Perustelu. Tarkistuksen esittäjä(t): Theodorus J.J. Bouwman. Tarkistus 11 1 ARTIKLAN 2 KOHTA Jakso I, 1 artiklan 3 kohta (Direktiivi 80/987/ETY)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perustelu. Tarkistuksen esittäjä(t): Theodorus J.J. Bouwman. Tarkistus 11 1 ARTIKLAN 2 KOHTA Jakso I, 1 artiklan 3 kohta (Direktiivi 80/987/ETY)"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta syyskuuta 2001 PE /10-38 TARKISTUKSET Mietintöluonnos (PE ) Theodorus J.J. Bouwman Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojaa työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/987/ETY muuttamisesta Ehdotus direktiiviksi (KOM(2000) 832 C5-0017/ /0008(COD)) Komission teksti Parlamentin tarkistukset 1. Tätä direktiiviä sovelletaan työntekijöiden työsopimuksista tai työsuhteista johtuviin saataviin työnantajalta, joka on 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla maksukyvytön. Tarkistuksen esittäjä(t): Ieke van den Burg Tarkistus 10 Jakso I, 1 artiklan 1 kohta (Direktiivi 80/987/ETY) 1. Tätä direktiiviä sovelletaan työntekijöiden työsopimuksista tai työsuhteista johtuviin saataviin työnantajalta, joka on 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla maksukyvytön. Henkilöt, jotka olivat vähemmän kuin 18 kuukautta ennen maksukyvyttömyyden alkamista työnantajan palveluksessa ja jotka työskentelivät kyseisenä 18 kuukauden aikana pääsääntöisesti jotakuinkin yksinomaisesti kyseiselle työnantajalle muussa kuin työsopimussuhteessa (esimerkiksi itsenäisenä ammatinharjoittajana tai etätyöntekijänä) ja jotka menettävät maksukyvyttömyyden seurauksena tehtävänsä, rinnastetaan tässä direktiivissä saatavien osalta työsopimussuhteessa oleviin työntekijöihin. AM\ doc 1/18 PE /10-38

2 Tämän täydennyksen tarkoituksena on estää se, että työsopimussuhteen muuttaminen toisenlaiseksi suhteeksi, jossa suoritetaan olennaisin osin samat tehtävät, jättää entiset työntekijät, jotka ovat itsenäistyneet, mutta jotka ovat edelleen riippuvaisia (entisestä) työnantajasta, tämän direktiivin tarjoaman suojan ulkopuolelle. Or. nl Tarkistuksen esittäjä(t): Theodorus J.J. Bouwman Tarkistus 11 Jakso I, 1 artiklan 3 kohta (Direktiivi 80/987/ETY) 3. Jäsenvaltiot voivat jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle: a) luonnollisen henkilön palveluksessa olevat kotiapulaiset, ja b) osuuskalastajat. Poistetaan. Tarkistuksella pyritään vahvistamaan direktiivin suojelutavoitetta. Or. en Tarkistuksen esittäjä(t): Ieke van den Burg Tarkistus 12 Jakso I, 1 artiklan 3 kohdan johdantokappale (Direktiivi 80/987/ETY) 3. Jäsenvaltiot voivat jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle: 3. Jäsenvaltiot voivat edelleen jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, mikäli niin on kansallisen lainsäädännön mukaisesti tehty aiemminkin: AM\ doc 2/18 PE /10-38

3 Jos poikkeuksia on sallittava on niitä syytä tehdä vain niissä tapauksissa, jotka ovat jo nyt voimassa. Tällä hetkellä tehdään vain kahdessa jäsenvaltiossa poikkeuksia kotiapulaisten osalta ja kahdessa muussa jäsenvaltiossa osuuskalastajien (jotka saavat maksuksi osan pyynnistä) osalta. Ei ole tarkoitus, että tämän artiklan perusteella voidaan tehdä uusia poikkeuksia. Or. nl Tarkistuksen esittäjä(t): Herman Schmid, Arlette Laguiller ja Chantal Cauquil Tarkistus 13 Jakso I, 1 artiklan 3 kohdan a alakohta (Direktiivi 80/987/ETY) a) luonnollisen henkilön palveluksessa olevat kotiapulaiset, ja Poistetaan. Ei ole hyväksyttävissä, että ulkopuolelle suljetaan ainoastaan muutaman tunnin viikossa työtä tekevät henkilöt vain siksi, että he ovat luonnollisen henkilön palveluksessa olevia kotiapulaisia. Tällaisia poikkeuksia ei tehdä direktiivistä, joka koskee muita vain muutaman tunnin viikossa työskenteleviä henkilöitä, kuten huonepalvelussa, catering-palveluissa, ravintoloissa tai supermarketeissa työskenteleviä henkilöitä. Siksi 3 kohdan a alakohta syrjisi kotiapulaisia perusteettomasti. Or. en Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo Tarkistus 14 Jakso I, 1 artiklan 3 kohdan a alakohta (Direktiivi 80/987/ETY) a) luonnollisen henkilön palveluksessa olevat kotiapulaiset, ja Poistetaan. AM\ doc 3/18 PE /10-38

4 Ei ole hyväksyttävää poistaa kokoaikaisia työntekijöitä ja kalastajia, jotka joissakin maissa saavat palkkansa tavarana. Or. pt Tarkistuksen esittäjä(t): Manuel Pérez Álvarez Tarkistus 15 Jakso I, 1 artiklan 3 kohdan a alakohta (Direktiivi 80/987/ETY) a) luonnollisen henkilön palveluksessa olevat kotiapulaiset, ja a) luonnollisen henkilön palveluksessa olevat kotiapulaiset, jotka ovat pelkästään perheen palveluksessa. Luonnollinen henkilö, perheen pää (koti-isä tai -äiti) ei ole varsinaisesti yrittäjä, vaikka laki pitääkin häntä työllistäjänä joissakin, esimerkiksi sosiaaliturvaan liittyvissä tapauksissa. Direktiiviin sisältyy käsitteen työnantajan maksukyvyttömyys määritelmä. Voidaan kysyä, missä on yrittäjä kalastusosuuskunnissa (vain ja ainoastaan osuustoiminnallisissa). Or. es Tarkistuksen esittäjä(t): Ria G.H.C. Oomen-Ruijten Tarkistus 16 Jakso I, 1 artiklan 3 kohdan a alakohta (Direktiivi 80/987/ETY) a) luonnollisen henkilön palveluksessa olevat kotiapulaiset, ja a) luonnollisen henkilön palveluksessa olevat kotiapulaiset, joiden työaika on vähemmän kuin 13 tuntia viikossa, ja AM\ doc 4/18 PE /10-38

5 13 tuntia on kolmasosa kokopäivätyön kriteeristä. Or. nl Tarkistuksen esittäjä(t): Herman Schmid, Arlette Laguiller ja Chantal Cauquil Tarkistus 17 Jakso I, 1 artiklan 3 kohdan b alakohta (Direktiivi 80/987/ETY) b) osuuskalastajat. b) osuuskalastajat, jotka työskentelevät vähemmän kuin viikon kuukaudessa tai kaksi kuukautta vuodessa (vähemmän kuin olennaisen osan normaalista työviikosta/kuukaudesta/vuodesta). Ei ole hyväksyttävissä, että ulkopuolelle suljetaan ainoastaan muutaman tunnin viikossa työtä tekevät henkilöt vain siksi, että he ovat luonnollisen henkilön palveluksessa olevia kotiapulaisia. Tällaisia poikkeuksia ei tehdä direktiivistä, joka koskee muita vain muutaman tunnin viikossa työskenteleviä henkilöitä, kuten huonepalvelussa, catering-palveluissa, ravintoloissa tai supermarketeissa työskenteleviä henkilöitä. Siksi 3 kohdan a alakohta syrjisi kotiapulaisia perusteettomasti. Or. en Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo Tarkistus 18 Jakso I, 1 artiklan 3 kohdan b alakohta (Direktiivi 80/987/ETY) b) osuuskalastajat. b) osuuskalastajat, mukaan luettuina ne, jotka saavat palkkansa tavarana ja jotka työskentelevät alle viikon kuukaudessa tai AM\ doc 5/18 PE /10-38

6 alle kaksi kuukautta vuodessa (vähemmän kuin olennainen osa normaalia työhön liittyvää viikkoa, kuukautta tai vuotta). Ei ole hyväksyttävää poistaa kokoaikaisia työntekijöitä ja kalastajia, jotka joissakin maissa saavat palkkansa tavarana. Or. pt Tarkistuksen esittäjä(t): Elspeth Attwooll ja Stephen Hughes Tarkistus 19 Jakso I, 1 artiklan 3 kohdan b alakohta (Direktiivi 80/987/ETY) b) osuuskalastajat. b) osuuskalastajat, kun heitä ei luokitella työntekijöiksi tai kun he työskentelevät satunnaisesti, kausiluontoisesti tai osaaikaisesti. Selvän eron tekeminen toisaalta täysipäiväisesti työskentelevien kalastajien, joita direktiivin tulee suojata, ja toisaalta satunnaisesti, kausiluontoisesti tai osa-aikaisesti työskentelevien kalastajien välillä. Or. en Tarkistuksen esittäjä(t): Manuel Pérez Álvarez Tarkistus 20 Jakso I, 1 artiklan 3 kohdan b alakohta (Direktiivi 80/987/ETY) b) osuuskalastajat. b) osuuskalastajat, aina kun heillä ei ole työnantajan tai toiminnan vastuuhenkilön AM\ doc 6/18 PE /10-38

7 takaamaa vähimmäispalkkaa kalastustoiminnan tuloksista huolimatta. Luonnollinen henkilö, perheen pää (koti-isä tai -äiti) ei ole varsinaisesti yrittäjä, vaikka laki pitääkin häntä työllistäjänä joissakin, esimerkiksi sosiaaliturvaan liittyvissä tapauksissa. Direktiiviin sisältyy käsitteen työnantajan maksukyvyttömyys määritelmä. Voidaan kysyä, missä on yrittäjä kalastusosuuskunnissa (vain ja ainoastaan osuustoiminnallisissa). Or. es Tarkistuksen esittäjä(t): Theodorus J.J. Bouwman Tarkistus 21 Jakso I, 2 artiklan 1 a kohta (uusi) (Direktiivi 80/987/ETY) Jäsenvaltioiden on toteutettava muita edellä mainituista poikkeavia maksukyvyttömyysmenettelyitä, jotka myös johtavat palkkaturvajärjestelmän käyttämiseen esimerkiksi tilanteissa, joissa työnantaja on käytännössä lopettanut maksut, ja erityisesti, kun palkkasaatavat ovat maksamatta pysyvästi. Tarkistuksella pyritään ottamaan huomioon todennäköisemmät maksukyvyttömyystilanteet. Or. en AM\ doc 7/18 PE /10-38

8 Tarkistuksen esittäjä(t): Ioannis Koukiadis Tarkistus 22 Jakso I, 2 artiklan 1 kohdan johdantokappale (Direktiivi 80/987/ETY) 1. Tätä direktiiviä sovellettaessa työnantajaa pidetään maksukyvyttömänä, jos on pyydetty sellaisen jonkin jäsenvaltion lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten mukaisen työnantajan maksukyvyttömyyteen perustuvan menettelyn aloittamista, jossa kyseinen työnantaja menettää osittain tai kokonaan määräysvallan omaisuuteensa ja jossa määrätään selvittäjä, ja 1. Tätä direktiiviä sovellettaessa työnantajaa pidetään maksukyvyttömänä, jos on pyydetty sellaisen jonkin jäsenvaltion lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten mukaisen työnantajan maksukyvyttömyyteen perustuvan menettelyn aloittamista, jossa kyseinen työnantaja menettää osittain tai kokonaan määräysvallan omaisuuteensa ja jossa määrätään selvittäjä tai muut julkisen viranomaisen valtuuttamat henkilöt, ja Selvittäjän määrääminen koskee tiettyä menettelyä, kun taas muissa tapauksissa, joissa käynnistetään maksukyvyttömyysmenettely, edellytetään muun henkilön määräämistä. Jos pitäydytään vain selvittäjän määräämisessä, ei voida soveltaa maksukyvyttömyysmenettelyn käynnistämisen käsitettä sen laajemmassa merkityksessä. Or. el Tarkistuksen esittäjä(t): Manuel Pérez Álvarez Tarkistus 23 Jakso I, 2 artiklan 1 kohdan johdantokappale (Direktiivi 80/987/ETY) 1. Tätä direktiiviä sovellettaessa työnantajaa pidetään maksukyvyttömänä, jos on pyydetty sellaisen jonkin jäsenvaltion lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten mukaisen työnantajan maksukyvyttömyyteen perustuvan menettelyn aloittamista, jossa kyseinen työnantaja menettää osittain tai kokonaan määräysvallan omaisuuteensa ja jossa määrätään selvittäjä, ja 1. Tätä direktiiviä sovellettaessa työnantajaa pidetään maksukyvyttömänä, jos on pyydetty sellaisen jonkin jäsenvaltion lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten mukaisen työnantajan maksukyvyttömyyteen perustuvan omaisuuteen kohdistuvan kollektiivisen menettelyn aloittamista, jossa kyseinen työnantaja menettää osittain tai kokonaan määräysvallan omaisuuteensa ja jossa määrätään selvittäjä, ja AM\ doc 8/18 PE /10-38

9 Korvaamalla ilmaus menettelyn ilmauksella omaisuuteen kohdistuvan kollektiivisen menettelyn pyritään selkiyttämään ajatusta: toimet kohdistuvat yrittäjän omaisuuteen kollektiivisesti. Ilmauksella ei siis viitata työntekijöihin kollektiivisesti. Jos näin olisi, mitä tapahtuisi yhden työntekijän yrityksissä? Or. es Tarkistuksen esittäjä(t): Manuel Pérez Álvarez Tarkistus 24 Jakso I, 2 artiklan 1 kohdan b alakohta (Direktiivi 80/987/ETY) b) todennut, että työnantajan yritys tai liiketoiminta on kokonaan lopetettu ja omaisuutta on niin vähän, että menettelyn aloittaminen ei ole perusteltua. b) todennut, että työnantajan yritys tai liiketoiminta on kokonaan lopetettu ja omaisuutta on niin vähän, että menettelyn aloittaminen ei ole perusteltua, eikä yrityksen omaisuus riitä velkojen maksamiseksi. Työntekijän oikeuksien turvaamiseksi pyritään ottamaan mukaan lauseke, jolla pyritään varmistamaan tietyt palkkasaatavat. Or. es Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo Tarkistus 25 Jakso I, 2 artiklan 2 kohdan 1 alakohta (Direktiivi 80/987/ETY) Tällä direktiivillä ei vaikuteta siihen, miten kansallisessa lainsäädännössä määritellään käsitteet 'työntekijä', 'työnantaja', 'palkka', Tällä direktiivillä ei vaikuteta siihen, miten kansallisessa lainsäädännössä määritellään käsitteet 'työntekijä', 'työnantaja', 'palkka', AM\ doc 9/18 PE /10-38

10 'välitön oikeus' ja 'tulevaisuuteen kohdistuva oikeus'. 'välitön oikeus' ja 'tulevaisuuteen kohdistuva oikeus'. Työntekijä on sellainen henkilö, joka on tehnyt työsopimuksen tai työskentelee (tai siinä tapauksessa, että työsopimus on päättynyt, on työskennellyt) työnantajan kanssa tehdyn työsopimuksen mukaisesti ruumiillista, hallinnollista tai muuta työtä tehden, vaikka sopimus olisi eksplisiittinen tai implisiittinen, siis suullinen tai kirjallinen ja se koskisi palvelujen tuottamista, harjoittelijan tointa tai muuta, mukaan luettuna epätyypillinen työ. Termi työntekijä, kuten muukin viittaus merkitykseen työ, pitää tulkita edellä mainitun mukaisesti. Epätyypillinen työ pitää mainita, koska sitä koskevat työsopimukset lisääntyvät jatkuvasti ja asiaan liittyvää lainsäädäntöä ei ole. Or. pt Tarkistuksen esittäjä(t): Ioannis Koukiadis Tarkistus 26 Jakso I, 2 artiklan 2 kohdan d alakohta (uusi) (Direktiivi 80/987/ETY) d) kansallisessa lainsäädännössä palkansaajiin rinnastettavia henkilöitä. Monissa jäsenvaltioissa itsenäiset ammatinharjoittajat tai taloudellisessa riippuvuussuhteessa olevat henkilöt nauttivat samanarvoista suojaa kuin perinteiset palkansaajat. Sen sijaan, että laajennettaisiin riippuvuuden käsitettä, viitataan tällä tavoin ratkaisuihin, joissa kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan tietyt itsenäiset ammatinharjoittajat palkansaajiin. Siten noudatetaan tähänastista vakiintunutta yhteisön menetelmää. AM\ doc 10/18 PE /10-38 Or. el

11 Tarkistuksen esittäjä(t): Manuel Pérez Álvarez Tarkistus 27 Jakso I, 2 artiklan 2 kohdan d alakohta (uusi) (Direktiivi 80/987/ETY) d) Sellaiset työsuhteet kuten alihankinta, epäaidot itsenäiset yrittäjät jne. vaativat joka tapauksessa oikeuden purkupäätöksen, jolla selvitetään jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti kantajan laskuun työskentelevän työntekijän asema. Ei tunnu mahdolliselta, että yksinkertaisesti avataan ovi epäaitojen itsenäisten yrittäjien, alihankkijoiden ja muiden vastaavien ilmiöiden pyynnöstä. Ennen maksukyvyttömyystilannetta nämä olisivat yrittäjän rikostovereita. Or. es Tarkistuksen esittäjä(t): Ieke van den Burg Tarkistus 28 Jakso I, 2 artiklan 2 a kohta (uusi) (Direktiivi 80/987/ETY) 2 a. Jäsenvaltiot eivät saa soveltaa työsopimusten tiettyä vähimmäiskestoa tai -laajuutta koskevien ehtojen muodossa olevia kynnysarvoja määritellessään, ketkä saavat esittää vaatimuksia tämän direktiivin perusteella. AM\ doc 11/18 PE /10-38

12 Tämä lisäys on tarpeen, jotta estetään se, että jäsenvaltioissa tehdään poikkeuksia kynnysarvojen perusteella, mikä tarkoittaisi sitä, että jos työsopimus on ollut voimassa alle tietyn vähimmäiskeston, direktiiviä ei sovellettaisi kyseiseen työntekijään. Katso myös direktiiviä 93/104 koskevat Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätökset (päätös asiassa C-173/99, annettu 26. kesäkuuta 2001). Or. nl Tarkistuksen esittäjä(t): Theodorus J.J. Bouwman Tarkistus 29 Jakso I, 2 artiklan 3 kohta (Direktiivi 80/987/ETY) 3. Tässä direktiivissä 'toimipaikalla' tarkoitetaan sellaista taloudellisen toiminnan paikkaa, jossa työnantaja harjoittaa muuten kuin tilapäisesti taloudellista toimintaa inhimillisin ja aineellisin voimavaroin. 3. Tässä direktiivissä 'toimipaikalla' tarkoitetaan sellaista taloudellisen toiminnan paikkaa, jossa työnantaja harjoittaa muuten kuin tilapäisesti taloudellista toimintaa inhimillisin ja aineellisin voimavaroin ja jossa yrityksellä on liiketoimintaa. Tämä käsittää palkan maksamisen työntekijöille kyseisessä maassa, yhteydet kyseisen valtion hallintoviranomaisiin sekä sosiaaliturvamaksut. Laajempi määritelmä on tarpeen tilanteissa, joissa ei ole näkyviä todisteita. Or. en AM\ doc 12/18 PE /10-38

13 Tarkistuksen esittäjä(t): Ioannis Koukiadis Tarkistus 30 Jakso I, 2 artiklan 3 kohta (Direktiivi 80/987/ETY) 3. Tässä direktiivissä 'toimipaikalla' tarkoitetaan sellaista taloudellisen toiminnan paikkaa, jossa työnantaja harjoittaa muuten kuin tilapäisesti taloudellista toimintaa inhimillisin ja aineellisin voimavaroin. 3. Tässä direktiivissä 'toimipaikalla' tarkoitetaan sellaista taloudellisen toiminnan paikkaa, jossa työnantaja harjoittaa muuten kuin tilapäisesti taloudellista toimintaa inhimillisin ja aineellisin tai aineettomin voimavaroin. Tämän toimipaikan määritelmän on hyväksynyt myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuin tapauksissa, joissa sitä on pyydetty tulkitsemaan tätä käsitettä. Or. el Tarkistuksen esittäjä(t): Manuel Pérez Álvarez Tarkistus 31 Jakso I, 2 artiklan 3 kohta (Direktiivi 80/987/ETY) 3. Tässä direktiivissä 'toimipaikalla' tarkoitetaan sellaista taloudellisen toiminnan paikkaa, jossa työnantaja harjoittaa muuten kuin tilapäisesti taloudellista toimintaa inhimillisin ja aineellisin voimavaroin. 3. Tässä direktiivissä 'toimipaikalla' tarkoitetaan sellaista taloudellisen toiminnan paikkaa, jossa työnantaja harjoittaa muuten kuin tilapäisesti järjestelmällistä taloudellista toimintaa inhimillisin ja aineellisin voimavaroin. Ajatus järjestelmällisyydestä vahvistaa käsitettä. Or. es AM\ doc 13/18 PE /10-38

14 Tarkistuksen esittäjä(t): Ioannis Koukiadis Tarkistus 32 Jakso II, 3 artiklan 1 kohta (Direktiivi 80/987/ETY) Jäsenvaltioiden on, jollei 4 artiklasta muuta johdu, toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että palkkaturvajärjestelmät turvaavat maksun työntekijöiden työsopimuksista tai työsuhteista johtuvista maksamatta olevista palkkasaatavista. Jäsenvaltioiden on, jollei 4 artiklasta muuta johdu, toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että palkkaturvajärjestelmät turvaavat maksun työntekijöiden työsopimuksista tai työsuhteista tai työsuhteen päättymisen yhteydessä työntekijälle maksettavista erokorvauksista johtuvista maksamatta olevista palkkasaatavista. Työsuhteen päättymisen vuoksi maksettavien erokorvausten määritelmän laajentaminen hyväksytään Kansainvälisen työjärjestön työntekijöiden saatavien turvaamisesta annetun yleissopimuksen artiklan d kohdassa. Tämä sen vuoksi, että monissa tapauksissa maksukyvyttömyyden vuoksi työnantaja irtisanoo palkansaajia maksamatta erokorvausta, joka todellisuudessa on kertynyttä palkkaa (salaire diffusé). Or. el Tarkistuksen esittäjä(t): Theodorus J.J. Bouwman Tarkistus 33 Jakso II, 3 artiklan 2 kohta (Direktiivi 80/987/ETY) Palkkaturvajärjestelmä turvaa maksamattomat palkkasaatavat tiettyä jäsenvaltioiden määrittämää päivää edeltävältä ja/tai, tarvittaessa, jälkeiseltä ajalta. Palkkaturvajärjestelmä turvaa maksamattomat palkkasaatavat tiettyä jäsenvaltioiden määrittämää päivää edeltävältä ja/tai, tarvittaessa, jälkeiseltä ajalta. Maksamatta olevat palkkasaatavat kattavat kaikki jäsenvaltioiden määrittämät palkan osat. AM\ doc 14/18 PE /10-38

15 Määritelmä "kaikki jäsenvaltioiden määrittämät palkan osat" takaa kaikki palkkasaatavat, eli peruspalkan sekä lisäkorvaukset ylitöistä, vuorotyöstä, vaarallisesta työstä ja lomista, vuosibonuksen jne. edellisen puolen vuoden ajalta. Or. en Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo Tarkistus 34 Jakso II, 3 artiklan 2 kohta (Direktiivi 80/987/ETY) Palkkaturvajärjestelmä turvaa maksamattomat palkkasaatavat tiettyä jäsenvaltioiden määrittämää päivää edeltävältä ja/tai, tarvittaessa, jälkeiseltä ajalta. Palkkaturvajärjestelmä turvaa maksamattomat palkkasaatavat tiettyä jäsenvaltioiden määrittämää päivää edeltävältä ja/tai, tarvittaessa, jälkeiseltä ajalta. Palkkaturvajärjestelmästä maksetaan (kansallisen lainsäädännön ja/tai työehtosopimuksen mukaisesti) peruspalkka, ylityö-, vuorotyö- ja vaarallisen työn lisät, kesälomaraha, vuoden päätymisen takia maksettava korvaus, loma- ja joulukorvaukset jne. viimeksi kuluneen puolen vuoden ajalta. Niihin kuuluvat myös työsopimuksen päättymisestä aiheutuvat korvaukset. On suojeltava myös niitä työntekijöitä, joiden työsopimus on päättynyt. Or. pt AM\ doc 15/18 PE /10-38

16 Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Mann Tarkistus 35 Jakso II, 3 artiklan 2 kohta (Direktiivi 80/987/ETY) Palkkaturvajärjestelmä turvaa maksamattomat palkkasaatavat tiettyä jäsenvaltioiden määrittämää päivää edeltävältä ja/tai, tarvittaessa, jälkeiseltä ajalta. Palkkaturvajärjestelmä turvaa maksamattomat palkkasaatavat ja vastaavat sosiaalimaksut tiettyä jäsenvaltioiden määrittämää päivää edeltävältä ja/tai, tarvittaessa, jälkeiseltä ajalta. On varmistettava, että palkkasaatavat käsittävät palkan lisäksi myös vastaavat sosiaalimaksut, jotka työnantaja on jättänyt maksamatta. Or. de Tarkistuksen esittäjä(t): Manuel Pérez Álvarez Tarkistus 36 Jakso II, 3 artiklan 3 kohta (uusi) (Direktiivi 80/987/ETY) Maksamattomiin palkkoihin sisällytetään suhteellinen osuus, joka vastaa kuukauden jaksoa tai normaalia maksujaksoa pidemmältä ajalta kertyneiden saatavien määrää. On sopivaa määritellä selvästi palkkaturvan käsite. Or. es AM\ doc 16/18 PE /10-38

17 Tarkistuksen esittäjä(t): Ioannis Koukiadis Tarkistus 37 Jakso II, 4 artiklan 2 kohdan 1 alakohta (Direktiivi 80/987/ETY) 2. Käyttäessään 1 kohdassa tarkoitettua mahdollisuutta jäsenvaltion on vahvistettava jakso, jonka ajalta palkkaturvajärjestelmä vastaa maksamattomista palkkasaatavista. Tämä ajanjakso ei kuitenkaan voi olla lyhyempi kuin aika, joka vastaa maksamatta olevia palkkasaatavia kolmelta viimeiseltä kuukaudelta. 2. Käyttäessään 1 kohdassa tarkoitettua mahdollisuutta jäsenvaltion on vahvistettava jakso, jonka ajalta palkkaturvajärjestelmä vastaa maksamattomista palkkasaatavista. Tämä ajanjakso ei kuitenkaan voi olla lyhyempi kuin aika, joka vastaa maksukyvyttömyysmenettelyn käynnistämistä edeltäviltä kolmelta kuukaudelta maksamatta olevia palkkasaatavia tai muita työsuhteen päättymisestä aiheutuvia vaateita. Kolmen kuukauden ajanjakson käyttäminen lähtökohtana on määriteltävä selkeästi. Muuten on olemassa vaara, että ajanjakson alkua siirretään erilaisin järjestelyin myöhemmäksi ja estetään siten mahdollisuus nauttia edellä mainitusta oikeudesta. Or. el Tarkistuksen esittäjä(t): Ilda Figueiredo Tarkistus 38 Jakso II, 5 artikla (uusi) (Direktiivi 80/987/ETY) 5 artikla Jäsenvaltiot järjestävät palkkaturvalaitosten toiminnan ja rahoituksen ottaen nimenomaisesti huomioon seuraavat periaatteet: a) Palkkaturvalaitosten pääoman pitää olla riippumaton yritysten käyttöpääomasta ja se pitää perustaa niin, ettei sitä voi ulosmitata maksukyvyttömyysmenettelyn yhteydessä; AM\ doc 17/18 PE /10-38

18 b) Yritysten ja julkisen vallan pitää varmistaa niiden rahoitus c) Palkkaturvalaitosten maksuvelvollisuus on riippumaton niiden rahoitusvelvollisuuksien täyttämisestä. Rahoitusta ei pidä taata pelkästään julkisen vallan toimilla. Or. pt AM\ doc 18/18 PE /10-38