Erikoisalusten turvallisuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erikoisalusten turvallisuus"

Transkriptio

1 1 (10) Antopäivä: x.x.2012 Voimaantulopäivä: [ ] Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 22 :n 2 ja 6 momentti Muutostiedot: Uusi määräys Luonnos Erikoisalusten turvallisuus SISÄLTÖ 1 MÄÄRÄYKSEN TARKOITUS MÄÄRITELMÄT MÄÄRÄYKSEN SOVELTAMINEN ERIKOISALUSSÄÄNNÖSTÖJEN SOVELTAMINEN Erikoisalussäännöstöjen soveltaminen erikoisaluksiin, joiden bruttovetoisuus on vähintään Erikoisalussäännöstöjen soveltaminen erikoisaluksiin, joiden bruttovetoisuus on alle Aluksen muuttaminen erikoisalukseksi Huomattava korjaus-, muutos- tai muuntamistyö Erikoisaluksen runkorakenteet Erikoisaluksen lastiviiva ja varalaita Erikoisaluksen katsastukset sekä todistus- ja turvallisuuskirjat VOIMAANTULO... 4 LIITELUETTELO Liite 1 Liite 2 Vuoden 1983 erikoisalussäännöstön soveltaminen erikoisaluksiin, joiden bruttovetoisuus on alle Vuoden 2008 erikoisalussäännöstön soveltaminen erikoisaluksiin, joiden bruttovetoisuus on alle Liikenteen turvallisuusvirasto PL 320, Helsinki puh , faksi Y-tunnus

2 2 (10) 1 MÄÄRÄYKSEN TARKOITUS Tällä määräyksellä Liikenteen turvallisuusvirasto antaa aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) 22 :n 2 ja 6 momentin nojalla määräykset erikoisalussäännöstöjen soveltamisesta sekä siitä, miten erikoisalussäännöstöjä sovelletaan erikoisaluksiin, joiden bruttovetoisuus on alle MÄÄRITELMÄT Sen lisäksi, mitä aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) määritelmiä koskevassa 2 :ssä säädetään, tässä määräyksessä tarkoitetaan: 1) vuoden 1983 erikoisalussäännöstöllä erikoisalusten turvallisuussäännöstöä, joka sisältyy Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleiskokouksen antamaan päätöslauselmaan A.534(13), sellaisena kuin se on muutettuna meriturvallisuuskomitean kiertokirjeillä MSC/Circ.446, MSC/Circ.478 ja MSC/Circ.739 ja meriturvallisuuskomitean päätöslauselmalla MSC.183(79); 2) vuoden 2008 erikoisalussäännöstöllä erikoisalusten turvallisuussäännöstöä, joka sisältyy IMO:n meriturvallisuuskomitean antamaan päätöslauselmaan MSC.266(84), sellaisena kuin se on muutettuna päätöslauselmalla MSC.299(87); 3) erikoisaluksella mekaanisesti omalla käyttövoimalla liikkuvaa alusta, joka kuljettaa miehistöön kuuluvien lisäksi enemmän kuin 12 erityistehtävissä aluksella toimivaa henkilöä (erityishenkilöstö) ja jota käytetään tieteelliseen tutkimukseen, merihenkilöstön koulutukseen, kaapelinlaskuun, aluksiin ja muuhun omaisuuteen kohdistuvaan meripelastukseen tai muuhun vastaavaan erikoistarkoitukseen, ei kuitenkaan tavallisena matkustaja-aluksena käytettävää alusta. Erikoisalukseksi katsotaan myös purjealus, joka luokitellaan ei mekaanisesti omalla käyttövoimalla liikkuvaksi alukseksi, jos aluksessa on apukuljetuskoneisto, jota voidaan käyttää myös hätätilanteessa; 4) erityishenkilöstöllä kaikkia niitä henkilöitä, jotka eivät ole matkustajia tai laivaväkeä taikka alle yhden vuoden ikäisiä lapsia ja jotka ovat aluksella sen erityiskäytön vuoksi tai sillä tehtävän erityistyön vuoksi. Kun säännöstössä on muuttujana erityishenkilöstön lukumäärä, se sisältää myös aluksella olevien matkustajien lukumäärän, joka saa olla enintään 12. Erityishenkilöstöön kuuluvan on oltava hyväkuntoinen ja hänen on tunnettava kohtuullisen hyvin aluksen tilajärjestelyt. Lisäksi hänen on täytynyt saada perehdytystä aluksen turvallisuuskäytännöistä ja turvallisuusvarusteista ennen aluksen lähtöä satamasta; 5) matkustajalla jokaista muuta henkilöä kuin aluksen päällikköä ja laivaväkeen kuuluvaa tai muuta missä ominaisuudessa tahansa alukseen toimeen otettua tai siinä aluksen lukuun työskentelevää henkilöä taikka alle vuoden ikäistä lasta; 6) laivaväellä kaikkia niitä aluksella olevia henkilöitä, jotka huolehtivat navigoinnista sekä aluksen kulun ja turvallisen navigoinnin kannalta oleellisten koneistojen, järjestelmien ja järjestelyjen huollosta, tai henkilöitä, jotka palvelevat muita aluksessa olevia henkilöitä; 7) aluksella, joka on rakennettu alusta, jonka köli on laskettu tai joka on vastaavassa rakennusvaiheessa; 8) vastaavalla rakennusvaiheella vaihetta, jolloin: a) määrätyksi alukseksi tunnistettava rakentaminen on aloitettu; ja b) kyseisen aluksen kokoaminen on aloitettu, ja se käsittää vähintään 50 tonnia tai yhden prosentin kaikkien rakennusaineiden arvioidusta kokonaismäärästä pienemmän luvun mukaisesti; 9) huomattavilla korjaus-, muutos- ja muuntamistöillä aluksen päämittojen muutosta, kapasiteetin lisäystä tai aluksen käyttöiän pidennystä; huomattavia muutoksia ovat aluksen pidennys, rahtikansien muuttaminen matkustajatiloiksi tai matkustajatilojen peruskorjaus.

3 3 (10) 3 MÄÄRÄYKSEN SOVELTAMINEN Tätä määräystä sovelletaan kansainvälisessä liikenteessä ja kotimaanliikenteessä liikennöivään erikoisalukseen. Tätä määräystä ei sovelleta: 1) alukseen, jossa asuu henkilöitä, jotka eivät työskentele aluksella; eikä 2) alukseen, joka kuljettaa enemmän kuin 12 matkustajaa. 4 ERIKOISALUSSÄÄNNÖSTÖJEN SOVELTAMINEN 4.1 Erikoisalussäännöstöjen soveltaminen erikoisaluksiin, joiden bruttovetoisuus on vähintään 500 Kansainvälisen liikenteen ja kotimaanliikenteen erikoisaluksen, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500 ja joka on rakennettu ennen 1 päivää tammikuuta 2010, on täytettävä joko vuoden 1983 erikoisalussäännöstön vaatimukset tai vuoden 2008 erikoisalussäännöstön vaatimukset. Vuoden 1983 erikoisalussäännöstöä sovellettaessa on vaarallisten aineiden säilytyksessä ja käytössä erikoisaluksella kuitenkin sovellettava vuoden 1983 erikoisalussäännöstön 7 luvun sijasta vuoden 2008 erikoisalussäännöstön 7 luvun vaatimuksia. Kansainvälisen liikenteen ja kotimaanliikenteen erikoisaluksen, jonka bruttovetoisuus on vähintään 500 ja joka on rakennettu 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen, on täytettävä vuoden 2008 erikoisalussäännöstön vaatimukset. 4.2 Erikoisalussäännöstöjen soveltaminen erikoisaluksiin, joiden bruttovetoisuus on alle 500 Tämän määräyksen liitteissä 1 ja 2 annetaan määräykset siitä, miten erikoisalussäännöstöjä sovelletaan erikoisaluksiin, joiden bruttovetoisuus on alle Aluksen muuttaminen erikoisalukseksi Jos alus muutetaan erikoisalukseksi, niin tällaisen erikoisaluksen katsotaan olevan rakennettu sinä päivänä, kun muutostyö alkaa. 4.4 Huomattava korjaus-, muutos- tai muuntamistyö Erikoisalukseen sen luovutuksen jälkeen tehtävän huomattavan korjaus-, muutos- tai muuntamistyön ja siihen liittyvän varustelun on täytettävä sellaiset vaatimukset, jotka koskevat erikoisalusta, joka on rakennettu kyseisen korjaus-, muutos- tai muuntamistyön alkaessa. Aluksen muuttamista, jonka tarkoituksena on ainoastaan parantaa aluksen turvallisuutta, ei pidetä huomattavana muuntamistyönä. 4.5 Erikoisaluksen runkorakenteet Erikoisaluksen runkorakenteiden on täytettävä Liikenteen turvallisuusviraston antaman voimassa olevan alusten runkorakenteita koskevan määräyksen vaatimukset.

4 4 (10) 4.6 Erikoisaluksen lastiviiva ja varalaita Erikoisaluksen lastiviivan ja varalaidan on täytettävä Liikenteen turvallisuusviraston antaman voimassa olevan aluksen lastiviivaa ja varalaitaa koskevan määräyksen vaatimukset. 4.7 Erikoisaluksen katsastukset sekä todistus- ja turvallisuuskirjat Erikoisaluksen katsastuksista sekä todistus- ja turvallisuuskirjoista säädetään aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) 6 luvussa ja Liikenteen turvallisuusviraston antamassa voimassa olevassa alusten katsastuksia koskevassa määräyksessä. 5 VOIMAANTULO Tämä määräys tulee voimaan [1 päivänä tammikuuta 2013]. ***

5 5 (10) Liite 1 Vuoden 1983 erikoisalussäännöstön soveltaminen erikoisaluksiin, joiden bruttovetoisuus on alle LIITTEEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT ERIKOISALUKSET Tätä liitettä sovelletaan kansainvälisen liikenteen ja kotimaanliikenteen erikoisaluksiin, joiden bruttovetoisuus on alle 500 ja jotka on rakennettu ennen 1 päivää tammikuuta Vaihtoehtoisesti näihin erikoisaluksiin voidaan soveltaa myös liitteen 2 määräyksiä. 2 VAKAVUUS JA OSASTOINTI 2.1 Ehjän aluksen vakavuus Erikoisaluksen, jonka bruttovetoisuus on alle 500, on täytettävä vuoden 1983 erikoisalussäännöstön 2 luvun vaatimukset ehjän aluksen vakavuudesta tai vaihtoehtoisesti Liikenteen turvallisuusviraston antamassa voimassa olevassa alusten vakavuutta koskevassa määräyksessä olevat ehjän aluksen vakavuutta koskevat vaatimukset. 2.2 Vaurioituneen aluksen vakavuus Erikoisaluksen, jonka bruttovetoisuus on alle 500, on täytettävä vuoden 1983 erikoisalussäännöstön 2 luvun vaatimukset vaurioituneen aluksen vakavuudesta. Jos erikoisaluksen pituus on enintään 50 metriä ja erityishenkilöstön lukumäärä on enintään 50, alus voidaan vapauttaa osastointivaatimuksista ja vaurioituneen aluksen vakavuusvaatimuksista. Jos erikoisaluksen pituus on yli 50 metriä ja erityishenkilöstön lukumäärä on enintään 50, on aluksen täytettävä vuoden 1983 erikoisalussäännöstön kohdan 2.5 vaatimukset vaurioituneen aluksen vakavuudesta. Vaurion laajuus esitetään vuoden 1983 erikoisalussäännöstön kohdassa 2.3. Aluksen ei tarvitse täyttää vaatimuksia konehuoneen osalta. 3 KONEISTOT Erikoisaluksen, jonka bruttovetoisuus on alle 500, koneistojen on täytettävä Liikenteen turvallisuusviraston antamassa voimassa olevassa alusten koneistoja koskevassa määräyksessä olevat vastaavia lastialuksia koskevat vaatimukset. 4 SÄHKÖASENNUKSET Erikoisaluksen, jonka bruttovetoisuus on alle 500, sähköasennusten on täytettävä: 1) erikoisaluksen erityishenkilöstön lukumäärän ollessa enintään 50, Liikenteen turvallisuusviraston antamassa voimassa olevassa alusten sähköasennuksia koskevassa määräyksessä olevat vaatimukset kansainvälisen liikenteen lastialuksille, joiden bruttovetoisuus on alle 500; ja 2) erikoisaluksen erityishenkilöstön lukumäärän ollessa yli 50, Liikenteen turvallisuusviraston antamassa voimassa olevassa alusten sähköasennuksia koskevassa määräyksessä olevat vaatimukset kotimaanliikenteen matkustaja-aluksille, joiden pituus on vähintään 24 metriä.

6 6 (10) 5 AJOITTAIN MIEHITTÄMÄTTÖMÄT KONEISTOTILAT Erikoisaluksen, jonka bruttovetoisuus on alle 500, on täytettävä Liikenteen turvallisuusviraston antamassa voimassa olevassa alusten koneistoja koskevassa määräyksessä olevat vastaavien lastialusten ajoittain miehittämättömiä koneistotiloja koskevat vaatimukset. 6 PALOSUOJELU Erikoisaluksen, jonka bruttovetoisuus on alle 500, paloturvallisuuden on täytettävä vuoden 1983 erikoisalussäännöstön 6 luvun vaatimukset tai vaihtoehtoisesti täytettävä: 1) erikoisaluksen erityishenkilöstön lukumäärän ollessa enintään 50, Liikenteen turvallisuusviraston antamassa voimassa olevassa alusten paloturvallisuutta koskevassa määräyksessä olevat vaatimukset lastialuksille, joiden bruttovetoisuus on alle 500; 2) erikoisaluksen erityishenkilöstön lukumäärän ollessa yli 50 mutta enintään 200, Liikenteen turvallisuusviraston antamassa voimassa olevassa alusten paloturvallisuutta koskevassa määräyksessä olevat vaatimukset kotimaanliikenteen matkustaja-aluksille, jotka kuljettavat enintään 36 matkustajaa; ja 3) erikoisaluksen erityishenkilöstön lukumäärän ollessa yli 200, SOLAS-yleissopimuksen (SopS 11/1981) mukaiset paloturvallisuusvaatimukset kansainvälisen liikenteen matkustaja-aluksille, jotka kuljettavat enemmän kuin 36 matkustajaa. 7 VAARALLISET AINEET Erikoisaluksella, jonka bruttovetoisuus on alle 500, vaarallisten aineiden säilytyksessä ja käytössä on sovellettava vuoden 1983 erikoisalussäännöstön 7 luvun sijasta vuoden 2008 erikoisalussäännöstön 7 luvun vaatimuksia. 8 HENGENPELASTUSLAITTEET Erikoisaluksen, jonka bruttovetoisuus on alle 500, hengenpelastuslaitteiden on täytettävä vuoden 1983 erikoisalussäännöstön 8 luvun vaatimukset tai vaihtoehtoisesti täytettävä: 1) erikoisaluksen erityishenkilöstön lukumäärän ollessa enintään 50, Liikenteen turvallisuusviraston antamassa voimassa olevassa alusten hengenpelastuslaitteita koskevassa määräyksessä olevat vastaavia lastialuksia koskevat vaatimukset; ja 2) erikoisaluksen erityishenkilöstön lukumäärän ollessa yli 50, Liikenteen turvallisuusviraston antamassa voimassa olevassa alusten hengenpelastuslaitteita koskevassa määräyksessä olevat vastaavia kotimaanliikenteen matkustaja-aluksia koskevat vaatimukset. 9 RADIOLAITTEET Erikoisaluksen, jonka bruttovetoisuus on vähintään 300 mutta alle 500, on täytettävä lastialuksia koskevat, SOLAS-yleissopimuksen (SopS 11/1981) mukaiset radiolaitevaatimukset. Erikoisaluksen, jonka bruttovetoisuus on alle 300, on täytettävä Liikenteen turvallisuusviraston antamassa voimassa olevassa alusten radiolaitteita ja niihin liittyviä järjestelyjä koskevassa määräyksessä olevat erikoisaluksia koskevat vaatimukset.

7 7 (10) 10 NAVIGOINTILAITTEET Erikoisaluksen, jonka bruttovetoisuus on vähintään 150 mutta alle 500 ja joka liikennöi kansainvälisessä liikenteessä tai kotimaanliikenteen liikennealueella III, on täytettävä lastialuksia koskevat, SOLAS-yleissopimuksen (SopS 11/1981) mukaiset navigointilaitevaatimukset. Erikoisaluksen, jonka bruttovetoisuus on alle 150 ja joka liikennöi kansainvälisessä liikenteessä tai kotimaanliikenteen liikennealueella III, on täytettävä Liikenteen turvallisuusviraston antamassa voimassa olevassa alusten navigointilaitteita ja -järjestelmiä koskevassa määräyksessä olevat vastaavia lastialuksia koskevat vaatimukset. Erikoisaluksen, jonka bruttovetoisuus on alle 500 ja joka liikennöi kotimaanliikenteen liikennealueella I tai II, on täytettävä Liikenteen turvallisuusviraston antamassa voimassa olevassa alusten navigointilaitteita ja -järjestelmiä koskevassa määräyksessä olevat vastaavia lastialuksia koskevat vaatimukset. ***

8 8 (10) Liite 2 Vuoden 2008 erikoisalussäännöstön soveltaminen erikoisaluksiin, joiden bruttovetoisuus on alle LIITTEEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT ERIKOISALUKSET Tätä liitettä on sovellettava kansainvälisen liikenteen ja kotimaanliikenteen erikoisaluksiin, joiden bruttovetoisuus on alle 500 ja jotka on rakennettu 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen. Tätä liitettä voidaan soveltaa myös ennen 1 päivää tammikuuta 2010 rakennettuihin kansainvälisen liikenteen ja kotimaanliikenteen erikoisaluksiin, joiden bruttovetoisuus on alle VAKAVUUS JA OSASTOINTI 2.1 Ehjän aluksen vakavuus Erikoisaluksen, jonka bruttovetoisuus on alle 500, on täytettävä vuoden 2008 erikoisalussäännöstön 2 luvun vaatimukset ehjän aluksen vakavuudesta tai vaihtoehtoisesti Liikenteen turvallisuusviraston antamassa voimassa olevassa alusten vakavuutta koskevassa määräyksessä olevat ehjän aluksen vakavuutta koskevat vaatimukset. 2.2 Vaurioituneen aluksen vakavuus Erikoisaluksen, jonka bruttovetoisuus on alle 500, on täytettävä SOLAS-yleissopimuksen (SopS 11/1981) II-1 luvun määräykset matkustaja-aluksen rakenteesta, osastoinnista ja vaurioituneen aluksen vakavuudesta (IMO:n päätöslauselma MSC.216(82)). Vaadittava R-indeksi on laskettava seuraavasti: 1) Jos erikoisalus kuljettaa vähintään 240 henkilöä, lasketaan vaadittava R-indeksi matkustaja-aluksen R-indeksillä ja mainitulla henkilömäärällä. 2) Jos erikoisalus kuljettaa enemmän kuin 60 mutta vähemmän kuin 240 henkilöä, lasketaan vaadittava R-indeksi kyseisellä henkilömäärällä lineaarisella interpoloinnilla. 3) Jos erikoisalus kuljettaa enintään 60 henkilöä, lasketaan vaadittava R-indeksi arvolla 0,8*R lastialuksen indeksistä. 3 KONEISTOT Erikoisaluksen, jonka bruttovetoisuus on alle 500, koneistojen on täytettävä Liikenteen turvallisuusviraston antamassa voimassa olevassa alusten koneistoja koskevassa määräyksessä olevat vastaavia lastialuksia koskevat vaatimukset. 4 SÄHKÖASENNUKSET Erikoisaluksen, jonka bruttovetoisuus on alle 500, sähköasennusten on täytettävä: 1) erikoisaluksen erityishenkilöstön lukumäärän ollessa enintään 60, Liikenteen turvallisuusviraston antamassa voimassa olevassa alusten sähköasennuksia koskevassa määräyksessä olevat vaatimukset kansainvälisen liikenteen lastialuksille, joiden bruttovetoisuus on alle 500; ja

9 9 (10) 2) erikoisaluksen erityishenkilöstön lukumäärän ollessa yli 60, Liikenteen turvallisuusviraston antamassa voimassa olevassa alusten sähköasennuksia koskevassa määräyksessä olevat vaatimukset kotimaanliikenteen matkustaja-aluksille, joiden pituus on vähintään 24 metriä. 5 AJOITTAIN MIEHITTÄMÄTTÖMÄT KONEISTOTILAT Erikoisaluksen, jonka bruttovetoisuus on alle 500, on täytettävä Liikenteen turvallisuusviraston antamassa voimassa olevassa alusten koneistoja koskevassa määräyksessä olevat vastaavien lastialusten ajoittain miehittämättömiä koneistotiloja koskevat vaatimukset. 6 PALOSUOJELU Erikoisaluksen, jonka bruttovetoisuus on alle 500, paloturvallisuuden on täytettävä vuoden 2008 erikoisalussäännöstön 6 luvun vaatimukset tai vaihtoehtoisesti täytettävä: 1) erikoisaluksen henkilömäärän ollessa enintään 60, Liikenteen turvallisuusviraston antamassa voimassa olevassa alusten paloturvallisuutta koskevassa määräyksessä olevat vaatimukset lastialuksille, joiden bruttovetoisuus on alle 500; 2) erikoisaluksen henkilömäärän ollessa yli 60 mutta enintään 240, Liikenteen turvallisuusviraston antamassa voimassa olevassa alusten paloturvallisuutta koskevassa määräyksessä olevat vaatimukset kotimaanliikenteen matkustaja-aluksille, jotka kuljettavat enintään 36 matkustajaa; ja 3) erikoisaluksen henkilömäärän ollessa yli 240, SOLAS-yleissopimuksen (SopS 11/1981) mukaiset paloturvallisuusvaatimukset kansainvälisen liikenteen matkustaja-aluksille, jotka kuljettavat enemmän kuin 36 matkustajaa. 7 VAARALLISET AINEET Erikoisaluksella, jonka bruttovetoisuus on alle 500, vaarallisten aineiden säilytyksessä ja käytössä on sovellettava vuoden 2008 erikoisalussäännöstön 7 luvun vaatimuksia. 8 HENGENPELASTUSLAITTEET Erikoisaluksen, jonka bruttovetoisuus on alle 500, hengenpelastuslaitteiden on täytettävä vuoden 2008 erikoisalussäännöstön 8 luvun vaatimukset tai vaihtoehtoisesti täytettävä: 1) erikoisaluksen henkilömäärän ollessa enintään 60, Liikenteen turvallisuusviraston antamassa voimassa olevassa alusten hengenpelastuslaitteita koskevassa määräyksessä olevat vastaavia lastialuksia koskevat vaatimukset; ja 2) erikoisaluksen henkilömäärän ollessa yli 60, Liikenteen turvallisuusviraston antamassa voimassa olevassa alusten hengenpelastuslaitteita koskevassa määräyksessä olevat vastaavia kotimaanliikenteen matkustaja-aluksia koskevat vaatimukset. 9 RADIOLAITTEET Erikoisaluksen, jonka bruttovetoisuus on vähintään 300 mutta alle 500, on täytettävä lastialuksia koskevat, SOLAS-yleissopimuksen (SopS 11/1981) mukaiset radiolaitevaatimukset.

10 10 (10) Erikoisaluksen, jonka bruttovetoisuus on alle 300, on täytettävä Liikenteen turvallisuusviraston antamassa voimassa olevassa alusten radiolaitteita ja niihin liittyviä järjestelyjä koskevassa määräyksessä olevat erikoisaluksia koskevat vaatimukset. 10 NAVIGOINTILAITTEET Erikoisaluksen, jonka bruttovetoisuus on vähintään 150 mutta alle 500 ja joka liikennöi kansainvälisessä liikenteessä tai kotimaanliikenteen liikennealueella III, on täytettävä lastialuksia koskevat, SOLAS-yleissopimuksen (SopS 11/1981) mukaiset navigointilaitevaatimukset. Erikoisaluksen, jonka bruttovetoisuus on alle 150 ja joka liikennöi kansainvälisessä liikenteessä tai kotimaanliikenteen liikennealueella III, on täytettävä Liikenteen turvallisuusviraston antamassa voimassa olevassa alusten navigointilaitteita ja -järjestelmiä koskevassa määräyksessä olevat vastaavia lastialuksia koskevat vaatimukset. Erikoisaluksen, jonka bruttovetoisuus on alle 500 ja joka liikennöi kotimaanliikenteen liikennealueella I tai II, on täytettävä Liikenteen turvallisuusviraston antamassa voimassa olevassa alusten navigointilaitteita ja -järjestelmiä koskevassa määräyksessä olevat vastaavia lastialuksia koskevat vaatimukset. ***

Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuus

Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuus 1 (6) Antopäivä: 26.6.2014 Voimaantulopäivä: 1.8.2014 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 15 :n 3 momentti ja 18 :n 1 momentti

Lisätiedot

Kalastusalusten turvallisuus

Kalastusalusten turvallisuus 1 (6) Antopäivä: 20.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 21 :n 3 momentti ja 23 :n 1

Lisätiedot

perusteella annettavat määräykset Johtava asiantuntija Aleksi Uttula

perusteella annettavat määräykset Johtava asiantuntija Aleksi Uttula Alusturvallisuuslain perusteella annettavat määräykset Johtava asiantuntija Aleksi Uttula Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) ns. Alusturvallisuuslaki lli l tuli

Lisätiedot

Määräys 1 (32) TRAFI/7200/03.04.01.00/2011

Määräys 1 (32) TRAFI/7200/03.04.01.00/2011 1 (32) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 23 :n 1 momentti ja 83

Lisätiedot

Kotimaan liikenteen matkustaja-alusten palomääräykset

Kotimaan liikenteen matkustaja-alusten palomääräykset Kotimaan liikenteen matkustaja-alusten palomääräykset Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä 16.1.2015 Ylitarkastaja Kaija Tuomola, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Lisätiedot

Alusten radiolaitteet

Alusten radiolaitteet Alusten radiolaitteet TRAFI/5379/03.04.01.00/2014 Erityisasiantuntija Jami Metsärinne Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutos ja voimaantulo Vuonna 2011 annetun määräyksen toimivuudesta on kerätty

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (5) Asianumero Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 83 Muutostiedot:

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (6) Antopäivä: 25.9.2015 Voimaantulopäivä: 1.10.2015 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 83 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Lisätiedot

Alusten hengenpelastuslaitteet Luonnos 11.7.2013

Alusten hengenpelastuslaitteet Luonnos 11.7.2013 1 (32) Antopäivä: x.x.2013 Voimaantulopäivä: [1.1.2014] Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 23 :n 1 momentti ja 83 Kumoaa

Lisätiedot

Alusten hengenpelastuslaitteet

Alusten hengenpelastuslaitteet 1 (33) Antopäivä: 27.2.2014 Voimaantulopäivä: 1.3.2014 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 23 :n 1 momentti ja 83 Kumoaa

Lisätiedot

5/ SOLAS-yleissopimuksen III luvun muutokset tulivat kansainvälisesti voimaan

5/ SOLAS-yleissopimuksen III luvun muutokset tulivat kansainvälisesti voimaan Merenkulkulautos Merenkulkulaitoksen TIEDOTUSLEHTI 5/20.4.2007 MUUTOKSIA SOLAS-YLEISSOPIMUKSEN III LUKUUN Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) on hyväksynyt 20.5.2004 antamallaan päätöslauselmalla MSC.152(78)

Lisätiedot

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Perustelumuistio 1(5) 27.2.2015 Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys vuokraveneiden laitteista ja varusteista (Trafi) on vuonna 2010 antanut aluksen

Lisätiedot

Määräystulkinnat. Ohje paloeristystä vastaavasta turvallisuustasosta koneistotilojen ja keittiöiden rajapinnoille

Määräystulkinnat. Ohje paloeristystä vastaavasta turvallisuustasosta koneistotilojen ja keittiöiden rajapinnoille Määräystulkinnat Kotimaan liikenteen matkustaja-alusten palomääräykset Ohje paloeristystä vastaavasta turvallisuustasosta koneistotilojen ja keittiöiden rajapinnoille Kotimaan liikenteen matkustaja-alusyrittäjien

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (34) Antopäivä: 14.2.2013 Voimaantulopäivä: 1.3.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 43 :n 4 momentti, 46 :n 2 momentti,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1686 1693. Laki. N:o 1686

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1686 1693. Laki. N:o 1686 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1686 1693 SISÄLLYS N:o Sivu 1686 Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä... 7119 1687 Laki laivaväestä

Lisätiedot

Alusten sähköasennukset

Alusten sähköasennukset Perustelumuistio 1(5) 22.12.2014 Alusten sähköasennukset Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys alusten sähköasennuksista Vuoden 2010 alusta voimaan tulleeseen alusturvallisuuslainsäädännön

Lisätiedot

Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuus

Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuus Perustelumuistio 1(6) 20.3.2017 Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuus Määräyksen tausta ja säädösperusta Vuoden 2010 alusta voimaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta /2012 Laki. laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta /2012 Laki. laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012 395/2012 Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2012 Eduskunnan

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi 1 (35) Antopäivä: 20.6.2017 Voimaantulopäivä: 1.7.2017 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 43 :n 4 momentti, 46 :n 2 momentti,

Lisätiedot

Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien

Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä Johtava asiantuntija Aleksi Uttula Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Käsiteltävät asiat HE 99/2014 Hallituksen

Lisätiedot

Alusten päiväkirjat ja niihin tehtävät merkinnät

Alusten päiväkirjat ja niihin tehtävät merkinnät luonnosluonnos Määräysluonnos 1 (8) Antopäivä: xx.xx.201x Voimaantulopäivä: xx.xx.201x Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Merilaki (674/1994), 18 luvun 2 :n 4 momentti, 3 :n 4 momentti ja 4 :n 6 momentti

Lisätiedot

Matkustaja-alusten ja suurnopeusmatkustaja-alusten esteettömyys julkisessa liikenteessä

Matkustaja-alusten ja suurnopeusmatkustaja-alusten esteettömyys julkisessa liikenteessä 1 (9) Antopäivä: x.x.2012 Voimaantulopäivä: [1.1.2013] Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 6 :n 4 momentti, 15 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Voimassa olevassa määräyksessä on havaittu olevan muutostarpeita muun muassa sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella.

Voimassa olevassa määräyksessä on havaittu olevan muutostarpeita muun muassa sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella. Perustelumuistio 1(5) 16.12.2014 Alusten koneistot Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys alusten koneistoista Vuoden 2010 alusta voimaan tulleeseen alusturvallisuuslainsäädännön uudistukseen

Lisätiedot

Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella

Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella Finlex Finlex Lainsäädäntö Säädökset alkuperäisinä 2012 395/2012 395/2012 Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2012 Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella Eduskunnan

Lisätiedot

Laki. merilain muuttamisesta

Laki. merilain muuttamisesta Laki merilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan merilain (674/1994) 18 luvun 5 :n 4 momentti, muutetaan 18 luvun 1 4, 5 :n otsikko ja 3 momentti, 6 :n 4 momentti sekä 8 ja 15, sellaisina

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Hyväksyttyjen luokituslaitosten antamia luokitusmerkintöjä vastaavat suomalaiset jääluokat ja jääluokan vahvistaminen

Hyväksyttyjen luokituslaitosten antamia luokitusmerkintöjä vastaavat suomalaiset jääluokat ja jääluokan vahvistaminen L MääräysLUONNOS 1 (11) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta (1121/2005) 4 :n 2 momentti ja

Lisätiedot

Merenkulkulaitos TIEDOTUSLEHTI NRO 11/ ERÄIDEN HENGENPELASTUSLAITTEIDEN MAARAAIKAISHUOLTO

Merenkulkulaitos TIEDOTUSLEHTI NRO 11/ ERÄIDEN HENGENPELASTUSLAITTEIDEN MAARAAIKAISHUOLTO Merenkulkulaitos TIEDOTUSLEHTI NRO 11/18.6.1999 ERÄIDEN HENGENPELASTUSLAITTEIDEN MAARAAIKAISHUOLTO Merenkulkulaitos on 16.6.1999 antanut päätöksen eräiden hengenpelastuslaitteiden määräaikaishuollosta.

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI NRO 7/

TIEDOTUSLEHTI NRO 7/ Merenkulkulaitos TIEDOTUSLEHTI NRO 7/12.4.1999 ALUSTEN RADIOLAITTEET Merenkulkulaitos on 12.4.1999 muuttanut alusten radiolaitteista annetun asetuksen (31/1992) :n soveltamisesta 24.1.1992 antamansa päätöksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.8.2016 COM(2016) 549 final 2016/0263 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) meriympäristön suojelukomitean 70.

Lisätiedot

Alusten radiolaitteet

Alusten radiolaitteet Perustelumuistio 1(5) 20.11.2014 Alusten radiolaitteet Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys alusten radiolaitteista ja niihin liittyvistä järjestelyistä Vuoden 2010 alusta voimaan

Lisätiedot

Trafin ohje matkailuauton luokitteluun liittyviin kysymyksiin

Trafin ohje matkailuauton luokitteluun liittyviin kysymyksiin 1 (5) Antopäivä: 29.6.2016 Voimaantulopäivä: 1.7.2016 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa Trafin

Lisätiedot

IMDG- muutokset 2013

IMDG- muutokset 2013 IMDG- muutokset 2013 ADR-SEMINAARI 14.2.2013 Kuljetuskuution auditorio Erityisasiantuntija Jyrki Vähätalo Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Kansainvälinen merenkulkujärjestö (International Maritime

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2015 COM(2015) 146 final 2015/0071 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriympäristön suojelukomitean 68. istunnossa

Lisätiedot

Merenkulkulaitos TIEDOTUSLEHTI NRO 17/

Merenkulkulaitos TIEDOTUSLEHTI NRO 17/ ja ja Merenkulkulaitos TIEDOTUSLEHTI NRO 17/13121999 ALUKSEN LA1VAVÄEN PÄTEVYYS Aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vandinpidosta annettua asetusta (1256/1997) on muutettu 5111999 annetulla

Lisätiedot

Alusten navigointilaitteet ja -järjestelmät

Alusten navigointilaitteet ja -järjestelmät l Määräys 1 (16) Antopäivä: x.xx.2012 Voimaantulopäivä: [1.12.2012] Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 11 :n 1 momentti,

Lisätiedot

HE 205/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 205/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alusturvallisuuden valvonnasta annettua

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi 1 (13) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [1.3.2013] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta (1687/2009), 5 :n 3 momentti, 17 :n 5 ja 6 momentti,

Lisätiedot

Trafin ajankohtaiskatsaus

Trafin ajankohtaiskatsaus Trafin ajankohtaiskatsaus 31.3.2017 Ove Hagerlund Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ajankohtaista: Esiselvitys liikennehallinnon virastouudistuksesta (LIIVI) julkaistiin 17.2.2017 (ml. liikenteenohjaus)

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi laivaväen lääkärintarkastuksista. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi laivaväen lääkärintarkastuksista. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2010 vp Hallituksen esitys laiksi laivaväen lääkärintarkastuksista Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi laivaväen lääkärintarkastuksista (HE 102/2010 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi Määräysluonnos 1 (1) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: 13.11.2014 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain xx/2014 11 :n nojalla. Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Lisätiedot

MERITURVALLISUUS- MÄÄRÄYS

MERITURVALLISUUS- MÄÄRÄYS Antopäivä: 23.11.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/31299/03.04.01.00/2010 MERITURVALLISUUS- MÄÄRÄYS Voimassaoloaika: 1.12.2010 - toistaiseksi Säädösperusta: Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella ja siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2011 valtiopäivillä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

Alusten paloturvallisuus LUONNOS 19.6.2014

Alusten paloturvallisuus LUONNOS 19.6.2014 1 (62) Antopäivä: Voimaantulopäivä: Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 21 :n 3 momentti, 22 :n 2 momentti, 23 :n 1 momentti

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi 1 (23) Antopäivä: 27.2.2014 Voimaantulopäivä: 1.3.2014 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 15 :n 3 momentti, 21 :n 3 momentti

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS LUO Määräys 1 (5) Asianumero Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

Vuokraveneiden katsastukset

Vuokraveneiden katsastukset Vuokraveneiden katsastukset Jari Pietilä Tarkastaja, merenkulku Eteläinen valvontayksikkö Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Mikä on vuokravene? Alle 24 m pitkä huvivene, jota vuokrataan miehitettynä

Lisätiedot

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Perustelumuistio 1(6) 24.4.2015 Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys vuokraveneiden laitteista ja varusteista (Trafi) on vuonna 2010 antanut aluksen

Lisätiedot

Alusten radiolaitteet

Alusten radiolaitteet 1 (20) Antopäivä: 19.11.2014 Voimaantulopäivä: 1.12.2014 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 18 :n 1 momentti, 21 :n 3

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

LIITTEET. asiakirjaan EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.6.2016 COM(2016) 371 final ANNEXES 1 to 4 LIITTEET asiakirjaan EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tarkastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustajaalusliikenteen

Lisätiedot

Laivaväen lisäpätevyydet

Laivaväen lisäpätevyydet 1 (6) Antopäivä: 26.2.2013 Voimaantulopäivä: 1.3.2013 Voimassa: toistaiseksi Lainsäädäntö, johon ohje perustuu: Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta (1687/2009), Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä

Matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä Matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä 31.3.2017 Juuso Halin Johtava asiantuntija Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Uusi katsastusmääräys Määräys on luonnosvaiheessa Tullessaan voimaan kumoaa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 85 93 SISÄLLYS N:o Sivu 85 Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi LUONNOS

Voimassa: toistaiseksi LUONNOS 1 (49) Antopäivä: xx.x.2016 Voimaantulopäivä: 1.10.2016 Säädösperusta: Luotsauslaki (940/2003) 21 :n 3 momentti Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Kumoaa määräyksen: Luotsattavat

Lisätiedot

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

Matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä

Matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä Matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä 19.1.2017 Juuso Halin Johtava asiantuntija Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Uusi katsastusmääräys Määräys on luonnosvaiheessa Tullessaan voimaan kumoaa

Lisätiedot

IMO vapaaehtoinen auditointi

IMO vapaaehtoinen auditointi IMO:n ajankohtaiset Ylijohtaja Tuomas Routa IMO vapaaehtoinen auditointi VMSAS Kansanvälisen merenkulkujärjestön j (IMO) tarkastajat auditoivat Suomen hallintoa 7.-14. marraskuuta 2011. Loppuraporttia

Lisätiedot

MÄÄRÄYSLUONNOS Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta

MÄÄRÄYSLUONNOS Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta 1 (5) Antopäivä: xx.xx.2013 Säädösperusta: Ajokorttilaki (386/2011) 37 Voimaantulopäivä: 10.6.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan Ajoneuvohallintokeskuksen ohje 19/2008

Lisätiedot

Merenkulkuhallitus TIEDOTUSLEHTI NRO 3/ Merenkulkuhallitus on 24 päivänä tammikuuta 1992 tehnyt päätöksen. ja itä- ja pohjanmerenliikenteessä

Merenkulkuhallitus TIEDOTUSLEHTI NRO 3/ Merenkulkuhallitus on 24 päivänä tammikuuta 1992 tehnyt päätöksen. ja itä- ja pohjanmerenliikenteessä Merenkulkuhallitus TIEDOTUSLEHTI NRO 3/1.2.1992 ALUSTEN RADIOLAITTEET Alusten radiolaitteista on annettu asetus 17 päivänä tammikuuta 1992 (31/92). S Merenkulkuhallitus on 24 päivänä tammikuuta 1992 tehnyt

Lisätiedot

Painolastivesiyleissopimus - pääpiirteet ja voimaansaattaminen Suomessa

Painolastivesiyleissopimus - pääpiirteet ja voimaansaattaminen Suomessa Painolastivesiyleissopimus - pääpiirteet ja voimaansaattaminen Suomessa Lolan Eriksson Hallitusneuvos 25.2.2015 Yleissopimuksen tausta Torjutaan alusten painolastivesien ja sedimenttien mukana leviäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.2.2016 COM(2016) 77 final 2016/0048 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriliikenteen helpottamiskomitean 40. istunnossa,

Lisätiedot

Ilma-aluksen miehitys

Ilma-aluksen miehitys luonno Määräysluonnos 1 (8) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Voimaantulopäivä: 8.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi 1 (23) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [1.1.2013] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 15 :n 3 momentti, 21 :n

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 42 48 SISÄLLYS N:o Sivu 42 ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi 1 (13) Antopäivä: 19.6.2014 Voimaantulopäivä: 1.8.2014 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta (1687/2009), 5 :n 4 momentti, 17 :n 6 momentti, 18 :n 2

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2011

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2011 125/2011 (Suomen säädöskokoelman n:o 1537/2011) Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna

Lisätiedot

Vesikulkuneuvon rekisteröinti

Vesikulkuneuvon rekisteröinti 1 (5) Antopäivä: 23.8.2016 Voimaantulopäivä: 26.8.2016 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki vesikulkuneuvorekisteristä (424/2014): 8 :n 3 momentti, 11 :n 1 momentti, 12 :n 1 momentti, 13 :n 5 momentti,

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 193/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi matkustaja-aluksen henkilöluetteloista. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 193/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi matkustaja-aluksen henkilöluetteloista. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 193/2009 vp Hallituksen esitys laiksi matkustaja-aluksen henkilöluetteloista Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi matkustaja-aluksen henkilöluetteloista (HE 210/2009

Lisätiedot

Alusten päiväkirjat ja niihin tehtävät merkinnät (TRAFI/35849/ /2015)

Alusten päiväkirjat ja niihin tehtävät merkinnät (TRAFI/35849/ /2015) Perustelumuistio 1(7) 4.7.2017 Alusten päiväkirjat ja niihin tehtävät merkinnät (TRAFI/35849/03.04.01.00/2015) Määräyksen tausta ja säädösperusta Merilain (674/1994) muuttamista koskeva hallituksen esitys

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.11.2007 KOM(2007) 737 lopullinen 2007/0257 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja määräyksistä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet Ajoneuvolaki 1090/2002 7 Ajoneuvon rakenteen muuttaminen, ajoneuvon rakentaminen ja vaurioituneen ajoneuvon katsastaminen Jos ajoneuvon alkuperäisistä osista vaihdetaan 50 prosenttia tai enemmän, ajoneuvolle

Lisätiedot

Linjaluotsinkirjan myöntämisen edellytykset

Linjaluotsinkirjan myöntämisen edellytykset 1 (7) Antopäivä: 1.5.2013 Voimaantulopäivä: 1.5.2013 Voimassa: toistaiseksi Lainsäädäntö, johon ohje perustuu: Luotsauslaki (940/2003), valtioneuvoston asetus luotsauksesta (246/2011), Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Luotsaustutkinnot ja koeluotsaus

Luotsaustutkinnot ja koeluotsaus 1 (8) Antopäivä: 30.12.2016 Voimaantulopäivä: 1.1.2017 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Luotsauslaki (940/2003) 11 a :n 4 momentti, 11 b :n 6 momentti, 12 :n 3 momentti, 14 :n 6 momentti ja 16 :n

Lisätiedot

Trafin ajankohtaiset kuulumiset

Trafin ajankohtaiset kuulumiset Trafin ajankohtaiset kuulumiset Läntinen valvontayksikkö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Päivän ohjelma Päivän ohjelma 10:00 10:20 Trafin tilannekatsaus (Jan Welander Trafi) 10:20 10:45 Työturvallisuusopas

Lisätiedot

HE 271/2016 Ateenan yleissopimuksen hyväksymisestä. Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallitusneuvos Tiina Ranne

HE 271/2016 Ateenan yleissopimuksen hyväksymisestä. Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallitusneuvos Tiina Ranne HE 271/2016 Ateenan yleissopimuksen hyväksymisestä Liikenne- ja viestintävaliokunta 15.2.2017 Hallitusneuvos Tiina Ranne 1 Ateenan yleissopimus Matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse tehty

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 224/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen V lukuun tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi muutosten

Lisätiedot

Meriympäristön suojeluun liittyvät todistukset ja asiakirjat

Meriympäristön suojeluun liittyvät todistukset ja asiakirjat 3858 N:o 766 Liite 1 MERENKULUN TARKASTUSTOIMINNAN SUORITTEET, ALUSTEN JA SATAMARAKENTEIDEN TURVATOIMIIN LIITTYVÄT SUORITTEET SEKÄ MERIMIESKATSELMUKSIIN LIITTYVÄT SUORITTEET TODISTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 11. lokakuuta 2017 (OR. en) 2016/0170 (COD) PE-CONS 34/17 MAR 140 CODEC 1123 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus merellä: IMDG-säännöstön muutokset

Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus merellä: IMDG-säännöstön muutokset Pakattujen vaarallisten aineiden kuljetus merellä: IMDG-säännöstön muutokset Trafin VAK-päivä 2017 Miina Grönlund Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sovellettavat säädökset Laki vaarallisten aineiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 47/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelakia. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi

Lisätiedot

Luotsin ohjauskirjan myöntämisen edellytykset ja merikapteeninkirjan uusiminen vastaavalla palvelulla luotsina

Luotsin ohjauskirjan myöntämisen edellytykset ja merikapteeninkirjan uusiminen vastaavalla palvelulla luotsina 1 (7) Antopäivä: 24.3.2014 Voimaantulopäivä: 24.3.2014 Voimassa: toistaiseksi Asiaan liittyvät säännökset ja määräykset: Luotsauslaki (940/2003), valtioneuvoston asetus luotsauksesta (246/2011), Liikenteen

Lisätiedot

Alusten paloturvallisuus LUONNOS 16.4.2015

Alusten paloturvallisuus LUONNOS 16.4.2015 1 (64) Antopäivä: xx.yy.2015 Voimaantulopäivä: [1.7.2015] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 21 :n 3 momentti, 22 :n 2

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

SISÄLLYS. kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2004 N:o 525 535 SISÄLLYS N:o Sivu 525 Laki kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten lainsäädännön

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0285 (NLE) 15528/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: MAR 175 ETS 29 MI 884 COMPET 624 EDUC 324 MARE 12 PECHE

Lisätiedot

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.12.2011 Voimaantulopäivä: 01.01.2012 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa LIMO 3, LIMO 4 sekä LIMO 2 lukuunottamatta

Lisätiedot

MERENKULKUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 2004

MERENKULKUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 2004 1 (9) MERENKULKUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 2004 3.2.9 KALASTUSALUKSEN PÄÄLLIKKÖ, 20 OV Tavoite Tavoitteena on, että opintokokonaisuuden suorittanut täyttää kalastusaluksen

Lisätiedot

Kalustoyksikön rekisteröinti

Kalustoyksikön rekisteröinti Määräys 1 (11) Antopäivä: 16.11.2011 Voimaantulopäivä: 16.11.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Komission päätös, 107/2011/EU, kansallista rekisteriä koskevasta yhteisestä

Lisätiedot

Merenkulkulaitos TIEDOTUSLEHTI NRO 10/

Merenkulkulaitos TIEDOTUSLEHTI NRO 10/ Merenkulkulaitos TIEDOTUSLEHTI NRO 10/20.6.2000 LUOTSAUSOHJEET S Merenkulkulaitos on 14.6.2000 antanut luotsauslain (90/1998) 14 :nja luotsausasetuksen (92/1998) 10 :n nojalla uudet luotsausohjeet. Ohjeet

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaanliikenteen

Lisätiedot

Aluksen lastiviiva ja varalaita

Aluksen lastiviiva ja varalaita 1 (15) Antopäivä: 18.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 27 :n 3 momentti, 28 :n 4 momentti

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Merenkulun turvallisuusindikaattorit

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Merenkulun turvallisuusindikaattorit Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Merenkulun turvallisuusindikaattorit Merenkulun 1-tason turvallisuusindikaattorit 5 4 3 2 1 212 Vakavuus/seuraus (1.taso) Ihmishengen menetys Vakava loukkaantuminen

Lisätiedot

I Merenkulkulaitos. Merenkulkulaitoksen TIEDOTUSLEHTI 3/ MERENKULKULAITOKSEN MAKSULLISET SUORITTEET

I Merenkulkulaitos. Merenkulkulaitoksen TIEDOTUSLEHTI 3/ MERENKULKULAITOKSEN MAKSULLISET SUORITTEET asetusta I Merenkulkulaitos Merenkulkulaitoksen TIEDOTUSLEHTI 3/1922007 MERENKULKULAITOKSEN MAKSULLISET SUORITTEET S Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annettua liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

A8-0165/24 EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen

A8-0165/24 EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET * komission ehdotukseen 28.9.2017 A8-0165/24 Tarkistus 24 Karima Delli liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta Mietintö A8-0165/2017 Dominique Riquet Tarkastusjärjestelmä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen

Lisätiedot