VeTe. Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella. VeTeTH -hanke. STES verkostoseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VeTe. Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella. VeTeTH -hanke. STES verkostoseminaari 12.11.2009"

Transkriptio

1 VeTe Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella VeTeTH -hanke STES verkostoseminaari

2 VeTe Esityksen sisältö 1) Kaste -ohjelma ) Hoitotyön toimintaohjelma ) Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella -hanke (VeTeTH)

3 Tavoitteet 19 tavoitinosoitinta 1. Osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee 2. Hyvinvointi ja terveys lisääntyvät, hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat 3. Palvelujen laatu, vaikuttavuus ja saatavuus paranevat, alueelliset erot kapenevat Keinot 39 toimenpidettä 1. Ehkäistään ennalta ja puututaan varhain 2. Varmistetaan Henkilöstön riittävyys ja Osaaminen 3. Luodaan sosiaali- ja terveydenhuollon eheät palvelukokonaisuudet ja vaikuttavat toimintamallit VeTe Teema-alueet Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteet ja prosessit Sosiaali- ja terveyspalvelujen Henkilöstö Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon vahvistaminen Lasten, nuorten ja perheiden Palvelut Osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy Toimenpide 17: Käynnistetään johtamisen, työnjaon ja työhyvinvoinnin kehittämishanke

4 Toimenpide 17: Käynnistetään johtamisen, työnjaon ja työhyvinvoinnin kehittämishanke VeTe Koostuu kolmesta osakokonaisuudesta: Hoitotyön toimintaohjelma : JOHTAMISELLA VAIKUTTAVUUTTA JA VETOVOIMAA HOITOTYÖHÖN Sosiaalihuollon ja -palvelujen johtamisen kehittäminen Toimiva terveyskeskus -hanke

5 VeTe JOHTAMISELLA VAIKUTTAVUUTTA JA VETOVOIMAA HOITOTYÖHÖN Hoitotyön toimintaohjelma Tavoitteet Hoitotyön vaikuttavuuden ja vetovoimaisuuden parantaminen kehittämällä hoitotyön johtamisrakenteita ja käytäntöjä uudistuvissa SOTE -toimintaympäristöissä Ohjelman sisältöalueet Hoitotyön johtamisen uudet rakenteet ja käytännöt Työkalut rekrytointiin, sijaishankintaan, osaamisen kehittämiseen ja sitouttamiseen Näyttöön perustuvien yhtenäisten käytäntöjen käytön edistäminen Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen integrointi hoitotyön johtamisen rakenteisiin ja käytäntöihin osana TE - kehittämistä

6 Eläkepoistuma VeTe Johto Hammaslääkärit Sosiaalityöntekijät Lähihoitajat ja vastaavat Koko ala yhteensä Sosiaalialan ohjaajat Lastentarhanopettajat Sairaanhoitajat Lääkärit % 20% 40% 60% 80% % vuoden 2005 henkilöstöstä

7 Palvelujen Johtamisjärjestelmät saatavuus vaihtelee muutoksessa Toimintaympäristön muutokset: Toimintaympäristön Palvelurakenne muuttuu muutokset: Johtamisjärjestelmät Palvelurakenne muutoksessa muuttuu Terveyden Palvelujen eriarvoistuminen saatavuus vaihtelee Vaihtelua käytännöissä Vaihtelua käytännöissä Tuottavuusvaatimukset Terveyden eriarvoistuminen Henkilöstöpula Henkilöstöpula Tuottavuusvaatimukset HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA Tieto toiminnasta Johtamisen ja tukijärjestelmien kehittäminen Terveyden edistämisen integrointi toimintaan Tieto asiakkaista, potilaista, väestöstä Asiakas /potilas TERVEYS & HYVINVOINTI Tieto henkilöstöstä Henkilöstön saatavuuden ja osaamisen edistäminen NP- & hyvien käytäntöjen kehittäminen Tieto taloudesta VeTe Ohjaus tehostuu Terveyserot kaventuvat Vaikuttavuus paranee Hoitotyön kehittämisen vaikutukset yhteiskunnassa: Vetovoimaisuus paranee

8 Terveyserot VeTe

9 Terveyserot VeTe

10 Terveyserot VeTe

11 VeTe VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO hanke (VeTe -hanke) 1. Vetovoimaine n ja turvallinen sairaala - hanke PSSHP, ESSHP, PKSSK 1.Turvallinen ja vaikuttava henkilöstömitoitus - hanke PSSHP, PPSHP, VSSHP, PSHP, HUS, SatSHP 3.Yhdessä uudella tavalla. Näyttöön perustuvan potilas-ohjauksen vahvistaminen - hanke PPSHP, VSSHP PSSHP, SatSHP 4.Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella - hanke VSSHP, SatSHP Turku, Salo

12 VeTe VeTeTH -hanke tavoitteet Päätavoite: Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vahvistaminen hoitotyön johtamisessa ja käytännössä Osatavoitteet: 1) Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen integroiminen hoitotyön johtamisen rakenteisiin ja käytäntöihin osaksi muuta terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvissa toimintaympäristöissä 2) Alueellisten toimenpiteiden ja tukirakenteiden luominen, joiden avulla hoitotyön johtajat seuraavat kunnan asukkaiden terveyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin, osallistuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevan suunnitelman laatimiseen, edistävät poikkihallinnollista yhteistyötä sekä yhteistyötä eri viranomaisten ja terveyden- ja hyvinvointipalveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä, ottavat terveysnäkökohdat huomioon eri tasojen toiminnassa ja päätöksenteossa, huomioivat terveyserojen kaventamisen osana terveyden edistämistä, seuraavat ja arvioivat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toteuttamista ja tuloksia 3) Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osaamisen vahvistaminen hoitotyön johtamisessa ja käytännössä

13 Hankkeen vaikutukset Yhteiskunnallisesti (pitkän aikavälin vaikutukset): VeTe Väestön terveydentilan ja terveyspalvelujen saatavuus paranevat ja terveyserot kaventuvat. Hoitotyön johtamisessa (lyhyen aikavälin vaikutukset) Hoitotyön johtajat ottavat terveysnäkökohdat huomioon eri tasojen toiminnassa ja päätöksenteossa: -seuraamalla terveyteen vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin, huomioimalla terveyserojen kaventamisen osana terveyden edistämistä sekä arvioimalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toteuttamista -huolehtimalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamisesta hoitotyössä -osallistumalla terveyttä edistävien palvelujen suunnitteluun yhteistyössä eri viranomaisten ja terveyden- ja hyvinvointipalveluja tuottavien organisaatioiden kanssa sekä poikkihallinnollisesti

14 VeTe Terveyden edistäminen ja hoitotyön johtamisen mahdollisuudet Vahvistamalla asiakkaiden ohjausta ja henkilöstön osaamista Kehittämällä organisaation palveluiden sisältöä Toimimalla terveyden edistämisen asiantuntijana kunnassa eri hallinnonalojen anssa

15 OHJAUSRYHMÄ JOHTORYHMÄ VeTe HANKEJOHTAJA VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO hanke (VeTe -hanke) 1. Vetovoimainen ja turvallinen sairaala - hanke PSSHP, ESSHP, PKSSK 2. Turvallinen ja vaikuttava henkilöstömitoitus - hanke PSSHP, PPSHP, VSSHP, PSHP, HUS, SatSHP 3. Yhdessä uudella tavalla. Näyttöön perustuvan potilasohjauksen vahvistaminen - hanke PPSHP, VSSHP PSSHP, SatSHP 4. Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella - hanke VSSHP, SatSHP, Turku Salo OHJAUSRYHMÄ HANKETYÖRYHMÄ

16 VeTe Alkukartoitus VSSHPn ja SatSHPn sosiaalija hoitotyön johtajille - toimintaohjelmat, hyvinvointisrategiat - johtaminen, resurssit, yhteistyö - terveyden ja hyvinvoinnin seuranta ja arviointi - koulutustarpeet - tulevaisuuden näkymät

17 Päätöksenteon työvälineet - vuosikello toiminnan strategisena työvälineenä - arvioinnin kehittäminen WHOn itsearviointityövälineen pohjalta VeTe koulutus 12 1 kehityskeskustelu 11 2 osastotunnit 10 3 osaamiskartoitukset henkilökunnalle suunnatut kampanjat työntekijöiden/ opiskelijoiden perehdytys TYHY

18 VeTe Vuosikello toiminnan strategisena työvälineenä terveyden edistämisen näkökulmaa esiintuova ajattelumalli voidaan rakentaa eri tasoja (strateginen taso, lähijohtamisen taso, potilaan taso) vuosikello rytmittää toiminnan vuosikello on tulevaisuuden kalenteri, jossa näkyy koko toimintayksikön/alueen vuosittain toistuvat toiminnat kuka, mitä, milloin ja arviointi elementit mukaan ilman selvää rakennetta jää irralliseksi kokonaisuudeksi, ei kenenkään vastuulla

19 VeTe Varhainen tukeminen/puheeksiottaminen hoitoreitteihin ja hoitoketjuihin Yhdessä: Moniammatillisuus, asiantuntevuus Yhteistyö: esh, pth, koulu- sosiaali- ja poliisitoimi, kolmas sektori Yhteiset ohjeet ja käytännöt koko shp:n alueella kuka tekee, mitä, missä ja milloin tietyn sairauden ehkäisyyn, diagnostiikkaan, hoitoon ja kuntoutukseen liittyen Terveyspalveluiden saatavuus, tasa-arvoisuus, taloudellisuus ja laatu Potilaiden tasavertaisuus asuinpaikaikasta riippumatta Päällekkäisyyksien vähentäminen Yhtenäinen laadukas hoito- ja palvelukokonaisuus Tuorein substanssitieto helposti saataville

20 VeTe

21 VeTe VARSINAISEN TERVEESTI Terveyden edistämisen toimintasuunnitelma ja hyvät käytännöt Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

22 Hyvät käytännöt - tupakoimattomuuden edistäminen -alkoholin riskikäytön tunnistaminen - painonhallinta - masennuksen varhainen tunnistaminen - osteoporoosin ehkäisy VeTe

23 TUPAKOINTIIN PUUTTUMISMALLI KYSY ja KONTROLLOI tupakointitavat joka käynnillä VeTe Tupakoi KYSY Kuinka pian heräämisen jälkeen poltat ensimmäisen savukkeen? alle 6 min 3 p 6-30 min 2 p min 1 p Yli 60 min 0 p Kuinka monta savuketta poltat päivittäin? alle 10 0 p p p Yli 30 3 p KARTOITA muutoshalukkuus Harkitsee lopettamista Ei tupakoi/ Entinen tupakoitsija Ei harkitse lopettamista TULKINTA nikotiiniriippuvuus 0-1 p vähäinen riippuvuus 2 kohtalainen riippuvuus 3 vahva riippuvuus 4-6 hyvin vahva riippuvuus anna positiivista palautetta tupakoimattomuudesta ja KANNUSTA KEHOITA miettimään tupakoinnin lopettamista, anna kirjallista materiaalia luettavaksi KESKUSTELE tupakoinnin vaikutuksesta potilaan terveydentilaan ja lopettamisen hyvistä puolista KANNUSTA ja vahvista muutoshalukkuutta KERRO lopettamisen keinoista OHJAA tarvittaessa lääkärille tai tupakastavieroitushoitajalle ANNA kirjallista materiaalia K I R J A A T I E D O T

24 Kysy kaikilta alkoholinkäytöstä ja tee AUDIT-C -kysely VeTe Ei käyttöä Audit-C < 5 ei toimenpiteitä, seuranta Käyttöä Audit-C 5 tee AUDIT AUDIT < 8 AUDIT 8 19 kerro, että juominen/käyttö on potilaalle terveysriski kysy: Oletko ajatellut, että sinun pitäisi vähentää juomistasi/käyttöäsi? kysy, onko potilas halukas saamaan hoitoa ohjaa potilas tarvittaessa lääkärille anna kirjallista materiaalia Epäily riippuvuudesta tee AUDIT AUDIT > 20 kerro, että päihteet ovat potilaalle suuri terveysriski ohjaa lääkärille tai päihdehoitoon konsultoi A-klinikkaa tai Addiktiopoliklinikkaa Kirjaus potilasasiakirjoihin

25 PAINONHALLINNAN LYHYTINTERVENTIO VeTe Lihavuuden toteaminen ja asian puheeksiottaminen kun BMI >30 ja/tai vyötärön ympärysmitta miehet >100 cm, naiset >90 cm TOTEA: BMI ja/tai vyötärön ympärysmittanne on yli suositusten, nyt kannattaisi pudottaa painoa. Paljonko teidän mielestänne olisi hyvä pudottaa painoa? Epäonnistunutta ANNA potilaan itse määritellä rohkaise uuteen yritykseen painomäärä. Kun potilas määritellyt painomäärän, TUE päätöstä. Tänään on oikea päivä aloittaa laihduttaminen! KERRO, että jo 5-10 % painonlasku on hyvä, esim. diabetesriski pienenee. Esiharkintavaihe Harkintavaihe Valmistautumisvaihe Toimintavaihe Tavoite: Auta ajattelemaan laihduttamista. Kysy: Mitä ajattelet laihduttamisesta? Mitä laihduttaminen merkitsisi sinulle? Alä painosta, vaan auta ymmärtämään painonhallinnan merkitystä sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Tavoite: Auta tekemään laihduttamispäätös ja käyttämään laihduttamisen apuvälineitä: ruokapäiväkirja, paino, vyötärön ympärys. Kysy: Mitä esteitä on laihduttamisessa? Kannusta laihduttamisajatuksessa. Tavoite: Auta ja tue potilasta hänen päätöksessään Kysy: Mitä voisit oppia edellisistä laihdutusyrityksistä? Miettikää yhdessä onnistumista. Kerro laihdutuksen ja painonhallinnan keinoista. Keskustelkaa kiusaustilanteiden ratkaisemisesta. Minkä palkinnon potilas antaa itselleen? Asettakaa tavoiteaikataulu. Ei liian rajua painonpudotusta (max 1-2 kg/kk). Tavoite: Tue pysyvää painonhallintaa. Painon avulla motivoidaan. Kysy: Mitä kuuluu? Oletko pystynyt pudottamaan painoa? Mitä olet kokeillut? Kehu potilastasi! Kannusta vaikkei olisi laihtunut vielä yhtään. Käykää läpi hyödyt, mahdolliset haitat ja kiusaustilanteet. Epäonnistunutta rohkaise uuteen yritykseen

26 VeTe MASENNUKSEN TUNNISTAMINEN KYSY, KUUNTELE, KESKUSTELE, HAVAINNOI potilaan mielialasta kaikissa potilaskontakteissa Kuinka voit? Kuinka sairaus vaikuttaa mielialaasi? Potilas kokee vointinsa ja mielialansa hyväksi ja on tyytyväinen elämäänsä < 9 pistettä Potilas ei koe mielialaansa hyväksi, masennuksen oireita, aiemmin sairastanut masennuksen DEPS -seula 9-11 pistettä 12 pistettä Kirjaus potilasasiakirjoihin Anna positiivista palautetta Kerro sairauden ja sairaalan joutumisen mahdollisista vaikutuksista mielialaan Tue mielenterveyttä Rohkaise potilasta kertomaan tuntemuksistaan Motivoi huomioimaan omaa mielialaa ja tarvittaessa hakeutumaan perusterveydenhuoltoon / työterveydenhuoltoon Keskustele tuloksesta potilaan kanssa Konsultoi tarvittaessa osaston lääkäriä Ohjaa potilas perusterveydenhuoltoon / työterveydenhuoltoon

27 VeTe OSTEOPOROOTTISEN MURTUMAN EHKÄISY Ei riskitekijöitä Onko potilaalla riskitekijöitä? murtumia sairastaneet, >65 v, osteoporoosin sukurasitus (äidillä lonkkamurtuma), osteoporoosin vaaraa merkittävästi lisääviä sairauksia tai jotka käyttävät tätä vaaraa merkittävästi lisääviä lääkkeitä. FRAX riskitesti, ennustaa 10 vuoden murtumariskiä Matala Kohtalainen Ohjaus luuntiheysmittaukseen perusterveydenhuoltoon Elämäntapaohjaus Luuntiheysmittaus Korkea Ohjaus hoitoon perusterveydenhuoltoon Elämäntapaohjaus Kirjaus potilasasiakirjoihin FRAX -riskitesti uusitaan Elämäntapaohjaus Matala Korkea Ohjaus hoitoon perusterveydenhuoltoon

28 Alueellinen hyvinvointi- ja terveysverkosto VeTe - verkoston yhteyshenkilönä toimii kustakin kunnasta nimetty yhdyshenkilö - verkostoseminaarit - keskeinen koulutusagenda, hyvien käytänteiden kohtauspaikka

29 VeTe Täydennyskoulutus Terveys- ja hyvinvointitiedolla johtamisen koulutus - Tavoitteena on lisätä sosiaali- ja hoitotyön johtajien tietoa väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilasta, terveyseroista, päätöksenteon työvälineistä, valtakunnallista terveyspolitiikkaa ohjaavista toimintaohjelmista ja työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä Terveys- ja hyvinvointitiedolla käytäntöön koulutus - Tavoitteena on lisätä sosiaali- ja hoitohenkilökunnan tietoja ja valmiuksia elämäntapa-asioiden puheeksi ottamiseen sekä asiakkaan motivointiin ja ohjaamiseen elämäntapamuutosprosessissa

30 Terveys- ja hyvinvointipäivät VeTe

31 VeTe Hankkeen resurssit 1 projektipäällikkö VSSHP 0.5 projektisuunnittelija SatSHP 1 projektisuunnittelija VSSHP 0.5 projektisuunnittelija Turku/Salo?

32 Kiitos VeTe

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kansalliset terveyden edistämisen ohjelmat Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry Verkostotapaaminen 2.3.2009 Turku Päivi Nygren Hallintoylihoitaja Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Ajankohtaista Länsi-Suomessa

Kaste-ohjelma Ajankohtaista Länsi-Suomessa Kaste-ohjelma Ajankohtaista Länsi-Suomessa Hyvinvointialan kehittäjäseminaari HYVÄ-aluefoorum, 10.12.2009 Projektipäällikkö Päivi Penkkala-Arikka Gsm: 040 766 1099, s-posti: etunimi.sukunimi@remontti-hanke.fi

Lisätiedot

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella Loppuraportti

Lisätiedot

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAJIEN NÄKÖKULMASTA RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KYSELYSTÄ

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAJIEN NÄKÖKULMASTA RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KYSELYSTÄ TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JOHTAJIEN NÄKÖKULMASTA RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KYSELYSTÄ Piia Astila-Ketonen Minna Pohjola 10.5.2010 VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2 (PDF) Taitto:

Lisätiedot

VALTIMOTERVEYDEKSI! Terveyden edistämisen käsikirja

VALTIMOTERVEYDEKSI! Terveyden edistämisen käsikirja VALTIMOTERVEYDEKSI! Terveyden edistämisen käsikirja Sosiaali- ja terveysministeriö/terveyden edistämisen politiikkaohjelma Aivohalvaus- ja dysfasialiitto Diabetesliitto Sydänliitto VALTIMOTERVEYDEKSI!

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke

Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto (VeTe) -hanke Vetovoimainen ja turvallinen sairaala (VeTeVT) -osahanke Yhteenveto VeTeVT-osahankkeesta Raportti R0 2(16) Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

Alkoholin riskikäytön puheeksi ottaminen

Alkoholin riskikäytön puheeksi ottaminen Alkoholin riskikäytön puheeksi ottaminen Mika Heikkinen Ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Turun sosiaali- ja terveystoimi Luentomateriaali: Ilkka Helamo Alkoholi ja kansanterveys Alkoholi on yleisin

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Ehdotus 20.8.2013 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA... 4 3. VÄESTÖN

Lisätiedot

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma 25.04.2014 Opiskeluterveydenhuollon laatutyöryhmä Hiljanen Suvi Liukkonen Minna Multisilta Minna Pelto-Piri Ulla Simula Taru

Lisätiedot

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö Hoitotyö versio 1.1 Sopimus 2 (17) Sisällys 1 Hoitotyö... 3 KYS-ervan hoitotyön tavoitteet... 3 1.1 Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen

Lisätiedot

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA Sirpa Moilanen, hankevastaava, terveyden edistämisen suunnittelija Jaana Huohvanainen, terveyden edistämisen suunnittelija Pohjois-Karjalan kansanterveyden

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2010 TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Pohjois-Pohjanmaan peruspalvelujen johdon näkemyksiä Kannen kuva: Päivi Hietapelto Taitto: Pohjolan Painotuote Oy

Lisätiedot

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 1 Sisältö 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 3 1.1 Tämä on Kaste-ohjelma

Lisätiedot

Ikääntyneiden hoitotyö Suomessa

Ikääntyneiden hoitotyö Suomessa Ikääntyneiden hoitotyö Suomessa - Katsaus kehittämistarpeisiin Piritta Hiltunen 2015 Sisällys Tiivistelmä 3 Alkusanat 4 Johdanto 5 Ikääntyneiden Hoitotyön Kehittäminen 7 Valtakunnalliset ikääntymispoliittiset

Lisätiedot

KYLLÄ TERVEYTEEN TARTUTTIIN!

KYLLÄ TERVEYTEEN TARTUTTIIN! Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Hospital District of Nothern Savo N:o 79 / 2012 Raportit KYLLÄ TERVEYTEEN TARTUTTIIN! Kansansairauksien ehkäisyn ja hoidon yhtenäisyyteen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Terveys- ja hyvinvointipäivien moniammatillinen suunnittelu ja toteutus

Terveys- ja hyvinvointipäivien moniammatillinen suunnittelu ja toteutus Terveys- ja hyvinvointipäivien moniammatillinen suunnittelu ja toteutus Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella Loppuraportti

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

Hyve. Hyve-johtamisen kartta -hanke. Vanhuspalveluiden. Päämääränä Osaava ja hyvinvoiva esimies. Asiakkaiden tilanteita. ohjaamaan. kotiin.

Hyve. Hyve-johtamisen kartta -hanke. Vanhuspalveluiden. Päämääränä Osaava ja hyvinvoiva esimies. Asiakkaiden tilanteita. ohjaamaan. kotiin. Hyve -hanke Tieto ohjaamaan toimintaa Asiakkaiden tilanteita ratkaistaan yhteistyöllä ja innostuneella asenteella Päämääränä Osaava ja hyvinvoiva esimies Vanhuspalveluiden tiekartta ohjaa kotiin 1 Oulun

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2013-2017 1. JOHDANTO... 1 2. SOSIAALI- JA TERVEYPIIRI HELMEN LÄHTÖKOHDAT VANHUSPALVELUISSA... 3 2.1

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN PÄIHDESUUNNITELMA 2 0 0 8

MUHOKSEN KUNNAN PÄIHDESUUNNITELMA 2 0 0 8 MUHOKSEN KUNNAN PÄIHDESUUNNITELMA 2 0 0 8 Työryhmä: Rauni Kujala, terveyskeskuslääkäri Marja Leskelä, mielenterveyshoitaja, perheterapeutti Mirja Maksimainen, työterveyshoitaja Juha Niemelä, vanhempi konstaapeli

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitohenkilökunnan koulutussuunnittelun ja osaamisen kehittämisen lähtökohdat Susanna Kienokoski

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitohenkilökunnan koulutussuunnittelun ja osaamisen kehittämisen lähtökohdat Susanna Kienokoski Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitohenkilökunnan koulutussuunnittelun ja osaamisen kehittämisen lähtökohdat Susanna Kienokoski Sarja Serie A nro 6, 2012 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitohenkilökunnan

Lisätiedot