Nuorten askelmerkit hallitusneuvottelijoille 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten askelmerkit hallitusneuvottelijoille 2015"

Transkriptio

1 Nuorten askelmerkit hallitusneuvottelijoille 2015

2 Keskustanuoret ja Keskustaopiskelijat toteuttivat nuorten tulevaisuusneuvottelut poliittisesti sitoutumattomille opiskelija- ja nuorisojärjestöille. Järjestöjen vastaukset Keskustan esittämiin yhteiskuntasopimuskysymyksiin tuottivat avoimen keskustelun jälkeen kokonaisuuden, jolla osallistujat toivovat nuorten äänen kuuluvan vahvemmin hallitusneuvottelujen eri vaiheissa. Vastaukset kysymyksiin toimittivat ja keskusteluun osallistuivat: Akavan opiskelijat Finlands Svenska Skolungdomsförbund MTK Maaseutunuoret Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL STTK-Opiskelijat Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK Suomen Lukiolaisten Liitto Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU Suomen ylioppilaskuntien liitto Suomen Yrittäjien nuoret yrittäjät Suomen Partiolaiset

3 Nuorille on taattava laadukkaat, ennaltaehkäisevät palvelut. Nuorten askelmerkit hallitusneuvottelijoille 2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon painopiste siirretään ennaltaehkäisyyn nuoria koskevissa palveluissa. Taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus varallisuudesta tai sosioekonomisesta asemasta riippumatta. Liikunta osaksi virallista hoitokäytäntöä kaikessa terveydenhuollossa, lisäksi Kela-korvaus laajennetaan koskemaan myös lähetteellä tapahtuvaa liikuntaneuvontaa. Palveluja tuodaan lähelle kansalaisia rakentamalla esimerkiksi monipalvelupisteitä ja -keskuksia. Laajennetaan elämänkaarimallin käyttöönottoa palvelujen hallinnoinnissa ja tuodaan nuoria koskevia palveluja yhteen. Nuorisotakuuta vahvistetaan erityisesti kuuntelemalla nuoria. Toteutetaan nuorisotakuu sosiaalihuoltolain 17. pykälän nuorisopalvelutakuu mallin mukaisesti, tällä tuetaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevia nuoria. Sosiaaliturvajärjestelmää on kehitettävä nykyistä yksinkertaisemmaksi ja ymmärrettävämmäksi, sekä luonteeltaan ennaltaehkäiseväksi ja kannustavaksi. Uudistetaan sosiaaliturvaa siten, että se toimii yhden luukun periaatteella. Kartoitetaan sosiaaliturvan kehittämiseksi mahdollisuutta tehdä kokeilu yksinkertaisesta yhdenvertaisesta, vastikkeettomasta ja ihmisarvoiseen elämään riittävästä perustulosta. Arvioidaan mahdollisen perustulokokeilun vaikutuksien lisäksi työn vastaanottamisen kannattavuutta ja kokeilun taloudellisia vaikutuksia. Pohja loppuiän terveyskäyttäytymiselle rakennetaan usein nuoruudessa. Laajennetaan YTHS:n palvelut ammattikorkeakouluopiskelijoille. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain toteuttamiseen varataan riittävät varat. Korkeakoululiikunnalle määritellään virallinen asema. Liikkuva koulu ohjelmaa laajennetaan toiselle ja korkea-asteelle. Nuorten liikunnan edistämisessä oppilaitoksissa mukana ovat erityisesti kolmannen sektorin toimijat. Suomessa toteutetaan kokonaisvaltainen toimintaohjelma järjestöjen toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Kansalaisjärjestö- ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisen tulee kuulua yhdelle vastuulliselle ministerille. Tehostetaan julkisten tilojen käyttöä, avaamalla niitä nykyistä laajemmin 3.sektorin käyttöön. Kokeillaan verohuojennuksia lahjoituksiin jotka kohdistuvat yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Lainsäädäntöprosessit ovat läpinäkyviä ja niihin kutsutaan aina asianomaiset toimijat kuultavaksi. Noudatetaan Open Government Partnership ohjelmaa kaikilla hallinnonaloilla ja jalkautetaan hyviä käytänteitä, kuten hyvän virkakielen -kampanja, myös alue- ja paikallishallinnon tasoille. Lainsäädännön valmistelussa arvioidaan taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia yritysten ja 3. sektorin kannalta. Tehdään koko vaalikauden mittainen sääntelyn järkeistämisohjelma.

4 Nuoret päätöksentekijöiksi. Osallistava budjetointi tulee ottaa käytännöksi niin koulumaailmassa kuin kunnallisessa päätöksenteossa. Äänestysikäraja tulee laskea 16 ikävuoteen. Kansalaisaloitteen ehdotus- ja allekirjoitusikäraja on laskettava 15 ikävuoteen, kuin myös kunnallisen sekä valtakunnallisen neuvoa-antavan kansanäänestyksen ikäraja. Järjestetään käyttäjälähtöisen palvelumuotoilun-kokeiluja, joissa nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa käyttämiinsä palveluihin. Nuorten on oltava mukana kaikissa päätöksentekopöydissä. Kehitetään nuorten osallistumismuotoja, jotka ovat sidoksissa niihin toimintaympäristöihin joissa nuoret jo ovat. Tuetaan sekä edustuksellisia että suoria, nuorille luontevia osallistumismuotoja. Koulutuksen on vastattava sekä alueellisiin että yhteiskunnallisiin tarpeisiin. Elinkeinoelämän tarpeet pitää pystyä todentamaan ja mittaamaan. Kaikessa koulutusjärjestelmän uudistuksessa laadun pitää olla ensisijainen kriteeri. Laadukasta koulutusta on oltava saatavilla koko maassa. Laadullinen työllistyminen tulee toimia yhtenä rahoituksen mittarina. Kaikille peruskoulun päättäneille taataan paikka toisen asteen opintoihin. Subjektiivinen oikeus 2.asteen opiskelupaikkaan kirjataan lakiin. Koulutustakuun osalta mitataan koulutuksen aloittaneita, ei vain paikan saaneita. Sujuvoitetaan opintoja joustavia opintopolkuja toteuttamalla. Toimenpideohjelma opintojen keskeyttämisen vähentämiseksi toteutetaan. Säädetään koulutuksen järjestäjälle jälkiohjausvelvoite jatko-opinnoista ulkopuolelle jääville. Otetaan käyttöön kansallinen tutkintojen ja osaamisen viitekehys. Laajennetaan Pilviväylä -hanke maanlaajuiseksi, kaikille kouluasteille. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa huomioidaan uusien laitteiden ja teknologian käyttö. Mahdollistetaan perus- ja 2.asteen oppilaille ja opiskelijoille maksuttomien sähköisten oppimateriaalien saatavuus. Suomelle luodaan yli vaalikautinen koulutuksellinen strategia elinikäisen oppimisen ja laadukkaan koulutuksen takaamiseksi sekä koulutuspolitiikan pitkäjänteisyyden varmistamiseksi. Valmistelussa otetaan mukaan opiskelijat, koulut ja muut sidosryhmät. Uudelleen kouluttautumisella ja elinikäisellä oppimisella on tuettava työkykyä koko työuran ajan. Formaalin koulutuksen ulkopuolinen oppiminen on tunnustettava osaksi opintoja. Kolmannen sektorin osaamiselle luodaan selkeät sertifiointijärjestelmät. Koulutuksen osalta kiinnitetään huomiota koulutukselliseen tasa-arvoon ja koulutuksen periytyvyyden ehkäisyyn. Toisen asteen opiskelijoiden jatko- ja uudelleen kouluttautumisen edellytykset taataan kaikille.

5 Lisää yrittäjyyttä ja työelämälähtöisyyttä. Yrittäjyyskasvatusta vahvistetaan kaikilla koulutusasteilla. Taataan kaikille opiskelijoille mahdollisuus harjoitusyritystoimintaan. Opintosisältöihin lisätään kansalaistoimintaa. Koulutuksen työelämälähtöisyyttä tulee lisätä esimerkiksi kehittämällä oppisopimuskoulutusta. Nuorten opintojen aikaista työntekoa on tuettava. Kesäopintojen parempi mahdollistaminen. Harjoittelu mahdollista suorittaa yrittäjyysopintoina. Soveltuvien harjoittelujen lukeminen työkokemukseksi ja päinvastoin. Edistetään naisten asemaa ja parannetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa työmarkkinoilla. Jaetaan vanhemmuuden kustannukset kaikkien työnantajien kesken ja edetään mallin käyttöönottoon. Osa-aikatyön teettäminen on suhteellisesti kalliimpaa kuin täyspäiväisen. Työntekijän lakisääteiset sivukulut on mitoitettava siten, että osa-aikaisen ja kokoaikaisen työntekijän sivukulut ovat suhteellisesti samantasoiset. Työperäistä maahanmuuttoa pitää edistää helpottamalla työntekijän ja työnhakijan oleskelulupakäytäntöjä. Edistetään maahanmuuttajien laajempaa osallistumista järjestötoimintaan. Kieliopinnot taattava riittävän nopeasti. Aloittaminen 6kk aikana kotouttamisen alkamisesta. Vastavalmistuneen työluvan automaattinen myöntäminen. Koulutus pidetään maksuttomana, jolloin Suomi pidetään houkuttelevana kansainvälisille osaajille. Uudenlaisella sopimiskulttuurilla työtä ja kasvua. Työnantajien sivukulujen nuorisovähennyksen käyttöönottaminen. Sanssi-kortin käyttöä laajennetaan toimimaan myös avoimien opintojen opintosetelinä. Paikallinen sopiminen mahdollistettava myös yrityksissä jotka eivät ole työnantajaliiton jäseniä, mikäli sekä työnantaja että työntekijät ovat tähän halukkaita. Pyritään erityisesti mikroyrityksissä helpottamaan työllistämistä ja kasvua. Määräaikaisten työsopimusten solmimisperusteiden keventäminen pitkäaikaistyötöntä palkatessa. Pidennetään työuria vahvistamalla työhyvinvointia. Yhdenvertaiseen sukupolvisopimukseen kuuluvat myös tasa-arvoiset mahdollisuudet yrittää ja onnistua. Säilytetään mahdollisuus suorittaa useampia korkeakoulututkintoja. Joustavoitetaan siirtymistä opinnoista toisiin kaikilla koulutusasteilla. Eläkejärjestelmän uudistus toteutetaan siten, että se kohtelee eri sukupolvia oikeudenmukaisesti. Eläkejärjestelmän rahoitus turvataan, ja eläkemaksut korotetaan Eläketurvakeskuksen määrittämälle riittävälle tasolle. Toteutetaan eläkeuudistus neuvottelutuloksen mukaisesti. Eläkerahastoja ei käytetä valtion talouden hoitoon. Varoja sijoitetaan kestävin perustein.

KOKOOMUS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä:

KOKOOMUS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä: 2. kysymys Suomen väestö ikääntyy ja ikäsidonnaiset julkiset menot kasvavat merkittävästi tulevalla vuosikymmenellä. Mitä keinoja eduskuntaryhmänne pitää tärkeimpinä julkisten palveluiden saatavuuden varmistamiseksi

Lisätiedot

POLIITTINEN OHJELMA 27.11.2013. sivu 1 (7)

POLIITTINEN OHJELMA 27.11.2013. sivu 1 (7) sivu 1 (7) POLIITTINEN OHJELMA Yhdenvertaisuus, ja sukupuolten tasa-arvo ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on huomioitu kaikessa lapsiin, nuoriin ja opiskelijoihin liittyvässä toiminnassa niin kansallisella

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut... 4. Asuntopolitiikka... 6. Kohti kestävää talousjärjestelmää... 7 Valtion talouspolitiikka... 8 Veropolitiikka...

Sosiaali- ja terveyspalvelut... 4. Asuntopolitiikka... 6. Kohti kestävää talousjärjestelmää... 7 Valtion talouspolitiikka... 8 Veropolitiikka... Hyväksytty Sosialidemokraattiset nuoret ry:n XXV liittokokouksessa 6.-8.6.2014 JOHDANTO... 3 HYVINVOINTIPOLITIIKKA... 4 Sosiaali- ja terveyspalvelut... 4 Sosiaalipalvelut... 4 Terveydenhuolto... 5 Asuntopolitiikka...

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA 2013 2014

TAVOITEOHJELMA 2013 2014 Tavoiteohjelma 0-0 0 TAVOITEOHJELMA 0 0. Johdanto.... Aate ja ideologia.... Sujuva opiskelu.... Opintojen ohjaus.... Opiskelijavalinnat.... Opintojen joustavuus.... Korkeakoulutuksen kehittäminen.... Koulutuksen

Lisätiedot

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA

Vihreiden koulutuspoliittinen ohjelma TASA-ARVOISIN KOULUTUS, OSAAVIN KANSA Vihreät De Gröna Vihreiden periaateohjelma 2012-2020: Koulutus tarjoaa välineitä osallistua yhteiskuntaan ja työelämään. Kaikilla on oikeus laadukkaaseen ja maksuttomaan koulutukseen perhetaustasta ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Työ, turva ja toimeentulo TYÖ TULEVAISUUS- SOPIMUS LUOTTAMUKSEN JA YHTEISTYÖN SUOMI HYVINVOINTI- SOPIMUS TULO- SOPIMUS.

Sisällysluettelo. Työ, turva ja toimeentulo TYÖ TULEVAISUUS- SOPIMUS LUOTTAMUKSEN JA YHTEISTYÖN SUOMI HYVINVOINTI- SOPIMUS TULO- SOPIMUS. 2015 Sisällysluettelo Työ, turva ja toimeentulo Johdanto 3 Työ, turva ja toimeentulo 4 Murroksesta menestykseen 6 Viestit hallituksille TYÖ Tulevaisuussopimus 8 Muuttuva työelämä 13 Työn ja osaamisen liitto

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08 Sivu 1 / 9 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Vuoden 2012 päätavoite Ylioppilasliikkeenä kuntavaaleihin SYL:n vuoden

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013

Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013 Koulutuspoliittinen ohjelma Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1.3.2009, osin muutettu valtuuskunnassa 21.4.2013 Sisällysluettelo Johdanto...2 Koulutuksella elämä haltuun...2 Koulutuksella tuetaan yksilön

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

Vihreä työllisyysohjelma

Vihreä työllisyysohjelma Vihreät De Gröna Vihreä työllisyysohjelma Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 27.4.2014 Johdanto...1 Tavoitteena korkea työllisyysaste...1 Huoltosuhteen heikkeneminen...1 Rakenne- ja suhdannetyöttömyys...2

Lisätiedot

Nuorisotakuu mitä se takaa? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät

Nuorisotakuu mitä se takaa? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Nuorisotakuu mitä se takaa? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Olli Joensuu 2.10.2012 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorisotakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta.

Lisätiedot

KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA

KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA 1 2 KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA VIHREIDEN POLIITTINEN TAVOITEOHJELMA 2015 2019 3 4 5 6 7 Vihreät on olemassa turvatakseen tulevaisuuden. Haluamme pelastaa ympäristön: lajien kirjon, luonnon kauneuden,

Lisätiedot

Poliittinen ohjelma. (Edustajiston hyväksymä 15.12.2014)

Poliittinen ohjelma. (Edustajiston hyväksymä 15.12.2014) Poliittinen ohjelma (Edustajiston hyväksymä 15.12.2014) Sisällysluettelo Periaatteet... 3 Opiskelijan arki... 4 Asuminen... 4 Kevyt- ja joukkoliikenne... 4 Toimeentulo... 4 Opiskelijaterveydenhuolto...

Lisätiedot

KORJAUSLIIKE. Jos vanha tapa ei toimi, tarvitaan PUHTAIDEN JA KESTÄVIEN RATKAISUJEN EDELLÄKÄVIJÄ KEHITETÄÄN HYVINVOINTIA. Asetetaan TYÖ ETUSIJALLE

KORJAUSLIIKE. Jos vanha tapa ei toimi, tarvitaan PUHTAIDEN JA KESTÄVIEN RATKAISUJEN EDELLÄKÄVIJÄ KEHITETÄÄN HYVINVOINTIA. Asetetaan TYÖ ETUSIJALLE Jos vanha tapa ei toimi, tarvitaan KORJAUSLIIKE 1 Asetetaan TYÖ ETUSIJALLE 2 Käännetään OSAAMINEN UUTEEN NOUSUUN 3 KEHITETÄÄN HYVINVOINTIA vaikeinakin aikoina 4 Suomesta PUHTAIDEN JA KESTÄVIEN RATKAISUJEN

Lisätiedot

Eduskuntaryhmien vastaukset hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjän Juha Sipilän kysymyksiin

Eduskuntaryhmien vastaukset hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjän Juha Sipilän kysymyksiin Lapsiasianeuvottelukunnan kokous 20.5.2015, liite 2 Eduskuntaryhmien vastaukset hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjän Juha Sipilän kysymyksiin Linkit Keskusta: http://www.keskusta.fi/suomeksi/politiikka/vastaukset-15-kysymykseen

Lisätiedot

Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet

Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet 1 Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet Uudenmaan liitto 15.2.2013 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Tavoitteet... 3 Syrjäytymisen ehkäiseminen koulutuksen avulla... 3 Yhteiskuntatakuu... 4 Syrjäytyneiden

Lisätiedot

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Sisältö Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi

Lisätiedot

Muutokset toimintasuunnitelmaan

Muutokset toimintasuunnitelmaan SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08b Sivu 1 / 16 Muutokset toimintasuunnitelmaan Vasemmassa sarakkeessa on lausuntokierrokselle lähtenyt luonnos toimintasuunnitelmaksi, oikeassa sarakkeessa

Lisätiedot

Työllisyysaste ikäryhmittäin eräissä Pohjoismaissa vuonna 2010

Työllisyysaste ikäryhmittäin eräissä Pohjoismaissa vuonna 2010 1 VALTIONEUVOSTON RAKENNEPOLIITTINEN KANNANOTTO 22.3.2012 Kasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia Hallituksen talouspolitiikan keskeisenä tavoitteena on luoda kasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia. Tämän saavuttamiseksi

Lisätiedot

TULEVAISUUS- JA TAVOITEOHJELMA 2015 KOKOOMUKSEN NUORTEN LIITTO RY

TULEVAISUUS- JA TAVOITEOHJELMA 2015 KOKOOMUKSEN NUORTEN LIITTO RY TULEVAISUUS- JA TAVOITEOHJELMA 2015 KOKOOMUKSEN NUORTEN LIITTO RY JOHDANTO TALOUS...S. 4 FINANSSI-, TYÖ- JA ELINKEINOPOLITIIKKA HYVINVOINTI...S. 7 SOSIAALI- JA TERVEYSPOLITIIKKA SIVISTYS...S. 10 KOULUTUSPOLITIIKKA

Lisätiedot

Ratkaisujen Suomi. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta

Ratkaisujen Suomi. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta Ratkaisujen Suomi Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta 27.5.2015 SISÄLLYS 1 SUOMEN TULEVAISUUDEN VISIO: SUOMI 2025 YHDESSÄ RAKENNETTU...5 2 TILANNEKUVA...6 2.1 Suomen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI

KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI Va p a u t t a j a v a k a u t t a KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI ÄÄRIKESKUSTALAINEN HALLITUSOHJELMA 2007-2011 VAPAUTTA JA VAKAUTTA KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI 1 Esipuhe...6 2 Uudistuspolitiikan ydin ja hallituksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 29.5.2015 nimitetyn pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmasta

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 29.5.2015 nimitetyn pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmasta Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 29.5.2015 nimitetyn pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmasta SISÄLLYS 1 SUOMEN TULEVAISUUDEN VISIO: SUOMI 2025 YHDESSÄ RAKENNETTU...5 2 TILANNEKUVA...6

Lisätiedot

AVOin, LuOVA SuOmi SYL:n HaLLiTuSoHjeLma TavoiTTeeT KaudeLLe 2011 2015

AVOin, LuOVA SuOmi SYL:n HaLLiTuSoHjeLma TavoiTTeeT KaudeLLe 2011 2015 Päätavoitteet Suomalaisten korkea sivistystaso sekä laadukas ja maksuton kou lutus ovat hyvinvointiyhteiskuntam me perusta. Hallitus turvaa tasapuoliset mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen varhaiskasva

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013 1/33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Hyväksytty TYYn edustajiston kokouksessa 23.11.2011, muokattu 29.2.2012,

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon.

Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Opiskelijapoliittisen ohjelman taustapaperi Opiskelijapoliittinen ohjelma hyväksytty liittokokouksessa 15.4.2012 Taustapaperi hyväksytty hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN 1 30.4.2015 KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN 1. Mitkä ovat mielestänne Suomi vuonna

Lisätiedot