Toiminta- ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta- ja taloussuunnitelma"

Transkriptio

1 1 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014

2 2 Sisällysluettelo Liikenneturvan toiminta-ajatus 3 Toiminnan lähtökohdat 4 Liikenneturvan toiminta Toiminta kohderyhmittäin 8 Jäsenyhteistyö 11 Kansainvälinen toiminta 12 Henkilöstö ja kouluttajat 12 Hallinto ja talous 12 Talousarvio Hyväksytty Liikenneturvan hallituksen kokouksessa

3 3 Liikenneturvan toiminta-ajatus Sinä ja minä luomme puitteet turvalliselle liikenteelle. Teemme oikeita valintoja, osoitamme malttia, välitämme, ennakoimme ja muistamme, että emme ole liikenteessä yksin. Liikenneturvallisuus lähtee heikoimpien ja kokemattomien liikkujien turvallisuudesta. Liikenneturvan tavoitteena on, että tieliikenne on turvallista niin ensimmäisellä koulumatkalla kuin skootteritytön tiellä harrastuksiin tai iäkkään pyöräilijän kauppareissulla. Teemme työtä sen puolesta, että kaikilla on oikeus turvalliseen liikkumiseen. Liikenneturvan rooli ja tehtävät Liikenneturva toteuttaa liikenneturvallisuusalan keskusjärjestönä sille laissa (278/2003) määriteltyä tieliikenteen valistustehtävää, jonka tavoitteena on parantaa tieliikenteen turvallisuutta ja saada aikaan myönteisiä muutoksia liikennekulttuurissa. Toimimme yhteistyön rakentajana koko Suomessa, alueellisten ja paikallisten viranomaisten, järjestöjen, yhteisöjen ja ihmisten kanssa. Työtämme ohjaavat arvot ovat: turvallisuus ensin, asiantuntijuus ja yhteistyö. Arvoja toteutamme seuraavien toimintaperiaatteiden avulla: Olemme liikenneturvallisuuden edunvalvoja. Työmme on ennaltaehkäisevää, suostuttelevaa ja perustelevaa. Toteutamme tieliikenteen turvallisuusvisiota osana valtakunnallista liikenneturvallisuustyötä. Ydinosaamistamme ovat ihmisen roolin ymmärtäminen tieliikenteessä ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen. Tutkitun tiedon ja tilasto-osaamisen avulla haemme ratkaisuja, joihin työmme laatu ja riippumattomuus perustuvat. Olemme luotettava ja joustava yhteistyökumppani, joka aktivoi, osallistaa ja auttaa yhteistyötahoja ottamaan liikenneturvallisuusnäkökohdat ja turvallisen liikennekäyttäytymisen osaksi omaa toimintaansa. Tuemme vapaaehtoistyötä, jotta jokainen voisi löytää keinoja parantaa omaa ja läheistensä liikenneturvallisuutta.

4 Toiminnan lähtökohdat 4 Vuoden 2014 toimintamme pohjautuu keskusjärjestön lähivuosien strategisiin linjauksiin. Lähtökohtiamme toiminnalle ovat tieliikenteen arvioitu turvallisuuskehitys sekä valtakunnallisessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa Liikenneturvan vastuulle määritellyt tehtävät. Myös hallitusohjelmaan ja liikennepoliittiseen selontekoon kirjatut tieliikenteen turvallisuuteen liittyvät toimet ja niiden resursointi vaikuttavat Liikenneturvan työhön. Lähivuosien strategiset linjaukset Liikenneturvan työ on pitkäjänteistä, ja keskeinen toiminta suunnitellaan kolmen vuoden jaksoksi. Liikennekasvatuksen ja koulutuksen mallit kehitetään ja suunnitellaan tuoreimpien tietojen pohjalta. Mallit testataan sekä pilotoidaan, ja vasta tämän jälkeen uudistukset viedään valtakunnalliseen toteutukseen. Kampanjoinnissa toistot lisäävät viestinnän tehoa, mikä osaltaan puoltaa pitkäkestoisia hankkeita. Toiminnan vaikutusten arviointi on luotettavampaa, kun aikaperspektiivi on yhtä vuotta pidempi. Liikennepolitiikassa pyritään kehittämään liikennettä palveluna. Liikenneturva toimii niin, että tieliikenteen turvallisuutta osattaisiin pitää palvelun keskeisenä laatutekijänä. Liikenneturva on tienkäyttäjän asialla antaen asiantuntijuutensa ja resurssinsa turvallisen liikkumisen hyväksi. Liikenneturvalle on määritelty erinäisiä tehtäviä valtakunnallisessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa ja tieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi annetussa valtioneuvoston periaatepäätöksessä. Toteutamme näitä ja olemme aktiivisia yhteistyökumppaneita myös turvallisuustoimenpiteiden suunnittelussa. Aluetyössä vaikutamme siihen, että liikenneturvallisuus otetaan huomioon liikennejärjestelmäsuunnitelmissa ja paikallisessa turvallisuussuunnittelussa alusta alkaen. Tuemme kuntien liikenneturvallisuustyötä yhdessä alueellisten elinkeino-, liikenneja ympäristökeskusten sekä poliisin kanssa. Osallistumme alueellisten ja paikallisten liikenneturvallisuussuunnitelmien laatimiseen, liikenneturvallisuustyöryhmien toimintaan sekä innostamme sidosryhmiä aktiiviseen liikenneturvallisuustyöhön. Kehitämme uusia työmenetelmiä elinikäisen liikennekasvatuksen toteuttamiseen kunnissa. Tehostamme yhteistoimintaa yritysten työsuojeluorganisaatioiden kanssa. Väestöviestinnässä aktivoimme keskustelua mediassa ja vaikutamme kohderyhmiin niiden oman lähipiirin kautta. Kampanjointi perustuu monivuotisille teemoille. Päättäjille tarjoamme perusteltua ja puolueetonta turvallisuustietoa myönteisten turvallisuusasenteiden luomiseksi, etenkin alue- ja paikallistasolla. Kehitämme Liikenneturvan verkkoviestintää eri käyttäjäryhmiä entistä paremmin palvelevaksi ja osallistavaksi toiminnaksi. Kehitämme liikennekasvatuksen perustaa ja menetelmiä. Pohjana käytämme uusinta tutkimustietoa lasten ja nuorten kehityksestä. Liikennekasvatuksessa parannamme perheiden palvelua ja panostamme koulujen liikennekasvatuksessa opettajien koulutukseen. Korostamme toimenpiteitä pyöräilyn ja jalankulun turvallisuuden parantamiseksi. Etsimme uusia toimintatapoja tavoittaa nuoria mm. ryhmäkeskustelujen, vertaisryhmien ja vapaaehtoistyön kautta. Turvallisuusteemoissa korostamme mopoilun ja nuorten mieskuljettajien riskejä. Haluamme parantaa iäkkäiden arvostusta liikenteessä. Iäkkäille itselleen tarjotaan

5 5 toimintatapoja heidän oman turvallisuutensa edistämiseksi. Ajoterveyden arviointia koskevia uudistuksia tuetaan. Ikäautoilijoiden ohella korostamme iäkkäiden jalankulkijoiden turvallisuuden parantamista. Vuorovaikutusta sidosryhmiin ja jäsenyhteisöihin pidämme yllä tarjoamalla vapaaehtoistyöhön yhteisiä teemoja. Lisäämme yhteistyötä erityisesti moottoriliikenteen järjestöjen kanssa. Aluetoimistojen tarjoamia palveluja paikallistason järjestöihin parannetaan. Kehitämme tietopalvelua tarjoten nopeasti medialle ja päättäjille perusteltuja taustoja ja aktivoivia kannanottoja ajankohtaisista ilmiöistä. Osallistumme kansainväliseen liikenneturvallisuustyöhön ja hyödynnämme sieltä saatuja hyviä käytäntöjä omassa toiminnassamme. Tieliikenteen turvallisuus Tieliikenteen turvallisuustilanteeseen vaikuttavat paitsi varsinaiset tieliikenteen turvallisuustoimet myös laajemmin yhteiskunnan tila ja monet sen ilmiöt. Taloudelliset suhdanteet, väestön ikärakenne, teknologia, maankäyttö- ja kaavoitusratkaisut, peruspalvelujen saavutettavuus ja liikennepalvelujen kirjo ovat esimerkkejä niistä tekijöistä, jotka ovat selvästi yhteydessä tieliikenteen turvallisuuteen. Yksilötasolla ihmisten sosiaaliset suhteet ja elämäntilanne näkyvät tieliikenteessä. Tieliikenteen turvallisuus parani vuonna Tieliikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä väheni yli kymmenellä prosentilla. Vuonna 2012 tapahtui henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Näissä menehtyi 255 ja loukkaantui ihmistä. Kuolleita oli 37 vähemmän kuin vuonna Loukkaantuneiden määrä väheni 843:lla. Pelastuslaitoksen tietojen mukaan vakavasti loukkaantuneiden määrä taas väheni neljänneksellä. Henkilöautossa kuolleiden määrä väheni 15 prosentilla. Erityisesti ulosajoissa menehtyi vähemmän ihmisiä. Ulosajoissa kuolleiden nuorten määrä puolittui. Jalankulkijoita menehtyi 29, mikä oli 12 vähemmän kuin vuonna Iäkkäitä jalankulkijoita kuoli edellisvuotista vähemmän. Kuolleiden moottoripyöräilijöiden ja mopoilijoiden määrä väheni. Loukkaantuneiden mopoilijoiden määrä väheni kolmanneksella. Mopoilijoita loukkaantui 752 vuonna 2012, mikä on 359 edellisvuotista vähemmän. Rattijuopumustapauksissa kuolleet ja loukkaantuneet vähenivät ennakkotietojen mukaan selvästi. Myös poliisin tietoon tulleiden rattijuoppojen määrä väheni. Valtakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma Vuoden 2014 loppuun ulottuva valtakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma luo puitteet luontevalle yhteistyölle, työnjaolle ja tavoitteille suomalaisessa liikenneturvallisuustyössä. Suunnitelmassa on sekä strategisia linjauksia että konkreettisia tehtäviä Liikenneturvalle. Pitkän aikavälin strategisissa linjauksissa korostetaan: ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä sekä tienkäyttäjien omatoimisuuden ja vapaaehtoisen työn aktivoimiseksi yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa, elinikäisen liikennekasvatuksen tärkeyttä sekä kansalaisten riittävää informointia turvallisuustoimenpiteiden perusteista,

6 6 monipuolisen viestinnän ja kampanjoinnin resurssien turvaamista sekä kuntien merkitystä paikallisessa liikenneturvallisuustyössä. Liikenneturvalle on määritelty vastuutehtäviä turvalaitteiden käytön edistämisessä ja seurannassa, väsyneenä ajamisen vähentämisessä, koulujen liikennekasvatuksessa (erikseen mopoilun turvallisuus) sekä nuorten turvallisuuskeinojen kehittämisessä ja rattijuopumuksen vähentämisessä. Nämä linjaukset ja tehtävät on otettu huomioon Liikenneturvan toiminnassa jo suunnitelman aikaisempina vuosina. Nyt suunnitelman viimeisenä toimintavuonna varmistamme, että kaikki kirjatut toimenpiteet ovat osaltamme toteutuneet. Erityisesti toimintavuonna 2014 on varmistettava suunnitelmallisen, monia eri toimijoita yhdistävän liikenneturvallisuustyön jatkuminen. Työn pitää näkyä valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Myös maan hallitus on poliittisissa linjauksissaan antanut tukensa ja edellyttänyt liikenneturvallisuuden huomioonottamista eri aloilla. Vuonna 2012 valtioneuvosto antoi eduskunnalle aina vuoteen 2020 ulottuvan liikennepoliittisen selonteon. Lisäksi valtioneuvoston periaatepäätöksen päivittäminen antaa arvokkaan pohjan tavoitteellisen ja suunnitelmallisen liikenneturvallisuustyön jatkumiselle. Hallitusohjelmassa on sisäisen turvallisuuden näkökulmasta esitetty tavoite tehdä Suomesta Euroopan turvallisin maa. Liikenneturvallisuus on osa tätä tavoitetta. Liikenneturvan toiminta 2014 Painopisteet Liikenneturvan toiminta on pitkäjänteistä. Tämä tarkoittaa, että osa hankkeistamme on suunnittelu- ja kehitysvaiheessa sekä osa aktiivisessa toteutusvaiheessa, jolloin ne näkyvät erityisesti Liikenneturvan paikallisten toimipisteiden työssä. Liikenneturvalle vuosi 2014 on toiminnassa erityisesti lasten ja nuorten vuosi, kun taas suunnittelu painottuu työikäisten ja iäkkäiden liikenneturvallisuuteen. Liikenneturva on valinnut toiminnalleen kuusi painopistettä vuonna Haluamme tehdä yhä vaikuttavampaa työtä liikenneturvallisuuden puolesta. TULOSSA: Selvitämme työmatkojen ja työaikaisen liikkumisen turvallisuutta. Kehitämme malleja kannustaa työpaikkoja vapaaehtoiseen liikenneturvallisuustyöhön. Tarkastelemme ajokunnon merkitystä liikenneturvallisuudelle. Viestimme ajoterveyden, lääkkeiden, ajovireyden ja ikääntymisen merkityksestä turvalliselle liikkumiselle. Selvitämme ja teemme näkyväksi tarkkaamattomuus liikenteessä ilmiötä Suomessa.

7 7 TOIMINNASSA: Tuemme nuorten turvavyön käyttöä. Kohdennamme viestejä ja kampanjoita etenkin nuorille auton kuljettajille sekä matkustajille. Vahvistamme liikenneraittiutta kaikissa ikäryhmissä. Ylläpidämme koulujen liikennekasvatusta. Tarjoamme työkaluja opettajille ja vanhemmille. Liikenneturvallisuuden puolestapuhujana pidämme yllä yleistä turvallisuustietoisuutta ja ajankohtaista liikenneturvallisuuskeskustelua koko Suomessa. Teemme valistustyötämme tukeutuen tutkittuun tietoon seuraten erityisesti liikennekäyttäytymistä ja liikenteen ilmapiiriä. Työmme perustuu yhteistyöhön. Tärkeimmät yhteistyökumppanimme ovat jäsenyhteisömme, liikenneturvallisuutta ohjaavat viranomaiset, media sekä päättäjät. Järjestötyön merkitys koko yhteiskunnassa tulee entisestään kasvamaan. Liikenneturvan jäsenistä suurin osa on järjestöjä, joilla on huomattava määrä kansalaisjäseniä. Yhdessä saamme enemmän aikaan ja olemme vahvempia. Toimintavuonna juhlimme 75-vuotista työtämme vapaaehtoisen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä. Juhlavuosi näkyy toiminnassamme eri tapahtumissa. Olemme mukana lukuisissa jäsenyhteisöjemme yhteistyöhankkeissa kuten Rengasratsia, Auton päivä, Auton vapaapäivä, Turvaa tiellä, Tarkkana suojatiellä, Vanhusten viikko ja Tapaturmapäivä kannustaen ja luoden mahdollisuuksia myös uusille yhteistyömuodoille. Parannamme omaa toimintaamme kuuntelemalla tärkeitä sidosryhmiämme ylläpitämissämme kävelyn ja pyöräilyn sekä tiedotusalan neuvottelukunnissa. Seuraamme ja pidämme yllä yhteistyötä hallinnonalan kaikkiin viranomaistoimijoihin. Lisäksi varaudumme tuomaan kansalaisnäkökulmaa viranomaisvetoisiin viestintähankkeisiin, kuten mm. alan yhteiskampanjaan Eläköön. Paikallistasolla edistämme yhteistyötä muun muassa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, poliisin ja eri paikallisten yhteisöjen kanssa. Kuntien muutoksessa varmistamme liikenneturvallisuustyön jatkumon. Osallistumme kansalliseen, alan tutkimusyhteistyöhön muun muassa Tieliikenteen turvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelman uudelleen käynnistämiseen, johon liittyen kehitämme tieliikenneonnettomuuksissa syntyneiden vammojen vakavuuden selvittämistä. Tarjoamme päättäjille (kansanedustajat, alan virkamiesjohto) taustoja ja perusteluja ajankohtaisista asioista. Tietopalvelumme palvelee kaikkia liikenneturvallisuustietoa tarvitsevia luoden kiteytettyjä tietopaketteja päätöksenteon ja kansallisen keskustelun tueksi. Julkaisemme vuosittain myös Suomen viralliseen tilastoon kuuluvan Tieliikenneonnettomuudet -tilastokirjan yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. Kunnissa tuemme eri hallinnonalojen yhteistyöhön perustuvaa liikenneturvallisuusasioiden käsittelyä tarjoamalla aineistoja ja henkilöstön perehdyttämistä. Pääkohteemme on kasvatus-, valistus- ja tiedotusosion sisällyttäminen kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmaan.

8 Toiminta kohderyhmittäin Toimintasuunnitelmamme on jaettu ikäryhmittäin. Elinikäistä liikennekasvatusta käsitellään tiedontuotannon, viestinnän ja koulutuksen yhteisinä toimintakokonaisuuksina. Eri kohderyhmien turvallista liikkumista tuetaan perheen, lähipiirin ja yhteisöjen kautta. Pienet lapset (alle 7 -vuotiaat) Liikennekasvatus alkaa kodeista, sillä vanhempien asenteet, kasvatus ja käyttäytyminen luovat pohjan lasten liikenneturvallisuudelle. Viimeisen kolmen vuoden aikana kuoli keskimäärin kaksi ja loukkaantui lähes sata alle kouluikäistä lasta vuosittain. Lähes kolme neljästä henkilövahingosta tapahtui autossa matkustettaessa. Tavoite: Tarjoamme perheille ja päivähoidon ammattilaisille tukea ja toimintamalleja lasten liikennekasvatuksen aloittamiseen. Lapsi liikenteessä -esite saadaan laajasti käyttöön mm. neuvoloiden nelivuotistarkastuksissa. Toiminta: Markkinoimme Lapsi liikenteessä -aineistoja vanhemmille neuvoloiden ja päiväkotien kautta. Jaamme lapsen kehitykseen sovitetun liikennekasvatuksen aloittamista tukevaa aineistoa myös lapsille tarkoitetun tehtäväkirjan ja vanhemmille tarkoitetun verkkoaineiston avulla. Teemme selvityksen lasten turvallisesta kuljettamisesta autoillessa selvittäen vanhempien tietoja ja käyttäytymistä. Etsimme myös uusia kanavia perehdyttää vanhempia lapsen turvalliseen kuljettamiseen henkilöautolla. Viestimme lasten vanhemmille turvavyön, turvaistuinten, kypärän ja heijastimen käytöstä ja merkityksestä turvallisuudelle. Kunnissa Liikenneturvan aluetoimistot tarjoavat neuvoloiden ja päiväkotien henkilöstölle koulutusta, aineistoa ja toimintavinkkejä. Arviointi: Seuraamme Lapsi liikenteessä tuotteiden tilausmääriä. Keräämme aineistosta käyttäjäpalautteen vanhemmilta. Lapset (7 14 -vuotiaat) Itsenäisen liikkumisen myötä lapsen oma vastuu turvallisuudestaan lisääntyy. Kasvatusvastuu laajenee perheestä kouluun, ja liikennekasvatuksen tulee olla säännöllinen osa koulunkäyntiä kaikilla luokka-asteilla. Elinpiirin ja liikkumisen laajentuessa kodin ulkopuolelle, ensin lisääntyvät pyöräilyonnettomuudet, jotka muodostavat noin 40 prosenttia 7-12-vuotiaiden henkilövahingoista. Sen sijaan 14-vuotiailla on suurempi riski loukkaantua mopoilijana ja erityisesti mopon matkustajana kuin polkupyöräilijänä. Tavoite: Täydennyskoulutuksiimme osallistuu 350 opettajaa. Tämä tukee koulujen suunnitelmallista liikennekasvatusta kaikilla luokka-asteilla. Toiminta: Jatkamme perus- ja toisen asteen opettajien Liikenne hurahti verkostoon -täydennyskoulutushanketta kouluttamalla 350 opettajaa. Koulutusten myötä syntynyt opettajien verkosto auttaa meitä kehittämään koulujen liikennekasvatusta yhä tehokkaammin.

9 9 Jatkamme yhteistyötä opettajankoulutuslaitosten kanssa. Kauttamme on mahdollista saada liikennekasvatusaiheisten lopputöiden ohjausta ja tukea. Osallistumme Opetushallituksen liikennekasvatuksen yhteistyöverkoston toimintaan sekä oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkostoon ja tuemme esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamista. Jatkamme yhteistyötä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa Hyvä alku koulutielle ala ja yläkouluissa. Viestimme opettajille säännöllisesti muun muassa sähköisellä uutiskirjeellä. Toimitamme Kirjeen lasten vanhemmille kouluun tutustumisen yhteydessä. Koulujen alkaessa ja kouluvuoden aikana viestimme turvallisesta koulutiestä. Arviointi: Keräämme opettajien täydennyskoulutushankkeen osallistujapalautteet. Selvitämme opettajien arvioita koulujen liikennekasvatuksen määrästä. Nuoret ( vuotiaat) Nuorten riski kuolla tai loukkaantua liikenteessä on korkeimmillaan 15-vuotiaana, ensimmäisenä mopovuotena. Seuraavana ikävuonna mopo-onnettomuudet vähenevät jo huomattavasti, kun taas henkilövahinkojen määrä moottoripyörällä ja auton matkustajana kasvavat. Liikenteessä kuoleman riski on korkeimmillaan 18-vuotiaana. Lähes yhdeksän kymmenestä 18-vuotiaiden liikennekuolemista tapahtuu henkilöauton kuljettajana tai matkustajana. Nuoret ajavat eniten rattijuopumusonnettomuuksia. Lukumääräisesti rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä on suurin 18-vuotiaissa. Osuus säilyy korkeana, hieman yli 20 prosentin tasolla noin kolmeenkymmeneen ikävuoteen asti. Myös mopoautolla ajetaan yhä enemmän onnettomuuksia, joskin mopoautoja liikkuu Suomen teillä yhä varsin vähän. Tavoite: Tuemme vastuullista liikennekäyttäytymistä ja turvalaitteiden käyttöä muun muassa vertaistoiminnan kautta. Turvavyön käyttö lisääntyy. Toiminta: Edistämme nuorten liikenneturvallisuutta käyttäen tarinan, tunteen ja osallistumisen keinoja. Jatkamme kaikissa varuskunnissa Särmänä liikenteessä -hanketta yhteistyössä Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton kanssa. Tavoitamme yli nuoren varusmiehen lisäksi myös siviilipalvelusmiehet. Jatkamme nuorisojärjestö Nuorten Akatemian kanssa Päätä itse- projektia, jossa nuoria kannustetaan liikenneturvallisuusprojektien kautta pohtimaan liikenneturvallisuutta ja omaa liikennekäyttäytymistään. Olemme mukana myös paikallisesti toteutettavissa yhteistyöhankkeissa, kuten Punainen liitu, Draaman keinoin liikenteessä ja Tappomopo. Näissä nuorten liikenneturvallisuutta käsitellään esimerkiksi elokuvan, draaman, dokumenttien, kertomusten ja keskustelujen kautta. Hankkeita toteutetaan paikkakunnilla, joissa on luontevia yhteistyökumppaneita. Nuorten harrastusmatkojen turvallisuutta edistämme markkinoimalla Turvallisesti harrastuksiin esitettä lasten ja nuorten parissa toimiville oheiskasvattajille. Kohdistamme turvavyö- sekä liikenneraittiuskampanjointiamme nuoriin. Erityisesti mopoilijoita ja mopoautoilijoita kehotamme liikenneraittiuteen viestinnän, koulutuksen ja paikallisten tapahtumien kautta. Nuorten mopoilun turvallisuutta tuemme myös AKK-Motorsportin yhteistyöhankkeella Turvassa tiellä.

10 10 Arviointi: Arvioimme toimintamallit laadullisesti. Mittaamme kampanjoinnin huomionarviot. Arvioimme turvavyön käytön lisääntymisen ikäryhmässä (THL). Aikuiset (25 64-vuotiaat) Tiellä liikkujien suuren enemmistön muodostavat vuotiaat. Ajokorteista heillä on 72 prosenttia. Vuonna 2012 liikenteen henkilövahingoista lähes puolet kohdistui tähän ikäryhmään. Ryhmään kuuluu hyvin monenlaisia ihmisiä, jotka omaavat hyvinkin erilaisia liikkumistarpeita ja -tottumuksia. Työmatkaliikenne muodostaa ison osan tämän ryhmän liikkumisesta. Tähän ikäryhmään kuuluu myös suurin osa ammatikseen liikenteessä toimivista ihmisistä. Työ- ja työmatkaliikenteen lisäksi myös vapaa-aika ja harrastukset edellyttävät usein liikenteessä kulkemista tai ne suorastaan ovat osa liikennettä. Tavoite: Liikenneturvan kouluttamat, ennakoivan ajon kouluttajat tarjoavat EAKkoulutusta koko maan laajuisesti moottoripyöräilijöille, autoilijoille ja raskaan liikenteen ammattikuljettajille. Toimintavuoden aikana koulutetaan 80 eri liikennemuotojen kouluttajaa ja annetaan täydennyskoulutusta aikaisemmin koulutetuille. Tuemme turvallista työmatkaliikennettä ja liikennekäyttäytymistä. Parannamme turvallisen liikkumisen kulttuuria, sääntötuntemusta ja toisten liikkujien huomioon ottamista. Ohjaamme työnantajia ja työntekijöitä kohti turvallisia valintoja liikenteessä niin työaikana, työmatkoilla kuin vapaa-aikanakin. Taustoitamme ajokuntoon vaikuttavia tekijöitä: väsymystä, sairauksia, lääkkeitä, päihteitä sekä tarkkaamattomuutta. Toiminta: Tarjoamme ennakoivan ajon koulutusta raskaan ja kevyen kaluston kouluttajille. Toimintavuonna otetaan käyttöön uudistettu raskaan kaluston (REAK) koulutusaineisto. Mitä moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voidaan oppia aineistosta ja koulutusmallista on saatujen hyvien kokemusten myötä, sen pohja-aineisto päivitetään ja integroidaan tiiviimmin osaksi motoristien EAK -koulutusta. Samalla aktivoimme uusia moottoripyöräkerhoja tarjoamaan täydennyskoulusta. Tarjoamme aikaisemmin koulutetuille EAK-kouluttajille täydennyskoulutusta ja kehitämme kouluttajakursseihin liittyvän jälkipalautekyselyn. Taustoitamme, miten liikenneturvallisuus näkyy tänä päivänä työpaikoilla, etenkin työsuojelun piirissä. Luomme uusia toimintamalleja edistääksemme työliikenteen turvallisuutta. Luomme viestintään ja koulutukseen tukeutuvia toimintatapoja palvelemaan erikokoisia yrityksiä ja työsuojeluorganisaatioita. Etsimme luontevia yhteistyökumppaneita edistääksemme EAK- koulutuksia työpaikoilla. Kiinnitämme huomiota erityisesti kuntiin työnantajana. Kannustamme työnantajia vapaaehtoiseen liikenneturvallisuustyöhön. Nostamme esiin tarkkaamattomuuden liikenteessä tuoden esiin muun muassa kännykän ja muiden teknisten laitteiden aiheuttamia turvallisuusriskejä. Tuomme esiin myös ajoneuvojen turvatekniikan etuja. Arviointi: Kootaan EAK-tuoteperheen koulutuksiin osallistuneiden määrät ja koulutuspalaute sekä arviot uudistuneesta REAK aineistosta.

11 Iäkkäät (yli 65-vuotiaat) 11 Liikenteessä ei ratkaise ikä, vaan terveys. Oman ajokunnon arviointi, ennakoiva ajotapa sekä tekniset apuvälineet auttavat iäkästä kuljettajaa liikkumaan turvallisesti. Vanhenemiseen liittyy paljon seurauksia, jotka vaikuttavat liikenneturvallisuuteen. Iän myötä erilaiset sairaudet yleistyvät ja erityisesti muistisairauksien lisääntyminen tuottaa ongelmia liikenteessä selviytymiseen. Ajoterveyden merkitys riskitekijänä korostuu yli 75-vuotiailla autonkuljettajilla. Onnettomuuksien seurauksien kannalta iän myötä tapahtuva kehon haurastuminen puolestaan lisää riskiä vakaville henkilövahingoille. Esimerkiksi kuolleista jalankulkijoista ja pyöräilijöistä noin puolet on yli 64-vuotiaita, kun loukkaantuneista heidän osuutensa on noin prosenttia. Tavoite: Ikänsä ratissa -aineisto tulee paremmin tunnetuksi ohjaten iäkkäitä turvallisempien ajoneuvojen hankintaan. Ajoterveys ja sen merkitys liikenneturvallisuudelle korostuu ja nousee puheenaiheeksi. Toiminta: Jatkamme Ikänsä ratissa- ja Ikäkuljettajan itsearviointi- aineistojen markkinointia ja viemme malleja toimintaan alueellisten Ikänsä ratissa tapahtumien ja alan messujen kautta. Selvitämme Ikäkuljettajien itsearviointiaineiston uutta jakelutapaa. Tuotamme selvityksen iäkkäiden liikenneturvallisuudesta. Kannustamme iäkkäitä kuljettajia arvioimaan ajamiseensa liittyviä riskejä. Tuemme ajoterveyden arviointijärjestelmän aikaan saamista. Tuomme esiin ajokunnon ja ajoterveyden merkitystä, erityisesti iäkkäämmille kuljettajille. Edistämme ikäpyöräilijöiden kypärän käyttöä. Arviointi: Mittaamme Ikänsä ratissa -verkkosivuston kävijämäärät sekä tilaisuuksien määrät. Pidämme esillä ajoterveyttä kohderyhmän julkaisuissa. Jäsenyhteistyö Jäsenyhteisöt ovat Liikenneturvan voimavara ja vahvuus. Jäsenyhteisöjen liikenneturvallisuustyön tukeminen ja jäsenten palvelu ovat Liikenneturvan perustehtäviä. Laaja jäsenpohja vahvistaa yhteistä sitoutumista liikenneturvallisuustyöhön ja antaa kansalaisyhteiskunnalle keinon saada äänensä kuuluviin liikenneturvallisuuskeskustelussa. Jäsenet ovat tekemissämme selvityksissä kuvanneet Liikenneturvan toimintaa luotettavaksi ja asiantuntevaksi. Erilaisten palvelutarpeiden selvittäminen on kuitenkin tarpeen. Yhteistyön vahvistamiseksi tarvitaan jäsenjärjestöyhteistyön kartoitusta ja analysointia. Selvitämme jäsenyhteisöjen odotukset, jotta pystymme vastaamaan heidän tiedonja vuorovaikutustarpeisiinsa. Samalla selvitämme, millä tavoin jäsenyhteisöt ovat valmiita tukemaan Liikenneturvan toimintaa ja tavoitteita omassa toiminnassaan. Jäsenjärjestöyhteistyön suunnittelu sisällytetään entistä tiiviimmin Liikenneturvan toimintasuunnitelmaan ja toiminnan kehittämiseen.

12 12 Kansainvälinen toiminta Jatkamme yhteistyötämme Pohjoismaiden liikenneturvallisuusneuvoston NTR:n (Nordiska Trafiksäkerhetsrådet) jäsenenä. Euroopan liikenneturvallisuusneuvoston ETSC:n (European Transport Safety Council) jäsenenä osallistumme asiantuntijaseminaareihin ja edunvalvontahankkeisiin. Tuemme YK:n ja WHO:n Decade of Action for Road Safety hankketta. Varaudumme osallistumaan kansainvälisiin koulutustilaisuuksiin ja konferensseihin asiantuntemuksemme kehittämiseksi ja oman tietotaitomme tarjoamiseksi. Henkilöstö ja kouluttajat Tavoite: Kehitämme henkilöstön asiantuntijuutta ja työhyvinvoinnin kaikkia osaalueita. Vuonna 2014 jatkamme suoritusarviointien tekemistä osana kehityskeskusteluja. Voimassaolevan vuosien työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti painotus on varhaisen tuen ohjelmalla. Työsuojelun toimintaohjelmaan liitetään mukaan alueiden pelastussuunnitelmat samalla kun alueellisen toimipisteiden turvallisuuskansiot saatetaan ajan tasalle. Edistämme yhteisen tiedon jakamisen toimintakulttuuria ja yhdessä tekemistä. Järjestämme henkilöstölle viestintäkoulutusta. Näin varmistamme, että viestimme menevät tehokkaammin perille. Parannamme tavoitettavuuttamme ja viestiemme kohdentamista aktivoimalla tehokkaampaan osoitteiston ylläpitoon ja käyttöön. Kehitämme sivutoimisten kouluttajien verkostoa ja parannamme sille suunnattua viestintäämme. Toimintavuonna 2014 järjestämme kouluttajille valtakunnalliset kouluttajapäivät. Hallinto ja talous Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan hallituksen esitystä eduskunnalle liikennevakuutuslainsäädännön uudistamiseksi. Liikenneturva ennakoi rahoituspohjan muutoksen mahdollisia vaikutuksia keskusjärjestön omiin toimintatapoihin. Talouden läpinäkyvyys, avoimuus ja tehostaminen ovat vuoden 2014 kehittämisen kulmakiviä. Sähköisen ostolaskukäsittelyn jälkeen otetaan vuoden 2014 alusta käyttöön sähköinen matkalaskukäsittely, joka tähtää ostolaskuprojektin tavoin toiminnan tehostamiseen. Uusitun hankintaohjeen mukaisesti hankinnoissa hyödynnetään ensisijaisesti yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n kilpailuttamia puitejärjestelyjä. Hallinto huolehtii keskitetysti Liikenneturvan toimitilojen kunnosta ja turvallisuudesta sekä hankkii ja varmistaa ajanmukaisen ICT-laitekannan ja -palvelut henkilöstön käyttöön. Talousarvioluonnoksen tulot ja menot ovat 6,666 milj. euroa (vuonna ,476

13 13 milj. euroa). Menojen on arvioitu lisääntyvän vuonna 2014 noin 2,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnan rahoituksen päälähteenä on liikenneturvallisuusmaksu, määrältään 6,500 milj. euroa (6,310 milj. euroa, lisäys 3,0 %). Liikenneturvallisuusmaksulla arvioidaan katettavan noin 97 prosenttia toimintavuoden menoista. Muut tulot ovat yhteensä euroa. Muista tuloista euroa arvioidaan kertyvän varsinaisen toiminnan ja euroa jäsenmaksu- ja rahoitustuloina. Talous pohjautuu samaan rahoitusmalliin kuin edellisvuonna. Tuottojen, toiminta- ja henkilöstökulujen määrässä noudatetaan Liikenneturvan strategiassa vuosille määriteltyjä talouskehyksiä. Eläkkeelle on siirtymässä vuosien aikana arviolta viisi henkilöä. Heidän tilalleen rekrytoitavien opastukseen varataan henkilöstömenoihin riittävät resurssit. Liikenneturvan 46 henkilöstä 40 prosenttia työskentelee aluetoimistoissa.

14 14 Talousarvio 2014 LIIKENNETURVA VARSINAINEN TOIMINTA TALOUSARVIO 2014 TURVALLISUUSVIESTINTÄ Tuotot 0 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut KAMPANJAT Tuotot 0 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut LIIKENNEKASVATUS Tuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut KULJETTAJIEN JATKOKOULUTUS Tuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut ALUEELLINEN LIIKENNETURVALLI- Tuotot 0 SUUSTYÖ Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut TIEDONTUOTANTO Tuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut JOHTO Tuotot 0 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut TOIMISTO Tuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut kulut VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ VARAINHANKINTA Jäsenmaksutuotot RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Korkokulut OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ YLEISAVUSTUKSET Liikenneturvallisuusmaksut RAHOITUSTULOS Pitkäaikaisen vpo:n lyhennys 0 Käyttöomaisuusinvestoinnit KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS 0

15 15 LIIKENNETURVAN VUODEN 2014 TALOUSARVIO LYHYESTI VARSINAINEN TOIMINTA TA 2014 TA 2013 TP 2012 TUOTOT HENKILÖSTÖKULUT Palkat Palkkiot Henkilösivukulut MUUT KULUT KULUT YHTEENSÄ VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ VARAINHANKINTA RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT LIIKENNETURVALLISUUSMAKSUT RAHOITUSTULOS LAINAN LYHENNYKSET KÄYTTÖOMAISUUSINVESTONNIT KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS

16 16

Liikenneturvan strategia

Liikenneturvan strategia 1 Liikenneturvan strategia 2015-2017 2 Sisällysluettelo Liikenneturvan strategia 3 Liikenneturvan arvot 3 Toiminta-ajatus 4 Liikenneturvan visio 4 Toimintaa ohjaavat strategiset linjaukset 5 Strategian

Lisätiedot

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturva liikenneturvallisuuden puolestapuhuja Olemme liikenneturvallisuusalan keskusjärjestö ja huolehdimme meille laissa osoitetuista

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Työryhmän tavoitteita ja tehtäviä Arvioida konkreettisia toimenpiteitä, joilla parannettaisiin

Lisätiedot

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara Kampanjoinnilla vaikuttaminen Viestintäpäällikkö Kaisa Hara 21.5.2014 Liikenneturva Edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen Keinoina viestintä, valistus ja koulutus Valtakunnallinen

Lisätiedot

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET 25.11.2016 Rauman seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET (SEUDULLISET) 28.12.2016

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET Lohjan kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2016 VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET 2.1.2017 VISIO TURVALLISESTA LIIKKUMISESTA

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi 16.11. Lähde: Tilastokeskus ja, vuosi 2015 ennakkotietoja Kansalaisuus onnettomuuksissa 2015 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Mopoilu ja liikenneraittius

Mopoilu ja liikenneraittius Mopoilu ja liikenneraittius Parannamme liikenneturvallisuutta vaikuttamalla ihmisen käyttäytymiseen 2 Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin ja liikenneturvallisuustavoite Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva,

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat 5. Hyväksyminen ja seuranta 1.9.2015 Suunnitelman hyväksyminen Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumisen kannalta kunnan päätöksentekijöiden tuki on äärimmäisen

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuus

Tieliikenteen turvallisuus Liikenneneuvos Anneli Tanttu 1 Tieliikenteessä ovat mukana kaikki kansalaiset Tieliikennejärjestelmä on avoin järjestelmä, jossa jokainen tienkäyttäjä tekee päätöksiä ja valintoja Rautatie- ja tieliikenteen

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Ikäihmiset ja liikenneturvallisuus. Vinkkiaineisto vanhusneuvostoille ja vanhustyötä tekeville

Ikäihmiset ja liikenneturvallisuus. Vinkkiaineisto vanhusneuvostoille ja vanhustyötä tekeville Ikäihmiset ja liikenneturvallisuus Vinkkiaineisto vanhusneuvostoille ja vanhustyötä tekeville Iäkkäiden liikenneturvallisuus Tieliikenteessä menehtyneistä noin joka neljäs ja loukkaantuneista reilu kymmenes

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Pyhtään liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan kehittäminen; - Kokousten teemoittelu

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000-2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko-onnettomuuksien

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 Miksi liikenneturvallisuussuunnitelma? Selvitetään liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytila Määritetään liikenneturvallisuustavoitteet Määritellään

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför.

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Matti Järvinen 29.1.2008 Liikenneturvallisuustavoite 800 12 edellisen kk:n aikana kuolleet 700 600 500 400 Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli 5.-6.9.2013 Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, LSAVI Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Miksi vakavat loukkaantumiset? Rattijuoppo (55 v) menetti autonsa hallinnan vasemmalle

Lisätiedot

Turvallisuuden tila tieliikenteessä

Turvallisuuden tila tieliikenteessä Turvallisuuden tila tieliikenteessä Liikenneturvallisuuspäivät 13.2.213 Anders Granfelt Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Esityksen sisältö Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafi Historia Organisaatio

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuudesta 2012. Anna Liisa Tarvainen.

Tieliikenteen turvallisuudesta 2012. Anna Liisa Tarvainen. Tieliikenteen turvallisuudesta 2012 Anna Liisa Tarvainen. Linjauksia Hallitusohjelmasta poimittua Sisäisen turvallisuuden tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa. Poliisipalvelut turvataan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä KOTKAN TOIMENPIDEKORTTI

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä KOTKAN TOIMENPIDEKORTTI llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä KOTKAN TOIMENPIDEKORTTI LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Kotkan liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan kehittäminen; - vain yksi työryhmä, työryhmän

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Esityksen sisältö Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön

Lisätiedot

Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö

Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö Päihdeseminaari 4.9.2014, Sampola, Tre Matti Joki Yhteyspäällikkö, Liikenneturva, Tampere Käyttäytymistiedejäsen, liikennevahinkojen Tutkijalautakunta, Pirkanmaa,

Lisätiedot

Turvauutiset kouluille. Helmikuu 2012

Turvauutiset kouluille. Helmikuu 2012 Turvauutiset kouluille Helmikuu 2012 Sisällysluettelo Opettaja, tule liikennekasvatuksen seminaariin!..................... 3 Oppia ikä kaikki..................................... 5 Rattijuopumus puhututtaa................................

Lisätiedot

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä Eduskunnan lakivaliokunnalle Julkinen kuuleminen 16.10.2014 M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 LIIKENNEONNETTOMUUSANALYYSI Nykytila-analyysi: Tieliikenneonnettomuudet Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet: iliitu-paikkatietoaineisto

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Nykytila edellyttää turvallisuuspainotteisen ja vastuullisen liikennepolitiikan laajaalaista terävöittämistä.

Nykytila edellyttää turvallisuuspainotteisen ja vastuullisen liikennepolitiikan laajaalaista terävöittämistä. 1 VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS TIELIIKENTEEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA 5.12.2012 1. Johdanto Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan liikennepolitiikan avulla turvataan sujuva ja

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä HAMINAN TOIMENPIDEKORTTI

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä HAMINAN TOIMENPIDEKORTTI llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä HAMINAN TOIMENPIDEKORTTI LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Poikkihallinnollisen liikenneturvallisuustyöryhmän perustaminen Tekniset Muut hallintokunnat

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä VIROLAHDEN TOIMENPIDEKORTTI (KAAKON KAKSIKON YHTEISET TOIMET)

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä VIROLAHDEN TOIMENPIDEKORTTI (KAAKON KAKSIKON YHTEISET TOIMET) llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä VIROLAHDEN TOIMENPIDEKORTTI (KAAKON KAKSIKON YHTEISET TOIMET) LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Poikkihallinnollisen liikenneturvallisuustyöryhmän

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

SUOMEN AUTOKOULULIITTO RY

SUOMEN AUTOKOULULIITTO RY SUOMEN AUTOKOULULIITTO RY AUTOKOULUJEN OPETUSPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN 25.5.2016 Jarmo Jokilampi puheenjohtaja TULEVAISUUTTA EI VOI ENNUSTAA, TULEVAISUUS ON TÄSSÄ JA NYT! (Prince Ea) Suomen liikenneturvallisuustilanne

Lisätiedot

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen KAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen Pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen Itä-Suomen aluehallintovirasto Pelastustoimi

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli

Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Sisäisen turvallisuuden alueellinen yhteistyömalli Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät Tampere 19-20.10.2011 Järjestöt kylässä vma/2011 Arjen turvan keskeiset elementit Lähtökohtia Laaja turvallisuusajattelu

Lisätiedot

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 Eloisa ikä RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 1 Eloisa ikä ikäihmisten avustusohjelma RAY:n avustusohjelmassa tuetaan yli 60-vuotiaita ikäihmisiä eri elämänvaiheissa ja elämän

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

osana liikennejärjestelmää

osana liikennejärjestelmää Tieliikenne osana liikennejärjestelmää Osastonjohtaja Sami Mynttinen Aina voi tapahtua 2 Liikennejärjestelmä ja tieliikenne Määritelmä Liikennejärjestelmä koostuu liikenteen infrastruktuurista, sitä käyttävästä

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Nuorten Akatemian ja Liikenneturvan yhteistyöhanke 2016

Nuorten Akatemian ja Liikenneturvan yhteistyöhanke 2016 Nuorten Akatemian ja Liikenneturvan yhteistyöhanke 2016 - Yhteistyötä vuodesta 2012 - Tuetaan 13-24 vuotiaiden nuorien omia liikenneturvallisuusprojekteja rahallisesti - Vuonna 2016 haetaan etenkin videoprojekteja

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille Nolla tapaturmaa -foorumi julkaisee turvallisuusaiheisia materiaalipaketteja foorumin jäsentyöpaikkojen käyttöön. Ne sisältävät yksityiskohtaisen ohjeistuksen, ohjeet ryhmätöiden ja koulutuksen toteuttamiseen

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY Kuntien liikenneturvallisuustyö Lain edellyttämää asukkaiden hyvinvoinnin

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot