chydenius Luovuutta ja tekemisen meininkiä Vanhustenhuollosta kansainvälisesti UNIVERSITAS Sivut 6 7 Sivu 10 Andersin paluu Sivu 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "chydenius Luovuutta ja tekemisen meininkiä Vanhustenhuollosta kansainvälisesti UNIVERSITAS Sivut 6 7 Sivu 10 Andersin paluu Sivu 12 www.chydenius."

Transkriptio

1 chydenius UNIVERSITAS KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUKSEN ASIAKASLEHTI Luovuutta ja tekemisen meininkiä Sivut 6 7 Vanhustenhuollosta kansainvälisesti Sivu 10 Andersin paluu Sivu 12

2 AJANKOHTAISTA TEKSTI PÄIVI VUORIO Lukuvuoden avajaisia vietettiin Kokkola-salissa, josta yleisö poistui kolmen rehtorin johdolla. Avajaisissa jaetun Chydenius-mitalin sai tänä vuonna tutkija Pertti Hyttinen. Yliopistokeskuksen toimintaajatus aikaansa edellä Chydenius-instituutti Kokkolan yliopis - tokeskus juhlisti jälleen uuden lukuvuoden alkamista Kokkola-salissa pidetyillä luku - vuoden avajaisilla. Juhlapuheen pitänyt Jyväskylän yliopis - ton rehtori Aino Sallinen totesi puhees - saan, että aikuiskoulutus on Kokkolan yli - opistokeskuksen vahvuus ja että aikuiskou - lutuksen toteuttamisessa yliopistokeskus voi toimia suunnannäyttäjänä myös muil - le korkeakouluille. Sallisen mukaan valtion tuottavuusohjelmasta ei seuraa suoraan mitään erityisvaatimuksia Kokkolaan. - Sitäkin tärkeämpää on, että samoin kuin emokampuksilla, myös täällä jatke - taan toiminnan tehostamista kaikilla tasoil - la omin toimin, Sallinen muistutti. Hänen arvionsa mukaan Kokkolan yliopistokes - kuksen toiminta-ajatus on aikaansa edellä ja vastaa hyvin tämänhetkisiä korkeakou - lupoliittisia linjauksia. Sallinen painotti myös alueellisen sitou - tumisen merkitystä. - Keski-Pohjanmaalla alueellinen sitou - tuminen on toteutunut esimerkillisesti eri - tyisesti lahjoitusprofessuurien muodossa. Tilaisuuden avasi Chydenius-instituu - tin Kokkolan yliopistokeskuksen johta - ja Mikko Viitasalo. Oulun yliopiston ter - vehdyksen esitti rehtori Lauri Lajunen ja Vaasan yliopiston tervehdyksen toi rehtori Matti Jakobsson. Avajaisten musiikkiohjel - masta vastasi Chydenius-kapelli. Chydenius-mitali Pertti Hyttiselle Chydenius-mitali myönnettiin tänä vuon - na tutkija Pertti Hyttiselle, joka on edistänyt työllään Anders Chydeniuksen elämäntyön tuntemusta niin kotimaassa kuin ulkomail - lakin. Pertti Hyttinen on toiminut ansiokkaasti Chydenius-tutkijana Chydenius-instituu - tin Kokkolan yliopistokeskuksen palve - luksessa vuodesta 1996 alkaen. Pertti Hytti - sen laatiman suunnitelman pohjalta käyn - nistyi kuluvana vuonna mittava Anders Chydeniuksen kootut teokset -projekti. Viisivuotisen yhteistyöhankkeen tarkoi - tuksena on Anders Chydeniuksen kirjoi - tusten kokoaminen tieteellisin periaattein yksiin kansiin. Chydenius-mitalin myöntävät Chydeni - us-instituutin kannatusyhdistys ja Chyde - nius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus Anders Chydeniuksen elämäntyön perin - töä ja Chydenius-instituutin toimintaa an - sioituneesti edistäneelle henkilölle. Mita - lin ovat tässä merkityksessä aiemmin saa - neet luokanopettajakoulutuksen professori (emeritus) Juhani Aaltola vuonna 2004 ja Jyväskylän yliopiston hallintojohtaja Erkki Tuunanen vuonna 2005.

3 SISÄLTÖ Chydenius-instituutin Kokkolan yliopistokeskuksen asiakaslehti Universitas Chydenius ISSN Päätoimittaja: Mikko Viitasalo, puh Toimituskunta: Margareta Back, Juha Hakala, Tanja Isoaho, Anne Jokela, Ilkka Luoto, Lauri Tuomi-Nikula, Päivi Vuorio Taitto: Kaj Frilund/Mainostoimisto Fristyle Kuvat: Tomi Hirvinen Käännökset: Stina Hallman Toimituksen osoite, tilaukset ym: Chydenius-instituutti / UC, PL 567, Kokkola Painopaikka: Forsberg, Pietarsaari, pm Seuraava numero ilmestyy tammikuussa 2007 Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus Postiosoite: PL Kokkola Käyntiosoite: Pitkänsillankatu Kokkola Puhelin: Telefax: Kaustisen toimipiste Haitekki-talo Vissavedentie Kaustinen Pietarsaaren toimipiste Koulukatu Pietarsaari JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO CHYDENIUS-INSTITUUTTI KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS 8 4 Kriittiset menestystekijät 10 Pääkirjoitus Töissä Chydiksessä Tutkija Ilkka Luoto Luovuutta, ammattitaitoa ja tekemisen meininkiä Juha Hakala on aloittanut elokuussa kasvatustieteen professorina. Kilpailukykyä yritysten ja yliopiston yhteistyöllä Yliopistokeskukseen perustetun ke - mian professuurin odotetaan avaavan alueella tehtävälle tutkimukselle uusia rahoituskanavia Uutisia tuutista interrai seminaarissa keskusteltiin vanhustenhuollon kehittämisestä ja maaseutututkijatapaamisessa kulttuu - rista. Andersin paluu Sarjakuvakilpailun voitti Ville Korpelan piirtämä Andersin paluu. Nimityksiä instituutissa Sanaristikko Nahkatehtaan kummitus 3

4 PÄÄKIRJOITUS/LEDAREN TEKSTI MIKKO VIITASALO Kriittiset menestystekijät Yliopistokeskusten toimintamallissa korostuvat yhteistyö ja yhteisrahoitus. Koulutus- ja tutkimustoiminnan tulee lähteä alueen tarpeista ja sen tulee rakentua yliopistojen ja alueen ammattikorkeakoulun väliseen yhteistyöhön. Kokkolan yliopistokeskuksen rahoituksesta tulee jatkossakin mer - kittävä osa olemaan alueellista. Vuosille solmittava uusi yhteistyösopimus sekä uudet lahjoitusprofessuurit takaavat kuntien ja yritysten pysyvän ja merkittävän resurssin Kokkolan yliopistokes - kukselle. Kuluvana kesänä Jyväskylän yliopisto kohdisti luokanopet - tajakoulutuksen lisäksi tutkintotavoitteita Kokkolan yliopistokes - kuksessa järjestettävälle uusille maisteriohjelmille; tietotekniikalle ja sosiaalityölle. Päätös yhdessä alueen rahoituksen kanssa mah - dollistaa näiden uusien ohjelmien käynnistymisen. Vuoden 2005 aikana käynnistyi keskustelu yliopistojen ja am - mattikorkeakoulujen rakenteista ja lukumääristä. Huolta kanne - taan erityisesti huippututkimuksesta, jossa Suomen tulisi pysyä mui - den mukana ja mielellään kärjessä. Vaaditaan suurempia ja tehok - kaampia yksiköitä. Nämä muutospaineet ja vaatimukset kohdistuvat myös yliopistokeskuksiin ja asettavat meille kovia haasteita tulevai - suuden suhteen. Miten Kokkolan yliopistokeskus ansaitsee paikan tulevaisuudessakin Suomen korkeakoulukartalla. Vastaus edellä ole - vaan löytyy seuraavista tekijöistä: Opetus- ja tutkimustoiminnan tulee perustua tiiviiseen yhteistyö - hön yliopistojen tiedekuntien ja laitosten kanssa ja siitä pitää syntyä merkittävää lisäarvoa yliopistoille. Toiminnassa tulee korostaa yliopistojen ns. kolmannen tehtävän tärkeyttä ja merkitystä ts. opetuksen ja tutkimuksen tulee perustua alueen tarpeisiin ja niiden tulee tukea sen aineellista ja henkistä ke - hitystä. Yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa tulee kehittää ja tiivis - tää. Erityisen tärkeää on rakentaa toimivat ja joustavat koulutusväy - lät ammattikorkeakoulusta yliopistokeskuksen maisteriohjelmiin duaalimallin periaatteiden mukaisesti. Kokkolan yliopistokeskuksen tulee profiloitua aikuiskoulutuk - sen edelläkävijäksi, joka kehittää, kokeilee ja ottaa käyttöön uusia opetusmuotoja ja teknologioita ennakkoluulottomasti. Toiminnan tulee olla, tehokasta, tuloksellista ja laadukasta. Nämä ovat vähimmäisvaatimuksia, joilla voimme ansaita tulevai - suuden. Kritiska framgångsfaktorer I universitetscentrens verksamhetsmodell betonas samarbete och samfinansiering. Utbildnings- och forskningsverksamhe - ten bör utgå från de regionala behoven och bygga på ett samar - bete mellan universiteten och yrkeshögskolan i regionen. Även i framtiden kommer en betydande del av finansieringen av Karleby universitetscenter att vara regional. Det nya samarbetsavtal som skall ingås för åren samt de nya donationsprofessurerna garan - terar en bestående och betydande resurs från kommuner och företag för Karleby universitetscenter. I somras fastställde Jyväskylä universitet examensmål förutom för klasslärarutbildningen också för de nya ma - gisterprogram som ordnas vid Karleby universitetscenter; datateknik och socialt arbete. Beslutet tillsammans med den regionala finansie - ringen gör det möjligt att sätta i gång med dessa nya program. Under år 2005 startade en diskussion om universitetens och yrkes - högskolornas strukturer och antal. Man är bekymrad särskilt över spetsforskningen, där Finland borde hålla jämna steg med andra och gärna ligga främst. Det krävs större och effektivare enheter. Fö - rändringstrycket och kraven är också inriktade på universitetscentren och ställer oss inför stora utmaningar med tanke på framtiden. Hur förtjänar Karleby universitetscenter sin plats även i framtiden på den finländska högskolekartan? Svaret hittas i följande faktorer: Undervisnings- och forskningsverksamheten bör basera sig på ett intensivt samarbete med universitetens fakulteter och institutioner och detta bör skapa ett betydande mervärde för universiteten. I verksamheten bör vikten och betydelsen av universitetens s.k. tred - je uppgift poängteras dvs. undervisning och forskning bör grunda sig på de regionala behoven och stödja den materiella och andliga ut - veckling i regionen. Samarbetet med yrkeshögskolan bör utvecklas och intensifieras. Särskilt viktigt är det att bygga fungerande och flexibla utbildnings - vägar från yrkeshögskolan till universitetscentrets magisterprogram i enlighet med principerna i dualmodellen. Karleby universitetscenter bör profilera sig som en föregångare in - om vuxenutbildning, som fördomsfritt utvecklar, prövar och tar i bruk nya undervisningsformer och -teknologier. Verksamheten bör vara effektiv, resultatrik och högklassig. Det här är minimikrav genom vilka vi kan förtjäna en framtid.

5 TÖISSÄ CHYDIKSESSÄ Tutkija Ilkka Luoto Tulin ensimmäisen kerran Chydikseen vuonna 1993 kesällä työharjoitteluun. Olin positiivisesti yllät - tynyt keskipohjalaisten mutkattomasta ystäväl - lisyydestä. Kotiseudullani Espoossa ihmi - set ovat jotenkin mutkalla, minkä varmaan minut tuntevat ovat vuosien varrella huo - manneetkin. Opintojen jälkeen en suunnitellut eri - tyisesti tutkijan hommia. Minua kuitenkin viehätti työharjoittelun aikana tutkijan työn itsenäisyys sekä mahdollisuus jatkuvaan it - sensä kehittämiseen. Sai lukea, kirjoittaa ja luovuuskin oli ajoittain sallittua. Kun en keksinyt parempaa, tyrkytin it - seäni jatkohommiin Chydikseen. Siitä se alkoi ja projektit seurasivat toisiaan. Tähän mennessä työhistoriaani voi kutsua todelli - seksi käytännön tutkijakouluksi. Olen ilok - seni saanut perehtyä moniin aiheisiin. Tu - tuiksi ovat tulleet niin Kokkolan ohikulku - tie, Öjanjärven virkistyskäyttö, maaseudun asiat kuin koulutusteknologiankin kiemu - rat. Pohjakoulutukseltani olen kulttuuri - maantieteilijä. Opiskeluajoilta mukaan tarttui myös laudaturin verran filosofian opintoja. Aivan viime vuosina olen yhä ak - tiivisemmin hakeutunut tutkimaan paikan kulttuurista, kertomuksellista ja elettyä ulot - tuvuutta. Se on lähes sama teema, jota kä - sittelin jo maantieteen ensimmäisessä se - minaarissa. Nopeasti ajateltuna tutkijan virka saat - taa tuntua mitä parhaimmalta jatko-opis - kelun kannalta. Se ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista ainakaan minulle ei ole ol - lut. Meiltä tutkijoilta on edellytetty osal - listumista hyvinkin vaihteleviin tehtäviin. Chydiksessä tutkijat ovatkin moniottelijoi - ta. Yksin rahoituksen etsiminen uusille tut - kimushankkeille vaatii paljon taustatyötä ja aikaa. Näin ollen asioilla on kääntöpuo - lensa. Laaja-alaisuus ei tuo automaattisesti mukanaan erikoistumista ja päinvastoin. Tohtoroituminen sen sijaan edellyt - tää juuri erikoistumista. Tulisi keskittyä jo - honkin aiheeseen riittävän syvähenkises - ti. Täytyisi kaivautua kirjapinojen keskelle ja unohtua sinne kuin siili talviunille. Mut - ta kun sähköpostit vingahtelevat, oveen ko - putetaan ja ajatus katkeaa. Minkäs siinä teet sitten. Myönnetään, että rimakin on välillä ollut oman väitöskirjaprojektin suhteen tur - han korkealla. Se varmaan johtuu siitä kun työskentelee päivittäin yliopistossa. Nyt on menossa oikea tohtoribuu - mi. Tuoreita tohtoreita tepastelee vastaan niin lenkkipoluilla kuin kapakoissakin, jo - ten täytynee meikäläisenkin kääriä hihat. Odotankin lokakuussa alkavaa apuraha - kauden alkua innolla. Silloin hiljennyn tut - kimustyöhön ja aloitan teoreettisen porau - tumisen paikan filosofiseen ytimeen. Lähi - ympäristön kannattaa olla varuillaan, koska saatan mietteissäni kompastella tielle osu - viin ihmisiin ja esineisiin. KUVA PIRKKO JÄRVELÄ Tutkija Ilkka Luoto tietää, että Chydiksessä väitöskirjaansa valmistavat joutuvat näkemään enmmän vaivaa opintojensa edistämiseksi kuin varsinaisilla yliopistopaikkakunnilla opiskelevat. Emoyliopistoissa tutkijoilla on rauha ja resurssit keskittyä hyvinkin erikoisiin ai - heisiin. Täällä maakunnassa eletään puo - lestaan jalat tukevasti maan kaarella. Tiedän että Chydiksessä tohtoroituneet tai väitöskirjaansa valmistavat joutuvat nä - kemään enemmän vaivaa opintojensa edis - tämiseksi kuin varsinaisilla yliopistopaikka - kunnilla opiskelevat. Toisaalta kun taustat ja katsanto ovat laveat kuin keskipohjalai - set maisemat, niin ei täältä myöskään mi - tään fakki-idiootteja valmistu. Toivottavasti sama pätee vaikka olisi hie - man mutkalla oleva espoolainen.

6 PROFESSORI TEKSTI TANJA ISOAHO Luovuutta, ammattitaitoa ja tekemisen meininkiä Professori Juha Hakala haluaa työyhteisöön tekemisen meininkiä. Tuore kasvatustieteiden professori Juha Hakala luotsaa Chydeniusinstituutin luokanopettajankoulutusta kiintopisteinään luovuus, suvaitsevaisuus ja työssä jaksaminen. Hän korostaa yksilön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitystä sekä erilaisuuden rikkauden oivaltamista yhteiskunnassa, joka suosii mukautumista, nopeaa työtahtia sekä tasapäistämistä. 6 Innostunut, välitön, matalan sektorin orga - nisaatio on Hakalan mielestä ihanteellinen työyhteisö. - Työssä pitää olla kuhinaa ja tekemisen meininki. On vaarallista ajatella, että teh - dään näin, koska näin on ennenkin tehty. Yhteiskunta tarvitsee luovuutta ja kekseli - äitä ihmisiä eli niitä, jotka eivät tee aina sa - moin. Tässä on se ongelma, että luovuus on erilaisuutta ja meillä on taipumusta kokea erilaisuus uhkana. Siksi erilaiset sosiaaliset ympäristöt, esimerkiksi työyhteisöt pyrki - vät ikään kuin tahdottomasti sulauttamaan luovuutta ja palauttamaan luovia persoonia ruotuun. Juuri tämänkaltainen sosiaalisten ympäristöjen sulauttava ja harmonisoiva pyrkimys, yhdessä luovan prosessin tun - nistamattomuuden kanssa on usein johta - nut siihen, etteivät alansa luovat yksilöt ole lähestulkoonkaan aina saaneet tunnustus - ta lähipiiriltään, Hakala pohtii. Hakalan mukaan innostunut työntekijä

7 ei tarkoita sitä, että hän viettäisi työnsä ää - rellä myös vapaa-aikaansa. - Olen ehdottomasti tässä asiassa on-off ajattelun kannattaja. Se tarkoittaa sitä, että kun ollaan työssä, tehdään töitä ja kun ol - laan vapaalla, suljetaan työkännykkä, eikä roudata myöskään sitä salkkumikroa olo - huoneen tupakkipöydälle. Monikaan asia ei ole niin säälittävää kuin sielunsa ja ruu - miinsa työlle myynyt postmoderni hah - mo, joka saapuu kotiin silittelemään nuk - kuvien lastensa pellavapäitä. Hän on kyllä uransa luonut, mutta on menettänyt tässä elämänsä pelissä kaiken muun arvokkaan; arvomaailmansa, fyysisen ja psyykkisen hy - vinvointinsa, läheisensä, ihmissuhteensa, vapaa-aikansa, luonnon kauneuden ym - päriltään jne. Elämisen tarveaineet hukassa Oikeastaan professori Hakala haluaisikin pysähtyä kysymään, mikä meistä on teh - nyt tällaisia. - On helppo syyttää yhteiskuntaa ja työ - elämää, vaikka voisimme kasvattajina men - nä myös itseemme. Ei kouluakaan kaikesta voi syyttää. Miten koulu voisi saavuttaa 100 prosentin tulosta, jos lapsi on viettänyt en - simmäiset 7 vuottaa ilman kasvatusta? Mi - nua jonkin verran kauhistuttaa ajatella näi - tä 10-vuotiaita poikia, joiden elämää hal - litsevat melkein yksinomaan pleikkarit ja tietokoneet peleineen ja meseineen. Nämä tulevat miehet eivät opi hallitsemaan taval - lista arkea. He eivät osaa puhua, käsitellä tunteitaan, käyttää puukkoa, rakentaa ma - joja, he eivät osaa hiihtää, kulkea luonnos - sa eli kaikkea sitä, mikä vielä 1960-luvul - la tarjosi sentään jonkinlaisia elämisen tar - veaineita. Hakalalla ei ole mitään tietokoneita ja ylipäätään teknistä kehitystä vastaan. - Otan riemumielin itsekin vastaan kai - ken sen, mitä oivaltava ihminen on kyen - nyt luomaan. Puhuin pojista sen takia, että olen ylipäätään huolestunut lasten ja nuor - ten virikeympäristön yksipuolisuudesta. Turha meidän on ihmetellä, etteivät varus - miespalvelustaan suorittavat nuoret tahdo jaksaa yhtään mitään, jos 80% valveillaolo - ajasta on pelkkää hiirikäden siirtelyä. Työ - elämään tämä tietysti heijastaa siten, että kun hyväkuntoinen ihminen toimii työil - mapiiriltään hyvässä työyhteisössä, se saa myös luovuuden kukkimaan. Sisäisiä palkkioita ja jaksamista - Maailma muuttuu kiihtyvällä vauhdil - HAKALA JUHA Kasvatustieteiden tohtori (OY) 1992 Filosofian maisteri (JY) 1992 Oulun yliopiston dosentti vuodesta 1998 Kasvatustieteen professori Chydeniusinstituutissa alkaen Toiminut Chydenius-instituutin mais - terihautomon projektipäällikkönä vuodesta 1997, Chydenius-instituutin palveluksessa vuodesta Aiem - min toiminut mm. luokanopettajana ja tutkijana. Hakala on julkaissut yhdeksän kir - jaa ja kymmeniä artikkeleita. Hänen uusin, lokakuussa julkistettava kirjansa käsittelee yhteiskunnallista muutosta ja erityisesti työelämän ja teknologian suhteita. Teoksessa otetaan kantaa esi - merkiksi aikapulaan, kiireeseen, tiedon ja osaamisen hallintaan sekä tuoteke - hityksen ja luovuuden kysymyksiin. Kirjan kustantaa Gaudeamus. la, eivätkä koulut saa umpioitua, Hakala muistuttaa. - Ammattitaidon ylläpitämiseen, ja myös työssä jaksamiseen, vaikuttaa oleel - lisesti se, millaisena opettaja pitää omaa ammattitaitoaan. Työssä, myös koulutyös - sä pitäisi tavoitella sisäisiä palkkioita. Laa - dukas koulutyö saa aikaan positiivisia ko - kemuksia, mutta tulokseen ei päästä ilman koulutusta, tai jälkeen jääneellä ammatti - taidolla. Siksi opettajien täydennyskoulu - tuksen pohtiminen olisi äärimmäisen tär - keä opettajankoulutukseen liittyvä kysy - mys. Työssä jaksaminen on professori Haka - lan mukaan iso, ehdottomasti kasvava kou - lutyöhön liittyvä ongelma. - Minulla on sellainen kuva, ettei työs - sä jaksamista ole opettajankoulutuksessa riittävästi huomioitu. Opettajat poikkea - vat tässä suhteessa muusta työllisten jou - kosta nimenomaan negatiiviseen suun - taan. Opettajat ovat melko eläkehakuista joukkoa ainakin tilastojen valossa. Tähän on monia syitä, mutta yksi syy on ehdot - tomasti se, että julkisuus arvostaa heikoh - kosti sitä, että näiden esa pekka salosten ja jorma olliloiden takana on vuosien ope - tus- ja kasvatustyö. Jatkossa opettajien ar - ki ja työolosuhteet eivät ainakaan helpotu ja siksi tämä asia pitäisi saada koulutuksen puitteissa hyvään kuntoon ja nimenomaan siten, että sen perustan varaan on hyvä ra - kentaa työssä jaksamisen kuviota pitkin matkaa. Suvaitsevaisuutta ja uteliaisuuteen kannustamista Opettajankouluttajana professori Hakalan esillä pitämiä asioita ovat erilaisuuden hy - väksyminen ja suvaitsevaisuus. - Myös lasta ja hänen toimiaan tulee ar - vioida eräänlaista elämäntodellisuuden ko - konaisuutta vasten (siellä saattaa olla pie - niä ja suuria elämäntragedioita kotona, syr - jäytymistä, työttömyyttä, jne.) ja opettajien jos kenen tulisi pidättäytyä liian suorasu - kaisista tuomion sanoista. Hyvä opettajankoulutus tuottaa Haka - lan mukaan opettajia, jotka eivät suinkaan ole valmiita opettajia sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta joilla on oikea asen - ne lapsen luontaista uteliaisuutta ja ihmet - telyä kohtaan. - Meillä on aikuisina se ärsyttävä piir - re, että olemme usein liiankin varhaises - sa vaiheessa kitkemässä kasvateistamme pois vääriä tapoja ajatella ja toimia, kun sen sijaan pitäisi malttaa odottaa ja seu - rata, mitä kaikesta tuosta voisi olla tulok - sena. Professori Hakalan mielestä Chydeni - us-instituutissa tärkeäksi kehittämisteh - täväksi nousee täydennyskoulutuksen ja opettajankoulutuksen yhteistyö. - Mitä taas talossa olevaan asiantunte - mukseen tulee, ihmisten on saatava tehdä asioita, joiden suhteen he aidosti tuntevat olevansa vahvoilla. Tämän ydinosaamisen varaan rakennetaan vahva, ehkäpä entis - täkin vahvempi opettajankoulutus.

8 UUSI TUTKIMUSALA TEKSTI PÄIVI VUORIO Kilpailukykyä yritysten ja Ulla Lassi, Joni Hautojärvi ja Maija Uusisuo tapasivat MetalKokkola seminaarissa. Kemian ja kemiantekniikan tutkimus Kokkolassa saa vahvistuksekseen professorin johdolla toimivan tutkimusryhmän ja kiinteät yhteydet Oulun yliopistoon. Yliopistokeskuksessa harjoitettava alan tutkimus perustuu paikallisten yritysten tarpeisiin, mutta tasossa haetaan kansainvälistä huippua. Chydenius-instituuttiin Kokkolan yli - opistokeskukseen perustetun kemian pro - fessuurin odotetetaan avaavan Kokkolassa tehtävälle tutkimukselle uusia rahoituska - navia. Akateemisen tutkimuksen puuttu - essa esimerkiksi Suomen Akatemian ja Tekesin tutkimusrahoitusta ei ole pystytty hyödyntämään. OMG:n tutkimus- ja ke - hitysjohtaja Joni Hautojärvi painottaa yli - opistotasoisen tutkimuksen tuomia mah - dollisuuksia. - Alueella on tehty projektitutkimusta, mutta akateeminen tutkimus puuttuu. Sen vuoksi esimerkiksi Suomen Akatemian ra - hoitusta ei ole voitu saada. Tavoitteena on perustaa tutkimusryhmiä, joissa tehdään soveltavaa akateemista tutkimusta ja joissa syntyisi myös tieteellistä julkaisutoimintaa.

9 yliopiston yhteistyöllä Kemian osaamiskeskuksen ohjelma - päällikön Maija Uusisuon mukaan tutki - mus suunnataan alueen yritysten tarpei - siin, jolloin tutkimustulokset ovat suoraan yritysten hyödynnettävissä. - Alueen osaamispohja vahvistuu, jol - loin pystymme entistä paremmin palve - lemaan yrityksiä. Verkostojen rakentami - nen muihin akateemisiin toimijoihin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin helpottuu, kun voimme hyödyntää tunnetun yliopis - ton professorin tuomaa arvovaltaa ja sta - tusta. Yritysten ja yliopiston yhteistyön odo - tetaan antavan yrityksille uutta potkua toi - mintansa ja tuotteidensa kehittämiseen ja myös lisäävän tuotekehitystoimintaa alu - eella. - Kemian alan keskittymä Kokkolas - sa on merkittävä, mutta tuotekehitystoi - mintaa on harjoitettu suhteellisen vähän. OMG on ensimmäisenä keskittänyt t&k toimintansa Kokkolaan. Yliopistotasoinen tutkimus on edellytys sille, että myös yri - tysten t&k toimintoja kannattaa sijoittaa alueelle, toteaa Hautojärvi. Kemian professorina marraskuussa aloittava tekniikan tohtori Ulla Lassi arve - lee, että tutkimukseen panostaminen voi - si poikia uuttakin yritystoimintaa. - Jatkossa alueelle voi syntyä kemian alan yrityksiä myös pk-sektorille. Jos tutki - mustoiminnan kautta saadaan hyviä ide - oita, ne voivat synnyttää yritystoimintaa: joko alihankintaa tai omia tuotteita teke - viä yrityksiä. Näin saataisiin alueelle uu - sia työpaikkoja. Jos tutkimuksen taso jää matalaksi, se ei lisää osaamista odotetulla tavalla ei - kä sen avulla voida kehittää uusia kilpai - lukykyisiä tuotteita tai tuotantomenetel - miä. Tavoitteet onkin asetettava korkealle ja pyrittävä kansainväliselle huipulle. Tut - kimuksen tasoa on tapana mitata kansain - välisissä tieteellisissä lehdissä julkaistuil - la artikkeleilla, ja kilpailu tutkijoiden kes - ken on kovaa. - Jotta julkaistavissa olevia tutkimustu - loksia syntyisi, tutkimustoiminnan pitää edustaa kansainvälistä huipputasoa ka - pealla alalla. Koska resurssit ovat rajalli - set, pitää keskittyä, huomauttaa Joni Hau - tojärvi. Jatko-opinnoilla osaavaa työvoimaa Kemian ja kemiantekniikan jatko-opin - toryhmän kokoaminen on uuden profes - sorin ensimmäisiä tehtäviä. Ryhmä voi koostua hieman eri alojen asiantuntijois - ta, sillä jatko-opintoja voi suorittaa Ou - lun yliopistossa sekä kemian laitoksel - la että prosessi- ja ympäristötekniikan osastolla. Ulla Lassi kertoo, että hänellä on jonkin verran jatko-opinnoista kiin - nostuneita jo tiedossaan. Hän toivoo, et - tä alueelta löytyisi riittävästi sinnikkäitä Tutkimustoiminnan pitää edustaa kansainvälistä huipputasoa. tutkijoita tekemään väitöskirjoja. Kriittis - tä massaa tarvitaan. Joni Hautojärvi vakuuttaa, että tohto - reille on tulevaisuudessa töitä teollisuu - dessa, sillä Suomessa keskitytään yhä enemmän tuotekehitykseen. - Entistä enemmän tohtoreita työllistyy yksityiselle sektoreille. Opiskeluajan pitäi - si kuitenkin olla kohtuullinen eli tohtorin tutkinto suoritetaan 4-5 vuodessa perus - tutkinnon jälkeen. Yritykset saavat jatkotutkinnon suorit - taneista ihmisistä entistä osaavampaa työ - voimaa tuotekehitystehtäviin. Ulla Las - si huomauttaa, että Kokkolassa toteutet - tu jatkokoulutus palvelee hyvin yritysten tarpeita, sillä opiskelijat ovat jo valmiiksi kiinnittyneet paikkakunnalle ja sijoittuvat siten mielellään paikallisiin yrityksiin. Myönteiset näkymät Kemian professuurille ja kemian alal - la tehtävälle tutkimukselle asetetut toi - veet vaikuttavat suurilta. Ulla Lassi pitää professorin työkenttää haastavana, mut - ta suhtautuu tuleviin tehtäviinsä luotta - vaisin mielin. - Alueella on suuret odotukset, mut - ta hankkeita on jo käynnissä eikä tarvitse aloittaa tyhjästä. Teollisuuden tuki on tär - keää. Alueellista yhteistyötä tarvitaan, sil - lä professori ei yksinään voi vastata kaik - kiin odotuksiin. Yhteistyön merkitystä korostaa myös Maija Uusisuo. - Tekemällä yhteistyötä pystymme hyö - dyntämään resurssit esimerkiksi labora - toriopalveluissa paremmin ja tarjoamaan edullisempaa palvelua yrityksille. Toisaalta vain yhteistyöllä voimme saavuttaa moni - en laajempien hankkeiden toteuttamisek - si tarvittavaa kriittistä massaa. Jatko-opintoryhmän kokoamisen ohes - sa kemian professori alkaa ensimmäiseksi etsiä rahoitusta tutkimushankkeille. Suo - men Akatemialle ja Tekesille on lähdössä hanke-esityksiä. Tulevaisuuden uusia osaajia aletaan kasvattaa suunnitteilla olevan maisterioh - jelman avulla. Oulun yliopisto on tehnyt opetusministeriölle hanke-esityksen ke - mian ja kemiantekniikan maisteriohjel - masta, jonka opiskelijoista osa suorittaisi opintonsa Kokkolassa. Osaajista odotetaan olevan tarvetta jatkossakin. Maija Uusisuo pitää kemian teollisuuden näkymiä hyvinä. - Kemia on yksi alueen kehittämisen painopistealoja, joten täällä panostetaan kemian teollisuuden toimintamahdolli - suuksien kehittämiseen. Edellytykset po - sitiivisen kehityksen jatkumiselle ovat ole - massa, ja alueelle onkin jo sijoittunut uut - ta yritystoimintaa.

10 UUTISIA TUUTISTA Perheterapeutteja valmistui Chydenius-instituutista Kokkolan yli - opistokeskuksesta valmistui keväällä kol - metoista perheterapeuttia, jotka ovat suo - rittaneet kolmivuotisen Erityistason perhe - terapiakoulutuksen ajalla. Koulutus antaa ammatilliset valmiudet toimia perhetera - peuttina ja perheterapiaan liittyvissä työn - ohjaajan tehtävissä. Koulutuksen johtajana toimi vaativan eritystason perheterapeutti, KM Jukka Harmainen ja toisena pääkou - luttajana FT, dosentti Karl-Erik Wahlberg. Koulutuksen tieteellisestä tasosta vastasi professori Jarl Wahlström. Koulutus toteutettiin kaksikielisenä; teo - riaosuudet pidettiin suomeksi, mutta ruot - sia äidinkielenään puhuvien oli mahdollista suorittaa koulutukseen sisältyvät työnohja - us- ja oma terapia osuudet omalla äidin - kielellään. Magnus Björkgren juonsi paneelikeskustelua interrai seminaarissa. Vanhustenhuollosta kansainvälisesti Chydenius-instituutti Kokkolan yli - opistokeskus ja Stakes järjestivät ke - säkuussa Kokkolassa kansainvälisen seminaarin vanhustenhuollon ja mie - lenterveyshoidon kehittämisen haas - teista. Ainutlaatuinen tilaisuus liittyi kansainvälisen interrai-tutkijajärjes - tön kokoontumiseen Suomessa. Väestön ikääntyessä uudet työvä - lineet ovat tarpeen. Vanhustenhuollon palveluilta odotetaan laatua ja tuotta - LYHYESTI Koulutusta ikäjohtamisesta Chydenius-instituutti Kokkolan yliopis - tokeskus järjestää ikäjohtamiseen pereh - tyvän koulutusohjelman yritysten ja orga - nisaatioiden esimiestehtävissä toimiville ja muille asiasta kiinnostuneille, jotka työs - sään johtavat eri-ikäisiä työntekijöitä. vuutta. Nykyaikainen vanhustenhuol - to edellyttää myös järjestelmällistä toiminnan seurantaa. Huippuasian - tuntijat Suomesta, Yhdysvalloista, Ka - nadasta ja Australiasta esittivät semi - naarissa näkemyksiään siitä, miten näihin tulevaisuuden haasteisiin voi - daan vastata. Puheenvuoroissa tar - kasteltiin mm. hoidon laatua ja palve - lujen hinnoittelua. Koulutuksen tavoitteena on tarjota ko - konaiskuva eri-ikäisten työntekijöiden joh - tamisesta. Keskeisiä tarkasteltavia teemoja ovat työvoiman ikääntymishaaste, ikäläh - töinen henkilöstön johtaminen, hiljainen tieto sekä työhyvinvointi. Kokonaisuus koostuu kolmesta lähi - opetuspäivästä. Myös erillisiin teemapäi - viin osallistuminen on mahdollista. Valmistuneet ovat: Finnholm Ireeni, Pietarsaari Gunnila Ritva, Pietarsaari Hansèn Pia, Kokkola Krook Kerstin, Kruunupyy Loukiainen Marita, Kokkola Mattila Mervi, Kokkola Nynäs Yvonne, Kruunupyy Pirttimaa Anne, Pietarsaari Pohjonen Juha, Kokkola Raiskila Anne-Marie, Kokkola Salonen Maarit, Toholampi Tenttu Terttu, Kokkola Wenelius Ann-Maj, Pietarsaari Välineitä esimiehen työhön Sosiaali- ja terveysalan esimiehille suun - nattuun johtamiskoulutukseen osallistu - nut osastonhoitaja Seija Kivelä toteaa, että moniammatillisuus koulutuksessa on ollut rikastuttavaa. - Koulutus on antanut tilaisuuden ja - kaa kokemuksia monesti yksinäisestä joh - tajan työstä. Erilaisissa ympäristöissä, esi - merkiksi kunnissa ja erikoissairaanhoidos - sa, johtamisessa on erilaisia painotuksia, mutta toisaalta työ on perimmältään sa - manlaista. Kivelän mielestä koulutuksessa käsitel - tiin olennaisia ja ajankohtaisia johtamisen ilmiöitä. Esimiehet joutuvat painiskeleman organisaatiouudistusten, ikääntymisen vai - 10

11 kutusten ja osaamisen johtamisen kanssa. - Koulutuksesta sai välineitä, joita voi käyttää esimiestyössä. Sosiaali- ja terveysalan esimiehille järjestet - ty moniammatillinen johtamiskoulutus päät - tyi elokuun lopulla. Tammikuussa alkanee - seen koulutukseen osallistui 51 keskijohdon esimiestä Keski-Pohjanmaan keskussairaalas - ta, alueen kunnista ja kuntayhtymistä. Koulu - tuskokonaisuuden oli tilannut Alueellinen ter - veydenhuolto hanke. Koulutuksen teemoja olivat johtajuus, muutoksen johtaminen, ikä - johtaminen ja osaamisen johtaminen. Coaching sparrauksella parempiin tuloksiin Coaching on käytännönläheistä ja yksilöl - listä ohjausta yrityselämässä. Coach auttaa esimiestä tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämisalueitaan sekä ohjaa tavoitteiden asettamisessa ja antaa tukea tulosten saa - vuttamiseen. Eräänä tavoitteena on viedä valmentava johtamistapa käytäntöön työ - yhteisössä. Chydenius-instituutissa marras - kuun lopussa alkavan Coaching Valmen - tava johtaminen -koulutuksen lähipäivissä perehdytään valmentavaan johtamiseen ja coaching-prosessiin. Sosiaalityön maisteriopinnot alkoivat Ensimmäinen sosiaalityön maiste - riopintoihin valittu opiskelijaryhmä, yhteensä 19 opiskelijaa, on aloitta - nut opintonsa Kokkolassa. Suuri osa opiskelijoista on aloittanut sosiaali - työn opinnot ja suorittanut maiste - riopintoihin vaaditut edeltävät opin - KUVA PÄIVI VUORIO not Chydenius-instituutin avoimessa yliopistossa työn ohessa opiskellen. Opiskelijat suorittavat yhteiskunta - tieteiden maisterin tutkinnon Jyväs - kylän yliopiston yhteiskuntatieteelli - sessä tiedekunnassa. Opinnot kestä - vät 2-3 vuotta. Neljä väitöstä vuonna 2006 Chydenius-instituutissa Kokkolan yliopis - tokeskuksessa on saatu järjestää tämän vuo - den aikana jo neljä väitöstilaisuutta. Kaikki väitöskirjat ovat kasvatustieteen alalta. Toukokuussa väitelleen Jaana Salmelan väitöskirjan aiheena oli Koetun sosiaalisen tuen, pätevyyden, itsearvostuksen ja lii - kunnan yhteyksiä nuoruusiän kasvuvuosi - na. Kesäkuussa väitteli Kari Pekka Lapino - ja, jonka väitöskirja oli nimeltään Opettajan kadonnutta autonomiaa etsimässä. Syksyllä väittelivät Pirjo Forss-Penna - nen aiheenaan Uuden oppimista, kokeilua ja pohtimista: yhteisöllisiä ja yksilöllisiä op - pimispolkuja esi- ja alkuopetuksen yhteis - työssä sekä Peter Johnson, jonka väitöstyön otsikkona oli Rakenteissa kiinni? Perusope - tuksen yhtenäistämisprosessi kunnan kou - luorganisaation muutoshaasteena. valtakunnallisen Maaseutututkijatapaami - sen Kokkolassa Seminaariin osal - listui lähes sata maaseutualan tutkijaa, ke - hittäjää, opiskelijaa ja hallintoihmistä ym - päri Suomen. Tämänvuotisen seminaarin teemana oli kulttuuri, jonka mahdolli - suuksia maaseudulla valottivat tapahtu - man pääpuhujat Georg Arnestad Norjas - ta ja Kimmo Kainulainen Mikkelistä. Pai - kallisesta kutsuesitelmästä huolehti Outi Airola aiheenaan median ja maaseudun suhde. Seminaarin työryhmissä käsiteltiin kulttuurin lisäksi mm. maaseutupolitiikkaa Suomessa ja EU:ssa ja maaseudun elinkei - noja. Vuosittain jaettava parhaan maaseu - tugradun palkinto myönnettiin Jenni Töy - lille, jonka tutkimusaihe oli Paluumuuttajan tarina. Seminaarin esitelmät ja keskustelut olivat korkeatasoisia ja maaseudun tutki - mus- ja kehittämistyön kannalta haasteel - lisia. KUVA ALES STROVS Maaseutututkijatapaaminen Kokkolassa Chydenius-instituutti järjesti yhteistyössä Maaseudun uusi aika yhdistyksen kanssa Lähes sata maaseutututkijaa kokoontui Kokkolassa. 11

12 ANDERS VILLE KORPELA Universitas Chydeniuksen numerossa 2/2006 julistetun sarjakuvakilpailun voitti Ville Korpela sarjakuvallaan Andersin paluu. Ville Kor - pela on kotoisin Kokkolasta ja opiskelee Turun ammattikorkeakoulun viestinnän yksikössä. Onnittelut voittajalle! Andersin tarina jat - kuu lehden seuraavissa numeroissa. Kilpailussa toiseksi sijoittui Petri Fills Seinäjoelta sarjakuvalla Tutkijan arkea ja kolmanneksi Panu Huotari Kokkolasta sarjakuvalla Anteron maailma. Kiitokset kaikille sarjakuvakilpailuun osallistuneille. TULEVAA KOULUTUSTARJONTAA YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE Koulutusohjelmat alkaa Eri-ikäiset kehittyvässä työyhteisössä työkaluja eri-ikäisten johtamiseen Coaching ja valmentava johtaminen Muu koulutustarjonta Eri-ikäisten johtaminen - mitä johdetaan ja miten? Hiljainen tieto ja osaaminen Työoikeusjuridiikkaa kuntaesimiehille Ikänäkökulma työhyvinvointiin Toimiva työyhteisö 03/2007 Osaamisen hallinta ja muutosjohtaminen 04/2007 Tilauskoulutukset Kysy räätälöityä toteutusta organisaatiollesi. Lisätietoja koulutuksista: Yhteydenotot: Kurssisihteeri Anu Rantamäki puh. (06) , 12

13 NIMITYKSIÄ INSTITUUTISSA Uusia henkilöitä FM Veli-Matti Tornikoski aloitti suunnittelija - na informaa - tioteknologi - an yksikössä. Hänen tehtäviinsä kuuluu tie - totekniikan hankkeiden kehit - täminen ja toteuttaminen. Hän on aikaisemmin työskennellyt vastaavissa tehtävissä yksityi - sellä sektorilla Jyväskylässä. FM Marjo Kamila aloit - ti opettajan - koulutuksen assistenttina Hän on aiemmin työskennellyt kuvataiteen leh - torina Joensuun yliopiston Sa - vonlinnan opettajankoulutus - laitoksessa. Myös Chydeniusinstituutissa hänen tehtäviinsä kuuluu mm. kuvataiteen opet - tamista ja ohjausta. Merkonomi Piia Hietanen aloitti toi - mistosihtee - rinä hallintoja tukipalve - luissa. Hän vastaa Torkinmäen kampukselle muuton valmis - teluun liittyvistä toimistoteh - tävistä, rekisterien ja arkiston kunnostamisesta ja muista ylei - sistä toimistotöistä. Piia on toi - minut Chydeniusinstituutin avoimessa yliopis - tossa kurssisihteerinä. YTT, FM, do - sentti Seppo Raiski on m ä ä r ä t t y al - kaen erikois - tutkijan vir - kaan Mais - terihautomon vetovastuuseen. Seppo on toiminut Tampereen ja Lapin yliopistojen sosiologi - an professorina yli kymmenen vuoden ajan. Sepon erikoistu - misaloja ovat yhteiskuntatietei - den teoriat, tieteentutkimus, eri tutkimusmenetelmät ja Niklas Luhmann. Seppo on ollut ta - lossa tutkimusjoh - tajana. FM Maren Jonasson on a l o i t t a n u t An - ders Chy - d e n i u k s e n kootut teok - set -hank - keen tutki - jana ja päätoimittajana. Ma - ren on aiemmin toiminut m.m. Åbo Akademin historian laitok - sen tutkijana ja projektitutkija - na Svenska litteratursällskapet issa. Te k n i i k a n tohtori, do - sentti Ulla Lassi aloittaa so - veltavan ke - mian mää - räaikaisena professorina. Professuuri kuu - luu hallinnollisesti Oulun yli - opiston kemian laitokselle. Ul - la Lassi toimii tällä hetkellä ke - miantekniikan yliopettajana Keski-Pohjanmaan ammat - tikorkeakoulussa. Hän on ai - kaisemmin työskennellyt mm. vanhempana tutkijana Oulun yliopiston prosessi- ja ympä - ristötekniikan osastolla. Uusissa tehtävissä L a s k e n t a - merkonomi Tiina Rahkonen nimitet - tiin alkaen ta - loussuunnit - telijaksi hallinto- ja tukipalve - luiden yksikköön. Hänen tehtä - viinsä kuuluvat taloushallinnon kehittäminen sekä taloustiimin esimiestehtävät. Tiina on työs - kennellyt Chydenius-instituu - tissa vuodesta 1996 lähtien. FM Marita Reinikainen aloit - ti erikois - suunnittelija - na Hänen tehtä - viinsä kuuluu yliopistokeskuksen ulkoisen ra - hoituksen koordinointi. Hän on työskennellyt Chydenius-insti - tuutissa Kokkolan yliopisto - keskuksessa EU-koordinaatto - rina vuodesta 2004 lähtien. KT, YTM Juha Hakala aloitti kas - vatustieteen professorin vi - rassa. Juha on työskennel - lyt Chydenius-instituutissa eri tehtävissä vuodesta 1989 saak - ka, viimeksi Maisterihautomon vetäjänä. Hän on myös Oulun yliopiston dosentti, erityisalana korkeakouluopetus. HM Anne Jokela toi - mii kehittä - m i s p ä ä l l i - kön sijaise - na Hänen teh - täviinsä kuuluvat Chydeni - us-instituutin Kokkolan yli - opistokeskuksen strateginen suunnittelu, yliopistokeskus - koordinointi ja varajohtajan tehtävät. Hallinnon ja tukipal - veluiden esimiehenä hänellä on myös vastuu yliopistokeskuk - sen talous- ja henkilöstöhallin - nosta. Aikaisemmin Anne toi - mi Chydenius-instituutissa Kokkolan yliopistokeskuksessa suunnittelupäällikkönä. Anne Timberg aloitti projektisuunnittelijana. Hä - nen vastuualueeseensa kuulu - vat pääasiassa hankinta-, sopi - mus- ja tila-asiat sekä Torkin - mäen kampuksen varusteluun liittyvät tehtävät. Anne on työs - kennellyt Chydenius-instituu - tissa eri tehtävissä vuodesta HuK Päivi Vuorio toi - mii tiedotta - jan sijaisena al - kaen keväälle Tiedot - tajan tehtä - viin kuuluu yliopistokeskuksen sisäisen ja ulkoisen viestinnän koordinointi ja toteuttaminen. Päivi on työskennellyt Chyde - nius-instituutissa eri tehtävissä vuodesta

14 SANARISTIKKO Edellisessä numerossa olleen sanaristikon ratkaisseiden kesken arvottiin kirja Suomalaisten symbolit. Onnekas voittaja on Veijo Mikkola Kokkolasta. Palkinto on postitettu voittajalle. Onnittelut! SUKULAISKIELI LÄNSI- RANNI- KOLLA HEVOSIA JOELLA UPOTTAVAT MAASTOT PIENI PURO HETI NIEMI- MAA LAPISSA EROT- TAVA TEKIJÄ VILLASTA TU- LOS- TI- MES- SA SAMULIN KUOLLEITA MATKA- TOIMISTO KAUPPA "SEURAAVA" KAIMOINEEN SAUDI- ARABIAN RAHA LAITETAAN MEIDÄNKIN LEHTEEN RISTIKKO! ILMAN VAN- HEMPIA SUOMI JA RUOTSI KEK- KOSEN KAI- MOJA HAPAN IMELÄ USAN OSA- VALTIO HYPPIVÄ STEFAN RIITAA ILMAN ALKUA JA LOPPUA TÄYNNÄ ONKEEN OTTAVIA A B C PUKKI PIENENÄ TYNNI SULHASIA ARM- STRONG SAA PALJON AIKAAN DONKIN PÄIVÄN PÄÄT- TEEKSI SINUN MINUN ERONEN INFOR- MAA- TIOTA SIENISTÄ LENTÄVIÄ JULMA MOLEMPIIN SUUNTIIN SAMAT KASVIT JÄLLEEN VAL- MIS- TAVIA MANTERE SESTIKIN HEITETTYJÄ YRITÄ ---- SANALLI- TAITEILIJAN VERBI GAGARIN DREI- JALLA MONILLA KUUSAMOSSA PANKISSA TURKKILAINEN HOUKUT- TELEVILLA ALOILLA TÄTÄKIN LUKIEN TOHTORIKSI MIEHI- TETTY VÄITÖSKIRJAKIN -KOPTERI VANHOJA ÄMMIÄ EHTA ANDERS CHY- DENIUS RIKKO VÄRI- -YLIOPISTO LÄT- KÄS- SÄ SANARIS OY/HEIKKI LUUKKALA Ratkaise ristikko voita kiinnostavaa lukemista! Täytettyäsi ristikon laske siitä täyttämiesi ruutujen A-kirjainten lukumäärä. Meilaa vastauksesi (A-kirjainten määrä) sekä yhteystietosi otsikolla Ristikon ratkaisu 3/ mennessä osoitteeseen: tai postikortil - la Chydenius-instituutti/UC, PL 567, Kokkola. Oikean lukumäärän ilmoittaneiden kesken arvomme ajankoh - taisen kirjapalkinnon. 14

15 NAHKATEHTAAN KUMMITUS Ammattilaisia Kummittelu on kutsumusammatti, ehdottomasti. Työ - aikoja ei ole, ainoastaan yöaikoja. Työvuoro, siis yövuoro al - kaa, kun instituutin vahtimestari sammuttaa valot ja sulkee ovet. Yön mittaan narisuttelen lattialankkuja, raahaan (mu - ka!) ruumisarkkuja vintillä, availen ikkunoita ja heiluttelen verhoja. Joskus huokailen kovaäänisesti ja toisinaan, kun en saa päivällä nukutuksi, näyttäydyn kummittelun näkökul - masta soveliaille henkilöille, jotka sitten pitävät asiasta tar - peettomasti viikkokausia meteliä ja jäävät sairaslomalle ja jotkut varhaiseläkkeelle, kun kallonkutistaja on heidät työ - kyvyttömiksi todennut. Ne ovat tosin harvinaisia, valitetta - via ja tarpeettomia työtapaturmia. Kunnon ammattilainen kyllä erottaa, millaisen ihmisen nähden kannattaa kummi - tella ja millaisen ei. kämmentä. Ruuvimeisseliin tai porakoneeseen tarttuminen olisi minulle kauhistus! Kummittelusta ei tulisi yhtään mi - tään. Mistä saisin ammattimiehen auttamaan milloin juut - tuneen lukon tai lämmityslaitteen korjaamisessa, jäätyneen vesijohdon avaamisessa jne. jne. Mistäs sellaisia otat ja vie - lä keskellä yötä? Ps. Lue myös Stanley Bing:100 Bullshit Jobs... And How to Get Them, HarperCollins, 297 s, 2006 Pidän itseäni harvinaisena ammattilaisena. Meitä on todella vähän. Olen melkein yhtä harvinainen ilmestys kuin puhelinsoitolla töihin löytyvä kirves- ja putkimies, maalari, muurari, sähkö- ja ilmastointiasentaja. Sitä olen ihmetellyt, että kuolevainen pääsee lonkkaleikkaukseen parhaassa ta - pauksessa kuuden kuukauden jonotuksella, mutta kirves - miestä saa odottaa kattoa korjaamaan helposti vuodenkin. Eikä se ole kirvesmiehen vika. Niitä nyt sattuu olemaan lii - an vähän kysyntään nähden kuten muitakin rakentamisen ammattilaisia. Toisaalta media-assistentteja, webbinikkarei - ta ja muita multimediahenkilöitä löytyy kyllä heti sata henki - löä koodaamaan kotisivujasi, mutta vuotavaa vessaa ei kor - jaa kukaan. Joskus herään keskellä päivää lakana märkänä kama - laan painajaiseen: Tämän astraalin olomuotoni sijasta olen - kin muuttunut eläväksi olennoksi, ihmiseksi lihaa ja ver - ta! Hirveää! Miten minun sitten kävisi? Miten selviäisin arjen askareista loukkaamatta itseäni pimeissä käytävis - sä, ullakoilla ja kellareissa. Minun täytyy nimittäin tun - nustaa: olen ns. kädetön, täysi uuno mitä tulee käytän - nön asioihin. Jos minulla olisi peukalo, se olisi keskellä 15

16 JOUKKOKIRJE Kasvatustieteiden yksikkö Opettajankoulutus valtakunnallinen yliopisto-opetuksen laatuyksikkö aikuiselle opiskelijalle suunniteltu kasvatustieteen maisterin tutkintoon ja luokanopettajan kelpoisuuteen johtava koulutus opettajan kelpoisuutta laajentavia opintoja luokanopettajasta erityisopettajaksi tai aineenopettajasta luokanopettajaksi. Lisätietoja: Amanuenssi Anne Erkkilä, (06) , Täydennyskoulutus yliopistollista opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusta ja kehittämistoimintaa koulutusohjelmien tavoitteena on tukea ammatillista kehittymistä, työssä jaksamista ja työyhteisöllistä kehittämistä koulutussuunnittelun pohjana ovat muuttuvan työelämän ja opiskelijan yksilölliset tarpeet Lisätietoja: Koulutuspäällikkö Juha Paasimäki, (06) , Maisterihautomo Suomessa ainutlaatuinen, laatupalkittu keskeneräisten opinnäytetöiden ohjausyksikkö henkilöille, joiden pro gradu on syystä tai toisesta jäänyt syntymättä. Lisätietoja: Erikoistutkija Seppo Raiski, (06) , Vuonna 2006 valmistuneet väitöskirjat: Jaana Salmela Koetun sosiaalisen tuen, pätevyyden, itsearvostuksen ja liikunnan merkitys nuoruusiän kasvuvuosina. (Väitös ) Kari Pekka Lapinoja Opettajan kadonnutta autonomiaa etsimässä. (Väitös ) Pirjo Forss-Pennanen Uuden oppimista, kokeilua ja pohtimista. Yhteisöllisiä ja yksilöllisiä oppimispolkuja esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä. (Väitös ) Peter Johnson Rakenteissa kiinni? Perusopetuksen yhtenäistämisprosessi kunnan kouluorganisaation muutoshaasteena. (Väitös ) Tilaa omasi: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO CHYDENIUS-INSTITUUTTI KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus On yksi Suomen kuudesta yliopistokeskuksesta. Kokkolan yliopistokeskuksessa yhteistyötä tekevät Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistot, jotka tuovat alueelle

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee

osapuolten kesken) mainittua sopimusta. korkeakoulut, sekä Jyväskylän yliopisto/kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tämä sopimus koskee VAASAN KO R KEAKO U LU KONSO RTIO - VASA HöGSKO LE KO NSO RTI U M Tämä dokumentti on vaasalaisten korkeakoulujen 1.1.2009 voimaan astuneen joustavaa opinto-oikeutta koskevan sopimuksen (myöh. JOO-sopimus)

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Chydenius-instituutin tutkimuksia

Chydenius-instituutin tutkimuksia Chydenius-instituutin tutkimuksia 1991 1993 Granberg, Leo & (toim.) Lähtökohtia Euroopan tutkimiseen Chydenius-Instituutin tutkimuksia 1/1991 Kiviniemi, Kari (toim.) Kahdeksan näkökulmaa opettajankoulutuksen

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6.

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6. Henkilöstöjaosto 27 24.08.2015 Henkilöstöjaosto 34 14.12.2015 Henkilöstöjaosto 5 02.02.2017 Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 133/01.02.01/2015 HJAOS 24.08.2015 27 Teknisen

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle

Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle 30.9.2015 Yhteistyöesitys Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (KYC) esittää Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle yhteistyötä alueen osaamista ja tutkimusta tukevien professuurien

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Maakuntainfo. Marko Muotio

Keski-Pohjanmaa. Maakuntainfo. Marko Muotio Keski-Pohjanmaa Maakuntainfo Marko Muotio Yleistä Keski-Pohjanmaasta Keski-Pohjanmaan on väestömäärältään yksi Suomen pienemmistä maakunnista Maakunnan väestön määrä 31.12.2014 oli kaikkiaan 68 832 henkilöä

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen

YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen 1 YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen YAMK opinnoista AOKK opintoihin AOKK opinnoista YAMK opintoihin Mahdollisuus suorittaa joustavasti ja samanaikaisesti sekä pedagoginen pätevyys tai erityisopettajan

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 24.08.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy 750/61/616/2011 STLTK 271 Silmäasema Fennica Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rehtorin työhön valmentava rekrytointikoulutus (6 op)

Rehtorin työhön valmentava rekrytointikoulutus (6 op) OPETUSHALLITUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUKSEN VUODEN 2010 OPPILAITOS- JA OPETUSTOIMEN JOHDON TÄYDENNYSKOULUTUSHANKKEET Rehtorin työhön valmentava rekrytointikoulutus (6 op) Minustako rehtori? - Rehtorin

Lisätiedot

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011

Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Täältä tullaan! Nuoret journalistit -tutkimus TAT-ryhmä 2011 Nuoret journalistit -tutkimus Nuoret journalistit -tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat journalismin uudet sukupolvet. Millainen on tulevien

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh Opetus- ja 130 02.11.2017 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 339 07.11.2017 Kunnanhallitus 357 20.11.2017 Varhaiskasvatuksen alue-esimiesten virkojen lakkauttaminen, päiväkodinjohtajan virkojen perustaminen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella Veikko Huovinen 2 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Muuan tietotyöntekijä 3 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok, kaikki

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Elävä opetussuunnitelma Miten lapsen oppimissuunnitelma rakentuu varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen arjessa?

Elävä opetussuunnitelma Miten lapsen oppimissuunnitelma rakentuu varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen arjessa? Elävä opetussuunnitelma Miten lapsen oppimissuunnitelma rakentuu varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen arjessa? Mervi Hangasmaa Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Kasvatustieteen päivät

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot