LASK2023 KONSERNITILINPAATGS iiusintatentti. LllKlAAIino no - I > Nimi Opiiitoiiumcro ()istcct A-sana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASK2023 KONSERNITILINPAATGS2012-1. iiusintatentti. LllKlAAIino 3500. -no - I > Nimi Opiiitoiiumcro ()istcct A-sana"

Transkriptio

1 - I > LASK2023 KONSERNITILINPAATGS iiusintatentti Nimi Opiiitoiiumcro ()istcct A-sana Kavtii climiiiointitcht-iivissii muuana olcvia taulul«)ita. Kirjoita niihin vain climinoinnit. I'^sitii jokaincn climinointi criksccn. os samaan ruiituun tulcc iiscampi iukii. ijlii laskc niitii ylitccn. 1.) 'I'rityksct I'I'l ja '\'2 muodostavat konscrnin, jossa I ' on cmoyhti() ja I'l ja '\'2 tytarylitiiiitii. 1'^ on antanut pitkaaikaista lainaa 'V2\\c 16 c, josta on saanut korkoa 4 c. l.isiiksi, 1'^ on saanut osinkoja 'I'lilta 16 c ja 'i'zrlta 6 c. 'I'cc climinoinnit alia olcvaan taulukkoon asianomaisillc sarakkcillcl','n ja (5 p.) Vht. IJiminoinnit I'aulukko cliroa E Ll L2 LllKlAAIino 30 \'alm + kcsk:n muutos +/- 235 Nalniistus omaan kiiyttoon 15 Muut tuotot 75 Ainc- ja tar\'ikcostot Aincvararaston muutos +/- -21 Ulkopuolisten palvelujen osotot Icnkilostokulut -410 Sumu-poistot Konscrniliikearvopoisto -no Muut kulur -95 Rahoitustuotof 23 Rahoitustuotot konscrnin vrltii 200 Rahoituskulut - Rahoituskulut konscrnin vrllc -80 I'oistoeron muutos -80 I'ilikaudcn vcrot -210 Laskennalliset vcrot X'iihcnimistoosuudct LILIKAUDL:N TL'LOS 777 Konscrniliikcarvo Maa- ja vcsialucet Rakennukset Koncct ja kalusto ()sakkcct ja osuudct ()suudct konscrnissa Ainect ja tarvikkect Kcskcncraisct tuottcct N'almiit tuottcct 1.ainasaamisct 1.ainasaamisct konscrnilta MvTiitisaamisct Saamiset konscrnin yrityksilta I,askcnnalliset verosaamiset Rahar ja pankkisaamiset jatkuu scuraavalla sivuua

2 Osakcpaiionia I'.dcllistcn rilikausicn voitto Tilikaiidcn voitto N'ahcmmistoosuudct Kcrtynyt poistocro Pakollisct varauksct Konscrnircscn'i Pitkaaikaiset lainat Pitkaaikaiset lainat konsernille Ostovelat 1-yhytaikaiset vclat konsernille Siirtovelat Yhtio li on ostanut V ylition r osakekannasta 60 %. Niiin ollen, yhtio T on yhtion 1'^ tytiiry'htid, joten konsernitilinpiiiitos on laadittava. I, on maksanut euroa I'm osakkeista. Yhtion '1' osakepiiaoma ostohetkella oli curoa ja edellisiltii tilikausilta kertyneet voittovarat euroa. \v.n mahdolliscsti maksamaa hintaeroa ei voida tassii tapauk.sessa kohdistaa mihinkaiin yksittaiscen omaisuuscraiin. Malidollinen hintacro climinoidaan 10 vuoden tasapoistoina. Suorita kcskinaiscii omistuksen climinointi vuodclta 2009 taulukkoon.\ (7 p.) lilk)m:'raulukkojcn numcroarvot civii viittaa tchtavan yrirvkscen, vaan ovat,, osoittamassa esitctyn tchtiiviin eliminointicn etumerkkejii., Vhtio 1'^ on ostanut v yhtion T osakekannasta 70 %. Nain ollen, yhtio T on yhtion I' tytaryhtio, jotcn konscrnitilinpiiatos on laadittava. ' ' on maksanut 1200 curoa T:n osakkeista. ^'htion 1' osakepiiiioma ostolictkcllii oli 1400 euroa ja edcllisilta tilikausilta kertyneet voittovarat 700 euroa. Koska maksettu hinta poikkcaa osakcpiiiioman ja voittovarojen kirjanpitoarvosta, oikaise tuloslaskelmaa ja tasetta croa vastaavalla miiiiriilla. 1 lavaittua (konserni)- croa ei voida tiissa tapauksessa kohdistaa mihinkiian yksittaiscen tilinpiiatoksen eriiiin. Oleta lisaksi, ctta havaittu ero climinoidaan scuraavien 5 vuoden aikana alkacn 2009 tilikaudesta. Suorita kcskinaisen omistuksen climinointi vuf)delta 2009 taulukkoon B. (7 p.) r IIUOM: laulukkojcn numcroarvot civii viittaa tchtiiviin yrit\'ksecn, vaan ovat osoittamassa esitctyn tchtiiviin eliminointicn etumerkkejii. 'I'ehtiivien 2. ja 3. taulukkojen jalkccn. (8 p.) I'.moyhtio omistaa tytiiryhtiostii 65 %. I'.liminoi konsernitilinpiiiitoksestii viihcmmiston osuus tiissii tapauksessa nimcnomaan taulukon C tietojen pcrustcella. Merkitse euminoinnit taulukkoon C. (7 p.) I^liminoi taulukkoon D poistocrosta johtuvat laskennalliset vcrot nimcnomaan Taulukon D tietojen pcrustcella. \'hti6vcrokanta tiissii tchtiiviissii on 30 %. (11 p.)

3 TULOSLASKELMA Emo Tytar Yht. Taulukko A Taulukko B LIIKEVAIHTO 1200,00 400, ,00 Valm + kesk:n muutos +/- 140,00-11,00 129,00 Valmistus omaan kayttoon 10,00 10,00 Aine- ja tarvikeostot -300,00-90,00-390,00 Ainevaraston muutos +/- -30,00 3,00-27,00 Ulkopuolisten palvelujen ostot -130,00-35,00-165,00 Henkilostdkulut -4,00-110,00-560,00 Sumu-poistot -77,00-33,00-110,00 Konsemiliikearvopoisto Konsernireservin vahennys Muut kulut -70,00-55,00-125,00 Rahoitustuotot 22,00 22,00 Rahoitustuotot konsernin ynlta 12,00 12,00 Rahoituskulut -12,00-21,00-33,00 Rahoituskulut konsernin yrlle -2,00-2,00 Poistoeron muutos -24,00-9,00-33,00 Tilikauden verot -76,00-10,00-86,00 Laskennalliset verot TILIKAUDEN TULOS 215,00 27,00 242,00 VASTAAVAA: Konserniliikearvo Maa- ja vesialueet 100,00 78,00 178,00 Rakennukset 300,0 85,00 385,00 Koneet ja kalusto 2,0 75,00 325,00 Osakkeet ja osuudet 19,0 55,00 74,00 Osuudet konsernissa 200,0 200,00 Aineet ja tarvikkeet 155,0,00 205,00 Keskeneraiset tuotteet 57,0 5,00 62,00»^ Valmiit tuotteet 125,0 15,00 140,00 Lainasaamiset 28,0 28,00 Lainasaamiset konsernilta Myyntisaamiset 80,0 80,00 Saamiset kon.scrnin yrityksilta,00,00 Laskennalliset verosaamiset Rahat ja pankkisaamiset 91,0 10,00 101,00 YHT. 1405,00 423, ,00 VASTATTAVAA: Osakepaaoma 330,00 130,00 460,00 Edellisten tilikausien voitto 257,00 87,00 344,00 Tilikauden voitto 215,00 27,00 242,00 Kertynyt poistoero. 84,00 46,00 130,00 Pakolliset varaukset 49,00 13,00 62,00 Konsernireservi Pitkaaikaiset lainat 259,00 259,00 Pitkaaikaiset lainat konsernille,00,00 Ostovelat 120,00 60,00 180,00 Lyhytaikaiset velat konsernille,00,00 Laskennallinen verovelka Siirtovelat 41,00 15,0G 56,0C

4 4-) KES'l'MAVERNA-konsemi Eliminoi konsernityritystcn vaihto-omaisuudcn sisaiset kattcet seuraavassa csitettyjcn tietojen peru ccua rkitsc^^^ ne alia olcvaan yhdistclylaskelmaan. Vuoden 2012 alussa Tavis-Pubin valmiidcn tuottcidcnjvarastojili 600 curoa iajmod(mjlopus^sa^ Vuoden aikana KES11-TA\TLUNA myi tuotteita 3000 curolla TavisjJftibiJlc\n m TAVBRNAN sisaista katetta 20 % (kate-% sama joka vuosi). Tuloslaskelma LllWiVAlllTO KI^STI- Yhdistelylaskelma (tuloslaskelma ja tase) KESri- Tavis- Yhtcensa T/U'ERNA "Pubi Mcsta Eliminoinnit Valmiidcn ja kcskeneraisten tuottcidcn varastojcn lis. Valmistus omaan kayttdon ^Uiketoiminnan muut tuotot i Ostot tilikauden aikana Varastojen lisays/vahennys UlkopuoHset palvelut Henkilostdkulut SUMU-postot Konserniliikearvon poisto ja J ? ]] ^ioo " konsermresennn vahennys Liikctoiminnan muut kulut Osuus osakkuusyr:n tappiijsta.llkl'vc^rito : Osnns oscikkuiisyrn voilosta j^l'uotot osuuksista saman konsernin yrityksissii Tuotot osuuksista omistus- ~li yhtcysyrityksissa Tuotot sijoituksista saman konscrnin yrityksilta Tuotot muilta 3,4 Korkotuotot muilta yrityksilta 4 Korko- ja muut rahoituskulut saman konsernin yrityksiue MuiUc -174 ' N'OriTO ENNEN TP-SnRTO.\ 330, ' 678,4 i Poistoeron muutos Tilikauden verot I Laskennalliset verot ' I 'ahemmisloosiii/det TILIKAUDEN VOmO 280,4' ,4

5 J5 Tase, vastaavaa rutkimusmcnot Aincettomat oikeudet LA\'ERNA Pubi 1 Mesta Yhtcensa 1 KRSTl- Tavis- Vippi- Eliminoinnit Konserniliikearvo Maa- ja vcsialucet Rakennukset ja rakcnnelmat Konect ja kalusto Osuudct saman konsernin yrityksissii Saamiset saman kon scrnin yrityksilta Osuudet osakkuus yrityksissa Saamiset omistusyht.yrlta Muut osakkeet ja osuudct Muut saamiset 80, Aineet ja tarvikkeet Keskeneriiisct tuotteet Valmiit tuotteet Lainasaamiset Myyntisaamiset Saam. saman kons:n yr:lta Siirtosaamiset ll,askennalliset verosaamiset Raliat ja pankkisaamiset _ ,4 149, ,4 8079,4 1 Tase, vastattavaa KJiSri- I'avis- Vippi- Yhtcensii EUmi TAX'iaiNA Pubi Mesta noinnit Osakepiiiioma Arvonkorotusrahasto \'ararahasto Muuntocro Ldellisten tilikausien voitto Yhdistclyn kcskikurssicro Tilikauden voitto 280, ,4 T 'ahemmistoosmidet Poistoero takuuvaraus Konsernireservi Piiiiomalaina Pit. lainat rah-laitoksilta Ivlakclainat 4 4 Velat saman konsernin yrityksille Laskennalliset vcrovelat Lyh. lainat rah-laitoksilta Lliikelainat

6 Saaadut ennakot Ostovelat Vclat saman konsernin yrityksilta Muut velat Siirtovelat I 5734, : 8079,4:

7 TULOSLASKELMA Emo Tytiir Yht. Taulukko C. Taulukko D. LIIKEVAIHTO 2400,00 800, ,00 Valm + kesk:n muutos +/- 280,00-22,00 258,00 Valmistus omaan kayttoon 20,00 20,00 Aine- ja tarvikeostot -600,00-180,00-780,00 Ainevaraston muutos +/- -60,00 6,00-54,00 Ulkopuolisten palvelujen ostot -260,00-70,00-330,00 Henkilostdkulut -900,00-220, ,00 Sumu-poistot -154,00-66,00-220,00 Konsemiliikearvopoisto Konsernireservin vahennys Muut kulut -140,00-110,00-2,00 Rahoitustuotot 44,00 44,00 Rahoitustuotot konsernin yr:lta 24,00 24,00 Rahoituskulut -24,00-42,00-66,00 Rahoituskulut konsernin yrille -4,00-4,00 Poistoeron muutos -48,00-18,00-66,00 Tilikauden verot -152,00-20,00-172,00,5^ Laskennalliset verot TILIKAUDEN TULOS 430,00 54,00 484,00 VASTAAVAA: Konserniliikearvo Maa- ja vesialueet 200,00 156,00 356,00 Rakennukset 600,0 170,00 770,00 Koneet ja kalusto 0,0 1,00 6,00 Osakkeet ja osuudet 38,0 110,00 148,00 Osuudet konsernissa 400,0 400,00 Aineet ja tarvikkeet 310,0 100,00 410,00 Keskeneraiset tuotteet 114,0 10,00 124,00 Valmiit tuotteet 2,0 30,00 280,00 Lainasaamiset 56,0 56,00 Lainasaamiset konsernilta Myyntisaamiset 160,0 160,00 Saamiset konsernin yrityksilta 100,00 100,00 Laskennalliset verosaamiset Rahaf ja pankkisaamiset 182,0 20,00 202,00 YHT. 2810,00 846, ,00 VASTATTAVAA: Osakepaaoma 660,00 260,00 920,00 Edellisten tilikausien voitto 514,00 174,00 688,00 Tilikauden voitto 430,00 54,00 484,00 Kertynyt poistoero. 168,00 92,00 260,00 Pakolliset varaukset 98,00 26,00 124,00 Konsernireservi Pitkaaikaiset lainat 518,00 518,00 Pitkaaikaiset lainat konsernille 100,00 100,00 Ostovelat 240,00 120,00 360,00 Lyhytaikaiset velat konsernille 100,00 100,00 Laskennallinen verovelka Siirtovelat 82,00 30,00 112,00

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13)

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1015 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaikutteiset menot

Lisätiedot

Kommandiittiyhtiö - Asteri mallitilikartta (ky11)

Kommandiittiyhtiö - Asteri mallitilikartta (ky11) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation Basware IFRS Consolidation IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia VERSIO 11.1/2011 (DEMOGROUP) Sisältö Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 1

Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 1 Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma Liite 1 Kunta ja kuntayhtymä vuositiedonkeruu Talous neljännevuosittain Q1-Q3 Talous neljännesvuosittain Q4 Tuloslaskelma Tuloslaskelma Tuloslaskelma Toimintatuotot

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

Pisteet: Arvosana: (Luo)(Hyl) 1 2 3 4 5 Kirjanpidon jatkokurssi - LASK2036, 5 op l.tentti 15.03.2013

Pisteet: Arvosana: (Luo)(Hyl) 1 2 3 4 5 Kirjanpidon jatkokurssi - LASK2036, 5 op l.tentti 15.03.2013 VAASAN YLIOPISTO Nimi: Kauppatieteellinen tiedekunta Opno:_ Pisteet: Arvosana: (Luo)(Hyl) 1 2 3 4 5 Kirjanpidon jatkokurssi - LASK2036, 5 op l.tentti 15.03.2013 Kuulustelu jakautuu kahteen osaan (A,B),

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta.

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta. 9.3.2015 1(8) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Laadintaperiaatteet ovat Aina Group Oyj-konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO YHTEENVETO PPO:n osuustodistuksen laskennallinen arvo eli tasesubstanssi (englanniksi net asset value, NAV) tämän arvoanalyysin perusteella on n. 1 240 euroa. Julkisesti noteerattujen sijoitusyhtiöiden

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot