KUV/6879/48/ EHDOTUS MARKKINOINTIA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN UUDISTAMISEKSI Oikeusministeriön työryhmämietintö 2007:11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUV/6879/48/2007 10.12.2007. EHDOTUS MARKKINOINTIA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN UUDISTAMISEKSI Oikeusministeriön työryhmämietintö 2007:11"

Transkriptio

1 KUV/6879/48/ Lausunto oikeusministeriölle EHDOTUS MARKKINOINTIA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN UUDISTAMISEKSI Oikeusministeriön työryhmämietintö 2007:11 Mietinnössä ehdotetaan uudistettavaksi kuluttajansuojalain 2 luku ja lisäksi ehdotetaan tarkistuksia tiettyihin muihin säännöksiin. Muutoksilla pantaisiin täytäntöön direktiivi sopimattomista kaupallisista menettelyistä 2005/29/EY. Uudistuksen sisällöstä Muutos merkitsee aineellisoikeudellisesti vain vähäistä muutosta nykytilaan. Säännökset menettelyn sopimattomuudesta ja hyvän tavan vastaisuudesta olisivat nykyistä yksityiskohtaisemmat, mutta sisällöllisesti uudet säännökset vastaisivat nykyistä lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä. Tämä todetaan myös yleisperusteluosassa ehdotuksessa hallituksen esitykseksi. Yleisperustelujen mukaan säännökset vastaavat pääpiirteissään nykyisin voimassaolevia säännöksiä, mutta ovat huomattavasti yksityiskohtaisemmat. Tarkistusten runsaslukuisuuden vuoksi koko kuluttajansuojalain markkinointia koskeva 2 luku ehdotetaan teknisesti uudistettavaksi. On tärkeää, että myös lopullisessa hallituksen esityksessä selkeästi todetaan nykytilan muuttumattomuus eräitä vähäisiä muutoksia lukuun ottamatta. Teknisten muutosten runsaslukuisuus ja muuttuneet sanamuodot saattavat helposti antaa virheellisen vaikutelman siitä, että myös sisällölliset muutokset ovat olennaisia. Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin sisältö vastaa kuitenkin erittäin hyvin nykyistä sääntelyämme ja lainsäädännön jo vakiintunutta tulkintaa oikeuskäytännössämme. Nykyinen oikeuskäytäntö pysyy lähtökohtaisesti edelleen voimassa, samoin kuin kuluttaja-asiamiehen ratkaisukäytännössä tehdyt linjaukset sekä markkinaoikeuden ja korkeimman oikeuden ratkaisut. Muutoksena nykytilaan kuluttajansuojalain 2 luvun soveltamisala kuitenkin laajentuisi koskemaan myös menettelyä asiakassuhteessa. Kuluttajansuojalain 2 luku on aikaisemmin koskenut vain markkinointia eli kuluttajalle ennen sopimuksen solmimista annettavia tietoja ja muuta menettelyä. Direktiivin soveltamisalaa koskevan 3 artiklan mukaan direktiivi koskee elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä sopimattomia kaupallisia menettelyjä ennen tuotetta koskevaa liiketointa ja sen jälkeen. Käytännössä ero nykytilaan ei ole suuri, koska kuluttaja-asiamiehen toiminta koskee nykyisinkin liiketoiminnan jälkeistä aikaa kohtuuttomien sopimusehtojen valvonnassa. Kuluttajansuojalain 2 luvun soveltamisalan laajentuminen koskemaan koko asiakassuhdetta merkitsee kuitenkin sitä, että 2 lukua voidaan soveltaa myös esimerkiksi perinnässä käytettävään menettelyyn. Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin 2 artiklan d- kohdan mukaan kaupallisella menettelyllä tarkoitetaan mm. elinkeinonharjoittajan tointa, käyttäytymistä tai edustamista. Myös komission direktiivistä laatimassa esitteessä on perintää koskeva esimerkki. Esimerkin mukaan direktiiviä sovellettaisiin mm. tapaukseen, jossa kyse olisi 8 artiklan mukaisesta sopimattomasta vaikuttamisesta. Esimerkki koskee tapausta, jossa myyjä lupaa järjestellä kuluttajan myyjälle

2 2 entuudestaan olevan velan, jos kuluttaja ostaa uuden tuotteen. Ehdotuksesta hallituksen esitykseksi ei ilmene uuden lainsäädännön soveltuminen myös perintään. Direktiivillä ei rajoiteta mahdollista direktiiviä tiukempaa kansallista sääntelyä. Direktiivin 3 artiklan 8.-kohdan mukaan direktiivillä ei rajoiteta toimilupajärjestelmiä koskevia edellytyksiä, hyvää ammattitapaa koskevia sääntöjä tai muita säänneltyjä ammatteja koskevia erityissääntöjä. Hyvää tapaa koskevasta sääntelystä Kuluttajansuojalakiin ehdotetaan nykyisen hyvää tapaa koskevan pykälän ohella lisättäväksi uusi säännös, jossa kuvataan markkinoinnin hyvän tapaa arvioitaessa huomioon otettavia seikkoja. Nykyisen säännöksen täsmentäminen on tarpeellista, koska perusoikeuksia rajoittavien säännösten tulee olla tarkkarajaisia ja täsmällisiä. Hyvää tapaa koskeva sääntely rajoittaa perusoikeuksista sananvapauden käyttöä markkinoinnissa sekä elinkeinonharjoittamisen vapautta. Hyvän tavan sääntely on puhtaasti kansallinen asia, jota direktiivi sopimattomista kaupallisista menettelyistä ei lainkaan koske. Koska kyse on direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävästä asiasta, kansallinen sääntely ei ole ristiriidassa direktiivin kanssa. Ehdotettu uusi hyvää tapaa koskeva kuluttajansuojalain 2 luvun 2 ei muuttaisi jo vakiintunutta oikeustilaa. Ehdotetussa säännöksessä erityisesti kuvattavat arviointiperusteet koskevat yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjä arvoja, joiden kanssa selvästi ristiriidassa oleva markkinointi on hyvän tavan vastaista. Yleisesti hyväksytyt yhteiskunnalliset arvot ilmenevät lainsäädännössä suojeltavista oikeushyvistä. Ihmisarvon kunnioittaminen, uskonnon, mielipiteiden ja vakaumuksen yhdenvertaisuus on suojattu mm. Suomen perustuslaissa, Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja ihmisoikeussopimuksissa. Säännöksen syrjintää koskevat kriteerit ovat samat kuin perustuslaissa ja yhdenvertaisuuslaissa. Hyvän tavan vastaista on myös markkinointi, jossa vaarannetaan terveyttä, yleistä turvallisuutta tai ympäristöä. Kaikki edellä mainitut arviointiperusteet ovat lainsäädännössä nimenomaisesti suojattuja oikeushyviä. Lisäksi uudessa pykälässä olisi momentti alaikäisiin kohdistuvasta markkinoinnista. Säännöksen lähtökohtana periaate, jonka mukaan alaikäisiin kohdistuvaa markkinointia arvioidaan muuta markkinointia tiukemmin. Alaikäisiä markkinoinnin kohteena tulee erityisesti suojella, koska heidän kasvunsa yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi on vielä kesken eivätkä he kehitystasonsa vuoksi kykene käsittelemään markkinointia samalla tavoin kuin aikuiset. Alaikäisten suojelun tarve koskee myös alaikäiset yleisesti tavoittaa markkinointia. Markkinointi julkisessa tilassa, kuten esimerkiksi ulkomainonta kadun varsilla, edellyttää sen arvioimista, onko tila sellainen, jossa alaikäiset yleisesti liikkuvat. Alaikäisten erityinen suojeluntarve tulee ilmi muuallakin lainsäädännössä ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan viranomaisten on kaikissa lasta koskevissa toimenpiteissään ja päätöksissään arvioitava niiden vaikutukset lapseen ja otettava huomioon lapsen etu. Sopimuksen mukaan vanhemmilla ja huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsensa huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään vanhemmilla on oikeus saada tukea, ohjausta ja neuvontaa. Myös markkinatuomioistuimen lukuisissa ratkaisuissa alaikäisten erityisasema on jo vakiintuneesti otettu huomioon. Alaikäisiin kohdistuvaa markkinointia koskevat tavanomaista tiukemmat arviointiperusteet eivät ole vain kansallinen ilmiö. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa on rajoitettu lapsille suunnattavaa epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia. Iso-Britanniassa mediaa valvova Ofcom on kieltänyt epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin lasten ohjelmien yhteydessä, elokuvateattereissa esitettävissä mainoksissa, nettimainonnassa, julisteissa, painetussa

3 3 mainonnassa jne. Myös Yhdysvalloissa on käyty keskustelua lapsiin kohdistuvan epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin rajoittamisesta alaikäisten ylipaino ongelmien vähentämiseksi. Federal Trade Commission on käynnistänyt markkinaselvityksen, jossa kartoitetaan lapsille suuntautuvassa elintarvikemarkkinoinnissa esiintyviä väitteitä. Selvityksen on ennakoitu johtavan lainsäädäntöaloitteeseen. Työryhmän mietintöön liittyy myös eriävä mielipide, jossa käsitellään mm. ehdotettua hyvää tapaa koskevaa sääntelyä. Eriävässä mielipiteessä todetaan ettei työryhmätyön aikana ole tuotu esiin näyttöä kuluttajansuojaintressistä, joka olisi perusteena säännökselle ja ehdotetaan uuden hyvää tapaa koskevan 2 :n poistamista lopullisesta lakiesityksestä. Eriävän mielipiteen mukaan nykyinen sääntely on riittävää eikä 2 :n hyvän tavan sisältöä nykyistä yksityiskohtaisemmin ilmentäviä säännöksiä tarvita. Katsomme, että tarve ehdotetulle säännökselle on selvästi olemassa. Vaikka markkinoinnin hyvää tapaa koskevat arviointikriteerit ovat jo pitkään olleet vakiintuneet, markkinoilla esiintyy edelleen hyvän tavan vastaista markkinointia niin pienten kuin suurtenkin elinkeinonharjoittajien lukuun. Tarve nykyistä täsmällisemmälle sääntelylle on siis selvästi olemassa. Kuluttaja-asiamies on valvontatoiminnassaan myös aivan viime vuosina joutunut usein huomauttamaan elinkeinonharjoittajia hyvän tavan vastaisesta markkinoinnista. Huomautukset ovat koskeneet mm. vaarallisten tilanteiden esittämistä, väkivallan käyttöä, naissukupuolen syrjintää, ihmisarvon loukkaamista, yleisen lainkuuliaisuuden kyseenalaistamista, jne. Esimerkiksi miehille suunnatun deodorantti mainoksen on katsottu olevan hyvän tavan vastainen, kun mainoksessa naiset esitys kokonaisuutena arvioiden esineellistettiin sekä esitettiin tahdottomina ja ohjailtavina. Ihmisarvoa taas loukkasi automainos, jossa ulkotöitä tehneen miehen alla olevat tikapuut kaatuivat ja mies jäi roikkumaan talon seinustalle ollen vaarassa pudota. Paikalle kiirehtii nainen, joka siirtää miehen alla olevan auton pois turvaan mahdollisilta putoamisen aiheuttamilta kolhuilta. Elinkeinonharjoittajien kanssa huomautusten johdosta käydyissä neuvotteluissa on yleensä päästy sovintoon lainvastaisen markkinoinnin lopettamisesta, mutta osa tapauksista on jouduttu viemään markkinaoikeuteen. Viimeksi tänä syksynä elinkeinonharjoittaja ei kuluttaja-asiamiehen vaatimuksista huolimatta kokonaan lopettanut markkinointia, jossa kyseenalaistettiin yleinen lainkuuliaisuus lupaamalla maksaa matkapuhelimeen puhumisesta ajonaikana määrätyt rikesakot kuluttajan puolesta. Aikaisempia markkinatuomioistuimen ratkaisuja hyvästä tavasta, jossa kantajana on ollut kuluttajaasiamies ovat MT:1984:5 väkivallan käyttö elokuvamainonnassa, MT:1994:7 ja MT 2001:6 naista halventava mainos. Lisäksi tapaus MT:1995:6, jossa kuluttaja-asiamies katsoi käytettävän sodan ja väkivallan pelkoa yrityskuvamainonnassa hyvän tavan vastaisella tavalla. Markkinaoikeus ei pitänyt mainontaa lainvastaisena. Mietintöön liitetyssä eriävässä mielipiteessä viitataan Mainonnan eettisen neuvoston toimintaan. Tässä yhteydessä on syytä huomata erot Mainonnan eettisen neuvoston ja kuluttaja-asiamiehen lainvalvontatoimenpiteiden välillä. Mainonnan eettinen neuvosto ei anna lausuntoja mainonnan lainvastaisuudesta vaan se antaa lausuntoja mainonnan eettisyydestä elinkeinoelämän itsesääntelyn pohjalta. Mainonnan eettisen neuvoston lausuntojen noudattaminen perustuu elinkeinonharjoittajien vapaaehtoisuuteen eikä neuvostolla ole käytössään keinoja, joilla lausuntojen noudattamiseen voitaisiin tarvittaessa velvoittaa. Kuluttaja-asiamies valvoo lainsäädännön noudattamista ja tulkitsee hyvää tapaa koskevilla linjauksillaan lainsäädäntöä. Kuluttaja-asiamiehellä on viranomaisena käytössään lainsäädännössä annetut keinot ja toimivalta hyvän tavan vastaisen markkinoinnin lopettamiseksi viime kädessä viemällä asia markkinaoikeuteen. Kuluttaja-asiamiehen toiminta suuntautuu tulevaisuuteen ja

4 4 toimenpiteiden ensisijaisena tarkoituksena on estää vastaava hyvää tapaa loukkaavan markkinoinnin toistuminen. Eriävässä mielipiteessä pidetään ehdotetun 2 :n 1 momentin rinnastamista televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 23 :ään lähtökohdiltaan ongelmallisena, koska televisiotoiminnassa käytetään liikkuvaa kuvaa. Molemmat em. säännökset koskevat yleisiä eettisiä periaatteita kuten ihmisarvon kunnioittamista ja syrjinnän kieltoa eivätkä ne siten ole sidoksissa viestintävälineen ominaisuuksiin. Viestintävälineen ominaisuudet tulevat kuitenkin huomioon otetuiksi arvioitaessa markkinoinnin hyvää tapaa, koska arviointi perustuu aina kokonaisvaikutelmaan. Eriävässä mielipiteessä pidetään ilmaisua selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa liian epätäsmällisenä ja vaikeasti tulkittavana. Tällainen joustava normi on kuitenkin tarpeellinen, koska yhteiskunnalliset arvot voivat muuttua ajan myötä. Kuluttajansuojalain 2 luvussa on aikaisemminkin käytetty joustavia yleislausekkeita, jotta markkinoiden uusiin ilmiöihin voidaan tarvittaessa puuttua ilman lainsäädännön muutoksia. Etukäteen on mahdotonta täsmentää kaikkia niitä tilanteita, joissa säännökset voivat tulla sovellettaviksi. Säännöstä täydentävät kuitenkin hallituksen esityksen perustelut sekä markkinatuomioistuimen ja markkinaoikeuden ratkaisukäytäntö. Säännöksen tulkinnanvaraisuutta vähentävät myös säännöksessä täsmennetyt oikeushyvät, joiden loukkaamista pidetään erityisesti hyvän tavan vastaisena. Hyvän tavan vastaista on markkinointi, joka on selkeästi ristiriidassa lainsäädännössä suojeltujen oikeushyvien kanssa. Tulkinnanvaraisuuden elinkeinonharjoittajille aiheuttamia ongelmia on omiaan vähentämään myös se, että kuluttajaasiamiehen tulee aina valvontatoiminnassaan pyrkiä ensisijaisesti tulevaisuuteen suuntautuvaan neuvotteluratkaisuun. Lisäksi mahdolliset uudet hyvää tapaa koskevat linjaukset tiedotetaan mahdollisimman tehokkaasti elinkeinoelämälle. Eriävässä mielipiteessä pidetään myös ilmaisua pyrkimys sivuuttaa vanhempien mahdollisuus toimia täysipainoisesti lastensa kasvattajina liian epätäsmällisenä. Em. sanamuodolla ilmennetään kuitenkin jo vakiintunutta kuluttajansuojalain tulkintaa ja markkinatuomioistuimen ratkaisukäytäntöä. Esimerkiksi seuraavat ratkaisut, joissa kuluttaja-asiamies on kantajana, koskevat vanhempien oikeutta päättää heidän lapsiinsa kohdistuvista markkinointitoimenpiteistä; MT:1980:13 (mm. markkinointitilaisuus päiväkodissa tiedottamatta etukäteen vanhemmille), MT:1981:9 (opettajat jakoivat koululaisille lehden näytenumeron ja tilauslipukkeen), MAO:80:03 (matkapuhelinliittymän markkinointi lähettämällä sim-kortti kotiin alaikäisen nimellä ilman tilausta ja varmistumatta etukäteen huoltajan suostumuksesta). Säännöksen ennakoitavuutta lisää myös se, että vastaava periaate on jo pitkään ollut mm. televisio- ja radiolain alaikäisten suojelua koskevan 25 :n tarkoituksena. Televisio- ja radiolain yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan mm. Mainonta ei saa asettaa vanhempien päätösvaltaa kyseenalaiseksi eikä antaa lapselle väärää käsitystä hänen omasta toimivallastaan. Tärkeät ostopäätökset tekee lapsen holhooja. Eriävässä mielipiteessä pidetään liiallisena sananvapauden rajoittamisena myös sitä, että poliittista vakaumusta loukkaava markkinointi olisi hyvän tavan vastaista. Kyse on kuitenkin sananvapauden rajoittamisesta vain silloin, kun viestinnän tarkoituksena on kulutushyödykkeiden markkinointi. Säännöstä ei siis sovelleta, eikä sitä tulisikaan soveltaa, vaalimainontaan tai muuhun poliittiseen kampanjointiin. Kulutushyödykkeiden menekin lisäämiseksi ei kuitenkaan tule käyttää kenenkään vakaumuksen, poliittinen vakaumus mukaan lukien, loukkaamista.

5 5 Eriävässä mielipiteessä katsotaan myös, että kuluttajansuojalakiin ehdotetut säännökset uskonnollista vakaumusta loukkaavasta markkinoinnista ja säännös hyvän tavan vastaisesta syrjinnästä, ovat tarpeettomia, koska uskonrauhan rikkominen ja syrjintä on kriminalisoitu. Rikosoikeudellisen vastuun edellytyksenä on tahallisuus tai tuottamus. Pääsääntöisesti rangaistukseen voidaan tuomita vain tahallisesta teosta. Käytäntö markkinointirikosasioissa on osoittanut, että syytteitä kuluttajansuojaasioissa nostetaan erittäin harvoin. Pääasiallisena syynä tähän on tahallisuuden puuttuminen ja vaikeudet tahallisuuteen liittyvän näytön hankkimisessa. Kuluttajansuojalain avulla voidaan puuttua lain vastaiseen markkinointiin siitä riippumatta, onko markkinoinnin hyvän tavan vastaisuus tahallista. Lisäksi kuluttajansuojalain mukaiset toimenpiteet suuntautuvat tulevaisuuteen eli niiden tärkeimpänä tehtävänä on estää vastaavan markkinoinnin toistuminen. Vain kuluttaja-asiamiehellä on toimivalta puuttua syrjivään markkinointiin. Vähemmistövaltuutettu ei ole toimivaltainen viranomainen mainonnan osalta. Ehdotetut säännökset ovat näin ollen tarpeellisia. Kuluttaja-asiamiehen keinovalikoimasta Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevassa direktiivissä edellytetään jäsenvaltioiden huolehtivan siitä, että käytettävissä on riittävät ja tehokkaat keinot sopimattomien menettelyjen torjumiseksi. Kuten työryhmälle annetussa lausumassa todetaan kuluttaja-asiamiehen käytössä olevat valvontakeinot eivät kaikissa tilanteissa ole riittävän tehokkaita ja uusien keinojen käyttöönottoa tulisi selvittää. Jos neuvottelut elinkeinonharjoittajan kanssa lainvastaisen markkinoinnin tai kohtuuttomien sopimusehtojen käytön lopettamiseksi eivät johda tulokseen, kuluttaja-asiamies voi joko määrätä kiellon tai saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Kuluttaja-asiamiehen määräämä kielto kuitenkin raukeaa, jos elinkeinoharjoittaja ilmoittaa vastustavansa sitä. Kun kieltoa on vastustettu, kuluttaja-asiamiehen ainoaksi vaihtoehdoksi jää viedä asia markkinaoikeuteen. Usean kuluttajaasiamiehen valvontatoimintaan rinnastettavan viranomaisen valvontakeinot ovat tehokkaammat mm. siten, että pelkkä elinkeinoharjoittajan ilmoitus kiellon vastustamisesta ei saa kieltoa raukeamaan. Elinkeinonharjoittajan, joka vastustaa kieltoa, on saatettava asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Myös lääninhallitusten kuluttajansuojalain valvonnassa määräämät kiellot jäävät voimaan ellei elinkeinonharjoittaja saata asiaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Kuluttaja-asiamiehen keinovalikoima soveltuu parhaiten tapauksiin, joissa kyse on ennakkoratkaisun hakemisesta lainsäädännön tulkintaan. Sen sijaan menettely ei ole tarkoituksenmukainen selvissä lainrikkomustapauksissa, joissa on olemassa vakiintunut ratkaisukäytäntö. Menettelyn hitauden ja monivaiheisuuden vuoksi lainrikkomus voi jatkua pitkään ja aiheuttaa vahinkoa sekä kuluttajille että lainsäädäntöä noudattaville kilpailijoille. Lisäksi olisi syytä selvittää markkinahäiriömaksun käyttöön ottamista selvissä lainrikkomustapauksissa. Markkinahäiriömaksu on tällä hetkellä kuluttajansuoja-asioissa käytössä mm. Ruotsissa ja Norjan uutta markkinointilakia koskevassa mietinnössä esitetään säännöstä rikkomusmaksusta. Suomessa lainsäädännön rikkomisesta voi olla seurauksena uhkasakolla vahvistettu kielto toistaa menettelyä tulevaisuudessa. Seuraus ei kaikissa tapauksissa ole riittävän ennaltaehkäisevä. Kuluttajansuojalakia rikotaan markkinoilla jatkuvasti eikä valtaosassa tapauksista koskaan aseteta uhkasakolla vahvistettua kieltoa. Silloinkin kun kielto on asetettu lainvastaista menettelyä voi jatkaa seuraamuksitta uhkasakon maksuunpanoon asti. Kuluttaja-asiamiehen on haettava maksuunpanoa markkinaoikeudelta.

6 6 Kuluttajansuojalain noudattamista ei valvota riittävän laaja-alaisesti aluetasolla eikä paikallistason valvontaa ole lainkaan. Kuluttajaneuvonnan uudelleenorganisointia pohtivan työryhmän väliraportissa 1 ehdotetaan kuluttajaneuvonnan tehtävien pysymistä entisellään. Kuluttajaneuvonta voisi jatkossakin pyynnöstä avustaa muita kuluttajaviranomaisia, kuten kuluttaja-asiamiestä markkinoinnin ja sopimusehtojen valvonnassa. Alueellisesti lääninhallituksille kuuluu tiettyjä kuluttajansuojan tarkastusja valvontatehtäviä, jotka koskevat mm. kiinteistö- ja vuokranvälitystä, hintamerkintöjä sekä kulutusluottoja. Kuluttajaneuvonnan ja lääninhallitusten nykyiset tehtävät eivät takaa riittävää paikallistason valvontaa. Lääninhallitusten ja kuluttajaneuvojien toimivaltuuksia tulisi nykyisestä laajentaa. Tehokkaalle alue- ja paikallistason valvonnalle on suuri tarve, koska ilmoitukset kuluttajaasiamiehelle ovat viime vuosina jatkuvasti kasvaneet. Suuri osa etenkin pienten ja keskisuurten yritysten lainrikkomuksista, esimerkiksi kuluttajansuojalain vastaisista markkinointikampanjoista, ovat alueellisia ja ne olisi mahdollista saada tehokkaasti loppumaan paikallisvalvonnalla. Kuluttaja-asiamiehen toimivaltaa koskevan sääntelyn läpinäkyvyys Kuluttaja-asiamiehen toimivaltaa ei ole kaikilta osin säännelty riittävän selkeästi. Lainsäädäntöön tulisi tehdä teknisiä tarkistuksia sääntelyn ymmärrettävyyden ja läpinäkyvyyden parantamiseksi. Kuluttajaasiamiehellä on toimivalta valvoa yleisesti kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiä kohtuuttomia sopimusehtoja toimialasta riippumatta. Kuluttajaviranomaisten yhteistyötä koskevan asetuksen (EY) N:o 2006/2004 osalta Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies on nimetty toimivaltaiseksi viranomaiseksi valvomaan kaikkia asetuksen liitteessä nimettyjä direktiivejä ja ylivarausasetusta. Asetuksen liitteessä nimetään kaikkiaan 15 EY-säännöstä kuten mm. kulutustavaran kauppaa, pakettimatkoja, aikaosuussopimuksia ja sähköistä kauppaa koskevat direktiivit. Vaikka kuluttaja-asiamiehellä on voimassa olevan kuluttajansuojalain 2 luvun 10 :n perusteella laaja yleistoimivalta markkinoinnin valvonnassa ja kuluttajansuojalain 3 luvun 4 :n nojalla sopimusehtojen valvonnassa, toimivalta olisi informaatiosyistä syytä todeta myös muualla kuluttajansuojalaissa. Esimerkiksi kuluttaja-asiamiehen valvoessa autokaupan yleisiä sopimusehtoja toimivallan osalta on viitattava kuluttajansuolain 3 luvun 1 ja 4 :iin, vaikka autokaupan sopimusehtoja koskee kuluttajansuojalain kuluttajakauppaa sääntelevä 5 luku. Samoin esimerkiksi valvottaessa etäkauppaa kuluttajansuojalain 6 luvun säännösten osalta, toimivallan osalta on viitattava kuluttajansuojalain 3 lukuun. Valvottavien kannalta järjestelmä on omiaan aiheuttamaan epäselvyyttä kuluttaja-asiamiehen toimivallan laajuudesta. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kannalta lainsäädännön tulisi olla nykyistä läpinäkyvämpää. Mietintöön liitetystä lausumasta Olisi tärkeää, että kuluttajansuojaan liittyvät ongelmat, joita työryhmälle osoitettu lausuma koskee, tarkemmin selvitettäisiin. Nykyinen puhelinmyyntiä, kotimyyntiä ja osoitteetonta suoramarkkinointia koskeva sääntely on jo pitkään ollut kuluttajien kannalta riittämätöntä. Julkisten palveluiden osalta viime vuosina tapahtunut palvelumallien uudistuminen on puolestaan luonut tarpeen kuluttajansuojasäännösten soveltamisesta myös näihin. Tanskan markkinointilakia sovelletaan myös julkiseen toimintaan siltä osin kuin hyödykkeitä tarjotaan markkinaehtoisesti. 1 Eräiden tehtävien organisointi valtion paikallishallinnossa: Työryhmän väliraportti

7 7

Sopimattomat kaupalliset menettelyt. Pääviestit. Oikeusministeriölle. Helsinki

Sopimattomat kaupalliset menettelyt. Pääviestit. Oikeusministeriölle. Helsinki Oikeusministeriölle Helsinki 11.12.2007 Sopimattomat kaupalliset menettelyt Viestinnän Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Sopimattomat kaupalliset menettelyt työryhmän mietinnöstä (oikeusministeriön

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0059(CNS) Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/0059(CNS) Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 26.6.2012 2011/0059(CNS) TARKISTUKSET 26-38 Lausuntoluonnos Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Veli-Pekka Viljanen HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.10.2016 Perustuslakivaliokunnan sihteeristö

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa:

Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin uudistamista koskevasta valtioneuvoston kirjelmästä U 14/2006 vp seuraavaa: 1 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Helsinki 25.4.2006 Televisiodirektiivin uudistaminen Valtioneuvoston kirjelmä U 14/2006 vp Viestinnän Keskusliitto ry esittää lausuntonaan televisiodirektiivin

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Diaarinumero: 36/2015 Antopäivä: 10.11.2016 Hakija on ulkomaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Luonnos 18.1.2015 OM1/41/2016 HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Asettaminen Oikeusministeriö on päättänyt asettaa työryhmän selvittämään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Lapsi perheen ja hallinnon välissä

Lapsi perheen ja hallinnon välissä Lapsi perheen ja hallinnon välissä Lasten ja perheiden eroauttaminen -seminaari Pentti Arajärvi 11.11.2015 1 Lapsen oikeuksien yleissopimus 3 artikla 1. Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon,

Lisätiedot

3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta. Kuultavina: puheenjohtaja Erkki Hartikainen, Vapaa-ajattelijain Liitto

3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta. Kuultavina: puheenjohtaja Erkki Hartikainen, Vapaa-ajattelijain Liitto PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 118/2002 vp Torstai 19.12.2002 kello 08.30 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus 3. HE 236/2002 vp laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta Ilmoitetaan,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2015 COM(2015) 483 final 2015/0234 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta siltä osin kuin on

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

Uusi hankintalaki -seminaari Hankintojen valvonta

Uusi hankintalaki -seminaari Hankintojen valvonta Uusi hankintalaki -seminaari Hankintojen valvonta Juhani, KKV:n valvontaroolin taustoja Hankintadirektiivin 83 artikla: jäsenvaltion on varmistettava, että julkisia hankintoja koskevien sääntöjen soveltamista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

HE 307/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä.

HE 307/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä. HE 307/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU 12.5.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 137/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) LAUSUNNOT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto komission ehdotuksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.8.2008 KOM(2008) 514 lopullinen VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista annetun

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Tapio Bergholm, erikoistutkija, SAK Tasa arvolain laajennus HE 19/2014 sivu 1 Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin koskemaan myös sukupuoli

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.8.2008 KOM(2008) 514 lopullinen VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista annetun

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus

Laki. biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lain tarkoitus Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tällä lailla pannaan täytäntöön biologista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Markkinoijan muistilista

Markkinoijan muistilista Markkinoijan muistilista Technopolis Business Breakfast, Lappeenranta 15.9.2016 VT, OTL Paula Paloranta, Keskuskauppakamari Esitys Kuvan käyttö markkinoinnissa Markkinoinnin tunnistettavuus Testituloksiin

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta

Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS VNEUS Kaila Heidi(VNK) Eduskunta Suuri valiokunta Valtioneuvoston kanslia E-KIRJE VNEUS2013-00604 VNEUS Kaila Heidi(VNK) 03.09.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Mayotten aseman muuttaminen Euroopan unioniin nähden/poikkeukset ja siirtymäkaudet

Lisätiedot

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset vp- HE 359. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset vp- HE 359. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta 1994 vp- HE 359 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kemikaalilakia. Ehdotetut muutokset liittyvät ympäristöhallinnon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 356/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 5 :n muuttamisesta Kaupallisten sopimusten maksuehdoista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Uudistuksen tarpeellisuus ja uudistuksen ehdotettu laajuus

Uudistuksen tarpeellisuus ja uudistuksen ehdotettu laajuus 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 20.12.2012 Laamanni Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamordtem.fi Viite: lausuntopyyntönne 14.11.2012 TEM/2580/03.01.01/2012 Asia: Lausunto tavaramerkkilain uudistamista koskevasta

Lisätiedot

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta HE 111/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Liikenne ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM201500160 VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015 Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö, Oikeusministeriö TEM TMO Alho Sari(TEM) JULKINEN. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Työ- ja elinkeinoministeriö, Oikeusministeriö TEM TMO Alho Sari(TEM) JULKINEN. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Työ- ja elinkeinoministeriö, Oikeusministeriö PERUSMUISTIO TEM2017-00053 TMO Alho Sari(TEM) 02.02.2017 JULKINEN Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajasuojalainsäädännön täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

luottokelpoisuuden arvioinnista

luottokelpoisuuden arvioinnista EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EPV:n ohjeet luottokelpoisuuden arvioinnista 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4 3 jakso Täytäntöönpano

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 10.5.2010 2008/0196(COD) LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

EU:n komission ns. VIP-ehdotukset (Marrakeshin sopimuksen voimaansaattaminen) Kuulemis- ja keskustelutilaisuus

EU:n komission ns. VIP-ehdotukset (Marrakeshin sopimuksen voimaansaattaminen) Kuulemis- ja keskustelutilaisuus EU:n komission ns. VIP-ehdotukset (Marrakeshin sopimuksen voimaansaattaminen) Kuulemis- ja keskustelutilaisuus 11.10.2016 Ehdotukset Marrakeshin sopimuksen voimaansaattamiseksi Komissio ehdottaa sekä direktiiviä

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1999D0468 FI 23.07.2006 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

HE 6/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta

HE 6/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot