AS Automaatio 2 (5 op)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AS Automaatio 2 (5 op)"

Transkriptio

1 AS C-ohjelmoinnin peruskurssi (6 op) Vastuuopettaja: Raimo Nikkilä Työmäärä toteutustavoittain: (2 + 2) Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ISO/IEC 9899:1990 C-ohjelmointikielen perusteet ja osaa itsenäisesti toteuttaa lyhyitä ohjelmia C-ohjelmointikielellä UNIX-ympäristössä. Sisältö: Korkean tason ohjelmointikielten peruskäsitteet, suoritusmalli ja toteutustekniikoita. C- ohjelmointikielen perusteet. Harjoitustöissä tehdään ohjelmia C-kielellä. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Harjoitustyöt ja tentti. Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin. Korvaavuudet: AS-0.101/AS Esitiedot: Perustiedot ohjelmoinnista (T tai T ). Lisätietoja: Harjoitustehtävät englanniksi. AS Automaatio- ja systeemitekniikka toimialana (1 op) Vastuuopettaja: Kari Koskinen Opetusperiodi: II Työmäärä toteutustavoittain: Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys sekä automaatio- ja systeemitekniikan merkityksestä eri toimialoilla että alan diplomi-insinöörien tyypillisimmistä työtehtävistä. Sisältö: Kurssilla esitellään ensimäisen vuoden opiskelijoille automaatio- ja systeemitekniikkaa työelämän näkökulmasta. Yksityisen ja julkisen sektorin toimialat, joilla automaatio- ja systeemitekniikan merkitys on keskeinen tai huomattava. Erilaiset työtehtävät ja toimenkuvat alan DI-tutkinnon suorittaneille. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssiin kuuluu viisi luentoa, ekskursio ja tuutoritapaaminen. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, ekskursioon sekä tuutorointiin. Korvaavuudet: AS Opetuskieli: suomi AS Automaatio 1 (5 op) Vastuuopettaja: Mika Strömman, Panu Harmo Opetusperiodi: I-II Työmäärä toteutustavoittain: (luennot, harjoitukset, harjoitustyöt) Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee erilaisten sovellusalueiden automaatioratkaisujen erot, ymmärtävää automaatiojärjestelmien rakenteet ja tärkeimmät toiminnot. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa automaatioprojektin sekä käyttää mikrokontrollereita pienessä automaatiosovelluksessa. Sisältö: Automaation erilaiset sovellusalueet. Automaatiojärjestelmien toiminnot ja rakenne. Anturit ja tiedonsiirto. Automaatio-ohjelmointi. Mikrokontrollerit. Suunnittelu ja projektointi. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Luentoja, harjoitustöitä, yritysvierailuja, välikokeita, tentti. Kurssi suoritetaan harjoituksilla, harjoitustöillä ja ekskursioraporteilla sekä välikokeilla / luentotehtävillä tai tentillä. Kurssin suorittaminen välikokeilla / luentotehtävillä vaatii aktiivista osallistumista luennoilla. Oppimateriaali: Ilmoitetaan Nopassa. Arvosteluasteikko: Kurssiarvosana (1-5) määräytyy välikokeiden tai tentin ja harjoitustöiden ja ekskursioraportin perusteella. AS Automaatio 2 (5 op) 1

2 Vastuuopettaja: Mika Strömman, Panu Harmo Opetusperiodi: III-IV Työmäärä toteutustavoittain: (luennot, harjoitustyöt, projektit) Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee ja ymmärtää kappaletavaratuotannon automaatiossa käytettävää teknologiaa, kuten anturointia, tuotantokoneita sekä koneiden ja tuotantosolujen tai -linjojen ohjausjärjestelmiä. Opiskelija hallitsee XML-kuvauskielen perusteet ja tietää kuinka XML:ää käytetään automaatiossa. Opiskelija on saanut varmuutta ja kokemusta erilaisten automaatioratkaisujen soveltamisessa. Opiskelija ymmärtää prosessi- ja rakennusautomaation sovellusalueet ja erityspiirteet. Sisältö: Kappaletavara-automaatio. Konenäkö- ja RFID:n soveltaminen kappaletavaratuotannossa. Koneiden ja tuotantosolujen ohjausjärjestelmät. Varastointi- ja kuljetusjärjestelmät. XMLkuvauskielen käyttö automaatiossa. Prosessi- ja rakennusautomaation sovellusalueet ja tekniset ratkaisut. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Luentoja, harjoitustöitä, yritysvierailuja, välikokeita, tentti. Kurssi suoritetaan tekemällä harjoituksia, harjoitustöitä ja kirjoittamalla vierailuraportteja sekä välikokeilla/luentotehtävillä tai tentillä. Suoritustapa välikokeilla/ luentotehtävillä vaatii aktiivista osallistumista luentoihin. Oppimateriaali: Ilmoitetaan Noppa-portaalissa. Korvaavuudet: Kurssit AS , AS ja T yhdessä korvaavat kurssit AS ja AS Osakorvaavuudet ovat mahdollisia erikseen määritellyllä tavalla. Esitiedot: AS tai vastaavat tiedot. Arvosteluasteikko: Kurssiarvosana (1-5) määräytyy välikokeiden tai tentin ja harjoitustöiden ja ekskursioraportin perusteella. AS Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: TkT Teppo Pirttioja Työmäärä toteutustavoittain: Yhden työn (0,5op) työmäärä on 3,5 h (esikuulustelu + laboratoriotyö) + 8 h (itsenäinen työ). Kurssissa on suoritettava vähintään 4, maksimissaan 12 työtä. Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija tuntee automaatio- ja säätösuunnittelun eri vaiheet niin laitteiston kuin teoreettiseen käsittelyyn osalta. Kurssin päätyttyä opiskelijalla on kokemusta em. vaiheiden monipuolisesta toteutuksesta käytännössä, useiden erilaisten sovellusten yhteydessä. Sisältö: Kurssin perusaineksen muodostavat teollisuusautomaation peruskomponenttien toiminnan ja käytön opiskelu. Kurssilla tutustunaa tämän alan eri aihepiireihin todellisia prosesseja tai koneita ohjaten sekä tietokonesimulointeja hyödyntäen. Aiheita ovat mm. digitaaliset ohjausalgoritmit, fuzzy-säätö, optimiohjaus, säätöpiirien viritys, stabiiliustarkastelu, identifiointi, konenäkö ja odometria. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Laboratoriotyöt, työkohtaiset esiselostustehtävät ja esikuulustelut. Kaksi laboratoriotyötä/op assistentin ohjauksessa (väh. 4 työtä). Työt suoritetaan kolmen hengen ryhmissä. Oppimateriaali: Työohjeet, esitehtävät. Korvaavuudet: Kurssi korvaa opintojakson AS ja kurssin AS Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt. Esitiedot: Perustiedot automaatio- ja säätötekniikasta, Matlab-osaamisesta on apua. Arvosteluasteikko: Laboratoriotyöt, esiselostustehtävät ja esikuulustelut on suoritettava hyväksytysti (arvosan hyväksytty/hylätty). Lisätietoja: Kurssin opetus perustuu laboratorioassistenttien antamaan lähiopetukseen sekä varta vasten koottuun materiaaliin. Koska materiaali on pääosin suomenkielistä, on opetuskieli suomi, mutta ohjausta voidaan antaa myös tarvittaessa englanniksi. 2

3 AS Automaatio- ja systeemitekniikan seminaari (3 op) Vastuuopettaja: Arto Visala, Kari Koskinen, Jussi Suomela, Kai Zenger, III - IV Työmäärä toteutustavoittain: Osaamistavoitteet: Seminaariesitelmän pitäessään opiskelija oppii tiivistämään olennaisen ja esittämään sen kuulijoille havainnollisesti. Lisäksi hän saa kriittistä palautetta työstään. Sisältö: Ylemmän perustutkinnon seminaari on pakollinen automaatio- ja systeemitekniikan pääaineen syventävissä moduuleissa. Opiskelija valmistelee ja pitää seminaarissa esitelmän diplomityönsä teoria- ja menetelmäosuudesta sekä pitää varsinaisen diplomityöesitelmän seminaarin yhteydessä. Vaihtoehtoisesti, jos diplomityö ei ole vielä alkanut, opiskelija voi valmistella ja pitää seminaariesitelmän häntä itseään kiinnostavasta ja vastuuprofessorin hyväksymästä automaatio- ja systeemitekniikkaan liittyvästä aiheesta. Lukuvuodesta alkaen kaikki laitoksen diplomityöesitelmät pidetään seminaarin yhteydessä. Seminaaritilaisuudet ovat kaikille avoimia ja niistä tiedotetaan aktiivisesti. Korvaavuudet: Korvaa kurssit AS , AS ja AS Esitiedot: Pääosin suoritetut ylemmän perustutkinnon opinnot. Lisätietoja: Opintojakson www-sivut. Seminaarin pääkielenä on suomi. Esityksen voi pitää myös ruotsiksi tai englanniksi. AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt V (2-9 op) Vastuuopettaja: Mika Strömman, Jorma Selkäinaho, Kai Zenger, Heikki Hyyti, III - IV Työmäärä toteutustavoittain: Osaamistavoitteet: Kurssin suorittuaan opiskelija on tutustunut ja toteuttanut yhden automaatioalaan liittyvän pienimuotoisen sovelluksen. Hän on tutustunut projektimuotoiseen työskentelyyn, ryhmätyöhön ja raportointiin. Sisältö: Ylemmässä perustutkinnossa automaatio- ja systeemitekniikan pääaineen syventäviin moduuleihin olennaisena osana kuuluvia pienimuotoisia learning by doing -projekteja. Aiheet liittyvät meneillään oleviin laitoksen tutkimusprojekteihin tai opetuksen kehittämiseen, Tutkijat toimivat töiden ohjaajina. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Työt tehdään valitusta aiheesta kahden tai useamman opiskelijan ryhmissä ennalta sovitun työnjaon ja aikataulun mukaan projektityöskentelyn periaatteiden mukaisesti. Projektin etenemisestä raportoidaan muille osallistujille sekä puolimatkassa että projektin valmistuttua. Korvaavuudet: Korvaa kurssit AS , AS , AS Esitiedot: Perustiedot automaatio-, systeemi- ja tietotekniikasta. Pääosin suoritetut ylemmän perustutkinnon opinnot. Lisätietoja: Työ on mahdollista tehdä ja raportoida suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. AS C++ -ohjelmointi (4 op) Vastuuopettaja: Raimo Nikkilä Työmäärä toteutustavoittain: (2 + 2) Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee pääpiirteiltään ISO/IEC 14882:2003 C++ -ohjelmointikielen ja osaa itsenäisesti sekä ryhmässä toteuttaa ohjelmia C++-ohjelmointikielellä. Sisältö: Korkean tason ohjelmointikielten peruskäsitteet, suoritusmalli ja toteutustekniikoita. Ohjelmoinnin apuna käytettävät työkalut, ohjelmointi ryhmätyönä. Harjoitustöissä tehdään ohjelmia C ++ -kielellä Unix -ympäristössä. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Harjoitustyöt. Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin. Korvaavuudet: AS

4 Esitiedot: AS tai T , T Lisätietoja: Harjoitustehtävät englanniksi. AS Automaation tietotekniset järjestelmät (5 op) Vastuuopettaja: Pekka Aarnio Työmäärä toteutustavoittain: (2 + 2) Osaamistavoitteet: Kurssin yleisenä tavoitteena on antaa perustuntemus sulautettujen työkonejärjestelmien tietoteknisten komponenttien toimintaperiaatteista ja käyttöjärjestelmän merkityksestä reaaliaikaisen ohjauksen varmistajana. Kurssilla pyritään korostamaan työkoneiden ohjelmistojen systemaattisen ja mallipohjaisen kehitysprosessin merkitystä kehitettävän työkoneen laadun ja turvallisuuden kannalta. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää sulautettuihin reaaliaikajärjestelmiin liittyvät keskeiset käsitteet ja ominaispiirteet ja tietää erityisesti työkoneiden ohjausjärjestelmien yleisimmät toteutusratkaisut; tuntee työkoneiden ohjauksessa käytettävien tietokoneiden ja suorittimien perusarkkitehtuurit ja keskeisimpien väyläratkaisujen yleispiirteet sekä osaa arvioida niiden soveltuvuutta erilaisiin reaaliaikajärjestelmiin; tuntee reaaliaikakäyttöjärjestelmien keskeiset tehtävät ja tietää miten ne eroavat tavallisista käyttöjärjestelmistä sekä ymmärtää millä eri tekijöillä voidaan vaikuttaa reaaliaikavaatimuksen toteutumiseen; kykenee noudattamaan työkonealan V-mallin mukaista ohjelmistonkehitysprosessia kykenee hahmottamaan ohjausohjelmiston hierarkkista arkkitehtuuria graafisessa mallipohjaisessa ohjelmistonkehitysympäristössä ja täydentämään ja modifioimaan työkoneen ohjaussovellusta; kykenee identifioimaan useita toimivia suunnitteluvaihtoehtoja ja arvioimaan niitä ohjelmiston laatuominaisuuksien näkökulmasta; Sisältö: Sulautettujen reaaliaikajärjestelmien peruskäsitteet. Työkoneiden ja laitteiden ohjauksissa sovellettavat suorittimet, käyttöjärjestelmät ja väylät (esim. CAN-väylä). Mikroprosessorien, mikrokontrollerien ja FPGA-piirien perusarkkitehtuurit. Reaaliaikakäyttöjärjestelmän tehtävät prosessien aikataulutuksen, kommunikoinnin ja keskeytysten hallinnassa. Sulautettuja ohjausohjelmistoja tukevat suunnittelu- ja toteutusmenetelmät ja niihin liittyvät työkalut. Harjoitustyö. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kirjallinen tentti ja harjoitustyö. Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alkaessa Nopassa. Korvaavuudet: AS Esitiedot: Perustiedot automaatio-, säätö- ja tietotekniikasta. Arvosteluasteikko: Kurssiarvosana (1-5) määräytyy tentin ja harjoitustyön yhteispistemäärästä. AS Teollisuuden tietojärjestelmät (4 op) Vastuuopettaja: Ilkka Seilonen Työmäärä toteutustavoittain: (2 + 2) Osaamistavoitteet: Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan tietävän miksi ja miten liiketoimintaprosesseja mallinnetaan, tietävän mitkä ovat valmistavan teollisuuden yritysten tärkeimmät tietojärjestelmät ja mitkä ovat näiden tärkeimmät ominaisuudet sekä tietävän miksi ja miten yritysten tietojärjestelmiä integroidaan. Sisältö: Tuotannon organisoituminen verkostuneesti yrityksen sisällä ja yritysten välillä. Toimintaprosessinäkökulma ja toimintaprosessien mallinnus. Verkostunutta tuotantotapaa tukevat ohjaus- ja tietojärjestelmät. Järjestelmien integrointi: toiminnanohjauksen järjestelmät, tuotesuunnittelun ja tuotetiedon hallinnan järjestelmät, valmistuksen ohjauksen järjestelmät jne. 4

5 Integroinnissa tarvittavat ohjelmistotekniset ratkaisut, tietoliikenneväylät ja -verkot. Tietoteknisen infrastruktuurin määrittely ja toteutuksen suunnittelu. Harjoitustyö. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kirjallinen tentti ja harjoitustyö. Oppimateriaali: Opetusmonisteet. Korvaavuudet: AS /AS Esitiedot: Suositellaan AS /AS Arvosteluasteikko: Kurssiarvosana (1-5) määräytyy tentin ja harjoitustyön yhteispistemäärästä. AS Tapahtumapohjainen simulointi L (3 op) Vastuuopettaja: TkL Pekka Korpiharju Työmäärä toteutustavoittain: (2 +2) Osaamistavoitteet: Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan pystyvän ymmärtämään ja selittämään tapahtumapohjaisessa simuloinnissa käytettävä terminologia, ymmärtämään, mihin simulointia voidaan käyttää sekä ymmärtämään simuloinnin edut ja rajoitukset. Tavoitteena on myös osata johtaa pienimuotoinen simulointiprojekti, luoda yksinkertaisia simulointimalleja, arvioida simuloimalla saatujen tulosten luotettavuutta ja opiskella simulointia lisää omatoimisesti. Sisältö: Tapahtumapohjaisen simuloinnin käyttökohteet ja toimintaperiaatteet. Tuotantojärjestelmien, logististen ketjujen ja palvelupisteiden simulointi. Simulointiprojektin vaiheet. Tiedonkeruu ja mallinnus. Satunnaislukujen mallinnus, generointi ja käyttö. Verifiointi ja validointi. Simulointitulosten analysointi. Simulointiohjelmistot. Virtuaaliprototypointi. Simuloinnin tulevaisuuden näkymät. Harjoitustyö. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kirjallinen tentti ja harjoitustyö. Oppimateriaali: Opetusmonisteet. Korvaavuudet: AS Esitiedot: Tilastomatematiikan perustiedot. Arvosteluasteikko: Kurssiarvosana (1-5) määräytyy tentin ja harjoitustyön yhteispistemäärästä. AS Automaation ohjelmistokomponentit ja sovelluspalvelut L (5 op) Vastuuopettaja: Seppo Kuikka Työmäärä toteutustavoittain: 24+24(2+2) Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: Koota automaatiosovelluksen valmiskomponenteista ja integroida niitä - usein sovelluspalvelujen avulla ja/tai toimintoprosessien mallinnukseen perustuen - alan ohjelmistoarkkitehtuureihin. Kehittää uudelleenkäytettäviä, oliopohjaisia automaatioalan ohjelmistokomponentteja ja sovelluspalveluita integroiduissa ohjelmistokehitysympäristöissä. Arvioida ohjelmistokomponenttien ja sovelluspalveluiden sekä komponentti- ja sovelluspalveluarkkitehtuurien merkitystä ja liiketaloudellista roolia automaatioalan sovelluksissa. Sisältö: Useat uusimmat automaatio- ja informaatiojärjestelmät perustuvat ohjelmistokomponenttija sovelluspalvelutekniikkaan. Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat uudelleenkäytettävien oliopohjaisten ohjelmistokomponenttien ja web-sovelluspalveluiden (palvelukomponenttien) hyväksikäyttöön ja kehittämiseen. Kurssilla käydään läpi seuraavia asiakokonaisuuksia: ohjelmistokomponentit ja komponenttimallit, sovelluspalvelutekniikat. Ohjelmistokomponenttien hyödyntäminen sovelluksissa, sovelluspalvelujen koonti toimintaprosessien avulla. Komponenttien ja sovelluspalvelujen kehittäminen ja hallinta. Uusien automaatiojärjestelmien komponentti- ja sovelluspalveluarkkitehtuureista (SOA). Toimialan komponentti- ja sovelluspalvelustandardit, erityisesti OPC-UA. Harjoitustyö: Pienen komponenttitai sovelluspalvelupohjaisen sovelluksen kehitys tai kirjallisuuskatsaus joltakin komponentoinnin tai sovelluspalvelujen erityisalueelta. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kirjallinen tentti ja harjoitystyö. 5

6 Oppimateriaali: Opetusmonisteet. Korvaavuudet: Kurssi korvaa opintojaksot AS ja AS Esitiedot: Suositellaan AS , AS Arvosteluasteikko: Kurssiarvosana (1-5) määräytyy tentin ja harjoitustyön perusteella. Lisätietoja: Kurssi korvaa opintojaksot AS ja AS AS Automaatiojärjestelmien turvallisuus L (5 op) Vastuuopettaja: Seppo Sierla Opetusperiodi: I-II Työmäärä toteutustavoittain: (2+2) Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy liittämään turvallisuusprosessin työvaiheet järjestelmä- ja ohjelmistonkehitysprosessiin ja kykenee soveltamaan näitä prosesseja työkonealan projektissa tiimin osana. Sisältö: Monimutkaistuvan automaation turvallisuuden varmistaminen on nopeasti kasvava tehtäväkenttä. Kurssilla painotetaan kone- ja ydinvoimala-automaatiota, koska näillä aloilla turvallisuus on noussut erittäin tärkeäksi kehityskohteeksi. Syventymiskohteena on viranomaishyväksyntää edellyttävän ohjelmiston kehitys ja kurssilaiset suunnittelevat kiehuvesireaktorin polttoaineensiirtokoneen ohjausohjelmiston ryhmissä, joiden roolituksella jäljitellään teollisuuden projekteja. Perinteisten opetusmenetelmien lisäksi opetusta annetaan ryhmille auditoinnin ja konsultoinnin muodossa, jäljitellen viranomaishyväksyntää edellyttävän koneen suunnittelu- ja kelpoistusprosessia. Projektilla ei ole yhtä oikeaa lopputulosta, joten suorittaminen edellyttää omia suunnitteluratkaisuja, yhteisymmärryksen saavuttamista tiimissä ja aikaisempaa suunnittelukokemusta (esim AS harjoitustyö). Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: PBL (Problem based learning / Ongelmalähtöinen oppiminen) -projekti ohjelmistojen osalta ja harjoitukset muun sisällön osalta Oppimateriaali: Sähköisesti nopassa. Korvaavuudet: Kurssi korvaa opintojakson AS Esitiedot: Automaation tietotekniset järjestelmät AS tai vastaava kokemus työkoneen ohjelmistonkehityksestä (pakollinen esitieto) Opetuskieli: Suomi, osittain englanti. AS Tuotteen elinkaarenaikainen hallinta (4 op) Vastuuopettaja: Seppo Sierla Opetusperiodi: III-IV Työmäärä toteutustavoittain: (2+2) Osaamistavoitteet: Kurssin suorittaneella opiskelijalla on näkemys automaatiotuotteen koko elinkaaresta ja sen eri vaiheisiin sisältyvistä liiketoimintamahdollisuuksista. Kurssilla syvennytään kasvavan asiakasoptioiden määrän hallintaan soveltamalla ohjelmistotuotelinjan ja automaattitestauksen tekniikoita. Sisältö: Kurssilla esitellään laite- ja järjestelmäratkaisujen päälle rakentuvia palveluliiketoiminnan mahdollisuuksia teollisuuden case esimerkkien avulla. Sulautettua automaatiota, järjestelmätekniikkaa ja internet-teknologioita tarkastellaan palveluliiketoimintaa mahdollistavina tekijöinä. Laajan palveluvalikoiman tarjoaminen kustannustehokkaasti edellyttää tuoteoptioihin varautumista jo suunnitteluvaiheessa. Tätä ongelmaa hallitaan ohjelmistotuotelinjan ja automaattitestauksen tekniikoilla, jotka ovat kurssin syventymiskohteina. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Essee ja harjoitukset. Oppimateriaali: Sähköisesti nopassa. Korvaavuudet: Kurssi korvaa opintojakson AS Esitiedot: AS (suositellaan, ei pakollinen) tai vastaavat tiedot koneenohjausohjelmistojen kehityksestä. 6

7 AS Automaation tietotekniikan jatko-opintoseminaari L V (4-8 op) Vastuuopettaja: Kari Koskinen, III - IV Työmäärä toteutustavoittain: Ryhmätyöskentely (2 + 2) + itsenäinen työskentely. Sisältö: Kurssi on sisällöltään vaihtuva ja siihen pyritään valitsemaan kulloinkin ajankohtaisia teknologisia ja metodologisia aiheita. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kurssi suoritetaan seminaarimuotoisena, jolloin edellytetään osallistuminen seminaareihin, seminaariesitelmä, opponointi, harjoitustyö ja harjoitustehtävien laadinta sekä suorittaminen. Oppimateriaali: Ilmoitetaan kurssin alkaessa Nopassa. Korvaavuudet: AS Arvosteluasteikko: Kurssiarvosana (1-5) määräytyy seminaarityön ja -esityksen sekä seminaariaktiivisuuden mukaan. AS Tietokonesimulointi (3 op) Vastuuopettaja: Petri Hänninen Työmäärä toteutustavoittain: (2 + 2) Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii ymmärtämään dynaamisia järjestelmiä, niiden numeerisia ratkaisumenetelmiä ja simulointia. Hän osaa hyödyntää simulointia dynaamisten järjestelmien optimoinnissa. Sisältö: Dynaamisten järjestelmien simulointi tietokoneella. Digitaalisimuloinnin vaikeudet: viiveet, taulukot, epäjatkuvuudet, jäykät järjestelmät; linearisointi. Optimointi simuloinnissa, esimerkkejä teknillisten ja ekologisten järjestelmien simuloinnista. Esimerkkejä kaupallisista simulointiohjelmistoista. Kurssin harjoitukset pidetään mikroluokassa. Simulointityökaluna Matlab/Simulink. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kotitentti. Oppimateriaali: Opetusmonisteet. Korvaavuudet: AS Esitiedot: Fysiikan ja matematiikan peruskurssit. Arvosteluasteikko: Kotitentin simulointitehtävät arvostellaan. Lisätietoja: Kaikki kurssimateriaali on verkossa myös englanniksi. AS Säätötekniikan matemaattiset apuneuvot (2 op) Vastuuopettaja: Kai Zenger Opetusperiodi: I, II, III, IV Työmäärä toteutustavoittain: Itsenäinen työskentely 54 t. Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee säätö- ja systeemitekniikan opinnoissa tarvittavat matemaattiset peruskäsitteet ja laskentatavat. Lisäksi hän ymmärtää, miten säätötekniikan perusteoria kehittyy niiden pohjalta. Sisältö: Matriisialgebra, laplacemuunnos ja siirtofunktio. Herätteet ja vasteet. Tilaesitys. Differenssiyhtälöt, z-muunnos. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Tentti. Oppimateriaali: Virkkunen, Säätötekniikan matematiikkaa. Otatieto; opetusmonisteet, verkkokurssi. Korvaavuudet: AS Esitiedot: Matematiikan peruskurssit. Arvosteluasteikko: Tentin perusteella. Lisätietoja: Kurssista ei järjestetä luentoja eikä harjoituksia. Kurssimateriaali on kurssin Noppasivuilla. Käytössä on myös verkkokurssi sekä nettipohjainen harjoitteluympäristö. 7

8 AS Johdatus Matlab-ohjelmiston käyttöön 1 (1 op) Vastuuopettaja: DI Joonas Varso Opetusperiodi: I, III Työmäärä toteutustavoittain: Pienryhmäopetus 18 t, itsenäinen työskentely 6 t. Osaamistavoitteet: Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan käyttää MATLAB-ohjelmiston perustoimintoja (laskenta, kuvaajat, ohjelmointi) sekä omaavan perusvalmiudet MATLABosaamisen kehittämiseen. Sisältö: Kurssilla annetaan perusvalmiudet MATLAB-ohjelmiston käyttöön laskentavälineenä erityisesti automaatio- ja systeemitekniikan sovelluksissa. Peruslaskutoimitukset, funktiot, kuvaajat, MATLAB-ohjelmointi. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, jotka eivät ole käyttäneet MATLABia lainkaan. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Vähintään 50% läsnäolo harjoituksissa, harjoitustyö. Poissaolokerroilta rästitehtävien palautus. Oppimateriaali: Eriksson, Lasse; Hölttä, Vesa; Riihimäki, Pasi; Varso, Joonas: Matlab 7 - Perusteet ja sovellukset, Otatieto Korvaavuudet: AS Esitiedot: Ei esitietoja. Arvosteluasteikko: Hyväksytty / hylätty. Opetuskieli: Suomi pääosin. Pyydettäessä suoritettava englanniksi. Lisätietoja: Kaikki materiaali ja henkilökohtainen ohjaus saatavilla suomeksi ja englanniksi. Lisäksi englanninkielinen ryhmä I periodin kurssilla. AS Johdatus Matlab-ohjelmiston käyttöön 2 (1 op) Vastuuopettaja: Joonas Varso Opetusperiodi: II, IV Työmäärä toteutustavoittain: Pienryhmäopetus 15 t, itsenäinen työskentely 6 t. Osaamistavoitteet: Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan käyttää monipuolisesti ja tehokkaasti MATLAB-ohjelmiston toimintoja erityisesti automaatio- ja systeemitekniikan sovelluksissa sekä omaavan hyvät valmiudet MATLAB-osaamisen itsenäiseen syventämiseen. Sisältö: MATLAB-ohjelmiston tehokas käyttö automaatio- ja systeemitekniikan sovelluksissa. Tietorakenteiden monipuolinen käyttö, piirto-ominaisuudet, MATLAB-ohjelmointi, esimerkkejä MATLABin funktioista ja toolboxien käytöstä. Kurssi on tarkoitettu MATLABin perusteet jo hallitseville. Kurssilla syvennetään MATLAB-osaamista. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Vähintään 50% läsnäolo harjoituksissa, harjoitustyö. Poissaolokerroilta rästitehtävien palautus. Oppimateriaali: Eriksson, Lasse; Hölttä, Vesa; Riihimäki, Pasi; Varso, Joonas: Matlab 7 - Perusteet ja sovellukset. Otatieto Korvaavuudet: AS Esitiedot: AS tai vastaavat tiedot. Arvosteluasteikko: Hyväksytty / hylätty. Lisätietoja: Kaikki materiaali ja henkilökohtainen ohjaus saatavilla suomeksi ja englanniksi. AS Analoginen säätö (3 op) Vastuuopettaja: Jean-Peter Ylen Työmäärä toteutustavoittain: (2 + 2) Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee jatkuva-aikaisen säätö- ja systeemiteorian alkeet. Hän ymmärtää dynaamisen systeemin perusperiaatteet ja analysointimenetelmät. Sisältö: Analogisen säädön perusteet. Dynaamiset järjestelmät. Taajuustason mallit. Tilamallit. Säätäjien suunnittelu ja analyysi. Harjoitustehtävissä käytetään Matlab/Control System Toolboxia. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Tentti ja vapaaehtoisia kotitehtäviä. 8

9 Oppimateriaali: Richard C. Dorf, Robert H. Bishop: Modern Control Systems, 12. edition, Prentice Hall, Opetusmoniste ja verkkokurssi. Korvaavuudet: AS Esitiedot: Jokin automaatio- ja säätötekniikan peruskursseista. Suositellaan AS /1101, AS /1102. Arvosteluasteikko: Tenttitehtävien päälle summataan (vapaaehtoisista) kotitehtävistä saadut pisteet. Lisätietoja: Kurssimateriaali on verkossa myös englanniksi ja kurssikirja on englanninkielinen, joten kurssi voidaan opiskella ja suorittaa myös tällä kielellä. AS Digitaalinen säätö (3 op) Vastuuopettaja: Kai Zenger Työmäärä toteutustavoittain: (2 +2) Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee tietokonesäädön perusteorian ja osaa nähdä sen jatkuvaaikaisen säädön kylkiäisenä. Hän osaa toteuttaa, implementoida ja validoida digitaalisen säätimen automaatiolaitteelle. Sisältö: Digitaalisen säädön perusteet. Näytteenoton teoria. Jatkuvien ja diskreettien mallien yhteydet. Diskreetit säätöalgoritmit. Diskreetti PID-säätäjä. Häiriöt ja niiden kompensointi. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Tentti ja vapaaehtoisia kotitehtäviä. Oppimateriaali: Opetusmonisteet, kurssin kotisivut ja verkkokurssi. Korvaavuudet: AS Esitiedot: AS /AS Suositellaan AS /AS , AS /AS Arvosteluasteikko: Tenttitehtävien päälle summataan (vapaaehtoisista) kotitehtävistä saadut pisteet. Lisätietoja: Kaikki kurssimateriaali on verkossa myös englanniksi, joten kurssi voidaan opiskella ja suorittaa myös tällä kielellä. AS Systeemidynamiikka (4 op) Vastuuopettaja: Jean-Peter Ylen Työmäärä toteutustavoittain: (2 + 2) Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee systeemidynamiikan alkeet. Hän osaa konstruoida systeemidynaamisen simulointimallin ongelman ratkaisuun ja hallitsee Vensim-ohjelmiston perusteet. Hän osaa soveltaa systeemi-ja säätöteorian periaatteita tuotannollisiin, taloudellisiin ja organisatoorisiin systeemeihin. Sisältö: Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet tunnistaa, mallintaa ja ymmärtää erilaisia taloudellisia, inhimillisiä ja teknisiä systeemejä. Kurssilla käsitellään dynaamisten järjestelmien analyysin ja hallinnan perusteet, dynaamisten mallien muodostaminen ja validointi sekä esitellään käytännön sovelluksia. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Tentti ja harjoitustyö. Oppimateriaali: John. D. Sterman: Business Dynamics -Systems Thinking and Modeling for a Complex World, McGraw-Hill. Korvaavuudet: AS Esitiedot: Matematiikan peruskurssit. Arvosteluasteikko: Tentti ja harjoitustyö arvostellaan. Lisätietoja: Harjoitusmateriaali on verkossa myös englanniksi ja kurssikirja on englanninkielinen, joten kurssi voidaan opiskella ja suorittaa myös tällä kielellä. AS Dynaamiset järjestelmät (4 op) 9

10 Vastuuopettaja: Robert Tenno Työmäärä toteutustavoittain: (2+2) Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee dynaamisten järjestelmien mallintamisen differentiaaliyhtälöilllä fysikaalisten perusperiaatteiden mukaisesti. Hän osaa myös ratkaista malliyhtälöt analyyttisesti tai numeerisesti. Sisältö: Dynaamisten järjestelmien mallituksen perusteeet. Mekaaniset järjestelmät, virtaus- ja sekoitusprosessit, termiset prosessit, jakautuneiden parametrien systeemit, stokastiset systeemit. Simulointi ja säätö. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Tentti ja kotitehtävä. Oppimateriaali: Opetusmonisteet. Korvaavuudet: AS , AS Esitiedot: Fysiikan ja matematiikan peruskurssit. Arvosteluasteikko: Tentti ja pakollinen kotitehtävä arvostellaan. Lisätietoja: Kurssimateriaali on englanniksi, joten kurssi voidaan suorittaa myös tällä kielellä. AS Tietokonemallintaminen L (5 op) Vastuuopettaja: Jean-Peter Ylen Työmäärä toteutustavoittain: (2 + 2) Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee identifiointi- ja estimointiteorian perusteet. Hän osaa kokeellisesti mallittaa tuntemattoman järjestelmän tietokoneen avulla. Sisältö: Mallintamisen ja identifioinnin perusteet, diskreettien systeemien mallintaminen aika- ja taajuustasossa, rekursiivinen identifiointi. Oleellisen osan kurssista muodostavat tietokoneharjoitukset, joissa identifiointimenetelmiä sovelletaan käytännössä. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Tentti ja harjoitustyöt. Oppimateriaali: Opetusmonisteet. Korvaavuudet: AS Esitiedot: Jokin säätötekniikan peruskursseista. Arvosteluasteikko: Tentti ja kaksi harjoitustyötä arvostellaan. Harjoitustöiden painoarvo kurssiarvosanassa on 50%. Lisätietoja: Harjoitusmateriaali on verkossa myös englanniksi ja kurssikirja on englanninkielinen, joten kurssi voidaan opiskella ja suorittaa myös tällä kielellä. AS Neuro-fuzzy -laskenta automaatiotekniikassa L (3 op) Vastuuopettaja: NN Työmäärä toteutustavoittain: (2 + 2) Osaamistavoitteet: The student will learn to understand the basics of neural nets and fuzzy systems and their use in context of dynamical systems. He can design neural networks and fuzzy systems with the aid of software packages. He can apply them in fault diagnosis and control design. Sisältö: Basics of neural computing and fuzzy logic. Fuzzy control. Industrial applications of fuzzy logic and neural networks. Neuro-fuzzy computing. Matlab/Fuzzy Logic Toolbox and neural Network Toolbox are used in tutorials. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Exam and home assignments. Oppimateriaali: Lecture notes. All lecture material is in the net. Korvaavuudet: AS Esitiedot: AS /2111, AS /2112. Arvosteluasteikko: Exam and home assignments are graded. Opetuskieli: English. 10

11 AS Mallipohjaiset säätöjärjestelmät L (4 op) Vastuuopettaja: Kai Zenger Työmäärä toteutustavoittain: (2 + 2) Osaamistavoitteet: The student understands the use of advanced modelling and analysis methods of control engineering both in single input - single output and multivariable case. He /she masters the basics of linear quadratic controllers in the deterministic and stochastic case. He /she understands the fundamental limitations of control on system performance. Sisältö: Model-based control methods: multivariable control, LQ(G) control, dynamic programming, fundamental restrictions of control, basics of robust control. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Assignment and exam. Oppimateriaali: Glad, Ljung, Control Theory, Multivariable and Nonlinear Methods. Taylor and Francis. Korvaavuudet: AS Esitiedot: AS /2111 and AS /2112. Arvosteluasteikko: Exam, home assignment and (not mandatory) homework probelms which are graded. Opetuskieli: Primarily English. Can be taken in Finnish or Swedish upon request. Lisätietoja: Lecture slides and exercises with solutions are available both in Finnish and English. AS Optimal, Adaptive and Robust Control L (5 op) Vastuuopettaja: Kai Zenger (Spring) Työmäärä toteutustavoittain: (2+2) Osaamistavoitteet: The student masters the main methods and principles of modern control theory. He/she can formulate and solve the LQ(G) control problem and construct general equations for the optimal controller in the case of nonlinear processes with state and control signal constraints. He/she knows the principles of robust control and can by using suitable software solve simple design problems. The principles and methods of adaptive control as well as the basics of stability analysis of nonlinear systems become clear to the student, as well as the principles of H 2- and H #-controllers and model predictive controllers. Sisältö: Classes of optimal control problems, the maximum principle, basics of adaptive control, gain scheduling, model-reference and self-tuning controllers. Nonlinear control problems, Lyapunov methods, describing function, exact linearization. H 2- and H #-controllers, model predictive control. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Exam and home assignments. Oppimateriaali: Parts of: Glad, Ljung, "Control Theory, Multivariable and Nonlinear Methods", Taylor and Francis 2000, Skogestad, Postlethwaite, "Multivariable Feedback Control", John Wiley and Sons, 2005, Kirk: "Optimal Control Theory", Prentice-Hall, Lecture notes in Noppa pages. Esitiedot: AS Model-Based Control Systems or equivalent. The course is intended for master-level or postgraduate students, who want to study control engineering more deeply. Arvosteluasteikko: Exam and home assigments which are graded. Opetuskieli: English AS Servotekniikka (3 op) Vastuuopettaja: Petri Hänninen Työmäärä toteutustavoittain: (2 + 2) Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii servojärjestelmien matemaattiset perusteet. Hän osaa analysoida servojärjestelmien epälineaarisuuksia sekä suunnitella säätimen, joka kompensoi niiden vaikutuksia. 11

12 Sisältö: DC, AC-servot ja näiden yhdistelmät. Sähköhydrauliset servot. Tietokoneen ja mittausantureiden käyttö servotekniikassa. Erilaiset säätöalgoritmit. Mikrosysteemin perusteita. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Kotitehtävät, seminaariesitys esseineen (pakollinen). Oppimateriaali: Opetusmonisteet. Kaikki kurssimateriaali on verkossa. Korvaavuudet: AS Esitiedot: Jokin säätötekniikan peruskursseista. Arvosteluasteikko: Kotitehtävät arvostellaan. AS Johdatus mikrosysteemeihin (3 op) Vastuuopettaja: Quan Zhou Työmäärä toteutustavoittain: (2 + 2) Osaamistavoitteet: The objective of the course is to give students an overview of microsystem technology and its applications. Students will learn general concepts as well as important aspects, and become familiar with the possibilities of microsystems technology. After the course, students should master the fundamentals and be ready to utilize microsystems in future applications and products. Sisältö: The course introduces the fundamental concepts and key topics of microsystem technology, including the physics in the microworld, microfabrication, microsensors, microactuators, microfluidics, microrobotics, modeling and control, and system integration. Besides the technical topics, selected applications of microsystems technology will also be discussed. The design work will allow the students to creatively design new microsystems or new applications of microsystems. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Passing the exam is mandatory, but not graded. The design work will be graded. Oppimateriaali: Lecture notes. Korvaavuudet: AS Esitiedot: Two years of basic studies. Opetuskieli: English. AS Micro- and Nanorobotics L (4 op) Vastuuopettaja: Quan Zhou Työmäärä toteutustavoittain: (2 + 3) Osaamistavoitteet: The objective of the course is to give students the knowledge and methodology of solving challenges in scientific and industrial applications using micro- and nanorobotic technology. The students will master fundamentals of the technologies and have a deep understanding on a particular topic(s) with practical experience. Sisältö: Micro- and nanorobotics is a rapidly advancing technology emerged at the beginning of 1990 s that is important for both scientific research and new industry applications. The interdisciplinary course covers the various aspects of micro- and nanorobotics, from essential sensors and actuators, to design, construction, analysis and control of micro- and nanorobots, as well as related physics and applications of micro- and nanorobotics. The lectures will cover the basics of micro- and nanorobotics, micro- and nanoactuators, micro- and nanosensing, scaling effect and micro- and nanophysics. Practical group work on specific topics on micro- and nanorobotics will be specified each year. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Practical group work and report. The result of the practical group work will be graded. Oppimateriaali: All course material is in the Noppa page of the course. Handbooks are available at the lab. Esitiedot: AS Introduction to Microsystems or equivalent. 12

13 Opetuskieli: English Lisätietoja: The course can only accept a limited number of students based on available resources. The principle of selection is first come first serve. AS Aika- ja paikkariippuvaisten prosessien mallintaminen ja säätö L (5 op) Vastuuopettaja: Robert Tenno Työmäärä toteutustavoittain: (2 + 2) Osaamistavoitteet: Tavoitteena on, että kurssin käytyään opiskelija tietää miten kenttäprobleemia ja niihin liittyviä ilmiöitä mallinnetaan laskennallisesti, hänellä on kokemusta mallien toteuttamisesta käytännössä Comsol Multiphysics laskentaohjelmistoa käyttäen sekä kokemusta konstruoitujen mallien soveltamisesta säätöjärjestelmien suunnitteluun. Sisältö: Yleisiä osittaisdifferentiaaliyhtälöillä kuvattuja prosesseja (massan- ja lämmönsiirtoprosessit, fluidien virtaus sekä sähkömagneettiset kentät), niiden tietokonemallintaminen ja niiden säädön tietokoneavusteinen suunnittelu. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Pisteytettävät viikkotehtävät, luentotehtävät sekä mahdollisesti harjoitustyö. Läsnäolo luennoilla. Ei tenttiä. Oppimateriaali: Luentomonisteet, harjoitustehtävät. Korvaavuudet: AS Esitiedot: Perustiedot dynaamisista prosesseista ja normaaleista differentiaaliyhtälöistä, esim. kurssi AS Säätötekniikan perustiedot, esim. kurssit AS ja AS Arvosteluasteikko: Viikkotehtävät ja luentotehtävät arvostellaan. Läsnäolosta luennoilla saa lisäpisteitä. Lisätietoja: Luentokalvot ovat englanninkielisiä. AS Rakennusautomaatio (3 op) Vastuuopettaja: DI Kalevi Piira (vuorovuosin, ei luennoida lukuvuonna ) Työmäärä toteutustavoittain: 28 (2) Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee rakennusautomaation perusteet, terminologian ja ajattelutavan sekä osaa nähdä automaation osana rakennusten teknisiä järjestelmiä. Hän tuntee tärkeimmät tekniset ratkaisut ja osaa hyödyntää niitä suunnittelu- ja käyttötehtävissä. Sisältö: Rakennusautomaation käsitteistö, rakenne ja ohjelmistot, sovellusalueet, toiminnot (ohjelmistot, kenttäpisteet), toteutustekniikat, kannattavuuslaskelmat. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Tentti ja seminaariosuus. Oppimateriaali: Opetusmonisteet. Korvaavuudet: AS Esitiedot: Jokin säätötekniikan peruskursseista. Arvosteluasteikko: Tentti ja seminaariesitys arvostellaan. Lisätietoja: Kaikki kurssimateriaali on suomeksi, kurssin voi suorittaa vain suomen kielellä. AS Wireless Automation P (4 op) Vastuuopettaja: Mikael Björkbom Työmäärä toteutustavoittain: (2 + 1) Osaamistavoitteet: After completing the course the student is familiar with the basics of wireless communications in automation, and masters the control design and simulation in wireless automation applications. The student is also able to design and implement automation-oriented applications in wireless sensor networks. 13

14 Sisältö: Wireless communication in automation applications, channels and protocols, quality of service (QoS) and security in wireless networks, sensor and actuator networks, multisensor data fusion, wireless control systems, applications and case studies. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Lectures and exercises. Mandatory parts: attending tutorials, a seminar presentation, a written report and an examination. Oppimateriaali: Lecture notes Korvaavuudet: AS Esitiedot: Basic control courses (e.g. AS /AS or AS ). Arvosteluasteikko: Exam 70%, seminar report and presentation 30%. Opetuskieli: English. AS Automatic modelling of industrial plants using semantic specifications P (4 op) Vastuuopettaja: Dr. Kaj Juslin Työmäärä toteutustavoittain: 24 (2) Osaamistavoitteet: The student adopts a methodology to develop dependable mathematical simulation models of industrial plants based on first principles physical dependencies and geometric structures as defined by formal specifications. Sisältö: Semantic models for management of the design specification data of integrated processes under their whole lifecycle. Constructing mathematical models from the initial design data. Effective solvers for real time simulation. Simulation as a means to support the design, operation and maintenance of industrial plants. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Participation in lectures and special assignments are graded. Esitiedot: Basic knowledge of dynamic systems and ordinary differential equations. Opetuskieli: Primarily English. Can be taken in Finnish or Swedish upon request. Lisätietoja: All course material is in English, however the course can also be completed in Finnish or Swedish. AS Monimuuttujaregression menetelmät L (4 op) Vastuuopettaja: Olli Haavisto Työmäärä toteutustavoittain: (2+2) Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää monimuuttujalähestymistapojen haasteet ja mahdollisuudet. Hän näkee latenttimuuttujamenetelmien läheisen keskinäisen sukulaisuuden ja ymmärtää niiden erot, ja osaa soveltaa niitä järkevästi käytännön ongelmiin. Sisältö: Kurssissa perehdytään moderneihin tilastollisiin monimuuttajamenetelmiin (lineaarinen regressio, pääkomponenttianalyysi ja -regressio, PLS-regressio, kanoninen korrelaatioanalyysi ja -regressio sekä riippumattomien komponenttien analyysi ja regressio ja sovelletaan näitä dynaamisten järjestelmien mallitukseen (aliavaruusidentifiointi). Tavoitteena on eri menetelmien perusajatusten selvittäminen ja toisaalta niiden läheisen sukulaisuuden toteaminen. Kurssi sisältää aloitusluennon, kaksi demoluentoa ja harjoitustyön. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Tentti ja harjoitustyö arvostellaan. Oppimateriaali: Hyötyniemi H: Multivariable regression - Techniques and tools, Systeemitekniikan laboratorion raportti nro 125. Korvaavuudet: AS Esitiedot: Perustiedot lineaarialgebrasta ja matriisilaskusta. Lisätietoja: Kaikki kurssimateriaali on myös englanniksi, joten kurssi voidaan opiskella ja suorittaa myös tällä kielellä. AS Kybernetiikan alkeet L (3 op) Vastuuopettaja: Heikki Hyötyniemi 14

15 Työmäärä toteutustavoittain: (2) Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu kompleksisten järjestelmien tutkimuksen kenttään ja näkee, kuinka emergenssin mallituksen ongelmaa voidaan lähestyä. Sisältö: Systeeminen, kokonaisuuksien ajattelu. Kompleksisten järjestelmien teorian mahdollisuudet ja haasteet. Lokaalien toimijoiden vuorovaikutukset, muodostuva takaisinkytketty dynaaminen järjestelmä ja vuorovaikutuksista aiheutuvat systeemin globaalit (emergentit) ominaisuudet. Sovelluskohteina neuraaliset, metaboliset ja geeniekspressioon liittyvät systeemiset ilmiöt, sosiaalisten yhteisöjen ja talouselämän dynamiikat, ja monimutkaisten teollisuusprosessien hahmottaminen ja hallinta. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Tentti, luentopäiväkirjasta saa lisäpisteitä. Luentojen yhteydessä pieniä ohjelmointiharjoituksia. Oppimateriaali: Luentokalvot, -videot ja tutkimusraportti (englanniksi verkossa). Oheislukemistona Andrew Pickering, The Cybernetic Brain: Sketches of Another Future. University of Chicago Press. Lisätietoja: Kaikki kurssimateriaali on myös englanniksi, joten kurssi voidaan opiskella ja suorittaa myös tällä kielellä. AS Systeemitekniikan jatko-opintoseminaari L, V (4-8 op) Vastuuopettaja: Kai Zenger, III - IV Työmäärä toteutustavoittain: (2 + 1) Osaamistavoitteet: The student masters the concepts and theory of the subject matter discussed in the seminar, and is able to apply them in scientific research work. Sisältö: Control methods and theory for research and practical applications. The contents vary from year to year. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Seminar presentation and assignments. Oppimateriaali: To be announced in the course Noppa page in the beginning of the course. Korvaavuudet: AS Arvosteluasteikko: Seminar presentation and assignments are graded. Opetuskieli: English. AS Systeemitekniikan erikoiskurssi L, V (1-8 op) Vastuuopettaja: Kai Zenger Opetusperiodi: I, II, III, IV Työmäärä toteutustavoittain: Independent work hrs. Osaamistavoitteet: The student masters the given material and is able to apply it in the postgraduate studies and research work. Sisältö: The course is meant for postgraduate students. It consists of e.g. examinations based on books on different topics of control theory. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Exam. Oppimateriaali: To be discussed with the teacher. Korvaavuudet: AS Arvosteluasteikko: Exam is graded. Opetuskieli: English. AS Automaatio- ja säätötekniikan perusteet (3 op) Vastuuopettaja: Arto Visala Työmäärä toteutustavoittain: (2 + 2) 15

16 Osaamistavoitteet: Ymmärtää teollisuusautomaation toimintaperiaatteet ja arkkitehtuurit, osaa analysoida lineaarisia dynaamisia järjestelmiä sekä ymmärtää iteratiivisen mallipohjaisen säätösuunnittelun idean. Sisältö: Automaatio tehtaissa, työkoneissa, ajoneuvoissa sekä muissa koneissa ja laitteissa. Liitännät antureilla ja toimilaitteilla ohjattavaan prosessiin/koneeseen. Automaatiojärjestelmien arkkitehtuuri ja toiminnot, laitteistot ja ohjelmistot. Binääriseen ja sumeaan logiikkaan perustuvat ohjaukset. Prosessien dynaaminen mallintaminen. Takaisinkytketty säätö. Laskuharjoitukset. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Tentti. Oppimateriaali: Opetusmonisteet. Korvaavuudet: Kurssi korvaa opintojakson AS Lisätietoja: Luennoidaan osana kurssia AS On mahdollista itseopiskella englanninkielisen materiaalin pohjalta. AS Automaatio- ja säätötekniikka (5 op) Vastuuopettaja: Arto Visala Työmäärä toteutustavoittain: (2 + 2) Osaamistavoitteet: Ymmärtää teollisuusautomaation toimintaperiaatteet ja arkkitehtuurit, osaa analysoida lineaarisia dynaamisia järjestelmiä sekä ymmärtää iteratiivisen mallipohjaisen säätösuunnittelun idean. Sisältö: Automaatio tehtaissa, työkoneissa, ajoneuvoissa sekä muissa koneissa ja laitteissa. Liitännät antureilla ja toimilaitteilla ohjattavaan prosessiin/koneeseen. Automaatiojärjestelmien arkkitehtuuri ja toiminnot, laitteistot ja ohjelmistot. Binääriseen ja sumeaan logiikkaan perustuvat ohjaukset. Prosessien dynaaminen mallintaminen. Takaisinkytketty säätö. Lasku- ja laboratorioharjoituksia. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Tentti ja hyväksytysti suoritettu harjoitustyö. Oppimateriaali: Opetusmonisteet. Korvaavuudet: Kurssi korvaa opintojakson AS Lisätietoja: On mahdollista itseopiskella englanninkielisen materiaalin pohjalta. AS Robotiikka (3 op) Vastuuopettaja: Pekka Forsman Työmäärä toteutustavoittain: (2 + 1) Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee robotiikan keskeiset sovellusalueet sekä robottien rakenneratkaisut ja tärkeimmät ohjaus- ja ohjelmointimenetelmät. Robottien ohjaukseen liittyvistä matemaattisista tehtävistä kurssin keskeisimpiin tavoitteisiin kuuluvat robottimanipulaattorin paikan suoran ja käänteisen kinemattisen ongelman ratkaisumenetelmät. Sisältö: Robotiikan perusteet. Teollisuusrobotit ja liikkuvat robotit. Robottien rakenneratkaisut ja ohjausperiaatteet (liikkeen muodostuminen). Esimerkkejä erilaisista käytännön robottisovelluksista. Teoriaosuudessa käsitellään menetelmiä objektin paikan ja asennon kuvaamiseksi kolmiulotteisessa avaruudessa sekä robotin paikan kinematiikkaa. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Tentti ja hyväksytty robotin ohjelmointiharjoitustyö. Oppimateriaali: Osia kirjasta Craig, J.J: Introduction to Robotics, Third Edition, Prentice Hall, 2005; opetusmonisteet. Korvaavuudet: Kurssi korvaa opintojakson AS Esitiedot: Perustiedot automaatio- ja säätötekniikasta. Lisätietoja: On mahdollista itseopiskella englanninkielisen materiaalin pohjalta. AS Automaation signaalinkäsittelymenetelmät (5 op) 16

17 Vastuuopettaja: Arto Visala Työmäärä toteutustavoittain: (2 + 2) Osaamistavoitteet: Ymmärtää ja osata soveltaa yleisimpiä automaation signaalinkäsittelymenetelmiä. Sisältö: Näytteenotto. Digitaalinen suodatus, 2D-suodatus. Dynaaminen konenäkö. Estimaattorit ja Kalman-tyyppiset suodattimet. Digitaaliset servo-ohjaukset. Sumea ohjaus. Viallisen käyttäytymisen havainnointi. Anturitietojen yhdistäminen ("sensor fusion"). Harjoitustyö. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Tentti ja harjoitustyö. Oppimateriaali: Opetusmonisteet. Osia kirjoista: Franklin, Powell & Workman: Digital Control of Dynamic Systems (3rd ed., Addison-Wesley, 1998) ja E.Trucco & A.Verri: Introductory techniques for 3-D computer vision (Prentice Hall, 1998). Korvaavuudet: AS Esitiedot: AS /AS ja AS /AS Lisätietoja: Itseopiskelun mahdollistava materiaali myös englanniksi. AS Koneaistit L (3 op) Vastuuopettaja: Arto Visala Opetusperiodi: II Työmäärä toteutustavoittain: (3 + 2) Osaamistavoitteet: The student understands the main principles of 3D machine vision methods. Sisältö: 3-D perception processing methods in robotics and autonomous machines. Camera calibration, Stereo vision, motion vision, recognition of 3-D objects. Locating objects in space. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Examination. Oppimateriaali: E. Trucco & A. Verri: Introductory techniques for 3-D computer vision. Prentice- Hall (1998). Korvaavuudet: Replaces the course AS Esitiedot: AS /AS , basic knowledge of automation and control engineering. Opetuskieli: English. AS Paikannus- ja navigointimenetelmät L (3 op) Vastuuopettaja: Jorma Selkäinaho, Pekka Forsman Opetusperiodi: III Työmäärä toteutustavoittain: (3 + 2) Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee erilaiset menetelmät, joilla liikkuva työkone, robotti tai muu kulkuneuvo pystyy määrittämään paikkansa ja asentonsa. Aiheeseen liittyen käsitellään myös robotin samanaikaisen paikannuksen ja toimintaympäristön kartoituksen menetelmiä. Sisältö: Liikkuvan kohteen paikan määritysmenetelmät. Merkintälasku ja siinä käytettävät menetelmät. Kiinteisiin majakoihin perustuvat menetelmät. Ympäristön piirteitä hyväksi käyttävät menetelmät. Samanaikainen ympäristön mallinnus ja paikannus. Yleiskäyttöiset radiomajakkamenetelmät, GPS, langattoman viestiverkon hyödyntäminen. Estimointitekniikoiden käyttö paikannustiedon tarkennuksessa. Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Tentti Oppimateriaali: Opetusmonisteet. Korvaavuudet: AS Esitiedot: Perustiedot automaatio- ja säätötekniikasta. Lisätietoja: On mahdollista itseopiskella englanninkielisen materiaalin pohjalta. AS Estimointi- ja sensorifuusiomenetelmät L (4 op) Vastuuopettaja: Arto Visala Opetusperiodi: I 17

AS TENTTIJÄRJESTYS LUKUVUOSI päiv as

AS TENTTIJÄRJESTYS LUKUVUOSI päiv as AS TENTTIJÄRJESTYS LUKUVUOSI 2012-2013 päiv. 14.8.2012 as Pv Pvm Aika Kurssin koodi ja nimi Sali Tentti/Vk Viikko To 06.09.12 13:00-16:00 AS-0.1103 C-ohjelmoinnin peruskurssi AS1 T02 36 Ti 23.10.12 13:00-16:00

Lisätiedot

KORKEAKOULUN OPETUS TIEDEKUNNITTAIN JA LAITOKSITTAIN AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ...249 Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta...

KORKEAKOULUN OPETUS TIEDEKUNNITTAIN JA LAITOKSITTAIN AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ...249 Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta... KORKEAKOULUN OPETUS TIEDEKUNNITTAIN JA LAITOKSITTAIN AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ...249 Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta...249 Automaatio- ja systeemitekniikan laitos...249 Elektroniikan

Lisätiedot

Lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden opetusohjelmaan Osastoneuvosto

Lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden opetusohjelmaan Osastoneuvosto IITE 7/1 isäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden 2005-2006 etusohjelmaan Osastoneuvosto 1..2005 OSASTON YHTEISET ISÄYKSET AS-0.1101 C ohjelmoinnin peruskurssi AS-0.1102 C/C++ ohjelmointi (luennoidaan

Lisätiedot

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op MATEMATIIKKA Mat-1.1210 Matematiikan peruskurssi S1 ei järjestetä enää MS-A0103/4* Differentiaali- ja integraalilaskenta I 5 op sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

ELEC-C1210 Automaatio 1 ELEC-C1220 Automaatio 2. Kurssien esittely lukukausi

ELEC-C1210 Automaatio 1 ELEC-C1220 Automaatio 2. Kurssien esittely lukukausi ELEC-C1210 Automaatio 1 ELEC-C1220 Automaatio 2 Kurssien esittely lukukausi 2016-17 Tavoitteet. Automaatio 1 ja 2 Opiskelija tuntee erilaisten sovellusalueiden automaatioratkaisujen erot, ymmärtää automaatiojärjestelmien

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI 2008-2009 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 13.2.2008 ja 19.3.2008. POISTUVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

ELEC-C1210 Automaatio 1 ELEC-C1220 Automaatio 2. Kurssien esittely lukukausi

ELEC-C1210 Automaatio 1 ELEC-C1220 Automaatio 2. Kurssien esittely lukukausi ELEC-C1210 Automaatio 1 ELEC-C1220 Automaatio 2 Kurssien esittely lukukausi 2016-17 Tavoitteet. Automaatio 1 ja 2 Opiskelija tuntee erilaisten sovellusalueiden automaatioratkaisujen erot, ymmärtää automaatiojärjestelmien

Lisätiedot

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset 2016-2017 UUDET OPINTOJAKSOT: BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design BK10A4000

Lisätiedot

ELEC-C1210 Automaatio 1 ELEC-C1220 Automaatio 2. Kurssien esittely lukukausi

ELEC-C1210 Automaatio 1 ELEC-C1220 Automaatio 2. Kurssien esittely lukukausi ELEC-C1210 Automaatio 1 ELEC-C1220 Automaatio 2 Kurssien esittely lukukausi 2017-18 Tavoitteet. Automaatio 1 ja 2 Opiskelija tuntee erilaisten sovellusalueiden automaatioratkaisujen erot, ymmärtää automaatiojärjestelmien

Lisätiedot

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Maisteriohjelma Building Technology, Rakennustekniikka, Byggteknik Yhteiset Syventävät Vapaasti valittavat Diplomityö 30 op Pääaine

Lisätiedot

JOITAKIN KOMMENTTEJA JA LISÄEHDOTUKSIA TIETEEN METODIIKKA MODUULIN YHTEISEEN KURSSILISTAAN Esitys 25.4.2007 KK

JOITAKIN KOMMENTTEJA JA LISÄEHDOTUKSIA TIETEEN METODIIKKA MODUULIN YHTEISEEN KURSSILISTAAN Esitys 25.4.2007 KK JOITAKIN KOMMENTTEJA JA LISÄEHDOTUKSIA TIETEEN METODIIKKA MODUULIN YHTEISEEN KURSSILISTAAN Esitys 25.4.2007 KK 1 Osastojen kommentteja (1. ja 2.) ja tarkennus (3.) : 1. Tu-osasto (suunn. Tarja Timonen,

Lisätiedot

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit

Additions, deletions and changes to courses for the academic year Mitä vanhoja kursseja uusi korvaa / kommentit s, s and changes to courses for the academic year 2016 2017 Mikro ja nanotekniikan laitos Department for Micro and Nanosciences S 69, S 87, S 104, S 129, ELEC A3, ELEC C3, ELEC D3, ELEC E3, ELEC L3 T 4030

Lisätiedot

T DATASTA TIETOON

T DATASTA TIETOON TKK / Informaatiotekniikan laboratorio Syyslukukausi, periodi II, 2007 Erkki Oja, professori, ja Heikki Mannila, akatemiaprofessori: T-61.2010 DATASTA TIETOON TKK, Informaatiotekniikan laboratorio 1 JOHDANTO:

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAn JA FYSIIKAN LAITOS LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAn JA FYSIIKAN LAITOS LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAn JA FYSIIKAN LAITOS LUKUVUOSI 007-008 POISTUVAT OPINTOJAKSOT: Ti41010 Matematiikka EnA1 op Ti41010 Matematiikka KeA1 op Ti410170 Matematiikka SäA1 op Ti410140

Lisätiedot

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET T-61.3020, 4 op., Kevät 2007 Luennot: Laskuharjoitukset: Harjoitustyö: Erkki Oja Tapani Raiko Matti Aksela TKK, Informaatiotekniikan laboratorio 1 FOREIGN STUDENTS Lectures

Lisätiedot

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin.

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin. 1.1 Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto ohjelman tarjoamat, vain sivuaineena suoritettavat moduulit kaikille tutkinto ohjelmille Sivuaineen muodostaminen Sivuaine sisältää jonkin pääaineen perusmoduulin

Lisätiedot

ELEC-C1210 Automaatio 1 ELEC-C1220 Automaatio 2. Kurssien esittely lukukausi

ELEC-C1210 Automaatio 1 ELEC-C1220 Automaatio 2. Kurssien esittely lukukausi ELEC-C1210 Automaatio 1 ELEC-C1220 Automaatio 2 Kurssien esittely lukukausi 2015-16 Tavoitteet. Automaatio 1 ja 2 Opiskelija tuntee erilaisten sovellusalueiden automaatioratkaisujen erot, ymmärtää automaatiojärjestelmien

Lisätiedot

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo Aalto-yliiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo S-38 Tieterkkotekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi S-38.101 Sähköisen

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

ELEC-C1210 Automaatio 1 ELEC-C1220 Automaatio 2. Kurssien esittely lukukausi

ELEC-C1210 Automaatio 1 ELEC-C1220 Automaatio 2. Kurssien esittely lukukausi ELEC-C1210 Automaatio 1 ELEC-C1220 Automaatio 2 Kurssien esittely lukukausi 2017-18 Tavoitteet. Automaatio 1 ja 2 Opiskelija tuntee erilaisten sovellusalueiden automaatioratkaisujen erot, ymmärtää automaatiojärjestelmien

Lisätiedot

AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Opetusperiodi: Työmäärä toteutustavoittain: Osaamistavoitteet:

AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Opetusperiodi: Työmäärä toteutustavoittain: Osaamistavoitteet: AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Jorma Selkäinaho Opetusperiodi: I - II Työmäärä toteutustavoittain: Yhden työn (0,5op) työmäärä on 3,5 h (esikuulustelu

Lisätiedot

MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely

MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Syksy 2017 Aikataulu ja suoritustapa (Katso MyCourses) Luennot

Lisätiedot

MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely

MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Syksy 2016 Aikataulu ja suoritustapa (Katso MyCourses) Luennot

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteet Laskennallinen data-analyysi Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus Teoreettinen tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET

HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET HAHMONTUNNISTUKSEN PERUSTEET T-61.3020, 4 op., Kevät 2008 Luennot: Laskuharjoitukset: Harjoitustyö: Erkki Oja Elia Liiitiäinen Elia Liitiäinen TKK, Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 FOREIGN STUDENTS Lectures

Lisätiedot

ELEC-C7230 Tietoliikenteen siirtomenetelmät. Yleistä

ELEC-C7230 Tietoliikenteen siirtomenetelmät. Yleistä Aalto University Comnet ELEC-C7230 Tietoliikenteen siirtomenetelmät Kurssisuunnitelma, kevät 2016 Olav Tirkkonen, Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos, Aalto-yliopisto Yleistä Esitiedot: (kurssi

Lisätiedot

Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course

Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course Network Management Systems, 3 ECTS, daytime course Positioning, preliminary knowledge The course is part of the professional studies of Computer Networks I for B. E. of Information Technology, and scheduled

Lisätiedot

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin.

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin. Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelma Johanna Bovellán/6.3.2009 LPM-listojen (tfm:n lista kn 24.2., tdk 10.3.) perusteella tehdyt muutokset moduuleihin on merkitty viivaamalla yli vanhat

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

F901-P Perusopinnot P (80 op) op opetusperiodi

F901-P Perusopinnot P (80 op) op opetusperiodi Vanhan TFM kanditutkinnon kurssien korvaaminen uusilla 9.4.2013 F901-P Perusinnot P (80 ) Mat-1.1010 Matematiikka L1 10 MS-A0001 Matriisilaskenta MS-A0101 Differentiaali- ja I II integraalilaskenta 1 Mat-1.1020

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit siis dokumentoida

Lisätiedot

Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8)

Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8) Tervetuloa jatkamaan DIGITAALI- TEKNIIKAN opiskelua! Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 1 (8) Digitaalitekniikka (piirit) Luku 0 Sivu 2 (8) Yleistä opintojaksosta Laajuus 3 op = 80 h, 1. periodilla

Lisätiedot

OPETUSOHJELMAAN LUKUVUODEKSI 2009-2010 TULEVAT LISÄYKSET, POISTOT JA MUUTOKSET

OPETUSOHJELMAAN LUKUVUODEKSI 2009-2010 TULEVAT LISÄYKSET, POISTOT JA MUUTOKSET IL 3/2009/15/2 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelma 1(7) OPETUSOHJELMAAN LUKUVUODEKSI 2009-2010 TULEVAT LISÄYKSET, POISTOT

Lisätiedot

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Korvaavuusluettelo S-38 Tietoverkkotekniikka

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Korvaavuusluettelo S-38 Tietoverkkotekniikka Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Korvaavuusluettelo S-38 Tieterkkotekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi S-38.3001

Lisätiedot

Sähkötekniikan kanditutkinnon yleinen rakenne Tutkinnon laajuus 180 op

Sähkötekniikan kanditutkinnon yleinen rakenne Tutkinnon laajuus 180 op Sopivat myös näihin Sähkötekniikan kanditutkinnon yleinen rakenne Tutkinnon laajuus 180 op Yleisopinnot ja kielet 92 op Matemaattiset valmiudet, fysiikka, kielet, yleiset ammatilliset valmiudet Pääaine:

Lisätiedot

KORVAAVA / KORVATTAVA KURSSI, MUUT KOMMENTIT

KORVAAVA / KORVATTAVA KURSSI, MUUT KOMMENTIT KORVAAVA / KORVATTAVA KURSSI, MUUT KOMMENTIT Elektroniikan laitos EL /S-113/T4020 S-113.2106 Materials & Microsystems Integration, 5-8 op, periodit I-II * kurssikuvaus liitteenä Teachers: Tomi Laurila

Lisätiedot

Savonia: ECB4000 Karelia: XYZ UEF:

Savonia: ECB4000 Karelia: XYZ UEF: 1 / 6 OPINTOJAKSOKUVAUS - FIN * Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia Uusista opintojaksoista täytetään koodia lukuunottamatta kaikki taulukoiden kohdat, olemassa olevista opintojaksoista ainoastaan

Lisätiedot

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo Aalto-yliiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo S-38 Tieterkkotekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi S-38.101 Sähköisen

Lisätiedot

ELEC-C7230 Tietoliikenteen siirtomenetelmät

ELEC-C7230 Tietoliikenteen siirtomenetelmät A! Aalto University Comnet ELEC-C7230 Tietoliikenteen siirtomenetelmät Kurssisuunnitelma, kevät 2018 Olav Tirkkonen, Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos, Aalto-yliopisto A! Yleistä Esitiedot:

Lisätiedot

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo Aalto-yliiston sähkötekniikan korkeakoulu Korvaavuusluettelo S-38 Tieterkkotekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi ELEC-A7900 Telecommunications

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

ELEC-C5210 Satunnaisprosessit tietoliikenteessä

ELEC-C5210 Satunnaisprosessit tietoliikenteessä ELEC-C5210 Satunnaisprosessit tietoliikenteessä Esa Ollila Aalto University, Department of Signal Processing and Acoustics, Finland esa.ollila@aalto.fi http://signal.hut.fi/~esollila/ Kevät 2017 E. Ollila

Lisätiedot

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä ma 13.12. klo 16-18 sali TB220 TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä Tilaisuus verkkotekniikasta kiinnostuneille Joulukuu 2010 Matti Tiainen matti.tiainen@tut.fi Mitähän ihmettä tuokin kurssi pitää sisällään?

Lisätiedot

Tfy Teoreettinen mekaniikka (5 op) Tfy Fysiikka IV alkuosa A ja Tfy Teoreettinen mekaniikka

Tfy Teoreettinen mekaniikka (5 op) Tfy Fysiikka IV alkuosa A ja Tfy Teoreettinen mekaniikka 7.8.2006/akh Perustetut kurssit Tfy-0 Korvaavat vastaavat opintojaksot Tfy-0.1011 Fysiikka IA (4 op) Tfy-0.101 Fysiikka I alkuosa Tfy-0.1012 Fysiikka IB (4 op) Tfy-0.101 Fysiikka I loppuosa Tfy-0.1023

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan lukujärjestys SYKSY 2012

Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan lukujärjestys SYKSY 2012 Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan lukujärjestys SYKSY 2012 Muutokset mahdollisia - tarkista kurssien tiedot aina WebOodista ja seuraa kurssien Noppa-sivuja! 28.6.2012 / AMa

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Kurssin aloitus. AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola

Kurssin aloitus. AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola Kurssin aloitus AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola English Summary The lectures will be held in Finnish The slides are in Finnish, too All other material is in English The course book

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit siis dokumentoida

Lisätiedot

Opetussuunnitelma : kurssien LPM-listat

Opetussuunnitelma : kurssien LPM-listat Opetussuunnitelma 2015-2016: kurssien LPM-listat 9.2.2015 Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Kurssin nimi ja koodi Korvaava/korvattava kurssi/ muutos Muut kommentit Hyväksytty koulutusneuvostossa

Lisätiedot

MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely

MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely MS-C2128 Ennustaminen ja Aikasarja-analyysi, 5 op Esittely Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Syksy 2015 Aikataulu ja suoritustapa (Katso MyCourses) Luennot

Lisätiedot

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille:

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Kurssin nimi ja koodi Muut kommentit MS-A0001 Matriisilaskenta 5 op (Matrisräkning, Kuvaus: kurssi Teknillinen fysiikka ja matematiikka käsittelee lineaarisia yhtälöryhmiä sekä vektoreita ja matriiseja

Lisätiedot

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Lyhyesti uusista DI-ohjelmista 2015 Isohenkilökoulutus to 28.8.2014 Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Master s Programmes at SCI Starting 2015 (in English) Master s Programme in Engineering Physics *

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

KURSSIEN LISÄYKSET, POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI 2014-2015

KURSSIEN LISÄYKSET, POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI 2014-2015 Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu KURSSIEN LISÄYKSET, POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI 2014-2015 KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Valmistelija Tiina Kotti Kon-0 Koodi: Kon-0.4730 Nimi: The Cultural

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2008-2009 Opintoneuvoja Teemu Meronen 29.10.2008 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30

Lisätiedot

Sähkötekniikan tutkintoohjelma. DI-tutkinto ja uranäkymät

Sähkötekniikan tutkintoohjelma. DI-tutkinto ja uranäkymät Sähkötekniikan tutkintoohjelma DI-tutkinto ja uranäkymät Tervetuloa opiskelemaan sähkötekniikkaa Oulun yliopistoon! ITEE RESEARCH UNITS Tutkinto-ohjelman tuottajat CAS CIRCUITS AND SYSTEMS PROF. JUHA KOSTAMOVAARA

Lisätiedot

Kurssiesite. Rakentamisen tekniikat RAK-C3004

Kurssiesite. Rakentamisen tekniikat RAK-C3004 RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat Kurssiesite Syksy 2015, periodi I Hannu Hirsi (vastaava opettaja) & Lauri Salokangas & Jouko Pakanen & Johannes Hämeri & Toomla Sander & Markku Ylinen & vierailevat tähtiluennoitsijat

Lisätiedot

EI ole tarjolla JOOopiskelijoille. sisäisessä liikkuvuudessa MNT ELEC A3110 Mekaniikka 5 op

EI ole tarjolla JOOopiskelijoille. sisäisessä liikkuvuudessa MNT ELEC A3110 Mekaniikka 5 op Kurssitarjonta lukuvuonna 2015 2016 sekä JOO tarjonnassa ja Aallon. MNT ELEC A3110 Mekaniikka 5 op ELEC C3210 Materiaalien ominaisuudet 5 op ELEC C3220 Kvantti ilmiöt 5 op ELEC C3230 Elektroniikka 1 5

Lisätiedot

Opetussuunnitelma : kurssien lisäykset, poistot ja muutokset (LPM)

Opetussuunnitelma : kurssien lisäykset, poistot ja muutokset (LPM) Opetussuunnitelma 2012 2013: kurssien lisäykset, poistot ja muutokset (LPM) Laitos: Mediatekniikan laitos Professuurikoodit: T-75, T-111 LISÄYKSET T-111.6596 Mediatekniikan yksilölliset opinnot 1-10 op

Lisätiedot

T Johdatus tietoliikenteeseen 5 op. Kevät 2013

T Johdatus tietoliikenteeseen 5 op. Kevät 2013 T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen 5 op Kevät 2013 Yleistä Suunnattu tietotekniikan opiskelijoille Esitietona T-106.1150 Tietokone ja käyttöjärjestelmä tai vastaavat tiedot Kurssin tavoitteet: Tietää

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Tieteen ja tutkimusalan opintoihin hyväksyttävät opintojaksot ovat (taulukossa A= aineopinnot, S=syventävät opinnot, J = jatko-opinnot):

Tieteen ja tutkimusalan opintoihin hyväksyttävät opintojaksot ovat (taulukossa A= aineopinnot, S=syventävät opinnot, J = jatko-opinnot): Fotoniikka = jatkoopinnot): Opintojakso Koodi (op) A/S/J 2017 Moderni biolääketieteellinen optiikka 3313005 4 J X Optinen mittaaminen sekä valmistusmenetelmät 3313004 4 J X Korkean teknologian kaupallistaminen

Lisätiedot

TIETEEN METODIIKKA MODUULIN YHTEISEN OSUUDEN KURSSILISTA LV Kurssikuvaukset

TIETEEN METODIIKKA MODUULIN YHTEISEN OSUUDEN KURSSILISTA LV Kurssikuvaukset TIETEEN METODIIKKA MODUULIN YHTEISEN OSUUDEN KURSSILISTA LV 2007-2008 Kurssikuvaukset 25.4.2007 Yhteensä 18 kurssia. A-36.3326 Tutkimusmetodologia (5 op.) 24+0 (2+0) I-II Opettaja prof. Kimmo Lapintie,

Lisätiedot

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI

KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI Liite 6.5/2/2016 Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu KURSSIEN POISTOT JA MUUTOKSET LUKUVUODEKSI 2016-2017 RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Valmistelija Seppo Hänninen (Päivi

Lisätiedot

Tietokonearkkitehtuuri 2 TKT-3201 (5 op)

Tietokonearkkitehtuuri 2 TKT-3201 (5 op) Tietokonearkkitehtuuri 2 (5 op) syksyllä 2012 periodit I & II (viikot 35-41 & 43-49) luennot tiistaisin klo 14-16 (periodi I: sali S4, periodi II: sali TB109) Kurssin tavoite Käydään läpi tietokoneen toimintaa

Lisätiedot

Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina. Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto

Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina. Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat ja vertaisarviointi opetuksen laadun takeina Jarkko Toikkanen Tampereen yliopisto Vaihtoehtoiset opintojen suoritustavat muu kuin luento- tai pienryhmämuotoiseen,

Lisätiedot

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Teknillinen fysiikka ja matematiikka

Opetusperiodi:I, suunnattu hakukohteille: Teknillinen fysiikka ja matematiikka Kurssin nimi ja koodi MS-A0001 Matriisilaskenta 5 op (Matrisräkning, Kuvaus: kurssi käsittelee lineaarisia yhtälöryhmiä sekä vektoreita ja matriiseja sovelluksineen. Sisältö: vektorilaskentaa, matriisit

Lisätiedot

Tutu 4 ja 5 soveltuvat myös yksittäisiksi opintojaksoiksi. Tutu 3 osallistuminen edellyttää 1 ja 2 hyväksyttyä suorittamista tai vastaavia tietoja.

Tutu 4 ja 5 soveltuvat myös yksittäisiksi opintojaksoiksi. Tutu 3 osallistuminen edellyttää 1 ja 2 hyväksyttyä suorittamista tai vastaavia tietoja. TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN OPINTOKOKONAISUUS, 25 op Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTEORIAN PÄÄAINEEN KORVAAVUUSPERIAATTEET

TIETOJENKÄSITTELYTEORIAN PÄÄAINEEN KORVAAVUUSPERIAATTEET Versiohistoria Ensimmäinen versio 14.3.2005 / Ilkka Niemelä Koulutusohjelmatoimikunnan kokouksessa 4.4.2005 esitetyt muutokset tehty 8.4.2005. TIETOJENKÄSITTELYTEORIAN PÄÄAINEEN KORVAAVUUSPERIAATTEET Tietojenkäsittelyteorian

Lisätiedot

Lakkautetut vastavat opintojaksot: Mat Matematiikan peruskurssi P2-IV (5 op) Mat Sovellettu todennäköisyyslaskenta B (5 op)

Lakkautetut vastavat opintojaksot: Mat Matematiikan peruskurssi P2-IV (5 op) Mat Sovellettu todennäköisyyslaskenta B (5 op) KORVAVUUSLISTA 31.10.2005/RR 1 KURSSIT, jotka luennoidaan 2005-2006 : Lakkautetut vastavat opintojaksot: Mat-1.1010 Matematiikan peruskurssi L 1 (10 op) Mat-1.401 Mat-1.1020 Matematiikan peruskurssi L

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava 1 TU-0.1100 Johdatus tieteenfilosofiaan 3op TU-0.3100

Lisätiedot

Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot

Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot 2005-2006 Opintojaksot on hyväksytty konetekniikan osastoneuvoston kokouksissa 9.2.2005 ja 2.3.2005. Konetekniikan osaston yhteiset Ko4000000 Tutkimusseminaari

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI 2008-2009 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 13.2.2008 ja 4.6.2008. POISTUVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan DIGITAALI- TEKNIIKKAA! Digitaalitekniikan matematiikka Luku 0 Sivu 1 (9)

Tervetuloa opiskelemaan DIGITAALI- TEKNIIKKAA! Digitaalitekniikan matematiikka Luku 0 Sivu 1 (9) Tervetuloa opiskelemaan DIGITAALI- TEKNIIKKAA! Digitaalitekniikan matematiikka Luku 0 Sivu 1 (9) Digitaalitekniikan matematiikka Luku 0 Sivu 2 (9) Yleistä opintojaksosta Laajuus 3 op = 80 h, kokonaan lukukauden

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

NBE-E4510 Special Assignment in Biophysics and Biomedical Engineering AND NBE-E4500 Special Assignment in Human. NBE-E4225 Cognitive Neuroscience

NBE-E4510 Special Assignment in Biophysics and Biomedical Engineering AND NBE-E4500 Special Assignment in Human. NBE-E4225 Cognitive Neuroscience Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos Department of and Biomedical OPETUSOHJELMASTA POISTUNEET KURSSIT (Tfy-99, Becs-114, BECS, NBE)/päivitetty 16.5.2017 COURSES REMOVED FROM THE STUDY PROGRAMME

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETEKNIIKKA I A

TIETOLIIKENNETEKNIIKKA I A TIETOLIIKENNETEKNIIKKA I 521359A KURSSI ANALOGISEN TIEDONSIIRRON PERUSTEISTA Dos. Kari Kärkkäinen Tietoliikennelaboratorio, huone TS439, 4. krs. kk@ee.oulu.fi, http://www.telecomlab.oulu.fi/~kk/ puh: 08

Lisätiedot

DEE Aurinkosähkön perusteet (Foundations of Solar Power) Sali SE211 Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo

DEE Aurinkosähkön perusteet (Foundations of Solar Power) Sali SE211 Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 1 DEE-53010 Aurinkosähkön perusteet (Foundations of Solar Power) Sali SE211 Keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12.15 14.00 2 Luennot pidetään salissa SE211 keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12.15 14.00

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Automaatiotekniikan laskentatyökalut (ALT)

Automaatiotekniikan laskentatyökalut (ALT) Ohjeita ja esimerkkejä kurssin 477604S näyttökoetta varten Automaatiotekniikan laskentatyökalut (ALT) Enso Ikonen 6/2008 Oulun yliopisto, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto, systeemitekniikan laboratorio

Lisätiedot

AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMIEN VALMISTELU Raportti

AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMIEN VALMISTELU Raportti TEKNILLINEN KORKEAKOULU 1(4) Automaatio- ja systeemitekniikan osasto 26.3.2004 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMIEN VALMISTELU Raportti Tutkintorakennetyöryhmä on pyytänyt osastoilta 26.3.2004

Lisätiedot

T Johdatus tietoliikenteeseen 5 op

T Johdatus tietoliikenteeseen 5 op T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen 5 op T-110.2100 Johdatus tietoliikenteeseen Suunnattu tietotekniikan opiskelijoille Esivaatimuksena Tietokone Työvälineenä -kurssi T-106.1001 Kurssin tavoitteet:

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA/ LUKUVUOSI 2007-2008 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 6.2.2007. POISTUVAT OPINTOJAKSOT: KORVAAVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatti (muok )

Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatti (muok ) Laskennallisen tekniikan tekniikan kandidaatti 2016-2017 (muok. 1.7.2016) Yleisopinnot (vähintään 83 op), MaKYleis SUORITUSVUOSI PERIODI Pakolliset opinnot 89 op. BM20A5840 Usean muuttujan funktiot ja

Lisätiedot

AS Automaation käyttöliittymät L Opetussuunnitelma

AS Automaation käyttöliittymät L Opetussuunnitelma Automaation käyttöliittymät L Opetussuunnitelma Kevät 2007 Perustiedot Opintopistemäärä 3op Luentojen ja harjoitustyön ohjaustilaisuuksien määrä /suorittaminen: Opettajat 6 + 4 4. Periodi TkT (Luennot)

Lisätiedot

031010P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I 5,0 op

031010P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I 5,0 op 031010P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I 5,0 op Kurssin jokaiseen kolmeen välikokeeseen on ilmoittauduttava WebOodissa (https://weboodi.oulu.fi/oodi/etusivu.html). Huom! Välikoeilmoittautuminen on PAKOLLINEN.

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE. TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.344 Agenttipohjainen tietojenkäsittely 3 Ei voi suorittaa, tilalle jokin

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op 031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op Kurssin jokaiseen kolmeen välikokeeseen on ilmoittauduttava erikseen WebOodissa (https://weboodi.oulu.fi/oodi/). Huom! Välikoeilmoittautuminen on PAKOLLINEN.

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Sivuaineen opinnot / TLT... 2 Sivuaine Avaruustekniikka ja radiotiede ETA Sivuaineen jatkomoduuli Avaruustekniikka ja radiotiede S

Sivuaineen opinnot / TLT... 2 Sivuaine Avaruustekniikka ja radiotiede ETA Sivuaineen jatkomoduuli Avaruustekniikka ja radiotiede S Sivuaineen opinnot / TLT... 2 Sivuaine Avaruustekniikka ja radiotiede ETA 3011... 2 Sivuaineen jatkomoduuli Avaruustekniikka ja radiotiede S217-2... 2 Sivuaine Elektroniikka S3036... 3 Elektroniikan sivuaineen

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma

Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma Tekniikan kandidaatti, Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma Tekniikan kandidaattiohjelman ensimmäisen vuoden alusta alkaen opiskelija oppii hyödyntämään tehokkaasti modernia tietotekniikkaa ja soveltamaan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE

OPETUSSUUNNITELMALOMAKE OPETUSSUUNNITELMALOMAKE v0.90 Tällä lomakkeella dokumentoit opintojaksoasi koskevaa opetussuunnitelmatyötä. Lomake on suunniteltu niin, että se palvelisi myös Oodia varten tehtävää tiedonkeruuta. Voit

Lisätiedot

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op

031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op 031075P MATEMATIIKAN PERUSKURSSI II 5,0 op Kurssin jokaiseen kolmeen välikokeeseen on ilmoittauduttava erikseen WebOodissa (https://weboodi.oulu.fi/oodi/). Huom! Välikoeilmoittautuminen on PAKOLLINEN.

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot