Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto 2009-2011"

Transkriptio

1 edistävä terveydenhuolto Jari Saarinen Hankejohtaja, TtM, LT, erikoislääkäri

2 -hanke Suomessa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (hallinnoija) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Turku ja Salo Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Satakunnan sairaanhoitopiiri Sekä hankeyhteistyössä Riihimäen terveyskeskuksen kuntayhtymä Tekonivelsairaala Coxa Oy Ylä-Savon SOTE ky Pohjakartat: Affecto Finland Oy, Lupa L8021/09

3 Hanketta määrittävät / ohjaavat asiakirjat Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma, KASTE (STM) pdf&title=Sosiaali ja_terveydenhuollon_kansallinen_kehittamisohjelma_kast E_2008_2011_fi.pdf Kaste-ohjelman valtakunnallinen toimeenpanosuunnitelma vuosille (STM selvityksiä 2009:9) Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön. Toimintaohjelma (STM julkaisuja 2009:18)

4 hankeorganisaatio hanke Ohjausryhmä 1 hanke, Johtoryhmä hankejohtaja Jari Saarinen ja projektipäälliköt Hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallinta (HH-osahanke) projektipäällikkö Tarja Tervo-Heikkinen (Kuopio) Näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen (NP-osahanke) projektipäällikkö Kaija Lipponen (Oulu) Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella (TH-osahanke) projektipäällikkö Minna Pohjola (Turku) Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VT-osahanke) projektipäällikkö Tarja Tervo-Heikkinen (Kuopio)

5 Toimintaympäristön muutokset: Väestön ikärakenne Palvelurakenne muuttuu Palvelurakenne muuttuu Johtamisjärjestelmät Johtamisjärjestelmät muutoksessa muutoksessa Palvelujen saatavuus Palvelujen vaihtelee saatavuus vaihtelee Terveyden eriarvoistuminen Vaihtelua käytännöissä Vaihtelua käytännöissä Terveyden eriarvoistuminen Tuottavuusvaatimukset Henkilöstöpula Henkilöstöpula Tuottavuusvaatimukset Johtamisen ja tukijärjestelmien kehittäminen Terveyden edistämisen integrointi toimintaan Asiakas /potilas TERVEYS & HYVINVOINTI Asiakaslähtöiset, turvalliset toimintatavat Henkilöstön saatavuuden ja osaamisen edistäminen NP- & hyvien käytäntöjen kehittäminen Ohjaus tehostuu Terveyserot kaventuvat Vaikuttavuus paranee Hoitotyön kehittämisen vaikutukset yhteiskunnassa: Vetovoimaisuus paranee HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMAN KESKEINEN SISÄLTÖ

6 Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Kehittää sosiaali- ja terveydenhuoltoa Kaste-ohjelman tavoitteiden mukaisesti potilasturvallisuus vetovoimaisuus hyvinvointi Terveyden edistäminen, ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen Kehittää ja ottaa käyttöön näyttöön perustuvia toimintamalleja Joustavien ja saumattomien toimintojen kehittäminen (esim. potilasohjaus) erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyönä Henkilöstön riittävyyden varmistaminen ja osaamisen vahvistaminen Kehittää horisontaalisia rakenteita 6

7 Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella TH projektipäällikkö Minna Pohjola, Turku

8 M.Pohjola 2010 Hankehenkilöstö Piia Astila-Ketonen, SatSHP projektisuunnittelija (50%) Mari Hakkala, Turun kaupunki projektisuunnittelija (50%) Mervi Siekkinen, VSSHP projektisuunnittelija Minna Pohjola, VSSHP projektipäällikkö Marita Päivärinne, Salon kaupunk projektisuunnittelija (50%)

9 M.Pohjola 2010 Terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn perusteet useimmat kansantaudit ehkäistävissä sairauksien ehkäisy pidentää elinikää sairauksien ehkäisy vähentää terveyspalvelujen tarvetta terveyden edistämisellä merkitystä myös työvoiman työkykyyn ja työpanokseen tautien ehkäisy ja terveyden edistäminen halvin tapa parantaa kansanterveyttä...halvempaa kuin tautien ja niiden seurausten hoito

10 M.Pohjola 2010 Terveyden edistäminen ja hoitotyön johtaminen vahvistamalla asiakkaiden ohjausta ja henkilöstön osaamista kehittämällä palvelujen sisältöä ja palvelujärjestelmää toimimalla terveyden edistämisen asiantuntijana kunnassa eri hallinnonalojen kanssa tehtävässä yhteistyössä ja alueellisessa strategiatyössä tekemällä yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa Terveyttä edistävän sairaalan tehtävät. (Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry)

11 aasteet 1. Väestön terveystietojen käyttö toiminnan suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa 2. Näyttöön perustuvien toimintatapojen tehokas käyttöönotto 3. Poikkisektorisen verkostotyön kehittäminen avoitteet 1.Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen integroiminen hoitotyön johtamisen rakenteisiin ja käytäntöihin 2. Alueellisten toimenpiteiden ja tukirakenteiden luominen 3.Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osaamisen vahvistaminen hoitotyön johtamisessa ja käytännössä toimenpiteet 1.Kartoitetaan sosiaali- ja terveysalan johtajien tietoja ja toimintaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osa-alueella 2. Luodaan alueellinen hyvinvointi- ja terveysverkosto 3. Kehitetään terveyden edistämisen johtamisen päätöksentekotuen Työväline 4. Kootaan ja välitetään väestön terveys- ja hyvinvointitietoja 5. Kootaan ja välitetään terveyden edistämisen hyviä käytäntöjä 6. Kehitetään ja toteutetaan terveyden edistämisen koulutusta 7. Järjestetään terveys- ja hyvinvointipäiviä 8. Integroidaan varhaisen puheeksiottamisen toimintamallit hoitoreitteihin M.Pohjola 2010 tiedolla johtaminen osallistava johtaminen

12 M.Pohjola 2010 Luodaan alueellinen hyvinvointi- ja terveysverkostoorganisaatio Hankkeen aikana kehitetään Terveyden edistämisen verkosto: - verkoston yhteyshenkilönä toimii kustakin kunnasta nimetty yhdyshenkilö. - verkoston tavoitteena on toimia terveyden ja hyvinvoinnin keskeisenä koulutusagendana ja edistää parhaiden terveyden edistämiskäytänteiden vaihtoa jäsentensä kesken. Kootaan Varsinais-Suomen alueen hoitotyön johtajien verkosto (ensimmäinen kokous ) Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry verkostossa toimiminen

13 Terveyden edistämisen johtamisen päätöksentekotuen työväline Kuvataan terveyden edistämisen eri tasot ja niitä ohjaavat keskeiset toimintaohjelmat, strategiat, toimintamallit, työvälineet ja hyvinvointitieto: Kansainvälinen taso Valtakunnallinen taso (te toimintaa ohjaavat strategiat) Kunnallinen päätöksenteko Organisaatiotaso (strateginen, keskijohto, lähijohdon taso) Asiantuntijataso Tekninen toteutus flow charter menetelmällä, löydettävissä Terveysportin hoitopoluista. M.Pohjola 2010 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sisältyy jokaiseen asiakaskontaktiin, hoitohenkilökunnan päivittäiseen toimintaan ja toimintayksikön johtamiseen

14 M.Pohjola 2010 Kansainvälinen Toimintaa ohjaavat asiakirjat WHO Health Promoting Hospitals IUHPE EuroHealthNet Kansallinen Lainsäädäntö Toimintaa ohjaavat asiakirjat STM THL Tekry Terve Kunta verkosto Suomen terveyttä edistävät sairaalat Järjestöt Hyvinvointia edistävät ohjelmat Tilastotieto Terveys- ja hyvinvointipäivät Alue- ja kunta Varsinais-Suomi Satakunta Maakuntaliitto Aluehallinto virasto Päätöksenteon työvälineet Organisaatio Strateginen taso Keskijohdon taso Lähijohdon taso Asiantuntija Puheeksiottamisen teemat Teoriat ja mallit

15 M.Pohjola 2010 Järjestetään terveys- ja hyvinvointipäiviä Tavoitteena on jakaa tietoa väestön terveydestä ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä positiivisin keinoin. Toteutuksessa korostuvat osallistavat ja voimavaraistavat työmenetelmät.

16 Työväline hoitotyön johtajien tukena M.Pohjola 2010 Odotetut tulokset näkyvät hoitotyön johtamisessa: taitavana ja suunnitelmallisena terveyden edistämisenä työvälineiden, strategioiden ja hyvien toimintamallien systemaattisena käyttöönottamisena terveyden edistämisen integroimisena hoitotyön tehtäviin näyttöön perustuvien menetelmien tehokkaana käyttöönottona väestön terveydentilatietojen hyödyntämisenä toimintojen kohdentamisessa terveyserojen huomioonottamisena

17 M.Pohjola 2010

18 Hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallinta HH projektipäällikkö Tarja Tervo-Heikkinen Kuopio

19 HH osahanke Suomessa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Satakunnan sairaanhoitopiiri hankeyhteistyö: Riihimäen seudun TK ky Ylä-Savon SOTE ky Tekonivelsairaala Coxa Oy TT-H Pohjakartat: Affecto Finland Oy, Lupa L8021/09

20 Projektiryhmän kokoonpano Astila-Ketonen Piia SatSHP Pitkäaho Taina PSSHP Hassinen Tiina VSSHP Salin Sirpa PSHP:n projektipäällikkö Heikkilä Anniina HUS Korhonen Terttu Ylä-Savon SOTE ky Kivelä Niina RisTKky Tervo-Heikkinen Tarja projektipäällikkö TT-H

21 HH-osahankkeen tarkoituksena on Tuottaa valtakunnallisesti yhtenäisiin tunnuslukuihin perustuvaa tietoa hoitotyön henkilöstövoimavaroja koskevien päätösten perustaksi, jotta hoitotyön henkilöstövoimavarapäätösten läpinäkyvyys ja näyttöön perustuvuus paranee ja sitä kautta hoitotyön vaikuttavuuden seuranta organisaatio-, toimintayksikkö- ja valtakunnan tasolla mahdollistuu Henkilöstövoimavarojen hallintaa koskevissa päätöksissä tarvittavat tiedot koostuvat pääosin organisaation sähköisistä tietojärjestelmistä poimittavista tiedoista koskien TT-H

22 Kehittämistehtävät HH-osahankkeessa 1. Kansallisesti yhtenäisten hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallintaan liittyvien tietojärjestelmillä tuotettavien tunnuslukujen määrittäminen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon ja polikliinisen hoidon yksiköissä tunnusluvut on määritelty yhteistyönä, 42 vuodeosasto, 29 poliklinikka ja 36 perusterveydenhuollon tunnuslukua (valmis) 2. Kansallisesti yhtenäisiin hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallinnan tunnuslukuihin perustuvan seurantajärjestelmän vaatimukset on määritelty yhteistyössä tietohallinto- ja atk-asiantuntijoiden kanssa määrittely tapahtuu mallintamisen loppuvaiheessa 3. Kansallisesti yhtenäisten tunnuslukujen ja hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmämallin soveltuvuuden testaaminen erikoissairaanhoidossa kuvaileva ja graafinen tieto valmis, mallintaminen menossa 4. Yhtenäisten tunnuslukujen ja hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmämallin soveltuvuuden testaaminen perusterveydenhuollossa tunnusluvut kerätty ja tarkistettu, kuvaileva ja graafinen tieto valmis, etenee esh:n rinnalla TT-H

23 5. Hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmämallin hyödynnettävyyden arviointisuunnitelma sosiaalihuollossa (esim. vanhus- ja vammaispalvelut) tarkastelua suoritetaan mallinnusten päätyttyä 6. Suunnitelma kansallisesti yhtenäisiin tunnuslukuihin perustuvan hoitotyön henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmämallin tuottaman tiedon hyödyntämisestä hoitotyön johtamisessa. suunnitelma täsmentyy 2011 aikana 7. Tunnuslukujen tuottaminen uudistuvassa organisaatiossa (PSSHP) sisältää työaika-autonomian tarkastelun kahdessa keskuksessa, valmistuu hankkeen aikataulussa (lisäksi 1 opinnäytetyö valmistumassa) 8. Tukipalveluiden hyvien käytäntöjen kerääminen ja levittäminen KYSissa (PSSHP) sisältää laitoshuollon, tarvikelogistiikan ja farmasian kokonaisuudet (mm. potilasruokailun kehittäminen, lääkkeiden annosjakelukokeilu ja täyttöpalvelu) raportointi vaiheessa 9. Poliklinikkatoiminnan hoitohenkilöstön voimavaroja kuvaavien tunnuslukujen kehittäminen (PSHP) segmentoinnit ja nykytilan kartoitus tehty, kuvailevat analyysit tehty ja mallintaminen menossa polikliinisen toiminnan kehittäminen jatkuu TT-H

24 9. Valkeakosken aluesairaalan poliklinikkatoiminnan kehittäminen tunnuslukujen avulla (PSHP) osio etenee tehtävän 9 rinnalla 11.Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen tunnuslukutyössä perusterveydenhuollossa (Riihimäki) osioon liittyy myös tunnuslukutarkastelu, jonka aineisto kuvattu Riihimäen oma raportti rakenteisen kirjaamisen hyödyntämisestä valmis 12.Rakenteisen kirjaamisen hyödyntäminen tunnuslukutyössä erikoissairaanhoidossa (PSSHP) aineisto kerätty ja tarkistettu, tarkastelua jatketaan rinnan tehtävien 3 ja 11 kanssa 13. Polikliinisen toiminnan kehittäminen neurologisella ja kirurgisella polikliniikalla (SatSHP) työ etenee PSHP:n työn suunnassa suunnitelmallisesti poliklinikka toiminnan käytännön kehittäminen mm. erikoispkl:n avaaminen 14.Kokeneen ja/tai osaavan hoitohenkilöstön riittävyys sydänhoito-linjassa (VSSHP) tunnuslukuja testataan SAP-järjestelmässä kevät-kesällä 2011 VSSHP:n molemmissa tehtävissä (14 ja 15) pääpaino on kokeneen /osaavan henkilöstön oikeassa kohdentamisessa

25 15.Ortopedisen potilaan potilasohjauksen laatu suhteessa henkilöstöresursointiin (kirjaaminen FinCC-luokituksen mukaan) (VSSHP) osio käynnistynyt 16.Tiedolla johtaminen ja sen rakenteet hoitotyön henkilöstövoimavarojen kohdentamisessa (HUS) tavoitteena hlöstöresurssoinnin malli (hoitoisuus- ja muiden tunnuslukujen hyödyntäminen päätöksenteossa) - etenee suunnitellusti, pilotoinnit jatkuvat kevään Hoitoisuustunnuslukuihin vaikuttavat tekijät (HUS) yhteistyö Datawell Oyn kanssa etenee suunnitellusti (1. aineiston tulokset saatu) 18. Tunnusluvut toiminnallisesti erikoistuneessa hoitoympäristössä (Coxa) aineisto kerätty ja analysoitu, käytetään esh:n verrokkiaineistona 19. Tunnuslukujen tarkastelu perusterveydenhuollon vuodeosastoympäristössä (Ylä-Savon SOTE) aineiston kuvaileva tarkastelu tehty, rinnakkaisaineisto Riihimäen TKky:lle tarkastelu etenee esh:n mallintamisen suunnassa kevään 2011 aikana TT-H

26 Vetovoimainen ja turvallinen sairaala VT projektipäällikkö Tarja Tervo-Heikkinen Kuopio

27 Johto- ja projektiryhmän kokoonpano Jari Saarinen, hankejohtaja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Anri Mihailov, projektisuunnittelija Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Maarit Kalasniemi, projektisuunnittelija Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky Raija Tuovinen, projektisuunnittelija Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tarja Tervo-Heikkinen, projektipäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri TT-H PSSHP: UEF: Kaisa Haatainen, ylihoitaja Minna Taam-Ukkonen, opetuskoordinaattori, palveluyks. joht. Tarja Kvist, TtT, yliopistotutkija, lait.varajoht. Pirjo Partanen, TtT, hoitotieteen lehtori Hannele Turunen, professori, dos, lait.joht.

28 Vetovoimainen ja turvallinen sairaala Tarkoituksena Uudistaa ja kehittää ammatillista johtamista Tavoitteena SOTE -johtamisen kehittäminen ammatilliseksi muutosjohtamiseksi Edistää korkealaatuista ja turvallista potilashoitoa Parantaa henkilöstön työhyvinvointia Luoda hyviä hoitotyön opiskelijoiden ja henkilöstön oppimisympäristöjä Erilaisten tulosmittareiden kehittäminen, tiedon keruu ja analysointi NP-tietoon pohjautuvan palvelujärjestelmää kehittävien interventioiden tuottaminen ja vaikutusten arviointi hoitotieteellisen tutkimuksen avulla TT-H

29 Tavoite 1: Asiakaslähtöisten ja turvallisten palveluiden varmistaminen korkealaatuista ja turvallista potilashoitoa edistämällä Potilasturvallisuuskulttuuria arvioidaan säännöllisillä seurantamittauksilla ja niiden pohjalta luodaan tarvittavat interventiot (esim. potilasturvallisuusneuvosto, - koordinaattori) sen kehittämiseksi. Kansallisen potilasturvallisuusstrategian mukaiset toimenpiteet on sovellettu sairaalan toimintakäytäntöihin. Potilaat arvioivat hoidon laadun hyväksi ja he kokevat voivansa vaikuttaa alueensa terveydenhuoltojärjestelmän kehittämiseen (esim. erilaisten neuvostojen jäsenyydet) Terveydenhuollon haittatapahtumaraportointitietojen hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä on osa sairaalan toimintakulttuuria. Haittatapahtumaraporttien käsittelyyn luodaan yhtenäiset käytännöt. Potilasturvallisuustyöryhmä aloitti työn keväällä 2010, -hankkeesta työryhmään osallistuvat Jari Saarinen, Tarja Tervo-Heikkinen ja Tiia Rantanen (siht) Potilasturvallisuusneuvosto kokoontuu ensimmäisen kerran Suunnitelma potilasturvallisuusstrategian viemisestä käytäntöön PSSHPssa on menossa Koulutusta henkilöstölle ja johtajille myös ERVA-alueella järjestetään Potilasturvallisuuskulttuuri kyselyt henkilöstölle (2008, 2011) HaiPro-tilastojen hyödyntäminen liitetään osaksi potilasturvallisuussuunnitelmaa TT-H

30 Tavoite 2: Näyttöön perustuvien yhtenäisten käytäntöjen luominen kehittämällä SOTE-johtamista nykyaikaiseksi ammatilliseksi muutosjohtamiseksi. Hoitohenkilöstön näyttöön perustuvan toiminnan verkkokoulutus toteutuu systemaattisesti. Toimintaa laajennetaan perusterveydenhuoltoon ja sosiaalityön alueelle erikoissairaanhoidossa saatujen kokemusten perusteella. 1. NPH- koulutus hoitotyöntekijöille > KYSin NPH-neuvosto muodostuu ensimmäisistä koulutuksen saaneista 33 hoitotyöntekijästä. 2. NPH-koulutuksen suunnittelu alkanut, koulutus alkaa syksyllä 2011 Näyttöön perustuvan johtamisen alueellinen koulutus toteutuu systemaattisesti. 1. alueellinen koulutus alkoi 09/2010 ja päättyy 05/2011 koulutuksen aloitti 47 hoitotyön johtajaa, joista noin puolet KYSista Hoitotyön Tutkimussäätiössä kehitettävä näyttöön perustuvien yhtenäisten hoitokäytäntöjen kehittämismallin pilotointi. HOTUS-mallin pilotointi käynnistynyt syksyllä 2010 kolmessa KYSin yksikössä pilotoinnin aikana testataan näyttöön perustuvaa toimintatapaa ja muotoutetaan mukana oleviin yksiköihin kaatumisten ehkäisyn malli, jota tullaan hyödyntämään jatkossa koko KYSissa myöhemmin mallia voidaan laajentaa koko hoitoketjuun TT-H

31 Tavoite 3: Henkilöstön saatavuuden edistäminen ja osaamisen kehittäminen luomalla hyviä hoitotyön opiskelijoiden ja henkilöstön oppimisympäristöjä Opiskelijaohjausta toteuttavien ohjaajien koulutuksen kehittäminen ja opiskelijoiden sitouttamisen kehittäminen alueellisesti. (PKSSK) SOTE-alan opiskelijaohjauksen käytäntöjen kehittäminen ja yhdenmukaistaminen opiskelijaohjauksen valmiuksien ja osaamisen vahvistaminen työelämän ja koulutuksen välisen yhteistyön vahvistaminen näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen pilotteja 5 yksikköä, ohjaajakoulutus alkanut keväällä 2010 lähikoulutuksena syksyllä 2010 koulutus viety verkkoon ja koulutus toteutetaan keväällä 2011 uudelleen, raportti ensimmäisestä verkkokoulutuksesta valmistumassa verkkokoulutuksen malli tullaan kuvaamaan ja avaamaan meta-versiona kansallisesti yhteistyöverkostot toiminnassa, prosessien kuvaukset tehty, kriteeristöjä valmistellaan ja yhtenäistetään, laatusuositusten kuvaus SOTE-alueella menossa PSSHP alueellisen opiskelijaohjauksen laatusuosituksen levittäminen ( laatusuositusten käyttöönotto PSSHP:n alueella ja niiden hyödyllisyyden tarkastelu PSSHP:n opiskelijaohjauksen kuvaaminen TT-H

32 Tavoite 4: Hoitotyön uusien johtamisrakenteiden kehittäminen yhteistyöverkostojen sekä johtamisen tietojärjestelmien ja tiedon hyödyntämisen avulla Tulosmittareita on kehitetty (hoitotyön johtaminen, työtyytyväisyys, potilastyytyväisyys, opiskelijaohjaus) mittaamaan palvelujärjestelmän toimintaa. Näiden mittareiden avulla kerättyä tietoa on analysoitu ja raportoitu alueellisesti. henkilöstökyselyt 2008 ja 2010 (PSSHP, PKSSK, ESSHP, Coxa) UEF, hoitotieteen laitos aineistot kerätty vuonna 2010, aineistojen analysointi ja julkaisu UEFn aikataulussa Näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuvia, palvelujärjestelmää kehittäviä interventioita on suunniteltu ja viety käytäntöön. Näiden interventioiden vaikutuksia on arvioitu hoitotieteellisellä tutkimuksella. NPH- ja NPJ-koulutuksiin (UEF), sekä HOTUS-malliin liittyvät tieteelliset osuudet (HOTUS) -> opinnäytetyöt 3 kpl (pro gradu) tulossa Hoitotyön uusien johtamisrakenteiden kuvaaminen paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti mallintamalla. verkostorakenteen mallintaminen käynnissä TT-H

33

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.30 10.30 11.00 11.00 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Päivän avaus Merja Miettinen,

Lisätiedot

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Sirpa Salin, projektipäällikkö, PSHPn Tarja Tervo-Heikkinen, projektipäällikkö, HH-osahanke Esityksen sisältö - -hanke, HH-osahanke - Osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.00 9.30 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.45 10.45 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali 6.9.2011 -päätösseminaari Tamperetalo Marita Päivärinne projektisuunnittelija, TtM Minna Pohjola projektipäällikkö, th ylempi

Lisätiedot

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Minna Pohjola haasteet 1. Väestön terveystietojen käyttö toiminnan suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa 2. Näyttöön perustuvien toimintatapojen

Lisätiedot

Arvoa tuottava terveydenhuolto- miten VeTE -hankkeen tulokset sitä tukevat?

Arvoa tuottava terveydenhuolto- miten VeTE -hankkeen tulokset sitä tukevat? Arvoa tuottava terveydenhuolto- miten VeTE -hankkeen tulokset sitä tukevat? Jari Saarinen Hankejohtaja, TtM, LT, erikoislääkäri Etunimi Sukunimi 28.3.2011 Esityksen runko Arvoon perustuvan terveydenhuollon

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke 1(5) Kohti parasta mahdollista ja vaikuttavaa toiminnan johtamista! Aika torstaina 16.9.2010 klo 8.40-16.00 Järjestäjä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe Puheenjohtaja:

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelut - Kohti näyttöön perustuvaa toimintaa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus, Helsinki 23.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko

Lisätiedot

Kansallisten yhtenevien vuodeosastotunnuslukujen kehittäminen

Kansallisten yhtenevien vuodeosastotunnuslukujen kehittäminen Kansallisten yhtenevien vuodeosastotunnuslukujen kehittäminen Taina Pitkäaho Projektikoordinaattori, TtT, kätilö -hanke PSSHP Esityksen sisältö - :stä lyhyesti - Hoitohenkilöstön voimavarojen hallinnan

Lisätiedot

Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma

Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma Kanta-Hämeen alueellinen hoitotyön kehittämis- ja toimenpideohjelma 2011 2015 Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä Saatteeksi Kanta-Hämeen alueella käynnistettiin syksyllä 2005 yhteistyö hoitotyön

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry Verkostotapaaminen 2.3.2009 Turku Päivi Nygren Hallintoylihoitaja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali Työryhmä Marita Päivärinne, terveyden edistämisen koordinaattori Ritva Kosklin, ylihoitaja, VSSHP Tuula Cornu, ylihoitaja,

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa Annukka Pukkila Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa - Työvälineitä hoitotyön johtajille Hankkeen tausta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoiman Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät 26. - 27.1.2011,

Lisätiedot

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 KASTE-OHJELMA Margit Päätalo Kaste-suunnittelija, Pohjois-Suomi puh. 044-703 4093 margit.paatalo@ouka.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2008-2011

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

VESOTE-hanke. UKK-instituutti KKI-ohjelma Diabetesliitto Mielenterveyden keskusliitto STM

VESOTE-hanke. UKK-instituutti KKI-ohjelma Diabetesliitto Mielenterveyden keskusliitto STM VESOTE-hanke Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) -hanke Yksi STM:n rahoittamista hallituksen kärkihankkeista (2017 18) Edistetään terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto (VeTe) -hanke Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Yhteenveto VeTeVT-osahankkeesta Raportti R0 2(16) Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET Laaja Linjaukset: Yhtenäiset käytännöt Terveyden edistäminen Täydennyskoulutus Opiskelijaohjaus Kehittäminen & tutkimus ESH, PTH, SOS.TOIMI KOULUTUS & TUTKIMUS STM 2009 HOITOTYÖN

Lisätiedot

Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi

Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi VeTePO -osahanke 18.10.2011 Kehittämisen lähtökohdat 1 VeTe Potilasohjaus on yksi hoitamisen ydintehtävistä, joka kuuluu lain perusteella potilaan oikeuksiin

Lisätiedot

Hankkeessa hyödynnettyjä tieteellisesti kehitettyjä mittareita

Hankkeessa hyödynnettyjä tieteellisesti kehitettyjä mittareita VeTe Hankkeessa hyödynnettyjä tieteellisesti kehitettyjä mittareita professori Katri Vehviläinen-Julkunen 1 professori Hannele Turunen 1 yliopistotutkija, TtT Tarja Kvist 1 lehtori, TtT Pirjo Partanen

Lisätiedot

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa!

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa! Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Tervetuloa! Näyttö toimintana Parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon asiakkaan hoidossa

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset

Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Henkilöstövoimavarojen hallinta osahankkeen (VeTeHH) polikliinisen aineiston HUS:n aineiston kuvaukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN PUHEEKSI OTTAMISEN TOIMINTAMALLIEN KEHITTÄMINEN

SÄHKÖISTEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN PUHEEKSI OTTAMISEN TOIMINTAMALLIEN KEHITTÄMINEN Terveyden edistämisen hyvien käytäntöjen kehittäminen ja välittäminen SÄHKÖISTEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN PUHEEKSI OTTAMISEN TOIMINTAMALLIEN KEHITTÄMINEN Mervi Siekkinen, projektisuunnittelija TH hanke 20.10.2011

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sosiaali- ja terveysalan johtajien näkökulmasta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sosiaali- ja terveysalan johtajien näkökulmasta 1(7) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sosiaali- ja terveysalan johtajien näkökulmasta Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen, TH projektisuunnittelija, TtM 20.10.2011 Tehtävä 6 Tavoitteena on lisätä sosiaali- ja hoitotyön johtajien tietoja väestön terveyden

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Enontekiö 1.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

Hyvinvoinnin rakenne Satakunnassa (ehdotus) Piia Astila Hyvinvoinnin asiantuntija, TtM Satakuntaliitto Hytevertaisfoorumi THL 25.4.

Hyvinvoinnin rakenne Satakunnassa (ehdotus) Piia Astila Hyvinvoinnin asiantuntija, TtM Satakuntaliitto Hytevertaisfoorumi THL 25.4. Hyvinvoinnin rakenne Satakunnassa (ehdotus) Piia Astila Hyvinvoinnin asiantuntija, TtM Satakuntaliitto Hytevertaisfoorumi THL 25.4.2018 Satakunnan maakuntauudistuksen tarkennettu toimintasuunnitelma ajalle

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän toiminta ja tavoitteet

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän toiminta ja tavoitteet Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän toiminta ja tavoitteet Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety (RECEPS) Anna-Maija Tolppanen 26.9.2013 III sosiaali-

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO?

MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO? MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO? Tarja Kvist, Yliopistotutkija, TtT Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos 8.4.2011 IHMISLÄHHEENE HOETO on: koko henkilökunnan antamaa hoitoa moniammatillista, kokonaisvaltaista,

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Opiskelijaohjaajakoulutuksen kehittämien alueellisena yhteistyönä. Vetovoimaisuutta hoitotyöhön opiskelijaohjauksen käytäntöjä kehittämällä

Opiskelijaohjaajakoulutuksen kehittämien alueellisena yhteistyönä. Vetovoimaisuutta hoitotyöhön opiskelijaohjauksen käytäntöjä kehittämällä Opiskelijaohjaajakoulutuksen kehittämien alueellisena yhteistyönä Vetovoimaisuutta hoitotyöhön opiskelijaohjauksen käytäntöjä kehittämällä POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

VeTe. Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella. VeTeTH -hanke. STES verkostoseminaari 12.11.2009

VeTe. Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella. VeTeTH -hanke. STES verkostoseminaari 12.11.2009 VeTe Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella VeTeTH -hanke STES verkostoseminaari 12.11.2009 VeTe Esityksen sisältö 1) Kaste -ohjelma 2008-2011 2) Hoitotyön toimintaohjelma 2009-2011 3) Terveyttä

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Näyttöön perustuva toiminta (NPT) = parhaan saatavilla

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 9.2.2012 Helsinki Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Yhdessä terveyttä - Kantavat rakenteet terveyttä edistävälle hoitotyön johtamiselle

Yhdessä terveyttä - Kantavat rakenteet terveyttä edistävälle hoitotyön johtamiselle Yhdessä terveyttä - Kantavat rakenteet terveyttä edistävälle hoitotyön johtamiselle VeTe loppuseminaari 6.9.2011 Tampere Marjaana Pelkonen Ylitarkastaja, STM Sisällys 1 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen:

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Pelkosenniemi 15.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste-ohjelma 2012-2015 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa Ohjelmassa määritellään keskeisimmät sosiaali- ja

Lisätiedot

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 avoite: Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteisten käytäntöjen jakaminen, toisilta oppiminen ja verkostoituminen Johdatus

Lisätiedot

Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen

Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen Verkostoista voimaa opiskelijaohjauksen kehittämiseen VeTe päätösseminaari Tampere-talo 6.9.2011 Heiskanen, Marjut. Kliinisen hoitotyön opettaja, tiimivastaava KYS. Taam-Ukkonen, Minna. Ylihoitaja. KYS.

Lisätiedot

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu

Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Coxan vuodeosaston ja ortopedisesti suuntautuneiden kirurgisten vuodeosastojen kuvailu Työpaperi T17 Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto 2009-2011 (VeTe) Hoitotyön henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

KANSALLINEN HOITOTYÖN HANKE

KANSALLINEN HOITOTYÖN HANKE ydintiedot sähköisessä potilaskertomuksessa KANSALLINEN HOITOTYÖN HANKE VSSHP, Tietojenkäsittelypalvelut Projektijohtaja Kaarina Tanttu, HTL, TtM kaarina.tanttu@tyks.fi puh. 040 7406613 www.vsshp.fi ->

Lisätiedot

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Esityksen sisältö ja lähteet Esitys Johdantoa aiheeseen Sairaanhoitajaliitosta lyhyesti, miksi olemme

Lisätiedot

VALTUUSTOSEMINAARI POHJAKSI PANEELIKESKUSTELUUN. Sinikka Bots, ylilääkäri Perusterveydenhuollon yksikkö

VALTUUSTOSEMINAARI POHJAKSI PANEELIKESKUSTELUUN. Sinikka Bots, ylilääkäri Perusterveydenhuollon yksikkö VALTUUSTOSEMINAARI POHJAKSI PANEELIKESKUSTELUUN Sinikka Bots, ylilääkäri Perusterveydenhuollon yksikkö SOTE JA MAKU TAVOITTEET + Terveys ja hyvinvointi + Yhdenvertaisuus Terveyserot VÄLINEET Digitalisaatiolla

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Tornio 18.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Rovaniemi 16.6.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö. Suomen JBI yhteistyökeskus. näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä

Hoitotyön Tutkimussäätiö. Suomen JBI yhteistyökeskus. näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI yhteistyökeskus näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön

Lisätiedot

YHTEISKEHITTÄMISPÄIVÄ VAIKUTTAVAMPAA ELINTAPAOHJAUSTA VERKOSTOLLA HUS PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN JOHTAJA, YLILÄÄKÄRI TAPANI HÄMÄLÄINEN

YHTEISKEHITTÄMISPÄIVÄ VAIKUTTAVAMPAA ELINTAPAOHJAUSTA VERKOSTOLLA HUS PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN JOHTAJA, YLILÄÄKÄRI TAPANI HÄMÄLÄINEN YHTEISKEHITTÄMISPÄIVÄ 22.8.2018 VAIKUTTAVAMPAA ELINTAPAOHJAUSTA VERKOSTOLLA HUS PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN JOHTAJA, YLILÄÄKÄRI TAPANI HÄMÄLÄINEN 25.9.2017 2 TERVEYDENHUOLTOLAKI 35 PERUSTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

VeTe. FAKTAA VAI FIKTIOTA? Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sosiaali- ja terveysalan johtajien näkökulmasta

VeTe. FAKTAA VAI FIKTIOTA? Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sosiaali- ja terveysalan johtajien näkökulmasta FAKTAA VAI FIKTIOTA? Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sosiaali- ja terveysalan johtajien näkökulmasta VeTe- loppuseminaari Tampere-talo 6.9.2011 Piia Astila-Ketonen, Projektisuunnittelija, TtM Satakunnan

Lisätiedot

EVA osana Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista valvontaohjelmaa

EVA osana Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista valvontaohjelmaa EVA osana Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista valvontaohjelmaa Irja Hemmilä Ylitarkastaja Terveydenhuollon valvontaosasto 28.9.2018 Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Käsihygieniahanke. Helena Ojanperä, hygieniahoitaja OYS, infektioiden torjuntayksikkö Valtakunnalliset hygieniahoitajien koulutuspäivät

Käsihygieniahanke. Helena Ojanperä, hygieniahoitaja OYS, infektioiden torjuntayksikkö Valtakunnalliset hygieniahoitajien koulutuspäivät Käsihygieniahanke Helena Ojanperä, hygieniahoitaja OYS, infektioiden torjuntayksikkö Valtakunnalliset hygieniahoitajien koulutuspäivät 15 16.5.2014 Käsihygienia hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyssä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Muonio 12.4.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12.

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12. HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla Hankesuunnitelma 18.12.2014 KASTE-ohjelma VI Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista

Lisätiedot

Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus

Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus 1. Millaista yhteistyötä alueellanne tehdään tietohallinnossa erva-laajuisesti (perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto, erikoissairaanhoito)? 2. Entä muilla sote:n osa-alueilla

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomukset ja strategiat elämään! Työkokous, Rovaniemi 22.3.2011 Terveempi Pohjois-Suomi Suvi Helanen, hankesuunnittelija Mitä laeissa

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Ylitornio 27.8.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat syyskuu 2015 Tutkimuksesta tiiviisti 31/2015 1 Johdanto THL kerää kunnan johdolta tietoa hyvinvoinnin

Lisätiedot

YLEMMÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNON KEHITTÄMINEN. Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö

YLEMMÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNON KEHITTÄMINEN. Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö YLEMMÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNON KEHITTÄMINEN Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö Turvataan henkilöstön saatavuus, riittävyys ja sitoutuminen Alueellinen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Sodankylä 3.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Savukoski 10.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

KASTE-katsaus Pohjois-Suomen alueellinen johtoryhmä Oulu

KASTE-katsaus Pohjois-Suomen alueellinen johtoryhmä Oulu KASTE-katsaus 2012-2015 Pohjois-Suomen alueellinen johtoryhmä Oulu 16.4.2015 Miksi Kaste-ohjelmaa tarvitaan? Hyvinvointi- ja terveyseroja on kavennettava sosioekonomisten ryhmien väliset erot huono-osaisuus

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Simo 29.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä uusien haasteiden edessä

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä uusien haasteiden edessä Kunta hyvinvoinnin edistäjänä uusien haasteiden edessä Tuulia Rotko, kehittämispäällikkö Poikkihallinnollinen johtaminen seminaari, Tampere 11.2.2015 Kuntien yhteiskunnalliset roolit Verkostojen solmukohta

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat syyskuu 2015 Tutkimuksesta tiiviisti 31/2015 1 Johdanto THL kerää kunnan johdolta tietoa hyvinvoinnin

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Kemi 22.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä

Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä Ihmisen ääni kuuluviin osallisuushanke Salli osallisuuden edistäjänä Salli osallisuus! 24.11.2011 Anne Pyykkönen projektipäällikkö osallisuushanke Salli Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry - Hallinnointi

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Kittilä 2.6.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

HYVÄ- ALUEFOORUM 5.11.2009. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste)

HYVÄ- ALUEFOORUM 5.11.2009. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) HYVÄ- ALUEFOORUM 5.11.2009 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2008-2011 Valtakunnallisen sosiaali- ja

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Kemijärvi 9.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

Taikusydän - Taiteen hyvinvointi-vaikutusten yhteyspiste

Taikusydän - Taiteen hyvinvointi-vaikutusten yhteyspiste Turun Ammattikorkeakoulu Taikusydän - Taiteen hyvinvointi-vaikutusten yhteyspiste Projektin kesto 26.11.2015-31.12.2018 Toiminta-alue Alueellinen Kansallinen Kansainvälinen Kumppanit Turun, Tampereen ja

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Työpaja

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Työpaja Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Työpaja 9.3.2017 Yhteenveto: Sari Mäkinen ja Tiina Konttajärvi 16.3.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Teemat 1. Hyvinvoinnin edistäminen ja hyvinvointierojen kaventaminen

Lisätiedot

Tahdistinpotilaan ohjauksen kehittäminen Satakunnan sairaanhoitopiirissä

Tahdistinpotilaan ohjauksen kehittäminen Satakunnan sairaanhoitopiirissä hanke 2009-2011: Yhdessä uudella tavalla. Näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen osahanke, VeTePO Satakunnan sairaanhoitopiirin pilottihanke Tahdistinhoitajapoliklinikan kehittäminen ja potilasohjauksen

Lisätiedot

Maakunnan tiedolla johtaminen ja tietoaltaan hyödyntäminen Jyrki Tirkkonen Liiketoimintapäällikkö, Tiedolla johtaminen ja informaation hallinta

Maakunnan tiedolla johtaminen ja tietoaltaan hyödyntäminen Jyrki Tirkkonen Liiketoimintapäällikkö, Tiedolla johtaminen ja informaation hallinta Maakunnan tiedolla johtaminen ja tietoaltaan hyödyntäminen Jyrki Tirkkonen Liiketoimintapäällikkö, Tiedolla johtaminen ja informaation hallinta Jari Uotila Johtava konsultti, Uudet liiketoiminnot Istekki

Lisätiedot

Alueelliset verkostot ja yhteistyö-teemapaja

Alueelliset verkostot ja yhteistyö-teemapaja Alueelliset verkostot ja yhteistyö-teemapaja Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellisten toimijoiden vertaisfoorumi 9.5.2019 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, Pshp Tampereen yliopistollinen sairaala

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot