Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2014) 161 final 2014/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksiin liittyvästä Euroopan unionin puolesta kansainvälisen työkonferenssin 103. istunnossa esitettävästä kannasta FI FI

2 PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Tämän ehdotuksen tarkoituksena on vahvistaa unionin kanta merityötä koskevan yleissopimuksen (2006) ohjeistoon siltä osin kuin on kyse laivanvarustajan vastuusta a) kuolemaa tai henkilövahinkoja ja b) merenkulkijoiden hylkäämistä koskevissa korvausvaatimuksissa. Vuodelta 2006 peräisin olevan Kansainvälisen työjärjestön ILOn merityötä koskevan yleissopimuksen, jäljempänä merityösopimus tai yleissopimus, ohjeiston muutokset ovat kolmikantaisen erityiskomitean, jäljempänä komitea, ensimmäisen kokouksen esityslistalla. Merityösopimuksessa vahvistetaan vähimmäistason työ- ja asuinolosuhteet kaikille merenkulkijoille, jotka työskentelevät yleissopimuksen ratifioivien maiden lipun alla purjehtivilla aluksilla. 1 Komitean tarkastelemat muutokset koskevat yleissopimuksen ohjeistoa, joka liittyy yleissopimuksen artiklojen ja sääntöjen täytäntöönpanotapaan ja johon sisältyy sekä normeja että suosituksia Merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten tarkastelu ja mahdollinen hyväksyminen kolmikantaisen erityiskomitean ensimmäisessä kokouksessa huhtikuuta 2014 Komitealla on valtuudet tarkastella ehdotettuja muutoksia yleissopimuksen ohjeistoon yleissopimuksen artiklan XV mukaisesti. ILOn hallintoneuvosto perusti komitean 318. istunnossaan kesäkuussa Lokakuussa 2013 pidetyssä 319. istunnossaan se päätti kutsua komitean koolle ensimmäistä kertaa huhtikuuta 2014 Genevessä ja hyväksyi kokouksen esityslistan, johon sisältyi merityötä koskevan yleissopimuksen (2006) ohjeistoon ehdotettavien muutosten tarkastelu. Kansainvälisen työkonferenssin (merenkulkualaa käsittelevässä) 94. istunnossa jossa hyväksyttiin merityösopimus annettiin päätöslauselma 3, jonka seurantatoimena vuonna 2009 kokoontuneessa ILOn ja IMOn 4 yhteisessä vastuu- ja korvauskysymyksiä pohtivassa tilapäisessä asiantuntijatyöryhmässä 5 yksilöitiin kaksi seikkaa ohjeiston muuttamiseksi: laivanvarustajan vastuu korvausvaatimuksissa, jotka koskevat kuolemaa tai henkilövahinkoja ja merenkulkijoiden hylkäämistä Merityösopimus on jaettu kolmeen pääosaan: ensin tulevissa artikloissa esitetään laajemmat periaatteet ja velvoitteet. Artiklojen jälkeen tulevat säännöt ja ohjeisto, jotka liittyvät yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluviin merenkulkijoiden työ- ja asuinolosuhteisiin sekä tarkastuksiin ja täytäntöönpanoon. Säännöt on laadittu varsin yleisluonteisesti, ja niitä täydennetään tarkemmalla ohjeistolla. Ohjeistossa on kaksi osaa: A-osaan sisältyvät normit ja B-osaan suositukset. Yleissopimuksen ratifioivien maiden on annettava kansallista lainsäädäntöä tai toteutettava muita toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että säännöissä esitetyt periaatteet ja oikeudet pannaan täytäntöön ohjeiston A-osan normeissa esitetyllä tavalla (tai olennaisilta osiltaan vastaavalla tavalla). Päättäessään lakien tai muiden täytäntöönpanotoimenpiteiden yksityiskohdista ratifioivien maiden on otettava asianmukaisesti huomioon ohjeiston B-osassa esitettyjen suositusten noudattaminen. Kansainvälinen merenkulkujärjestö. ILO IMO WGPS/9/2009/10, Final report, Joint IMO/ILO Ad Hoc Expert Working Group on Liability and Compensation regarding Claims for Death, Personal Injury and Abandonment of Seafarers, Ninth Session. Resolution concerning the Joint IMO/ILO Ad Hoc Expert Working Group on Liability and Compensation regarding Claims for Death, Personal Injury and Abandonment of Seafarers, International Labour Conference, Provisional Record No. 3-1(Rev.), 94th Session (Maritime), Geneve, 2006, s. 3-1/16. Ks.: FI 2 FI

3 ILOn hallintoneuvoston vuonna 2010 perustama valmistelukomitea yksilöi nämä samat kaksi seikkaa kiireellistä tarkastelua vaativiksi komitean ensimmäisessä kokouksessa. Komitean laivanvarustajien ryhmä ja merenkulkijoiden ryhmä jättivät yhdessä kaksi ehdotusta merityösopimuksen ohjeiston muuttamiseksi lokakuussa 2013 merityösopimuksen artiklan XV 2 kappaleen mukaisesti. 6 Merityösopimuksen artiklan XV 3 kappaleessa määrätyn, merityösopimuksen ohjeiston muuttamista koskevan yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti ILOn pääjohtaja ilmoitti muutosehdotuksesta kaikille ILOn jäsenvaltioille ja kehotti niitä esittämään huomautuksensa tai ehdotuksensa lokakuussa Muutosehdotukset toimitettiin Euroopan unionille joulukuussa Komitean huhtikuussa 2014 pidettävässä kokouksessa on tarkoitus tarkastella näitä kahta muutosehdotusta. Jotta komitea voisi hyväksyä muutokset, kokouksessa on oltava edustettuna puolet merityösopimuksen ratifioineista jäsenvaltioista, ja ehdotus on hyväksyttävä vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä, johon kuuluu puolet niiden hallitusten, laivanvarustajien ja merenkulkijoiden äänistä, jotka ovat komiteassa edustettuina Merityösopimuksen ohjeiston muutosten mahdollinen hyväksyminen kansainvälisen työkonferenssin 103. istunnossa 28. toukokuuta 12. kesäkuuta 2014 ja voimaantulo Kun komitea on hyväksynyt muutokset merityösopimuksen ohjeistoon, ne on hyväksyttävä kansainvälisessä työkonferenssissa kahden kolmasosan enemmistöllä läsnä olevien valtuutettujen antamista äänistä, ja ne toimitetaan tarkasteltavaksi ILOn jäsenvaltioille, jotka ovat ratifioineet merityösopimuksen. Oletuksena on, että kansainvälisen työkonferenssin 103. istunnolle, joka järjestetään 28. toukokuuta 12. kesäkuuta 2014, annetaan valtuudet tätä tehtävää varten. Tämän menettelyn mukaisesti hyväksytyt muutokset tulevat voimaan yleensä kahden vuoden kuluessa, ellei merkittävä osuus ratifioineista jäsenistä 9 ole ilmoittanut virallisesti olevansa tyytymättömiä näihin muutoksiin Merityösopimuksen ohjeistoon ehdotetut muutokset, joita käsitellään ILOn istunnoissa vuonna 2014 Merityösopimuksen ohjeiston muutosehdotukset, joita käsitellään ILOn vuoden 2014 istunnoissa, koskevat merityösopimuksen ohjeiston normeja (A-osa) ja suosituksia (B-osa). Ne liittyvät luvun 2 Työsuhteen ehdot sääntöön 2.5 Kotimatka sekä luvun 4 Terveydensuojelu, sairaanhoito, merimiespalvelut ja sosiaaliturva sääntöön 4.2 Laivanvarustajan vastuu normes/documents/genericdocument/wcms_ pdf, ks. suositetun päätöksen liite. normes/documents/genericdocument/wcms_ pdf. Komitean kokoukseen osallistumista koskevassa kutsussa viitattiin verkkosivulle joka päivitettiin marraskuussa prosenttia yleissopimuksen ratifioineista jäsenvaltioista, jotka edustavat vähintään 40:tä prosenttia yleissopimuksen ratifioineiden jäsenvaltioiden alusten bruttovetoisuudesta. normes/documents/genericdocument/wcms_ pdf. FI 3 FI

4 Sääntöön 2.5 Kotimatka (ks. liite) liittyvä muutos koskee merenkulkijoiden hylkäämistä. Hylkääminen tapahtuu, jos laivanvarustaja ei kata merenkulkijan kotimatkan kustannuksia tai jättää merenkulkijan ilman tarvittavaa ylläpitoa ja tukea taikka muutoin yksipuolisesti katkaisee siteensä merenkulkijaan, mukaan luettuna työsopimukseen perustuvan palkan jättäminen maksamatta vähintään kahden kuukauden ajaksi. Ehdotetuilla muutoksilla asetetaan vaatimuksia, jotka koskevat nopeaa ja tehokasta rahavakuusjärjestelmää, jolla voidaan auttaa jäsenvaltion lipun alla purjehtivalla aluksella työsuhteessa olevia tai muutoin toimivia tai työskenteleviä merenkulkijoita hylkäämistapauksessa. Järjestelmästä katetaan palkkasaatavat ja muut etuudet enintään neljän kuukauden ajalta, kotimatkan kustannukset, riittävä ylläpito, mukaan luettuna ruoka, vaatetus, majoitus, tarvittava sairaanhoito ja muut kohtuulliset kustannukset ja maksut, jotka aiheutuvat hylkäämisestä. Ehdotuksen mukaisesti kunkin jäsenvaltion on vaadittava lisäksi, että sen lipun alla purjehtivat alukset toimittavat rahavakuudesta näyttöä vakuuden tarjoajan myöntämin asiakirjoin. Ehdotetuissa suosituksissa käsitellään välittömän avun antamista tapauksissa, joissa merenkulkijan pyynnön tiettyjen seikkojen pätevyyden tarkistamiseen tarvitaan aikaa, ja rahavakuutta koskevan näytön yksityiskohtia. Sääntöä 4.2 Laivanvarustajan vastuu koskevassa ehdotuksessa (ks. liite) käsitellään korvausta siinä tapauksessa, että merenkulkija kuolee tai joutuu pitkäaikaisesti työkyvyttömäksi työtapaturman, sairauden tai työhön liittyvän vaaran johdosta. Siinä vahvistetaan korvauksen tarjoavan rahavakuusjärjestelmän vähimmäisvaatimukset sopimusperusteisten vaatimusten osalta. Tällaisia ovat vaatimukset, jotka liittyvät sairauteen, tapaturmaan tai kuolemantapaukseen sinä aikana, kun merenkulkija työskentelee merenkulkijoiden työsopimuksen mukaisesti, tai jotka johtuvat työskentelystä tällaisen sopimuksen mukaisesti. Käyttöön on otettava toimivat järjestelyt sopimusperusteisten korvausvaatimusten nopeaa ja oikeudenmukaista vastaanottoa, käsittelyä ja puolueetonta ratkaisua varten. Maksut eivät saa viivästyä, vastaanottajaa ei saa painostaa hyväksymään sopimusperusteista summaa pienempää summaa ja on suoritettava ennakkomaksu, jos lopullista korvausta on vaikea arvioida. Korvausjärjestely ei vaikuta muihin laillisiin oikeuksiin, mutta sen perusteella saadut etuudet vähennetään vahingonkorvauksista. Ehdotuksen mukaisesti kunkin jäsenvaltion on vaadittava lisäksi, että sen lipun alla purjehtivat alukset toimittavat rahavakuudesta asiakirjanäyttöä tai että laivanvarustaja ilmoittaa lippuvaltiolle ja merenkulkijoille, jos vakuus on peruutettu. Ehdotetuissa suosituksissa käsitellään tarkemmin rahoitusvakuutta koskevaa näyttöä, ja niissä esitetään mallilomakkeet sopimusperusteisten vaatimusten vastaanottamista ja maksamista varten Unionin lainsäädäntö niiden merityösopimuksen ohjeistoon ehdotettujen muutosten alalla, joita käsitellään ILOn istunnoissa vuonna 2014 Merityösopimuksen ohjeistoon ehdotetut muutokset kuuluvat suureksi osaksi perussopimuksilla unionille myönnetyn toimivallan piiriin. Monissa muutosten osissa käsitellään lisäksi unionin lainsäädännön aloja, joilla EU:n tasoinen sääntely on jo edistyneellä tasolla. Lisäksi 7. kesäkuuta 2007 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2007/431/EY valtuutettiin jäsenvaltiot ratifioimaan merityösopimus unionin etujen mukaisesti. Merityösopimukseen ehdotetuissa muutoksissa keskitytään aiheisiin, joita käsitellään Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) merityötä koskevasta yleissopimuksesta tekemän sopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 1999/63/EY FI 4 FI

5 muuttamisesta annetussa direktiivissä 2009/13/EY. Direktiivillä sisällytetään merityösopimuksen asianomaiset määräykset EU:n lainsäädäntöön vahvistamalla vähimmäisvaatimukset asianomaisilla aloilla sektorin Euroopan tason työmarkkinaosapuolten välisen sopimuksen perusteella perussopimuksen sosiaalipolitiikkaa koskevien määräysten 11 nojalla. Merenkulkijoiden hylkäämistä ei sellaisenaan käsitellä direktiivissä 2009/13/EY, mutta se kuuluu sen normiin A2.5, jonka mukaan Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen lipun alla purjehtivilla aluksilla olevilla merenkulkijoilla on oikeus kotimatkaan [...] jos merenkulkija ei enää pysty suoriutumaan työsopimuksensa mukaisista tehtävistään tai hänen ei vallitsevista olosuhteista johtuen voida odottaa suoriutuvan niistä. Samalla tavalla normissa A4.2 määrätään laivanvarustajan vastuusta seuraavasti: Kunkin jäsenvaltion on hyväksyttävä lakeja ja määräyksiä, joissa edellytetään, että sen lipun alla purjehtivien aluksien laivanvarustajat vastaavat kaikkien aluksilla työskentelevien merenkulkijoiden terveydensuojelusta ja sairaanhoidosta seuraavien vähimmäisvaatimusten mukaisesti: [...] laivanvarustajan on huolehdittava korvauksen maksamisesta siinä tapauksessa, että merenkulkija kuolee tai tulee pitkäaikaisesti työkyvyttömäksi työtapaturman, sairauden tai työhön liittyvän vaaran johdosta, siten kuin ne on kansallisessa laissa, merenkulkijan työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa määritelty. Molemmissa tapauksissa merityösopimuksen muutoksilla otettaisiin käyttöön erityisvaatimuksia rahavakuusjärjestelmistä ja asiakirjanäytön esittämisestä näillä aloilla. On myös huomattava, että Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) merityötä koskevasta yleissopimuksesta tekemän sopimuksen, joka pantiin täytäntöön direktiivillä 2009/13/EY, loppumääräyksissä todetaan, että sopimuksen täytäntöönpanoa on tarkistettava, jos merityötä koskevan yleissopimuksen määräyksiin tehdään muutoksia ja jos jompikumpi sopimuksen osapuolista niin vaatii. Merityösopimukseen ehdotettujen muutosten täytäntöönpano liittyy liikenteen alaan 12 : satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annettu direktiivi 2009/16/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 12. elokuuta 2013 annetulla direktiivillä 2013/38/EU, jotta merityösopimus lisättäisiin samaan ryhmään muiden yleissopimusten (esim. SOLAS 13, MARPOL 14 ja STCW 15 ) kanssa, ja lippuvaltion velvollisuuksista 20. marraskuuta 2013 annettu direktiivi 2013/54/EU, jolla pannaan täytäntöön direktiivin 2009/13/EY liite. Direktiiviä 2009/16/EY sovelletaan kaikkiin EU:n satamissa käyviin aluksiin merenkulkijoiden kansalaisuudesta riippumatta, ja direktiivillä 2013/54/EU pyritään varmistamaan, että EU:n jäsenvaltiot täyttävät velvollisuutensa lippuvaltioina direktiivin 2009/13/EY ja sen liitteen osalta, ja sitä sovelletaan kaikkiin merenkulkijoihin EU-maiden lippujen alla purjehtivilla aluksilla. Muutosehdotuksiin sisältyvät asiakirjanäyttöä koskevat säännökset katetaan erityisesti direktiivillä 2009/16/EY, sellaisena kuin se on muutettuna. Ehdotetut muutokset liittyvät myös sosiaalipolitiikan alaan 16, jolla vähimmäisvaatimuksia asetetaan erityisesti työterveyden ja -turvallisuuden alalla SEUT-sopimuksen 153 ja 155 artikla. SEUT-sopimuksen 100 artikla. Kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä. Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä. Kansainvälinen yleissopimus merenkulkijoiden koulutuksesta, pätevyyskirjoista ja vahdinpidosta. SEUT-sopimuksen 153 ja 155 artikla. FI 5 FI

6 toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä annetulla direktiivillä 89/391/ETY. Suunnitellut muutokset liittyvät myös sosiaaliturvan yhteensovittamiseen, jota käsitellään asetuksessa (EY) N:o 883/2004 ja täytäntöönpanoasetuksessa (EY) N:o 987/2009 EU:n kansalaisten osalta ja asetuksessa (EU) N:o 1231/ EU:ssa laillisesti asuvien kolmansien maiden kansalaisten, heidän perheenjäsentensä ja edunsaajiensa osalta valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa. Nämä asetukset annettiin työntekijöiden vapaan liikkuvuuden ja maahanmuuton aloilla. 18 Ehdotetut muutokset saattavat liittyä EU:n lainsäädäntöön yksityisoikeudellisen yhteistyön alalla, etenkin tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annettuun asetukseen (EU) N:o 1215/ KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET Ei sovelleta. 3. EHDOTUKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ Kansainvälisen työkonferenssin 103. istunnolle annetaan todennäköisesti valtuudet hyväksyä kyseiset muutosehdotukset merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeistoon. Merityösopimuksen artiklan XV mukaisesti tällaiset muutokset tulevat voimaan kaikkien sellaisten sopimuspuolten osalta, jotka eivät ole virallisesti ilmoittaneet tyytymättömyyttään kahden vuoden 20 kuluessa, kuuden kuukauden kuluttua tämän määräajan päättymisestä, ellei yli 40 prosenttia sopimuspuolista, jotka samalla edustavat vähintään 40:tä prosenttia sopimuspuolten alusten bruttovetoisuudesta, ole ilmoittanut virallisesti olevansa tyytymättömiä kansainvälisen työkonferenssin hyväksymiin muutoksiin. Tästä seuraa, että merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeistoon suunnitellut muutokset muodostavat kansainvälisellä sopimuksella perustetun elimen säädöksen, jolla on oikeusvaikutuksia. Ainoastaan valtiot ovat ILOn jäseniä ja voivat äänestää merityösopimuksen ohjeistoon tehtävien muutosten hyväksymisestä kansainvälisessä työkonferenssissa, johon unioni kutsutaan osallistumaan tarkkailijana. Edellä esitetty huomioon ottaen SEUT-sopimuksen 218 artiklan 9 kohdan mukaisesti on tarpeen, että neuvosto hyväksyy päätöksen, jolla vahvistetaan unionin puolesta esitettävä kanta ja valtuutetaan samalla jäsenvaltiot toimimaan yhdessä unionin etujen mukaisesti. Ehdotetaan, että merityösopimuksen ohjeistoon ehdotettujen muutosten hyväksymistä tuetaan. Tässä vaiheessa komiteassa olevien laivanvarustajien ryhmän ja merenkulkijoiden ryhmän yhdessä jättämän ehdotuksen perusteella vaikuttaa siltä, että ehdotetuilla muutoksilla tavoiteltujen yleisten periaatteiden ja unionin lainsäädännön välillä ei ole ristiriitaa ja ehdotetut muutokset ja unionin säännöstö ovat yhteensopivia. Erityisesti merityösopimuksen ohjeistoon ehdotettujen muutosten ja sosiaalipolitiikan alan unionin säännöstön vähimmäisvaatimusten välillä ei ole lähestymistavan osalta epäjohdonmukaisuuksia. Tämä Tai asetus (EY) N:o 859/2003 Tanskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan tapauksessa. SEUT-sopimuksen 48 artikla ja 79 artiklan 2 kohdan b alakohta. SEUT-sopimuksen 67 artiklan 4 kohta ja 81 artiklan 2 kohdan a, c ja e alakohta. Tai muu konferenssin asettama määräaika, sen jälkeen kun ILOn pääjohtaja on ilmoittanut muutoksista yleissopimuksen ratifioineille jäsenvaltioille. FI 6 FI

7 tarkoittaa sitä, että unionin toimenpiteet voivat olla tiukempia kuin ILOn vaatimukset ja päinvastoin 21, koska ILOn peruskirjan 19 artiklan 8 kohdasta seuraa, että ILOn yleissopimukset, kuten merityösopimus, sisältävät vähimmäisvaatimukset. Epäjohdonmukaisuuksia ei ole myöskään merityösopimuksen ohjeistoon ehdotettujen muutosten ja sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevan unionin säännöstön tai liikenteen alalla annettujen asetusten välillä. Aiempien kokemusten perusteella voidaan odottaa, että laivanvarustajien ja merenkulkijoiden ryhmissä sovitun merityösopimuksen ohjeistoon ehdotettujen muutosten luonnostekstin ja kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän tekstin välillä ei ole merkittäviä muutoksia. Jotta jäsenvaltiot voivat toimia ILOn elimissä yhdessä tehokkaalla ja vaikuttavalla tavalla unionin etujen mukaisesti, on kuitenkin tarpeen säätää, että jäsenvaltiot voivat hyväksyä ohjeiston muutoksia koskevan tekstin, jossa ei ole olennaisia muutoksia verrattuna laivanvarustajien ja merenkulkijoiden ryhmien sopimaan tekstiin. 21 Tuomioistuimen lausunto 2/91, 18 kohta. FI 7 FI

8 2014/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksiin liittyvästä Euroopan unionin puolesta kansainvälisen työkonferenssin 103. istunnossa esitettävästä kannasta EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 153 artiklan ja 218 artiklan 9 kohdan, ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen sekä katsoo seuraavaa: (1) Merityötä koskevassa Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2006 yleissopimuksessa, jäljempänä yleissopimus, vahvistetaan vähimmäistason työ- ja asuinolosuhteet kaikille merenkulkijoille, jotka työskentelevät yleissopimuksen ratifioivien maiden lipun alalla purjehtivilla aluksilla. (2) Yleissopimuksen ohjeiston muutosehdotukset ovat asialistalla yleissopimuksen mukaisesti perustetun kolmikantaisen erityiskomitean, jäljempänä komitea, 7 11 päivänä huhtikuuta 2014 järjestettävässä ensimmäisessä kokouksessa, jossa niitä tarkastellaan ja ne mahdollisesti hyväksytään. Hyväksytyt muutokset esitetään hyväksyttäviksi kansainvälisen työkonferenssin 103. istunnossa 28 päivän toukokuuta ja 12 päivän kesäkuuta 2014 välillä. (3) Ehdotetut muutokset koskevat laivanvarustajien vastuuta kuolemaa tai henkilövahinkoja ja merenkulkijoiden hylkäämistä koskevissa korvausvaatimuksissa. Laivanvarustajien ja merenkulkijoiden ryhmät toimittivat ehdotukset, jäljempänä muutosehdotukset, yhteisesti komitealle lokakuussa 2013 yleissopimuksen artiklan XV 2 kappaleen mukaisesti. (4) Yleissopimuksen säännöt ja muutosehdotukset kuuluvat suureksi osaksi perussopimuksilla unionille myönnetyn toimivallan piiriin. Lisäksi muutosehdotukset vaikuttavat unionin nykyiseen säännöstöön sosiaalipolitiikan 1, liikennepolitiikan ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen 2 alalla. Yleissopimuksen useimmat määräykset kuuluvat Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) merityötä koskevasta yleissopimuksesta, 2006, tekemän sopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 1999/63/EY muuttamisesta annetun direktiivin 2009/13/EY soveltamisalaan. Lisäksi yleissopimuksen täytäntöönpano unionissa on varmistettu satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetulla direktiivillä 2009/16/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 12 päivänä elokuuta 2013 annetulla 1 2 Mukaan luettuna työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva puitedirektiivi 89/391/ETY. Mukaan luettuna asetus (EY) N:o 883/2004 ja täytäntöönpanoasetus (EY) N:o 987/2009 EU:n kansalaisten osalta, asetus (EU) N:o 1231/2010 tai asetus (EY) N:o 859/2003 EU:ssa laillisesti asuvien ja valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa olevien kolmansien maiden kansalaisten sekä heidän perheenjäsentensä ja edunsaajiensa osalta. FI 8 FI

9 direktiivillä 2013/38/EU, ja tietyistä lippuvaltion velvollisuuksista 20 päivänä marraskuuta 2013 annetulla direktiivillä 2013/54/EU, jolla pannaan 16 päivänä helmikuuta 2009 annetun direktiivin 2009/13/EY liite täytäntöön. (5) Yleissopimuksen artiklan XV mukaisesti kansainvälisen työkonferenssin hyväksymät ohjeiston muutokset tulevat voimaan kaikkien sellaisten sopimuspuolten osalta, jotka eivät ole virallisesti ilmoittaneet tyytymättömyyttään yleensä kahden vuoden kuluessa, kuuden kuukauden kuluttua tämän määräajan päättymisestä, ellei yli 40 prosenttia sopimuspuolista, jotka samalla edustavat vähintään 40:tä prosenttia sopimuspuolten alusten bruttovetoisuudesta, ole ilmoittanut virallisesti olevansa tyytymättömiä näihin muutoksiin. Tästä seuraa, että merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeistoon suunnitellut muutokset muodostavat kansainvälisellä sopimuksella perustetun elimen säädöksen, jolla on oikeusvaikutuksia. (6) Edellä esitetty huomioon ottaen SEUT-sopimuksen 218 artiklan 9 kohdan mukaisesti on tarpeen, että neuvosto hyväksyy päätöksen, jolla vahvistetaan unionin puolesta esitettävä kanta ja valtuutetaan samalla jäsenvaltiot toimimaan yhdessä unionin, joka ei ole ILOn jäsen 3, etujen mukaisesti. (7) Kun otetaan huomioon, että muutosehdotukset eivät ole vielä tässä vaiheessa saaneet kaikkien sidosryhmien hyväksyntää ja että niihin saatetaan tehdä vielä joitakin muutoksia ennen kuin ne hyväksytään kansainvälisessä työkonferenssissa, on tarpeen säätää, että jäsenvaltiot toimien yhdessä unionin etujen mukaisesti voivat hyväksyä muutostekstin, jossa ei ole olennaisia muutoksia verrattuna laivanvarustajien ja merenkulkijoiden ryhmien sopimaan tekstiin, ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 1 artikla 1. Unionin kantana kansainvälisen työkonferenssin 103. istunnossa on tukea yleissopimuksen ohjeistoon ehdotettujen muutosten hyväksymistä, sellaisena kuin laivanvarustajien ja merenkulkijoiden ryhmät ovat yhdessä niitä esittäneet komiteassa, jäljempänä muutosehdotukset. Muutosehdotusten teksti on tämän päätöksen liitteenä. 2. Jäsenvaltioiden toimien yhdessä unionin etujen mukaisesti on omaksuttava 1 kohdassa esitetty unionin kanta hyväksyessään muutoksia yleissopimuksen ohjeistoon kansainvälisen työkonferenssin 103. istunnossa. 3. Jäsenvaltiot toimien yhdessä unionin etujen mukaisesti voivat hyväksyä muita kuin olennaisia muutoksia tähän kantaan ILOn elimissä ilman neuvoston uutta päätöstä. 2 artikla Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille. 3 Tuomioistuimen lausunto 2/91, , Kok., 1993-I, s. 1061, 26 kohta. FI 9 FI

10 Tehty Brysselissä Neuvoston puolesta Puheenjohtaja FI 10 FI

LIITE. asiakirjaan. Neuvoston päätös

LIITE. asiakirjaan. Neuvoston päätös EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.3.2014 COM(2014) 161 final ANNEX 1 LIITE Merityötä koskevan yleissopimuksen (2006) ohjeistoon ehdotetut muutokset, jotka ILOn jäsenvaltiot ja yleissopimuksen artiklalla XIII

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

U 49/2017 vp. Helsingissä 7 päivänä syyskuuta Työministeri Jari Lindström. Vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner

U 49/2017 vp. Helsingissä 7 päivänä syyskuuta Työministeri Jari Lindström. Vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.11.2012 COM(2012) 677 final 2012/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan unionin edun vuoksi, työturvallisuutta kemikaaleja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0285 (NLE) 15528/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: MAR 175 ETS 29 MI 884 COMPET 624 EDUC 324 MARE 12 PECHE

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2017 COM(2017) 166 final 2017/0077 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavasta kannasta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemista koskevan

Lisätiedot

14790/12 kp/rr/kv 1 DG E 2 A

14790/12 kp/rr/kv 1 DG E 2 A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 16. lokakuuta 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 SELVITYS Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.2016 COM(2016) 89 final 2016/0053 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta vaarallisten aineiden kuljetusta käsittelevän OTIFasiantuntijakomitean 54. kokouksessa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2015 COM(2015) 146 final 2015/0071 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriympäristön suojelukomitean 68. istunnossa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 27.5.2008 KOM(2008) 320 lopullinen 2008/0107 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan yhteisön edun vuoksi, kalastusalan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta tarkistetun julkisia hankintoja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final 2016/0155 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

6426/15 tih/msu/vl 1 DG B 3A

6426/15 tih/msu/vl 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0258 (NLE) 2014/0259 (NLE) 6426/15 SOC 91 EMPL 43 MIGR 11 JAI 103 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2017 COM(2017) 382 final 2017/0160 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kanta väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavalla itäisen ja eteläisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisesti tuettuja vientiluottoja koskevan OECD:n järjestelyn osallistujien työryhmässä esitettävästä markkinaviitearvoihin

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2015 COM(2015) 483 final 2015/0234 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta siltä osin kuin on

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.7.2017 COM(2017) 396 final 2017/0172 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen CARIFORUM

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Ukrainan liittymiseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriympäristön suojelukomitean 66. istunnossa Euroopan unionin puolesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) 9694/01 DCL 1 CATS 20 COPEN 25 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: Päivämäärä: 7. kesäkuuta 2001 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0102 (NLE) 8791/15 COEST 137 WTO 108 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) allekirjoittamisesta Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0008 (NLE) 9666/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENV 544 COMER 73 MI 452 ONU 72 SAN 221 IND 138 NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2014 COM(2014) 267 final 2014/0139 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavasta kannasta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemista koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 215 final 2017/0092 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS seitivarojen säilyttämisestä ja hallinnoinnista keskisellä Beringinmerellä tehdyn yleissopimuksen osapuolten

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 465 final 2015/0222 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta FI FI 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0383 (NLE) 5530/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AGRI 31 AGRILEG 16 COMER 9 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. joulukuuta 2013 (OR. en) 18165/13 Toimielinten välinen asia: 2013/0448 (NLE) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 20. joulukuuta 2013 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 14.4.2014 JOIN(2014) 16 final 2014/0127 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Libyan tilanteen johdosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.4.2014 COM(2014) 239 final 2014/0131 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kansainvälisen työkonferenssin 103. istunnossa Euroopan unionin puolesta noudatettavasta kannasta suositukseen,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0300 (NLE) 14567/17 EHDOTUS Lähettäjä: EF 288 ECOFIN 965 SURE 52 SERVICES 37 CH 44 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.6.2017 COM(2017) 296 final 2017/0126 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä vuoden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2016 COM(2016) 412 final 2016/0191 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta WTO:n poikkeuslupaa

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.9.2014 COM(2014) 539 final 2014/0249 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta unionin vastustuksen perumiseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. heinäkuuta 2014 (OR. en) PUBLIC 11747/14 LIMITE JUR 413 POLGEN 113 OIKEUDELLISEN YKSIKÖN LAUSUNTO 1 Asia: Määräenemmistöpäätöksiä koskevat uudet säännöt

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.6.2013 COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Grönlannin ottamiseksi mukaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot