PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2015 HENKISEN HYVINVOINNIN PALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2015 HENKISEN HYVINVOINNIN PALVELUT"

Transkriptio

1 Liite 10 / Tetola PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2015 HENKISEN HYVINVOINNIN PALVELUT Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta

2 1 Sopimusosapuolet Tässä palvelusopimuksessa sopijaosapuolet ovat tilaajana Hämeenlinnan kaupungin Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta ja tilaajajohtaja sekä henkisen hyvinvoinnin palveluiden tilaajapäällikkö (jäljempänä tilaaja). Tuottaja ovat palvelutuotantojohtaja ja toimintakykyä edistävien palveluiden palvelujohtaja (jäljempänä tuottaja/palveluntuottaja). Tilaaja yhteyshenkilöt: Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan puheenjohtaja Katriina Laaksonen p Tilaajajohtaja Jukka Lindberg, p Tilaajapäällikkö Liisa Lepola, p Tuottajien yhteystiedot: Palvelutuotantojohtaja Päivi Raukko, p Toimintakykyä edistävien palveluiden palvelujohtaja Risto Jokinen, p Sopimuksen kohde ja tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan osapuolten välillä noudatettavat henkisen hyvinvoinnin palvelujen hankinnan ehdot. Palvelut perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin sekä Hämeenlinnan kaupungin vuonna 2011 päivitettyyn strategiaan ja muihin ohjelmiin. Keskeisen lainsäädännön muuttuessa sopimuskauden aikana osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan uusitun sopimuksen. 3 Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen Tämä sopimus on voimassa Sopimusta voidaan perustellusta syystä muuttaa, jolloin tilaaja ja tuottaja neuvottelevat uuden palvelusopimuksen. Neuvottelu voidaan käynnistää esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa, poikkeustilanteissa tai volyymimuutoksissa. 4 Palvelusopimuksen yleistavoitteet 4.1 Kaupunkistrategiaa jalkauttavat asiakirjat Sopimuksen strategista kokonaissuunnittelua ja toimintaa ohjaavat seuraavat asiakirjat: - Hämeenlinnan kaupungin strategia - Tilaaja-tuottaja palvelusuunnitelma Palvelu- ja hankintasuunnitelma, Palha 2 - Tuottavuusohjelma - Seudullinen mielenterveys- ja päihdetyön toimintaohjelma Hämeenlinnan kaupungin sekä Janakkalan ja Hattulan kuntien perhe- ja lähisuhdeväkivallanehkäisytyön toimintaohjelma vuosille Hämeenlinnan monikulttuurisuusohjelma Valmiussuunnitelma, psykososiaalinen tuki - Hyvinvointikertomus ja sen indikaattoritiedot väestöstä, ehvk 2

3 - Hämeenlinnan kaupungin kestävän kehityksen painopisteet - Vammaispoliittinen ohjelma ja vammaispoliittiset arvot Lastensuojelusuunnitelma - Potilasturvallisuussuunnitelma - Savuton Hämeenlinna toimintaohjelma Asunto-ohjelma Kaupunginhallituksen työllisyyden ja osallisuuden edistämisen keinot ja tavoitteet. 4.2 Palvelusuunnitelma Valtuustokausittainen palvelusuunnitelma on pohjana tilaajan tilausbudjetille ja talousarvion pohjalta tehdylle palvelusopimukselle Vuoden 2015 palvelusopimuksen yleistavoitteet Palvelutuotanto vastaa siitä, että sillä on riittävä ja pätevä henkilöstö, laitteet ja välineet sekä toimivat prosessit tarjottujen palvelujen tuottamiseen. Hoidon tulee perustua terveys- ja hoitosuunnitelmaan tai kuntoutussuunnitelmaan. Tilaaja ja tuottaja sitoutuvat vuonna 2015 jatkamaan Henkisen hyvinvoinnin palveluiden uudistamista huomioiden mahdolliset Terveyspalvelut -liikelaitoksen organisaatiomuutokset. Henkisen hyvinvoinnin palveluiden terveydenhuollon palvelut kuuluvat ns. virtuaaliterveyskeskukseen. Mielenterveyspalveluihin pääsy on tasa-arvoista kaikille kuntalaisille. Henkisen hyvinvoinnin palveluiden tuottamat hoidot ovat määräaikaisia ja asiakkaiden hoidon ja palvelun tarpeisiin perustuen. Vuoden 2015 yleistavoitteet ovat: 1. Sähköisten ja etäpalveluiden kehittäminen (eomahoito). Nettipalveluiden käyttöönottoa lisätään mielenterveys- ja päihdeongelmaisten hoidossa. eomahoidon kehittämistyöryhmään osallistuu yksi psykiatrinen sairaanhoitaja. 2. Kokemusasiantuntijoiden osallistuminen palveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin tulee vahvistua, jotta asiakkaiden tarpeet voidaan ottaa huomioon nykyistä paremmin. Kokemusasiantuntijat ja vertaistoimijat otetaan entistä vahvemmin mukaan mielenterveys- ja päihdetyön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Vahvistetaan yhteistyötä mielenterveys- ja päihdejärjestöjen kanssa. 3. Psyykkistä hyvinvointia edistävä Mielenterveystalo-nettipalvelu, kokoaa kansalaisten saataville luotettavaa tietoa ja välineitä hyvinvoinnistaan huolehtimiseen. Nettipalvelun käytön lisääminen kuntalaisten ja ammattilaisten keskuudessa. Mielenterveystalon käyttö on laajaa ja edistää eri toimijoiden toiminnan tuntemista. Mielenterveystalo ja päihdelinkki ovat käytössä. Avohoidon ja palveluasumisen kehittäminen, jotta laitoshoidon tarve vähenee edelleen mielenterveys- ja päihdepalveluissa. 4. Vaikuttavuuden lisääminen. Annettujen palvelujen vaikuttavuuteen kiinnitetään huomiota. 3

4 5. Laadun parantaminen. Palvelujen laadun seurantaa varten kehitetään mittarit. Näkökulmana käytetään myös asiakkaiden kokemaa laatua, jonka selvittämiseksi tehdään asiakas- ja asukaskyselyjä. Päiväosastolla toteutetaan asiakkaan omaa kokemusta hoidosta kuvaava mittaus ja samantyyppinen mittari kehitetään päivätoimintaan ja kuntoutuspoliklinikalle. 6. Kanavamalli: Terveyspalveluissa käyttöön otetun kanavamallin kakkosvaiheessa etsitään niitä henkilöitä, joilla on suuri tarve saada palveluja mutta jotka eivät ole palvelujen piirissä. Mielenterveysasiakkaita ei ole löytynyt odotettua määrää. 7. Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten yhdenvertaisuutta palveluihin pääsyssä ja niiden saamisessa vahvistetaan. 8. Mielenterveys- ja päihdepalveluihin pääsee helposti yhden oven periaatteella Terveyspalveluiden. Erityistä huomiota kiinnitetään mielenterveyshäiriöistä kärsivien somaattisten sairauksien ehkäisyyn, tutkimiseen ja hoitoon yhdessä Terveyspalveluiden toimijoiden kanssa. 9. Tunnistetaan ja ehkäistään mielenterveys- ja päihdeongelmien siirtyminen yli sukupolvien laajentamalla Toimiva lapsi ja perhetyön menetelmien käyttöä. Henkisen hyvinvoinnin palveluissa asiakkaina olevien vanhempien osalta selvitetään heidän hoidossaan olevien lasten tuentarve ja tukea annetaan myös siellä, missä vanhempia hoidetaan. 10. Mielenterveys- ja päihdetyön toimintaohjelma päivitetään vuodelle 2016 ja liitetään osaksi kaupungin hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa. 11. Kaupungin, yksityissektorin ja kolmannen sektorin mielenterveys- ja päihdepalvelut muodostavat toimivat palvelukokonaisuudet. (verkostotapaaminen 1x / vuosi) 12. Työikäisten mielenterveys- ja päihdeongelmaisten työttömien työkykyongelmiin puututaan ajoissa ja tehdään yhteistyötä työttömien terveystarkastuksia tekevien kanssa. Psykiatrisen kuntoutuspoliklinikan ja päiväosaston nuorten aikuisten asiakkaiden kuntoutusohjaajan palvelut palvelutuotanto hankkii TYP:sta. 13. Ikääntyvien mielenterveyshäiriöihin ja päihdeongelmiin puututaan ajoissa ja kehitetään päihde- ja henkisen hyvinvoinnin palveluiden kesken erilaisia konsultaatio- ja yhteistyömuotoja. 14. Tilaajan ja palvelutuotannon edustaja osallistuu alueelliseen mielenterveys- ja päihdepalveluiden strategiaryhmän työskentelyyn. 15. Ongelmapelaaminen ja peliriippuvuus tunnistetaan mielenterveyspalveluissa. Vakavat peliriippuvuudet hoidetaan A-klinikalla. 16. Työllistämisen paikkojen lisääminen kaikilla palvelualueilla vuonna 2015 on 1 työllistetty / 15 työntekijää. 17. Lastensuojelun avo- ja laitoshoidon tarve on kasvanut jyrkästi. Henkisen hyvinvoinnin palveluissa osallistutaan Lasten ja nuorten lautakunnan vetämän palvelurakennetyöryhmän työskentelyyn sekä sitoudutaan työryhmän selvitystyöhön ja yhteisesti sovittaviin toimenpiteisiin Palvelutuotannon tuottamat ryhmät vuonna Avopalveluiden ryhmät: Uniryhmä, Depressiokoulu, Ahdistuneiden ryhmä ja Onnen taidot ryhmä. Ryhmien sisältöjä arvioidaan vuoden 2015 aikana. - Päivätoiminnan ryhmät - Päiväosaston ja kuntoutuspoliklinikan ryhmät 4

5 - Moniammatillinen työryhmätyö Koho-tiimi moniongelmaisten hoitoon, kuntoutukseen ja konsultaatioon. - SCIT (Social Cognition and Interaction Training) ryhmäterapiamenetelmään perustuvan ryhmän käynnistäminen vuoden 2015 aikana. Ryhmä kehittää sosiaaliskognitiivisia taitoja ja parantaa skitsofreniaa sairastavien sosiaalista toimintakykyä. SCIT koostuu ryhmäistunnosta, joita työpari ohjaa käsikirjan mukaan edeten. Tilaaja ostaa psykologinen jälkipuinnin Hyvinkään mielenterveysseuran kriisipalveluilta. Palvelutuotanto osallistuu tilaajan kutsumaan psykososiaalisentuen verkostotapaamiseen. Poliisivankilan kiinniotettujen henkilöiden terveydenhoidon järjestäminen on kesken ja tarvittaessa terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä neuvotellaan uudelleen tilaajan kanssa. Henkisen hyvinvoinnin psykiatrinen sairaanhoitaja käy poliisivankilassa kahdesti viikossa 2 h kerrallaan. Työtehtävistä sovitaan erikseen poliisin, tilaajan ja hhp:n kanssa. (neuvottelut kesken) Henkisen hyvinvoinnin sopimusalakohtaiset painopistealueet ovat: 1. henkisen hyvinvoinnin tarjoamien palvelujen integrointi Terveyspalveluiden kanavamalliin jatkuu, 2. masennuksen ja ahdistuksen hoito, 3. perhetyö ja ylisukupolven siirtyvien mielenterveysongelmien ehkäisy, 4. mielenterveyskuntoutus palvelutuotannon eri yksiköissä, 5. mielenterveys- ja päihdetyön toimintaohjelman päivitys vuodesta 2016 eteenpäin yhdessä tilaajan ja muiden toimijoiden kanssa 6. yhteistyön lujittaminen eri toimijoiden kesken, Verkostotapaamisen järjestäminen 1 x / vuosi tilaajan kanssa. Yhteistyö Hämeenlinnan seudun Työn Paikka- pitkäaikaistyöttömyyden kuntapilotin toimijoiden kanssa. Yhteistyö Työvoiman palvelukeskuksen kanssa (TYP) Yhteistyö uusien aluekeskusten Terveystupien kanssa (Katuma ja Nummi) Omassa palvelutuotannossa: äitiys- ja lastenneuvolat, hyvinvointineuvolat, sosiaalityön palvelut, kotihoito, perusterveydenhuollon päivystys, sosiaalipäivystys, terveyspalvelut) Keskussairaalan kanssa tehtävä yhteistyö erikoissairaanhoidon Akuuttityöryhmän ja osastojen kanssa sekä tehostetun kotiutuksen työryhmän kanssa. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa: A-klinikkatoimen päihdepalvelut, psykiatrisen erikoissairaanhoito, Työvalmennussäätiö Luotsi/Majakka, palveluasumisen eri yksiköt. Yhteistyö järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa: esim. Hämi ry ja Hämeen klubitalo, Omaiset mielenterveydentukena ry, Hämeenlinnan seudun mielenterveysseura, SPR henkisen tuen ryhmä, seurakunnan diakoniatyö/mielenterveystyö sekä päihdejärjestöt käynnistyvän kumppanuus- ja järjestötalon toiminnan hyödyntäminen ja yhteistyön käynnistäminen 5

6 Yhteistyö Terveyspalveluiden potilastukipisteessä (RAY hanke, Setlementti hakijana) Omais- ja läheisyhteistyö Oppilaitosyhteistyö - Miepä -toimintaohjelman toimeenpanoon osallistuminen mukaan lukien asiantuntijatiimit ja ohjausryhmätyöskentely. - Kriisi- ja traumatyön osaamisen lisääminen palvelutuotannossa osana kaupungin valmiussuunnittelua. - Psykiatrian hoidon porrastusta toteutetaan hoidon porrastustaulukon mukaisesti ja taulukkoa päivitetään säännöllisesti. - Ratkaistaan maahanmuuttajien traumaperäisten mielenterveysongelmien hoitotahot - Ratkaistaan poliisinvankilassa olevien terveydenhuollon järjestäminen - Opioidikorvaushoito toteutetaan hajautetun mallin mukaisesti. Henkisen hyvinvoinnin palveluissa lisätään korvaushoitoasiakkaiden lukumäärää kymmeneen asiakkaaseen asteittain. - Käynnistetään palvelualueiden rajat ylittävä moniammatillinen riskinarviointityöskentely (MARAK ), jonka tarkoituksena on auttaa parisuhdeväkivallan uhreja. Yhteistyötapaamisia korvaushoitoasiakkaiden osalta jatketaan A-klinikan kanssa. Psykiatripalveluiden hankinta terveyspalveluista: Psykiatritarve on kahden psykiatrin työpanos vuonna Sopimuksen arvo Tilaaja sitoutuu ostamaan henkisen hyvinvoinnin palveluja eurolla (+ hallinnon kulut euroa). HENKISEN HYVINVOINNIN PALVELUT Avopalvelut Toimintakulut Muut myyntituotot Asuntojen vuokrat Matalapalkkatuki Oman tuotannon hallinto Tilaus 2014 Tilaus Henkisen hyvinvoinnin avopalvelun sis. ostot Yht Toimintakulut Muut yhteistoimintakorvaukset Muut myyntituotot Muut tuotot Psykiatrinen päivätoiminta Oman tuotannon hallinto Psykiatrian päivätoiminnan sis. palvelujen ostot yhteensä Psykiatrian kuntoutuspoliklinikka 6

7 Toimintakulut Muut yhteistoimintakorvaukset Oman tuotannon hallinto Psykiatrian kuntoutuspol. sis. palvelujen ostot Psykiatrian päiväosasto Toimintakulut Muut yhteistoimintakorvaukset Muut myyntituotot Oman tuotannon hallinto Psykiatrian päiväosaston sis. palvelujen ostot SIS. PALVELUJEN OSTOT TUOTANNOLTA YHTEENSÄ ilman oman hallinnon kuluja Tuoteryhmät ja tuotteet Henkisen hyvinvoinnin tuotteet ja indikaattorit ovat Päivätoiminta - Psykiatrisen päivätoiminnan kotikuntoutus/kotikuntoutuskäynti - Psykiatrisen päivätoiminnan ryhmäkuntoutus/ryhmäkäynti Avopalvelut - Psykologi: asiakaskäynti - Asiakaskäynti: ryhmäkäynti - Psykiatrinen sairaanhoitaja: asiakaskäynti - Psykiatrinen sairaanhoitaja: ryhmäkäynti Päiväosasto - Psykiatrisen päiväosaston hoitopäivä - Psykiatrisen päiväosaston asiakaskäynti Kuntoutuspoliklinikka - Psykiatrisen kuntoutuspoliklinikan nuorten aikuisten ryhmäkuntoutus - Psykiatrisen kuntoutuspoliklinikan ryhmäkäynti - Psykiatrisen kuntoutuspoliklinikan asiakaskäynti Kehittäminen ja indikaattorit Kehittämistoiminnan sovitut tehtävät ja päätetyt kehittämishankkeet kirjataan kehittämispalveluiden toimintasuunnitelmaan. (kts. liite) Mielenterveystalo.fi on psyykkistä hyvinvointia edistävä nettipalvelu, joka kokoaa kansalaisten saataville tietoa ja välineitä hyvinvoinnistaan huolehtimiseen. 7

8 Mielenterveystalon yhteystietojen päivittäminen on palvelutuotannon vastuulla. Palvelutuotanto opastaa asiakkaita Mielenterveystalon käyttöön ja henkilöstön tulee tuntea nettipalvelu. Ryhmäkäyntien tallentaminen otetaan kehittämisen painopisteeksi. Lääkehoidon laadun varmistamiseksi laajennetaan LOVe järjestelmän käyttöönottoa (Lääkehoidon osaamisen varmistaminen verkossa). Lääkehoitosuunnitelma päivitetään vuoden 2015 aikana. Palautejärjestelmät: Tavoitteena on, että asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja palveluun. Kehittämispalvelut toteuttavat tilaajan asukaskyselyn ja asumispalveluiden asukastyytyväisyyskyselyn vuosittain. Opiskelijapalaute kerätään CLES- ohjelmalla ja vaaratapahtumailmoitukset HaiPro ohjelmalla. Palvelutuotannon asettama tavoite asiakaskyselyn keskiarvoksi on: xx (kesken) Palveluiden arvioinnit vuodelle 2015 Palveluihin liittyvä kehittämistoiminta toteutetaan kansallisesti määriteltyjen linjauksien ja toimenpiteiden mukaisesti. Erillisrahoitusta vaativat kehittämishankkeet valmistellaan yhdessä kehittämisyksikön, tilaajan sekä tuottajan kanssa. Kehittämishankkeiden valmistelu, toteutus ja raportointi toteutetaan kaupungin projektiohjeistuksen mukaisesti. Hankkeet, joihin Henkisen hyvinvoinnin palveluiden työntekijöiden edellytetään osallistuvan jos hankerahaa saadaan: 1) Valitse elämä paikallinen itsemurhien ehkäisyhanke. Terveyden edistämisen hanke. 2) Potilastukipiste Terveyspalveluissa (RAY-hanke, hakijana Setlementti) 3) Hoidon oikea porrastus (PALHA hanke) ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen edelleen kehittäminen (tilaajan hanke) 4) Terveyspalveluiden kanavamalli, eli avosairaanhoito 2.0 (Terveyspalveluiden hanke) 5) Kuntakokeilu hanke, yksi hoito- ja palvelusuunnitelma. HÄMEENLINNASSA /.2014 Liisa Lepola tilaajapäällikkö Jukka Lindberg Tilaajajohtaja 8

9 Risto Jokinen Palvelujohtaja Päivi Raukko Palvelutuotantojohtaja 9

10 TUOTTEET (tarkistus kesken) 2015 (ilman vyörytyksiä) tilaus 2015 keltaisella AVOPALVELUT Psykologi: asiakaskäynti ja 750 ryhmät Psykologi: avoin Psykiatrinen sairaanhoitaja: 66,93 asiakaskäynti 8800 (sisältää ryhmät 200 kpl) Psykiatrinen sairaanhoitaja: 57,35 ryhmäkäynti PÄIVÄTOIMINTA Psykiatrisen päivätoiminnan kotikuntoutuskäynti 100,63 100,63 X 220 = Päivätoiminnan ryhmäkäynti 40,02 40,02 X 3350= PÄIVÄOSASTO Psykiatrisen päiväosaston hoitopäivä 164,36 164,36 X 1300 = Psykiatrisen päiväosaston asiakaskäynti 43,25 43,25 X 350 = KUNTOUTUSPOLIKLINIKKA Psykiatrisen kuntoutuspoliklinikan nuorten aikuisten ryhmäkuntoutus Psykiatrisen kuntoutuspoliklinikan ryhmäkäynti Psykiatrisen kuntoutuspoliklinikan asiakaskäynti 253,49 253,49 x 350 = ,27 111,27 x 840 = ,24 109,24 x 1900=

11 Liite Kehittämispalveluiden toimintasuunnitelma 2015 Hämeenlinnan kaupungin kehittämistyön tavoitteena on parantaa kuntalaisten saamien palvelujen laatua, edistää palvelujen vaikuttavuutta ja lisätä oman toiminnan tuottavuutta. Kehittämispalvelut tukevee tilaajia ja tuottajia heidän perustehtävässään. Kehittämispalvelut muodostuvat 1. kehittämistoiminnasta 2. tietohallinnosta ja 3. viestinnästä. Kehittämispalveluiden eri osa-alueiden toiminta kuvataan erillisessä kehittämispalveluiden toimintasuunnitelmassa Kehittämistoiminnan osalta työtehtävistä ja henkilöresurssien käytöstä neuvotellaan tilaajan ja tuotannon kanssa palvelusopimusneuvotteluissa. Kehittämishankkeista ja niiden rahoituksesta on päätetty Strategisen kehittämisen johtotiimissä. Kehittämistoiminnan sovitut tehtävät ja päätetyt kehittämishankkeet kirjataan kehittämispalveluiden toimintasuunnitelmaan. 11

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus 2015 Vammaispalvelut. Sopimusosapuolet

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus 2015 Vammaispalvelut. Sopimusosapuolet Tilaaja-tuottaja palvelusopimus 2015 Vammaispalvelut Sopimusosapuolet Sopimusosapuolet tässä palvelusopimuksessa ovat tilaajan Hämeenlinnan kaupungin Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta ja

Lisätiedot

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Sosiaalisen tuen palvelut Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 20.11.2012 allekirjoitettu 9.1.2013 SISÄLLYS 1. Sopimusosapuolet... 3 2. Sopimuksen

Lisätiedot

Tilaaja-tuottaja -palvelusopimus 2015. Kirjastopalvelut

Tilaaja-tuottaja -palvelusopimus 2015. Kirjastopalvelut Tilaaja-tuottaja -palvelusopimus 2015 Kirjastopalvelut 1 Vuoden 2015 palvelusopimus 1. Sopimusosapuolet... 3 2. Sopimuksen kohde ja tarkoitus... 3 3. Sopimuksen voimassaoloaika ja muuttaminen... 3 4. Palvelusuunnitelma...

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 8/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 23.09.2015 klo 18:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 125 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Sote III - hankkeen projektisuunnitelma. Versio 1.0 Projektiryhmän hyväksymä 11.8.2015

Kanta-Hämeen Sote III - hankkeen projektisuunnitelma. Versio 1.0 Projektiryhmän hyväksymä 11.8.2015 Kanta-Hämeen Sote III - hankkeen projektisuunnitelma Versio 1.0 Projektiryhmän hyväksymä 11.8.2015 SISÄLLYS 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus... 1 1.1 Valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 lähtien kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke - KOHO 2013-2015 KOHO II sopeutettu hankesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke - KOHO 2013-2015 KOHO II sopeutettu hankesuunnitelma Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke - KOHO 2013-2015 KOHO II sopeutettu hankesuunnitelma Tarkistettu versio 16.11.2012 SML Sopeutettu 12.4.13 / T. Auvinen Tarkistettu versio

Lisätiedot

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 1 Sisällys 1 Johdanto 4 2 Kansalliset tavoitteet mielenterveys- ja päihdetyössä kunnille ja kuntayhtymille 6 2. 1 Asiakkaan aseman vahvistaminen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

KANSALLINEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA PALVELURAKENTEEN MUUTOKSESSA

KANSALLINEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA PALVELURAKENTEEN MUUTOKSESSA KANSALLINEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA PALVELURAKENTEEN MUUTOKSESSA Asumisneuvojien koulutus 15.3.2013 THL Minna Savolainen, Mielenterveyden edistämisen yksikkö, THL TAUSTAA MIELI SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Palvelumuotoilu ja johtaminen Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan palvelukokonaisuuden suunnittelu ja kehittäminen Salossa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Mänttä-Vilppulan kaupunki-palvelusuunnitelma IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-2016 1/23 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Vanhusneuvosto 29.10.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintakäsikirja

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintakäsikirja 2015 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintakäsikirja 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS... 5 3. MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN KRITEERIT JA TOIMINTAMALLIT

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 0 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 1.1.2014 ALKAEN FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Yhtymävaltuusto 4.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA.

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. JOHDANTO Mielenterveys- ja päihdeongelmien suuri kansanterveydellinen merkitys on kasvavan huomion kohde. Vaikka mielenterveyshäiriöiden yleisyys ei ole muuttunut,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Tampereen mielenterveyspalveluiden arviointi

Tampereen mielenterveyspalveluiden arviointi AVAUKSIA AVAUKSIA Kristian Wahlbeck, Marko Ekqvist, Virpi Jäntti, Outi Mantere, Veijo Nevalainen, Samuli Saarni, Eija Stengård, Timo Tuori, Erja Wiili-Peltola Tampereen mielenterveyspalveluiden arviointi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017 Sivistyslautakunta 6.2.2013 14 Perusturvalautakunta 27.2.2013 26 Tekninen lautakunta 19.2.2013 12 Wiitaunionin johtoryhmä 21.3.2013 Kaupunginhallitus 3.6.2013 158 Kunnanhallitus 17.6.2013 156 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 1 Sisällys Yhteenveto Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017 Sivistyslautakunta 6.2.2013 14 Perusturvalautakunta 27.2.2013 26 Tekninen lautakunta 19.2.2013 12 Wiitaunionin johtoryhmä 21.3.2013 Kaupunginhallitus 3.6.2013 158 Kunnanhallitus 17.6.2013 156 WIITAUNIONIN

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot