( ) lisäksi Suomen. Suomen. ajalle.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(23.1.2014) lisäksi Suomen. Suomen. ajalle."

Transkriptio

1 SELVITYS HALLINTO JA J OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ, VUOSI 2014 selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä on laadittu soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 54 suosituksen mukaisesti. Selvitys annetaan hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä. tilinpäätös ja toimintakertomus on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 1 TOIMINTAA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ hallintoa hoidetaan osakeyhtiölain ja yhtiötä koskevien erillissäädösten mukaisesti: Laki Suomen Teollisuussijoitus Oy nimisestää yhtiöstä ( ), Laki Suomen Teollisuussijoitus Oy nimisestää valtionyhtiöstä annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ( ), Laki Suomen Teollisuussijoitus Oy nimisestää valtionyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ( ) Valtioneuvoston asetus Suomenn Teollisuussijoitus Oy nimisestä valtionyhtiöstä ( ) Teollisuussijoitus noudattaa voimassa olevann lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen lisäksi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodinn suosituksia soveltuvin osin. 2 OMISTUS JA OMISTAJAPOLITIIKKA Suomen valtio omistaa koko osakekannan. Yhtiön omistaja elinkeino jaa innovaatio osasto. ja elinkeinopoliittisesta ohjauksesta vastaa työ ja elinkeinoministeriön 3 YHTIÖKOKOUS Varsinainen yhtiökokous järjestetään yhtiön kotipaikkakunnalla vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet, nimittäää tilintarkastajat, vahvistaa tilinpäätöksen, päättää hallituksenn jäsenten palkkioista sekä myöntäää vastuuvapauden yhtiön hallituksenn jäsenille ja toimitusjoht ajalle. Varsinainen yhtiökokous pidettiin ja ylimääräinen yhtiökokous HALLITUS Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisea esta järjestämisestä sovellettavien lainsäännösten ja määräystenn (erityislaki ja valtioneuvoston päätökset), yhtiöjärjestyksen sekä hallituksen työjärjestyksen mukaisesti.

2 Hallitus vastaa yhtiön strategisesta kehittämisestä, sen liiketoiminnan ohjaamisesta ja valvonnasta sekä päättää yhtiön keskeisistä toimintaperiat aatteista ja seuraa niidenn toteutumista. hallitus tekee yhtiön sijoituspäätökset. Hallitus koostuu hallituksen puheenjohtajasta sekä vähintään neljästä ja enintäänn seitsemästä muusta hallituksen jäsenestä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtajan, ja hallitus valitsee keskuudestaan hallituksenn varapuheenjohtajan. Toimikausi onn seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. varsinainenn yhtiökokous järjestettiin , josta alkaneella toimikaudella hallituksen jäseninä toimivat: Jukka Alho (hallituksen pj asti), DI, s Sakari Tamminen (hallituksen pj alkaen), vuorineuvos, s Urpo Hautala (Finanssineuvos, Valtiovarainministeriö), VTM, V s Esa Lager, OTK, KTM, s Mika Niemelä (Talousjohtaja, työ ja elinkeinoministeriö), VTM, s Annamarja Paloheimo (Alueen varajohtaja, Nordea Pankki Suomi Oyj), VT, LL.M,, s Riitta Tiuraniemi, DI, s Inka Mero (Perustaja, KoppiCatch Oy), KTM, s (jäsen asti) Johannaa Lindroos (Partner, Dasos Capital Oy), KTM, s (jäsen alkaen) Vuonna 2014 hallitus kokoontui 17 kertaa. Keskimääräinen läsnäoloprosentti oli 90 %. 4.1 TARKASTUSVALIOKUNTA Hallituksen Tarkastusvaliokuntaan kuuluu kaksi hallituksen jäsentä. Hallitus H valitsee valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenen keskuudestaan vuodeksi kerrallaan. Valiokunnan jäsenten tulee olla yhtiöstä riippumattomia. Hallitus on vahvistanut valiokunnalle kirjallisen työjärjestyksen, joka sisältää valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Tarkastusvaliokunnan tehtäviä ovat ensisijaisesti yhtiön taloudellista raportointiaa ja valvontaa sekä tilintarkastusta koskevien asioiden valmistelu. Vuonna 2014 tarkastusvaliokunnan jäsenet olivat Esa Lager (pj.) ja Urpo Hautala.. Tarkastusvaliokunta kokoontui kuusi kertaa. 4.2 PALKITSEMISVALIOKUNTA Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu kolme hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenet keskuudestaan vuodeksi kerrallaan. Valiokunnan jäsenten tulee olla yhtiöstä riippumattomia. Hallitus on vahvistanut valiokunnalle kirjallisen työjärjestyksen, joka sisältää valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Palkitsemisvaliokunnan tehtäviä ovat yhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden palkitsemisasioiden sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu.

3 Vuonna 2014 palkitsemisvaliokunnan jäsenet olivat Jukka Alho asti ja Sakari Tamminen alkaen (pj.), Inka Mero asti, Mika Niemelä ja Annamarja Paloheimo alkaen. 4.3 SIJOITUSNEUVOSTO Hallitus nimittää sijoitusneuvoston jäsenet oman toimikautensa pituiseksi toimikaudeksi. Sijoitusneuvosto toimii hallituksen neuvoa antavana toimielimenä jaa edistää yhtiön yhteiskuntasuhteita. Sijoitusneuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä, ja se kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa. Sijoitusneuvostolla ei ole o itsenäistää päätösvaltaa yhtiötä tai kolmansiaa kohtaan eikä yhtiöoikeudellista vastuuta. Sijoitusneuvostonn kutsuu koolle hallitus. Sijoitusneuvoston jäseninä vuonna 2014 olivat: Antti Tanskanen (sijoitusneuvoston pj.), s Mika Kari (Kansanedustaja, SDP), s Ari Korhonen (Enkelisijoittaja), s Olli Koski (Pääekonomisti, SAK),, s Lasse Männistö (Kansanedustaja, Kokoomus), s Arto Pirttilahti (Kansanedustaja,, Keskusta), s Pekka Soini (Pääjohtaja, Tekes), s Tommi Toivola (Rahoitusasiantuntija, EK), s Kaj Turunen (Kansanedustaja, Perussuomalaiset), s Matti Bergendahl (Toimitusjohtaja, Mehiläinen Oy), s (jäsen asti) Kaija Erjanti (Johtaja, Finanssialan keskusliitto), s (jäsen( asti) Veli Matti Mattila (Pääekonomisti, Finanssialan Keskusliitto), s (jäsen alkaen) Vuonna 2014 sijoitusneuvosto kokoontui kolme kertaa. 5 TOIMITUSJOHTAJA JA JOHTORYHMÄ Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan, ja toimitusjohtaja raportoi yhtiön toiminnasta säännöllisesti hallitukselle. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa h hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Yhtiön juoksevaan hallintoon kuuluvat yhtiönn liiketoiminnan johtaminen ja valvominen, sopimusten solmiminen sekä yhtiön hallituksen päätösten toimeenpanosta huolehtiminen.. johtoryhmä toteuttaa yhtiön strategiaa ja valmistelee sijoituspäätösesitykset yhtiön hallitukselle. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja ja eri toimintojen vetäjät. Johtoryhmän jäseninä vuonna 2014 toimivat: Juha Marjosola (Toimitusjohtaja), TTM, s ( asti)

4 Martin Backman (Toimitusjohtaja), DI, KTM, s ( alkaen) Jouni Hakala (Johtaja, Uudet sijoitusmahdollisuudet, viestintä), VT, MBA, s Jussi Hattula (Johtaja, kasvusijoitukset), DI, s Marko Häikiö (Talousjohtaja), KTM, s Antti Kummu (Johtaja, yritysjärjestelyt), KTM, CFA, s Anne Riekki (Johtaja, rahastosijoitukset), KTM, OTK, s Hallinnollinen johtoryhmä kokoontui yhdeksän kertaa ja sijoitustoiminnan johtoryhmä 41 kertaa vuonna PALKAT JA PALKITSEMINEN Vuonna 2014 maksetut kannustinpalkkiot henkilöstölle vuodelta 2013 olivat yhteensä n euroa. Kannustinjärjestelmän palkitsemisen enimmäismäärä on henkilöryhmittäin 8 30 % kiinteästä palkasta. Palkitseminen toteutetaan valtion omistajaohjauksen valtionyhtiöitää koskevan palkitsemiskannanoton ( ) periaatteiden mukaisesti. Palkitsemisjärjestelmä koskee kaikkia Teollisuussijoituksessa vakinaisessa työsuhteessa olevia henkilöitä. Palkitseminen muodostuu peruspalkasta ja vuosibonuksesta: Peruspalkka on kokonaispalkka, joka sisältää rahapalkan sekä s mahdolliset luontoisedut. Tehtäväkohtainen palkka perustuu tehtävän vaativuuteen n ja työsuoritukseen. Vuosibonus määräytyy vuositason palkitsemistavoitteiden toteutumisen perusteella. Palkitseminen perustuu etukäteen asetettuihin, mitattaviin ja riittävän vaativiin kriteereihin. Hallitus asettaa tavoitteet ja arvioi jälkikäteen niiden saavuttamistason. Tavoitteet ovat omistaja arvoa jaa erityistehtävän toteutumisen tavoitteita edistäviä. 7 SISÄISEN VALVONNAN TOIMINTAPERIAATTEET Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus H vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestää ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Pääomasijoittamisessa korostuu toiminnan luottamuksellisuus ja sisäisissä toimintatavoissa kiinnitetään erityinen huomio hyvään hallintotapaan. Teollisuussijoitus noudattaa toiminnassaan Suomen pääomasijoitusyhdistyksen läpinäkyvyys ja avoimuus sekä Code of Conduct säännöstöjä sekä sisäisiä dokumentoituja ohjeita. Hyvän hallintotavan mukaisesti yhtiön toiminnan on oltava avointa ja siten hoidettua, että ulkopuolisilla tahoilla säilyy luottamus yhtiönn toimintaan. Erityisesti julkisomisteij isessa yhtiössä nämä näkökohdat ovat tärkeitä. Tästä syystä käytössä ovat muun muassa henkilökunnah an ja hallituksen riippumattomuutta ja esteellisyyttä käsittelevät ohjeet.

5 Puolueettomuusohje: henkilökunnan ja hallituksen riippumattomuutta ja esteellisyyttä käsittelevä ohje. Sisäpiiriohje: edistetään sijoitustoiminnan julkista luotettavuutta ja lisätään yhtiön henkilökunnan sekä sen intressipiirissä muutoin toimivien henkilöiden tietämystä sisäpiirimääräyksistä. Ohje yrityskaupan ilmoitusvelvi vollisuudesta: kuvataan toimintamallt lit, joiden mukaan toimittaessa yritysjärjestelyjen ilmoitusvelvollisuus ja lupatarpeet tulevat asianmukaisesti huomioiduksi. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet: yhtiön hallituksen vuonna 2011 vahvistamia vastuullisen sijoittamisen periaatteita sovelletaan kaikessa sijoitustoiminnassa. Hankinnat: yhtiön hallitus päättää vuosittain budjetista ja liiketoimintasuunnitelmasta, ja operatiivinen johto päättää budjettiin sisältyvien hankintojen toteuttamisesta. Merkittävät hankinnat kilpailutetaan ja niitä valmisteleee useampi henkilö. Ympäristövastuu Green Office: Teollisuussijoitus pyrkii toiminnassaan edistämään kestävää kehitystä. Yhtiölle myönnettiin Green Office sertifikaatti vuonna RISKIEN HALLINTA toimintaa säätelee s erityislaki ja siihen liittyvä valtioneuvoston asetus, joissa on määritelty yhtiön keskeisiä riskinoton periaatteita. Yhtiö edistää Suomen pääomasijoitusmarkkinoiden kehittymistä jaa suomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, mikä kohdistaa yhtiön sijoitustoiminnan suureksi osaksi Suomeen ja erityisesti pieniin ja keskisuuriin kasvuyrityksiin. Yhtiön toimintaan sisältyy näin ollen tavanomaista korkeampaa maantieteellistä ja toimialakohtaista riskinkantoa. Yhtiön sijoitustoimintaa tulee kuitenkinn kokonaisuutena hallita siten, että yhtiön sijoitukset ovat riittävästi hajautettuu ja ettei lakisääteisesti ensisijainen velvoite liiketoiminnan pitkän aikavälin kannattavuudesta vaarannu. Yhtiöllä on hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiikka, joka määrittää riskienhallinnan periaatteet, riskienmäärittelyt ja luokittelut, keskeiset roolit ja vastuunjaot sekää seuranta ja raportointikäytännöt. Riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa että yhtiössä y kannetut riskit ovat oikeassaa mittasuhteessa riskinkantokykyyn nähden. Riskienhallinnan tavoitteena on turvata se, että yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit tunnistetaan ja arvioidaan, että niihin reagoidaan sekä että niitä hallitaan ja seurataan. Yhtiön hallitus vahvistaa yhtiön strategian s sekä toimintasuunnitelman, joissa määritetään erii sijoitusallokaatioluokkien tavoitteet. Sijoitukset hajautetaan riskien pienentämisep eksi eri allokaatioluokkiin, eri toimialoille sekä myöss maantieteellisesti. Hallitus tekee yhtiön sijoituspäätökset ja valvoo sijoitustoiminnann toteutusta. Riskienhallinnalla tuetaan yhtiön strategiassaa ja toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista valvomalla, että otetut riskit ovat oikeassa suhteessa riskinkantokykyyn. Riskinkantokykyä hallitaan huolellisella sijoitustoiminnan suunnittelulla ja sijoitusten hallinnalla, joilla pyritään varmistamaan pääoman tuotolle ja kannattavuudelle asetetutt tavoitteet.

6 merkittävimmät riskit liittyvät pääomasijoituksiin sekä sijoituksiin rahoitusarvopapereihin. Näihin molempiin liittyy erilaisiaa sijoitusriskejä, joita ovat arvostusriskit, markkinariskit, likviditeettiriskit, rahoitusriskit, luottoriskit, valuuttariskit, korkoriskit ja muut sijoitusriskit. Pääomasijoitusten sijoituskohtaisia riskejä hallitaan ennakoivalla hankevirran generoinnilla, huolellisella valmisteluvaiheen analyysillä, osallistumallaa hallinnollisesti kohdeyhtiöiden liiketoiminnan kehittämiseen, aktiivisella vuorovaikutuksella pääomasijoitusrahastojen hallinnoijien suuntaan sekä toimimalla aktiivisesti sijoitusten irtautumisvaiheessa. Rahoitusriskien hallinnalla varmistetaan, ettää yhtiöllä on aina käytettävissään liiketoimintaann (maksamattomiin sijoitussitoumuksiin) riittävä rahoitus. Likviditeetinn kehitystä jaa kassavirtojaa seurataan jatkuvasti. Uusien sijoitusten valmistelussa huomioidaan sijoitusten s vaikutus likviditeettiin ja rahoitusasemaan. Yhtiön kassavirroista ja sijoituksista pääosa onn euromääräistä. Sijoitukset rahoitusarvopapereihin tehdään valitulla riskitasolla yhtiön hallituksenn vahvistaman sijoitussuunnitelmann mukaisesti. Rahoitusarvopaperisijoituksilla turvataan yhtiönn varojen riittävyys pääomasijoitustoimintaan ja muuhun maksuliikenteeseen. Rahoitusarvopaperisijoitukset hajautetaan pääosin korkorahastosijoituksiin sekää myös osakerahastosijoituksiin. Rahoitusarvopapereiden herkkyyttä markkinamuutoksille seurataan säännöllisesti. Rahoitusarvopaperisijoituksiinn liittyvää vastapuoliriskiä pyritään hallitsemaan harkitulla yhteistyökumppanien valintamenettelyllä. Teollisuussijoitukseen vaikuttavia muita riskejä ovat strategiset riskit, operatiiviset riskit, vahinkoriskit ja maineriskit. Strategisia riskejä hallitaan arvioimalla säännöllisestii yhtiön toimintaa ja toimintaympäristöä. Toiminnallisia riskejä hallitaan toimimalla hyvänn hallintotavan mukaisesti ja sisäisillä ohjeistuksilla sekä niiltä suojaudutaan vakuutuksilla. 9 ULKOINEN TARKASTUS Yhtiössä on yksi tilintarkastaja. Tilintarkastaj an tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) tai tilintarkastusyhteisö.. Jos tilintarkastajaksi ei ole o valittu tilintarkastusyhteisöä, on valittava lisäksi yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksenn päättyessä. Teollisuussijoitus julkaisee tilinpäätöksen vuosikertomuksen yhteydessä Suomenn kirjanpitolakia noudattaen. Yhtiön tilinpäätöstiedote ja vuosikertomus julkaistaan maalis huhtikm kuussa suomeksi ja englanniksi. Tilintarkastus kattaaa kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tarkastuksen. tilintarkastajana toimii KHT yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.. Tilintarkastajille maksettu tilintarkastuspalkkio oli konsernissa euroa vuonna Tämän lisäksi tilintarkastusyhteisölle maksettiin muista palveluista kyseisellä tilikaudellaa euroa.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA

VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA VACON OYJ HALLINTO JA JOHTAMINEN HYVÄ HALLINTO JA JOHTAMINEN EDISTÄVÄT KASVUA, UUDISTUMISTA JA HYVINVOINTIA SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SUOMEN LISTAYHTIÖIDEN HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

Biotie Therapies Oyj 9.3.2015

Biotie Therapies Oyj 9.3.2015 1 Biotie Therapies Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2. Hallitus 2.1. Hallituksen kokoonpano 2.2. Kuvaus hallituksen toiminnasta

Lisätiedot

Selvitys HKScan Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013

Selvitys HKScan Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 Selvitys HKScan Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN HKScan Oyj:n ( HKScan tai Yhtiö ) hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, HKScanin yhtiöjärjestykseen ja Arvopaperimarkkinayhdistys

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

Selvitys Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 (Corporate Governance Statement)

Selvitys Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 (Corporate Governance Statement) Selvitys Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 (Corporate Governance Statement) Vaisalan noudattamat säännökset ja hallinnointikoodi Tämä selvitys Vaisalan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate

Lisätiedot

HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Finnlines Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamia listattuja yhtiöitä koskevia sekä yhtiöjärjestykseensä kirjattuja sääntöjä ja määräyksiä.

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 13.2.2015 Posti Group Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Tämä on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksessa 54 tarkoitettu

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS TIKKURILAN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä Tikkurila Oyj:n (myöhemmin "Tikkurila" tai Konserni, jolla viitataan sekä Tikkurila Oyj:öön että Tikkurila-konserniin)

Lisätiedot

1 (12) 17.4.2015. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

1 (12) 17.4.2015. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (12) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys perustuu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin, jota Varma noudattaa työeläkevakuutusyhtiöiden toimintaan soveltuvin osin; poikkeamat selostetaan

Lisätiedot

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2010 www.ruukki.com Ruukki raportoi vuodesta 2010 uudella tavalla. Sijoittaja viestinnän ja raportoinnin pääkanava on www.ruukki.com. Tämän tiiviin painetun vuosikertomuksemme

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Lopullinen vastuu Outotecin hallinnosta

Lisätiedot

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2010 Biohit vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO sivu no. Toimintakertomus 3 Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä 9 Konsernin laaja tuloslaskelma 13 Konsernitase 14 Laskelma

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

PÖYRYN HALLINNOINTIPERIAATTEET. Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä 2012

PÖYRYN HALLINNOINTIPERIAATTEET. Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä 2012 PÖYRYN HALLINNOINTIPERIAATTEET Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä 2012 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden

Lisätiedot

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009

Takoma lyhyesti. Avainluvut. Takoma Oyj 2009 Vuosikertomus 2009 Sisällysluettelo Takoma lyhyesti ja avainluvut 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Takoman arvot 3 Takoman työkalupakki 4 Takoma on kehittäjä 5 Takoma Subcon 6 Takoma Hydraulics 8 Selvitys

Lisätiedot

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE Johdanto Keskuskauppakamarin hallitus asetti 18.10.2004 työryhmän selvittämään listaamattomien yhtiöiden corporate

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

2010 Vuosikertomus 1

2010 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 2010 1 Sisällys: 3 Takoma lyhyesti ja avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Takoman arvot ja tavoitteet 6 Strategia ja asiakastoimialat 7 Takoman työkalupakki Takoma Components: 8 Voimansiirtokomponentit

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso.

Tilinpäätös 2010. 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso. Tilinpäätös 2010 Kanavaranta 1 Stora Enso Oyj 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso.com Stora Enso tilinpäätös

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Hallinto Hallitus Konsernin toimitusjohtaja Johtoryhmä Palkitseminen Tilintarkastajat

Vuosikertomus 2009. Hallinto Hallitus Konsernin toimitusjohtaja Johtoryhmä Palkitseminen Tilintarkastajat Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 Toimitusjohtajalta Toimitusjohtajan video Vuoden 2009 tapahtumia Avainluvut Osakkeen omistajille Yhtiökokous Osingon maksu Julkaisuaikataulu 2010 Hallinto Hallitus Konsernin

Lisätiedot

Basware lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja toimintaympäristö. Tuotteet

Basware lyhyesti. Vuosi 2010 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja toimintaympäristö. Tuotteet Basware lyhyesti Basware Oyj on johtava kansainvälinen ohjelmistotalo, joka kehittää ratkaisuja organisaatioiden talousprosessien automatisoimiseksi hankinnasta maksuun. Baswaren ohjelmistoratkaisut automatisoivat

Lisätiedot

Ei toimittaja, vaan kumppani

Ei toimittaja, vaan kumppani vuosikertomus 2009 tecnotree 2009 Lyhyesti 2 sisältö Tecnotree 2 3 5 7 8 9 11 13 17 18 19 21 22 26 27 33 Tecnotree lyhyesti Tecnotree maailmalla Toimitusjohtajan katsaus Avainluvut Tecnotreen tarjonta

Lisätiedot

Stora Enso tilinpäätös 2009

Stora Enso tilinpäätös 2009 Stora Enso tilinpäätös 2009 Sivu Stora Enso lyhyesti 2 Stora Enso pääomamarkkinoilla 3 Konsernihallinnointiohje 16 Hallitus 27 Johtoryhmä 30 Toimintakertomus 33 Tilinpäätös 54 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot