Kokousaika kello 14:00-16:12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kokousaika kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava / Siilinjärven kunnan lausunto kaavaehdotuksesta 223 Oikaisuvaatimus / toimistoinsinöörin päätös / suunnittelutarveratkaisu 224 Oikaisuvaatimus / kunnanhallituksen päätös / Juurusvesi-Kuuslahti yleiskaava / vyöhykejaon ja mitoitusperusteiden hyväksyminen 225 Paikallinen virkaehtosopimus alkaen toistaiseksi / terveyskeskuslääkäreiden ilta- ja viikonloppuvastaanottotoiminnan korvaukset 226 Henkilöstön huomioimiskäytännöt alkaen Talousarvion seurantaraportti ja toteuma Takaisinsaantivaatimus / vakuutusyhtiön omavastuun korvaaminen Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuosina Kunnanhallituksen kokouskutsujen ja esityslistojen lähettäminen vuosina Kunnanvaltuuston kokouspäätösten täytäntöönpano Tiedonannot, kokouspöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

2 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Hartikainen Ilmari puheenjohtaja Ojala Kari I varapuheenjohtaja Korhonen Tarja II varapuheenjohtaja Katainen Lauri jäsen Pitkänen Marjaana jäsen Rautiainen Merja jäsen Rekola Jukka jäsen Ruuskanen Tapani varajäsen Jari Kolehmaisen henkilökohtainen varajäsen Suhonen Maria jäsen Poissa Kolehmainen Jari jäsen Muut Väätäinen Tuula valtuuston puheenjohtaja Poistui kokouksesta :n 224 esittelyn aikana kello 15:10. Kotimäki Jukka valtuuston I varapuheenjohtaja Nykänen Erkko valtuuston II varapuheenjohtaja Lötjönen Vesa esittelijä/kunnanjohtaja Kohonen Tuula pöytäkirjanpitäjä/hallintosihteeri Nenonen Timo kaavoituspäällikkö Läsnä asiantuntijana :ien esittelyjen ajan kello 14:11-15:17. Lukkarila Tuula henkilöstöpäällikkö Läsnä asiantuntijana :ien esittelyjen ajan kello 15:25-15:36. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai seksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Korhonen ja Jukka Rekola. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Ilmari Hartikainen Tuula Kohonen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarja Korhonen Jukka Rekola PÖYTÄKIRJA ON Siilinjärven kunnantalo PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Hallintosihteeri Tuula Kohonen

3 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava / Siilinjärven kunnan lausunto kaavaehdotuksesta 514/ /2014 Kh 222 Valmistelija/lisätiedot: kaavoituspäällikkö Timo Nenonen, puh Lausuntopyyntö Pohjois-Savon liitto Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavaehdotus Pohjois-Savon maakuntahallitus päätti pidetyssä kokouksessa, että Poh jois-sa von kaupan maakuntakaavaehdotus 2030 selvityksineen asetetaan maan käyt tö- ja rakennuslain 65 :n ja -asetuksen 12 :n mukaisesti julkisesti näh tä vil le Pohjois-Savon kunnissa ja Pohjois-Savon liiton toimistossa Suunnitelman keskeistä sisältöä Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavaehdotuksessa osoitetaan kaupan mer kintö jen lisäksi Etelä-Konneveden kansallispuisto ja potentiaalinen Ter va lam minvuo ren tuulivoima-alue Rautalammille sekä täydennyksiä työpaikka-alueisiin ja Se ve so II-direktiivin mukaisiin konsultointivyöhykkeisiin. Maakuntakaavaehdotuksessa Siilinjärven keskustan alakeskuksen koh de mer kintä (ca1) muutetaan keskustatoimintojen alueeksi (c). Aluemerkinnällä osoi te taan kes kus to jen ydinalueet, joille sijoittuu keskustahakuisia erikoiskaupan ja hal linnon palveluita, vähittäiskaupan suuryksiköitä ja asumista. Tämän alueen osalta kau pan mi toi tuk sel le on asetettu m² yläraja maa kun ta kaa va eh do tuk sessa. Vuorelan alakeskuksen kohdemerkintä (ca1) säilyy entisellään. Koh de mer kin nän muut tu van suunnittelumääräyksen mukaan alueelle sijoittuvien suur yk si köi den yh teen las ket tu kerrosala saa olla olemassa olevat vähittäiskaupan suur yk si köt huo mioi den enintään kem². Mitoitukseen lasketaan nykyiset ja uudet yli 2000 kem²:n suuruiset vähittäiskaupan yksiköt. Siilinjärvelle osoitetaan maakuntakaavaehdotuksessa lisäksi kaksi pääasiassa tilaa vaativan erikoistavarakau pan suuryksikköä. Vuorelan Green Valleyn merkin tä (kme + KM) on alueelle hyväksytyn asemakaavan mukainen. Toivalan Vt 9:n ja Ranta-Toivalan tien risteykseen sijoittuva merkintä (kme) on uusi, jonka yh te nä tavoitteena on tukea Toi va lan alueen kehittymistä. Tämän alueen to teu tumi sen ehdoksi on kaavaehdotuksessa asetettu Rissalan yrityspuiston laa je ne minen alueelle. Molemmat mer kin nät sijoittuvat edellä esitetyn Vuorelan kes kus tatoi min to jen alakeskusalueen ul ko puo lel le. Green Valleyn kaupan ko ko nais mi toitus on m² ja Toivalan m². Maakuntakaavaluonnoksessa kumotaan Siilinjärvellä kaksi voimassa olevien kaa vo jen tilaa vievän erikoistavarakaupan merkintää (kme), Siilinjärven kes kustan eteläpuolella oleva Kasurila ja pohjoispuolella oleva Koti-Siili. Maakuntakaavan Siilinjärvelle asettamat seudullisen kaupan alarajat ja sitä myö-

4 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ tä paikallisen kaupan ylärajat ovat päi vit täis ta va ra kau pal le ja muulle eri kois kaupal le 3000 m² sekä tilaa vaativalle eri kois kau pal le 7000 m². Enintään tämän kokoi sia kauppoja voidaan kuntakaavoituksessa osoittaa maakuntakaavojen mukai sil le likimääräisille taajamatoimintojen- ja työpaikkojen alueille. Rakennussuojelukohde -merkinnällä osoitetaan Siilinjärven rautatieasema. Kohde on osoitettu voimassa olevassa Kuopion seudun maakuntakaavassa alue varauk se na merkinnällä rakennussuojelualue- tai kohde (SR). Kaupan maa kun takaa vas sa Kuopion seudun maakuntakaavan mukainen Siilinjärven rau ta tie asemaa koskevat aluevaraukset kumotaan, ja osoitetaan mittakaavasyistä kohde-mer kin näl lä. Kaupan maakuntakaavaehdotukseen on lisätty Seveso II -direktiivin mukainen Ya ran kemiittiasema 1,5 km:n kokoisena tuotantolaitosten kon sul toin ti-vyö hykkee nä (sv-11). Kaava-asiakirjat ja kaavan laadintaa varten tehdyt selvitykset ovat sähköisessä muo dos sa Pohjois-Savon liiton internet-sivuilla osoitteessa Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: Strategian mukainen / vetovoimainen yri tys kun ta & kilpailukykyä yhteistyöstä ehdotus Siilinjärven kunnanhallitus antaa Pohjois-Savon kaupan maa kun ta kaa vaehdotuksesta seuraavan lausunnon: Kaupan maakuntakaavaehdotuksen varaukset ovat Siilinjärvellä niukat, mutta riit tä vät tiedossa olevien kaupan hankkeiden suhteen kaavan tavoitevuoteen 2030 saakka. Maakuntakaavaehdotus ei jätä juurikaan pelivaraa kaupan määrän tai vaihtoehtoisten sijoittamismahdollisuuksien tulkinnalle kuntakaavoituksessa. Siilinjärven kirkonkylässä on rakennettu ja otettu käyttöön vuonna 2014 lisää kau pan tiloja noin m², jonka jälkeen kaupan kokonaismäärä tällä alueella on noussut m²:iin. Kaavaehdotuksen mukaan Siilinjärven kirkonkylän keskus ta toi min to jen alueelle saa rakentaa yli 2000 m²:n kaupan suuryksikköjä yhteen sä m². Kunnanhallitus esittää, että kaupan määrälle ei merkittäisi maa kun ta kaa vaan ylärajaa keskustatoimintojen alueella, koska se saattaa ra joittaa kaupan kilpailua. Mitoituksellisesti m² on sopiva määrä kauppaa ta voite vuo teen 2030 saakka, kuten kaavaluonnoksessa oli esitetty. Määrää ei ole tarpeen rajoittaa, koska keskustatoimintojen alueelle sijoittuvat kauppapalvelut ovat uu dis te tun maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteiden mukaisia. Lisäksi kes kus tatoi min to jen alueelle ryhmään sijoittuvia alle 2000 m²:n kauppoja voidaan lain mukaan tulkita kaupan suuryksiköiksi, mikä turhaan vaikeuttaa rakennusten käyt tötar koi tus ten luvittamista ja kaupan sijoittumisen valvontaa. Kunnanhallitus pitää pe rus tee na myös sitä, että Siilinjärvellä päivittäistavarakauppaa ei ole sijoitettu kes kus ta-aluei den ulkopuolelle. Mikäli kokonaismäärää nyt rajoitetaan, saattaa kaa van tavoitevuotta pidemmällä aikavälillä keskusta-alueelle tarvittavat kaup papai kat rakentua muuhun käyttöön ja paine keskusta-alueen ulkopuolisiin kaup papaik koi hin kasvaa tavoitevuoden jälkeen. Tilaa vaativaa kauppaa ei ole tarkoituksenmukaista sijoittaa keskustatoimintojen alu eel le runsaan tilantarpeen ja tehottoman maankäytön vuoksi. Maa kun ta kaava eh do tuk sen mukaan taajamatoimintojen- ja työpaikka-alueiden ulkopuolelle ei

5 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ sal li ta kaupan suuryksikköjä (yli 2000 m²). Kaavaehdotuksen määräys paikallisilla ja kuntakaavoituksessa esitettävillä suuryksikkökoon ylärajoilla erityisesti tilaa vaa ti van kaupan osalta (Siilinjärvellä 7000 m²) kaipaa täsmennystä. Voimassa ole vas sa maakuntakaavassa ja kaavaehdotuksessa poistuviksi esitetyt tilaa vaati van kaupan merkinnät Siilinjärven etelä- ja pohjoispuolella sijoittuvat molemmat em. alueiden ulkopuolelle. Maakuntakaavan tiukka tulkinta estäisi molempien kaup pa paik ko jen kehittymisen kuntakaavoituksella 7000 m²:n tilaa vaativan kaupan suuryksiköksi. Kunnanhallitus esittää, että tilaa vaativan kaupan si joit tu mises ta laaditaan erillinen aluekartta, jossa nykyinen ja laajeneva yh dys kun ta raken ne sekä tilaa vaativan kaupan tarvitsemat hyvät liikenneyhteydet voidaan parem min huomioida. Vaihtoehtoisesti hyväksyttävässä maakuntakaavassa voidaan osoittaa Siilinjärven kirkonkylän taajamatoimintojen ja työpaikka-alueiden laa je ne mi nen valmisteilla olevan yleiskaavan mukaisesti. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Timo Nenonen.

6 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Oikaisuvaatimus / toimistoinsinöörin päätös / suunnittelutarveratkaisu 861/ /2014 Kh Valmistelija/lisätiedot: toimistoinsinööri Oiva Ollikainen, puh Toimistoinsinööri on päätöksellään hylännyt Rakennusurakointi Cert hia Oy:n suunnittelutarveratkaisuhakemuksen uuden asuntorakennuspaikan muo dos ta mi sek si Kehvon kylän tilalle Sakasti 4:80. Tila on muodostettu vuonna 1985 lohkomalla noin 1 ha:n suuruinen omakotitalon rakennuspaikkana ollut, vuon na 1958 rekisteröity tila 4:48 kahteen osaan. Oikaisuvaatimuksen tekijä on os ta nut tilan omistukseensa vuonna Hakija on jättänyt em. päätöksen johdosta oikaisuvaatimuksen kun nan hal li tuk selle. Hakija väittää, että rakennustarkastaja Oiva Ollikainen olisi vuonna 2005 il moit tanut ennen tilan ostamista, että tilalle Sakasti 4:80 ei olisi estettä omakotitalon raken ta mi sel le. Rakentamista koskevia tiedusteluja on käsitelty rakennusvalvonnan lu pa pa la verien yhteydessä vuodesta 1986 lähtien tarkoituksena tasata tieto kaikkien lupia kä sit te le vien viranhaltijoitten välillä. Sinänsä tiedustelujen oikeudellinen merkitys on vähäinen, eikä niihin viranomaisen välttämättä tarvitsisi ottaa edes kantaa. Tie dus te lui hin kantaa otettaessa ei ole tietoa monista lupahakemuksessa vaa ditta vis ta asioista mm. naapurien suhtautumisesta suunniteltuun toimenpiteeseen ja aina joku voi hakea muutosta päätöksiin. Siilinjärvellä on kuitenkin nähty tiedusteluihin vastaaminen "selvissä tapauksissa" asia kas pal ve luk si. Kirjaamalla annetut ennakkotiedot on ollut tarkoituksena estää pit kän kin ajan päästä uudelleen esilletulevien asioiden oikeellisuus ja välttää samo jen selvitysten teko uudelleen. Tiedusteluihin on vastattu "miltä tilanne näyttää" ja samalla ilmoitettu lupakäsittelyn tarpeesta, kuten on kirjattu jäljempänä ole van tilan 4:91 tiedusteluunkin. "Epäselvissä" tapauksissa on ennakkotiedon an ta mi ses ta pidättäydytty ja ilmoitettu lupa-asia ratkaistavaksi lupahakemuksella tai kaavoituksella. Vuodesta 2000 lähtien kunnassa oli jo pääasiallisena käytäntönä, että lu pa tiedus te lut, joihin otetaan jotain kantaa, kirjataan rakennusvalvonnan ohjelmistolle ja myöhemmin, noin vuodesta 2007 alkaen on tiedustelut kirjattu kart ta oh jel mistol le omaan tietokantaan. Vuonna 2005 ei em. väitettyä tiedustelua ole kui tenkaan kirjattu, eikä sen käsittelystä ole muistikuvaakaan ja vastaus olisi ollut selvä poik kea ma käytännöstä. Oikaisuvaatimuksessa mainittu tilaa 4:91 koskeva tiedustelu vuodelta 2003 on edel lä kuvatun kaltainen. Rakennustarkastaja Lauri Hallikaiselle esitetty kysymys on käsitelty lupapalaverissa ja rakennustarkastaja Oiva Ollikainen on kirjannut sen rakennusvalvonnan ohjelmistolle muutoin käyttämättömänä ol leiden toimenpideilmoitusten kohtaan. Tiedustelu koski hakijan kotiosoitteessa ole-

7 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ van talousrakennuksen muuttamista asunnoksi. Rakennusjärjestyksen mukaan tuol loin kin rakennuspaikalla voi olla yksi, enintään kaksi asuntoa sisältävä asuinra ken nus. Talousrakennuksen asunnoksi muuttaminen edellytti rakennuksen sijoit tu mis ta omalle rakennuspaikalleen, jonka muodostamista ei pidetty mah dol lise na jakamalla noin 1,33 ha:n suuruinen tila 4:91 kahteen osaan. Tiedustelu on kirjattu maanomistajana olevan hakijan puolison, Irja Anneli Ahosen nimiin ja siinä ei ole merkintää asian ilmoittamisesta tiedustelijalle. Tie dus telu jen kirjaaminen rakennusvalvonnan ohjelmistoille oli vuonna 2003 jo käy tän tönä, kuten myös kielteinen suhtautuminen noin 1 ha:n rakennuspaikkojen ja ka miseen. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus toteaa oikaisuvaatimuksen aiheettomaksi sekä väitteet annetuista lu pauk sis ta toteen näyttämättömäksi. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lupa me net te lyt ovat aina kirjallisia ja päätökset aina muutoksenhakukelpoisia, eikä vi ran hal ti jat voi antaa ennakolta "sitovia lupauksia" lupa-asioista. Noin 1 (yhden) ha:n suuruista rakennuspaikkaa ei voi jakaa kahdeksi ra ken nus pai kak si ja kiinteis tö toi mi tuk sel la tehty tilajako on luonteeltaan maan omis tus aluei den yk si löintiä, kuten Korkein hallinto-oikeus on päätökseensä 2013:60 kir jan nut. Vaatimus Sa kas ti 4:80 tilan lunastamisesta kunnalle tai viranhaltijoille on myös pe rus teeton. Keskustelun kuluessa Marjaana Pitkänen esitti, että asia jätetään pöydälle li säsel vi tyk siä varten ja Ahosta kuullaan. Esitystä kannatti Jukka Rekola. Puheenjohtaja totesi, että kos ka on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, on suoritettava ää nes tys. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi kädennostoäänestyksen siten, että ne, jotka kannattavat päätösehdotusta nostavat kätensä ensin ja ne, jotka kan nat ta vat Marjaana Pitkäsen tekemää esitystä, nostavat kätensä seuraavaksi. Ää nes tys esi tys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä päätösehdotusta kan nat ti vat Hartikainen, Katainen, Kolehmainen ja Korhonen. Pitkäsen tekemää esitystä kan nat ti vat Karvonen, Ojala, Pitkänen, Rekola ja Suhonen. Puheenjohtaja totesi, et tä asia on jätetty pöydälle lisäselvityksiä varten äänin 5-4. Merkittiin pöytäkirjaan, että Jukka Kotimäki ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Oiva Ollikainen. Kh 223 Valmistelija/lisätiedot: kaavoituspäällikkö Timo Nenonen, puh Kunnanhallituksen mukainen hakijan kuulemistilaisuus jär jes tettiin Tilaisuudesta laadittu muistio jaetaan esityslistan taus ta-ai neis tossa päätöksentekijöille. Hakija toisti oikaisuvaatimuksessa esitetyt asiat sekä esitti Rakennusurakointi Cert hia Oy:n hallituksen puheenjohtajan lausunnon tilaisuutta varten. Ennakkotiedustelukäytännöstä Suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamishakemuksista on kysyttäessä pyritty kun nas ta antamaan ennakkotieto uuden rakennuspaikan muodostamisen mahdol li suu des ta lupakäsittelyssä. Ennakkotiedon perusteella kysyjä voi alkaa val-

8 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ mis te le maan kiinteistökauppaa tai lupahakemusta. Kielteinen ennakkotieto vähen tää ns. turhien lupahakemusten käsittelyä, mutta ei estä hakemasta lupaa tai te ke mäs tä kiinteistökauppoja. Kyselyissä, jossa selvää kantaa ei ole voitu ottaa, on kerrottu asian ratkeavan vasta lupakäsittelyssä. Kiinteistökauppoja kos ke vissa tiedusteluissa on kehotettu tekemään ehdollisia kauppoja. Annettu en nak kotie to ei sido päätöksentekoa eikä ole peruste lupahakemuksen myöntämiselle tai hyl kää mi sel le. Ennakkotieto on pyritään antamaan aina sen hetkisten tiedossa ole vien asioiden, käytäntöjen ja lainsäädännön perusteella. Joissakin ta pauk sissa esim. lisäselvitykset tai valitukset ovat muuttaneet ennakkoon arvioitua päätös tä. Myös tiedustelusta kulunut aika voi muuttaa luvan lopputulosta. Emätilaperiaatteesta Rakennuslaki tuli voimaan Vallitsevan käytännön mukaan ennen vuotta 1959 muodostetuilla kiinteistöillä, emätiloilla, on rakennusoikeutta, mikäli aluetta ei ole varattu muuhun käyttöön ja alue on haettuun rakentamiseen sekä käyt tötar koi tuk seen soveltuva. Rakennettu emätila luetaan yhdeksi muodostetuksi raken nus pai kak si. Uusi rakennuspaikka muodostuu maankäyttö- ja rakennuslain mu kai ses sa lupamenettelyssä. Lohkomisella ei synny uusia rakennuspaikkoja. Ra ken nus oi keus tar kas te lul la varmistetaan, että kaikilla vastaavassa tilanteessa ole vil la kiinteistöillä on yhdenvertainen mahdollisuus rakennusoikeuteen. Haettu 5000 m²:n kiinteistö, 4:80 Sakasti, on lohkottu vuonna 1985 jakamalla kah tia n. 1 ha:n vuonna 1958 muodostettu kiinteistö 4:48, johon oli rakennettu oma ko ti ta lo. Rakennusoikeustarkastelussa emätilana pidetään vuonna 1958 ennen rakennuslain voimaantuloa muodostettu rakennettua kiinteistöä 4:48. Loh kotul le kiinteistölle 4:80 ei ole aiemmin haettu rakennus- tai maankäyttö ja ra kennus lain mukaisia lupia. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kielteinen suunnittelutarveratkaisu perustuu MRL:n 137 :n 1 mom:iin, jonka mukaan suunnittelutarvealueella rakentaminen edellyttää, ettei se aiheuta haittaa kaa voi tuk sel le tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hehtaarin kokoisen kiin teis tön jakaminen kahdeksi rakennuspaikaksi muodostaa ilman asemakaavaa lii an tiivistä hajarakentamista. Yhdenvertaisen kohtelun mukaan suun nit te lu tar verat kai sun myöntäminen tarkoittaisi, että muillakin ennen vuotta 1959 lohkotuilla heh taa rin kokoisilla rakennetuilla kiinteistöillä tulisi olla toisen rakennuspaikan raken ta mis mah dol li suus. Tällaista rakennuspaikkojen määrää ei voida osoittaa yleen sä tarkemmassa yleiskaavassakaan, joten luvan myöntäminen vaikeuttaisi tu le vaa kaavoitusta. Kunnanhallitus toteaa, että oikaisuvaatimuksessa, hakijan kuulemisessa tai li säsel vi tyk sis sä ei ole esitetty tai löytynyt suunnittelutarveratkaisuun maankäyttö- ja ra ken nus lain mukaisia perusteita, jonka vuoksi annettua päätöstä tulisi muuttaa. Se, että hakija on ostanut kiinteistön rakentamistarkoituksessa tai tehnyt siellä val mis te le via toimia mahdollista rakentamista varten eivät ole perusteita suun nitte lu tar ve rat kai sun myöntämiselle. Myöskään väitetty ennakkotieto rakentamisen mah dol li suu des ta ei voi olla perusteena nyt käsillä olevassa lupaharkinnassa. Kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Tässä yhteydessä kunnanhallitus merkitsi tiedoksi A. Ahosen kunnanhallitukselle lähettämän sähköpostiviestin sisällön.

9 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että 1) asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Timo Nenonen ja, että 2) Jukka Kotimäki ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Oikaisuvaatimus / kunnanhallituksen päätös / Juurusvesi-Kuuslahti yleiskaava / vyöhykejaon ja mitoitusperusteiden hyväksyminen 454/ /2014 Kh 224 Valmistelija/lisätiedot: kaavoituspäällikkö Timo Nenonen, puh , jota oikaisuvaatimus koskee Siilinjärven kunnanhallitus Juurusvesi-Kuuslahti yleiskaava / vyöhykejaon ja mitoitusperusteiden hy väk sy minen Oikaisuvaatimuksen tekijät Sisko ja Matti Taskinen Vaatimukset oikaisuvaatimuksessa Kunnanhallituksen ei olisi pitänyt antaa päätökseen muu tok sen ha ku mah dol li suutta, koska kyse on yleiskaavan valmistelusta. Muut vaatimukset yleiskaavan valmisteluun Yleiskaavan vyöhykejakoa on muutettava siten, että Vaivionniemen lo ma-asun toval tai nen alue on osoitettava kyläalueena. Lisäksi tiloillemme on annettava raken nus pai kat ns. kuivan maan rakentamiselle. Rantarakennusoikeustarkastelussa on käytettävä poikkileikkausajankohtana vuot ta 1969, jolloin rantakaavasäännökset tulivat rakennuslakiin. Liiteaineisto Oikaisuvaatimus Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: strategian mukainen ehdotus Kunnanhallituksen päätös perustuu yleiskaavan osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel mas sa esitettyyn kaavatyön vaiheistukseen, jossa strateginen tavoi te kart ta esitettiin käsiteltäväksi kaavaluonnoksen pohjaksi ennen sen laa ti mista. Päätöksessä ei ole kyse maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 37 :n mu kai sesta yleiskaavan hyväksymisestä, jossa päätösvalta on kunnanvaltuustolla. Val miste luun liittyvä ylimääräinen käsittelyvaihe tai päätös ei korvaa muita MRL:ssa sää det ty jä kaavatyön vaiheita, eikä vähennä osallisten osallistumis- tai muu toksen ha ku mah dol li suuk sia myöhemmässä kaavatyössä. Päätöksessä on kyse kaavan valmisteluun liittyvistä linjauksista, jotka täs men tyvät ja saavat lopullisen muotonsa kaavatyön aikana. Ylimääräisellä val mis te lu vaiheen käsittelyllä haluttiin varmistaa, että kaavatyössä asetettavat tavoitteet ja linjauk set ovat oikeansuuntaisia. Vireillä oleva yleiskaava on ensimmäinen var si nainen ranta- ja kyläyleiskaava Siilinjärvellä, jossa tehtävät linjaukset saattavat määri tel lä myös tulevien yleiskaavatöiden lähtökohtia. Tämän vuoksi päätökselle annet tiin muutoksenhakumahdollisuus. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että lail li suus pe rus-

11 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ teil la. Oikaisuvaatimuksen tekijä voi katsoa, että päätös on epä tar koi tuk sen mukai nen tai että päätös ei ole laillinen koska: 1) päätös on syntynyt virheellisessä jär jes tyk ses sä; 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) pää tös on muuten lainvastainen. Kun oikaisuvaatimuksen tekijät eivät väitä, että pää tös olisi epä tar koi tuk sen mukai nen, syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt vi ran omai nen oli si ylittänyt toimivaltansa tai päätös olisi muutoin lainvastainen, oi kai su vaa ti mus tu lee kuntalakiin perustumattomana hylätä. Niiltä osin, kun oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset koskevat yleiskaavan val mis te lua, oikaisuvaatimusten tekijöillä on kaava-alueen maanomistajina mahdol li suus osallistua kaavan laatimiseen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esi te tyis sä kaavatyön vaiheissa. Kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen, mutta toimittaa siinä esitetyt vaa timuk set tiedoksi yleiskaavan valmisteluun. Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä, muutettu päätösehdotus: Kunnanhallituksen päätös perustuu yleiskaavan osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel mas sa esitettyyn kaavatyön vaiheistukseen, jossa strateginen tavoi te kart ta esitettiin käsiteltäväksi kaavaluonnoksen pohjaksi ennen sen laa ti mista. Päätöksessä ei ole kyse maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 37 :n mu kai sesta yleiskaavan hyväksymisestä, jossa päätösvalta on kunnanvaltuustolla. Val miste luun liittyvä ylimääräinen käsittelyvaihe tai päätös ei korvaa muita MRL:ssa sää det ty jä kaavatyön vaiheita, eikä vähennä osallisten osallistumis- tai muu toksen ha ku mah dol li suuk sia myöhemmässä kaavatyössä. Päätöksessä on kyse kaavan valmisteluun liittyvistä linjauksista, jotka täs men tyvät ja saavat lopullisen muotonsa kaavatyön aikana. Ylimääräisellä val mis te lu vaiheen käsittelyllä haluttiin varmistaa, että kaavatyössä asetettavat tavoitteet ja linjauk set ovat oikeansuuntaisia. Vireillä oleva yleiskaava on ensimmäinen var si nainen ranta- ja kyläyleiskaava Siilinjärvellä. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että lail li suus pe rusteil la. Oikaisuvaatimuksen tekijä voi katsoa, että päätös on epä tar koi tuk sen mukai nen tai että päätös ei ole laillinen koska: 1) päätös on syntynyt virheellisessä jär jes tyk ses sä; 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) pää tös on muuten lainvastainen. Kun oikaisuvaatimuksen tekijät eivät väitä, että pää tös olisi epä tar koi tuk sen mukai nen, syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt vi ran omai nen oli si ylittänyt toimivaltansa tai päätös olisi muutoin lainvastainen, oi kai su vaa ti mus tu lee kuntalakiin perustumattomana hylätä. Niiltä osin, kun oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset koskevat yleiskaavan val mis te lua, oikaisuvaatimusten tekijöillä on kaava-alueen maanomistajina mahdol li suus osallistua kaavan laatimiseen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esi te tyis sä kaavatyön vaiheissa. Kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen, mutta toimittaa siinä esitetyt vaa timuk set tiedoksi yleiskaavan valmisteluun.

12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kokouksessa muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että 1) asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Timo Nenonen ja, että 2) Jukka Kotimäki ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Tuula Väätäinen poistui kokouksesta tämän asian esittelyn aikana kello 15:10.

13 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Paikallinen virkaehtosopimus alkaen toistaiseksi / terveyskeskuslääkäreiden ilta- ja viikonloppuvastaanottotoiminnan korvaukset Kh 225 Valmistelija/lisätiedot: henkilöstöpäällikkö Tuula Lukkarila, puh Henkilöstöpäällikön johdolla on käyty neuvottelu terveyskeskuksen lää kä rei den ilta- ja viikonloppuvastaanottotoiminnasta maksettavista korvauksista alkaen. Valmistelu on perustunut lääkärisopimuksen päi vys tys mää räyksiä koskevaan muutokseen ja päivystysasetuksen tarkennuksiin. Lää kä ri so pimuk sen muutos tulee voimaan alkaen. Kyseessä on jatkossa työ paikka päi vys tys ja päivystysaika lyhenee kahdella tunnilla eli iltavastaanotto tapahtuu kello Ilta- ja viikonloppuvastaanoton työaikakorvaukset ovat lää kä ri so pimuk sen mukaiset. Päivystyksestä ei makseta muita työaikakorvauksia. Lisäksi neuvottelussa päätettiin esittää, että kunnanhallitus irtisanoo tar peet toma na paikallisen sopimuksen päivystävälle lääkärille maksettavasta pe rus korvauk ses ta ja käyntipalkkiosta kello 22 jälkeen Siilinjärven terveysaseman päi vystys pis tees sä (kunnanhallitus ). Neuvotteluun osallistuivat ammattijärjestö Juko:n lääkäreitä edustava pää luot tamus mies Riikka Runtti, johtava lääkäri Mikko Korhonen ja henkilöstöpäällikkö Tuu la Lukkarila. Kunnan toimivaltasäännön 4 :n mukaan kunnanhallitus hyväksyy paikalliset sopi muk set ja toimivaltasäännön 10 :n mukaan henkilöstöpäällikkö käy pai kal listen sopimusten edellyttämät neuvottelut henkilöstöä edustavien am mat ti jär jes töjen kanssa kunnanjohtajaa kuultuaan. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy paikallisen virkaehtosopimuksen (toistaiseksi al kaen) Siilinjärven kunnan terveyskeskuslääkäreiden ilta- ja vii kon lop pu vas taanot to toi min nan korvauksista liitteen mukaisena ja valtuuttaa henkilöstöpäällikön alle kir joit ta maan sopimuksen työnantajan puolesta. Kunnanhallitus irtisanoo paikallisen sopimuksen päivystävälle lääkärille mak setta vas ta peruskorvauksesta ja käyntipalkkiosta kello 22 jälkeen Siilinjärven terveys ase man päivystyspisteessä (kunnanhallitus ). Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Tuula Lukkarila.

14 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Henkilöstön huomioimiskäytännöt alkaen Kh /06.090/2012 Kh Valmistelija/lisätiedot: henkilöstöpäällikkö Tuula Lukkarila, puh Siilinjärven kunnan uusia huomioimiskäytäntöjä on valmisteltu työryhmässä. Työryhmän jäseniä olivat henkilöstöpäällikkö Tuula Lukkarila (puheenjohtaja), henkilöstösuunnittelija, nyk. toimistopäällikkö Merja Vartiainen (sihteeri), pääluottamusmiehet Pekka Sutinen (Juko) ja Anne-Marja Holopainen (Tehy), työsuojeluvaltuutettu Anne Bruun sekä tekninen johtaja Ari Kainulainen ja sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen. Huomioimistyöryhmä esittäää liitteenä olevia huomioimiskäytäntöjä ja periaatteita kun nan vakinaisen henkilöstön huomioimiseksi. Työryhmän alkuperäisenä ajatuksena oli, että etuudet olisivat tulleet voimaan jo , mutta kunnan johtoryhmässä linjattiin Siiliset-muutoksien vuoksi, että käytännöt on tarkoituksenmukaisinta ottaa käyttöön alkaen eikä koske sitä ennen täyttyviä 10, 15, 20, 30, 40 vuoden palveluja, eikä siten ole taannehtiva etuus. Lisäksi työryhmä esittää, että Kuntaliiton ansiomerkkien anomisesta luovutaan. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Strategian mukainen ehdotus Yhteistyötoimikunta esittää, että kunnanhallitus hyväksyy henkilöstön uudet huomioimiskäytänöt liitteen mukaisina voimaan astuvaksi. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän esittelyn ajan oli Johanna Antikainen. Kh Kunnanhallituksen päätökseen liittyen on jätetty oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen allekirjoittaneet työntekijät eivät pidä hyvänä mm. si tä, että kh:n päätöksen mukaiset voimaan astuneet henkilöstön huomioi miskäytäntöjä ei sovelleta taannehtivasti ja että eläkkeelle jäävien huomioiminen uuden käytännön mukaisesti on palvelualueiden omassa harkinnassa. Tässä yhteydessä todettakoon, että henkilöstön muis ta mis käy tän nöt ovat yk siselit tei sesti työn an ta jan pää tet tä vis sä ole via asioita (lainsäädännössä ja/tai kunnallisissa virka- ja työehtosopimuksissa ei ole määräyksiä näiden asioiden osalta). Näin ol len kun nan halli tuk sen pää tös täs tä ky sei sestä asias ta ei ole muu toksen haku kelpoi nen. Huomioimiskäytäntöjä valmistellut työryhmä on käsitellyt asiaa uudelleen kokouksessaan johtoryhmäkeskustelussa saadun palautteen pohjalta. Työryhmä esittää, että ikämerkkipäivämuistamisen lisäksi linjataan eläkkeelle siirtymisen huomioiminen. Muu muis ta mi nen (muis ta mi nen kuo le manta pauk ses sa) on li sät ty oh jee seen.

15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ Saadun pa laut teen ja pal ve luai ka las ken nan on gel malli suuden johdosta pit kästä pal ve lu ajas ta palkitse mista on yk sin ker taistettu. Työ ryhmä esit tää, että pal veluajassa huomioi daan vain Sii linjär ven kun nan palvelu, ja palvelu ai kavapaat myönnetään 10, 20, 30 ja 40 vuo den palve lu ajan täyt tyessä. Sii lin jär ven kun nan pal veluk seen ns. van hoi na työn te ki jöi nä liik keen luo vu tuk sella siir ty neiden osalta huomioi daan pal veluai ka las ken nas sa edeltä vän työnan tajan pal velukses sa muodostu nut pal ve lu. Edel leen työ ryh mä esit tää, et tä etuu det al ka vat Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Strategian mukainen ehdotus Kunnanhallitus päättää jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta em. perustuen ja hyväksyy henkilöstön uudet huomioimiskäytännöt liitteen mukaisina alkaen. Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulu maan seu raavasti: "Kunnanhallitus päättää jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta em. perus tuen ja hy väk syy henkilöstön uudet huomioimiskäytännöt liitteen mukaisina alkaen kuitenkin siten, että palveluaikavapaaosio tulee voimaan takautuvas ti alkaen. Työ-/virkasuhteen tulee olla voimassa " Kokouksessa muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Verohallinnon Itä-Suomen verotarkastusyksikkö teki verotarkastuksen Sii lin järven kuntaan Verotarkastuksen yhtenä tarkastuskohteena olivat kunnan palveluksessa olevan henkilöstön huomioimiskäytännöt. Verohallinnon antama ohjeistus edellyttää Siilinjärven kunnan muuttamaan merkki päi vä lah ja käy tän tö jä. Työryhmä on työstänyt muutosta ja esittää, että al kaen 50 ja 60 vuotta täyttäviä ja eläkkeelle siirtyviä huomioidaan rahalahjalla, jo ka maksetaan palkanmaksun yhteydessä liitteen mukaisesti. Muutoin huo mioimis käy tän nöt pysyvät entisellään. Asia on käsitelty kunnan yhteistyötoimikunnassa Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus päättää henkilöstön huomioimiskäytäntöjen muutoksista al kaen edellä selostetun sekä liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Tuula Lukkarila.

16 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Talousarvion seurantaraportti ja toteuma / /2014 Kh 227 Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen, puh Talousarvion seurantaraportti ajalta ja ennuste koko vuoden toteu mas ta on viiteaineistona. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus merkitsee seurantaraportin ja toteuman tiedoksi. Hyväksyttiin.

17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Takaisinsaantivaatimus / vakuutusyhtiön omavastuun korvaaminen Kh 228 Valmistelija/lisätiedot: tarkastusasiantuntija Päivi Heikkinen, puh Lillbacka Powerco Oy:n omistama perävaunu WXL-393 on vaurioitunut tör mät tyään rautatiesiltaan osoitteessa Oppipojantie 12. Sillan en nak ko va roitus mer kit ovat olleet kunnan hoitovastuulla olevalta tieltä ta pah tu ma-ajan koh ta na il ki val lan seurauksena poissa käytöstä.tieto varoitusmerkkien puut tu mi ses ta tuli va hin goit tu neen ajoneuvon kuljettajalta. Perävaunun vakutuuskorvaus euroa on maksettu sen omasta va kuu tukses ta Keskinäisestä Vakuutusyhtiö Fenniasta, joka on lähettänyt ta kai sin saan tivaa ti muk sen korvauksesta Siilinjärven kunnalle. Siilinjärven kunta on tehnyt vakuu tus yh tiöl leen Pohjola Vakuutus Oy:lle ilmoituksen tästä vahingosta, jonka yhtiö ilmoittaa korvaavansa Julkisyhteisön vastuuvakuutusehtojen VA 07 mu kai sesti. Korvausmäärässä huomioidaan kunnan vakuutussopimuksen mu kai nen omavastuuosuus euroa, jonka Pohjola Vakuutus Oy pyytää Siilin jär ven kuntaa maksamaan Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennialle. Muilta osin va hin goit tu neen ajoneuvon korvaukset maksetaan suoraan kunnan vas tuu va kuutuk ses ta. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Siilinjärven kunta korvaa julkisyhteisön vastuuvakuutusehtojen mukaisesti va kuutuk sen omavastuuosuuden euroa vahingoittuneen ajoneuvon va kuu tusyh tiöl le Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennialle, menokohta Hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että Siilinjärven kunta tekee asiasta rikos il moi tuk sen.

18 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuosina Kh 229 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne jul kis ten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättä mäl lä tavalla. Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan, että vuosina kuntalain mukaiset kunnan viralliset ilmoitukset julkaistaan kunnan julkisten kuu lu tus ten ilmoitustaulun lisäksi kunnanhallituksen määräämässä leh des sä sekä kunnan verkkosivuilla ja viran- tai tehtävänhakua koskevat maksulliset ilmoitukset julkaistaan täyt tä vän viranomaisen harkitsemalla tavalla ottaen huomioon, mitä niistä on laeis sa tai asetuksissa säädetty. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus päättää, että vuosina kunnan viralliset ilmoitukset julkais taan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaulun ja kunnan verkkosivujen lisäk si paikallislehti Uutis-Jousessa ja että erityisesti eteläsiilinjärveläisiä kos ke vissa asioissa ilmoituksia voidaan erikseen niin päätettäessä julkaista myös muissa leh dis sä. Hyväksyttiin.

19 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokouskutsujen ja esityslistojen lähettäminen vuosina Kh 230 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh Hallintosäännön 8 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen esty nee nä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen ai ka ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mah dol lisuuk sien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muil le, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kunnanhallituksen kokousten esityslistat (sisältävät myös kokouskutsun ja kä sitel tä vät asiat) on vakiintuneen käytännön mukaisesti lähetetty maapostina viisi päi vää ennen kokousta kunnanhallituksen jäsenille ja henkilökohtaisille va ra jä senil le sekä läsnäolo- ja puheoikeutetuille (valtuuston puheenjohtajisto). Samassa ajas sa esityslista on julkaistu myös kunnan verkkosivuilla. Verkkosivuilla jul kai semi ses ta on lähetetty tiedotusvälineille viesti. Hyväksytyssä vuoden 2015 talousarviossa/toimintasuunnitelmassa yhdeksi toimin nal li sek si tavoitteeksi on ase tet tu paperiton toimielinten kokouskäytäntö koko kun nas sa (tavoitetaso ). Vuonna 2015 toimintasuunnitelman mu kaises ti pilotoidaan joko tablettien tai muiden vastaavien laitteiden kokouskäyttöä esi mer kik si kunnanhallituksessa. Mikäli pilotoinnin myötä kunnanhallituksen osalta päädytään siirtyä vuosien aikana paperittomaan ko kous käy täntöön, käsittelee kunnanhallitus ko kous kut su jen ja esityslistojen lähettämistä koske van asia tällöin uudestaan. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus päättää, että hallituksen kokouskutsut ja esityslistat lähetetään maa pos ti na viisi päivää ennen kokousta varsinaisille ja henkilökohtaisille va ra jäse nil le sekä läsnäolo- ja puheoikeutetuille. Mikäli kokouskutsun ja esityslistan lähet tä mis päi vä n jälkeisistä kahdesta arkipäivästä joko toinen tai molemmat ovat py hä päi viä, tulee esityslista lähettää em. riippuen yhtä montaa päivää ai kai semmin. Samassa ajassa kokouskutsu ja esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja verkkojulkaisemisesta lähetetään tieto tiedostusvälineille. Hyväksyttiin.

20 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokouspäätösten täytäntöönpano Kh 231 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallituksen on huolehdittava valtuuston pää tösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallituksen tulee tarpeen mukaan antaa täytäntöönpanoa varten tarpeellisia määräyksiä ja ohjeita. Kun ta lain 98 :n mukaan kunnallisen viranomaisen päätös voidaan panna täytän töön ennen kuin se on saanut lainvoiman, jollei oikaisuvaatimus tai valitus pää tök seen käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai valitusviranomainen kiel lä täytäntöönpanoa. Siilinjärven kunnanvaltuuston kokous pidettiin ja valtuusto käsitteli pykä lät Selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomuksessa esitet tyi hin havaintoihin : Kunnanvaltuusto merkitsi saadun selvityksen tiedoksi. Hyvinvointikertomus : Kunnanvaltuusto hyväksyi hyvinvointikertomuksen. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma : Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Rakennusmaan luovutusmenettely vuonna 2015 : Kunnanvaltuusto hyväksyi rakennusmaan luovutusmenettelyn ja hinnat vuoden 2015 osalta kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Vaalikelpoisuuden menettäminen / ero luottamustehtävistä / Tuula Väätäi nen : Kunnanvaltuusto totesi Tuula Väätäisen menettävän vaa li kel poi suuten sa Siilinjärven kunnan luottamustehtäviin alkaen paik ka kun nalta muuton vuoksi. Lisäksi kunnanvaltuusto totesi, että Inkeri Ahonen nousee Sii lin jär ven Sosialidemokraattien valtuutetuksi em. ajankohdasta alkaen. Edelleen valtuusto merkitsi tiedoksi, että Reijo Räsänen nousee Siilinjärven So siali de mok raat tien kahdeksanneksi varavaltuutetuksi. Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali / al kaen vaalikauden loppuun : Kunnanvaltuusto valitsi valtuuston puheenjohtajaksi Erkko Nykäsen, 1. varapuheenjohtajaksi Tuomo Snellmanin ja 2. varapuheenjohtajaksi Pirjo Nie mit zin. Kunnanhallituksen vaali / alkaen vaalikauden loppuun : Kunnanhallitukseen valtuusto nimesi seuraavat henkilöt.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä.

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä. Kuntasuunnittelulautakunta 107 23.10.2013 Kuntasuunnittelulautakunta 134 10.12.2013 Kunnanhallitus 1 13.01.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 163 09.12.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 18 17.02.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot