Kokousaika kello 14:00-16:12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kokousaika kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava / Siilinjärven kunnan lausunto kaavaehdotuksesta 223 Oikaisuvaatimus / toimistoinsinöörin päätös / suunnittelutarveratkaisu 224 Oikaisuvaatimus / kunnanhallituksen päätös / Juurusvesi-Kuuslahti yleiskaava / vyöhykejaon ja mitoitusperusteiden hyväksyminen 225 Paikallinen virkaehtosopimus alkaen toistaiseksi / terveyskeskuslääkäreiden ilta- ja viikonloppuvastaanottotoiminnan korvaukset 226 Henkilöstön huomioimiskäytännöt alkaen Talousarvion seurantaraportti ja toteuma Takaisinsaantivaatimus / vakuutusyhtiön omavastuun korvaaminen Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuosina Kunnanhallituksen kokouskutsujen ja esityslistojen lähettäminen vuosina Kunnanvaltuuston kokouspäätösten täytäntöönpano Tiedonannot, kokouspöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

2 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Hartikainen Ilmari puheenjohtaja Ojala Kari I varapuheenjohtaja Korhonen Tarja II varapuheenjohtaja Katainen Lauri jäsen Pitkänen Marjaana jäsen Rautiainen Merja jäsen Rekola Jukka jäsen Ruuskanen Tapani varajäsen Jari Kolehmaisen henkilökohtainen varajäsen Suhonen Maria jäsen Poissa Kolehmainen Jari jäsen Muut Väätäinen Tuula valtuuston puheenjohtaja Poistui kokouksesta :n 224 esittelyn aikana kello 15:10. Kotimäki Jukka valtuuston I varapuheenjohtaja Nykänen Erkko valtuuston II varapuheenjohtaja Lötjönen Vesa esittelijä/kunnanjohtaja Kohonen Tuula pöytäkirjanpitäjä/hallintosihteeri Nenonen Timo kaavoituspäällikkö Läsnä asiantuntijana :ien esittelyjen ajan kello 14:11-15:17. Lukkarila Tuula henkilöstöpäällikkö Läsnä asiantuntijana :ien esittelyjen ajan kello 15:25-15:36. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltai seksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Korhonen ja Jukka Rekola. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Ilmari Hartikainen Tuula Kohonen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarja Korhonen Jukka Rekola PÖYTÄKIRJA ON Siilinjärven kunnantalo PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Hallintosihteeri Tuula Kohonen

3 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava / Siilinjärven kunnan lausunto kaavaehdotuksesta 514/ /2014 Kh 222 Valmistelija/lisätiedot: kaavoituspäällikkö Timo Nenonen, puh Lausuntopyyntö Pohjois-Savon liitto Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavaehdotus Pohjois-Savon maakuntahallitus päätti pidetyssä kokouksessa, että Poh jois-sa von kaupan maakuntakaavaehdotus 2030 selvityksineen asetetaan maan käyt tö- ja rakennuslain 65 :n ja -asetuksen 12 :n mukaisesti julkisesti näh tä vil le Pohjois-Savon kunnissa ja Pohjois-Savon liiton toimistossa Suunnitelman keskeistä sisältöä Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavaehdotuksessa osoitetaan kaupan mer kintö jen lisäksi Etelä-Konneveden kansallispuisto ja potentiaalinen Ter va lam minvuo ren tuulivoima-alue Rautalammille sekä täydennyksiä työpaikka-alueisiin ja Se ve so II-direktiivin mukaisiin konsultointivyöhykkeisiin. Maakuntakaavaehdotuksessa Siilinjärven keskustan alakeskuksen koh de mer kintä (ca1) muutetaan keskustatoimintojen alueeksi (c). Aluemerkinnällä osoi te taan kes kus to jen ydinalueet, joille sijoittuu keskustahakuisia erikoiskaupan ja hal linnon palveluita, vähittäiskaupan suuryksiköitä ja asumista. Tämän alueen osalta kau pan mi toi tuk sel le on asetettu m² yläraja maa kun ta kaa va eh do tuk sessa. Vuorelan alakeskuksen kohdemerkintä (ca1) säilyy entisellään. Koh de mer kin nän muut tu van suunnittelumääräyksen mukaan alueelle sijoittuvien suur yk si köi den yh teen las ket tu kerrosala saa olla olemassa olevat vähittäiskaupan suur yk si köt huo mioi den enintään kem². Mitoitukseen lasketaan nykyiset ja uudet yli 2000 kem²:n suuruiset vähittäiskaupan yksiköt. Siilinjärvelle osoitetaan maakuntakaavaehdotuksessa lisäksi kaksi pääasiassa tilaa vaativan erikoistavarakau pan suuryksikköä. Vuorelan Green Valleyn merkin tä (kme + KM) on alueelle hyväksytyn asemakaavan mukainen. Toivalan Vt 9:n ja Ranta-Toivalan tien risteykseen sijoittuva merkintä (kme) on uusi, jonka yh te nä tavoitteena on tukea Toi va lan alueen kehittymistä. Tämän alueen to teu tumi sen ehdoksi on kaavaehdotuksessa asetettu Rissalan yrityspuiston laa je ne minen alueelle. Molemmat mer kin nät sijoittuvat edellä esitetyn Vuorelan kes kus tatoi min to jen alakeskusalueen ul ko puo lel le. Green Valleyn kaupan ko ko nais mi toitus on m² ja Toivalan m². Maakuntakaavaluonnoksessa kumotaan Siilinjärvellä kaksi voimassa olevien kaa vo jen tilaa vievän erikoistavarakaupan merkintää (kme), Siilinjärven kes kustan eteläpuolella oleva Kasurila ja pohjoispuolella oleva Koti-Siili. Maakuntakaavan Siilinjärvelle asettamat seudullisen kaupan alarajat ja sitä myö-

4 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ tä paikallisen kaupan ylärajat ovat päi vit täis ta va ra kau pal le ja muulle eri kois kaupal le 3000 m² sekä tilaa vaativalle eri kois kau pal le 7000 m². Enintään tämän kokoi sia kauppoja voidaan kuntakaavoituksessa osoittaa maakuntakaavojen mukai sil le likimääräisille taajamatoimintojen- ja työpaikkojen alueille. Rakennussuojelukohde -merkinnällä osoitetaan Siilinjärven rautatieasema. Kohde on osoitettu voimassa olevassa Kuopion seudun maakuntakaavassa alue varauk se na merkinnällä rakennussuojelualue- tai kohde (SR). Kaupan maa kun takaa vas sa Kuopion seudun maakuntakaavan mukainen Siilinjärven rau ta tie asemaa koskevat aluevaraukset kumotaan, ja osoitetaan mittakaavasyistä kohde-mer kin näl lä. Kaupan maakuntakaavaehdotukseen on lisätty Seveso II -direktiivin mukainen Ya ran kemiittiasema 1,5 km:n kokoisena tuotantolaitosten kon sul toin ti-vyö hykkee nä (sv-11). Kaava-asiakirjat ja kaavan laadintaa varten tehdyt selvitykset ovat sähköisessä muo dos sa Pohjois-Savon liiton internet-sivuilla osoitteessa Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: Strategian mukainen / vetovoimainen yri tys kun ta & kilpailukykyä yhteistyöstä ehdotus Siilinjärven kunnanhallitus antaa Pohjois-Savon kaupan maa kun ta kaa vaehdotuksesta seuraavan lausunnon: Kaupan maakuntakaavaehdotuksen varaukset ovat Siilinjärvellä niukat, mutta riit tä vät tiedossa olevien kaupan hankkeiden suhteen kaavan tavoitevuoteen 2030 saakka. Maakuntakaavaehdotus ei jätä juurikaan pelivaraa kaupan määrän tai vaihtoehtoisten sijoittamismahdollisuuksien tulkinnalle kuntakaavoituksessa. Siilinjärven kirkonkylässä on rakennettu ja otettu käyttöön vuonna 2014 lisää kau pan tiloja noin m², jonka jälkeen kaupan kokonaismäärä tällä alueella on noussut m²:iin. Kaavaehdotuksen mukaan Siilinjärven kirkonkylän keskus ta toi min to jen alueelle saa rakentaa yli 2000 m²:n kaupan suuryksikköjä yhteen sä m². Kunnanhallitus esittää, että kaupan määrälle ei merkittäisi maa kun ta kaa vaan ylärajaa keskustatoimintojen alueella, koska se saattaa ra joittaa kaupan kilpailua. Mitoituksellisesti m² on sopiva määrä kauppaa ta voite vuo teen 2030 saakka, kuten kaavaluonnoksessa oli esitetty. Määrää ei ole tarpeen rajoittaa, koska keskustatoimintojen alueelle sijoittuvat kauppapalvelut ovat uu dis te tun maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteiden mukaisia. Lisäksi kes kus tatoi min to jen alueelle ryhmään sijoittuvia alle 2000 m²:n kauppoja voidaan lain mukaan tulkita kaupan suuryksiköiksi, mikä turhaan vaikeuttaa rakennusten käyt tötar koi tus ten luvittamista ja kaupan sijoittumisen valvontaa. Kunnanhallitus pitää pe rus tee na myös sitä, että Siilinjärvellä päivittäistavarakauppaa ei ole sijoitettu kes kus ta-aluei den ulkopuolelle. Mikäli kokonaismäärää nyt rajoitetaan, saattaa kaa van tavoitevuotta pidemmällä aikavälillä keskusta-alueelle tarvittavat kaup papai kat rakentua muuhun käyttöön ja paine keskusta-alueen ulkopuolisiin kaup papaik koi hin kasvaa tavoitevuoden jälkeen. Tilaa vaativaa kauppaa ei ole tarkoituksenmukaista sijoittaa keskustatoimintojen alu eel le runsaan tilantarpeen ja tehottoman maankäytön vuoksi. Maa kun ta kaava eh do tuk sen mukaan taajamatoimintojen- ja työpaikka-alueiden ulkopuolelle ei

5 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ sal li ta kaupan suuryksikköjä (yli 2000 m²). Kaavaehdotuksen määräys paikallisilla ja kuntakaavoituksessa esitettävillä suuryksikkökoon ylärajoilla erityisesti tilaa vaa ti van kaupan osalta (Siilinjärvellä 7000 m²) kaipaa täsmennystä. Voimassa ole vas sa maakuntakaavassa ja kaavaehdotuksessa poistuviksi esitetyt tilaa vaati van kaupan merkinnät Siilinjärven etelä- ja pohjoispuolella sijoittuvat molemmat em. alueiden ulkopuolelle. Maakuntakaavan tiukka tulkinta estäisi molempien kaup pa paik ko jen kehittymisen kuntakaavoituksella 7000 m²:n tilaa vaativan kaupan suuryksiköksi. Kunnanhallitus esittää, että tilaa vaativan kaupan si joit tu mises ta laaditaan erillinen aluekartta, jossa nykyinen ja laajeneva yh dys kun ta raken ne sekä tilaa vaativan kaupan tarvitsemat hyvät liikenneyhteydet voidaan parem min huomioida. Vaihtoehtoisesti hyväksyttävässä maakuntakaavassa voidaan osoittaa Siilinjärven kirkonkylän taajamatoimintojen ja työpaikka-alueiden laa je ne mi nen valmisteilla olevan yleiskaavan mukaisesti. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Timo Nenonen.

6 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Oikaisuvaatimus / toimistoinsinöörin päätös / suunnittelutarveratkaisu 861/ /2014 Kh Valmistelija/lisätiedot: toimistoinsinööri Oiva Ollikainen, puh Toimistoinsinööri on päätöksellään hylännyt Rakennusurakointi Cert hia Oy:n suunnittelutarveratkaisuhakemuksen uuden asuntorakennuspaikan muo dos ta mi sek si Kehvon kylän tilalle Sakasti 4:80. Tila on muodostettu vuonna 1985 lohkomalla noin 1 ha:n suuruinen omakotitalon rakennuspaikkana ollut, vuon na 1958 rekisteröity tila 4:48 kahteen osaan. Oikaisuvaatimuksen tekijä on os ta nut tilan omistukseensa vuonna Hakija on jättänyt em. päätöksen johdosta oikaisuvaatimuksen kun nan hal li tuk selle. Hakija väittää, että rakennustarkastaja Oiva Ollikainen olisi vuonna 2005 il moit tanut ennen tilan ostamista, että tilalle Sakasti 4:80 ei olisi estettä omakotitalon raken ta mi sel le. Rakentamista koskevia tiedusteluja on käsitelty rakennusvalvonnan lu pa pa la verien yhteydessä vuodesta 1986 lähtien tarkoituksena tasata tieto kaikkien lupia kä sit te le vien viranhaltijoitten välillä. Sinänsä tiedustelujen oikeudellinen merkitys on vähäinen, eikä niihin viranomaisen välttämättä tarvitsisi ottaa edes kantaa. Tie dus te lui hin kantaa otettaessa ei ole tietoa monista lupahakemuksessa vaa ditta vis ta asioista mm. naapurien suhtautumisesta suunniteltuun toimenpiteeseen ja aina joku voi hakea muutosta päätöksiin. Siilinjärvellä on kuitenkin nähty tiedusteluihin vastaaminen "selvissä tapauksissa" asia kas pal ve luk si. Kirjaamalla annetut ennakkotiedot on ollut tarkoituksena estää pit kän kin ajan päästä uudelleen esilletulevien asioiden oikeellisuus ja välttää samo jen selvitysten teko uudelleen. Tiedusteluihin on vastattu "miltä tilanne näyttää" ja samalla ilmoitettu lupakäsittelyn tarpeesta, kuten on kirjattu jäljempänä ole van tilan 4:91 tiedusteluunkin. "Epäselvissä" tapauksissa on ennakkotiedon an ta mi ses ta pidättäydytty ja ilmoitettu lupa-asia ratkaistavaksi lupahakemuksella tai kaavoituksella. Vuodesta 2000 lähtien kunnassa oli jo pääasiallisena käytäntönä, että lu pa tiedus te lut, joihin otetaan jotain kantaa, kirjataan rakennusvalvonnan ohjelmistolle ja myöhemmin, noin vuodesta 2007 alkaen on tiedustelut kirjattu kart ta oh jel mistol le omaan tietokantaan. Vuonna 2005 ei em. väitettyä tiedustelua ole kui tenkaan kirjattu, eikä sen käsittelystä ole muistikuvaakaan ja vastaus olisi ollut selvä poik kea ma käytännöstä. Oikaisuvaatimuksessa mainittu tilaa 4:91 koskeva tiedustelu vuodelta 2003 on edel lä kuvatun kaltainen. Rakennustarkastaja Lauri Hallikaiselle esitetty kysymys on käsitelty lupapalaverissa ja rakennustarkastaja Oiva Ollikainen on kirjannut sen rakennusvalvonnan ohjelmistolle muutoin käyttämättömänä ol leiden toimenpideilmoitusten kohtaan. Tiedustelu koski hakijan kotiosoitteessa ole-

7 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ van talousrakennuksen muuttamista asunnoksi. Rakennusjärjestyksen mukaan tuol loin kin rakennuspaikalla voi olla yksi, enintään kaksi asuntoa sisältävä asuinra ken nus. Talousrakennuksen asunnoksi muuttaminen edellytti rakennuksen sijoit tu mis ta omalle rakennuspaikalleen, jonka muodostamista ei pidetty mah dol lise na jakamalla noin 1,33 ha:n suuruinen tila 4:91 kahteen osaan. Tiedustelu on kirjattu maanomistajana olevan hakijan puolison, Irja Anneli Ahosen nimiin ja siinä ei ole merkintää asian ilmoittamisesta tiedustelijalle. Tie dus telu jen kirjaaminen rakennusvalvonnan ohjelmistoille oli vuonna 2003 jo käy tän tönä, kuten myös kielteinen suhtautuminen noin 1 ha:n rakennuspaikkojen ja ka miseen. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus toteaa oikaisuvaatimuksen aiheettomaksi sekä väitteet annetuista lu pauk sis ta toteen näyttämättömäksi. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lupa me net te lyt ovat aina kirjallisia ja päätökset aina muutoksenhakukelpoisia, eikä vi ran hal ti jat voi antaa ennakolta "sitovia lupauksia" lupa-asioista. Noin 1 (yhden) ha:n suuruista rakennuspaikkaa ei voi jakaa kahdeksi ra ken nus pai kak si ja kiinteis tö toi mi tuk sel la tehty tilajako on luonteeltaan maan omis tus aluei den yk si löintiä, kuten Korkein hallinto-oikeus on päätökseensä 2013:60 kir jan nut. Vaatimus Sa kas ti 4:80 tilan lunastamisesta kunnalle tai viranhaltijoille on myös pe rus teeton. Keskustelun kuluessa Marjaana Pitkänen esitti, että asia jätetään pöydälle li säsel vi tyk siä varten ja Ahosta kuullaan. Esitystä kannatti Jukka Rekola. Puheenjohtaja totesi, että kos ka on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, on suoritettava ää nes tys. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi kädennostoäänestyksen siten, että ne, jotka kannattavat päätösehdotusta nostavat kätensä ensin ja ne, jotka kan nat ta vat Marjaana Pitkäsen tekemää esitystä, nostavat kätensä seuraavaksi. Ää nes tys esi tys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä päätösehdotusta kan nat ti vat Hartikainen, Katainen, Kolehmainen ja Korhonen. Pitkäsen tekemää esitystä kan nat ti vat Karvonen, Ojala, Pitkänen, Rekola ja Suhonen. Puheenjohtaja totesi, et tä asia on jätetty pöydälle lisäselvityksiä varten äänin 5-4. Merkittiin pöytäkirjaan, että Jukka Kotimäki ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Oiva Ollikainen. Kh 223 Valmistelija/lisätiedot: kaavoituspäällikkö Timo Nenonen, puh Kunnanhallituksen mukainen hakijan kuulemistilaisuus jär jes tettiin Tilaisuudesta laadittu muistio jaetaan esityslistan taus ta-ai neis tossa päätöksentekijöille. Hakija toisti oikaisuvaatimuksessa esitetyt asiat sekä esitti Rakennusurakointi Cert hia Oy:n hallituksen puheenjohtajan lausunnon tilaisuutta varten. Ennakkotiedustelukäytännöstä Suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamishakemuksista on kysyttäessä pyritty kun nas ta antamaan ennakkotieto uuden rakennuspaikan muodostamisen mahdol li suu des ta lupakäsittelyssä. Ennakkotiedon perusteella kysyjä voi alkaa val-

8 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ mis te le maan kiinteistökauppaa tai lupahakemusta. Kielteinen ennakkotieto vähen tää ns. turhien lupahakemusten käsittelyä, mutta ei estä hakemasta lupaa tai te ke mäs tä kiinteistökauppoja. Kyselyissä, jossa selvää kantaa ei ole voitu ottaa, on kerrottu asian ratkeavan vasta lupakäsittelyssä. Kiinteistökauppoja kos ke vissa tiedusteluissa on kehotettu tekemään ehdollisia kauppoja. Annettu en nak kotie to ei sido päätöksentekoa eikä ole peruste lupahakemuksen myöntämiselle tai hyl kää mi sel le. Ennakkotieto on pyritään antamaan aina sen hetkisten tiedossa ole vien asioiden, käytäntöjen ja lainsäädännön perusteella. Joissakin ta pauk sissa esim. lisäselvitykset tai valitukset ovat muuttaneet ennakkoon arvioitua päätös tä. Myös tiedustelusta kulunut aika voi muuttaa luvan lopputulosta. Emätilaperiaatteesta Rakennuslaki tuli voimaan Vallitsevan käytännön mukaan ennen vuotta 1959 muodostetuilla kiinteistöillä, emätiloilla, on rakennusoikeutta, mikäli aluetta ei ole varattu muuhun käyttöön ja alue on haettuun rakentamiseen sekä käyt tötar koi tuk seen soveltuva. Rakennettu emätila luetaan yhdeksi muodostetuksi raken nus pai kak si. Uusi rakennuspaikka muodostuu maankäyttö- ja rakennuslain mu kai ses sa lupamenettelyssä. Lohkomisella ei synny uusia rakennuspaikkoja. Ra ken nus oi keus tar kas te lul la varmistetaan, että kaikilla vastaavassa tilanteessa ole vil la kiinteistöillä on yhdenvertainen mahdollisuus rakennusoikeuteen. Haettu 5000 m²:n kiinteistö, 4:80 Sakasti, on lohkottu vuonna 1985 jakamalla kah tia n. 1 ha:n vuonna 1958 muodostettu kiinteistö 4:48, johon oli rakennettu oma ko ti ta lo. Rakennusoikeustarkastelussa emätilana pidetään vuonna 1958 ennen rakennuslain voimaantuloa muodostettu rakennettua kiinteistöä 4:48. Loh kotul le kiinteistölle 4:80 ei ole aiemmin haettu rakennus- tai maankäyttö ja ra kennus lain mukaisia lupia. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kielteinen suunnittelutarveratkaisu perustuu MRL:n 137 :n 1 mom:iin, jonka mukaan suunnittelutarvealueella rakentaminen edellyttää, ettei se aiheuta haittaa kaa voi tuk sel le tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hehtaarin kokoisen kiin teis tön jakaminen kahdeksi rakennuspaikaksi muodostaa ilman asemakaavaa lii an tiivistä hajarakentamista. Yhdenvertaisen kohtelun mukaan suun nit te lu tar verat kai sun myöntäminen tarkoittaisi, että muillakin ennen vuotta 1959 lohkotuilla heh taa rin kokoisilla rakennetuilla kiinteistöillä tulisi olla toisen rakennuspaikan raken ta mis mah dol li suus. Tällaista rakennuspaikkojen määrää ei voida osoittaa yleen sä tarkemmassa yleiskaavassakaan, joten luvan myöntäminen vaikeuttaisi tu le vaa kaavoitusta. Kunnanhallitus toteaa, että oikaisuvaatimuksessa, hakijan kuulemisessa tai li säsel vi tyk sis sä ei ole esitetty tai löytynyt suunnittelutarveratkaisuun maankäyttö- ja ra ken nus lain mukaisia perusteita, jonka vuoksi annettua päätöstä tulisi muuttaa. Se, että hakija on ostanut kiinteistön rakentamistarkoituksessa tai tehnyt siellä val mis te le via toimia mahdollista rakentamista varten eivät ole perusteita suun nitte lu tar ve rat kai sun myöntämiselle. Myöskään väitetty ennakkotieto rakentamisen mah dol li suu des ta ei voi olla perusteena nyt käsillä olevassa lupaharkinnassa. Kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Tässä yhteydessä kunnanhallitus merkitsi tiedoksi A. Ahosen kunnanhallitukselle lähettämän sähköpostiviestin sisällön.

9 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että 1) asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Timo Nenonen ja, että 2) Jukka Kotimäki ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Oikaisuvaatimus / kunnanhallituksen päätös / Juurusvesi-Kuuslahti yleiskaava / vyöhykejaon ja mitoitusperusteiden hyväksyminen 454/ /2014 Kh 224 Valmistelija/lisätiedot: kaavoituspäällikkö Timo Nenonen, puh , jota oikaisuvaatimus koskee Siilinjärven kunnanhallitus Juurusvesi-Kuuslahti yleiskaava / vyöhykejaon ja mitoitusperusteiden hy väk sy minen Oikaisuvaatimuksen tekijät Sisko ja Matti Taskinen Vaatimukset oikaisuvaatimuksessa Kunnanhallituksen ei olisi pitänyt antaa päätökseen muu tok sen ha ku mah dol li suutta, koska kyse on yleiskaavan valmistelusta. Muut vaatimukset yleiskaavan valmisteluun Yleiskaavan vyöhykejakoa on muutettava siten, että Vaivionniemen lo ma-asun toval tai nen alue on osoitettava kyläalueena. Lisäksi tiloillemme on annettava raken nus pai kat ns. kuivan maan rakentamiselle. Rantarakennusoikeustarkastelussa on käytettävä poikkileikkausajankohtana vuot ta 1969, jolloin rantakaavasäännökset tulivat rakennuslakiin. Liiteaineisto Oikaisuvaatimus Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: strategian mukainen ehdotus Kunnanhallituksen päätös perustuu yleiskaavan osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel mas sa esitettyyn kaavatyön vaiheistukseen, jossa strateginen tavoi te kart ta esitettiin käsiteltäväksi kaavaluonnoksen pohjaksi ennen sen laa ti mista. Päätöksessä ei ole kyse maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 37 :n mu kai sesta yleiskaavan hyväksymisestä, jossa päätösvalta on kunnanvaltuustolla. Val miste luun liittyvä ylimääräinen käsittelyvaihe tai päätös ei korvaa muita MRL:ssa sää det ty jä kaavatyön vaiheita, eikä vähennä osallisten osallistumis- tai muu toksen ha ku mah dol li suuk sia myöhemmässä kaavatyössä. Päätöksessä on kyse kaavan valmisteluun liittyvistä linjauksista, jotka täs men tyvät ja saavat lopullisen muotonsa kaavatyön aikana. Ylimääräisellä val mis te lu vaiheen käsittelyllä haluttiin varmistaa, että kaavatyössä asetettavat tavoitteet ja linjauk set ovat oikeansuuntaisia. Vireillä oleva yleiskaava on ensimmäinen var si nainen ranta- ja kyläyleiskaava Siilinjärvellä, jossa tehtävät linjaukset saattavat määri tel lä myös tulevien yleiskaavatöiden lähtökohtia. Tämän vuoksi päätökselle annet tiin muutoksenhakumahdollisuus. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että lail li suus pe rus-

11 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ teil la. Oikaisuvaatimuksen tekijä voi katsoa, että päätös on epä tar koi tuk sen mukai nen tai että päätös ei ole laillinen koska: 1) päätös on syntynyt virheellisessä jär jes tyk ses sä; 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) pää tös on muuten lainvastainen. Kun oikaisuvaatimuksen tekijät eivät väitä, että pää tös olisi epä tar koi tuk sen mukai nen, syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt vi ran omai nen oli si ylittänyt toimivaltansa tai päätös olisi muutoin lainvastainen, oi kai su vaa ti mus tu lee kuntalakiin perustumattomana hylätä. Niiltä osin, kun oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset koskevat yleiskaavan val mis te lua, oikaisuvaatimusten tekijöillä on kaava-alueen maanomistajina mahdol li suus osallistua kaavan laatimiseen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esi te tyis sä kaavatyön vaiheissa. Kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen, mutta toimittaa siinä esitetyt vaa timuk set tiedoksi yleiskaavan valmisteluun. Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä, muutettu päätösehdotus: Kunnanhallituksen päätös perustuu yleiskaavan osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel mas sa esitettyyn kaavatyön vaiheistukseen, jossa strateginen tavoi te kart ta esitettiin käsiteltäväksi kaavaluonnoksen pohjaksi ennen sen laa ti mista. Päätöksessä ei ole kyse maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 37 :n mu kai sesta yleiskaavan hyväksymisestä, jossa päätösvalta on kunnanvaltuustolla. Val miste luun liittyvä ylimääräinen käsittelyvaihe tai päätös ei korvaa muita MRL:ssa sää det ty jä kaavatyön vaiheita, eikä vähennä osallisten osallistumis- tai muu toksen ha ku mah dol li suuk sia myöhemmässä kaavatyössä. Päätöksessä on kyse kaavan valmisteluun liittyvistä linjauksista, jotka täs men tyvät ja saavat lopullisen muotonsa kaavatyön aikana. Ylimääräisellä val mis te lu vaiheen käsittelyllä haluttiin varmistaa, että kaavatyössä asetettavat tavoitteet ja linjauk set ovat oikeansuuntaisia. Vireillä oleva yleiskaava on ensimmäinen var si nainen ranta- ja kyläyleiskaava Siilinjärvellä. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että lail li suus pe rusteil la. Oikaisuvaatimuksen tekijä voi katsoa, että päätös on epä tar koi tuk sen mukai nen tai että päätös ei ole laillinen koska: 1) päätös on syntynyt virheellisessä jär jes tyk ses sä; 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) pää tös on muuten lainvastainen. Kun oikaisuvaatimuksen tekijät eivät väitä, että pää tös olisi epä tar koi tuk sen mukai nen, syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt vi ran omai nen oli si ylittänyt toimivaltansa tai päätös olisi muutoin lainvastainen, oi kai su vaa ti mus tu lee kuntalakiin perustumattomana hylätä. Niiltä osin, kun oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset koskevat yleiskaavan val mis te lua, oikaisuvaatimusten tekijöillä on kaava-alueen maanomistajina mahdol li suus osallistua kaavan laatimiseen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esi te tyis sä kaavatyön vaiheissa. Kunnanhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen, mutta toimittaa siinä esitetyt vaa timuk set tiedoksi yleiskaavan valmisteluun.

12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kokouksessa muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että 1) asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Timo Nenonen ja, että 2) Jukka Kotimäki ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Tuula Väätäinen poistui kokouksesta tämän asian esittelyn aikana kello 15:10.

13 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Paikallinen virkaehtosopimus alkaen toistaiseksi / terveyskeskuslääkäreiden ilta- ja viikonloppuvastaanottotoiminnan korvaukset Kh 225 Valmistelija/lisätiedot: henkilöstöpäällikkö Tuula Lukkarila, puh Henkilöstöpäällikön johdolla on käyty neuvottelu terveyskeskuksen lää kä rei den ilta- ja viikonloppuvastaanottotoiminnasta maksettavista korvauksista alkaen. Valmistelu on perustunut lääkärisopimuksen päi vys tys mää räyksiä koskevaan muutokseen ja päivystysasetuksen tarkennuksiin. Lää kä ri so pimuk sen muutos tulee voimaan alkaen. Kyseessä on jatkossa työ paikka päi vys tys ja päivystysaika lyhenee kahdella tunnilla eli iltavastaanotto tapahtuu kello Ilta- ja viikonloppuvastaanoton työaikakorvaukset ovat lää kä ri so pimuk sen mukaiset. Päivystyksestä ei makseta muita työaikakorvauksia. Lisäksi neuvottelussa päätettiin esittää, että kunnanhallitus irtisanoo tar peet toma na paikallisen sopimuksen päivystävälle lääkärille maksettavasta pe rus korvauk ses ta ja käyntipalkkiosta kello 22 jälkeen Siilinjärven terveysaseman päi vystys pis tees sä (kunnanhallitus ). Neuvotteluun osallistuivat ammattijärjestö Juko:n lääkäreitä edustava pää luot tamus mies Riikka Runtti, johtava lääkäri Mikko Korhonen ja henkilöstöpäällikkö Tuu la Lukkarila. Kunnan toimivaltasäännön 4 :n mukaan kunnanhallitus hyväksyy paikalliset sopi muk set ja toimivaltasäännön 10 :n mukaan henkilöstöpäällikkö käy pai kal listen sopimusten edellyttämät neuvottelut henkilöstöä edustavien am mat ti jär jes töjen kanssa kunnanjohtajaa kuultuaan. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy paikallisen virkaehtosopimuksen (toistaiseksi al kaen) Siilinjärven kunnan terveyskeskuslääkäreiden ilta- ja vii kon lop pu vas taanot to toi min nan korvauksista liitteen mukaisena ja valtuuttaa henkilöstöpäällikön alle kir joit ta maan sopimuksen työnantajan puolesta. Kunnanhallitus irtisanoo paikallisen sopimuksen päivystävälle lääkärille mak setta vas ta peruskorvauksesta ja käyntipalkkiosta kello 22 jälkeen Siilinjärven terveys ase man päivystyspisteessä (kunnanhallitus ). Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Tuula Lukkarila.

14 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Henkilöstön huomioimiskäytännöt alkaen Kh /06.090/2012 Kh Valmistelija/lisätiedot: henkilöstöpäällikkö Tuula Lukkarila, puh Siilinjärven kunnan uusia huomioimiskäytäntöjä on valmisteltu työryhmässä. Työryhmän jäseniä olivat henkilöstöpäällikkö Tuula Lukkarila (puheenjohtaja), henkilöstösuunnittelija, nyk. toimistopäällikkö Merja Vartiainen (sihteeri), pääluottamusmiehet Pekka Sutinen (Juko) ja Anne-Marja Holopainen (Tehy), työsuojeluvaltuutettu Anne Bruun sekä tekninen johtaja Ari Kainulainen ja sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen. Huomioimistyöryhmä esittäää liitteenä olevia huomioimiskäytäntöjä ja periaatteita kun nan vakinaisen henkilöstön huomioimiseksi. Työryhmän alkuperäisenä ajatuksena oli, että etuudet olisivat tulleet voimaan jo , mutta kunnan johtoryhmässä linjattiin Siiliset-muutoksien vuoksi, että käytännöt on tarkoituksenmukaisinta ottaa käyttöön alkaen eikä koske sitä ennen täyttyviä 10, 15, 20, 30, 40 vuoden palveluja, eikä siten ole taannehtiva etuus. Lisäksi työryhmä esittää, että Kuntaliiton ansiomerkkien anomisesta luovutaan. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Strategian mukainen ehdotus Yhteistyötoimikunta esittää, että kunnanhallitus hyväksyy henkilöstön uudet huomioimiskäytänöt liitteen mukaisina voimaan astuvaksi. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän esittelyn ajan oli Johanna Antikainen. Kh Kunnanhallituksen päätökseen liittyen on jätetty oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen allekirjoittaneet työntekijät eivät pidä hyvänä mm. si tä, että kh:n päätöksen mukaiset voimaan astuneet henkilöstön huomioi miskäytäntöjä ei sovelleta taannehtivasti ja että eläkkeelle jäävien huomioiminen uuden käytännön mukaisesti on palvelualueiden omassa harkinnassa. Tässä yhteydessä todettakoon, että henkilöstön muis ta mis käy tän nöt ovat yk siselit tei sesti työn an ta jan pää tet tä vis sä ole via asioita (lainsäädännössä ja/tai kunnallisissa virka- ja työehtosopimuksissa ei ole määräyksiä näiden asioiden osalta). Näin ol len kun nan halli tuk sen pää tös täs tä ky sei sestä asias ta ei ole muu toksen haku kelpoi nen. Huomioimiskäytäntöjä valmistellut työryhmä on käsitellyt asiaa uudelleen kokouksessaan johtoryhmäkeskustelussa saadun palautteen pohjalta. Työryhmä esittää, että ikämerkkipäivämuistamisen lisäksi linjataan eläkkeelle siirtymisen huomioiminen. Muu muis ta mi nen (muis ta mi nen kuo le manta pauk ses sa) on li sät ty oh jee seen.

15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ Saadun pa laut teen ja pal ve luai ka las ken nan on gel malli suuden johdosta pit kästä pal ve lu ajas ta palkitse mista on yk sin ker taistettu. Työ ryhmä esit tää, että pal veluajassa huomioi daan vain Sii linjär ven kun nan palvelu, ja palvelu ai kavapaat myönnetään 10, 20, 30 ja 40 vuo den palve lu ajan täyt tyessä. Sii lin jär ven kun nan pal veluk seen ns. van hoi na työn te ki jöi nä liik keen luo vu tuk sella siir ty neiden osalta huomioi daan pal veluai ka las ken nas sa edeltä vän työnan tajan pal velukses sa muodostu nut pal ve lu. Edel leen työ ryh mä esit tää, et tä etuu det al ka vat Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Strategian mukainen ehdotus Kunnanhallitus päättää jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta em. perustuen ja hyväksyy henkilöstön uudet huomioimiskäytännöt liitteen mukaisina alkaen. Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulu maan seu raavasti: "Kunnanhallitus päättää jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta em. perus tuen ja hy väk syy henkilöstön uudet huomioimiskäytännöt liitteen mukaisina alkaen kuitenkin siten, että palveluaikavapaaosio tulee voimaan takautuvas ti alkaen. Työ-/virkasuhteen tulee olla voimassa " Kokouksessa muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Verohallinnon Itä-Suomen verotarkastusyksikkö teki verotarkastuksen Sii lin järven kuntaan Verotarkastuksen yhtenä tarkastuskohteena olivat kunnan palveluksessa olevan henkilöstön huomioimiskäytännöt. Verohallinnon antama ohjeistus edellyttää Siilinjärven kunnan muuttamaan merkki päi vä lah ja käy tän tö jä. Työryhmä on työstänyt muutosta ja esittää, että al kaen 50 ja 60 vuotta täyttäviä ja eläkkeelle siirtyviä huomioidaan rahalahjalla, jo ka maksetaan palkanmaksun yhteydessä liitteen mukaisesti. Muutoin huo mioimis käy tän nöt pysyvät entisellään. Asia on käsitelty kunnan yhteistyötoimikunnassa Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus päättää henkilöstön huomioimiskäytäntöjen muutoksista al kaen edellä selostetun sekä liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa tämän kokousasian esittelyn ajan oli Tuula Lukkarila.

16 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Talousarvion seurantaraportti ja toteuma / /2014 Kh 227 Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen, puh Talousarvion seurantaraportti ajalta ja ennuste koko vuoden toteu mas ta on viiteaineistona. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus merkitsee seurantaraportin ja toteuman tiedoksi. Hyväksyttiin.

17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Takaisinsaantivaatimus / vakuutusyhtiön omavastuun korvaaminen Kh 228 Valmistelija/lisätiedot: tarkastusasiantuntija Päivi Heikkinen, puh Lillbacka Powerco Oy:n omistama perävaunu WXL-393 on vaurioitunut tör mät tyään rautatiesiltaan osoitteessa Oppipojantie 12. Sillan en nak ko va roitus mer kit ovat olleet kunnan hoitovastuulla olevalta tieltä ta pah tu ma-ajan koh ta na il ki val lan seurauksena poissa käytöstä.tieto varoitusmerkkien puut tu mi ses ta tuli va hin goit tu neen ajoneuvon kuljettajalta. Perävaunun vakutuuskorvaus euroa on maksettu sen omasta va kuu tukses ta Keskinäisestä Vakuutusyhtiö Fenniasta, joka on lähettänyt ta kai sin saan tivaa ti muk sen korvauksesta Siilinjärven kunnalle. Siilinjärven kunta on tehnyt vakuu tus yh tiöl leen Pohjola Vakuutus Oy:lle ilmoituksen tästä vahingosta, jonka yhtiö ilmoittaa korvaavansa Julkisyhteisön vastuuvakuutusehtojen VA 07 mu kai sesti. Korvausmäärässä huomioidaan kunnan vakuutussopimuksen mu kai nen omavastuuosuus euroa, jonka Pohjola Vakuutus Oy pyytää Siilin jär ven kuntaa maksamaan Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennialle. Muilta osin va hin goit tu neen ajoneuvon korvaukset maksetaan suoraan kunnan vas tuu va kuutuk ses ta. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Siilinjärven kunta korvaa julkisyhteisön vastuuvakuutusehtojen mukaisesti va kuutuk sen omavastuuosuuden euroa vahingoittuneen ajoneuvon va kuu tusyh tiöl le Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennialle, menokohta Hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että Siilinjärven kunta tekee asiasta rikos il moi tuk sen.

18 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuosina Kh 229 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne jul kis ten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättä mäl lä tavalla. Kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan, että vuosina kuntalain mukaiset kunnan viralliset ilmoitukset julkaistaan kunnan julkisten kuu lu tus ten ilmoitustaulun lisäksi kunnanhallituksen määräämässä leh des sä sekä kunnan verkkosivuilla ja viran- tai tehtävänhakua koskevat maksulliset ilmoitukset julkaistaan täyt tä vän viranomaisen harkitsemalla tavalla ottaen huomioon, mitä niistä on laeis sa tai asetuksissa säädetty. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus päättää, että vuosina kunnan viralliset ilmoitukset julkais taan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaulun ja kunnan verkkosivujen lisäk si paikallislehti Uutis-Jousessa ja että erityisesti eteläsiilinjärveläisiä kos ke vissa asioissa ilmoituksia voidaan erikseen niin päätettäessä julkaista myös muissa leh dis sä. Hyväksyttiin.

19 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokouskutsujen ja esityslistojen lähettäminen vuosina Kh 230 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh Hallintosäännön 8 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen esty nee nä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen ai ka ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mah dol lisuuk sien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muil le, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kunnanhallituksen kokousten esityslistat (sisältävät myös kokouskutsun ja kä sitel tä vät asiat) on vakiintuneen käytännön mukaisesti lähetetty maapostina viisi päi vää ennen kokousta kunnanhallituksen jäsenille ja henkilökohtaisille va ra jä senil le sekä läsnäolo- ja puheoikeutetuille (valtuuston puheenjohtajisto). Samassa ajas sa esityslista on julkaistu myös kunnan verkkosivuilla. Verkkosivuilla jul kai semi ses ta on lähetetty tiedotusvälineille viesti. Hyväksytyssä vuoden 2015 talousarviossa/toimintasuunnitelmassa yhdeksi toimin nal li sek si tavoitteeksi on ase tet tu paperiton toimielinten kokouskäytäntö koko kun nas sa (tavoitetaso ). Vuonna 2015 toimintasuunnitelman mu kaises ti pilotoidaan joko tablettien tai muiden vastaavien laitteiden kokouskäyttöä esi mer kik si kunnanhallituksessa. Mikäli pilotoinnin myötä kunnanhallituksen osalta päädytään siirtyä vuosien aikana paperittomaan ko kous käy täntöön, käsittelee kunnanhallitus ko kous kut su jen ja esityslistojen lähettämistä koske van asia tällöin uudestaan. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa kuntastrategiaan: neutraali ehdotus Kunnanhallitus päättää, että hallituksen kokouskutsut ja esityslistat lähetetään maa pos ti na viisi päivää ennen kokousta varsinaisille ja henkilökohtaisille va ra jäse nil le sekä läsnäolo- ja puheoikeutetuille. Mikäli kokouskutsun ja esityslistan lähet tä mis päi vä n jälkeisistä kahdesta arkipäivästä joko toinen tai molemmat ovat py hä päi viä, tulee esityslista lähettää em. riippuen yhtä montaa päivää ai kai semmin. Samassa ajassa kokouskutsu ja esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja verkkojulkaisemisesta lähetetään tieto tiedostusvälineille. Hyväksyttiin.

20 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston kokouspäätösten täytäntöönpano Kh 231 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallituksen on huolehdittava valtuuston pää tösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallituksen tulee tarpeen mukaan antaa täytäntöönpanoa varten tarpeellisia määräyksiä ja ohjeita. Kun ta lain 98 :n mukaan kunnallisen viranomaisen päätös voidaan panna täytän töön ennen kuin se on saanut lainvoiman, jollei oikaisuvaatimus tai valitus pää tök seen käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai valitusviranomainen kiel lä täytäntöönpanoa. Siilinjärven kunnanvaltuuston kokous pidettiin ja valtuusto käsitteli pykä lät Selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomuksessa esitet tyi hin havaintoihin : Kunnanvaltuusto merkitsi saadun selvityksen tiedoksi. Hyvinvointikertomus : Kunnanvaltuusto hyväksyi hyvinvointikertomuksen. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma : Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Rakennusmaan luovutusmenettely vuonna 2015 : Kunnanvaltuusto hyväksyi rakennusmaan luovutusmenettelyn ja hinnat vuoden 2015 osalta kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Vaalikelpoisuuden menettäminen / ero luottamustehtävistä / Tuula Väätäi nen : Kunnanvaltuusto totesi Tuula Väätäisen menettävän vaa li kel poi suuten sa Siilinjärven kunnan luottamustehtäviin alkaen paik ka kun nalta muuton vuoksi. Lisäksi kunnanvaltuusto totesi, että Inkeri Ahonen nousee Sii lin jär ven Sosialidemokraattien valtuutetuksi em. ajankohdasta alkaen. Edelleen valtuusto merkitsi tiedoksi, että Reijo Räsänen nousee Siilinjärven So siali de mok raat tien kahdeksanneksi varavaltuutetuksi. Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali / al kaen vaalikauden loppuun : Kunnanvaltuusto valitsi valtuuston puheenjohtajaksi Erkko Nykäsen, 1. varapuheenjohtajaksi Tuomo Snellmanin ja 2. varapuheenjohtajaksi Pirjo Nie mit zin. Kunnanhallituksen vaali / alkaen vaalikauden loppuun : Kunnanhallitukseen valtuusto nimesi seuraavat henkilöt.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kunnanhallitus 18 26.01.2015 Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kh 18 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh. 044 7401104

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kokousaika kello 09:00-16:00

Kokousaika kello 09:00-16:00 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 18.04.2017 kello 09:00-16:00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 13 Tilintarkastajan raportit 3 14 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30

Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 12.05.2015 kello 09:00-15:30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 25 Seurantavastuut 3 26 Vuoden 2014 arviointikertomus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kokousaika 12.05.2011 kello 17:00-18:15

Kokousaika 12.05.2011 kello 17:00-18:15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/2011 1 Koululautakunta Kokousaika 12.05.2011 kello 17:00-18:15 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 21 PERUSOPETUKSEN JA

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Kokousaika kello 14:00-14:30

Kokousaika kello 14:00-14:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Tielautakunta Kokousaika 14.06.2012 kello 14:00-14:30 Kokouspaikka Kunnnatalo, Kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 9 VUODEN 2012 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 3 10 KYLÄAVUSTUKSET

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden ajan alkaen

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden ajan alkaen Kunnanhallitus 52 27.03.2017 Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden ajan 1.4.2017 alkaen Kh 27.03.2017 52 Valmistelija/lisätiedot: kunnanjohtaja Vesa Lötjönen, puh. 044 7401101

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

Kokousaika kello 08:00-13:15

Kokousaika kello 08:00-13:15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 23.03.2017 kello 08:00-13:15 Kokouspaikka Kokoushuone 2 Asiat Otsikko Sivu 8 Seurantavastuut 3 9 Henkilöstökertomus 2016 4 10 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu Pohjois-Sa ta kun nan Seutuverkko

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika kello 16:15-16:42

Kokousaika kello 16:15-16:42 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 2/2017 1 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 06.03.2017 kello 16:15-16:42 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo (os. Kasurilantie 1), kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja Kunnanhallitus 119 16.06.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 119 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot