KUV/6879/48/ EHDOTUS MARKKINOINTIA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN UUDISTAMISEKSI Oikeusministeriön työryhmämietintö 2007:11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUV/6879/48/2007 10.12.2007. EHDOTUS MARKKINOINTIA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN UUDISTAMISEKSI Oikeusministeriön työryhmämietintö 2007:11"

Transkriptio

1 KUV/6879/48/ Lausunto oikeusministeriölle EHDOTUS MARKKINOINTIA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN UUDISTAMISEKSI Oikeusministeriön työryhmämietintö 2007:11 Mietinnössä ehdotetaan uudistettavaksi kuluttajansuojalain 2 luku ja lisäksi ehdotetaan tarkistuksia tiettyihin muihin säännöksiin. Muutoksilla pantaisiin täytäntöön direktiivi sopimattomista kaupallisista menettelyistä 2005/29/EY. Uudistuksen sisällöstä Muutos merkitsee aineellisoikeudellisesti vain vähäistä muutosta nykytilaan. Säännökset menettelyn sopimattomuudesta ja hyvän tavan vastaisuudesta olisivat nykyistä yksityiskohtaisemmat, mutta sisällöllisesti uudet säännökset vastaisivat nykyistä lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä. Tämä todetaan myös yleisperusteluosassa ehdotuksessa hallituksen esitykseksi. Yleisperustelujen mukaan säännökset vastaavat pääpiirteissään nykyisin voimassaolevia säännöksiä, mutta ovat huomattavasti yksityiskohtaisemmat. Tarkistusten runsaslukuisuuden vuoksi koko kuluttajansuojalain markkinointia koskeva 2 luku ehdotetaan teknisesti uudistettavaksi. On tärkeää, että myös lopullisessa hallituksen esityksessä selkeästi todetaan nykytilan muuttumattomuus eräitä vähäisiä muutoksia lukuun ottamatta. Teknisten muutosten runsaslukuisuus ja muuttuneet sanamuodot saattavat helposti antaa virheellisen vaikutelman siitä, että myös sisällölliset muutokset ovat olennaisia. Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin sisältö vastaa kuitenkin erittäin hyvin nykyistä sääntelyämme ja lainsäädännön jo vakiintunutta tulkintaa oikeuskäytännössämme. Nykyinen oikeuskäytäntö pysyy lähtökohtaisesti edelleen voimassa, samoin kuin kuluttaja-asiamiehen ratkaisukäytännössä tehdyt linjaukset sekä markkinaoikeuden ja korkeimman oikeuden ratkaisut. Muutoksena nykytilaan kuluttajansuojalain 2 luvun soveltamisala kuitenkin laajentuisi koskemaan myös menettelyä asiakassuhteessa. Kuluttajansuojalain 2 luku on aikaisemmin koskenut vain markkinointia eli kuluttajalle ennen sopimuksen solmimista annettavia tietoja ja muuta menettelyä. Direktiivin soveltamisalaa koskevan 3 artiklan mukaan direktiivi koskee elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä sopimattomia kaupallisia menettelyjä ennen tuotetta koskevaa liiketointa ja sen jälkeen. Käytännössä ero nykytilaan ei ole suuri, koska kuluttaja-asiamiehen toiminta koskee nykyisinkin liiketoiminnan jälkeistä aikaa kohtuuttomien sopimusehtojen valvonnassa. Kuluttajansuojalain 2 luvun soveltamisalan laajentuminen koskemaan koko asiakassuhdetta merkitsee kuitenkin sitä, että 2 lukua voidaan soveltaa myös esimerkiksi perinnässä käytettävään menettelyyn. Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin 2 artiklan d- kohdan mukaan kaupallisella menettelyllä tarkoitetaan mm. elinkeinonharjoittajan tointa, käyttäytymistä tai edustamista. Myös komission direktiivistä laatimassa esitteessä on perintää koskeva esimerkki. Esimerkin mukaan direktiiviä sovellettaisiin mm. tapaukseen, jossa kyse olisi 8 artiklan mukaisesta sopimattomasta vaikuttamisesta. Esimerkki koskee tapausta, jossa myyjä lupaa järjestellä kuluttajan myyjälle

2 2 entuudestaan olevan velan, jos kuluttaja ostaa uuden tuotteen. Ehdotuksesta hallituksen esitykseksi ei ilmene uuden lainsäädännön soveltuminen myös perintään. Direktiivillä ei rajoiteta mahdollista direktiiviä tiukempaa kansallista sääntelyä. Direktiivin 3 artiklan 8.-kohdan mukaan direktiivillä ei rajoiteta toimilupajärjestelmiä koskevia edellytyksiä, hyvää ammattitapaa koskevia sääntöjä tai muita säänneltyjä ammatteja koskevia erityissääntöjä. Hyvää tapaa koskevasta sääntelystä Kuluttajansuojalakiin ehdotetaan nykyisen hyvää tapaa koskevan pykälän ohella lisättäväksi uusi säännös, jossa kuvataan markkinoinnin hyvän tapaa arvioitaessa huomioon otettavia seikkoja. Nykyisen säännöksen täsmentäminen on tarpeellista, koska perusoikeuksia rajoittavien säännösten tulee olla tarkkarajaisia ja täsmällisiä. Hyvää tapaa koskeva sääntely rajoittaa perusoikeuksista sananvapauden käyttöä markkinoinnissa sekä elinkeinonharjoittamisen vapautta. Hyvän tavan sääntely on puhtaasti kansallinen asia, jota direktiivi sopimattomista kaupallisista menettelyistä ei lainkaan koske. Koska kyse on direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävästä asiasta, kansallinen sääntely ei ole ristiriidassa direktiivin kanssa. Ehdotettu uusi hyvää tapaa koskeva kuluttajansuojalain 2 luvun 2 ei muuttaisi jo vakiintunutta oikeustilaa. Ehdotetussa säännöksessä erityisesti kuvattavat arviointiperusteet koskevat yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjä arvoja, joiden kanssa selvästi ristiriidassa oleva markkinointi on hyvän tavan vastaista. Yleisesti hyväksytyt yhteiskunnalliset arvot ilmenevät lainsäädännössä suojeltavista oikeushyvistä. Ihmisarvon kunnioittaminen, uskonnon, mielipiteiden ja vakaumuksen yhdenvertaisuus on suojattu mm. Suomen perustuslaissa, Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja ihmisoikeussopimuksissa. Säännöksen syrjintää koskevat kriteerit ovat samat kuin perustuslaissa ja yhdenvertaisuuslaissa. Hyvän tavan vastaista on myös markkinointi, jossa vaarannetaan terveyttä, yleistä turvallisuutta tai ympäristöä. Kaikki edellä mainitut arviointiperusteet ovat lainsäädännössä nimenomaisesti suojattuja oikeushyviä. Lisäksi uudessa pykälässä olisi momentti alaikäisiin kohdistuvasta markkinoinnista. Säännöksen lähtökohtana periaate, jonka mukaan alaikäisiin kohdistuvaa markkinointia arvioidaan muuta markkinointia tiukemmin. Alaikäisiä markkinoinnin kohteena tulee erityisesti suojella, koska heidän kasvunsa yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi on vielä kesken eivätkä he kehitystasonsa vuoksi kykene käsittelemään markkinointia samalla tavoin kuin aikuiset. Alaikäisten suojelun tarve koskee myös alaikäiset yleisesti tavoittaa markkinointia. Markkinointi julkisessa tilassa, kuten esimerkiksi ulkomainonta kadun varsilla, edellyttää sen arvioimista, onko tila sellainen, jossa alaikäiset yleisesti liikkuvat. Alaikäisten erityinen suojeluntarve tulee ilmi muuallakin lainsäädännössä ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan viranomaisten on kaikissa lasta koskevissa toimenpiteissään ja päätöksissään arvioitava niiden vaikutukset lapseen ja otettava huomioon lapsen etu. Sopimuksen mukaan vanhemmilla ja huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsensa huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään vanhemmilla on oikeus saada tukea, ohjausta ja neuvontaa. Myös markkinatuomioistuimen lukuisissa ratkaisuissa alaikäisten erityisasema on jo vakiintuneesti otettu huomioon. Alaikäisiin kohdistuvaa markkinointia koskevat tavanomaista tiukemmat arviointiperusteet eivät ole vain kansallinen ilmiö. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa on rajoitettu lapsille suunnattavaa epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia. Iso-Britanniassa mediaa valvova Ofcom on kieltänyt epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin lasten ohjelmien yhteydessä, elokuvateattereissa esitettävissä mainoksissa, nettimainonnassa, julisteissa, painetussa

3 3 mainonnassa jne. Myös Yhdysvalloissa on käyty keskustelua lapsiin kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin rajoittamisesta alaikäisten ylipaino ongelmien vähentämiseksi. Federal Trade Commission on käynnistänyt markkinaselvityksen, jossa kartoitetaan lapsille suuntautuvassa elintarvikemarkkinoinnissa esiintyviä väitteitä. Selvityksen on ennakoitu johtavan lainsäädäntöaloitteeseen. Työryhmän mietintöön liittyy myös eriävä mielipide, jossa käsitellään mm. ehdotettua hyvää tapaa koskevaa sääntelyä. Eriävässä mielipiteessä todetaan ettei työryhmätyön aikana ole tuotu esiin näyttöä kuluttajansuojaintressistä, joka olisi perusteena säännökselle ja ehdotetaan uuden hyvää tapaa koskevan 2 :n poistamista lopullisesta lakiesityksestä. Eriävän mielipiteen mukaan nykyinen sääntely on riittävää eikä 2 :n hyvän tavan sisältöä nykyistä yksityiskohtaisemmin ilmentäviä säännöksiä tarvita. Katsomme, että tarve ehdotetulle säännökselle on selvästi olemassa. Vaikka markkinoinnin hyvää tapaa koskevat arviointikriteerit ovat jo pitkään olleet vakiintuneet, markkinoilla esiintyy edelleen hyvän tavan vastaista markkinointia niin pienten kuin suurtenkin elinkeinonharjoittajien lukuun. Tarve nykyistä täsmällisemmälle sääntelylle on siis selvästi olemassa. Kuluttaja-asiamies on valvontatoiminnassaan myös aivan viime vuosina joutunut usein huomauttamaan elinkeinonharjoittajia hyvän tavan vastaisesta markkinoinnista. Huomautukset ovat koskeneet mm. vaarallisten tilanteiden esittämistä, väkivallan käyttöä, naissukupuolen syrjintää, ihmisarvon loukkaamista, yleisen lainkuuliaisuuden kyseenalaistamista, jne. Esimerkiksi miehille suunnatun deodorantti mainoksen on katsottu olevan hyvän tavan vastainen, kun mainoksessa naiset esitys kokonaisuutena arvioiden esineellistettiin sekä esitettiin tahdottomina ja ohjailtavina. Ihmisarvoa taas loukkasi automainos, jossa ulkotöitä tehneen miehen alla olevat tikapuut kaatuivat ja mies jäi roikkumaan talon seinustalle ollen vaarassa pudota. Paikalle kiirehtii nainen, joka siirtää miehen alla olevan auton pois turvaan mahdollisilta putoamisen aiheuttamilta kolhuilta. Elinkeinonharjoittajien kanssa huomautusten johdosta käydyissä neuvotteluissa on yleensä päästy sovintoon lainvastaisen markkinoinnin lopettamisesta, mutta osa tapauksista on jouduttu viemään markkinaoikeuteen. Viimeksi tänä syksynä elinkeinonharjoittaja ei kuluttaja-asiamiehen vaatimuksista huolimatta kokonaan lopettanut markkinointia, jossa kyseenalaistettiin yleinen lainkuuliaisuus lupaamalla maksaa matkapuhelimeen puhumisesta ajonaikana määrätyt rikesakot kuluttajan puolesta. Aikaisempia markkinatuomioistuimen ratkaisuja hyvästä tavasta, jossa kantajana on ollut kuluttajaasiamies ovat MT:1984:5 väkivallan käyttö elokuvamainonnassa, MT:1994:7 ja MT 2001:6 naista halventava mainos. Lisäksi tapaus MT:1995:6, jossa kuluttaja-asiamies katsoi käytettävän sodan ja väkivallan pelkoa yrityskuvamainonnassa hyvän tavan vastaisella tavalla. Markkinaoikeus ei pitänyt mainontaa lainvastaisena. Mietintöön liitetyssä eriävässä mielipiteessä viitataan Mainonnan eettisen neuvoston toimintaan. Tässä yhteydessä on syytä huomata erot Mainonnan eettisen neuvoston ja kuluttaja-asiamiehen lainvalvontatoimenpiteiden välillä. Mainonnan eettinen neuvosto ei anna lausuntoja mainonnan lainvastaisuudesta vaan se antaa lausuntoja mainonnan eettisyydestä elinkeinoelämän itsesääntelyn pohjalta. Mainonnan eettisen neuvoston lausuntojen noudattaminen perustuu elinkeinonharjoittajien vapaaehtoisuuteen eikä neuvostolla ole käytössään keinoja, joilla lausuntojen noudattamiseen voitaisiin tarvittaessa velvoittaa. Kuluttaja-asiamies valvoo lainsäädännön noudattamista ja tulkitsee hyvää tapaa koskevilla linjauksillaan lainsäädäntöä. Kuluttaja-asiamiehellä on viranomaisena käytössään lainsäädännössä annetut keinot ja toimivalta hyvän tavan vastaisen markkinoinnin lopettamiseksi viime kädessä viemällä asia markkinaoikeuteen. Kuluttaja-asiamiehen toiminta suuntautuu tulevaisuuteen ja

4 4 toimenpiteiden ensisijaisena tarkoituksena on estää vastaava hyvää tapaa loukkaavan markkinoinnin toistuminen. Eriävässä mielipiteessä pidetään ehdotetun 2 :n 1 momentin rinnastamista televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 23 :ään lähtökohdiltaan ongelmallisena, koska televisiotoiminnassa käytetään liikkuvaa kuvaa. Molemmat em. säännökset koskevat yleisiä eettisiä periaatteita kuten ihmisarvon kunnioittamista ja syrjinnän kieltoa eivätkä ne siten ole sidoksissa viestintävälineen ominaisuuksiin. Viestintävälineen ominaisuudet tulevat kuitenkin huomioon otetuiksi arvioitaessa markkinoinnin hyvää tapaa, koska arviointi perustuu aina kokonaisvaikutelmaan. Eriävässä mielipiteessä pidetään ilmaisua selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa liian epätäsmällisenä ja vaikeasti tulkittavana. Tällainen joustava normi on kuitenkin tarpeellinen, koska yhteiskunnalliset arvot voivat muuttua ajan myötä. Kuluttajansuojalain 2 luvussa on aikaisemminkin käytetty joustavia yleislausekkeita, jotta markkinoiden uusiin ilmiöihin voidaan tarvittaessa puuttua ilman lainsäädännön muutoksia. Etukäteen on mahdotonta täsmentää kaikkia niitä tilanteita, joissa säännökset voivat tulla sovellettaviksi. Säännöstä täydentävät kuitenkin hallituksen esityksen perustelut sekä markkinatuomioistuimen ja markkinaoikeuden ratkaisukäytäntö. Säännöksen tulkinnanvaraisuutta vähentävät myös säännöksessä täsmennetyt oikeushyvät, joiden loukkaamista pidetään erityisesti hyvän tavan vastaisena. Hyvän tavan vastaista on markkinointi, joka on selkeästi ristiriidassa lainsäädännössä suojeltujen oikeushyvien kanssa. Tulkinnanvaraisuuden elinkeinonharjoittajille aiheuttamia ongelmia on omiaan vähentämään myös se, että kuluttajaasiamiehen tulee aina valvontatoiminnassaan pyrkiä ensisijaisesti tulevaisuuteen suuntautuvaan neuvotteluratkaisuun. Lisäksi mahdolliset uudet hyvää tapaa koskevat linjaukset tiedotetaan mahdollisimman tehokkaasti elinkeinoelämälle. Eriävässä mielipiteessä pidetään myös ilmaisua pyrkimys sivuuttaa vanhempien mahdollisuus toimia täysipainoisesti lastensa kasvattajina liian epätäsmällisenä. Em. sanamuodolla ilmennetään kuitenkin jo vakiintunutta kuluttajansuojalain tulkintaa ja markkinatuomioistuimen ratkaisukäytäntöä. Esimerkiksi seuraavat ratkaisut, joissa kuluttaja-asiamies on kantajana, koskevat vanhempien oikeutta päättää heidän lapsiinsa kohdistuvista markkinointitoimenpiteistä; MT:1980:13 (mm. markkinointitilaisuus päiväkodissa tiedottamatta etukäteen vanhemmille), MT:1981:9 (opettajat jakoivat koululaisille lehden näytenumeron ja tilauslipukkeen), MAO:80:03 (matkapuhelinliittymän markkinointi lähettämällä sim-kortti kotiin alaikäisen nimellä ilman tilausta ja varmistumatta etukäteen huoltajan suostumuksesta). Säännöksen ennakoitavuutta lisää myös se, että vastaava periaate on jo pitkään ollut mm. televisio- ja radiolain alaikäisten suojelua koskevan 25 :n tarkoituksena. Televisio- ja radiolain yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan mm. Mainonta ei saa asettaa vanhempien päätösvaltaa kyseenalaiseksi eikä antaa lapselle väärää käsitystä hänen omasta toimivallastaan. Tärkeät ostopäätökset tekee lapsen holhooja. Eriävässä mielipiteessä pidetään liiallisena sananvapauden rajoittamisena myös sitä, että poliittista vakaumusta loukkaava markkinointi olisi hyvän tavan vastaista. Kyse on kuitenkin sananvapauden rajoittamisesta vain silloin, kun viestinnän tarkoituksena on kulutushyödykkeiden markkinointi. Säännöstä ei siis sovelleta, eikä sitä tulisikaan soveltaa, vaalimainontaan tai muuhun poliittiseen kampanjointiin. Kulutushyödykkeiden menekin lisäämiseksi ei kuitenkaan tule käyttää kenenkään vakaumuksen, poliittinen vakaumus mukaan lukien, loukkaamista.

5 5 Eriävässä mielipiteessä katsotaan myös, että kuluttajansuojalakiin ehdotetut säännökset uskonnollista vakaumusta loukkaavasta markkinoinnista ja säännös hyvän tavan vastaisesta syrjinnästä, ovat tarpeettomia, koska uskonrauhan rikkominen ja syrjintä on kriminalisoitu. Rikosoikeudellisen vastuun edellytyksenä on tahallisuus tai tuottamus. Pääsääntöisesti rangaistukseen voidaan tuomita vain tahallisesta teosta. Käytäntö markkinointirikosasioissa on osoittanut, että syytteitä kuluttajansuojaasioissa nostetaan erittäin harvoin. Pääasiallisena syynä tähän on tahallisuuden puuttuminen ja vaikeudet tahallisuuteen liittyvän näytön hankkimisessa. Kuluttajansuojalain avulla voidaan puuttua lain vastaiseen markkinointiin siitä riippumatta, onko markkinoinnin hyvän tavan vastaisuus tahallista. Lisäksi kuluttajansuojalain mukaiset toimenpiteet suuntautuvat tulevaisuuteen eli niiden tärkeimpänä tehtävänä on estää vastaavan markkinoinnin toistuminen. Vain kuluttaja-asiamiehellä on toimivalta puuttua syrjivään markkinointiin. Vähemmistövaltuutettu ei ole toimivaltainen viranomainen mainonnan osalta. Ehdotetut säännökset ovat näin ollen tarpeellisia. Kuluttaja-asiamiehen keinovalikoimasta Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevassa direktiivissä edellytetään jäsenvaltioiden huolehtivan siitä, että käytettävissä on riittävät ja tehokkaat keinot sopimattomien menettelyjen torjumiseksi. Kuten työryhmälle annetussa lausumassa todetaan kuluttaja-asiamiehen käytössä olevat valvontakeinot eivät kaikissa tilanteissa ole riittävän tehokkaita ja uusien keinojen käyttöönottoa tulisi selvittää. Jos neuvottelut elinkeinonharjoittajan kanssa lainvastaisen markkinoinnin tai kohtuuttomien sopimusehtojen käytön lopettamiseksi eivät johda tulokseen, kuluttaja-asiamies voi joko määrätä kiellon tai saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Kuluttaja-asiamiehen määräämä kielto kuitenkin raukeaa, jos elinkeinoharjoittaja ilmoittaa vastustavansa sitä. Kun kieltoa on vastustettu, kuluttaja-asiamiehen ainoaksi vaihtoehdoksi jää viedä asia markkinaoikeuteen. Usean kuluttajaasiamiehen valvontatoimintaan rinnastettavan viranomaisen valvontakeinot ovat tehokkaammat mm. siten, että pelkkä elinkeinoharjoittajan ilmoitus kiellon vastustamisesta ei saa kieltoa raukeamaan. Elinkeinonharjoittajan, joka vastustaa kieltoa, on saatettava asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Myös lääninhallitusten kuluttajansuojalain valvonnassa määräämät kiellot jäävät voimaan ellei elinkeinonharjoittaja saata asiaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Kuluttaja-asiamiehen keinovalikoima soveltuu parhaiten tapauksiin, joissa kyse on ennakkoratkaisun hakemisesta lainsäädännön tulkintaan. Sen sijaan menettely ei ole tarkoituksenmukainen selvissä lainrikkomustapauksissa, joissa on olemassa vakiintunut ratkaisukäytäntö. Menettelyn hitauden ja monivaiheisuuden vuoksi lainrikkomus voi jatkua pitkään ja aiheuttaa vahinkoa sekä kuluttajille että lainsäädäntöä noudattaville kilpailijoille. Lisäksi olisi syytä selvittää markkinahäiriömaksun käyttöön ottamista selvissä lainrikkomustapauksissa. Markkinahäiriömaksu on tällä hetkellä kuluttajansuoja-asioissa käytössä mm. Ruotsissa ja Norjan uutta markkinointilakia koskevassa mietinnössä esitetään säännöstä rikkomusmaksusta. Suomessa lainsäädännön rikkomisesta voi olla seurauksena uhkasakolla vahvistettu kielto toistaa menettelyä tulevaisuudessa. Seuraus ei kaikissa tapauksissa ole riittävän ennaltaehkäisevä. Kuluttajansuojalakia rikotaan markkinoilla jatkuvasti eikä valtaosassa tapauksista koskaan aseteta uhkasakolla vahvistettua kieltoa. Silloinkin kun kielto on asetettu lainvastaista menettelyä voi jatkaa seuraamuksitta uhkasakon maksuunpanoon asti. Kuluttaja-asiamiehen on haettava maksuunpanoa markkinaoikeudelta.

6 6 Kuluttajansuojalain noudattamista ei valvota riittävän laaja-alaisesti aluetasolla eikä paikallistason valvontaa ole lainkaan. Kuluttajaneuvonnan uudelleenorganisointia pohtivan työryhmän väliraportissa 1 ehdotetaan kuluttajaneuvonnan tehtävien pysymistä entisellään. Kuluttajaneuvonta voisi jatkossakin pyynnöstä avustaa muita kuluttajaviranomaisia, kuten kuluttaja-asiamiestä markkinoinnin ja sopimusehtojen valvonnassa. Alueellisesti lääninhallituksille kuuluu tiettyjä kuluttajansuojan tarkastusja valvontatehtäviä, jotka koskevat mm. kiinteistö- ja vuokranvälitystä, hintamerkintöjä sekä kulutusluottoja. Kuluttajaneuvonnan ja lääninhallitusten nykyiset tehtävät eivät takaa riittävää paikallistason valvontaa. Lääninhallitusten ja kuluttajaneuvojien toimivaltuuksia tulisi nykyisestä laajentaa. Tehokkaalle alue- ja paikallistason valvonnalle on suuri tarve, koska ilmoitukset kuluttajaasiamiehelle ovat viime vuosina jatkuvasti kasvaneet. Suuri osa etenkin pienten ja keskisuurten yritysten lainrikkomuksista, esimerkiksi kuluttajansuojalain vastaisista markkinointikampanjoista, ovat alueellisia ja ne olisi mahdollista saada tehokkaasti loppumaan paikallisvalvonnalla. Kuluttaja-asiamiehen toimivaltaa koskevan sääntelyn läpinäkyvyys Kuluttaja-asiamiehen toimivaltaa ei ole kaikilta osin säännelty riittävän selkeästi. Lainsäädäntöön tulisi tehdä teknisiä tarkistuksia sääntelyn ymmärrettävyyden ja läpinäkyvyyden parantamiseksi. Kuluttajaasiamiehellä on toimivalta valvoa yleisesti kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiä kohtuuttomia sopimusehtoja toimialasta riippumatta. Kuluttajaviranomaisten yhteistyötä koskevan asetuksen (EY) N:o 2006/2004 osalta Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies on nimetty toimivaltaiseksi viranomaiseksi valvomaan kaikkia asetuksen liitteessä nimettyjä direktiivejä ja ylivarausasetusta. Asetuksen liitteessä nimetään kaikkiaan 15 EY-säännöstä kuten mm. kulutustavaran kauppaa, pakettimatkoja, aikaosuussopimuksia ja sähköistä kauppaa koskevat direktiivit. Vaikka kuluttaja-asiamiehellä on voimassa olevan kuluttajansuojalain 2 luvun 10 :n perusteella laaja yleistoimivalta markkinoinnin valvonnassa ja kuluttajansuojalain 3 luvun 4 :n nojalla sopimusehtojen valvonnassa, toimivalta olisi informaatiosyistä syytä todeta myös muualla kuluttajansuojalaissa. Esimerkiksi kuluttaja-asiamiehen valvoessa autokaupan yleisiä sopimusehtoja toimivallan osalta on viitattava kuluttajansuolain 3 luvun 1 ja 4 :iin, vaikka autokaupan sopimusehtoja koskee kuluttajansuojalain kuluttajakauppaa sääntelevä 5 luku. Samoin esimerkiksi valvottaessa etäkauppaa kuluttajansuojalain 6 luvun säännösten osalta, toimivallan osalta on viitattava kuluttajansuojalain 3 lukuun. Valvottavien kannalta järjestelmä on omiaan aiheuttamaan epäselvyyttä kuluttaja-asiamiehen toimivallan laajuudesta. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kannalta lainsäädännön tulisi olla nykyistä läpinäkyvämpää. Mietintöön liitetystä lausumasta Olisi tärkeää, että kuluttajansuojaan liittyvät ongelmat, joita työryhmälle osoitettu lausuma koskee, tarkemmin selvitettäisiin. Nykyinen puhelinmyyntiä, kotimyyntiä ja osoitteetonta suoramarkkinointia koskeva sääntely on jo pitkään ollut kuluttajien kannalta riittämätöntä. Julkisten palveluiden osalta viime vuosina tapahtunut palvelumallien uudistuminen on puolestaan luonut tarpeen kuluttajansuojasäännösten soveltamisesta myös näihin. Tanskan markkinointilakia sovelletaan myös julkiseen toimintaan siltä osin kuin hyödykkeitä tarjotaan markkinaehtoisesti. 1 Eräiden tehtävien organisointi valtion paikallishallinnossa: Työryhmän väliraportti

7 7

Lausunto kuluttajansuojalain muutoksesta HE 32/2008 vp

Lausunto kuluttajansuojalain muutoksesta HE 32/2008 vp Eduskunnan talousvaliokunnalle Helsinki 21.5.2008 Lausunto kuluttajansuojalain muutoksesta HE 32/2008 vp Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto kuluttajansuojalain muuttamista

Lisätiedot

Sopimattomat kaupalliset menettelyt. Pääviestit. Oikeusministeriölle. Helsinki

Sopimattomat kaupalliset menettelyt. Pääviestit. Oikeusministeriölle. Helsinki Oikeusministeriölle Helsinki 11.12.2007 Sopimattomat kaupalliset menettelyt Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Sopimattomat kaupalliset menettelyt työryhmän mietinnöstä (oikeusministeriön

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2008 vp. hallituksen esityksen laiksi kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen JOHDANTO.

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2008 vp. hallituksen esityksen laiksi kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen JOHDANTO. TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2008 vp Hallituksen esitys laiksi kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on lähettänyt 8 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto

Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto MEN tehtävä: antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, ovatko yksittäiset mainokset hyvän tavan mukaisia Yritysten yhteiskunnallinen vastuu ei tutki mainonnan

Lisätiedot

Markkinaoikeus harjoitukset 11/2013. Mikko Huuskonen OTT, EMBA Neuvotteleva virkamies, TEM Dosentti, yritysjuridiikka

Markkinaoikeus harjoitukset 11/2013. Mikko Huuskonen OTT, EMBA Neuvotteleva virkamies, TEM Dosentti, yritysjuridiikka Markkinaoikeus harjoitukset 11/2013 Mikko Huuskonen OTT, EMBA Neuvotteleva virkamies, TEM Dosentti, yritysjuridiikka Kuluttajansuojalain 2 luku Lainmuutoksella pantu täytäntöön EU:n direktiivi 2005/29/EY

Lisätiedot

KUV/7439/48/2009 22.9.2009

KUV/7439/48/2009 22.9.2009 KUV/7439/48/2009 22.9.2009 HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI TELEVISIO- JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA JA VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA SEKÄ TEKIJÄNOIKEUSLAIN 25 B ja 48 :N MUUTTAMISEKSI Kuluttajaviraston

Lisätiedot

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen Yrityksen mainonta & muu markkinointi - mielikuvan luominen Sisällysluettelo Yrityksen mainonta ja muu markkinointi... 3 Mainonnan ja muun markkinoinnin suunnittelu on tärkeää... 3 Markkinoinnin kilpailukeinot...3

Lisätiedot

Lapset & kuluttajansuoja Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen. kkv.fi. kkv.

Lapset & kuluttajansuoja Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen. kkv.fi. kkv. Lapset & kuluttajansuoja Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä 14.11.2017 Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen Ajankohtaista Alaikäisiin kohdistuva kaupallinen vaikuttaminen on lisääntynyt merkittävästi

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Markkinoinnin pelisäännöt muuttuvassa maailmassa

Markkinoinnin pelisäännöt muuttuvassa maailmassa Markkinoinnin pelisäännöt muuttuvassa maailmassa Technopolis Business Breakfast, Kuopio 24.3.2017 Paula Paloranta, Keskuskauppakamari Esitys Markkinointi somessa Markkinoinnin hyvä tapa Kilpailijan halventaminen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto

Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Tehtävä: antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, ovatko yksittäiset mainokset hyvän tavan mukaisia. Yritysten yhteiskunnallinen vastuu. Ei tutki mainonnan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto. Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta.

Mainonnan eettinen neuvosto. Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Mainonnan eettinen neuvosto Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Mainontaan voi vaikuttaa Yritykset mainostavat lisätäkseen tuotteidensa ja palveluidensa menekkiä. Ne pyrkivät noudattamaan

Lisätiedot

Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016)

Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016) Tekijänoikeuden yhteishallinnointi (HE 119/2016) MaRan lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1. Johdannoksi Käsiteltävä teema 1.

Lisätiedot

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23 Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 A1 Mikä on markkinointia? 13 A2 Tärkeimmät markkinointia sääntelevät säädökset 15 2.1 Kuluttajansuojalaki 15 2.2 Valtioneuvoston asetus kuluttajien

Lisätiedot

HE 67/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuuslain

HE 67/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuuslain HE 67/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuuslain säännöstä menettelystä,

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 9.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) Asia: Puolan parlamentin alahuoneen (Sejm) perusteltu lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Puhelinmyynti ja kotimyynti 8.10.2007. Lausunto Oikeusministeriölle

Puhelinmyynti ja kotimyynti 8.10.2007. Lausunto Oikeusministeriölle 8.10.2007 Lausunto Oikeusministeriölle KULUTTAJAVIRASTON/KULUTTAJA-ASIAMIEHEN JA SUOMEN KULUTTAJALIITTO RY:N LAUSUMA SOPIMATTOMISTA KAUPALLISISTA MENETTELYISTÄ ANNETUN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA Oikeusministeriön

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 11.5.2017 Eriika Melkas EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ Pääasiallinen sisältö Tiettyjen julkisten ja yksityisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Asia Jatkotoimet EU:n kuluttajansuojalainsäädäntöä koskevassa REFIT:ssä

Asia Jatkotoimet EU:n kuluttajansuojalainsäädäntöä koskevassa REFIT:ssä Oikeusministeriö PERUSMUISTIO OM201700248 LAVO Kummoinen Katri 01.09.2017 JULKINEN Asia Jatkotoimet EU:n kuluttajansuojalainsäädäntöä koskevassa REFIT:ssä Kokous U/E/UTPtunnus E 77/2016 vp Käsittelyvaihe

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/0148(COD) 16.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 86/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköturvallisuuslakia. Ehdotuksen mukaan EYlainsäädännön edellytykset täyttävä

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

9317/17 mha/pm/mh 1 D 2A

9317/17 mha/pm/mh 1 D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0190 (CNS) 9317/17 JUSTCIV 113 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Ed. asiak. nro: WK

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0071/2. Tarkistus. Mary Honeyball ja muut

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0071/2. Tarkistus. Mary Honeyball ja muut 19.2.2014 A7-0071/2 2 1 kohta 1. toteaa, että prostituutio ja seksuaalinen hyväksikäyttö ovat erittäin voimakkaasti sukupuoleen perustuvia kysymyksiä, ne loukkaavat ihmisarvoa ja ovat vastoin ihmisoikeuksien

Lisätiedot

Sopimattomat kaupalliset menettelyt Kuluttajansuojalain markkinointia koskevien säännösten uudistaminen

Sopimattomat kaupalliset menettelyt Kuluttajansuojalain markkinointia koskevien säännösten uudistaminen LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2008:1 Sopimattomat kaupalliset menettelyt Kuluttajansuojalain markkinointia koskevien säännösten uudistaminen Lausuntotiivistelmä OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT HE 71/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alkoholilakia niin, että vähintään 1,2 ja enintään 2,8

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2014/0202(COD) 5.2.2015 TARKISTUKSET 5-19 Mietintöluonnos Cecilia Wikström (PE544.476v01-00) ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0059(CNS) Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0059(CNS) Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 26.6.2012 2011/0059(CNS) TARKISTUKSET 26-38 Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI Ohjeet keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA70-151-298 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Tarkoitus...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Lausunto NIMILAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN (Oikeusministeriön Mietintöjä ja lausuntoja 21/2017)

Lausunto NIMILAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN (Oikeusministeriön Mietintöjä ja lausuntoja 21/2017) Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Lausunto 16.06.2017 Asia: OM 24/41/2015 Nimilain uudistamistyöryhmän mietintö Yleisiä huomioita Lausuntonne: NIMILAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMINEN (Oikeusministeriön Mietintöjä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0404(COD)

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0404(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 29.5.2017 2016/0404(COD) LAUSUNTOLUONNOS ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0296 (CNS) 5931/16 SC 16 ECON 75 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 47/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelakia. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi

Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi Tietosuoja-asetus ja sen kansallinen implementointi - Tieteellisen tutkimuksen näkökulma 12.12.2017 Kristiina Hovi Arkistopäällikkö, tietosuojavastaava EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR= General Data

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAIKSI

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAIKSI 1 (7) 21.1.2013 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Sosiaali- ja terveysministeriölle LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAIKSI Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2012 295/2012 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Veli-Pekka Viljanen HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.10.2016 Perustuslakivaliokunnan sihteeristö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final 2016/0155 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto 2014. Paula Paloranta Keskuskauppakamari 27.1.2015

Mainonnan eettinen neuvosto 2014. Paula Paloranta Keskuskauppakamari 27.1.2015 Mainonnan eettinen neuvosto 2014 Paula Paloranta Keskuskauppakamari 27.1.2015 Esitys Mikä mainonnan eettinen neuvosto (MEN) on Mitkä seikat vaikuttavat mainoksen hyvän tavan vastaisuuden arviointiin Vuoden

Lisätiedot

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Sopimattomat kaupalliset menettelyt

Sopimattomat kaupalliset menettelyt TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:11 Sopimattomat kaupalliset menettelyt Kuluttajansuojalain markkinointia koskevien säännösten uudistaminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:11 Sopimattomat kaupalliset menettelyt Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.1.2011 KOM(2010) 791 lopullinen 2011/0001 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ LIIKEARKISTOPÄIVÄT 12.-13.9.2007 ASIAKIRJAT SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Jukka Tuomela Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos Lainsäädännön lähtökohtia Lainsäädännössä pyritään siihen, että sähköisiä

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Turkki-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä

Lisätiedot

Kriittiset huoltotoimet

Kriittiset huoltotoimet Euroopan lentoturvallisuusviraston lausunto 6/2013 Kriittiset huoltotoimet ASIAA KOSKEVA NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10/6/2013 Tiivistelmä Tässä lausunnossa käsitellään turvallisuuskysymystä, joka

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot