Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Liimatainen Tiina jäsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Liimatainen Tiina jäsen"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 6/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta AIKA klo 18:00-20:30 PAIKKA Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Tenkanen Sami puheenjohtaja Aittakumpu Birgit jäsen Grönlund Antti jäsen Hillner Tom jäsen Kerisalo Alla jäsen Olin Tanja varajäsen Liimatainen Tiina jäsen Mikkonen Anja jäsen Puurunen Merja jäsen Saarinen Markku jäsen Turunen Janne jäsen Juhonen-Manninen Sari jäsen POISSA Piiparinen Katri varapuheenjohtaja Koskinen Esa jäsen MUUT Rintanen Leo kaupunginhallituksen edustaja Jääskeläinen Lassi nuorisovaltuuston edustaja Kalske Katri sivistysjohtaja, esittelijä Ahtela Eero kulttuuripäällikkö Lindroos Raija hallintopäällikkö Turunen Maritta kirjastotoimenjohtaja Pennanen Taina LLK Oy:n ohjauspalveluesimies Hassinen Pia pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Sami Tenkanen Puheenjohtaja Pia Hassinen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sari Juhonen-Manninen Lohja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI Asiakaspalvelukeskus, Karstuntie 4, Lohja NÄHTÄVÄNÄ Pia Hassinen, hallintosihteeri

2 PÖYTÄKIRJA 6/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta KÄSITELLYT ASIAT Sivu 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaja Lohjan Taekwondo -seura ry:n liikunnan perusavustuksen oikaisuvaatimus Lohjan kaupunginorkesterin ohjelma syyskaudelle Tenoripäivät Nimikkeenmuutoksia kulttuuritoimessa Yhteistyösopimus Tytyrin kaivosmuseon tilojen käytöstä rkk Bear Group Oy:n hankintaoikaisuvaatimus jäänhoitokoneen hankintapäätökseen 62 Kulttuuripalvelujen verkko Kirjastoverkko Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vv Tiedotusluontoiset asiat Viranhaltijapäätökset

3 PÖYTÄKIRJA 6/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KUVALK Esitys Sj Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Hyväksyttiin

4 PÖYTÄKIRJA 6/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Pöytäkirjan tarkastaja 201/ /2013 KUVALK Esitys Sj Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen Sari Juhonen-Manninen. Päätös Hyväksyttiin

5 PÖYTÄKIRJA 6/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Lohjan Taekwondo -seura ry:n liikunnan perusavustuksen oikaisuvaatimus LIIKKE Lohjan Taekwondo-seura ry on jättänyt oikaisuvaatimuksen (300/ ) päätökseen LIIKKE LLK Oy:n hallitus käsitteli vuoden 2015 liikuntatoimen perusavustukset kokouk ses saan ( 34) ja esitti niiden myöntämistä Lohjan kult tuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle hallituksen esityksen mukaisesti. Lautakunta kä sit te li perusavustukset ( 43). Muutoksena aiempaan hakuprosessiin Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustusjakosääntöön tehtiin LLK Oy:n hal li tuk sen esittämänä lautakunnan ( ) hyväksymä tar ken nus, koskien hakemuksen uutta liitettä. Ha ke muk seen tuli liittää tilinpäätösasiakirjojen ja tilin-/toi min nan tar kastuskertomuksen lisäksi ote järjestön vuosi-/kevätkokouksen pöy tä kir jas ta, jossa ilmenee vuosikokouksen hallitukselle/johtokunnalle myön tä mä tili- ja vastuuvapaus edelliseltä toimintakaudelta. Perusavustuksen hausta tiedotettiin vuosittaisessa sivistystoimen avus tuskuu lu tuk ses sa (julkaistu mm. L-U , sekä neljässä muussa leh dessä) ja yhtiön erityis- ja liikuntajärjestöille lähetetyissä Jär jes tö tie dot teis sa 2/2015 ja 3/2015. Tiedotteet olivat nähtävänä myös yhtiön in ter net-si vul la. Perusavustushakemuksen viimeinen jättöpäivä oli perjantai Osittain uuden liitteen vuoksi ja osin siksi, että järjestöillä on viime vuosina ol lut vaikeuksia saada vuosi-/kevätkokouksensa pidetyksi pe rus avus tus ten liit tei den palautuspäivään mennessä, liitteiden jättöaikaa pi den net tiin runsaal la kuukaudella, saakka. Näin katsottiin, että jär jes töil lä on riit tä väs ti aikaa hakemuksensa täydentämiseen. Lohjan Taekwondo -seura ry palautti liikuntatoiminnan pe rus avus tus ha kemuk sen sa , mutta asiakirjoista puuttui toi min nan tar kas tus ker tomus. Liitettä ei myöskään toimitettu liiteasiakirjojen viimeiseen jättö päi vään mennessä. Esitys Tj. Hallitus päättää todeta, että Lohjan Taekwondo -seura ry:n oi kai su vaa timus ei edellytä liikuntatoimen perusavustuksen maksatukseen, koska hake mus on ollut puutteellinen. Samoin on toimittu muiden yhdistysten kohdalla, joiden hakemusasiakirjat olivat puutteelliset. Päätös Hyväksyttiin KUVALK LLK Oy:n hallitus on käsitellyt Lohjan Taekwondo-seura ry:n jättämän oikaisuvaatimuksen koskien liikunnan perusavustuksia. Erikseen jaettavat asiakirjat: - Lohjan Taekwondo-seura ry:n oikaisuvaatimus

6 PÖYTÄKIRJA 6/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Esitys Sj Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää Päätös Hyväksyttiin merkitä tiedoksi LLK Oy:n selvityksen koskien Lohjan Taekwondo-seura ry:n tekemää oikaisuvaatimusta liikunnan perusavustuksista; 2. että Lohjan Taekwondo-seura ry:n oikaisuvaatimus on aiheeton LLK Oy:n selvityksessä mainituin perustein.

7 PÖYTÄKIRJA 6/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Lohjan kaupunginorkesterin ohjelma syyskaudelle 2015 KUVALK Lohjan kaupunginorkesterin ohjelma syyskaudelle 2015 on valmistunut ja kaupunginorkesterin intendentti Felix von Willebrand esittelee ohjelman kokouksessa. Erikseen jaettavat asiakirjat: - Orkesterin ohjelma syyskaudelle 2015 Esitys Sj Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee kaupunginorkesterin ohjelman syyskaudelle 2015 tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin

8 PÖYTÄKIRJA 6/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tenoripäivät / /2015 KUVALK Ensi vuonna järjestetään jälleen Tenoripäivät edellyttäen, että 2016 talousarvioon vahvistetaan tapahtumaa varten euron määräraha. Vuonna 2014 Tenoripäivien ohjelmatarjontaa laajennettiin aikaisemmasta siten, että tarjolla oli konsertteja monelta musiikin alalta kaikenikäisille kuulijoille. Toteutunut hyvä lipunmyynti ja ohjelmistosta saatu positiivinen palaute on ollut uuden ohjelmiston suunnittelun pohjana. Konserttien määrää tullaan kuitenkin aiemmasta vähentämään. Orkesterin intendentti on laatinut liitteenä olevan alustavan ohjelmarungon ja kulttuuripäällikkö esittelee sen lautakunnan kokouksessa. Jatkosuunnittelu ja päivien toteutus vastuutetaan tuotantotyöryhmälle ja tiedotus- ja markkinointityöryhmille. Työtä seuraa ohjausryhmä. Erikseen jaettavat asiakirjat: - Tenoripäivien 2016 alustava ohjelmaluonnos Esitys Sj Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää 1. merkitä Tenoripäivien 2016 alustavan ohjelmaluonnoksen tiedoksi; 2. valita edustajansa Tenoripäivien 2016 ohjausryhmään. Päätös Hyväksyttiin ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan edustajaksi Tenoripäivien 2016 ohjausryhmään nimettiin Anja Mikkonen ja varajäseneksi Alla Kerisalo

9 PÖYTÄKIRJA 6/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Nimikkeenmuutoksia kulttuuritoimessa 306/ /2014 KUVALK Palkkauksen kehittämisryhmässä (KVTES, Liite 2: kirjasto, kulttuuri, museo) on käsitelty kaksi nimikkeenmuutosesitystä. Nimukkeenmuutoksista päättää lautakunta. Museopalvelujen vahtimestarin työtehtävien sisältö on oleellisesti muuttunut varsinaisista vahtimestarin työtehtävistä. Tehtävä koostuu nykyisin 50 %:sti vahtimestarin työtehtävistä ja 50 %:sti museoartesaanin työtehtävistä. Tehtäviä parhaiten kuvaava nimike on museoartesaani, jota myös ammattiliitto JHL suosittaa. Muutoksella ei ole kustannusvaikutuksia. Kulttuurisihteerin tehtävänimike on vanhentunut ja nimike tulisi vaihtaa paremmin tehtävää kuvaaviksi. Kulttuurisihteerin tehtävänimikkeen muutos kulttuurituottajaksi kuvaa nykyisiä työtehtäviä tämänhetkistä paremmin. Muutoksella ei ole kustannusvaikutuksia. Vahtimestaria ja kulttuurisihteeriä on kuultu nimikemuutosasiassa ja molemmat hyväksyvät nimikkeenmuutoksen. Esitys Sj Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää Päätös Hyväksyttiin muuttaa museopalvelujen vahtimestarin nimikkeen museoartesaaniksi; 2. muuttaa yleisen kulttuuritoimen kulttuurisihteerin nimikkeen kulttuurituottajaksi.

10 PÖYTÄKIRJA 6/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Yhteistyösopimus Tytyrin kaivosmuseon tilojen käytöstä 421/ /2015 KUVALK Lohjan kaupungilla ja Nordkalk Oy Ab:llä on vuodesta 1998 lähtien ollut yhteistyösopimus Tytyrin kaivoksen Kaivosmuseon esittelystä ja kaivostilojen käytöstä. Kulku museoon on siirtymässä vuoden 2016 aikana autokuljetuksesta Kone Oyj:n hissin käyttöön ja yleisön vastaanotto kaivostuvalta Kone Oyj:n hissilaboratorion läheisyyteen rakennettavaan vastaanottorakennukseen. Tämän vuoksi on tarve uudistaa kaupungin ja Nordkalkin välinen yhteistyösopimus. Sopimusluonnoksen ovat laatineen kaupungin ja Nordkalkin lakimiehet. Erikseen jaettavat asiakirjat: - Yhteistyösopimus Tytyrin Kaivosmuseon tilojen käytöstä Esitys Sj Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää Päätös Hyväksyttiin hyväksyä omalta osaltaan Lohjan kaupungin ja Nordkalk Oy:n yhteistyösopimuksen Tytyrin Kaivosmuseon tilojen käytöstä; 2. esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Lohjan kaupungin ja Nordkalk Oy:n välisen yhteistyösopimuksen.

11 PÖYTÄKIRJA 6/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta rkk Bear Group Oy:n hankintaoikaisuvaatimus jäänhoitokoneen hankintapäätökseen 321/ /2015 KUVALK Asian tausta Lohjan kaupungin sivistystoimen hankintayksikkö on tarjouspyynnössä ja yhdellä korjausilmoituksella avoimella kilpailutuksella to teu tet tavas ta Lohjan jäähallin jäänhoitokoneen hankinnasta. Hankintayksikkö on omasta aloitteestaan tehnyt hankintaoikaisupäätöksen jään hoi to ko neen toimittajan valinnasta ja korjannut päätöstä valita jään hoito ko neen toimittajaksi Ice Concept OÜ halvimman tarjouksen perusteella. Päätös, jota oikaisuvaatimus koskee Sivistysjohtajan viranhaltijapäätös : Jäänhoitokoneen hankin ta. Hakijan vaatimukset Rkk Bear Group Oy pyytää, että Lohjan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalau ta kun ta korjaa valituksenalaisen päätöksen hylkäämällä Ice Concept OÜ:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena ja toteamalla rkk Bear Group Oy:n voittaneen tarjouskilpailun. Hakijan perustelut oikaisuvaatimukseen Jäänhoitokoneen hankintaan liittyvässä tarjouspyynnössä on jäänhoi to ko neen sähkötekniseksi vaatimukseksi esitetty muun muassa se, että yh del lä latauksella voidaan tehdä normaaleja jäänajoja vähintään 30 kertaa. Tämä on esitetty tarjouspyynnössä ehdottomana sähköteknisenä mini mi vaa ti muk se na. Ice Concept OÜ on tarjouksessaan ilmoittanut, että heidän Engo-merk kinen jäänhoitokoneensa täyttäisi edellä mainitun minimivaatimuksen. Rkk Bear Group Oy:n tiedossa kuitenkin on, ettei Engo-jäänhoitokone täytä kyseis tä vaatimusta, vaan todennäköisin määrä jäänajoja yhdellä la taus kerral la on Engo-jäänhoitokoneella vain noin kertaa, kun Icebear Olympia -jäänhoitokoneen vastaava kapasiteetti on vähintään 35 kertaa. Ice Concept OÜ on edellä mainituin tavoin antanut tarjouksessaan vir heel lis tä tietoa jäänhoitokoneensa teknisistä ominaisuuksista, ja siten Ice Con cept OÜ:n tarjous on tarjouspyynnön vastainen. Julkisissa hankinnoissa tarjousten on oltava kaikilta osin tarjouspyynnön mu kai sia ja täytettävä kaikki tarjouspyynnössä asetetut vä him mäis vaa timuk set. Oikeuskäytännössä tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen hyl kää mis vel voi te on ollut ehdoton, mikäli puutteella tai virheellisellä tie dolla on vähäinenkin tosiasiallinen vaikutus tarjousten vertailtavuuteen ja tarjoa jien tasapuoliseen kohteluun. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tar jous pyyn töä vastaamattoman tarjouksen hylkääminen ei ole siis ai noastaan hankintayksikön oikeus vaan velvollisuus. Tämä periaate on joh det ta-

12 PÖYTÄKIRJA 6/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta vis sa tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta, joka on yksi jul ki sis ta hankinnoista annetun lain päätavoitteista. Normaali jäänajokerta kattaa kuluneen jään höyläyksen sileäksi ja uuden ve si ker rok sen levittämisen tilalle, sekä koneen lumisäilön tyhjennyksen. Yk si ra tai nen jäähalli vaatii keskimäärin n hoitokertaa/vrk, jonka lisäk si tulevat huoltohöyläykset tarpeen mukaan. Rkk Bear Group Oy:n tarjoa mal la Icebear Olympia -koneella yhdellä latauskerralla saavutetaan kah den vuorokauden latausväli normaalikäytössä, kun vastaavasti Engo-ko ne joudutaan lataamaan vähintään kerran vuorokaudessa. Akun la taus ai ka on keskimäärin 6-8 h ja jokainen latauskerta (lataussykli) ly hentää arvokkaan akuston käyttöikää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jo akuston huomattavasti no peammas ta uusimisesta johtuvat kustannukset tekevät Engo-jäänhoitokoneen han kin nas ta kokonaisedullisuus huomioon ottaen kalliimman. Lisäksi jäähal lin käyttö häiriintyy sekä käytöstä saatavat myyntitulot vähenevät, mikäli akus tol le joudutaan tekemään "välilatauksia" jäähallin aukioloaikana. Niin ol len akuston vaatimalla latauskertojen määrällä on huomattava vaikutus tar jous ten vertailtavuuteen. Rkk Bear Group Oy pyytää kohteliaimmin, että hankintayksikkö velvoittaa Ice Concept OÜ:n toimittamaan tietoja referenssikohteista, joissa on toden net tu Engo-jäänhoitokoneen toimivan yhdellä latauskerralla vähintään 30 kertaa. Mikäli Ice Concept OÜ ei pysty referenssikohteilla osoittamaan edel lä tarkoitetun tarjouspyynnön edellytyksen täyttymistä, tulee Ice Concept OÜ:n tarjous hylätä tarjouspyynnön vastaisena. Lisäksi rkk Bear Group Oy:n juuri saaman tiedon mukaan ainoa valtuutettu En go-jäänhoitokoneiden huoltaja Mr Promech Oy aikoo lopettaa yh teis työn Ice Concept OÜ:n kanssa, joten Ice Concept OÜ:n tarjoamien Engo-jäänhoi to ko nei den huoltaminen tulee olemaan käytännössä mahdotonta. Hankintayksikkö Lohjan kaupungin hankintayksikkö tutkii rkk Ice Bear Oy:n han kin ta oi kaisu pyyn nön. Kuultavan lausunto hankintaoikaisusta Ice Concept OÜ on ilmoittanut hankintayksikölle, jossa toteavat tarjouksen ole van oikea ja vakuuttaa tarjotun jäänhoitokoneen kykenevän tar jouspyyn nös sä oleviin vaatimuksiin. Ice Concept OÜ toteaa vielä, että akkukäyttöisen jäänhoitokoneen ajomää rään vaikuttaa päällä olevat sähkölaitteet, hoidettavan jään kovuus, pum pat ta van veden määrä ja höylästön syvyys. Ice Concept OÜ pysyy tarjouksen mukaisessa ja pyydetyssä huollossa. Referenssikohteiden selvityksien yhteenveto Hankintayksikkö on tarkistanut Ice Concept OÜ:n ilmoittamista Suomen refe rens si koh teis ta Engo-merkkisen jäänhoitokoneen yhden latauskertojen ajo mää rät. Referenssikohteista yksi Engo-merkkinen jäänhoitokone ei ollut ak ku käyt töi nen, joten vertailua siltä osin ei voitu tehdä. Kolmen (3) muun re fe rens si koh teen vastauksien perusteella yhden latauksen ajokertojen

13 PÖYTÄKIRJA 6/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta mää rä vaihteli. Yhdenkään referenssikohteen ajomäärät eivät ole ylittäneet kol mea kym men tä (30) kertaa päivässä, eikä referenssikohteista kukaan ol lut sitä käytännössä kokeillut. Referenssikohteiden kaukalon koko, ajoker to jen määrät, ajomatkan pituus lumenkippauspaikalle ja jään hoi to ko neiden varustetaso vaihteli. Referenssikohteiden arvioiden mukaan yhdellä la tauk sel la pystyisivät ajamaan omissa kohteissa noin kertaa. Hankintayksikön yhteenveto Hankintayksiköllä on laaja harkintavalta itse päättää, mitä se on hank kimas sa ja millä ehdoilla sekä mitä hankinnan kohteen ominaisuuksia se han kin nas sa painottaa. Hankintayksikkö järjesti teknisen vuoropuhelun kol men (3) mahdollisen tarjoajan kanssa tarjouspyynnöstä ennen avoimen kil pai lu tuk sen järjestämistä. Teknisen vuoropuhelun jälkeen tarjouspyyntöä muo kat tiin ja täydennettiin tarjoajia ja hankintayksikön laatimiin tuo te kohtai siin vaatimuksiin. Kilpailutuksen ollessa auki teknisiä vaatimuksia lie vennet tiin entisestään. Tarjouspyynnössä hankintayksikön tuotekohtainen vaatimus oli 30 ajo kertaa yhdellä latauksella. Ice Concept OÜ:n tarjouksen mukaan Engo-merkki sel lä jäänhoitokoneella pystytään ajamaan kertaa neliön kokoi sel la jääkentällä. Tarjouksen tarkastuksen jälkeen Ice Concept OÜ pysyy tarjouksessa ja lupaa Engo-merkkisen jäänhoitokoneen pystyvän tarjouk sen mukaiseen ajokertojen määrään. Hankintayksikön tarkastuksen mukaan Ice Concept OÜ:n Suomen re ferens si koh teis sa ei ole ollut tarvetta ajaa 30 kertaa yhdellä latauksella, eikä ku kaan ole sitä tehnyt, mutta referenssikohteiden arvioiden mukaan ajoker to ja yhdellä latauksella voi ajaa noin kertaa. Huomioiden Suomen referenssikohteiden suuremmat kaukalot, jäiden vaih te le vat kovuudet, sekä vastaavien Engo-jäänhoitokoneiden ajomatkat, ajo tar peet, jäänhoitokoneen sähkölaitteiden määrä, lumisäiliön tyh jen tä misen kerrat, höylästön syvyyden ja veden pumppaamisen sekä tarjotun jään hoi to ko neen teknisten vaatimusten tarkastamisen perusteella ja niiden ver taa mi nen Lohjan jäähallin 28 m x 58 m = neliön kokoiselle kau kalol le ja siihen tarvittavaan jäänhoitoon. Jäänhoitokoneen toiminnat ovat säh kö käyt töi siä ja mitä suurempi jäänhoitokoneen sähkönkulutus on sitä vä hem män ajokertoja voi tehdä. Näiden selvityksien perusteella on ole tetta vaa, että Ice Concept OÜ:n tarjouksen mukainen Engo-merkkinen jäänhoi to ko ne kykenee yhdellä latauksella kolmeenkymmeneen (30) ajo kertaan Lohjan jäähallissa. Tarjouspyynnön mukaan hankintapäätös tehdään saatujen tarjouksien perus teel la, jossa hankinnan alin hinta on ratkaisevin tekijä. Rkk Ice Bear Oy:n mukaan latauskertojen määrä, akkujen käyttöikä, latauksien aika ja myyn ti tu lot vaikuttavat hankintahintaan ja näiden perusteella hankinta tulisi oi kais ta. Tarjouspyynnössä ei ole pyydetty kyseisiä asioita, eikä niitä voida ot taa huomioon hankintavertailua tehdessä. Rkk Ice Bear Oy:n mukaan ainoa valtuutettu Engo-jäänhoitokoneiden huol ta ja Mr Promech Oy aikoo lopettaa yhteistyön Ice Concept OÜ:n kanssa. Hankintayksikkö ei ole tarjouspyynnössä vaatinut Mr Promech Oy:tä toi mi maan huoltajana, eikä hankintayksikkö voi näin ollen puuttua tar joa-

14 PÖYTÄKIRJA 6/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jien ja kolmannen osapuolen tekemiin sopimuksiin. Ice Concept OÜ:n mukaan he pysyvät tarjouksessa ja hoitavat tarjouksen mukaiset huol to toimet. Erikseen jaettavat asiakirjat: - Rkk Bear Group Oy hankintaoikaisuvaatimus - Ice Concept OÜ:n vastine hankintaoikaisuvaatimukseen Esitys Sj Kulttuuri ja vapaa-ajan lautakunta päättää Päätös Hyväksyttiin Ice Concept OÜ:n tarjouksen olevan tarjouspyynnön mukainen ja todeta sen voittaneen tarjouskilpailun tarjouspyynnön mukaisesti halvimpana tarjouk se na; 2. todeta rkk Bear Group Oy:n hankintaoikaisun olevan aiheeton.

15 PÖYTÄKIRJA 6/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kulttuuripalvelujen verkko 127/ /2015 PALRYH Kulttuuripalvelujen tulosalue sisältää kirjaston, Hiiden Opiston, Musiikkiopiston, orkesterin, museon, yleisen kulttuuritoimen ja teatterin. Lohjan museo Lohjan alueella on 8 museota. Lohjan keskustassa toimii Lohjan Museo ja Tytyrin Kaivosmuseo. Sammatissa on Paikkarin torppa, Johannes Lohilammen museo ja Lammin talo. Nummella ovat Meijerimuseo ja Nummen kotiseutumuseo. Pusulassa on Pusulan kotiseutumuseo. Museoista kunnallisia ovat Lohjan Museo, Tytyrin Kaivosmuseo ja Johannes Lohilammen museo. Kaupunki pitää yllä Museoviraston omistamaa Paikkarin torppaa. Lohjan kaupunginorkesteri toimii niin sanottuna runko-oskesterina. Kaupungin vakinaisessa työsuhteeessa toimivat orkesterimestari, äänenjohtajat ja sooloselllisti. Muut soittajat toimivat tuntipalkalla esitettävän ohjelmiston vaatimien kokoonpanojen mukaisesti. Orkesteri on viime vuosina laajentanut toimintaansa voimakkaasti seudulliseksi orkesteriksi. Konsertteja on ollut vuosittain runsaasti Lohjan ja Länsi-Uudenmaan lisäksi keskisellä ja itäisellä Uudellamaalla. Orkesteri on myös pitänyt Kulttuuripolkuun liittyen useita konsertteja vuosittain päiväkodeissa ja vanhusten palvelukeskuksissa. Lohjan Teatterin kävijämäärät ovat viime vuosina pysyneet jatkuvasti korkealla tasolla. Näytelmävalinnat ovat onnistuneet ja esitykset ovat vetäneet hyvin yleisöä. Lohjan Kesäteatterille on määrätty paikka Lohjan Museon alueelle; rakentaminen tapahtunee lähivuosina. Kesäteatterin saaminen mahdollistaisi esitysmäärien kasvattamisen ja näin ollen lisäisi huomattavasti Lohjan Teatterin myyntituottoja. Lohjan Teatteri osallistuu aktiivisesti Kulttuuripolkuun; teatterissa oin vieraillut lukuisia koululaisryhmiä tutustumassa teatterityöhön ja teatteritiloihin. Lisäksi talossa on järjestetty ilmaisukoulutuksia erilaisille sidosryhmille. Lohjan Teatterin toimii täyspainoisesti ammattimaisia esityksiä tuottaen pienellä kustannuksilla pitkälti siksi, että esiintyjät ovat harrastajia ja varsinaista palkattua työvoimaa on vain 4. Yleinen kulttuuritoimi järjestää vuosittain erilaisia kulttuuritapahtumia, kuten esim. Menneen ajan joulumarkkinat, Lohjan Tenoripäivät ja Lohjan Kesän tapahtumat. Kulttuuritoimi järjestää myös vuotuiset juhlat, kuten esim. Itsenäisyyspäivän juhlan. Kulttuuripolku-hankkeen organisointi kuuluu kulttuuritoimelle. Vapaan sivistyksen ja muun opetuksen nykytila Vapaaseen sivistykseen kuuluvat kaupungin kulttuuripalveluiden yksiköistä Hiiden Opisto ja taiteen perusopetusta antava Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto. Vapaaseen sivistykseen kuuluvat myös kaupungin tukea saavat taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset Lohjanseudun kuvataidekoulu, Tanssistudio Funka, Tanssikoulu Un Dos Tres, Musiikkikoulu RytmiOmena, Tanssiopisto Vinha, Taito-Uusimaa ry:n

16 PÖYTÄKIRJA 6/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ylläpitämä Käsityökoulu Helmi ja Lasten ja nuorten teatteri Aploodi. Hiiden Opisto on perustettu yhdistämällä Lohjan työväenopisto, sekä Nummi-Pusulan ja Vihdin kansalaisopistot Hiiden Opistoksi vuonna Nykyinen Hiiden Opisto on alueellinen kansalaisopisto, joka toimii kolmen kunnan alueella. Lohja on opiston omistajakunta ja sopimuskuntia ovat Vihti ja Siuntio. Hiiden Opisto käyttää Lohjalla 42 opetustilaa, joista valtaosa on Lohjan koulujen tiloja. Ainoastaan Hiiden opiston käytössä olevia tiloja/rakennuksia on xx... Opiston vahvuuksia ovat mm. laaja ja monipuolinen kurssitarjonta eri ikäryhmille, motivoitunut ja osaava henkilökunta sekä laaja yhteistyöverkosto. Lohjan kulttuuripalvelujen yksiköiden yhteistyö on tiivistynyt olennaisesti yhetisen tulosalueen myötä. Opiston kehittämiskohteita ovat koko alueella tilat ja opetusvälineet sekä kurssitarjonta, varsinkin tilauskurssit. Erityisesti Lohjan opistotalon nykyiset tilat ovat monin tavoin epäkäytännölliset ja puutteelliset. Suuri haaste opiston toiminnalle tulee jatkossa olemaan valtionrahoituksen supistuminen, joka voi johtaa alueen aikuiskoulutuksen keskittämiseen laajoihin eri koulutusmuodot yhdistäviin yksiköihin. Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto on taiteen perusopetuslain alainen lakisääteistä tuntiperusteista valtionosuutta saava taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää musiikin ja siihen läheisesti liittyvien taidemuotojen perusopetusta sekä muuta musiikkikulttuurin kehittämiseen liittyvää toimintaa. Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta. Opiston ylläpitäjä on Lohjan kaupunki. Opistolla on sivutoimipiste Nummelassa. Lohjan kaupungilla on sopimus myös Siuntion kanssa. Opetuksella tuetaan musiikin harrastamista, oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä yksilönä ja ryhmän jäsenenä sekä annetaan riittävät edellytykset musiikin ammatilliseen koulutukseen pääsemiseksi sitä haluaville. Musiikkiopisto voi järjestää tehtäväalueeseensa liittyvää koulutusta ja omakustanteista maksullista palvelutoimintaa. Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston opiskelijamäärä vuonna 2014 oli 945, joista lohjalaisia oli 776 oppilasta. Henkilökuntaa musiikkiopistolla oli 62, joista kokopäivätoimisia oli 42 henkilöä. Koko henkilökunnan työpanos muodostaa 42 henkilötyövuotta (2014). Musiikkiopiston vahvuuksia ovat ammattitaitoinen, motivoitunut ja korkeasti koulutettu henkilökunta sekä innostuneet ja pitkäjänteiseen opiskeluun sitoutuneet oppilaat ja perheet. Vahvuuksia ovat myös aktiivinen ja laadukas orkesteri- ja kuorotoiminta. Opisto tekee paljon yhteistyötä mm. alueen koulujen, päiväkotien ja lähikuntien musiikkioppilaitosten kanssa. Musiikkiopisto järjestää varhaisiän musiikkikasvatusopetusta (=muskaritoimintaa) kattavasti Lohjan kaupungin alueella mm. eri päiväkodeissa ja kouluilla. Toimintaa on myös Karjalohjalla ja Sammatissa. Osa ryhmistä on ruotsinkielisiä. Tavoitteena on laajentaa varhaisiän musiikkikasvatustoimintaa myös Saukkolaan ja Pusulaan. Myös perusopetuksen viemistä entisen Nummi-Pusulan alueelle suunnitellaan. Kuvataidekoulussa opiskelun pääpaino on oppilaan omassa luovassa

17 PÖYTÄKIRJA 6/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta työskentelyssä. Opetus tukee päiväkotien ja koulujen taiteenopetusta sekä antaa pohjakoulutusta kuvataidealoille suuntautuville. Opintoryhmät kokoontuvat kerran viikossa iltapäivisin ja iltaisin. Kaikki tarvikkeet ja työvälineet kuuluvat opintomaksuun. Lukuvuosi on 34 viikon mittainen. Kuvataidekoulun toiminnasta vastaa Lohjanseudun kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry, jonka johtokunta toimii myös koulun johtokuntana. Koulun talous muodostuu Lohjan kaupungin tuesta (1/3), tuntiperusteisesta valtionosuudesta (1/3) ja koulun omasta varainhankinnasta (1/3), joka sisältää lukukausimaksut. Lisäksi koulu hakee erilaisia apurahoja erityishankkeisiinsa. Lohjan kaupungin avustus on vuonna Tanssistudio Funka antaa taiteen perusopetusta tanssissa: klassinen baletti ja jazztanssi. Klassisen baletin opiskelu aloitetaan pääsääntöisesti 5-8 -vuotiaana. Perusopintojen päättötodistus suoritetaan vuotiaana. Laajan oppimäärän päättötodistus suoritetaan vuotiaana. Jazztanssin opiskelu aloitetaan pääsääntöisesti 10-vuotiaana discotanssilla tai 8-9 -vuotiaana nykytanssilla. Perusopintojen päättötodistus suoritetaan vuotiaana. Laajan oppimäärän päättötodistus suoritetaan vuotiaana. Lohjan kaupungin avustus v on Tanssikoulu Un Dos Tres tarjoaa myös taiteen perusopetusta tanssissa. Koulun painopiste on espanjalaisen kielialueen flamenco-, salsa- ja rumbita -tansseissa. Lisäksi viikko-ohjelmassa on street dance-tunteja, showtanssia, balettia, akrobatiaa ja latinalaisia tansseja. Lohjan kaupungin avustus v on Taito-Uusimaa ry;n Käsityökoulu Helmessä voi kutoa sisustustekstiilejä valmiiksi rakennettuihin loimiin. Kutoa voi omatoimisesti tai ohjaajan avustamana. Lohjan kaupungin avustus v on Musiikkikoulu RytmiOmena tarjoaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista rytmimusiikin koulutusta lapsille, nuorille ja aikuisille Lohjalla. Koulu antaa instrumentti-, bändi- ja musiikinteoriaopetusta.. Koulussa toimii lasten Rokkimuskari, ja POPKuoro sekä aikuisten viihdekuoro ja bändikoulu. Lohjan kaupungin avustus v on Tanssiopisto Vinhaa ylläpitää Luoteis-Uusimaan tanssiyhdistys Vinha toimintansa aloittanut opisto tarjoaa opetusta lasten-, nyky-, jazz- ja street-tanssissa sekä klassisessa baletissa. Opisto opettaa myös kehonhuoltoa. Opisto toimii Lohjan ohella myös Karkkilassa ja Vihdissä. Lohjan kaupunki avusti v opistoa vuokrissa. Lasten ja nuorten teatteri Aploodi toimii kulttuuriyhdistys Lohjan Art&Music ry:n alaisuudessa. Aploodi on teatteritaiteen perusopetusta Lohjan seudulla antava teatteri, jonka opetussuunnitelman kaupunki hyväksyi Teatteri antaa opetusta kahdelle ikäryhmälle, 7-11-vuotiaille ja vuotiaille. Kaupungin avustus v on Tilapalveluiden näkökulma Hiiden opiston rakennuksessa, Linnaistenkatu 9:ssä on tiloja

18 PÖYTÄKIRJA 6/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tyhjillään tällä hetkellä n. 310 m2, toimintojen keskittämisen kannalta sijainti on hyvä, mutta tilaelementti alkaa olla hiljalleen elinkaarensa päässä. Jos rakennuksen käyttöä ei saada enää tehostettua, tulee alkaa miettiä rakennuksesta luopumista. Hiiden opistoa varten on Lohjan Yhteiskoulun Lukion kellarikerrokseen tehty vuonna 2008 toimivat suunnitelmat. Ko. kellaritilat ovat edelleen vajaakäytöllä. Muutostyökustannukset selvitettävä. Hiiden opiston opetusta lisättävä mahdollisuuksien mukaan koululuokissa, jotta koulurakennustenkin käyttöastetta ja tehokkuutta saadaan lisättyä. Rajavartiostonkatu 5:n Kudonta- ja järjestötila tulee saada tyhjennettyä tämän vuoden aikana ja rakennus myytyä Lovalle. Alueen uudessa kaavassa rakennus on osoitettu asuinkäyttöön. Erikseen jaettavat: - Hiiden Opiston palvelukartta - Kulttuuripalveluverkkoselvitys Esitys 1) merkitsee kulttuuripalveluverkkoselvityksen nykyvaiheen tiedoksi; 2) esittää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, että jatkovalmistelussa on kiinnitettävä huomiota tilojen käytön tehokkuuteen. Tavoitteena tulee olla kaupungin omistamien tilojen tehokas yhteiskäyttö. Palvelujen järjestämistapaa arvioitaessa tutkitaan myös mahdollinen kulttuuripalvelujen yhtiöittäminen. Päätös Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin: - jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon kaikki kunnan alueella toimivat yksityiset museot - jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon tilojen tehokas käyttö sekä pohtia vakavasti missä toimintaa tuotetaan KUVALK Kulttuuripalvelujen verkkoselvitys valmisteltiin syksyn 2014 aikana. Selvitys käsiteltiin ssä Työryhmä esittää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, että jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon tilojen tehokas käyttö, sekä pohtia vakavasti, missä toimintaa tuotetaan. Tavoitteena tulee olla kaupungin omistamien tilojen tehokas yhteiskäyttö. Jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon kaikki kunnan alueella toimivat yksityiset museot. Palvelujen järjestämistapaa arvioitaessa tutkitaan myös mahdollinen kulttuuripalvelujen yhtiöittäminen. n esitykseen on valmisteltu seuraava vastine: Kulttuuripalvelujen yhtiöittämisselvitys on tekeillä. Sen on tarkoitus valmistua huhtikuun aikana ja se käsitellään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan seminaarissa Lohjalla on parhaillaan käynnissä monitoimijatalo-hanke, jonka tavoitteena on kehittää koulujen ympärille useampien toimijoiden yhteisiä palvelukeskuksia. Hankkeessa on mukana Mäntynummen yhtenäiskoulu,

19 PÖYTÄKIRJA 6/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Nummi-Pusulan - Oinolan koulut, Ojaniittutalo ja Routionmäki ja niiden alueilla toimivat varhaiskasvatus-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut. Monitoimijatalo-verkkoa laajennetaan mahdollisesti jatkossa. Hankkeessa kehitetään uusia muunneltavia, joustavia ja kustannustehokkaita tila-ratkaisuja, luodaan uudenlaisia palvelujen järjestämismalleja yhdistämällä eri toimijoiden resursseja uudella tavalla ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä. Kulttuuripalvelut ovat vahvasti mukana hankkeen kehittämistyössä. Hankkeen myötä syntyviä hyviä toimintamalleja voi hyödyntää laajemminkin kulttuuripalvelujen tulosalueen kaikkien yksiköiden toiminnassa ja erityisesti Kulttuuripolku-hankkeessa. Jatkossa on mahdollista hyödyntää myös muuta kunnan kouluverkkoa vahvasti kulttuuritoiminnassa. Hiiden Opiston käytössä oleva Opistotalo alkaa tilapalvelujen näkökulman mukaan olla lähestymässä elinkaarensa loppua ja sivistystoimen tulee alkaa miettiä rakennuksesta luopumista. Hiiden Opistoa varten on Lohjan Yhteiskoulun Lukion kellarikerrokseen tehty Arkkitehtitoimisto Lahdelma&Mahlamäki Oy:n toimesta v toimivat suunnitelmat. Kellaritilat ovat edelleen vajaakäytöllä ja mahdollista hyödyntää Hiiden Opiston tiloiksi. Tilojen muuttamiskustannukset selvitti 2008 Tocoman Finland Oy. Kustannukset olivat tuolloin (alv 0%). Summa on tämän päivän arvoon muutettuna (alv 0%). Lohjan Museon kokoelmat on sijoitettu pääosin yksityisen omistamiin varastotiloihin Maksjoella. On päätetty, että kokoelmat siirretään Länsi-Uudenmaan alueen ammattimuseoiden yhteiseen kokoelmakeskukseen Raaseporissa. Lohjan ei-kunnallisista museoista Nummen kotiseutumuseo ja Pusulan kotiseutumuseo ovat ilmoittaneet halunsa toimia jatkossakin yhdistyspohjaisina. Valion omistama Meijerimuseo toimii yksityisen ylläpitämänä, eikä ole halunnut yhteistyötä kunnallisen museon kanssa. Lammin talon omistaa Rakennuskulttuurisäätiö. Koska kyseessä on Lönnrotin vanhuudenkoti, voi perustellusti harkita yhteislippukäytäntöä kunnallisen museon kanssa. Erikseen jaettavat asiakirjat: - Kulttuuriverkkoselvitys - Suunnitelma Hiiden Opiston sijoittumisesta Yhteislyseon lukion tiloihin (2008) sekä laskelma muuttamiskustannuksista - Palveluverkko kannanotto Sammatin aluetoimikunnalta Esitys Sj Muutosesitys Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa esitetyn vastineen palveluverkko- ja lle. Puheenjohtaja Sami Tenkanen esitti jäsen Antti Grönlundin ja jäsen Katri Piiparisen kannattamana, että asia jätettiin pöydälle. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti jättää asian pöydälle KUVALK Kulttuuripalvelujen verkkoselvitys valmisteltiin syksyn 2014 aikana. Selvitys käsiteltiin ssä Työryhmä

20 PÖYTÄKIRJA 6/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, että jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon tilojen tehokas käyttö, sekä pohtia vakavasti, missä toimintaa tuotetaan. Tavoitteena tulee olla kaupungin omistamien tilojen tehokas yhteiskäyttö. Jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon kaikki kunnan alueella toimivat yksityiset museot. Palvelujen järjestämistapaa arvioitaessa tutkitaan myös mahdollinen kulttuuripalvelujen yhtiöittäminen. n esitykseen on valmisteltu seuraava vastine: Kulttuuripalvelujen yhtiöittämisselvitys on tekeillä. Sen on tarkoitus valmistua huhtikuun aikana ja se käsitellään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan seminaarissa Yhtiöittämisselvityksessä tarkastellaan mm. kulttuuripalvelujen eri yksiköiden kustannuksia verrattuna Suomen vastaavankokoisten muiden kaupunkien kulttuuripalvelujen yksikköjen kustannuksiin. Lohjalla on etenemässä monitoimijatalo-hanke, jonka tavoitteena on kehittää koulujen ympärille useampien toimijoiden yhteisiä palvelukeskuksia. Hankkeessa on mukana Mäntynummen yhtenäiskoulu, Ojaniittutalo, Routionmäki ja Nummi-Pusulan/Oinolan kampus. Hankkeessa kehitetään uusia muunneltavia, joustavia ja kustannustehokkaita tilaratkaisuja, luodaan uudenlaisia palvelujen järjestämismalleja yhdistämällä eri toimijoiden resursseja uudella tavalla ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä. Kulttuuripalvelut ovat vahvasti mukana hankkeen kehittämistyössä. Hankkeen myötä syntyviä hyviä toimintamalleja voi hyödyntää laajemminkin kulttuuripalvelujen tulosalueen kaikkien yksiköiden toiminnassa ja erityisesti Kulttuuripolku-hankkeessa. Jatkossa on mahdollista hyödyntää myös muuta kunnan kouluverkkoa vahvasti kulttuuritoiminnassa. Hiiden Opiston käytössä oleva Opistotalo alkaa Tilapalvelujen näkökulman mukaan olla lähestymässä elinkaarensa loppua. Jos rakennuksen käyttöä ei saada enää tehostettua, tulee alkaa miettiä rakennuksesta luopumista. Hiiden Opistoa varten on Lohjan Yhteiskoulun Lukion kellarikerrokseen tehty Arkkitehtitoimisto Lahdelma&Mahlamäki Oy:n toimesta v toimivat suunnitelmat. Kellaritilat ovat edelleen vajaakäytöllä ja mahdollista hyödyntää Hiiden Opiston tiloiksi. Tilojen muuttamiskustannukset selvitti 2008 Tocoman Finland Oy. Kustannukset olivat tuolloin (alv 0%). Summa on tämän päivän arvoon muutettuna (alv 0%). Toisena vaihtoehtona tulee tarkastella kokonaan luopumista nykyisestä Opistotalosta siten, että Hiiden Opiston toimisto sijoittuu esimerkiksi vanhaan kaupungintaloon kaupungin omistamiin tiloihin ja opetus järjestetään nykyisissä koulutiloissa ja tulevissa monitoimijataloissa. Lohjan Museon kokoelmat on sijoitettu pääosin yksityisen omistamiin varastotiloihin Maksjoella. Meneillään on kokoelmien siirto Länsi-Uudenmaan alueen ammattimuseoiden yhteiseen kokoelmakeskukseen Raaseporissa. Lohjan ei-kunnallisista museoista Nummen kotiseutumuseo ja Pusulan kotiseutumuseo ovat ilmoittaneet halunsa toimia jatkossakin yhdistyspohjaisina. Valion omistama Meijerimuseo toimii yksityisen ylläpitämänä, eikä ole halunnut yhteistyötä kunnallisen museon kanssa. Lammin talon omistaa Rakennuskulttuurisäätiö. Koska kyseessä on Lönnrotin vanhuudenkoti, voi

21 PÖYTÄKIRJA 6/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta perustellusti harkita yhteislippukäytäntöä kunnallisen museon kanssa. (Kalske, Ahtela, Tapiola) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Kulttuuriverkkoselvitys - Suunnitelma Hiiden Opiston sijoittumisesta Lohjan Yhteiskoulun Lukion tiloihin (2008) sekä laskelma muuttamiskustannuksista. Esitys Sj Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää palveluverkko- ja lle, että Päätös Hyväksyttiin ) palveluverkko- ja merkitsee tiedoksi, että kulttuuripalveluiden yhtiöittämisselvitystyö on valmistelussa ja se valmistuu huhtikuun aikana.yhtiöittämisselvitys koskee museotoimea, Hiiden opistoa, Musiikkiopistoa, Lohjan teatteria, Lohjan orkesteria sekä yleistä kulttuuritoimea; 2) Hiiden Opiston talosta luovutaan ja selvitetään jatkotyöskentelyssä Lukion alakerran korjaamisen opistotiloiksi lisäksi vaihtoehtoinen mahdollisuus sijoittaa hallinto Lohjan kaupungin olemassa olevaan rakennukseen ja opistotalossa annettava opetus kouluihin. PALRYH Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on käsitellyt kokouksissaan kulttuuripalveluverkkoa. Kulttuuripalvelujen yhtiöittämisselvitys on tekeillä. Sen on tarkoitus valmistua huhtikuun aikana ja se käsitellään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan seminaarissa Yhtiöittämisselvityksessä tarkastellaan mm. kulttuuripalvelujen eri yksiköiden kustannuksia verrattuna Suomen vastaavankokoisten muiden kaupunkien kulttuuripalvelujen yksikköjen kustannuksiin. Hiiden opiston vuosittainen kiinteistön vuokra on noin /vuodessa ja puhtaanapitopalvelu /vuodessa, sekä pääomavuokrat ja korot /vuodessa. (Tapiola) Erikseen jaettavat: - Kulttuuripalveluverkkoselvitys - Suunnitelma Hiiden Opiston sijoittumisesta Lohjan Yhteiskoulun Lukion tiloihin (2008) sekä laskelma muuttamiskustannuksista. - Hiiden Opiston palvelukartta - Sammatin aluetoimikunnan kannanotto Esitys toteaa, että 1) se merkitsee tiedoksi kulttuuripalveluiden yhtiöittämisselvitystyön, joka on valmistelussa ja se valmistuu huhtikuun aikana.yhtiöittämisselvitys koskee museotoimea, Hiiden opistoa, Musiikkiopistoa, Lohjan teatteria, Lohjan orkesteria sekä yleistä kulttuuritoimea;

22 PÖYTÄKIRJA 6/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Päätös Hyväksyttiin ) Hiiden Opiston talosta luovutaan ja selvitetään jatkotyöskentelyssä Lukion alakerran korjaamisen opistotiloiksi lisäksi vaihtoehtoinen mahdollisuus sijoittaa hallinto Lohjan kaupungin olemassa olevaan rakennukseen ja opistotalossa annettava opetus kouluihin. KUVALK Palveluverkkotyöryhmä ohjeisti kokouksessaan kulttuuripalvelujen palveluverkon jatkovalmistelua seuraavasti: Kulttuuripalvelujen osalta valmistelu jatkuu aikaisempien linjausten mukaisesti. Jatkossa on kuvattava tarkemmin, miten kaupungin rakennusten yhteiskäyttö tehostuu ja millaisia kustannusvaikutuksia sillä on. Konsultti FCG:n mukaan kulttuuritoimella on liikaa omaa kiinteistömassaa ja liikaa korjausvelkaa, joten kiinteistöjen yhteiskäyttöä on kaikilta osin tehostettava ja osasta kiinteistöjä on luovuttava. Lohjalla kulttuuripalvelujen nykyinen organisaatiomalli on ollut toiminnassa v alusta lähtien. Tulosalueen sisäisen käsityksen mukaan malli on toiminut hyvin ja kulttuuritoimijat ovat vuosi vuodelta pystyneet jatkuvasti kehittämään yhteistoimintaa entistä tehokkaammaksi, mikä taas näkyy palvelujen laajuuden ja suosion kasvussa. Kulttuuripalvelujen yhtiöittämisestä on talven ja kevään aikana laadittu yhtiöittämisselvitys. Sen yhteenvedossa todetaan seuraavaa: Valtionosuusselvityksen mukaan kulttuuritoimintaa voidaan harjoittaa yhtä hyvin kaupungin toimintana, kuin yhtiömuodossakin valtionosuuksien kannalta. Jos esimerkiksi orkesteri yhtiöitettäisiin, olennaista valtionosuuksien saamisen kannalta olisi orkesteri- ja teatterilaissa säädettyjen valtionosuuksien saamisen edellytysten täyttyminen jatkossakin. Olennaista siis valtionosuuksien kannalta ei ole toiminnan harjoittamisen muoto, vaan se, että lakimääräiset (esim. museolaki, orkesteri- ja teatterilaki) edellytykset valtionosuuksien saamiselle täyttyvät. Kunnille edellytysten täyttäminen on helpompaa kuin yhtiöille. Valtionosuudet maksettaisiin suoraan yhtiölle, eivätkä ne olisi käytettävissä muihin kohteisiin. Se, siirtyisivätkö nykyiset valtionosuudet suoraan uudelle yhtiölle, ei ole sen sijaan lainkaan selvää. Yhtiö joutuisi valtionosuuksia hakemaan ja osuuksien saaminen riippuu tietenkin myöntäjästä. Valtionosuuksia kärkkyy moni uusi hakija ja voi olla, että Lohjalta vapautuvat osuudet saa joku ennen lohjalaisen yhtiön perustamista. Nykyään valtionosuuden merkitys Lohjan kulttuuripalvelujen eri yksiköiden talouteen on hyvin suuri. Lohjalla kulttuuripalvelujen toiminta on kauttaaltaan kunnallista. Viime vuosina yksiköiden välinen yhteistyö yhteisen tulosalueen muodostamisen myötä on suuresti lisääntynyt ja yhteisiä projekteja järjestetään vuosittain. Yhtenä kokonaisuutena ja saman organisaation alaisuudessa toimiminen on selkeästi jäntevöittänyt kaupungin koko kulttuuritoimintaa. Tulosalueen eri yksiköistä on ollut selkeää tukea muille yksiköille. Tästä on hyvänä esimerkkinä viimevuotisten Tenoripäivien järjestäminen. Ne järjestettiin aiempaa selkeästi suuremmalla kapasiteetilla monen yksikön yhteisvoimin.

23 PÖYTÄKIRJA 6/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Myös seudullinen yhteistyö eri yksiköiden toiminnassa on voimakkaasti lisääntynyt. Kaupungin taloustilanne on ollut jo vuosia tiukka. Säästöistä johtuen kulttuuripalvelujen tulosalueen palvelun tasosta on väistämättä jouduttu tinkimään, mutta kaikki yksiköt ovat muokanneet toimintaansa siten, että palvelun tason lasku näkyisi mahdollisimman vähän asiakkaille. On pyritty tehostamaan toimintaa kaupungin tuottavuushankkeen periaatteiden mukaisesti toimintaa taloudellisemmaksi muokkaamalla ja säästöjä hakemalla. Kulttuuripalvelujen tulosalue on viime vuosien aikana tehnyt paljon työtä tulosalueen taloustilanteen parantamiseksi. Tuottoja on määrätietoisesti kasvatettu palveluja tuotteistamalla sekä maksuja ja taksoja vuosittain maltillisesti korottamalla. Toiminnan taloudellisuus on parantunut oleellisesti. On kyetty osoittamaan, että määrätietoinen toiminta tässä suhteessa tuo tulosta. Kunnat suorittavat arvonlisäveroa samoin edellytyksin kuin yhtiötkin. Arvonlisäveroa suoritetaan valtiolle liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä. Kulttuuritoiminnassa arvonlisäverotonta toimintaa ovat kulttuuri- ja viihdetapahtumien pääsymaksut, kirjasto-, arkisto- ja museotoiminta, vapaan sivistystyön toiminta ja taiteen perusopetus. Arvonlisäverollista toimintaa ovat kulttuuri-, kirjasto- ja museo- yms. toiminnan oheistuotteiden myynti, tilavuokraus ja kopiointipalvelut. Kunnallisten museoiden pääsylipuista tai orkesterien esitysten pääsylipuista ei peritä alv:a, koska toiminnan ei katsota tapahtuvan liiketoiminnan muodossa. Yhtiömuodossa toteutettuna toiminta on todennäköisesti liiketoimintaa ja siten alv:n alaista. Myös jos esim. Hiiden Opisto ja musiikkiopisto yhtiöitetään ja laitokset menettävät jostain syystä valtionavun, tulee toiminnasta todennäköisesti myös alv:n alaista. Selvitys päätyy selkeästi siihen johtopäätökseen, ettei Lohjan kulttuuripalveluiden tulosalueen yksiköiden yhtiöittämiseen ole perusteita, vaan toimintaa on syytä jatkaa nykyisenlaisena kunnallisena toimintana. Syytä on tuotteistaa toimintaa edelleen, lisätä voimakkaasti tulonhankintaa ja hankkia yhteistyökumppaneita niin yrityksistä kuin kolmannelta sektoriltakin. Kulttuuripalvelut on jo nyt oikealla uralla ja on selkeästi pystynyt osoittamaan kykynsä parantaa taloudellisuutta merkittävästi jo tähän mennessä. Sillä uralla on syytä jatkaa edelleenkin. Kaupungin tilojen käytön tehostamisen ja kulttuuritoimen käytössä olevan kiinteistömassan vähentämisen suhteen on menossa seuraavia toimenpiteitä: Hiiden Opiston opistotalo Linnaistenkadulla on tulossa elinkaarensa päähän ja siitä ollaan luopumassa v aikana. On tehty selvitys Opiston hallinto- ja päiväopetustoimintojen sijoittamisesta kouluille. Sen mukaan koulujen oma opetustoiminta käyttää tiloja päiväaikana täysimääräisesti, eikä opiston ei ole mahdollista saada tiloja käyttöönsä. Opistolle on esitetty kunnostettavaksi uudet hallinto- ja päiväopetustilat Yhteislyseon lukion alakerrasta. Korjauskustannukset ovat hieman yli miljoona euroa. Toisen vaihtoehtona on sijoittaa hallinto ja päiväopetus johonkin muuhun keskusta-alueella sijaitsevaan kiinteistöön. Kolmantena vaihtoehtona on tutkia mahdollisuutta rakentaa Hiiden opistolle tiloja

24 PÖYTÄKIRJA 6/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Anttila-Tytyri-musiikkiopistokampukselle. Hiiden opiston tiloista käynnistetään tarveselvitys, jossa määritellään tarve ja selvitetään vaihtoehtoiset ratkaisut kustannuksineen. Museon kokoelmia ollaan valtuuston päätöksen mukaisesti siirtämässä maakunnalliseen kokoelmakeskukseen Raaseporiin.Siirron myötä luovutaan Lohjalla sijaitsevista ulkopuoliselta vuokratuista varastotiloista. Hankkeessa saadaan kaupungille vuokramenojen vähennyksenä vuosittain noin euron säästö. Kaupunki on parhaillaan viemässä eteenpäin neljää monitoimijatalo-hanketta Mäntynummella, Ojaniitussa, Nummella ja Routiolla. Lohja on maantieteellisesti laaja ja se muodostuu kaupunkimaisesta keskuksesta, kylätaajamista ja harvaan asutuista alueista. Palveluja ja palveluverkkoa tulee kehittää asiakaslähtöisesti kestäväksi ja parhaalla mahdollisella tavalla kuntalaisia palvelevaksi. Lohjan monitoimijatalot hankkeessa on tarkoitus kehittää koulujen ympärille useampien toimijoiden yhteisiä palvelukeskuksia. Näissä lähialueen asukkaat saavat joustavasti palveluja, eri toimijoiden henkilöstöä ja osaamista käytetään ja hyödynnetään joustavasti ja asukkaat käyttävät palvelukeskuksia monipuolisesti aamusta iltaan. Mäntynummella, Ojaniitussa ja Routionmäessä on tai niihin tulee kirjasto, joka voi palvella soveltuvasti myös muita alueen asukkaita. Kulttuuripalveluja viedään kunkin alueen kaikenikäisille asukkaille Kulttuuripolku-hankkeen kautta. (Kalske, Ahtela, Tapiola) Kulttuuritoimen kiinteistöt: - Kässän taidetalo - Hiiden Opisto - Lohjan teatteri - Sammatin Lohilammen taidenavetta ja museo Erikseen jaettavat asiakirjat: - Kulttuuripalveluiden yhtiöittämisselvitys - Selvitys Hiiden Opiston opetuksen ja toimintojen sijoittamisesta kouluille - Kulttuuripalveluiden aikataulutus Esitys Sj Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Päätös Hyväksyttiin Hiiden Opiston tiloista Linnaistenkadulla luovutaan. Korvaavista tiloista tehdään tarveselvitys siten, että pyritään tehokkaaseen tilojen yhteiskäyttöön olemassa olevien tilojen kanssa; 2. kulttuuripalveluja tuotetaan jatkossa Monitoimijataloihin sekä Kulttuuripolkumallin mukaisesti kuntalaisten helposti tavoitettavaksi; 3. muilta osin kulttuuritoimen kiinteistöt säilyvät osana kaupungin palveluverkkoa.

25 PÖYTÄKIRJA 6/ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kirjastoverkko 126/ /2015 PALRYH Lohjan kaupunginkirjastoon kuuluvat pääkirjasto sekä seitsemän lähikirjastoa, Karjalohjan, Mäntynummen, Ojamon, Pusulan, Sammatin, Saukkolan ja Virkkalan kirjastot. Lisäksi kirjastoon kuuluu kaksi kirjastoautoa, v alussa käyttöön otettu eteläisen Lohjan kirjastoauto Saima sekä v kuntaliitoksessa tullut pohjoisen Lohjan kirjastoauto Nuppu. Saukkolan, Pusulan ja Karjalohjan kirjastot liitettiin kuntaliitosten myötä v kaupunginkirjastoon. Henkilötyövuosia kaupunginkirjastossa on yhteensä 38,6, josta pääkirjaston osuus on 22,3 henkilötyövuotta. Pääkirjastoon on keskitetty useita tehtäviä, kuten aineiston hankinta ja saapumisvalvonta, luettelointi, laskujen käsittely ja tiliöinti, perintä ja laskutus, tilastojen kokoaminen, kirjastojärjestelmän pääkäyttäjän tehtävät, kotisivujen ylläpito, sosiaalisesa mediassa tiedottaminen sekä muu yhteinen tiedottaminen. Hankintaosastolla työskentelee kolme henkilöä, jotka osallistuvat myös jonkin verran asiakaspalveluun. Kaupunginkirjaston lainojen ja kävijöiden määrät ovat lisääntyneet kirjastolaitoksen laajennuttua. V kirjaston lainaus oli ja se lisääntyi 10,9 %. Kirjastokäyntien määrä oli ja se oli 11,7 % suurempi kuin edellisenä vuonna. WWW-käyntien määrä lisääntyi 37 % ja oli Kirjasto tekee myös kotipalvelua. V asiakkaita oli 21 ja lainoja Lainaajia oli v % asukasluvusta, Kirjastoaineistoa hankittiin kpl ja kokoelman suuruus oli Kirjasto on sitoutunut Kulttuuripolku-hankkeeseen. Kirjaston, varhaiskasvatuksen ja koulujen yhteistyösuunnitelma on nivelletty osaksi Kulttuuripolkua. Kirjastonkäytön ja tiedonhallintataitojen opetusta pyritään antamaan kaikissa kirjastopisteissä. v kirjastoissa järjestettiin 153 kirjastonkäytön opetustuntia, joiden osallistujamäärä oli Satutunteja ja muita lasten tilaisuuksia järjestettiin 300 ryhmälle, 5631 osallistujalle. Kirjavinkkausta järjestettiin 44 kertaa ja osallistujia oli 874. Päiväkoti- ja kouluryhmät tekevät myös omatoimisia kirjastokäyntejä, v yhteensä 1191 kertaa. Kaupunginkirjaston eri pisteissä järjestetään nykyisin paljon tapahtumia, kirjailijavierailuja ja näyttelyitä. Vuonna 2013 tapahtumia järjestettiin 368 kertaa ja niissä oli osallistujia Näyttelyitä oli 81 kpl. Viime aikoina on järjestetty tietotekniikan pienryhmäopetusta senioreille. Virkkalan kirjastossa kokoontuu Lukupiiri kuukausittain. Lohjan kaupunginkirjasto toimii Lukki-kirjastokimpassa yhdessä Vihdin kunnankirjaston ja Karkkilan kaupunginkirjaston kanssa. Kolmen kunnan asukkaat saavat vapaasti lainata kirjoja mistä tahansa kirjastoista ja

Kulttuuripalvelujen verkko

Kulttuuripalvelujen verkko Palveluverkko- ja 24 20.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 20 24.02.2015 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27 25.03.2015 Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 80 09.04.2015

Lisätiedot

Maittila Hannele jäsen. Åström Petteri Lehtonen Markku asiantuntijajäsen. ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö

Maittila Hannele jäsen. Åström Petteri Lehtonen Markku asiantuntijajäsen. ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö PÖYTÄKIRJA 17/2015 1 Kaupunginhallitus 07.09.2015 AIKA 07.09.2015 klo 17:00-19:02 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo

Lisätiedot

Kirjastoverkko. Palveluverkko- ja. 23 20.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19 24.02.2015 126/00.01.

Kirjastoverkko. Palveluverkko- ja. 23 20.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19 24.02.2015 126/00.01. Palveluverkko- ja 23 20.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19 24.02.2015 Kirjastoverkko 126/00.01.02/2015 PALRYH 20.01.2015 23 Lohjan kaupunginkirjastoon kuuluvat pääkirjasto

Lisätiedot

Kirjastoverkko. Palveluverkko- ja

Kirjastoverkko. Palveluverkko- ja Palveluverkko- ja 23 20.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19 24.02.2015 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26 25.03.2015 Kirjastoverkko 126/00.01.02/2015 PALRYH 20.01.2015

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kulttuuripalvelujen palveluverkkoselvitys

Kulttuuripalvelujen palveluverkkoselvitys 1 2.1.2015 Kulttuuripalvelujen palveluverkkoselvitys KULTTUURIPALVELUJEN NYKYTILA Kulttuuripalvelujen tulosalue sisältää kirjaston, Hiiden Opiston, Musiikkiopiston, orkesterin, museon, yleisen kulttuuritoimen

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen Kunnanhallitus 238 14.08.2017 Kunnanhallitus 259 28.08.2017 Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen 1550/58.580/2017 Kunnanhallitus 14.08.2017 238 Tekninen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kirjastoverkko. Palveluverkko- ja

Kirjastoverkko. Palveluverkko- ja Palveluverkko- ja 23 20.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19 24.02.2015 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26 25.03.2015 Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 79 09.04.2015

Lisätiedot

15 08.02.2017 19 01.03.2017 23 12.04.2017 30 19.04.2017 38 17.05.2017 Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden kilpailuttaminen TARK 08.02.2017 15 Hankintapäällikkö Leena Räsänen esittelee asiaa tar

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kouluverkko. 29 29.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 27 25.02.2015. Palveluverkko- ja 125/00.01.02/2015

Kouluverkko. 29 29.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 27 25.02.2015. Palveluverkko- ja 125/00.01.02/2015 Palveluverkko- ja 29 29.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 27 25.02.2015 Kouluverkko 125/00.01.02/2015 PALRYH 29.01.2015 29 Lohjan kaupungin perusopetuksen kouluja on yhteensä 32

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUOHJE

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Alustava tarjouspyyntö hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista.

Alustava tarjouspyyntö hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista. TARKASTUSLAUTAKUNTA 15 08.02.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 19 01.03.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 23 12.04.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 30 19.04.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA 38 17.05.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 67 29.05.2017

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, Lohja. Miinalainen Annakaisa jäsen Rauttola Ari-Pekka jäsen Strandberg Jukka-Pekka jäsen

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, Lohja. Miinalainen Annakaisa jäsen Rauttola Ari-Pekka jäsen Strandberg Jukka-Pekka jäsen PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 18:00-18:45 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta

Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 11 25.02.2016 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 45 25.10.2016 Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta 558/00.01.02/2014 PALRYH 25.02.2016 11 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, Lohja. MUUT Aarnio Tomi asiantuntija hallipäällikkö

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, Lohja. MUUT Aarnio Tomi asiantuntija hallipäällikkö PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 17.12.2013 AIKA 17.12.2013 klo 16:00-16:35 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Linnavirta Heikki Jäsen. Partanen Henri Jäsen. Kotilainen Kimmo Asiantuntija Alatalo Johanna Sihteeri Ahotupa Saara Sihteeri

Linnavirta Heikki Jäsen. Partanen Henri Jäsen. Kotilainen Kimmo Asiantuntija Alatalo Johanna Sihteeri Ahotupa Saara Sihteeri PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 20.01.2015 AIKA 20.01.2015 klo 16:30-18:00 PAIKKA Lohjan pääkirjasto, Järnefelt-sali OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene Puheenjohtaja Räsänen Joona Pajuoja Matti Virtanen Nina Rintanen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Sivistyslautakunta 144 07.10.2014 Sivistyslautakunta 179 09.12.2014 Sivistyslautakunta 24 03.03.2015 Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 708/02.08.00/2015 SIVLTK 07.10.2014

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 28.03.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vanhusneuvosto. AIKA klo 14:00-15:30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vanhusneuvosto. AIKA klo 14:00-15:30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 17 Vanhusneuvosto AIKA 26.10.2016 klo 14:00-15:30 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Sinisalo Seppo Puheenjohtaja Mäkinen Satu Varapuheenjohtaja Huhtinen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, Kokoushuone, Runokatu 1, Lohja. Kääriäinen Pasi jäsen

Virkistysuimala Neidonkeidas, Kokoushuone, Runokatu 1, Lohja. Kääriäinen Pasi jäsen PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 04.03.2013 AIKA 04.03.2013 klo 15:30-16:17 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, Kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

19 Uusimaa. 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa. 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja. Toivonen Seija jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 13.05.2014 AIKA 13.05.2014 klo 16:00-16:50 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Tarjouskilpailu ja hankintapäätös

Tarjouskilpailu ja hankintapäätös Kunnanhallitus 199 13.06.2016 Oikaisuvaatimus koskien vakuutusmeklaripalveluiden kilpailutusta 396/00.01.00/2012 Kunnanhallitus 13.06.2016 199 Tarjouskilpailu ja hankintapäätös Talousyksikkö kilpailutti

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 Musiikkiopiston johtok 20.08.2008 AIKA 20.08.2008 klo 17:30-18:10 PAIKKA Ravintola Seurahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta.

Työryhmä on kokouksessaan laatinut luettelon rea li soi tavis ta kiinteistöistä ja omaisuudesta. TEKNINEN LAUTAKUNTA 125 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 473 01.12.2014 KAUPUNGINHALLITUS 6 09.01.2017 Kaupungin omaisuuden myynti 1832/10/2014 TELA 125 Kaupunki on perustanut 24.10.2013 77 kiinteistöjen hallinta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, sei ja. karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, sei ja. karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh Yhtymähallitus 44 19.02.2013 Yhtymähallitus 94 21.05.2013 Yhtymähallitus 142 21.08.2013 Yhtymähallitus 169 26.09.2017 Kuntayhtymän vakuutusten kilpailuttaminen 137/02.08.03.01/2013 Yhall 19.02.2013 44

Lisätiedot

Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Saarinen Markku jäsen Turunen Janne jäsen

Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Saarinen Markku jäsen Turunen Janne jäsen PÖYTÄKIRJA 4/2016 56 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 18:00-20:26 PAIKKA Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Piiparinen Katri

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 29.09.2014. Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta SOTE 77

Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 29.09.2014. Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta SOTE 77 Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 29.09.2014 Vanhusten ympärivuorokautisten asumispalvelujen hankinta SOTE 77 Kauniaisten kaupunki on yhdessä Espoo kaupungin, Kirkkonummen kunnan ja Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot