VIIDEN (5) SUDEN LISÄYS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SUSIKIINTIÖTÄ KOSKEVAAN ASETUKSEEN PORONHOITOALUEEN ULKOPUOLELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIIDEN (5) SUDEN LISÄYS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SUSIKIINTIÖTÄ KOSKEVAAN ASETUKSEEN PORONHOITOALUEEN ULKOPUOLELLA"

Transkriptio

1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja /13/2013 Jussi Laanikari VIIDEN (5) SUDEN LISÄYS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN SUSIKIINTIÖTÄ KOSKEVAAN ASETUKSEEN PORONHOITOALUEEN ULKOPUOLELLA 1 Pääasiallinen sisältö Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa esitetään sutta koskevan suurimman sallitun saalismäärää koskevan kiintiön säätämistä 12 susiyksilöön poronhoitoalueen ulkopuolella. Samalla kumotaan aikaisempi asetus. Tähän mennessä Suomen riistakeskuksen luvilla metsästettyjä kolmea (3) sutta ei otettaisi vähennyksenä huomioon. Näin ollen kiintiö tosiasiassa aiempaan asetukseen nähden lisääntyisi viidellä (5) sudella. Peruste on asettaa erillinen viiden suden kiintiö pihoissa ja pihapiireissä toistuvasti liikkuvien susien kohdennettuun poistamiseen. Poikkeuslupaperuste on luontodirektiivin 16.1 artiklan c-alakohta: yleinen turvallisuus, muu yleisen edun kannalta pakottava syy, joka on täytäntöön pantu metsästyslain (616/1993) 41 a :n 1 momentin 3 kohdassa. Nykyinen jäljellä oleva seitsemän (7) suden vahinkokiintiö jäisi siten edelleen voimaan ja käytettäväksi erityisen merkittävien vahinkojen estämiseen. Käytännössä siis seitsemän suden vahinkokiintiö yhdistetään viiden suden lisäkiintiöön ja näin asetuksen yhteismääräksi muodostuu 12. Maa- ja metsätalousministeriö on erittäin huolestunut susiin liittyvän epävarmuuden ja turvattomuuden tunteiden lisääntymisestä sekä suurpetoihin kohdistuvien laittomuuksien ja hyvin kielteisten asenteiden kasvusta yhteiskunnassa. Keski-Pohjanmaalla Perhossa valvontaviranomaisten yhteistyön ansiosta tammikuussa 2013 paljastunutta susien laitonta tappamista tutkitaan törkeänä metsästysrikoksena. Samoin Pohjois-Savossa Sonkajärvellä on paljastunut oletettu susien salametsästyksen yritys. Nämä viimeaikaiset ikävät tapahtumat ja siitä seuranneet voimakkaat kannanotot vain ylläpitävät ja voimistavat konfliktia. Ministeriö pyrkii vastaamaan konfliktiin kohdentamalla erityistoimenpiteitä tässä vaiheessa pihoissa tai pihapiireissä toistuvasti esiintyvien susien aiheuttaman ongelman hallintaan. Samalla ministeriö pyrkii tällä asetuksen muutoksella osittain lieventämään sitä virheellistä kuvaa, ettei suurpetojen synnyttämiin vaaratilanteisiin voi saada poikkeuslupaa. Asutuksen lähelle tulevat sudet voidaan tarvittaessa poistaa riippumatta susikannan sen hetkisestä koosta, mutta poiston tulee noudattaa luontodirektiivin edellytyksiä ja poiston vaikutuksen ei tulisi haitata suden suojelutasoa tai sen saavuttamista. Edellytyksenä on kuitenkin, että muita tyydyttäviä vaihtoehtoja ei ole ratkaista pihoissa tai pihapiireissä toistuvasti esiintyvien susien aiheuttamasta ongelmasta. Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää maaliskuussa suurpetopolitiikan ulkopuolisen arvioinnin. Arvioinnista ministeriö edellyttää myös kehittämisesityksiä suurpetokantojen hoidon ja suojelun toimenpiteiksi ja linjauksiksi. Arviointi kuitenkin valmistuu aikaisintaan vuoden lopussa, joten sitä ennen ministeriö pyrkii rauhoittamaan paikoin jo hyvin tulehtunutta tilannetta. Viiden suden lisäkiintiön kohdentamisessa ministeriö hyödyntää riistaneuvostojen asiantuntemusta. Ministeriö on pyytänyt, että ensin alueelliset riistaneuvostot arvioisivat oman toiminta-alueensa tilanteen ja tekisivät esitykset siitä, mille alueelle olisi tarvetta myöntää poikkeuslupia pihoissa tai pihapiireissä toistuvasti esiintyvien susien aiheuttaman ongelman vähentämiseksi. Lisäksi alueellisilta riistaneuvostoilta pyydetään esityksiä siitä, mihin muihin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä susien aiheuttamien vahinkojen ja muiden ongelmien vähentämiseksi. Alueellisten riistaneuvostojen kokoukset järjestetään viikoilla 7 9. Alueelliset riistaneuvostot toimittavat esityksensä valtakunnalliselle riistaneuvostolle, joka näiden esitysten pohjalta antaa suosituksen Suomen riistakeskukselle siitä, mihin lisäkiintiö tulisi kohdentaa sekä tekemään esityksen maa- ja metsätalousministeriölle siitä, mihin muihin toimenpiteisiin susien aiheuttamien vahinkojen ja ongelmien vähentämiseksi sekä susien suojelun paikallisen hyväksynnän lisäämiseksi tulisi ryhtyä. Valtakunnallinen riistaneuvosto kokoontuu

2 2 Esityksen mukaan Suomen riistakeskuksella olisi siten mahdollisuus myöntää perusteltujen hakemusten perusteella poikkeuslupia viikosta 12 alkaen. Tähän mennessä ( ) tietoon on tullut seuraavat susien kuolemat: poronhoitoalueella poikkeusluvin vahinkoperustein tapettu 11 sutta, muun Suomen alueella tapettu tai kuollut 15 sutta (3 poikkeusluvin, 6 poliisimääräyksin, 3 liikenteessä ja 3 laittomasti) eli yhteensä 26 sutta. 2 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen täydennetty kanta-arvio (MMM Dnro 277/13/2013, RKTL 89/401/2013) Tutkimuslaitoksen arvio perustuu havaintotietojen osalta pääasiassa petoyhdyshenkilöverkostosta saatuihin tietoihin. Lisäksi havaintotietoja ovat toimittaneet Metsähallituksen henkilökunta ja itäiseen valtakunnanrajaan rajoittuvien paliskuntien poroisännät sekä rajavartijat. RKTL lähetti myös Suomen riistakeskuksen aluetoimistoille kyselyn laumoista ja kahdestaan liikkuvista susista. Laajaa havaintoaineistoa tukee GPS-laittein merkittyjen susien antama paikkatieto reviirien rajoista. Vuodelta 2012 on GPS-lähettimien antamaa tietoa yhteensä viideltä eri susireviiriltä, joilla eleli joko lauma tai pariskunta. Kaikkiaan GPS-lähettimellä merkittiin 21 sutta. Lähettimistä oli toiminnassa vielä vuoden vaihteessa kymmenkunta. Suomen susikannan ydinalueella (Etelä-Kainuu, Ylä-Savo ja Pohjois-Karjala) RKTL suoritti joulukuun alun ja helmikuun alun välisenä aikana tiiviisti myös omaa maastotyötä. Arvion perustana ovat tunnetut laumat ja kahdestaan liikkuvat sudet, jotka ovat todennäköisiä pariskuntia. Edellisten lisäksi kartoitettiin epävarmoja havaintoja pareista. Näiden mahdollisten pariskuntien asettumista alueelle ei kyetty riittävällä varmuudella tarkistamaan, joten ne luokiteltiin yksinään liikkuviksi susiksi. Havainnot yksinään liikkuvista susista muodostavat arvion perustan niillä riistakeskuksen alueilla, joilla laumoja tai reviirillä eläviä pareja ei ole. Yksinään liikkuvien susien osuus on noin 15 prosenttia talvisesta susikannasta. Huomattava osa itäisellä valtakunnanrajalla havaituista laumoista ja pareista liikkuu molemmilla puolilla itärajaa. Keskimääräistä susikantaa arvioitaessa tällaisten susien yksilömäärästä on otettu Suomen kantaan kuuluviksi 50 prosenttia. Merkittävä osa susista liikkuu useamman kuin yhden Suomen riistakeskuksen aluetoimiston alueella. Tämän takia on otettava huomioon, että arviot aluetoimistojen alueella liikuskelevien susien lukumääristä eivät ole summautuvia. Kannanhoitoalueita koskevat arviot ovat summautuvia, sillä kahdella eri kannanhoitoalueella liikkuva lauma tai pari on laskettu kokonaisuudessaan vain yhden kannanhoitoalueen susikantaan. Susien vähäisestä lukumäärästä johtuen samansuuruinen susisaalis voi johtaa toisistaan suuresti poikkeaviin kehityssuuntiin susien määrässä. Poiston vaikutus riippuu saaliiksi päätyvien susien iästä, sukupuolesta ja lisääntymisbiologisesta asemasta susiyhteisössä. Susikannan on arvioitu vähentymättä kestävän 30 prosentin vuotuisen poistuman. Susitilanne alueittain Etelä-Häme Riistakeskus Etelä-Hämeen alueella on havaintoja yksittäisistä susista mutta ei pareista eikä laumoista. Alueella liikuskelee 2 3 sutta. Etelä-Savo Riistakeskus Etelä-Savon alueella on havaintoja yksittäisistä susista mutta ei pareista eikä laumoista. Alueella liikkui vuoden vaihteessa myös pantasusi, joka tällä hetkellä liikuskelee Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen riistakeskusten välisellä raja-alueella. Alueella liikuskelee 2 3 sutta.

3 3 Kainuu Riistakeskus Kainuun alueella liikkuu sutta. Vaihteluväli on suurehko, koska kolme laumaa (yhteensä 21 sutta) liikkuu Suomen ja Venäjän välisen rajan molemmilla puolilla. Osa Riistakeskus Kainuun alueesta kuuluu poronhoitoalueeseen. Tällä alueella on havaintoja yksittäisistä susista mutta ei pareista tai laumoista. Poronhoitoalueen ulkopuolisen Kainuun alueella liikkuu sutta. Sudet keskittyvät Kuhmoon, jossa on havaintoja kaikkiaan neljästä laumasta, joista kolme (5, 8 ja 8 yks.) liikkuu Suomen ja Venäjän välisen rajan kahta puolta. Neljäs lauma (5 yks.) liikkuu Kuhmon lisäksi myös Sotkamon ja Ristijärven puolella. Tässä laumassa on pannalla varustettu alfanaaras. Kuhmossa on lisäksi kolme paria (Kuumu Vartius, Niemiskylä Hirvelä ja Jonkeri) Sotkamossa asustaa neljän yksilön hajallaan liikkuva lauma Sapsoperän Maanselän välisellä alueella. Lauman lisäksi Tipasojalla ja Lehtovaaran Tuhkakylän alueella on todettu olevan pariskunta. Edellisten lisäksi pääasiassa Pohjois-Savossa asuvat kolme laumaa vierailevat Kainuun puolella (Vuolijoki ja Sotkamo). Keski-Suomi Riistakeskus Keski-Suomen alueella liikkuu kymmenkunta sutta. Riistakeskus Keski-Suomen, Pohjois- Hämeen ja Pohjanmaan alueita kattavalla reviirillä on 7 10 sutta. Tällä Keuruun, Virtain ja Ähtärin alueelle sijoittuvalla reviirillä ei ole näin suurta yhtenäistä laumaa, vaan se on hajallaan. Reviirillä on kaksi pannoitettua sutta (alfanaaras ja vuonna 2011 syntynyt naaraspentu). Aikuisesta alfauroksesta ei talven 2012/2013 aikana ole tehty varmoja havaintoja. Laumasta siirtyi toukokuussa 2012 vuonna 2011 syntynyt uros Äänekosken pohjoispuolelle. Havaintojen mukaan se liikkuu yksin. Kaakkois-Suomi Riistakeskus Kaakkois-Suomen alueella liikkuu noin 6 8 sutta. Alueelta on havaintoja yhdestä neljän suden laumasta, joka on yhteinen Venäjän kanssa, ja yhdestä parista, joka sekin liikkuu rajan läheisyydessä. Valtakunnan rajalla liikkuvien laumojen ja parien yhteisestä lukumäärästä on puolet laskettu kuuluvaksi Suomen kantaan. Lappi Riistakeskus Lapin alueella on havaintoja yksittäisistä susista sekä kahdesta yhdessä liikkuvasta sudesta Savukoskelta. Savukosken havainnot sijoittuvat itärajan pintaan. Siellä oli alkutalvesta 7 8 yksilön pentuelauma, josta on kaadettu talven mittaan viisi sutta. Valtakunnan rajojen ulkopuolella on havaintoja Länsi- Lapista (Övertorneå, Ruotsi) susiparista. Oulu Riistakeskus Oulun poronhoitoalueella liikkuu 2 4 sutta; yksi pariskunta Utajärvi Pudasjärvi alueella. Tälle parille on myönnetty kaatolupa. Poronhoitoalueen ulkopuolisella alueella liikkuu noin 5 7 sutta. Alueella on tavattu yksi vakituisesti asuva lauma, joka on yhteinen riistakeskus Pohjois-Savon kanssa. Laumassa elelee kolme yksilöä, joista yhdellä on panta. Lisäksi lauman pohjoispuolella asustaa yksi susipari. Pohjanmaa Riistakeskus Pohjanmaan alueella liikkuu sutta. Pohjanmaan, Pohjois-Hämeen ja Keski-Suomen rajalla elää lauma, jossa asustaa 7 10 susiyksilöä, joiden liikkuminen painottuu Pohjois-Hämeen ja Keski- Suomen alueelle. Havaintojen perusteella näyttää siltä, että lauma on jakautunut pienempiin ja erillään kulkeviin osiin, mikä vaikeuttaa kokonaiskuvan saamista. Lisäksi alueella on tehty havaintoja susiparista Lohtajan Kälviän alueella. Parihavaintoja on Perhosta ja epävarmoja parihavaintoja Isojoen Suojoen alueelta (mahdollisesta jälkimmäisestä parista tehdään havaintoja myös Satakunnan puolella).

4 4 Pohjois-Karjala Pohjois-Karjalassa liikkuu sutta. Pohjois-Karjalassa liikuskelee kaksi (Lieksa ja Ilomantsi) neljän yksilön susilaumaa Suomen ja Venäjän välisen rajan molemmilla puolilla. Lisäksi alueella on havaittu kaikkiaan viisi susiparia (Lieksa,Valtimo), joista yksi on yhteinen Kainuun kanssa ja toinen Pohjois-Savon kanssa. Pohjois-Häme Riistakeskus Pohjois-Hämeen alueella liikkuu sutta. Alueella on yhteinen 7 10 yksilön lauma Keski- Suomen ja Pohjanmaan riistakeskusten kanssa. Havaintojen perusteella näyttää siltä, että lauma on jakautunut pienempiin ja erillään kulkeviin osiin, mikä vaikeuttaa kokonaiskuvan saamista. Etelämpänä kolmen yksilön lauma asustelee Längelmäen Oriveden Kuhmalahden alueella. Lisäksi susiparista on havaintoja Nokian Akaan Sastamalan alueelta. Pohjois-Savo Riistakeskus Pohjois-Savon alueella elelee sutta. Ne keskittyvät Ylä-Savon alueelle, missä asustelee kolme eri laumaa. Kaikissa alueen laumoissa on GPS-lähettimellä varustettuja susia. Vieremän ja Kiuruveden alueella oleva susilauma vierailee myös riistakeskus Oulun alueella ja toinen Vieremän alueella olevista laumoista vierailee Kainuun alueella. Lisäksi alueella on kolme eri susiparia (Sukeva Jyrkkä, Varpaisjärven pohjoisosa ja Vesanto Tervo- alue). Tassussa on joukko susihavaintoja (n = 24) Sonkajärven Iisalmen Kiuruveden ympäristöstä aikavälillä Havainnot ovat pääasiassa yksittäisistä susista mutta muutama havainto jopa viiden suden laumasta. Petoyhdyshenkilöt ovat tarkistaneet näistä kahdeksan havaintoa. Em. aikajakson jälkeen susihavaintoja alueelta on saatu ainoastaan yksi. Alueelta ei kuitenkaan ole löydetty paria tai laumaa etsinnöistä huolimatta. Rannikko-Pohjanmaa Riistakeskus Rannikko-Pohjanmaan alueella on tehty havaintoja yksittäisistä susista mutta ei susilaumoista eikä -pareista. Alueella liikkuu 2 3 sutta. Satakunta Riistakeskus Satakunnan alueella liikuskelee 9 11 sutta. Köyliön Huittisten alueella asustaa lauma, jossa on 7 sutta. Lisäksi Ulvilan Luvian alueella on havaintoja mahdollisesta susiparista. Pääosa näistä havainnosta on yhdestä sudesta mutta muutama myös kahdesta. Lisäksi nk. Yläneen lauma Varsinais-Suomesta vierailee ajoittain Satakunnan puolella. Alueen pohjoisosassa on yksi mahdollinen pari Pohjanmaan kanssa. Uusimaa Riistakeskus Uudenmaan alueella elää 6 8 sutta. Alueella on havaintoja yhdestä parista ja yhdestä neljän suden laumasta. Pari elelee Nummi Pusulan alueella ja lauma Tammisaaren alueella. Varsinais-Suomi Riistakeskus Varsinais-Suomen alueella liikkuu 6 7 sutta. Alueella on yksi lauma (4 5 yks.), joka liikkuu pääasiassa Mynämäen Pöytyän Maskun alueella. Tassu-havaintojen perusteella lauma liikkuu myös osittain riistakeskus Satakunnan puolella. Lisäksi alueella on mahdollinen susipari, josta tulleet havainnot sijoittuvat tien 8 länsipuolelle. Susitilanne kannanhoitoalueittain Läntisen Suomen kannanhoitoalueen laumojen ja mahdollisten parien yhteinen susimäärä on noin yksilöä. Yhteensä kannanhoitoalueella on sutta (taulukko 1, s.6). Itäisen Suomen kannanhoitoalueen pääasiassa Suomen puolella liikkuvissa laumoissa ja mahdollisissa pariskunnissa on yhteensä sutta. Tunnetuissa Suomen ja Venäjän rajan molemmin puolin liikkuvissa laumoissa on yhteensä 17 yksilöä. Yhteensä kannanhoitoalueella on sutta (taulukko 1, s 6).

5 5 Poronhoitoalueella susia liikuskelee lähinnä poronhoitoalueen eteläosissa lähellä alueen rajaa. Poronhoitoalueella liikkuvien, reviiriä muodostamattomien susien määrään vaikuttaa Venäjältä ja alueen eteläpuolelta saapuvien yksilöiden määrä, jossa voi vuodenaikaisesti olla suurtakin vaihtelua. Poronhoitoalueen susikannan kooksi tutkimuslaitos arvioi 4 5 yksilöä (taulukko 1, s.6). Suomessa oli helmikuun 2013 alussa sutta. Ottamalla kanta-arvioon mukaan Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan molemmin puolin liikkuvien laumojen sudet, saadaan kokonaisyksilömääräksi sutta. Määrä on edellisvuotista pienempi. Kuva 1. Susilaumat ja kahdestaan liikkuvat sudet helmikuun alussa Punaisella rajatulla alueella elää GPS-seurannassa oleva susilauma, vihreät symbolit viittaavat muihin tunnettuihin laumoihin, keltaiset kahdestaan liikkuviin susiin ja vaaleanpunaiset varmistamattomiin parihavaintoihin. Harmaat symbolit viittaavat reviireihin, joista merkittävä osa sijainnee Venäjän puolella.

6 6 Taulukko 1. Tilanne kannanhoitoalueittain ja koko maassa. Kannanhoitoalue Laumat/ niissä susia yhteensä Parit Valtakunnan rajan laumat / niissä susia yht*. Valtakunnan raja, parit* Susia yhteensä* Poronhoitoalue - / / ** Itäinen Suomi 5 / / ** Läntinen Suomi 5 / ** YHTEENSÄ *** * Valtakunnan rajalla liikkuvien laumojen ja parien yhteisestä susien määrästä on puolet laskettu kuuluvaksi Suomen kantaan. **Susikannasta on havaittu15 % olevan yksinään liikkuvia yksilöitä. ***Lukumääräarvion haarukka ottaa huomioon sen, että yksinään liikkuvien osuus olisi tavanomaista suurempi (20 %). Taulukko 2. Viime vuoden tilanne: RKTL:n lausunto Kannanhoitoalue Laumat/ niissä susia yhteensä Parit Valtakunnan rajan laumat / niissä susia yht*. Valtakunnan raja, parit* Susia yhteensä* Poronhoitoalue 2 / / Itäinen Suomi 7 / / Läntinen Suomi 5 / YHTEENSÄ** *** *Valtakunnan rajalla liikkuvien laumojen ja parien yhteisestä susien määrästä on puolet laskettu kuuluvaksi Suomen kantaan. **Susikannasta on oletettu 15 % olevan yksinään liikkuvia yksilöitä. ***Lukumääräarvion yläraja on laskettu kannanhoitoalueittaisten vaihteluvälien keskikohtien summana. 3 Suurimmat sallitut saalismäärät ja muut rajoitukset metsästysvuodelle Suurimmat sallitut saalismäärät Tällä asetuksella esitetään suurimmaksi sallituksi saalismääräksi poronhoitoalueen ulkopuolelle 12 susiyksilöä. Koska aiemmasta 10 suden kiintiöstä (MMMasetus 616/2012) on käytetty 3 lupaa, lisäys aiempaan kiintiöön on siten 5 yksilöä, jotka tullaan edellä esitetyn mukaisesti kohdentamaan pihoissa tai pihapiireissä toistuvasti esiintyvien susien aiheuttaman ongelman ratkaisemiseen. Turvallisuusuhkaa aiheuttavat poikkeuksellisesti käyttäytyvät sudet voidaan myös poistaa poliisilain 25 :n nojalla tarvittaessa. On kuitenkin käytännössä havaittu, että poliisien luvat eivät välttämättä lisää susien olemassaolon hyväksyttävyyttä, niiden rajallisen käyttömahdollisuuden johdosta. Tämän johdosta on tarpeen antaa Suomen riistakeskukselle viiden (5) suden lisäkiintiö, joka lisää sen toimintamahdollisuuksia myös pi-

7 7 hoissa tai pihapiireissä toistuvasti esiintyvien susien aiheuttaman ongelman ratkaisemiseen ja suden yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kasvattamiseen. 3.2 Erityistä Suomen riistakeskuksen tulee harkita ennen lupapäätöksen tekemistä vielä erikseen ennen poikkeusluvan myöntämistä, onko valtakunnallisen riistaneuvoston suosittamilla alueilla kyseessä olevan ongelman ratkaisemiseksi muita tyydyttäviä ratkaisuja ja haittaako metsästys suotuisan suojelutason säilyttämistä. Tämä on todettu myös Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa ( , taltionumero 1499), että yksittäisestä pyyntiluvasta päättävä taho on velvollinen varmistamaan, että päätös on luontodirektiivin sekä kansallisten, riistaeläinten suojelua ja metsästystä muutoin koskevien säännösten mukainen niin, että kulloinkin kysymyksessä oleva metsästys ei vaaranna ko. lajin suotuisaa suojelutasoa ja että muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole. Maa- ja metsätalousministeriön vuosittain antamat kiintiöt metsästettävien suurpetojen enimmäismäärästä turvaavat omalta osaltaan pyyntilupakohtaista, sääntelyn mukaista harkintaa. Riistakeskuksen on poikkeuslupa-asetuksen mukaisesti selvitettävä metsästyslain 41 a :n 1 momentin 3 kohdan tapauksissa poikkeusluvan kohteena olevan riistaeläimen kanta alueella, yksilön käyttäytyminen haetulla alueella, mahdolliset viranomaisten saamat ilmoitukset ja toimenpiteet ongelmista sekä toimenpiteet, jotka poikkeusluvan sijasta voitaisiin toteuttaa. Tämä Suomen riistakeskuksen täytyy todentaa erikseen jokaisen lupahakemuksen kohdalla sekä lisäksi dokumentoida tarkasti poikkeuslupapäätökseen kaikki luontodirektiivin 16 artiklan 3 kohdassa mainitut yksityiskohtaiset muotovaatimukset, jotka on todettu, jotta luontodirektiivin jäsenvaltioille asettamat velvoitteet raportoinnista voidaan täyttää. 4 Esityksen vaikutukset Maa- ja metsätalousministeriön tiedossa oli susikannan vähentyminen edelliseen vuoteen nähden ja viiden suden kiintiön lisäyksen vaikutus on otettu huomioon arvioinnissa suhteessa suden suojelutason saavuttamistavoitteeseen. Ministeriö katsoo, että vaikka kiintiö toteutuisi täysimääräisesti, ei sillä tule olemaan vaikutusta susikannan suotuisan suojelutason saavuttamiseen edellyttäen, että mahdolliset luvat kohdennetaan oikealla tavalla. Poiston vaikutus riippuu eniten saaliiksi päätyvien susien iästä, sukupuolesta ja lisääntymisbiologisesta asemasta susiyhteisössä. Tänä talvena on susien toistuvista pihakäynneistä tullut merkittävä yhteiskunnallinen konflikti. Susipolitiikan toimivuuden kannalta ei ole eduksi, että luontodirektiivillä jo hyvin merkittävästi rajoitettuja toimintamahdollisuuksia kavennetaan laittomalla pyynnillä ja erityisesti sellaisilta susireviireiltä, jossa sudet elävät harvaan asutulla ja erämaisella alueella ja joissa varsinaista pihasusikonfliktia ei ole syntynyt. Viimeaikaiset ikävät tapahtumat ja siitä seurannut asenteiden koventuminen ylläpitävät ja voimistavat konfliktia. Ministeriö pyrkii vastaamaan konfliktiin kohdentamalla erityistoimenpiteitä tässä vaiheessa pihoissa tai pihapiireissä toistuvasti esiintyvien susien aiheuttaman ongelman hallintaan. Viiden suden lisäyksen voidaan katsoa lisäävän Suomen riistakeskuksen toimintamahdollisuuksia ongelman ratkaisemiseksi ja sietokyvyn kasvattamisessa paikallisten asukkaiden keskuudessa. Samalla säilytetään mahdollisuus reagoida jo syntyneisiin erityisen merkittäviin vahinkoihin ja niiden jatkumisen uhkaan. Ministeriö ei katso asetuksen olevan millään tavalla luontodirektiivin vastainen. Komissio on myös todennut parlamenttikysymykseen (E-3942/08) antamassaan vastauksessa, että "EU:n harjoittaman suurten petoeläinten suojelupolitiikan menestys riippuu olennaisesti paikallisten asukkaiden asenteista. Suurten petoeläinten vuoksi paikalliset asukkaat ovat oikeutetusti huolissaan omasta turvallisuudestaan sekä karjan, kotieläinten ja riistan menetyksistä. Nämä on otettava huomioon pyrittäessä saavuttamaan tasapaino direktiiveissä säädettyjen suojelutavoitteiden kanssa." Maa- ja metsätalousministeriö katsoo, että tällä asetuksella pyritään juuri hakemaan komission mainitsemaa tasapainoa. Myös oikeuskansleri on vastauksessaan (Dnro 1277/1/03, ) todennut asiassa mm. seuraavaa: Petoeläinten kotieläimille aiheuttamat vahingot ja niiden ihmisille aiheuttama tai ainakin niistä ihmisten asuin-

8 8 ja liikkumisalueilla tehtyihin havaintoihin perustuvat todellisiksi mielletyt uhat ovat sellaisia turvallisuutta heikentäviä tekijöitä, joiden poistaminen on julkisen vallan velvollisuutena. Susi enempää kuin muutkaan petoeläimet eivät meillä kuulu asuttujen seutujen luonnonoloihin. Tältä osin viranomaisilla tulee olla nopeasti vaikuttavat tehokkaat keinot, joilla torjutaan ihmisasumusten, taajamien tai ihmisten käyttämien liikenne- ja kulkuväylien läheisyyteen tulevat petoeläimet. Toisaalta sama edistämisvelvoite koskee perustuslain 20 :n 1 momentin mukaan myös luonnon ja sen monimuotoisuuden säilyttämistä. Käsillä on tilanne, jossa useiden perus- ja ihmisoikeuksien toteuttaminen niihin sisältyvien osittain paikallisista olosuhteista johtuvien vastakkaisten arvojen vuoksi näyttäisi johtavan ristiriitaan. Tällaisessa tilanteessa on perus- ja ihmisoikeuksia punnittava vastakkain ja pyrittävä yhteensovittamaan ristiriitaan johtavien säännösten tulkinta tavalla, joka johtaa perusoikeuksien toteuttamiseen niiden tarkoitusta vastaavalla tavalla poikkeuksellisissakin olosuhteissa. Petoeläinten aiheuttamaa uhkaa ei voida kuitenkaan poistaa siten, että luonnon monimuotoisuus myös erämaaluonnon petokantojen osalta vaarantuu vastoin perustuslain 20 :n 1 momentin mukaista edistämisvelvoitetta. Oikeuskansleri toteaa edelleen johtopäätöksenään: Edellä lausuttuun viitaten on painotettava sitä, että erityisesti perusoikeutena ja ihmisoikeutena taatun turvallisuuden ylläpitäminen on julkisen vallan ensisijainen tavoite. Julkisen vallan on varauduttava toimiin ja käytettävä niitä siten, että turvattomuutta aiheuttavat eläimet saadaan torjutuiksi ja vakavimmissa tapauksissa hävitetyiksi. Silloin kun petoeläin havaitaan paikassa, jossa on ilmeinen vaara, että ihmisen turvallisuus on uhattuna, on selvää, että uhka torjutaan. Äärimmäisenä keinona on pedon lopettaminen. Arviointi on osaltaan perustettava kuitenkin luontodirektiivin 16 artiklan poikkeusperusteisiin. Käsitykseni mukaan nämä poikkeusperusteet antavat mahdollisuudet sellaiseen lainsäädäntöön, jonka nojalla turvallisuuden säilyttämiseksi ja mahdollisesti myös omaisuuden suojan säilyttämiseksi tarpeelliset toimenpiteet ihmisiä ja omaisuutta uhkaavien petoeläinten torjumiseksi voidaan käytännössä toteuttaa. Vaikka koko valtakunnan tasolla susikanta on vähentynyt, ongelmat keskittyvät tällä hetkellä tietyille paikkakunnille kuten Huittisten Köyliön seudulle. Maa- ja metsätalousministeriö ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) ovat sopineet, että RKTL sijoittaa maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella Länsi- Suomen alueelle kenttähenkilön, joka toimii erityisesti Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueilla. Kenttähenkilö auttaa selvittämään entistä tarkemmin alueen suurpetokantojen kokoa, levinneisyyttä ja liikkuvuutta sekä pyrkii lisäämään vuorovaikutusta eri sidosryhmien välillä. Tämän lisäksi Ruotsi on järjestämässä Suomen, Ruotsin ja Norjan suurpetoasioista vastaavien valtiosihteerien välistä tapaamista kevään aikana. Ruotsilla ja komissiolla on kiistaa Ruotsin susipolitiikan linjauksista. Ruotsi on pyrkinyt uudella perustellulla tavalla vähentämään ihmisten huolta susien läsnäolosta ja samalla lisäämään susikannan hyväksyttävyyttä paikallisten ihmisten keskuudessa. Ministeriö tulee valtiosihteerien tapaamisessa esittämään tukensa Ruotsin suunnitelmille. Ministeriö ehdottaa Suomen ja Ruotsin yhteistä delegaatiota neuvottelemaan ympäristökomissaarin kanssa keinoista ottaa huomioon nykyistä joustavammin paikallisten asukkaiden huolet susikannan suojelussa ja kannansäätelyssä. 5 Asian valmistelu Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteltu virkatyönä ehdotus poikkeusluvilla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna Asetuksella kumotaan 15 päivänä syyskuuta 2012 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus 616/2012. Luonnoksesta pyydettiin lausuntoja seuraavilta tahoilta: ympäristöministeriö (YM), sisäasiainministeriö (SM), MMM/elintarvike- ja terveysosasto, metsäosasto, maatalousosasto sekä yleinen osasto, Suomen riistakeskus, Metsähallitus (MH), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL), Suomen Luonnonsuojeluliitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK), Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund (SLC), Paliskuntain yhdistys, Saamelaiskäräjät, WWF Suomi, Suomen Metsästäjäliitto ry, Natur och Miljö r.f. ja Luonto-Liitto.

9 9 Lausuntoja annettiin yhteensä 11. Lausunnoissa ympäristöministeriö ei kannata esitystä ja epäilee kaatolupien lisäämisen vaarantavan Suomen susipolitiikan sekä olevan luontodirektiivin vastainen vaarantamalla suojelun suotuisan tason. YM toteaa, että se ei voi kannan suojelusta vastaavana ministeriönä perustella tätä politiikkaa komissiolle, jos asia nousee esiin. YM:n mielestä lisäkiintiöön ei ole myöskään tarvetta, koska kiintiössä on varaa vielä seitsemän luvan myöntämiseen. Lisäkiintiön kohdentamisen osalta YM katsoo, että se saattaisi vaikeuttaa julkisten hallintotehtävien päällikön riippumatonta asemaa ja toisaalta sopii huonosti alueellisen riistaneuvoston asetuksella määrättyihin tehtäviin. Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto ja WWF vastustavat lisäkiintiötä, koska susikannan suojelutaso on määrällisesti, alueellisesti ja laadullisesti epäsuotuisa. SLL:n mielestä nykyistä kiintiötä pitäisi pienentää. Jäljellä olevat laumat tulisi pannoittaa ja Länsi-Suomen uutta RKTL:n kenttähenkilöä kannattaa tukea Pohjois-Karjalan suurpedot hankkeen kaltaisella yhteistyöprojektilla sekä alueellisia riistaneuvostoja tulisi täydentää ympäristöjärjestöillä. MTK ja Saamelaiskäräjät pitivät asetusehdotusta hyvin perusteltuna ja pitivät hyvinä käynnistettäviä selvityksiä ja keskusteluja suurpetopolitiikan linjausten uudistamiseksi. Suomen riistakeskuksella ei ollut huomautettavaa. Metsähallituksella ei ole lausuttavaa asiasta. Paliskuntain yhdistys ymmärtää ihmisten peloista juontuvan tarpeen lisäykselle. Suomen Metsästäjäliiton mukaan lisäkiintiö on oikeansuuntainen toimenpide. Määrä on kuitenkin ehdottomasti liian alhainen. Metsästäjäliiton mielestä kiinteätä lupamäärää ei tarvita. Jos kiintiötä pidetään tärkeänä, on se mitoitettava realistiselle tasolle, joka liiton mielestä on noin 50 suden luokkaa. Metsästäjäliitto katsoo myös, että susien pyyntilupia on voitava saada jatkossa myös kannanhoidollisin perustein. Lausunnot kokonaisuudessaan on tilattavissa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamosta diaarinumerolla 277/13/ Voimaantulo Maa- ja metsätalousministeriön asetus ehdotetaan tulevaksi voimaan Pykälässä todetaan, että säädettyyn määrään ei asetuksessa lueta susia, jotka on saatu saaliiksi asetuksen voimaantuloa. Tämä on selkeyden vuoksi tarpeen, koska Suomen riistakeskuksen luvilla saadut 3 sutta on vähennetty jo kiintiöstä samalla, kun asetus 616/2012 kumotaan..

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS POIKKEUSLUVALLA SALLITTA- VASTA SUDEN METSÄSTYKSESTÄ PORONHOITOALUEEN ULKOPUOLELLA MET- SÄSTYSVUONNA 2014 2015

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS POIKKEUSLUVALLA SALLITTA- VASTA SUDEN METSÄSTYKSESTÄ PORONHOITOALUEEN ULKOPUOLELLA MET- SÄSTYSVUONNA 2014 2015 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Ylitarkastaja Jussi Laanikari Muistio 17.12.2014 Dnro 2334/13/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS POIKKEUSLUVALLA SALLITTA- VASTA SUDEN METSÄSTYKSESTÄ PORONHOITOALUEEN

Lisätiedot

Luke LUONNONVARAKESKUS

Luke LUONNONVARAKESKUS p Luke LUONNONVARAKESKUS 19.1.2015 1/9 51/00 04 05/2015 Maa ja metsatalousministerio Kirjaamo kiriaamo@mmm.fi LAUSUNTO TALVEN 20142015 SUSITILANTEESTA Lausuntonaan susikannan tilasta (Luke) esittaa seuraavan.

Lisätiedot

Suomen susikannan hoitosuunnitelma

Suomen susikannan hoitosuunnitelma Suomen susikannan hoitosuunnitelma Sisältö JOHDANTO... 3 1 SUSIKANNAN HOIDON TAVOITTEET... 4 2 YHTEISTYÖ KANSALAISTEN, RIISTAHALLINNNON JA SUURPETOTUTKIMUKSEN VÄLILLÄ... 5 2.1 Luottamus ja tieto... 5 2.2

Lisätiedot

RIISTAN VUOKSI. Tammikuu 2014

RIISTAN VUOKSI. Tammikuu 2014 RIISTAN VUOKSI Tammikuu 2014 Sisällys Pääkirjoitus: Petopolitiikka kustannuspaineissa 3 Kohti uudenlaista susikannan hoitoa 4 Petopolitiikkaa linjaamassa 6 Susidiplomatiaa Länsi-Suomessa 7 Miksi susi tappaa

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 29.7.2013 Dnro 1346/13/2013 Janne Pitkänen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 29.7.2013 Dnro 1346/13/2013 Janne Pitkänen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 29.7.2013 Dnro 1346/13/2013 Janne Pitkänen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS METSÄHANHEN METSÄSTYKSEN KIELTÄMISESTÄ METSÄSTYSVUONNA 2013 2014 Pääasiallinen

Lisätiedot

RIISTAN VUOKSI. Huhtikuu 2015

RIISTAN VUOKSI. Huhtikuu 2015 RIISTAN VUOKSI Huhtikuu 2015 SISÄLLYS Susipolitiikka tarvitsee sinun tukesi 3 Metsästäjiä tarvitaan tuloksellisessa luonnonsuojelussa ja -hoidossa 4 Kohti riistarikkaita reunoja 6 Elinympäristöjä talousmetsissäkin

Lisätiedot

RIISTAN VUOKSI. Maaliskuu 2012

RIISTAN VUOKSI. Maaliskuu 2012 RIISTAN VUOKSI Maaliskuu 2012 Sisällys Riistaneuvostot uuden riistapolitiikan keihäänkärkinä 4 Hoitosuunnitelmat jalkauttavat riistakonsernin strategian 6 Hoitosuunnitelma hirvelle 8 Hoitosuunnitelma taantuvalle

Lisätiedot

Suurpetopolitiikan arviointi Ohjausryhma 3 kokous

Suurpetopolitiikan arviointi Ohjausryhma 3 kokous Suurpetopolitiikan arviointi Ohjausryhma 3 kokous Aika: ma 16.12.2013 klo 12.00 14.00 Paikka: Läsnä: Maa- ja metsätalousministeriö, Hallituskatu 3 A, Helsinki, Kokoustila Niskavuori Jaana Husu-Kallio,

Lisätiedot

2.3 Vuorovaikutus ja yhteistyö

2.3 Vuorovaikutus ja yhteistyö 2.3 Vuorovaikutus ja yhteistyö Tällä keskustelualueella pohdittiin seuraavia aiheita: Vastuualueet Tulisiko vastuunjakoa selkeyttää, esim. milloin ja minkälaisista tehtävistä paikalliset kantavat vastuuta?

Lisätiedot

OTTEITA LUONNOKSESTA SUOMEN SUSIKANNAN HOITOSUUNNITELMAKSI:

OTTEITA LUONNOKSESTA SUOMEN SUSIKANNAN HOITOSUUNNITELMAKSI: TÄMÄ ON TÄYSI FLOPPI ; NÄIN MEITÄ KUSETETAAN TAI AINAKIN YRITETÄÄN! (, Imatra 18.12.2014) OTTEITA LUONNOKSESTA SUOMEN SUSIKANNAN HOITOSUUNNITELMAKSI: http://www.mmm.fi/attachments/riistatalous/4xha3mt8n/141218_luonnos_suomen_susikannan_hoitosu

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Lupaosakkaat: 7

PÄÄTÖS. Lupaosakkaat: 7 SUOMEN RIISTAKESKUS Oulu PL 35 91501 Muhos (08)53 53 500 Pentti Hannula Palmutie 1 84100 YLIVIESKA PÄÄTÖS Pvm Nro 23.11.2011 2011/00345 2011/00345 1 METSÄSTYSLAIN 41 A :N MUKAINEN POIKKEUSLUPA HAKIJA HAKEMUS

Lisätiedot

Diaarinumero: 2803/1/11 Antopäivä: 25.1.2013 Taltio: 299

Diaarinumero: 2803/1/11 Antopäivä: 25.1.2013 Taltio: 299 25.1.2013/299 KHO:2013:15 Luonnonsuojelulain mukainen hävittämis- ja heikentämiskielto - Lisääntymis- ja levähdyspaikka - EU-oikeudelliset velvoitteet - Luonnonsuojelulain mukainen poikkeamislupa - Pohjanlepakko

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS ja TASEKIRJA

TOIMINTAKERTOMUS ja TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS ja TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 Suomen riistakeskus Fantsintie 13-14 00890 HELSINKI Y-tunnus 0201724-4 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2012 1 (51) 1. JOHDON KATSAUS... 2 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Rami. press. Rauhallista Joulua ja kaikkea hyvää 2015! Työntäyteinen ja kiireinen syysistuntokausi. Kysymyksiä ja kannanottoja eri asioista

Rami. press. Rauhallista Joulua ja kaikkea hyvää 2015! Työntäyteinen ja kiireinen syysistuntokausi. Kysymyksiä ja kannanottoja eri asioista Rami press Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset Joulu 2014 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Työntäyteinen ja kiireinen syysistuntokausi 2014 Kysymyksiä

Lisätiedot

Tuulivoimaa edistämään

Tuulivoimaa edistämään Tuulivoimaa edistämään Lauri Tarastin selvitys 13.4.2012 Aineisto julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja -sarjassa Energia ja ilmasto 2012 Tuulivoimaa edistämään Lauri Tarastin selvitys

Lisätiedot

Luonnos 25.4.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Luonnos 25.4.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta Luonnos 25.4.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia. Esityksen tavoitteena on selkeyttää

Lisätiedot

Hallittu ja hallitsematon susi. Valta ihmisen ja suden välisessä suhteessa poronhoitoalueen ulkopuolisessa Suomessa 1990-luvun lopulla

Hallittu ja hallitsematon susi. Valta ihmisen ja suden välisessä suhteessa poronhoitoalueen ulkopuolisessa Suomessa 1990-luvun lopulla Hallittu ja hallitsematon susi Valta ihmisen ja suden välisessä suhteessa poronhoitoalueen ulkopuolisessa Suomessa 1990-luvun lopulla Turun yliopisto Kulttuurihistoria Pro gradu -tutkielma Heta Lähdesmäki

Lisätiedot

Tulvariskityöryhmän raportti

Tulvariskityöryhmän raportti Tulvariskityöryhmän raportti Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 24.10.2007 työryhmän valmistelemaan Euroopan parlamentin ja neuvoston tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS ja TASEKIRJA

TOIMINTAKERTOMUS ja TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS ja TASEKIRJA 1.3. 31.12.2011 Suomen riistakeskus Fantsintie 13-14 00890 HELSINKI Y-tunnus 0201724-4 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2011 1 (42) Sisällysluettelo: 1. JOHDON KATSAUS...

Lisätiedot

Eläinlääkintähuoltotyöryhmän loppuraportti

Eläinlääkintähuoltotyöryhmän loppuraportti Eläinlääkintähuoltotyöryhmän loppuraportti Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:15 Eläinlääkintähuoltotyöryhmän loppuraportti Helsinki 2007 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Riistantutkimuksen tiedote 199:1 35. Helsinki, 28.4.2005. POROPÄIVÄT 2005. Kooste Poropäivien esitelmätiivistelmistä Kaamanen 28. 29.4.

Riistantutkimuksen tiedote 199:1 35. Helsinki, 28.4.2005. POROPÄIVÄT 2005. Kooste Poropäivien esitelmätiivistelmistä Kaamanen 28. 29.4. 1 Riistantutkimuksen tiedote 199:1 35. Helsinki, 28.4.2005. POROPÄIVÄT 2005 Kooste Poropäivien esitelmätiivistelmistä Kaamanen 28. 29.4.2005 Luonnonsuojelualueiden tehtävät ja porotalous Matti Helminen,

Lisätiedot

HE 228/2008 vp. kuljetuksesta ehdotetaan muutettaviksi. Ehdotetuilla

HE 228/2008 vp. kuljetuksesta ehdotetaan muutettaviksi. Ehdotetuilla Hallituksen esitys Eduskunnalle ympäristölle aiheutuvien vahinkojen korjaamista koskevaksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: Kirjan alkusanat s.5. Johdanto: Sutta tulee kunnioittaa s.8. 1/ Sudensuojelu on valheellista miljoonabisnestä s.

SISÄLLYSLUETTELO: Kirjan alkusanat s.5. Johdanto: Sutta tulee kunnioittaa s.8. 1/ Sudensuojelu on valheellista miljoonabisnestä s. Sivu: 1 Sivu: 2 Sivu: 3 SISÄLLYSLUETTELO: Kirjan alkusanat s.5 Johdanto: Sutta tulee kunnioittaa s.8 1/ Sudensuojelu on valheellista miljoonabisnestä s.12 2/ Susi on raaka peto- ja laumaeläin s.47 3/ Sudensuojelu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajavartiolakia, rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

Kaavoittajan vastineet Perhon Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin.

Kaavoittajan vastineet Perhon Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Kaavoittajan vastineet Perhon Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Vastineet Perhon limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnosvaiheen palautteeseen:

Lisätiedot

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT Anniina Oksanen Helsingin yliopisto Kansainvälisen talousoikeuden instituutti KATTI Esipuhe Tämä raportti on syntynyt

Lisätiedot

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA PYHÄJOEN KUNTA PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30. 3.2015 PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 1 (20)

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Auri Pakarinen

Lisätiedot

Jotkut lausunnonantajat ovat kuitenkin esittäneet huomioita asioista, joita uudistuksen valmistelussa ei ole käsitelty riittävästi.

Jotkut lausunnonantajat ovat kuitenkin esittäneet huomioita asioista, joita uudistuksen valmistelussa ei ole käsitelty riittävästi. Johdanto Oikeusministeriö asetti 17. päivänä joulukuuta 2003 toimikunnan uudistamaan valmiuslainsäädäntöä. Valmiuslain uudistamisen tavoitteena oli saattaa valmiuslaki kaikilta osiltaan vastaamaan perustuslain

Lisätiedot

Saimaan järvilohen hoito-ohjelma. Veli-Matti Kaijomaa, Timo Turunen, Heli Peura

Saimaan järvilohen hoito-ohjelma. Veli-Matti Kaijomaa, Timo Turunen, Heli Peura Saimaan järvilohen hoito-ohjelma Veli-Matti Kaijomaa, Timo Turunen, Heli Peura Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 3/2011 2 Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja

Lisätiedot