RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus AIKA 17:30-19:25 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 5 PAPPILANRANNAN JA KANSALAN ALUEILLA 257 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 259 LAUSUNTO KAINUUN ALUEEN PELASTUSTOIMEN 12 PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ VUOSILLE TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN 16 VUODELLE KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISERIÖLLE 18 KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA 263 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 22 VUODELLE KUNTARAHA LEADER -OHJELMAN TOTEUTTAMSEEN 23 VUOSINA LAUSUNTO KAINUUN MAAKUNTASTRATEGIAN SUUNNITELMAOSION LUONNOKSESTA 266 LAUSUNTO KAINUUN 27 TUULIVOIMAAKUNTAKAAVASTA 267 KARHULANKYLÄNTIEN AVUSTUSHAKEMUS OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN 30 PÄÄTÖKSESTÄ ILMOITUSASIAT 31

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Granholm Tapani 17:30-19:25 jäsen Kemppainen Anu 17:30-19:25 jäsen Klemetti Arto 17:30-19:25 jäsen Oikarinen Paavo 17:30-19:25 puheenjohtaja Pikkarainen Tapio 17:30-19:25 jäsen Tähkäpää Liisa 17:30-19:25 jäsen POISSA Laakso Minna-Liisa varapj Tolonen Arto kvalt II varapj MUU Oikarinen Olavi 17:30-19:25 kvalt pj Tolonen Helka 17:30-19:25 kvalt I varapj Potila Raija 17:30-19:25 esittelijä Härkönen Terttu 17:30-19:25 sihteeri Oikarinen Ulla-Maija 17:35-17:56 aluearkkitehti ALLEKIRJOITUKSET Paavo Oikarinen Puheenjohtaja Terttu Härkönen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Torstaina Tapio Pikkarainen Liisa Tähkäpää PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Perjantaina Lea Lukkari palvelusihteeri Liite 5 Muutoksenhakuohje

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 254 Hallintosäännön 47 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen mu kaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo Tämän lisäksi pidetään ylimääräi siä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 255 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tar kas te taan niin, että se voidaan pitää nähtävillä saman viikon perjantaina tai 4 päivää kokouksesta, ellei kun nan hal li tus toi sin pää tä. Tar kas tettu pöy tä kirja pide tään nähtävil lä kunnanvirastossa klo Kunnanhallitus valtisee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan torstaina Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina Valittiin Tapio Pikkarainen ja Liisa Tähkäpää.

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk Kunnanhallitus Kunnanhallitus KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANNAN JA KANSALAN ALUEILLA KHALL 252 Kirkonkylän asemakaavan muutos on käynnistetty maanomistajien te ke mien aloitteiden (Pohjola, Kansala) ja Ristijärven seurakunnan kans sa käytyjen neuvottelujen perusteella. Maa-alueiden omistajilla on erilaisia tarpeita maankäytön suhteen eikä vanha luvulla laa dit tu kaava vastaa niitä tarpeita. Suunnittelualueiden yh teen lasket tu pinta-ala on noin 10 hehtaaria. Pappilanrannan alueella kaa vasuun nit te lus sa tutkitaan uusien pientalotonttien sijoittamisen mahdol li suu det ja Kansalan alueelle on tarkoitus osoittaa uusia asuin- ja lii ke tont te ja. Molemmilla alueilla tarkastellaan myös tontteihin liit ty viä ka tu- ja virkistysalueita. Kaavakonsultiksi on valittu tarjouskilpailun perusteella FCG Suun nitte lu ja tekniikka Oy, jossa vastaavana suunnittelijana toimii Jaakko Iso her ra nen (YKS-147). Maanomistajat osallistuvat kaavan laa ti miskus tan nuk siin. Ne määräytyvät saavutetun hyödyn (rakennusoikeus) pe rus teel la. Kustannuksista sovitaan maanomistajien kanssa kaa valuon nos vai hees sa, kun on selvillä kaavoituksesta aiheutuvat kus tannuk set ja uuden rakentamisen määrä alueella. FCG on toimittanut Ristijärven kunnalle oheisaineistona olevan päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka on tar koi tus asettaa julkisesti nähtäville koko suunnitteluprosessin ajaksi. Liite: 0.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Lisätiedot: aluearkkitehti Pirjo Siipola, puh Kunnanhallitus saattaa vireille Kirkonkylän asemakaavan muutoksen Pap pi lan ran nan ja Kansalan alueilla. Kaavan osallistumis- ja ar viointi suun ni tel ma asetetaan nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi. Kunnan hal li tus hyväksyy kaavan laatijaksi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n, missä vastaavana suunnittelijan toimii Jaakko Isoherranen (YKS-147). Pirjo Siipola oli kokouksessa läsnä selostamassa asiaa klo Kunnanhallitus hvväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk 17 Kaavamuutos on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaavan pohjaksi tehdyt maisemaselvitys ja rakennuskannan inventointi ovat val mis tuneet. Alustavassa kaavaluonnoksessa Pappilanrannalla taa ja ma ra ken netta on tiivistetty muuttamalla yleisessä käytössä olevia tontteja asuinkäyt töön ja lisäämällä yksi uusi omakotitontti asuintonttien yh teyteen. Toteutumattomia puistoalueita on liitetty viereisiin asuin tont teihin. Kansalan alueella käytöstä poistunut pelto osoitetaan asuin- ja lii ke tont tien alueeksi. Yhteensä asemakaavamuutosalueelle osoi tetaan 13 kpl uusia asuin- ja liiketontteja. Tonttikoot ovat noin neliötä. Lisätiedot: Aluearkkitehti Pirjo Siipola puh Kunnanjohtajan esitys: Maankäyttötoimikunta hyväksyy oheisaineistona olevan päi vä tyn alustavan kaavaluonnoksen ja esittää kun nan hal li tuk sel le, et tä kaavaluonnos asetetaan valmisteluaineistoineen nähtäville 30 päi vän ajaksi. Kaavaluonnoksesta pyydetään viranomaislausunnot Kai nuun ELY-keskukselta (ympäristö), Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes kuk sel ta (lii ken ne), Kainuun maakunta-kuntayhtymältä (aluei den käyt tö), Kainuun mu seol ta, Kainuun pelastuslaitokselta ja E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:ltä. Maanomistajille ja muille osal lisil le järjestetään yleisötilaisuus kaa van nähtävilläpidon aikana. Hyväksyttiin. KHALL 3 Oheismateriaalina hallituksen jäsenille on lähetetty seuraava kaava-ai neis to: kaavaselostus, maisemaselvitys, rakennuskannan inventointi, kaavakarttaluonnokset ja kaavamääräykset. Kunnanhallitus hyväksyy kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan esi-

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk Kunnanhallitus Kunnanhallitus tyk sen siten tarkistettuna, että lausunto pyydetään Kainuun liitolta Kai nuun maakunta -kuntayhtymän sijaan. Eero Härkönen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Aluearkkitehti Pirjo Siipola esitteli asian klo Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Kaavoitus- ja maankäyttötmk 3 Kaavaluonnoksesta on määräpäivään mennessä tulleet lausunnot Kai nuun ELy-keskukselta, Kainuun museolta, Kainuun liitolta ja Pohjois-Poh jan maan Ely-keskukselta. Lisäksi on saatu sekä suullisia että kirjallisia mielipiteitä maanomistajilta ja osallisilta. Kaavakonsultti on laatinut lausuntoihin ja mielipiteisiin vastineluonnokset, joiden perus teel la tehdään muutokset kaavaehdotukseen. Maankäyttö- ja rakennuslain 59 mukaan kunnalla on oikeus periä maan omis ta jil ta kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustan nuk set, jos asemakaava tai kaavamuutos on pääasiassa yk sityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta. Lisätiedot: aluearkkitehti Pirjo Siipola puh Kunnanjohtajan esitys: Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta hyväksyy oheisaineistona olevat vas ti ne luon nok set ja täydentää/korjaa niitä tarvittaessa ja esittää kun nan hal li tuk sel le, että se hyväksyy vastineet ja niiden perusteella muo ka tut kaava-asiakirjat kaavaehdotusta varten. Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta hyväksyy oheisaineistona olevan kaa voi tus kus tan nus ten jakamisen periaatteet tässä kaa vahank kees sa ja esittää ne kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk Kunnanhallitus Kunnanhallitus KHALL 101 Oheisainestona vastineluonnokset, kaavaehdotus ja kaava-asiakirjat sekä kaavoituskustannusten jakamisen periaatteet. Kunnanhallitus hyväksyy 1) vastineet ja niiden perusteella muokatut kaava-asiakirjat kaa va ehdo tus ta varten ja kaavaehdotuksen sekä 2) kaavoituskustannusten jakamisen periaatteet. Kunnanhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi sekä pyytää ehdotuksesta lausunnot Kainuun ELY-keskuk sel ta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, Kainuun liitolta, Kai nuun museolta ja E.ON Kainuun Sähköverkko Oyj:ltä. Kunnanhallitus valtuuttaa valmistelemaan kokouksessa esitetyn luon nok sen pohjalta virkamiestyönä lopullisen maakäyttöso pi muksen. Kunnanhallitus hyväskyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Aleuarkkitehti Pirjo Siipola oli kokouksessa selostamassa asiaa klo KHALL 256 Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Ehdotuksesta saa tiin neljä lasuntoa ja kaksi muistutusta. Viranomaisnevottelu on pi det ty Kaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset: - kortteliin 64 tontille 1 on lisätty rantasaunan rakennusala - yleismääräyksiin on lisätty Pappilan alueen kulttuurihistoriallisesti ja mai se mal li ses ti arvokkaan ympäristön turvaaminen täy den nys ra kenta mi sen yhteydessä -vaikutusten arviointia on laajennettu kulttuurihistoriallisten koh teiden osalta - yleiskaavasta poikkeavia ratkaisuja on perusteltu. Muutokset eivät aiheuta kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asetta mis ta. Muutosalueiden maanomisajille ja naapureille on ilmoitettu muu tok sis ta. Liite 1 Jätetyt lasunnot ja muistukset sekä vastineet

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk Kunnanhallitus Kunnanhallitus Liite 2 Liite 3 Muistio viranomaisneuvottelusta Kaava ja kaavaselostus Kaava-aineisto on katsottavissa kunnan sivuilla Aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen esittelee kaavaa kokouksessa. Lisätiedot: aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, puh Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kirkonkylän ase ma kaa va eh do tuksen Pappilanrannan ja Kansalan alueiden osalta ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen oli läsnä kokouksessa selostamassa kaavaa klo 17:35-17:56.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 257 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: 1) Kunnanjohtajan päätös Eron myöntäminen ravitsemustyöntekijä Anna Liisa Pikkaraiselle lukien. 2) Hallintopäällikön päätös Ruoankuljetusvaunun hankinta. 3) Rakennusmestarin päätös Asumisen perusteella myönnettävä tieavustus. Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan edellä esitettyihin päätöksiin, vaan merkitsee ne tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 258 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston pää tösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kun nan hal litus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä jär jestyk ses sä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös muuten on lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täy tän töön panematta. Asia on saatettava viipymättä valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja se on ollut yleisesti nähtävillä Päätökset Talousarvion muuttaminen 52 Takauksen myöntäminen Ristijärven vanhaintukisäätiön lainalle Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna ne täy täntöön. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus LAUSUNTO KAINUUN ALUEEN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ VUOSILLE /10/2013 KHALL 259 Kajaanin kaupunki, Kainuun pelastuslaitos pyytää kun nan hal li tuk selta lausuntoa Kai nuun alueen pelastustoimen pal ve lu ta so pää tös luonnok ses ta vuosille Lausunto tulee antaa men nes sä. Pelastuslain 27 :n mukaan alueen pelastustoimi vastaa pe las tus toimen palvelutasosta, pelastuslaitoksen toiminnan ja nuo hous pal ve lujen asianmukaisesta järjestämisestä sekä muista pelastuslaissa sille sää de tyis tä tehtävistä. Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan: 1. pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valituksesta ja neu vonnas ta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden on net to muuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan se kä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja on net to muuk sien seurausten rajoittamisessa; 2. pelastuslaitoksen valvontatehtävistä; 3. väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteissa sekä sii hen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä; 4. pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä. Edellä mainitun lisäksi pelastuslaitos: 1. voi suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä, jos en si hoi topal ve lun järjestämisestä yhteistoiminnassa alueen pe las tus toimen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kesken on sovittu tervey den huol to lain (1326/2010) 39 :n 2 momentin perusteella; 2. tukee pelastustoimen alueeseen kuuluvan kunnan val mius suunnit te lua, jos siitä on kunnan kanssa sovittu; 3. huolehtii öljyntorjunnasta ja muistakin muussa laissa alueen pelas tus toi mel le säädetyistä tehtävistä. Pelastuslain 28 :n mukaan pelastustoimen palvelutason tulee vasta ta paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa mää ri teltäes sä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa. Pelastuslain 29 :n mukaan alueen pelastustoimi päättää pal ve lu tasos ta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiin tyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoit teet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Pal velu ta so pää tök seen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehit tä mi ses tä. Päätös on voimassa määräajan. Palvelutasopäätös on toimitettava aluehallintovirastolle. Jos pal ve luta so pää tös on puutteellinen, aluehallintovirasto voi palauttaa asia kirjan täydennettäväksi.

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Oheismateriaali: palvelutasopäätösluonnos Lisätiedot: kunnanjohtaja Raija Potila, puh Kunnanhallitus esittää lausuntonaan Ristijärven kunnan osalta Pelas tus toi mi alu een palvelutasopäätösluonnoksesta vuosille seuraavaa: Ristijärven kunta pitää tärkeänä, että pelastusaluetaso säilytetään ny kyi se nä, koska se on ollut toimiva. Ristijärven kunta edellyttää, että pelastuspalvelutaso säilytetään II ris ki luo kas sa ja yksiköiden lähtövalmius on 10 minuttia. Uudessa pal ve lu ta so mää rit te lysuunnitelmassa ei ole otettu huo mioon, että Ristijärven kun nan kes kus taajamassa pienellä alueella sijait see useita eri yritysten ja toimijoiden omistamia vuokra-asuntoja ja hoi va yk si köi tä, joiden asukkaat ovat liikuntarajoitteisia tai muuten va jaa kun toi sia, yhteensä n useas sa (5-8) eri yksikössä. Kun nan ja yritysten oman va rau tu mi sen lisäksi, myös pe las tus toimen on turvattava omalta osaltaan riit tä vä toi min ta var muus ja nopeus. Uusi esitettty 20 min. lähtövalmius ei ole riittävä. Henkilöstön ja varallaolovahvuuden tulee säilyä entisellään siten, et tä se on tavoitetaso ja vähintään ajoittain Taso tarvi taan sopimuspalokuntien toiminnan ylläpitämiseksi ja va ral la oli ja reser vien turvaamiseksi. Ristijärven kunta vaatii, että painopistepaloasemasuunnitelmasta luo vu taan. Pelastusvarmuuden säilyttämiseksi kaikki paloasemat tulee säilyttää toimintakykyisenä nyt ja tulevaisuudessa. Ajoneuvokalustoa tulee hankkia riittävästi myös Ristijärven yk sikköön. Ajoneuvokaluston kierrättäminen saattaa jättää puutteita, jotka vii väs tyt tä vät pelastustoimia, jos kalusto on kaukana kohteesta. Saa vu te taan ko silloin riittävä pelastuksen lähtötaso ja varmuus. Nykyinen suunnitelma, jossa Kajaanin ajoneuvokaluston ikä on 5 vuot ta ja Ristijärven kunnan jopa 30 vuotta, tarkoittaa sitä, että kuntaan ei koskaan saada uutta kalustoa. Kuitenkin kunnan vuo sit taises ta maksuosuudesta kohdistetaan tietty osa uuden kaluston hankin taan. Kun otetaan huomioon edellä kuvatut hoivakiinteistöt ja niissä suo ritet tu tehtävien laatu, kunnan pelastustoimen valmiustasoa ja ka luston käyttöä ei voi verrata kyläkeskusten kuten Näljängän kylän tasoon, kuten nykyisessä luonnoksessa. Ristijärven kunta edellyttää, että paloaseman kalustoikä on 20 vuotta, perusteluna kunnan taajaman asutusrakenne, liike- ja asuin ra-

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus ken nuk set. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2014 KHALL 260 Kuntalain 66 :n mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä kunnan tu lo ve ro pro sen tis ta. Tuloveroprosentti ilmoitetaan nel jän nes ve ro prosent ti yk si kön tarkkuudella. Vuoden 2014 tuloveroprosentti on il moitet ta va viimeistään marraskuun 18. päivään men nes sä. Ristijärven kunnan vuoden 2013 tuloveroprosentti on 21,00. Hallitus on tehnyt päätöksiä muutoksista, jotka vaikuttavat kuntien vuo des ta 2014 alkaen. Muutoksia on tehty niin kunnallisverotuksen ve ro pe rus tei siin kuin yhteisöverotukseen. Hallitusohjelman mukaan kun tien veroperusteisiin tehtävien veroperustemuutosten ai heut tamat muutokset kuntien verotuloihin kompensoidaan täy si mää räi sesti. Kunnallisverotukseen vaikuttavia muutoksia ovat mm. osin ko tu lojen ve ro tus jär jes tel män uudistaminen, työtulovähennyksen enimmäis mää rän ja perusvähennyksen enimmäismäärän korotus 30 euroa se kä kotitalousvähennyksen enimmäismäärän korottaminen eu roon. Asuntolainan korkovähennyksen lisärajoittamista on jatket tu vuo teen 2015 saakka. Suurin yksittäinen kuntien verotuloihin vaikuttava muutos on yh tei sö ve ro kan nan alentaminen nykyisestä 24,5 %:sta 20 %:in vuodesta 2014 alkaen. Kunnat menettävät yhteisöverotuloja noin 250 milj. eu roa. Vuoden 2014 talousarvioesitys vastuualueiden esitysten osalta valmis. Valtion toimenpiteiden ja kunnan asukaslukumuutosten seurauksena, kunnan valtionosuudet alenevat käytössä ole vien laskelmien mukaan noin euroa. Verotulot on otettu talousarvioon 21,00 ve ro pro sen tin mukaisena huo mioi den kuluvan vuoden ker ty mä. Talousarvio jää ali jää mäi sek si vaikka vuoden 2014 ansioverotulokertymä kasvaa. Vuonna 2013 ansiotuloverojen kertymä tammi - lokakuulta on ollut noin 9,4 % (3,0 / 2,7 milj.) suurempi kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Yh tei sö ve roker ty mä on vastaavalta ajalta on 11,2 % suurempi (0,31 / 0,25 milj.). Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se määräisi vuo den 2014 tuloveroprosentiksi 21,00. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2014 KHALL 261 Kunnanvaltuusto päättää vuosittain kunnan kiin teis tö ve ro pro sen teista samalla kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiin teis tö ve ro pro sen tit määrätään prosentin sadasosien tark kuu della. Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia so velle taan kiinteistöverolain (1992/654) mukaan veronalaisiin kiin teis töihin lukuun ottamatta vakituista asuinrakennusta, muita asuin ra kennuk sia, rakentamatonta rakennuspaikkaa ja eräitä laitoksia. Hallitus (HE 76/2013 ja 102/2013) on tehnyt päätöksiä ve ro pe rus temuu tok sis ta, jotka vai kut ta vat kuntien vuoden 2014 verotuloihin. Kiin teis tö ve roon vaikuttavat muutokset ovat seuraavat: - jälleenhankinta-arvosta otetaan jatkossa huomioon 75 % nykyisen 70 %:n sijasta. Muutos koskee kaikkia kiinteistöveron kohteena olevia rakennuksia. - asuinrakennusten ikäalennuksen maksimimääriä alennetaan asteit tain. Ikäalennuksen alarajaa alennetaan niin, että nykyisen 80 %:n sijaan vuonna 2014 se on 70 %. - maapohjien osalta verotuksen pohjana käytettäviä arvoja ko ro tetaan 2 %. Vuoden 2014 alkaen verotusarvona otetaan huomioon 75 % aluehinnasta (nyt 73,5 %). Muutosten seurauksena kuntien kiinteistöverotulot lisääntyvät vuonna 2014 kuntaliiton arvion mukaan noin 100 milj. euroa. Kuntaliiton las kel man mukaan muutosten vaikutus Ristijärven kunnan vuoden 2013 laskennalliseen kiinteistöveroon ( ) muutokset mer kitse vät :n lisäystä. Prosenteissa korotus on 8,4 %. Laskelma on arvio. Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen sisällön ensimmäisessä käsit te lys sä Jos lakimuutoksia ei ole vahvistettu ve ro prosent tien ilmoittamisen määräpäivään mennessä, voivat kun nat ilmoittaa kiinteistöveroprosentit viimeistään Kiinteistöveroprosentit vuonna 2013 Ristijärvi Vaihteluväli - yleinen 0,90 0,60-1,35 - vakituinen asuinrak. 0,55 0,32-0,75 - muu kuin vak. as. rak. 1,15 enintään 0,60 %-yksikköä yli vak. asuinrak. veroprosentista - voimalaitos 2,85 2,85 (voi olla alempi) - rakentamaton rak.p. ei määrätty 1,00-3,00 Laskennallinen kiinteistövero vuonna 2013 (verohallinto )

17 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Kiinteistö Verotusarvot, Maksuunpantu vero, - vakituinen as.rakennus - muu kuin vakit. as.rak. - voimalaitosrakennus - pienvoimalaitos - yleishyöd.käyt. rakennus - yleishyöd.käyt. maapohja - rakent. rakennuspaikka - yleinen rakennus - yleinen maapohja Maksuunpantu määrä Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se määrää vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit seuraavasti: - yleinen 0,90 - vakituinen asuinrak. 0,55 - muu kuin vak. as. rak. 1,15 - yleishyöd. käytössä oleva 0,00 - voimalaitos 2,85 - rakentamaton rak.p. ei määrätä erityistä veroprosenttia Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

18 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA KHALL 262 Kuntarakennelaki (1698/2009) ja siihen liittyvä laki kielilain muut tami ses ta ovat tulleet voimaan Kuntajakolain nimike on muu tet tu kuntarakennelaiksi, ja lakiin on lisätty kun ta ra ken ne uu distuk sen toteuttamiseksi säännökset kuntien selvitysvelvollisuudesta, sel vi tys pe rus teis ta, selvitysalueen määräytymisestä sekä kuntien yhdis ty mi sen taloudellisesta tuesta. Kuntarakenneuudistuksen tavoitteena on erityisesti vahvistaa kuntien edellytyksiä järjestää yhdenvertaisesti palveluja, eheyttää yhdys kun ta ra ken net ta sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa. Tar koitus on lisäksi vahvistaa kuntien kykyä vastata palvelutuotannosta pää osin itse sekä kykyä hyödyntää markkinoita. Kunnan tulee selvittää yhdessä muiden kuntien kanssa kuntajaon muut ta mi sen edellytykset täyttämään uuden kunnan muo dos tu mista, jos yksikin laissa säädetyistä selvitysperusteista osoittaa sel vi tyksen tarvetta. Selvitysperusteet ovat palveluperuste, työ paik ka omava rai suus-, työssäkäynti ja yhdyskuntarakenneperuste sekä ta louspe rus te. Vaikka kunta ei täyttäisi mitään edellä mainituista pe rusteis ta, sen tulee osallistua yhdistymisselvitykseen, jollei muuten ole saa vu tet ta vis sa selvitysperusteet täyttävää toiminnallista ko ko naisuut ta. Jos yhdistymisselvitysten ulkopuolelle on jäämässä kunta, joka muodostaisi toiminnallisen kokonaisuuden siihen rajoittuvan kans sa, on näiden kuntien selvitettävä yhdessä kuntien yhdistymistä tai ensiksi mainittu kunta on otettava mukaan selvitykseen, joihin jälkim mäi nen kunta osallistuu. Säännöksen tarkoituksena on ehkäistä si tä, että selvityksistä jäisi pois kuntia, joita muut kunnat eivät halua mu kaan esimerkiksi kunnan heikon taloudellisen tilanteen vuoksi. Selvitysperusteet (kuntarakennelaki 1 a luku, 4c, 4 d ja 4 f :t) Palveluperuste (4 c ) Alle asukkaan kunnan on selvitettävä yhdistymistä yhdessä alu eel la kuntien kanssa alueella, jossa on 1. palveluiden järjestämisen, rahoittamisen ja keittämisen kannalta riit tä vä väestöpohja sekä kyky riittävään omaan pal ve lu tuo tantoon; 2. erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kannalta vähin tään noin asukasta; sekä 3. perusopetuksen laadukkaan ja yhdenvertaisen järjestämisen kan nal ta alle yksivuotiaiden ikäluokan koko vähintään noin 50 Työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti ja yhdyskuntarakenne (4 d ) Kunnan tulee selvittää kuntien yhdistymistä, jos 1. kunnan työssäkäyvästä väestöstä alle 80 %:lla on työpaikka kun-

19 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus nan alueella (työpaikkaomavaraisuusperuste);sekä kunnan työssäkäyvästä väestöstä Tampereen, Turun, Oulun, Lah den, Jyväskylän tai Kuopion työssäkäyntialueella si jait se vasta kunnassa vähintään 25 % käy työssä työssäkäyntialueen keskus kun nan alueella (työssäkäyntiperuste) Kunnalla on kuitenkin selvitysvelvollisuus yh dys kun ta ra ken ne pe rusteel la, jos sen tai siihen rajoittuvan kunnan yhtenäinen kes kus taa jama ulottuu kunnan rajan yli tai keskustaajamaan kytkeytyvä lä hi taaja ma ulottuu kunnan rajan yli, taikka, jos toisen kunnan kes kus taa jaman kasvupaine kohdistuu merkittävästi kunnan alueella si jait sevaan lä hi taa ja maan. Talousperuste (4 f ) Kunnan tulee selvittää kuntien yhdistymistä talousperusteella, jos kun nan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat ta louden tunnusluvut täyttävät vähintään yhden seuraavista edel ly tyk sistä: 1. kunnan viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä ja sitä edel tänees sä tilinpäätöksessä alittuvat kunnan peruspalvelujen val tionosuu des ta annetun lain (1704/2009) 63 a :n mukaisen erityisen vai keas sa taloudellisessa asemassa olevan kunnan ar vioin ti menet te lyn edellytyksenä olevat raja-arvot; kunnan viimeisessä hyväksytyssä ja kahdessa sitä edeltävässä ti lin pää tök ses sä edellä 1. kohdassa mainitun lainkohdan mu kaisis ta kuudesta raja-arvoista täyttyy neljä; tai kunnan viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä taseen ker tynyt alijäämä asukasta kohti on vähintään 500 euroa ja kahdessa si tä edeltäneessä tilinpäätöksessä taseessa on kertynyttä ali jäämää. Selvitysvelvollisuuden lähtökohtana on, että selvitysalue täyttää kunta ra ken ne lain 4 :ssä tarkoitetut kuntajaon muuttamisen edel ly tykset. Kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää lain 2 :ssä tar koi tet tu ja kuntajaon kehittämisen tavoitteita sekä parantaa kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjes tä mi ses tä ja tuottamisesta, tai muuten edistää kunnan toi min ta kykyä, parantaa alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita, pa rantaa alueen elinolojen toimintamahdollisuuksia tai parantaa alueen yh dys kun ta ra ken teen toimivuutta. Kunnan on muodostuttava yhdestä alueesta, joka muodostaa toimin nal li sen kokonaisuuden, jollei valtioneuvosto alueellisen eheyden osa ta erityisen kuntajakoselvityksen perusteella toisin päätä.

20 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Selvitysalueesta poikkeaminen Jos kunta katsoo tarkoituksenmukaiseksi tehdä selvityksen muulla kuin selvitysperusteiden osoittamalla alueella, sen tulee hakea valtio va rain mi nis te riöl tä poikkeusta selvitysalueesta. Sel vi tys pe rus teiden osoittamasta selvitysalueesta on mahdollista poiketa, jos edel lytyk set täyttävä vaihtoehtoinen toiminnallinen kokonaisuus muo dostuu muutoin tai jos poikkeaminen on tarpeen erityisen harvan asutuk sen tai kielellisten oikeuksien turvaamiseksi. Poikkeamisen edellytyksiä arvioidaan kaikkien poik kea mis pe rus teiden osalta suhteessa kunnan edellytyksiin vastata lakisääteisten pal ve lu jen järjestämisestä ja tuottamisesta. Lisäksi poikkeamisen edel ly tyk siä arvioidaan vaihtoehtoisen toiminnallisen kokonaisuuden muo dos tu mi sen ja erityisen harvan asutuksen osalta myös alueen edun näkökulmasta. Siten selvitysalueesta ei voida poiketa, jos kuntien yhdistymistä koskevalle selvitykselle olisi kunnassa vahva tarve pal ve lu jen järjestämisen näkökulmasta tai poikkeaminen estäisi muita kuntia muodostamasta toiminnallisen kokonaisuuden. Kainuun kunnat Puolankaa lukuun ottamatta ovat päättäneet tilata Kai nuun kunta- ja palvelurakennetta koskevan esiselvityksen Suomen Kuntaliitolta. Esiselvityksen on laatinut erityisasiantuntija Antti Kuo pi la. Ristijärven kunnan luottamushenkilöille selvitys esitellään pidettävässä tilaisuudessa. Selvitys liitetään valtuuston pöy tä kir jaan. Kuntien tulee ilmoittaa selvitysalueestaan valtiovarainministeriölle mennessä. Koska määräpäivä on lauantai, saa il moi tuksen toimittaa viimeistään maanantaina klo men nessä. Kuntien ilmoituksia selvitysalueista hyödynnetään hallituksen arvioi des sa kuntauudistuksen etenemistä vuoden 2013 lopussa. Selvitysten ja yhdistymisesitysten (muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustojen päätökset) tulee olla tehtyinä syksyllä Sel vitys ten ja yhdistymisesitysten määräaika päättyy kuusi kuukautta sen jäl keen, kun määräaikasäännöstä koskeva voimaantulolaki on tullut voi maan. Eduskuntakäsittelyssä selvitystä koskeva mää rä ai kaissään nös on sidottu sosiaali- ja tervydenhuollon järjestämistä kos kevan lain hyväksymiseen eduskunnassa. Sote-järjestämislakia kos keva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä Lisätietoja: kunnanjohtajan Raija Potila, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle kunnan lausuntona Valtio va rain mi nis te riöl le todetaan, että Kainuun kun ta ra ken nesel viy tys laa di taan yhteistyössä kaikkia Kainuun kuntia kos ke va na. Sel vi tyksen yh tey des sä voi tulla erilaisia pienempiä sel vi tys aluei ta, joita on

21 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus tar peen käy dä tarkemmin läpi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

22 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TARKLTK 21 Tarkastuslautakunta kokoontuu vuoden 2014 aikana arvion mukaan 4-6 kertaa, mitä varten varataan määräraha kokouspalkkioihin, matkakorvauksiin ja ansionmenetyksiin sosiaalikuluineen. Palveluiden ostoissa on määräraha tilintarkastusyhteisölle ja koulutukseen. Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2014, jonka mukaan toimintakulut ovat yhteensä euroa. Taloussuunnitteluvuosille toimintakulut ovat euroa. Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan tarkastuslautakunnan toimintakulut olivat euroa. Vuoden 2013 käyttösuunnitelma on euroa, josta tähän mennessä käytetty euroa. Erillisliite: Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2014 Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2014 laaditussa muodossa, toimintamenot euroa. Hyväksyttiin talousarvio. Tarkastuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että lautakunnan jäsenille, jotka haluavat, hankitaan kunnan toimesta kannettava tietokone. Esityslistojen postitus sähköpostitse. Riitta-Liisa Oikariselle kirjeenä. KHALL 263 Tarkastuslautakunta on esittänyt tietokoneiden hankintaa lautakunnan jäsenille. Kunnan näkökulmasta paperittomaan hallintoon ja kokoustoimintaan siirtyminen edellyttää riittävää suunnittelua, ohjelmisto- ja laitehankintoja, jotka tulee ulottaa sekä kunnanhallituksen, valtuuston että lautakuntien käyttöön. Vuoden 2014 ei ole valmistelussa em. hanketta. Kunnanhallitus päättää, että Ristijärven kunta ei tässä vaihessa hanki luottamusheniköille tietokoneita. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

23 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus KUNTARAHA LEADER -OHJELMAN TOTEUTTAMSEEN VUOSINA /10/2013 KHALL 264 Elävä Kainuu Leader ry tulee hakemaan maa- ja met sä ta lous mi niste riöl tä mandaattia toimintaryhmänä jatkamiseen myös tulevalla kaudel la toteuttaakseen toiminta-alueen strategiaa. Tulevalle kaudelle Elävä Kainuu Leaderin uusi toimintamuoto on Rajan pinta - yhteistyöalue, jossa mukana ovat Vaara-Karjalan ja Myötä leen toimintaryhmät. Tavoitteena yhteistyössä ovat Venäjän Karja lan alueen kanssa mahdolliset hankkeet, sekä muu kansainvälinen toi min ta varsinkin luontoon ja sotahistoriaan liittyen. Oulujärvi Leader osallistuu tähän yhteistyöhön, mikäli sen hankkeet ovat heidän oh jel maan sa tukevia. Toimintaryhmän tavoite on nostaa kuntarahaosuus kuuteen euroon asu kas ta kohden nykyisestä 4,28 eurosta. Alueen haasteet tulevat kas va maan ja Leader-toimintaryhmätyö on osoittautunut toimivaksi työ ka luk si esim. sosiaalisten ongelmien helpottamiseen, yh teis työver kos to jen luomiseen, kylien kehittymiseen, ja uusien maa seu tu lähtöis ten avausten löytämiseen. Korotus mahdollistaisi mm. yhden hen ki lön lisää tulevalle kaudelle kenttätyöhön, laajan alueen ta sapuo li sem paan palvelemiseen. Elävä Kainuu Leader ry pyytää Ristijärven kunta päättämään pai kalli sen kehittämisen, Leader -toimintaryhmätyön tukemisen tulevalla oh jel ma kau del la , varaten talousarvioonsa oh jel ma kauden vuosille sopivaksi katsomansa määrän, ja toimittamaan tästä Elä vä Kainuu Leaderille sitoumuksen vuden 2013 loppuun men nessä. Ristijärven kunnan vuotuinen maksuosuus on tällä hetkellä eu roa. Korotuksen jälkeen maksuosuus olisi euroa (as.luku ). Liite 4 Kuntarahaosuudet ja Leader -rahoituksen toteutuminen Ristijärven alueella mennessä Valmistelija: hallintopäällikkö, puh Ristijärven kunta päättää varata talousarvioon 2014 Elävä Kainuu Lea der -toimintaryhmätyön tu ke mi seen vuodelle 2014 entisen määrä ra han 6501 euroa. Kunta varautuu tulevina vuosina hyväksymään ko ro te tun maksuosuuden ohjelmakaudelle , mikäli kaikki muut Eläva Kainuu Leader alueella toimivat kunnat hyväksyvät koro tuk sen.

24 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

25 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus LAUSUNTO KAINUUN MAAKUNTASTRATEGIAN 2035 SUUNNITELMAOSION LUONNOKSESTA 139/10/2013 KHALL 265 Kainuun liitto pyytää organisaation lausuntoa maa kun ta suun ni telman luon nok ses ta joko vastaamalla sähköiseen kyselyyn tai laa timal la va paa muo toi sen lausunnon. Maakuntahallitus on käynnistänyt Kainuussa maastrategiatyön kokouk ses saan Parhaillaan määritellään laajassa yh teistyös sä Kainuun tulevaisuuden visiota, tahtotilaa ja tavoitteita sekä Kai nuun kehittämisen keskeiset pitkän aikavälin linjaukset halutun tu le vai suu den saavuttamiseksi. Tarkasteltava aikajänne stra te giassa on vuoteen Kainuun maakuntastrategiassa tullaan nivomaan yhteen sekä pitkän ai ka vä lin suunnitelma ja sen toteuttamissuunnitelma sekä maa kunta kaa van kokonaistarkastelu. Maakuntastrategian maa kun ta oh jelma osion tulee olla hyväksytty keväällä Maakuntaohjelmaosan valmistelu tapahtuu pääosin talven 2014 aikana ja siitä jär jes te tään vastaava lausuntokierros erikseen. Laajan lausuntokierroksen anti otetaan huomioon strategian seu raavan luonnoksen valmistelussa. Poliittiset linjaukset strategian si sällös tä tehdään Kainuun maakuntahallituksessa ja maa kun ta val tuustos sa. Ehdotus Kainuun strategian suunnitelmaosiosta tulee maakun ta hal li tuk sen käsittelyyn ja maakuntavaltuuston hyväk syt tä väk si Lausunnot pyydetään toimittamaan Kainuun liittoon viimeistään perjantaina Maakuntastrategian tausta-aineisto ja linkki sähköiseen kyselyyn löy ty vät Kainuun liiton verkkosivuilta osoitteesta Oheismateriaali: Kainuun maakuntastrategia Kainuun Oh jelma luonnos. Lisätiedot: kunnanjohtaja Raija Potila, puh Kunnanhallitus antaa Kainuun liiton valmistelemasta maa kun ta strate gias ta seuraavan lausunnon: Ristijärven kunta pitää merkittävänä sitä, että Kainuun liitto on valmis te lu pro ses sis saan ottanut huomioon laajasti eri sidosryhmät ja hank ki nut tietoa nykytilan ja tulevaisuuden kehityssuunnista. Stra tegia pro ses sin skenaariotarkastelussa on tarkasteltiin hyvin erilaisia vaih to eh toi sia tulevaisuuden kehitystrendejä ja niiden perusteella on

26 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus luo tu kattava arvio eri vaihtoehtojen toteutumismahdollisuuksista Kai nuus sa. Mittavan työn perusteella ei kuitenkaan ole noussut esille Kainuulle oma lei mai sim pia strategisia painopistealueita, vaan esille nostetut tee mat ovat tavanomaisia kehitystrendejä nyt kansallisella tasolla. Tämän perusteella voidaan olettaa, että Kainuun strateginen tu le vaisuus tullee menemään esitettyjen näkemysten mukaisesti. Ke hi tyksen kärjeksi nostettu teknologiavetoinen, uuteen ym pä ris tö tek no lo giaan ja biotalouteen painotteuva skenaario on hyvä valinta. Ristijärven kunta painottaa, että Kainuun maakuntastrategian ta voittee na tulisi olla palveluiltaan ja asumismuodoiltaan vetovoimaisten ja toimivien kirkonkylien verkosto, jossa lähipalvelujen merkitys koros tuu. Kirkonkylien taajamaverkoston toimivuus, vaikka ilman kunta ra jo ja, palvelee asukkaiden yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia. Hyvien yhteyksien ja helposti saavutettavien palvelujen Kainuu tulisi ole maan houkutteleva asumis- ja muuttokohde uusille asukkaille yhä kii rei sem mäk si käyvässä elämänrytmissä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

27 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus LAUSUNTO KAINUUN TUULIVOIMAAKUNTAKAAVASTA 138/10/2013 KHALL 266 Kainuun liitto pyytää lausuntoa Kainuun tuulivoimamaakuntakaava, läh tö koh dat ja tavoitteet -raporttiluonnoksesta. Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa selvitetään maakuntatason sel vi tyk siin ja tarkasteluihin perustuen yleiset edellytykset tuu li voima puis to jen sijoittumiselle maakunnassa ja osoitetaan selvitysten pe rus teel la vähintään seudullisesti merkittävät tuulivoimatuotantoon so vel tu vat alueet sekä niiden kytkeytyminen sähköverkkoon. Tuu livoi ma maa kun ta kaa van tavoitevuosi on Kaavan laatimisen tavoi te vai hee seen liittyen on valmistunut "Kainuun tuu li voi ma maa kunta kaa va, Lähtökohdat ja tavoitteet" -raporttiluonnos. Raporttiluonnos asetetaan julkisesti nähtäville Kainuun liiton kans liaan se kä Kainuun liiton verkkosivuille: Lausunnossa pyydetään erityisesti ar vioi maan sekä tarvittaessa kom men toi maan ja esittämään kunnan nä ke myk siä seuraavista asiois ta: raporttiluonnoksessa esitettyjä edustamaanne tahoa koskevia ta voit tei ta maakuntakaavan tavoitteeksi esitettyjä tuulivoimaloiden mää rälli siä tavoitteita ympäristöministeriön ohjeeseen perustuvaa seudullisesti mer kittä vän tuulivoimapuiston koon alarajaa ja sen soveltamista Kainuus sa tuulivoimatuotantoon soveltuvia ja soveltumattomia alueita Kainuus sa. Kunnanhallitus on antanut lausunnon tuu li voi mamaa kun ta kaa van osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Lisätiedot: kunnanjohtaja Raija Potila, puh Kunnanhallitus antoi kokouksessaan seuraavan lausunnon Kainuun maakunnan tuulivoimamaakuntakaavasta: Kunta pitää tärkeänä, että tuulivoimakaavoituksessa ja tuu li voi mapuis to jen sijoittelussa otetaan huomioon laaja-alaisesti tuu li voi mapuis to jen hyödyt ja niiden aiheuttamat haitat. Kaa voi tus vai hees sa tulisi ottaa huomioon pysyvä asuminen, ettei tuu li voi man kapasiteetin kasvava kehitys ja sen sijoittuminen haittaa asu tus ta ja sen tulevaisuuden laajentumissuuntia.

28 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Kaavoituksellisessa sijoittelussa tulee ottaa huomioon Kainuun paras tuulivoima-alue Mustakumpu. (Kainuun tuulivoimaselvitys 2011) Tuulivoimarakentamisen määrä tu lee olla vähintään 160 voimalaa kapasiteetilaan 480 MW. Kaavoitus tu lee saattaa päätökseen nopeutetulla aikataululla. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

29 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus KARHULANKYLÄNTIEN AVUSTUSHAKEMUS 130/10/2013 KHALL 267 Karhulankylän yksityistien tiekunta aloittaa tien perusparantamis- ja sil lan korjaushankkeen kesällä 2014 Suomen metsäkeskus, Met säpal ve lu jen laatimien suunnitelmien pohjalta. Työt aloi te taan, mikäli ra hoi tus saadaan järjestymään kaikilta osin. Hankkeeseen on saatu Poh jois-poh jan maan ELY-keskukselta alusta va rahoituspäätös. Hankkeen arvonlisäverollinen kustannusarvio on euroa, josta sillan korjauksen osuus on ja perusparantamisen ELY-keskuksen avustus kattaa kustannuksista arviolta noin 50 %. Tiekunta pyytää, että Ristijärven kunta myöntäisi hankkeelle avustus ta tällä hetkellä voimassa olevien avustuskriteerien mukaisesti. Pe rus tee na esitetään, että tie on valtionapukelpoinen yksityistie, joka toimii neljän vakituisen asutuksen ja 23 lomakiinteistön ulos pääsy tie nä ja että sen vaikutusalueella harjoitetaan maa- ja met sä ta loutta. Voimassa olevien avustusperiaatteiden mukaan kunnan avustus vaki tui ses ti asutuille talouksille on 60 % maksettavaksi jäävistä net tokus tan nuk sis ta. Karhulankylän tiekuntaa on pyydetty toimittamaan alustava yk sik köhin ta las kel ma perusparannuskustannusten kohdentumisesta tien vai ku tus pii ris sä oleville kiinteistöille. Mikäli laskelma ei ehdi ko kouk seen, asia siirtyy seuraavaan kokoukseen. Lisätiedot: rakennusmestari Pentti Kemppainen, puh Kunnanhallitus siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

30 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ /10/2013 KHALL 268 Riitta-Liisa Oikarinen / Purolan Perinne ry on jättänyt valituksen (oikai su vaa ti mus) kunnanhallituksen päätöksestä Pää tök sel lä kunnahallitus päätti siirtää yhdistyksen avus tus ha kemuk sen käsittelyn vuoden 2014 talousarvion valmistelun yhteyteen. Oikarinen uudistaa pyynnön vuoden 2013 vuosiavustuksesta. Li säksi hän mainitsee valituksessaan, että vuoden 2014 talousarvion valmis te lus sa käsitellään ensi vuoden avustuksia. Kunnanhallitus hyväksyy oikaisuvaatimuksen siltä osin, että avus tusha ke mus koskee kuluvan vuoden toimintaa eikä talousarvio 2014 val mis te lua ja päättää ottaa avustushakemuksen käsiteltäväkseen. Kunnanhallituksella on oikeus toimivaltansa puitteissa myöntää tai jät tää myöntämättä avustuksia yksityisille henkilöille tai toimiville yhdis tyk sil le ja yhteisöille. Kunnanhallitus päättää hylätä Purolan Perinne ry raha- avus tus hake muk sen 170 euroa vuoden 2013 osalta. Kunnnahallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

31 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ ILMOITUSASIAT KHALL 269 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1) Valtiovarainministeriö. Lausuntopyyntö pe rus tie to varan to jen viitearkkitehtuurin luonnoksesta. Kunta ei anna asiasta lausun toa. 2) Pohjola Pankki Oyj. - As Oy Ristijärven Esalanpuiston luoton uusi mar gi naa li on 1,1 % - Ilmoitus takauksen päättymisestä As Oy Jokikylänrivin lainan osalta. 3) Suomusslamen kunnanhallituksen päätös Lausunto so si aa li- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän vä li rapor tis ta. 4) Kuhmon kaupunginhallituksen päätös Lausunto so siaa li- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän vä li ra portis ta 5) Kainuun ELY-keskus. Pöytäkirja Saukkovaaran maas to lii kun tapaik ko jen kunnostushankkeen luovutuskokouksesta ) Pöyry Finland Oy. Muistio Lumivaaran tuulivoimahankkeen YVA-me net te lyn seurantaryhmän 1. kokouksesta ) Ristijärven Vanhaintukisäätiö. Ote hallituksen ko kouksen pöytäkirjasta. Kiinnityksen hakeminen Kasperinkunnas 8-60-V -kiin teis töön. 8) Maanmittauslaitos Ilmoitus kirjaamisasian vi reil läolos ta. Liittyy edelliseen kohtaan. 9) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Työ ter veyshuol to so pi mus. 10) Kuhmo Oy. Mittaustodistus Puunmyynti Kankaala Rno 47:50 -tilalta. 11) Erääntyneet saatavat ) Kainuun Osuuspankki. Ilmoitus suoraveltoitussopimuksen ir ti sano mi ses ta. Suoraveloituspalvelu päättyy ) Kiinteistönluovutusilmoitukset Kiinteistö Luovuttaja Luovutuksen saaja Paljakka Rno 40:13 UPM Kymmene Oyj Forsström Lauri määräala Ketola Rno Ristijärven kunta Leinonen Kaija 11:63 -tilasta Tupakkaniemi Rno 64:13 Happonen Jari-Pekka Espo Matti ja Rytkönen Ma ri ka Kangs Rno 86-6 Härkönen Matti ym. Tolonen Arto Tolonen Kaisa Merkittiin tiedoksi. Kunnanhallitus varasi ylimääräisen hallituksen pitoajankohdaksi Kokous pidetään, mikäli talousarvion valmistelu sitä edellyttää.

32 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus OIKAISU VAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS LIITE 5 (liitetään pöytäkirjaan) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 265, 266, 267, 269 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 263, 264, 268 HvalL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Kunnanhallitus Aholantie Ristijärvi Pykälät: 263, 264, 268 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Oulun hallinto-oikeus PL OULU valitusaika 30 pv Pykälät: x PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo Kunnanvirastossa.

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA Kunnanhallitus 228 28.10.2013 KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA KHALL 228 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, 79700

Lisätiedot

Sotkamon kunnan vastaus Kajaanin kaupungille koskien yhteistä kuntajakoselvitystä

Sotkamon kunnan vastaus Kajaanin kaupungille koskien yhteistä kuntajakoselvitystä Kunnanhallitus 290 19.11.2013 Kunnanvaltuusto 111 25.11.2013 Kunnanhallitus 78 31.03.2014 Sotkamon kunnan vastaus Kajaanin kaupungille koskien yhteistä kuntajakoselvitystä KHALL 290 Av. hallintojohtaja

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Kunnanhallitus 23.06.2014 AIKA 17:30-18:30 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 138 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 139 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Palvelulautakunta 27.01.2011 AIKA 18:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 24.4.2013 Säätytalo Ylijohtaja Päivi Laajala Saadut lausunnot kuntarakennelakiluonnoksesta Lausuntoaika päättyi

Lisätiedot

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kuntauudistus ja Kittilä Kuntalaisinfo 22.10.2013 Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kaikki mitä olet halunnut kysyä! Mikä on kuntauudistus ja mihin sitä tarvitaan? Miksi Kittilän kunta on mukana kuntauudistuksessa?

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto

Resurssivaliokunta Kunnanhallitus Valtuusto Resurssivaliokunta 7 17.10.2016 Kunnanhallitus 303 31.10.2016 Valtuusto 81 07.11.2016 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2017 1355/02.03.01/2016 RESVK 7 Valmistelija vs. talousjohtaja Tarja Lempeä (p.

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Sosiaalilautakunta 28.03.2017 AIKA 28.03.2017 klo 18:06-18:36 PAIKKA KUNNANVIRASTON KAHVIO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kunnanvaltuusto 09.10.2013 AIKA 19:00-19:22 PAIKKA Valtuustosali, kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 50 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Palvelulautakunta 29.01.2014 AIKA 17:00-18:45 PAIKKA Kv kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 14.01.2015 AIKA 19:00-19:12 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 28.03.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 5 Nurmijärvi-Tuusula työterveyshuollon yhteistyöhankkeen tilanne 3 NURMIJÄRVEN KUNTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot