Toiminta- ja taloussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta- ja taloussuunnitelma"

Transkriptio

1 1 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014

2 2 Sisällysluettelo Liikenneturvan toiminta-ajatus 3 Toiminnan lähtökohdat 4 Liikenneturvan toiminta Toiminta kohderyhmittäin 8 Jäsenyhteistyö 11 Kansainvälinen toiminta 12 Henkilöstö ja kouluttajat 12 Hallinto ja talous 12 Talousarvio Hyväksytty Liikenneturvan hallituksen kokouksessa

3 3 Liikenneturvan toiminta-ajatus Sinä ja minä luomme puitteet turvalliselle liikenteelle. Teemme oikeita valintoja, osoitamme malttia, välitämme, ennakoimme ja muistamme, että emme ole liikenteessä yksin. Liikenneturvallisuus lähtee heikoimpien ja kokemattomien liikkujien turvallisuudesta. Liikenneturvan tavoitteena on, että tieliikenne on turvallista niin ensimmäisellä koulumatkalla kuin skootteritytön tiellä harrastuksiin tai iäkkään pyöräilijän kauppareissulla. Teemme työtä sen puolesta, että kaikilla on oikeus turvalliseen liikkumiseen. Liikenneturvan rooli ja tehtävät Liikenneturva toteuttaa liikenneturvallisuusalan keskusjärjestönä sille laissa (278/2003) määriteltyä tieliikenteen valistustehtävää, jonka tavoitteena on parantaa tieliikenteen turvallisuutta ja saada aikaan myönteisiä muutoksia liikennekulttuurissa. Toimimme yhteistyön rakentajana koko Suomessa, alueellisten ja paikallisten viranomaisten, järjestöjen, yhteisöjen ja ihmisten kanssa. Työtämme ohjaavat arvot ovat: turvallisuus ensin, asiantuntijuus ja yhteistyö. Arvoja toteutamme seuraavien toimintaperiaatteiden avulla: Olemme liikenneturvallisuuden edunvalvoja. Työmme on ennaltaehkäisevää, suostuttelevaa ja perustelevaa. Toteutamme tieliikenteen turvallisuusvisiota osana valtakunnallista liikenneturvallisuustyötä. Ydinosaamistamme ovat ihmisen roolin ymmärtäminen tieliikenteessä ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen. Tutkitun tiedon ja tilasto-osaamisen avulla haemme ratkaisuja, joihin työmme laatu ja riippumattomuus perustuvat. Olemme luotettava ja joustava yhteistyökumppani, joka aktivoi, osallistaa ja auttaa yhteistyötahoja ottamaan liikenneturvallisuusnäkökohdat ja turvallisen liikennekäyttäytymisen osaksi omaa toimintaansa. Tuemme vapaaehtoistyötä, jotta jokainen voisi löytää keinoja parantaa omaa ja läheistensä liikenneturvallisuutta.

4 Toiminnan lähtökohdat 4 Vuoden 2014 toimintamme pohjautuu keskusjärjestön lähivuosien strategisiin linjauksiin. Lähtökohtiamme toiminnalle ovat tieliikenteen arvioitu turvallisuuskehitys sekä valtakunnallisessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa Liikenneturvan vastuulle määritellyt tehtävät. Myös hallitusohjelmaan ja liikennepoliittiseen selontekoon kirjatut tieliikenteen turvallisuuteen liittyvät toimet ja niiden resursointi vaikuttavat Liikenneturvan työhön. Lähivuosien strategiset linjaukset Liikenneturvan työ on pitkäjänteistä, ja keskeinen toiminta suunnitellaan kolmen vuoden jaksoksi. Liikennekasvatuksen ja koulutuksen mallit kehitetään ja suunnitellaan tuoreimpien tietojen pohjalta. Mallit testataan sekä pilotoidaan, ja vasta tämän jälkeen uudistukset viedään valtakunnalliseen toteutukseen. Kampanjoinnissa toistot lisäävät viestinnän tehoa, mikä osaltaan puoltaa pitkäkestoisia hankkeita. Toiminnan vaikutusten arviointi on luotettavampaa, kun aikaperspektiivi on yhtä vuotta pidempi. Liikennepolitiikassa pyritään kehittämään liikennettä palveluna. Liikenneturva toimii niin, että tieliikenteen turvallisuutta osattaisiin pitää palvelun keskeisenä laatutekijänä. Liikenneturva on tienkäyttäjän asialla antaen asiantuntijuutensa ja resurssinsa turvallisen liikkumisen hyväksi. Liikenneturvalle on määritelty erinäisiä tehtäviä valtakunnallisessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa ja tieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi annetussa valtioneuvoston periaatepäätöksessä. Toteutamme näitä ja olemme aktiivisia yhteistyökumppaneita myös turvallisuustoimenpiteiden suunnittelussa. Aluetyössä vaikutamme siihen, että liikenneturvallisuus otetaan huomioon liikennejärjestelmäsuunnitelmissa ja paikallisessa turvallisuussuunnittelussa alusta alkaen. Tuemme kuntien liikenneturvallisuustyötä yhdessä alueellisten elinkeino-, liikenneja ympäristökeskusten sekä poliisin kanssa. Osallistumme alueellisten ja paikallisten liikenneturvallisuussuunnitelmien laatimiseen, liikenneturvallisuustyöryhmien toimintaan sekä innostamme sidosryhmiä aktiiviseen liikenneturvallisuustyöhön. Kehitämme uusia työmenetelmiä elinikäisen liikennekasvatuksen toteuttamiseen kunnissa. Tehostamme yhteistoimintaa yritysten työsuojeluorganisaatioiden kanssa. Väestöviestinnässä aktivoimme keskustelua mediassa ja vaikutamme kohderyhmiin niiden oman lähipiirin kautta. Kampanjointi perustuu monivuotisille teemoille. Päättäjille tarjoamme perusteltua ja puolueetonta turvallisuustietoa myönteisten turvallisuusasenteiden luomiseksi, etenkin alue- ja paikallistasolla. Kehitämme Liikenneturvan verkkoviestintää eri käyttäjäryhmiä entistä paremmin palvelevaksi ja osallistavaksi toiminnaksi. Kehitämme liikennekasvatuksen perustaa ja menetelmiä. Pohjana käytämme uusinta tutkimustietoa lasten ja nuorten kehityksestä. Liikennekasvatuksessa parannamme perheiden palvelua ja panostamme koulujen liikennekasvatuksessa opettajien koulutukseen. Korostamme toimenpiteitä pyöräilyn ja jalankulun turvallisuuden parantamiseksi. Etsimme uusia toimintatapoja tavoittaa nuoria mm. ryhmäkeskustelujen, vertaisryhmien ja vapaaehtoistyön kautta. Turvallisuusteemoissa korostamme mopoilun ja nuorten mieskuljettajien riskejä. Haluamme parantaa iäkkäiden arvostusta liikenteessä. Iäkkäille itselleen tarjotaan

5 5 toimintatapoja heidän oman turvallisuutensa edistämiseksi. Ajoterveyden arviointia koskevia uudistuksia tuetaan. Ikäautoilijoiden ohella korostamme iäkkäiden jalankulkijoiden turvallisuuden parantamista. Vuorovaikutusta sidosryhmiin ja jäsenyhteisöihin pidämme yllä tarjoamalla vapaaehtoistyöhön yhteisiä teemoja. Lisäämme yhteistyötä erityisesti moottoriliikenteen järjestöjen kanssa. Aluetoimistojen tarjoamia palveluja paikallistason järjestöihin parannetaan. Kehitämme tietopalvelua tarjoten nopeasti medialle ja päättäjille perusteltuja taustoja ja aktivoivia kannanottoja ajankohtaisista ilmiöistä. Osallistumme kansainväliseen liikenneturvallisuustyöhön ja hyödynnämme sieltä saatuja hyviä käytäntöjä omassa toiminnassamme. Tieliikenteen turvallisuus Tieliikenteen turvallisuustilanteeseen vaikuttavat paitsi varsinaiset tieliikenteen turvallisuustoimet myös laajemmin yhteiskunnan tila ja monet sen ilmiöt. Taloudelliset suhdanteet, väestön ikärakenne, teknologia, maankäyttö- ja kaavoitusratkaisut, peruspalvelujen saavutettavuus ja liikennepalvelujen kirjo ovat esimerkkejä niistä tekijöistä, jotka ovat selvästi yhteydessä tieliikenteen turvallisuuteen. Yksilötasolla ihmisten sosiaaliset suhteet ja elämäntilanne näkyvät tieliikenteessä. Tieliikenteen turvallisuus parani vuonna Tieliikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä väheni yli kymmenellä prosentilla. Vuonna 2012 tapahtui henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Näissä menehtyi 255 ja loukkaantui ihmistä. Kuolleita oli 37 vähemmän kuin vuonna Loukkaantuneiden määrä väheni 843:lla. Pelastuslaitoksen tietojen mukaan vakavasti loukkaantuneiden määrä taas väheni neljänneksellä. Henkilöautossa kuolleiden määrä väheni 15 prosentilla. Erityisesti ulosajoissa menehtyi vähemmän ihmisiä. Ulosajoissa kuolleiden nuorten määrä puolittui. Jalankulkijoita menehtyi 29, mikä oli 12 vähemmän kuin vuonna Iäkkäitä jalankulkijoita kuoli edellisvuotista vähemmän. Kuolleiden moottoripyöräilijöiden ja mopoilijoiden määrä väheni. Loukkaantuneiden mopoilijoiden määrä väheni kolmanneksella. Mopoilijoita loukkaantui 752 vuonna 2012, mikä on 359 edellisvuotista vähemmän. Rattijuopumustapauksissa kuolleet ja loukkaantuneet vähenivät ennakkotietojen mukaan selvästi. Myös poliisin tietoon tulleiden rattijuoppojen määrä väheni. Valtakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma Vuoden 2014 loppuun ulottuva valtakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma luo puitteet luontevalle yhteistyölle, työnjaolle ja tavoitteille suomalaisessa liikenneturvallisuustyössä. Suunnitelmassa on sekä strategisia linjauksia että konkreettisia tehtäviä Liikenneturvalle. Pitkän aikavälin strategisissa linjauksissa korostetaan: ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä sekä tienkäyttäjien omatoimisuuden ja vapaaehtoisen työn aktivoimiseksi yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa, elinikäisen liikennekasvatuksen tärkeyttä sekä kansalaisten riittävää informointia turvallisuustoimenpiteiden perusteista,

6 6 monipuolisen viestinnän ja kampanjoinnin resurssien turvaamista sekä kuntien merkitystä paikallisessa liikenneturvallisuustyössä. Liikenneturvalle on määritelty vastuutehtäviä turvalaitteiden käytön edistämisessä ja seurannassa, väsyneenä ajamisen vähentämisessä, koulujen liikennekasvatuksessa (erikseen mopoilun turvallisuus) sekä nuorten turvallisuuskeinojen kehittämisessä ja rattijuopumuksen vähentämisessä. Nämä linjaukset ja tehtävät on otettu huomioon Liikenneturvan toiminnassa jo suunnitelman aikaisempina vuosina. Nyt suunnitelman viimeisenä toimintavuonna varmistamme, että kaikki kirjatut toimenpiteet ovat osaltamme toteutuneet. Erityisesti toimintavuonna 2014 on varmistettava suunnitelmallisen, monia eri toimijoita yhdistävän liikenneturvallisuustyön jatkuminen. Työn pitää näkyä valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Myös maan hallitus on poliittisissa linjauksissaan antanut tukensa ja edellyttänyt liikenneturvallisuuden huomioonottamista eri aloilla. Vuonna 2012 valtioneuvosto antoi eduskunnalle aina vuoteen 2020 ulottuvan liikennepoliittisen selonteon. Lisäksi valtioneuvoston periaatepäätöksen päivittäminen antaa arvokkaan pohjan tavoitteellisen ja suunnitelmallisen liikenneturvallisuustyön jatkumiselle. Hallitusohjelmassa on sisäisen turvallisuuden näkökulmasta esitetty tavoite tehdä Suomesta Euroopan turvallisin maa. Liikenneturvallisuus on osa tätä tavoitetta. Liikenneturvan toiminta 2014 Painopisteet Liikenneturvan toiminta on pitkäjänteistä. Tämä tarkoittaa, että osa hankkeistamme on suunnittelu- ja kehitysvaiheessa sekä osa aktiivisessa toteutusvaiheessa, jolloin ne näkyvät erityisesti Liikenneturvan paikallisten toimipisteiden työssä. Liikenneturvalle vuosi 2014 on toiminnassa erityisesti lasten ja nuorten vuosi, kun taas suunnittelu painottuu työikäisten ja iäkkäiden liikenneturvallisuuteen. Liikenneturva on valinnut toiminnalleen kuusi painopistettä vuonna Haluamme tehdä yhä vaikuttavampaa työtä liikenneturvallisuuden puolesta. TULOSSA: Selvitämme työmatkojen ja työaikaisen liikkumisen turvallisuutta. Kehitämme malleja kannustaa työpaikkoja vapaaehtoiseen liikenneturvallisuustyöhön. Tarkastelemme ajokunnon merkitystä liikenneturvallisuudelle. Viestimme ajoterveyden, lääkkeiden, ajovireyden ja ikääntymisen merkityksestä turvalliselle liikkumiselle. Selvitämme ja teemme näkyväksi tarkkaamattomuus liikenteessä ilmiötä Suomessa.

7 7 TOIMINNASSA: Tuemme nuorten turvavyön käyttöä. Kohdennamme viestejä ja kampanjoita etenkin nuorille auton kuljettajille sekä matkustajille. Vahvistamme liikenneraittiutta kaikissa ikäryhmissä. Ylläpidämme koulujen liikennekasvatusta. Tarjoamme työkaluja opettajille ja vanhemmille. Liikenneturvallisuuden puolestapuhujana pidämme yllä yleistä turvallisuustietoisuutta ja ajankohtaista liikenneturvallisuuskeskustelua koko Suomessa. Teemme valistustyötämme tukeutuen tutkittuun tietoon seuraten erityisesti liikennekäyttäytymistä ja liikenteen ilmapiiriä. Työmme perustuu yhteistyöhön. Tärkeimmät yhteistyökumppanimme ovat jäsenyhteisömme, liikenneturvallisuutta ohjaavat viranomaiset, media sekä päättäjät. Järjestötyön merkitys koko yhteiskunnassa tulee entisestään kasvamaan. Liikenneturvan jäsenistä suurin osa on järjestöjä, joilla on huomattava määrä kansalaisjäseniä. Yhdessä saamme enemmän aikaan ja olemme vahvempia. Toimintavuonna juhlimme 75-vuotista työtämme vapaaehtoisen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä. Juhlavuosi näkyy toiminnassamme eri tapahtumissa. Olemme mukana lukuisissa jäsenyhteisöjemme yhteistyöhankkeissa kuten Rengasratsia, Auton päivä, Auton vapaapäivä, Turvaa tiellä, Tarkkana suojatiellä, Vanhusten viikko ja Tapaturmapäivä kannustaen ja luoden mahdollisuuksia myös uusille yhteistyömuodoille. Parannamme omaa toimintaamme kuuntelemalla tärkeitä sidosryhmiämme ylläpitämissämme kävelyn ja pyöräilyn sekä tiedotusalan neuvottelukunnissa. Seuraamme ja pidämme yllä yhteistyötä hallinnonalan kaikkiin viranomaistoimijoihin. Lisäksi varaudumme tuomaan kansalaisnäkökulmaa viranomaisvetoisiin viestintähankkeisiin, kuten mm. alan yhteiskampanjaan Eläköön. Paikallistasolla edistämme yhteistyötä muun muassa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, poliisin ja eri paikallisten yhteisöjen kanssa. Kuntien muutoksessa varmistamme liikenneturvallisuustyön jatkumon. Osallistumme kansalliseen, alan tutkimusyhteistyöhön muun muassa Tieliikenteen turvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelman uudelleen käynnistämiseen, johon liittyen kehitämme tieliikenneonnettomuuksissa syntyneiden vammojen vakavuuden selvittämistä. Tarjoamme päättäjille (kansanedustajat, alan virkamiesjohto) taustoja ja perusteluja ajankohtaisista asioista. Tietopalvelumme palvelee kaikkia liikenneturvallisuustietoa tarvitsevia luoden kiteytettyjä tietopaketteja päätöksenteon ja kansallisen keskustelun tueksi. Julkaisemme vuosittain myös Suomen viralliseen tilastoon kuuluvan Tieliikenneonnettomuudet -tilastokirjan yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. Kunnissa tuemme eri hallinnonalojen yhteistyöhön perustuvaa liikenneturvallisuusasioiden käsittelyä tarjoamalla aineistoja ja henkilöstön perehdyttämistä. Pääkohteemme on kasvatus-, valistus- ja tiedotusosion sisällyttäminen kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmaan.

8 Toiminta kohderyhmittäin Toimintasuunnitelmamme on jaettu ikäryhmittäin. Elinikäistä liikennekasvatusta käsitellään tiedontuotannon, viestinnän ja koulutuksen yhteisinä toimintakokonaisuuksina. Eri kohderyhmien turvallista liikkumista tuetaan perheen, lähipiirin ja yhteisöjen kautta. Pienet lapset (alle 7 -vuotiaat) Liikennekasvatus alkaa kodeista, sillä vanhempien asenteet, kasvatus ja käyttäytyminen luovat pohjan lasten liikenneturvallisuudelle. Viimeisen kolmen vuoden aikana kuoli keskimäärin kaksi ja loukkaantui lähes sata alle kouluikäistä lasta vuosittain. Lähes kolme neljästä henkilövahingosta tapahtui autossa matkustettaessa. Tavoite: Tarjoamme perheille ja päivähoidon ammattilaisille tukea ja toimintamalleja lasten liikennekasvatuksen aloittamiseen. Lapsi liikenteessä -esite saadaan laajasti käyttöön mm. neuvoloiden nelivuotistarkastuksissa. Toiminta: Markkinoimme Lapsi liikenteessä -aineistoja vanhemmille neuvoloiden ja päiväkotien kautta. Jaamme lapsen kehitykseen sovitetun liikennekasvatuksen aloittamista tukevaa aineistoa myös lapsille tarkoitetun tehtäväkirjan ja vanhemmille tarkoitetun verkkoaineiston avulla. Teemme selvityksen lasten turvallisesta kuljettamisesta autoillessa selvittäen vanhempien tietoja ja käyttäytymistä. Etsimme myös uusia kanavia perehdyttää vanhempia lapsen turvalliseen kuljettamiseen henkilöautolla. Viestimme lasten vanhemmille turvavyön, turvaistuinten, kypärän ja heijastimen käytöstä ja merkityksestä turvallisuudelle. Kunnissa Liikenneturvan aluetoimistot tarjoavat neuvoloiden ja päiväkotien henkilöstölle koulutusta, aineistoa ja toimintavinkkejä. Arviointi: Seuraamme Lapsi liikenteessä tuotteiden tilausmääriä. Keräämme aineistosta käyttäjäpalautteen vanhemmilta. Lapset (7 14 -vuotiaat) Itsenäisen liikkumisen myötä lapsen oma vastuu turvallisuudestaan lisääntyy. Kasvatusvastuu laajenee perheestä kouluun, ja liikennekasvatuksen tulee olla säännöllinen osa koulunkäyntiä kaikilla luokka-asteilla. Elinpiirin ja liikkumisen laajentuessa kodin ulkopuolelle, ensin lisääntyvät pyöräilyonnettomuudet, jotka muodostavat noin 40 prosenttia 7-12-vuotiaiden henkilövahingoista. Sen sijaan 14-vuotiailla on suurempi riski loukkaantua mopoilijana ja erityisesti mopon matkustajana kuin polkupyöräilijänä. Tavoite: Täydennyskoulutuksiimme osallistuu 350 opettajaa. Tämä tukee koulujen suunnitelmallista liikennekasvatusta kaikilla luokka-asteilla. Toiminta: Jatkamme perus- ja toisen asteen opettajien Liikenne hurahti verkostoon -täydennyskoulutushanketta kouluttamalla 350 opettajaa. Koulutusten myötä syntynyt opettajien verkosto auttaa meitä kehittämään koulujen liikennekasvatusta yhä tehokkaammin.

9 9 Jatkamme yhteistyötä opettajankoulutuslaitosten kanssa. Kauttamme on mahdollista saada liikennekasvatusaiheisten lopputöiden ohjausta ja tukea. Osallistumme Opetushallituksen liikennekasvatuksen yhteistyöverkoston toimintaan sekä oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkostoon ja tuemme esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamista. Jatkamme yhteistyötä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa Hyvä alku koulutielle ala ja yläkouluissa. Viestimme opettajille säännöllisesti muun muassa sähköisellä uutiskirjeellä. Toimitamme Kirjeen lasten vanhemmille kouluun tutustumisen yhteydessä. Koulujen alkaessa ja kouluvuoden aikana viestimme turvallisesta koulutiestä. Arviointi: Keräämme opettajien täydennyskoulutushankkeen osallistujapalautteet. Selvitämme opettajien arvioita koulujen liikennekasvatuksen määrästä. Nuoret ( vuotiaat) Nuorten riski kuolla tai loukkaantua liikenteessä on korkeimmillaan 15-vuotiaana, ensimmäisenä mopovuotena. Seuraavana ikävuonna mopo-onnettomuudet vähenevät jo huomattavasti, kun taas henkilövahinkojen määrä moottoripyörällä ja auton matkustajana kasvavat. Liikenteessä kuoleman riski on korkeimmillaan 18-vuotiaana. Lähes yhdeksän kymmenestä 18-vuotiaiden liikennekuolemista tapahtuu henkilöauton kuljettajana tai matkustajana. Nuoret ajavat eniten rattijuopumusonnettomuuksia. Lukumääräisesti rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä on suurin 18-vuotiaissa. Osuus säilyy korkeana, hieman yli 20 prosentin tasolla noin kolmeenkymmeneen ikävuoteen asti. Myös mopoautolla ajetaan yhä enemmän onnettomuuksia, joskin mopoautoja liikkuu Suomen teillä yhä varsin vähän. Tavoite: Tuemme vastuullista liikennekäyttäytymistä ja turvalaitteiden käyttöä muun muassa vertaistoiminnan kautta. Turvavyön käyttö lisääntyy. Toiminta: Edistämme nuorten liikenneturvallisuutta käyttäen tarinan, tunteen ja osallistumisen keinoja. Jatkamme kaikissa varuskunnissa Särmänä liikenteessä -hanketta yhteistyössä Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton kanssa. Tavoitamme yli nuoren varusmiehen lisäksi myös siviilipalvelusmiehet. Jatkamme nuorisojärjestö Nuorten Akatemian kanssa Päätä itse- projektia, jossa nuoria kannustetaan liikenneturvallisuusprojektien kautta pohtimaan liikenneturvallisuutta ja omaa liikennekäyttäytymistään. Olemme mukana myös paikallisesti toteutettavissa yhteistyöhankkeissa, kuten Punainen liitu, Draaman keinoin liikenteessä ja Tappomopo. Näissä nuorten liikenneturvallisuutta käsitellään esimerkiksi elokuvan, draaman, dokumenttien, kertomusten ja keskustelujen kautta. Hankkeita toteutetaan paikkakunnilla, joissa on luontevia yhteistyökumppaneita. Nuorten harrastusmatkojen turvallisuutta edistämme markkinoimalla Turvallisesti harrastuksiin esitettä lasten ja nuorten parissa toimiville oheiskasvattajille. Kohdistamme turvavyö- sekä liikenneraittiuskampanjointiamme nuoriin. Erityisesti mopoilijoita ja mopoautoilijoita kehotamme liikenneraittiuteen viestinnän, koulutuksen ja paikallisten tapahtumien kautta. Nuorten mopoilun turvallisuutta tuemme myös AKK-Motorsportin yhteistyöhankkeella Turvassa tiellä.

10 10 Arviointi: Arvioimme toimintamallit laadullisesti. Mittaamme kampanjoinnin huomionarviot. Arvioimme turvavyön käytön lisääntymisen ikäryhmässä (THL). Aikuiset (25 64-vuotiaat) Tiellä liikkujien suuren enemmistön muodostavat vuotiaat. Ajokorteista heillä on 72 prosenttia. Vuonna 2012 liikenteen henkilövahingoista lähes puolet kohdistui tähän ikäryhmään. Ryhmään kuuluu hyvin monenlaisia ihmisiä, jotka omaavat hyvinkin erilaisia liikkumistarpeita ja -tottumuksia. Työmatkaliikenne muodostaa ison osan tämän ryhmän liikkumisesta. Tähän ikäryhmään kuuluu myös suurin osa ammatikseen liikenteessä toimivista ihmisistä. Työ- ja työmatkaliikenteen lisäksi myös vapaa-aika ja harrastukset edellyttävät usein liikenteessä kulkemista tai ne suorastaan ovat osa liikennettä. Tavoite: Liikenneturvan kouluttamat, ennakoivan ajon kouluttajat tarjoavat EAKkoulutusta koko maan laajuisesti moottoripyöräilijöille, autoilijoille ja raskaan liikenteen ammattikuljettajille. Toimintavuoden aikana koulutetaan 80 eri liikennemuotojen kouluttajaa ja annetaan täydennyskoulutusta aikaisemmin koulutetuille. Tuemme turvallista työmatkaliikennettä ja liikennekäyttäytymistä. Parannamme turvallisen liikkumisen kulttuuria, sääntötuntemusta ja toisten liikkujien huomioon ottamista. Ohjaamme työnantajia ja työntekijöitä kohti turvallisia valintoja liikenteessä niin työaikana, työmatkoilla kuin vapaa-aikanakin. Taustoitamme ajokuntoon vaikuttavia tekijöitä: väsymystä, sairauksia, lääkkeitä, päihteitä sekä tarkkaamattomuutta. Toiminta: Tarjoamme ennakoivan ajon koulutusta raskaan ja kevyen kaluston kouluttajille. Toimintavuonna otetaan käyttöön uudistettu raskaan kaluston (REAK) koulutusaineisto. Mitä moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voidaan oppia aineistosta ja koulutusmallista on saatujen hyvien kokemusten myötä, sen pohja-aineisto päivitetään ja integroidaan tiiviimmin osaksi motoristien EAK -koulutusta. Samalla aktivoimme uusia moottoripyöräkerhoja tarjoamaan täydennyskoulusta. Tarjoamme aikaisemmin koulutetuille EAK-kouluttajille täydennyskoulutusta ja kehitämme kouluttajakursseihin liittyvän jälkipalautekyselyn. Taustoitamme, miten liikenneturvallisuus näkyy tänä päivänä työpaikoilla, etenkin työsuojelun piirissä. Luomme uusia toimintamalleja edistääksemme työliikenteen turvallisuutta. Luomme viestintään ja koulutukseen tukeutuvia toimintatapoja palvelemaan erikokoisia yrityksiä ja työsuojeluorganisaatioita. Etsimme luontevia yhteistyökumppaneita edistääksemme EAK- koulutuksia työpaikoilla. Kiinnitämme huomiota erityisesti kuntiin työnantajana. Kannustamme työnantajia vapaaehtoiseen liikenneturvallisuustyöhön. Nostamme esiin tarkkaamattomuuden liikenteessä tuoden esiin muun muassa kännykän ja muiden teknisten laitteiden aiheuttamia turvallisuusriskejä. Tuomme esiin myös ajoneuvojen turvatekniikan etuja. Arviointi: Kootaan EAK-tuoteperheen koulutuksiin osallistuneiden määrät ja koulutuspalaute sekä arviot uudistuneesta REAK aineistosta.

11 Iäkkäät (yli 65-vuotiaat) 11 Liikenteessä ei ratkaise ikä, vaan terveys. Oman ajokunnon arviointi, ennakoiva ajotapa sekä tekniset apuvälineet auttavat iäkästä kuljettajaa liikkumaan turvallisesti. Vanhenemiseen liittyy paljon seurauksia, jotka vaikuttavat liikenneturvallisuuteen. Iän myötä erilaiset sairaudet yleistyvät ja erityisesti muistisairauksien lisääntyminen tuottaa ongelmia liikenteessä selviytymiseen. Ajoterveyden merkitys riskitekijänä korostuu yli 75-vuotiailla autonkuljettajilla. Onnettomuuksien seurauksien kannalta iän myötä tapahtuva kehon haurastuminen puolestaan lisää riskiä vakaville henkilövahingoille. Esimerkiksi kuolleista jalankulkijoista ja pyöräilijöistä noin puolet on yli 64-vuotiaita, kun loukkaantuneista heidän osuutensa on noin prosenttia. Tavoite: Ikänsä ratissa -aineisto tulee paremmin tunnetuksi ohjaten iäkkäitä turvallisempien ajoneuvojen hankintaan. Ajoterveys ja sen merkitys liikenneturvallisuudelle korostuu ja nousee puheenaiheeksi. Toiminta: Jatkamme Ikänsä ratissa- ja Ikäkuljettajan itsearviointi- aineistojen markkinointia ja viemme malleja toimintaan alueellisten Ikänsä ratissa tapahtumien ja alan messujen kautta. Selvitämme Ikäkuljettajien itsearviointiaineiston uutta jakelutapaa. Tuotamme selvityksen iäkkäiden liikenneturvallisuudesta. Kannustamme iäkkäitä kuljettajia arvioimaan ajamiseensa liittyviä riskejä. Tuemme ajoterveyden arviointijärjestelmän aikaan saamista. Tuomme esiin ajokunnon ja ajoterveyden merkitystä, erityisesti iäkkäämmille kuljettajille. Edistämme ikäpyöräilijöiden kypärän käyttöä. Arviointi: Mittaamme Ikänsä ratissa -verkkosivuston kävijämäärät sekä tilaisuuksien määrät. Pidämme esillä ajoterveyttä kohderyhmän julkaisuissa. Jäsenyhteistyö Jäsenyhteisöt ovat Liikenneturvan voimavara ja vahvuus. Jäsenyhteisöjen liikenneturvallisuustyön tukeminen ja jäsenten palvelu ovat Liikenneturvan perustehtäviä. Laaja jäsenpohja vahvistaa yhteistä sitoutumista liikenneturvallisuustyöhön ja antaa kansalaisyhteiskunnalle keinon saada äänensä kuuluviin liikenneturvallisuuskeskustelussa. Jäsenet ovat tekemissämme selvityksissä kuvanneet Liikenneturvan toimintaa luotettavaksi ja asiantuntevaksi. Erilaisten palvelutarpeiden selvittäminen on kuitenkin tarpeen. Yhteistyön vahvistamiseksi tarvitaan jäsenjärjestöyhteistyön kartoitusta ja analysointia. Selvitämme jäsenyhteisöjen odotukset, jotta pystymme vastaamaan heidän tiedonja vuorovaikutustarpeisiinsa. Samalla selvitämme, millä tavoin jäsenyhteisöt ovat valmiita tukemaan Liikenneturvan toimintaa ja tavoitteita omassa toiminnassaan. Jäsenjärjestöyhteistyön suunnittelu sisällytetään entistä tiiviimmin Liikenneturvan toimintasuunnitelmaan ja toiminnan kehittämiseen.

12 12 Kansainvälinen toiminta Jatkamme yhteistyötämme Pohjoismaiden liikenneturvallisuusneuvoston NTR:n (Nordiska Trafiksäkerhetsrådet) jäsenenä. Euroopan liikenneturvallisuusneuvoston ETSC:n (European Transport Safety Council) jäsenenä osallistumme asiantuntijaseminaareihin ja edunvalvontahankkeisiin. Tuemme YK:n ja WHO:n Decade of Action for Road Safety hankketta. Varaudumme osallistumaan kansainvälisiin koulutustilaisuuksiin ja konferensseihin asiantuntemuksemme kehittämiseksi ja oman tietotaitomme tarjoamiseksi. Henkilöstö ja kouluttajat Tavoite: Kehitämme henkilöstön asiantuntijuutta ja työhyvinvoinnin kaikkia osaalueita. Vuonna 2014 jatkamme suoritusarviointien tekemistä osana kehityskeskusteluja. Voimassaolevan vuosien työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti painotus on varhaisen tuen ohjelmalla. Työsuojelun toimintaohjelmaan liitetään mukaan alueiden pelastussuunnitelmat samalla kun alueellisen toimipisteiden turvallisuuskansiot saatetaan ajan tasalle. Edistämme yhteisen tiedon jakamisen toimintakulttuuria ja yhdessä tekemistä. Järjestämme henkilöstölle viestintäkoulutusta. Näin varmistamme, että viestimme menevät tehokkaammin perille. Parannamme tavoitettavuuttamme ja viestiemme kohdentamista aktivoimalla tehokkaampaan osoitteiston ylläpitoon ja käyttöön. Kehitämme sivutoimisten kouluttajien verkostoa ja parannamme sille suunnattua viestintäämme. Toimintavuonna 2014 järjestämme kouluttajille valtakunnalliset kouluttajapäivät. Hallinto ja talous Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan hallituksen esitystä eduskunnalle liikennevakuutuslainsäädännön uudistamiseksi. Liikenneturva ennakoi rahoituspohjan muutoksen mahdollisia vaikutuksia keskusjärjestön omiin toimintatapoihin. Talouden läpinäkyvyys, avoimuus ja tehostaminen ovat vuoden 2014 kehittämisen kulmakiviä. Sähköisen ostolaskukäsittelyn jälkeen otetaan vuoden 2014 alusta käyttöön sähköinen matkalaskukäsittely, joka tähtää ostolaskuprojektin tavoin toiminnan tehostamiseen. Uusitun hankintaohjeen mukaisesti hankinnoissa hyödynnetään ensisijaisesti yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n kilpailuttamia puitejärjestelyjä. Hallinto huolehtii keskitetysti Liikenneturvan toimitilojen kunnosta ja turvallisuudesta sekä hankkii ja varmistaa ajanmukaisen ICT-laitekannan ja -palvelut henkilöstön käyttöön. Talousarvioluonnoksen tulot ja menot ovat 6,666 milj. euroa (vuonna ,476

13 13 milj. euroa). Menojen on arvioitu lisääntyvän vuonna 2014 noin 2,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnan rahoituksen päälähteenä on liikenneturvallisuusmaksu, määrältään 6,500 milj. euroa (6,310 milj. euroa, lisäys 3,0 %). Liikenneturvallisuusmaksulla arvioidaan katettavan noin 97 prosenttia toimintavuoden menoista. Muut tulot ovat yhteensä euroa. Muista tuloista euroa arvioidaan kertyvän varsinaisen toiminnan ja euroa jäsenmaksu- ja rahoitustuloina. Talous pohjautuu samaan rahoitusmalliin kuin edellisvuonna. Tuottojen, toiminta- ja henkilöstökulujen määrässä noudatetaan Liikenneturvan strategiassa vuosille määriteltyjä talouskehyksiä. Eläkkeelle on siirtymässä vuosien aikana arviolta viisi henkilöä. Heidän tilalleen rekrytoitavien opastukseen varataan henkilöstömenoihin riittävät resurssit. Liikenneturvan 46 henkilöstä 40 prosenttia työskentelee aluetoimistoissa.

14 14 Talousarvio 2014 LIIKENNETURVA VARSINAINEN TOIMINTA TALOUSARVIO 2014 TURVALLISUUSVIESTINTÄ Tuotot 0 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut KAMPANJAT Tuotot 0 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut LIIKENNEKASVATUS Tuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut KULJETTAJIEN JATKOKOULUTUS Tuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut ALUEELLINEN LIIKENNETURVALLI- Tuotot 0 SUUSTYÖ Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut TIEDONTUOTANTO Tuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut JOHTO Tuotot 0 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut TOIMISTO Tuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ VARAINHANKINTA Jäsenmaksutuotot RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Korkokulut OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ YLEISAVUSTUKSET Liikenneturvallisuusmaksut RAHOITUSTULOS Pitkäaikaisen vpo:n lyhennys 0 Käyttöomaisuusinvestoinnit KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS 0

15 15 LIIKENNETURVAN VUODEN 2014 TALOUSARVIO LYHYESTI VARSINAINEN TOIMINTA TA 2014 TA 2013 TP 2012 TUOTOT HENKILÖSTÖKULUT Palkat Palkkiot Henkilösivukulut MUUT KULUT KULUT YHTEENSÄ VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ VARAINHANKINTA RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT LIIKENNETURVALLISUUSMAKSUT RAHOITUSTULOS LAINAN LYHENNYKSET KÄYTTÖOMAISUUSINVESTONNIT KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS

16 16

Liikenneturvan strategia

Liikenneturvan strategia 1 Liikenneturvan strategia 2015-2017 2 Sisällysluettelo Liikenneturvan strategia 3 Liikenneturvan arvot 3 Toiminta-ajatus 4 Liikenneturvan visio 4 Toimintaa ohjaavat strategiset linjaukset 5 Strategian

Lisätiedot

Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma

Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 SISÄLTÖ Liikenneturvan rooli ja tehtävät 3 Toiminnan lähtökohdat 4 Liikenneturvan toiminta 2016 6 Painopisteet 6 Yhteistyö 6 Pienet lapset (alle 7-vuotiaat)

Lisätiedot

Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma

Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 1 Sisällysluettelo Liikenneturvan rooli ja tehtävät 3 Toiminnan lähtökohdat 4 Liikenneturvan toiminta 2015 5 Painopisteet 5 Yhteistyö 5 Pienet lapset

Lisätiedot

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturva liikenneturvallisuuden puolestapuhuja Olemme liikenneturvallisuusalan keskusjärjestö ja huolehdimme meille laissa osoitetuista

Lisätiedot

2012 Toimintasuunnitelma- ja talousarvio

2012 Toimintasuunnitelma- ja talousarvio 1 2012 Toimintasuunnitelma- ja talousarvio 2 Sisältö sivu Liikenneturvan rooli ja tehtävät 3 Toiminnan lähtökohdat 3 Liikenneturvan toiminta 2012 5 Kohderyhmät 5 Tiedontuotanto 9 Alueellinen ja paikallinen

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013 Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 Asialista 1. Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelman sisältö 2. Liikenneturvallisuustyön haasteet ja tavoitteet 3. Kävelyn

Lisätiedot

Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen

Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen Valtakunnallinen Tapaturmapäivän seminaari, Vaasa 13.8.2010 Yli-insinööri Marcus Merin, liikenne- ja viestintäministeriö Nuorten (15 24-vuotiaiden) liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Työryhmän tavoitteita ja tehtäviä Arvioida konkreettisia toimenpiteitä, joilla parannettaisiin

Lisätiedot

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara Kampanjoinnilla vaikuttaminen Viestintäpäällikkö Kaisa Hara 21.5.2014 Liikenneturva Edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen Keinoina viestintä, valistus ja koulutus Valtakunnallinen

Lisätiedot

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET 25.11.2016 Rauman seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET (SEUDULLISET) 28.12.2016

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUDESTA

LIIKENNETURVALLISUUDESTA AJANKOHTAISIA ASIOITA LIIKENNETURVALLISUUDESTA NÄKÖKULMIA ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOKSELTA Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Ylikomisario Petri Pahkin 2 Tietojohtoisuus liikenneturvallisuustyössä Poliisien

Lisätiedot

Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma VISIO, TAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET JA MITTARIT

Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma VISIO, TAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET JA MITTARIT Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 VISIO, TAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET JA MITTARIT VISIO TURVALLISESTA LIIKKUMISESTA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET VISIO PAINOPISTE- ALUEET Kenenkään ei

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET Lohjan kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2016 VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET 2.1.2017 VISIO TURVALLISESTA LIIKKUMISESTA

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta ja sen seuranta Riikka Rajamäki 14.11.2017 Tampere Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön -seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuudesta ajankohtaisia ajatuksia. Ylivieskassa 11.11.2014 Toimitusjohtaja Anna Liisa Tarvainen LIIKENNETURVA

Tieliikenteen turvallisuudesta ajankohtaisia ajatuksia. Ylivieskassa 11.11.2014 Toimitusjohtaja Anna Liisa Tarvainen LIIKENNETURVA Tieliikenteen turvallisuudesta ajankohtaisia ajatuksia Ylivieskassa 11.11.2014 Toimitusjohtaja Anna Liisa Tarvainen LIIKENNETURVA Hyvä suunta Katse taakse pitkiä kehityskaaria hyviä tuloksia tukeva pohja

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet 1.9.2015 Valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio ja - tavoitteet Turvallisuusvisio: Kenenkään ei tarvitse kuolla

Lisätiedot

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 3: Tavoitteet liikennekasvatustyölle ja liikennekasvatuksen toimintamalli

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 3: Tavoitteet liikennekasvatustyölle ja liikennekasvatuksen toimintamalli Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma Osaraportti 3: Tavoitteet liikennekasvatustyölle ja liikennekasvatuksen toimintamalli Joulukuu 2016 Turvallisuuskehitykselle oikea suunta Lähtökohtana on nk. nollavisio:

Lisätiedot

Mopoilu ja liikenneraittius

Mopoilu ja liikenneraittius Mopoilu ja liikenneraittius Parannamme liikenneturvallisuutta vaikuttamalla ihmisen käyttäytymiseen 2 Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin ja liikenneturvallisuustavoite Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva,

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

KAUNIAISTEN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA LIIKENNETURVALLISUUSRAPORTTI 2017 Tieliikenneonnettomuudet koko maassa ja valtakunnalliset tavoitteet Vuonna 2016 tapahtui Suomessa kaikkiaan 4 709 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET

TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET MOOTTORIPYÖRÄILIJÄT 2000 2008* Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva. Tilastointiperusteet muuttuneet loukkaantuneiden osalta 2003. Vuosi 2008 ennakkotieto TIELIIKENTEESSÄ

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat 5. Hyväksyminen ja seuranta 1.9.2015 Suunnitelman hyväksyminen Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumisen kannalta kunnan päätöksentekijöiden tuki on äärimmäisen

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 205 Tieliikenneonnettomuustilasto 204 Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 229 ja loukkaantui vakavasti 59 ihmistä vuonna 204 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 204 tapahtui 5 24 henkilövahinkoon

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi 16.11. Lähde: Tilastokeskus ja, vuosi 2015 ennakkotietoja Kansalaisuus onnettomuuksissa 2015 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen. Satu Tuomikoski

Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen. Satu Tuomikoski Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen Satu Tuomikoski satu.tuomikoski@liikenneturva.fi 2 Lasten liikenneturvallisuus on aikuisten vastuulla 3 NOLLAVISIO Ihminen tekee liikenteessä

Lisätiedot

Ikäihmiset ja liikenneturvallisuus. Vinkkiaineisto vanhusneuvostoille ja vanhustyötä tekeville

Ikäihmiset ja liikenneturvallisuus. Vinkkiaineisto vanhusneuvostoille ja vanhustyötä tekeville Ikäihmiset ja liikenneturvallisuus Vinkkiaineisto vanhusneuvostoille ja vanhustyötä tekeville Iäkkäiden liikenneturvallisuus Tieliikenteessä menehtyneistä noin joka neljäs ja loukkaantuneista reilu kymmenes

Lisätiedot

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto ja tieliikennekuolemat Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Lappeenrannan seutu - onnettomuusyhteenveto 2012-2016 ja tieliikennekuolemat 2006-2015 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto kaikki onnettomuudet Onnettomuustarkastelu

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013 Utajärvivalmistelut oimkuntautajärviva lmistelutoiminkuntautajärviikä ihmistenvalmistelutoimikuntau tajärvivalmistelutoi TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 mikuntautajärvival 20.9.2013 mistelutoimikuntautajärviikäih

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Tieliikenteessä menehtyi 224 ihmistä vuonna 2014 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2014 tapahtui 5 294 henkilövahinkoon johtanutta

Lisätiedot

Itä-Suomessa edellisvuotta vähemmän liikennekuolemia

Itä-Suomessa edellisvuotta vähemmän liikennekuolemia ITÄ-SUOMEN LIIKENNETURVALLISUUSKATSAUS 2013 Itä-Suomessa edellisvuotta vähemmän liikennekuolemia Itä-Suomessa liikenneonnettomuuksissa kuolleet vähenivät merkittävästi edellisvuodesta, ja niitä oli Liikenneturvan

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000-2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko-onnettomuuksien

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia STRATEGIA 2020 Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia 1 Sisällysluettelo Visio s. 3 Edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurikosketuksilla Viemme kulttuuria ja taidetta keskelle kaupunkilaisten

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuus

Tieliikenteen turvallisuus Liikenneneuvos Anneli Tanttu 1 Tieliikenteessä ovat mukana kaikki kansalaiset Tieliikennejärjestelmä on avoin järjestelmä, jossa jokainen tienkäyttäjä tekee päätöksiä ja valintoja Rautatie- ja tieliikenteen

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Pyhtään liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan kehittäminen; - Kokousten teemoittelu

Lisätiedot

Nuoret ja liikenneturvallisuus

Nuoret ja liikenneturvallisuus Nuoret ja liikenneturvallisuus Pohjois Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuusseminaari Örnis bilar / Carl Johan de Geer Jan Lööf Professori Jorma Mäntynen, Tampereen teknillinen yliopisto Aluepäällikkö

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

7. NYKYTILAN ANALYSOINTI TAVOITTEENA kokonaiskuvan saaminen kunnan liikenneturvallisuustilanteesta 7.1 TYÖN LÄHTÖKOHTANA KÄYTETTÄVÄT AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Valtakunnalliset, lääni- tai aluekohtaiset

Lisätiedot

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopotietoutta vanhemmille Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopoilun suosio kasvaa, onnettomuuksia paljon Mopojen määrä ja mopoilijoiden

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa?

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöpäivä 28.9.2017 Rokua PSAVI, ylitarkastaja Raija Fors 2.10.2017 1 Kunnat vastaavat paikallisen ehkäisevän

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuudesta 2012. Anna Liisa Tarvainen.

Tieliikenteen turvallisuudesta 2012. Anna Liisa Tarvainen. Tieliikenteen turvallisuudesta 2012 Anna Liisa Tarvainen. Linjauksia Hallitusohjelmasta poimittua Sisäisen turvallisuuden tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa. Poliisipalvelut turvataan

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Turvauutiset kouluille. Helmikuu 2012

Turvauutiset kouluille. Helmikuu 2012 Turvauutiset kouluille Helmikuu 2012 Sisällysluettelo Opettaja, tule liikennekasvatuksen seminaariin!..................... 3 Oppia ikä kaikki..................................... 5 Rattijuopumus puhututtaa................................

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 Miksi liikenneturvallisuussuunnitelma? Selvitetään liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytila Määritetään liikenneturvallisuustavoitteet Määritellään

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia HLJ 2011 Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Sisällysluettelo Johdanto 4 Liikenneturvallisuuden nykytilanne 6 Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Lisätiedot

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Tiedosta TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA THL:n strategia 2015 OMAKUVA THL SUOJELEE JA EDISTÄÄ VÄESTÖN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Päämääränämme on turvata suomalaisten hyvä elämä oikeudenmukaisessa, kestävässä

Lisätiedot

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS 24.9.2013 Kajaani Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ Timo Mäkikyrö 18.10.2013 1 Pohjois-Pohjanmaan ELY:n Liikenne -vastuualueen toimialue Rovaniemi

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI <PVM> LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI Liikkenneturvallisuustyön organisointi 1. Liikenneturvallisuustyön valtakunnallinen organisointi 2. Liikenneturvallisuustyön valtakunnalliset toimijatahot 3.

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Miksi vakavat loukkaantumiset? Rattijuoppo (55 v) menetti autonsa hallinnan vasemmalle

Lisätiedot

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför.

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Matti Järvinen 29.1.2008 Liikenneturvallisuustavoite 800 12 edellisen kk:n aikana kuolleet 700 600 500 400 Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 LAPIN LIIKENNETURVALLISUUSTOIMIJA 2013/11/13

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 LAPIN LIIKENNETURVALLISUUSTOIMIJA 2013/11/13 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 TOIMIJATYÖN TAVOITTEET 2013-2015 Ylläpitää aktiivista ja näkyvää liikenneturvallisuustyötä Kehittää tiedotusta eri keinoin Aktivoida kuntaryhmien toimintaa

Lisätiedot

Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö

Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö Päihdeseminaari 4.9.2014, Sampola, Tre Matti Joki Yhteyspäällikkö, Liikenneturva, Tampere Käyttäytymistiedejäsen, liikennevahinkojen Tutkijalautakunta, Pirkanmaa,

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä KOTKAN TOIMENPIDEKORTTI

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä KOTKAN TOIMENPIDEKORTTI llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä KOTKAN TOIMENPIDEKORTTI LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Kotkan liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan kehittäminen; - vain yksi työryhmä, työryhmän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari Sirpa Rajalin 35. Liikenneturvallisuusalan tutkijaseminaari Helsingissä 20.5.2010 2010 Tieliikenteessä kuolleet 100 000 asukasta kohden eräissä maissa 2008 0 5 10 15 20 25 Islanti Iceland Malta Malta

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Vaikuttajien Autoiluakatemia 11.-12.9.2012 Premier Parkissa Vakuutuskeskus, Vahingontorjuntayksikkö Pieni teollisuuskatu 7, FIN-02920 ESPOO Puh: +358 9 680401,

Lisätiedot

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang Salon liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 Liikenneseminaari Jaakko Klang YLEISTÄ: Mikä on liikenneturvallisuussuunnitelma? Liikenne ja infrastruktuuri 2 SUOMI (nyk. Salo) 1972 muutos 2009 asukkaita Milj.

Lisätiedot

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Esityksen sisältö Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön

Lisätiedot

Turvallisuuden tila tieliikenteessä

Turvallisuuden tila tieliikenteessä Turvallisuuden tila tieliikenteessä Liikenneturvallisuuspäivät 13.2.213 Anders Granfelt Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Esityksen sisältö Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafi Historia Organisaatio

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009 Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä Esittelykalvosarja 28.12.2009 Järvenpään kaupunki Liikenneturvallisuustyöryhmä 1 Kalvosarjan sisältö OSA I: Liikenneturvallisuustilanne Järvenpäässä Perustietoja liikenneturvallisuustilanteesta

Lisätiedot

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Turvallisesti harrastuksiin Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Harrastusmatkojen turvallisuus mukaan toimintaan harrastuksiin liittyy runsaasti sekä lyhyitä matkoja kodin ja harrastuspaikan

Lisätiedot

SPEK Strategiapäivitys kysely valtuutetuille. Valtuuston seminaari Karim Peltonen

SPEK Strategiapäivitys kysely valtuutetuille. Valtuuston seminaari Karim Peltonen SPEK Strategiapäivitys 2017 - kysely valtuutetuille Valtuuston seminaari 15.5.2017 Karim Peltonen SPEK -Strategiaprosessi 2017-2018 Asemointi Määrittely Toimeenpano 25.4.2017 Strategiakysely valtuutetuille

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kuntoutussäätiön tutkimuksen painopisteet

Kuntoutussäätiön tutkimuksen painopisteet Kuntoutussäätiön tutkimuksen painopisteet Erja Poutiainen ja Kuntoutussäätiön tutkijat Kuntoutuksen suunnannäyttäjä Kuntoutussäätiön tutkimuksella tuemme Kuntoutuksen kokonaisvaltaista uudistumista Työhön

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT ry on vahva ehkäisevän päihdetyön toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi ja joka kokoaa

Lisätiedot

LAPE-päivät Helsingissä Miten teemme ja juurrutamme muutosta LAPE -viestinnällä? Ydinviestit vaikuttamisen välineinä.

LAPE-päivät Helsingissä Miten teemme ja juurrutamme muutosta LAPE -viestinnällä? Ydinviestit vaikuttamisen välineinä. LAPE-päivät Helsingissä 21.9.2017 Miten teemme ja juurrutamme muutosta LAPE -viestinnällä? Ydinviestit vaikuttamisen välineinä. Hankejohtaja, LAPE ohjausryhmän puheenjohtaja (STM), VTL, YTT (h.c) Maria

Lisätiedot

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä Eduskunnan lakivaliokunnalle Julkinen kuuleminen 16.10.2014 M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN

PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN Lisää liikettä! Perusopetuksen opetussuunnitelma ja varhaiskasvatuslaki edellyttävät lasten ja nuorten aktiivisuuden

Lisätiedot

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 1 Draaman keinoin liikenteessä Ammattioppilaitokset Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (9) 2000 nuorta (74% M) 2/3 oli 17-18 v 95% ei ota jos ajaa 83% käyttää

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tieliikenneonnettomuudet 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot