Naiset tekniikan pelastajina? Kaisa Kautto-Koivula Toimitusjohtaja, fil.tri, tekn.lis, Mind Gardenia Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naiset tekniikan pelastajina? Kaisa Kautto-Koivula Toimitusjohtaja, fil.tri, tekn.lis, Mind Gardenia Oy"

Transkriptio

1 Valtakunnallinen seminaari Esitystiivistelmä (5) Naiset tekniikan pelastajina? Kaisa Kautto-Koivula Toimitusjohtaja, fil.tri, tekn.lis, Mind Gardenia Oy Miksi insinöörikoulutus on kriisissä? Meneillään oleva työelämän murros näkyy työn ja elämän asenteissa ja arvoissa. Elämän arvot ja tavat yksilöityvät. Arvoissa on suuria eroja - myös sukupolvien välillä. Suurille ikäluokille työllä on usein suurempi merkitys. Nuorilla työ ei välttämättä ohjaa identiteettiä. Monet nuorista arvostavat vapautta työelämässä. Joillekin taas raha saattaa olla väline saavuttaa elämässään todellisia päämääriä. Moni nuorista tavoittelee täystyöllisyyden lisäksi myös täyttä nautintoa työltä ja elämältä. Nuoret ovat usein valmiita tekemään paljon ja lujasti työtä mutta ei kuitenkaan mitä tahansa työtä. Millaisia ihmisiä me arvostamme tänä päivänä työelämässä? Mikä on valttia työelämässä menestymisessä? Työelämän raju rakenneuudistus on vähentänyt fyysisen ja kasvattanut henkisten/ajattelutyön osuutta. Tämän päivän työelämää leimaa kiire, epävarmuus, muutosnopeus, tuloskeskeisyys, kiristyvä kilpailu, kompleksisuus, pätkätyöt, työn kohtaamattomuus kiivasrytmisyys ja kvartaalitalouden johtamismallit. Työn kohtaamattomuus koskettaa yhä useampaa, hyvänkin koulutuksen ja kokemuksen omaavaa ihmistä. Työelämän raju murros koskettaa kaikkia elinkeinoelämän sektoreita myös tekniikkaa ja siihen liittyvää koulutusta. Laajat linssit tarpeen nykymurroksen ja tulevaisuuden ymmärtämisessä Murros on aina suuri epäjatkuvuuskohta. Vanhat selitysmallit eivät enää toimi. Murroksen luonteen ymmärtäminen on lähtökohta siitä selviämiselle ja uudistukselle. On nähtävä yli nykyisen horisontin. Kyettävä tunnistamaan oleellinen informaatiokaaoksesta. Onko meillä oikeat linssit nähdä murroksen aito luonne, nykytilan haasteiden suuruus ja tulevaisuuden suuret mahdollisuudet? Meneillään oleva työelämän murros on osa jo vuosia jatkunutta laajempaa taloudellista ja yhteiskunnallista muutosprosessia. Tutkimusten valossa kyseessä uskotaan olevan ainakin teknologiavallankumouksen tuoma murros (Perez, 2002). Nämä n. 60-vuoden aaltoina etenevät globaalit teknologiavallankumoukset ovat jo yli 200 vuoden ajan noudattaneet hämmästyttävän samankaltaista etenemismallia. Jokin radikaali teknologiainnovaatio (höyrykone/rautatie, sähkö/raskasteollisuus, öljy/auto, massatuotanto jne.) aikaansaa suuren muutoksen usein ensin talouselämässä, mullistaen myöhemmin koko yhteiskunnan perustan ja toimintamallit. Meneillään on juuri nyt 5. teknologiavallankumous, jota ohjaa informaatio- ja viestintäteknologiaan (ICT) perustuvat innovaatiot. Tämä 1970-luvun alussa käynnistynyt ICT-teknologiavallankumous aikaansai ensin rajun globaalin muutoksen yritysmaailmassa (ensimmäinen kasvukausi). Sitä osaltaan vauhditti markkinoiden globalisoituminen kansallisten sääntelyn purkamisen myötä. ICT-vallankumous synnytti myös internet-pohjaisen kuplatalouden, joka puhkesi v Nyt olemme juuri tämän teknologiavallankumouksen eräänlaisessa käännepisteessä arvojen, selitysmallien ja toimintaperiaatteiden murroksessa. Tällaiseen käännepisteeseen on aiemmin liittynyt usein ristiriitoja, epävarmuutta ja epätasapainoa niin talouden, yhteiskunnan kuin yksilöiden arjen

2 Valtakunnallinen seminaari Esitystiivistelmä (5) osalta. Tällä kertaa se näkyy mm. työelämän rajuna murroksena, tiettyjen taloussektoreiden hiipumisena, perinteisten toimialojen syvenevänä murroksena, Kiina/Intia-ilmiöinä, työn kohtaamattomuutena, pätkätöinä, julkisen sektorin rakenteiden ja palveluiden uudistustarpeena, työn ja perhe-elämän yhteensovittamisongelmina sekä yksilöiden pahoinvointina ja uupumisena. Käännepisteestä tai kuilusta poispääseminen on aina edellyttänyt radikaaleja uudistuksia niin taloudessa, yhteiskunnan rakenteissa ja toimintamalleissa sekä ihmisten arjessa ja ajattelumalleissa ja myös koulutuksessa. Mitä se voisi tarkoittaa tällä kertaa? Teknologiamurroksen ohella tulevaisuutta ja siihen liittyvää työelämän muutosta ohjaavat myös monet muut rajut muutospaineet. Tärkeimpiä näistä ovat ympäristöön, energiamurrokseen, turvallisuuteen, väestökehitykseen, talousja yhteiskuntarakenteisiin sekä ihmisten työhön, elämään ja arvoihin liittyvät muutospaineet. Mitä tekniikan (insinöörikoulutuksen) pelastaminen voisi olla? Historiallisten kokemusten valossa teknologiavallankumouksen toinen kasvukausi on aikaisemmin käynnistynyt vasta, kun tietyt reunaehdot uudistuksessa ovat täyttyneet: 1) Uuden teknologian tuomat toimintamallit ja käytännöt on otettu käyttöön läpi koko elinkeinoelämän ja yhteiskunnan ja 2) on löydetty uusi (uusia) kestävämmän kehityksen pohjana oleva talouden kasvustrategia, jossa myös tällä uudella (ICT-) teknologialla on keskeinen rooli. Talouselämä etsiikin juuri nyt kiivaasti uusia talouskasvun lähteitä. Yhä useammat uskovat, että luovuuden ja innovaatioiden uusrenessanssi ja verkostoituminen ovat tämä uuden talouskasvun ja vaurauden perusta. Innovaatioita korostava aineeton verkostotalous uuden vaurauden lähde Tämä uusi, näköpiirissä häämöttävä talouskasvun lähde korostaa aineettomia tuotteita ja palveluita, työn moninaisuutta, sekä uusia, verkostopohjaisia tuotanto- ja organisointimalleja. Perinteisemmän tiedon lisäksi tämä aineeton verkostotalous korostaa unelmien ja elämyksien tuottamista, henkistä hyvinvointia ja harmoniaa sekä kädentaitoja. Luonnon rauha, puhtaus, kauneus, turvallisuus ja arvosidonnaiset tuotteet nousevat uuteen arvostukseen. Uudenlainen pienyrittäjyys (nanokorporaatit) ja yhteistyöverkostot toimivat monien mielestä tämän uuden talouden ja ajan vetureina. Ja käyttäjien ja kuluttajien rooli innovaatioiden luomisessa nousee varteenotettavaksi vaihtoehdoksi yritysten omien tuotekehittelijöiden rinnalle. Keskeisiä menestystekijöitä uudessa taloudessa ovat myös uusien tarpeiden ja luovan tuotannon ymmärtäminen, avoimiin verkostoihin nojaava arvonmuodostuslogiikka, ajattelutyön tuottavuus, uudenlainen ihmiskäsitys ja sitä tukevat johtamismallit. Mitä tämä tarkoittaa koulutuksen ja erityisesti teknisen ammatillisen koulutuksen osalta? Onko tulevaisuuden insinöörit erilaisia? Uusi aika tuo uusia haasteita ja uusia mahdollisuuksia tulevaisuuden osaajalle Tulevaisuus tuo mukanaan paljon uusia haasteita työelämään ja sitä kautta myös ammatilliseen koulutukseen. Työn epävarmuus ja pätkätöiden määrä kasvaa. Hyväkin peruskoulutus on vain laukaisualusta, ei tae työpaikalle. Urakehitys ei ole enää selkeä urapolku ylöspäin organisaatiossa. Osa ammateista häviää automaation myötä tai ne ulkoistetaan halvemman työvoiman maihin ja lähelle kasvia markkinoita. Perusammattitaitojen lisäksi tarvitaan yhä enemmän kokonaisuuden ja kompleksisuuden hallintaa, yhtä aikaa monialaisuutta (jopa poikkitieteellisyyttä) ja jonkun alan syvää osaamista sekä systeemistä ajattelua. Tulevaisuuden osaajien menestymisessä on keskeistä myös proaktiivinen ote: tulevaisuuden ennakointi, visiointi ja jatkuva osaamisen uusiutuminen on kaikkien työntekijöiden arkipäivää. Verkostotalous korostaa sekä yksin että yhdessä työskentelyn tärkeyttä. Kasvava virtuaalisuus luo uusia vapauksia, mutta ei poista tärkeyttä kasvotusten kommunikointiin. Eettisyys, arvot, luottamus ja luova työn/elämän ote ovat monilla elinkeinoelämän aloilla öljyäkin kalliimpaa tulevaisuuden talouden pyörittämisessä. Itsetuntemus, itsensä johtaminen ja työllistäminen - uudenlainen yrittäjyys - tuo uusia toimeentulon mahdollisuuksia jatkossa. Työuupumisen vaara vaanii yhä useampia, joten kestävän tasapainon luominen työn ja vapaa-ajan välille on sekä työssä menestymisen että koko arjen elämän kulmakivi jatkossa.

3 Valtakunnallinen seminaari Esitystiivistelmä (5) Tulevaisuus tuo myös uusia mahdollisuuksia. Monet ammatit säilyvät, mutta muuttavat muotoaan. Palvelujen ulkoistaminen ja julkisen sektorin uudistaminen avaa paljon uusia mahdollisuuksia myös uusyrittäjyyteen. Virtuaalisuus luo työpaikan ja ajan vapautta. Kasvava ajattelutyön rooli vaatii uudenlaista henkistä energiaa ja sitä tukevia palveluita. Ikä ei ole uuden oppimisen esteenä. Monet ihmiset löytävätkin uuden, jopa valoisamman tulevaisuuden kakkos- tai kolmoselämään astuttuaan. Ajan hengen ja tarpeiden aistiminen ensimmäisten joukossa avaa uusia mahdollisuuksia. Oma pää on tärkein pääoma Mielenkiintoista on, että tämän uuden kasvutalouden päätuotannontekijä, inhimillinen pääoma, näyttäisi asustavan korviemme välissä tehtaiden (tai luonnonresurssien) sijaan. Tulevaisuuden menestymisen eväänä yksilöiden osalta onkin oman pään pääomasta huolehtiminen. Erityisesti aivo- ja ajattelutyö sekä uudenlaiset arjen hyvinvointipalvelut ovat tulevaisuuden aineettoman verkostotalouden ja sitä tukevan yhteiskunnan kantava ydin. Aivo- ja hoivatyöntekijöiden kilpailukyvyssä korostuvat ajantasaisten tietojen ja taitojen ohella fyysinen, psyykkinen ja henkinen hyvinvointi. Näin ollen ihmisten kokonaisvaltainen arjen hyvinvointi onkin se perusta, jonka varaan tulevaisuutemme vaurauden ja hyvinvoinnin rakentaminen yhä enemmän tulee rakentumaan. Aiheellista onkin kysyä, miten tästä pääomasta huolehditaan tänä päivänä suomalaisessa taloudessa ja yhteiskunnassa. Miten tämän uuden avainpääoman rooli korostuu myös koulutuksessa? Miten tekniikan & insinöörikoulutuksen voisi pelastaa? Murros on aina suuri haaste mutta myös suuri mahdollisuus Meneillään oleva työelämän, talouden ja yhteiskunnan murros saattaa olla vielä syvempi kuin mitä teknologiavallankumoukset ovat normaalisti aiheuttaneet. Rohkeimmat väittävät, että meneillään oleva murros voisi olla jopa samaa suuruusluokkaa kuin siirtyminen maatalousaikakaudelta teolliselle aikakaudelle, joka käynnistyi yli vuotta sitten. Kvartaalitalouden lukulasien sijasta tarvitsemmekin mieluummin kaukoputkea murroksen ja tulevaisuuden jatkumon ymmärtämiseen. Vaurauden ja hyvinvoinnin perustana oleva uusi talouskasvu on haasteellinen, joidenkin asiantuntijoiden mukaan lähes mahdotonta aikaansaada, ellei talouden ja yhteiskunnan arvot, periaatteet, rakenteet sekä toimintalogiikka muutu ratkaisevasti. Avainkysymys onkin: mikä on se uusi näkökulma ja arvopohja, jonka varaan uudet talous- ja yhteiskuntamallit tulisi rakentaa? Kuka tai ketkä toimivat edelläkävijöinä tässä kehityksessä? Vuosisatoja vallalla ollut teollisen ajan logiikka poikkeaa perusteiltaan tulevaisuuden kasvutalouden, aineettoman verkostotalouden logiikasta. Teollisen ajattelun keskiössä on ollut suuruuden ekonomiaan perustuva aineellinen tavaratuotanto (tehtaat, suuruuden ekonomia, hierarkiarakenteet). Teollinen tuotannossa keskeisessä roolissa on ollut lineaarinen ajattelu, teknologia ja sen kautta saavutettu tuottavuuden nousu, toiminnallinen laatu. Ihmiset ovat siinä ajattelumallissa olleet tärkeitä mutta korvattavissa olevia resursseja (vrt. Human Resources). Tulevaisuuden aineettomassa, tietämykseen, luovuuteen perustuvassa verkostotaloudessa taas osaava ihminen/työntekijä ei ole enää kustannus ja resurssi, vaan itse arvonmuodostuksen ydin, tärkein pääoma ja tuotannontekijä (Human Capital). Jatkossa arvonmuodostuksen ytimessä on yhä enemmän ihmisten tunteet, luovuus, arvot, eettisyys ja esteettisyys. Tulevaisuuden menestyminen edellyttää näkökulmamuutosta: ihmisen tuomista keskiöön Tulevaisuuden työssä ihmisten innovointikyky, korkeatasoinen työsuoritus, motivaatio ja työssä jaksaminen vaativat ajantasaisten tietojen ja taitojen ohella sekä fyysistä, psyykkistä että ennen kaikkea myös henkistä hyvinvointia. Näin ollen ihmisten kokonaisvaltainen arjen hyvinvointi ja eri roolien (työ, kuluttaja, kansalainen, privaatti) tasapaino on se perusta, jonka varaan tulevaisuutemme vaurauden, hyvinvoinnin ja palvelujen rakentamisen tulisi nojata. Osaajien ja osaamisen ohella menestyksen perustana on sosiaalinen pääoma,

4 Valtakunnallinen seminaari Esitystiivistelmä (5) luottamukseen perustuvat verkostot, jotka ovat uusi dynaaminen tehdasmiljöö. Ympäristön vaatiman muutosherkkyyden takaa uudenlainen osaajaverkostojen tuoma pienuuden ja ketteryyden ekonomia. Vallalla olevat teollisen ajan tuotannontekijät eivät suinkaan katoa, mutta niiden suhteellinen merkitys taloudessa vähenee. Tarvitsemme uuden näkökulman tulevaisuuden menestymisen ja vaurauden pohjaksi. Henkisen ja sosiaalisen pääoman siirtyminen talouden tärkeimmiksi tuotannontekijöiksi vaatii uutta yhteiskunta- ja talousjärjestystä sekä niihin pohjautuvia uudenlaisia mekanismeja, mittareita, johtamismalleja, palveluita ja koulutusperustaa. Väistyvän teollisen aikakauden mallit toimivat vielä tietyltä osin hetken, mutta tulevaisuudessa menestyminen edellyttää, että osaava ihminen verkostoineen (mm. perhe) asetetaan sekä talouden, organisaatioiden että koko yhteiskunnan keskiöön. Siihen pakottavat taloudellisten haasteiden lisäksi myös yhteiskunnalliset sekä etenkin ihmiseen ja ihmisyyteen liittyvät haasteet. Näkökulman muutos talous/järjestelmäkeskeisyydestä ihmis/perhe/verkostokeskeisyyteen on perustavanlaatuinen. Se tarjoaa aivan uudenlaisen vaihtoehdon ja mahdollisuuden - tulevaisuutemme rakentamiseksi niin taloudessa, yhteiskunnassa kuin ihmisten arjen hyvinvoinnissa. Kuka paremman huomisen tiennäyttäjäksi - pelastajaksi? Suomesta arjen hyvinvoinnin tiennäyttäjä? Työelämän murros syvenee kaikissa teollistuneissa maissa. Sen vaikutukset näkyvät hyvin monella tapaa taloudessa ja yhteiskunnassa. Yhä selkeämmin alkaa korostua ristiriita ihmisten arvostuksen sekä talouden ja yhteiskunnan todellisuuden välillä. Suomi on pieni maa eikä voi enää menestyä enää vain teollisen ajan suuruuden ekonomialla. Globaalin kilpailun menestymisen ylivertaisuustekijöitä on haettava muulla logiikalla. Tulevaisuuden aineeton verkostotalous ja uudenlaiset, kasvavat, ei-materiaaliset tarpeet tarjoavat tähän loistavan uuden mahdollisuuden. Pienikin maa voi pärjätä ketteryydellä, oikealla fokuksella ja ennen kaikkea edelläkävijyydellä. On ryhdyttävä tiennäyttäjäksi, kun ei muita seuraamalla voi enää pärjätä. Suomesta voitaisiin tehdä edelläkävijä arjen hyvinvoinnissa sekä ihmiskeskeisen yhteiskunta-/talousmallin luojana ja toteuttajana.johtavina innovaatioina siinä olisivat mm. työn ja vapaa-ajan uudenlainen tasapaino ja sitä tukevat tulevaisuuden hyvän arjen palvelut. Meneillään oleva, jopa vuosisatojen syvin murros on suuri haaste ja epäjatkuvuuskohta kaikille yhteiskunnille, myös Suomelle. Joku maa on aina ollut edelläkävijä murrosten vaatimissa uudistuksissa. Voisiko se tällä kertaa olla Suomi? Naisetko tiennäyttäjiä paremman huomisen rakentamisessa uudistamaan jopa tekniikan? Voisiko paremman huomisen rakentaminen lähteä liikkeelle naisista? Voisiko juuri naiset olla luomassa aivan uudenlaisia tuulia myös tekniikan perinteisiin ajattelumalleihin Miksei voisi? Tekniikka on tyypillisesti ollut miesten ala. Vain rohkeimmat naiset ovat uskaltautuneet astua tähän miehiseen tekniikan maailmaan. Jo hyvin varhain hankitut mielikuvat, asenteet, ennakkoluulot on olleet monen naisen tekniikan koulutuksen esteenä. Vain harvoin jos koskaan naisinsinööri on ollut pääosassa rakkausromaaneissa tai menestyneissä tv-sarjoissa. Muilta aloilta vastaavia malleja löytyy runsain määrin (mm. lääkärit, lakinaiset). Kotiympäristö, koulu- ja kaveripiiri on viimeistään häivyttänyt tekniikan mahdollisuuden realistisena ammatinvalintana. Luonnontieteiden ja matematiikan vahvan pohjan valinta peruskoulussa on edellyttänyt tiettyä rohkeutta tytöiltä. Nuoret joutuvat valitsemaan ammatillisen polun perustaan liittyvät vaihtoehdot vaiheessa missä mielikuvat työelämästä ovat vielä liian kaukaiset. Jos lukion valinnat eivät tue matemaattista polkua, paluu tekniikan pariin on lähes mahdotonta myöhemmin. Vaikka mielenkiinto alaa kohtaa heräisi. Entäpä nyt? Tarjoaako suuri työelämän murros aivan uuden lähtökohdan ja mahdollisuuden naisille? Houkuttelisiko paremman ihmislähtöisen ja eettisesi kestävämmän tulevaisuuden rakentaminen myös naiset sankoin joukoin

5 Valtakunnallinen seminaari Esitystiivistelmä (5) mukaan tekniikan kehitykseen? Nyt on mahdollisuuksien ikkuna avoinna. Tekniikka on tärkeä tekijä tulevaisuuden menestymisessä. Mutta sen asettaminen oikeaan asemaan - välineen rooliin päämäärän sijasta - voisi olla naisten innostuksen ja motivaation houkutin tekniikan alalle. Tällainen, uuden näkökulman ja arvopohjan omaava tekniikan päämäärä voisi houkutella mukaan myös lahjakkaimmat naisvoimavarat. Naiset voisivat uudenlaisen laajaalaisuuden tai/ja aineettoman arvonmuodostuksen kautta olla ottamassa jopa aktiivisemman roolin tekniikan uudistajana tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Paitsi nuorisokoulutuksessa naisten uudenlainen rooli olisi hyvä nähdä myös teknisten alojen aikuiskoulutuksessa. Monen mielestä juuri naiset ovat joutuneet venymään työelämän paineen alla eniten. Naisten vastuulla on vieläkin usein perheen arjen pyörittäminen, missä tämän päivän (työ)elämän haasteet ja ristiriidat purkautuvat. Naisten herkkyys ja arvomaailma saattavat antaa etulyöntiaseman myös ajan hengen epäkohtien aistimiseen. Naisissa on myös tunnetusti sitkeyttä ja voimaa - varsinkin kun he verkottuvat. Moni työelämässä arvoristiriitoihin ja arjen karuselliin pyörittämiseen kyllästynyt nainen on jo omalla esimerkillään näyttänyt tietä uudenlaiselle ihmiskeskeisemmälle elämänpolulleen. Tähän uuteen elämänvaiheeseen liittyy usein halu kehittää itseään ammatillisen koulutuksen kautta. Voisiko uudenlainen tekniikan aikuiskoulutus tarjota toista elämänuraa harkitseville naisille houkuttelevan vaihtoehdon? Tekniikan ja oman aiemman työkokemuksen ja koulutuksen linkittäminen voisi luoda aivan uudenlaisia osaamisprofiileja, jotka tarjoaisivat palkkatyön ohella myös houkuttelevia yrittäjyysmahdollisuuksia tulevaisuudessa. Ja niitähän me Suomessa nyt kovasti kaipaamme. Tulevaisuus ei tule annettuna, se on tehtävä itse - tänään. Jokainen meistä voi vaikuttaa tulevaisuuden muotoutumiseen yksittäisinä ihmisinä, yhteisöjen jäseninä, työntekijöinä, kansalaisina - tai kouluttajina. Onko meillä rohkeutta ryhtyä edelläkävijöiksi ja kehittää meille tekniikan avulla uudenlaisia tulevaisuuden tuotteita ja palveluita, joissa ohjaavana tekijänä on juuri ihmislähtöisyys ja luonnon arvostaminen kestävän kehityksen keinoin. Haluamme jättää sen myötä hyvän elämänjalanjäljen jälkipolville ja luonnolle. Avainlähteitä Kautto-Koivula, K. & Huhtaniemi, M.; Rengistä Isännäksi. Edita 2006 Perez, C.; Technological Revolutions and Financial Capital. Edward Elgar Publishing Moisio, E.; Huuhtanen H.; Arki hallussa? Työterveyslaitos. Työ ja Ihminen tutkimusraportti, Tampereen yliopistopaino, 2007 Räikkönen, T.; Työn tulevaisuus, Työterveyslaitos, 2006

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. Esipuhe

SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. Esipuhe N:O 01 Solita Think Tankin loppuraportti 1 Helmikuu 2014 SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA 04 Esipuhe NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. 06 Solita Think Tankin

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaajaksi

Tulevaisuuden osaajaksi VISIO Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa Manka & Marjut Mäenpää Tulevaisuuden osaajaksi 1 Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa

Lisätiedot

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Kansallinen Ennakointiverkosto Yritystoiminnan tulevaisuus - asiantuntijaryhmän loppuraportti 1 Arvot, työ ja vastuu Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Toimittanut Antti Hautamäki

Lisätiedot

TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita

TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita Leenamaija Otala Karoliina Jarenko TEKNILLINEN KORKEAKOULU ABYhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus ESIPUHE Työ arjen muotoilijana,

Lisätiedot

Kristiina Hänninen ESIMIESTYÖN HAASTEET MUUTTUVASSA KUNTAORGANISAATIOSSA Pro gradu-tutkielma Hallintotiede Kevät 2008

Kristiina Hänninen ESIMIESTYÖN HAASTEET MUUTTUVASSA KUNTAORGANISAATIOSSA Pro gradu-tutkielma Hallintotiede Kevät 2008 Kristiina Hänninen ESIMIESTYÖN HAASTEET MUUTTUVASSA KUNTAORGANISAATIOSSA Pro gradu-tutkielma Hallintotiede Kevät 2008 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Esimiestyön haasteet muuttuvassa

Lisätiedot

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Mikko Mäenpää, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK: Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen == Ensin muutama kommentti

Lisätiedot

VAPAUS-AKATEMIA TIETOINEN YRITTÄJYYS JA ARVOLÄHTÖINEN LIIKETOIMINTA. Tietoinen yrittäjä vastaa nopean maailman haasteeseen. Elämän oma korkeakoulu

VAPAUS-AKATEMIA TIETOINEN YRITTÄJYYS JA ARVOLÄHTÖINEN LIIKETOIMINTA. Tietoinen yrittäjä vastaa nopean maailman haasteeseen. Elämän oma korkeakoulu TIETOINEN YRITTÄJYYS JA ARVOLÄHTÖINEN LIIKETOIMINTA TIETOISESTA YRITTÄJYYDESTÄ JA KULUTTAMISESTA SUOMALAISEN PK-YRITYSTOIMINNAN JA SUOMEN TULEVAISUUDEN PELASTAJA TIETOINEN YRITTÄJYYS JA LIIKETOIMINTA TYIETOINEN

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2012

TEM raportteja 14/2012 TEM raportteja 14/2012 Suomen työelämä vuonna 2030 Miten ja miksi se on toisennäköinen kuin tällä hetkellä Tuomo Alasoini, Anu Järvensivu, Jorma Mäkitalo Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Julkaisuaika 13.5.2012

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa Tietoa työstä Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESTÄVÄ KEHITYS JA TURVALLISUUS Ulla Perhonen Pia Houni Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESÄTÄVÄ

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Kansallisen ennakointiverkoston näkemyksiä Suomen tulevaisuudesta Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO VOIMAANTUMISEN TUKEMINEN TYÖYHTEISÖSSÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO VOIMAANTUMISEN TUKEMINEN TYÖYHTEISÖSSÄ TAMPEREEN YLIOPISTO VOIMAANTUMISEN TUKEMINEN TYÖYHTEISÖSSÄ Kasvatustieteiden laitos Ammattikasvatuksen tutkimusja koulutuskeskus Pro gradu -tutkielma Kari Peltola 2011 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Tulevaisuuden kulttuuriosaajat Näkökulmia moderniin elämään ja työhön

Tulevaisuuden kulttuuriosaajat Näkökulmia moderniin elämään ja työhön Tulevaisuuden kulttuuriosaajat Näkökulmia moderniin elämään ja työhön Antti Hautamäki ja Kaisa Oksanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Marja Tiura Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu Esipuhe Tulevaisuusvaliokunnan

Lisätiedot

Tohtori Ele Alenius Globalisaation yleinen arvopohja, periaatteet ja ihmisen asema "...että olisimme humaanin sivilisaation planeetta"

Tohtori Ele Alenius Globalisaation yleinen arvopohja, periaatteet ja ihmisen asema ...että olisimme humaanin sivilisaation planeetta Tohtori Ele Alenius Globalisaation yleinen arvopohja, periaatteet ja ihmisen asema "...että olisimme humaanin sivilisaation planeetta" Arvoisat tulevaisuusvaliokunnan edustajat, Hyvät Kokeneiden viisaiden

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä tietoyhteiskunta: Social high tech

Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä tietoyhteiskunta: Social high tech Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä tietoyhteiskunta: Social high tech Tässä artikkelissa tarkastellaan suomalaisen tietoyhteiskunnan sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen kriteereitä

Lisätiedot

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN:

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: YRITTÄJYYDEN UUSI KUVA 2020 VÄLIRAPORTTI TUTU-JULKAISU 2/2003 Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 väliraportti Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Oppimisella osallisuutta vastauksia työn murrokseen

Oppimisella osallisuutta vastauksia työn murrokseen Oppimisella osallisuutta vastauksia työn murrokseen SITRAN RAPORTTEJA 29 Oppimisella osallisuutta vastauksia työn murrokseen S I T R A H E L S I N K I Kirjoittajat: Anita Lehikoinen Rami Saarniaho Asko

Lisätiedot

Innovaatioista hyvinvointia. Painopisteet tulevaisuuden rakentamiseksi

Innovaatioista hyvinvointia. Painopisteet tulevaisuuden rakentamiseksi Innovaatioista hyvinvointia Painopisteet tulevaisuuden rakentamiseksi Toiminta-ajatus Tekesin tehtävä on edistää teollisuuden ja palveluelinkeinojen kilpailukykyä teknologian keinoin. Toiminnan tulee monipuolistaa

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

NuoreT JA A TYÖeL ÄMÄ ka k k a s k i e s r i e i ma i m a a i a lim l a m a a? a

NuoreT JA A TYÖeL ÄMÄ ka k k a s k i e s r i e i ma i m a a i a lim l a m a a? a NuoreT JA TYÖELÄMÄ kaksi eri maailmaa? NuoreT JA TYÖELÄMÄ kaksi eri maailmaa? Jaakko Alasaarela Paavo Arhinmäki Teemu Arina Saara Backberg Susanna Haapalainen Hanna Hihnala Janne Jauhiainen Ole Johansson

Lisätiedot

SUOMEN MENESTYKSEN EVÄÄT TIEKARTTA TULEVAISUUTEEN

SUOMEN MENESTYKSEN EVÄÄT TIEKARTTA TULEVAISUUTEEN SUOMEN MENESTYKSEN EVÄÄT TIEKARTTA TULEVAISUUTEEN Tapani Ruokanen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund

Lisätiedot

Metropolin hyvinvointi

Metropolin hyvinvointi Metropolin hyvinvointi Työryhmä Olli Alanen Antti Hautamäki Tuuli Kaskinen Outi Kuittinen Tommi Laitio Roope Mokka Aleksi Neuvonen Kaisa Oksanen Satu Onnela Mikko Rissanen Simo Vassinen Ville Viljanen

Lisätiedot