahaa 400:- päivältä esit tää UTT maksettavaksi kaikille niille, jotka eivät matkan aikana nauti toimipaikastaan palkkaa. Niiltä päiviltä, jolloin joukkue ei matkan aikana. nauti ylläpitoa, suoritetaan kor va us liiton toimesta l2.. - Kansainväliset melonnat Budapestissa. Melonnan yhteistyövaliokunta on Budapestissa 6.6. järjestettäviin melontakilpailuihin päättänyt l ähettää 4-miehisen joukkueen. Joukkueeseen on esitetty ehdokkaaksi Leo Ähman (TuJy). Melontajaosto yhtyy yhteistyövaliokunnan esitykseen; Matkakustannukset n mk + päivärahat. UTT yhtyy esitykseen, mutta jättää päivärahakorvauksen määrä ~ täväksi vasta sen jälkeen, kun on saatu selvyys siitä; suorittavatko järjestä jät kilpailijoille päivärahaa..: Osanotto Lingiadeihin. Pyydettynä lausuntona voimistelujoukkueen lähettämisestä Lingiadeihin UTT esittää, että matkalle lähetetään vain 4 tarkkailijaa. Suuremman joukkueen lähettäminen saattaa tuottaa valuuttavaikeuksia ja samalla on epäselvää se, minkälaiset mahdollisuudet joukkueilla on esiintymisiin Neuvostolaisia moottoripyöräilijöitä Suomeen. Liiton moottoripyöräjaosto esittää, että liiton taholta ryhdyttäisiin toimenpiteisiin kahden moottoripyöräilijän kutsumiseksi maahamme kilpailumatkalle. Vierailu tulisi tapahtumaan seurojen taloudellisella vastuulla. Kilpailujen järjestäjinä olisivat Tampereen Tv Moottorimiehet, Inkeroisten Vihuri ja HTM. UTT puoltaa esitystä Vuoden 1948 tilinpäätös. 1) Tilintarkastuksen yhteydessä todettiin, että markan suuruinen omais uuserä arvopapereita oli merkitty myös liiton tilille, vaikka arvopaperit omistaa Asunto Oy. Urheilukatu 30. Koska t ämän omaisuuserän poistaminen muu t ti tilinpäätöksen loppusummia, esittää toimistopäällikkö tilinpäätöksen uudelleen liittotoimikunnan vahvistettavaksi. Omaisuustas e osoittaa mk :50 ja tulostase mk :25. Ta ppio :50. Liite ~ 1. 2) Samalla toimistopäällikkö esittää liittotoimikunnan Käsiteltävä ksi lausunnot tilintarkast uksesta, jotka koskevat sekä liiton tilejä että Asunto Oy. Ur hei lukatu 30 tilejä v i Ve 1949 talousarvio. Toimistopäällikkö esittää liittotoimikunnan käsiteltäväksi ehdotuksen talousarvioksi v:lle Liite m Liittoneuvoston esityslista. Sihteeri ilmoittaa, että liittoneuvoston kokouksen esityslistalle on määräaikaan mennessä saapunut seuraa vat esitykset: Piireiltä: Helsingin piiri: Lentopallo liiton ohj~maan; Varsinaissuomen piiri: Suhteellisen vaalitavan käytäntöönotto (säänt öjen muutos); Oulun piiri: Lisälehti liittojäsenkirjaan ja tuomarikortteihin; Oulun piiri: Kainuun piirin perustaminen; Lapin piiri: Rovaniemen piirin per us t aminen. Jaostoilta: le-liiton jalkapallomestaruuskilpailujen vastainen järjestely, 2. liiton jalkapallosarjat, 3. yleisten kilpailumää räyl{s ien tarkistaminen, 4. jaostojen täydentäminen, 5. moottoripyö räjaoston nimen muuttaminen (=Moottorijaosto), 6. pujotteluhiihdon ottaminen liiton ohjelmaan, 7. verkkopalloilun ottaminen liiton oh~ jelmaan, 8. yli-ikämiesten luokittelu hiihdossa, 9. kilpailulupa- _ maksujen tarkistaminen, 10. kuntoisuusmerkki-suoritusmäär äyks ien muutokset. Edelleen sihteeri esittää, että liittot oimikunta

17 KokollS 9/49-4. kokoontllisi ylimääräiseen kokollkseen laatimaan esitysten johdosta lallsllntoja. Lallsllntojen on oltava painokllflnossa viimeistään _ 49 ehtiäkseenffiäntöjen määräämässä ajassa valmiiksi ja sellroille l8.. - Lippllja 30-vllotisjllhliin. 30-vllotisjllhlatoimikllflta esittää, että 30-v. juh- ;_ lia varten liitolle laitettaisiin 50 kpl. TULn klllklleessa kannettavia lippllja ja lipplltankoja. Jllhlien jälkeen osa näistä myytäisiin piireille ja osa jätettäisiin liittoon vastaista käyttöä varten. Lipllt ehdotetaan laitettavaksi silkkikankaasta. Lipplltangot tehtäisiin sellaisiksi, että ne saadaan pieneen tilaan ja voidaan 1- helposti matkoilla kllljettaa mukana. Ennakkolaskelmien mllkaan liput, kooltaan 100 sm x 150 sm, maksaisivat noin mk kpl. ja kokoonlaitettavat lipplltangot noin mk kpl. eli yhteensä mk Kokonaissumma olisi näin ollen mk :-. l Olympia 1952 järjestelyvaliokllflta. L Puheenjohtaja esittää, että liittotoimikllflta tekis~ periaatepäätöksen kysymyksessä, joka koskee Olympia 1952 järjestelytoimikunnan työvaliokunnan laajentamista Historiatoimikunnan jäsenyys. Historiatoimikunnan jäsen Eikka Mä kinen eronnllt toimikunnasta ja pyytää, että hänen tilalleen valitaan toinen henkilö l.. - Ruotsinkielinen jaosto. Otetaan käsiteltäväksi kokollksesta 7/49 siirtynyt esitys ~. - TULn järjeetölehti. Lehtivaliokllflta on käs itellyt toimistovaliokunnan esityksen järjestölehden aikaansaamiseksi sekä esittää, että liittotoimikunta valtuuttaisi valiokunnan ryhtymään asian vaatimiin ;ä toimenpiteisiin., Järjestölehti ilmestyisi tarpeen mukaan 6-8 kertaa vllodessa. 8-sivuisen lehden kllstannllkset lasketaan nousevan markkaan. Painos kpl. Lehti jaettaisiin seurojen johtokuntien jäsenille. Lehden kautta voitaisiin vähentää kiertokirjeiden lukua, mutta tarkkaa laskelmaa siinä suhteessa on vaikea ennakol- L ta laatia. 198., Sääntömulltoksia. Toimistovaliokllfl~a esittää vahvistettavaksi seuraavat sääntömuutokset: Voimistelu- ja urheiluseura Puistolan Urheilijat r.y., Voimistelu- ja U~heiluseura Monoskylän Toverit r.y., Voimistelu- ja Urheiluseur a Voitto r.y., Voimistelu- ja Urheiluseura Tuisku r.y., Voimistelu- ja Urheiluseura Tapanilan Tarmo r.y., Melalahden Voimistelu- ja Urheiluseura Nuljus r.y., joka muuttanut nimensä Melalahden Voimistelu- ja Urheiluseura Meno r.y: ksi. Pää t ö k S et l.. - Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin, että saapuvilla olivat liiton varapuheen-' johtaja Yrjö Enne (7), joka toimi puheenjohtajana sekä liittotoimikunnan jäsenet Unto Siivonen (9), Pauli Koponen (9), Helvi Raatikainen (6), Arvi Heiskanen (8), Lennart Kivi (7), Lauri Nurmi (8), Aarne Leskinen (8), Vieno Aaltonen (9), Kustaa Vuori (4) ja.t liiton toimitsijat Toivo Järvinen, Pekka Martin, Toivo Määttä, Leo Huttunen, Helge Nygren, Toivo Salonen, Esko Nenonen, Veikko Peuhkuri, Väinö Montonen, Joonas Kykkänen, Eino Rantanen ja sihteeri Eino A. Wuokko, joka laati kokouksesta pöytäkirjan. Päätösvaltaisuus merkittiin..s Pöytäkirjan tarkistus. lk- Luettiin kokouksen 8/49 pöytäkirja ja vahvistettiin päätökset seuraavin oikaisuin:. 153: Varapuheenjohtaja Enne kiisti vastalausetta

18 Kokous 9/49-5. vastaan tehdyt huomautukset.. 155: Oikaistiin siten, että liiton edustajat yhteistoimintavaliokunnassa aikovat esittää pahoittelunsa tapahtuneen johdosta Uimareita Hollantiin. Käsittelyn aikana ltk:n Jasen Aarne Leskinen ehdotti, että joukkueeseen lisättäisiin johtaja ja että päivärahaa suorite taisiin samojen perusteiden mukaisesti kuin muillekin eli 400 mk päivässä. Liittotoimikunta hyväksyi UTT:n esityksen 5 äänellä 3 vastaan. Päätöksen johdosta Leskinen esitti seuraavan perustellun vastalauseen: "Koska uimareilla ja uinnin alalla työskentelevillä johtomiehillä ei ole sodanjälkeisinä vuosina ollut läheskään samanlaisia mahdollisuuksia ulkomaanmatkoihin kuin liittomme muiden urheilualojen harrastajilla, on liittotoimikunnan enemmistön päätös, jolla hylättiin allekirjoittaneen ehdotus yhden johtajan lisäämisestä UTT:n ehdottamaan joukkueeseen, epäoikeudenmukainen. Samoin on päivärahojen maksaminen pyöreänä summana matkapäivistä riippumatta uusi ja vakiintuneesta tavasta poikkeava, asettaen liittomme aktiivijäsenet harrastusalasta riippuen eri luokkiin, mitä periaatetta en missään tapauksessa voi hyväksyä. " TMP Hollantiin. Liittotoimikunta päätti hyväksyä UTT:n esityksen. Lainaehdot hyväksyy työvaliokunta. Puheenjohtaja Enne esitti päätöksen johdosta eriävän mielipiteensä. Hän pelkäsi, että päätöksestä seuraa vaikeasti hoidettava tapa Edustuskoripalloilijoiden leiri. Liittotoimikunta hyväksyi UTT:n esityksen Valmentautuminen EM-kilpailuihin. Liittotoimikunta hyväksyi esityksen ja totesi, että kysymyksessä oli tilaisuus, jota ennakolta ei ole voitu ottaa kurssimenoarviossa huomioon Tyttöjen voimistelumestaruuskilpailut. Liittotoimikunta hyväksyi esityksen äänimäärin 5-3 vähemmistön kannattaessa tarkoitukseen varattavan määrärahan pienentämistä. Niinikään hyväksy Ltiin huomioon otettavaksi UTT:n vastaiata asioiden hoitoa koskeva ohje Yleis urheilun apulaisvalmentajien palkkaus. Liittotoimikunta hyväksyi UTT:n esityksen ja kiinnitti apulaisvalmentajiksi Toivo Telenin ja Artturi Kartun esitetyin palkkaeduin Nuoriso-ohjaajan toimi. Liittotoimikunta hyväksyi sihteerin esityksen käsittelyn siirtämisestä Jaostosihteerin toimi. Ltk:n jäsen Lennart Kivi esitti kokoukselle UTT:n kannan, jonka mukaan Pentti Salmi oli asetettu vaaliin ensimmäiselle ja Huttunen toiselle tilalle. Äänimäärin 5-4 jaostosihteeriksi valittiin Unto Huttunen. Samassa yhteydessä liittotoimikunta katsoi, ettei Pentti Salmen työsuhde asevelvollisuuden suorittamisen vuoksi ollut katkennut, koska irtisanoutumista puolin ja toisin ei ollut tapahtunut, ja jätti työvaliokunnan tehtäväksi työsuhteen jatkumisesta johtuvien toimenpiteiden hoitamisen ll.. - Urheilijain vaihtoa Tshekkosl ovakian kanssa. Liittotoimikunta hyväksyi UTT:n esityksen, että ryhdytään neuvotteluihin jalkapallojoukkueen saamiseksi 30- vuotisjuhliin sekä että Praha-Warsova maantie pyöräilyyn lähetetään joukkue. Päätöstä vastaan ltk:n jäsen Lauri Nurmi esitti vastalauseensa. Seuraa liitteenä.

19 Kokous 9/49-6. Joukkueen kokoonpanoon nähden liittotoimikunta teki sellaisen muutokset, että huoltajaksi valittiin Hannes N1~minen Turusta ja Veikko Kasslinin varamieheksi Onni Niemi Tampereelta. Joukkuetta koskeva päätös tehtiin 5 äänellä 3 vastaan, jot ka annettiin jaoston esityksen puolesta. Ltk:n jäsen Aarne Leskinen esitti päivärahan suoritusta koskevan päätöksen johdosta seuraavan vastalauseen: Vastustan kiinteän päivärahan maksua 400:- suuruisena jondonmukaisesti 3. :n tekemäni vastalauseen mukaisesti Kansainväliset melonnat Budapestissa. Liittotoimikunta hyväksyi työvåliokunnan esityksen. Päivärahan suorittamisesta päättää työvaliokunta Osanotto Lingiadeihin. Liittotoimikunta hyväksyi UTT:n esityksen Neuvostolaisia moottoripyöräilijöitä Suomeen. Liittotoimikunta hyväksyi jaes ton esityksen Vuoden 1948 tilinpäätös. 1) Tilinpäätös vahvistettiin esityksen mukaisesti liittoneuvostolie esitettäväksi. 2) Liiton tilejä koskeva tilintarkastajain pöytäkirjan l) kohta jäi pöydälle käsiteltäväksi yhdessä edellisen vuoden tilintarkastuspöytäkirjan kanssa, 2) kohta "merkittiin murheella", 3) ja 4) kohta työvaliokuntaan toimenpiteitä varten 5) kohta: kurssitappio poistetaan kuluvan vuoden tileistä, 6~ ja 7) kohta työvaliokuntaan toimenpiteitä varten, 8) ja 9) kohta merkittiin kuulluksi. b) Luettiin ja hyväksyttiin tilintarkastuslausunto liittoneuvostolie esitettäväksi. c) Luettiin ja hyväksyttiin Asunto Oy. Urheilukatu 30 tilintarkastuslausunto V talousarvio. Talousarvion käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen Liittoneuvoston esityslista. Liittotoimikunta päätti kokoontua ylimääräiseen kokoukseen tiistaina kuluvan kuun 12 pnä käsittelemään liittoneuvoston kokoukselle tehtyjä esityksiä ja hyväks ymään niihin ~ lausunnot, joista toimistovaliokunta tekee luonnokset Lippuja 30-vuotisjuhliin. Liittotoimikunta hyväksyi esityksen. Yksityiskohtainen suunnitelma lipun väristä ja koosta (Suomen lipun suhde) sekä tangoista esitettävä hyväksyttäväksi ennen tilauksen tekoa. Samassa yhteydessä ltk:n jäsen Unto Sii~nen tiedusteli, miksi juhlatoimikunta ei ollut ryhtynyt mihinkään toimenpi teisiin 30-vuotis juhla toimiin liittyvän II kaikki mukaan "-kilpailun järjestämiseksi. Tiedustelun johdosta suoritettiin keskus telu, joka katsottiin vastauksena kysymykseen Olympia 1952 järjestelyvaliokunta. Esityksen johdosta liittotoimikunta valtuutti järjestely toimikunnassa olevat edustajansa toimimaan asiassa parhaaksi katsomailaan tavalla. Jos työvaliokuntaa laajennetaan, niin toiseksi liiton edustajaksi esitetään varapuheenjohtaja Enne Historiatoimikunnan jäsenyys. Keskustelun kuluessa toimikunnan Jasen Helvi Raatikainen ilmoitti, että hän on myös valmis eroamaan toimikunnan jäsenyydestä. Liittotoimikunta siirsi asian enemmän käsittelyn seuraavaan kokoukseen Ruotsinkielinen jaosto. Liittotoimikunta päätti esittää liittoneuvostolie, että ruotsinkieliseen jaostoon valittaisiin seuraavat jäsenet:

20 KokoQS 9/49-7. pqheenjohtajaksi BrQflo SQfldman (AIK), varapqheenjohtajaksi Alvar Malmberg (Sparta), jäseniksi Max Persson ja Hans Lindberg (AIK) sekä PaQl Andersson (Sparta). ValiokQflnan sihteeristä tekee työvaliokqnta eh TULn järjestölehti. LiittotoimikQnta hyväksyi sqqflnitelman järjestölehden aikaansaamisesta ja mää räsi koon tarpeesta riippqvaksi 4-8-sivQiseksi. LehtivaliokQnta laatii tarkemman toimeenpanosqqflnitelman ja työvaliokqnta hyvä ksyy vignetin SääntömQQtoksia. Esillä olleet sääntömqqtokset hyväksyttiin. Esille tqlleita asioita ElokQvakoneen lainaqs. Lapin piiri anoi liiton elokqvakonetta lainaksi valistqskiertqeelleen. TyövaliokQflta 2-1 vastaan päätti, että kone lainataan vain, mikäli sitä seqraa liiton valvonnassa oleva käyttäjä. LiittotoimikQflta äänimäärin 5-3 vastaan kqitenkin päätti, että toinen liiton koneista asetetaan piirien käyttöön. Rone lainataan kqitenkin edellytyksellä, e.. inaaja voi esittää kqrssin käyneen hoitajan sen käyttä" VakQudeksi:

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 10.12.2016 klo 15:00 Paikka: Allianssi talo, Asemapa a lliko nkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten puheenjohtaja Jesse Ja a

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston työjärjestys

Yhtymävaltuuston työjärjestys 14.6.2005 Yhtymävaltuuston työjärjestys yh 17.5.2005 YV 14.6.2005 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yhtymävaltuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen.

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Virolahden

Lisätiedot

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan Vapaa-aikalautakunta 14 11.05.2016 Vapaa-aikalautakunta 29 19.05.2016 Vapaa-aikalautakunnan yleisavustukset 2016 VAPLTK 14 11.5.2016 Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan järjestöksi, nimi on. Järjestön kotipaikka on Helsinki. Järjestön toimialueena on koko maa.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan järjestöksi, nimi on. Järjestön kotipaikka on Helsinki. Järjestön toimialueena on koko maa. TUL:N PAININ TUKI RY SÄÄNNÖT 28.10.1996 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan järjestöksi, nimi on TUL:n Painin Tuki ry Järjestön kotipaikka on Helsinki. Järjestön toimialueena on

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5)

SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 4/11 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 15.5.2011 klo 10.00 Paikka Liiton keskustoimisto, Helsinki Osanottajat Sirpa Paatero (4) puheenjohtaja Kari Uotila

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella.

Piiri kuuluu jäsenenä Suomen jousiampujain Liitto ry:een ja toimii sen liittokokouksen määräämällä alueella. Helsingin Jousiammuntapiiri Helsingfors Bågskyttedistrikt r.y. SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA, ALUE JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään piiriksi, nimi on Helsingin Jousiammuntapiiri

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot