Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuus

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuus"

Transkriptio

1 1 (6) Antopäivä: Voimaantulopäivä: Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 15 :n 3 momentti ja 18 :n 1 momentti Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/45/EY (32009L0045); EUVL L 163, , s. 1, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2010/36/EU (32010L0036); EUVL L 162, , s. 1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/25/EY (32003L0025); EUVL L 123, , s. 22, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2005/12/EY (32005L0012); EUVL L 48, , s. 19 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1137/2008 (32008R1137); EUVL L 311, , s. 1. Kumoaa määräyksen: Liikenteen turvallisuusviraston määräys non-solas-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta ( , TRAFI/9725/ /2012) Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuus SISÄLTÖ 1 MÄÄRÄYKSEN TARKOITUS MÄÄRITELMÄT MÄÄRÄYKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT ALUKSET TURVALLISUUSVAATIMUKSET Uusia ja olemassa olevia matkustaja-aluksia koskevat yhteiset vaatimukset Uusia matkustaja-aluksia koskevat erityisvaatimukset Olemassa olevia matkustaja-aluksia koskevat erityisvaatimukset Yksinomaan kotimaanliikenteen liikennealueella I liikennöiviin D-luokan matkustaja-aluksiin sovellettavat vaatimukset Suurnopeusmatkustaja-aluksia koskevat vaatimukset Ro-ro-matkustaja-aluksia koskevat erityiset vakavuusvaatimukset Liikuntarajoitteisiin henkilöihin liittyvät turvallisuusvaatimukset Huomattava korjaus-, muutos- tai muuntamistyö KATSASTUKSET SEKÄ TODISTUS- JA TURVALLISUUSKIRJAT VOIMAANTULO... 6 Liikenteen turvallisuusvirasto PL 320, Helsinki puh , faksi Y-tunnus

2 2 (6) 1 MÄÄRÄYKSEN TARKOITUS Tällä määräyksellä Liikenteen turvallisuusvirasto antaa aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) 15 :n 3 momentin ja 18 :n 1 momentin nojalla tarkemmat määräykset non-solas-direktiivin täytäntöönpanemiseksi ja non-solasdirektiivin soveltamisalaan kuuluvien matkustaja-alusten vapauttamiseksi tietyistä direktiivin mukaisista erityisvaatimuksista. 2 MÄÄRITELMÄT Sen lisäksi, mitä aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) määritelmiä koskevassa 2 :ssä säädetään, tässä määräyksessä tarkoitetaan: 1) non-solas-direktiivillä matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2009/45/EY siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen; 2) SOLAS-yleissopimuksella ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta (SopS 11/1981) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen; 3) suurnopeusalussäännöstöllä suurnopeusalusten kansainvälistä turvallisuussäännöstöä, joka sisältyy Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitean 20 päivänä toukokuuta 1994 antamaan päätöslauselmaan MSC.36(63) (1994 HSC-koodi) sekä meriturvallisuuskomitean 5 päivänä joulukuuta 2000 antamaan päätöslauselmaan MSC.97(73) (2000 HSC-koodi) sekä niihin myöhemmin tehtyjä muutoksia; 4) DSC-säännöstöllä dynaamisesti kannateltujen alusten turvallisuussäännöstöä, joka sisältyy IMO:n päätöslauselmaan A.373(X) sekä siihen myöhemmin tehtyjä muutoksia; 5) ro-ro-matkustaja-alusten vakavuusvaatimusdirektiivillä ro-ro-matkustaja-alusten erityisistä vakavuusvaatimuksista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2003/25/EY siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen; 6) uudella aluksella alusta, jonka köli on laskettu tai joka on vastaavassa rakennusvaiheessa 1 päivänä heinäkuuta 1998 tai sen jälkeen; 7) vastaavalla rakennusvaiheella vaihetta, jolloin: a) määrätyksi alukseksi tunnistettava rakentaminen on aloitettu; ja b) kyseisen aluksen kokoaminen on aloitettu, ja se käsittää vähintään 50 tonnia tai yhden prosentin kaikkien rakennusaineiden arvioidusta kokonaismäärästä pienemmän luvun mukaisesti; 8) olemassa olevalla aluksella alusta, joka ei ole uusi alus; 9) matkustaja-aluksella kauppamerenkulkuun käytettävää alusta, joka kuljettaa enemmän kuin 12 matkustajaa; 10) suurnopeusmatkustaja-aluksella SOLAS-yleissopimuksen liitteen X luvun 1 säännössä määriteltyä suurnopeusalusta, joka kuljettaa enemmän kuin 12 matkustajaa; suurnopeusmatkustaja-aluksena ei pidetä kotimaan matkoja merialueilla liikennöiviä B-, C- tai D- luokan matkustaja-aluksia, kun niiden suunnitteluvesiviivaa vastaava uppoama on alle 500 m 3, ja niiden maksiminopeus, sellaisena kuin se on määriteltynä suurnopeusalussäännöstön kohdassa, on pienempi kuin 20 solmua; 11) ro-ro-matkustaja-aluksella alusta, joka kuljettaa enemmän kuin 12 matkustajaa ja jossa on non-solas-direktiivin liitteessä I olevassa II-2/A/2 säännössä määriteltyjä ro-ro-lastitiloja tai erityistiloja; 12) matkustajalla jokaista muuta henkilöä kuin aluksen päällikköä ja laivaväkeen kuuluvaa tai muuta missä ominaisuudessa tahansa alukseen toimeen otettua tai siinä aluksen lukuun työskentelevää henkilöä taikka alle vuoden ikäistä lasta;

3 3 (6) 13) kotimaan matkalla matkaa Suomen merialueella suomalaisesta satamasta toiseen tai samaan suomalaiseen satamaan; 14) liikuntarajoitteisilla henkilöillä kaikkia henkilöitä, joilla on erityisiä vaikeuksia käyttää julkista liikennettä, mukaan lukien vanhukset, vammaiset, aistivammaiset ja pyörätuolin käyttäjät, raskaana olevat naiset ja pienten lasten kanssa kulkevat henkilöt; 15) lippuvaltion hallinnolla sen valtion toimivaltaisia viranomaisia, jonka lipun alla aluksella on oikeus purjehtia; 16) huomattavilla korjaus-, muutos- tai muuntamistöillä aluksen päämittojen muutosta, kapasiteetin lisäystä tai aluksen käyttöiän pidennystä; huomattavia muutoksia ovat aluksen pidennys, rahtikansien muuttaminen matkustajatiloiksi tai matkustajatilojen peruskorjaus. 3 MÄÄRÄYKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT ALUKSET Tätä määräystä sovelletaan kotimaan matkoilla liikennöivään suomalaiseen ja ulkomaiseen: 1) uuteen A-, B-, C- ja D-luokan matkustaja-alukseen; 2) olemassa olevaan A-, B-, C- ja D-luokan matkustaja-alukseen, jonka pituus on vähintään 24 metriä; sekä 3) suurnopeusmatkustaja-alukseen. Tätä määräystä ei sovelleta: 1) puolustusvoimien eikä rajavartiolaitoksen alukseen, ellei sitä käytetä matkustajien kuljettamiseen yleisessä liikenteessä; 2) alukseen, joka ei kulje konevoimalla; 3) muusta kuin teräksestä tai samanarvoisesta aineesta rakennettuun alukseen, johon ei sovelleta suurnopeusalussäännöstöä tai DSC-säännöstöä; 4) alkeellista rakennetta olevaan puualukseen; 5) alkuperäiseen historialliseen matkustaja-alukseen eikä sen yksittäiseen kaksoiskappaleeseen, joka on suunniteltu ennen vuotta 1965 ja rakennettu pääosin alkuperäisistä rakennusaineista; 6) huviveneeseen, ellei sillä ole miehistöä ja ellei sillä kuljeteta yli 12 matkustajaa kaupallisessa tarkoituksessa; eikä 7) vuokraveneeseen. 4 TURVALLISUUSVAATIMUKSET 4.1 Uusia ja olemassa olevia matkustaja-aluksia koskevat yhteiset vaatimukset A- ja B-luokkiin kuuluviin uusiin ja olemassa oleviin matkustaja-aluksiin sovelletaan SOLASyleissopimuksen radiolaitteita koskevan IV luvun määräyksiä. C- ja D-luokkiin kuuluviin uusiin ja olemassa oleviin matkustaja-aluksiin sovelletaan Liikenteen turvallisuusviraston antamaa voimassa olevaa alusten radiolaitteita ja niihin liittyviä järjestelyjä koskevaa määräystä. A-, B-, C- ja D-luokkiin kuuluviin uusiin ja olemassa oleviin matkustaja-aluksiin sovelletaan SOLAS-yleissopimuksen navigoinnin turvallisuutta koskevan V luvun määräyksiä. Vaihtoehtoisesti C- ja D-luokkiin kuuluviin uusiin ja olemassa oleviin matkustaja-aluksiin, joiden bruttovetoisuus on alle 500 ja B-luokkaan kuuluviin uusiin ja olemassa oleviin matkustaja-aluksiin, joiden bruttovetoisuus on alle 150, saa soveltaa Liikenteen turvallisuusviraston antamaa voimassa olevaa alusten navigointilaitteita ja -järjestelmiä koskevaa määräystä.

4 4 (6) A-, B-, C- ja D-luokkiin kuuluviin uusiin ja olemassa oleviin matkustaja-aluksiin sovelletaan SOLAS-yleissopimuksen lastin kuljetusta koskevan VI luvun määräyksiä. A-, B-, C- ja D-luokkiin kuuluviin uusiin ja olemassa oleviin matkustaja-aluksiin sovelletaan Liikenteen turvallisuusviraston antamaa voimassa olevaa aluksen lastiviivaa ja varalaitaa koskevaa määräystä. A-, B-, C- ja D-luokkaan kuuluvien uusien ja olemassa olevien matkustaja-alusten rungon, pää- ja apukoneiston sekä sähkö- ja automatiikkalaitteistojen rakenteen ja huollon on oltava hyväksytyn luokituslaitoksen luokitusta koskevien sääntöjen tai vastaavina pidettävien Liikenteen turvallisuusviraston antamien voimassa olevien määräysten mukaiset. Uusiin ja olemassa oleviin matkustaja-aluksiin asennettavien turvallisuusrakenteiden ja -varusteiden on oltava Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymiä. Myös laivavarustelain (1503/2011) mukaisesti hyväksytyt varusteet hyväksytään. 4.2 Uusia matkustaja-aluksia koskevat erityisvaatimukset A-luokkaan kuuluvien uusien matkustaja-alusten on kaikilta osin oltava SOLAS-yleissopimuksen määräysten sekä non-solas-direktiivin I liitteen niitä koskevien erityisvaatimusten mukaisia. B-, C- ja D-luokkaan kuuluvien uusien matkustaja-alusten on oltava non-solas-direktiivin I liitteen niitä koskevien erityisvaatimusten mukaisia. 4.3 Olemassa olevia matkustaja-aluksia koskevat erityisvaatimukset A-luokkaan kuuluvien olemassa olevien matkustaja-alusten on oltava SOLAS-yleissopimuksen olemassa olevia matkustaja-aluksia koskevien vaatimusten mukaisia sekä non-solasdirektiivin I liitteen niitä koskevien erityisvaatimusten mukaisia. B-luokkaan kuuluvien olemassa olevien matkustaja-alusten on oltava non-solas-direktiivin I liitteen niitä koskevien erityisvaatimusten mukaisia. C- ja D-luokkaan kuuluvien olemassa olevien matkustaja-alusten on täytettävä non-solasdirektiivin I liitteen II-1 ja II-2 lukujen vaatimukset Liikenteen turvallisuusviraston antamien voimassa olevien määräysten mukaisesti. C- ja D-luokkiin kuuluvien olemassa olevien matkustaja-alusten on oltava non-solasdirektiivin I liitteen III luvun erityisvaatimusten mukaisia. Ennen kuin olemassa oleva ulkomainen C- tai D-luokan matkustaja-alus saa liikennöidä säännöllisillä kotimaan matkoilla, aluksen lippuvaltion hallinnon on sovittava Liikenteen turvallisuusviraston kanssa noudatettavista turvallisuussäännöksistä. 4.4 Yksinomaan kotimaanliikenteen liikennealueella I liikennöiviin D-luokan matkustaja-aluksiin sovellettavat vaatimukset Uusiin ja olemassa oleviin D-luokan matkustaja-aluksiin, jotka liikennöivät yksinomaan aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) 2 :n 36 kohdan alakohdassa a) tarkoitetulla kotimaanliikenteen liikennealueella I, saa soveltaa non-solasdirektiivin liitteen I erityisvaatimusten sijasta Liikenteen turvallisuusviraston antamissa voi-

5 5 (6) massa olevissa määräyksissä olevia kotimaanliikenteen liikennealueella I liikennöiviä matkustaja-aluksia koskevia vaatimuksia. 4.5 Suurnopeusmatkustaja-aluksia koskevat vaatimukset Suurnopeusmatkustaja-alusten, jotka on rakennettu tai joita on huomattavasti korjattu, muutettu tai muunnettu 1 päivänä tammikuuta 1996 tai sen jälkeen, on oltava SOLASyleissopimuksen X luvun 3 säännön vaatimusten mukaisia, paitsi jos: 1) aluksen köli on laskettu tai alus on ollut vastaavassa rakennusvaiheessa viimeistään 4 päivänä kesäkuuta 1998; 2) aluksen luovutus ja käyttöönotto on tapahtunut viimeistään 4 päivänä joulukuuta 1998; ja 3) alus on DSC-säännöstön vaatimusten mukainen. Ennen 1 päivää tammikuuta 1996 rakennettu, suurnopeusalussäännöstön vaatimusten mukainen suurnopeusmatkustaja-alus voi jatkaa liikennöintiä suurnopeusalussäännöstön mukaisesti katsastettuna. Ennen 1 päivää tammikuuta 1996 rakennettu suurnopeusmatkustaja-alus, joka ei ole suurnopeusalussäännöstön vaatimusten mukainen, ei saa liikennöidä kotimaan matkoilla, paitsi jos se on liikennöinyt kotimaan matkoilla Suomessa jo 4 päivänä kesäkuuta 1998, jolloin sen voidaan sallia jatkavan kotimaan matkoilla. Tällaisen aluksen on oltava DSC-säännöstön vaatimusten mukainen. Suurnopeusmatkustaja-alusten ja niiden varusteiden ja huollon on oltava hyväksytyn luokituslaitoksen suurnopeusalusten luokitusta koskevien sääntöjen mukaiset. 4.6 Ro-ro-matkustaja-aluksia koskevat erityiset vakavuusvaatimukset A-, B- ja C-luokan ro-ro-matkustaja-alusten, joiden köli on laskettu tai jotka ovat olleet vastaavassa rakennusvaiheessa 1 päivänä lokakuuta 2004 tai sen jälkeen, on oltava ro-romatkustaja-alusten vakavuusvaatimusdirektiivin 6, 8 ja 9 artiklan mukaisia. A- ja B-luokan ro-ro-matkustaja-alusten, joiden köli on laskettu tai jotka ovat olleet vastaavassa rakennusvaiheessa ennen 1 päivää lokakuuta 2004, on oltava ro-ro-matkustaja-alusten vakavuusvaatimusdirektiivin 6, 8 ja 9 artiklan mukaisia. Alusten ei kuitenkaan tarvitse täyttää edellä tarkoitettuja vaatimuksia, jos ne poistetaan käytöstä viimeistään niiden saavuttaessa 30 vuoden iän, mutta kuitenkin viimeistään 1 päivänä lokakuuta Liikuntarajoitteisiin henkilöihin liittyvät turvallisuusvaatimukset Liikuntarajoitteisiin henkilöihin liittyvistä turvallisuusvaatimuksista määrätään Liikenteen turvallisuusviraston antamassa voimassa olevassa matkustaja-alusten ja suurnopeusmatkustajaalusten esteettömyyttä julkisessa liikenteessä koskevassa määräyksessä. 4.8 Huomattava korjaus-, muutos- tai muuntamistyö Matkustaja-alukseen sen luovutuksen jälkeen tehtävän huomattavan korjaus-, muutos- tai muuntamistyön ja siihen liittyvän varustelun on täytettävä sellaiset vaatimukset, jotka koskevat alusta, jonka köli on laskettu tai joka on ollut vastaavassa rakennusvaiheessa kyseisen korjaus-, muutos- tai muuntamistyön alkaessa. Aluksen muuttamista, jonka tarkoituksena on ainoastaan parantaa aluksen turvallisuutta, ei pidetä huomattavana muuntamistyönä.

6 6 (6) 5 KATSASTUKSET SEKÄ TODISTUS- JA TURVALLISUUSKIRJAT Tämän määräyksen soveltamisalaan kuuluvien suomalaisten alusten katsastuksista sekä todistus- ja turvallisuuskirjoista säädetään aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) 6 luvussa ja Liikenteen turvallisuusviraston antamassa voimassa olevassa alusten katsastuksia koskevassa määräyksessä. 6 VOIMAANTULO Tämä määräys tulee voimaan 1 päivänä elokuuta Tällä määräyksellä kumotaan Liikenteen turvallisuusviraston määräys non-solas-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuudesta ( , TRAFI/9725/ /2012). Tuomas Routa Ylijohtaja Jerker Klawér Erityisasiantuntija

Erikoisalusten turvallisuus

Erikoisalusten turvallisuus 1 (10) Antopäivä: x.x.2012 Voimaantulopäivä: [1.1.2013] Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 22 :n 2 ja 6 momentti Muutostiedot:

Lisätiedot

Kalastusalusten turvallisuus

Kalastusalusten turvallisuus 1 (6) Antopäivä: 20.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 21 :n 3 momentti ja 23 :n 1

Lisätiedot

perusteella annettavat määräykset Johtava asiantuntija Aleksi Uttula

perusteella annettavat määräykset Johtava asiantuntija Aleksi Uttula Alusturvallisuuslain perusteella annettavat määräykset Johtava asiantuntija Aleksi Uttula Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) ns. Alusturvallisuuslaki lli l tuli

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (Uudelleenlaadittu toisinto) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

DIREKTIIVIT. (Uudelleenlaadittu toisinto) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 25.6.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 163/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.11.2007 KOM(2007) 737 lopullinen 2007/0257 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja määräyksistä

Lisätiedot

ANNEX LIITE. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

ANNEX LIITE. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.5.2018 COM(2018) 315 final ANNEX LIITE ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun direktiivin 2008/106/EY muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

HE 205/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 205/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alusturvallisuuden valvonnasta annettua

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 789/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004,

Euroopan unionin virallinen lehti. EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 789/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, 30.4.2004 L 138/19 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 789/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, lasti- ja matkustaja-alusten siirtämisestä yhteisössä rekistereiden välillä ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/45/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/45/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä 02009L0045 FI 17.06.2016 002.002 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset

Lisätiedot

Hyväksyttyjen luokituslaitosten antamia luokitusmerkintöjä vastaavat suomalaiset jääluokat ja jääluokan vahvistaminen

Hyväksyttyjen luokituslaitosten antamia luokitusmerkintöjä vastaavat suomalaiset jääluokat ja jääluokan vahvistaminen L MääräysLUONNOS 1 (11) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta (1121/2005) 4 :n 2 momentti ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2015 COM(2015) 146 final 2015/0071 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriympäristön suojelukomitean 68. istunnossa

Lisätiedot

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Perustelumuistio 1(5) 27.2.2015 Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys vuokraveneiden laitteista ja varusteista (Trafi) on vuonna 2010 antanut aluksen

Lisätiedot

Kotimaan liikenteen matkustaja-alusten palomääräykset

Kotimaan liikenteen matkustaja-alusten palomääräykset Kotimaan liikenteen matkustaja-alusten palomääräykset Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä 16.1.2015 Ylitarkastaja Kaija Tuomola, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2010 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2010 N:o 74 75 SISÄLLYS N:o Sivu 74 Tasavallan presidentin asetus Afrikan, Karibian

Lisätiedot

Määräys 1 (32) TRAFI/7200/03.04.01.00/2011

Määräys 1 (32) TRAFI/7200/03.04.01.00/2011 1 (32) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 23 :n 1 momentti ja 83

Lisätiedot

MERITURVALLISUUS- MÄÄRÄYS

MERITURVALLISUUS- MÄÄRÄYS Antopäivä: 23.11.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/31299/03.04.01.00/2010 MERITURVALLISUUS- MÄÄRÄYS Voimassaoloaika: 1.12.2010 - toistaiseksi Säädösperusta: Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 11. lokakuuta 2017 (OR. en) 2016/0170 (COD) PE-CONS 34/17 MAR 140 CODEC 1123 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 315/40 30.11.2017 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2017/2108, annettu 15 päivänä marraskuuta 2017, matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun direktiivin

Lisätiedot

HE 271/2016 Ateenan yleissopimuksen hyväksymisestä

HE 271/2016 Ateenan yleissopimuksen hyväksymisestä HE 271/2016 Ateenan yleissopimuksen hyväksymisestä Liikenne- ja viestintävaliokunta 22.2.2017 Lakimies Reetta Timonen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ateenan yleissopimus Matkustajien ja matkatavaroiden

Lisätiedot

Alusten radiolaitteet

Alusten radiolaitteet Alusten radiolaitteet TRAFI/5379/03.04.01.00/2014 Erityisasiantuntija Jami Metsärinne Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutos ja voimaantulo Vuonna 2011 annetun määräyksen toimivuudesta on kerätty

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (6) Antopäivä: 25.9.2015 Voimaantulopäivä: 1.10.2015 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 83 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Lisätiedot

Alusten radiolaitteet, määräysmuutokset Matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä , Kuopio

Alusten radiolaitteet, määräysmuutokset Matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä , Kuopio Alusten radiolaitteet, määräysmuutokset Matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä 6.4.2018, Kuopio Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Miksi muutetaan? Lisätään annetut oikaisut ja korjaukset määräykseen

Lisätiedot

12745/17 eho/msu/km 1 DRI

12745/17 eho/msu/km 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0170 (COD) 12745/17 CODEC 1490 MAR 163 PE 70 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Laki. aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta

Laki. aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun

Lisätiedot

Matkustaja-alusinfopäivä Juuso Halin

Matkustaja-alusinfopäivä Juuso Halin Matkustaja-alusinfopäivä 18.1.2019 Juuso Halin Alusturvallisuuslain muutos, taustaa Muutokset alusturvallisuuslakiin ja lakiin matkustaja-aluksen henkilöluetteloista Löytyvät HE:stä 198/2018 Hallituksen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 42 48 SISÄLLYS N:o Sivu 42 ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna

Lisätiedot

MÄÄRÄYSLUONNOS Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta

MÄÄRÄYSLUONNOS Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta 1 (5) Antopäivä: xx.xx.2013 Säädösperusta: Ajokorttilaki (386/2011) 37 Voimaantulopäivä: 10.6.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan Ajoneuvohallintokeskuksen ohje 19/2008

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-00228/2002 2000/0237(COD) FI 29/05/2002 YHTEINEN KANTA vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi meriturvallisuutta

Lisätiedot

Määräystulkinnat. Ohje paloeristystä vastaavasta turvallisuustasosta koneistotilojen ja keittiöiden rajapinnoille

Määräystulkinnat. Ohje paloeristystä vastaavasta turvallisuustasosta koneistotilojen ja keittiöiden rajapinnoille Määräystulkinnat Kotimaan liikenteen matkustaja-alusten palomääräykset Ohje paloeristystä vastaavasta turvallisuustasosta koneistotilojen ja keittiöiden rajapinnoille Kotimaan liikenteen matkustaja-alusyrittäjien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

EHDOTUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

EHDOTUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0170 (COD) 14361/16 MAR 284 CODEC 1645 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritysten hyväksymisen edellytykset ja niiden toiminnalle asetettavat vaatimukset 1 (5) Asianumero Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 83 Muutostiedot:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Alusten sähköasennukset

Alusten sähköasennukset Perustelumuistio 1(5) 22.12.2014 Alusten sähköasennukset Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys alusten sähköasennuksista Vuoden 2010 alusta voimaan tulleeseen alusturvallisuuslainsäädännön

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 85 93 SISÄLLYS N:o Sivu 85 Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2016

Määräykset ja ohjeet 7/2016 Määräykset ja ohjeet 7/2016 Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista Dnro FIVA 11/01.00/2016 Antopäivä 30.8.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017

Lisätiedot

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.4.2019 C(2019) 2859 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 17.4.2019, katsastettavien kohteiden katsastamiseksi tarvittavista teknisistä tiedoista, suositeltavien

Lisätiedot

Ehdotus direktiiviksi (COM(2016)0369 C8-0208/ /0170(COD))

Ehdotus direktiiviksi (COM(2016)0369 C8-0208/ /0170(COD)) 27.9.2017 A8-0167/ 001-026 TARKISTUKSET 001-026 esittäjä(t): Liikenne- ja matkailuvaliokunta Mietintö Daniela Aiuto Matkustaja-alusten turvallisuussäännöt ja -määräykset A8-0167/2017 (COM(2016)0369 C8-0208/2016

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Voimassa olevassa määräyksessä on havaittu olevan muutostarpeita muun muassa sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella.

Voimassa olevassa määräyksessä on havaittu olevan muutostarpeita muun muassa sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella. Perustelumuistio 1(5) 16.12.2014 Alusten koneistot Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys alusten koneistoista Vuoden 2010 alusta voimaan tulleeseen alusturvallisuuslainsäädännön uudistukseen

Lisätiedot

Ajankohtaista miehitysja pätevyysasioista. Santeri Lunkka Merenkulun pätevyydet-yksikkö

Ajankohtaista miehitysja pätevyysasioista. Santeri Lunkka Merenkulun pätevyydet-yksikkö Ajankohtaista miehitysja pätevyysasioista Santeri Lunkka Merenkulun pätevyydet-yksikkö Säädösmuutokset 1.7.2018 Laki liikenteen palveluista (320/2017) Laivaväkilaki (1687/2009) Miehitysasetus (508/2018)

Lisätiedot

Matkustaja-alusten ja suurnopeusmatkustaja-alusten esteettömyys julkisessa liikenteessä

Matkustaja-alusten ja suurnopeusmatkustaja-alusten esteettömyys julkisessa liikenteessä 1 (9) Antopäivä: x.x.2012 Voimaantulopäivä: [1.1.2013] Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 6 :n 4 momentti, 15 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Trafin ajankohtaiskatsaus

Trafin ajankohtaiskatsaus Trafin ajankohtaiskatsaus 31.3.2017 Ove Hagerlund Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ajankohtaista: Esiselvitys liikennehallinnon virastouudistuksesta (LIIVI) julkaistiin 17.2.2017 (ml. liikenteenohjaus)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1686 1693. Laki. N:o 1686

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1686 1693. Laki. N:o 1686 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1686 1693 SISÄLLYS N:o Sivu 1686 Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä... 7119 1687 Laki laivaväestä

Lisätiedot

Matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä

Matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä Matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä 19.1.2017 Juuso Halin Johtava asiantuntija Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Uusi katsastusmääräys Määräys on luonnosvaiheessa Tullessaan voimaan kumoaa

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi 1 (35) Antopäivä: 20.6.2017 Voimaantulopäivä: 1.7.2017 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 43 :n 4 momentti, 46 :n 2 momentti,

Lisätiedot

Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuus

Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuus Perustelumuistio 1(6) 20.3.2017 Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuus Määräyksen tausta ja säädösperusta Vuoden 2010 alusta voimaan

Lisätiedot

Matkustajaalusturvallisuusdirektiivien. muuttaminen. liikenne- ja viestintävaliokunta

Matkustajaalusturvallisuusdirektiivien. muuttaminen. liikenne- ja viestintävaliokunta Matkustajaalusturvallisuusdirektiivien muuttaminen liikenne- ja viestintävaliokunta 22.9.2016 Ylitarkastaja Maija Rönkä Hallitusneuvos Katja Viertävä 1 Komission ehdotukset 1) Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä

Matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä Matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä 31.3.2017 Juuso Halin Johtava asiantuntija Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Uusi katsastusmääräys Määräys on luonnosvaiheessa Tullessaan voimaan kumoaa

Lisätiedot

Oppilaitosten ja näytön vastaanottajien hyväksymisvaatimukset sekä näyttöjen järjestäminen rautatieliikenteessä

Oppilaitosten ja näytön vastaanottajien hyväksymisvaatimukset sekä näyttöjen järjestäminen rautatieliikenteessä 1 (5) Antopäivä: 15.5.2018 Voimaantulopäivä: 1.7.2018 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017) II osan 8 luvun 1 :n 3 momentti, 2 :n 5 momentti, 3 :n 4 momentti ja 6

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi LLUO 1 (36) Antopäivä: 21.11.2018 Voimaantulopäivä: 1.12.2018 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 43 :n 4 momentti, 46

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.1.2013 Voimaantulopäivä: 24.1.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös 2011/291/EU Euroopan laajuisen tavanomaisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 47/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelakia. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen 3 Määräaikaiskatsastusvelvollisuus 1. Ajoneuvolain 51 :ssä tarkoitettu määräaikaiskatsastusvelvollisuus koskee autoja (M- ja N-luokan ajoneuvot),

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS LUO Määräys 1 (5) Asianumero Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 8. huhtikuuta 2011 (OR. en) 2010/0255 (COD) PE-CONS 9/11 PECHE 63 CODEC 338 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.2.2016 COM(2016) 77 final 2016/0048 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriliikenteen helpottamiskomitean 40. istunnossa,

Lisätiedot

SISÄLLYS. kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2004 N:o 525 535 SISÄLLYS N:o Sivu 525 Laki kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten lainsäädännön

Lisätiedot

Paapuuri Oy / Markku Saiha

Paapuuri Oy / Markku Saiha Paapuuri Oy / Markku Saiha Asiakkaan kuljettaminen vesillä Lähtökohta on, että miehitettynä vuokrattu vene on katsastettava vuokraveneeksi ja kuljettajalla on oltava vuokraveneen kuljettajankirja. Vuokravene

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ]

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti lentotoimintaan liittyvistä teknisistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

HE 271/2016 Ateenan yleissopimuksen hyväksymisestä. Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallitusneuvos Tiina Ranne

HE 271/2016 Ateenan yleissopimuksen hyväksymisestä. Liikenne- ja viestintävaliokunta Hallitusneuvos Tiina Ranne HE 271/2016 Ateenan yleissopimuksen hyväksymisestä Liikenne- ja viestintävaliokunta 15.2.2017 Hallitusneuvos Tiina Ranne 1 Ateenan yleissopimus Matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse tehty

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

HE 23/2017 vp merilain ja eräiden muiden lakien muuttaminen ja IMO:n yleissopimusten voimaansaattaminen

HE 23/2017 vp merilain ja eräiden muiden lakien muuttaminen ja IMO:n yleissopimusten voimaansaattaminen HE 23/2017 vp merilain ja eräiden muiden lakien muuttaminen ja IMO:n yleissopimusten voimaansaattaminen Liikenne- ja viestintävaliokunta 7.4.2017 Reetta Timonen Esa Pasanen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti

Lisätiedot

Laki. merilain muuttamisesta

Laki. merilain muuttamisesta Laki merilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan merilain (674/1994) 18 luvun 5 :n 4 momentti, muutetaan 18 luvun 1 4, 5 :n otsikko ja 3 momentti, 6 :n 4 momentti sekä 8 ja 15, sellaisina

Lisätiedot

Vaikutusarvio - matkustaja-aluksia koskevan henkilöluettelodirektiivin muutos

Vaikutusarvio - matkustaja-aluksia koskevan henkilöluettelodirektiivin muutos Vaikutusarvio - matkustaja-aluksia koskevan henkilöluettelodirektiivin muutos Jouni Lappalainen Erityisasiantuntija Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Matkustaja-aluksia koskevan henkilöluettelodirektiivin

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi Määräysluonnos 1 (1) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: 13.11.2014 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain xx/2014 11 :n nojalla. Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Lisätiedot

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritykset

Alusten turvallisuuslaitteiden huoltoyritykset 1 (6) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: 1.1.2020 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 83 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö:

Lisätiedot

OPS M5-7 Lentotoimintarajoitus meluisille suihkukoneille

OPS M5-7 Lentotoimintarajoitus meluisille suihkukoneille Perustelumuistio 1(5) 22.8.2018 OPS M5-7 Lentotoimintarajoitus meluisille suihkukoneille Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräyksen säädösperusta on ilmailulain (864/2014) 157, jonka mukaan Liikenteen

Lisätiedot

Alusten hengenpelastuslaitteet Luonnos 11.7.2013

Alusten hengenpelastuslaitteet Luonnos 11.7.2013 1 (32) Antopäivä: x.x.2013 Voimaantulopäivä: [1.1.2014] Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 23 :n 1 momentti ja 83 Kumoaa

Lisätiedot

Alusten hengenpelastuslaitteet

Alusten hengenpelastuslaitteet 1 (33) Antopäivä: 27.2.2014 Voimaantulopäivä: 1.3.2014 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 23 :n 1 momentti ja 83 Kumoaa

Lisätiedot

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen Ohje 1 (5) Antopäivä: 27.5.2011 Voimaantulopäivä: 27.5.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 759/208/2009, 26.6.2009 Soveltamisala:

Lisätiedot

Ehdotus direktiiviksi (COM(2016)0371 C8-0210/ /0172(COD))

Ehdotus direktiiviksi (COM(2016)0371 C8-0210/ /0172(COD)) 27.9.2017 A8-0165/ 001-023 TARKISTUKSET 001-023 esittäjä(t): Liikenne- ja matkailuvaliokunta Mietintö Dominique Riquet A8-0165/2017 Tarkastusjärjestelmä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2006R0336 FI 11.12.2008 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 336/2006, annettu

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (34) Antopäivä: 14.2.2013 Voimaantulopäivä: 1.3.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 43 :n 4 momentti, 46 :n 2 momentti,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alusturvallisuuden valvonnasta annettua

Lisätiedot

Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien

Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä Johtava asiantuntija Aleksi Uttula Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Käsiteltävät asiat HE 99/2014 Hallituksen

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

Merenkulkulaitos TIEDOTUSLEHTI NRO 11/ ERÄIDEN HENGENPELASTUSLAITTEIDEN MAARAAIKAISHUOLTO

Merenkulkulaitos TIEDOTUSLEHTI NRO 11/ ERÄIDEN HENGENPELASTUSLAITTEIDEN MAARAAIKAISHUOLTO Merenkulkulaitos TIEDOTUSLEHTI NRO 11/18.6.1999 ERÄIDEN HENGENPELASTUSLAITTEIDEN MAARAAIKAISHUOLTO Merenkulkulaitos on 16.6.1999 antanut päätöksen eräiden hengenpelastuslaitteiden määräaikaishuollosta.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2015 (OR. en) 8739/15 MAR 63 TRANS 160 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 11. toukokuuta

Lisätiedot

Vuokraveneiden katsastukset

Vuokraveneiden katsastukset Vuokraveneiden katsastukset Jari Pietilä Tarkastaja, merenkulku Eteläinen valvontayksikkö Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Mikä on vuokravene? Alle 24 m pitkä huvivene, jota vuokrataan miehitettynä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.6.2016 COM(2016) 369 final 2016/0170 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun direktiivin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0285 (NLE) 15528/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: MAR 175 ETS 29 MI 884 COMPET 624 EDUC 324 MARE 12 PECHE

Lisätiedot

Luotsattavat väylät ja luotsipaikat

Luotsattavat väylät ja luotsipaikat 1 (37) Antopäivä: 6.3.2018 Voimaantulopäivä: 15.3.2018 Säädösperusta: Luotsauslaki (940/2003) 21 :n 3 momentti Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen luotsattavista

Lisätiedot

Ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta

Ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta Ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta 05/06/2019 ESMA-70-156-869 FI Sisällysluettelo I. Soveltamisala... 3 II. Lainsäädäntöviittaukset ja lyhenteet... 3 III. Tarkoitus...

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0170 (COD) 9953/16 MAR 160 CODEC 846 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 7. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Painolastivesiyleissopimus - pääpiirteet ja voimaansaattaminen Suomessa

Painolastivesiyleissopimus - pääpiirteet ja voimaansaattaminen Suomessa Painolastivesiyleissopimus - pääpiirteet ja voimaansaattaminen Suomessa Lolan Eriksson Hallitusneuvos 25.2.2015 Yleissopimuksen tausta Torjutaan alusten painolastivesien ja sedimenttien mukana leviäviä

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

Vesikulkuneuvon rekisteröinti

Vesikulkuneuvon rekisteröinti 1 (5) Antopäivä: 23.8.2016 Voimaantulopäivä: 26.8.2016 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki vesikulkuneuvorekisteristä (424/2014): 8 :n 3 momentti, 11 :n 1 momentti, 12 :n 1 momentti, 13 :n 5 momentti,

Lisätiedot

non-solas matkustaja-alusten turvallisuuden kehitys vuosina Anssi Lehto

non-solas matkustaja-alusten turvallisuuden kehitys vuosina Anssi Lehto non-solas matkustaja-alusten turvallisuuden kehitys vuosina 2012-2014 Anssi Lehto Examensarbete för Sjökapten (YH)-examen Utbildningsprogrammet för sjöfart Åbo 2015 OPINNÄYTETYÖ Tekijä: Anssi Lehto Koulutusohjelma

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5306/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5306/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. helmikuuta 2010 (OR. en) 5306/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0189 (NLE) JAI 35 COPEN 7 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS keskinäisestä oikeusavusta

Lisätiedot

Alusten radiolaitteet

Alusten radiolaitteet Perustelumuistio 1(5) 20.11.2014 Alusten radiolaitteet Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys alusten radiolaitteista ja niihin liittyvistä järjestelyistä Vuoden 2010 alusta voimaan

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot