Poronlihan suoramyynti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poronlihan suoramyynti"

Transkriptio

1 Sivu/sivut 1 / 6 1 Yleistä Elintarvikelainsäädäntö edellyttää, että kaikki kuluttajalle myytävä liha on tarkastettava tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Suomi on saanut EYlainsäädännöstä kansallisen poikkeuksen, jonka mukaan on mahdollista edelleen jatkaa perinteistä tarkastamattoman poronlihan ja siitä valmistetun poron kuivalihan myyntiä. Poronlihan myynti tai muu luovutus suoraan kuluttajalle on sallittua poronhoitoalueella olevalta alkutuotantopaikalta tai paikasta, jossa poro on teurastettu (elintarvikelaki 13.2, kohta 6). Poron kuivalihan valmistus, myynti tai muu luovutus suoraan kuluttajalle on sallittua poronhoitoalueella olevalta alkutuotantopaikalta (elintarvikelaki 13.2, kohta 7). Tämä ohje koskee vain elintarvikelain 13.2 :n kohtien 6 ja 7 mukaista suoramyyntiä. Ohje on laadittu elintarvikevalvontaviranomaisille ja poronlihan suoramyyntiä harjoittaville toimijoille (suoramyyjille) selventämään poronlihan suoramyynnin määritelmää ja poronlihan suoramyynnille lainsäädännössä asetettuja rajoituksia. Ohjeen tarkoituksena on myös selvittää, mitkä lainsäädännön vaatimukset koskevat suoramyyntiä. Ohjeen luvussa 11 on luettelo lainsäädännöstä, jota sovelletaan suoramyyntiin. Ohjeessa on käytetty säädösten nimistä luettelossa esitettyjä lyhenteitä. Paliskuntain yhdistys on laatinut poronlihan suoramyyjille hyvän tuotantotavan ohjeen, joka voidaan toiminnassa ottaa huomioon. (www.paliskunnat.fi/suoramyyntihyvatoimintatapa.pdf) 2 Poronlihan ja poron kuivalihan suoramyynnin määritelmä Sellaista toimintaa, jossa myynti tapahtuu tuottajalta suoraan kuluttajalle kutsutaan tavallisesti suoramyynniksi. Tässä ohjeessa suoramyynnillä tarkoitetaan tarkastamattoman tai tarkastetun poronlihan sekä tarkastamattomasta tai tarkastetusta poronlihasta valmistetun kuivalihan myymistä tuottajalta suoraan kuluttajalle, kun myynti tapahtuu poronhoitoalueella joko alkutuotantopaikalta tai tuoreen lihan osalta myös paikasta, jossa poro on teurastettu (elintarvikelaki 13.2 kohdat 6 ja 7). 3 Ilmoitus suoramyynnistä Poronlihan ja poron kuivalihan suoramyynnistä on tehtävä elintarvikelain 13.3 mukainen ilmoitus kunnan valvontaviranomaiselle hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus tehdään alkutuotantopaikan sijaintikunnan valvontaviranomaiselle. Alkutuotantopaikaksi katsotaan poronomistajan koti, esimerkiksi porotila. Ilmoituksen tulee sisältää vähintään toimijan tai yrityksen nimi ja osoite, yritys-, tai henkilötunnus sekä harjoitettava toiminta. Ilmoitukseen ei tarvitse liittää mukaan omavalvontasuunnitelmaa.

2 Sivu/sivut 2 / 6 Tiloista, joissa suoramyyntiin tarkoitettua poronlihaa käsitellään, kuivalihaa valmistetaan ja tuotteita säilytetään ja myydään, käytetään tässä ohjeessa nimitystä ilmoitettu elintarvikehuoneisto. Kunnan valvontaviranomaisen tulisi ilmoittaa toimijalle, että ilmoitus on vastaanotettu, vaikka päätöstä ilmoituksesta ei tehdäkään. Kunnan valvontaviranomainen pitää rekisteriä ilmoitetuista elintarvikehuoneistoista. 4 Suoramyyntitoiminta Suoramyyjä voi myydä suoraan kuluttajalle sekä tarkastamatonta että tarkastettua poronlihaa ja siitä valmistettua kuivattua poronlihaa. Jos tarkastettua lihaa käsitellään ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa, jossa harjoitetaan elintarvikelain 13.2 kohdan 6 tai 7 mukaista toimintaa, suoramyynnille asetetut rajoitukset koskevat myös tarkastettua lihaa. Suoramyyntiin tarkoitettua tarkastamatonta poronlihaa tai siitä valmistettua poron kuivalihaa, jota on käsitelty, pakattu tai varastoitu suoramyyntitoimintaan tarkoitetuissa tiloissa (ilmoitettu elintarvikehuoneisto) ei saa toimittaa hyväksyttyyn elintarvikehuoneistoon kuten liha-alan laitokseen tai vähittäiskauppaan (ravintolat, myyntipaikat). Suoramyynnissä poronliha voidaan myydä kuluttajalle joko ruhona tai leikattuna lihana, pakastettuna, jäädytettynä tai perinteisellä tavalla kuivattuna. Perinteisen kuivalihan valmistusta lukuun ottamatta lihan muu käsittely esimerkiksi jauhaminen tai savustaminen ei ole sallittua. Tuoreen poronlihan suoramyynti on sallittua vain poronhoitoalueella siten, että kuluttaja tulee itse ostamaan lihan alkutuotantotilalta tai paikasta, jossa poro on teurastettu. Samoin poronlihasta valmistetun kuivalihan suoramyynnissä kuluttaja tulee itse ostamaan lihan poronhoitoalueella olevalta alkutuotantopaikalta. Suoramyyntiin tarkoitettua poronlihaa tai poron kuivalihaa ei saa myydä esimerkiksi torilla tai yleisötapahtumissa, eikä ovelta ovelle myyntinä tai postimyyntinä eikä sitä saa lähettää kuluttajille. Suoramyyntiin tarkoitettua poronlihaa tai poron kuivalihaa ei saa myöskään tarjoilla porotilan yhteydessä olevassa maatilamatkailuyrityksessä tai pitopalvelussa. Suoramyynnissä poronlihan tai poron kuivalihan lähettäminen kuluttajalle ei ole sallittua. Poronlihan ja poron kuivalihan suoramyyntiä voidaan mainostaa esimerkiksi porotilan kotisivuilla, tienvarsi- tai lehtimainonnalla. Kun kuluttaja ostaa poronlihaa tai poron kuivalihaa suoramyynnistä, hänen on käytettävä liha omassa kotitaloudessaan. Kuluttaja voi halutessaan teettää lihalle jonkin käsittelyn esimerkiksi jauhamisen tai savustuksen ns. rahtitoimintana, jolloin tuote palautetaan hänen yksityistaloudessaan käytettäväksi (elintarvikelaki 13.2, kohta 17).

3 Sivu/sivut 3 / 6 5 Suoramyynti ja tarkastetun poronlihan vähittäismyynti Tarkastettua poronlihaa ja siitä valmistettuja tuotteita voidaan myydä tavanomaisena vähittäismyyntinä, jolloin vähittäismyyntiä koskevat säädökset on otettava huomioon. Toiminta edellyttää joko hyväksyttyä elintarvikehuoneistoa tai joissakin rajoitetuissa tapauksissa, esimerkiksi ns. tilapäinen vähittäismyynti, ilmoitusta valvontaviranomaiselle ( elintarvikelaki 13.2 kohdat 1-3 ). Tarkastettua poronlihaa, joka on tarkoitettu tavanomaiseen vähittäismyyntiin, ei saa viedä tiloihin, joissa käsitellään ja säilytetään suoramyyntiin tarkoitettua poronlihaa. Tavanomaisessa vähittäismyynnissä tuotteiden toimittaminen on mahdollista myös esimerkiksi lähettämällä tuotteet kuluttajalle. Tällöin on huomioitava myös kuljetusta koskevat vaatimukset. Tärkeä huomioitava ero suoramyynnin ja tavanomaisen vähittäismyynnin välillä onkin tuotteiden toimittaminen. Suoramyyjä voi myydä tai luovuttaa poronlihaa tai poron kuivalihaa vain poronhoitoalueella suoraan kuluttajalle, joka itse saapuu hakemaan tuotteet alkutuotantopaikalta tai paikasta, jossa poro on teurastettu. 6 Vastuu toiminnasta ja omavalvonta Vastuu suoramyynnistä, tuotteiden turvallisuudesta ja laadusta sekä toiminnasta tehtävästä ilmoituksesta on suoramyyjällä. Vaatimusten täyttymisen suoramyyjä varmistaa omavalvonnallaan. Suoramyyjän on laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma, jota on noudatettava ja jonka noudattamisesta on pidettävä kirjaa. Omavalvontasuunnitelmassa tulee kuvata elintarviketurvallisuuden ja muiden elintarvikkeita ja elintarvikehuoneistoja koskevien vaatimusten kannalta kriittiset kohdat sekä niihin liittyvien riskien hallinta. Omavalvontasuunnitelman sisällön laajuus riippuu suoramyyntiin tarkoitetun lihan käsittelytavasta ja määrästä. toiminnan kriittinen kohta voisi olla esimerkiksi lihan lämpötila, jota hallitaan seuraamalla lihan ja jäähdytettyjen tilojen lämpötilaa sekä noudattamalla työohjeita, joissa on otettu huomioon, että lihan lämpötila ei nouse liian korkeaksi. HACCP-järjestelmän mukaisia kriittisiä hallintapisteitä ei poronlihan suoramyyntitoiminnassa yleensä ole. Omavalvonnan apuna voidaan käyttää elinkeinon laatimia hyvän käytännön ohjeita. Suoramyynnin omavalvontasuunnitelmalta ei edellytetä kunnan valvontaviranomaisen hyväksyntää. Poronlihan suoramyyjän on myös huolehdittava siitä, että elintarvikkeita käsittelevät ja omavalvonnasta vastaavat henkilöt ovat saaneet riittävän ohjauksen ja koulutuksen työtehtäviinsä. Osaamistodistusvaatimus eli ns. hygieniaosaaminen (elintarvikelaki 27.2 ) ei koske henkilöitä, jotka työskentelevät ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa.

4 Sivu/sivut 4 / 6 7 Suoramyyntiin käytettävien tilojen rakenteelliset ja toiminnalliset vaatimukset Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen, kuten poronlihan suoramyyntiin käytetyn elintarvikehuoneiston, rakenteellisista vaatimuksista säädetään EY-lainsäädännössä yleisessä elintarvikehygienia-asetuksessa, jonka liitteen II lukua III sovelletaan ottaen huomioon toiminnan laajuus ja luonne. Myös elintarvikelain 10 :ssä on elintarvikehuoneistoja koskevia yleisiä vaatimuksia. Suoramyyntinä myytävän poronlihan ja poron kuivalihan käsittelylle, säilytykselle ja kuljetukselle sovelletaan yleisessä elintarvikehygienia-asetuksessa (liite II, luvut IV-X) sekä elintarvikelaissa (11 ) olevia vaatimuksia. Maa ja metsätalousministeriön eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta antamaa asetusta 37/EEO/2006 (laitosasetus) ei sovelleta suoramyyntitiloihin eikä suoramyyntitoimintaan. Eläinten terveydentilasta ja käsittelystä on säädetty yleisessä elintarvikehygieniaasetuksessa (4 art.) ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksessa (3 art.) sekä elintarvikelaissa (12 ). Elintarvikkeiden hyvä hygieeninen laatu on turvattava. Suoramyyntiin tarkoitettu poro voidaan teurastaa myös ulkona, esimerkiksi ns. kenttäteurastamossa. Ulkona teurastettaessa teurastuspaikan maaperän tulisi olla kuiva ja pölyämätön tai puhtaan lumen peittämä. Porot tainnutetaan ennen verenlaskua eläinsuojelusäännösten mukaan pulttipistoolilla tai ampuma-aseella. Teurastus on tehtävä siten, että ruho riippuu tai ruho on nylkypukilla tai muulla maasta irti olevalla alustalla. Työvälineiden puhdistamista varten on oltava käytettävissä tarvittava määrä kuumaa ja kylmää, juomaveden laatuvaatimukset täyttävää vettä. Ruhot tulisi jäähdyttää +7 C:seen tai sitä kylmempään lämpötilaan mahdollisimman nopeasti. Ruhot ripustetaan kinnerkoukkuun siten, että ilma kiertää esteettömästi ruhon ympäri. Teurastettuja ruhoja voi jäähdyttää myös ulkona, jos ilman lämpötila on riittävän kylmä jäähdyttämään ruhot. Tarvittaessa jäähdytettävät ruhot on suojattava katoksella. Jos ilman lämpötila ei mahdollista ruhojen riittävää jäähtymistä, teurastetut ruhot on vietävä koneellisesti jäähdytettyyn tilaan jäähtymään. Ruho voidaan paloitella teurastuspaikalla pienempiin osiin. Luuttomaksi leikkaaminen ja pakkaaminen tulisi tehdä sisätiloissa. Tuore liha on säilytettävä myyntiä varten alle +7 C lämpötilassa ja pakastettuna alle -18 C lämpötilassa. Jos poron ruhoja ei ole jäädytetty, ne tulisi kuljettaa riippuvana. Poron kuivalihan valmistamisessa käytettävää ulkokuivatushäkkiä saa käyttää vain lihan kuivaamiseen. Se on sijoitettava riittävän korkealle maan pinnasta. Siinä on oltava umpinainen katto, tiheästä metalliverkosta rakennetut seinät ja lattia siten, että haittaeläinten pääsy häkkiin sekä lintujen aiheuttama ulostekontaminaatio estyvät. Lihanpalat ripustetaan metallikoukkujen tai muovinarun avulla kuivatusorsiin. Suoramyyntiin tarkoitettua poronlihaa voidaan joissakin tapauksissa käsitellä ja varastoida myös kotikeittiössä. Kodin yhteydessä olevaa elintarvikehuoneistoa ei saa käyttää asumiseen tai muuhun tarkoitukseen niin, että siitä aiheutuisi valmistettaville elintarvikkeille terveysvaaraa. Poronlihan käsittely- ja varastointitilat on kuitenkin aina suositeltavaa erottaa asumisesta ja erilliset tilat ovat erityisesti tarpeen silloin, kun

5 Sivu/sivut 5 / 6 suoramyyntiä varten käsitellään, valmistetaan tai varastoidaan suuria määriä poronlihaa. Suoramyyntiin tarkoitetun poron teurastuksessa ja poronlihan leikkaamisessa muodostuneet sivutuotteet saa haudata. Sivutuotteiden hautaamisesta on ilmoitettava kirjallisesti kunnaneläinlääkärille. Sivutuotteiden hautaamisesta on pidettävä kirjaa. 8 Tuotteita koskevia vaatimuksia Suoramyyntiä varten käsiteltyä poron tuoretta lihaa ja valmistettua kuivalihaa koskevat elintarvikelain yleiset vaatimukset, joiden mukaan elintarvikkeiden on oltava soveltuvia ihmisravinnoksi eivätkä ne saa aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle (elintarvikelaki 7 ). Elintarvikkeesta on annettava kuluttajalle totuudenmukaiset ja riittävät tiedot, eikä elintarvikkeesta saa antaa harhaanjohtavia tietoja (elintarvikelaki 9 ). 9 Pakkausmerkinnät 10 Jäljitettävyys Irtomyyntinä myytävään poronlihaan, joka kääritään tai pakataan ostohetkellä, ei vaadita tehtäväksi merkintöjä. Ennen myyntiä valmiiksi pakkaukseen suljettuun poronlihaan tai poron kuivalihaan on merkittävä elintarvikkeen nimi (esim. poronliha, poron ulkopaisti, poron käristysliha, kuivattu poronliha), sisällön määrä (paino), viimeinen käyttöajankohta (tuore liha) tai parasta ennen -päivä (kuivaliha ja pakastettu/jäädytetty liha). Jos tuotteeseen lisätään suolaa, tehdään siihen lisäksi seuraava merkintä " Ainesosat: poronliha, suola (%) ". Pakastetun lihan pakkaukseen merkitään lisäksi sana "pakaste" tai pakastettu", merkintä "ei saa jäädyttää uudelleen sulatuksen jälkeen" ja säilytysohje "- 18 C tai kylmemmässä". Lihaa voidaan myös jäädyttää, jolloin pakkaukseen merkitään sana "jäädytetty" sekä säilytysohje. Jäädytetty elintarvike on säilytystarkoituksessa jäädytetty ja se myydään jäätyneenä, mutta se ei täytä pakastetulle elintarvikkeelle asetettuja vaatimuksia. Suoramyyntiä varten valmistettuja tuotteita ei saa merkitä tunnistamismerkinnällä. Tunnistamismerkintää käyttävät vain hyväksytyt laitokset. Lainsäädännön tarkoittamaa kaupallista asiakirjaa ei käytetä suoramyynnissä, koska tuotteet myydään suoraan kuluttajalle. Jos tuotteissa on havaittu terveysvaara, suoramyyjän on välittömästi tehtävä asiasta ilmoitus kunnan valvontaviranomaiselle. Suoramyyjän on tarvittaessa pyydettävä tuotteet takaisin kuluttajilta itselleen eli ryhdyttävä ns. takaisinvetoon. Tämä tulisi ottaa huomioon suoramyyjän omavalvontasuunnitelmassa. Takaisinvedon riittävyys tulee arvioida tapauskohtaisesti (esimerkiksi lehti-ilmoituksen avulla tehtävä takaisinveto voisi olla riittävä). Takaisinvedosta on Eviran ohje, joka löytyy Eviran kotisivuilta Elintarvikkeet-osiosta.

6 Sivu/sivut 6 / 6 11 Lainsäädäntöä Luettelo ei sisällä kaikkia mahdollisesti sovellettavia säädöksiä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EY) N:o 178/2002, yleinen elintarvikeasetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (EY) N:o 882/2004, valvontaasetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta (EY) N:o 852/2004, yleinen elintarvikehygienia-asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EY) N:o 853/2004, eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus Komission asetus elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista (EY) N:o 2073/2005 Elintarvikelaki (23/2006) Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämisestä syrjäisillä alueilla sekä kuolleiden lemmikkieläinten hävittämisestä (1374/2004), Eläinsuojelulaki (247/96) Toiminnassa on otettava huomioon myös pakkausmerkintöjä, pakkaus- ja muita kontaktimateriaaleja koskevat säädökset. Helsingissä Osastonjohtaja Jorma Hirn Elintarvikeylitarkastaja Auli Vaarala

Eviran ohje 16027/2. Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja lihan toimittaminen myyntiin

Eviran ohje 16027/2. Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja lihan toimittaminen myyntiin Eviran ohje 16027/2 Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja lihan toimittaminen myyntiin Vastuuhenkilö Paula Hietanen Sivu/sivut 1 / 31 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan

Lisätiedot

Poronlihan suoramyynnin hyvän toimintatavan malli

Poronlihan suoramyynnin hyvän toimintatavan malli Poronlihan suoramyynnin hyvän toimintatavan malli Kuluttajat ovat koko ajan kiinnostuneempia siitä, mistä heidän syömänsä ruoka on peräisin. Ruuan liikkuvuuden myötä kansainväliset lihakohut ovat koskettaneet

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot

Eviran ohje 16036/2. Kalastusalusten valvonta

Eviran ohje 16036/2. Kalastusalusten valvonta Eviran ohje 16036/2 Sivu/sivut 1 / 12 Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Määritelmiä... 2 3 Lainsäädäntöä... 3 4 Kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina ja pienten määrien luovutus suoraan kuluttajalle... 3 5

Lisätiedot

Kalastajien ilmoitusvelvolliset elintarvikehuoneistot

Kalastajien ilmoitusvelvolliset elintarvikehuoneistot Eviran ohje 16013/1 Kalastajien ilmoitusvelvolliset elintarvikehuoneistot Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 7 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 2 2 Ilmoitusmenettely...

Lisätiedot

Eviran ohje 16034/2. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti

Eviran ohje 16034/2. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Eviran ohje 16034/2 Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Vastuuhenkilö Taina Lehdonkivi Sivu/sivut 1 / 27 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 17.3.2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2011 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain

Lisätiedot

Hyväksyjä Auli Vaarala

Hyväksyjä Auli Vaarala Tuula Lundén Sivu/sivut 1 / 12 Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Lainsäädäntöä... 2 3 Kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina ja pienten määrien luovutus suoraan kuluttajalle... 3 4 Alkutuotantoilmoitus... 4 5

Lisätiedot

Eviran ohje 16034/1. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti

Eviran ohje 16034/1. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Eviran ohje 16034/1 Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Taina Lehdonkivi Sivu/sivut 1 / 25 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011. 1367/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011. 1367/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011 1367/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta Annettu Helsingissä 20

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari-Luukkonen Sivu/sivut 1 / 26 Ohjeessa käsitellään elintarvikkeiden säännöllistä ja tilapäistä käsittelyä, myyntiä ja tarjoilua koskevaa lainsäädäntöä ja sen soveltamista ulkotiloissa.

Lisätiedot

Eviran ohje 16030/1. Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn ja myynnin valvonta

Eviran ohje 16030/1. Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn ja myynnin valvonta Eviran ohje 16030/1 Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn ja myynnin valvonta Eviran ohje 160 /1 Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 11 Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Eviran ohje 16021/1. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta

Eviran ohje 16021/1. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Eviran ohje 16021/1 Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 8 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 2 2 Aidon perinteisen tuotteen nimitys...2 3 Tilojen hyväksyminen...

Lisätiedot

MUISTIO 1 (7) VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄISTÄ ELINTARVIKEHYGIEENISILTÄ RIS- KEILTÄÄN VÄHÄISISTÄ TOIMINNOISTA

MUISTIO 1 (7) VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄISTÄ ELINTARVIKEHYGIEENISILTÄ RIS- KEILTÄÄN VÄHÄISISTÄ TOIMINNOISTA hh Elintarvike- ja terveysosasto MUISTIO 1 (7) 28.11.2011 VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄISTÄ ELINTARVIKEHYGIEENISILTÄ RIS- KEILTÄÄN VÄHÄISISTÄ TOIMINNOISTA Yleistä Ehdotetulla asetuksella on tarkoitus antaa

Lisätiedot

TSE-toimenpiteet laitoksessa

TSE-toimenpiteet laitoksessa Eviran ohje 16011/1 TSE-toimenpiteet laitoksessa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira TSE-toimenpiteet laitoksessa Eviran ohje 16011/1 Eviran ohje 16011/1 Käyttöönotto 21.1.2010 Hygieniayksikkö Hyväksyjä

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari Sivu/sivut 1 / 24 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta. sivu 1/20 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala***......2 2 Suhde muihin säädöksiin***......2 3 Määritelmät***......2

Lisätiedot

Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus

Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus Vastuuhenkilö Noora Tolin Eeva Fieandt Sivu/sivut 1 / 2 Laatija Malliasiakirjatyöryhmä Malliasiakirja/versio 10127/3 Hyväksyjä Maria Teirikko Käyttöönotto 18.6.2015 Valvontaosasto Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet 18.11.2011 1 (41) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Soveltamisala... 6 2. Hygieniavaatimukset kuljetuksissa ja kriittinen hallintapiste HACCP... 6

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje

Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje Oiva-arviointiohjeet ja Oiva-yleisohje Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205-10262. Alempaa näet ohjeiden otsikot (KUTI-rivit) numeroineen, ohjeen numeron, ohjeen version ja ohjeen

Lisätiedot

ELINTARVIKEHUONEISTOJEN VAATIMUKSET

ELINTARVIKEHUONEISTOJEN VAATIMUKSET ELINTARVIKEHUONEISTOJEN VAATIMUKSET Porvoon kaupungin terveydensuojelu 2011 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Elintarvikehuoneistosta ilmoittaminen... 4 3 Suunnittelussa huomioitavaa... 5 4 Rakenteelliset vaatimukset...

Lisätiedot

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Eviran ohje 16045/1 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Sivu/sivut 1 / 16 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta Kasvintuotantotilat

Lisätiedot

Eviran ohje 16024/1. Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys

Eviran ohje 16024/1. Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys Eviran ohje 16024/1 Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 MÄÄRITELMÄT... 2 3 LAINSÄÄDÄNTÖ... 3 4 NAUDANLIHAN MERKITSEMINEN

Lisätiedot

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta

Eviran ohje 16023/3. Kalastustuotteiden valvonta Eviran ohje 16023/3 Kalastustuotteiden valvonta Vastuuhenkilö Auli Vaarala Sivu/sivut 1 / 29 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Määritelmät... 3 3 Lainsäädäntöä... 4 4 Ohjeita... 5 5 Aistinvarainen laatu... 6 6

Lisätiedot

HYGIENIALAIN MUKAISET LAITOKSET JA KALASTUSALUKSET

HYGIENIALAIN MUKAISET LAITOKSET JA KALASTUSALUKSET sivu 1/7 SIVUTUOTEASETUKSEN SOVELTAMISOPAS II HYGIENIALAIN MUKAISET LAITOKSET JA KALASTUSALUKSET Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvikevirasto 5.4.2005 Tämä opas on tarkoitettu EY-asetuksen sovellusohjeeksi

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA

PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA PORONLIHAN SUORAMYYJÄN OMAVALVONTASUUNNITELMA Paliskuntain yhdistys 2013 Sisällysluettelo Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä - viranomaiselle... 2 Ilmoitus poronlihan suoramyynnistä oma kappale... 3 Omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille

Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille Oiva-arviointiohjeisiin sisältyvät Eviran ohjeet nro 10205, 10232-10243, 10245,10249-10252 ja 12056-10307 Alempaa näet ohjeiden otsikot (KUTI-rivit) numeroineen, ohjeen numeron, ohjeen version ja ohjeen

Lisätiedot

MUISTIO 1 (6) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA

MUISTIO 1 (6) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA hh Elintarvike- ja terveysosasto MUISTIO 1 (6) 19.12.2011 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA Johdanto Lainsäädäntö Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Luonnovaraja biotalouden tutkimus 10/2015 Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Marja Lehto, Maarit Mäki, Risto Kuisma ja Hanna-Riitta Kymäläinen HYVÄN KÄYTÄNNÖN OHJE TUOREKASVIKSIA

Lisätiedot