Toiminta- ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta- ja taloussuunnitelma"

Transkriptio

1 1 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014

2 2 Sisällysluettelo Liikenneturvan toiminta-ajatus 3 Toiminnan lähtökohdat 4 Liikenneturvan toiminta Toiminta kohderyhmittäin 8 Jäsenyhteistyö 11 Kansainvälinen toiminta 12 Henkilöstö ja kouluttajat 12 Hallinto ja talous 12 Talousarvio Hyväksytty Liikenneturvan hallituksen kokouksessa

3 3 Liikenneturvan toiminta-ajatus Sinä ja minä luomme puitteet turvalliselle liikenteelle. Teemme oikeita valintoja, osoitamme malttia, välitämme, ennakoimme ja muistamme, että emme ole liikenteessä yksin. Liikenneturvallisuus lähtee heikoimpien ja kokemattomien liikkujien turvallisuudesta. Liikenneturvan tavoitteena on, että tieliikenne on turvallista niin ensimmäisellä koulumatkalla kuin skootteritytön tiellä harrastuksiin tai iäkkään pyöräilijän kauppareissulla. Teemme työtä sen puolesta, että kaikilla on oikeus turvalliseen liikkumiseen. Liikenneturvan rooli ja tehtävät Liikenneturva toteuttaa liikenneturvallisuusalan keskusjärjestönä sille laissa (278/2003) määriteltyä tieliikenteen valistustehtävää, jonka tavoitteena on parantaa tieliikenteen turvallisuutta ja saada aikaan myönteisiä muutoksia liikennekulttuurissa. Toimimme yhteistyön rakentajana koko Suomessa, alueellisten ja paikallisten viranomaisten, järjestöjen, yhteisöjen ja ihmisten kanssa. Työtämme ohjaavat arvot ovat: turvallisuus ensin, asiantuntijuus ja yhteistyö. Arvoja toteutamme seuraavien toimintaperiaatteiden avulla: Olemme liikenneturvallisuuden edunvalvoja. Työmme on ennaltaehkäisevää, suostuttelevaa ja perustelevaa. Toteutamme tieliikenteen turvallisuusvisiota osana valtakunnallista liikenneturvallisuustyötä. Ydinosaamistamme ovat ihmisen roolin ymmärtäminen tieliikenteessä ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen. Tutkitun tiedon ja tilasto-osaamisen avulla haemme ratkaisuja, joihin työmme laatu ja riippumattomuus perustuvat. Olemme luotettava ja joustava yhteistyökumppani, joka aktivoi, osallistaa ja auttaa yhteistyötahoja ottamaan liikenneturvallisuusnäkökohdat ja turvallisen liikennekäyttäytymisen osaksi omaa toimintaansa. Tuemme vapaaehtoistyötä, jotta jokainen voisi löytää keinoja parantaa omaa ja läheistensä liikenneturvallisuutta.

4 Toiminnan lähtökohdat 4 Vuoden 2014 toimintamme pohjautuu keskusjärjestön lähivuosien strategisiin linjauksiin. Lähtökohtiamme toiminnalle ovat tieliikenteen arvioitu turvallisuuskehitys sekä valtakunnallisessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa Liikenneturvan vastuulle määritellyt tehtävät. Myös hallitusohjelmaan ja liikennepoliittiseen selontekoon kirjatut tieliikenteen turvallisuuteen liittyvät toimet ja niiden resursointi vaikuttavat Liikenneturvan työhön. Lähivuosien strategiset linjaukset Liikenneturvan työ on pitkäjänteistä, ja keskeinen toiminta suunnitellaan kolmen vuoden jaksoksi. Liikennekasvatuksen ja koulutuksen mallit kehitetään ja suunnitellaan tuoreimpien tietojen pohjalta. Mallit testataan sekä pilotoidaan, ja vasta tämän jälkeen uudistukset viedään valtakunnalliseen toteutukseen. Kampanjoinnissa toistot lisäävät viestinnän tehoa, mikä osaltaan puoltaa pitkäkestoisia hankkeita. Toiminnan vaikutusten arviointi on luotettavampaa, kun aikaperspektiivi on yhtä vuotta pidempi. Liikennepolitiikassa pyritään kehittämään liikennettä palveluna. Liikenneturva toimii niin, että tieliikenteen turvallisuutta osattaisiin pitää palvelun keskeisenä laatutekijänä. Liikenneturva on tienkäyttäjän asialla antaen asiantuntijuutensa ja resurssinsa turvallisen liikkumisen hyväksi. Liikenneturvalle on määritelty erinäisiä tehtäviä valtakunnallisessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa ja tieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi annetussa valtioneuvoston periaatepäätöksessä. Toteutamme näitä ja olemme aktiivisia yhteistyökumppaneita myös turvallisuustoimenpiteiden suunnittelussa. Aluetyössä vaikutamme siihen, että liikenneturvallisuus otetaan huomioon liikennejärjestelmäsuunnitelmissa ja paikallisessa turvallisuussuunnittelussa alusta alkaen. Tuemme kuntien liikenneturvallisuustyötä yhdessä alueellisten elinkeino-, liikenneja ympäristökeskusten sekä poliisin kanssa. Osallistumme alueellisten ja paikallisten liikenneturvallisuussuunnitelmien laatimiseen, liikenneturvallisuustyöryhmien toimintaan sekä innostamme sidosryhmiä aktiiviseen liikenneturvallisuustyöhön. Kehitämme uusia työmenetelmiä elinikäisen liikennekasvatuksen toteuttamiseen kunnissa. Tehostamme yhteistoimintaa yritysten työsuojeluorganisaatioiden kanssa. Väestöviestinnässä aktivoimme keskustelua mediassa ja vaikutamme kohderyhmiin niiden oman lähipiirin kautta. Kampanjointi perustuu monivuotisille teemoille. Päättäjille tarjoamme perusteltua ja puolueetonta turvallisuustietoa myönteisten turvallisuusasenteiden luomiseksi, etenkin alue- ja paikallistasolla. Kehitämme Liikenneturvan verkkoviestintää eri käyttäjäryhmiä entistä paremmin palvelevaksi ja osallistavaksi toiminnaksi. Kehitämme liikennekasvatuksen perustaa ja menetelmiä. Pohjana käytämme uusinta tutkimustietoa lasten ja nuorten kehityksestä. Liikennekasvatuksessa parannamme perheiden palvelua ja panostamme koulujen liikennekasvatuksessa opettajien koulutukseen. Korostamme toimenpiteitä pyöräilyn ja jalankulun turvallisuuden parantamiseksi. Etsimme uusia toimintatapoja tavoittaa nuoria mm. ryhmäkeskustelujen, vertaisryhmien ja vapaaehtoistyön kautta. Turvallisuusteemoissa korostamme mopoilun ja nuorten mieskuljettajien riskejä. Haluamme parantaa iäkkäiden arvostusta liikenteessä. Iäkkäille itselleen tarjotaan

5 5 toimintatapoja heidän oman turvallisuutensa edistämiseksi. Ajoterveyden arviointia koskevia uudistuksia tuetaan. Ikäautoilijoiden ohella korostamme iäkkäiden jalankulkijoiden turvallisuuden parantamista. Vuorovaikutusta sidosryhmiin ja jäsenyhteisöihin pidämme yllä tarjoamalla vapaaehtoistyöhön yhteisiä teemoja. Lisäämme yhteistyötä erityisesti moottoriliikenteen järjestöjen kanssa. Aluetoimistojen tarjoamia palveluja paikallistason järjestöihin parannetaan. Kehitämme tietopalvelua tarjoten nopeasti medialle ja päättäjille perusteltuja taustoja ja aktivoivia kannanottoja ajankohtaisista ilmiöistä. Osallistumme kansainväliseen liikenneturvallisuustyöhön ja hyödynnämme sieltä saatuja hyviä käytäntöjä omassa toiminnassamme. Tieliikenteen turvallisuus Tieliikenteen turvallisuustilanteeseen vaikuttavat paitsi varsinaiset tieliikenteen turvallisuustoimet myös laajemmin yhteiskunnan tila ja monet sen ilmiöt. Taloudelliset suhdanteet, väestön ikärakenne, teknologia, maankäyttö- ja kaavoitusratkaisut, peruspalvelujen saavutettavuus ja liikennepalvelujen kirjo ovat esimerkkejä niistä tekijöistä, jotka ovat selvästi yhteydessä tieliikenteen turvallisuuteen. Yksilötasolla ihmisten sosiaaliset suhteet ja elämäntilanne näkyvät tieliikenteessä. Tieliikenteen turvallisuus parani vuonna Tieliikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä väheni yli kymmenellä prosentilla. Vuonna 2012 tapahtui henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Näissä menehtyi 255 ja loukkaantui ihmistä. Kuolleita oli 37 vähemmän kuin vuonna Loukkaantuneiden määrä väheni 843:lla. Pelastuslaitoksen tietojen mukaan vakavasti loukkaantuneiden määrä taas väheni neljänneksellä. Henkilöautossa kuolleiden määrä väheni 15 prosentilla. Erityisesti ulosajoissa menehtyi vähemmän ihmisiä. Ulosajoissa kuolleiden nuorten määrä puolittui. Jalankulkijoita menehtyi 29, mikä oli 12 vähemmän kuin vuonna Iäkkäitä jalankulkijoita kuoli edellisvuotista vähemmän. Kuolleiden moottoripyöräilijöiden ja mopoilijoiden määrä väheni. Loukkaantuneiden mopoilijoiden määrä väheni kolmanneksella. Mopoilijoita loukkaantui 752 vuonna 2012, mikä on 359 edellisvuotista vähemmän. Rattijuopumustapauksissa kuolleet ja loukkaantuneet vähenivät ennakkotietojen mukaan selvästi. Myös poliisin tietoon tulleiden rattijuoppojen määrä väheni. Valtakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma Vuoden 2014 loppuun ulottuva valtakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma luo puitteet luontevalle yhteistyölle, työnjaolle ja tavoitteille suomalaisessa liikenneturvallisuustyössä. Suunnitelmassa on sekä strategisia linjauksia että konkreettisia tehtäviä Liikenneturvalle. Pitkän aikavälin strategisissa linjauksissa korostetaan: ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä sekä tienkäyttäjien omatoimisuuden ja vapaaehtoisen työn aktivoimiseksi yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa, elinikäisen liikennekasvatuksen tärkeyttä sekä kansalaisten riittävää informointia turvallisuustoimenpiteiden perusteista,

6 6 monipuolisen viestinnän ja kampanjoinnin resurssien turvaamista sekä kuntien merkitystä paikallisessa liikenneturvallisuustyössä. Liikenneturvalle on määritelty vastuutehtäviä turvalaitteiden käytön edistämisessä ja seurannassa, väsyneenä ajamisen vähentämisessä, koulujen liikennekasvatuksessa (erikseen mopoilun turvallisuus) sekä nuorten turvallisuuskeinojen kehittämisessä ja rattijuopumuksen vähentämisessä. Nämä linjaukset ja tehtävät on otettu huomioon Liikenneturvan toiminnassa jo suunnitelman aikaisempina vuosina. Nyt suunnitelman viimeisenä toimintavuonna varmistamme, että kaikki kirjatut toimenpiteet ovat osaltamme toteutuneet. Erityisesti toimintavuonna 2014 on varmistettava suunnitelmallisen, monia eri toimijoita yhdistävän liikenneturvallisuustyön jatkuminen. Työn pitää näkyä valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Myös maan hallitus on poliittisissa linjauksissaan antanut tukensa ja edellyttänyt liikenneturvallisuuden huomioonottamista eri aloilla. Vuonna 2012 valtioneuvosto antoi eduskunnalle aina vuoteen 2020 ulottuvan liikennepoliittisen selonteon. Lisäksi valtioneuvoston periaatepäätöksen päivittäminen antaa arvokkaan pohjan tavoitteellisen ja suunnitelmallisen liikenneturvallisuustyön jatkumiselle. Hallitusohjelmassa on sisäisen turvallisuuden näkökulmasta esitetty tavoite tehdä Suomesta Euroopan turvallisin maa. Liikenneturvallisuus on osa tätä tavoitetta. Liikenneturvan toiminta 2014 Painopisteet Liikenneturvan toiminta on pitkäjänteistä. Tämä tarkoittaa, että osa hankkeistamme on suunnittelu- ja kehitysvaiheessa sekä osa aktiivisessa toteutusvaiheessa, jolloin ne näkyvät erityisesti Liikenneturvan paikallisten toimipisteiden työssä. Liikenneturvalle vuosi 2014 on toiminnassa erityisesti lasten ja nuorten vuosi, kun taas suunnittelu painottuu työikäisten ja iäkkäiden liikenneturvallisuuteen. Liikenneturva on valinnut toiminnalleen kuusi painopistettä vuonna Haluamme tehdä yhä vaikuttavampaa työtä liikenneturvallisuuden puolesta. TULOSSA: Selvitämme työmatkojen ja työaikaisen liikkumisen turvallisuutta. Kehitämme malleja kannustaa työpaikkoja vapaaehtoiseen liikenneturvallisuustyöhön. Tarkastelemme ajokunnon merkitystä liikenneturvallisuudelle. Viestimme ajoterveyden, lääkkeiden, ajovireyden ja ikääntymisen merkityksestä turvalliselle liikkumiselle. Selvitämme ja teemme näkyväksi tarkkaamattomuus liikenteessä ilmiötä Suomessa.

7 7 TOIMINNASSA: Tuemme nuorten turvavyön käyttöä. Kohdennamme viestejä ja kampanjoita etenkin nuorille auton kuljettajille sekä matkustajille. Vahvistamme liikenneraittiutta kaikissa ikäryhmissä. Ylläpidämme koulujen liikennekasvatusta. Tarjoamme työkaluja opettajille ja vanhemmille. Liikenneturvallisuuden puolestapuhujana pidämme yllä yleistä turvallisuustietoisuutta ja ajankohtaista liikenneturvallisuuskeskustelua koko Suomessa. Teemme valistustyötämme tukeutuen tutkittuun tietoon seuraten erityisesti liikennekäyttäytymistä ja liikenteen ilmapiiriä. Työmme perustuu yhteistyöhön. Tärkeimmät yhteistyökumppanimme ovat jäsenyhteisömme, liikenneturvallisuutta ohjaavat viranomaiset, media sekä päättäjät. Järjestötyön merkitys koko yhteiskunnassa tulee entisestään kasvamaan. Liikenneturvan jäsenistä suurin osa on järjestöjä, joilla on huomattava määrä kansalaisjäseniä. Yhdessä saamme enemmän aikaan ja olemme vahvempia. Toimintavuonna juhlimme 75-vuotista työtämme vapaaehtoisen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä. Juhlavuosi näkyy toiminnassamme eri tapahtumissa. Olemme mukana lukuisissa jäsenyhteisöjemme yhteistyöhankkeissa kuten Rengasratsia, Auton päivä, Auton vapaapäivä, Turvaa tiellä, Tarkkana suojatiellä, Vanhusten viikko ja Tapaturmapäivä kannustaen ja luoden mahdollisuuksia myös uusille yhteistyömuodoille. Parannamme omaa toimintaamme kuuntelemalla tärkeitä sidosryhmiämme ylläpitämissämme kävelyn ja pyöräilyn sekä tiedotusalan neuvottelukunnissa. Seuraamme ja pidämme yllä yhteistyötä hallinnonalan kaikkiin viranomaistoimijoihin. Lisäksi varaudumme tuomaan kansalaisnäkökulmaa viranomaisvetoisiin viestintähankkeisiin, kuten mm. alan yhteiskampanjaan Eläköön. Paikallistasolla edistämme yhteistyötä muun muassa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, poliisin ja eri paikallisten yhteisöjen kanssa. Kuntien muutoksessa varmistamme liikenneturvallisuustyön jatkumon. Osallistumme kansalliseen, alan tutkimusyhteistyöhön muun muassa Tieliikenteen turvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelman uudelleen käynnistämiseen, johon liittyen kehitämme tieliikenneonnettomuuksissa syntyneiden vammojen vakavuuden selvittämistä. Tarjoamme päättäjille (kansanedustajat, alan virkamiesjohto) taustoja ja perusteluja ajankohtaisista asioista. Tietopalvelumme palvelee kaikkia liikenneturvallisuustietoa tarvitsevia luoden kiteytettyjä tietopaketteja päätöksenteon ja kansallisen keskustelun tueksi. Julkaisemme vuosittain myös Suomen viralliseen tilastoon kuuluvan Tieliikenneonnettomuudet -tilastokirjan yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. Kunnissa tuemme eri hallinnonalojen yhteistyöhön perustuvaa liikenneturvallisuusasioiden käsittelyä tarjoamalla aineistoja ja henkilöstön perehdyttämistä. Pääkohteemme on kasvatus-, valistus- ja tiedotusosion sisällyttäminen kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmaan.

8 Toiminta kohderyhmittäin Toimintasuunnitelmamme on jaettu ikäryhmittäin. Elinikäistä liikennekasvatusta käsitellään tiedontuotannon, viestinnän ja koulutuksen yhteisinä toimintakokonaisuuksina. Eri kohderyhmien turvallista liikkumista tuetaan perheen, lähipiirin ja yhteisöjen kautta. Pienet lapset (alle 7 -vuotiaat) Liikennekasvatus alkaa kodeista, sillä vanhempien asenteet, kasvatus ja käyttäytyminen luovat pohjan lasten liikenneturvallisuudelle. Viimeisen kolmen vuoden aikana kuoli keskimäärin kaksi ja loukkaantui lähes sata alle kouluikäistä lasta vuosittain. Lähes kolme neljästä henkilövahingosta tapahtui autossa matkustettaessa. Tavoite: Tarjoamme perheille ja päivähoidon ammattilaisille tukea ja toimintamalleja lasten liikennekasvatuksen aloittamiseen. Lapsi liikenteessä -esite saadaan laajasti käyttöön mm. neuvoloiden nelivuotistarkastuksissa. Toiminta: Markkinoimme Lapsi liikenteessä -aineistoja vanhemmille neuvoloiden ja päiväkotien kautta. Jaamme lapsen kehitykseen sovitetun liikennekasvatuksen aloittamista tukevaa aineistoa myös lapsille tarkoitetun tehtäväkirjan ja vanhemmille tarkoitetun verkkoaineiston avulla. Teemme selvityksen lasten turvallisesta kuljettamisesta autoillessa selvittäen vanhempien tietoja ja käyttäytymistä. Etsimme myös uusia kanavia perehdyttää vanhempia lapsen turvalliseen kuljettamiseen henkilöautolla. Viestimme lasten vanhemmille turvavyön, turvaistuinten, kypärän ja heijastimen käytöstä ja merkityksestä turvallisuudelle. Kunnissa Liikenneturvan aluetoimistot tarjoavat neuvoloiden ja päiväkotien henkilöstölle koulutusta, aineistoa ja toimintavinkkejä. Arviointi: Seuraamme Lapsi liikenteessä tuotteiden tilausmääriä. Keräämme aineistosta käyttäjäpalautteen vanhemmilta. Lapset (7 14 -vuotiaat) Itsenäisen liikkumisen myötä lapsen oma vastuu turvallisuudestaan lisääntyy. Kasvatusvastuu laajenee perheestä kouluun, ja liikennekasvatuksen tulee olla säännöllinen osa koulunkäyntiä kaikilla luokka-asteilla. Elinpiirin ja liikkumisen laajentuessa kodin ulkopuolelle, ensin lisääntyvät pyöräilyonnettomuudet, jotka muodostavat noin 40 prosenttia 7-12-vuotiaiden henkilövahingoista. Sen sijaan 14-vuotiailla on suurempi riski loukkaantua mopoilijana ja erityisesti mopon matkustajana kuin polkupyöräilijänä. Tavoite: Täydennyskoulutuksiimme osallistuu 350 opettajaa. Tämä tukee koulujen suunnitelmallista liikennekasvatusta kaikilla luokka-asteilla. Toiminta: Jatkamme perus- ja toisen asteen opettajien Liikenne hurahti verkostoon -täydennyskoulutushanketta kouluttamalla 350 opettajaa. Koulutusten myötä syntynyt opettajien verkosto auttaa meitä kehittämään koulujen liikennekasvatusta yhä tehokkaammin.

9 9 Jatkamme yhteistyötä opettajankoulutuslaitosten kanssa. Kauttamme on mahdollista saada liikennekasvatusaiheisten lopputöiden ohjausta ja tukea. Osallistumme Opetushallituksen liikennekasvatuksen yhteistyöverkoston toimintaan sekä oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkostoon ja tuemme esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamista. Jatkamme yhteistyötä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa Hyvä alku koulutielle ala ja yläkouluissa. Viestimme opettajille säännöllisesti muun muassa sähköisellä uutiskirjeellä. Toimitamme Kirjeen lasten vanhemmille kouluun tutustumisen yhteydessä. Koulujen alkaessa ja kouluvuoden aikana viestimme turvallisesta koulutiestä. Arviointi: Keräämme opettajien täydennyskoulutushankkeen osallistujapalautteet. Selvitämme opettajien arvioita koulujen liikennekasvatuksen määrästä. Nuoret ( vuotiaat) Nuorten riski kuolla tai loukkaantua liikenteessä on korkeimmillaan 15-vuotiaana, ensimmäisenä mopovuotena. Seuraavana ikävuonna mopo-onnettomuudet vähenevät jo huomattavasti, kun taas henkilövahinkojen määrä moottoripyörällä ja auton matkustajana kasvavat. Liikenteessä kuoleman riski on korkeimmillaan 18-vuotiaana. Lähes yhdeksän kymmenestä 18-vuotiaiden liikennekuolemista tapahtuu henkilöauton kuljettajana tai matkustajana. Nuoret ajavat eniten rattijuopumusonnettomuuksia. Lukumääräisesti rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä on suurin 18-vuotiaissa. Osuus säilyy korkeana, hieman yli 20 prosentin tasolla noin kolmeenkymmeneen ikävuoteen asti. Myös mopoautolla ajetaan yhä enemmän onnettomuuksia, joskin mopoautoja liikkuu Suomen teillä yhä varsin vähän. Tavoite: Tuemme vastuullista liikennekäyttäytymistä ja turvalaitteiden käyttöä muun muassa vertaistoiminnan kautta. Turvavyön käyttö lisääntyy. Toiminta: Edistämme nuorten liikenneturvallisuutta käyttäen tarinan, tunteen ja osallistumisen keinoja. Jatkamme kaikissa varuskunnissa Särmänä liikenteessä -hanketta yhteistyössä Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton kanssa. Tavoitamme yli nuoren varusmiehen lisäksi myös siviilipalvelusmiehet. Jatkamme nuorisojärjestö Nuorten Akatemian kanssa Päätä itse- projektia, jossa nuoria kannustetaan liikenneturvallisuusprojektien kautta pohtimaan liikenneturvallisuutta ja omaa liikennekäyttäytymistään. Olemme mukana myös paikallisesti toteutettavissa yhteistyöhankkeissa, kuten Punainen liitu, Draaman keinoin liikenteessä ja Tappomopo. Näissä nuorten liikenneturvallisuutta käsitellään esimerkiksi elokuvan, draaman, dokumenttien, kertomusten ja keskustelujen kautta. Hankkeita toteutetaan paikkakunnilla, joissa on luontevia yhteistyökumppaneita. Nuorten harrastusmatkojen turvallisuutta edistämme markkinoimalla Turvallisesti harrastuksiin esitettä lasten ja nuorten parissa toimiville oheiskasvattajille. Kohdistamme turvavyö- sekä liikenneraittiuskampanjointiamme nuoriin. Erityisesti mopoilijoita ja mopoautoilijoita kehotamme liikenneraittiuteen viestinnän, koulutuksen ja paikallisten tapahtumien kautta. Nuorten mopoilun turvallisuutta tuemme myös AKK-Motorsportin yhteistyöhankkeella Turvassa tiellä.

10 10 Arviointi: Arvioimme toimintamallit laadullisesti. Mittaamme kampanjoinnin huomionarviot. Arvioimme turvavyön käytön lisääntymisen ikäryhmässä (THL). Aikuiset (25 64-vuotiaat) Tiellä liikkujien suuren enemmistön muodostavat vuotiaat. Ajokorteista heillä on 72 prosenttia. Vuonna 2012 liikenteen henkilövahingoista lähes puolet kohdistui tähän ikäryhmään. Ryhmään kuuluu hyvin monenlaisia ihmisiä, jotka omaavat hyvinkin erilaisia liikkumistarpeita ja -tottumuksia. Työmatkaliikenne muodostaa ison osan tämän ryhmän liikkumisesta. Tähän ikäryhmään kuuluu myös suurin osa ammatikseen liikenteessä toimivista ihmisistä. Työ- ja työmatkaliikenteen lisäksi myös vapaa-aika ja harrastukset edellyttävät usein liikenteessä kulkemista tai ne suorastaan ovat osa liikennettä. Tavoite: Liikenneturvan kouluttamat, ennakoivan ajon kouluttajat tarjoavat EAKkoulutusta koko maan laajuisesti moottoripyöräilijöille, autoilijoille ja raskaan liikenteen ammattikuljettajille. Toimintavuoden aikana koulutetaan 80 eri liikennemuotojen kouluttajaa ja annetaan täydennyskoulutusta aikaisemmin koulutetuille. Tuemme turvallista työmatkaliikennettä ja liikennekäyttäytymistä. Parannamme turvallisen liikkumisen kulttuuria, sääntötuntemusta ja toisten liikkujien huomioon ottamista. Ohjaamme työnantajia ja työntekijöitä kohti turvallisia valintoja liikenteessä niin työaikana, työmatkoilla kuin vapaa-aikanakin. Taustoitamme ajokuntoon vaikuttavia tekijöitä: väsymystä, sairauksia, lääkkeitä, päihteitä sekä tarkkaamattomuutta. Toiminta: Tarjoamme ennakoivan ajon koulutusta raskaan ja kevyen kaluston kouluttajille. Toimintavuonna otetaan käyttöön uudistettu raskaan kaluston (REAK) koulutusaineisto. Mitä moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voidaan oppia aineistosta ja koulutusmallista on saatujen hyvien kokemusten myötä, sen pohja-aineisto päivitetään ja integroidaan tiiviimmin osaksi motoristien EAK -koulutusta. Samalla aktivoimme uusia moottoripyöräkerhoja tarjoamaan täydennyskoulusta. Tarjoamme aikaisemmin koulutetuille EAK-kouluttajille täydennyskoulutusta ja kehitämme kouluttajakursseihin liittyvän jälkipalautekyselyn. Taustoitamme, miten liikenneturvallisuus näkyy tänä päivänä työpaikoilla, etenkin työsuojelun piirissä. Luomme uusia toimintamalleja edistääksemme työliikenteen turvallisuutta. Luomme viestintään ja koulutukseen tukeutuvia toimintatapoja palvelemaan erikokoisia yrityksiä ja työsuojeluorganisaatioita. Etsimme luontevia yhteistyökumppaneita edistääksemme EAK- koulutuksia työpaikoilla. Kiinnitämme huomiota erityisesti kuntiin työnantajana. Kannustamme työnantajia vapaaehtoiseen liikenneturvallisuustyöhön. Nostamme esiin tarkkaamattomuuden liikenteessä tuoden esiin muun muassa kännykän ja muiden teknisten laitteiden aiheuttamia turvallisuusriskejä. Tuomme esiin myös ajoneuvojen turvatekniikan etuja. Arviointi: Kootaan EAK-tuoteperheen koulutuksiin osallistuneiden määrät ja koulutuspalaute sekä arviot uudistuneesta REAK aineistosta.

11 Iäkkäät (yli 65-vuotiaat) 11 Liikenteessä ei ratkaise ikä, vaan terveys. Oman ajokunnon arviointi, ennakoiva ajotapa sekä tekniset apuvälineet auttavat iäkästä kuljettajaa liikkumaan turvallisesti. Vanhenemiseen liittyy paljon seurauksia, jotka vaikuttavat liikenneturvallisuuteen. Iän myötä erilaiset sairaudet yleistyvät ja erityisesti muistisairauksien lisääntyminen tuottaa ongelmia liikenteessä selviytymiseen. Ajoterveyden merkitys riskitekijänä korostuu yli 75-vuotiailla autonkuljettajilla. Onnettomuuksien seurauksien kannalta iän myötä tapahtuva kehon haurastuminen puolestaan lisää riskiä vakaville henkilövahingoille. Esimerkiksi kuolleista jalankulkijoista ja pyöräilijöistä noin puolet on yli 64-vuotiaita, kun loukkaantuneista heidän osuutensa on noin prosenttia. Tavoite: Ikänsä ratissa -aineisto tulee paremmin tunnetuksi ohjaten iäkkäitä turvallisempien ajoneuvojen hankintaan. Ajoterveys ja sen merkitys liikenneturvallisuudelle korostuu ja nousee puheenaiheeksi. Toiminta: Jatkamme Ikänsä ratissa- ja Ikäkuljettajan itsearviointi- aineistojen markkinointia ja viemme malleja toimintaan alueellisten Ikänsä ratissa tapahtumien ja alan messujen kautta. Selvitämme Ikäkuljettajien itsearviointiaineiston uutta jakelutapaa. Tuotamme selvityksen iäkkäiden liikenneturvallisuudesta. Kannustamme iäkkäitä kuljettajia arvioimaan ajamiseensa liittyviä riskejä. Tuemme ajoterveyden arviointijärjestelmän aikaan saamista. Tuomme esiin ajokunnon ja ajoterveyden merkitystä, erityisesti iäkkäämmille kuljettajille. Edistämme ikäpyöräilijöiden kypärän käyttöä. Arviointi: Mittaamme Ikänsä ratissa -verkkosivuston kävijämäärät sekä tilaisuuksien määrät. Pidämme esillä ajoterveyttä kohderyhmän julkaisuissa. Jäsenyhteistyö Jäsenyhteisöt ovat Liikenneturvan voimavara ja vahvuus. Jäsenyhteisöjen liikenneturvallisuustyön tukeminen ja jäsenten palvelu ovat Liikenneturvan perustehtäviä. Laaja jäsenpohja vahvistaa yhteistä sitoutumista liikenneturvallisuustyöhön ja antaa kansalaisyhteiskunnalle keinon saada äänensä kuuluviin liikenneturvallisuuskeskustelussa. Jäsenet ovat tekemissämme selvityksissä kuvanneet Liikenneturvan toimintaa luotettavaksi ja asiantuntevaksi. Erilaisten palvelutarpeiden selvittäminen on kuitenkin tarpeen. Yhteistyön vahvistamiseksi tarvitaan jäsenjärjestöyhteistyön kartoitusta ja analysointia. Selvitämme jäsenyhteisöjen odotukset, jotta pystymme vastaamaan heidän tiedonja vuorovaikutustarpeisiinsa. Samalla selvitämme, millä tavoin jäsenyhteisöt ovat valmiita tukemaan Liikenneturvan toimintaa ja tavoitteita omassa toiminnassaan. Jäsenjärjestöyhteistyön suunnittelu sisällytetään entistä tiiviimmin Liikenneturvan toimintasuunnitelmaan ja toiminnan kehittämiseen.

12 12 Kansainvälinen toiminta Jatkamme yhteistyötämme Pohjoismaiden liikenneturvallisuusneuvoston NTR:n (Nordiska Trafiksäkerhetsrådet) jäsenenä. Euroopan liikenneturvallisuusneuvoston ETSC:n (European Transport Safety Council) jäsenenä osallistumme asiantuntijaseminaareihin ja edunvalvontahankkeisiin. Tuemme YK:n ja WHO:n Decade of Action for Road Safety hankketta. Varaudumme osallistumaan kansainvälisiin koulutustilaisuuksiin ja konferensseihin asiantuntemuksemme kehittämiseksi ja oman tietotaitomme tarjoamiseksi. Henkilöstö ja kouluttajat Tavoite: Kehitämme henkilöstön asiantuntijuutta ja työhyvinvoinnin kaikkia osaalueita. Vuonna 2014 jatkamme suoritusarviointien tekemistä osana kehityskeskusteluja. Voimassaolevan vuosien työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti painotus on varhaisen tuen ohjelmalla. Työsuojelun toimintaohjelmaan liitetään mukaan alueiden pelastussuunnitelmat samalla kun alueellisen toimipisteiden turvallisuuskansiot saatetaan ajan tasalle. Edistämme yhteisen tiedon jakamisen toimintakulttuuria ja yhdessä tekemistä. Järjestämme henkilöstölle viestintäkoulutusta. Näin varmistamme, että viestimme menevät tehokkaammin perille. Parannamme tavoitettavuuttamme ja viestiemme kohdentamista aktivoimalla tehokkaampaan osoitteiston ylläpitoon ja käyttöön. Kehitämme sivutoimisten kouluttajien verkostoa ja parannamme sille suunnattua viestintäämme. Toimintavuonna 2014 järjestämme kouluttajille valtakunnalliset kouluttajapäivät. Hallinto ja talous Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan hallituksen esitystä eduskunnalle liikennevakuutuslainsäädännön uudistamiseksi. Liikenneturva ennakoi rahoituspohjan muutoksen mahdollisia vaikutuksia keskusjärjestön omiin toimintatapoihin. Talouden läpinäkyvyys, avoimuus ja tehostaminen ovat vuoden 2014 kehittämisen kulmakiviä. Sähköisen ostolaskukäsittelyn jälkeen otetaan vuoden 2014 alusta käyttöön sähköinen matkalaskukäsittely, joka tähtää ostolaskuprojektin tavoin toiminnan tehostamiseen. Uusitun hankintaohjeen mukaisesti hankinnoissa hyödynnetään ensisijaisesti yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n kilpailuttamia puitejärjestelyjä. Hallinto huolehtii keskitetysti Liikenneturvan toimitilojen kunnosta ja turvallisuudesta sekä hankkii ja varmistaa ajanmukaisen ICT-laitekannan ja -palvelut henkilöstön käyttöön. Talousarvioluonnoksen tulot ja menot ovat 6,666 milj. euroa (vuonna ,476

13 13 milj. euroa). Menojen on arvioitu lisääntyvän vuonna 2014 noin 2,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnan rahoituksen päälähteenä on liikenneturvallisuusmaksu, määrältään 6,500 milj. euroa (6,310 milj. euroa, lisäys 3,0 %). Liikenneturvallisuusmaksulla arvioidaan katettavan noin 97 prosenttia toimintavuoden menoista. Muut tulot ovat yhteensä euroa. Muista tuloista euroa arvioidaan kertyvän varsinaisen toiminnan ja euroa jäsenmaksu- ja rahoitustuloina. Talous pohjautuu samaan rahoitusmalliin kuin edellisvuonna. Tuottojen, toiminta- ja henkilöstökulujen määrässä noudatetaan Liikenneturvan strategiassa vuosille määriteltyjä talouskehyksiä. Eläkkeelle on siirtymässä vuosien aikana arviolta viisi henkilöä. Heidän tilalleen rekrytoitavien opastukseen varataan henkilöstömenoihin riittävät resurssit. Liikenneturvan 46 henkilöstä 40 prosenttia työskentelee aluetoimistoissa.

14 14 Talousarvio 2014 LIIKENNETURVA VARSINAINEN TOIMINTA TALOUSARVIO 2014 TURVALLISUUSVIESTINTÄ Tuotot 0 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut KAMPANJAT Tuotot 0 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut LIIKENNEKASVATUS Tuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut KULJETTAJIEN JATKOKOULUTUS Tuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut ALUEELLINEN LIIKENNETURVALLI- Tuotot 0 SUUSTYÖ Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut TIEDONTUOTANTO Tuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut JOHTO Tuotot 0 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut TOIMISTO Tuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ VARAINHANKINTA Jäsenmaksutuotot RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Korkokulut OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ YLEISAVUSTUKSET Liikenneturvallisuusmaksut RAHOITUSTULOS Pitkäaikaisen vpo:n lyhennys 0 Käyttöomaisuusinvestoinnit KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS 0

15 15 LIIKENNETURVAN VUODEN 2014 TALOUSARVIO LYHYESTI VARSINAINEN TOIMINTA TA 2014 TA 2013 TP 2012 TUOTOT HENKILÖSTÖKULUT Palkat Palkkiot Henkilösivukulut MUUT KULUT KULUT YHTEENSÄ VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ VARAINHANKINTA RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT LIIKENNETURVALLISUUSMAKSUT RAHOITUSTULOS LAINAN LYHENNYKSET KÄYTTÖOMAISUUSINVESTONNIT KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS

16 16

Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma

Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 1 Sisällysluettelo Liikenneturvan rooli ja tehtävät 3 Toiminnan lähtökohdat 4 Liikenneturvan toiminta 2015 5 Painopisteet 5 Yhteistyö 5 Pienet lapset

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Ethän päästä irti? En. Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen, liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä (Laki LiikenneturvastaNo 278/2003). Liikenneturvan tarkoituksena

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 LIIKENNETURVAN Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä (Laki LiikenneturvastaNo 278/2003). Liikenneturvan tarkoituksena on

Lisätiedot

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 Ohjelmia ja strategioita 1/2012 Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 3 Sisällys 1. Luovutuskirje...

Lisätiedot

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 Liikenne- ja viestintäministeriö 17.2.2012 2 Sisällys 1. Liikenne- ja viestintäministeriölle... 3 2. Johdanto... 4 3. Turvallisuuskehityksen

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010

Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Tieliikenteen turvallisuus 2006 2010 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 8/2005 ISSN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005

YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 OSA A: KUNTIEN YHTEINEN OSA HÄRMÄNMAAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 2005 Kartat: Genimap Oy Karttaikkuna Oy TIEHALLINTO

Lisätiedot

Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä. Iäkkäiden liikenneturvallisuus

Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä. Iäkkäiden liikenneturvallisuus Kyllä vanha viisas on, vaikkei väkevä Iäkkäiden liikenneturvallisuus Työryhmän loppuraportti 2.10.2008 3 Liikenne- ja viestintäministeriölle Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 21.3.2007 Iäkkäiden

Lisätiedot

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN Liikenneministeriö Tielaitos Kuntaliitto Liikenneturva TURVALLISUUSONGELMAT ERI IKÄRYHMISSÄ Graafinen suunnittelu: Nyanssi Studiot Oy / Pekka Karell Kuvitus: Oy

Lisätiedot

LEENA-MARIA TÖRMÄLÄ NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORIN KAUPUNGISSA

LEENA-MARIA TÖRMÄLÄ NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORIN KAUPUNGISSA LEENA-MARIA TÖRMÄLÄ NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORIN KAUPUNGISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma RAPORTTEJA XX 2015 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma JAAKKO KLANG JUHA HELTIMO MIKKO LAUTALA Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma JAAKKO KLANG JUHA HELTIMO MIKKO LAUTALA

Lisätiedot

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö...

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö... Toimintasuunnitelma 2015 1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6 2.1 Aluetyön yksikkö... 6 2.2 Järjestöyksikkö... 7 3 KOULUTYÖN JA KOORDINAATION

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2014.

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2014. Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2014. Toimintasuunnitelma 2014 Sisällys 1 EHYT ry:n toiminta 3 2

Lisätiedot

Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Raportteja 89 2013 Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen! Juha Heltimo Mikko Lautala Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen!

Lisätiedot

Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Raportteja 87 2013 Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen! Juha Heltimo Mikko Lautala Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen!

Lisätiedot

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014 HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA Luonnos 28.10.2014 1 ESIPUHE Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (LIIKE) on tarkasteltu liikkumisen ja liikenteen kokonaisuutta strategisella,

Lisätiedot

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro)

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 3 Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma. Toimenpiteet vuosina 2011-2014 Tieliikenne Maastoajoneuvoliikenne

Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma. Toimenpiteet vuosina 2011-2014 Tieliikenne Maastoajoneuvoliikenne Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma Toimenpiteet vuosina 2011-2014 Tieliikenne Maastoajoneuvoliikenne Lapin elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 9/2011 Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan kunta Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki

Pirkanmaan ELY-keskus Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan kunta Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki Pirkanmaan ELY-keskus Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan kunta Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki 2010 ESIPUHE Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus),

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2013

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2013 TERVOLAN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2013 Marraskuu 2009 Tervolan kunta Lääninhallitus Liikenneturva Tiehallinto Poliisi 2 TERVOLAN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN

Lisätiedot

ALLE KOULUIKÄISET LAPSET

ALLE KOULUIKÄISET LAPSET 0 5 6 9 10 14 15 17 18 20 21 24 25 34 35 64 65 74 75 uhria/vuosi/ikäryhmän 100 000 asukasta Aikuisten velvollisuus on luoda lapsille mahdollisuuksia turvalliselle itsenäiselle liikkumiselle Liikkuminen

Lisätiedot

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014 Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 LUONNOS 13.1.2014 RAPORTTEJA X 2015 HAAPAVEDEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Mervi

Lisätiedot

Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016

Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016 Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016 Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnittelun ohjausryhmän raportti 27.2.2013 Turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä Lappeenrannan seutukunta

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Liittokokous 25.5.2013 1 Toimintasuunnitelma 2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto Esitys Liittokokous 25.5.2013 YLEISTÄ VUODESTA 2014 - UUDISTUVA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan Puumalan, ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma

Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan Puumalan, ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan Puumalan, ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

1 YLEISTÄ. 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet

1 YLEISTÄ. 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 1 1.2 Yhteistyö Uudenmaan maakuntaliiton ja ELY keskuksen kanssa... 3 1.3 Strategiset valinnat...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Metropolialueen liikunnan edistämisohjelma 2 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA 5 KUNTO- JA TERVEYSLIIKUNTA 7 SEURATOIMINTA 9 VIESTINTÄ 11

TOIMINTASUUNNITELMA Metropolialueen liikunnan edistämisohjelma 2 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA 5 KUNTO- JA TERVEYSLIIKUNTA 7 SEURATOIMINTA 9 VIESTINTÄ 11 SISÄLTÖ TOIMINTASUUNNITELMA Metropolialueen liikunnan edistämisohjelma 2 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA 5 KUNTO- JA TERVEYSLIIKUNTA 7 SEURATOIMINTA 9 VIESTINTÄ 11 KOULUTUS 12 HALLINTO 13 TALOUS 13 1 Etelä-Suomen

Lisätiedot