Sähköjärjestelmien kunnossapidon uudelleenjärjestely kaupungin kiinteistöissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköjärjestelmien kunnossapidon uudelleenjärjestely kaupungin kiinteistöissä"

Transkriptio

1 Sähköjärjestelmien kunnossapidon uudelleenjärjestely kaupungin kiinteistöissä Nykytilanne Kaupungin tilapalveluiden nykyisen organisaation mukaisesti kiinteistöjen sähkölaitteiden kunnossapidon (käytön) vastuu on suoraan vastuualueen esimiehellä. Tukes eli Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohjeen S sähkölaitteistojen ja käytönjohtajista, kohdassa 4 on mainittu seuraavasti: 4 Sähkölaitteistojen kunnossapito Sähkölaitteiston haltijan on hoidettava sähkölaitteistoa niin, ettei siitä aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaa raa. Laitteiston kuntoa ja turvallisuutta on tarkkailtava ja havaitut puutteet sekä viat on poistettava riittävän nopeasti. Kunnon valvonnan tulee olla riittävän säännöllistä. Valvontaa voivat sähköalan ammattihenkilöstön lisäksi suorittaa osaltaan myös maallikot soveltuvin osin. Maallikoille voidaan antaa tehtävään opastusta. Luokkien 2 ja 3 sähkölaitteistoille on laadittava ennalta sähköturvallisuuden ylläpitävä kunnossapito-ohjelma, johon sisällytetään myös haltijalle kuuluvat tarkastukset ja tarkistukset, joita sähkö laitteistojen vaatimustenmukaisuuden valvonta edellyttää. Ohjelmaan sisällytetään kunnossapitoon kuuluvina mm. seuraavaa niihin kuuluvine huolto-, kunnossapito- ja korjaustöineen: Riittävä sähköturvallisuuden edellyttämä kunnon ja vikojen valvonta Perussuojaus ja mekaaninen suojaus Vikasuojaus (suojalaitteiden asetteluarvot) Toimenpiteet palo- ja räjähdysvaaran ehkäisemiseksi Ilmajohtojen turvaetäisyydet, vapaa johtoaukea ja kiipeämisen esto Sähköpylväiden kunto ja lahoisuustarkastus.

2 Sähkötilojen lukitukset, niihin pääsy ja varoituskilvet. Maadoitukset ja potentiaalintasaukset. Sähkötöiden johtajana tilapalveluissa toimii sähkötöihin erikoistunut laitosmies. Nykyisen järjestelmän mukaan sähkötöiden johtajalla on sähköpätevyys 3 oikeudet. Kauppa ja teollisuusministeriön päätöksessä 516/ määritellään sähköpätevyys 3:n oikeudet seuraavasti: Sähköpätevyys 3 oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajana enintään 1000 voltin vaihtojännitteiseen tai enintään 1500 voltin tasajännitteiseen verkkoon liitettäväksi tarkoitettujen sähkölaitteiden korjaustöissä. Korjaustöihin rinnastetaan sähkölaitteiston yksittäisen komponentin vaihtaminen sekä korjattavan tai uutena verkkoon liitettävän sähkölaitteen tai -laitteiston yksittäisen syöttöjohdon asentaminen asennusrasialta tai kiinteistön jakokeskukselta muuttamatta keskuksen rakennetta. Oikeuksien mukaisesti laitosmies on tehnyt normaalien kiinteistön hoitotehtävien ohella sähköasennuksia, sekä laitteiden huoltotöitä. Laitteistot koostuvat pääosin taloteknisistä laitteista, sekä lisäksi mahdollisuuksien mukaan tilapalvelut on huoltanut terveydenhuollon ja ruokapalveluiden laitteita. Huoltotöiden ohella sähkötöiden johtaja toimii sähköurakoiden valvojana kaupungin työmailla, sekä ylläpitotehtävissä kiinteistöjen murtohälytin-, paloilmoitin-, automaattisten sammutusjärjestelmien-, kameravalvonta-, sekä kulunvalvontajärjestelmissä. Kaupungin omana työnä tehdyissä rakennuskohteissa pienemmät sähkön asennus sekä muutostyöt on pyritty resurssien mukaan tekemään omana työnä. Oman työn lisäämistä rajoittaa rajalliset resurssit, sekä sähköpätevyys 3:n asettama määräys kiinteistön jakokeskuksen rakenteen muuttamisesta. Kaikki sähkökeskuksien muutosta edellyttävät työt, sekä suuri osa sähkötöistä on teetetty ulkopuolisilla urakoitsijoilla. Suurkeittiölaitteiden korjauksiin sekä rakennusautomaatiojärjestelmän laitteiden korjaukset teetetään ostopalveluna ulkopuolisilta urakoitsijoilta. Tilapalveluiden kirjanpidon mukaan vuonna 2012 sekä 2013 kiinteistöjen kunnossapidossa ostopalveluna teettämän työn määrä on seuraavanlainen:

3 Tilapalveluiden käyttämät sähkötöiden ostopalvelut vuosina Tuntimäärät kustannukset (alv 0%) työ km-korvaus -Sähkötyöt v, h ,04 -Automaation kunnossapito -Keittiölaitteiden kunnossapito -Kunnallistekniika n Sähkötyöt v, h 9 352,13 v, h 3 840,00 v, ,5 h 7 029,00 v, ,75 h , ,08 v, h 6 066, ,4 v, h 605 v, h 2 319,65 Yhteensä vuonna ,75 h , ,5 h ,53 Yhteensä 1232,25 h , ,48 Taulukko 1. Sähkötöiden ostopalvelut tilapalveluissa. Kustannukset Kunnossapidon ostopalvelut sisältävät sähköjärjestelmien kunnossapitotehtäviin ostetut palvelut, joiden käyttö johtuu lähinnä tilapalveluiden resurssitilanteesta. Kokonaiskustannuksiin ei ole laskettu PTS-korjauksien sekä omana työnä tehtyjen investointikohteiden työmäärää

4 tai kustannuksia. Ostopalveluiden määrä sekä niiden kustannukset (Taulukko 1.) vuonna 2012 sekä 2013 on määritetty kirjanpidosta toteutuneiden laskujen perusteella. Ostopalveluina teetetyn työn kustannukset koostuvat tehdyn työn lisäksi matkakorvauksista, jotka muodostavat erityisesti keittiölaitteiden osalta merkittävän osan kustannuksista. Keittiölaitteiden huoltoa suorittavat liikkeet toimivat pääasiassa pääkaupunkiseudulla sekä Turun talousalueella. Etäisyyksistä johtuen normaalin huoltokäynnin matkakulut Helsingistä Loimaalle ovat keskimäärin 260 /kerta käynnin kestosta riippumatta. Sähkötöiden osalta kilometrikorvauksia ei ole huomioitu kustannuslaskelmissa, koska palveluita ostetaan pääosin paikallisilta yrittäjiltä. Ostopalveluna teetetyn työn kokonaiskustannus vuonna 2012 oli yhteensä ,54. Kilometri-, sekä matka-ajankorvauksia maksettiin pelkästään keittiölaitteiden huollosta 5.059,08. Yhteensä kustannuksia kertyi vähintään ,62 Uusi organisaatio Tilapalveluiden uudelleenjärjestelyn yhteydessä sähkötöiden johtajan tehtävänimike muutetaan sähkömestariksi, sekä tilapalveluihin palkataan sähkö/automaatioasentaja nimikkeellä vakituinen työntekijä sähköalan työtehtäviin. Työntekijöiden tehtävänkuvaukset ovat liitteenä 1 & 2. Sähkömestarin tehtäviin kuuluu jatkossa nykyiset tehtävät, sekä seuraavat uudet tehtävät: Laitosmiesten sekä sähkö/automaatioasentajan lähiesimiehenä toimiminen. Nykyinen kaupunginosan/alueellinen huoltomestarin järjestelmä tulee tilapalveluiden sisäisen organisaation uudistuksen myötä poistumaan. Sähköjärjestelmien käytön johtajana toimiminen. Sähkösuunnitelmien päivitys muutostöiden yhteydessä. Avustavat tehtävät kiinteistökannan ylläpitoon liittyvissä peruskorjauksissa sekä PTS-vuosiohjelmien suunnittelussa. Kiinteistöjen ylläpitoon sekä muutostöihin liittyvät pienimuotoiset sähköurakat. Kokonaisuudet joihin kuuluu töiden suunnittelu, aikataulutus, materiaalihankinnat sekä työt sähköpätevyys 2 mukaiset työtehtävät.

5 Sähkö/automaatioasentajan tehtäviin kuuluvat: sähköjärjestelmien ylläpidon, korjauksen sekä kunnossapidon työtehtävät. Paloilmoitinjärjestelmien testaukset Suurtalouskeittiölaitteiden huolto- sekä kunnossapidon tehtävät. Rakennusautomaation korjaus- sekä huoltotehtävät. Laitosmiehen tehtävät tarvittaessa Taloudellinen kokonaisarviointi Sähkötöiden uudelleenorganisoinnin vaikutukset henkilöstökuluihin on arvioitu taulukossa 2. Henkilöstökulujen nousu nykyiseen koostuu uuden sähkö/automaatioasentajan palkkaamisesta, sekä lisäksi sähkötöiden johtajana toimivan laitosmiehen nimikkeen muuttamisesta sähkömestariksi (lähde 3). ARVIO MUUTTUVISTA HENKILÖSTÖKULUIST A Nykyiset henkilöstökulut Muuttuvat henkilöstökulut Sähkötyönjohtaja (laitosmies) Sähkömestari Sähköasentaja Vuosipalkka , , ,00 Henkilöstösivukulut 6.379, , ,57 Vuosipalkka yhteensä , , ,57 Lisäys henkilöstökuluihin yhteensä ,50 Taulukko 2. arvio

6 muuttuvista henkilöstökuluista Ostopalveluiden kustannukset sähkölaitteiden kunnossapidossa ovat vuositasolla , sekä käytetty työmäärä on nykyisellään 616 h. Keskimääräinen tuntihinta ostopalveluilla on siis 54,06 /h. Kokonaisarvioinnin tuloksena voidaan todeta että henkilöstökulujen nousu vastaa kunnossapidossa nykyisellään käytetyn ostopalveluiden kustannuksia vuositasolla. Ostopalveluiden hinnalla saadaan palkattua kokopäiväinen sähköasentaja koska omana työnä tehtäessä asentajan tuntihinnaksi muodostuu 15,43 /h Kaupungin omana työnä tekemien pienempien investointikohteiden sekä PTS-korjauksiin käytetty työmäärä ei ole mukana laskelmassa koska kustannukset työn määrät ei ole välttämättä vuositasolla vertailukelpoisia. Vuoden 2013 investointikohteista Mellilän Veturipuiston sekä Puistokadun teknisentyön tilan saneeraukset toteutettiin sähkötöiden osalta ostopalveluna. Kyseiset kohteet olisi pystytty toteuttamaan omana työnä. Uudella organisaatiolla tilapalveluiden sähköjärjestelmien kunnossapito saadaan nykyisestä huomattavasti paremmalle tasolle, sekä ostopalveluiden määrä saadaan nykyisestä huomattavasti pienennettyä. Kunnossapito on tilojen käyttäjille joustavampaa sekä nopeampaa. Oman organisaation etuna on lisäksi selvästi kustannustehokkuus, Täydelliseen omavaraisuuteen ei todennäköisesti vielä organisaation muutoksella päästä, koska esimerkiksi osa keittiölaitteista vaatii omat erityislaitteet sekä erikoisosaamista ohjelmoinnin osalta. Loimaalla Janne Ilmalahti Työpäällikkö Loimaan kaupunki Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus

7 Lähteet: 1: (viitattu ) 2: (viitattu : KT-kuntatyönantajat: kunta-alan palkkoja ammattinimikkeittäin. (viitattu ) a-ammatit-2012.aspx Taulukot: 1: Sähkötöiden ostopalvelut tilapalveluissa. 2: arvio muuttuvista henkilöstökuluista Liitteet: 1: Sähkömestarin tehtävänkuvaus 2: Sähköasentajan tehtävänkuvaus

Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16)

Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16) Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16) SÄHKÖLAITTEISTOT JA KÄYTÖNJOHTAJAT 1 Johdanto (Tukes) antaa sähköturvallisuuslain, SL (410/1996) 56 :n nojalla sähkölaitteistojen käyttöönottoa, käyttöä ja tarkastuksia koskevat

Lisätiedot

SÄHKÖ- TURVALLISUUS- SÄÄDÖKSET

SÄHKÖ- TURVALLISUUS- SÄÄDÖKSET SÄHKÖ- TURVALLISUUS- SÄÄDÖKSET taskutieto TURVATEKNIIKAN KESKUS Johdanto Sähköturvallisuussäädökset uudistettiin Suomessa kokonaisuudessaan 1990-luvulla. Uudet säädökset toivat uudenlaista vapautta sähköalalle,

Lisätiedot

Esa-Pekka Hyövälti SÄHKÖASENNUSTEN TARKASTUKSET

Esa-Pekka Hyövälti SÄHKÖASENNUSTEN TARKASTUKSET Esa-Pekka Hyövälti SÄHKÖASENNUSTEN TARKASTUKSET Tekniikka ja liikenne 2014 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön nimi Vuosi Kieli Sivumäärä Ohjaaja Esa-Pekka

Lisätiedot

Ohje S4 2011 11.2.2011 6 (16)

Ohje S4 2011 11.2.2011 6 (16) Ohje S4 2011 11.2.2011 6 (16) Ohjelmaan sisällytetään kunnossapitoon kuuluvina mm. seuraavaa niihin kuuluvine huolto, kunnossapito ja korjaustöineen: Riittävä sähköturvallisuuden edellyttämä kunnon ja

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS Sähköinfo Oy Julkaisija Copyright Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Harakantie 18 B, 02650 Espoo PL 55, 02601 Espoo Puhelin 09 547 610 www.stul.fi kustantaja Sähköinfo

Lisätiedot

OHJEET VARMENNUSTARKASTUKSEN SUORITTAMISESTA

OHJEET VARMENNUSTARKASTUKSEN SUORITTAMISESTA Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST OHJEET VARMENNUS- TARKASTUKSEN

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA Moventas Wind Oy Jyväskylä

SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA Moventas Wind Oy Jyväskylä Joel Korhonen SÄHKÖLAITTEISTON HOITO-JA KUNNOSSAPITO-OHJELMA Moventas Wind Oy Jyväskylä Opinnäytetyö Sähkötekniikkan koulutusohjelma Huhtikuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Joel Korhonen

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS SÄHKÖINFO OY

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS SÄHKÖINFO OY RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS Miksi rakennusalan ammattilaisen olisi hyvä tietää myös sähköistyksestä? Nykyaikaisessa rakentamisessa rakennussähköistyksellä on koko ajan lisääntyvän taloautomaation ansiosta

Lisätiedot

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

BL10A3000 Sähköturvallisuus. Luento 1: Johdanto 8.1.2013

BL10A3000 Sähköturvallisuus. Luento 1: Johdanto 8.1.2013 BL10A3000 Sähköturvallisuus Luento 1: Johdanto 8.1.2013 Tero Kaipia 1 Kurssin sisältö Luennot 24 h luento-opetusta, 4 h ohjattuja laskuharjoituksia (3 prd.) ti ja ke viikot 2-8 Alustava luentosuunnitelma

Lisätiedot

Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5)

Tukes-ohje S8-2009 8.12.2008 1 (5) Tukes-ohje S8-2009 1 (5) HISSIEN HUOLTO 1. OHJEEN TARKOITUS Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa hissin haltijaa ja hissin huoltajaa pitämään hissi jatkuvasti kunnossa ja turvallisena. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Tilapalvelut

Naantalin kaupunki Tilapalvelut 1 Naantalin kaupunki Tilapalvelut KIINTEISTÖNHOITOPALVELUIDEN KEHITYSHANKE 2 SISÄLLYS Alkusanat...4 JOHDANTO...5 1. KUVAUS KIINTEISTÖNHOITOPALVELUIDEN NYKYTILANTEESTA...6 1.1. Kiinteistönhoito on osa kiinteistön

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET. Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi.

Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET. Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi. Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi. KIINTEISTÖN OMISTAJAN JA HALTIJAN VELVOLLISUUDET Sisällys.. Johdanto...

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VUOSITARJOUSPYYNTÖ VUOSILLE 1.9.2015 31.8.2017+YHDELLE OPTIOVUODELLE

AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN SÄHKÖTEKNISTEN TÖIDEN VUOSITARJOUSPYYNTÖ VUOSILLE 1.9.2015 31.8.2017+YHDELLE OPTIOVUODELLE 28.5.2015 Tilaaja: Turun Kiinteistöliikelaitos PL 11 20101 Turku Kiinteistoliikelaitos MVi/TG Hanke: Aikaveloituksella tehtävät talotekniikan sähkötekniset työt AIKAVELOITUKSELLA TEHTÄVIEN TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki, ohjaaja käyttöteknikko Seppo Liski

Ylöjärven kaupunki, ohjaaja käyttöteknikko Seppo Liski TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikka Opinnäytetyö PERUSKOULUN TEKNISEN TYÖN OPETUSTILOJEN SÄHKÖSUUNNITTELU SEKÄ HUOLTO JA KUNNOSSAPITO Työn ohjaaja Työn teettäjä

Lisätiedot

TUOMAS KOTOVUORI ESITYKSIEN JA YLEISÖTAPAHTUMIEN TILAPÄINEN PIENJÄNNITEVERKKO. Diplomityö

TUOMAS KOTOVUORI ESITYKSIEN JA YLEISÖTAPAHTUMIEN TILAPÄINEN PIENJÄNNITEVERKKO. Diplomityö TUOMAS KOTOVUORI ESITYKSIEN JA YLEISÖTAPAHTUMIEN TILAPÄINEN PIENJÄNNITEVERKKO Diplomityö Tarkastaja: Pekka Verho Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3.

Lisätiedot

Ehdotus SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus 3. painos. Esipuhe 3. Johdanto 4. 1 Soveltamisala 4. 2 Velvoittavat viittaukset 5.

Ehdotus SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus 3. painos. Esipuhe 3. Johdanto 4. 1 Soveltamisala 4. 2 Velvoittavat viittaukset 5. Sähkötyöturvallisuus 3. painos SESKO SK 78 Sähkötyöturvallisuus 2014-09-10 1(62) SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus Esipuhe 3 Johdanto 4 1 Soveltamisala 4 2 Velvoittavat viittaukset 5 3 Määritelmät 6 3.1 Yleistä

Lisätiedot

4 2006 6. vuosikerta. Kotitalousvähennys taloyhtiössä s. 12-13. Testaa Kiinteistöyhdistyksen jäsenyys s. 4-5

4 2006 6. vuosikerta. Kotitalousvähennys taloyhtiössä s. 12-13. Testaa Kiinteistöyhdistyksen jäsenyys s. 4-5 4 2006 6. vuosikerta Kotitalousvähennys taloyhtiössä s. 12-13 Testaa Kiinteistöyhdistyksen jäsenyys s. 4-5 Konsultoinnit rakennusten kuntoarviot arkkitehtisuunnittelu kuntotutkimukset, RLVIS hankesuunnitelmat

Lisätiedot

Opas on saatavana sähköisenä osoitteessa www.turva-alanyrittajat.fi

Opas on saatavana sähköisenä osoitteessa www.turva-alanyrittajat.fi JULKAISIJAT Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Annankatu 24 00100 Helsinki Puhelin (09) 4767 5711 www.rakli.fi Turva-alan yrittäjät ry PL 55 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 www.turva-alanyrittajat.fi

Lisätiedot

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro 3634/06/2004 Sähköasentajan kuolemaan johtanut sähkötapaturma Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan ydinvoimalaitoksella Tutkijaryhmä: Valto Ottovainen Björn Johansson 2(21)

Lisätiedot

Juho-Heikki Iso-Oja SÄHKÖINEN KULUNVALVONTA RAKENNUSTYÖMAALLE

Juho-Heikki Iso-Oja SÄHKÖINEN KULUNVALVONTA RAKENNUSTYÖMAALLE Juho-Heikki Iso-Oja SÄHKÖINEN KULUNVALVONTA RAKENNUSTYÖMAALLE SÄHKÖINEN KULUNVALVONTA RAKENNUSTYÖMAALLE Juho-Heikki Iso-Oja Opinnäytetyö Syksy 2014 Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen toimi, Puistot, Kalliontie 15, 85500 Nivala Puistojen ja yleisten alueiden leikkikentät

Nivalan kaupunki Tekninen toimi, Puistot, Kalliontie 15, 85500 Nivala Puistojen ja yleisten alueiden leikkikentät Leikkipaikkojen OMAVALVONTA JÄRJESTELMÄ JA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2014 Nivalan kaupunki Tekninen toimi, Puistot, Kalliontie 15, 85500 Nivala Puistojen ja yleisten alueiden leikkikentät 1 Leikkipaikkojen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 30.09.2014 kello 18:00-19:30 PAIKKA Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IT palvelujen tilamuutos

IT palvelujen tilamuutos TURUN KAUPUNKI IT palvelujen tilamuutos Hankekuvaus 17.3.2015 Hankekuvaus IT palveluiden tilamuutoksesta Sisällys 1. Kuvaus nykytilanteesta... 2 2. Kuvaus muutostarpeesta... 2 2.1 Tilat... 2 2.2 Työskentely...

Lisätiedot