HAILUODON KUNNAN LASTENSUOJELUPROSESSIN JA PERHETYÖN KÄSIKIRJA. Hailuodon kunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAILUODON KUNNAN LASTENSUOJELUPROSESSIN JA PERHETYÖN KÄSIKIRJA. Hailuodon kunta"

Transkriptio

1 Ei pieni puu vielä myrskystä tiedä. Ei pieni puu vielä myrskyä siedä. Ole suojana pienelle suuri puu, jotta pienellä juuret vahvistuu. Pian pienikin myrskyyn valmis on, ja on jäntevä, taittumaton. Mirjami Lähteenkorva Hailuodon kunta HAILUODON KUNNAN LASTENSUOJELUPROSESSIN JA PERHETYÖN KÄSIKIRJA

2 1 Sisällys 2 Mitä on lastensuojelu? Lastensuojeluprosessi Lastensuojeluilmoitus Lastensuojelutarpeen selvitys Lastensuojelun tarve Avohuolto Huostaanotto ja sijaishuolto Jälkihuolto Perhetyö avohuollon tukitoimena Lapsiperheiden kotipalvelu Hailuodossa Lastensuojelun perhetyö Hailuodossa Lastensuojelun perhetyön prosessi ja työn kuvaus... 6 LIITTEET

3 2 Mitä on lastensuojelu? Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen liittyvillä toimilla ehkäistään varsinaisen lastensuojelun tarvetta. Ongelmien syntymistä ja pahenemista voidaan ehkäistä tarjoamalla riittävän varhain apua ja tukea. Lastensuojelu perustuu kolmeen perustehtävään: lasten yleisiin kasvuoloihin vaikuttamiseen, vanhempien tukemiseen kasvatustehtävässä ja varsinaiseen lasten suojelutehtävään. Lastensuojelu toivotaan käsitettäväksi laajasti nimenomaan lasten suojeluksi. Se ei ole yksin lastensuojeluviranomaisten toimintaa, vaan se on myös muita viranomaisia sekä kansalaisia koskettava asia. Tärkeä tehtävä ehkäisevän työn toteuttamisessa on perheiden peruspalveluiden toteuttajilla; neuvolalla, päivähoidolla ja koululla. Näiden palveluiden tavoitteena on toimia perheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävästi ja lastensuojelutarpeen syntyä ehkäisevästi. Hyvinvointipalvelut ovat avainasemassa perheiden erityisen tuen tarpeen tunnistamisessa. Tuen tarpeen ilmetessä tulee lapsi ja perhe ohjata viipymättä lastensuojelun tai muun erityisen tuen piiriin. Perusteeksi yhteydenotolle riittää, että perheen tai lapsen kanssa työskentelevälle taholle herää epäilys tai huoli perheen ja lapsen tilanteesta. 3 Lastensuojeluprosessi Alla on kuvattuna lastensuojeluprosessin vaiheet lastensuojeluilmoituksesta jälkihuoltoon. Lopusta löytyy myös kaavio lastensuojelun asiakasprosessista (LIITE 1). 3.1 Lastensuojeluilmoitus Lastensuojeluilmoituksen (LIITE 2) voi tehdä kuka tahansa, joka saa tietoon tai havaitsee sellaisia seikkoja, joiden vuoksi lapsen lastensuojelun tarve on syytä selvittää. Ilmoituksen tekemistä ei tule viivästyttää tai jättää tekemättä sillä perusteella, että arvioi jonkun muun tahon jo tehneen samasta asiasta ilmoituksen. Ilmoitus tehdään kunnan sosiaalivirastoon, joko puhelimitse, kirjallisesti tai käymällä virastossa henkilökohtaisesti. Ratkaisu siitä, ryhdytäänkö lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen, tulee tehdä seitsemän arkipäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta tai muusta lastensuojeluasian vireille tulosta. Sen kuluessa lapselle ja hänen huoltajalleen on myös saatettava tiedoksi se, että lastensuojeluilmoitus on vastaanotettu ja tästä seuraavat toimenpiteet. Tämä aikaraja on asetettu sen vuoksi, että lapsen tilanne tulee tutkituksi riittävän nopeasti ja lasta voidaan tarvittaessa suojella. 3.2 Lastensuojelutarpeen selvitys Lastensuojeluasiakkuus alkaa siitä, kun ryhdytään välittömiin kiireellisiin toimiin tai sosiaalityöntekijä päättää tehdä lastensuojelutarpeen selvityksen (LIITE 3). Asiakkuuden alkamisesta lähtien ovat voimassa

4 sosiaalihuollon asiakaslain mukaiset asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet. Asiakkuuden alkamisesta on tehtävä merkintä lasta koskeviin lastensuojeluasiakirjoihin. Lastensuojeluasiakkuuden alettua, on tehtävä selvitys lapsen tilanteesta. Selvityksen teosta vastaa sosiaalityöntekijä, jonka on tehtävä selvitys ilman aiheetonta viivytystä kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta. Selvitys tehdään yhteistyössä lapsen ja hänen vanhempiensa sekä mahdollisesti muiden lapselle läheisten ihmisten kanssa. Alussa on tehtävä huolellinen kartoitus lapsen tilanteeseen, jotta voidaan arvioida tarvitseeko lapsi sekä hänen perheensä lastensuojelun tukea ja palveluja. Samalla arvioidaan riskien ja ongelmien merkitystä tämän hetkisessä elämäntilanteessa sekä tulevaisuudessa. Huolellisella selvityksellä voidaan vastata seuraavassa prosessin vaiheessa itse työskentelyllä paremmin ja oikea-aikaisemmin lapsen suojelun ja tuen tarpeisiin. Selvityksestä tehdään yhteenveto, jonka perusteella lastensuojeluasiakkuus jatkuu tai päättyy. Lastensuojelulakiin perustuen selvitys tehdään, vaikka lapsi tai vanhemmat vastustaisivat sen tekemistä. 3.3 Lastensuojelun tarve Lastensuojeluasiakkuuden jatkuttua, sosiaalityöntekijä arvioi tekemänsä lastensuojeluselvityksen perusteella tehdäänkö kiireellinen sijoitus, huostaanotto / sijaishuolto vai tuetaanko avohuollon keinoin. Avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia huostaanottoon ja sijaishuoltoon nähden. Keskeisimpänä periaatteena pidetään lapsen vanhempien ja huoltajien tukemista lapsen kasvatuksessa. Avohuollon tukitoimien on oltava lapsen edunmukaisen huolenpidon toteuttamiseksi sopivia, mahdollisia ja riittäviä Avohuolto Avohuollon tukitoimenmuotoja ovat muun muassa: - yleiset sosiaalipalvelut - toimeentulon ja asumisen turvaaminen - lapsen taloudellinen ja muu tukeminen - tuki lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen - tukihenkilö tai perhe - lapsen kuntoutusta tukevat hoito- ja terapiapalvelut - perhetyö - koko perheen sijoitus perhe- tai laitoshoitoon - loma-, leiri- ja virkistystoiminta - muita lasta ja perhettä tukevia palveluja ja tukitoimia Huostaanotto ja sijaishuolto Huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen voidaan ryhtyä, jos avohuollon tukitoimet eivät ole olleet mahdollisia tai ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Lapsen sijaishuolto voidaan järjestää esim. perhe- tai laitoshoitona. Huostaanotto on lastensuojelutyön viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys. Huostaanotosta neuvotellaan tiiviisti lapsen, hänen vanhempiensa ja huoltajiensa

5 kanssa. Lapsen huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevat asiat valmistelee sosiaalityöntekijä yhteistyössä toisen lastensuojeluun perehtyneen työntekijän kanssa. Huostaanottotarpeen arvioimiseksi voidaan pyytää lausuntoja lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoilta esim. perheneuvolasta, päivähoidosta, koulusta tai terveydenhuollosta Jälkihuolto Jälkihuoltoa järjestetään sijaishuollon päättymisen jälkeen tai avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen, jos kyseinen sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on yhdessä lapsen tai nuoren sekä hänen verkostonsa kanssa rakentaa nuoren tarpeita vastaava ja parhaalla mahdollisella tavalla tukeva palvelukokonaisuus. Jälkihuollon palveluja ovat - arjessa selviytymisen ja itsenäisen elämän taitojen ohjausta ja neuvontaa - yhteiskunnan palveluihin ohjaamista - apua omien voimavarojen löytämiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun - apua asunnon hankinnassa - tukea koulunkäynnin ja opintojen aloittamiseen ja niistä suoriutumiseen - tukea työllistymiseen ja harjoitteluun - tukea harrastuksiin - taloudellista tukea - mahdollisuutta saada aikuisen säännöllinen tuki sijoituksen jälkeen. Velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy nuoren täyttäessä 21 vuotta. Nuorelle jälkihuolto on vapaaehtoista. (LIITE 4). 4 Perhetyö avohuollon tukitoimena Perhetyö osiossa kuvataan Hailuodossa toteutettavaa lastensuojelun perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua. Käsikirja on tehty perehdyttämisoppaaksi perusturvan perhetyötätekeville sekä tarjoamaan kunnan luottamuselimille kuvan lastensuojelun perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun toiminnasta ja sisällöstä. Kyseessä on nuori ammattiryhmä, joten täsmällisiä työnkuvauksia ei ole perhetyölle asetettu. Työkäytännöt räätälöityvät paljolti paikallisten ja perheiden tarpeiden mukaan. Lastensuojelulain 34 :n mukaan avohuollon tukitoimiin on ryhdyttävä jos lapsen kasvuolosuhteet vaarantuvat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä sekä jos lapsi käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään. Perheen tarvitsemat palvelut tulee kartoittaa niin, että ehkäistään lapsen mahdollista huostaanottoa tai kodin ulkopuolelle sijoittamista. Hailuodossa perhetyö kostuu lastensuojelun perhetyöstä ja lapsiperheiden kotipalvelusta, jotka ovat kaksi erillistää toimenkuvaa ja ne pitää olla selkeästi erotettavissa toisistaan. Lastensuojelun perhetyö edellyttää lastensuojelun asiakkuutta, jota ohjaa lastensuojelulaki. Lapsiperheiden kotipalvelun saaminen puolestaan perustuu sosiaalihuoltolakiin eikä näin edellytä lastensuojelun asiakkuutta. Perheen tulee olla tietoinen siitä, kummalla edellä mainituista työorientaatioilla heidän perheessä työskennellään. Hailuodon kunnassa lastensuojelun perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua toteuttaa sama henkilöstö. Perhetyöntekijä on perusturvajohtajan alainen ja perhetyöntekijä tekee tiivistä yhteistyötä sosiaalityöntekijän kanssa.

6 Yhteydenotot perhetyöntekijään tulevat aina perusturvajohtajan tai sosiaalityöntekijän kautta. Perhetyöntekijä on kunnanvirastolla paikalla yleensä maanantai ja torstai aamupäivisin. Hailuodon lastensuojelua ja perhetyötä ohjaavat sosiaalityön eettiset periaatteet ja YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista. Perhetyöllä pyritään yhdessä perheen kanssa vahvistamaan voimavaroja, tukemaan vanhemmuutta ja vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta sekä rakentamaan perheelle tukiverkostoa. 4.1 Lapsiperheiden kotipalvelu Hailuodossa Sosiaalihuoltolain (Shl 17 ) mukainen lapsiperheiden kotipalvelu on kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kotipalvelulla tarkoitetaan (Shl 20 ) asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja satunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotipalvelu on yksilön ja perheen työapua, henkilökohtaista huolenpitoa ja tukemista. (Sosiaalihuoltoasetus 607/1983, 9, 1.mom) Lapsiperheiden kotipalvelun yleisempiä kriteereitä: monikkoperhe (esim. kaksosperheet) vammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen perhe perheen äkillinen elämäntilanteen muutos vanhemman väsymys tai uupumus. Lapsiperheiden kotipalvelu ei ole tarkoitettu: sairaan lapsen hoitoon pelkkään siivoukseen äkillisiin sairastapauksiin kotona tehtävään etätyöhön, opiskeluun tai harrastuksiin. Lapsiperheiden kotipalvelu on käytännönläheistä lastenhoidosta, kodinhoidosta, ruuanlaitosta, asiointiavusta aina keskustelutukeen. Asiakassuhde voi olla tilapäistä tai säännöllistä. Tilapäistä kotipalvelua voidaan antaa enintään kolmen kuukauden ajan. Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu perustuu asiakassuunnitelmaan (LIITE 5), jossa määritellään työntekijän käyttämä työaika (LIITE 6) ja perheen hoitoisuusluokitus. Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään perusturvalautakunnan vahvistamat asiakasmaksulakiin ja asetukseen perustuvat maksut. Kotipalvelun asiakkaaksi tullaan henkilökohtaisen yhteydenoton kautta tai perusturvan yhteistyötahojen esimerkiksi neuvolan, koulun tai päivähoidon perheen luvalla ilmaiseman pyynnön kautta. Päätöksen palvelusta tekee perusturvajohtaja. 4.2 Lastensuojelun perhetyö Hailuodossa Lastensuojelulain keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että lapsen oikeudet ja etu otetaan huomioon. Lain tavoitteena on myös turvata lapsen ja hänen perheensä tarvitsemat palvelut ja tukitoimet. Lastensuojelussa kaikki toimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava niin, että ne ovat perusteltuja lapsen näkökulmasta ja tuottavat mahdollisimman hyvän lopputuloksen lapsen kannalta.

7 Lastensuojelulaissa velvoitetaan sosiaalihuollosta vastaava toimielin järjestämään lastensuojelun avohuollon tukitoimena tarvittaessa perhetyötä (Lsl 36 ). Perhetyö voi olla tilapäistä tai säännöllistä ja se perustuu lastensuojelun asiakassuunnitelmaan (LIITE 7). Lastensuojelun avohuollon tukitoimena myönnetty perhetyö on maksutonta. Perhetyö on ohjausta, neuvontaa ja yhdessä tekemistä. Perhetyö voi liittyä: vanhemmuuden tukemiseen lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan perheen toimintakyvyn vahvistamiseen uusissa tilanteissa perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja sosiaalisten verkostojen laajentamiseen syrjäytymisen ehkäisyyn. Perhetyötä tehdään yhteistyössä perheen ja perheenjäsenten kanssa, mutta keskeistä työssä on aina lapsen edun turvaaminen. Lähtökohtana työskentelylle on perheen yksilölliset tarpeet. Perhetyön aloittamista, tavoitteita ja lopettamista koskeva päätöksenteko on sosiaalityöntekijällä. Perhetyötä käytetään myös jälkihuollossa esimerkiksi nuoren itsenäistymisprosessin tukena. Perhetyön tärkeimpiä työmenetelmiä on vuorovaikutus asiakkaan kanssa. Myös perheen jäsenten suhdetta, erityisesti lapsi-vanhempi-suhdetta ja perheen dynamiikkaa korostetaan. Työmenetelmien ja välineiden avulla konkretisoidaan yhdessä perheen tarpeita ja tavoitteita ja työskennellään kohti muutosta. Toiminnallinen tuki on arjen toimintaan liittyvää ohjausta muun muassa kodin ulkopuolella asioimisessa tai kodinhoidollisissa asioissa. Lapsia tavattaessa toiminnallinen tuki voi olla muun muassa erilaisten harrastusten tukemista, pelaamista tai ulkoilua. Asiakasperheitä voidaan myös ohjata hakeutumisessa muiden palveluiden piiriin tai opastaa taloudellisen tilanteen selvittämistä esimerkiksi rahakäyttösuunnitelmien avulla. 4.3 Lastensuojelun perhetyön prosessi ja työn kuvaus Sosiaalityöntekijä tekee lastensuojelun tarpeen selvityksen, jonka aikana tai jälkeen hän tekee perheen kanssa lastensuojelun avohuollon asiakassuunnitelman, jossa sovitaan lastensuojelun perhetyön aloittamisesta avohuollon tukitoimenpiteenä. Ensimmäiselle perhetyön käynnille perheeseen tulevat sosiaalityöntekijä ja perhetyöntekijä, jossa tehdään perhetyön suunnitelma (LIITE 7). Tämän jälkeen sosiaalityöntekijä tekee päätöksen perhetyön aloittamisesta. Perhetyön suunnitelma on perhetyöntekijän työväline, johon kirjataan perhetyön kesto, tavoitteet, toimintatavat sekä yhteistyöluvat. Suunnitelman tekemiseen osallistuvat aina vanhempi/vanhemmat, lapsi/lapset, sosiaalityöntekijä ja perhetyöntekijä. Perhetyön työskentelyvaiheessa toimitaan yhdessä asetettujen tavoitteiden ja sovittujen vastuiden mukaisesti. Perhetyöntekijä seuraa tavoitteiden toteutumista kirjaamalla jokaisen kotikäynnin ja työskentelyyn oleellisesti vaikuttavat asiat sekä saadut puhelut ja viestit. Suunnitelman toteutusta arvioidaan yhdessä perheen, sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijän kanssa kolmen kuukauden välein. Arviointitilanteessa voi olla tarvittaessa paikalla myös muita perheen sosiaaliseen tai viranomaisverkostoon kuuluvia henkilöitä. Arviointipalaverissa jokaisella perheenjäsenellä on mahdollisuus kertoa oma näkemyksensä siitä kuinka tavoitteet ovat toteutuneet tai jääneet toteutumatta (LIITE 8). Tämän jälkeen perhetyöntekijä kertoo oman näkemyksensä ja viimeiseksi sosiaalityöntekijä. Arviointipalaverin lopuksi päätetään jatkuuko perhetyö vai ei. Jos perhetyölle asetetut tavoitteet ovat optimaalisesti saavutettu, perhe pärjää omillaan tai perheellä on muuta tukea, perhetyö

8 voidaan päättää (LIITE 9). Jos näin ei ole, työskentely perheessä jatkuu ja tehdään uusi perhetyön suunnitelma. Perhetyön tarkoituksena on auttaa perheitä tiivistämällä yhteistyötä viranomaisverkostojen ja mahdollisuuksien mukaan lähiverkoston kanssa. Yhteistyötahot kokoontuvat tarpeen mukaan asiakkaan läsnäollessa tai asiakkaan yhteistyöluvalla. Keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat peruspalveluissa sosiaalityö, neuvolat, oppilashuolto ja varhaiskasvatus. Yhteistyötä tehdään myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa esimerkiksi etsimällä lapsille harrastuksia. Perhetyön dokumentointia ohjaavat lastensuojelulaki (417/2007), hallintolaki (434/2003), henkilötietolaki (523/1999), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) ja laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Lastensuojelulain mukaan jokaisella perheen lapsella, johon lastensuojelun työskentely kohdistuu, on oltava omat asiakastiedot ja dokumentit. Kaikki asiakastiedot ovat salassa pidettäviä. Kirjaaminen vahvistaa kaikkien osapuolten oikeusturvaa, palvelee sosiaalityötä, tuottaa konkreettista kuvausta ja edesauttaa lastensuojelun tavoitteiden arviointia. Perhetyössä dokumentoidaan havainnointia lapsen ja perheen arjesta. On tärkeää huomioida lapsi tiedontuottajana esimerkiksi lasten kanssa työskentelyyn suunniteltuja menetelmiä käyttäen. Perheessä tapahtuvat positiiviset muutokset ja onnistumiset on tärkeää kirjata. Myös ongelmat, huolenaiheet ja työskentelyt esteet tulee dokumentoida. Kirjaamisten tulisi olla avointa myös perheelle. Asiakkaalla on oikeus tutustua häntä koskeviin dokumentteihin. Perhetyöstä ei anneta kirjallisia lausuntoja suoraan ulkopuoliselle taholle muuten kuin sosiaalityöntekijän pyynnöstä.

9 LASTENSUOJELUPROSESSI LIITE 1 ASIAN VIREILLETULO (oma yhteydenotto, ls-ilmoitus, tieto palvelun yhteydessä) - ARVIO TOIMENPITEEN TARPEESTA 7vrk Asiakkuutta ei synny LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYS - YHTEENVETO TODETAAN LASTENSUOJELUN TARVE Ei lastensuojelun tarvetta, asiakkuus päättyy - EHDOTUS TOIMENPITEESTÄ - ASIAKASSUUNNITELMA KIIREELLINEN HUOSTAANOTTO AVOHUOLLON SIJOITUS JA SIJAISHUOLTO TYÖSKENTELY JÄLKIHUOLTO Lastensuojelun tarve poistuu, asiakkuus päättyy

10 LASTENSUOJELUILMOITUS LIITE 2 Lastensuojeluilmoitus / 20 Otetaan vastaan kirjallisena tai suullisena (puhelimitse tai henkilökohtaisella käynnillä). Ilmoituksen tekijä täyttää lomakkeen niiltä osin kuin hänellä on tiedot olemassa. Lapsen nimi Ikä Henkilötunnus Osoite ja yhteystiedot Lapsi asuu Äidin Isän Muun huoltajan kanssa Huoltajan nimi Henkilötunnus Osoite ja yhteystiedot Lastensuojeluilmoituksen sisältö (kuvaile omin sanoin)

11 Onko lapselle kerrottu lastensuojeluilmoituksesta? Kyllä Ei Ei tietoa Lisätietoja Onko lastensuojeluilmoituksesta ilmoitettu huoltajalle/huoltajille? Kyllä Ei Ei tietoa Lisätietoja Ilmoituksen tekijä Virka-asema / ammattinimike ja toimipaikka Yhteystiedot Ilmoituksen tekijä on yksityishenkilö, joka kieltää antamasta tietoja ilmoittajasta asian osalliselle Syy:

12 Ilmoittajataho ilmoittaja on nimetön lapsi itse lapsen vanhempi/huoltaja muu perheen jäsen muu omainen/sukulainen muu yksityinen henkilö lasten- ja äitiysneuvola päivähoito kotipalvelu sosiaalityöntekijä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta opetustoimi tai muu opetuksen tai koulutuksen järjestäjä terveydenhuollon ammattilainen lasten- ja nuorten psykiatrinen hoito perheneuvola mielenterveyspalvelut lastensuojelulaitos perhehoitaja turvapaikan hakijoiden vastaanottotoiminta sosiaalipäivystys muu sosiaalipalvelujen tuottaja muu terveydenhuollon palveluiden tuottaja poliisitoimi seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa oleva henkilö kouluterveydenhoitaja nuorisotoimi päihdehuolto hätäkeskus palo- ja pelastustoimi rikosseuraamuslaitos muu, mikä? ilmoittajataho ei ilmene ilmoituksesta Ilmoitus on vastaanotettu / 20 Ilmoituksen vastaanottaja Virka-asema / ammattinimike

13 YHTEENVETOLOMAKE LIITE 3 Lastensuojelutarpeen selvittäminen Työntekijän nimi Päivämäärä Perheen perustiedot (nimi, syntymävuodet, osoite, puhelinnumerot) Syy asiakkaaksi tuloon Tapaamiset arviointivaiheen aikana (pvm:t, työntekijät, läsnäolijat, työmenetelmät) Lapsen näkemys tilanteesta Vanhempien näkemys tilanteesta

14 Verkoston näkemys tilanteesta Sosiaalityöntekijän näkemys tilanteesta (lapsen ja vanhempien voimavarat, lapseen ja vanhemmuuteen kohdistuva huoli, kodin olosuhteet) Sosiaalityöntekijän esitykset asiakkuuden tarpeesta jatkossa sekä jatkotyöskentelystä Allekirjoitukset

15 JÄLKIHUOLTONUOREN ASIAKASSUUNNITELMA LIITE 4 Nuoren nimi: Aika ja paikka: Osallistujat Nuoren läheiset henkilöt ja tukiverkosto Lastensuojelun tausta Nuoren tilanne

16 Voimavarat ja tuen tarpeet Jälkihuollon tavoitteet Jälkihuollon toteutus Nuoren terveys Suunnitelman tarkistus

17 Allekirjoitus Paikka Aika Nuori Sosiaalityöntekijä Jälkihuoltotyöntekijä

18 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN SUUNNITELMA LIITE 5 Perheenjäsenet ja henkilötunnukset Perheen yhteystiedot (osoite ja puhelinnumerot) Aika ja paikka Läsnäolijat Lähiverkostoon kuuluvat tärkeät henkilöt Viranomaisverkosto

19 Perheen elämäntilanne tällä hetkellä Perheen voimavarat ja vahvuudet Perheen tuen tarve Perhetyön tavoitteet Perhetyön toteutus Lapsen terveys Kotipalvelun kesto

20 Kuljetuslupa Annan perhetyöntekijälle luvan kuljettaa lastani autolla vanhempien vastuulla Annan luvan kuljettaa lastani En anna lupaa kuljettaa lastani Lupa yhteistyöhön Perhetyöntekijä tekee yhteistyötä sosiaalityöntekijän kanssa ja lisäksi asiakas antaa luvan yhteistyöhön seuraaviin yhteistyötä tekeviin tahoihin perheen asioissa: Neuvola Erityispalveluyksiköt (mielenterveyspalvelut, päihdepalvelut) Päivähoito Erikoissairaanhoito (terveyskeskuspsykologit, puheterapeutit,lääkäri) Koulu (opettaja, terveydenhoitaja) muut, mitkä? Perhetyöntekijöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus kuten laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta edellyttää (15 ). Toimintaperiaatteisiin kuuluu ehdoton luottamuksellisuus. Perhetyön aikana asiakas antaa luvan perhetyöhön liittyvien olennaisten tietojen hankintaan ja asioiden käsittelemiseen. Tarvittaessa perhetyöntekijällä on lastensuojelulain (25 ) mukainen ilmoitusvelvollisuus sosiaaliviranomaisille. Perhetyöntekijät kirjaavat perhetyön etenemisen ja suunnitelman toteutumiseen liittyviä asioita. Perhetyön suunnitelma on sosiaalihuollon asiakirja (sosiaalihuollon asiakaslaki 3 3 mom. ja 14 ). Allekirjoitus Aika Paikka Huoltaja Huoltaja Perhetyöntekijä Jakelu

21 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUKÄYNNIT LIITE 6 Nimi Osoite kuu päivä klo 2.päivä klo 3.päivä klo 4.päivä klo 5.päivä klo 6.päivä klo 7.päivä klo 8.päivä klo 9.päivä klo 10.päivä klo 11.päivä klo 12.päivä klo 13.päivä klo 14.päivä klo 15.päivä klo 16.päivä klo 17.päivä klo 18.päivä klo 19.päivä klo 20.päivä klo 21.päivä klo 22.päivä klo 23.päivä klo 24.päivä klo 25.päivä klo 26.päivä klo 27.päivä klo 28.päivä klo 29.päivä klo 30.päivä klo 31.päivä klo Allekirjoitus

22 LASTENSUOJELUN PERHETYÖN SUUNNITELMA LIITE 7 Perheenjäsenet ja henkilötunnukset Perheen yhteystiedot (osoite ja puhelinnumerot) Aika ja paikka Läsnäolijat Lähiverkostoon kuuluvat tärkeät henkilöt Viranomaisverkosto

23 Lastensuojelun tausta Perheen elämäntilanne tällä hetkellä Perheen voimavarat ja vahvuudet Perheen tuen tarve Perhetyön tavoitteet

24 Perhetyön toteutus Eriävät mielipiteet tuen tarpeesta, tavoitteista ja tukitoimista Lapsen terveys Suunnitelman tarkistus Kuljetuslupa Annan perhetyöntekijälle luvan kuljettaa lastani autolla vanhempien vastuulla Annan luvan kuljettaa lastani En anna lupaa kuljettaa lastani

25 Lupa yhteistyöhön Perhetyöntekijä tekee yhteistyötä sosiaalityöntekijän kanssa ja lisäksi asiakas antaa luvan yhteistyöhön seuraaviin yhteistyötä tekeviin tahoihin perheen asioissa: Neuvola Erityispalveluyksiköt (mielenterveyspalvelut, päihdepalvelut) Päivähoito Erikoissairaanhoito (terveyskeskuspsykologit, puheterapeutit,lääkärit) Allekirjoitus Koulu (opettaja, terveydenhoitaja) muut, mitkä? _ Perhetyöntekijöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus kuten laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta edellyttää (15 ). Toimintaperiaatteisiin kuuluu ehdoton luottamuksellisuus. Perhetyön aikana asiakas antaa luvan perhetyöhön liittyvien olennaisten tietojen hankintaan ja asioiden käsittelemiseen. Tarvittaessa perhetyöntekijällä on lastensuojelulain (25 ) mukainen ilmoitusvelvollisuus sosiaaliviranomaisille. Perhetyöntekijät kirjaavat perhetyön etenemisen ja suunnitelman toteutumiseen liittyviä asioita. Perhetyön suunnitelma on sosiaalihuollon asiakirja (sosiaalihuollon asiakaslaki 3 3 mom. ja 14 ). Paikka Aika Huoltaja Huoltaja Lapsen allekirjoitus Sosiaalityöntekijä Perhetyöntekijä Jakelu

26 LASTENSUOJELUN PERHETYÖN VÄLIARVIOINTI LIITE 8 Aika ja paikka Suunnitelmat laatijat Perhetyölle asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointi Mitkä tavoitteista on saavutettu ja miksi? Mitkä tavoitteista on saavuttamatta ja miksi? _ Perhetyön uusi suunnitelma

27 Seuraava perhetyön arviointiajankohta Palautetta tehdystä perhetyöstä Allekirjoitus Paikka Aika Huoltaja Huoltaja Lapsen allekirjoitus Sosiaalityöntekijä Perhetyöntekijä Jakelu

28 LASTENSUOJELUN PERHETYÖN LOPPUARVIOINTI LIITE 9 Aika ja paikka Osallistujat Perhetyö lopetetaan, koska Miten asetetut tavoitteet ja toiveet toteutuivat perhetyön aikana _ Mitkä jäivät toteutumatta? Miten yhteistyö perhetyöntekijän kanssa sujui Muuta palautetta

29 Sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijän yhteinen loppuyhteenveto Allekirjoitus Paikka Aika Huoltaja Huoltaja Sosiaalityöntekijä Perhetyöntekijä Jakelu

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(7) Sisällys Lastensuojeluasian vireilletulo...3 Arvio toimenpiteiden tarpeesta...4 Kiireelliset lastensuojelutoimenpiteet...4 Lastensuojelutarpeen selvitys...5 Avohuollon tukitoimet...5 Huostaanotto

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyön tarkoituksena on tukea perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmatilanteita.

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

Lastensuojelu tutuksi

Lastensuojelu tutuksi Lastensuojelu tutuksi Lastensuojelu tutuksi Johanna Mäkipelkola 21.10.2011 Lasten suojelun kokonaisuus (Taskinen 2010. 23) Lastensuojeluilmoitusten ja lasten lukumäärä maakunnittain ja ikäryhmittäin v.2010

Lisätiedot

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2012 Kehittämispäällikkö Mikko Oranen Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -yksikkö Mitä lastensuojelu on? Lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Viranomaisten välinen yhteistyö 8.3.2013

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Järvenpää 30.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? Vaikuttavan työn edellytykset

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010 LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Kuopio 23.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? 1 Vaikuttavan työn edellytykset lastensuojelussa

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE Lanula 27.8.2009, 111 Päivitetty 1.2.2015 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE 2(6) Sisällysluettelo 1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT: TAUSTA JA PERUSTEET...

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Sisällys 1.LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 2 1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö... 3 1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen... 3 1.3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus

Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Koulutuspäivä lastensuojelulain soveltamisesta Lappeenranta 17.9.2008 Kotka 18.9.2008 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia paivi.sinko@helsinki.fi Voimaan 1.1.2008 2

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1302/2014 Laki. lastensuojelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1302/2014 Laki. lastensuojelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1302/2014 Laki lastensuojelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

SUOJELE LASTA. Lastensuojelulain 25 :n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden noudattaminen

SUOJELE LASTA. Lastensuojelulain 25 :n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden noudattaminen SUOJELE LASTA Lastensuojelulain 25 :n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden noudattaminen Mikä on ilmoitusvelvollisuus ja keitä se koskee? Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA Outi Ingberg Marja-Liisa Tirronen 05/2009 PERHETYÖ Suunnitelmallista / tavoitteellista Määräaikaista Muutokseen tähtäävää Tavoitteena tukea ja edistää erityistä

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa,

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista 28.1.2015 Lastensuojelun tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun

Lisätiedot

Lastensuojelu 2013 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2013 tietojen toimittaminen Lastensuojelu 2013 Liite, sivu[1] Lastensuojelu 2013 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa koskevat tilastotiedot

Lisätiedot

Lastensuojelulain toimeenpano

Lastensuojelulain toimeenpano Lastensuojelulain toimeenpano Oppilaan parhaaksi - yhteistä huolenpitoa 24.9.2009 28.9.2009 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Käsitemäärittely Lastensuojelulaki > uudistuksen tausta ja tavoitteet Ehkäisevä

Lisätiedot

UNIKOULU-NEUVOKAS (ShL 18 )

UNIKOULU-NEUVOKAS (ShL 18 ) UNIKOULU-NEUVOKAS (ShL 18 ) Lapsen ollessa vähintään 8 kk ja enintään 3 vuotta. Kun omat keinot vauvan/lapsen unirytmin löytymiseen eivät enää auta. Kun neuvolasta saatuja neuvoja on kokeiltu kotona. Mitä

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi Perhekeskustyöpaja 23.11.2017 Leena Normia-Ahlsten 27.11.2017 1 Lähtökohdat Palvelujen piiriin voi hakeutua itse halutessaan, ei edellytetä ilmoitusta

Lisätiedot

LAPSEN SUOJELU VIRANOMAISTEN VÄLISENÄ YHTEISTYÖNÄ

LAPSEN SUOJELU VIRANOMAISTEN VÄLISENÄ YHTEISTYÖNÄ LAPSEN SUOJELU VIRANOMAISTEN VÄLISENÄ YHTEISTYÖNÄ Erityisesti lastensuojeluilmoituksen näkökulmasta Lakimies Kati Saastamoinen Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ETU JA SEN HUOMIOIMINEN Kaikkien lasten

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot vuodelta 2012 kerätään sähköisesti Lasu- Netti-sovelluksen kautta osoitteessa

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot vuodelta 2012 kerätään sähköisesti Lasu- Netti-sovelluksen kautta osoitteessa THL/1851/5.09.00/2012 Liite Lisätietoja: Tuula Kuoppala puh. 029 524 7234, tuula.kuoppala@thl.fi Salla Säkkinen puh. 029 524 7064, salla.sakkinen@thl.fi Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Miia Pitkänen Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Tavoitteena kuvata ja analysoida ammatillisen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava sekä ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Lastensuojelulaki (417/2007) Sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000)

Lastensuojelulaki (417/2007) Sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000) 1 Lastensuojelulaki (417/2007) Sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000) 19.9.2011 PaKaste, Kemi LasuL + SHAL 19.9.2011 Kemi, PaKaste 2 Lain rakenne 1. Yleiset säännökset 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009. 9.2.2009 Hanna Heinonen 1

Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009. 9.2.2009 Hanna Heinonen 1 Lastensuojelun valtakunnalliset linjaukset ja laatusuositukset Laatupäivät Tampere 10.2.2009 9.2.2009 Hanna Heinonen 1 Lastensuojelun kansalliset linjaukset Kansallisten linjausten tavoitteena on ohjata

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa

Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa Lastensuojelu- ja sijaishuoltopalvelujen tila Lapissa Turvaa, hoivaa, kasvatusta seminaari 28.3.2011 sosiaalihuollon ylitarkastaja, KL Sari Husa Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat (POL) 28.3.2011 1 Yhteinen

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI JA ARJEN KOHTAAMINEN

LASTENSUOJELULAKI JA ARJEN KOHTAAMINEN LASTENSUOJELULAKI JA ARJEN KOHTAAMINEN Seinäjoen lastensuojelupäivät 16.2.2017 OTK Kati Saastamoinen LAPSEN SUOJELU: OSA VIRANOMAISEN JULKISTA HALLINTOTEHTÄVÄÄ Lapsen suojelu kuuluu julkiselle vallalle

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa?

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa? Sosiaalihuoltolaki uudistuu Mikä muuttuu lastensuojelussa? VALTAKUNNALLISET LASTENSUOJELUPÄIVÄT HÄMEENLINNA 1.10.2014 Lotta Hämeen-Anttila Valmisteluvaiheet Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä:

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

Syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhan alla olevien perheiden määrä on viime vuosina noussut/ nousemassa

Syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhan alla olevien perheiden määrä on viime vuosina noussut/ nousemassa Kaikki alkoi tiedosta Syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhan alla olevien perheiden määrä on viime vuosina noussut/ nousemassa Lasten ohjautuminen päivähoitoon lastensuojelullisista syistä on lisääntynyt. On

Lisätiedot

Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa

Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa Vuorovaikutuksellinen lastensuojelulain perehdytys yhteistyökumppaneille Espoonlahden lastensuojelun avopalveluissa Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.-30.9.2011 Johtava sosiaalityöntekijä Pekka

Lisätiedot

Raumalaisen alaikäisen nuoren päihteiden hallussapito, käyttö, myynti ja välitys

Raumalaisen alaikäisen nuoren päihteiden hallussapito, käyttö, myynti ja välitys Raumalaisen alaikäisen nuoren päihteiden hallussapito, käyttö, myynti ja välitys EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ YLEINEN EHKÄISY RISKIEHKÄISY RISKIEN TUNNISTAMINEN TYÖSKENTELYVAIHE 1 3 KK KORJAAVA PÄIHDETYÖ PÄIHDEHOITO

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

MUHOKSEN PERHETYÖN kriteerit

MUHOKSEN PERHETYÖN kriteerit MUHOKSEN PERHETYÖN kriteerit 2015 Sisällys 1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN KRITEERIT... 2 1.2 Kotipalvelu voi olla joko tilapäistä tai säännöllistä... 2 1.3 Mihin tarpeeseen lapsiperheiden kotipalvelua

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta ja Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta ja Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 5.3.2014 ja 11.3.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Lapsen hyvä arki 2 / Pakaste -hanke Koillismaan I ajankohtaisfoorumi 18.4.2012 Taivalkoski Arja Honkakoski Poske, Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö

Lisätiedot

Kainuun sote. Perhekeskus

Kainuun sote. Perhekeskus Kainuun sote Perhekeskus Perheiden hyvinvointi on meille tärkeintä. Neuvolatoiminta Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia. Neuvolan laajat terveystarkastukset tarjoavat perheille tilaisuuden keskustella

Lisätiedot

Arviointi asiakkuuden alussa. - Lastensuojelutarpeen arviointi päihdeperheissä

Arviointi asiakkuuden alussa. - Lastensuojelutarpeen arviointi päihdeperheissä Arviointi asiakkuuden alussa - Lastensuojelutarpeen arviointi päihdeperheissä Myyrmäen vastaanottotiimi - Aloitti toimintansa 1.1.2010 - Johtava sosiaalityöntekijä, 5 sosiaalityöntekijää, 3 sosiaaliohjaajaa

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset sijaishuoltoon VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 29.9. 30.9.2015 Lainsäädäntö ohjaa, miten toimia Ennen sijoitusta Sijoituksen aikana Sijoituksen jälkeen SHL

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 17.10.2013 LAKISÄÄTEINEN PERUSTA Lastensuojelulain

Lisätiedot

Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla. Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014

Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla. Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014 Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014 Muutoksia ajassa Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio sotelakiluonnos lausunnolla 14.10. mennessä Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT ASIAKASMAKSUT OULUNKAARELLA

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT ASIAKASMAKSUT OULUNKAARELLA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT ASIAKASMAKSUT OULUNKAARELLA Lapsiperheiden kotipalvelu (sosiaalihuoltolaki 19 ) Sosiaalihuoltolain 19 :n mukaisella lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset

LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset LASTENSUOJELULAKI 2008 Ja siihen 1.3.2010 voimaan tulleet muutokset Erityisesti terveydenhuollon henkilöstön näkökulmasta 4.3.2010 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Lisätiedot

näkökulmaa Ajatuksia dokumentoinnin Sosiaalityön ja Esimerkkinä lastensuojelua koskeva

näkökulmaa Ajatuksia dokumentoinnin Sosiaalityön ja Esimerkkinä lastensuojelua koskeva Sosiaalityön dokumentointi hallinto- oikeuden näkökulmasta Anna-Kaisa Marski & Kaisa Post & Ulla-Maija Rantalaiho 144 14.4. 2011 Esityksen idea kaksi näkökulmaa Ajatuksia dokumentoinnin kehittämisestä

Lisätiedot

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 29.9.2015 1 Uusi sosiaalihuoltolaki ja lasten

Lisätiedot

Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin

Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin Lakiuudistukset 1.4.2015 - Asiakkaiden oikeus palvelujen saantiin Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla Mikkeli 19.11.2015 Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut paivi.sinko@helsinki.fi

Lisätiedot

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön päätösseminaari 30.10.2009 Arja Honkakoski Esityksen sisältö

Lisätiedot

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta

Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta Onko lainsäädäntö yhteistyön tuki vai kompastuskivi? Kokemuksia Manuva-hankkeesta 1.10.2012 Koulun ja lastensuojelun yhteistyö -seminaari Sannakaisa Koskinen Pistarit 1. Peruste oleskeluluvan myöntämiselle

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen Liite, THL 1682/5.09.00/2014. sivu[1] Lastensuojelu 2014 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa koskevat tilastotiedot

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Uusi lastensuojelulaki

Uusi lastensuojelulaki Uusi lastensuojelulaki Vankiperhetyön verkosto 1.10.2009 3.9.2012 Hanna Heinonen 1 Esityksen sisältö Lastensuojelun nykytila Lastensuojelulain toimeenpano ja seuranta Tarkennustarpeet lastensuojelulaissa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta 16.02.2012 Sivu 1 / 1 127/03.00.00/2012 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta Valmistelijat / lisätiedot: Kati Saastamoinen, puh. (09) 816 23422

Lisätiedot

Lastensuojelun jälkihuoltotyön prosessimalli itsenäistyville nuorille

Lastensuojelun jälkihuoltotyön prosessimalli itsenäistyville nuorille Lastensuojelun jälkihuoltotyön prosessimalli itsenäistyville nuorille 6. Kokonaisvaltainen tieto nuoren elämänvaiheista 5. Jälkihuollon arvionti 1. Nuorelle oikeus jälkihuoltoon 2. Jälkihuollon suunnittelu

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 15.1.2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen sekä puhevallan

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Sivu 1/5 Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelma on asiakkaan tai asiakkaan ja hänen edustajansa kanssa yhteistyössä tehty yhteenveto hänen elämänsä tämänhetkisestä tilanteesta ja mahdollisesta uusien palveluiden

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LUONNOS/ te 170912 TUOTE KOTIPALVELU, LASTENHOITO- APU, VARHAINEN TUKI KOTIPALVELU, VAMMAISTEN LASTEN JA LASTEN- SUOJELUN AVOHUOLLON PERHEILLE 1) VARHAISEN TUEN TEHOSTETTU

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI Yhteistyötahojen näkökulmasta. Marraskuu 2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI Yhteistyötahojen näkökulmasta. Marraskuu 2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI Yhteistyötahojen näkökulmasta Marraskuu 2014 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LAPSEN ASEMA JA OSALLISUUS LASTENSUOJELUSSA Lapsen mielipiteen selvittäminen, kuuleminen sekä puhevallan käyttö

Lisätiedot

Valomerkki toimintamalli

Valomerkki toimintamalli Valomerkki toimintamalli Stop nuorten päihteiden käytölle Kaarinan kaupunki Kaarinan kihlakunnan poliisi 2008 Valomerkki -toimintamalli Aloitettiin huhtikuussa 2004 Kihlakunnan poliisin ja kaupungin nuoriso-

Lisätiedot

Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito. Päihdelääketieteen kurssi

Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito. Päihdelääketieteen kurssi Lastensuojeluilmoitus ja tahdonvastainen hoito Päihdelääketieteen kurssi 13.11.2014 Esityksen sisältö Taustaa lyhyesti Lastensuojeluilmoitus ja ennakollinen lastensuojeluilmoitus Erityiskysymyksenä tahdonvastainen

Lisätiedot

Lastensuojelu 2017 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2017 tietojen toimittaminen Liite, THL 2095/5.09.00/2017. sivu[1] Lastensuojelu 2017 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri) sekä avohuollon toimintaa koskevat tilastotiedot

Lisätiedot

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat 3. Perhepalvelut Perhepalvelujen tavoitteena on lasten, nuorten ja heidän perheidensä sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen sekä itsenäisen suoriutumisen tukeminen ennaltaehkäisevillä

Lisätiedot

Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015. Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti

Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015. Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015 Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti Lastensuojelun ja lapsiperheiden erityispalveluiden yksikön kokonaisrakenne Lastensuojelupäällikkö Lastensuojelu palvelut Sosiaalityön

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN JA SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELI. Palveluntuottaja ja hänen henkilöstönsä perehtyvät seuraaviin asiakirjoihin:

LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN JA SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELI. Palveluntuottaja ja hänen henkilöstönsä perehtyvät seuraaviin asiakirjoihin: LAPSIPERHEIDEN TILAPÄISEN JA SÄÄNNÖLLISEN KOTIPALVELUN PALVELUSETELI on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n mukaista palvelua lapsiperheille, painopisteenä ovat alle kouluikäisten lasten perheet ja vauvaperheet.

Lisätiedot

LAPSILÄHTÖISYYS RIKOSSEURAAMUSALALLA

LAPSILÄHTÖISYYS RIKOSSEURAAMUSALALLA Miika Kaskinen LAPSILÄHTÖISYYS RIKOSSEURAAMUSALALLA 19. 20.11.2015 Mikkeli Rikosseuraamuslaitoksen strategia Rangaistusta suorittavia valmennetaan rikoksettomaan elämäntapaan ja uusiin rikoksiin syyllistymisen

Lisätiedot

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348

Tilastoja. kanteluja sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 Tilastoja Sosiaalihuolto kanteluja 1.1.2010-31.8.2013 sosiaalihuolto 2291; lastensuojelua 348 vuosi 2010: noin 4000 kantelua, joista noin 120 koski lasten oikeuksia (noin 60 koski lastensuojelua) vuosi

Lisätiedot

Lastensuojelu 2015 tietojen toimittaminen

Lastensuojelu 2015 tietojen toimittaminen Lastensuojelu 2015 Liite, THL 21/5.09.00/2016. sivu[1] http://www.thl.fi/fi/tilastot/lastensuojelu Lastensuojelu 2015 tietojen toimittaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten tiedot (Lastensuojelurekisteri)

Lisätiedot

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa

Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa Kenelle tää oikein kuuluu? Lapsi monialaisessa lakiviidakossa 23.11.2016 Kuopio Jaana Pynnönen, YTM, sosiaalityöntekijä Kuka huomaa minut? Kuka kertoo minulle, mitä minulle tapahtuu? Onko äiti vihainen

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen VASTAANOTETUT LASTENSUOJELUILMOITUKSET VANTAALLA VUOSINA 2002-2010

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistaa lapsiperheiden varhaista tukea ja monialaista yhteistyötä

Sosiaalihuoltolaki uudistaa lapsiperheiden varhaista tukea ja monialaista yhteistyötä Sosiaalihuoltolaki uudistaa lapsiperheiden varhaista tukea ja monialaista yhteistyötä Neuvolapalvelut lähemmäksi perhettä 20.10.2015 Erityisasiantuntija Virva Juurikkala / STM 2.4.2015 Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Marjut Eskelinen marjut.eskelinen@avi.fi

Lisätiedot

Lapsen puheeksi ottaminen

Lapsen puheeksi ottaminen Lapsen puheeksi ottaminen Mika Niemelä Oulun yliopistollinen sairaala, Psykiatria Oulun Yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, Lasten ja nuorten mielenterveysyksikkö Terveydenhuoltolaki 70 Lapsen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011 Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta Lotta Hämeen-Anttila Neuvotteleva virkamies, STM Lastensuojelua ja perhehoitoa

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT VASTAANOTTOKOTI TEHOSTETTU PERHETYÖ KOTIUTUS- JA TUKITYÖRYHMÄ 2 POIJUPUISTON VASTAANOTTOKOTI Espoolaisten 13-18 -vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot