Tienpidon ja liikenteen suunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tienpidon ja liikenteen suunnitelma"

Transkriptio

1 RAPORTTEJA XX 201X Tienpidon ja liikenteen suunnitelma KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 1

2 Suunnitelmakauden näkymät Toimiva liikennejärjestelmä mahdollistaa ihmisten liikkumisen ja tavaroiden kuljettamisen. Eri mittareilla mitattuna liikennejärjestelmämme tila on vähintäänkin tyydyttävä. Vaikka liikennejärjestelmä ei ole este liikkumiselle ja kuljetuksille, parantamisen varaa löytyy. Käytettävässä olevalla rahoituksella väyläverkon kunto heikkenee nykyisestä. Koska näin on, pyrimme yhä enemmän suuntaamaan resursseja sinne missä toimenpiteiden vaikuttavuus on kokonaisuudessaan paras. Selvyyden vuoksi on todettava, että mikään toiminnan osa-alue ei tässä tilanteessa saa lisää, vaan kyse on enemmänkin leikkausten kohdentamisesta. Edelleen on todettava että esimerkiksi talvihoidosta emme toistaiseksi tingi aiempaan nähden. Väylänpidon rahoituksen ostovoiman heikkenemisen lisäksi liikkumavaraamme kaventavat väylänpitoon liittyvät kasvavat odotukset. Esimerkiksi kasvavat ajoneuvopainot ja erilaisten kaapeleiden tuominen lähemmäksi ajorataa tulevat kasvattamaan väylänpidon kustannuksia. Esimerkiksi edellä mainituista hyöty yhteiskunnalle on ilmeinen, mutta edellyttää toisaalta valmiutta muuttaa resurssien kohdentamista totutusta, ja varautumista vielä tuntemattomiin vaikutuksiin. Kevään kehyspäätöksen mukaan vuodesta 2016 alkaen perusväylänpitoon kohdistetaan koko maahan 100 miljoonan euron lisäpanostus. Tästä tarpeeseen tulevalla panoksella pystynemme todennäköisesti to2 teuttamaan nyt käytännössä pysähdyksissä olevia pieniä investointeja. Viime vuoden lopulla valmistuneeseen Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan kiinteästi liittyvän aiesopimuksen allekirjoittavat lähiviikkojen aikana kaikki osapuolet. Tämä kielii onnistuneesta suunnitteluprosessista ja ennen kaikkea yhteistyöstä alueen muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyön tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Suomalaista joukkoliikennejärjestelmää ollaan uudistamassa voimakkaasti. Keski-Suomessa valmistelu etenee aikataulussaan ja hyvässä yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten ja muiden alan toimijoiden kanssa. Tällä hetkellä arvioiden näyttää siltä, että muutoksen myötä joukkoliikenteen kulkutapaosuuteen voidaan odottaa kasvua. Jatkossa joukkoliikennettä ja kaikkia yhteiskunnan kuljetuksia tullaan katsomaan entistä enemmän yhtenä kokonaisuutena. Suurten tieinvestointien suunnittelu valtatiellä 4 jatkuu sekä Jyväskylästä pohjoiseen että Vaajakosken kohdalla. Pohjoisen suunnan osalta ja erityisesti Kirri Tikkakoski välin osalta olemme toiveikkaita, että moottoritien rakentaminen alkaa tällä vuosikymmenellä. Jukka Lehtinen Johtaja, Liikenne ja infrastruktuuri

3 Toiminnan rahoitus ja vaikutukset ELY-keskuksen liikennejärjestelmään kohdistama rahoitus koostuu useasta eri osasta. Perusväylänpidon määrärahalla huolehdimme maantieverkon päivittäisestä kunnossapidosta, kuten talvihoidosta ja sorateiden kesähoidosta sekä ylläpitotöistä, joita ovat erimerkiksi teiden päällystäminen ja siltojen korjaus. Lisäksi perusväylänpidon rahoitusta käytetään pieniin parantamishankkeisiin, suunnitteluun ja erilaisiin selvityksiin. Tiealueiden maanhankintaan ja maantielain mukaisiin korvauksiin käytämme tähän tarkoitukseen erikseen osoitettua määrärahaa. Yksityisteiden avustamiseen tarkoitettua määrärahaa kohdennetaan pysyvän asutuksen ja elinkeinoelämän kannalta merkittävimmille yksityisteille. Joukkoliikenteen tukemiseen tarkoitetulla määrärahalla tuetaan kuntarajat ylittävää joukkoliikennettä. Suunnitelmakaudella Keski-Suomessa toteutettavista eduskunnan päättämistä suurista investointihankkeista ei tällä hetkellä ole päätöksiä. Suunnitelmakauden alkuvuosina ELY-keskus käynnistää pieniä investointeja noin 10 miljoonalla eurolla. Rahoitus koostuu pääosin kuntien osuuksista sekä EU- ja työllisyysrahoituksesta. Investoinnit on sovittu yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Jatkossa näiden investointien määrä pienenee oleellisesti, koska ohjelmakaudella ei liikennehankkeisiin ole mahdollisuutta saada EUrahoitusta. Keski-Suomen ELY-keskuksessa liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueella työskentelee tällä hetkellä 35 henkilöä. Väylänpitoon ja liikenteeseen liittyvät tuotteet ja palvelut hankitaan alan konsulteilta ja urakoitsijoilta, joita työllistämme vuosittain usean sadan henkilön verran. Vaikutukset: Liikenteen toimivuus ei suunnitelmakaudella merkittävästi muutu. Tiestön kunnosta johtuen nopeusrajoituksia joudutaan joissain tapauksissa alentamaan. Nopeusrajoitusten vaikutus sujuvuuteen on kuitenkin melko pieni. Jyväskylän seudulla ja keskeisillä pääteillä sujuvuusongelmat voivat lisääntyä. Liikenneturvallisuuteen vaikutetaan tienpidon keinoin lähinnä liikenteen ohjauksella. Liikenneturvallisuutta parannetaan poikkihallinnollisen liikenneturvallisuustyön keinoin. Pääteiden kunto pystytään pitämään nykytasolla. Alemman tieverkon toimintavarmuus heikkenee. Esimerkiksi äkillisten sääilmiöiden aiheuttamia vaurioita ei pystytä kaikilta osin korjaamaan. Siltojen kunto säilyy nykyisellä tasolla. Elinkeinopoliittisella rahoituksella toteutettavien investointien vaikutuksesta liikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranee hankkeiden läheisyydessä. Joukkoliikennetarjonta ja houkuttelevuus paranee yhteyksillä, joilla on paljon työ- ja opiskelumatkustusta. Muualla turvataan peruspalvelutaso. Yksityisteiden avustusmäärärahat vähenevät ja ne kohdennetaan ensisijassa siltojen ja muun liikennöinnin kannalta kriittisiin kohteisiin. Taulukossa on esitetty edellä mainitut määrärahat vuosina keskimäärin Perusväylänpito 29,6 29,0 Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset 1,7 1,7 Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen 0,7 0,4 Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen 1,9 1,9 Yhteensä 33,8 33,0 Keski-Suomessa on suunnitelmakaudella käynnissä kaksi valtion erillisrahoituksen saanutta hanketta, vuosina Jämsä Mänttä 7,5 milj. euroa ja vuonna 2013 Kuokkalan kehäväylä 2,7 milj. euroa. Nämä rahoitukset eivät sisälly taulukon perusväylänpidon määrärahaan. 3

4 Liikennejärjestelmän kehittämisessä on keskeisintä suunnata katse kokonaisuuteen Suurimmat liikenteelliset haasteet Keski-Suomen maantiestöllä ovat valtatiet 4 ja 9 Jyväskylän kohdalla, valtatie 4 Vaajakoskella ja Jyväskylän pohjoispuolella sekä Laukaantie (maantie 637). Näillä teillä on jo nykyisillä liikennemäärillä sujuvuusongelmia. Valtatien 4 välittömään tuntumaan Jyväskylän kohdalla on tulossa suuria maankäytön muutoksia. Valtatien länsipuolella Kankaan entisen paperitehtaan alue on Jyväskylän suurin kaupunkikehityshanke. Alueelle on kaavoitettu asuntoja, työpaikkoja ja päivittäistavarakaupan yksikkö. Valtatien itäpuolella sijaitsevalle Seppälän alueelle on tulossa uusi kauppakeskus ja automarketin huomattava laajennus. Molemmille alueille johtava väylästö kytkeytyy valtatiehen 4 ja Laukaantiehen. Maankäytön muutosten myötä lyhytmatkainen liikenne tulee lisääntymään valtatiellä 4. Tämä tulee aiheuttamaan merkittävää haittaa tämän TEN-T -ydinverkkoon kuuluvan tien liikenteen sujuvuudelle. Häiriöherkkyys kasvaa ja liikenneturvallisuus heikkenee. Sujuvuusongelmat pahenevat myös valtatiellä 9 Jyväskylän Rantaväylällä sekä Laukaantiellä. Liikenteen kasvun jatkuessa kapasiteettiongelmia tulee myös valtatielle 4 Jyväskylän pohjoispuolella sekä valtatielle 9 Jyväskylä Jämsä välille sekä Jyväskylästä itään. Vuonna 2013 käynnistetään esisuunnittelu Jyväskylän kohdan valtateiden liikennejärjestelyistä. Suunnittelun tavoitteina ovat valtateiden palvelutason määrittäminen, roolin selkeyttäminen ja säilyttäminen tulevaisuudessa sekä parantamistoimenpiteiden priorisointi. Suunniteltavat ratkaisut tulevat olemaan kustannuksiltaan suuria, eikä niiden toteutuminen ole todennäköistä nopealla aikataululla. Myös muiden maakunnan tärkeimpien valtatiejaksojen osalta tullaan laatimaan kehittämisselvityksiä pitkän tähtäimen tavoitetilan kirkastamiseksi ja maankäytön ja liikennejärjestelmän yhteensovittamisen helpottamiseksi. Jyväskylän kahden kehäväylän suunnittelua on jatkettu. Niin sanotun koilliskehän tarveselvitys on päivitetty. Väylä lieventäisi sujuvuusongelmia sekä Jyväskylän Rantaväylällä että Laukaantiellä. Läntisen kehän aluevarasuunnitelma on myös valmistunut. Suunnittelua on tehty lähinnä kaavoituksen tarpeisiin. Väylän toteutuminen on kaukana tulevaisuudessa eikä se toteutuessaankaan vaikuttaisi suuresti Jyväskylän kohdan valtateiden liikennemääriin. Maankäytössä tapahtuviin muutoksiin on niukkojen resurssien aikoina vaikea reagoida. Liikenneinfrastruktuuria ei pystytä kehittämään samassa tahdissa eikä alueiden kehittymiselle näin ollen voida tarjota tukea. Liikennejärjestelmätyö ELY-keskus kehittää liikennejärjestelmää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Liikennejärjestelmätyössä korostuu kokonaisuuden hahmottaminen sekä paikallisesta että valtakunnallisesta näkökulmasta ja siinä tulee huomioida liikenne, maankäyttö, asuminen, palvelut ja elinkeinoelämä. Keski-Suomen logistinen asema ja Jyväskylän vetovoima ovat tekijöitä, joita pyritään hyödyntämään. Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui loppuvuodesta Vuoteen 2035 tähtäävässä suunnitelmassa on tarkasteltu sekä Keski-Suomen sisäisiä liikennetarpeita että maakunnan asemaa osana koko maan liikennejärjestelmää ja kansainvälisiä yhteyksiä. Suunnitelman keskeinen osa on kehittämisstrategia. Sen aihekokonaisuudet ovat elinkeinoelämän kilpailukyky, ihmisten liikkuminen sekä yhteistyö ja toimintamallit. Suuria väyläinvestointeja on käsitelty erikseen. Suunnitelmassa vuosille esitetyt toimenpiteet on ryhmitelty seuraavasti: Yhteistyö ja uudet toimintamallit Tiestön kunnossapidon varmistaminen Kuljetusketjujen toimivuus, logistiikkakeskukset ja terminaalit Julkisen liikenteen kehittämisstrategia Kuntien henkilö- ja tavarakuljetusten kehittäminen Viisaan liikkumisen kehittämisstrategia ja ohjelma. Liikennejärjestelmätyön jatkuvuuden varmistamiseksi Keski-Suomeen perustetaan liikennejärjestelmätyöryhmä, joka huolehtii yhteydenpidosta niin kunnallisten, maakunnallisten kuin valtakunnallisten- 4

5 kin liikennesektorin toimijoiden välillä. Ryhmän tehtäviin kuuluu asiakasvuorovaikutuksen koordinointi, maakuntasuunnittelun ja -kaavoituksen tukeminen, kuntatyön koordinointi ja seuranta sekä yhteistyö naapurimaakuntien kanssa. Ryhmään tulee edustus seuduilta, maakuntaliitosta, ELY-keskuksesta, kauppakamarista ja Liikennevirastosta. Sidosryhmiä kutsutaan mukaan tarvittaessa. poikkihallinnolliseen toimintaan. ELY-keskuksen ja kuntien yhteisen liikenneturvallisuustoimijapalveluiden hankinta toteutetaan Tällä pyritään tukemaan ja aktivoimaan kuntien liikenneturvallisuustyötä sekä parantamaan tiedonkulkua eri toimijoiden välillä. Joukkoliikenne Liikenneturvallisuus Liikenneturvallisuus on Keski-Suomen maanteillä kehittynyt 2000-luvulla varsin myönteisesti. Erityisesti kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet selvästi vuosikymmenen ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. Suuriin liikenneturvallisuusinvestointeihin ei lähivuosina ole resursseja. Liikenneturvallisuutta parannetaankin rakentamalla automaattista kameravalvontaa, tarkistamalla nopeusrajoituksia sekä erilaisilla pienillä toimenpiteillä. Liikenneturvallisuustyössä painopiste siirtyy muiden toimijoiden kanssa tehtävään Uuden joukkoliikennelain myötä joukkoliikenteen järjestämistavat tulevat muuttumaan. Tällä hetkellä aiempaa linjaliikennettä hoidetaan siirtymäajan liikennöintisopimuksin, jotka päättyvät viimeistään vuonna Siirtymäajan jälkeen joukkoliikenne järjestetään joko markkinaehtoisesti tai palvelusopimusasetuksen mukaisesti. Keski-Suomessa toimivaltaisia viranomaisia joukkoliikenteen järjestämisessä ovat ELY-keskus ja Jyväskylän kaupunki. Näiden tehtävänä on määritellä joukkoliikenteen palvelutaso yhteistyössä kuntien ja muiden viranomaisten kanssa sekä järjestää joukkoliikenteen palvelutaso käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Liikenneonnettomuudet Keski-Suomen maanteillä keskimäärin Kuolemaan johtaneet onnettomuudet Onnettomuuksissa kuolleet Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet Onnettomuuksissa loukkaantuneet Liikennesuorite (milj.auto km/vuosi)

6 Tieinvestoinneilla tuetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä Tieverkolle tehtävien investointien tarkoituksena on turvata ja kehittää tiellä liikkumisen palvelutasoa. Liikenneturvallisuuden parantaminen on myös ensiarvoisen tärkeä näkökulma hankkeiden vaikuttavuuden arvioinnissa. Vuosina toteutetaan EU-, työllisyys-, kunta- ja perusväylänpidon rahoituksella useita pienehköjä elinkeinoelämän tai matkailun toimintaedellytyksiä tukevia hankkeita. Osaan hankkeista liittyy parannetun väylän hallinnollinen muutos maantiestä kaduksi. Edellisten lisäksi samantyyppisiä pieniä parantamistoimenpiteitä suunnitellaan yhteistyössä kuntien kanssa. Näiden osalta toteutusajankohta tarkentuu, kun hankesuunnitelmat ovat valmiina ja toteuttamisvaiheen rahoitus on selkeytynyt. Kuokkalan kehäväylä valmistuu syksyllä 2013 Hanke sisältää uuden katumaisen kehäyhteyden rakentamisen valtateiden 4, 9 ja 18 välille sekä kevyen liikenteen alikulkujärjestelyt Äijälässä. Rakennettavan osuuden pituus on noin kaksi kilometriä. Hankkeen yhteydessä parannetaan myös Könkkölän eritasoliittymää valtatiellä 18/23 ja liittymäjärjestelyjä Ristonmaan eritasoliittymässä valtatiellä 18/23 sekä rakennetaan meluvalli Kaijanlammen asuntoalueen kohdalle valtatiellä 9. Koko hankkeen kustannukset ovat noin 11,7 M ja se rahoitetaan puoliksi valtion ja Jyväskylän kaupungin kesken. Valmistuttuaan väylä jää Jyväskylän kaupungin hoitoon ja ylläpidettäväksi. Hanke parantaa Jyväskylän kaupunkiseudun työmatkaliikenteen yhteyksiä ja eteläisten kaupunginosien yhteyksiä päätieverkolle. Ristonmaan, Tikan ja Kuokkalan kaupunginosien tavoitettavuus paranee ja asuntoalueiden läpikulkuliikenteen nykyiset haitat vähenevät. Väylä luo myös edellytyksiä kaupunkiseudun joukkoliikenteen kehittämiselle sekä tarjoaa vaihtoehtoisen kulkureitin Rantaväylälle esimerkiksi onnettomuustilanteissa tai pahoissa ruuhkatilanteissa. 6

7 Tiesitkö, että....keski-suomessa ELY-keskus vastaa kilometristä valtion teitä, joista päällystettyjä teitä on 55 % ja loppuosa sorateitä. Keski-Suomen maanteistä 755 kilometriä on valaistuja. Keski-Suomen maanteillä on 979 siltaa, joista vanhin on vuonna 1898 rakennettu Muuramenkosken kevyen liikenteen silta. Keski-Suomen maanteiden liikennesuoritteesta 4 % ajetaan sorateillä. Kantatie 56 parannustyöt Jämsän ja Mänttä Vilppulan välillä käynnistyy vuonna 2013 henkilöautomatkoista 30 % on alle kolmen kilometrin pituisia ja 20 % on yli 20 kilometrin pituisia..linja-automatkoista 13 % on alle kolmen kilometrin pituisia ja 16 % alle 20 kilometrin pituisia. Hankkeessa kantatietä levennetään noin kahdella metrillä ja tien päällysrakenne peruskorjataan. Päällysrakennetta parannetaan stabiloinnilla ja eniten vaurioituneita kohtia vahvistetaan teräsverkoilla. Tien linjaus säilyy pääosin nykyisellä paikallaan, leventäminen tapahtuu vaihtelevasti tien eri puolille. Lisäksi tehdään kuivatusjärjestelmän parannusta, sivuojien perkausta ja rumpujen uusimista, pohjaveden suojausta ja rakennetaan kevyen liikenteen väylä (noin 2,5 km) Mustalahden alueen kohdalla. Vedenpään ja Holisevan sillat uusitaan teräsrakenteisiksi putkisilloiksi. Myös tievalaistusta parannetaan ja lisätään työn yhteydessä. Hankkeen rakennustyöt valmistuvat vuoden 2014 aikana. Valmistuttuaan hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, erityisesti raskaan liikenteen olosuhteet paranevat metsäteollisuudelle tärkeällä kuljetusreitillä. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen parantaa turvallisuutta ja liikkumisolosuhteita Mustalahden ja Runttimäen välisellä osuudella. Hankkeen vaikutukset ympäristöön ja maisemaan ovat suhteellisen vähäisiä, koska tielinjaus säilyy nykyisellä paikallaan. työssäkäyvistä suomalaisista 22 % saa verovähennyksen oman auton käytöstä työmatkoilla. haja-asutusalueella asuvan 6 17 vuotiaan keskimääräinen päivittäinen liikennesuorite on kaksinkertainen taajamissa asuviin nähden..suomalainen tekee vuorokaudessa keskimäärin kolme matkaa, joiden keskipituus on 14 kilometriä. Yhteen matkaan käytetään keskimäärin 23 minuuttia. Väestöstä 20 % tekee keskimäärin korkeintaan yhden matkan vuorokaudessa. 7

8 Keski-Suomi TIEHANKKEET Investointi 3 Peruskorjaus 2 Päällysteen uusiminen Kunnostaminen soratieksi Kevyen liikenteen väylän päällysteen uusiminen Karttakeskus Oy, Lupa L , 10,

9 INVESTOINTIHANKKEET Kohdenumero kartalla Hanke 1. Puulaakson tie- ja risteysjärjestelyt, Karstula 2. Pihtiputaan Asematien ja Kuormausalueentien parantaminen, Pihtipudas 3. Ruukintien parantaminen, Pihtipudas 4. Kannonkosken teollisuusalueen kevytliikenneväylä- ja tiejärjestelyt, Kannonkoski 5. Kannonkosken keskustaajaman tiejärjestelyt, Kannonkoski 6. Keuruun alueen tie- ja liittymäjärjestelyt, Keuruu 7. Peurungan kohdan kevyen liikenteen väylä, Laukaa 8. Laukaantien tie- ja liittymäjärjestelyt, Jyväskylä ja Laukaa 9. Tiejärjestelyt Vaajakosken Yritysaseman kohdalla, Jyväskylä 10. Vaajakosken kiertoliittymä tiejärjestelyineen, Jyväskylä 11. Kevyen liikenteenväylän rakentaminen välillä Asematie Vaajatie, Jyväskylä Kustannusarvio, euroa Toteutusvuosi Rahoittajat EU ja kunta EU ja kunta EU ja kunta EU ja kunta Kunta ja ELY EU ja kaupunki EU ja kunta EU, kaupunki ja kunta EU ja kaupunki Kaupunki ELY 12. Jämsä Mänttä ELY 13. Kuokkalan kehäväylä, Jyväskylä 14. Ristonmaan rampin liittymäjärjestelyt, Jyväskylä ELY ja kaupunki ELY PERUSKUNNOSSAPIDON KOHTEET Kohdenumero kartalla Kohde 15. Kotakennäänsalmen sillan korjaus, Äänekoski 16. Jämsänjoen sillan korjaus, Jämsä 17. Kotakosken sillan korjaus, Kuhmoinen 18. Arvajankosken sillan korjaus, Kuhmoinen 19. Päällystystyöt Kanavuoren kohdalla, Jyväskylä 20. Päällystystyöt välillä Tikkakoski Liimattala 21. Päällystystyöt välillä Niinilahti Pirttilä, Viitasaari 22. Päällystystyöt välillä Keltinmäki Keljo, Jyväskylä 23. Päällystystyöt välillä Kuikka Jokihaara, Jyväskylä 24. Päällystystyöt välillä Leppävesi Tikka-Mannila 25. Päällystystyöt Keljonkankaan kohdalla, Jyväskylä 26. Päällystystyöt välillä Humppi Yläpää, Karstula 27. Päällystystyöt välillä maantien liittymä- Huhtia 28. Tien kunnostustoimet, Hämeenpohja 29. Tien kunnostustoimet, Korpiaho 30. Tien kunnostustoimet, Kovalanranta 31. Tien kunnostustoimet, Pukaranmäki 32. Tien kunnostustoimet, Vuontee Simuna 33. Tien kunnostustoimet, Mansikkaniemi Laukaa 34. Kevytväylän päällystystyöt Uuraisten keskustassa 35. Kevytväylän päällystystyöt Äänekoskella 36. Kevytväylän päällystystyöt välillä Oravasaari Kanavuori 9

10 Maanteiden päivittäinen liikennöitävyys varmistetaan tienpidon ammattilaisten yhteistyöllä Keskeisen väyläverkon tarkoituksenmukaisen kunnon sekä koko verkon päivittäisen liikennöitävyyden ja hoitotason varmistaminen on suunnitelmakauden päätavoite. Pääteiden päivittäinen liikennöitävyys säilytetään hyvällä tasolla. Rahoitus- tai kustannustason muutoksiin varaudutaan siten, että tiestön päivittäinen palvelutaso turvataan karsimalla tarvittaessa muuta ylläpitotoimintaa. Valintatilanteessa toimintaa painotetaan päätieverkolle sekä vilkkaimmin liikennöidylle tieverkolle. Toiminnan suuntaamisen lähtökohtana ovat verkon osien hoitotason määrittävät teiden talvihoitoluokitus ja sorateiden kesähoitoluokitus, niitä käytetään myös tienpidon kunnossapidon palvelusopimuksissa laatuvaatimuksina. Raskaiden ajoneuvojen koon kasvun vaikutukset tienpitoon Kokonaan uusi, voimassa olevat suunnitteluohjeet ohittava, tieverkkoa rasittava ja siltojen rakenteita kuormittava tekijä on raskaan kuljetuskaluston mittojen ja massojen korottaminen. Kokonaispainoltaan jopa 76 tonnia painavat raskaat yhdistelmät lisäävät tierakenteiden kuormitusta huomattavasti ja aiheuttavat etenkin alemmalle tieverkolle rasituksia, joita ei ole voitu ottaa huomioon aikanaan teitä suunniteltaes10 sa ja rakennettaessa. Lisärasituksen myötä tieverkon kunnon heikkeneminen todennäköisesti nopeutuu ja korjaustarve kasvaa. Raskaiden 76 tonnin yhdistelmien käyttöönotto edellyttää uusien painorajoitusten asettamista silloille. Keski-Suomessa uusia painorajoitettavia siltoja tulee Liikenneviraston alustavien selvitysten mukaan olemaan noin 20. Ajoneuvojen korottaminen 4.4 metriin vaatii tieverkon alikulkupaikkojen inventoinnin koko maassa, myös kaupunkien katuverkoilla. Alikulkukorkeudeltaan rajoitteisten siltojen määrä tarkentuu Liikenneviraston teettämien tarkistusmittausten myötä ja rajoitusmerkit asennetaan siltoihin kesällä Raskaan kuljetuskaluston mittojen ja massojen korotus on niin merkittävä muutos väylänpidon kokonaisuuden kannalta, että sen tiimoilta riittää teiden ja siltojen muutos- ja korjauskohteita koko suunnitelmakaudelle. Tieverkon ylläpitotoiminta murroksessa Vilkasliikenteisillä teillä päällysteiden kunto säilyy yleisesti hyvänä, kun nopeasti kuluvilla väylillä korjausmenetelmänä käytetään edullisempaa, nykyaikaista ja kustannustehokasta urapaikkausta. Siltojen kunto pidetään hyvänä. Siltakorjausten

11 suunnittelussa otetaan huomioon sekä raskaan kuljetuskaluston massojen ja mittojen muutos, että tunnistettu tarve painottaa sillankorjausta Keski-Suomen suuriin vesistösiltoihin. Molemmat edellä mainitut sillankorjauksen painotustarpeet edellyttävät vaativaa ja kustannuksiltaan korkeaa sillankorjaamista, näin merkittävästi muuttuneessa tilanteessa asetettujen tulostavoitteiden saavuttaminen vaikeutuu huomattavasti. Kevyenliikenteen väylien liikennöitävyys säilyy hyvänä. Vuosittain tehdään kevytväylillä täsmäkorjauksia noin 10 kilometrin matkalla. Päällystettyjen teiden kunto vähäliikenteisellä tieverkolla heikkenee suunnitelmakaudella, mikä näkyy sekä ylläpitoluonteisen korjausvelan lisääntymisenä että päivittäisen hoitotyön vaikeutumisena, erityisesti talvella. Vähäliikenteisen tieverkon liikennöitävyyden turvaamiseksi korjaustoimenpiteitä kohdennetaan aikaisempaa tarkemmin, valitsemalla täsmäkorjauskohteet kuntoperusteisesti ja käyttämällä edullisempia korjausmenetelmiä. Kesällä 2013 aloitetaan koko suunnitelmakaudelle laaditun ohjelman Päällystettyjen teiden kunnostaminen sorateiksi toteuttaminen. Päällysteiden purkaminen kohdennetaan erillisen selvityksen mukaisesti vähäliikenteisille, yli yhden kilometrin mittaisille, huonokuntoisille ja vanhoille (päällysteen ikä yli 12 vuotta) ns. SOP -teille (soratien pintaus) ja vähäliikenteisiä PAB-teille (pehmeä asfalttibetoni). Työtä jatketaan tulevina vuosina selvityksessä valittujen kohteiden vuotuiseen kuntoseurantaan perustuen. Sorateiden hoitotason määrittävä kesähoitoluokitus säilynee ennallaan ohjelmointikaudella. Käytettävät hoito- ja ylläpitotoimenpiteet valitaan soratieverkon liikennöitävyyden turvaamisen lähtökohdista ja toimenpiteiden kohteet valitaan aikaisempaa tarkemmin kuntoperusteisesti. Käytössä olevan rahoituksen puitteissa tehty hoito- ja ylläpitotoimenpiteiden ohjelmointi johtaa sorateiden kuntotason heikkenemiseen. Teiden varusteiden ja laitteiden kasvavaan kunnostustarpeeseen ei kyetä täysin vastaamaan ja kunnostamisessa keskitytään liikenneturvallisuusvaikutuksiltaan tehokkaimpiin toimenpiteisiin. Liikenneturvallisuuden ja liikennöitävyyden kannalta tärkeät varusteet ja laitteet, kuten opasteet, liikennemerkit, kaiteet ja tievalaistus pidetään päivittäisen liikennöitävyyden vaatimalla tasolla pääasiassa ylläpitoluonteisilla toimenpiteillä ja rajallisella uusimisella. Varusteiden ja laitteiden suunnitelmallinen uudistaminen toteutetaan lähinnä paikallisten investointihankkeiden yhteydessä. Tievalaistuksen energian kulutusta pyritään vähentämään aloittamalla vähäliikenteisten tieosuuksien valaistuskohteiden yösammutukset. Yösammutus toteutetaan ja kohteet valitaan liikenneturvallisuutta kohtuuttomasti heikentämättä. 11

12 TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMA Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yhteystiedot: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL Jyväskylä Lisätietoja tästä suunnitelmasta antaa: Johtaja Jukka Lehtinen p Talouspäällikkö Tiina Lamminmäki p sähköpostiosoite: Liikenteen asiakaspalvelukeskus ma pe klo 9 16 p (suomeksi). Tienkäyttäjän linja p h/vuorokaudessa Ilmoitukset tiestön kunnosta tai liikenteen ongelmista

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma RAPORTTEJA XX 201X Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 1 Liikennejärjestelmää kehitetään uuden liikennepolitiikan hengessä Liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

Tienpito Nykytilan kartoitus. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo

Tienpito Nykytilan kartoitus. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo Tienpito Nykytilan kartoitus Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo Tehtävien nykytilan kartoitus ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue vastaa toimialueensa valtion hallinnoiman

Lisätiedot

Vuoden 2017 rahoituksen riittävyys Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkökulmasta

Vuoden 2017 rahoituksen riittävyys Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkökulmasta Vuoden 2017 rahoituksen riittävyys Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkökulmasta Liikennejaosto 4.10.2016 Toiminnanohjauspäällikkö Pekka Puurunen 3.10.2016 Pääosa ELY-keskuksen perustienpidon perusrahoituksesta

Lisätiedot

Maanteiden kunnossapidon haasteet ja mahdollisuudet. Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskus

Maanteiden kunnossapidon haasteet ja mahdollisuudet. Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskus Maanteiden kunnossapidon haasteet ja mahdollisuudet Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskus 31.10.2014 2 3 Liikennejärjestelmän rahoitus vuonna 2015 noin 1,5 mrd., ostovoima heikkenee joka vuosi 3%, vuonna

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

Tiestön korjausvelka ja elinkeinoelämän tukeminen

Tiestön korjausvelka ja elinkeinoelämän tukeminen Tiestön korjausvelka ja elinkeinoelämän tukeminen Elinkeinoelämälle edellytyksiä ja asukkaille sujuvaa arkea ELY-keskuksen aluetapaaminen, Porvoo 3.3.2016 Janne Kojo Uudenmaan ELY-keskus Liikenteen kehittämislinjaukset

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

Ajankohtaista POS-ELYstä

Ajankohtaista POS-ELYstä Ajankohtaista POS-ELYstä Tiemerkintäpäivät Kuopiossa 16.2.2017 Pohjois-Savon ELY-keskus / Airi Muhonen Sisältö Toimintaympäristö Itä-Suomen liikennestrategia Tienpidon rahoitus Tiehankkeet Pohjois-Savon

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo. Tienpito. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo. Tienpito. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Tienpito Nykytilan kartoitus Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue vastaa

Lisätiedot

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus Petri Keränen Pohjois-Savon ELY-keskus 30.10.2014 KESTÄVÄ KEHITYS KANNATTAVA JA KEHITTYVÄ YRITYSTOIMINTA TOIMIVA ALUERAKENNE ELYjen palvelut Yrityksille ja yhteisöille Osaava työvoima Maatalouden tuki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 30/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 30/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 30/2016 1 (5) 2 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tienpidon ja liikenteen

Lisätiedot

VNS 4/2017 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 4/2017 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 4/2017 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018-2021, Liikennevirasto 23.5.2017 Talousjohtaja Kristiina Tikkala Liikenneverkon rahoitus 2017-2021 1 400 000 000 1

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

LAUSUNTO UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMASTA

LAUSUNTO UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMASTA Hallitus 131 11.09.2012 LAUSUNTO UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMASTA 2013-2016 258/07/70/700/2012 hall 131 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja

Lisätiedot

XL Siltatekniikan päivät

XL Siltatekniikan päivät XL Siltatekniikan päivät Minna Torkkeli 25.1.2017 Liikenneverkko huomenna 20.1.2017 2 Mitä on korjausvelka? Valtion omistamat maantiet, radat ja vesiväylät Korjausvelka muodostuu huonokuntoisen, korjaustarpeessa

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä 27.5.2013 Timo Mäkikyrö 29.5.2013 1 Sisältö POP ELY Tieluokituksesta, mikä on vähäliikenteinen tie Vähäliikenteisten

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) 7 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuuri - vastuualueen tienpidon ja liikenteen

Lisätiedot

Urakoitsijaseminaarin avaus

Urakoitsijaseminaarin avaus Urakoitsijaseminaarin avaus LVM:n hallinnonalan virastouudistus ja maakuntauudistus 22.8.2017 LVM:n hallinnonalan virastouudistus 31.5.2017 2 3 Maakuntauudistus ja maantielain uudistus (luonnos 5.7.2017)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 (7) 343 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2014-2017

Lisätiedot

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, Liikennevirasto 26.4.2016 Liikenneverkon rahoitus 2 Perusväylänpidon rahoitus 3 JTS 2017-2020, perusväylänpito

Lisätiedot

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, Liikennevirasto 3.5.2016 Liikenneverkon rahoitus 2 Perusväylänpidon rahoitus 3 JTS 2017-2020, perusväylänpito

Lisätiedot

Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus

Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus 14.6.2017 VALTAKUNNALLISEN VALMISTELUN TILANNE Liikenteen ja tienpidon tehtävät Maakuntahallinnon liikennetehtävien

Lisätiedot

Keski-Suomen tienpidon ja liikenteen näkymät tulevalle hallituskaudelle

Keski-Suomen tienpidon ja liikenteen näkymät tulevalle hallituskaudelle Tiivistelmä Keski-Suomen tienpidon ja liikenteen näkymät tulevalle hallituskaudelle Tulevalla hallituskaudella keskeistä on liikenneväylien liikennöitävyyden turvaaminen niukoista resursseista huolimatta.

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen 1 15.12.2003 Aulis Nironen 2 PÄÄTEIDEN KÄSITTEITÄ Pääteillä tarkoitetaan valta- ja kantateitä Valtatiet palvelevat tärkeiden asutus- ja liikennekeskusten välistä kaukoliikennettä ja muodostavat maantieverkon

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat. Anders Östergård

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat. Anders Östergård Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat Anders Östergård 17.02.2015 Vt 8 Sepänkylän ohitustie - Avattu liikenteelle, viimeistelytyöt menossa, Skanska Infra pääurakoitsija - Urakkasumma

Lisätiedot

Ajoneuvojen mitta/massa -uudistus Tiemäärärahojen riittävyys Raimo Tapio Liikennevirasto

Ajoneuvojen mitta/massa -uudistus Tiemäärärahojen riittävyys Raimo Tapio Liikennevirasto Ajoneuvojen mitta/massa -uudistus Tiemäärärahojen riittävyys Raimo Tapio Liikennevirasto 13.11.2013 Asetus ja sen tavoitteita Asetus tuli voimaan 1.10.2013 Varsinainen muutos Ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Taustat ja tavoitteet Tavoitteena kehittää menetelmä ja määrittää maantieverkon henkilöliikenteelle ja kuljetuksille tarjoama

Lisätiedot

28.11.2012 Matti Vehviläinen

28.11.2012 Matti Vehviläinen Satakunnan ajankohtaiset liikennehankkeet Perustienpidon tilannekatsaus (Satakunta) Yhteysvälihankkeen Turku Pori eteneminen Muita Satakunnan tieverkon kehittämiskohteita 28.11.2012 Matti Vehviläinen Perustienpito

Lisätiedot

Keskeisen päätieverkon toimintalinjat

Keskeisen päätieverkon toimintalinjat Keskeisen päätieverkon toimintalinjat Tytti Viinikainen Kanta-Hämeen liikennejärjestelmätyöryhmän kokous 21.4.2017 Taustaa Työtä esitelty aiemmin Kanta-Hämeen liikennejärjestelmätyöryhmässä keväällä 2016

Lisätiedot

Tieverkon ylläpidon perusviestejä tukevaa materiaalia

Tieverkon ylläpidon perusviestejä tukevaa materiaalia Tieverkon ylläpidon perusviestejä tukevaa materiaalia Versio 28.8.2006 2 Ylläpidon toimintaympäristö 2006 Tieverkko 78 168 km (65 % päällystetty) Liikennesuorite 34 Mrd ajokm/v Vuotuinen ylläpito 0,22

Lisätiedot

Liikenneviraston korjausvelkaohjelman kokemuksia

Liikenneviraston korjausvelkaohjelman kokemuksia Liikenneviraston korjausvelkaohjelman kokemuksia Ohjelmien sisältö Korjausvelkaohjelmat 2016-2019 http://www.liikennevirasto.fi/korjausvelkaohjelma (M ) Rahoitus on merkittävä, erityisesti v.2018 Budjetti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (8) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (8) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2012 1 (8) 432 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuuri - vastuualueen tienpidon ja liikenteen

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelka. Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma

Liikenneväylien korjausvelka. Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma Liikenneväylien korjausvelka Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma 5.2.2016 Liikenneväylillä on n. 2,5 miljardin arvosta korjausvelkaa 4000 3500 korjausvelka M 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 nykyrahoitus

Lisätiedot

Liikenneinfran ylläpito ja kehittäminen vertailua Suomen ja Ruotsin välillä 3.6.2014

Liikenneinfran ylläpito ja kehittäminen vertailua Suomen ja Ruotsin välillä 3.6.2014 Liikenneinfran ylläpito ja kehittäminen vertailua Suomen ja Ruotsin välillä 3.6.214 Ruotsin suunnitelma 214 225 perusteet hallituksen päätökselle Tavoitteena: kansantalouden kannalta tehokas, kansainvälisesti

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Tieverkollinen selvitys valtatien 26 ja maantien 387 palvelutasosta, rooleista ja kehittämisestä

Tieverkollinen selvitys valtatien 26 ja maantien 387 palvelutasosta, rooleista ja kehittämisestä Tieverkollinen selvitys valtatien 26 ja maantien 387 palvelutasosta, rooleista ja kehittämisestä Jussi Kailasto Yksikön päällikkö, Liikennejärjestelmä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Vetävät väylät 13.9.2017

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 12.12.2014 Parlamentaarinen työryhmä ja sen tehtävät Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 28.2.2014 parlamentaarisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Liperin kunta Marko Tikkanen, Matti Romppanen Luonnos 26.5.2017 Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Asiaa kansanedustajaehdokkaille

Asiaa kansanedustajaehdokkaille Asiaa kansanedustajaehdokkaille Matkailijat, yritykset ja lappilaiset itse tarvitsevat hyviä liikenneyhteyksiä, mihin valtion rahkeet riittävät Ylijohtaja Tapani Pöyry Lapin ELY-keskus 22.02.2011 1 Ylijohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 04.02.2013 Sivu 1 / 1 920/10.03.01/2012 Tekninen lautakunta 7 23.1.2013 53 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tiesuunnitelmasta Länsiväylän (kt

Lisätiedot

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma LIITTEET LIITTEET LIITE 1: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta (23.6.2008) LIITE 2: Hankekortti LIITE 3 MELUTARKASTELU:

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet. VTT Namis-Car Työpaja Otto Kärki / Liikennevirasto

Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet. VTT Namis-Car Työpaja Otto Kärki / Liikennevirasto Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet VTT Namis-Car Työpaja 1.9.2016 Otto Kärki / Liikennevirasto Kunnossapidon pääongelmat ja haasteet Maanteillä päällysteiden, tierakenteiden ja siltojen

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto Tekninen lautakunta 20 07.03.2017 Kunnanhallitus 54 20.03.2017 Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto 797/10.03.01.01/2016 Tekninen lautakunta 07.03.2017

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Liikennejärjestelmän visio ja kehittämistavoitteet

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Liikennejärjestelmän visio ja kehittämistavoitteet Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmän visio ja kehittämistavoitteet 2.6.2005 1 Päijät-Hämeen liikennejärjestelmän kehittämisen visio ja tavoitteet VISIO 2025 Päijät-Hämeen valtakunnallinen

Lisätiedot

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki Ajankohtaista VARELY:n liikennevastuualueelta 5.9.2013 / Antti Kärki Toimialueenamme ovat Satakunta ja Varsinais-Suomi yhtenä toimialueena. Vastuullamme on noin 8 000 km yleisiä teitä ja 1800 siltaa. Tehtävänämme

Lisätiedot

Valolla miellyttävään tulevaisuuteen

Valolla miellyttävään tulevaisuuteen Valolla miellyttävään tulevaisuuteen Autojen liikenneturvallisuus paranee tarvitaanko tie- ja katuvalaistusta tulevaisuudessa? 2.3.2017 Aleksanteri Ekrias Suomen tieverkko käsittää maantiet, kunnalliset

Lisätiedot

Onnettomuuskehitys Keski-Suomessa. HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUTTA VUODESSA Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2016 ennakkotieto

Onnettomuuskehitys Keski-Suomessa. HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUTTA VUODESSA Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2016 ennakkotieto Tiiviisti Keski-Suomen alueella tapahtuu keskimäärin 280 henkilövahinkoon johtavaa liikenneonnettomuutta vuodessa Onnettomuuksissa menehtyy vuosittain keskimäärin 13 henkilöä ja loukkaantuu keskimäärin

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma 26.9.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen hankintasuunnitelma Yleistä: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on vahvistanut 21.12.2011 toimialueelleen joukkoliikennelain 4 :ssä

Lisätiedot

Valtatien 5 liikennekäytävä osana Kuopion seudun kehittämistä

Valtatien 5 liikennekäytävä osana Kuopion seudun kehittämistä Valtatien 5 liikennekäytävä osana Kuopion seudun kehittämistä Esittelyaineisto 12.10.2017 Lähtökohtia Valtatie 5 on osa Itä-Suomen tärkeintä kehityskäytävää. Suunnittelukohde sijoittuu valtatien 5 vilkkaimmalle

Lisätiedot

Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne

Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa 24.11.2010 Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne Liikenneviraston organisaatio 1.1.2011 alkaen Pääjohtaja Viestintä Esikunta

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

LAUSUNTO UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMASTA

LAUSUNTO UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMASTA Hallitus 160 21.10.2014 LAUSUNTO UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMASTA 2015 2018 291/07.70.700/2014 Hallitus 160 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella

Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella Päätös 1 (3) JAKELUN MUKAAN Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella ASIA Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueelle RATKAISU,

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA ANNA ELF 20.6.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Tiesuunnitelman lähtökohdat, perustiedot ja

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma Työohjelman esittely 3.8.2011 2 Suunnitelman tausta ja rooli Edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2004 Toimintaympäristön muutokset (mm.

Lisätiedot

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen 2030 Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Kotimaan liikenteen ennakoitu päästökehitys ja tavoite vuoteen 2030 2 Liikenteen tavoitteet/keinot

Lisätiedot

Maakuntauudistus mikä muuttuu joukkoliikenteessä?

Maakuntauudistus mikä muuttuu joukkoliikenteessä? Maakuntauudistus mikä muuttuu joukkoliikenteessä? Suomen Paikallisliikenneliiton Iltapäiväseminaari 16.3.2017 Lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola 1 ELY-keskusten liikennevastuualueiden nykytila 2 Liikennejärjestelmän

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta Jyrki Karhula 20.10.2016 Johto Vastuualueen johtaja Johdon assistenttipalvelut Viestintä Kansainväliset asiat Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Lyhyesti valtionavustuksesta

Lyhyesti valtionavustuksesta Lyhyesti valtionavustuksesta Valtio avustaa tiekuntia yksityisteiden parantamishankkeissa ja erityiskohteissa Valtionavustukseen oikeutettuja teitä noin 53 000 km (v. 2010) Yksityistien tienpito on tieosakkaiden

Lisätiedot

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT Ympäristövaikutusten arviointimenettely 31 5 Toimenpiteiden suunnittelulla tähdätään kohdassa 1.1 selostettujen liikenteellisten ja ympäristöllisten ongelmien poistamiseen. Suunnittelun ja vaikutusten

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015. Urakoitsijailtapäivä 2015

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015. Urakoitsijailtapäivä 2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015 Urakoitsijailtapäivä 2015 30.1.2015 Esityksen sisältö: Investointihankkeet 2015 Käynnissä olevat ELY-keskuksen omat uudet hankkeet Muiden

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla Päällystealan digitalisoinnin työpaja 11.11.2015/ Mirja Noukka Digitalisaatiolle on tällä hallituskaudella vahva tilaus 17.11.2015

Lisätiedot

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen 2030 Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Eurooppa-neuvosto lokakuu 2014 : EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet Pariisin

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 Sisältö Tällä kalvosarjalla kuvataan maankäytön ja liikenneturvallisuuden välistä suhdetta 1. Maankäytön suunnittelu ja liikenneturvallisuus 2. Liikenneturvallisuuden

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus Infotilaisuus 27.11.2012 Keski-Suomen ELY-keskus 25.11.2012 Eri viranomaisten toimivallassa olevan liikenteen sovittava yhteen Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla oleva Keski- Suomen sisäinen liikenne

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019 Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 1 Vastataan elinkeinoelämän ja asiakkaiden tarpeisiin Elinkeinoelämän toimintaedellytysten

Lisätiedot

Yhteistyöllä kohti viisasta liikkumista

Yhteistyöllä kohti viisasta liikkumista Yhteistyöllä kohti viisasta liikkumista Yleisötilaisuus 7.11.2013 Hausjärvi, Hyvinkää, Riihimäki, Loppi Liikennejärjestelmäasiantuntija Sonja Heikkinen, Uudenmaan ELY-keskus 7.11.2013 Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat

Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma. Virtuaalimallin havainnekuvat Valtatien 13 parantaminen välillä Lappeenranta Nuijamaa, Yleissuunnitelma Virtuaalimallin havainnekuvat 20.5.2016 Karjalantietä parannetaan Hakalinkadun kohdan kiertoliittymällä. Havainnekuva liittymästä

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus

Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus 22.1.2016 Vesa Männistö, FM Oma esittely Väyläomaisuuden hallinnan johtava asiantuntija Rahoituksen ja palvelutason suunnittelu (tiet, radat, vesiväylät) Väyläomaisuuden

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Viitostien tilannekatsausta

Viitostien tilannekatsausta Viitostien tilannekatsausta Petri Keränen 21.5.2014 27.5.2014 Kajaani Kuopio Mikkeli Kajaani Kajaanin risteykset 5milj. 2023-2027 Mainuanjärven kohta 1 milj. 2023-2027 Iisalmi-Kajaani 2 milj. 2023-2027

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot