YHTEISKUNTATIETEIDEN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISKUNTATIETEIDEN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT"

Transkriptio

1 YHTEISKUNTATIETEIDEN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT Informaatiotutkimus pääaineena voidaan suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: Yhteiskuntatieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinto (A 245/94). Filosofian tohtorin tutkinto (A 1279/91) TUTKINTOJEN SUORITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET lukien 1 Valintaperusteet Lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tai vastaavantasoisen kotimaisen tai ulkomaisen tutkinnon ja jolla on haetun jatkotutkinnon pääaineessa syventävät opinnot tai niihin rinnastettavat opinnot. Oppiaineen syventävien opintojen korvaamisesta tai rinnastamisesta muilla opinnoilla päättää oppiaineen professori. Lisäksi hakijan on esitettävä toteuttamiskelpoinen opinto- ja tutkimussuunnitelma jatko-opintoja varten. Tiedekunta voi rajoittaa informaatiotutkimukseen otettavien uusien jatko-opiskelijoiden lukumäärää opintojen ohjaukseen käytettävissä olevien voimavarojen riittämättömyyden perusteella. 2 Hakeminen Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnon suorittamisoikeutta on haettava kirjallisesti tiedekunnalta. Hakemus laaditaan tiedekunnan kansliasta saatavalle lomakkeelle. Hakemuksessa on mainittava tutkinnon pääaine ja siihen on liitettävä oikeaksi todistettu jäljennös valintaperusteissa mainitusta tutkintotodistuksesta sekä ehdotus opinto- ja tutkimussuunnitelmaksi. Ulkomailla tutkintonsa suorittaneiden tulee liittää anomukseen pro gradu tutkielmaa vastaava kirjallinen työ ja selvitys tutkintoon sisältyvistä opintosuorituksista. Lisäksi ulkomaalaisen hakijan on annettava luotettava selvitys kielitaidostaan. Hakuajat ja hakemusten käsittely Informaatiotutkimus pääaineena suoritettaviin jatkotutkintoihin ei ole erityistä hakuaikaa. Hakemuksista pyydetään informaatiotutkimuksen laitoksen johtajan lausunto. 3 Ilmoittautuminen Jatkotutkintoa suorittava opiskelija on velvollinen ilmoittautumaan yliopistoon lukuvuosittain voidakseen käyttää opiskeluoikeuttaan. Ainoastaan läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija voi osallistua opetukseen ja harjoittaa opintoja yliopistossa. Vanhoille jatkotutkinto-opiskelijoille lähetetään toukokuussa ilmoittautumislomake ja ylioppilaskunnan tilisiirtolomake sekä ote opintosuoritusrekisteristä. Ylioppilaskuntaan kuuluminen on jatkotutkinto-opiskelijalle vapaaehtoista. Ylioppilaskunnan jäseneksi liittyvä ilmoittautuu läsnäolevaksi maksamalla pankkiin ylioppilaskunnan jäsenmaksun tilisiirron omaa viitenumeroa käyttäen ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. 158

2 Ei-jäseneksi ilmoittautuvan on tehtävä joko läsnä- tai poissaoloilmoitus aktuaarinkansliaan ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Sen voi tehdä toimittamalla aktuaarinkansliaan ilmoittautumislomake henkilökohtaisesti, postitse tai käyttäen faksia (03) Ilmoittautumisen voi tehdä myös sähköpostitse tai puhelimitse (03) Jatkotutkinto-opiskelija, joka ei ilmoittaudu määräaikaan mennessä, menettää tietotekniikkapalvelujen käyttöoikeuden. Jos jatkotutkinto-opiskelija on poistettu yliopiston opiskelijaluettelosta siitä syystä, että hän ei ole tehnyt vuosittaista ilmoittautumista, hänet otetaan uudelleen opiskelijaksi ilmoittautumisen perusteella ilman hakemusta. Apurahojen jaossa kiinnitetään huomiota siihen, että asianomainen on ilmoittautunut Tampereen yliopiston jatkotutkinto-opiskelijaksi. 4 Opiskeluoikeus yliopiston opintoihin Tiedekuntaan jatkotutkinnon suorittamisoikeuden saanut ja läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija voi osallistua myös muissa tiedekunnissa annettavaan opetukseen. Oikeus perustuu Tampereen yliopiston yleisen tutkintosäännön 13 :ään, joka kuuluu seuraavasti: "Tiedekunnissa järjestettävät opinnot ovat sivuaine- tai vapaasti valittavina opintoina avoimia myös yliopiston muiden tiedekuntien tutkinto-opiskelijoille. Jos erityisen painavista syistä opiskelijoiden määrää joudutaan rajoittamaan, tiedekuntaneuvosto antaa tarkemmat määräykset opintoihin otettavien etusijajärjestyksestä." Opintoja toisessa tiedekunnassa harjoitettaessa noudatetaan ko. tiedekunnan opetussuunnitelmaa ja muita määräyksiä. 5 LISENSIAATIN TUTKINTO Vaadittavat opintosuoritukset Lisensiaatin tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan 1. noin 40 opintoviikon laajuiset, tutkimustyötä tai ammatillista kelpoisuutta tukevat jatko-opinnot. Opinnot koostuvat tutkimustyön menetelmällisistä perusteista, pääainetta ja omaa tutkimusalaa syventävistä opinnoista sekä opinto-ohjelmaan soveltuvista muista opinnoista. Jatkotutkintoon voi sisältyä kunkin oppiaineen opetussuunnitelmassa erikseen määriteltävällä tavalla orientoivia ja valmentavia sekä muita opintoja, jotka suoritetaan tiedekunnan yhteisillä jatkokoulutuskursseilla. Tutkintoon voidaan sisällyttää myös tiedekunnan hyväksymät ammatilliset erikoistumisopinnot. Opetussuunnitelmassa annetaan tarkemmat määräykset opintojen laajuudesta, sisällöstä ja suoritustavoista; ja 2. lisensiaatintutkimus, jonka tiedekunta hyväksyy. Lisensiaatintutkimuksen ohjeellinen laajuus on 60 opintoviikkoa. Kohdassa 1 tarkoitettuihin opintoihin voidaan sisällyttää opetussuunnitelmassa ja opiskelijan henkilökohtaisessa opinto-ohjelmassa tarkemmin määrättävällä tavalla sivuaineen tutkielma ja muut syventävät opinnot (laudatur -arvosana) ja maisterin tutkinnon vähimmäislaajuuden ylittäviä tutkimustyötä tukevia opintoja sekä alan valtakunnallisissa 159

3 jatkokoulutusohjelmissa ja ulkomailla suoritettuja opintoja, artikkeleita ja muita julkaisuja, konferensseissa pidettyjä esitelmiä ja muuta tieteellistä toimintaa. Tutkimustyön ohjaaja ja tutkimussuunnitelma Puoltaessaan jatkotutkintoa hakevan opiskelijan hakemusta laitoksen johtaja nimeää opiskelijalle ohjaajan. Opiskelija ja tutkimustyötä ohjaava opettaja laativat opiskelijalle opinto-ohjelman kohdassa 1 mainittujen opintojen sisällöstä ja suoritustavoista. Lisäksi opiskelijan on laadittava yksilöity tutkimussuunnitelma, joka käsitellään jatkokoulutusseminaarissa. Tutkimustyön ohjaajaksi määrätty opettaja hyväksyy opintosuunnitelman opiskelijan hakemuksesta. Tieto opinto-ohjelman hyväksymisestä merkitään opintosuoritusrekisteriin. Lisensiaatintutkimus 1. Tutkimussuunnitelma Lisensiaatin tutkintoa suorittavan tulee laatia tutkimussuunnitelma, joka käsitellään jatkokoulutusseminaarissa. 2. Yhtenäinen käsikirjoitus ja artikkelitutkimus Lisensiaatintutkimuksen tulee osoittaa teoreettista perehtyneisyyttä asianomaiseen tieteenalaan sekä kykyä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa alan tieteellisiä tutkimusmenetelmiä. Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä paitsi yhtenäinen tutkimus (monografia) myös samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevien tieteellisten julkaisujen tai julkaistavaksi hyväksyttyjen käsikirjoitusten ja niistä laaditun yhteenvedon muodostama tutkimuskokonaisuus (artikkelitutkimus). Yhteenvedossa on esitettävä lisensiaatintutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä osoitettavissa. Mikäli tekijöiden erilliset osuudet eivät ilmene julkaisusta, tutkimuksen tekijän on esitettävä tiedekunnalle kirjallinen selvitys siitä, mikä hänen osuutensa tutkimuksessa on ollut. Selvitys on annettava samalla, kun tutkimus jätetään tarkastettavaksi. Opiskelijan hakemuksesta painatusluvan saanut väitöskirjan käsikirjoitus voidaan hyväksyä lisensiaatintutkimukseksi. 3. Tarkastus Lisensiaatintutkimus jätetään tiedekunnan kansliaan neljänä kappaleena, joista kolme sidottuina tai kansioituina. Tutkimukseen tulee liittää erillinen tiivistelmä. Yhden kappaleen tulee olla lävistämätön, koska se toimitetaan työn hyväksymisen jälkeen yliopiston kirjastoon sidottavaksi ja säilytettäväksi. Ennen työn jättämistä opiskelijan tulee varmistaa oppiaineen professorilta, että tutkimus on tarkastettavaksi jätettävässä kunnossa. Tämä on siinäkin mielessä tärkeää, että ehdotuksen työn tarkastajiksi tekee pääsääntöisesti oppiaineen professori. Tutkimukselle määrätään vähintään kaksi tarkastajaa. Ennen tarkastajien valintaa opiskelijalle varataan tilaisuus huomauttaa tarkastajaksi esitettävien mahdollisesta esteellisyydestä. Tarkastajien tulee antaa tutkimuksesta perusteltu kirjallinen lausunto. Tutkimus käsitellään jatkokoulutusseminaarissa. 160

4 Työn tarkastajien määräämisen jälkeen asianomainen laitos sopii opiskelijan ja tarkastajien kanssa tarkastustilaisuuden ajankohdasta ja muista tarkastukseen liittyvistä käytännön järjestelyistä. Tarkastajien lausunnot toimitetaan opiskelijalle viimeistään neljä (4) päivää ennen tiedekuntaneuvoston kokousta. Samalla tutkimuksen tekijälle varataan tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnoista. Vastineen antamista varten tekijällä on oikeus pyytää tutkimuksen arvostelun siirtämistä seuraavaan kokoukseen. Lisensiaatintutkimuksen arvostelee ja siitä annettavasta arvolauseesta päättää tiedekuntaneuvosto tarkastajien lausuntojen perusteella. Tarkastajat voivat esittää käsityksensä lisensiaatintutkimuksesta annettavasta arvolauseesta. Lisensiaatintutkimuksen tekijä voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön lisensiaatintutkimuksen arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Mikäli tarkastusprosessin kuluessa työhön tehdään korjauksia, on korjatut sivut toimitettava tiedekunnan kansliaan ennen kuin lisensiaatintutkimus viedään tiedekuntaneuvostoon arvosteltavaksi. Tiedekunnan kanslia vastaa tutkimuksen tarkastamisen aikataulua koskeviin kysymyksiin. Lisensiaatintutkimusta (60 opintoviikkoa) arvosteltaessa käytetään asteikkoa: approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur, laudatur. 6 TOHTORIN TUTKINTO Vaadittavat opintosuoritukset Yhteiskuntatieteiden ja filosofian tohtorin tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan 1. lisensiaatin tutkinto tai lisensiaatin tutkinnon vaatimuksista kohta 1 (40 opintoviikkoa) ja 2. väitöskirja, jonka tiedekunta julkisen tarkastuksen jälkeen hyväksyy. Väitöskirjan ohjeellinen laajuus on 120 opintoviikkoa. Tutkimustyön ohjaaja ja tutkimussuunnitelma Puoltaessaan jatkotutkintoa hakevan opiskelijan hakemusta laitoksen johtaja nimeää opiskelijalle ohjaajan. Opiskelija ja tutkimustyötä ohjaava opettaja laativat opiskelijalle opinto-ohjelman kohdassa 1 mainittujen opintojen sisällöstä ja suoritustavoista. Lisäksi opiskelijan on laadittava yksilöity tutkimussuunnitelma, joka käsitellään jatkokoulutusseminaarissa. Tutkimustyön ohjaajaksi määrätty opettaja hyväksyy opintosuunnitelman opiskelijan hakemuksesta. Tieto opinto-ohjelman hyväksymisestä merkitään opintosuoritusrekisteriin. Väitöskirja 1. Yhtenäinen käsikirjoitus ja artikkeliväitöskirja Väitöskirjan tulee olla itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn perustuva tutkimus, joka tarkastetaan julkisesti väitöstilaisuudessa. Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä 1) yhtenäinen käsikirjoitus (monografia) tai 2) useita yhtenäiseen aihepiiriin kuuluvia tieteellisiä julkaisuja tai julkaistavaksi hyväksyttyjä 161

5 käsikirjoituksia sekä niihin liittyvä yhteenveto (artikkeliväitöskirja). Yhteenvedossa on esitettävä tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, mikäli väitöskirjan tekijällä on ollut niissä itsenäinen ja osoitettavissa oleva osuus. Tutkimuksen tekijän on annettava kirjallinen selvitys osuudestaan yhteisjulkaisuihin samalla, kun tutkimus jätetään esitarkastettavaksi. Mikäli väitöskirja muodostuu useista yhtenäiseen aihepiiriin kuuluvista tieteellisistä julkaisuista tai julkaistavaksi hyväksytyistä käsikirjoituksista, mikään näistä ei saa olla pelkästään referoiva, vaan jokaisen julkaisun tulee erikseenkin tarkasteltuna sisältää uusia tuloksia tai näkökohtia. Yhtenäistä väitöskirjaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä sovelletaan myös tässä tarkoitettujen julkaisujen ja yhteenvedon yhdessä muodostamaan kokonaisuuteen. 2. Väitöskirjan kirjoituskieli Väitöskirja kirjoitetaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi taikka tiedekunnan suostumuksella muulla kielellä. Käsikirjoituskielen tulee olla sama kuin väitöskirjan. Väitöskirjan tekijän tulee huolehtia siitä, että käsikirjoituksen kieliasu on moitteeton. 3. Sähköinen ja painettu väitöskirja Väitöskirja jätetään tarkastettavaksi joko a) sähköisessä muodossa tai b) painettuna. 4. Esitarkastus Väitöskirjaksi aiotun tutkimuksen käsikirjoitus on väittelyluvan saamista varten jätettävä tiedekunnan kansliaan kolmena täydellisenä kappaleena. Ennen käsikirjoituksen jättämistä opiskelijan tulee varmistaa tutkimustyönsä ohjaajalta, että työ on tarkastettavaksi jätettävässä kunnossa. Ehdotuksen käsikirjoituksen esitarkastajiksi tekee pääsääntöisesti oppiaineen professori. Käsikirjoituksen jättämiseen liittyviä aikataulukysymyksiä voi tiedustella tiedekunnan kansliasta. Tutkimukselle määrätään vähintään kaksi esitarkastajaa. Ennen esitarkastajien valintaa väitöskirjan tekijälle varataan tilaisuus huomauttaa esitarkastajiksi esitettyjen mahdollisesta esteellisyydestä. Esitarkastajia pyydetään antamaan lausuntonsa siitä, katsovatko he käsikirjoituksella olevan sellaisen tieteellisen arvon, että voidaan antaa väittelylupa. Artikkeliväitöskirjasta annettavassa esitarkastuslausunnossa on selvitettävä, muodostavatko julkaisuissa käsitellyt asiat yhtenäisen ongelmaryhmän. Esitarkastajien lausunnossa voidaan esittää väittelyluvan myöntämistä tai epäämistä, mutta ei ehdollista päätöstä. 5. Väittelylupa Esitarkastajien lausunnot väittelyluvan myöntämistä varten lähetetään väitöskirjan tekijälle viimeistään neljä (4) päivää ennen tiedekuntaneuvoston kokousta. Samalla tutkimuksen tekijälle varataan tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien lausunnoista. Vastineen antamista varten tekijällä on oikeus pyytää väittelylupaa koskevan päätöksen siirtoa tiedekuntaneuvoston seuraavaan kokoukseen. 162

6 6. Kustos ja vastaväittäjä sekä väitöstilaisuuden ajankohta Kun väittelylupa on myönnetty, tiedekuntaneuvosto määrää julkista väitöstilaisuutta varten kustoksen ja yhden tai useampia vastaväittäjiä. Ennen vastaväittäjän valintaa väittelijälle varataan tilaisuus huomauttaa vastaväittäjäksi esitettävän mahdollisesta esteellisyydestä. Dekaani määrää väitöstilaisuuden ajankohdan. Ajankohdan määräämistä varten väittelijä ottaa yhteyden kustokseen, vastaväittäjään ja tiedekunnan kansliaan sekä huolehtii salivarauksesta. 7. Väitöskirjakappaleet ja väitöskirjan julkaiseminen Ennen julkista tarkastusta väittelijä luovuttaa tiedekunnalle väitöskirjansa yliopiston kirjaston antamien ohjeiden mukaisesti valmistettuna levykkeellä ja 20 kappaletta monistettuna paperille tai julkaisuina. Samassa yhteydessä väittelijä antaa yliopiston kirjastolle luvan julkaista väitöskirjansa tai väitöskirjan tiivistelmän sähköisessä muodossa tietoverkossa. Yliopiston kirjasto julkaisee väitöskirjan tai väitöskirjan tiivistelmän sähköisessä muodossa tietoverkossa kokoelmassa Tampereen yliopiston väitöskirjat. Sähköisen väitöskirjan ja siitä laadittavan tiivistelmän kirjoitusohjeita voi pyytää tiedekunnan kansliasta ja yliopiston kirjastosta. Väitöskirjaan liitettävästä irtolehdestä on käytävä ilmi väitöstilaisuuden aika ja paikka sekä se, että väitöskirja esitetään julkisesti tarkastettavaksi informaatiotieteiden tiedekunnan suostumuksella. Väitöskirjan sisältävä levyke ja 20 väitöskirjamonistetta tai väitöskirjan tiivistelmän sisältävä levyke ja 20 julkaistua väitöskirjaa on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen väitöstilaisuutta tiedekunnan kansliaan. Kun väitöskirja koostuu useista julkaisuista, vain yhteenveto voidaan toimittaa levykkeellä. Luettelo artikkeleista on liitettävä yhteenvetoosaan. Paperiversiona artikkeliväitöskirja jätetään 20 täydellisenä kappaleena. Väitöskirjan tiivistelmäosa kirjoitetaan kirjaston antamien ohjeiden mukaista alustaa käyttäen. Väittelijän tulee toimittaa väitöskirjan luovuttamisen yhteydessä myös englanninkielinen lyhyt tiivistelmä väitöskirjastaan kansainvälistä Dissertation Abstracts International (DAI)-julkaisua varten. Ohjeita ja kaavakkeita saa tiedekunnan kansliasta. 8. Väitöskirjan julkisuus ja tiedottaminen Ennen väitöstilaisuutta väitöskirja on luettavissa yliopiston www-sivuilla ja nähtävissä tiedekunnan kansliassa. Tiedot väitöstilaisuudesta sekä väitöskirjan saatavuudesta ja nähtävillä olosta ilmoitetaan viimeistään 14 päivää ennen väitöstilaisuutta tiedekunnan ilmoitustauluilla sekä yliopiston ylläpitämillä www-sivuilla. 9. Vastaväittäjän lausunto ja väitöskirjan arvostelu Tiedekunnan määräämän vastaväittäjän kirjallinen tarkastuslausunto väitöskirjasta toimitetaan väitöskirjan tekijälle viimeistään neljä (4) päivää ennen tiedekuntaneuvoston kokousta. Samalla tutkimuksen tekijälle varataan tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajan lausunnosta. Vastineen antamista varten väitöskirjan tekijällä on oikeus pyytää väitöskirjan arvostelun siirtämistä seuraavaan kokoukseen. Oppiaineen professorilla ja vastaväittäjällä on läsnäolo- ja puheoikeus väitöskirjan arvostelua koskevissa asioissa tiedekuntaneuvostossa, vaikka he eivät olisikaan tiedekuntaneuvoston jäseniä. Ennen väitöskirjan arvostelua esittää kustos arvionsa väittelijän puolustautumisesta. 163

7 Vastaväittäjä voi esittää käsityksensä väitöskirjasta annettavasta arvolauseesta. Väitöskirjan hyväksymisestä ja annettavasta arvolauseesta päättää tiedekuntaneuvosto. Väitöskirjan tekijä voi tehdä tiedekuntaneuvostolle oikaisupyynnön väitöskirjan arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Väitöskirjaa arvosteltaessa käytetään asteikkoa: approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur, laudatur. 7 Todistukset Todistusta lisensiaatin tai tohtorin tutkinnosta on haettava kirjallisesti. Tiedekunnan kansliasta saatavalle lomakkeelle laadittu hakemus toimitetaan täytettynä tiedekunnan kansliaan. Todistusanomusta jätettäessä opintosuoritusrekisterissä tai opintokirjassa on oltava tiedot suoritetuista opinnoista. Lisensiaatin tutkinnosta annettavaan todistukseen kirjoitetaan tutkinnon pääaine, lisensiaatintutkimuksesta annettu arvolause tai mainesana ja lyhyt selvitys tutkintoon sisältyvistä muista opintosuorituksista. Tohtorin tutkintotodistukseen kirjoitetaan mahdollisesti suoritettu lisensiaatin tutkinto, väitöskirjan nimi ja väitöskirjasta annettu arvolause sekä tieteenala, johon väitöskirja aiheeltaan kuuluu. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani on päättänyt, että järjestetyn tohtoripromootion jälkeen informaatiotutkimus pääaineenaan väitteleville myönnetään tohtorin tutkinnosta annettavan todistuksen yhteydessä aina myös tohtorin arvo ilman juhlallista vihkimistä. Tieto tohtorin arvosta merkitään tutkintotodistukseen. Ilman juhlallista vihkimistä tohtorin arvon saanut voi halutessaan myöhemmin osallistua tohtoripromootioon. 8 Määräysten voimaantulo Määräykset astuvat voimaan Opiskelija, jonka henkilökohtainen opintosuunnitelma on hyväksytty ennen näiden määräysten voimaantuloa, voi suorittaa opintonsa loppuun hyväksytyn opintosuunnitelman mukaisesti. OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUODELLE INFORMAATIOTUTKIMUS Lisensiaatin tutkimuksen tai väitöskirjan lisäksi tutkimustyötä tukevat jatko-opinnot (40 ov). 1. Perehtyminen omaan tutkimusalaan (35 ov) Tavoitteena on oman tutkimushankkeen jäsentely sekä kattava perehtyminen omaan tutkimustyöhön liittyvän ongelma-alueen lähestymistapoihin, teorioihin ja metodeihin siten, että osaa suhteuttaa oman tutkimuksensa osaksi tutkimusalansa sekä 164

8 informaatiotutkimuksen traditiota. Opintosuoritusten sisältö ja suoritustavat täsmennetään jatko-opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. Oppimäärä voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti kirjallisina töinä, kirjallisuustentteinä, osallistumalla sovittaviin jatkokoulutustilaisuuksiin tai tutkijankoulutukseen ulkomailla tai projektityöskentelynä tai muulla tutkimustyön ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla. Osallistumista alan kansainväliseen tieteelliseen keskusteluun painotetaan opintosuorituksena. Tutkimustyötä tukevat sivuaineen opinnot, kuten tutkielma, voidaan hyväksyä opintosuoritukseksi. Suoritusten tulee sisältää aktiivinen osallistuminen jatkokoulutusseminaariin, jonka yhteydessä esitetään tutkimussuunnitelma. Tutkimuksen etenemisestä raportoidaan seminaarissa tai projektiryhmässä. Informaatiotutkimuksen laitoksen tarjoama opetus: Jatkokoulutusseminaari Tutkimusalakohtaiset erikoisryhmät (mm. tiedonhaun, tiedonhankinnan ja tietohallinnon tutkijaryhmät) Jatkokoulutus- ja syventävien opintojen kursseja työn ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla 2. Tieteenteoria ja metodologia (5 ov) Opintojen tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja tieteenteoriasta ja metodologiasta oman tutkimusalan kannalta. Opinnot voi suorittaa luentoina, kirjallisina töinä, seminaareina, kirjatentteinä tai muulla ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla. Suoritetaan seuraavat kurssit, jotka sisältyvät yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutuksen (Tamcess) tarjontaan: Tieteenteoria (1 ov) Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät (1 3 ov) Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät (1 3 ov) Lisätietoa jatkokoulutuksesta antavat laitoksen professorit. 165

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT 1 Jatkotutkintojen suorittamisoikeus Filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa suorittamaan tiedekunta voi hyväksyä hakijan, joka on suorittanut luonnontieteellisen

Lisätiedot

Jatkotutkintoja koskevia yleisiä määräyksiä

Jatkotutkintoja koskevia yleisiä määräyksiä Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Jatkotutkintoja koskevia yleisiä määräyksiä 2012-2015 Nämä lukuvuosia 2012-2015 koskevat määräykset astuvat voimaan 1.8.2012 ja ovat voimassa 31.7.2015

Lisätiedot

Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot

Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot Nämä informaatiotieteiden tiedekunnan jatkotutkintoja koskevat määräykset astuvat voimaan 1.8.2005 yhtä aikaa uuden tutkintoasetuksen (794/2004) kanssa. Opiskelija joka

Lisätiedot

Jatkotutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille

Jatkotutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden tieteenalayksikkö Jatkotutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Informaatiotieteiden tiedekunnan tutkinnot, koulutukset ja pääaineet siirtyvät

Lisätiedot

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT

FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT 147 FILOSOFIAN LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT Filosofi a, matematiikka, tilastotiede, tietojenkäsittelyoppi tai vuorovaikutteinen teknologia pääaineena voidaan suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: Filosofi

Lisätiedot

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa 1 (Alleviivattuna uusittu ehdotus ja lisäykset) Säädökset Tohtorin ja lisensiaatin tutkinnoista säädetään asetuksessa yliopistojen

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKÖN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKÖN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Hyväksytty johtokunnan kokouksessa 19.1.2011 KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKÖN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN Hakemuksen valmistelu Ennen jatkokoulutukseen

Lisätiedot

Tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunnan tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunta. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset

Tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunnan tutkintomääräykset. Hallintotieteiden tiedekunta. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset 91 Hallintotieteiden tiedekunta Tutkintomääräykset Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.5.2006. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa

Lisätiedot

VÄITÖSKIRJA, VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTUS, VÄITÖSKIRJAN JULKINEN TARKASTUS SEKÄ VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU

VÄITÖSKIRJA, VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTUS, VÄITÖSKIRJAN JULKINEN TARKASTUS SEKÄ VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU 1 (7) 14.9.2006 VÄITÖSKIRJA, VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTUS, VÄITÖSKIRJAN JULKINEN TARKASTUS SEKÄ VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN JA ARVOSTELU 1. VÄITÖSKIRJA 1.1 Säädökset Filosofian tohtorin tutkinnosta säädetään

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TAMPEREEN YLIOPISTO YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT OPINTO-OPAS 2010-2011 Toimitus Marja Jukola-Aho Sari Raudasoja TAMPEREEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Hyväksytty kauppatieteellisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 29.1.2013. Kauppatieteellisen alan jatkotutkintoja koskevat tutkintomääräykset

Hyväksytty kauppatieteellisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 29.1.2013. Kauppatieteellisen alan jatkotutkintoja koskevat tutkintomääräykset 1 Kauppatieteellisen alan jatkotutkintoja koskevat tutkintomääräykset Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta

Lisätiedot

Hakeutuminen tieteellisiin ja taiteellisiin jatko-opintoihin

Hakeutuminen tieteellisiin ja taiteellisiin jatko-opintoihin 1/5 Viestinnän, median ja teatterin yksikkö Viestinnän, median ja teatterin yksikön keskeiset jatkokoulutukseen liittyvät määräykset (9.6.2011) Hakeutuminen tieteellisiin ja taiteellisiin jatko-opintoihin

Lisätiedot

Humanistisen alan jatkotutkintojen määräykset

Humanistisen alan jatkotutkintojen määräykset Humanistisen alan jatkotutkintojen määräykset Filosofisessa tiedekunnassa suoritettavista humanistisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja opiskelijoista on voimassa, mitä yliopistolaissa

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen

Jatkotutkinnon suorittaminen Jatko-opiskelu Jatkotutkinnon suorittaminen 5. Tutkinnon myöntäminen 2. Jatko-opintojen suorittaminen 1. Valinta jatkokoulutukseen Tutkimuksen tekeminen 3. Lisensiaatintutkimuksen tarkastus ja hyväksyntä

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Seuraavat tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat asetuksia ja johtosääntöjä. Nämä määräykset hyväksyy

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ

FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ Ote humanistisen tiedekunnan jatkotutkinto-oppaasta 3. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINNON TAVOITTEET, RAKENNE JA SISÄLTÖ Tavoitteet Filosofian tohtorin tutkinnon tavoitteena on kouluttaa tieteellisiä asiantuntijoita,

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tohtorikoulutuksessa noudatetaan seuraavia yhteisiä määräyksiä.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tohtorikoulutuksessa noudatetaan seuraavia yhteisiä määräyksiä. 1 Tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmat lukuvuodeksi 2017 2018 (Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 13.2.2017; täydennetty dekaanin päätöksellä 15.3.2017; korjattu 10.8.2017) TIEDEKUNNAN MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 11 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta

Lisätiedot

HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS

HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS TOIMITTANUT TERTTU ORPANA SISÄLLYS Lukijalle 1. TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA Filosofian tohtorin

Lisätiedot

Laitosten jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa.

Laitosten jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. 1 J AT K O T U T K I N N O T 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen ja ammatillisen jatkokoulutuksen pohjana on ylempi korkeakoulututkinto tai sitä tasoltaan vastaava

Lisätiedot

Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon

Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon 1. Esitarkastajien määrääminen Ohjaaja tekee esityksen tiedekunnalle / oppiaineen vastuuhenkilölle väitöskirjatyön esitarkastajista ja vastaväittäjästä.

Lisätiedot

Tieteellinen jatkokoulutus

Tieteellinen jatkokoulutus Hyväksytty käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 16.2.2016 Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tieteellisiä jatkotutkintoja koskevat pysyväismääräykset

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA JATKOKOULUTUS HAKUOPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA JATKOKOULUTUS HAKUOPAS TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA JATKOKOULUTUS HAKUOPAS 2005 2006 TERVETULOA OPISKELEMAAN JATKO-OPINTOJA TAMPEREEN YLIOPISTON KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTAAN Kädessäsi on Tampereen yliopiston

Lisätiedot

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim.

Laitosten FL-jatko-opiskelijat kartoitetaan vuosittain ja heidän jatko-opintosuunnitelmansa ajanmukaistetaan tarvittaessa. Ajanmukaistamista (esim. O U L U N Y L I O P I S T O L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a F L - t u t k i n n o n s u o r i t t a m i n e n 1. Opinto-oikeus Jatko-opinto-oikeuden saaminen. Tieteellisen, taiteellisen

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoasetuksissa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintoja

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN TOHTORIKOULUTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Hyväksytty johtamiskorkeakoulun johtokunnan kokouksessa

JOHTAMISKORKEAKOULUN TOHTORIKOULUTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Hyväksytty johtamiskorkeakoulun johtokunnan kokouksessa JOHTAMISKORKEAKOULUN TOHTORIKOULUTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Hyväksytty johtamiskorkeakoulun johtokunnan kokouksessa 14.5.2012. 1 Jatkotutkintojen suorittamisoikeus Johtamiskorkeakoulu myöntää jatkotutkinto-oikeuden

Lisätiedot

JATKOTUTKINNOT Jatko-opintokelpoisuus

JATKOTUTKINNOT Jatko-opintokelpoisuus JATKOTUTKINNOT Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatkotutkintoja ovat valtiotieteiden, psykologian ja filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (1039/2013)

Lisätiedot

Tohtorikoulutusopas

Tohtorikoulutusopas Informaatiotieteiden yksikkö Tohtorikoulutusopas 2015-2018 Informaatiotieteiden yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö SIS - School of Information Sciences Tampereen yliopisto 33014 Tampereen yliopisto Käyntiosoite:

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Suositukset väitöskirjatyön tarkastusprosessin etenemisestä Lapin yliopistossa

Suositukset väitöskirjatyön tarkastusprosessin etenemisestä Lapin yliopistossa Suositukset väitöskirjatyön tarkastusprosessin etenemisestä Lapin yliopistossa Väitöskirjat muodostavat tärkeän osan tieteellisestä tutkimuksesta. Opinnäytteinä ne kertovat sekä tutkijan että yliopiston

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET - täydennys valtiotieteellisen tiedekunnan pysyväismääräyksiin

JATKOKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET - täydennys valtiotieteellisen tiedekunnan pysyväismääräyksiin JATKOKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET - täydennys valtiotieteellisen tiedekunnan pysyväismääräyksiin Nämä määräykset koskevat jatkokoulutusta ja jatkotutkintojen arvostelua niiltä osin kuin niistä ei määrätä

Lisätiedot

OHJEET VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTAJILLE JA VASTAVÄITTÄJILLE

OHJEET VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTAJILLE JA VASTAVÄITTÄJILLE OHJEET VÄITÖSKIRJAN ESITARKASTAJILLE JA VASTAVÄITTÄJILLE Pikaohje esitarkastajille: Arviointi tulee tehdä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä kun esitarkastaja on saanut käsikirjoituksen. Esitarkastuksessa

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN TOHTORIKOULUTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Hyväksytty johtamiskorkeakoulun tiedekuntaneuvoston kokouksessa 27.

JOHTAMISKORKEAKOULUN TOHTORIKOULUTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Hyväksytty johtamiskorkeakoulun tiedekuntaneuvoston kokouksessa 27. JOHTAMISKORKEAKOULUN TOHTORIKOULUTUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Hyväksytty johtamiskorkeakoulun tiedekuntaneuvoston kokouksessa 27.11/2017 1 Jatkotutkintojen suorittamisoikeus Johtamiskorkeakoulu myöntää jatkotutkinto-oikeuden

Lisätiedot

Väitöskirjojen tarkastusprosessi ja julkaiseminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa

Väitöskirjojen tarkastusprosessi ja julkaiseminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa Väitöskirjainfot ohjaajille ja tohtoriopiskelijoille Väitöskirjojen tarkastusprosessi ja julkaiseminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa www.uef.fi/yhka/jatko-opinnaytteet 1 Väitöskirjan

Lisätiedot

Ohjeet väitöskirjatyön tarkastusprosessin etenemisestä Lapin yliopistossa

Ohjeet väitöskirjatyön tarkastusprosessin etenemisestä Lapin yliopistossa Ohjeet väitöskirjatyön tarkastusprosessin etenemisestä Lapin yliopistossa Lapin yliopiston tutkijakoulutyöryhmä, jonka tehtävänä on mm. valmistella opetus ja tutkimusneuvoston pyynnöstä tutkijakoulutukseen

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot Kandidaatin ja maisterin tutkinnot 7 PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Tutkintoasetuksissa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet.

Lisätiedot

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset 1 29.12.2010 tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJA SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN (pääaine

Lisätiedot

TEKNILLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

TEKNILLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TEKNILLISTEN TIETEIDEN TOHTORIOHJELMAN JATKOTUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Tohtoriohjelman kuvaus http://www.uva.fi/fi/research/researcher/graduate_school/programmes/technical_sciences/ Opiskelijavalinta

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3.5.2011. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tutkintojen ja opintojen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016,

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016, PASSIIVIREKISTERI Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle passiivirekisterilomakkeen kanssa viimeistään 31.3. Lisätietoa passiivirekisteristä www.utu.fi/opiskelu/opinnot/passiivirekisteri/

Lisätiedot

Perustutkintokoulutuksen opinnäytetyöt filosofisessa tiedekunnassa

Perustutkintokoulutuksen opinnäytetyöt filosofisessa tiedekunnassa Perustutkintokoulutuksen opinnäytetyöt filosofisessa tiedekunnassa Tämä ohje on hyväksytty filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 21.5.2014. Ohje korvaa muuten kuin arviointikriteerien osalta tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat määräykset pääainepohjaisen tutkintorakenteen mukaan opiskeleville (voimassa siirtymäkauden eli 1.8.2012

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu VÄITÖSKIRJAOHJE

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu VÄITÖSKIRJAOHJE Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun akateeminen komitea 19.9.2012 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu VÄITÖSKIRJAOHJE Tätä ohjetta noudatetaan Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot pääaineena hoitotiede tai kansanterveystiede. Hoitotieteen

Lisätiedot

JATKOTUTKINNOT Jatko-opintokelpoisuus Kielitaidon osoittaminen tohtorintutkinnon opinto-oikeutta haettaessa

JATKOTUTKINNOT Jatko-opintokelpoisuus Kielitaidon osoittaminen tohtorintutkinnon opinto-oikeutta haettaessa JATKOTUTKINNOT Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatkotutkintoja ovat valtiotieteiden, psykologian ja filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (1039/2013)

Lisätiedot

Tieteellinen jatkokoulutus Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä Tohtoriopintojen ohjeet

Tieteellinen jatkokoulutus Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä Tohtoriopintojen ohjeet Tieteellinen jatkokoulutus Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikössä Tohtoriopintojen ohjeet Hyväksytty johtokunnassa 19.3.2014 Filosofian tohtorin ja filosofian lisensiaatin tutkinnot Tampereen

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) Tutkintoasetuksessa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä

Lisätiedot

LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET ALKAEN

LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET ALKAEN Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 15.6.2017 VIESTINTÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2017 ALKAEN Siirtymäaika: Jos väittelylupa myönnetään klk 2017, mutta väitös

Lisätiedot

HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS

HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA HUMANISTISEN ALAN JATKOTUTKINTO-OPAS TOIMITTANUT TERTTU ORPANA SISÄLLYS Lukijalle 1. TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS HUMANISTISESSA TIEDEKUNNASSA Filosofian tohtorin

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HAKULOMAKE 2012

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HAKULOMAKE 2012 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi/haku2012) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 1 TAMPEREEN YLIOPISTO YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINNOT OPINTO-OPAS 2015 2018 2 Sisällys LISENSIAATIN JA TOHTORIN TUTKINTOJEN SUORITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 17.6.2013. (Muutokset 4.11.2013 ja 18.5.2015 mukaan lukien) I Yleisiä säännöksiä 1 Tehtävä Aalto-korkeakoulusäätiön

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa 27.5.2013. Koulutuksen kehittämistyöryhmän tilaisuus 3.6.2013 Marjo Immonen

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

Perustutkintoja koskevat yleiset määräykset Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) 2

Perustutkintoja koskevat yleiset määräykset Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) 2 Sisällysluettelo Perustutkintoja koskevat yleiset määräykset 2008-2010 2 Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) 2 1. Tutkintojen yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset 2 2.

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 7/2017 Kokous: Keskiviikko 23.8.2017 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan käytät

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kokous: Keskiviikko 18.5.2016 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö

Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö I Yleisiä määräyksiä Tämä tutkintosääntö koskee kaikkia tiedekunnan opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa 1.8.2005 tai sen jälkeen.

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot pääaineena hoitotiede tai kansanterveystiede. Hoitotieteen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2011 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014

LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 1 LAPIN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ Annettu Rovaniemellä 16 päivänä kesäkuuta 2014 Lapin yliopiston hallitus on 16. päivänä kesäkuuta 2014 annetun yliopistolain (558/2009) 41 :n nojalla hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA

Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA Luonnontieteellinen tiedekunta julistaa haettavaksi APURAHOJA 1. TYÖSKENTELYAPURAHAT vuodelle 2011 = APURAHAT TOHTORINTUTKINTOON TÄHTÄÄVIIN OPINTOIHIN 1. ERÄ 2. JATKO-OPISKELIJOIDEN MATKA-APURAHAT 3. TUTKIJOIDEN

Lisätiedot

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222

AIKA klo PAIKKA Kokous salissa MaC222 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 10/2010 OPINTOASIAT A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

Oikeustieteiden tohtoriohjelma

Oikeustieteiden tohtoriohjelma Oikeustieteiden tohtoriohjelma 2017 2018 Oikeustieteiden laitoksella voi jatkotutkintona suorittaa oikeustieteen lisensiaatin (OTL) ja oikeustieteen tohtorin (OTT) sekä filosofian lisensiaatin (FL) ja

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö 1 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun tutkintosääntö Hyväksytty Insinööritieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa 27.5.2013. Täydennetty 9.9.2013 ja 2.2.2015 1 Yleisiä säännöksiä 1

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT TEKNILLINEN KORKEAKOULU REHTORIN PÄÄTÖS 15.6.2005 VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT Teknillisen korkeakoulun rehtori on tänään tekemällään päätöksellä hyväksynyt liitteenä olevan tutkintorakennetyöryhmän

Lisätiedot

Lääketieteen tohtorin

Lääketieteen tohtorin Yhteiskuntatieteiden tiedekunta HAKEMUS Terveystieteiden tohtorin Filosofian tohtorin Terveystieteiden lisensiaatin Lääketieteen tohtorin TUTKINNON SUORITTAMISEKSI JA VÄITÖSKIRJAN/LISENSIAATINTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013.

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston 19.5.2005 ( A3) hyväksymä

HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston 19.5.2005 ( A3) hyväksymä 1 (7) HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Tiedekuntaneuvoston 19.5.2005 ( A3) hyväksymä 5, 13 ja 32 muutokset hyväksytty tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet Aalto-yliopiston Insinööritieteiden koulutusalan vuoden 2016 jatko-opiskelijavalintojen perusteet VALINTA JATKOKOULUTUKSEEN 1. Yleinen hakukelpoisuus Yleinen hakukelpoisuus määritellään yliopistolaissa

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS 2009 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN JATKOTUTKINNOT 3 JATKOKOULUTUKSEN TAVOITTEET 4 JATKO-OPISKELUN

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 Pertti Tikkanen Tiedekuntaneuvosto Kokous 2.6.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 19 A 20 A 19/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 20/2010 2 Ilmoitusasiat OULUN

Lisätiedot

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään.

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään. 1/4 OHJEET DOSENTIN ARVOA HAKEVILLE 1. Kelpoisuusvaatimukset Yliopistolain (558/2009) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan,

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu VÄITÖSKIRJAOHJE

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu VÄITÖSKIRJAOHJE Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tohtorikoulutusneuvosto 23.5.2017 Voimassa 1.8.2017 alkaen Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu VÄITÖSKIRJAOHJE Tätä ohjetta noudatetaan

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

Terveystieteiden yksikkö

Terveystieteiden yksikkö Terveystieteiden yksikkö HAKEMUS Terveystieteiden tohtorin Terveystieteiden lisensiaatin Filosofian tohtorin Filosofian lisensiaatin Lääketieteen tohtorin TUTKINNON SUORITTAMISEKSI JA VÄITÖSKIRJAN/LISENSIAATINTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/004 Aika Tiistaina 16.3.004 klo 1.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

KAUPPATIETEIDEN JA MATKAILUN TIEDEKUNNAN JATKOTUTKINTOJEN OPINTO OPAS

KAUPPATIETEIDEN JA MATKAILUN TIEDEKUNNAN JATKOTUTKINTOJEN OPINTO OPAS KAUPPATIETEIDEN JA MATKAILUN TIEDEKUNNAN JATKOTUTKINTOJEN OPINTO OPAS 2006 2008 Toimittanut Tarmo Körkkö Lapin Yliopistopaino Rovaniemi 2006 SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTÄ Tiedekunnassa suoritettavat tutkinnot...6

Lisätiedot