HYVÄKSYTYT TEKSTIT OSA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄKSYTYT TEKSTIT OSA 1"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI HYVÄKSYTYT TEKSTIT OSA 1 Istunto tiistai 5. heinäkuuta 2011 P7_TA-PROV(2011)07-05 VÄLIAIKAINEN PAINOS PE Moninaisuudessaan yhtenäinen

2

3 SISÄLTÖ PARLAMENTIN HYVÄKSYMÄT TEKSTIT P7_TA-PROV(2011)0300 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Odense Steel Shipyard / Tanska (A7-0234/ Esittelijä: Barbara Matera) Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. heinäkuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard, Tanska) (KOM(2011)0251 C7-0114/ /2093(BUD))... 2 P7_TA-PROV(2011)0301 EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto - vuoden 2010 tulvat Sloveniassa, Kroatiassa ja Tšekin tasavallassa (A7-0238/ Esittelijä: Reimer Böge) Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. heinäkuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti (KOM(2011)0155 C7-0081/ /2060(BUD))... 7 P7_TA-PROV(2011)0302 Lisätalousarvioesitys nro 2/2011: vuoden 2010 tulvat Sloveniassa, Kroatiassa ja Tšekin tasavallassa (A7-0233/ Esittelijä: Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska) Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. heinäkuuta 2011 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2011 varainhoitovuodeksi 2011, pääluokka III Komissio (10522/2011 C7-0137/ /2065(BUD)) P7_TA-PROV(2011)0303 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: LM Glasfiber / Tanska (A7-0235/ Esittelijä: Barbara Matera) Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. heinäkuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber, Tanska) (KOM(2011)0258 C7-0112/ /2092(BUD)) PE \ I

4 P7_TA-PROV(2011)0304 Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava virasto ***I (A7-0241/ Esittelijä: Carlos Coelho) Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2011 muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan viraston perustamisesta (KOM(2010)0093 C7-0046/ /0089(COD)) P7_TA-PROV(2011)0305 Tuotteet, joihin voidaan soveltaa vapautusta meriverosta tai meriveron alennusta * (A7-0199/ Esittelijä: Elie Hoarau) Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2011 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta niiden tuotteiden osalta, joihin voidaan soveltaa vapautusta meriverosta tai meriveron alennusta (KOM(2010)0749 C7-0022/ /0359(CNS)) P7_TA-PROV(2011)0306 Yleispalvelu ja hätänumero 112 (A7-0220/ Esittelijä: Sylvana Rapti) Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. heinäkuuta 2011 yleispalvelusta ja hätänumerosta 112 (2010/2274(INI)) P7_TA-PROV(2011)0307 Kaupan ja jakelun alan tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden lisääminen (A7-0217/ Esittelijä: Anna Maria Corazza Bildt) Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. heinäkuuta 2011 kaupan ja jakelun alan tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden lisäämisestä (2010/2109(INI)) P7_TA-PROV(2011)0308 Lisätalousarvioesitys nro 3/2011: varainhoitovuoden 2010 ylijäämä (A7-0254/ Esittelijä: Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska) Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. heinäkuuta 2011 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3 varainhoitovuodeksi 2011, pääluokka III Komissio (11630/2011 C7-0166/ /2075(BUD)) P7_TA-PROV(2011)0309 Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpano ***I (A7-0201/ Esittelijä: Mitro Repo) Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (KOM(2010)0791 C7-0012/ /0001(COD)) II /PE

5 PE \ 1

6 P7_TA-PROV(2011)0300 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Odense Steel Shipyard / Tanska Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. heinäkuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard, Tanska) (KOM(2011)0251 C7-0114/ /2093(BUD)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2011)0251 C7-0114/2011), ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 1 ja erityisesti sen 28 kohdan, ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/ (EGRasetus), ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen, ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0234/2011), A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on ottanut käyttöön asianmukaiset lainsäädäntöja budjettivälineet voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille, B. ottaa huomioon, että EGR:n toimialaa laajennettiin niin, että tukea voi 1. toukokuuta 2009 alkaen hakea myös työntekijöille, jotka on irtisanottu maailmanlaajuisen rahoitusja talouskriisin välittömänä seurauksena, C. katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen 1 2 EUVL C 139, , s. 1. EUVL L 406, , s /PE

7 asianmukaisesti huomioon, mitä 17. toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu EGR:n varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta, D. ottaa huomioon, että Tanska on pyytänyt apua tapauksissa, jotka koskevat työntekijän (joista 950 kuuluu tuen piiriin) irtisanomista Odense Steel Shipyard - yrityksessä, joka toimii laivanrakennusalalla Etelä-Tanskassa sijaitsevassa Odensen kunnassa, E. ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit, 1. pyytää asianomaisia toimielimiä ryhtymään menettely- ja talousarviojärjestelyjen parantamiseksi tarvittaviin toimiin EGR:n varojen käyttöönoton nopeuttamiseksi; arvostaa tässä yhteydessä sitä, että sen jälkeen kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa, komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn, jonka tavoitteena on esittää budjettivallan käyttäjälle komission arvio EGR-hakemuksen tukikelpoisuudesta yhdessä rahaston varojen käyttöönottoa koskevan ehdotuksen kanssa; toivoo, että menettelyä parannetaan edelleen EGR:n tulevien tarkastelujen yhteydessä ja että rahastosta tulee tehokkaampi, avoimempi ja näkyvämpi; 2. palauttaa mieliin, että toimielimet ovat sitoutuneet varmistamaan, että EGR:n varojen käyttöönottoa koskevien päätösten tekemiseen sovelletaan sujuvaa ja nopeaa menettelyä, jotta globalisaation ja rahoitus- ja talouskriisin seurauksena irtisanotuille yksittäisille työntekijöille voidaan tarjota kertaluonteista ja ajallisesti rajoitettua tukea; korostaa tässä yhteydessä, että EGR:n rooli voi olla ratkaiseva irtisanottujen työntekijöiden uudelleen integroitumisessa työmarkkinoille; 3. korostaa, että EGR-asetuksen 6 artiklan mukaisesti olisi varmistettava, että EGR:stä tuetaan työttömäksi jääneiden yksittäisten työntekijöiden integroitumista uudelleen työelämään; toistaa, että EGR:n tuki ei saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia; 4. toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta koordinoidusta yksilöllisten palvelujen paketista annetuissa tiedoissa selvitetään myös toimien täydentävyys rakennerahastoista rahoitettujen toimien kanssa; toistaa komissiolle kehotuksensa esittää myös vuosikertomuksessa näiden tietojen vertaileva arviointi; 5. panee tyytyväisenä merkille, että parlamentin toistuvien pyyntöjen jälkeen vuoden 2011 talousarviossa on EGR:n budjettikohdassa ( ) ensimmäisen kerran maksumäärärahoja ( euroa); muistuttaa, että EGR luotiin erilliseksi erityisvälineeksi, jolla on omat tavoitteet ja määräajat, ja että se näin ollen ansaitsee omia määrärahoja, ettei niitä tarvitse siirtää entiseen tapaan muista budjettikohdista, koska siitä saattoi koitua haittaa monien tavoitteiden saavuttamiselle; 6. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen; 7. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä; PE \ 3

8 8. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle. 4 /PE

9 LIITE EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu..., Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard, Tanska) EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 1 ja erityisesti sen 28 kohdan, ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/ ja erityisesti sen 12 artiklan 3 kohdan, ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, sekä katsovat seuraavaa: (1) Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä 'EGR', on perustettu lisätuen tarjoamiseksi globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja heidän auttamisekseen työmarkkinoille uudelleen integroitumisessa. (2) EGR:n toimialaa laajennettiin niin, että 1 päivästä toukokuuta 2009 alkaen toimitettujen hakemusten johdosta tukea voidaan myöntää työntekijöille, jotka ovat tulleet vähennetyiksi maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin välittömänä seurauksena. (3) Toukokuun 17 päivänä 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisesti EGR:n varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään 500 miljoonaa euroa. (4) Tanska esitti 6 päivänä lokakuuta 2010 hakemuksen EGR:n varojen käyttöönottamiseksi Odense Steel Shipyard -yrityksessä toteutettujen työntekijävähennysten vuoksi ja toimitti sitä täydentäviä lisätietoja 8 päivään maaliskuuta 2011 asti. Hakemus on asetuksen (EY) N:o 1927/ artiklassa säädettyjen rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen. Näin ollen komissio ehdottaa, että varoja otetaan käyttöön euroa. 1 2 EUVL C 139, , s. 1. EUVL L 406, , s. 1. PE \ 5

10 (5) EGR:stä olisi sen vuoksi otettava käyttöön varoja rahoitustuen antamiseksi Tanskan hakemuksen perusteella, OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 1 artikla Euroopan globalisaatiorahastosta otetaan käyttöön euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2011 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota. 2 artikla Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tehty Euroopan parlamentin puolesta Puhemies Neuvoston puolesta Puheenjohtaja 6 /PE

11 P7_TA-PROV(2011)0301 EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto - vuoden 2010 tulvat Sloveniassa, Kroatiassa ja Tšekin tasavallassa Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. heinäkuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti (KOM(2011)0155 C7-0081/ /2060(BUD)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2011)0155 C7-0081/2011), ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 1 ja erityisesti sen 26 kohdan, ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 2, ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksymän yhteisen lausuman solidaarisuusrahastosta, ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen, ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0238/2011), 1. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen; 2. palauttaa mieliin, että 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 26 kohdassa määrätään, että jos määrärahoja on mahdollista kohdentaa uudelleen sen otsakkeen sisällä, johon lisämenoja tarvitaan, komissio ottaa tämän huomioon tehdessään tarvittavan ehdotuksen; 3. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä; 4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle. 1 2 EUVL C 139, , s. 1. EYVL L 311, , s. 3. PE \ 7

12 LIITE EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu..., Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 1 ja erityisesti sen 26 kohdan, ottavat huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11 päivänä marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 2, ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, sekä katsovat seuraavaa: (1) Euroopan unioni on perustanut Euroopan unionin solidaarisuusrahaston, jäljempänä 'rahasto', osoittaakseen solidaarisuutta katastrofialueiden väestöä kohtaan. (2) Toukokuun 17 päivänä 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaan rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön enintään miljardi euroa vuodessa. (3) Asetuksessa (EY) N:o 2012/2002 säädetään edellytyksistä, joiden täyttyessä rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön. (4) Slovenia, Kroatia ja Tšekki ovat jättäneet hakemukset rahaston varojen käyttöönottamiseksi voimakkaiden tulvien aiheuttaman katastrofin vuoksi, OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 1 artikla Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuodeksi 2011 otetaan käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina. 2 artikla 1 2 EUVL C 139, , s. 1. EYVL L 311, , s /PE

13 Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tehty Euroopan parlamentin puolesta Puhemies Neuvoston puolesta Puheenjohtaja PE \ 9

14 P7_TA-PROV(2011)0302 Lisätalousarvioesitys nro 2/2011: vuoden 2010 tulvat Sloveniassa, Kroatiassa ja Tšekin tasavallassa Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. heinäkuuta 2011 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2011 varainhoitovuodeksi 2011, pääluokka III Komissio (10522/2011 C7-0137/ /2065(BUD)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan, ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/ ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan, ottaa huomioon 15. joulukuuta 2010 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi , ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 3, ottaa huomioon komission 25. maaliskuuta 2011 esittämän esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2011 varainhoitovuodeksi 2011 (KOM(2011)0154), ottaa huomioon neuvoston 24. toukokuuta 2011 vahvistaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 2/2011 (10522/2011 C7-0137/2011), ottaa huomioon työjärjestyksen 75 b artiklan, ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0233/2011), A. ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksellä nro 2/2011 varainhoitovuoden 2011 yleiseen talousarvioon on tarkoitus ottaa käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja yhteensä 19,5 miljoonaa euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina Sloveniassa, Kroatiassa ja Tšekin tasavallassa elo- ja syyskuussa 2010 tapahtuneiden rankkasateiden vuoksi, B. ottaa huomioon, että tämän lisätalousarvioesityksen tarkoituksena on ottaa tämä mukautus virallisesti vuoden 2011 talousarvioon, EYVL L 248, , s. 1. Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0475. EUVL C 139, , s /PE

15 C. ottaa huomioon, että varainhoitovuoden 2011 talousarvioon liitetyn maksumäärärahoja koskevan yhteisen lausuman mukaan lisätalousarvio annetaan "siinä tapauksessa, että vuoden 2011 talousarvion määrärahat eivät riitä kattamaan menoja", D. ottaa huomioon, että neuvosto on päättänyt kohdentaa uudelleen budjettikohtien määrärahoja pelkästään alhaisten käyttöasteiden vuoksi ottamatta huomioon, että valmistumisesta riippuvaisten budjettikohtien toteuttaminen vaatii lisätoimia valvonnan suhteen ja että kaikki jäsenvaltiot eivät ole toteuttaneet tarvittavia toimia päättämistoimien helpottamiseksi, E. ottaa huomioon, että neuvoston lisätalousarviossa nro 1/2011 luoma negatiivinen varaus on luonteeltaan ainoastaan pragmaattinen eikä se mahdollista kestävää ja varainhoidon kannalta moitteetonta ratkaisua, jonka avulla voitaisiin käsitellä odottamattomien maksumäärärahatarpeiden kysymystä, kuten parlamentti on korostanut 1, F. ottaa huomioon, että komissio ei ole vielä esittänyt ratkaisua negatiivisen varauksen käyttämiseen, vaikka sekä parlamentti lisätalousarvioesityksestä nro 1/2011 antamassaan päätöslauselmassa että neuvosto kehottivat komissiota antamaan ehdotuksen "mahdollisimman pian", G. ottaa huomioon, että Euroopan globalisaatiorahastoa (EGR) varten hyväksytyt maksumäärärahat eivät todennäköisesti riitä kattamaan koko vuoden 2011 tarpeita ja että niitä on siksi lisättävä, H. ottaa huomioon, että joidenkin suurten energiahankkeiden maksujen toteutumista vuonna 2011 tarkistettiin alaspäin kesäkuussa 2011 pääasiassa operatiivisten viivästysten vuoksi ja että näitä määrärahoja voidaan käyttää muihin tarkoituksiin, 1. panee merkille neuvoston kannan lisätalousarvioesitykseen nro 2/2011; 2. katsoo, että neuvoston hyväksymät uudelleenkohdentamiset eivät vastaa maksumäärärahoista annettua yhteistä lausumaa, jota parlamentti pitää tärkeänä ja johon se on sitoutunut; 3. päättää tarkistaa neuvoston kantaa lisätalousarvioesitykseen nro 2/2011 jäljempänä esitetyllä tavalla, jotta voidaan kattaa EU:n solidaarisuusrahaston käyttöönotosta aiheutuvat tarpeet käyttää negatiivista varausta lisätä EGR:n maksumäärärahoja; 4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja parlamentin tarkistuksen neuvostolle, komissiolle ja kansallisille parlamenteille. 1 Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. huhtikuuta 2011 neuvoston kannasta esitykseen lisätalousarvioksi nro 1/2011 (Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0128). PE \ 11

16 Tarkistus 1 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO MAKSUT MAKSUT Numerotiedot Talousarvio 2011 Parlamentin kanta nro 2/2011 Uusi määrä Maksut Maksut Osasto Nimike Maksusitoumukset Maksusitoumukset Maksusitoumukset Maksut 01 Talous- ja rahoitusasiat Yritystoiminta Kilpailu Työllisyys- ja sosiaaliasiat , Maatalous ja maaseudun kehittäminen , Liikenne ja liikkuminen Ympäristö ja ilmastotoimet , Tutkimus Tietoyhteiskunta ja viestimet , Suora tutkimustoiminta Meri- ja kalastusasiat , Sisämarkkinat , Aluepolitiikka Verotus ja tulliliitto Koulutus ja kulttuuri Viestintä Terveys- ja kuluttaja-asiat Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue , /PE

17 Talousarvio 2011 Parlamentin kanta nro 2/2011 Uusi määrä Maksut Maksut Osasto Nimike Maksusitoumukset Maksusitoumukset Maksusitoumukset 19 Ulkosuhteet , Maksut Kauppa Kehitysyhteistyö ja suhteet AKT-valtioihin , Laajentuminen Humanitaarinen apu Petostentorjunta Komission politiikkojen koordinointi ja oikeudellinen tuki Hallinto , Talousarvio Varainhoidon valvonta Tilastotiedot Eläkkeet ja niihin liittyvät menot Kielipalvelut Energia , Varaukset Yhteensä , , OSASTO 04 TYÖLLISYYS- JA SOSIAALIASIAT Numerotiedot Talousarvio 2011 Parlamentin kanta nro 2/2011 Uusi määrä Osasto Luku Maksut Maksut Nimike RHK Maksusitoumukset Makssitoumukset Maksusitoumukset Työllisyys- ja sosiaaliasioiden toimintalohkon hallintomenot Euroopan sosiaalirahasto Maksut Työskentely Euroopassa Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja liikkuvuus Työllisyys, sosiaalinen yhteisvastuu ja sukupuolten tasa-arvo PE \ 13

18 Osasto Luku Talousarvio 2011 Parlamentin kanta nro 2/2011 Uusi määrä Maksut Maksut Nimike RHK Maksusitoumukset Makssitoumukset Maksusitoumukset Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) 1 p.m p.m Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA) Henkilövoimavarojen kehittäminen Osasto 04 Yhteensä , Maksut LUKU EUROOPAN GLOBALISAATIORAHASTO (EGR) Numerotiedot Talousarvio 2011 Parlamentin kanta nro 2/2011 Uusi määrä Osasto Luku Momentti Alamomentti Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) Maksut Maksut Nimike RHK Maksusitoumukset Makssitoumukset Maksusitoumukset Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) 1.1 p.m p.m Maksut Luku Yhteensä p.m p.m Momentti Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) Numerotiedot Talousarvio 2011 Parlamentin kanta nro 2/2011 Uusi määrä Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Selvitysosa p.m p.m Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan globalisaatiorahasto (EGR), jotta unioni voi tarjota väliaikaista ja kohdennettua tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille, kun tällaisilla työpaikkojen menetyksillä on huomattavan haitallinen vaikutus alueelliseen tai paikalliseen talouteen. Ennen 31 päivää joulukuuta 2011 jätettyjen hakemusten osalta määrärahaa voidaan myös käyttää tuen tarjoamiseen maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin takia työttömiksi jääneille työntekijöille. Rahaston menojen enimmäismääräksi vahvistetaan euroa vuodessa. Varauksen tarkoituksena on 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 28 kohdan mukaisesti tarjota väliaikaista lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden suurten rakennemuutosten seurauksista, ja auttaa kyseisiä työntekijöitä pääsemään takaisin työmarkkinoille. Euroopan globalisaatiorahaston toimien olisi täydennettävä Euroopan sosiaalirahaston toimia mutta ne eivät saisi olla keskenään päällekkäisiä. Menetelmät määrärahojen ottamiseksi tähän varaukseen ja varojen käyttöön ottamiseksi on vahvistettu 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 28 kohdassa sekä asetuksen (EY) N:o 1927/ artiklassa. Oikeusperusta 14 /PE

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1927/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta (EUVL L 406, , s. 1). Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 546/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta (EUVL L 167, , s. 26). Viiteasiakirjat/-säädökset Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 17 päivänä toukokuuta 2006, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 139, , s. 1). OSASTO 13 ALUEPOLITIIKKA Numerotiedot Talousarvio 2011 Parlamentin kanta nro 2/2011 Uusi määrä Osasto Luku Maksut Maksut Nimike RHK Maksusitoumukset Maksusitoumukset Maksusitoumukset Aluepolitiikan toimintalohkon hallintomenot Euroopan aluekehitysrahasto ja muut aluetukitoimet Koheesiorahasto Maksut Rakennepoliittiset liittymistukitoimet Solidaarisuusrahasto Osasto 13 Yhteensä LUKU SOLIDAARISUUSRAHASTO Numerotiedot Talousarvio 2011 Parlamentin kanta nro 2/2011 Uusi määrä Osasto Luku Momentti Alamomentti Solidaarisuusrahasto Euroopan unionin solidaarisuusrahasto Jäsenvaltiot 3.2 Maksut Maksut Nimike RHK Maksusitoumukset Maksusitoumukset Maksusitoumukset Maksut Euroopan unionin solidaarisuusrahasto Valtiot, joiden kanssa liittymisneuvottelut on aloitettu Luku Yhteensä Momentti Euroopan unionin solidaarisuusrahasto Jäsenvaltiot Numerotiedot Talousarvio 2011 Parlamentin kanta nro 2/2011 Uusi määrä Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut PE \ 15

20 Selvitysosa Momentti on tarkoitettu määrärahoille, jotka otetaan käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta, jos jäsenvaltioissa tapahtuu luonnonkatastrofeja. Määrärahojen kohdentamisesta päätetään lisätalousarviossa, jonka yksinomaisena tarkoituksena on Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto. Oikeusperusta Neuvoston asetus (EY) N:o 2012/2002, annettu 11 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta (EYVL L 311, , s. 3). Viiteasiakirjat/-säädökset Komission 6 päivänä huhtikuuta 2005 esittämä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta (KOM(2005) 108 lopullinen). Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen 17 päivänä toukokuuta 2006 tehty toimielinten sopimus talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 139, , s. 1). Momentti Euroopan unionin solidaarisuusrahasto Valtiot, joiden kanssa liittymisneuvottelut on aloitettu Numerotiedot Talousarvio 2011 Parlamentin kanta nro 2/2011 Uusi määrä Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Selvitysosa Momentti on tarkoitettu määrärahoille, jotka otetaan käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta, jos unionin kanssa liittymisneuvotteluita käyvissä maissa tapahtuu luonnonkatastrofeja. Määrärahojen kohdentamisesta päätetään lisätalousarviossa, jonka yksinomaisena tarkoituksena on Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto. Oikeusperusta Neuvoston asetus (EY) N:o 2012/2002, annettu 11 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta (EYVL L 311, , s. 3). Viiteasiakirjat/-säädökset Komission 6 päivänä huhtikuuta 2005 esittämä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta (KOM(2005) 108 lopullinen). Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen 17 päivänä toukokuuta 2006 tehty toimielinten sopimus talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 139, , s. 1). 16 /PE

21 OSASTO 32 ENERGIA Numerotiedot Osasto Luku Talousarvio 2011 Parlamentin kanta nro 2/2011 Uusi määrä Maksut Maksut Nimike RHK Maksusitoumukset Maksusitoumukset Maksusitoumukset Energian toimintalohkon hallintomenot Maksut Euroopan laajuiset verkot Perinteiset ja uusiutuvat energialähteet Ydinenergia Energiaan liittyvä tutkimustoiminta Osasto 32 Yhteensä , LUKU PERINTEISET JA UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Numerotiedot Talousarvio 2011 Parlamentin kanta nro 2/2011 Uusi määrä Osasto Luku Momentti Alamomentti Perinteiset ja uusiutuvat energialähteet Maksut Maksut Nimike RHK Maksusitoumukset Maksusitoumukset Maksusitoumukset "Älykäs energiahuolto Euroopassa" -ohjelman ( ) loppuun saattaminen "Älykäs energiahuolto Euroopassa" -ohjelman ( ) loppuun saattaminen: ulkoinen osa Coopener Eurooppalaisen energiapolitiikan ja energian sisämarkkinoiden tukitoimet Energia-alan puiteohjelman ( ) loppuun saattaminen Perinteiset ja uusiutuvat energialähteet 1.1 p.m. p.m Euroopan strateginen energiateknologiasuunnitelma (SETsuunnitelma) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma "Älykäs energiahuolto Euroopassa" -ohjelma 1.1 Maksut Pilottihanke Energiahuollon varmuus Biopolttoaineet 1.1 p.m p.m Pilottihanke Portplus Satamien kestävä energiasuunnitelma 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m Valmistelutoimi Uusiutuvien energialähteiden ja jätteiden ja tähteiden biojalostamojen investointirahasto 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto Rahoitusosuus osastoihin 1 ja Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto Rahoitusosuus osastoon Momentti Yhteensä Energiayhteisö Pilottihanke Kestävän kaupunkikehityksen edistämisen ja siitä saatujen kokemusten levittämisen eurooppalainen puiteohjelma 1.1 p.m p.m Valmistelutoimi Euroopan saaret ja yhteinen energiapolitiikka 1.1 p.m p.m Talouden elpymistä edistävät energiahankkeet PE \ 17

22 Osasto Luku Momentti Alamomentti Talousarvio 2011 Parlamentin kanta nro 2/2011 Uusi määrä Maksut Maksut Nimike RHK Maksusitoumukset Maksusitoumukset Maksusitoumukset Talouden elpymistä edistävät energiahankkeet Energiaverkot 1.1 p.m p.m Talouden elpymistä edistävät energiahankkeet Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi 1.1 p.m p.m Talouden elpymistä edistävät energiahankkeet Euroopan merituulivoimaverkko 1.1 p.m p.m Talouden elpymistä edistävät energiahankkeet Energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan liittyvät aloitteet 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. Maksut Momentti Yhteensä p.m p.m Jätteiden talteenottoa ja hyödyntämistä puhtaana energiana koskevat pilottihankkeet 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m Energiantuotantolaitosten ja -infrastruktuurin turvallisuus Luku Yhteensä Momentti Talouden elpymistä edistävät energiahankkeet Alamomentti Talouden elpymistä edistävät energiahankkeet Energiaverkot Numerotiedot Talousarvio 2011 Parlamentin kanta nro 2/2011 Uusi määrä Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Selvitysosa p.m p.m Entinen alamomentti Määräraha on tarkoitettu kattamaan unionille suurinta lisäarvoa tuottavista kaasu- ja sähköinfrastruktuurihankkeista aiheutuvat menot. Määrärahat on tarkoitus käyttää toimiin, joilla mukautetaan ja kehitetään unionin kannalta erityisen merkittäviä energiaverkkoja energian sisämarkkinoiden toiminnan tukemiseksi. Tavoitteena on etenkin lisätä yhteenliittämiskapasiteettia, parantaa energian toimitusvarmuutta ja monipuolistaa energiahuoltoa sekä poistaa teknisiä, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä esteitä. Unionin erityistukea tarvitaan tehostamaan energiaverkkojen kehittämistä ja nopeuttamaan niiden rakentamista etenkin alueilla, joilla siirtoreittejä ja toimituslähteitä on vähän. Määrärahoilla on lisäksi tarkoitus edistää uusiutuvien energialähteiden liitäntää ja integrointia sekä lisätä taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta unionin muita heikommassa asemassa olevien alueiden ja saarialueiden kanssa. Määräraha on tarkoitettu kattamaan talouden elvytyssuunnitelman toisen vaiheen rahoitus, kuten budjettivallan käyttäjät sopivat 2 päivänä huhtikuuta Sen rahoituksen ehtona on budjettivallan käyttäjän hyväksyntä, ja rahoitus olisi myönnettävä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 21, 22 ja 23 kohdassa tarkoitetulla tavalla heikentämättä yhteispäätösmenettelyssä hyväksyttyjen ohjelmien rahoitusta ja puuttumatta Euroopan parlamentin painopisteisiin. 18 /PE

23 Jos komission Euroopan parlamentille ja neuvostolle antamassa vuotuisessa kertomuksessa talouden elvytyssuunnitelman toteuttamisesta havaitaan, että ensisijaisten hankkeiden täytäntöönpanoon liittyy vakavia riskejä, komissio suosittelee toimenpiteitä näiden riskien vähentämiseksi ja tekee tarvittaessa ja talouden elvytyssuunnitelman mukaisesti lisäehdotuksia asetuksessa (EY) N:o 663/2009 jo mainituista hankkeista. Oikeusperusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 663/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, yhteisön rahoitustukea energia-alan hankkeille koskevasta talouden elvytysohjelmasta (EUVL L 200, , s. 31). OSASTO 40 VARAUKSET Numerotiedot Osasto Luku Talousarvio 2011 Parlamentin kanta nro 2/2011 Uusi määrä Maksut Maksut Nimike RHK Maksusitoumukset Maksusitoumukset Maksusitoumukset Varaus hallintomenoja varten Varaukset rahoitustukea varten Negatiivinen varaus p.m p.m. p.m. Maksut Osasto 40 Yhteensä LUKU NEGATIIVINEN VARAUS Numerotiedot Osasto Luku Momentti Alamomentti Negatiivinen varaus Talousarvio 2011 Parlamentin kanta nro 2/2011 Uusi määrä Maksut Maksut Nimike RHK Maksusitoumukset Maksusitoumukset Maksusitoumukset Negatiivinen varaus (Otsake 3 b Kansalaisuus) 3.2 p.m p.m. p.m Negatiivinen varaus (Otsake 4 EU maailmanlaajuisena toimijana) 4 p.m p.m. p.m. Maksut Luku Yhteensä p.m p.m. p.m. Momentti Negatiivinen varaus (Otsake 3 b Kansalaisuus) Numerotiedot Talousarvio 2011 Parlamentin kanta nro 2/2011 Uusi määrä Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Selvitysosa p.m p.m. p.m. Uusi momentti Määräraha on tarkoitettu kattamaan momentille (Euroopan unionin solidaarisuusrahasto Jäsenvaltiot) otetut euron maksumäärärahat. Negatiivisen varauksen periaatteesta säädetään varainhoitoasetuksen 44 artiklassa. Varaus on otettava käyttöön ennen varainhoitovuoden loppua varainhoitoasetuksen 23 ja 24 artiklassa säädetyn menettelyn mukaan tehtävällä määrärahasiirrolla. PE \ 19

24 Oikeusperusta Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EYVL L 248, , s. 1). Momentti Negatiivinen varaus (Otsake 4 EU maailmanlaajuisena toimijana) Numerotiedot Talousarvio 2011 Parlamentin kanta nro 2/2011 Uusi määrä Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Selvitysosa Uusi momentti p.m p.m. p.m. Määräraha on tarkoitettu kattamaan momentille (Euroopan unionin solidaarisuusrahasto Valtiot, joiden kanssa liittymisneuvottelut on aloitettu) otetut euron maksumäärärahat. Negatiivisen varauksen periaatteesta säädetään varainhoitoasetuksen 44 artiklassa. Varaus on otettava käyttöön ennen varainhoitovuoden loppua varainhoitoasetuksen 23 ja 24 artiklassa säädetyn menettelyn mukaan tehtävällä määrärahasiirrolla. Oikeusperusta Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EYVL L 248, , s. 1). Perustelut Ks. parlamentin hyväksymä päätöslauselma neuvoston kannasta /PE

25 P7_TA-PROV(2011)0303 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: LM Glasfiber / Tanska Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. heinäkuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber, Tanska) (KOM(2011)0258 C7-0112/ /2092(BUD)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2011)0258 C7-0112/2011), ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 1 ja erityisesti sen 28 kohdan, ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/ (EGR-asetus), ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen, ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0235/2011), A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on ottanut käyttöön asianmukaiset lainsäädäntöja budjettivälineet voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille, B. ottaa huomioon, että EGR:n toimialaa laajennettiin niin, että tukea voi 1. toukokuuta 2009 alkaen hakea myös työntekijöille, jotka on irtisanottu maailmanlaajuisen rahoitusja talouskriisin välittömänä seurauksena, C. katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 17. toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu EGR:n varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta, 1 2 EUVL C 139, , s. 1. EUVL L 406, , s. 1. PE \ 21

26 D. ottaa huomioon, että Tanska on pyytänyt apua tapauksissa, jotka koskevat työntekijän (joista 825 kuuluu tuen piiriin) irtisanomista NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla 28 (koneiden ja laitteiden valmistus) toimivassa LM Glasfiber-yrityksessä kolmella paikkakunnalla Etelä-Tanskassa (Syddanmark), E. ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit, 1. pyytää asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin menettelyjen ja budjettijärjestelyjen parantamiseksi, jotta EGR:n varojen käyttöönottoa voidaan nopeuttaa; arvostaa tässä yhteydessä sitä, että sen jälkeen kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa, komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn, jonka tavoitteena on esittää budjettivallan käyttäjälle komission arvio EGR-hakemuksen tukikelpoisuudesta yhdessä rahaston varojen käyttöönottoa koskevan ehdotuksen kanssa; toivoo, että menettelyä parannetaan edelleen EGR:n tulevien tarkastelujen yhteydessä ja että rahaston tehokkuutta, avoimuutta ja näkyvyyttä kyetään parantamaan; 2. palauttaa mieliin, että toimielimet ovat sitoutuneet varmistamaan, että EGR:n varojen käyttöönottoa koskevien päätösten tekemiseen sovelletaan sujuvaa ja nopeaa menettelyä, jotta globalisaation ja rahoitus- ja talouskriisin seurauksena irtisanotuille yksittäisille työntekijöille voidaan tarjota kertaluonteista ja ajallisesti rajoitettua tukea; korostaa tässä yhteydessä, että EGR:n rooli voi olla ratkaiseva irtisanottujen työntekijöiden uudelleen integroitumisessa työmarkkinoille; 3. korostaa, että EGR-asetuksen 6 artiklan mukaisesti olisi varmistettava, että EGR:stä tuetaan työttömäksi jääneiden yksittäisten työntekijöiden integroitumista uudelleen työelämään; toistaa, että EGR:n tuki ei saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia; 4. toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta koordinoidusta yksilöllisten palvelujen paketista annetuissa tiedoissa selvitetään myös toimien täydentävyys rakennerahastoista rahoitettujen toimien kanssa; toistaa komissiolle kehotuksensa esittää myös vuosikertomuksessa näiden tietojen vertaileva arviointi; 5. panee tyytyväisenä merkille, että parlamentin toistuvien pyyntöjen jälkeen vuoden 2011 talousarviossa on EGR:n budjettikohdassa ( ) ensimmäisen kerran maksumäärärahoja ( euroa); muistuttaa, että EGR luotiin erilliseksi erityisvälineeksi, jolla on omat tavoitteet ja määräajat, ja että se näin ollen ansaitsee omia määrärahoja, ettei niitä tarvitse siirtää entiseen tapaan muista budjettikohdista, koska siitä saattoi koitua haittaa monien tavoitteiden saavuttamiselle; 6. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen; 7. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä; 22 /PE

TARKISTUKSET 1-4. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2200(BUD) Mietintöluonnos Barbara Matera (PE v01-00)

TARKISTUKSET 1-4. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2200(BUD) Mietintöluonnos Barbara Matera (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 21.10.2011 2011/2200(BUD) TARKISTUKSET 1-4 Mietintöluonnos Barbara Matera (PE473.788v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2012/005 SE/Saab

Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2012/005 SE/Saab P7_TA-PROV(2012)0488 Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2012/005 SE/Saab Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. joulukuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2011/015 SE/AstraZeneca

Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2011/015 SE/AstraZeneca P7_TA-PROV(2012)0376 Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2011/015 SE/AstraZeneca Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. lokakuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2012/002 DE/manroland, Saksa

Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2012/002 DE/manroland, Saksa P7_TA(2012)0382 Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2012/002 DE/manroland, Saksa Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. lokakuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 FIN 675 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 FIN 675 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 N 675 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 19. syyskuuta 2012 Kom:n asiak. nro: COM(2012) 538 final Asia: Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0000(BUD) 3.6.2015 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2101(BUD)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2101(BUD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2017/2101(BUD) 4.7.2017 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2012/006 FI/Nokia Salo

Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2012/006 FI/Nokia Salo P7_TA(2012)0493 Euroopan globalisaatiorahasto: hakemus EGF/2012/006 FI/Nokia Salo Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. joulukuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2017 COM(2017) 45 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle,

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 01/10/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 01 04 Rahoitustoiminnot

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 48/2009

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 48/2009 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BRYSSEL 27/10/2009 YLEINEN TALOUSARVIO - VARAINHOITOVUOSI 2009 PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO - OSASTOT 04, 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 48/2009 EI-PAKOLLISET MENOT EUROA MÄÄRÄRAHOJEN

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto hakemus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, Ranska

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto hakemus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, Ranska EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(2015)0090 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto hakemus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, Ranska Euroopan parlamentin päätöslauselma 15.

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass Euroopan parlamentti 2014-2019 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(2016)0057 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass Euroopan parlamentin päätöslauselma 25.

Lisätiedot

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2012/010 RO/Mechel Romania

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2012/010 RO/Mechel Romania EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(2014)0018 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2012/010 RO/Mechel Romania Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. syyskuuta

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0384 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2017 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/2298(BUD) 19.11.2015 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 39/2011

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 39/2011 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 10/10/2011 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2011 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 39/2011 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 04 02 Euroopan

Lisätiedot

Osasto Nimike Talousarvio 2013 lisätalousarvioesitys nro: 7/2013 Uusi määrä Maksusitoumuks et

Osasto Nimike Talousarvio 2013 lisätalousarvioesitys nro: 7/2013 Uusi määrä Maksusitoumuks et LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO: 7/2013 SECTION III COMMISSION MAKSUT MAKSUT Osasto Nimike Talousarvio 2013 lisätalousarvioesitys nro: 7/2013 Uusi määrä ks ks ks 01 Talous- ja rahoitusasiat 555 684 796 428 350

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2016 COM(2016) 624 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.11.2014 COM(2014) 722 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 2015 (OR. en) 11706/15 ADD 5 BUDGET 28 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016: Neuvoston 4. syyskuuta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 14.11.2014 2014/2170(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/2236(DEC) 6.2.2012 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 227 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/XXX(BUD) 30.8.2016 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto P6_TA(009)00 Vastuuvapaus 007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. Euroopan parlamentin päätös. huhtikuuta 009 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston talousarvion

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 27.8.2014 2014/2062(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Talousarvion valvontavaliokunta 2009 2008/2265(DEC) 29.1.2009 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.11.2001 KOM(2001) 634 lopullinen 2001/0267 (COD) 2001/0268 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 23.1.2015 2015/2020(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 27.1.2015 2015/2018(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2058(BUD) Mietintöluonnos Petri Sarvamaa (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2058(BUD) Mietintöluonnos Petri Sarvamaa (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2017/2058(BUD) 28.4.2017 TARKISTUKSET 1-15 Mietintöluonnos (PE602.991v02-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 07/04/2017 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2017 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017 MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ: LUKU 40 02 Varaukset rahoitustukea

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/2214(BUD) 8.9.2016 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0010 (APP) 5479/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: N 49 CADREN 5 REGIO 7 FSTR 6 FC 7 SOC 21 AGRISTR 2 PECHE

Lisätiedot

11813/17 vk/js/si 1 DG G 2A

11813/17 vk/js/si 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 2017 (OR. en) 11813/17 BUDGET 27 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 4 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi ehdotukseen

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) PE-CONS 53/17 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREN 106 POLGEN 135 CODEC 1685 SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/2295(BUD) 25.11.2015 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS vuosia 2014 2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom)

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 31/10/2011 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2011 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 19 JA 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 19 04 Demokratiaa

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/2043(BUD) 15.4.2016 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. huhtikuuta 207 (OR. en) 7958/7 FIN 237 CADREFIN 4 POLGEN 38 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) LEX 1684 PE-CONS 22/1/16 REV 1 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Budjettivaliokunta 2009 2007/0145(COD) 22.4.2008 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2016 COM(2016) 462 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Kreikalle marraskuussa

Lisätiedot

PE-CONS 39/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 39/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 23. marraskuuta 2016 (OR. en) 2016/0193 (COD) LEX 1707 PE-CONS 39/1/16 REV 1 FSTR 63 FC 55 REGIO 79 SOC 560 EMPL 370 BUDGET 26 AGRISTR 51 PECHE

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 16.2.2015 2015/2017(BUD) TARKISTUKSET 1-14 Mietintöluonnos Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2010/0059(COD) 2.7.2010 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/2076(BUD) 1.6.2015 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. lokakuuta 2017 (OR. en) 13563/17 FIN 643 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Märt KIVINE, Euroopan

Lisätiedot

11900/16 ADD 1 team/sj/kkr 1 DG G 2A

11900/16 ADD 1 team/sj/kkr 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. syyskuuta 2016 (OR. en) 11900/16 ADD 1 BUDGET 23 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017: Neuvoston 12. syyskuuta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 1.10.2014 2014/2064(BUD) TARKISTUKSET 1-13 Mietintöluonnos Patricija Šulin (PE537.331v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.1.2017 2013/0140(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 30. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/2001(BUD) 12. elokuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2015/0263(COD) 9.9.2016 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta aluekehitysvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten

Lisätiedot

MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS

MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS MONIVUOTINEN RAHOITUSKEHYS Monivuotisia rahoituskehyksiä on toistaiseksi ollut viisi. Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen monivuotinen rahoituskehys ei enää ole ollut toimielinten sopimus vaan oikeudellisesti

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talous- ja raha-asioiden valiokunta Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 23.4.2015 2013/0025(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 13/2016

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 13/2016 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 29/06/2016 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2016 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,

Lisätiedot

Suomi voi hyväksyä komission esityksen lisätalousarvioksi nro 6.

Suomi voi hyväksyä komission esityksen lisätalousarvioksi nro 6. Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2017-00534 BO Kukkonen Panu 16.10.2017 JULKINEN Asia EU:n vuotta 2017 koskeva lisätalousarvioesitys nro 6 Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2044(BUD) Lausuntoluonnos Daniel Dalton (PE604. Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2017/2044(BUD) 4.7.2017 TARKISTUKSET 1-11 Daniel Dalton (PE604.889v01-00) Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi

Lisätiedot

17569/1/10 REV 1 ahl,ip/el,ahl/tia 1 DG G II A

17569/1/10 REV 1 ahl,ip/el,ahl/tia 1 DG G II A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2010 (10.12) (OR. en) 17569/1/10 REV 1 FIN 709 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10689/17 FIN 414 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0283(APP)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0283(APP) Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0283(APP) 22.3.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston asetukseksi vuosia 2014 2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o /

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2010 KOM(2010) 142 lopullinen 2010/0140 (COD) C7-0135/10 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 12.3.2015 2015/2011(BUD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta budjettivaliokunnalle lisätalousarvioesityksestä nro 1 vuoden

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 307 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2013/0027(COD) 2.6.2016 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Aluekehitysvaliokunta 2016/0393(COD) 14.6.2017 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta

Lisätiedot

Lisätalousarvioesitystä käsiteltiin ensimmäistä kertaa neuvoston työryhmässä (budjettikomitea)

Lisätalousarvioesitystä käsiteltiin ensimmäistä kertaa neuvoston työryhmässä (budjettikomitea) Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2017-00461 BO Hirvi Mikko(VM) 05.09.2017 JULKINEN Asia Lisätalousarvioesitys nro 5 Euroopan unionin vuoden 2017 yleiseen talousarvioon; Rahoituksen osoittaminen Euroopan

Lisätiedot

10939/17 ADD 1 1 DG G 2A

10939/17 ADD 1 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 1 N 447 INST 299 PE-L 32 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Moninaisuudessaan yhtenäinen. Istunto. tiistai 9. maaliskuuta 2010 EUROOPAN PARLAMENTTI 2010-2011

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Moninaisuudessaan yhtenäinen. Istunto. tiistai 9. maaliskuuta 2010 EUROOPAN PARLAMENTTI 2010-2011 EUROOPAN PARLAMENTTI 2010-2011 HYVÄKSYTYT TEKSTIT Istunto tiistai 9. maaliskuuta 2010 P7_TA-PROV(2010)03-09 VÄLIAIKAINEN PAINOS PE 439.673 Moninaisuudessaan yhtenäinen SISÄLTÖ PARLAMENTIN HYVÄKSYMÄT TEKSTIT

Lisätiedot

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä:

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä: Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 2 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Varainhoitovuoden 2015 ylijäämän ottaminen

Lisätiedot