VIPUVOIMAA EU:LTA KILPAILUKYKYYN JA TYÖLLISYYTEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIPUVOIMAA EU:LTA KILPAILUKYKYYN JA TYÖLLISYYTEEN"

Transkriptio

1 VIPUVOIMAA EU:LTA KILPAILUKYKYYN JA TYÖLLISYYTEEN ESR-VIESTINTÄSUUNNITELMA Huhtikuu 2008 Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja Euroopan unionin alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite 1

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 LIITE 1: Rakennerahastoviestintä kohderyhmittäin ja strategisten painopisteiden mukaan...2 LIITE 2: Graafiset elementit...2 LIITE 3: Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA VALMISTELU U TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA VALMISTELU...3 Euroopan sosiaalirahaston viestinnän toimintaympäristö...3 Viestinnän arviointitulokset ohjelmakaudelta Yhteisen rakennerahastoviestinnän strateginen linjaus...3 Valmisteluprosessi VIESTINNÄN TAVOITTEET...4 ESR-viestinnän yleiset tavoitteet...4 ESR-viestinnän tavoitteet horisontaalisesti...5 ESR-viestinnän tavoitteet vertikaalisesti VIESTINNÄN AVAINVIESTIT JA SLOGAN...6 Avainviestit...6 Slogan...6 Euroopan sosiaalirahaston viestinnän avainviestit KOHDERYHMÄT VIESTINNÄN VÄLINEET JA KEINOT VASTUUT JA ORGANISOINTI SEURANTA, RAPORTOINTI JA ARVIOINTI TEKNISET PIIRTEET...12 Tuensaajien luettelo...12 EU-lipputunnus ja teksti...13 Hallintoviranomaisen liputus INDIKATIIVINEN AIKATAULUTUS INDIKATIIVINEN KUSTANNUSARVIO...13 LIITTEET:...14 LIITE 1: Rakennerahastoviestintä kohderyhmittäin ja painotusten mukaan LIITE 2: Graafiset elementit LIITE 3: Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille 2

3 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA VALMISTELU Euroopan sosiaalirahaston viestinnän toimintaympäristö Euroopan sosiaalirahaston viestintää ohjaa Komission asetus (EY) No 1828/2006, Suomen rakennerahastostrategia ja Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja. Rakennerahastostrategia vaikuttaa uusien yritysten ja työpaikkojen syntyyn, työllisyyden kasvuun ja työttömyyden alenemiseen, aluetalouden kehitykseen, yritysten tuottavuuden ja kilpailukyvyn kasvuun, koulutustason nousuun ja tutkimus- ja innovaatiotoiminnan lisääntymiseen. ESR-ohjelman tavoitteena on työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskyvyn parantaminen, työelämään pääsyn ja työmarkkinoille osallistumisen edistäminen, sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen, kumppanuuksien edistäminen ja osaamisrakenteiden kehittäminen. Edellä viitatut asiakirjat määrittelevät ESR-toimintakentän ja tavoitteet sekä hallinnolliset ratkaisut, joita tuetaan viestinnän keinoin. ESR-hallintoa ja toimeenpanoa hoitaviin virastoihin liittyvät kansalliset organisointiratkaisut vaikuttavat siihen, miten viestintää toteutetaan ohjelmakauden aikana. Muut toimintaympäristön ja viestintäkentän muutokset otetaan huomioon, kun viestintää arvioidaan. Muutokset kuvataan ESR-viestintää ohjaavissa asiakirjoissa. Viestinnän arviointitulokset ohjelmakaudelta Viestinnän suunnittelussa on otettu huomioon ohjelmakauden ESR-viestinnän arviointitulokset. Arviointiraportin mukaan rakennerahastoja ja tavoiteohjelmia koskeva viestintä toimi rakennerahastokaudella varsin hyvin, kun huomioidaan sen hyvin haasteellinen ympäristö. Toimijoita on paljon, tavoitteet ja kohderyhmät kovin erilaisia. Viestintäsuunnitelmia on tehty lukuisia, eritasoisina ja eri tavalla. Rahastojen strategiset painopistealueet eivät ole näkyneet riittävän selvästi viestintäsuunnitelmissa. Myös suunnitelmien ohjausvaikutus on ollut osin vähäinen ja monet suunnitelmat ovat jääneet mappeihin. Suunnitelmat ovat osittain olleet liian yleisiä ja niistä on saattanut puuttua konkreettiset toimintaohjeet. Viestinnän keskeisimpiä haasteita on arviointitulosten mukaan ohjelmalähtöisen ja rahastolähtöisen viestinnän aiheuttama epäselvyys. Viestinnän osaaminen on ollut joiltakin osin vähäistä tai vaihtelevaa. Byrokraattinen käsitys viestinnästä on johtanut heikkoon resursointiin ja sen jäämiseen muiden töiden jalkoihin. Onnistumista ovat heikentäneet myös epäselvät vastuut, kasvojen ja puolestapuhujien puute, kanavien lukuisuus ja käytettävän kielen kapulat. Yhteisen rakennerahastoviestinnän strateginen linjaus Arvioinnin ja muun toimintaympäristön analyysin perusteella Suomessa päädyttiin rakentamaan mahdollisimman yhdensuuntaista ja koordinoitua rakennerahastoviestintää ohjelmakaudelle Suomen rakennerahastostrategiassa on asetettu edellytyksiä toimivalle viestinnälle. Onnistunut rakennerahastoviestintä edellyttää avointa, kaikkien ohjelmaa toteuttavien tahojen yhteistyötä. Yhteistyö tähtää tehokkaampaan viestintään, resurssien optimaaliseen käyttöön ja kustannustehokkuuteen. Rakennerahastoviestinnän tavoitteena on, että suunnittelun tuloksena syntyy kaksi toiminnallisesti ja sisällöllisesti yhteensopivaa viestintäsuunnitelmaa, Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston viestintäsuunnitelmat. Niissä korostetaan tulosviestintää ja rakennerahastotoiminnasta saatavien hyötyjen kuvaamista eri kohderyhmille. Suunnittelun kulmakivenä on ohjelmien sisältöjen avaaminen ja muokkaaminen viesteiksi oikeille kohderyhmille. Rakennerahastoviestinnän suunnittelussa on kehitetty koko rakennerahastotoimintaa yhdistävät avainviestit ja slogan, Vipuvoimaa EU:lta , jota voidaan käyttää keskeisten rakennerahastoohjelmien teemojen kanssa siten, että sitä voidaan hyödyntää eri hallinnonalojen operatiivisessa rakennerahastoviestinnässä. EAKR-ohjelmissa viestinnän koordinointi alueilla on maakuntien liittojen vastuulla. ESR-ohjelman rakenne johtaa viestinnän toteutusmalliin, joka ottaa huomioon ESR-ohjelman alueelliset osiot ja valtakunnallisen osion. 3

4 Valmisteluprosessi Rakennerahastokauden ESR-viestintästrategian valmistelun tavoitteena on ollut laatia ESRhankkeiden onnistumista tukeva, hallinnonaloja yhdistävä, alueelliset erot ylittävä, konkreettisesti ohjaava viestintäsuunnitelma, johon kaikki voivat sitoutua. Viestinnän suunnittelua ovat ohjanneet arviointitulosten ja yhteisen rakennerahastoviestinnän strategisen linjauksen lisäksi viranomaistoiminnan julkisuudesta ja viestinnästä annetut kansalliset säädökset sekä avoimuuden, esteettömyyden ja saavutettavuuden periaatteet. Manner-Suomen ESR-ohjelman tiedottamisessa ja julkisuudessa noudatetaan yleisasetuksessa, toimeenpanoasetuksessa sekä komission päätöksissä ja suosituksissa esitettyjä periaatteita. Ohjelman viestintäsuunnitelma on laadittu hallintoviranomaisena toimivan työministeriön ( alkaen työ- ja elinkeinoministeriö) johdolla yhdessä muiden ministeriöiden ja niiden aluehallinnon, maakuntien liittojen ja sosiaalipartnerien kanssa. Viestintäsuunnitelman valmistelun tukena on käytetty ulkopuolisia viestinnän asiantuntijoita. Valmistelu käynnistettiin vuoden 2006 keväällä toteutetulla ESR-viestinnän arviointiprosessilla. Arvioinnin tuloksista ja sen pohjalta virinneestä yhteisen rakennerahastoviestinnän mahdollisuuksista keskusteltiin eri foorumeilla syksyllä Tämän vaiheen tuloksena syntyi rakennerahastoviestinnän strategiapohja, jota työstettiin vuoden 2006 loppupuolella ja 2007 alkupuolella rakennerahastojen viestintäverkostossa. ESR-tiedotuksen yhteistyöryhmä alkoi luonnostella ESR-viestintästrategiaa ohjelma-asiakirjaesityksessä kuvatun perustan mukaisesti kuluvan vuoden alussa. Viestintästrategialuonnos on käsitelty ESR-tiedotuksen yhteistyöryhmässä syyskuussa 2007 ja virkatyönä viimeistelty lausuntokierrokselle Manner-Suomen seurantakomiteassa edustettuina oleville tahoille. Lausuntojen jälkeen ESR-tiedotuksen yhteistyöryhmä laati strategian pohjalta esityksensä ESRviestintäsuunnitelmaksi seurantakomitean kokousasioita käsittelevälle koordinaatioryhmälle ESR-viestintäsuunnitelma käsiteltiin Manner-Suomen ESR-ohjelman seurantakomitean kokouksessa , jonka jälkeen hallintoviranomainen toimitti sen komission tarkasteltavaksi. Komissio palautti ESR-viestintäsuunnitelman korjauspyynnöin Hallintoviranomainen korjaa suunnitelmaa ja palauttaa sen komissiolle. 3. VIESTINNÄN TAVOITTEET ESR-viestinnässä on tunnistettu koko rakennerahastotoiminnan tai ESR-ohjelmatason yleisten tavoitteiden lisäksi teematason, hallinnonalatason, suuraluetason, alue- tai rahoittajatason ja hanketason viestinnän tavoitteita. Nämä tavoitteet eivät ole keskenään ristiriitaisia vaan korostavat kunkin toimijan ESRohjelmaan liittyviä erityistavoitteita. Niitä kuvataan tarkemmin kunkin välittävän toimielimen (rahoittajana toimivan viraston) hallinto- ja valvontajärjestelmäkuvauksiin liitettävissä ESRviestintäsuunnitelmissa ja muissa organisaatioiden viestintäsuunnitelmissa. ESR-viestinnän yleiset tavoitteet Rakennerahastoviestinnän yleisenä tavoitteena on tehdä rakennerahasto-ohjelmat laajasti tunnetuksi suomalaisten keskuudessa. Ihmisiä ja organisaatioita kannustetaan hakemaan tukea kertomalla menestystarinoita. Projekteihin ja ohjelmiin liittyvien toimijoiden tietämys on myös varmistettava. Viestinnällä turvataan EU:n osarahoittaman toiminnan avoimuus, näkyvyys ja tehokkuus Suomessa. Viestinnän keinoilla kerrotaan selkeästi Euroopan unionin rakennerahastoista, Euroopan sosiaalirahastosta sekä saatavasta rahoituksesta ja Euroopan unionin roolista Manner-Suomen ESR-ohjelmassa. Tarkoituksena on lisätä ESR-toiminnan kannalta keskeisten kohderyhmien, potentiaalisten projektien toteuttajien ja osallistujien sekä suuren yleisön tietoisuutta ESR-toiminnan tavoitteista, rahoitusmahdollisuuksista ja toiminnan tuloksista. Kohdennetuin viestintätoimin on tarkoitus esitellä ESR- ja rakennerahastotoiminnan teemoja. Kohdennetut viestintätoimet määritellään tarkemmin suuralueiden viestintä- 4

5 suunnitelmissa ja tämän suunnitelman liitteenä olevissa kohderyhmittäin jaotelluissa viestintätoimien taulukoissa. Viestinnän tavoitteena on kertoa siitä, miten ESR tukee yrittäjyyttä, kehittää uusia tapoja edistää työllisyyttä ja hyvinvointia, kehittää oppimisen tapoja ja vastaa muuttuvien työmarkkinoiden haasteisiin siten, että saatavilla olevasta rahoituksesta tiedetään ja että hyviä kokemuksia voidaan levittää. Viestinnän tehtävä on parantaa toiminnan vaikuttavuutta kertomalla projekteissa kehitetyistä hyvistä toimintamalleista ja tuloksista. Näin ESR saa lisää myönteistä julkisuutta. ESR-rahoitteisen toiminnan tehostamista ja hyvien käytäntöjen levittämistä varten rakennetaan verkostoitumista ja keskinäistä oppimista tukevia mekanismeja ja viestintäaineistoa. Tietoa hyvistä hankkeista ja käytännöistä saadaan muun muassa EU- RA tietojärjestelmään tallennetuista loppuraporteista. Virastot, jotka toimivat välittävinä toimieliminä, kuvaavat hallinto- ja järjestelmäkuvauksissaan menettelyjään projektitoiminnassa syntyvien hyvien käytäntöjen projektitoiminnassa tunnistamiseksi ja levittämiseksi ja siten luovat menettelyjä tulosviestinnän järjestämiseksi. ESR-viestinnän tavoitteet horisontaalisesti Manner-Suomen ESR-ohjelman toimintalinjat, rakennerahastoviestinnän teemat ja hallinnonalojen sisältöpainotukset muodostavat viestinnästä matriisin, jota voidaan hyödyntää eri näkökulmista, kohderyhmittäin ja/tai viestijöiden mukaan siten, että varmistutaan ESR-ohjelman kannalta keskeisten sisältösanomien välittämisestä. Manner-Suomen ESR-ohjelman toimintalinjat muodostavat ohjelman yleisten viestinnän tavoitteiden ohella pohjaa viestintätoimille. Ohjelman toimintalinjojen painopisteitä ja rahoitusmahdollisuuksia esitellään ja niissä rahoitettua toimintaa kuvataan koko ohjelmaa koskevassa viestinnässä ja kutakin toimintalinjaa koskevassa omassa viestinnässä. Näin voidaan toimia esimerkiksi tilanteissa, joissa on syytä ryhtyä vauhdittamaan ohjelman toteutumista jossakin toimintalinjassa tai on tärkeää kertoa ESRohjelmatyön lisäarvosta jonkin ESR-painopisteen mukaisessa kansallisessa toiminnassa. Rakennerahastoviestinnän keskeisiksi teemoista nostetut yrittäjyys ja yritystoiminta, osaaminen ja innovaatiot, työllisyys, kansainvälistyminen ja kilpailukyky sekä tasavertainen tulevaisuus (sosiaalinen, taloudellinen ja alueellinen koheesio) luovat pohjaa laajalle sekä ESR:n että EAKR:n näkökulmia toteuttavalle viestinnälle. Näitä teemoja hyödynnetään käyttäjäystävällisessä ja ohjelmatyöstä sisältöpainotuksilla tehtävässä viestinnässä, jota toteutetaan yhteisessä rakennerahastoviestinnässä ja ESR-ohjelman viestinnässä. Hallinnonalat (ministeriöt ja aluehallinto), jotka toteuttavat ESR-toimintaa, painottavat oman toimialueensa kannalta keskeisimpiä asioita kertoessaan rahoitusmahdollisuuksista ja toteutetusta toiminnasta. ESR-toiminnassa mukana eri rooleissa olevat järjestöt ml. työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöt nostavat omassa ESR:a koskevassa viestinnässä esiin toimialueensa mukaisia sisältöjä ja esittelevät rakennerahasto-ohjelmiin liittyvää kumppanuutta. ESR-viestinnän tavoitteet vertikaalisesti Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnallisen osion viestinnän tavoitteet heijastavat niiden toimintalinjojen viestintätavoitteita, joissa valtakunnalliset kehittämisohjelmat rahoitetaan sekä erityisesti kehittämisohjelmien sisällöllisiä tavoitteita ja kohderyhmiä. Valtakunnalliset kehittämisohjelmat laativat toimintaansa varten viestintäsuunnitelmat ja vastaavat viestinnästä projektirahoituksella. Manner-Suomen ESR-ohjelman alueelliset osiot heijastavat alueiden omia kehittämistarpeita ja painotuksia ohjelman painopisterakenteen sisällä. Hallintoviranomainen on nimennyt suuralueosioiden hallinnoimisen tueksi koordinoivia TE-keskuksia. Niiden kuuluu järjestää koko suuraluetta koskevaa ESR- 5

6 viestintää esimerkiksi koordinoimalla yhteisiä hakuaikoja ja kokoamalla tietoa suuralueen ESRtoiminnan tuloksista. Lisäksi ne osallistuvat viestinnän seurantaan ja raportointiin. Alueellisten rahoittajaviranomaisten (välittävinä toimieliminä toimivien virastojen) viestinnän tavoitteena on projektien ideoinnin ja projektien käynnistämisen aktivoiminen, toiminnan tehostaminen ja juurruttaminen esimerkiksi hyvien käytäntöjen leviämisen kautta sekä projektien välinen verkostoituminen. Näiden operatiivisten tavoitteiden lisäksi kunkin rahoittajaviranomaisen viestinnässä ovat näkyvissä hallinnonalan painotukset ja maakunnan strategia. ESR-projektien viestinnän tavoitteet liittyvät projektin käynnistymiseen, sen toteuttamiseen ja tulosten sekä hyvien käytäntöjen levittämiseen ESR-projektihakemuksessa kuvattavalla tavalla. 4. VIESTINNÄN AVAINVIESTIT JA SLOGAN Rakennerahastotoiminnan keskeinen viesti on positiivinen ja yksinkertainen: Suomalaisilla on mahdollisuus saada EU:lta tukea entistä paremman Suomen ja sen eri alueiden kehittämiseksi. Avainviestit Avainviesteiksi on tunnistettu seuraavat: EU-ohjelmat kannustavat omaehtoiseen kehittämiseen EU-ohjelmien tarkoituksena on parantaa suomalaista osaamista, kilpailukykyä ja työllisyyttä EU-tukea kannattaa hakea kehitysideoiden toteuttamiseksi Alueiden kilpailukyky lisääntyy o alueellista kilpailukykyä, innovointia, yritystoimintaa ja tasapainoa tukemalla vaikutetaan koko maan hyvinvointiin Ihmisten tasavertaiset mahdollisuudet paranevat Ohjelmien tuloksena on entistä paremmin voiva Suomi o maassamme on työtä ja osaavia ihmisiä o yritykset menestyvät ja ilmapiiri on otollinen uusille ideoille o ihmisillä on hyvä ympäristö asua, elää ja tehdä työtä Slogan Rakennerahastoviestintää tukemaan valittu slogan kertoo ytimekkäästi rakennerahastotoiminnan ytimen ja innostaa hakemaan EU:lta tukea. EU:lta saa osarahoituksen projektiin - idea, suunnitelma, verkosto ja omaa rahoitusta on jo valmiina. Slogan: Vipuvoimaa EU:lta Slogania Vipuvoimaa EU:lta käytetään tekstimuodossa. Otsikossa sen voi yhdistää rakennerahastoviestinnän keskeisiin teemoihin, jotka ovat yritystoiminta ja yrittäjyys, osaaminen ja innovaatiot, työllisyys, kansainvälistyminen ja kilpailukyky tai tasavertainen tulevaisuus. Sen voi yhdistää myös rakennerahastokauteen , EU:n lipputunnukseen ja sitä seuraavaan tekstiin, jolla kerrotaan Euroopan unionin rakennerahastojen roolista. Slogania voi käyttää myös logomaisena, jolloin siinä lukee Vipuvoimaa EU:lta Suomen hallintoviranomaisten valitsemaa slogania käytetään yhdessä EU:n lipputunnuksen kanssa Komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklan ja liitteen 1 mukaisesti. 1 Komission asetus (EY) N:o 1828/2006 1, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 ja Euroopan aluekehitysrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2006 täytäntöönpanoa koskevista säännöistä 6

7 Rakennerahastoviestintää varten on laadittu visuaalinen ilme, jota hallintoviranomaiset ja muut rakennerahastotoimintaa toteuttavat viranomaiset soveltuvin osin noudattavat. Visuaaliseen ilmeeseen liittyvä graafinen ohjeistus on viranomaisten käytettävissä. Hankkeet voivat halutessaan käyttää visuaalista ilmettä tai sen osia sen lisäksi mitä velvoitetaan EU:n lipputunnuksen ja hallintoviranomaisen valitseman sloganin käytöstä. Keskeisiä graafisia elementtejä on koottu liitteeseen X (Rakennerahastokauden graafiset elementit). Kaikki graafinen aineisto on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi osoitteesta Euroopan sosiaalirahaston viestinnän avainviestit ESR-viestinnässä käytetään samoja yhdessä sovittuja rakennerahastoviestinnän avainviestejä ja slogania. Viestinnässä korostuvat erityisesti ohjelmasta nousevat teemat ja ESR:n horisontaalinen luonne. Lisäksi korostetaan ohjelman painotuksia, jotka ovat kestävä kehitys, tasa-arvo, kumppanuus, sosiaaliset innovaatiot ja pienten toimijoiden aseman turvaaminen. 5. KOHDERYHMÄT Rakennerahastoviestinnällä on seuraavia kohderyhmiä, joita täsmennetään toimijoiden viestintäsuunnitelmissa: Kansalaiset Projektit (nykyiset ja potentiaaliset toimijat, projektirahoitusta hyödyntävät organisaatiot, projekteista hyötyvät henkilöt ja organisaatiot) Sidosryhmät (järjestöt, kuntapäättäjät, rahoittajat) Media Alue- ja paikallistason toimijat (työvoima- ja elinkeinokeskukset, maakuntien liitot, kunnat, lääninhallitukset, muut alueelliset ja paikalliset toimijat, poliittiset päätöksentekijät) Valtakunnalliset toimijat (ministeriöiden avainhenkilöt, muut virkamiehet, poliittiset päätöksentekijät) EU (komissio, toimijat, poliittiset päättäjät, rahoittajat ja tarkastajat) Ohjelman hallintoviranomainen hoitaa rakennerahastoihin ja ESR-ohjelmaan liittyvää yleistä viestintää edellä mainituille kohderyhmille, kullekin parhaiten sopivien viestinnän välineiden ja kanavien kautta. Teemakohtaisessa ja/tai hallinnonalakohtaisessa viestinnässä tärkeimpiä kohderyhmiä ovat valtakunnalliset ja alue- ja paikallistasojen toimijat, sidosryhmät ja hanketoimijat. Suuralue- ja aluetason viestinnässä korostuvat kyseisen toiminta-alueen kohderyhmät. Rahoittajaviranomaisten viestinnässä korostuvat hanketoimijat, sidosryhmät ja alueen asukkaat. Projektitason kohderyhmää määrittelee projektisuunnitelman sisältö ja toimintaympäristö. Media on tärkeä kohderyhmä kullekin viestijälle eri ryhmien ja etenkin kansalaisten saavuttamisessa. Viestinnän kohderyhmiä, tavoitteita, välineitä, indikaattoreita, aikataulutusta ja arviointia on määritelty liitteen 1 taulukossa (Rakennerahastoviestintä kohderyhmittäin ja painopisteittäin ). 6. VIESTINNÄN VÄLINEET JA KEINOT Rakennerahastoviestinnässä toteutetaan kohdennettua viestintää, jossa avainviestit toistuvat kohdennettuina, mutta kuitenkin viestinnällisesti yhdenmukaisina kaikilla tasoilla ja kaikille kohderyhmille. Viestinnän sisältöjen painopisteinä ovat onnistuneet projektit ja niistä hyötyneet ihmiset sekä yritykset ja muut organisaatiot. 7

8 Viestinnän välineet suunnitellaan vastaamaan kunkin kohderyhmän tarpeita. Käytettäviä välineitä ovat: Digitaalinen viestintä - virtuaaliyhteisö Rakennerahastoille yhteinen verkkosivusto suomi, ruotsi, englanti: EURA tietopalvelu Tilaisuudet ja tapahtumat Yhteiset, kohdennetut vuosittaiset tilaisuudet Painetut materiaalit Rakennerahastojen perusesitteet: yleisesite, ohjelmaesitteet 5 kpl (ESR, EAKR-ohjelmat), teemaesitteet 5 kpl (yritystoiminta, työllisyys, tasaarvo, osaaminen ja innovaatiot, kansainvälistyminen) suomi, ruotsi, englanti Esitteet ja tiedotuslehdet Mediasuhteiden aktivointi Proaktiivisuus ja asioiden tarjoilu ymmärrettävästi medialle Mediatilan täyttäminen myönteisellä julkisuudella kielteisen sijaan Viestintävalmiuksien kehittäminen Ohjeistus ja koulutus Hallintoviranomaisen vastuualuetta ovat digitaalinen viestintä (rakennerahastojen yhteinen verkkosivusto rakennerahastot.fi ja EURA tietopalvelu), valtakunnalliset tilaisuudet, valtakunnallisten mediasuhteiden aktiivinen hoitaminen, valtakunnallisten esite- ja tiedotuslehtien tekeminen, viestintäohjeiden ja graafisen ohjeistuksen tekeminen sekä viestintävalmiuksien koulutusohjelmien suunnittelu ja tarjoaminen ydintoimijoille. Näitä tehtäviä hoitavat yhteistyössä rakennerahastojen tiedotuksen yhteistyöryhmä ja rakennerahastojen viestintäverkosto. Kukin rakennerahastojen ja ESR:n viestinnän kanssa toimiva taho, mukaan lukien järjestöt ja muut yhteistyökumppanit, hyödyntää tehokkaasti olemassa olevia viestinnän kanaviaan ja välineitään hallintoviranomaisten tarjoamien ESR- ja rakennerahastoviestinnän erityisvälineiden lisäksi. Rakennerahastojen verkkosivusto on suunniteltu toimimaan kaikkien kohderyhmien keskeisenä viestinnän välineenä. Se lisää toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kansalaisten silmissä kuvaamalla sekä rakennerahastotoiminnan sisältöjä ja rahoitettua toimintaa että selostamalla hallinnollisia menettelyä ja vaatimuksia. Rakennerahastojen verkkosivustolle kootaan viranomaisia varten laajasti hallintoa ja toimeenpanoa tukevia asiakirjoja. Ohjeistus ja muut asiakirjat ovat saatavilla myös ruotsiksi. Verkkosivusto on hakijoiden ja toteuttajien tiedon lähde, joka opastaa ja neuvoo projektien suunnittelussa, hakemisessa ja toteuttamisessa. Se myös ohjaa EURA tietojärjestelmään, jossa rahoitusta haetaan ja projektista raportoidaan. Sivustolle laaditaan tulosviestinnän välineitä mediaa ja intressitahoja varten sekä EURA tietopalvelu, josta saa myös sisällöllistä tietoa valituista projekteista. Tapahtumat ja tilaisuudet ovat pääosin jollekin kohderyhmälle suunnattuja tiedon vaihdon, keskinäisen oppimisen ja verkostoitumisen mahdollisuuksia. Eri rakennerahastojen teemoista järjestetään tilaisuuksia, joihin kutsutaan po. teemasta kiinnostuneita projektitoimijoita, organisaatioita ja viranomaisia. Esitteitä ja tiedotuslehtiä käytetään sekä yleistiedon jakamiseen että ajankohtaisten teemojen esille nostamiseen. Kaikki keskeiset esitteet ja tiedotusaineisto on saatavilla myös ruotsiksi. Aktiivisella mediatyöllä (tiedotteet, mediatilaisuudet, toimittajatapaamiset) nostetaan ESR:n ja rakennerahastojen toiminnan tuloksia ja vaikutuksia median kautta laajan yleisön tietoon. Edellä kuvatuilla välineillä tehostetaan ESR-toiminnan vaikuttavuutta ja hyvien käytäntöjen levittämistä viestinnän keinoin. Tulosviestintä lisää ESR-toiminnan tunnettuutta ja arvoa eri kohderyhmissä. 8

9 7. VASTUUT JA ORGANISOINTI Rahastokauden alkaessa on ensin luotu EAKR:lle ja ESR:lle yhteinen viestintästrategiapohja, josta johdetaan edelleen ohjelma-, alue- ja toimijakohtaiset suunnitelmat. Avainviestit, slogan ja logot sisältyvät näihin. Suunnitelmissa tunnistetaan kunkin toimijan keskeiset ESR-toiminnan painopisteet ja niistä johtuvat kohderyhmät ja viestintätoimet. Rakennerahastojen viestinnän perusvälineet (esitteet ja rakennerahastojen verkkosivusto) muodostavat rungon eri toimijoiden viestinnän välineistöön. Kukin viestintäsuunnitelma tukee hallintoviranomaisen laajassa yhteistyössä laatimaa ESR-viestintästrategiaa ja noudattaa siinä sovittuja menettelyjä ja viestejä. Viestintäsuunnitelmat ovat osa hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksia ja niitä päivitetään osana edellä mainittujen kuvauksien päivitysprosessia ja ottamalla huomioon Manner-Suomen ESR-viestintästrategian merkittävät seurantakomiteassa päätetyt muutokset, joiden pohjana on erityisesti arviointihavaintoja ohjelmakauden puolivälissä. Viestinnän rahoitus varataan ohjelmien teknisestä tuesta seurantakomiteoiden päätöksillä. ESRprojektien viestintä rahoitetaan projektirahoituksella. Viestinnän toimijoita ovat: Hallintoviranomainen (työ- ja elinkeinoministeriö) ESR-toteutukseen osallistuvat ministeriöt keskus- ja aluetoimijoineen Aluetason rakennerahastotoimijat (suuralue- ja maakuntataso) Yhteistyötahot (järjestöt ja intressitahot) Projektit Verkostot alkaen työ- ja elinkeinoministeriössä toimiva ESR- ja EAKR-ohjelmien hallintoviranomainen antaa rakennerahastoviestinnälle yleisohjeet ja graafisen ohjeistuksen sekä antaa toimijoiden käyttöön yleistason välineet kuten yhteiset rakennerahastojen internetsivut ja esitteet. Hallintoviranomainen myös varmistaa viestinnän toteuttamisen valvonnan ja mittauksen. Hallintoviranomainen kutsuu koolle valtakunnalliset viestintäverkostot ja muut foorumit sekä neuvoo tarvittaessa alueellisten verkostojen perustamisesta ja ylläpidosta vastaavia. Hallintoviranomainen vastaa ESR-viestinnän koordinaatiosta ja ohjelman yleistiedotuksesta. Yleistiedotuksessa painotetaan ohjelman ja sen tarjoamien rahoitusmahdollisuuksien tunnettuuden lisäämistä sekä sisällön, tulosten ja vaikutusten julkistamista. Sidosryhmiin ja asiakkaisiin kohdennetussa tiedotuksessa pyritään aktivoimaan ohjelman toteutusta ja vaikuttamaan hankkeiden laatuun. Hallintoviranomainen huolehtii toimenpideohjelman julkistamisesta ja sen laajasta saatavuudesta sekä ohjaa ESRviestintäsuunnitelman ja viestinnän ohjeistuksen avulla ESR-projektipäätöksistä vastaavien välittävien toimielinten ja ESR-hankkeiden tiedotustoimenpiteitä. Ohjelmatasolla ohjelman yleisestä tiedottamisesta vastaavat hallintoviranomaisen ohella ESR-toimintaa toteuttavat hallinnonalat ESR-tiedotuksen yhteistyöryhmän ja virkatyön puitteissa. ESR-toiminnassa mukana olevat ministeriöt ohjaavat ja tukevat hallinnonalansa toimijoiden ESR-viestintää. Hallintoviranomaisena toimivassa työ- ja elinkeinoministeriössä on nimetty EU-ohjelmien viestinnän vastuuhenkilö. 9

10 Työ- ja elinkeinoministeriö PL Valtioneuvosto Alueiden kehittämisyksikkö / rakennerahastopolitiikkaryhmä Projektineuvoja Leena Lyra Puh Fax Viestintäyksikkö Tiedottaja Anja Kolehmainen Puh Tiedottaja Mauri Vieru Puh Suuralue- ja maakuntatason toimijat vastaavat viestinnän operatiivisesta tasosta. Alueelliset viranomaiset (rahoittajina toimivat virastot) ohjaavat, tukevat ja valvovat projektien viestinnän toteutumista. Alueellinen tiedotustoiminta liittyy kiinteästi projektien haku- ja valintamenettelyihin aikatauluineen sekä tiedottamiseen ESR-toiminnan tukikelpoisuudesta ja toimenpideohjelman mukaisuudesta. Näiden asioiden tiedottamisesta vastaavat projektipäätöksiä valmistelevat välittävät toimielimet yhteistyössä hallintoviranomaisen ja tarvittaessa suuralueella koordinoivan TE-keskuksen kanssa. Rahoittavat viranomaiset tiedottavat rahoitusmahdollisuuksista ja rahoituspäätöksistään sekä haku- ja päätöksentekoprosessista. Maakunnissa maakuntien yhteistyöryhmät ja aluekehitysviranomaisina toimivat maakuntien liitot tiedottavat ohjelmien toimeenpanosta alueillaan. Suuralueiden koordinoivien TE-keskusten viestinnän vastuuhenkilöt toimivat yhteistyössä maakuntien liittojen viestintävastaavien kanssa. Alueelliset toimijat organisoivat alueellisen viestintäverkoston rakennerahastoviestinnän työvälineeksi. Etelä-Savon TE-keskus Mikonkatu 3 ja Mikkeli Fax Erikoissuunnittelija Jorma Vilhunen Puh ESR-koordinaattori Kati Torniainen Puh Etelä-Pohjanmaan TE-keskus Huhtalantie Seinäjoki Fax ESR-suunnittelija Arttu Vainio Puh

11 ESR-koordinaattori Johanna Latvala Puh Hämeen TE-keskus Rauhankatu Lahti Fax ESR-koordinaattori Nea Leo Puh Tiedottaja Heljä Parkko Puh Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus PL 86 (Viestikatu 1) Oulu Fax Viestintäpäällikkö Tuula Pörhö Puh Kaikki rakennerahastoviestintää toteuttavat viranomaistahot saavat käyttöönsä operatiivista lyhyemmän aikavälin viestintäsuunnittelua varten laaditun suunnitelmapohjan, jossa kuvataan ja analysoidaan viestintätoimia yksityiskohtaisesti ja jonka perusteella voidaan laatia vuosittain viestinnän seurantaraportti. Rakennerahastojen viestintäverkosto koostuu rakennerahastovaroja käyttävien keskushallinnon ja aluetason viranomaisten edustajista. Viestintäverkosto kokoontuu yhteisiin työkokouksiin ja seminaareihin sekä työskentelee virtuaalisesti. Koordinoivat TE-keskukset järjestävät suuralueilla tarvittavaa verkostomaista viestinnän yhteistyötä. Viestinnän koordinoimiseksi suuralue- ja aluetasolla muodostetaan viestintäverkostoja ja yhteistyömenettelyjä ESR-toimintaa toteuttavien viranomaisten ja EAKR-ohjelmien viestintää toteuttavien tahojen kanssa. Manner-Suomen seurantakomiteassa edustettuina olevat järjestöt sekä Euroopan komission Suomen edustusto ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita ESR-viestinnän osapuolina. Järjestöt seuraavat ESRviestintää seurantakomiteassa, viestivät ESR:stä aktiivisesti omilla kanavillaan ja soveltuvin osin yhteistyössä hallintoviranomaisen ja rahoittajina toimivien virastojen kanssa. Euroopan komission Suomen edustusto viestii ESR-toiminnasta myös yhteistyössä hallintoviranomaisen kanssa. Kunkin ESR-projektin velvollisuus on EU-tason asetusten ja niistä johdettujen hallintoviranomaisten määräysten mukaisesti viestiä aktiivisesti projektin käynnistymisestä, toiminnasta ja tuloksista sekä projektin kohderyhmälle että siitä todennäköisesti kiinnostuneille tahoille. Projektien viestinnän tueksi laaditaan viestinnän ohjeistus ja opastus viestinnän teknisiin piirteisiin. 11

12 ESR-viestintää toteuttavia tahoja on lueteltu edellä. Näiden joko ESR-hallintoon osallistuvien tai ESRrahoituksen myöntäjien ja sitä saavien toimijoiden lisäksi ESR-viestintää varten on perustettu ja muodostunut työryhmiä ja verkostoja, joista alueellisiin verkostoihin on viitattu aiemmin tässä kappaleessa. Kansainvälisiä viestintäverkostoja, joissa ESR- ja rakennerahastoviestintää käsitellään, ovat Euroopan komission aluepolitiikan pääosaston organisoima rakennerahasto- ja koheesioviestinnän verkosto (IN- FORM) ja työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosaston organisoima ESR-tiedottajien verkosto (INIO). Manner-Suomen ESR-ohjelman hallintoviranomainen on edustettuna INIO-verkostossa. Rakennerahastojen viestintäverkoston kautta informaatio kulkee myös INFORM-verkoston työstä. 9. SEURANTA, RAPORTOINTI JA ARVIOINTI Määrällistä ja laadullista seurantaa ja mittausta tehdään viranomaisviestinnän eri tasoilla, projektien viestinnästä ja yhteistyötahojen viestinnästä. Seurattavia asioita ovat tiedon sisältö, sen saaminen ja ymmärtäminen; viestinnässä käytettyjen keinojen ja välineiden toimivuus, viestintätoimenpiteiden määrä ja laatu, palautteen ja kehitysehdotusten kerääminen ja analysointi, viestinnän resurssien käyttö sekä asetettujen viestinnän tavoitteiden toteutuminen. Arvioinnin välineinä käytetään mediaseurantaa, asiakaspalautetta ja tunnettuustutkimusta. Hallintoviranomainen vastaa näiden ja viestinnän kokonaisarvioinnin järjestämisestä. Rakennerahastoviestinnän yhteisen strategiatyön pohjalta on ESR- ja EAKR-hallintoviranomaisten johdolla päädytty järjestämään hanketason viestinnän seuranta ja raportointi rakennerahastojen tietojärjestelmässä ( EURA 2007). Rahoitusta hakevat tahot (pois lukien yritystukihankkeet) laativat hakemuksessa viestintäsuunnitelman ja sen perusteella arvioivat kustannusarvioon viestinnästä aiheutuvia kustannuksia. Näitä kustannuksia todennetaan EURA järjestelmän maksatushakemusosiossa sekä välija loppuraporteissa, joita projektit toimittavat tietojärjestelmään. Rakennerahastovaroja käyttävät viranomaiset seuraavat ja raportoivat yhteisesti sovituilla tavoilla toteuttamaansa viestintää. Viranomaisten viestintäraportissa kuvataan ja analysoidaan toteutettujen viestintätoimien ajoitus, toimenpiteet, kohderyhmä, käytetyt kanavat ja resurssit sekä tavoite ja tulokset. Seurantaraportit kootaan hallintoviranomaiselle, joka laatii vuosittain tämän ja muun aineiston perusteella tarkastelun seurantakomitealle osana vuosiraportin valmistelua. Rakennerahastojen viestintäverkosto osallistuu valmisteluun. Viestintään liittyvä kokonaisarviointi järjestetään siten, että sen tuloksia on käytettävissä vuoden 2010 vuosiraportoinnin ja ohjelmakauden loppuraportoinnin valmistelussa. Arvioinnin pohjana on tämän viestintäsuunnitelman toimivuuden ja tehokkuuden tarkastelu muun muassa edellä kuvattujen seurantaja raportointimenettelyjen tuottaman tiedon perusteella. 10. TEKNISET PIIRTEET Tuensaajien luettelo Komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artikla määrää, että hallintoviranomaisen tulee huolehtia siitä, että ESR-varoja käyttöönsä saaneiden projektiorganisaatioiden eli tuensaajien luettelo, projektien nimet ja projekteille osoitetun julkisen rahoituksen määrä julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla. Manner-Suomen ESR-ohjelman osalta tuensaajien luettelointi ja julkistaminen tapahtuu EURA2007- tietojärjestelmän projektikohtaisten perustietojen internetissä julkistamisen kautta. ESR:n osarahoitta- 2 Komission asetus (EY) N:o 1828/2006 2, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 ja Euroopan aluekehitysrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2006 täytäntöönpanoa koskevista säännöistä 12

13 miin toimiin osallistuvien nimiä ei mainita tässä luettelossa. EURA2007-järjestelmästä voidaan lisäksi ajaa vuosittain tai muuna soveltuvana ajankohtana listauksia rahoitusta saaneista projekteista esimerkiksi rahoittajittain. Nämä listat voidaan saattaa julki joko asiakirjojen julkisuudesta annettujen ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettujen säädösten mukaisesti kussakin viranomaisessa. EU-lipputunnus ja teksti Komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artikla määrää Euroopan unionin lipun ja sitä selittävän tekstin käytöstä. Hallintoviranomainen ohjeistaa ESR-varoja käyttäviä viranomaisia ja edelleen ohjeistuksen muodossa ESR-varoja käyttöönsä saavia projektiorganisaatioita tästä velvoitteesta ja Suomessa käytettävästä sloganista: Vipuvoimaa EU:lta EU-hankkeiden toteuttajille on laadittu tiedotusohje ja graafinen ohjeistus, joissa määritellään logojen käytön edellytykset. Hallintoviranomaisen liputus Komission asetuksen (EY) N:o 1828/2006 artikla 2. määrää, että hallintoviranomainen liputtaa tilojensa edustalla Euroopan unionin lipulla viikon ajan toukokuun 9. päivästä alkaen. Hallintoviranomainen järjestää liputuksen asetuksen määräämällä tavalla. 11. INDIKATIIVINEN AIKATAULUTUS Manner-Suomen ESR-ohjelman viestintätoimet ja painopisteet noudattavat ohjelmakauden sisältölogiikkaa. Ohjelmaa valmisteltaessa viestittiin perustietoa tiedotteilla, tilaisuuksissa ja internetin kautta vuosina Ohjelman käynnistysvaihetta varten on laadittu perusvälineitä kuten esitteitä ja järjestettiin koko rakennerahastotoiminnan kaudella kattava käynnistystilaisuus Helsingissä. Tällöin lanseerattiin rakennerahastoviestinnän slogan, logot ja visuaalinen ilme. Ohjelmakauden ensimmäisinä vuosina panostetaan perustiedon levittämiseen yleisölle, potentiaalisille hakijoille ja muille kohderyhmille. Vuoden 2007 lopulla ja vuoden 2008 aikana lanseerataan rakennerahastojen yhteinen portaali internetissä. Ohjelmakauden hyviä tuloksia ja käytäntöjä esitellään samalla kun kerrotaan uuden ESR-ohjelman mahdollisuuksista. Ohjelmakauden puolivälissä ja lopussa tarkastellaan rakennerahastotoiminnan etenemistä ja arviointihavaintoja sekä lopputuloksia. Kullekin vuodelle laaditaan rakennerahastojen viestintäverkostossa hallintoviranomaisen ja suuralueiden vuosisuunnitelmat, joiden toteutumista seurataan. Kullekin vuodelle on alustavasti suunniteltu iso ja näyttävä, EAKR-ohjelmien kanssa yhteisesti järjestettävä tilaisuus rakennerahastoviestinnän teemojen ja alueiden erityispiirteiden ympärille. Vuoden 2007 tilaisuus oli käynnistystilaisuus. Vuonna 2007 juhlittiin ESR:n 50-vuotista toimintaa yhdistämällä Suomen vuosien kokemukset uuden ohjelman painotuksiin. 12. INDIKATIIVINEN KUSTANNUSARVIO Tässä kuvataan hallintoviranomaisen käyttöön osoitettujen viestinnän resurssien rakentumista. Kukin ESR-varoja käyttävä viranomainen varaa teknistä tukea käytettäväksi viestinnän resurssointiin ja niitä osoitetaan myös kullekin projektin toteuttajalle hyväksytyn projektisuunnitelman kustannusarvion mukaisesti. Hallintoviranomaisen ESR-viestinnästä aiheutuvia kuluja ovat muun muassa ESR-toiminnasta ja rahoitusmahdollisuuksista kertovat rakennerahastoviestinnän perusmateriaalit, jotka hankitaan pääosin yhteistyössä EAKR-ohjelmien kanssa. ESR-viestintään kuuluu Manner-Suomen ESR-ohjelman toteutuksen tukemiseen liittyvä viestintä sekä hyvien projektien ja projektityön esille nostaminen ja palkitseminen. Hallintoviranomainen huolehtii ESR-toiminnan näkyvyyteen ja tunnistettavuuteen liittyvien palvelujen ja tuotteiden hankinnasta sekä tarjoaa ESR-uutisia eri kohderyhmille välittäviä viestinnän välineitä 13

14 (esimerkiksi ESR- ja rakennerahastouutisia välittävät asiakaslehdet ja informaatiobulletiinit). Hallintoviranomainen järjestää vuosittain isoja tilaisuuksia mahdollisesti yhteistyössä EAKR-ohjelmien kanssa ja vastaa rakennerahastoportaalista yhteistyössä EAKR-ohjelmien hallintoviranomaisen kanssa. Hallintoviranomainen vastaa kuluista, jotka syntyvät ohjelmatason ESR-viestinnän seurannasta, raportoinnista ja arvioinnista sekä kansalliseen ja kansainväliseen viestintään liittyvän yhteistyön koordinoinnista. ESRtiedotuksen yhteistyöryhmän kulut kuuluvat osin hallintoviranomaisen vastattavaksi soveltaen teknisen tuen käytön tukikelpoisuuden määrittelyjä. Hallintoviranomaisen ESR-viestinnän indikatiivinen kustannusarvio on ohjelmakaudella euroa, josta Euroopan sosiaalirahaston osuus on euroa ja valtion kansallinen osuus euroa. Tämän indikatiivisen vuosittain osana teknisen tuen päätösmenettelyjä täsmentyvän kustannusarvion sisältämillä toimilla toteutetaan ESR-viestintää hallintoviranomaisen vastuulla yhteistyössä rakennerahastojen viestinnän yhteistyöryhmän, suuralueilla toimivien koordinoivien työvoima- ja elinkeinokeskuksien, ESR-toimintaa osallistuvien talous- ja sosiaalipartnerien EAKRviestintätoimijoiden ja muiden kumppanien kanssa. LIITTEET: Liite 1: Rakennerahastoviestintä kohderyhmittäin ja painotusten mukaan Liite 2: Rakennerahastokauden graafiset elementit Liite 3: Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille TIEDOKSI: Suuralueiden viestintäsuunnitelmat ohjelmakaudelle (ESR:n ja EAKR:n yhteiset viestintäsuunnitelmat) 14

15 LIITE 1: Rakennerahastoviestintä kohderyhmittäin ja painotusten mukaan Painopiste Kohderyhmä Viesti/tavoite Toimenpiteet Ajankohta Indikaattorit / tulokset Yleinen viestintä Hallintoviranomaisen viestintävastuut Kaikki kohderyhmät -EU:n rakennerahasto-ohjelmien tunnettuus, näkyvyys ja avoimuus (suomi, ruotsi, englanti) Koko ohjelmakausi Internetsivujen kävijämäärä, keskimäärin yhteensä 5000 käyntiä/kk Arviointi kaikki osa-alueet sisältyvät viestinnän kokonaisarviointiin Kävijämäärän seuranta -Ohjelmien tuloksista ja hyvistä käytännöistä tiedottaminen Yleisesitteet Ohjelmakauden alku, tarvittaessa päivityksiä Painosmäärät: yleisesitteissä kpl esitteestä ja kieliversiosta riippuen Levikki, varastotilanteen seuranta -Toteutuneista projekteista tiedottaminen Muut julkaisut Koko ohjelmakausi Painosmäärät: julkaisusta riippuen kpl Levikki, varastotilanteen seuranta EURA tietopalvelu Koko ohjelmakausi Kävijämäärät, 1000 / kk Kävijämäärän seuranta Kansalaiset EU-ohjelmien tuloksena on entistä paremmin voiva Suomi Vuosittainen tiedotustoimi Media: pyritään saamaan median välityksellä tietoa hyvistä ESRhankkeista Kerran vuodessa Koko ohjelmakausi Osallistujamäärä, noin 300 Näkyvyys ja myönteinen julkisuus mediassa EU:n ja/tai rahaston mainitseminen median toimesta Osallistujien palaute Mediaseuranta Internetsivujen kävijämäärä, nettipalaute, nettikyselyt Kävijämäärän seuranta, nettipalautteiden sisältö, kyselyjen tulokset 15

16 Painopiste Kohderyhmä Viesti/tavoite Toimenpiteet Ajankohta Indikaattorit / tulokset Projektitoimijat EU-ohjelmilta voi saada tukea hyvän hankeidean toteuttamiseen Hyvästä käytännöstä voi syntyä pysyvä toimintatapa Viranomaiset ohjaavat ja tukevat hankkeen toteuttajaa Projektien hakemisen ja toteuttamisen tukeminen (suomi, ruotsi): tietoa ohjelmista, hakuohjeet, linkki EURA tietojärjestelmään, ohjeistus, linkit suuralueiden internetportaaleihin Esitteet ja oppaat Media - Yleistietoa, ohjeistus, hyvät käytännöt, hakuajoista tiedottaminen Koko ohjelmakausi Koko ohjelmakausi Hyvän hankkeen markkinointi: pyritään saamaan hyviä hankkeita näkyvästi ja positiivisesti mediaan Koko ohjelmakausi Internetsivujen kävijämäärä, jätettyjen ja hyväksyttyjen hakemusten määrä Painosmäärät, kpl Saavutettu mediajulkisuus Internetsivujen kävijämäärä Arviointi kaikki osa-alueet sisältyvät viestinnän kokonaisarviointiin Kävijämäärän seuranta nettipalaute Levikki, varastotilanteen seuranta Mediaseuranta Kävijämäärän seuranta, nettipalaute Välittävät toimielimet Viestintäosaaminen osana työtä Rakennerahastojen hallinnoinnista ja toimeenpanosta tiedottaminen, asianmukaisen tiedon, säädöspohjan ja ohjeistuksen saatavuus Viestintäkoulutuksen järjestäminen Seminaarit ja muut tilaisuudet 2008 syksyllä, tarvittaessa myöhemmin uudelleen Koko ohjelmakausi Tilaisuuksia noin 2 kertaa vuodessa Osallistujien määrä Internetsivujen kävijämäärä Osallistujien määrä, pääosin noin 200 osallistujan tilaisuuksia Osallistujien palaute Kävijämäärän seuranta, nettipalaute Osallistujien palaute 16

17 Painopiste Kohderyhmä Viesti/tavoite Toimenpiteet Ajankohta Indikaattorit / tulokset Muut viranomaiset (ml. Alue- ja paikallisviranomaiset) ja sidosryhmät (mm. järjestöt) Rakennerahastojen hallinnoinnista ja toimeenpanosta tiedottaminen, asianmukaisen tiedon, säädöspohjan ja ohjeistuksen saatavuuden takaaminen, raportointi Seminaarit ja muut tilaisuudet Vuosiraportit Koko ohjelmakausi Tilaisuuksia noin 2 kertaa vuodessa Kerran vuodessa Internetsivujen kävijämäärä Osallistujien määrä, pääosin noin 200 osallistujan tilaisuuksia Raportit ajoissa valmiina Arviointi kaikki osa-alueet sisältyvät viestinnän kokonaisarviointiin Kävijämäärän seuranta, nettipalaute Osallistujien palaute Raporttien hyväksyminen seurantakomiteoissa, kokousten palaute Palaute, tarkastusraportit Viestintäverkostot ja työryhmät Tehokas viestintä koko maassa, viestinnän kehittäminen, Internetsivujen kehittäminen Kokoukset, sähköpostijakelut, viranomaisten nettiosa Sähköpostiviestintä Koko ohjelmakausi Koko ohjelmakausi Jatkuva Tiedonkulun toimivuus Kävijämäärät, verkostojen palaute Asioiden onnistunut hoitaminen sovitun aikataulun mukaisesti Verkostojen palaute Aikataulujen pitävyys Kokoukset ja muut tilaisuudet Tarpeen mukaan, useita kertoja vuodessa Osallistujien määrä, viestintäverkosto 20, laajennettu viestintäverkosto 50 Osallistujien palaute, sovittujen toimenpiteiden onnistuminen 17

18 Painopiste Kohderyhmä Viesti/tavoite Toimenpiteet Ajankohta Indikaattorit / tulokset Poliittiset päättäjät, avainasemassa olevat virkamiehet Euroopan unioni, komissio Muut jäsenmaat EU:n rakennerahasto-ohjelmien tunnettuus, näkyvyys ja avoimuus, rakennerahastotoiminnan tulosten saaminen pysyviksi käytännöiksi EU:n rakennerahasto-ohjelmien tunnettuus, näkyvyys ja avoimuus, komission vaatimusten täyttäminen Yhteistyö ohjelmien toimeenpanoon liittyvissä asioissa, Suomen EUohjelmien hyvien käytäntöjen levittäminen Proaktiivisuus, selkeä aineisto tilanteen mukaan, rakennerahastojen ABC, tulosbriifit Kaikki viestinnän välineet, viestintäsuunnitelma Vuosittainen tiedotustoimi (suomi, ruotsi, englanti) Seminaarit, mm. vuosittainen tiedotustoimi Koko ohjelmakausi, hyvistä hankkeista tiedottamisen yhteydessä Koko ohjelmakausi Kerran vuodessa Koko ohjelmakausi Vähintään kerran vuodessa Hyvien käytäntöjen juurtuminen kansalliseen toimintaan Viestintäsuunnitelman toteutuminen Osallistujien määrä (300), 5 komission edustajaa Kävijämäärät, nettipalaute Osallistujien määrä (300), 20 ulkomaista osallistujaa Arviointi kaikki osa-alueet sisältyvät viestinnän kokonaisarviointiin Viestinnän kokonaisarviointi Viestinnän kokonaisarviointi, komission palaute, tarkastusraportit Osallistujien palaute Kävijämäärien ja - tahojen seuranta, nettipalaute Osallistujien palaute Opintovierailut Tilausten mukaan Ohjelman sisältö, osallistujien määrä Osallistujien palaute 18

19 Painopiste Kohderyhmä Viesti/tavoite Toimenpiteet Ajankohta Indikaattorit / tulokset Yritystoiminnan edistäminen Viestinnän pääpaino alueilla Media Potentiaaliset projektien toteuttajat Yritystoimintaan suuntautuvat henkilöt, opiskelijat, työssä olevat, työttömät PK-yritykset Oppilaitokset Luovat alat Hyvinvointipalvelut Naisyrittäjyys Maahanmuuttajien yritystoiminta Maaseudun yritystoiminta EU:n rakennerahasto-ohjelmien tunnettuus, näkyvyys ja avoimuus, positiivisen julkisuuden tavoittaminen - Avoimista hauista ja ohjelmien sisällöistä tiedottaminen - Millä aloilla mahdollisuuksia, eri alojen yritystoiminnan ominaispiirteet - Alueen tuottavuuden paraneminen laadullisesti kestävällä tavalla - Alueen työllisyyden, kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen - Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon lisääminen Proaktiivisuus, selkeän aineiston tuottaminen ohjelmien toiminnasta ja tuloksista media käyttöön: rakennerahastojen ABC, tulosbriifit Internetsivut Infotilaisuudet Lehti-ilmoitukset Käynnistyspalaverit Kohdennettu viestintä yrittäjäjärjestöille, sidosryhmille ja alan asiantuntijoille Ohjelmakauden alku (aineisto), jatkuva Hakuaikojen alussa, sisällöllinen tiedotus jatkuvaa, hyvistä hankkeista tiedottaminen Mediajulkisuus: määrä ja laatu (positiivinen / negatiivinen) Hakijoiden määrä, hyväksyttyjen hakemusten määrä, osallistujien määrä, viestinnän kokonaisarviointi Arviointi kaikki osa-alueet sisältyvät viestinnän kokonaisarviointiin Mediaseuranta, viestinnän kokonaisarviointi Itsearviointi, palaute kyselyt, viestinnän kokonaisarviointi 19

20 Painopiste Kohderyhmä Viesti/tavoite Toimenpiteet Ajankohta Indikaattorit / tulokset Innovaatiotoiminnan, verkostoitumisen ja osaamisrakenteiden vahvistaminen Viestinnän pääpaino alueilla Potentiaaliset projektien toteuttajat Yritystoimintaa, osaamis- ja innovaatiotoimintaa edistävät julkiset ja yksityiset organisaatiot, Yliopistot, korkeakoulut Tutkimus- ja koulutuslaitokset - Avoinna olevista hauista ja ohjelmien sisällöistä tiedottaminen - Alueen koulutuksen työelämävastaavuuden parantaminen, koulutuksesta työelämään siirtymisen tukeminen ja työmarkkinoilla tarvittavan osaamisen kehittäminen - Osaamisrakenteiden vahvistaminen tutkimuksessa ja tuotekehityksessä - Teknologiaohjelmien hyödyntäminen - Uusien verkostomaisten toimintatapojen kehittäminen Ympäristökilpailukyvyn lisääminen Internetsivut Infotilaisuudet Lehti-ilmoitukset Käynnistyspalaverit Innovaatiopalvelujen ja palvelujen tarjoajien tunnettuuden lisääminen Julkisten palvelujen tarjoajien yhteistoiminnan lisääminen Innovatiivisuus yrityslähtöisten hankkeiden toteuttamisessa Kohdennettujen asiantuntijapalveluiden markkinointi ja tunnetuksi tekeminen Hakuaikojen alussa, sisällöllinen tiedotus jatkuvaa, hyvistä hankkeista tiedottaminen Hakijoiden määrä, hyväksyttyjen hakemusten määrä, osallistujien määrä, viestinnän kokonaisarviointi Arviointi kaikki osa-alueet sisältyvät viestinnän kokonaisarviointiin Itsearviointi, palaute kyselyt, viestinnän kokonaisarviointi 20

21 Painopiste Kohderyhmä Viesti/tavoite Toimenpiteet Ajankohta Indikaattorit / tulokset Osaaminen, työvoima, työllisyys ja yrittäjyys Viestinnän pääpaino alueilla Alueen saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Viestinnän pääpaino alueilla Potentiaaliset projektien toteuttajat Työorganisaatiot Työmarkkinoiden palvelujärjestelmät Oppilaitokset Kunnat Järjestöt PK-yritysten henkilöstö Maahanmuuttajat Nuoret Ikääntyvä väestö Naiset Potentiaaliset projektien toteuttajat Kunnat Yhdistykset Järjestöt - Avoinna olevista hauista ja ohjelmien sisällöistä tiedottaminen - Rakenteellisen työttömyyden aleneminen alueella - Syrjäytymisen ehkäisy - Henkilöstö voimavarana yritystoiminnan kehittämisessä - Välityömarkkinat ja sosiaaliset yritykset vaikeasti työllistyville - Maahanmuuttajat työvoimana ja Suomen alueiden kansainvälistäjinä Avoinna olevista hauista ja ohjelmien sisällöistä tiedottaminen Elinvoimainen Suomi Hyvinvoiva ympäristö ja yhteiskunta Ympäristömyönteiset hankkeet Internetsivut Infotilaisuudet Lehti-ilmoitukset Käynnistyspalaverit Välityömarkkinoista kohdennettu tiedottaminen PK-yrityksiin kohdennettu tiedottaminen Maahanmuuttajajärjestöihin kohdennettu tiedottaminen Nuorille, ikääntyvälle väestölle, naisille ja ko. järjestöille kohdennettu tiedottaminen Internetsivut Infotilaisuudet Lehti-ilmoitukset Käynnistyspalaverit Kohdennettu tiedottaminen kunnille, järjestöille, yhdistyksille ja muille potentiaalisille hakijatahoille alueella Hakuaikojen alussa, sisällöllinen tiedotus jatkuvaa, hyvistä hankkeista tiedottaminen Hakuaikojen alussa, sisällöllinen tiedotus jatkuvaa, hyvistä hankkeista tiedottaminen Hakijoiden määrä, hyväksyttyjen hakemusten määrä, osallistujien määrä, viestinnän kokonaisarviointi Hakijoiden määrä, hyväksyttyjen hakemusten määrä, osallistujien määrä, viestinnän kokonaisarviointi Arviointi kaikki osa-alueet sisältyvät viestinnän kokonaisarviointiin Itsearviointi, palaute kyselyt, viestinnän kokonaisarviointi Itsearviointi, palaute kyselyt, viestinnän kokonaisarviointi 21

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKRtoimenpideohjelmien. viestintäsuunnitelma

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKRtoimenpideohjelmien. viestintäsuunnitelma Euroopan unionin rakennerahastojen ohjelmakausi 2007-2013 Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKRtoimenpideohjelmien viestintäsuunnitelma Toukokuu 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Viestinnän lähtökohdat

Lisätiedot

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille Euroopan unionin rakennerahastojen ohjelmakausi 2007-2013 Tämä ohje on päivitetty komission asetuksen 846/2009 sisältämillä muutoksilla 1.3.2010 Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille EU-rahoitus velvoittaa

Lisätiedot

Rakennerahastojen viestintäverkoston työkokous 13.3.2013

Rakennerahastojen viestintäverkoston työkokous 13.3.2013 Rakennerahastojen viestintäverkoston työkokous 13.3.2013 EURA 2014 rakennerahastojen tietopalvelu hakutoimintojen parantaminen: teemahaut, alueelliset haut, alasvetovalikot kartta(haku) englanninkielinen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Rakennerahasto-ohjelma ja -viestintä Rakennerahastoviestinnällä tuetaan

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1 Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus EU-rahoitus 25. marraskuuta 2009 1 Rahoituksen pääryhmät EU-rahoitus Kansallisten viranomaisten hallinnoima Suoraan Euroopan komissiolta haettava 2 Kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahastoohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahastoohjelma Työ- ja elinkeinoministeriö Seurantakomitea 14.1.2015 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahastoohjelma Viestintästrategia Ohjelmakauden 2014 2020 teemat ja tavoitteet Kestävää kasvua ja

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus, rahoitushaku Länsi-Suomessa Rahoitusasiantuntija Keski-Suomen ELY-keskus Mitä rakennerahastot ovat?

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma Pvm Mitä tehty Kuka Missä käsitelty 21.3.2016 Suunnitelman luonnos Johanna PoPSTer 19.5.2016 Suunnitelman täydennys ja päivitys Johanna & Kirsi 1.6.2016 poliittinen ohjausryhmä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa

EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Ylitarkastaja Harri Ahlgren TEM/Alueiden kehittämisyksikkö

Lisätiedot

Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa. Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto Helsinki

Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa. Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto Helsinki Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto 14.6.2012 Helsinki Rakennerahastoviestintää Viestinnän painopisteet 2012-2013, hallintoviranomainen Tulosviestintä,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Ajankohtaista rakennerahastoviestinnässä. Jaana Valkokallio Ylitarkastaja RAPO/AKY TEM

Ajankohtaista rakennerahastoviestinnässä. Jaana Valkokallio Ylitarkastaja RAPO/AKY TEM Ajankohtaista rakennerahastoviestinnässä Jaana Valkokallio Ylitarkastaja RAPO/AKY TEM Päivitetyt ohjelmatason viestintäsuunnitelmat 2007-2013 Suunnitelmien päivitys perustui arviointituloksiin Seurantakomiteat

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

EAKR arviointisuunnitelma Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö

EAKR arviointisuunnitelma Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö EAKR arviointisuunnitelma 2007-2013 Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö 1. Sisältö Valmisteluprosessi Arviointityöryhmä asetettu elokuussa 2008 Valmistellut suunnitelman sekä toimintaohjelman

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa HAKUINFO Hämeen ELY-keskuksen alueellinen ESR-haku 13.2.2015 Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - rakennerahasto-ohjelma Ohjelma-asiakirja:

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku RR-hakuinfo 14.4.2010 Muotoiluakatemia Kuopio Itä-Suomen kehittämisstrategia Visio Vaikuttavuus-/ makrotavoitteet Ohjelmatavoitteet Kehittämisstrategian ydin Toimintalinjat

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Viestintä ja tiedotus hankkeessa. 1 Hanna Laaksonen

Viestintä ja tiedotus hankkeessa. 1 Hanna Laaksonen Viestintä ja tiedotus hankkeessa 1 Viestintäsuunnitelma Monissa hankkeissa on tarpeen tehdä myös erillinen viestintä- ja tiedotussuunnitelma. Tiedotussuunnitelma tukee ja konkretisoi hankkeen toteutusta

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA 31.8.2010 Susanna Piepponen Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Itse toteutetut hankkeet TEMin hallinnonalalla ESR ESR-hankkeet, joka

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EAKR-asiantuntijoiden neuvottelupäivä 12.11.2013 Hotelli Arthur, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 12.11.2013 Kumppanuussopimus

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

MAKSATUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖL- LISYYS -TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA JA MANNER-SUOMEN ESR TOIMENPIDEOHJELMASSA

MAKSATUSPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖL- LISYYS -TAVOITTEEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMISSA JA MANNER-SUOMEN ESR TOIMENPIDEOHJELMASSA Dnro 1107/051/2008 (SM-2007-01010-Ha63) (0/17/2007TM) Annettu Hallintoviranomaisen ohje nro 01/2008 3.4.2008 Voimassaoloaika Ohjelmakausi 2007 2013 Säädösperuste Rakennerahastolain (1401/2006) 11 :n 2

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä 880 000 euroa EU-tukea toimintalinjan 2 uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto - yleistä Ohjelman EAKR- ja ESR-rahoitusta ei käytetä yhteisölähtöisen paikalliskehittämisen

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Congress Paasitorni, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 13.11.2013 2 Etunimi Sukunimi

Lisätiedot

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Joensuu Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 Kestävää kasvua ja työtä EU 2014-2020 Tilannekatsaus Sisältörunko Ohjelman

Lisätiedot

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen Business as (un)usual rahoittajan näkökulma 13.8.2013 Ilmi Tikkanen EU hankkeiden vaikuttavuudesta Havaintoja EU:n ohjelmakaudelta 2007 2013 Tuleva EU:n ohjelmakausi 2014 2020 (valmistelu) Etelä-Suomen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 16.9.2013 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

RAKENNERAHASTOKAUDEN 2014-2020 TILANNEKATSAUS

RAKENNERAHASTOKAUDEN 2014-2020 TILANNEKATSAUS RAKENNERAHASTOKAUDEN 2014-2020 TILANNEKATSAUS MYR 27.1.2014 Jorma Teittinen 14.1.2014 Ohjelmakauden 2014-2020 Infotilaisuuteen ja MYR:n kokoukseen liittyvät kalvot löytyvät alla olevasta osoitteesta http://www.kainuunliitto.fi/130

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto

Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä. Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Rakennerahastokausi 2014 2020 elinkeinojen kehittämisen vinkkelistä 18.4.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Pohjois-Pohjanmaan liitto Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen

Lisätiedot

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu Miten tukea haetaan? Valtteri Karhu Rahoitusta haetaan Eura2014 -järjestelmässä Rakennerahastojen viestintä, kuten hakuilmoitukset julkaistaan verkossa osoitteessa www.rakennerahastot.fi Sivustolla sivut

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus Ulla-Riitta Pölönen Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 25.1.2018 Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahaston toimintalinjat ja erityistavoitteet Kestävää kasvua

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 KOHEESIOPOLITIIKAN NÄKYVYYDEN VARMISTAMINEN: TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSÄÄNNÖT 2014-2020 KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 Euroopan unionin neuvosto hyväksyi joulukuussa 2013 virallisesti EU:n koheesiopolitiikan

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Etelä-Savon maakuntaliitto, Y -tunnus 0215839-7

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

Ajankohtaista rakennerahastoviestinnässä. Rakennerahastojen viestintäverkoston työkokous 14.6.2012 Leena Lyra, TEM

Ajankohtaista rakennerahastoviestinnässä. Rakennerahastojen viestintäverkoston työkokous 14.6.2012 Leena Lyra, TEM Ajankohtaista rakennerahastoviestinnässä Rakennerahastojen viestintäverkoston työkokous 14.6.2012 Leena Lyra, TEM 2012 2013 viestintätoimia MÖHKÄLE tulosviestintää ja vaikuttavuustiedon levittämistä Yritystoiminnan

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA. Luovaa osaamista. VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA. Luovaa osaamista. VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNE- RAHASTO-OHJELMA Luovaa osaamista VALTAKUNNALLINEN ESR- HAKU Haku 15.8. - 30.11.2017 Hakijan ohje 2 ESR-HANKEHAKU Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 17.1.2017 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 Tarkastuslistan kysymykset 5A12-14: Tiedotus ja julkisuus tuensaajan toiminnassa, Kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset, Yhtäläiset mahdollisuudet ja syrjimättömyys

Lisätiedot

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta EU:n Itämeri-strategian sidosryhmätilaisuus Ympäristöministeriö, 6.4.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren Työ- ja elinkeinoministeriö,

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

Etelä-Suomen EAKR. Kestävää kasvua ja työtä

Etelä-Suomen EAKR. Kestävää kasvua ja työtä Etelä-Suomen EAKR Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-toiminta Etelä-Suomessa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta.

Lisätiedot

Länsi-Suomen ESR-haku Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus)

Länsi-Suomen ESR-haku Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus) Länsi-Suomen ESR-haku 21.12.2015 1.3.2016 20.1.2016 Kannonkoski / Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus) Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä,

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Kainuun liitto, Y -tunnus 2496992-4 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitean kokous Turku, 23.5.2016 Ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ESR 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä ESR 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä ESR 2014-2020 13.3..2015 Taina Lommi taina.lommi@ely-keskus.fi EU-rahoitusohjelmia ENI ESR Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - ohjelmassa Euroopan sosiaalirahasto rahoituksen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016 Hakijan ohje Sisältö: 1. Yleistä ESR-hausta 2. Haun erityispiirteet 3. Ohjeita hakemuksen

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR-ohjelma

Manner-Suomen ESR-ohjelma Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmasta tuetaan työllisyyttä ja osaamista edistäviä hankkeita. Rahoituksella tuetaan heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä ja edistetään tasa-arvoisuutta. ESR-ohjelman

Lisätiedot

Hankeinfo Kajaani Verna Mustonen

Hankeinfo Kajaani Verna Mustonen ELY-keskuksen kehittämishankerahoitus: EAKR & ESR Hankeinfo Kajaani Verna Mustonen EAKR-kehittämishankkeet (YM:n hallinnonala) ELY-keskus rahoittaa ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä kehittämishankkeita;

Lisätiedot

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR-hankkeet ja rahoitusmahdollisuudet Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Alueellinen ESR-rahoitus Kainuussa ohjelmakaudella 2014-2020,

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 Nakkilassa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä vähähiiliset hankkeet ja hankehaku Satakunnassa Jyrki Tomberg Satakuntaliitto Esityksen

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus 070514 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Koordinaatiohanketilaisuus Maaseutuvirasto, Helsinki, 5.10.2015 Elina Vehmasto, Luke Natural Resources Institute Finland Valtakunnallinen Green Care Koordinaatiohanke

Lisätiedot

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Kuopiossa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelma rahoitusasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 30.3.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen

Lisätiedot

ELY-keskusten puheenvuoro

ELY-keskusten puheenvuoro ELY-keskusten puheenvuoro Ylijohtaja Marja Karvonen Mikä on tärkeää rakennerahastokauden 2014-2020 valmistelussa Tampere 25.9.2012 28.9.2012 Ohjelman toteutuksen aito aluelähtöisyys (1) Hankkeiden hakujen,

Lisätiedot

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4 Miniseminaari 14.1.2010 Lauri, Mikonkatu 4 Heikki Aurasmaa Alivaltiosihteeri Suomen EAKR- ja ESR-rahoitus kolmena ohjelmakautena (ei sisällä Interreg- eikä alueellisen yhteistyön ohjelmia; 1995-99 ja 2000-2006

Lisätiedot