KUV/6879/48/ EHDOTUS MARKKINOINTIA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN UUDISTAMISEKSI Oikeusministeriön työryhmämietintö 2007:11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUV/6879/48/2007 10.12.2007. EHDOTUS MARKKINOINTIA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN UUDISTAMISEKSI Oikeusministeriön työryhmämietintö 2007:11"

Transkriptio

1 KUV/6879/48/ Lausunto oikeusministeriölle EHDOTUS MARKKINOINTIA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN UUDISTAMISEKSI Oikeusministeriön työryhmämietintö 2007:11 Mietinnössä ehdotetaan uudistettavaksi kuluttajansuojalain 2 luku ja lisäksi ehdotetaan tarkistuksia tiettyihin muihin säännöksiin. Muutoksilla pantaisiin täytäntöön direktiivi sopimattomista kaupallisista menettelyistä 2005/29/EY. Uudistuksen sisällöstä Muutos merkitsee aineellisoikeudellisesti vain vähäistä muutosta nykytilaan. Säännökset menettelyn sopimattomuudesta ja hyvän tavan vastaisuudesta olisivat nykyistä yksityiskohtaisemmat, mutta sisällöllisesti uudet säännökset vastaisivat nykyistä lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä. Tämä todetaan myös yleisperusteluosassa ehdotuksessa hallituksen esitykseksi. Yleisperustelujen mukaan säännökset vastaavat pääpiirteissään nykyisin voimassaolevia säännöksiä, mutta ovat huomattavasti yksityiskohtaisemmat. Tarkistusten runsaslukuisuuden vuoksi koko kuluttajansuojalain markkinointia koskeva 2 luku ehdotetaan teknisesti uudistettavaksi. On tärkeää, että myös lopullisessa hallituksen esityksessä selkeästi todetaan nykytilan muuttumattomuus eräitä vähäisiä muutoksia lukuun ottamatta. Teknisten muutosten runsaslukuisuus ja muuttuneet sanamuodot saattavat helposti antaa virheellisen vaikutelman siitä, että myös sisällölliset muutokset ovat olennaisia. Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin sisältö vastaa kuitenkin erittäin hyvin nykyistä sääntelyämme ja lainsäädännön jo vakiintunutta tulkintaa oikeuskäytännössämme. Nykyinen oikeuskäytäntö pysyy lähtökohtaisesti edelleen voimassa, samoin kuin kuluttaja-asiamiehen ratkaisukäytännössä tehdyt linjaukset sekä markkinaoikeuden ja korkeimman oikeuden ratkaisut. Muutoksena nykytilaan kuluttajansuojalain 2 luvun soveltamisala kuitenkin laajentuisi koskemaan myös menettelyä asiakassuhteessa. Kuluttajansuojalain 2 luku on aikaisemmin koskenut vain markkinointia eli kuluttajalle ennen sopimuksen solmimista annettavia tietoja ja muuta menettelyä. Direktiivin soveltamisalaa koskevan 3 artiklan mukaan direktiivi koskee elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä sopimattomia kaupallisia menettelyjä ennen tuotetta koskevaa liiketointa ja sen jälkeen. Käytännössä ero nykytilaan ei ole suuri, koska kuluttaja-asiamiehen toiminta koskee nykyisinkin liiketoiminnan jälkeistä aikaa kohtuuttomien sopimusehtojen valvonnassa. Kuluttajansuojalain 2 luvun soveltamisalan laajentuminen koskemaan koko asiakassuhdetta merkitsee kuitenkin sitä, että 2 lukua voidaan soveltaa myös esimerkiksi perinnässä käytettävään menettelyyn. Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin 2 artiklan d- kohdan mukaan kaupallisella menettelyllä tarkoitetaan mm. elinkeinonharjoittajan tointa, käyttäytymistä tai edustamista. Myös komission direktiivistä laatimassa esitteessä on perintää koskeva esimerkki. Esimerkin mukaan direktiiviä sovellettaisiin mm. tapaukseen, jossa kyse olisi 8 artiklan mukaisesta sopimattomasta vaikuttamisesta. Esimerkki koskee tapausta, jossa myyjä lupaa järjestellä kuluttajan myyjälle

2 2 entuudestaan olevan velan, jos kuluttaja ostaa uuden tuotteen. Ehdotuksesta hallituksen esitykseksi ei ilmene uuden lainsäädännön soveltuminen myös perintään. Direktiivillä ei rajoiteta mahdollista direktiiviä tiukempaa kansallista sääntelyä. Direktiivin 3 artiklan 8.-kohdan mukaan direktiivillä ei rajoiteta toimilupajärjestelmiä koskevia edellytyksiä, hyvää ammattitapaa koskevia sääntöjä tai muita säänneltyjä ammatteja koskevia erityissääntöjä. Hyvää tapaa koskevasta sääntelystä Kuluttajansuojalakiin ehdotetaan nykyisen hyvää tapaa koskevan pykälän ohella lisättäväksi uusi säännös, jossa kuvataan markkinoinnin hyvän tapaa arvioitaessa huomioon otettavia seikkoja. Nykyisen säännöksen täsmentäminen on tarpeellista, koska perusoikeuksia rajoittavien säännösten tulee olla tarkkarajaisia ja täsmällisiä. Hyvää tapaa koskeva sääntely rajoittaa perusoikeuksista sananvapauden käyttöä markkinoinnissa sekä elinkeinonharjoittamisen vapautta. Hyvän tavan sääntely on puhtaasti kansallinen asia, jota direktiivi sopimattomista kaupallisista menettelyistä ei lainkaan koske. Koska kyse on direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävästä asiasta, kansallinen sääntely ei ole ristiriidassa direktiivin kanssa. Ehdotettu uusi hyvää tapaa koskeva kuluttajansuojalain 2 luvun 2 ei muuttaisi jo vakiintunutta oikeustilaa. Ehdotetussa säännöksessä erityisesti kuvattavat arviointiperusteet koskevat yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjä arvoja, joiden kanssa selvästi ristiriidassa oleva markkinointi on hyvän tavan vastaista. Yleisesti hyväksytyt yhteiskunnalliset arvot ilmenevät lainsäädännössä suojeltavista oikeushyvistä. Ihmisarvon kunnioittaminen, uskonnon, mielipiteiden ja vakaumuksen yhdenvertaisuus on suojattu mm. Suomen perustuslaissa, Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja ihmisoikeussopimuksissa. Säännöksen syrjintää koskevat kriteerit ovat samat kuin perustuslaissa ja yhdenvertaisuuslaissa. Hyvän tavan vastaista on myös markkinointi, jossa vaarannetaan terveyttä, yleistä turvallisuutta tai ympäristöä. Kaikki edellä mainitut arviointiperusteet ovat lainsäädännössä nimenomaisesti suojattuja oikeushyviä. Lisäksi uudessa pykälässä olisi momentti alaikäisiin kohdistuvasta markkinoinnista. Säännöksen lähtökohtana periaate, jonka mukaan alaikäisiin kohdistuvaa markkinointia arvioidaan muuta markkinointia tiukemmin. Alaikäisiä markkinoinnin kohteena tulee erityisesti suojella, koska heidän kasvunsa yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi on vielä kesken eivätkä he kehitystasonsa vuoksi kykene käsittelemään markkinointia samalla tavoin kuin aikuiset. Alaikäisten suojelun tarve koskee myös alaikäiset yleisesti tavoittaa markkinointia. Markkinointi julkisessa tilassa, kuten esimerkiksi ulkomainonta kadun varsilla, edellyttää sen arvioimista, onko tila sellainen, jossa alaikäiset yleisesti liikkuvat. Alaikäisten erityinen suojeluntarve tulee ilmi muuallakin lainsäädännössä ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan viranomaisten on kaikissa lasta koskevissa toimenpiteissään ja päätöksissään arvioitava niiden vaikutukset lapseen ja otettava huomioon lapsen etu. Sopimuksen mukaan vanhemmilla ja huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsensa huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään vanhemmilla on oikeus saada tukea, ohjausta ja neuvontaa. Myös markkinatuomioistuimen lukuisissa ratkaisuissa alaikäisten erityisasema on jo vakiintuneesti otettu huomioon. Alaikäisiin kohdistuvaa markkinointia koskevat tavanomaista tiukemmat arviointiperusteet eivät ole vain kansallinen ilmiö. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa on rajoitettu lapsille suunnattavaa epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia. Iso-Britanniassa mediaa valvova Ofcom on kieltänyt epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin lasten ohjelmien yhteydessä, elokuvateattereissa esitettävissä mainoksissa, nettimainonnassa, julisteissa, painetussa

3 3 mainonnassa jne. Myös Yhdysvalloissa on käyty keskustelua lapsiin kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin rajoittamisesta alaikäisten ylipaino ongelmien vähentämiseksi. Federal Trade Commission on käynnistänyt markkinaselvityksen, jossa kartoitetaan lapsille suuntautuvassa elintarvikemarkkinoinnissa esiintyviä väitteitä. Selvityksen on ennakoitu johtavan lainsäädäntöaloitteeseen. Työryhmän mietintöön liittyy myös eriävä mielipide, jossa käsitellään mm. ehdotettua hyvää tapaa koskevaa sääntelyä. Eriävässä mielipiteessä todetaan ettei työryhmätyön aikana ole tuotu esiin näyttöä kuluttajansuojaintressistä, joka olisi perusteena säännökselle ja ehdotetaan uuden hyvää tapaa koskevan 2 :n poistamista lopullisesta lakiesityksestä. Eriävän mielipiteen mukaan nykyinen sääntely on riittävää eikä 2 :n hyvän tavan sisältöä nykyistä yksityiskohtaisemmin ilmentäviä säännöksiä tarvita. Katsomme, että tarve ehdotetulle säännökselle on selvästi olemassa. Vaikka markkinoinnin hyvää tapaa koskevat arviointikriteerit ovat jo pitkään olleet vakiintuneet, markkinoilla esiintyy edelleen hyvän tavan vastaista markkinointia niin pienten kuin suurtenkin elinkeinonharjoittajien lukuun. Tarve nykyistä täsmällisemmälle sääntelylle on siis selvästi olemassa. Kuluttaja-asiamies on valvontatoiminnassaan myös aivan viime vuosina joutunut usein huomauttamaan elinkeinonharjoittajia hyvän tavan vastaisesta markkinoinnista. Huomautukset ovat koskeneet mm. vaarallisten tilanteiden esittämistä, väkivallan käyttöä, naissukupuolen syrjintää, ihmisarvon loukkaamista, yleisen lainkuuliaisuuden kyseenalaistamista, jne. Esimerkiksi miehille suunnatun deodorantti mainoksen on katsottu olevan hyvän tavan vastainen, kun mainoksessa naiset esitys kokonaisuutena arvioiden esineellistettiin sekä esitettiin tahdottomina ja ohjailtavina. Ihmisarvoa taas loukkasi automainos, jossa ulkotöitä tehneen miehen alla olevat tikapuut kaatuivat ja mies jäi roikkumaan talon seinustalle ollen vaarassa pudota. Paikalle kiirehtii nainen, joka siirtää miehen alla olevan auton pois turvaan mahdollisilta putoamisen aiheuttamilta kolhuilta. Elinkeinonharjoittajien kanssa huomautusten johdosta käydyissä neuvotteluissa on yleensä päästy sovintoon lainvastaisen markkinoinnin lopettamisesta, mutta osa tapauksista on jouduttu viemään markkinaoikeuteen. Viimeksi tänä syksynä elinkeinonharjoittaja ei kuluttaja-asiamiehen vaatimuksista huolimatta kokonaan lopettanut markkinointia, jossa kyseenalaistettiin yleinen lainkuuliaisuus lupaamalla maksaa matkapuhelimeen puhumisesta ajonaikana määrätyt rikesakot kuluttajan puolesta. Aikaisempia markkinatuomioistuimen ratkaisuja hyvästä tavasta, jossa kantajana on ollut kuluttajaasiamies ovat MT:1984:5 väkivallan käyttö elokuvamainonnassa, MT:1994:7 ja MT 2001:6 naista halventava mainos. Lisäksi tapaus MT:1995:6, jossa kuluttaja-asiamies katsoi käytettävän sodan ja väkivallan pelkoa yrityskuvamainonnassa hyvän tavan vastaisella tavalla. Markkinaoikeus ei pitänyt mainontaa lainvastaisena. Mietintöön liitetyssä eriävässä mielipiteessä viitataan Mainonnan eettisen neuvoston toimintaan. Tässä yhteydessä on syytä huomata erot Mainonnan eettisen neuvoston ja kuluttaja-asiamiehen lainvalvontatoimenpiteiden välillä. Mainonnan eettinen neuvosto ei anna lausuntoja mainonnan lainvastaisuudesta vaan se antaa lausuntoja mainonnan eettisyydestä elinkeinoelämän itsesääntelyn pohjalta. Mainonnan eettisen neuvoston lausuntojen noudattaminen perustuu elinkeinonharjoittajien vapaaehtoisuuteen eikä neuvostolla ole käytössään keinoja, joilla lausuntojen noudattamiseen voitaisiin tarvittaessa velvoittaa. Kuluttaja-asiamies valvoo lainsäädännön noudattamista ja tulkitsee hyvää tapaa koskevilla linjauksillaan lainsäädäntöä. Kuluttaja-asiamiehellä on viranomaisena käytössään lainsäädännössä annetut keinot ja toimivalta hyvän tavan vastaisen markkinoinnin lopettamiseksi viime kädessä viemällä asia markkinaoikeuteen. Kuluttaja-asiamiehen toiminta suuntautuu tulevaisuuteen ja

4 4 toimenpiteiden ensisijaisena tarkoituksena on estää vastaava hyvää tapaa loukkaavan markkinoinnin toistuminen. Eriävässä mielipiteessä pidetään ehdotetun 2 :n 1 momentin rinnastamista televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 23 :ään lähtökohdiltaan ongelmallisena, koska televisiotoiminnassa käytetään liikkuvaa kuvaa. Molemmat em. säännökset koskevat yleisiä eettisiä periaatteita kuten ihmisarvon kunnioittamista ja syrjinnän kieltoa eivätkä ne siten ole sidoksissa viestintävälineen ominaisuuksiin. Viestintävälineen ominaisuudet tulevat kuitenkin huomioon otetuiksi arvioitaessa markkinoinnin hyvää tapaa, koska arviointi perustuu aina kokonaisvaikutelmaan. Eriävässä mielipiteessä pidetään ilmaisua selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa liian epätäsmällisenä ja vaikeasti tulkittavana. Tällainen joustava normi on kuitenkin tarpeellinen, koska yhteiskunnalliset arvot voivat muuttua ajan myötä. Kuluttajansuojalain 2 luvussa on aikaisemminkin käytetty joustavia yleislausekkeita, jotta markkinoiden uusiin ilmiöihin voidaan tarvittaessa puuttua ilman lainsäädännön muutoksia. Etukäteen on mahdotonta täsmentää kaikkia niitä tilanteita, joissa säännökset voivat tulla sovellettaviksi. Säännöstä täydentävät kuitenkin hallituksen esityksen perustelut sekä markkinatuomioistuimen ja markkinaoikeuden ratkaisukäytäntö. Säännöksen tulkinnanvaraisuutta vähentävät myös säännöksessä täsmennetyt oikeushyvät, joiden loukkaamista pidetään erityisesti hyvän tavan vastaisena. Hyvän tavan vastaista on markkinointi, joka on selkeästi ristiriidassa lainsäädännössä suojeltujen oikeushyvien kanssa. Tulkinnanvaraisuuden elinkeinonharjoittajille aiheuttamia ongelmia on omiaan vähentämään myös se, että kuluttajaasiamiehen tulee aina valvontatoiminnassaan pyrkiä ensisijaisesti tulevaisuuteen suuntautuvaan neuvotteluratkaisuun. Lisäksi mahdolliset uudet hyvää tapaa koskevat linjaukset tiedotetaan mahdollisimman tehokkaasti elinkeinoelämälle. Eriävässä mielipiteessä pidetään myös ilmaisua pyrkimys sivuuttaa vanhempien mahdollisuus toimia täysipainoisesti lastensa kasvattajina liian epätäsmällisenä. Em. sanamuodolla ilmennetään kuitenkin jo vakiintunutta kuluttajansuojalain tulkintaa ja markkinatuomioistuimen ratkaisukäytäntöä. Esimerkiksi seuraavat ratkaisut, joissa kuluttaja-asiamies on kantajana, koskevat vanhempien oikeutta päättää heidän lapsiinsa kohdistuvista markkinointitoimenpiteistä; MT:1980:13 (mm. markkinointitilaisuus päiväkodissa tiedottamatta etukäteen vanhemmille), MT:1981:9 (opettajat jakoivat koululaisille lehden näytenumeron ja tilauslipukkeen), MAO:80:03 (matkapuhelinliittymän markkinointi lähettämällä sim-kortti kotiin alaikäisen nimellä ilman tilausta ja varmistumatta etukäteen huoltajan suostumuksesta). Säännöksen ennakoitavuutta lisää myös se, että vastaava periaate on jo pitkään ollut mm. televisio- ja radiolain alaikäisten suojelua koskevan 25 :n tarkoituksena. Televisio- ja radiolain yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan mm. Mainonta ei saa asettaa vanhempien päätösvaltaa kyseenalaiseksi eikä antaa lapselle väärää käsitystä hänen omasta toimivallastaan. Tärkeät ostopäätökset tekee lapsen holhooja. Eriävässä mielipiteessä pidetään liiallisena sananvapauden rajoittamisena myös sitä, että poliittista vakaumusta loukkaava markkinointi olisi hyvän tavan vastaista. Kyse on kuitenkin sananvapauden rajoittamisesta vain silloin, kun viestinnän tarkoituksena on kulutushyödykkeiden markkinointi. Säännöstä ei siis sovelleta, eikä sitä tulisikaan soveltaa, vaalimainontaan tai muuhun poliittiseen kampanjointiin. Kulutushyödykkeiden menekin lisäämiseksi ei kuitenkaan tule käyttää kenenkään vakaumuksen, poliittinen vakaumus mukaan lukien, loukkaamista.

5 5 Eriävässä mielipiteessä katsotaan myös, että kuluttajansuojalakiin ehdotetut säännökset uskonnollista vakaumusta loukkaavasta markkinoinnista ja säännös hyvän tavan vastaisesta syrjinnästä, ovat tarpeettomia, koska uskonrauhan rikkominen ja syrjintä on kriminalisoitu. Rikosoikeudellisen vastuun edellytyksenä on tahallisuus tai tuottamus. Pääsääntöisesti rangaistukseen voidaan tuomita vain tahallisesta teosta. Käytäntö markkinointirikosasioissa on osoittanut, että syytteitä kuluttajansuojaasioissa nostetaan erittäin harvoin. Pääasiallisena syynä tähän on tahallisuuden puuttuminen ja vaikeudet tahallisuuteen liittyvän näytön hankkimisessa. Kuluttajansuojalain avulla voidaan puuttua lain vastaiseen markkinointiin siitä riippumatta, onko markkinoinnin hyvän tavan vastaisuus tahallista. Lisäksi kuluttajansuojalain mukaiset toimenpiteet suuntautuvat tulevaisuuteen eli niiden tärkeimpänä tehtävänä on estää vastaavan markkinoinnin toistuminen. Vain kuluttaja-asiamiehellä on toimivalta puuttua syrjivään markkinointiin. Vähemmistövaltuutettu ei ole toimivaltainen viranomainen mainonnan osalta. Ehdotetut säännökset ovat näin ollen tarpeellisia. Kuluttaja-asiamiehen keinovalikoimasta Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevassa direktiivissä edellytetään jäsenvaltioiden huolehtivan siitä, että käytettävissä on riittävät ja tehokkaat keinot sopimattomien menettelyjen torjumiseksi. Kuten työryhmälle annetussa lausumassa todetaan kuluttaja-asiamiehen käytössä olevat valvontakeinot eivät kaikissa tilanteissa ole riittävän tehokkaita ja uusien keinojen käyttöönottoa tulisi selvittää. Jos neuvottelut elinkeinonharjoittajan kanssa lainvastaisen markkinoinnin tai kohtuuttomien sopimusehtojen käytön lopettamiseksi eivät johda tulokseen, kuluttaja-asiamies voi joko määrätä kiellon tai saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Kuluttaja-asiamiehen määräämä kielto kuitenkin raukeaa, jos elinkeinoharjoittaja ilmoittaa vastustavansa sitä. Kun kieltoa on vastustettu, kuluttaja-asiamiehen ainoaksi vaihtoehdoksi jää viedä asia markkinaoikeuteen. Usean kuluttajaasiamiehen valvontatoimintaan rinnastettavan viranomaisen valvontakeinot ovat tehokkaammat mm. siten, että pelkkä elinkeinoharjoittajan ilmoitus kiellon vastustamisesta ei saa kieltoa raukeamaan. Elinkeinonharjoittajan, joka vastustaa kieltoa, on saatettava asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Myös lääninhallitusten kuluttajansuojalain valvonnassa määräämät kiellot jäävät voimaan ellei elinkeinonharjoittaja saata asiaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Kuluttaja-asiamiehen keinovalikoima soveltuu parhaiten tapauksiin, joissa kyse on ennakkoratkaisun hakemisesta lainsäädännön tulkintaan. Sen sijaan menettely ei ole tarkoituksenmukainen selvissä lainrikkomustapauksissa, joissa on olemassa vakiintunut ratkaisukäytäntö. Menettelyn hitauden ja monivaiheisuuden vuoksi lainrikkomus voi jatkua pitkään ja aiheuttaa vahinkoa sekä kuluttajille että lainsäädäntöä noudattaville kilpailijoille. Lisäksi olisi syytä selvittää markkinahäiriömaksun käyttöön ottamista selvissä lainrikkomustapauksissa. Markkinahäiriömaksu on tällä hetkellä kuluttajansuoja-asioissa käytössä mm. Ruotsissa ja Norjan uutta markkinointilakia koskevassa mietinnössä esitetään säännöstä rikkomusmaksusta. Suomessa lainsäädännön rikkomisesta voi olla seurauksena uhkasakolla vahvistettu kielto toistaa menettelyä tulevaisuudessa. Seuraus ei kaikissa tapauksissa ole riittävän ennaltaehkäisevä. Kuluttajansuojalakia rikotaan markkinoilla jatkuvasti eikä valtaosassa tapauksista koskaan aseteta uhkasakolla vahvistettua kieltoa. Silloinkin kun kielto on asetettu lainvastaista menettelyä voi jatkaa seuraamuksitta uhkasakon maksuunpanoon asti. Kuluttaja-asiamiehen on haettava maksuunpanoa markkinaoikeudelta.

6 6 Kuluttajansuojalain noudattamista ei valvota riittävän laaja-alaisesti aluetasolla eikä paikallistason valvontaa ole lainkaan. Kuluttajaneuvonnan uudelleenorganisointia pohtivan työryhmän väliraportissa 1 ehdotetaan kuluttajaneuvonnan tehtävien pysymistä entisellään. Kuluttajaneuvonta voisi jatkossakin pyynnöstä avustaa muita kuluttajaviranomaisia, kuten kuluttaja-asiamiestä markkinoinnin ja sopimusehtojen valvonnassa. Alueellisesti lääninhallituksille kuuluu tiettyjä kuluttajansuojan tarkastusja valvontatehtäviä, jotka koskevat mm. kiinteistö- ja vuokranvälitystä, hintamerkintöjä sekä kulutusluottoja. Kuluttajaneuvonnan ja lääninhallitusten nykyiset tehtävät eivät takaa riittävää paikallistason valvontaa. Lääninhallitusten ja kuluttajaneuvojien toimivaltuuksia tulisi nykyisestä laajentaa. Tehokkaalle alue- ja paikallistason valvonnalle on suuri tarve, koska ilmoitukset kuluttajaasiamiehelle ovat viime vuosina jatkuvasti kasvaneet. Suuri osa etenkin pienten ja keskisuurten yritysten lainrikkomuksista, esimerkiksi kuluttajansuojalain vastaisista markkinointikampanjoista, ovat alueellisia ja ne olisi mahdollista saada tehokkaasti loppumaan paikallisvalvonnalla. Kuluttaja-asiamiehen toimivaltaa koskevan sääntelyn läpinäkyvyys Kuluttaja-asiamiehen toimivaltaa ei ole kaikilta osin säännelty riittävän selkeästi. Lainsäädäntöön tulisi tehdä teknisiä tarkistuksia sääntelyn ymmärrettävyyden ja läpinäkyvyyden parantamiseksi. Kuluttajaasiamiehellä on toimivalta valvoa yleisesti kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiä kohtuuttomia sopimusehtoja toimialasta riippumatta. Kuluttajaviranomaisten yhteistyötä koskevan asetuksen (EY) N:o 2006/2004 osalta Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies on nimetty toimivaltaiseksi viranomaiseksi valvomaan kaikkia asetuksen liitteessä nimettyjä direktiivejä ja ylivarausasetusta. Asetuksen liitteessä nimetään kaikkiaan 15 EY-säännöstä kuten mm. kulutustavaran kauppaa, pakettimatkoja, aikaosuussopimuksia ja sähköistä kauppaa koskevat direktiivit. Vaikka kuluttaja-asiamiehellä on voimassa olevan kuluttajansuojalain 2 luvun 10 :n perusteella laaja yleistoimivalta markkinoinnin valvonnassa ja kuluttajansuojalain 3 luvun 4 :n nojalla sopimusehtojen valvonnassa, toimivalta olisi informaatiosyistä syytä todeta myös muualla kuluttajansuojalaissa. Esimerkiksi kuluttaja-asiamiehen valvoessa autokaupan yleisiä sopimusehtoja toimivallan osalta on viitattava kuluttajansuolain 3 luvun 1 ja 4 :iin, vaikka autokaupan sopimusehtoja koskee kuluttajansuojalain kuluttajakauppaa sääntelevä 5 luku. Samoin esimerkiksi valvottaessa etäkauppaa kuluttajansuojalain 6 luvun säännösten osalta, toimivallan osalta on viitattava kuluttajansuojalain 3 lukuun. Valvottavien kannalta järjestelmä on omiaan aiheuttamaan epäselvyyttä kuluttaja-asiamiehen toimivallan laajuudesta. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kannalta lainsäädännön tulisi olla nykyistä läpinäkyvämpää. Mietintöön liitetystä lausumasta Olisi tärkeää, että kuluttajansuojaan liittyvät ongelmat, joita työryhmälle osoitettu lausuma koskee, tarkemmin selvitettäisiin. Nykyinen puhelinmyyntiä, kotimyyntiä ja osoitteetonta suoramarkkinointia koskeva sääntely on jo pitkään ollut kuluttajien kannalta riittämätöntä. Julkisten palveluiden osalta viime vuosina tapahtunut palvelumallien uudistuminen on puolestaan luonut tarpeen kuluttajansuojasäännösten soveltamisesta myös näihin. Tanskan markkinointilakia sovelletaan myös julkiseen toimintaan siltä osin kuin hyödykkeitä tarjotaan markkinaehtoisesti. 1 Eräiden tehtävien organisointi valtion paikallishallinnossa: Työryhmän väliraportti

7 7

Lausunto kuluttajansuojalain muutoksesta HE 32/2008 vp

Lausunto kuluttajansuojalain muutoksesta HE 32/2008 vp Eduskunnan talousvaliokunnalle Helsinki 21.5.2008 Lausunto kuluttajansuojalain muutoksesta HE 32/2008 vp Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto kuluttajansuojalain muuttamista

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto

Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto MEN tehtävä: antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, ovatko yksittäiset mainokset hyvän tavan mukaisia Yritysten yhteiskunnallinen vastuu ei tutki mainonnan

Lisätiedot

Markkinaoikeus harjoitukset 11/2013. Mikko Huuskonen OTT, EMBA Neuvotteleva virkamies, TEM Dosentti, yritysjuridiikka

Markkinaoikeus harjoitukset 11/2013. Mikko Huuskonen OTT, EMBA Neuvotteleva virkamies, TEM Dosentti, yritysjuridiikka Markkinaoikeus harjoitukset 11/2013 Mikko Huuskonen OTT, EMBA Neuvotteleva virkamies, TEM Dosentti, yritysjuridiikka Kuluttajansuojalain 2 luku Lainmuutoksella pantu täytäntöön EU:n direktiivi 2005/29/EY

Lisätiedot

KUV/7439/48/2009 22.9.2009

KUV/7439/48/2009 22.9.2009 KUV/7439/48/2009 22.9.2009 HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA SEKÄ TEKIJÄNOIKEUSLAIN 25 B ja 48 :N MUUTTAMISEKSI Kuluttajaviraston

Lisätiedot

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen Yrityksen mainonta & muu markkinointi - mielikuvan luominen Sisällysluettelo Yrityksen mainonta ja muu markkinointi... 3 Mainonnan ja muun markkinoinnin suunnittelu on tärkeää... 3 Markkinoinnin kilpailukeinot...3

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto. Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta.

Mainonnan eettinen neuvosto. Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Mainonnan eettinen neuvosto Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Mainontaan voi vaikuttaa Yritykset mainostavat lisätäkseen tuotteidensa ja palveluidensa menekkiä. Ne pyrkivät noudattamaan

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto

Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Tehtävä: antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, ovatko yksittäiset mainokset hyvän tavan mukaisia. Yritysten yhteiskunnallinen vastuu. Ei tutki mainonnan

Lisätiedot

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23 Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 A1 Mikä on markkinointia? 13 A2 Tärkeimmät markkinointia sääntelevät säädökset 15 2.1 Kuluttajansuojalaki 15 2.2 Valtioneuvoston asetus kuluttajien

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Puhelinmyynti ja kotimyynti 8.10.2007. Lausunto Oikeusministeriölle

Puhelinmyynti ja kotimyynti 8.10.2007. Lausunto Oikeusministeriölle 8.10.2007 Lausunto Oikeusministeriölle KULUTTAJAVIRASTON/KULUTTAJA-ASIAMIEHEN JA SUOMEN KULUTTAJALIITTO RY:N LAUSUMA SOPIMATTOMISTA KAUPALLISISTA MENETTELYISTÄ ANNETUN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA Oikeusministeriön

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Sopimattomat kaupalliset menettelyt Kuluttajansuojalain markkinointia koskevien säännösten uudistaminen

Sopimattomat kaupalliset menettelyt Kuluttajansuojalain markkinointia koskevien säännösten uudistaminen LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2008:1 Sopimattomat kaupalliset menettelyt Kuluttajansuojalain markkinointia koskevien säännösten uudistaminen Lausuntotiivistelmä OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Sopimattomat kaupalliset menettelyt

Sopimattomat kaupalliset menettelyt TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:11 Sopimattomat kaupalliset menettelyt Kuluttajansuojalain markkinointia koskevien säännösten uudistaminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:11 Sopimattomat kaupalliset menettelyt Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto 2014. Paula Paloranta Keskuskauppakamari 27.1.2015

Mainonnan eettinen neuvosto 2014. Paula Paloranta Keskuskauppakamari 27.1.2015 Mainonnan eettinen neuvosto 2014 Paula Paloranta Keskuskauppakamari 27.1.2015 Esitys Mikä mainonnan eettinen neuvosto (MEN) on Mitkä seikat vaikuttavat mainoksen hyvän tavan vastaisuuden arviointiin Vuoden

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Luonnos 18.1.2015 OM1/41/2016 HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Asettaminen Oikeusministeriö on päättänyt asettaa työryhmän selvittämään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET/ARVIOINTIPERUSTEET. Kauppaoikeus 18.8.2006 pakollinen aineopintotentti

MALLIVASTAUKSET/ARVIOINTIPERUSTEET. Kauppaoikeus 18.8.2006 pakollinen aineopintotentti 1 MALLIVASTAUKSET/ARVIOINTIPERUSTEET Kauppaoikeus 18.8.2006 pakollinen aineopintotentti 2 1 (Toiviainen) 1 Tapauksen pohjana ovat korkeimman oikeuden ratkaisut KKO 1991:122 ja 1991:123. Niissä oli kysymys

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ LIIKEARKISTOPÄIVÄT 12.-13.9.2007 ASIAKIRJAT SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Jukka Tuomela Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos Lainsäädännön lähtökohtia Lainsäädännössä pyritään siihen, että sähköisiä

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAIKSI

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAIKSI 1 (7) 21.1.2013 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Sosiaali- ja terveysministeriölle LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAIKSI Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti

Lisätiedot

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Tapio Bergholm, erikoistutkija, SAK Tasa arvolain laajennus HE 19/2014 sivu 1 Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin koskemaan myös sukupuoli

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015 Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI 1 Työsuojeluviranomaisen tehtävät ja toimivalta 22 Lain

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU 12.5.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 137/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) LAUSUNNOT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto komission ehdotuksesta

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Lausunto Finanssipalvelujen ja tuotteiden markkinointi määräyksistä ja ohjeista

Lausunto Finanssipalvelujen ja tuotteiden markkinointi määräyksistä ja ohjeista Lausunto 1 (6) Finanssivalvonta kirjaamo@finanssivalvonta.fi Lausuntopyyntö 14/2012, FIVA 6/01.00/2012 Lausunto Finanssipalvelujen ja tuotteiden markkinointi määräyksistä ja ohjeista Olette pyytänyt lausuntoa

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Nuoret ja pornoistunut arki

Nuoret ja pornoistunut arki Nuoret ja pornoistunut arki 9.4.2010 Väestöliitto Jussi Aaltonen Määritelmiä Ihmisoikeusnäkökulma Lapsi: alle 18-vuotias YK:n lapsen oikeuksien sopimus Lapsipornografia Ikää ei voida selvittää, mutta perusteltua

Lisätiedot

Markkinoijan muistilista

Markkinoijan muistilista Markkinoijan muistilista Technopolis Business Breakfast, Lappeenranta 15.9.2016 VT, OTL Paula Paloranta, Keskuskauppakamari Esitys Kuvan käyttö markkinoinnissa Markkinoinnin tunnistettavuus Testituloksiin

Lisätiedot

Lapsi perheen ja hallinnon välissä

Lapsi perheen ja hallinnon välissä Lapsi perheen ja hallinnon välissä Lasten ja perheiden eroauttaminen -seminaari Pentti Arajärvi 11.11.2015 1 Lapsen oikeuksien yleissopimus 3 artikla 1. Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon,

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.8.2008 KOM(2008) 514 lopullinen VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista annetun

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 356/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 5 :n muuttamisesta Kaupallisten sopimusten maksuehdoista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

2. Kia -automerkkiä koskevan kuluttajaluottomainoksen kampanja-aika on ollut ainakin Mainoksen kokonaispituus oli 16 sekuntia.

2. Kia -automerkkiä koskevan kuluttajaluottomainoksen kampanja-aika on ollut ainakin Mainoksen kokonaispituus oli 16 sekuntia. 1 (5) Jarmo Rinta-Jouppi Jouppilantie 18 60320 Seinäjoki Kiellon määrääminen ja uhkasakko Asian taustaa Kuluttaja-asiamies on kiinnittänyt huomiota Jarmo Rinta-Jouppi Oy:n MTV3 - kanavalla alkuvuodesta

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta HE 111/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

HE 6/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta

HE 6/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Liikenne ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM201500160 VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015 Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa

Lisätiedot

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa

Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies. Lapsen osallisuus lastensuojelussa Suvianna Hakalehto-Wainio OTT,VT Asiantuntijalakimies Lapsen osallisuus lastensuojelussa Esityksen rakenne 1) Lapsen oikeuksista Lapsen oikeuksien sopimus: keskeiset periaatteet Lasten oikeuksien toteutumisen

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi

Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista. kkv.fi. Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015. kkv.fi Ajankohtaista kilpailuneutraliteetista Apulaisjohtaja Arttu Juuti 27.8.2015 Yleistä kilpailuneutraliteettisääntelystä Kilpailulain 4 a luku ei kiellä julkisyhteisöjä harjoittamasta taloudellista toimintaa

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 561. Laki. kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2008

SISÄLLYS. N:o 561. Laki. kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2008 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 2008 N:o 561 570 SISÄLLYS N:o Sivu 561 kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta... 1793 562 sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa

Lisätiedot

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/06 18. heinäkuuta 2014 Ohjeet jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita 1 EPV:n ohjeet elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä eri skenaarioista Ohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS YHDENVERTAISUUSLAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 19/2014)

HALLITUKSEN ESITYS YHDENVERTAISUUSLAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 19/2014) Katja Leppänen Eduskunnan työelämä- ja tasaarvoarvovaliokunnalle 1 (5) 23.4.2014 HALLITUKSEN ESITYS YHDENVERTAISUUSLAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 19/2014) Yhdenvertaisuuslain työelämäsäännökset

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

LAUSUNTO Maria Kaisa Aula 9.3.2009

LAUSUNTO Maria Kaisa Aula 9.3.2009 LAPSIASIAVALTUUTETTU LAUSUNTO Maria Kaisa Aula 9.3.2009 Liikenne- ja viestintäministeriölle Asia Lapsiasiavaltuutetun lausunto asiaan AV-direktiivin täytäntöönpano ja toimilupakysymykset, lausuntopyyntö

Lisätiedot

Eriävä mielipide koskien puhelimitse tehtävää etäsopimusta koskevaa vahvistusta (8.6 artikla)

Eriävä mielipide koskien puhelimitse tehtävää etäsopimusta koskevaa vahvistusta (8.6 artikla) 1 (5) KULUTTAJAOIKEUDIREKTIIVIN (2011/83/EU) TÄYTÄNTÖÖNPANO Eriävä mielipide koskien puhelimitse tehtävää etäsopimusta koskevaa vahvistusta (8.6 artikla) Kuluttajaoikeusdirektiivin 8 artiklan 6 kohtaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 492/2013 Laki. kosmeettisista valmisteista. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 492/2013 Laki. kosmeettisista valmisteista. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2013 492/2013 Laki kosmeettisista valmisteista Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annettua

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 24.4.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Asia: Vetoomus nro 0930/2005, Marc Stahl, Saksan kansalainen, Alankomaissa myönnettyjen fysioterapeutin tutkintotodistusten

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot