KANSAINVÄLISEN KEHITYSYHTEISTYÖN KOORDINAATIORYHMÄ LOPPURAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSAINVÄLISEN KEHITYSYHTEISTYÖN KOORDINAATIORYHMÄ LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 KANSAINVÄLISEN KEHITYSYHTEISTYÖN KOORDINAATIORYHMÄ LOPPURAPORTTI LUOVUTETTU REHTORI MATTI MANNISELLE

2 Sisällys Johdanto KEHITYSYHTEISTYÖN PITKÄT PERINTEET JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA TYÖRYHMÄN TOIMINTA Kokoukset Kehitysyhteistyötä koskeva kartoitus Globaalin vastuun toimenpideohjelma Muut toimenpiteet TYÖRYHMÄN SUOSITUKSET...8 Liite: Esitys Jyväskylän yliopiston globaalin vastuun toimenpideohjelmaksi

3 JOHDANTO Hallitus vahvisti helmikuussa 2012 Suomen uuden kehityspoliittisen toimenpideohjelman, jossa koulutuksen ja erityisesti korkeakoulusektorin keskeinen rooli monien kehityspoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa tunnustetaan. Tämä painotus avaa korkeakouluille uusia mahdollisuuksia osallistua Ulkoasiainministeriön rahoittamiin hankkeisiin yhdessä mm. kansalaisjärjestöjen kanssa. Lisäksi Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia vuosille nostaa globaalin vastuun kantamisen yhdeksi korkeakoulutuksen kansainvälisen toiminnan viidestä päätavoitteesta ja velvoittaa korkeakoulut käyttämään asiantuntemustaan ja tutkimustaan globaalien ongelmien ratkaisemiseen ja kehitysmaiden osaamisen vahvistamiseen. Strategian toteutumisen seurannasta vastaava Opetus- ja kulttuuriministeriö on todennut, että globaalin vastuun edistäminen on jäänyt strategian päätavoitteista heikoiten toteutuneeksi. Rehtori asetti päätöksellään Kansainvälisen kehitysyhteistyön koordinaatioryhmän, jonka tehtäväksi annettiin edistää globaalin vastuun toteutumista Jyväskylän yliopiston toiminnassa, koota yhteen yliopiston kehitysyhteistyötä tekevät henkilöt ja ryhmät ja määritellä yliopiston kehitysyhteistyötoiminnalle päivitetyt tavoitteet uuden kehityspoliittisen toimenpideohjelman pohjalta. Tarkempi tehtävämäärittely sisälsi seuraavat kohdat: 1. valmistella rehtorin hyväksyttäväksi Jyväskylän yliopiston kansainvälisen kehitysyhteistyön toimenpideohjelma ottaen huomioon Suomen uuden kehityspoliittisen toimenpideohjelman painotukset 2. luoda yhteydenpitokanava ja keskustelufoorumi kehitysyhteistyön toimijoille Jyväskylän yliopistossa 3. järjestää YK:n toimintaan, kestävään kehitykseen ja kehitysyhteistyöhön liittyviä tapahtumia 4. tehdä yliopiston johdolle kehittämis- ja toimenpide-ehdotuksia globaalin vastuun ja kansainvälisen kehitysyhteistyön edistämiseksi Ryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin yliopistotutkija Elina Lehtomäki ja jäseniksi professori Jeremy Gould, kansainvälistymispäällikkö Anna Grönlund-Qvarnberg, kansainvälisten asiain päällikkö Tuija Koponen, lehtori Timo Marjomäki, erikoissuunnittelija Annica Moore, lehtori Pekka Toivanen sekä ylioppilaskunnan nimeämä JYY:n kehitysyhteistyötoiminnan edustaja. Ylioppilaskunnan edustajana kokouksiin ovat osallistuneet JYY:n hallituksen jäsenet Hanna- Mari Savolainen ja Tommi Liinalampi sekä kansainvälisten asiain sihteeri Sanna Patja. UniPIDkoordinaattorin vaihtuessa Johanna Kivimäki tuli Annica Mooren tilalle työryhmään. Ryhmä sai valita keskuudestaan sihteerin. Sihteereinä ovat toimineet Johanna Kivimäki ja Tuija Koponen. Työryhmän toimeksianto päättyi Toimeksiantonsa mukaisesti työryhmä on laatinut rehtorille oheisen loppuraportin. 1

4 Jyväskylässä Elina Lehtomäki, puheenjohtaja Johanna Kivimäki, sihteeri Tuija Koponen, sihteeri 2

5 1 KEHITYSYHTEISTYÖN PITKÄT PERINTEET JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jyväskylän yliopistolla on pitkät perinteet koulutukseen painottuvan kehitysyhteistyön toteuttamisessa. Ensimmäiset Ulkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet toteutettiin erityispedagogiikan laitoksella 1980-luvulla. Vuoden mittaisille erityisopettajakursseille ja niitä seuranneeseen maisterikoulutukseen osallistui opettajia itäisen ja eteläisen Afrikan maista. Niilo Mäki Instituutti on tehnyt kehitysyhteistyötä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa UM:n kansalaisjärjestötuella 1990-luvun alkupuolelta alkaen. Musiikin laitos puolestaan toteutti ja 2000-lukujen taitteessa musiikkikasvatuksen kehitysyhteistyöhankkeita Etelä-Afrikassa. Vuonna 2002 Jyväskylän yliopisto laati Kansainvälisen kehitysyhteistyön strategian, ensimmäisenä suomalaisista korkeakouluista. Yhtenä strategian keskeisistä toimenpide-ehdotuksista oli monitieteisen kansainvälisen maisteriohjelman perustaminen kehitystutkimuksen, yhteiskuntatieteiden, kasvatustieteiden ja ympäristötieteiden yhteistyönä, kouluttamaan asiantuntijoita kehitysyhteistyötehtäviin. Master s degree programme in Development and International Cooperation -ohjelma käynnistettin vuonna 2004, ja se on edelleen yksi yliopiston menestyksekkäimmistä englanninkielisistä maisteriohjelmista. Luontevana jatkona yliopiston aktiiviselle kehitysyhteistyötoiminnalle Jyväskylän yliopistossa perustettiin rehtorien neuvoston päätöksellä vuonna 2002 UniPID-verkosto (The Finnish University Partnership for International Development) tukemaan jäsenyliopistojen globaalin vastuun toimintoja. Verkoston koordinaatioyksikkö on sijainnut Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella vuodesta 2005 lähtien. UniPID:n koordinaatiosta vastaamalla Jyväskylän yliopisto on avainasemassa verkoston toimintojen pääkehittäjänä ja -suunnittelijana sekä verkostolle myönnetyn ulkopuolisen rahoituksen vastaanottajana ja hankkeiden toteuttajana. Jyväskylän yliopistolla on tällä hetkellä yhteistyön puitesopimus tai opiskelija- ja opettajavaihtosopimus yhdeksän korkeakoulun kanssa, jotka ovat ODA (Official Development Assistance) - listauksen vähiten kehittyneissä tai matalan tulotason maissa. 3

6 2 TYÖRYHMÄN TOIMINTA 2.1 Kokoukset Työryhmä on järjestänyt toimikautensa aikana kahdeksan kokousta, joissa on valmisteltu koordinaatioryhmän tekemät esitykset ja aloitteet, koottu sekä jaettu tietoja yliopiston kehitysyhteistyötoiminnasta ja keskusteltu ajankohtaisista kehitysyhteistyön piiriin kuuluvista teemoista. Työryhmä perusti yhteisten dokumenttien jakamista ja valmistelua varten Optimatyötilan. Koordinaatioryhmä on seurannut yhteisten jäsenten kautta yliopiston kansainvälistymistyöryhmän toimintaa ja ottanut kantaa kansainvälistymistyöryhmän valmisteleviin asioihin silloin, kun ne ovat sivunneet kehitysyhteistyötoimintaa. Ryhmä kutsui strategiajohtaja Kari Pitkäsen ja suunnittelupäällikkö Sakari Liimataisen järjestettyyn kokoukseen keskustelemaan kehitysyhteistyötä ja globaalia vastuuta koskevien tavoitteiden sisällyttämisestä yliopiston strategian toimenpideohjelmaan. 2.2 Kehitysyhteistyötä koskeva kartoitus Syksyllä 2013 kansainvälisen kehitysyhteistyön koordinaatioryhmä laati kyselyn kartoittaakseen yliopiston ja yliopistolaisten osallistumista globaalien ongelmien ratkaisuun ja kehitysmaiden oman osaamisen vahvistamiseen tutkimuksessa, opetuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Samassa yhteydessä yliopistoyhteisön jäseniltä kysyttiin myös heidän käsityksiään yliopiston globaalista vastuusta ja toimintaehdotuksia tämän toteuttamiseksi. Tehdyn kartoituksen perusteella Jyväskylän yliopistolla on ollut ja on käynnissä vuodesta 2005 lähtien noin kaksikymmentä globaalin vastuun teemoja kantavaa hanketta. Yli puolet hankkeista on tutkimushankkeita globaaleihin haasteisiin vastaamiseksi ja loput hankkeista keskittyvät kapasiteetin vahvistamiseen ennen kaikkea tutkimuksen, opetuksen ja korkeakouluhallinnon kehittämisen ja koulutusyhteistyön kautta. Kaikki globaalin vastuun hankkeet rahoitetaan yliopiston ulkopuolisella rahoituksella: pääasiassa Ulkoasiainministeriön rahoittamien ja CIMOn koordinoimien ohjelmien puitteissa (mm. North-South-South, HEI ICI) tai Suomen Akatemian tai EU:n rahoituksella. Alueellisesti Jyväskylän yliopiston hankkeet kohdistuvat ennen kaikkea Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan, jossa erityisesti Tansaniaan, Sambiaan ja Etelä-Afrikkaan. Aasiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan suuntautuvia hankkeita on puolestaan vain muutamia. Näiden lisäksi yliopistolla on useita maisteriohjelmia, jotka tarjoavat globaalien haasteiden ratkaisua edistävää koulutusta ja joista valmistuu lukuisia opinnäytetöitä vuosittain. Suurin osa Jyväskylän yliopiston globaalin vastuun hankkeista sijoittuu yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle (YFI). Laitoksesta tekee globaalin vastuun keskittymän osaltaan se, että laitos koordinoi kansallista UniPID-verkostoa, jonka tehtävänä on vahvistaa globaaleihin kehityskysymyksiin liittyvää koulutusta, tutkimusta ja yliopistojen yhteiskunnallista vaikutusta. YFI -laitoksella toteutetaan myös useampia tutkimus- ja väitöskirjahankkeita, joissa tutkitaan mm. oppimista ja johtajuutta kansainvälisissä kehitysjärjestöissä, ylikansallista työtä ja maahanmuuttajien järjestäytymistä. Laitos osallistuu myös valtakunnalliseen kehitysmaatutki- 4

7 muksen tohtorikoulutusverkostoon (Devestu), jonka toiminta kohdistuu erityisesti globaalin eriarvoisuuden syihin ja ratkaisuyrityksiin. Lisäksi laitos osallistuu Ulkoasiainministeriön rahoittamaan kapasiteetin vahvistamishankkeeseen (HEI ICI-ohjelma) kehitystutkimuksen tohtorikoulutuksen ja kansainvälisten asioiden hallinnon kehittämiseksi Tansaniassa ja Sambiassa sekä Erasmus Mundus -rahoitteiseen hankkeeseen korkeakoulutuksen kapasiteetin vahvistamiseksi ja kehitystutkimusyhteistyön lisäämiseksi Euroopan ja Etelä-Afrikan välillä. Laitoksella koordinoidaan myös monitieteistä englanninkielistä maisteriohjelmaa Development & International Cooperation. Kasvatustieteiden tiedekunnassa toteutetaan tutkimus- ja väitöskirjahankkeita sekä North- South-South -ohjelman rahoittamia opiskelija- ja opettajavaihdon hankkeita, joilla tuetaan koulutusjärjestelmien kehittämistä ja tasa-arvoisia koulutusmahdollisuuksia Afrikassa ja Balkanin maissa. Tiedekunnasta osallistutaan myös kansainväliseen neuvonantajapooliin koulutuksen kehittämiseksi Afrikassa, Suomen ulkoministeriön tukeman Association for Development of Education in Africa (ADEA) verkoston kautta. Vuosina kasvatustieteiden laitos koordinoi UNESCO:n lippulaivaohjelmaa vammaisten henkilöiden koulutuksellisten oikeuksien toteuttamiseksi osana globaalia Koulutus kaikille (Education For All, EFA) -prosessia. Vuodesta 2011 alkaen kasvatustieteiden tiedekunta on järjestänyt EFA-seminaarin UNESCO:n vuosittaisen globaalin koulutusraportin teemasta. Kasvatustieteiden laitoksella on kaksi kansainvälistä, englanninkielistä maisteriohjelmaa. Lisäksi laitos osallistuu YFI-laitoksen koordinoiman Development and International Cooperation -maisteriohjelman toteuttamiseen ja kasvatustieteet ovat yksi ohjelman pääainevaihtoehdoista. Musiikin laitoksen MECI-projekti (Music, Education and Cultural Identity) joka on osa CIMOn koordinoimaa North-South-South-ohjelmaa, on pyrkinyt musiikkikasvatuksen eri osa-alueita höydyntäen kehittämään koulutuksen laatua Botswanassa, Etelä-Afrikassa, Keniassa ja Zimbabwessa. Psykologian laitoksella toteutetaan kahta Sambiaan suuntautunutta lasten lukutaitoa edistävää tutkimus- ja kapasiteetin vahvistamishanketta osana Ulkoasiainministeriön rahoittamaa HEI ICI-ohjelmaa. Lisäksi laitoksen henkilökunta osallistuu Niilo Mäki instituutin kansalaisjärjestöhankkeisiin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, erityisesti Sambiassa ja Keniassa. Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella toteutetaan tutkimusta kalanviljelyksen kehittämiseksi Perussa sekä opiskelija- ja opettajavaihdon North-South-South -hanketta Kenian kanssa. Lisäksi laitoksella koordinoidaan englanninkielistä makean veden luonnonvarojen kestävän hallinnon maisteriohjelmaa, ja laitos on osallistunut Development and International Cooperation - maisteriohjelman toteutukseen. Historian ja etnologian laitoksella toteutetaan tutkimushanketta, jossa pyritään löytämään ratkaisuja urbaanin köyhyyden ongelmiin. Myös historian ja etnologian laitos osallistuu YFIlaitoksen koordinoiman maisteriohjelman Development and International Cooperation toteuttamiseen, ja etnologia on yksi ohjelman opiskelijoiden pääainevaihtoehdoista. Laitos on myös koordinoinut Urban poverty-aiheista North-South-South -hanketta lukuvuosina ja kohdemaina Etiopia, Kenia, Mali ja Malawi. Viestinnän laitoksella koordinoidaan kulttuurienvälisen viestinnän englanninkielistä maisteriohjelmaa ja kauppakorkeakoulussa englanninkielistä yritysten ympäristöhallinnon maisteriohjelmaa. 5

8 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) kantaa osaltaan globaalia vastuuta kehitysyhteistyötoiminnallaan, mm. lisäämällä opiskelijoiden tietoisuutta kehitysyhteistyökysymyksistä valiokuntatoiminnan sekä vuosittain järjestettävän kehitysyhteistyöviikon avulla. Lisäksi JYY koordinoi kyläyhteisöjen voimaannuttamishanketta Intiassa. Jyväskylän yliopisto on pohjoismaisten ja eteläisen Afrikan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten verkoston SANORD:n jäsen (the Southern African-Nordic Centre). SANORD tarjoaa yliopistolle laajan, 25 afrikkalaisen ja 17 pohjoismaisen korkeakoulun ja instituutin muodostaman verkoston toimintoineen sekä arvokkaine kumppanuusmahdollisuuksineen. Jyväskylän yliopiston koordinoima UniPID-verkosto tukee jäsenyliopistojen globaalin vastuun toimintoja ja pyrkii edistämään globaaleihin kehityskysymyksiin liittyvää monitieteellistä koulutusta, tutkimusta ja yliopistojen yhteiskunnallista vaikutusta. UniPID koordinoi kestävän kehityksen virtuaaliopinto-ohjelmaa, jossa yliopistoille tarjotaan rahoitusta kaikille verkoston opiskelijoille tarjottavien kurssien tuottamiseen. UniPID tarjoaa koulutuksen tukea ja verkostoitumismahdollisuuksia myös kehitystutkimuksen tohtoriopiskelijoille. Lisäksi UniPID markkinoi jäsenyliopistojen globaalin kehityksen asiantuntemusta, edistää alan tutkimusyhteistyötä ja tarjoaa tutkijoille mahdollisuuksia osallistua kansalliseen ja kansainväliseen tiede- ja kehityspoliittiseen keskusteluun. UniPID:n mandaatilla yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos toteuttaa Euroopan komission ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella neljää eri hanketta, joiden kautta pyritään edistämään globaaleihin haasteisiin vastaavaa tutkimusyhteistyötä Suomen, EU:n, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan välillä sekä vaikuttamaan alueidenvälisiin tutkimusprioriteetteihin. Jyväskylän yliopisto on lisäksi jäsenenä pohjoismaisten yliopistojen Nordic Centre in India (NCI) -verkostossa, joka tukee Pohjoismaiden ja Intian korkeakoulujen välistä koulutus- ja tutkimusyhteistyötä, sekä Nordic Institute of Asian Studies (NIAS) - verkostossa, joka edistää ja tukee Pohjoismaissa tehtävää Aasia-tutkimusta erityisesti yhteiskuntatieteiden alalla. 2.3 Globaalin vastuun toimenpideohjelma Työryhmän tehtäviin kuului valmistella rehtorin hyväksyttäväksi Jyväskylän yliopiston kansainvälisen kehitysyhteistyön toimenpideohjelma. Työryhmä teki tammikuussa 2013 esityksen tehtävän laajentamisesta globaalin vastuun kysymyksiin, Korkeakoulutuksen kansainvälistymisstrategian mukaisesti, minkä rehtori hyväksyi. Esitys Jyväskylän yliopiston globaalin vastuun toimenpideohjelmaksi on kokonaisuudessaan loppuraportin liitteenä. 2.4 Muut toimenpiteet Kansainvälisen kehitysyhteistyön koordinaatioryhmä teki yliopiston kansainvälistymistyöryhmälle esityksen kehitysyhteistyönäkökulman sisällyttämisestä valmisteilla olleeseen rehtorin päätökseen koko yliopistoa koskevien yhteistyö- ja puitesopimusten solmimisesta ulkomaisten yliopistojen kanssa. Sopimuksia koskevassa linjauksessa täsmennetään kriteerit, joiden mukaan Jyväskylän yliopisto päättää, minkä ulkomaisten yhteistyöyliopistojen kanssa se harkitsee sopimuskumppanuutta. Kriteereissä painottuvat yhteistyöyliopistojen laadukkuus ja tutkimukselliset ja koulutukselliset hyödyt sekä pyrkimys tehdä yhteistyötä kohdemaiden parhaiden yliopistojen kanssa. Koordinaatioryhmän ehdotuksen mukaisesti rehtorin päätökseen sisällytettiin täsmennys, jonka mukaan yhteistyöyliopiston ei ole välttämätöntä kuulua 6

9 oman maansa parhaiden yliopistojen joukkoon kehitysyhteistyöhankkeissa, jolloin yhteistyön tavoitteena on nimenomaan kumppaniyliopiston koulutus- tai tutkimuskapasiteetin vahvistaminen. Työryhmä seurasi Laatua ja liikettä -kokonaisstrategian toimenpideohjelman päivittämistä ja teki suunnittelupäällikkö Sakari Liimataiselle sekä strategiajohtajan Kari Pitkäselle keväällä 2013 esityksen kansainvälistä kehitysyhteistyötä edistävien toimenpiteiden lisäämisestä toimenpideohjelmaan. Toimenpideohjelmaan esitetyt lisäykset olivat: Globaali vastuu on osa yliopiston kansainvälistä profiilia ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Kartoitetaan alan toiminta ja toimijat yliopistolla, määritellään yliopiston profiili globaaliin vastuuseen liittyvässä tutkimuksessa, opetuksessa ja yhteistyössä sekä laaditaan yliopiston globaalin vastuun toimenpideohjelma. Osana yliopiston globaalia vastuuta luodaan rahoitusmekanismi yliopiston kansainvälisissä maisteriohjelmissa hyvin menestyneiden opiskelijoiden tohtorikoulutukselle (1+ 3 vuotta), ja rahoitus suunnataan erityisesti alhaisen tulotason maista (low income countries) peräisin oleville opiskelijoille. Ensimmäinen lisäys hyväksyttiin osaksi yliopiston päivitettyä toimenpideohjelmaa. Työryhmä on keskustellut kokouksissaan erilaisista tavoista luoda ja ylläpitää yhteyksiä eri puolilla yliopistoa työskentelevien kehitysyhteistyön toimijoiden välillä sekä tavoista välittää yliopiston ulkopuolisille tahoille kootusti tietoa yliopiston kehitysyhteistyötoiminnasta. Työryhmä ehdottaa ensisijaiseksi viestintäkanavaksi yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen Wolmarsivustoa, jonka alle luodaan yliopiston globaalia vastuuta esittelevä sivusto. Lisäksi tarvitaan kehitysyhteistyöaktiiveille ja kehitystutkimusta tekeville suunnattu sähköpostilista Korppijärjestelmään. Työryhmä on pohtinut kokouksissaan koulutusviennin ja koulutukseen painottuvan kehitysyhteistyön välisiä rajapintoja ja suosittelee mahdollisten eturistiriitojen välttämiseksi avointa keskustelua siitä, missä tilanteissa globaalin vastuun tavoitteiden tulee painottua ja missä puolestaan koulutusviennin edistämisen. Työryhmä järjestää globaalin vastuun teemoja käsittelevän seminaarin, Seminar on the Global Responsibility at the University of Jyväskylä, jossa esitellään lyhyiden casepuheenvuorojen pohjalta yliopiston kehitysyhteistyön kenttää sekä käydään vuoropuhelua mm. ministeriöiden ja CIMOn edustajien kanssa siitä, millä keinoilla korkeakoulut voisivat nykyistä laajemmin kantaa globaalia vastuutaan. 7

10 3 TYÖRYHMÄN SUOSITUKSET Työryhmän suositukset sisältyvät pääasiassa liitteenä olevaan ehdotukseen Jyväskylän yliopiston globaalin vastuun toimenpideohjelmaksi. Työryhmä ei pidä tarpeellisena kansainvälisen kehitysyhteistyön jatkotyöryhmän perustamista tai jatkokautta nykyiselle ryhmälle, mutta ehdottaa, että yliopiston perustaessa jatkossa kansainvälisiä kysymyksiä käsitteleviä työryhmiä niiden jäsenistöön kutsutaan myös kansainvälisen kehitysyhteistyön toimijoita. Työryhmä esittää, että Jyväskylän yliopisto lisäisi merkittävästi viestintää yliopiston aktiivisesta kehitysyhteistyöstä sekä pyrkisi aktiivisesti yhteistyöhön muiden alueellisten toimijoiden kanssa globaalin vastuun kysymyksissä. 8

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN LOPPURAPORTTI LUOVUTETTU REHTORI MATTI MANNISELLE VALMISTELURYHMÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN LOPPURAPORTTI LUOVUTETTU REHTORI MATTI MANNISELLE VALMISTELURYHMÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN VALMISTELURYHMÄ LOPPURAPORTTI LUOVUTETTU REHTORI MATTI MANNISELLE 16.1.2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS Johdanto... 1 1 Valmisteluryhmän toiminta... 2 1.1

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON GLOBAALIN VASTUUN TOIMENPIDEOHJELMA 2014

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON GLOBAALIN VASTUUN TOIMENPIDEOHJELMA 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON GLOBAALIN VASTUUN TOIMENPIDEOHJELMA 2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 4.4.2014 SISÄLLYS Johdanto... 1 1 Jyväskylän yliopiston globaalin vastuun toiminta... 3 2 Jyväskylän

Lisätiedot

Ihmisoikeusperustaisuuden näkyminen CIMO:n kehitysyhteistyöohjelmissa

Ihmisoikeusperustaisuuden näkyminen CIMO:n kehitysyhteistyöohjelmissa Alva Bruun Ihmisoikeusperustaisuuden näkyminen CIMO:n kehitysyhteistyöohjelmissa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus (CIMO) Korkeakoulujen kevätpäivät 22.5. 11.6.2011 Korkeakoulujen kehitysyhteistyöohjelmat

Lisätiedot

SESSIO C1, KANSAINVÄLISET KORKEAKOULUVERKOSTOT JA KUMPPAN UUDET: CASE JY

SESSIO C1, KANSAINVÄLISET KORKEAKOULUVERKOSTOT JA KUMPPAN UUDET: CASE JY SESSIO C1, KANSAINVÄLISET KORKEAKOULUVERKOSTOT JA KUMPPAN UUDET: CASE JY Kv. päivät 2017 Tu ija Koponen JY:n kv. yhteistyöyliopistot 1/2 Rehtorin päätös yliopistotason puite- ja yhteistyösopimuksista ulkomaisten

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN VALMISTELURYHMÄ VÄLIRAPORTTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN VALMISTELURYHMÄ VÄLIRAPORTTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN VALMISTELURYHMÄ VÄLIRAPORTTI 1.6.2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JOHDANTO Rehtori Matti Manninen asetti kansainvälisyyttä edistävien toimenpiteiden valmisteluryhmän

Lisätiedot

6. Partnerikorkeakoulun sitoumuskirje (mikäli esitystä ei ole allekirjoitettu yhdessä)

6. Partnerikorkeakoulun sitoumuskirje (mikäli esitystä ei ole allekirjoitettu yhdessä) Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument - HEI ICI Korkea-asteen oppilaitosten kapasiteetin vahvistamisen tukiohjelma - Korkeakoulu-IKI Uusi kanava yliopistoille ja ammattikorkeakouluille

Lisätiedot

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta 1. Voidaanko kansalaisjärjestöiltä edellyttää kehitysyhteistyöhankkeissaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen liittyvää kapasiteetin luomista kohdemaissa? Kyllä 90.9%

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, OKM:n tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa Kiinaan pyöreän pöydän

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa

Lisätiedot

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille www.kehys.fi EU:n budjetti 2007-2013 Viisi päälohkoa: Yhteensä 974,7 miljardia 1. Kestävä kasvu 433,0 miljardia 2. Luonnonvarojen kestävä kehitys ja suojelu

Lisätiedot

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Projektin työsuunnitelma PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Kohti konkretiaa kaupunkiverkoston voimalla 1. Lähtökohta Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Ainejärjestöt ja kehitysyhteistyö. Noora Luukka Anni Loukaskorpi

Ainejärjestöt ja kehitysyhteistyö. Noora Luukka Anni Loukaskorpi Ainejärjestöt ja kehitysyhteistyö Noora Luukka Anni Loukaskorpi Koulutuksen sisältö Esittelykierros JYY:n kehysektori Avaintoimijat ja -tehtävät Kehy-valiokunta Päähankkeet Kehitysyhteistyöprojekti Intiassa

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma

Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriö PERUSMUISTIO OKM2017-00162 KTPO Haltia Petri(OKM) 14.08.2017 JULKINEN Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma Kokous Koulutus (EU30)

Lisätiedot

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Rural Studies - johtoryhmän hyväksymä 14.2.2011 SISÄLTÖ: Strategian rakentuminen 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2. NYKYTILA 3. TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5.

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5. Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere Mikä Diakonia-ammattikorkeakoulu? Osa eurooppalaisten diakonia-alan korkeakoulujen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA

LAPIN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA 1 LAPIN YLIOPISTO 341 2253 + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan info

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan info Kansainvälistymismahdollisuudet Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan info 1.9.2017 Yliopiston strategia 2015-2020 Kansainvälinen kampus tukee opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja antaa heille

Lisätiedot

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari 10.12.2008 Riitta Oksanen Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö (KEO-10) Kehityspoliittinen ohjelma 2007 Kohti oikeudenmukaista

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu www.jyu.fi/tutkijakoulu Tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen Opintoasiainpäivät 9.2.2012 Tutkijakoulujärjestelmä muutoksessa Perustettu 1995 Opetusministeriön toimesta

Lisätiedot

SESSIO D 7: LYHYET VAIHTOJAKSOT OPISKELIJALIIKKUVUUDESSA, CASE JY

SESSIO D 7: LYHYET VAIHTOJAKSOT OPISKELIJALIIKKUVUUDESSA, CASE JY SESSIO D 7: LYHYET VAIHTOJAKSOT OPISKELIJALIIKKUVUUDESSA, CASE JY Kv. päivät 2017 Tu ija Koponen Puheenvuoron teemat Yliopiston linja opiskelijoiden lyhyisiin ulkomaanjaksoihin ennen ja nyt Rahoituslähteitä

Lisätiedot

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys. EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.fi Kaksi rahoituslähdettä Yhteisön kehitysyhteistyön rahoitus

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) 2017-2019 Nuorisotyön ja politiikan vastuualue Lain 5 mukaan: Uusi nuorisolaki tuli voimaan 1.1.2017 Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi

Lisätiedot

Katsaus North-South-South-ohjelman ohjelmakauteen Johdanto

Katsaus North-South-South-ohjelman ohjelmakauteen Johdanto Katsaus North South South ohjelman ohjelmakauteen 2007 2009 Loppuraportin tiivistelmä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO 2011 Katsaus North-South-South-ohjelman ohjelmakauteen 2007 2009

Lisätiedot

Afrikka-liikkuvuus North-South- Southin jälkeen: parhaita käytäntöjä ja uusia ideoita

Afrikka-liikkuvuus North-South- Southin jälkeen: parhaita käytäntöjä ja uusia ideoita Afrikka-liikkuvuus North-South- Southin jälkeen: parhaita käytäntöjä ja uusia ideoita Kv-kevätpäivät 11.6.2016 Raisa Asikainen ja AnneSophie Hokkanen, Helsingin yliopisto Tuija Koponen, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Kehityspoliittisen ohjelman toiminnallistaminen - metsälinjaus

Kehityspoliittisen ohjelman toiminnallistaminen - metsälinjaus Kehityspoliittisen ohjelman toiminnallistaminen - metsälinjaus Jussi Viitanen, metsäalan neuvonantaja, kehityspoliittinen osasto, toimialapolitiikan yksikkö, ulkoasiainministeriö Ympäristö ja luonnonvarat

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TURUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

MaA Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen asiantuntija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

MaA Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen asiantuntija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta MaA103 1.12.2015 Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen asiantuntija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Hallinnon opiskelijaedustaja (halloped). Kaikkien kausi alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2017 Jokaisella

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

JYVA SKYLA N YLIOPISTON KOULUTUSNEUVOSTON KOKOUS 1/2017

JYVA SKYLA N YLIOPISTON KOULUTUSNEUVOSTON KOKOUS 1/2017 JYVA SKYLA N YLIOPISTON KOULUTUSNEUVOSTON KOKOUS 1/2017 Aika ma 6.2.2017 klo 14.03-16.20 Paikka Läsnä: Ag B301 professori Helena Rasku-Puttonen pj. professori Päivi Tynjälä professori Kirsi Pakkanen-Kilpiä

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

Laitoskokous

Laitoskokous Laitoskokous 26.5.2016 Pj. Mika Ojakangas Asialista 1. UNIPID -esittely 2. YFI aloituspaikat ja maisteritavoitteet - lyhyt esittely 3. Nouseva ala Kriisit ja yhteiskunnan muutos - ideointia 4. Opiskelijoiden

Lisätiedot

Lapin yliopiston tutkijakoulun toimeenpanosuunnitelma vuosille

Lapin yliopiston tutkijakoulun toimeenpanosuunnitelma vuosille Liite hallituksen kokous 12.3.2012 Lapin yliopiston tutkijakoulun toimeenpanosuunnitelma vuosille 2012 2016 1 1. Tutkijakoulun toimeenpanosuunnitelman strategiset lähtökohdat Lapin yliopiston tutkijakoulun

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009

TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009 1 TUTKIMUKSEN KÄRKIHANKEHAKU 2009 Yliopistoallianssin hallitus julistaa avoimeksi allianssin tutkimuksen kärkihankehaun 5.1.2009. Hakuaika päättyy 30.4.2009. Haku kohdistuu erityisesti allianssin tutkimuksen

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 7.3.2008 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ohjelman käynnistämisestä korkea-asteen koulutuksen laadun

Lisätiedot

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous Ohjelman aihioita 2018-2021 26.4.2017 Kepan kevätkokous Järjestöjen kyky ja tila toimia Kepa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Kansalaisyhteiskunta tarvitsee toimintavapauden ja mahdollisuuden

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Muita CIMOn rahoitusvälineitä (tohtori)koulutuksen kansainvälistämiseen

Muita CIMOn rahoitusvälineitä (tohtori)koulutuksen kansainvälistämiseen Muita CIMOn rahoitusvälineitä (tohtori)koulutuksen kansainvälistämiseen Päivi Pihlaja, CIMO Erasmus Mundus-infopäivä 21.11.2011 Nov- 11 Muita mahdollisuuksia (jos emme ole vielä valmiita Mundukseen)? CIMOssa

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Projektipäällikkö Tampereen yliopisto 5.10.2016 TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma 2022 - toimeenpano Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen 23.4.2015 24.4.2015 1 Ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 24.4.2015 2 Tausta IPCC II,

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kirjasto

Jyväskylän yliopiston kirjasto Page 1 of 23 Kysely tiedonhankinnan opetuksesta, marraskuu 2005 Vastaa seuraaviin kysymyksiin tiedonhankinnan opetuksen tilanteen kartoittamiseksi maamme yliopistoissa syksyllä 2005, kun Suomen yliopistoissa

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien. Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Lokakuu 2012 CIMO

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien. Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Lokakuu 2012 CIMO EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Lokakuu 2012 CIMO 2/2009 Ohjelmaesitys Erasmus for All 2014-2020 Budget Euro 19.2 billion over 7 years (+70%) 3/2010

Lisätiedot

SIMHE Supporting Immigrants in Higher Education in Finland. Heidi Stenberg SIMHE-Metropolia

SIMHE Supporting Immigrants in Higher Education in Finland. Heidi Stenberg SIMHE-Metropolia SIMHE Supporting Immigrants in Higher Education in Finland Heidi Stenberg SIMHE-Metropolia Vastuukorkeakoulumalli V. 2016 opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa kahta hanketta Kansallisia pilottihankkeita

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri 2 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö,

Lisätiedot

KOTA-seminaari 1.9.2015 Sipo Vanhanen Tutkimushallinnon päällikkö Helsingin yliopisto

KOTA-seminaari 1.9.2015 Sipo Vanhanen Tutkimushallinnon päällikkö Helsingin yliopisto KOTA-seminaari 1.9.2015 Sipo Vanhanen Tutkimushallinnon päällikkö Helsingin yliopisto TUHA-verkosto lyhyesti Verkoston suunnittelu käynnistyi RAKETTI TUTKI:n järjestämästä kick off tilaisuudesta 14.1.2014

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS HELSINGIN YLIOPISTON TOIMINTA LAHDESSA Monipuolista toimintaa jo lähes 40 vuotta. Toiminta kootaan synergiseksi kokonaisuudeksi

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2020 Kehitysyhteistyötutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin rahoituslaitoksena tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta terveen liiketoiminnan edellytykset täyttäviin kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin,

Lisätiedot

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Korkeakoulujen kevätpäivät 23.5.2012 Lahti Järjestökoordinaattori Sanna Rekola / Kepa 09 584 23 271, sanna.rekola@kepa.fi

Lisätiedot

Kansainvälistyminen keino parantaa yliopiston toiminnan laatua

Kansainvälistyminen keino parantaa yliopiston toiminnan laatua 6.6.2011 Kansainvälistyminen keino parantaa yliopiston toiminnan laatua Tampereen yliopiston tavoitteena on olla vuonna 2015 kansainvälisesti vetovoimainen ja arvostettu opiskelu, opetus ja tutkimusyhteisö.

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus: Kestävän kehityksen edistäminen korkeakouluissa

Keskustelutilaisuus: Kestävän kehityksen edistäminen korkeakouluissa Keskustelutilaisuus: Kestävän kehityksen edistäminen korkeakouluissa 4.11.2013 Kestävä kehitys korkeakoulujen laatujärjestelmissä sekä sisällyttäminen opintoihin Tove Holm, vastaan ammattikorkeakoulutasolla

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Eettisen toimikunnan työskentely Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Toimikunnan asema Toimikunnalla ei ole lakisääteistä asemaa Toiminta perustuu rehtorin päätökseen Toimikunnan tehtävä Eettisten asioiden

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

ZA4540. Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms. Country Specific Questionnaire Finland

ZA4540. Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms. Country Specific Questionnaire Finland ZA4540 Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer / Flash Eurobarometer Flash on Higher Education Reform (DG EAC/A2) Final Questionnaire

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

SUOMEN KEHITYSPOLITIIKKA JA POST 2015 AGENDA

SUOMEN KEHITYSPOLITIIKKA JA POST 2015 AGENDA SUOMEN KEHITYSPOLITIIKKA JA POST 2015 AGENDA Esityksen rakenne 1 Kehityspolitiikan kv. toimintaympäristö 2 Hallituksen kehityspoliittinen toimenpideohjelma 2012 Ohjaavat periaatteet (mm. ihmisoikeusperustaisuus)

Lisätiedot

Tohtorikoulutuksen yhteistyö

Tohtorikoulutuksen yhteistyö Tohtorikoulutuksen yhteistyö Paula Salo, Psykonetin pj, Turun yliopisto Paavo Leppänen, Dopsyn pj, Jyväskylän yliopisto Kari Lehti, Psykonetin koordinaattori Dopsyn tuloksia Dopsyn rahoitus päättyi 31.12.2015

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen

Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoiminen hankekauden jälkeen Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen

Lisätiedot

Raija Väisänen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden laitos

Raija Väisänen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden laitos Raija Väisänen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden laitos YHTEISKUNNALLINEN TEHTÄVÄ KOULUTUS TUTKIMUS "Yhteiskuntatieteiden laitoksen toiminta-ajatus kiinnittyy tiedeyliopistoperinteeseen, jossa

Lisätiedot

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 7/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin johtoryhmälle

Lisätiedot

Mikä on Suomen ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen?

Mikä on Suomen ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen? Mikä on Suomen ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen? Suomen lähtökohtana on ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen. Tavoitteena on että köyhimmätkin ihmiset tuntevat oikeutensa

Lisätiedot

Euroopan investointipankki lyhyesti

Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan investointipankki lyhyesti Euroopan unionin pankkina me tarjoamme rahoitusta ja asiantuntemusta taloudellisesti järkevällä ja kestävällä tavalla toteutettaviin investointihankkeisiin, jotka kohdistuvat

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B.

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B. Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle 2016 26.4.2017 Tekijä Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B Toimintavuosi 2016 pähkinänkuoressa Sopeutumista, keskittymistä avaintoimintoihin,

Lisätiedot

Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne

Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne Opiskelijoiden osallistaminen laitoksen toimintaan Lehtori Elina Oksanen, opiskelijat Elina Liinamaa ja Amélie Martikainen Kasvatustieteiden laitos (laitosten

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo

Kansainvälistymismahdollisuudet. Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo Kansainvälistymismahdollisuudet Humanistisen tiedekunnan kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo 12.10.2012 Miksi ulkomaille? Kielitaitoni koheni Sain haluamani kesätyöpaikan Pääsin kursseille, joita Jyväskylässä

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Torstai kello

Torstai kello ULKOASIAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2011 vp Torstai 30.6.2011 kello 12.50-13.30 Läsnä pj. Timo Soini /ps vpj. Pertti Salolainen /kok jäs. Pekka Haavisto /vihr Ilkka Kanerva /kok Ilkka Kantola /sd Saara

Lisätiedot

VERKOSTOSOPIMUS. Development

VERKOSTOSOPIMUS. Development UnIPID Uni PID verkoston järjestäytynhisest Development UniPID Finnish University Partnership for International VERKOSTO 1(18) Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto 1. SOPIJAOSAPUOLET UnIPID -/ UniPlD verkoston

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen

Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen Tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen 15.3.2010 Aija Rinkinen opetusneuvos Opetushallitus Valtioavustuksen jakautuminen ja toimijat, tehostettu ja erityinen tuki I Aalto ( 2008 2009) - Kuntia mukana

Lisätiedot

Ilmastorahoitus ja Suomen toimeenpanosuunnitelmat

Ilmastorahoitus ja Suomen toimeenpanosuunnitelmat Ilmastorahoitus ja Suomen toimeenpanosuunnitelmat Ilmastobisnestä yrityksille seminaari Ilmastorahoitusvelvoitteen taustaa YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus (UNFCCC) Teollisuusmaaosapuolilla tukivelvollisuus

Lisätiedot

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä

2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin. johtoryhmälle konsernin kehittämisestä ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 20.8.2012 Kokous 7/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin yliopiston arvio Lapin korkeakoulukonsernin nykytilasta ja esitys korkeakoulukonsernin

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA 2006 SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana 14.2.2006 KUKA MIKKO? SYLH 2006 Koulutuspolitiikka, ympäristö, tasa-arvo pehmeä kopo TYYn kasvatti hallitus 2005, tylkkärin

Lisätiedot

Harjoittelu kehitysyhteistyötehtävissä ja kehitys- tai kehittyvissä maissa

Harjoittelu kehitysyhteistyötehtävissä ja kehitys- tai kehittyvissä maissa Harjoittelu kehitysyhteistyötehtävissä ja kehitys- tai kehittyvissä maissa ma 21.5.2012 klo. 14.45-15.30 Tarja Nousiainen CIMO tarja.nousiainen@cimo.fi p. 0295 338 609 Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Poissa: Kehitysyhteistyösiiven kokouksen pöytäkirja. Paikka. Aika klo Läsnä:

Poissa: Kehitysyhteistyösiiven kokouksen pöytäkirja. Paikka. Aika klo Läsnä: Kehitysyhteistyösiiven kokouksen pöytäkirja Paikka TYY:n toimisto, Rehtorinpellonkatu 4 A 2o500 Turku Aika 27.3.2017 klo 16.00 Läsnä: Siiven jäsenet: Heidi Saarinen, puheenjohtaja Riina Bhatia Kira Heikelä

Lisätiedot

Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi

Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi Koulutustoimikunnista osaamisen ennakointifoorumiksi Ennakointiryhmien aloitusseminaari 1.6.2017 Ylijohtaja Mika Tammilehto 1 Osaamisen ennakointifoorumi Toimii opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen

Lisätiedot

Kansainvälistyvä korkeakoulu

Kansainvälistyvä korkeakoulu Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto Kansainvälistyvä korkeakoulu Kansallisen strategian valmistelun käynnistysseminaari 27.2. Krista Varantola 1 Miksi yliopistojen tulisi kansainvälistyä? Opettajan/tutkijan

Lisätiedot

KOOSTE. Korkeakoulujen kehitysyhteistyötä koskeva toimintakertomus 2012. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

KOOSTE. Korkeakoulujen kehitysyhteistyötä koskeva toimintakertomus 2012. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO KOOSTE Korkeakoulujen kehitysyhteistyötä koskeva toimintakertomus 202 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Korkeakoulujen kehitysyhteistyötä koskeva toimintakertomus 202 CIMO on toimittanut

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Venninen, Leinonen 2013

Venninen, Leinonen 2013 Varhaiskasvatuksen seudullinen tutkimus- ja kehittämisverkosto Tampereen yliopisto/kasvatustieteiden yksikkö Tampereen kaupunkiseutu/varhaiskasvatuspalvelut Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala,

Lisätiedot

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen Birgitta Vuorinen Hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen julkisen talouden vakauttaminen kestävän

Lisätiedot

HEG (Higher Education Group) Tampereen yliopisto

HEG (Higher Education Group) Tampereen yliopisto CIMON KIINA-SEMINAARI 4.3.2010 Helsinki Congress Paasitorni Seppo Hölttä Tampereen yliopisto Johtamistieteiden laitos Higher Education Group seppo.holtta@uta.fi HEG (Higher Education Group) Tampereen yliopisto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015

Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015 Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015 Yhteyksien rakentaja, alueen kehittäjä ja kansainvälistäjä Neljän yliopiston monitieteinen tiede- ja taideyhteisö Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajapäivät 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO anne.siltala@cimo.fi 2/2009 Erasmus+ -ohjelma Erasmus+ kattaa kaikki

Lisätiedot

UEF:n metsätieteiden osaston profiili

UEF:n metsätieteiden osaston profiili UEF:n metsätieteiden osaston profiili UEF-Metsäteho seminaari 22.6.2016 Jouni Pykäläinen, metsätieteiden osaston johtaja Osaston toiminta-ajatus UEF profiloituu metsätieteissä metsäbiotalouteen monitieteisellä

Lisätiedot