JYVÄSKYLÄN TRADENOMIOPISKELIJAT RY -KONKURSSI- TOIMINTASUUNNITELMA 2013 LIITE 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN TRADENOMIOPISKELIJAT RY -KONKURSSI- TOIMINTASUUNNITELMA 2013 LIITE 1"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN TRADENOMIOPISKELIJAT RY -KONKURSSI- TOIMINTASUUNNITELMA 2013

2 Toimintasuunnitelma YLEISTÄ Jyväskylän tradenomiopiskelijat ry on Jyväskylän ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoiden koulutusalajärjestö. Yhdistyksen tärkeimmät yhteistyökumppanit ja suunnannäyttäjät ovat Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Opiskelijakunta JAMKO ja Tradenomiopiskelijaliitto TROL. Jyväskylän tradenomiopiskelijat ry on TROL:n jäsenyhdistys. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on toimia JAMK:n tradenomiopiskelijoiden etujärjestönä ja edistää sekä valvoa jäsentensä opiskeluun liittyviä etuja ja edistää opiskelijoidensa viihtyvyyttä. 1 HALLINTO Koulutusalajärjestön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja 5-10 muuta varsinaista jäsentä (sekä 0-9 varajäsentä.) Hallitus on järjestynyt seuraaviin tiimeihin: Hallintotiimi: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja Edunvalvontatiimi: IB- & Tiimiakatemia-vastaava, edunvalvonta Lita ja Tiko Tutor- ja liikuntatiimi: tutor ja liikuntavastaavat Vapaa-aikatiimi: vapaa-aikavastaava, tiimin jäsenet ja muut aktiivit Lisäksi hallituksessa on Yritysvastaava ja Web-master. Tiimit ovat toteutusvastuussa oman sektorinsa tapahtumista ja asioista, mutta raportoivat puheenjohtajalle ja muulle hallitukselle. Kunkin tiiminjäsenet osallistuvat JAMKOn vastaavien tiimien toimintaan. Yhdistyksen hallitus koordinoi taloutta ja toimintaa. 2 YLEINEN TOIMINTA Yhdistys on vakiinnuttanut asemansa koulutusalajärjestönä ja on verkostoitunut muiden tradenomivetoisten koulutusalajärjestöjen kanssa. Uusia Internet- ja Facebook-sivujen tunnettavuutta tulee lisätä, jotta tradenomiopiskelijat saavat informaatiota tapahtumista ym. mahdollisimman nopeasti ja helposti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää myös yhdistyksen kampus näkevyyteen Face-2-Face-markkinoinnin kautta. Yhdistyksen tunnettuutta kasvattavat myös aktiivi-illat, joissa tradenomiopiskelijat voivat tulla tutustumaan yhdistykseen ja sen toimintaan rennommissa merkeissä. Vuonna 2013 tulee järjestää heti alkusyksyllä ständi, jonka luona yhdistyksen nimi tulee tutuksi uusille opiskelijoille jo ensimmäisten päivien aikana. Ensimmäisellä ständillä olisi hyvä käyttää tutoreita apuna, koska uudet opiskelijat tuntevat heidät jo. Tärkeänä tavoitteena vuoden 2013 aikana on edelleen tiivistää yhdistyksen ja TROL:n yhteistyötä entisestään. Tämä tavoite saavutetaan hallituksen aktiivisella osallistumisella TROL:n koulutuksiin ja liiton markkinointiin opiskelijoillemme. Apuna voidaan käyttää liiton tarjoamia markkinointimateriaaleja ja koulutuksia.

3 Toimintasuunnitelma Toimintavuonna osallistutaan myös opiskelijakunnan järjestämiin koulutuksiin, tiimeihin ja tapahtumiin. Uudet hallitustoimijat perehdytetään tehtäviinsä, vuoden 2012 hallituksen avulla. Perehdytyksen avulla pyritään takaamaan yhdistyksen toiminnan jatkuvuus. Tätä käytäntöä suositellaan jatkettavaksi vuonna 2013, koska se on linjassa myös JAMKOn organisaation kanssa. Uuden tiimityöskentelytavan on todettu tuottavan myös parempia tuloksia. Tiimimuotoisessa työskentelyssä saadaan ajatuksia vaihtumaan tehokkaammin ja myös uusien toimijoiden perehdyttäminen on helpompaa esimerkiksi silloin, kun joku hallitustoimija päättää erota. Muiden koulutusalajärjestöjen kanssa tehdään yhteistyötä. Yhteistyötä koulutusalajärjestöjen ja JAMKOn kanssa edistää uusi hyvä toimisto. 3 EDUNVALVONTA Yhdityksen hallitukseen valitaan edunvalvontavastaavat sekä Litalle että Tikolle, lisäksi IBvastaava toimii IB:n edunvalvojana. Uutena pestinä yritetään saada Tiimiakatemia-vastaava, jollaista ei ole ennen ollut Konkurssin hallituksessa. Vuonna 2013 pyritään luomaan kontaktia myös Tiimiakatemian puolelle, jotta saataisiin heidätkin tietoiseksi ja mahdollisesti myös innostumaan toiminnastamme. Vuoden 2013 päätavoitteena edunvalvontasektorilla on ottaa aktiivisempi ote ja tuoda yhdistyksen edunvalvonta lähelle opiskelijoita, jotta opiskelijoiden äänet saadaan kuulumaan esimerkiksi koulun ja opiskelijakunnan suuntaan. Edunvalvontavastaavat seuraavat koulutusohjelmiinsa vaikuttavia paikallisia sekä valtakunnallisia sosiaali- ja koulutuspoliittisia tapahtumia, jotka koskettavat tradenomiopiskelijoita. Tarvittaessa tehdään toimenpiteitä, kuten kannanottoja. Koulutus- ja sosiaalipoliittisissa-asioissa tiimin jäsenet tai tiimin valitsema henkilö osallistuu aktiivisesti opiskelijakunta JAMKOn edunvalvonnan määräämiin tapaamisiin ja koulutuksiin. Yhdistyksen edunvalvontatiimi raportoi näistä tapaamisista yhdistyksen hallitukselle. Koulutuspoliittisia toimenpiteitä: edunvalvontatiimi järjestää keväällä yhdistyksen opiskelijoiden koulutusohjelmiin palautekyselyn ja järjestää palautetilaisuuden, jossa julkaistaan kyselyn tulokset ja keskustellaan henkilöstön edustajien ja opiskelijoiden kanssa toimenpiteistä ja kehityksistä. Sosiaalipoliittisia toimenpiteitä: Pyritään parantamaan opiskelijaterveydenhuoltoa yhteistyössä JAMKOn kanssa. Tämän lisäksi pyritään edistämään opiskelijoiden sosiaalisten etujen kehittymistä ammattikorkeakoulussa. 3.1 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA IB-vastaava edistää pyrkimystämme tuoda enemmän kansainvälisyyttä toimintaamme. IBvastaavan tehtäviin kuuluu käännöstyöt ja ulkomaalaisten opiskelijoiden toiveiden ja palautteen tuominen hallituksen tietoon. Lisäksi IB-vastaava vastaa IB:n edunvalvonnasta ja tekee tällä sektorilla yhteistyötä muiden yhdistyksen edunvalvojien kanssa. IB-vastaava osallistuu opiskelijakunnan järjestämiin edunvalvonta ja kansainvälisyystiimeihin. IB-vastaava voi halutessaan suunnitella kansainvälisyyteen painottuvan excursion, joka saattaa suuntautua

4 Toimintasuunnitelma ulkomaille. Mahdollisen excursion järjestämisestä huolehtii IB-vastaava muun edunvalvontatiimin kanssa. 4 TUTORTOIMINTA Tutorointiin panostetaan edelleen ahkerasti, koska on todettu, että tutoroinnin kautta on helpointa rekrytoida uusia toimijoita yhdistykseen. Hallituksen tutorvastaavan tärkein tehtävä on olla yhdyshenkilö niin opiskelijakunnalle kuin tutoreille. Hänen on kyettävä hallitsemaan ja ohjaamaan kaikkia tradenomitutoreita. Tätä hommaa helpottaakseen tutorvastaava voi nimetä koulutusohjelmiin vastuututoreita. Tutortiimin jäsenet osallistuvat opiskelijakunnan tutortiimin tapaamisiin ja raportoivat niistä hallitukselle sekä pyrkivät vaikuttamaan myönteisesti tutoroinnin kehitykseen. Hallituksen tutorvastaava osallistuu myös tutorvastaavien palaveriin. Tutorit osallistuvat koulutusohjelman järjestämään, vuotuiseen LITA:n (ja mahdollisesti muillekin) uusille tradenomiopiskelijoille, suunnattuun Kolkanlahti- reissuun. Tutorit järjestävät tapahtumaan ohjelmaa. Tradenomiopiskelijatutorit osallistuvat opiskelijakunnan järjestämään Tursajais-tapahtumaan. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme saamaan apua tutoreista yhdistyksen omiin tapahtumiin. Yhdistys ja tutorit osallistuvat myös koulutusohjelman markkinointiin ja mahdollisiin muihin tilaisuuksiin tarpeen mukaan. Tutorit opastavat ja auttavat uusia opiskelijoita ammattikorkeakoulun käytänteiden oppimisessa sekä tarvittaessa tukevat opiskelijoita opintojen ohella. Yhdistys tukee tutorien rekrytoinnissa mahdollisimman hyvin JAMKOa, jolle tutor-koulutus on siirtynyt alkaen syksystä Myös kansainvälisiä tutoreita pyritään saamaan lisää. Tutorit ovat tärkein informaatiokanava juuri aloittaneisiin opiskelijoihin. JAMKOn valittua uudet tradenomitutorit seuraavalle vuodelle tutorvastaava kutsuu heidät koolle. Hallitus pitää uusille tutoreille pienen koulutuksen koskien Konkurssia ja TROL:a. 5 LIIKUNTATOIMINTA Liikuntavastaava osallistuu opiskelijakunnan liikuntatiimin tapaamisiin ja raportoivat niistä hallitukselle. Liikuntavastaavan on suositeltavaa olla mukana Korkeakouluopiskelijoiden Liikuntaseura KOOLS ry:n toiminnassa mukana ja näin linkittää myös Konkurssia liikuntapalveluihin. Yhdistys harkitsee vakavasti vetovastuun ottamista JAMKOn ja KOOLS:n sellaisista liikuntavuoroista, joihin on ollut vaikeuksia saada osallistujia. Yhditys haluaa kehittää liikuntatarjontaansa opiskelijalähtöisesti. Yhdistys siis jatkossakin kuuntelee tradenomiopiskelijoiden toiveita ja pyrkii ohjaamaan ihmiset yhteisiin tekemisiin ja auttaa vuorojen järjestämisessä hyödyntäen kontakteja koulun hallintoon ja KOOLS RY:seen. Yhdistys pyrkii järjestämään yhden alkoholittoman liikunta-/viihdetapahtuman, kuten esimerkiksi paintball- tai frisbeegolfmatkan. 6 VAPAA-AIKA

5 Toimintasuunnitelma Yhdistys järjestää tapahtumia ja matkoja opiskelijoille ympäri lukuvuoden. Vapaa-aikatiimi osallistuu aktiivisesti JAMKOn vapaa-aikatiimin tapaamisiin sekä mahdollisiin koulutuksiin ja raportoi niistä hallitukselle. Vapaa-aikatiimi tarkkailee tapahtumatilannetta ja tarpeen mukaan järjestää uusia tapahtumia. Alkuvuodelle 2013 sijoittuu tammikuussa Back to Business-bileet ja perinteeksi muodostunut helmikuussa järjestettävä Money $ail$ -risteily. Myöhemmin keväällä järjestetään Haalarikesäbileet ja yhteisbileitä muiden koulutusalajärjestöjen kanssa. Uuden kouluvuoden alettua syksyllä 2013, järjestetään perinteinen tradenomiopiskelijoiden tutustumisilta, jossa uudet ja vanhat tradenomiopiskelijat pääsevät tutustumaan toisiinsa. Vapaaaikatiimi järjestää uusille opiskelijoille myös haalarikastajaiset yhteistyössä tutorvastaavan ja JAMKOn kanssa. Marraskuussa järjestetään perinteinen keilausreissu ja sen yhteydessä pidetään pikkujoulut. Tapahtumien markkinointi on vapaa-aikatiimin vastuulla, mutta tapahtumat toteutetaan yhteistyössä hallituksen ja muiden aktiivien kanssa. Ennen jokaista tapahtumaa myydään ennakkolippuja ainakin pääkampuksella ja mahdollisuuksien mukaan myös muilla kampuksilla. Näin lisätään myös yhdistyksen näkyvyyttä opiskelijoiden arkipäivässä. Yhteystyökumppani, yökerho Escape Jyväskylän kanssa jatkuu toukokuulle 2013 saakka. Sopimuksen päättymisen lähestyessä mietitään jatkosopimusta tai yhteistyökumppanin vaihdosta. 7 YRITYSYHTEISTYÖ Vuoden 2012 aikana yhdistys on aktivoitunut yrityskäyntien järjestäjänä. Toimintaa pyritään jatkamaan myös vuonna 2013, koska se luo ainutlaatuisia mahdollisuuksia jäsenillemme tutustua Jyväskylän yrityksiin. Vierailtavia kohteita pyritään valitsemaan niin, että yhdessä ne muodostaisivat mahdollisimman kattavan otoksen Jyväskylän yrityskentästä. Yhteistyö Jyväskylän seudun Tradenomit ry:n kanssa tulee myös aloittaa. Ihanteellinen tilanne olisi, että me tarjoamme heille aktiivisia vastavalmistuneita tradenomeja ja he tarjoavat meille pääsyn tutustumaan alan yrityksiin. 8 TIEDOTUSTOIMINTA Pääasiallisia tiedotuskanavia on sähköposti, ilmoitustaulut, yhdistyksen internetsivut sekä muut internetin sosiaaliset mediat, pääasiallisesti Facebook. Lisäksi puskaradiota hyödynnetään aktiivisesti. Opiskelijoita tiedotetaan opintoihin liittyvistä asioista, tapahtumista, matkoista ja kaikista muista mahdollisista tarvittavista asioista. Koulutusalajärjestö toimii yhtenä opiskelijakunnan tiedotuskanavana opiskelijoille. 9 LIIKETOIMINTA Koulutusalajärjestöllä ei ole varsinaista liiketoimintaa. Yksi suurimmista palveluista tradenomiopiskelijoille on haalaritilauksen tekeminen itsenäisesti tai yhteistyössä JAMKOn ja muiden KAJ:jen kanssa.