SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite : Hallitusohjelman tavoitteessa on vahvasti viestitty, että yhtään nuorta ei saa päästää syrjäytymään yhteiskunnastamme. Tälläkin hetkellä, huhtikuun työllisyyskatsaukseen 2012 viitaten, tämä kysymys on akuutti myös Kaakkois- Suomessa. Nuorten työttömien määrä jatkaa kasvuaan. Vaikka tilannetta Lappeenrannassa voidaankin pitää muihin kaupunkeihin verrattuna kohtuullisena, on 495 nuorta työtöntä aivan liikaa. Yhteiskuntatakuun tavoitteena on, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluttua työttömäksi joutumisesta. Kolme kuukautta siksi, että se on osoittautunut tutkimuksissa ja käytännön elämässä rajapyykiksi, jolla on suuri merkitys. Suurena haasteenamme ovat myös ne nuoret, jotka tarvitsevat omaan elämänhallintaan ja elämäntilanteen selkiyttämiseen tukea ja apua. SDP:n valtuustoryhmä esittää, että Lappeenrantaan perustetaan laajapohjainen nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista edistävä työryhmä, jossa ovat edustettuina myös työelämän-, koulutuksen-, sosiaali- ja terveydenhuollon, nuorisotoimen ja kolmannen sektorin toimijat. Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto : KOLA 74 Liite: - koonti väliraportin keskeisistä kohdista Valtuustoaloitteessaan SDP:n valtuustoryhmä esittää, että Lap peenran taan perustetaan laajapohjainen nuorten yh teis kun ta ta kuun toteutumista edistävä työryhmä, jossa ovat edus tet tui na myös työelämän, koulutuksen, sosiaali- ja ter vey den huol lon, nuorisotoimen ja kolmannen sektorin toi mi jat.

2 Hallitus on hallitusohjelmassaan päättänyt toteuttaa yh teis kun ta takuun vuoden 2013 alusta lukien niin, että jokaiselle al le 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vas ta val mis tu neel le tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kun tou tus paik ka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työt tö mäk si joutumisesta. Osana yhteiskuntatakuuta toteutetaan koulutustakuu. Jo kai sel le peruskoulun päättäneelle taataan jatkomahdollisuus lu kiois sa, ammatillisessa koulutuksessa, op pi so pi mus kou lu tuk ses sa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Hal li tuk sen tavoitteena on, että kuluvan vuosikymmenen lop puun mennessä vuotiaista yli 90 prosentilla on pe rus as teen jälkeinen tutkinto. Yhteiskuntatakuun toteuttaminen edellyttää useita eri hal lin non alo jen samaan suuntaan vaikuttavia toimenpiteitä. Näitä on kansallisella tasolla valmisteltu työ- ja elin kei no mi nis te riön asettamassa Nuorten yhteiskuntatakuu -työryhmässä. Työ ryh mäs sä on myös opetus- ja kulttuuriministeriön, so si aa li- ja terveysministeriön, Allianssin, Kuntaliiton, Kelan, se kä työmarkkina- ja etujärjestöjen edustus. Hallituksen ta voit tee na on valmistella esitykset yhteiskuntatakuun toteut ta mi ses ta siten, että yhteiskuntatakuu voidaan saattaa voimaan vuo den 2013 alusta. Työryhmä on jättänyt raporttinsa Nuorten yhteiskuntatakuu 2013 (TEM 8/2012) Siinä todetaan mm. että työ ryh mä on jakanut tehtävän kahteen osaan: ensin huo leh di taan siitä, että palveluverkosto toimii yhteiskuntatakuun pii riin tulevien uusien nuorten osalta. Tarkoituksena on luo da järjestelmä, jossa kaikilla nuorilla on realistiset mah dol li suu det työllistyä, kouluttautua tai hakeutua muuhun toi min taan. Näillä toimilla luodaan tilanne, jossa syrjäytyneiden ja syr jäy ty mis vaa ras sa olevien nuorten määrä ei enää uusista ikä luo kis ta kasva. Toisena painopisteenä huolehditaan :sta toisen as teen tutkintoa vailla olevasta nuoresta, jotka ovat syr jäy ty mi sen vaaravyöhykkeellä. Heidän tukemisensa vakaalle työ ural le toteutetaan lisäämällä koulutusta siten, että vuonna 2016 päästään ns. normaalitilanteeseen, jossa nuorten pal ve lu ver kos to toimii, eikä nuorissa aikuisissa ole laajassa mit ta kaa vas sa yhteiskunnalliseen marginaaliin ajautuneita hen ki löi tä. Tätä ei kuitenkaan ole mahdollista toteuttaa yh teis kun ta ta kuu seen varatulla 60 miljoonalla eurolla. Työryhmä on tehnyt raportissaan kuvatut ehdotukset työn en sim mäises sä vaiheessa. Jatkossa ryhmä keskittyy muihin nuor ten palvelujärjestelmän toimivuutta koskeviin ky sy myk siin, jotka liittyvät koulutukseen, työllistymiseen ja nuorten osal li suu teen. Raportissa

3 todetaan, että kyse ei ole ai noas taan julkisten resurssien lisäyksestä ja uudelleen al lo koin nis ta, vaan tarvitaan yleisempi yhteiskunnallinen si tou tu mi nen nuorten aseman parantamiseen. Tässä yhteydessä kei no va li koi maa laajennetaan yhteistyössä työ mark ki na jär jes tö jen ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Ta voit tee na on positiivinen kierre, jossa julkiset ja yksityiset pa nok set täydentävät toisiaan. Tähän tematiikkaan työryhmä pa laa myöhemmässä työssä. Ensimmäinen väliraportti kes kit tyy vuoden 2013 talousarviota varten laadittaviin eh do tuk siin ja niitä tukeviin pikaisiin lainsäädäntötarpeisiin. Työryhmän työskentely jatkuu koko hallituskauden ajan. Edus kun ta ei ole vielä käsitellyt yhteiskuntatakuun to teut ta mi seen liittyviä lainsäädäntömuutoksia eikä myöskään kun nil le kaavailluista velvoitteista ole vielä tehty päätöksiä. Liitteessä on koottuna keskeisiä kohtia em väliraportista se kä siinä esitetyistä toimenpiteistä. Yhteiskuntatakuu-tavoitteessa on tartuttu tärkeisiin ja nuor ten hyvinvoinnin kannalta olennaisiin asioihin. Keskeistä on, et tä nuorille on tarjolla riittävästi työhön ja yhteiskunnan jä se nyy teen johtavaa koulutusta sekä työ- ja har joit te lu mah dol li suuk sia. Samoin olennaista on, että ohjaus- ja tu ki ver kos tot toimivat sujuvasti ja saumattomasti. Yh teis kun ta ta kuun täytäntöönpanossa tarvitaan viranomaistahojen to teut ta mia rakenteellisia muutoksia, mutta myös laajaa yh teis kunnal lis ta yhteisvastuuta työelämältä, siihen osallistuvilta ja kolmannelta sektorilta. Em. työryhmän ensimmäisessä vä li ra por tissa kaavaillut keskeiset muutokset koskevat am ma til li sen koulutuksen lisäämistä ja valintakriteerien muok kaa mis ta, työvoimahallinnon ohjaustoiminnan ja tukiehtojen ke hit tä mis tä sekä työharjoittelun lisäämistä. Raportissa esi te tyt toimenpide-ehdotukset koskevat ammatillisen kou lu tuk sen koulutuspaikoista päättäviä tahoja, TE- ja ELY-kes kuk sia sekä työnantajia. Suoraan kunnille kaavailtuja teh täviä ovat nuorten työllistämisen lisäksi ainakin vastuu pe rus ope tuk sen päättävien nuorten ohjauksesta sekä etsivän nuo ri so työn toteuttaminen. Työryhmä aikoo jatkotyössään kä si tel lä myös ohjausja neuvontatyön kehittämistä kaikilla kou lu tus as teil la sekä opetuksen tuki- ja oppilas- ja opis ke li ja huol lon kehittämistä oppilaitoksissa. Lappeenrannassa tehdään jo viranomaisten kesken yh teis työ tä nuorten koulutukseen ja työelämään ohjaamiseksi mm. lasten ja nuorten hyvinvointityön puitteissa: Lappeenrannan lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko IV:s sa ( ) asetetut seuraavat tavoitteet tukevat nuor ten yhteiskuntatakuun toteutumista Lappeenrannassa: jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus ikänsä ja edel ly tys ten sä

4 mukaiseen hoitoon, opetukseen ja koulutukseen jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus varhaiseen tukeen ja puuttumiseen ongelmatilanteissa nuorella on oikeus peruskoulun jälkeen koulutuspaikkaan nuorella on oikeus riittävään ja tarpeenmukaiseen tukeen opin noissaan nuorella on oikeus siihen, että hänelle turvataan rea lis ti nen mahdollisuus jatko-opintoihin ja työelämään siir ty mi seen nuorella on oikeus lukio- tai ammattiopintojen jälkeen siir tyä jatko-opintoihin tai työelämään. Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko IV:n tavoitteiden to teut ta mis ta varten on muodostettu seitsemän mo ni toi mi jais ta työryhmää, joista yksi on Nuoren polku peruskoulun jäl keen -ryhmä. Nuoren polku peruskoulun jälkeen -ryhmässä ovat edus tet tu na alla mainitut toimialat /työntekijät: Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, opinto-ohjaaja, ryh män puheenjohtaja Lappeenrannan perusopetus, yläkoulun rehtori Lappeenrannan perusopetus, yläkoulun opinto-ohjaaja Lappeenrannan lukiokoulutus, opinto-ohjaaja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, oppilashuolto, ku raat to ri ( Koppari ) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, lastensuojelu, joh ta va sosiaalityöntekijä Lappeenrannan TE-toimisto, työvoimaneuvoja Lappeenrannan seurakuntayhtymä, oppilaitospastori Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä, koordinaattori, ryh män sihteeri Vuosien aikana Nuoren polku peruskoulun jäl keen -ryhmä on toteuttanut ja pannut täytäntöön eri toi mi joi den kanssa yhdessä mm. seuraavat nuorten yh teis kun ta ta kuun tavoitteiden saavuttamiseksi tähtäävät toimenpiteet: koonti ryhmän edustajien toiminnasta ja perustehtävästä nuo ren polulla perusopetuksen jälkeen koonti nuoren polulla esiintyvistä aukkopaikoista ja suun ni tel ma niiden tukkimiseksi esitys Lappeenrannan kasvatus- ja opetuslautakunnalle eri tyis tä tukea tarvitsevien opiskelijoiden jat ko kou lu tus mah dol li suuk sis ta ja tutkintoon tähtäävän koulutuksen jär jes tä mi ses tä Lappeenrannassa; Kasvatus- ja opetuslautakunta on esittänyt asian edelleen kokouksensa pää tök sen mukaisesti Ammattiopisto Luoville Toisen asteen opintopolun kuvaaminen vanhemmille ja työn te ki jöille 9.-luokalta työelämään siirtymiseen asti, ku vaus on painotuotteena

5 ja PDF-tiedostona, painotuote nuo ren polusta on jaettu ennen kevään 2012 yhteishakua kaik kien lappeenrantalaisten 9.-luokan oppilaiden vanhemmille, sa moin eri toimipisteisiin ja kouluihin kaikkien Lappeenrannassa toimivien lukioiden ja am mat ti op pi laitok sen eri linjojen tutor-opiskelijoiden ja op pi las kun tien edustajien kanssa järjestetty yhteinen verkostodialogi, jos sa koottiin opiskelijoilta kehittämisehdotuksia am ma til li seen koulutukseen, lukiokoulutukseen, erilaisiin tu ki pal ve lui hin sekä opintojen päättövaiheeseen liittyen -> jat ko työs tä mi nen syksyllä 2012 Vaihdetaan saattaen onnistunut aloitus am mat ti opin toi hin -hankeen pilotointi käynnistyy lukuvuoden 2012 syk syl lä tavoitteena turvata opiskelujen käynnistyminen ja eh käis tä keskeyttämistä oppilashuoltoon tehty kannanotto siitä, että kuraattoreille var mis tetaan valmiudet mielenterveysongelmien ha vait se mi seen ja hoitamiseen (merkkarien sijaan tullut ku raat to rei ta) esitys Nepsy-koulutuksen (neuropsykiatrinen val men nus-kou lu tus) järjestämisestä ammattioppilaitoksen hen ki lö kun nal le -> suunnitelma etenee E-K koulutuskuntayhtymän hen ki lös tön koulutussuunnitelman kautta syksyllä 2012 tehdään konkreettinen toi meen pa no suun ni tel ma vuodelle 2013 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallinnoimassa On nis tu vat opit -hankkeessa vuosina kehitettiin oh jaus toi min to ja ja työpajatoimintoja sekä perustettiin mm. ns. kop pa ri toi min nan malli peruskoulun jälkeen ilman kou lu tus paik kaa olevia sekä toisen asteen koulutuksen keskeyttäviä nuo ria auttamaan. Koppari-toiminta on muodostunut nyt osak si Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin opiske lu ter vey den huol lon toimintatapaa. Hankkeen aikana kehitettyä opas kart taa nuorten tukipalveluihin ylläpidetään edelleen Ete lä-karja lan koulutuskuntayhtymään sivuilla osoitteessa Vuosittain elokuussa Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen edustajat sekä perusopetuksen ja am mat ti kou lun opinto-ohjaajat, ammattikoulun kuraattorit, opis ke li ja ter vey den huollon "koppari", Laptuotteen oppipajan sekä työ voi ma hal lin non edustajat kokoontuvat niin sanottuun jäl ki oh jaus pa la ve riin, jolloin tarkistetaan, kuinka monta lap peen ran ta lais ta oppilasta on kesällä suoritetun täy den nys haun jälkeen edelleen ilman opiskelupaikkaa. Yleensä täs sä vaiheessa kaikille peruskoulun päättäneille on voitu tar jo ta jokin jatko-opiskelupaikka.ilman opiskelupaikkaa jää nei den opiskelijoiden ohjauksesta vastaa Lappeenrannan kau pun gin opiskelijaterveydenhuollon koppari, jonka luokse myös lukuvuoden aikana opintonsa keskeyttävät opiskelijat oh ja taan. Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen kehittäminen, mm. Las ten

6 mielenterveystyön hoitoketjujen kuvausten laadinta, on osa kuntien ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin yh teis tä kehittämistä. Etelä-Karjalan maakunnallisen hyvinvointistrategian täytäntöönpanon yhteydessä on kaavailtu yh teis kun ta ta kuun osana olevan koulutustakuun tarkastelua maa kun nal li sel la tasolla, sillä ammatillinen koulutus on organisoitu Ete lä-kar ja lan koulutuskuntayhtymään. Myös oppilas- ja opis ke li ja huol lon palvelut on pääasiallisesti organisoitu maa kun nal li sen toimijan eli Etelä-Karjalan sosiaali- ja ter veys pii rin kautta. Koulutustakuun voimaantuloon valmistautumista maa kun nas sa pyritään kartoittamaan Tilaisuuteen on kut sut tu koolle Etelä-Karjalan kuntien sekä Etelä-Karjalan kou lu tus kun ta yh ty män sekä sosiaali- ja terveyspiirin että työ voi man palvelukeskuksen edustajat. Paikallisten toimijoiden ja eri tahojen yhteistyö on erittäin tär keää yhteiskuntatakuun täytäntöönpanon onnistumiseksi. Ku kin viranomainen toimii omalla tahollaan oman hal lin non alan sa säännösten ja määräysten velvoittamina sekä ta hol le annettujen resurssien puitteissa. Yhteiskuntatakuun ta voit tei den toteutumista varten on tarpeen aika ajoin tehdä seu ran ta kar toi tus. Samoin jos näyttää siltä, että tavoitteisiin ei päästä, on paikallaan kehittää uusia paikallisia ratkaisuja. Yh teis kun ta ta kuun onnistuminen edellyttää myös elin kei no elä män ja järjestöjen osallistumista. Em. Nuorten yhteis kun ta ta kuu -työryhmän raportin mukaan nuorisotakuu tulee perus tu maan Public-Private-People-Partnership-malliin, jossa nuo ret ovat itse aktiivisia toimijoita ja oman tulevaisuutensa te ki jöi tä. Paikallisesti mahdollisesti perustettavassa nuor ten yhteiskuntatakuun toteutumista edistävässä työ ryh mäs sä tulisikin olla vahva elinkeinoelämän ja nuorten edustus. Työ ryh mäl lä voisi olla kaksitahoinen tehtävä; toisaalta seu ra ta viranomaisten toimintojen esim. koulutuspaikkojen li sää mi sen vaikuttavuutta ja toisaalta kehittää paikallisia kei no ja työnantajien keskuudessa nuorten työllistämisen edis tä mi sek si. Kasvatus- ja opetustoimen arvion mukaan tällä hetkellä teh dään jo tiivistä ja moniammatillista sekä tuloksellista yh teis työ tä, jotta jokaiselle peruskoulun päättäneelle lap peen ran ta lai sel le järjestyy koulutuspaikka. Myös koulutuksen kes key tyk sen uhatessa, tukitoimia on tarjolla. Opintonsa kes keyt tä neil le tai muutoin koulutuksesta pudonneille nuorille tar vit ta neen vielä lisää aktivoimistoimia sekä muuta so si aa lis ta ja terveydellistä tukea, että he pääsisivät työ mark ki noil le ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. (TW) Kotj Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää lausuntonaan val tuus to aloit-

7 teen johdosta, että Lappeenrannassa toimii pai kal lis ten viranomaistahojen keskinäisiä työryhmiä, joiden teh tä vä nä on edistää nuorten koulutukseen ja työelämään ha keu tu mis ta. Tähän mennessä julkaistut, yh teis kun ta ta kuun täytäntöönpanoa varten suunnitellut toimet (TEM ra port ti 8/2012) kohdistuvat lähinnä valtion viranomaisiin. Seu raa vas sa vaiheessa kansallisella tasolla valmisteluun tul lee myös kuntia velvoittavia määräyksiä. Mikäli Lappeen ran taan halutaan perustaa jo tässä vaiheessa nuorten yh teiskun ta ta kuun toteutumista edistävä uusi työryhmä, tulisi sen keskeinen tehtävä olla kehittää paikallisia keinoja työ an ta jien keskuudessa nuorten työllistämisen edistämiseksi. Työ ryh mäs sä tulisi olla vahva elinkeinoelämän, järjestöjen ja nuorten edustus ja työryhmän koordinointi kuuluisi lä hin nä työ- ja elinkeinoministeriön alaisille viranomaisille. Kun kun nil le lainsäädännöllä asetettavat uudet velvoitteet tar ken tu vat, voidaan kunnallisen uuden yhteiskuntatakuuta edis tä vän työryhmän perustaminen ottaa uudelleen kä si tel tä väk si. Kola Hyväksyttiin. NUOLI 61 Nuoriso- ja liikuntalautakunnan lausunto : Lappeenrannan sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteessaan Lappeenrantaan laajapohjaista nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista edistävää työryhmää Hallitus on päättänyt toteuttaa yhteiskuntatakuun vuoden 2013 alusta. Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Osana yhteiskuntatakuuta toteutetaan koulutustakuu, joka turvaa jokaiselle peruskoulun päättäneelle jatkomahdollisuuden lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on raportissaan 8/2012 tuonut esille yhteiskuntatakuun jakautuvan kahteen osaan. Nuorille on turvattava toimiva palveluverkosto, jotta yhteiskuntatakuun piiriin tulevilla nuorilla on realistiset mahdollisuudet työllistyä, kouluttautua tai hakeutua muuhun toimintaan. Toisena TEM:n raportin painopisteenä on koulutuksen lisääminen. Tavoitteena on saavuttaa vuoden 2016 mennessä tilanne, jossa palveluverkosto toimii ja

8 nuoria ei jää yhteiskunnan tukitoimien ulkopuolelle. Yhteiskuntatakuuseen on hallitus varannut 60 milj.. Raportin mukaan vuosittain nuorta päättää perusasteen koulutuksen. Heistä 5000 ei hakeudu tai pääse tutkintoon johtavaan koulutukseen. Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia alle 30-vuotiaita on n Tällä hetkellä arvioidaan vuotiaita pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevia nuoria olevan Heistä miehiä on Raportissa on esitetty useita toimenpide-esityksiä näiden nuorten tukemiseksi. Yhtenä tukimuotona raportissa ehdotetaan Etsivän nuorisotyön laajentamista koko maahan. Tämän toiminnan suunnitelluiksi kustannuksiksi on arvioitu 8 milj. Nuorisotoimen yksi toimintamuoto on sosiaalinen nuorisotyön, jossa työskentelee 2 erityisnuorisotyöntekijää ja 2 etsivää nuorisotyöntekijää. Sosiaalisen nuorisotyön resurssit tuplaantuivat Etsivän nuorisotyön valtionavun, Eksoten ja LPR:n kaupungin kehittämisyksikön tuen avulla syksyllä Yhteiskuntatakuun toimenpiteiden suuntautuminen nuorisotoimen toimenalaan kohdistuu sosiaaliseen nuorisotyöhön. Nykyinen henkilöstö tekee jatkuvaa monialaista yhteistyötä useiden eri viranomaistahojen kanssa juuri näiden nuorten auttamiseksi. Tiiviimmät yhteistyötahot ovat: Lappeenrannan TE-toimisto, TYP, Eksote kuraattoritoiminta, Koppari, mielenterveysyksikkö jne. Nuorisotoimi on mukana Lappeenrannan lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmässä ja sen useissa eri alatyöryhmissä edistämässä lasten ja nuorten hyvinvointia. (SR) Ntj Nuoli Nuorisotoimi esittää lausuntonaan valtuustoaloitteiseen, että mikäli yhteiskuntatakuun toteuttamista edistävä työryhmä perustetaan suhtautuu nuorisotoimi aiheeseen myönteisesti ja yhdistää työryhmätyöskentelyn tiiviisti sosiaalisen nuorisotyön yksikköön. Hyväksyttiin. Jaakko Arminen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän lausunto : Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä ilmoittaa lausuntonaan kannattavansa valtuustoaloitteessa tarkoitetun laajapohjaisen nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista edistävän työryhmän perustamista.

9 Etelä-Karjalan työ- ja elinkeinotoimiston lausunto : Etelä-Karjalan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) toiminnan yhtenä painopisteenä on puuttua nuorisotyöttömyyteen. Tämä on tarkoittanut henkilökohtaisen ohjauksen turvaamista sitä tarvitseville nuorille, palveluprosessien kehittämistä vastaamaan yhteiskuntatakuun toteuttamista ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden suuntaamista nuoriin asiakkaisiin. Nuorten osalta on myös huomioitu eri tilanteissa olevat nuoret; ammattikouluttamattomat nuoret, ammattikoulutetut nuoret, joilla on vaikeuksia päästä työmarkkinoille, koulutuksen keskeyttäneet nuoret ja erityisessä syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, jotka tarvitsevat moniammatillista palvelua. TE-toimisto ei voi kuitenkaan yksin saada nuorisotyöttömyyttä hallintaan. Tarvitaan monien eri toimijoiden yhteistyötä sekä strategisessa suunnittelussa että käytännön asiakastyössä. Tätä yhteistyötä tehdään päivittäin eri toimijoiden kanssa ja konkreettisimmin tämä ilmenee Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen (TYP) työssä. Yhteistyömuotoja on syytä kehittää edelleen ja pyrkiä muodostamaan asiakasprosesseja, jossa eri toimijoiden palvelut seuraavat oikea-aikaisesti ja tavoitteellisesti toisiaan, muodostaen ehjän asiakasprosessin, jonka lopputuloksena nuorelle löytyy hänen tilanteeseensa sopiva ja realistisesti toteutettavissa oleva ratkaisu. Etelä-Karjalan TE-toimisto kannattaa kaikkia pyrkimyksiä, joilla puututaan nuorisotyöttömyyteen. Esitetyn työryhmän perustamisessa kannattaa kuitenkin huomioida jo olemassa olevat työryhmät ja hankkeet, joissa käsitellään nuorisotyöttömyyttä. Tavoitteena on välttää päällekkäisten ryhmien perustamista. Esimerkiksi työllisyyspoliittinen toimenpideohjelma (TYPO II) ja lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä työstävät myös nuorisotyöttömyyteen ja syrjäytymiseen liittyviä kysymyksiä. Nuorten työttömyys ja syrjäytyminen on tragedia nuorille ihmisille itselleen ja suuri ongelma myös kansantaloudellisesti. Tämän vuoksi eri toimijoiden täytyy ennakkoluulottomasti etsiä yhteisiä keinoja tilanteen korjaamiseksi. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin lausunto : Lappeenrannan sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä esittää perustettavaksi laajapohjaisen nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista edistävän työryhmän. Nuorten yhteiskuntatakuun tavoitteena on varmistaa, että nuoret löytävät polun koulutukseen ja työhön ja sitä myötä pääsevät osalliseksi yhteiskuntaan. Hallitusohjelman mukaisesti nuorten yhteiskuntakuu toteutetaan niin, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle voidaan tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään

10 kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Yhteiskuntatakuu tulee täysimääräisesti voimaan vuoden 2013 alusta. Nuorten yhteiskuntatakuun toteutuksessa TE-toimistolla ja työvoiman palvelukeskuksella on keskeinen rooli, mutta sen onnistunut toteutus edellyttää laajapohjaista yhteistyötä eri viranomaistahojen, elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa. Yhteiskuntatakuuseen sisältyy olennaisena osana myös nuorten oma aktiivisuus. Lasten ja nuorten syrjäytymiseen kannattaa puuttua ajoissa, koska nuorten syrjäytymisen inhimilliset ja taloudelliset menetykset ovat merkittävät. Jos nuori jää pysyvästi työelämän ulkopuolelle, ovat pelkästään perustoimeentulon kustannukset noin euroa 40 vuoden ajalta. Lasten ja nuorten syrjäytymistä on mahdollista ehkäistä oikein suunnatulla toiminnalla. Lappeenrannan seudulla nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, aktivointiin ja työllistymiseen on tehty työtä useiden vuosien ajan. Yhtenä esimerkkinä tästä on Lappeenrannan seudun työllisyyspoliittinen ohjelmatyö Parhaillaan käynnissä oleva kausi kattaa vuodet Toimenpideohjelmaan ovat sitoutuneet mm. Lappeenrannan kaupunki, TE-toimisto, Kela, Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus ja Eksote. Yhteistyökumppanina elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin rooli on myös merkittävä. Nuorten tilanne on ollut ohjelmatyössä erityisen huomion kohteena. Nykyisen ohjelmakauden aikana moniammatilliset työryhmät laativat mm. konkreettisia esityksiä ja käytäntöön otettavia toimintamalleja osaamiseen, terveyteen ja työkykyyn sekä elämänhallintaan liittyen. Työllisyyspoliittiseen ohjelmatyöhön linkittyvät tiiviisti useat kehittämishankkeet. Eksoten kehittämisohjelma (EAKR) sisältää Aktivointi ja työllistyminen -osion, jossa kehitetään uusia aktivointiin ja työllistymiseen liittyviä toimintamalleja ja koordinoidaan ohjelmatyötä. Konkreettisena esimerkkinä tästä on Nuorten TaidePaja -toiminta, joka toimii kiinteässä yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin ja Eksoten yhteisessä Etsivän nuorisotyön -hankkeessa. Nuorten tilanteeseen löytynee ratkaisumalleja myös käynnistyvässä olevan työllisyyspoliittisen kuntakokeilun kautta. Kuntakokeilussa painottuu erityisesti yhteistyö yritysten kanssa. Vastaavasti Etelä-Karjalan maakunnallisen hyvinvointityöryhmän työskentelyn yhtenä painopisteenä on nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Hyvinvointityöryhmän toimeksiannosta Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen johtaja Tuija Willberg on

11 kutsunut kuntien ja kuntayhtymien edustajia keskustelutilaisuuteen koulutustakuun toteuttamisesta Etelä-Karjalassa. Tilaisuuden tarkoituksena on kartoittaa maakunnan tilannetta ja kuntien suunnitelmia koulutustakuun toteuttamiseksi. Lasten, nuorten ja perheiden mahdollisimman varhainen tukeminen on tärkeä osa Eksoten strategiatyötä. Ehkäisevään työhön panostaminen on tärkeä keino puuttua syrjäytymisen riskitekijöihin. Hallitusohjelmaan kirjattu nuorten yhteiskuntatakuu ja nollatoleranssi nuorisotyöttömyydelle ovat kaikin puolin kannatettavia asioita ja edellyttävät toteutuessaan eri toimijatahojen kiinteää yhteistyötä. Tässä toimijaverkostossa Eksoten tehtäväalueeseen sisältyvät erityisesti lasten ja nuorten psykososiaaliset palvelut, joiden uudelleen organisointi on parhaillaan käynnissä. Myös työvoiman palvelukeskuksen palveluvalikko on kohderyhmään kuuluvien nuorten käytössä. Nykytilanteessa nuorten asiaa edistetään jo useassa työryhmässä ja kehittämishankkeessa. Nuorten koulutukseen ja työelämään kiinnittymiseksi tarvitaan edelleen uusia avauksia, kuten valtuustoaloitteesta ilmenee. Jotta nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpano voi käynnistyä vuoden 2013 alusta täysimääräisesti, on jatkotoimenpiteet sen toteutumiseksi hyvä suunnitella koordinoidusti jo olemassa olevia työryhmiä ja rakenteita hyödyntäen. Tältä pohjalta nuorten yhteiskuntatakuun edistämiseksi ei tarvita uutta erillistä työryhmää. Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunnon liitteenä ollut koonti väliraportin keskeisistä kohdista on esityslistan liitteenä. (AK) Kj Kaupunginhallitus merkitsee aloitteen ja siihen saadut lausunnot tiedoksi. Kaupunginhallitus toteaa saatujen lausuntojen perusteella, että Etelä-Karjalassa ja Lappeenrannassa on tehty ja tehdään laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden kesken nuorisotyöttömyyteen puuttumiseksi ja tässä vaiheessa nuorten yhteiskuntatakuun edistäminen on tarkoituksenmukaista ja tärkeää liittää näiden jo toiminnassa olevien yhteistyöryhmien ja -rakenteiden toimintaan ja tarvittaessa täydentää niitä esim. elinkeinoelämän ja nuorten edustajilla. Edelleen kaupunginhallitus päättää, että siinä vaiheessa, kun kunnille lainsäädännöllä tulevat velvoitteet nuorten yhteiskuntatakuun osalta tarkentuvat, otetaan kunnallisen uuden

12 KV 105 Kh yhteiskuntatakuuta edistävän työryhmän perustaminen uudelleen käsiteltäväksi. Asia saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Hyväksyttiin. Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunnon liitteenä ollut koonti väliraportin keskeisistä kohdista on esityslistan liitteenä. (AK) Kh Kv Merkitään tiedoksi. Asiassa käydyn keskustelun aikana valtuutettu Anneli Kiljunen esitti ponsiesityksenä, että kaupunginhallitus tuo esityksen tammikuun valtuustoon millaisella suunnitelmalla ja kokoonpanolla yhteiskuntatakuu toteutetaan. Valtuutettu Harri Iljin kannatti Kiljusen ponsiesitystä. Päätösesitys hyväksyttiin. Puheenjohtajan tiedustelun jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ponsiesityksen.

LAPPEENRANNAN SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN VALUUSTOALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

LAPPEENRANNAN SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN VALUUSTOALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 74 20.08.2012 LAPPEENRANNAN SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN VALUUSTOALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KOLA 74 Liite:

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria Elise Virnes 29.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Valtuustoaloite nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista edistävän työryhmän perustamisesta Kuopioon Kaupunginhallitus 14.1.2013 27:

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Äänekosken kaupunginvaltuuston Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite Nuorisotakuun toteutuminen Äänekoskella

Äänekosken kaupunginvaltuuston Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite Nuorisotakuun toteutuminen Äänekoskella Kaupunginvaltuusto 39 18.02.2013 Kaupunginhallitus 122 11.03.2013 Kasvun ja oppimisen 21 27.03.2014 lautakunta Vapaa-aikalautakunta 16 16.04.2014 Äänekosken kaupunginvaltuuston Keskustan valtuustoryhmän

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa 55 000 työttömänä Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa vuositasolla. Heistä 40 000 työn ja koulutuksen ulkopuolella 110 000 pelkän peruskoulun

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Nuorisotakuu Pasi Rentola

Nuorisotakuu Pasi Rentola Nuorisotakuu 3.9.2013 Pasi Rentola Hallitusohjelma: Jokaiselle alle 25 -vuotiaalle nuorelle ja alle 30 vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

191/01.00.00/2013. Kaupunginvaltuusto 02.04.2013 69. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti seuraavan aloitteen:

191/01.00.00/2013. Kaupunginvaltuusto 02.04.2013 69. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 30 10.03.2014 Kaupunginhallitus 341 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 114 17.11.2014 Vasemmistoliiton

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioissa elokuussa 2014 alkavaan lukiokoulutukseen ottamisen perusteet

Lappeenrannan lukioissa elokuussa 2014 alkavaan lukiokoulutukseen ottamisen perusteet Kasvatus- ja opetuslautakunta 72 19.08.2013 Lappeenrannan lukioissa elokuussa 2014 alkavaan lukiokoulutukseen ottamisen perusteet KOLA 72 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014

Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite työpaikkojen avaamisesta nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluville

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Varhaiskasvatus- ja koulukuljetusohjeet lukuvuodeksi

Varhaiskasvatus- ja koulukuljetusohjeet lukuvuodeksi Varhaiskasvatus- ja koulukuljetusohjeet lukuvuodeksi 2017-2018 105/30.301/2017 Sivistyslautakunta 19.04.2017 57 Sivistyslautakunta antaa vuosittain varhaiskasvatus- ja koulukuljetusohjeet seu raa vak si

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (7) Nuorisolautakunta Kepo/1 29.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (7) Nuorisolautakunta Kepo/1 29.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (7) 103 Nuorisolautakunnan lausunto valtuutettu Tenkulan ym. valtuustoaloitteesta etsivän nuorisotyön tehostettujen kokeilujen toteuttamisesta HEL 2012-012539 T

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Äänekosken kaupunginvaltuuston Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite Nuorisotakuun toteutuminen Äänekoskella

Äänekosken kaupunginvaltuuston Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite Nuorisotakuun toteutuminen Äänekoskella Kaupunginvaltuusto 39 18.02.2013 Kaupunginhallitus 122 11.03.2013 Kasvun ja oppimisen 21 27.03.2014 lautakunta Vapaa-aikalautakunta 16 16.04.2014 Kaupunginhallitus 308 06.10.2014 Äänekosken kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

SDP:N VALTUUSTORYHMÄN KAUPUNGINHALLITUKSELLE OSOITTAMA KYSYMYS

SDP:N VALTUUSTORYHMÄN KAUPUNGINHALLITUKSELLE OSOITTAMA KYSYMYS Kaupunginvaltuusto 96 11.11.2013 Kaupunginhallitus 28 20.01.2014 Kaupunginhallitus 45 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 12 24.02.2014 SDP:N VALTUUSTORYHMÄN KAUPUNGINHALLITUKSELLE OSOITTAMA KYSYMYS 604/09.090/2013

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa

Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa Toimivat monialaiset verkostot 6.2.2015 Hotelli Santa Claus Tiina Keränen, yksikön päällikkö 9.2.2015 Verkostoyhteistyö on mahdollisuus Yhteistyö vaatii avoimuutta,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto

Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena. Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Asumisen tukeminen nuorisotakuun toteutumisen mahdollisuutena Tuomas Nurmela Puheenjohtaja Nuorisoasuntoliitto Miksi nuorisotakuuta tarvitaan? Vuosittain noin 3 5 % ikäluokasta ei jatka toisen asteen opetukseen

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin lausunto osallistumisesta työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun

Äänekosken kaupungin lausunto osallistumisesta työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun Kaupunginhallitus 41 16.02.2015 Kaupunginhallitus 122 27.04.2015 Äänekosken kaupungin lausunto osallistumisesta työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun 135/00.04.00/2015 KH 16.02.2015 41

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttamista edistävät toimet Lappeenrannan kaupungilla

Nuorisotakuun toteuttamista edistävät toimet Lappeenrannan kaupungilla Kaupunginhallitus 159 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 56 25.03.2013 Nuorisotakuun toteuttamista edistävät toimet Lappeenrannan kaupungilla KH 159 339/012/2012 Kaupunginvaltuusto käsitteli 24.9.2012 sosialidemokraattisen

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen järjestäjäverkon uudistuksesta

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen järjestäjäverkon uudistuksesta Kaupunginhallitus 209 05.11.2014 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen järjestäjäverkon uudistuksesta 934/03.00/2014 KH 209 Lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Heidi Backman, puh. (09)

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot