Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat"

Transkriptio

1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry Verkostotapaaminen Turku Päivi Nygren Hallintoylihoitaja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

2 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN TAUSTAA Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on laajasti hyväksytty yhteiskuntapoliittinen linjaus, jota ohjataan lainsäädännöllä. Kansanterveyslaki, laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta ja tuleva terveydenhuoltolaki velvoittavat kuntia ja kuntayhtymiä, myös sairaanhoitopiirejä, edistämään väestönsä terveyttä sekä seuraamaan sen terveydentilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja uusi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma (KASTE) ohjaavat terveyden edistämisen juurruttamista rakenteisiin ja kaikkeen toimintaan. Kansallinen terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma määrittelee käytännön toimintalinjat sosioekonomisten terveyserojen vähentämiselle. Erillinen toimintaohjelma on katsottu tarpeelliseksi, koska terveyserot ovat osoittautuneet vaikeaksi terveys- ja yhteiskuntapoliittiseksi ongelmaksi. Terveyserojen vähentyminen on ollut Suomen terveyspolitiikan tavoitteena jo parin vuosikymmenen ajan, mutta tavoitetta ei ole saavutettu, vaan erot ovat osittain jopa kasvaneet. Terveyserojen kaventaminen vaatii onnistuakseen pitkäjänteistä työtä ja eri sektoreiden välistä yhteistyötä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä voidaan tarkastella terveyden vahvistumisena tai heikkenemisenä yksilön, perheen, yhteisön ja väestön elintapojen, tieto-taidon ja valintojen mukaan terveydenhuollon ydintehtävänä (sairauksien ehkäisy, ihmisten omien voimavarojen vahvistaminen, tiedon välittäminen) kunkin hallinnonalan omien tehtävien tuotoksena syntyvänä osatehtävänä kunnan/sairaanhoitopiirin strategisena painoalueena.

3 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN TAUSTAA Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen käsitteitä käytetään usein rinnakkain kuvaamaan terveyskäsitteen laaja-alaisuutta. Terveyden edistämisellä tarkoitetaan kaikkea toimintaa, jonka tarkoituksena on väestön terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, kansantautien, tapaturmien ja muiden sairauksien ja terveysongelmien vähentäminen sekä väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen. Terveyttä edistetään perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, erikoissairaanhoidossa ja muiden hallinnonalojen tehtävissä. Tavoitteena on, että väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen nostetaan koko kunnassa yhdeksi toiminnan painoalueeksi. Terveyden edistämisessä ei välttämättä ole kysymys uusien toimintojen käynnistämisestä tai uusien organisaatioiden luomisesta olemassa olevien rinnalle. Terveyden edistämisessä on kysymys terveysnäkökohtien huomioon ottamisesta eri hallinnonalojen toiminnassa, yhteisten tavoitteiden asettamisesta ja systemaattisesta tavoitteiden toteuttamisesta, toteutumisen seurannasta ja arvioinnista sekä johtopäätösten tekemisestä arvioinnin perusteella. Terveyden edistämisessä on myös kyse voimavarojen tietoisesta kohdentamisesta terveyteen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Terveyden edistäminen on ensisijaisesti julkisen vallan (kunnat ja valtio) tehtävä, mutta myös järjestöillä ja yksityisten palvelujen tuottajilla on tässä työssä tärkeä rooli.

4 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN TAUSTAA Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimeenpanorakenteet Lainsäädäntö Tietopohja ja seurantajärjestelmät Strategiaperusta ja toimeenpanosuunnitelmat alue-, kunta- ja toimipaikkatasot Päätöksentekojärjestelmä ja sopimukset johtamisjärjestelmä ja vastuut toimeenpanon organisointi ja yhteistyökäytännöt rahoitus Toimintakäytännöt ja mallit Koulutus ja osaamisen varmistaminen ammatillinen ja strateginen Arviointi ja raportointijärjestelmät kustannukset, vaikuttavuus STM/Perttilä 2008

5 KASTE -ohjelma Päätavoitteet Kuntalaisten osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee hyvinvointi ja terveys lisääntyvät, hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat palveluiden laatu, vaikuttavuus ja saatavuus paranevat, alueelliset erot vähentyvät Päätoimenpidekokonaisuudet Ennalta ehkäisten ja varhain puuttuen Henkilöstön riittävyyden varmistaen ja osaamista vahvistaen Sosiaali- ja terveydenhuollon eheällä kokonaisuudella ja vaikuttavilla toimintamalleilla

6 KASTE -ohjelma : Henkilöstön riittävyyden varmistaen ja osaamista vahvistaen Turvataan henkilöstön saatavuus, riittävyys ja sitoutuminen Alueille yhteistyörakenteet työvoiman kysynnän ja koulutustarjonnan yhteensovittamiseksi Suositus optimaalisesta henkilöstörakenteesta Vahvistetaan osaamista Koulutuksen ja työelämän vaatimusten vastaavuuden parantaminen Aikuiskoulutuskokeiluja uusista tavoista suorittaa tutkintoja ja lisäkoulutusta Uudistetaan johtamiskäytäntöjä ja kehitetään työhyvinvointia Käynnistetään johtamisen, työnjaon ja työhyvinvoinnin kehittämishanke Kehitetään johdon käytössä olevia vertaiskehittämisen mahdollistavia toiminnan ohjaus- ja seurantajärjestelmiä

7 KASTE-TOIMENPIDE 17: Käynnistetään johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämishanke Koostuu kolmesta osakokonaisuudesta Hoitotyön toimintaohjelma JOHTAMISELLA VAIKUTTAVUUTTA JA VETOVOIMAA HOITOTYÖHÖN Sosiaalihuollon ja -palvelujen johtamisen kehittäminen Toimiva terveyskeskus -hanke

8 TERVEYDENHUOLTOLAKITYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Luonnos terveydenhuoltolaiksi, 16 : Eri ammattihenkilöstöryhmiä varten tulee olla riittävästi ammatillisissa johtamis- ja asiantuntijatehtävissä henkilöitä, jotka vastaavat kehittämis- ja tutkimustoiminnan johtamisesta ja ohjaamisesta, täydennyskoulutuksen ja harjoittelun järjestämisestä Luonnos terveydenhuoltolaiksi, 19 : Terveydenhuollon toiminnan on oltava lääketieteellisesti, hammaslääketieteellisesti ja terveystieteellisesti asianmukaista, näyttöön ja hyviin hoito- ja kuntoutuskäytäntöihin perustuvaa, laadukasta ja turvallista

9 HENKILÖSTÖRAKENNE KUNTASEKTORILLA 2006 Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalihuolto Lähde: Tilastokeskus

10 JOHTAMISELLA VAIKUTTAVUUTTA JA VETOVOIMAA HOITOTYÖHÖN Hoitotyön toimintaohjelma Tavoitteet Hoitotyön vaikuttavuuden ja vetovoimaisuuden parantaminen kehittämällä hoitotyön johtamisrakenteita ja käytäntöjä uudistuvissa SOTE-toimintaympäristöissä Ohjelman sisältöalueet Hoitotyön johtamisen uudet rakenteet ja käytännöt Työkalut rekrytointiin, sijaishankintaan, osaamisen kehittämiseen ja sitouttamiseen Näyttöön perustuvien yhtenäisten käytäntöjen käytön edistäminen Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen integrointi hoitotyön johtamisen rakenteisiin ja käytäntöihin osana TE-kehittämistä

11 JOHTAMISELLA VAIKUTTAVUUTTA JA VETOVOIMAA HOITOTYÖHÖN Hoitotyön toimintaohjelma Ohjausryhmä toimintakausi tehtävät laatia hoitotyön toimintaohjelma hoitotyön johtamisen kehittämiseen laatia hoitotyön toimintaohjelman toimeenpanosuunnitelma, ohjelman toimeenpanon ja tulosten seuranta ja arviointi, tiedottaminen tehdä esitykset: SOTE-alan koulutuksen kehittäminen ja tunnusluvut johdon tietojärjestelmiin toiminta jaostotyöskentely, ERVA-alueiden hallintoylihoitajat mukana jaostoissa yhteistyö: johtamisen ja työhyvinvoinnin hankkeet, KASTE-aluejoryt, hoitotyön alueelliset verkostot

12 KASTE-ohjelma Johtamisjaosto Henkilöstöjaosto NPTjaosto TEjaosto Hoitotyön kehittämisen ohjausryhmä Hoitotyön toimintaohjelma Yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet Valtakunnan taso Aluetaso ERVA-alueiden koordinoima hanke: ESH, PTH, SOS. Toimeenpanosuunnitelma: STM-konserni, HTS ym. Kehittämisesitykset Terveysalan koulutus Tunnusluvut johdon käyttöön Arviointisuunnitelma Valtakunnan taso Aluetaso

13 VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO hanke (VeTe-hanke) Viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin yhteinen terveydenhuollon vetovoimaisuutta ja terveyttä edistävä hankekokonaisuus, jossa on mukana yksi valtakunnallinen hanke ja kolme alueellista hanketta Hanke perustuu aikaisempaan alueelliseen ja valtakunnalliseen kehittämistyöhön Terveydenhuollossa, erityisesti erikoissairaanhoidossa aloitettu kehittämistyö, sen hyvät käytännöt, levitetään perusterveydenhuoltoon ja sosiaalihuoltoon

14 VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO hanke (VeTe-hanke) 1.Vetovoimainen ja turvallinen sairaala - hanke PSSHP, ESSHP, PKSSK 2.Turvallinen ja vaikuttava henkilöstömitoitus - hanke PSSHP, PPSHP, VSSHP, PSHP, HUS, SatSHP 3.Yhdessä uudella tavalla. Näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen - hanke PPSHP, VSSHP PSSHP, SatSHP 4.Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella - hanke VSSHP, SatSHP

15 VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO hanke (VeTe-hanke) Hankkeen kesto Hankkeen hallinnoija Osapuolet Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (PSSHP), Etelä-Savon sairaanhoitopiiri (ESSHP), Pohjois-Karjalan sairaanhoito - ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (PKSHP), Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP), Varsinais- Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP), Satakunnan sairaanhoitopiiri (SatSHP), Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Kuopion kaupunki, Salon kaupunki, Turun kaupunki, Kuopion yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattiopisto, Turun ammattikorkeakoulu Kustannusarvio Kokonaiskustannus on STM:ltä haettu rahoitusta (75 %)

16 4. TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA HOITOTYÖN JOHTAMISELLA -hanke Tarkoituksena on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vahvistaminen hoitotyön johtamisessa ja käytännössä. Tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen integroiminen hoitotyön johtamisen rakenteisiin ja käytäntöihin osaksi muuta terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvissa toimintaympäristöissä. Hankkeessa luodaan alueellisia toimenpiteitä ja tukirakenteita, joiden avulla hoitotyön johtajat seuraavat kunnan asukkaiden terveyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin osallistuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevan suunnitelman laatimiseen edistävät poikkihallinnollista yhteistyötä sekä yhteistyötä eri viranomaisten ja terveyden- ja hyvinvointipalveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä ottavat terveysnäkökohdat huomioon eri tasojen toiminnassa ja päätöksenteossa huomioivat terveyserojen kaventamisen osana terveyden edistämistä seuraavat ja arvioivat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toteuttamista ja tuloksia (suunnitelman seuranta) Hankkeessa vahvistetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osaamista hoitotyön johtamisessa ja käytännössä. Osapuolet: VSSHP, SatSHP, Salo, Turku

17 4. TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA HOITOTYÖN JOHTAMISELLA hanke Hoitotyön johdolla on hyvät ja monipuoliset mahdollisuudet vaikuttaa väestön terveyteen ja hyvinvointiin sekä sen edistämiseen vaikuttamalla asiantuntijana kunnan eri hallinnonalojen kanssa tehtävässä yhteistyössä ja alueellisessa strategiatyössä, kehittämällä vastuualueellaan palvelujen sisältöä sekä palvelujärjestelmän toimivuutta sekä vahvistamalla asiakas- ja potilastyössä tapahtuvaa ohjausta ja sen osaamista. Hoitotyön johtaja vastaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä omalla vastuualueellaan ja vaikuttaa poikkihallinnollisissa toimielimissä niin paikallisella ja alueellisella tasolla kuin kansallisesti ja kansainvälisesti. Tämän toimintamallin käyttöönotolla varaudutaan osaltaan tulevaisuuden palvelutarpeiden vastaamiseen uudistuvissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä.

18 Tiedote 67/ Lisää rahaa lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistamiseen Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt myöntää yhteensä 34,4 miljoonaa euroa valtionavustusta kahdeksalle sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeelle vuosille Suurin osa avustuksesta, 16,3 miljoonaa euroa, annettiin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) linjausten mukaista avustusta jaettiin nyt toisen kerran. Suurin avustussumma, 11,3 miljoonaa euroa, myönnettiin Etelä-Suomen Lapsen ääni - kehittämisohjelmalle, joka korostaa ongelmien ehkäisyä, varhaista tukea ja nopeaa puuttumista. Tavoitteena on vahvistaa laajaa yhteistyötä kuntien ja järjestöjen välillä. Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden kehittämishankkeelle myönnettiin 5 miljoonaa euroa muun muassa perhepalveluverkostojen ja lasten kehitysympäristöihin tuotavien palvelujen kehittämiseen. Jokaisessa viidestä Kaste-alueesta on näiden avustuspäätösten jälkeen käynnissä laaja lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämishanke. Tukea myös terveyden edistämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Terveempi Pohjois-Suomi -hanke tavoittelee terveyden edistämisen rakenteiden kehittämistä. Rahaa myönnettiin 2,9 miljoonaa euroa muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden luomiseen, johtamisen uudistamiseen ja kuntalaisten omatoimisuuden vahvistamiseen. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto - hanke sai 2,7 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työhyvinvoinnin, johtamiskäytäntöjen ja toimintamallien uudistamiseen...

19 Kiitos!

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2008:10 Valtioneuvoston periaatepäätös TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Periaatepäätöksen toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 113 TUTKIMUKSIA Raija Nurminen (toim.) TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 113 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Hanna Kuninkaanniemi, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5093-91-9 ISSN 1455-2930 MAAKUNNALLINEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen integroiminen hoitotyön johtamisen rakenteisiin ja käytäntöihin kehittämällä tiedolla johtamista

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen integroiminen hoitotyön johtamisen rakenteisiin ja käytäntöihin kehittämällä tiedolla johtamista Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen integroiminen hoitotyön johtamisen rakenteisiin ja käytäntöihin kehittämällä tiedolla johtamista Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN SISÄLTÖ JA MERKITYS. Palvelujen tilaajaorganisaation toimijoiden käsityksiä terveyden edistämisestä

TERVEYDEN EDISTÄMISEN SISÄLTÖ JA MERKITYS. Palvelujen tilaajaorganisaation toimijoiden käsityksiä terveyden edistämisestä TERVEYDEN EDISTÄMISEN SISÄLTÖ JA MERKITYS Palvelujen tilaajaorganisaation toimijoiden käsityksiä terveyden edistämisestä Haapala Heli Kuopion yliopisto Hoitotieteen laitos Preventiivinen hoitotiede Pro

Lisätiedot

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA Opetusministeriön valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma 2007-2013 OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA TL 3:

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 1 (2) Ohjelma perustuu Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot