Naiset tekniikan pelastajina? Kaisa Kautto-Koivula Toimitusjohtaja, fil.tri, tekn.lis, Mind Gardenia Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naiset tekniikan pelastajina? Kaisa Kautto-Koivula Toimitusjohtaja, fil.tri, tekn.lis, Mind Gardenia Oy"

Transkriptio

1 Valtakunnallinen seminaari Esitystiivistelmä (5) Naiset tekniikan pelastajina? Kaisa Kautto-Koivula Toimitusjohtaja, fil.tri, tekn.lis, Mind Gardenia Oy Miksi insinöörikoulutus on kriisissä? Meneillään oleva työelämän murros näkyy työn ja elämän asenteissa ja arvoissa. Elämän arvot ja tavat yksilöityvät. Arvoissa on suuria eroja - myös sukupolvien välillä. Suurille ikäluokille työllä on usein suurempi merkitys. Nuorilla työ ei välttämättä ohjaa identiteettiä. Monet nuorista arvostavat vapautta työelämässä. Joillekin taas raha saattaa olla väline saavuttaa elämässään todellisia päämääriä. Moni nuorista tavoittelee täystyöllisyyden lisäksi myös täyttä nautintoa työltä ja elämältä. Nuoret ovat usein valmiita tekemään paljon ja lujasti työtä mutta ei kuitenkaan mitä tahansa työtä. Millaisia ihmisiä me arvostamme tänä päivänä työelämässä? Mikä on valttia työelämässä menestymisessä? Työelämän raju rakenneuudistus on vähentänyt fyysisen ja kasvattanut henkisten/ajattelutyön osuutta. Tämän päivän työelämää leimaa kiire, epävarmuus, muutosnopeus, tuloskeskeisyys, kiristyvä kilpailu, kompleksisuus, pätkätyöt, työn kohtaamattomuus kiivasrytmisyys ja kvartaalitalouden johtamismallit. Työn kohtaamattomuus koskettaa yhä useampaa, hyvänkin koulutuksen ja kokemuksen omaavaa ihmistä. Työelämän raju murros koskettaa kaikkia elinkeinoelämän sektoreita myös tekniikkaa ja siihen liittyvää koulutusta. Laajat linssit tarpeen nykymurroksen ja tulevaisuuden ymmärtämisessä Murros on aina suuri epäjatkuvuuskohta. Vanhat selitysmallit eivät enää toimi. Murroksen luonteen ymmärtäminen on lähtökohta siitä selviämiselle ja uudistukselle. On nähtävä yli nykyisen horisontin. Kyettävä tunnistamaan oleellinen informaatiokaaoksesta. Onko meillä oikeat linssit nähdä murroksen aito luonne, nykytilan haasteiden suuruus ja tulevaisuuden suuret mahdollisuudet? Meneillään oleva työelämän murros on osa jo vuosia jatkunutta laajempaa taloudellista ja yhteiskunnallista muutosprosessia. Tutkimusten valossa kyseessä uskotaan olevan ainakin teknologiavallankumouksen tuoma murros (Perez, 2002). Nämä n. 60-vuoden aaltoina etenevät globaalit teknologiavallankumoukset ovat jo yli 200 vuoden ajan noudattaneet hämmästyttävän samankaltaista etenemismallia. Jokin radikaali teknologiainnovaatio (höyrykone/rautatie, sähkö/raskasteollisuus, öljy/auto, massatuotanto jne.) aikaansaa suuren muutoksen usein ensin talouselämässä, mullistaen myöhemmin koko yhteiskunnan perustan ja toimintamallit. Meneillään on juuri nyt 5. teknologiavallankumous, jota ohjaa informaatio- ja viestintäteknologiaan (ICT) perustuvat innovaatiot. Tämä 1970-luvun alussa käynnistynyt ICT-teknologiavallankumous aikaansai ensin rajun globaalin muutoksen yritysmaailmassa (ensimmäinen kasvukausi). Sitä osaltaan vauhditti markkinoiden globalisoituminen kansallisten sääntelyn purkamisen myötä. ICT-vallankumous synnytti myös internet-pohjaisen kuplatalouden, joka puhkesi v Nyt olemme juuri tämän teknologiavallankumouksen eräänlaisessa käännepisteessä arvojen, selitysmallien ja toimintaperiaatteiden murroksessa. Tällaiseen käännepisteeseen on aiemmin liittynyt usein ristiriitoja, epävarmuutta ja epätasapainoa niin talouden, yhteiskunnan kuin yksilöiden arjen

2 Valtakunnallinen seminaari Esitystiivistelmä (5) osalta. Tällä kertaa se näkyy mm. työelämän rajuna murroksena, tiettyjen taloussektoreiden hiipumisena, perinteisten toimialojen syvenevänä murroksena, Kiina/Intia-ilmiöinä, työn kohtaamattomuutena, pätkätöinä, julkisen sektorin rakenteiden ja palveluiden uudistustarpeena, työn ja perhe-elämän yhteensovittamisongelmina sekä yksilöiden pahoinvointina ja uupumisena. Käännepisteestä tai kuilusta poispääseminen on aina edellyttänyt radikaaleja uudistuksia niin taloudessa, yhteiskunnan rakenteissa ja toimintamalleissa sekä ihmisten arjessa ja ajattelumalleissa ja myös koulutuksessa. Mitä se voisi tarkoittaa tällä kertaa? Teknologiamurroksen ohella tulevaisuutta ja siihen liittyvää työelämän muutosta ohjaavat myös monet muut rajut muutospaineet. Tärkeimpiä näistä ovat ympäristöön, energiamurrokseen, turvallisuuteen, väestökehitykseen, talousja yhteiskuntarakenteisiin sekä ihmisten työhön, elämään ja arvoihin liittyvät muutospaineet. Mitä tekniikan (insinöörikoulutuksen) pelastaminen voisi olla? Historiallisten kokemusten valossa teknologiavallankumouksen toinen kasvukausi on aikaisemmin käynnistynyt vasta, kun tietyt reunaehdot uudistuksessa ovat täyttyneet: 1) Uuden teknologian tuomat toimintamallit ja käytännöt on otettu käyttöön läpi koko elinkeinoelämän ja yhteiskunnan ja 2) on löydetty uusi (uusia) kestävämmän kehityksen pohjana oleva talouden kasvustrategia, jossa myös tällä uudella (ICT-) teknologialla on keskeinen rooli. Talouselämä etsiikin juuri nyt kiivaasti uusia talouskasvun lähteitä. Yhä useammat uskovat, että luovuuden ja innovaatioiden uusrenessanssi ja verkostoituminen ovat tämä uuden talouskasvun ja vaurauden perusta. Innovaatioita korostava aineeton verkostotalous uuden vaurauden lähde Tämä uusi, näköpiirissä häämöttävä talouskasvun lähde korostaa aineettomia tuotteita ja palveluita, työn moninaisuutta, sekä uusia, verkostopohjaisia tuotanto- ja organisointimalleja. Perinteisemmän tiedon lisäksi tämä aineeton verkostotalous korostaa unelmien ja elämyksien tuottamista, henkistä hyvinvointia ja harmoniaa sekä kädentaitoja. Luonnon rauha, puhtaus, kauneus, turvallisuus ja arvosidonnaiset tuotteet nousevat uuteen arvostukseen. Uudenlainen pienyrittäjyys (nanokorporaatit) ja yhteistyöverkostot toimivat monien mielestä tämän uuden talouden ja ajan vetureina. Ja käyttäjien ja kuluttajien rooli innovaatioiden luomisessa nousee varteenotettavaksi vaihtoehdoksi yritysten omien tuotekehittelijöiden rinnalle. Keskeisiä menestystekijöitä uudessa taloudessa ovat myös uusien tarpeiden ja luovan tuotannon ymmärtäminen, avoimiin verkostoihin nojaava arvonmuodostuslogiikka, ajattelutyön tuottavuus, uudenlainen ihmiskäsitys ja sitä tukevat johtamismallit. Mitä tämä tarkoittaa koulutuksen ja erityisesti teknisen ammatillisen koulutuksen osalta? Onko tulevaisuuden insinöörit erilaisia? Uusi aika tuo uusia haasteita ja uusia mahdollisuuksia tulevaisuuden osaajalle Tulevaisuus tuo mukanaan paljon uusia haasteita työelämään ja sitä kautta myös ammatilliseen koulutukseen. Työn epävarmuus ja pätkätöiden määrä kasvaa. Hyväkin peruskoulutus on vain laukaisualusta, ei tae työpaikalle. Urakehitys ei ole enää selkeä urapolku ylöspäin organisaatiossa. Osa ammateista häviää automaation myötä tai ne ulkoistetaan halvemman työvoiman maihin ja lähelle kasvia markkinoita. Perusammattitaitojen lisäksi tarvitaan yhä enemmän kokonaisuuden ja kompleksisuuden hallintaa, yhtä aikaa monialaisuutta (jopa poikkitieteellisyyttä) ja jonkun alan syvää osaamista sekä systeemistä ajattelua. Tulevaisuuden osaajien menestymisessä on keskeistä myös proaktiivinen ote: tulevaisuuden ennakointi, visiointi ja jatkuva osaamisen uusiutuminen on kaikkien työntekijöiden arkipäivää. Verkostotalous korostaa sekä yksin että yhdessä työskentelyn tärkeyttä. Kasvava virtuaalisuus luo uusia vapauksia, mutta ei poista tärkeyttä kasvotusten kommunikointiin. Eettisyys, arvot, luottamus ja luova työn/elämän ote ovat monilla elinkeinoelämän aloilla öljyäkin kalliimpaa tulevaisuuden talouden pyörittämisessä. Itsetuntemus, itsensä johtaminen ja työllistäminen - uudenlainen yrittäjyys - tuo uusia toimeentulon mahdollisuuksia jatkossa. Työuupumisen vaara vaanii yhä useampia, joten kestävän tasapainon luominen työn ja vapaa-ajan välille on sekä työssä menestymisen että koko arjen elämän kulmakivi jatkossa.

3 Valtakunnallinen seminaari Esitystiivistelmä (5) Tulevaisuus tuo myös uusia mahdollisuuksia. Monet ammatit säilyvät, mutta muuttavat muotoaan. Palvelujen ulkoistaminen ja julkisen sektorin uudistaminen avaa paljon uusia mahdollisuuksia myös uusyrittäjyyteen. Virtuaalisuus luo työpaikan ja ajan vapautta. Kasvava ajattelutyön rooli vaatii uudenlaista henkistä energiaa ja sitä tukevia palveluita. Ikä ei ole uuden oppimisen esteenä. Monet ihmiset löytävätkin uuden, jopa valoisamman tulevaisuuden kakkos- tai kolmoselämään astuttuaan. Ajan hengen ja tarpeiden aistiminen ensimmäisten joukossa avaa uusia mahdollisuuksia. Oma pää on tärkein pääoma Mielenkiintoista on, että tämän uuden kasvutalouden päätuotannontekijä, inhimillinen pääoma, näyttäisi asustavan korviemme välissä tehtaiden (tai luonnonresurssien) sijaan. Tulevaisuuden menestymisen eväänä yksilöiden osalta onkin oman pään pääomasta huolehtiminen. Erityisesti aivo- ja ajattelutyö sekä uudenlaiset arjen hyvinvointipalvelut ovat tulevaisuuden aineettoman verkostotalouden ja sitä tukevan yhteiskunnan kantava ydin. Aivo- ja hoivatyöntekijöiden kilpailukyvyssä korostuvat ajantasaisten tietojen ja taitojen ohella fyysinen, psyykkinen ja henkinen hyvinvointi. Näin ollen ihmisten kokonaisvaltainen arjen hyvinvointi onkin se perusta, jonka varaan tulevaisuutemme vaurauden ja hyvinvoinnin rakentaminen yhä enemmän tulee rakentumaan. Aiheellista onkin kysyä, miten tästä pääomasta huolehditaan tänä päivänä suomalaisessa taloudessa ja yhteiskunnassa. Miten tämän uuden avainpääoman rooli korostuu myös koulutuksessa? Miten tekniikan & insinöörikoulutuksen voisi pelastaa? Murros on aina suuri haaste mutta myös suuri mahdollisuus Meneillään oleva työelämän, talouden ja yhteiskunnan murros saattaa olla vielä syvempi kuin mitä teknologiavallankumoukset ovat normaalisti aiheuttaneet. Rohkeimmat väittävät, että meneillään oleva murros voisi olla jopa samaa suuruusluokkaa kuin siirtyminen maatalousaikakaudelta teolliselle aikakaudelle, joka käynnistyi yli vuotta sitten. Kvartaalitalouden lukulasien sijasta tarvitsemmekin mieluummin kaukoputkea murroksen ja tulevaisuuden jatkumon ymmärtämiseen. Vaurauden ja hyvinvoinnin perustana oleva uusi talouskasvu on haasteellinen, joidenkin asiantuntijoiden mukaan lähes mahdotonta aikaansaada, ellei talouden ja yhteiskunnan arvot, periaatteet, rakenteet sekä toimintalogiikka muutu ratkaisevasti. Avainkysymys onkin: mikä on se uusi näkökulma ja arvopohja, jonka varaan uudet talous- ja yhteiskuntamallit tulisi rakentaa? Kuka tai ketkä toimivat edelläkävijöinä tässä kehityksessä? Vuosisatoja vallalla ollut teollisen ajan logiikka poikkeaa perusteiltaan tulevaisuuden kasvutalouden, aineettoman verkostotalouden logiikasta. Teollisen ajattelun keskiössä on ollut suuruuden ekonomiaan perustuva aineellinen tavaratuotanto (tehtaat, suuruuden ekonomia, hierarkiarakenteet). Teollinen tuotannossa keskeisessä roolissa on ollut lineaarinen ajattelu, teknologia ja sen kautta saavutettu tuottavuuden nousu, toiminnallinen laatu. Ihmiset ovat siinä ajattelumallissa olleet tärkeitä mutta korvattavissa olevia resursseja (vrt. Human Resources). Tulevaisuuden aineettomassa, tietämykseen, luovuuteen perustuvassa verkostotaloudessa taas osaava ihminen/työntekijä ei ole enää kustannus ja resurssi, vaan itse arvonmuodostuksen ydin, tärkein pääoma ja tuotannontekijä (Human Capital). Jatkossa arvonmuodostuksen ytimessä on yhä enemmän ihmisten tunteet, luovuus, arvot, eettisyys ja esteettisyys. Tulevaisuuden menestyminen edellyttää näkökulmamuutosta: ihmisen tuomista keskiöön Tulevaisuuden työssä ihmisten innovointikyky, korkeatasoinen työsuoritus, motivaatio ja työssä jaksaminen vaativat ajantasaisten tietojen ja taitojen ohella sekä fyysistä, psyykkistä että ennen kaikkea myös henkistä hyvinvointia. Näin ollen ihmisten kokonaisvaltainen arjen hyvinvointi ja eri roolien (työ, kuluttaja, kansalainen, privaatti) tasapaino on se perusta, jonka varaan tulevaisuutemme vaurauden, hyvinvoinnin ja palvelujen rakentamisen tulisi nojata. Osaajien ja osaamisen ohella menestyksen perustana on sosiaalinen pääoma,

4 Valtakunnallinen seminaari Esitystiivistelmä (5) luottamukseen perustuvat verkostot, jotka ovat uusi dynaaminen tehdasmiljöö. Ympäristön vaatiman muutosherkkyyden takaa uudenlainen osaajaverkostojen tuoma pienuuden ja ketteryyden ekonomia. Vallalla olevat teollisen ajan tuotannontekijät eivät suinkaan katoa, mutta niiden suhteellinen merkitys taloudessa vähenee. Tarvitsemme uuden näkökulman tulevaisuuden menestymisen ja vaurauden pohjaksi. Henkisen ja sosiaalisen pääoman siirtyminen talouden tärkeimmiksi tuotannontekijöiksi vaatii uutta yhteiskunta- ja talousjärjestystä sekä niihin pohjautuvia uudenlaisia mekanismeja, mittareita, johtamismalleja, palveluita ja koulutusperustaa. Väistyvän teollisen aikakauden mallit toimivat vielä tietyltä osin hetken, mutta tulevaisuudessa menestyminen edellyttää, että osaava ihminen verkostoineen (mm. perhe) asetetaan sekä talouden, organisaatioiden että koko yhteiskunnan keskiöön. Siihen pakottavat taloudellisten haasteiden lisäksi myös yhteiskunnalliset sekä etenkin ihmiseen ja ihmisyyteen liittyvät haasteet. Näkökulman muutos talous/järjestelmäkeskeisyydestä ihmis/perhe/verkostokeskeisyyteen on perustavanlaatuinen. Se tarjoaa aivan uudenlaisen vaihtoehdon ja mahdollisuuden - tulevaisuutemme rakentamiseksi niin taloudessa, yhteiskunnassa kuin ihmisten arjen hyvinvoinnissa. Kuka paremman huomisen tiennäyttäjäksi - pelastajaksi? Suomesta arjen hyvinvoinnin tiennäyttäjä? Työelämän murros syvenee kaikissa teollistuneissa maissa. Sen vaikutukset näkyvät hyvin monella tapaa taloudessa ja yhteiskunnassa. Yhä selkeämmin alkaa korostua ristiriita ihmisten arvostuksen sekä talouden ja yhteiskunnan todellisuuden välillä. Suomi on pieni maa eikä voi enää menestyä enää vain teollisen ajan suuruuden ekonomialla. Globaalin kilpailun menestymisen ylivertaisuustekijöitä on haettava muulla logiikalla. Tulevaisuuden aineeton verkostotalous ja uudenlaiset, kasvavat, ei-materiaaliset tarpeet tarjoavat tähän loistavan uuden mahdollisuuden. Pienikin maa voi pärjätä ketteryydellä, oikealla fokuksella ja ennen kaikkea edelläkävijyydellä. On ryhdyttävä tiennäyttäjäksi, kun ei muita seuraamalla voi enää pärjätä. Suomesta voitaisiin tehdä edelläkävijä arjen hyvinvoinnissa sekä ihmiskeskeisen yhteiskunta-/talousmallin luojana ja toteuttajana.johtavina innovaatioina siinä olisivat mm. työn ja vapaa-ajan uudenlainen tasapaino ja sitä tukevat tulevaisuuden hyvän arjen palvelut. Meneillään oleva, jopa vuosisatojen syvin murros on suuri haaste ja epäjatkuvuuskohta kaikille yhteiskunnille, myös Suomelle. Joku maa on aina ollut edelläkävijä murrosten vaatimissa uudistuksissa. Voisiko se tällä kertaa olla Suomi? Naisetko tiennäyttäjiä paremman huomisen rakentamisessa uudistamaan jopa tekniikan? Voisiko paremman huomisen rakentaminen lähteä liikkeelle naisista? Voisiko juuri naiset olla luomassa aivan uudenlaisia tuulia myös tekniikan perinteisiin ajattelumalleihin Miksei voisi? Tekniikka on tyypillisesti ollut miesten ala. Vain rohkeimmat naiset ovat uskaltautuneet astua tähän miehiseen tekniikan maailmaan. Jo hyvin varhain hankitut mielikuvat, asenteet, ennakkoluulot on olleet monen naisen tekniikan koulutuksen esteenä. Vain harvoin jos koskaan naisinsinööri on ollut pääosassa rakkausromaaneissa tai menestyneissä tv-sarjoissa. Muilta aloilta vastaavia malleja löytyy runsain määrin (mm. lääkärit, lakinaiset). Kotiympäristö, koulu- ja kaveripiiri on viimeistään häivyttänyt tekniikan mahdollisuuden realistisena ammatinvalintana. Luonnontieteiden ja matematiikan vahvan pohjan valinta peruskoulussa on edellyttänyt tiettyä rohkeutta tytöiltä. Nuoret joutuvat valitsemaan ammatillisen polun perustaan liittyvät vaihtoehdot vaiheessa missä mielikuvat työelämästä ovat vielä liian kaukaiset. Jos lukion valinnat eivät tue matemaattista polkua, paluu tekniikan pariin on lähes mahdotonta myöhemmin. Vaikka mielenkiinto alaa kohtaa heräisi. Entäpä nyt? Tarjoaako suuri työelämän murros aivan uuden lähtökohdan ja mahdollisuuden naisille? Houkuttelisiko paremman ihmislähtöisen ja eettisesi kestävämmän tulevaisuuden rakentaminen myös naiset sankoin joukoin

5 Valtakunnallinen seminaari Esitystiivistelmä (5) mukaan tekniikan kehitykseen? Nyt on mahdollisuuksien ikkuna avoinna. Tekniikka on tärkeä tekijä tulevaisuuden menestymisessä. Mutta sen asettaminen oikeaan asemaan - välineen rooliin päämäärän sijasta - voisi olla naisten innostuksen ja motivaation houkutin tekniikan alalle. Tällainen, uuden näkökulman ja arvopohjan omaava tekniikan päämäärä voisi houkutella mukaan myös lahjakkaimmat naisvoimavarat. Naiset voisivat uudenlaisen laajaalaisuuden tai/ja aineettoman arvonmuodostuksen kautta olla ottamassa jopa aktiivisemman roolin tekniikan uudistajana tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Paitsi nuorisokoulutuksessa naisten uudenlainen rooli olisi hyvä nähdä myös teknisten alojen aikuiskoulutuksessa. Monen mielestä juuri naiset ovat joutuneet venymään työelämän paineen alla eniten. Naisten vastuulla on vieläkin usein perheen arjen pyörittäminen, missä tämän päivän (työ)elämän haasteet ja ristiriidat purkautuvat. Naisten herkkyys ja arvomaailma saattavat antaa etulyöntiaseman myös ajan hengen epäkohtien aistimiseen. Naisissa on myös tunnetusti sitkeyttä ja voimaa - varsinkin kun he verkottuvat. Moni työelämässä arvoristiriitoihin ja arjen karuselliin pyörittämiseen kyllästynyt nainen on jo omalla esimerkillään näyttänyt tietä uudenlaiselle ihmiskeskeisemmälle elämänpolulleen. Tähän uuteen elämänvaiheeseen liittyy usein halu kehittää itseään ammatillisen koulutuksen kautta. Voisiko uudenlainen tekniikan aikuiskoulutus tarjota toista elämänuraa harkitseville naisille houkuttelevan vaihtoehdon? Tekniikan ja oman aiemman työkokemuksen ja koulutuksen linkittäminen voisi luoda aivan uudenlaisia osaamisprofiileja, jotka tarjoaisivat palkkatyön ohella myös houkuttelevia yrittäjyysmahdollisuuksia tulevaisuudessa. Ja niitähän me Suomessa nyt kovasti kaipaamme. Tulevaisuus ei tule annettuna, se on tehtävä itse - tänään. Jokainen meistä voi vaikuttaa tulevaisuuden muotoutumiseen yksittäisinä ihmisinä, yhteisöjen jäseninä, työntekijöinä, kansalaisina - tai kouluttajina. Onko meillä rohkeutta ryhtyä edelläkävijöiksi ja kehittää meille tekniikan avulla uudenlaisia tulevaisuuden tuotteita ja palveluita, joissa ohjaavana tekijänä on juuri ihmislähtöisyys ja luonnon arvostaminen kestävän kehityksen keinoin. Haluamme jättää sen myötä hyvän elämänjalanjäljen jälkipolville ja luonnolle. Avainlähteitä Kautto-Koivula, K. & Huhtaniemi, M.; Rengistä Isännäksi. Edita 2006 Perez, C.; Technological Revolutions and Financial Capital. Edward Elgar Publishing Moisio, E.; Huuhtanen H.; Arki hallussa? Työterveyslaitos. Työ ja Ihminen tutkimusraportti, Tampereen yliopistopaino, 2007 Räikkönen, T.; Työn tulevaisuus, Työterveyslaitos, 2006

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Työssä oppiminen. Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskus TTK Sykettätyöhön.fi-palvelu sykettatyohon.fi

Työssä oppiminen. Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskus TTK Sykettätyöhön.fi-palvelu sykettatyohon.fi Työssä oppiminen Risto Tanskanen Työturvallisuuskeskus TTK Toimintaympäristön raju muutos Olemme murtautumassa teollisen ajan taloudesta informaatioyhteiskunnan kautta verkostoyhteiskuntaan. Talous globalisoituu

Lisätiedot

Kohti tulevaisuutta - opettaja uudistumisen ytimessä

Kohti tulevaisuutta - opettaja uudistumisen ytimessä Kohti tulevaisuutta - opettaja uudistumisen ytimessä Taito 2016 - Oppimisen ydintä etsimässä Tampere 11.5.2016 Pirjo Ståhle Tietojohtamisen professori Aalto-yliopisto Elintaso 16 kertaa korkeampi Elinaika

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Helsinki Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen Kansalaisopistojen liitto KoL

Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Helsinki Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen Kansalaisopistojen liitto KoL Avoimen yliopiston neuvottelupäivät Helsinki 15.11.2012 Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen Kansalaisopistojen liitto KoL YLEISESTÄ TAUSTATILANTEESTA Meneillään suomalaisen talouden ja yhteiskunnan murros

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Uudet opit myyntityön arvostus nousuun

Uudet opit myyntityön arvostus nousuun Uudet opit myyntityön arvostus nousuun Kaupan työ ja tulevaisuus 4.11.2009 Finlandia -talo Ami-säätiö, Amiedu Timo Karkola Johtaja, rehtori Kaupan työ,, kauppa ja työ,, myyjä Vuosi 2006 Näyttömuotoisesta

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa Mika Valtanen Opteam 22.11.2016 Työelämä nyt ja tulevaisuudessa 22.11.2016 Opteam Rauma Nortamonkatu 18, 26100 Rauma 10 000 TYÖNTEKIJÄÄ 1 000VALMENNUSTA VUOSITTAIN 45 000 TYÖHAKEMUSTA VUOSITTAIN HENKILÖ-

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU

TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI TURKU TYÖMARKKINOIDEN MURROS HPL-SEMINAARI 10.11.2016 TURKU TULEVAISUUDEN TYÖMARKKINAJÄRJESTELMÄ Sopiminen muutoksessa keskusjärjestöt, liitot, paikallisuus, henkilökohtaisuus Palkanmuodostus - Suomen malli

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Menestyvät yliopistot. Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi

Menestyvät yliopistot. Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi Menestyvät yliopistot Elinkeinoelämän näkemyksiä yliopistojen kehittämiseksi ja menestyksen saavuttamiseksi Laadukkaat yliopistot tärkeä kilpailukykytekijä Elinkeinoelämälle ja koko Suomelle laadukas ja

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Osuustoiminnallinen yhteisyrittäminen aikamme ilmiönä. Vanhempi tutkija, KTT Eliisa Troberg

Osuustoiminnallinen yhteisyrittäminen aikamme ilmiönä. Vanhempi tutkija, KTT Eliisa Troberg Osuustoiminnallinen yhteisyrittäminen aikamme ilmiönä Vanhempi tutkija, KTT Eliisa Troberg Esityksen sisältö Mistä lähdettiin liikkeelle? Uudet tuulet alkavat puhaltaa... Missä mennään nyt? Osuuskuntatrendejä

Lisätiedot

JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI. Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari Hautaniemi, Tampereen yliopisto Mikko Aro, Turun yliopisto

JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI. Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari Hautaniemi, Tampereen yliopisto Mikko Aro, Turun yliopisto Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan osaaminen, työ ja hyvinvointi -jaoston esiselvitys 4 Osaamisen merkitys työvoimavarojen, JULKISTAMISTILAISUUS 11.3.2009, HELSINKI Harri Melin, Tampereen yliopisto Ari

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

FINNSIGHT 2016 TULEVAISUUDEN OSAAVA JA SIVISTYNYT SUOMI Seminaari

FINNSIGHT 2016 TULEVAISUUDEN OSAAVA JA SIVISTYNYT SUOMI Seminaari FINNSIGHT 2016 TULEVAISUUDEN OSAAVA JA SIVISTYNYT SUOMI Seminaari 13.9.2016 MIKÄ OSAAMISESSA JA SIVISTYKSESSÄ ON MUUTTUNUT? Lukutaidot: medialukutaito, informaatiolukutaito, teknologialukutaito. 21st Century

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Jarno Limnéll Professori, kyberturvallisuus, Aalto-yliopisto Kyberturvallisuusjohtaja, Insta Group Oy. Dosentti, Tampereen Teknillinen

Lisätiedot

Tästäkin selvitään. Sumussa ajelehtiminen ei ole ratkaisu:

Tästäkin selvitään. Sumussa ajelehtiminen ei ole ratkaisu: Tästäkin selvitään. Sumussa ajelehtiminen ei ole ratkaisu: Makrotalouden lupaukset eivät toteudu Teollisuuden rakennemuutos Eriarvoistuminen ja pahoinvointi lisääntyvät Muutos vaatii: Pidemmän aikaperspektiivin

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra #UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra Twitter: @keranenhenna Muuttuko työelämä työsuhteet? 200 Työsuhteiden tulevaisuus 190 180 Jatkuva osa-aikatyö 170

Lisätiedot

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski-Suomeen Jyväskylä 13.1.2016 Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry Murroskartta Kaupan murros

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö Lähtö;lanne Näkemyksen avartaminen Wood Valley

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

Kulttuuri, taide ja liikunta työorganisaatioiden kehittämisessä. Arvokas työelämä Musiikkitalo Ylijohtaja Riitta Kaivosoja

Kulttuuri, taide ja liikunta työorganisaatioiden kehittämisessä. Arvokas työelämä Musiikkitalo Ylijohtaja Riitta Kaivosoja Kulttuuri, taide ja liikunta työorganisaatioiden kehittämisessä Arvokas työelämä Musiikkitalo 11.3.2013 Ylijohtaja Riitta Kaivosoja Uusi tuottavuus ja uusi työ Tuotannontekijät Työvoima Tuotantovälineet

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Matkalla työn uuteen maailmaan. Mika Okkola, Johtaja ja unelmatyöpaikan muutosagentti, Microsoft Oy

Matkalla työn uuteen maailmaan. Mika Okkola, Johtaja ja unelmatyöpaikan muutosagentti, Microsoft Oy Matkalla työn uuteen maailmaan Mika Okkola, Johtaja ja unelmatyöpaikan muutosagentti, Microsoft Oy TYÖ Työ puhuttaa enemmän kuin koskaan Työnteon määrä on oma valinta Sixten Korkman, HS, 16.7.2010 tarvitaan

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Maailmantalouden tulevaisuusnäkymät ja Suomen asema maailmassa: markat takas vai miten tästä selvitään? Nuoran seminaari 29.3. 2012 Mikko Kosonen

Maailmantalouden tulevaisuusnäkymät ja Suomen asema maailmassa: markat takas vai miten tästä selvitään? Nuoran seminaari 29.3. 2012 Mikko Kosonen Maailmantalouden tulevaisuusnäkymät ja Suomen asema maailmassa: markat takas vai miten tästä selvitään? Nuoran seminaari 29.3. 2012 Mikko Kosonen Sitran trendilista 1. Ennakoimattomien tapahtumien tiheys

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta

ARVO. Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta ARVO Lohja 25.11.2008 Ryhmätyö: osaamisen vaatimukset tulevaisuudessa, aikaperspektiivi 3 vuotta Haasteet: asiakas & kumppanuus Asiakkuuden määrittäminen - segmentit Kasvatuskumppanuuden toteutuminen perheiden

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA Iina Lempinen Voimavaravalmentaja, kirjailija, kouluttaja Valmiina Coaching 24.11.2015 Tehy Terveydenhoitajien opintopäivät 1 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Tulet tietoisemmaksi

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Kilpailu tulevaisuuden Suomelle

Kilpailu tulevaisuuden Suomelle Kalle Nieminen Asiantuntija, Sitra 28.11.2016 Miksi juuri nyt? Megatrendit 2016 Osaamisen tunnistaminen tulevaisuudessa Ratkaisu 100 Kilpailu tulevaisuuden Suomelle 1 Miten haaste on valittu? 1. 2. 3.

Lisätiedot

Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia

Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia TIE EHTYMÄTTÖMIIN IHMISSUHTEISIIN Reflekta pähkinänkuoressa Reflekta Oy on työhyvinvoinnin kehittämiseen ja kestävään kehitykseen

Lisätiedot

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen KUVA 1. MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen Teollisuusyritys Suhdetoimintayritys Lähde: E. Gummesson, 1998. KUVA 2. SUUNNITELTU PROSESSI Valta Motiivit PANOS

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry.

Counting backwards. vähähiilisen asumisen skenaariot. Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Counting backwards vähähiilisen asumisen skenaariot Aleksi Neuvonen varapuheenjohtaja Dodo ry. Tiedämme, että asiat eivät voi jatkua nykyisellään toteutuma lähde: Raupach et al.: Global and regional

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS:

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ 1 Ihmisten motivaatio ja osaaminen ratkaisevat sen, kuinka hyvin

Lisätiedot

Talous. kasvun. jälkeen. Maria JouT senvirta Tuuli HirvilaMMi Marko ulvila kristoffer Wilén

Talous. kasvun. jälkeen. Maria JouT senvirta Tuuli HirvilaMMi Marko ulvila kristoffer Wilén Talous kasvun jälkeen Maria JouT senvirta Tuuli HirvilaMMi Marko ulvila kristoffer Wilén ja Suomen tietokirjailijat ry. ovat tukeneet teoksen kirjoittamista Copyright 2016 Tekijät & Gaudeamus Helsinki

Lisätiedot

Talouden ja kilpailukyvyn piti olla välineitä hyvään elämään

Talouden ja kilpailukyvyn piti olla välineitä hyvään elämään Talouden ja kilpailukyvyn piti olla välineitä hyvään elämään Elämme nyt historiallista murroskautta - viheliäiset ongelmat Luonto voi pahoin Ristiriita: Teolliset kasvuodotukset => enemmän resursseja ja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Kestävää kehitystä julkisiin ruokapalveluihin

Kestävää kehitystä julkisiin ruokapalveluihin Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 13 Kestävää kehitystä julkisiin ruokapalveluihin Helmi Risku-Norja, MTT Lakisääteinen julkinen ruokapalvelu tarjoaa vuosittain 431 miljoonaa ateriaa, mikä

Lisätiedot

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi TIETOpäivät 17.10.2007 Tiedolla tulokseen -seminaari Leena Kononen Tieto on organisaation ydintuotantoa jokaisessa jalostetaan ja tuotetaan tietoa Haasteena

Lisätiedot

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari Omahoidon juurruttamisen polut Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur 10.10.12 Sirkku Kivisaari 2 Jäsennys 1. Mitä on terveys? 2. Paradigman muutos terveyspalveluissa

Lisätiedot

Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa

Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa Erityisasiantuntija Kaisa Oksanen Politiikka-analyysiyksikkö Valtioneuvoston kanslia kaisa.oksanen@vnk.fi Hallituksen tulevaisuustyö Vaikuttava kaksivaiheinen

Lisätiedot

Saumattomien hyvinvointipolkujen tukemisen keinoja

Saumattomien hyvinvointipolkujen tukemisen keinoja Saumattomien hyvinvointipolkujen tukemisen keinoja Hyvinvointifoorumi 10.4.14 Teemu Ylikoski www.laurea.fi Saumattomien hyvinvointipolkujen tukemisen keinoja Palvelustrategian Elinympäristö luomat puitteet

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

Matkalla kohti alustataloutta yrittäjän osaamistarpeet

Matkalla kohti alustataloutta yrittäjän osaamistarpeet VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Matkalla kohti alustataloutta yrittäjän osaamistarpeet Tutkintotoimikuntaseminaari 16.2.2017 Mikko Dufva mikko.dufva@vtt.fi @mdufva Yrittäjä alustataloudessa?

Lisätiedot

Miten yhteisö toimii verkossa?

Miten yhteisö toimii verkossa? Tiedosta hyvinvointia Sosiaalihuollon ekonsultaatiohanke 1 Miten yhteisö toimii verkossa? Erja Saarinen Pohjois- ja Itä-Lapin vertaiskonsultaatioseminaari, Posio 16.-17.12.2002 Tiedosta hyvinvointia Sosiaalihuollon

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Työhyvinvointi muuttuvassa työssä

Työhyvinvointi muuttuvassa työssä Hyvinvointia työstä Työhyvinvointi muuttuvassa työssä Arja Ala-Laurinaho arja.ala-laurinaho@ttl.fi 7.6.2016 Työterveyslaitos Ala-Laurinaho www.ttl.fi 2 Muutos kirjastoissa: kävijän kokemus Kuvat: Noor

Lisätiedot

KV-verkostot tunturissa Megatrendit & Ratkaisu 100 Suomi pärjää vain osaamiselle

KV-verkostot tunturissa Megatrendit & Ratkaisu 100 Suomi pärjää vain osaamiselle KV-verkostot tunturissa Megatrendit & Ratkaisu 100 Suomi pärjää vain osaamiselle Kalle Nieminen, Sitra @nieminenkalle Miten haaste on valittu? 1. 2. 3. Kysyimme suomalaisilta, mikä haaste Suomen on ratkaistava?

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Muotoilemme elämäämme kestäväksi

Muotoilemme elämäämme kestäväksi Muotoilemme elämäämme kestäväksi Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma strategia 2035 Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi Pohjautuu sekä alueiden kehittämis- että maankäyttö-

Lisätiedot

Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti

Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti Valmennuksen sisältö Mitä stressi on? Mielen ja tunteiden johtaminen Itsensä johtaminen stressin hallinnan työkaluna

Lisätiedot

Työyhteisöjen rajat ja rajattomuudet

Työyhteisöjen rajat ja rajattomuudet Työyhteisöjen rajat ja rajattomuudet Minna Janhonen ja Anu Järvensivu Lappeenranta-seminaari 15.8.2013 16.8.2013 Janhonen ja Järvensivu 1 Rajoja rikkova työ ulkoistettu toiminta organisaation sisäinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA MEDIA CORNER TIEDESISÄLTÖJEN KV- NÄKYVYYDEN MAKSIMOINTI MEDIA CORNER Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Talousvaliokunta,

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Talousvaliokunta, Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Talousvaliokunta, 30.9.2016 Jarno Limnéll Professori, kyberturvallisuus, Aalto-yliopisto Kyberturvallisuusjohtaja, Insta Group Oy.

Lisätiedot

Elintarvikeketjun tietopääoma kilpailutekijänä. Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä Prof. Pirjo Ståhle

Elintarvikeketjun tietopääoma kilpailutekijänä. Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä Prof. Pirjo Ståhle Elintarvikeketjun tietopääoma kilpailutekijänä Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä 14.11.2007 Prof. Pirjo Ståhle Kolme suurta muutosvoimaa kilpailukyvyn perustana Globalisaatio Teknologia

Lisätiedot

Zestmark! - merkityksellinen elämä nuorille!!

Zestmark! - merkityksellinen elämä nuorille!! Zestmark! - merkityksellinen elämä nuorille!! www.zestmark.fi! www.zestmark.fi ZestMark auttaa nuoria rakentamaan omaa tulevaisuuttansa kohtaamisten ja valmennusten avulla.! www.zestmark.fi Visiona: 100

Lisätiedot

Vasemmistoliiton perustava kokous

Vasemmistoliiton perustava kokous VASEMMISTOLIITTO - VÄNSTERFÖRBUNDET Sturenkatu 4 00510 Helsinki Puh. (90) 77 081 Vasemmistoliiton perustava kokous 28. - 29.4.1990 - huhtikuun julistus - ohjelma - liittohallitus - liittovaltuusto Vasemmistoliiton

Lisätiedot

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni 29.4. 2016 Helka Pirinen People & Leadership Consulting PLC Oy, p. 040 51 21 470, www.peopleleadership.fi

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Siksi on tärkeää, että valmistaudumme (ainakin henkisesti) erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tulevaisuusajattelua voi käyttää

Lisätiedot

Liite 1. Talousneuvosto

Liite 1. Talousneuvosto Liite 1 Elinkeino- ja teollisuuspoliittinen linjaus Suomen talouskasvun eväitä 2010-luvulla Talousneuvosto 27.3.2013 Maailma muuttuu Suomi kohtaa haasteita Toimintaympäristö Globaali toimintaympäristö

Lisätiedot

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Motoriset taidot ja oppiminen Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Perusopetuslaki (21.8.1998/628, 2 ): Opetuksen tavoitteet Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea

Lisätiedot

TAMKin strategia kohti vuotta Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa

TAMKin strategia kohti vuotta Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa TAMKin strategia kohti vuotta 2020 Hyväksytty Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 12.2.2016 TAMKin strategia kohti vuotta 2020 1. TAMKin strategian tausta Tampereen ammattikorkeakoulu käynnisti

Lisätiedot

SCIFEST TAPAHTUMASSA JOENSUUSSA Tulevaisuuden työelämätaitoja arvioivat vuotiaat pohjoiskarjalaiset

SCIFEST TAPAHTUMASSA JOENSUUSSA Tulevaisuuden työelämätaitoja arvioivat vuotiaat pohjoiskarjalaiset SCIFEST TAPAHTUMASSA JOENSUUSSA 24.- 25.4.2014 Tulevaisuuden työelämätaitoja arvioivat 8-88 -vuotiaat pohjoiskarjalaiset Tulevaisuuden työelämätaidot Tulevaisuuden työelämän avaintaitoihin liittyvä kysely

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot