RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 1"

Transkriptio

1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus AIKA 17:30-19:25 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 5 PAPPILANRANNAN JA KANSALAN ALUEILLA 257 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 259 LAUSUNTO KAINUUN ALUEEN PELASTUSTOIMEN 12 PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ VUOSILLE TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN 16 VUODELLE KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISERIÖLLE 18 KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA 263 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 22 VUODELLE KUNTARAHA LEADER -OHJELMAN TOTEUTTAMSEEN 23 VUOSINA LAUSUNTO KAINUUN MAAKUNTASTRATEGIAN SUUNNITELMAOSION LUONNOKSESTA 266 LAUSUNTO KAINUUN 27 TUULIVOIMAAKUNTAKAAVASTA 267 KARHULANKYLÄNTIEN AVUSTUSHAKEMUS OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN 30 PÄÄTÖKSESTÄ ILMOITUSASIAT 31

2 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Granholm Tapani 17:30-19:25 jäsen Kemppainen Anu 17:30-19:25 jäsen Klemetti Arto 17:30-19:25 jäsen Oikarinen Paavo 17:30-19:25 puheenjohtaja Pikkarainen Tapio 17:30-19:25 jäsen Tähkäpää Liisa 17:30-19:25 jäsen POISSA Laakso Minna-Liisa varapj Tolonen Arto kvalt II varapj MUU Oikarinen Olavi 17:30-19:25 kvalt pj Tolonen Helka 17:30-19:25 kvalt I varapj Potila Raija 17:30-19:25 esittelijä Härkönen Terttu 17:30-19:25 sihteeri Oikarinen Ulla-Maija 17:35-17:56 aluearkkitehti ALLEKIRJOITUKSET Paavo Oikarinen Puheenjohtaja Terttu Härkönen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Torstaina Tapio Pikkarainen Liisa Tähkäpää PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Perjantaina Lea Lukkari palvelusihteeri Liite 5 Muutoksenhakuohje

3 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 254 Hallintosäännön 47 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen mu kaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maa nantai klo Tämän lisäksi pidetään ylimääräi siä ko kouksia. Kuntalain :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KHALL 255 Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan pöytäkirja tar kas te taan niin, että se voidaan pitää nähtävillä saman viikon perjantaina tai 4 päivää kokouksesta, ellei kun nan hal li tus toi sin pää tä. Tar kas tettu pöy tä kirja pide tään nähtävil lä kunnanvirastossa klo Kunnanhallitus valtisee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan torstaina Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina Valittiin Tapio Pikkarainen ja Liisa Tähkäpää.

5 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk Kunnanhallitus Kunnanhallitus KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANNAN JA KANSALAN ALUEILLA KHALL 252 Kirkonkylän asemakaavan muutos on käynnistetty maanomistajien te ke mien aloitteiden (Pohjola, Kansala) ja Ristijärven seurakunnan kans sa käytyjen neuvottelujen perusteella. Maa-alueiden omistajilla on erilaisia tarpeita maankäytön suhteen eikä vanha luvulla laa dit tu kaava vastaa niitä tarpeita. Suunnittelualueiden yh teen lasket tu pinta-ala on noin 10 hehtaaria. Pappilanrannan alueella kaa vasuun nit te lus sa tutkitaan uusien pientalotonttien sijoittamisen mahdol li suu det ja Kansalan alueelle on tarkoitus osoittaa uusia asuin- ja lii ke tont te ja. Molemmilla alueilla tarkastellaan myös tontteihin liit ty viä ka tu- ja virkistysalueita. Kaavakonsultiksi on valittu tarjouskilpailun perusteella FCG Suun nitte lu ja tekniikka Oy, jossa vastaavana suunnittelijana toimii Jaakko Iso her ra nen (YKS-147). Maanomistajat osallistuvat kaavan laa ti miskus tan nuk siin. Ne määräytyvät saavutetun hyödyn (rakennusoikeus) pe rus teel la. Kustannuksista sovitaan maanomistajien kanssa kaa valuon nos vai hees sa, kun on selvillä kaavoituksesta aiheutuvat kus tannuk set ja uuden rakentamisen määrä alueella. FCG on toimittanut Ristijärven kunnalle oheisaineistona olevan päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka on tar koi tus asettaa julkisesti nähtäville koko suunnitteluprosessin ajaksi. Liite: 0.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Lisätiedot: aluearkkitehti Pirjo Siipola, puh Kunnanhallitus saattaa vireille Kirkonkylän asemakaavan muutoksen Pap pi lan ran nan ja Kansalan alueilla. Kaavan osallistumis- ja ar viointi suun ni tel ma asetetaan nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi. Kunnan hal li tus hyväksyy kaavan laatijaksi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n, missä vastaavana suunnittelijan toimii Jaakko Isoherranen (YKS-147). Pirjo Siipola oli kokouksessa läsnä selostamassa asiaa klo Kunnanhallitus hvväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

6 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk 17 Kaavamuutos on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaavan pohjaksi tehdyt maisemaselvitys ja rakennuskannan inventointi ovat val mis tuneet. Alustavassa kaavaluonnoksessa Pappilanrannalla taa ja ma ra ken netta on tiivistetty muuttamalla yleisessä käytössä olevia tontteja asuinkäyt töön ja lisäämällä yksi uusi omakotitontti asuintonttien yh teyteen. Toteutumattomia puistoalueita on liitetty viereisiin asuin tont teihin. Kansalan alueella käytöstä poistunut pelto osoitetaan asuin- ja lii ke tont tien alueeksi. Yhteensä asemakaavamuutosalueelle osoi tetaan 13 kpl uusia asuin- ja liiketontteja. Tonttikoot ovat noin neliötä. Lisätiedot: Aluearkkitehti Pirjo Siipola puh Kunnanjohtajan esitys: Maankäyttötoimikunta hyväksyy oheisaineistona olevan päi vä tyn alustavan kaavaluonnoksen ja esittää kun nan hal li tuk sel le, et tä kaavaluonnos asetetaan valmisteluaineistoineen nähtäville 30 päi vän ajaksi. Kaavaluonnoksesta pyydetään viranomaislausunnot Kai nuun ELY-keskukselta (ympäristö), Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes kuk sel ta (lii ken ne), Kainuun maakunta-kuntayhtymältä (aluei den käyt tö), Kainuun mu seol ta, Kainuun pelastuslaitokselta ja E.ON Kainuun Sähköverkko Oy:ltä. Maanomistajille ja muille osal lisil le järjestetään yleisötilaisuus kaa van nähtävilläpidon aikana. Hyväksyttiin. KHALL 3 Oheismateriaalina hallituksen jäsenille on lähetetty seuraava kaava-ai neis to: kaavaselostus, maisemaselvitys, rakennuskannan inventointi, kaavakarttaluonnokset ja kaavamääräykset. Kunnanhallitus hyväksyy kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan esi-

7 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk Kunnanhallitus Kunnanhallitus tyk sen siten tarkistettuna, että lausunto pyydetään Kainuun liitolta Kai nuun maakunta -kuntayhtymän sijaan. Eero Härkönen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Aluearkkitehti Pirjo Siipola esitteli asian klo Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Kaavoitus- ja maankäyttötmk 3 Kaavaluonnoksesta on määräpäivään mennessä tulleet lausunnot Kai nuun ELy-keskukselta, Kainuun museolta, Kainuun liitolta ja Pohjois-Poh jan maan Ely-keskukselta. Lisäksi on saatu sekä suullisia että kirjallisia mielipiteitä maanomistajilta ja osallisilta. Kaavakonsultti on laatinut lausuntoihin ja mielipiteisiin vastineluonnokset, joiden perus teel la tehdään muutokset kaavaehdotukseen. Maankäyttö- ja rakennuslain 59 mukaan kunnalla on oikeus periä maan omis ta jil ta kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustan nuk set, jos asemakaava tai kaavamuutos on pääasiassa yk sityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta. Lisätiedot: aluearkkitehti Pirjo Siipola puh Kunnanjohtajan esitys: Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta hyväksyy oheisaineistona olevat vas ti ne luon nok set ja täydentää/korjaa niitä tarvittaessa ja esittää kun nan hal li tuk sel le, että se hyväksyy vastineet ja niiden perusteella muo ka tut kaava-asiakirjat kaavaehdotusta varten. Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta hyväksyy oheisaineistona olevan kaa voi tus kus tan nus ten jakamisen periaatteet tässä kaa vahank kees sa ja esittää ne kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

8 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk Kunnanhallitus Kunnanhallitus KHALL 101 Oheisainestona vastineluonnokset, kaavaehdotus ja kaava-asiakirjat sekä kaavoituskustannusten jakamisen periaatteet. Kunnanhallitus hyväksyy 1) vastineet ja niiden perusteella muokatut kaava-asiakirjat kaa va ehdo tus ta varten ja kaavaehdotuksen sekä 2) kaavoituskustannusten jakamisen periaatteet. Kunnanhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi sekä pyytää ehdotuksesta lausunnot Kainuun ELY-keskuk sel ta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, Kainuun liitolta, Kai nuun museolta ja E.ON Kainuun Sähköverkko Oyj:ltä. Kunnanhallitus valtuuttaa valmistelemaan kokouksessa esitetyn luon nok sen pohjalta virkamiestyönä lopullisen maakäyttöso pi muksen. Kunnanhallitus hyväskyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Aleuarkkitehti Pirjo Siipola oli kokouksessa selostamassa asiaa klo KHALL 256 Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Ehdotuksesta saa tiin neljä lasuntoa ja kaksi muistutusta. Viranomaisnevottelu on pi det ty Kaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset: - kortteliin 64 tontille 1 on lisätty rantasaunan rakennusala - yleismääräyksiin on lisätty Pappilan alueen kulttuurihistoriallisesti ja mai se mal li ses ti arvokkaan ympäristön turvaaminen täy den nys ra kenta mi sen yhteydessä -vaikutusten arviointia on laajennettu kulttuurihistoriallisten koh teiden osalta - yleiskaavasta poikkeavia ratkaisuja on perusteltu. Muutokset eivät aiheuta kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asetta mis ta. Muutosalueiden maanomisajille ja naapureille on ilmoitettu muu tok sis ta. Liite 1 Jätetyt lasunnot ja muistukset sekä vastineet

9 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk Kunnanhallitus Kaavoitus- ja maankäyttötmk Kunnanhallitus Kunnanhallitus Liite 2 Liite 3 Muistio viranomaisneuvottelusta Kaava ja kaavaselostus Kaava-aineisto on katsottavissa kunnan sivuilla Aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen esittelee kaavaa kokouksessa. Lisätiedot: aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, puh Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kirkonkylän ase ma kaa va eh do tuksen Pappilanrannan ja Kansalan alueiden osalta ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen oli läsnä kokouksessa selostamassa kaavaa klo 17:35-17:56.

10 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHALL 257 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus: 1) Kunnanjohtajan päätös Eron myöntäminen ravitsemustyöntekijä Anna Liisa Pikkaraiselle lukien. 2) Hallintopäällikön päätös Ruoankuljetusvaunun hankinta. 3) Rakennusmestarin päätös Asumisen perusteella myönnettävä tieavustus. Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan edellä esitettyihin päätöksiin, vaan merkitsee ne tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

11 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO KHALL 258 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston pää tösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kun nan hal litus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä jär jestyk ses sä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös muuten on lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täy tän töön panematta. Asia on saatettava viipymättä valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja se on ollut yleisesti nähtävillä Päätökset Talousarvion muuttaminen 52 Takauksen myöntäminen Ristijärven vanhaintukisäätiön lainalle Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna ne täy täntöön. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

12 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus LAUSUNTO KAINUUN ALUEEN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ VUOSILLE /10/2013 KHALL 259 Kajaanin kaupunki, Kainuun pelastuslaitos pyytää kun nan hal li tuk selta lausuntoa Kai nuun alueen pelastustoimen pal ve lu ta so pää tös luonnok ses ta vuosille Lausunto tulee antaa men nes sä. Pelastuslain 27 :n mukaan alueen pelastustoimi vastaa pe las tus toimen palvelutasosta, pelastuslaitoksen toiminnan ja nuo hous pal ve lujen asianmukaisesta järjestämisestä sekä muista pelastuslaissa sille sää de tyis tä tehtävistä. Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan: 1. pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valituksesta ja neu vonnas ta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden on net to muuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan se kä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja on net to muuk sien seurausten rajoittamisessa; 2. pelastuslaitoksen valvontatehtävistä; 3. väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteissa sekä sii hen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä; 4. pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä. Edellä mainitun lisäksi pelastuslaitos: 1. voi suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä, jos en si hoi topal ve lun järjestämisestä yhteistoiminnassa alueen pe las tus toimen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kesken on sovittu tervey den huol to lain (1326/2010) 39 :n 2 momentin perusteella; 2. tukee pelastustoimen alueeseen kuuluvan kunnan val mius suunnit te lua, jos siitä on kunnan kanssa sovittu; 3. huolehtii öljyntorjunnasta ja muistakin muussa laissa alueen pelas tus toi mel le säädetyistä tehtävistä. Pelastuslain 28 :n mukaan pelastustoimen palvelutason tulee vasta ta paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa mää ri teltäes sä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa. Pelastuslain 29 :n mukaan alueen pelastustoimi päättää pal ve lu tasos ta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiin tyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoit teet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Pal velu ta so pää tök seen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehit tä mi ses tä. Päätös on voimassa määräajan. Palvelutasopäätös on toimitettava aluehallintovirastolle. Jos pal ve luta so pää tös on puutteellinen, aluehallintovirasto voi palauttaa asia kirjan täydennettäväksi.

13 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Oheismateriaali: palvelutasopäätösluonnos Lisätiedot: kunnanjohtaja Raija Potila, puh Kunnanhallitus esittää lausuntonaan Ristijärven kunnan osalta Pelas tus toi mi alu een palvelutasopäätösluonnoksesta vuosille seuraavaa: Ristijärven kunta pitää tärkeänä, että pelastusaluetaso säilytetään ny kyi se nä, koska se on ollut toimiva. Ristijärven kunta edellyttää, että pelastuspalvelutaso säilytetään II ris ki luo kas sa ja yksiköiden lähtövalmius on 10 minuttia. Uudessa pal ve lu ta so mää rit te lysuunnitelmassa ei ole otettu huo mioon, että Ristijärven kun nan kes kus taajamassa pienellä alueella sijait see useita eri yritysten ja toimijoiden omistamia vuokra-asuntoja ja hoi va yk si köi tä, joiden asukkaat ovat liikuntarajoitteisia tai muuten va jaa kun toi sia, yhteensä n useas sa (5-8) eri yksikössä. Kun nan ja yritysten oman va rau tu mi sen lisäksi, myös pe las tus toimen on turvattava omalta osaltaan riit tä vä toi min ta var muus ja nopeus. Uusi esitettty 20 min. lähtövalmius ei ole riittävä. Henkilöstön ja varallaolovahvuuden tulee säilyä entisellään siten, et tä se on tavoitetaso ja vähintään ajoittain Taso tarvi taan sopimuspalokuntien toiminnan ylläpitämiseksi ja va ral la oli ja reser vien turvaamiseksi. Ristijärven kunta vaatii, että painopistepaloasemasuunnitelmasta luo vu taan. Pelastusvarmuuden säilyttämiseksi kaikki paloasemat tulee säilyttää toimintakykyisenä nyt ja tulevaisuudessa. Ajoneuvokalustoa tulee hankkia riittävästi myös Ristijärven yk sikköön. Ajoneuvokaluston kierrättäminen saattaa jättää puutteita, jotka vii väs tyt tä vät pelastustoimia, jos kalusto on kaukana kohteesta. Saa vu te taan ko silloin riittävä pelastuksen lähtötaso ja varmuus. Nykyinen suunnitelma, jossa Kajaanin ajoneuvokaluston ikä on 5 vuot ta ja Ristijärven kunnan jopa 30 vuotta, tarkoittaa sitä, että kuntaan ei koskaan saada uutta kalustoa. Kuitenkin kunnan vuo sit taises ta maksuosuudesta kohdistetaan tietty osa uuden kaluston hankin taan. Kun otetaan huomioon edellä kuvatut hoivakiinteistöt ja niissä suo ritet tu tehtävien laatu, kunnan pelastustoimen valmiustasoa ja ka luston käyttöä ei voi verrata kyläkeskusten kuten Näljängän kylän tasoon, kuten nykyisessä luonnoksessa. Ristijärven kunta edellyttää, että paloaseman kalustoikä on 20 vuotta, perusteluna kunnan taajaman asutusrakenne, liike- ja asuin ra-

14 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus ken nuk set. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

15 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2014 KHALL 260 Kuntalain 66 :n mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä kunnan tu lo ve ro pro sen tis ta. Tuloveroprosentti ilmoitetaan nel jän nes ve ro prosent ti yk si kön tarkkuudella. Vuoden 2014 tuloveroprosentti on il moitet ta va viimeistään marraskuun 18. päivään men nes sä. Ristijärven kunnan vuoden 2013 tuloveroprosentti on 21,00. Hallitus on tehnyt päätöksiä muutoksista, jotka vaikuttavat kuntien vuo des ta 2014 alkaen. Muutoksia on tehty niin kunnallisverotuksen ve ro pe rus tei siin kuin yhteisöverotukseen. Hallitusohjelman mukaan kun tien veroperusteisiin tehtävien veroperustemuutosten ai heut tamat muutokset kuntien verotuloihin kompensoidaan täy si mää räi sesti. Kunnallisverotukseen vaikuttavia muutoksia ovat mm. osin ko tu lojen ve ro tus jär jes tel män uudistaminen, työtulovähennyksen enimmäis mää rän ja perusvähennyksen enimmäismäärän korotus 30 euroa se kä kotitalousvähennyksen enimmäismäärän korottaminen eu roon. Asuntolainan korkovähennyksen lisärajoittamista on jatket tu vuo teen 2015 saakka. Suurin yksittäinen kuntien verotuloihin vaikuttava muutos on yh tei sö ve ro kan nan alentaminen nykyisestä 24,5 %:sta 20 %:in vuodesta 2014 alkaen. Kunnat menettävät yhteisöverotuloja noin 250 milj. eu roa. Vuoden 2014 talousarvioesitys vastuualueiden esitysten osalta valmis. Valtion toimenpiteiden ja kunnan asukaslukumuutosten seurauksena, kunnan valtionosuudet alenevat käytössä ole vien laskelmien mukaan noin euroa. Verotulot on otettu talousarvioon 21,00 ve ro pro sen tin mukaisena huo mioi den kuluvan vuoden ker ty mä. Talousarvio jää ali jää mäi sek si vaikka vuoden 2014 ansioverotulokertymä kasvaa. Vuonna 2013 ansiotuloverojen kertymä tammi - lokakuulta on ollut noin 9,4 % (3,0 / 2,7 milj.) suurempi kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Yh tei sö ve roker ty mä on vastaavalta ajalta on 11,2 % suurempi (0,31 / 0,25 milj.). Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se määräisi vuo den 2014 tuloveroprosentiksi 21,00. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

16 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2014 KHALL 261 Kunnanvaltuusto päättää vuosittain kunnan kiin teis tö ve ro pro sen teista samalla kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiin teis tö ve ro pro sen tit määrätään prosentin sadasosien tark kuu della. Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia so velle taan kiinteistöverolain (1992/654) mukaan veronalaisiin kiin teis töihin lukuun ottamatta vakituista asuinrakennusta, muita asuin ra kennuk sia, rakentamatonta rakennuspaikkaa ja eräitä laitoksia. Hallitus (HE 76/2013 ja 102/2013) on tehnyt päätöksiä ve ro pe rus temuu tok sis ta, jotka vai kut ta vat kuntien vuoden 2014 verotuloihin. Kiin teis tö ve roon vaikuttavat muutokset ovat seuraavat: - jälleenhankinta-arvosta otetaan jatkossa huomioon 75 % nykyisen 70 %:n sijasta. Muutos koskee kaikkia kiinteistöveron kohteena olevia rakennuksia. - asuinrakennusten ikäalennuksen maksimimääriä alennetaan asteit tain. Ikäalennuksen alarajaa alennetaan niin, että nykyisen 80 %:n sijaan vuonna 2014 se on 70 %. - maapohjien osalta verotuksen pohjana käytettäviä arvoja ko ro tetaan 2 %. Vuoden 2014 alkaen verotusarvona otetaan huomioon 75 % aluehinnasta (nyt 73,5 %). Muutosten seurauksena kuntien kiinteistöverotulot lisääntyvät vuonna 2014 kuntaliiton arvion mukaan noin 100 milj. euroa. Kuntaliiton las kel man mukaan muutosten vaikutus Ristijärven kunnan vuoden 2013 laskennalliseen kiinteistöveroon ( ) muutokset mer kitse vät :n lisäystä. Prosenteissa korotus on 8,4 %. Laskelma on arvio. Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen sisällön ensimmäisessä käsit te lys sä Jos lakimuutoksia ei ole vahvistettu ve ro prosent tien ilmoittamisen määräpäivään mennessä, voivat kun nat ilmoittaa kiinteistöveroprosentit viimeistään Kiinteistöveroprosentit vuonna 2013 Ristijärvi Vaihteluväli - yleinen 0,90 0,60-1,35 - vakituinen asuinrak. 0,55 0,32-0,75 - muu kuin vak. as. rak. 1,15 enintään 0,60 %-yksikköä yli vak. asuinrak. veroprosentista - voimalaitos 2,85 2,85 (voi olla alempi) - rakentamaton rak.p. ei määrätty 1,00-3,00 Laskennallinen kiinteistövero vuonna 2013 (verohallinto )

17 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Kiinteistö Verotusarvot, Maksuunpantu vero, - vakituinen as.rakennus - muu kuin vakit. as.rak. - voimalaitosrakennus - pienvoimalaitos - yleishyöd.käyt. rakennus - yleishyöd.käyt. maapohja - rakent. rakennuspaikka - yleinen rakennus - yleinen maapohja Maksuunpantu määrä Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se määrää vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit seuraavasti: - yleinen 0,90 - vakituinen asuinrak. 0,55 - muu kuin vak. as. rak. 1,15 - yleishyöd. käytössä oleva 0,00 - voimalaitos 2,85 - rakentamaton rak.p. ei määrätä erityistä veroprosenttia Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

18 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA KHALL 262 Kuntarakennelaki (1698/2009) ja siihen liittyvä laki kielilain muut tami ses ta ovat tulleet voimaan Kuntajakolain nimike on muu tet tu kuntarakennelaiksi, ja lakiin on lisätty kun ta ra ken ne uu distuk sen toteuttamiseksi säännökset kuntien selvitysvelvollisuudesta, sel vi tys pe rus teis ta, selvitysalueen määräytymisestä sekä kuntien yhdis ty mi sen taloudellisesta tuesta. Kuntarakenneuudistuksen tavoitteena on erityisesti vahvistaa kuntien edellytyksiä järjestää yhdenvertaisesti palveluja, eheyttää yhdys kun ta ra ken net ta sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa. Tar koitus on lisäksi vahvistaa kuntien kykyä vastata palvelutuotannosta pää osin itse sekä kykyä hyödyntää markkinoita. Kunnan tulee selvittää yhdessä muiden kuntien kanssa kuntajaon muut ta mi sen edellytykset täyttämään uuden kunnan muo dos tu mista, jos yksikin laissa säädetyistä selvitysperusteista osoittaa sel vi tyksen tarvetta. Selvitysperusteet ovat palveluperuste, työ paik ka omava rai suus-, työssäkäynti ja yhdyskuntarakenneperuste sekä ta louspe rus te. Vaikka kunta ei täyttäisi mitään edellä mainituista pe rusteis ta, sen tulee osallistua yhdistymisselvitykseen, jollei muuten ole saa vu tet ta vis sa selvitysperusteet täyttävää toiminnallista ko ko naisuut ta. Jos yhdistymisselvitysten ulkopuolelle on jäämässä kunta, joka muodostaisi toiminnallisen kokonaisuuden siihen rajoittuvan kans sa, on näiden kuntien selvitettävä yhdessä kuntien yhdistymistä tai ensiksi mainittu kunta on otettava mukaan selvitykseen, joihin jälkim mäi nen kunta osallistuu. Säännöksen tarkoituksena on ehkäistä si tä, että selvityksistä jäisi pois kuntia, joita muut kunnat eivät halua mu kaan esimerkiksi kunnan heikon taloudellisen tilanteen vuoksi. Selvitysperusteet (kuntarakennelaki 1 a luku, 4c, 4 d ja 4 f :t) Palveluperuste (4 c ) Alle asukkaan kunnan on selvitettävä yhdistymistä yhdessä alu eel la kuntien kanssa alueella, jossa on 1. palveluiden järjestämisen, rahoittamisen ja keittämisen kannalta riit tä vä väestöpohja sekä kyky riittävään omaan pal ve lu tuo tantoon; 2. erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kannalta vähin tään noin asukasta; sekä 3. perusopetuksen laadukkaan ja yhdenvertaisen järjestämisen kan nal ta alle yksivuotiaiden ikäluokan koko vähintään noin 50 Työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti ja yhdyskuntarakenne (4 d ) Kunnan tulee selvittää kuntien yhdistymistä, jos 1. kunnan työssäkäyvästä väestöstä alle 80 %:lla on työpaikka kun-

19 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus nan alueella (työpaikkaomavaraisuusperuste);sekä kunnan työssäkäyvästä väestöstä Tampereen, Turun, Oulun, Lah den, Jyväskylän tai Kuopion työssäkäyntialueella si jait se vasta kunnassa vähintään 25 % käy työssä työssäkäyntialueen keskus kun nan alueella (työssäkäyntiperuste) Kunnalla on kuitenkin selvitysvelvollisuus yh dys kun ta ra ken ne pe rusteel la, jos sen tai siihen rajoittuvan kunnan yhtenäinen kes kus taa jama ulottuu kunnan rajan yli tai keskustaajamaan kytkeytyvä lä hi taaja ma ulottuu kunnan rajan yli, taikka, jos toisen kunnan kes kus taa jaman kasvupaine kohdistuu merkittävästi kunnan alueella si jait sevaan lä hi taa ja maan. Talousperuste (4 f ) Kunnan tulee selvittää kuntien yhdistymistä talousperusteella, jos kun nan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat ta louden tunnusluvut täyttävät vähintään yhden seuraavista edel ly tyk sistä: 1. kunnan viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä ja sitä edel tänees sä tilinpäätöksessä alittuvat kunnan peruspalvelujen val tionosuu des ta annetun lain (1704/2009) 63 a :n mukaisen erityisen vai keas sa taloudellisessa asemassa olevan kunnan ar vioin ti menet te lyn edellytyksenä olevat raja-arvot; kunnan viimeisessä hyväksytyssä ja kahdessa sitä edeltävässä ti lin pää tök ses sä edellä 1. kohdassa mainitun lainkohdan mu kaisis ta kuudesta raja-arvoista täyttyy neljä; tai kunnan viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä taseen ker tynyt alijäämä asukasta kohti on vähintään 500 euroa ja kahdessa si tä edeltäneessä tilinpäätöksessä taseessa on kertynyttä ali jäämää. Selvitysvelvollisuuden lähtökohtana on, että selvitysalue täyttää kunta ra ken ne lain 4 :ssä tarkoitetut kuntajaon muuttamisen edel ly tykset. Kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää lain 2 :ssä tar koi tet tu ja kuntajaon kehittämisen tavoitteita sekä parantaa kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjes tä mi ses tä ja tuottamisesta, tai muuten edistää kunnan toi min ta kykyä, parantaa alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita, pa rantaa alueen elinolojen toimintamahdollisuuksia tai parantaa alueen yh dys kun ta ra ken teen toimivuutta. Kunnan on muodostuttava yhdestä alueesta, joka muodostaa toimin nal li sen kokonaisuuden, jollei valtioneuvosto alueellisen eheyden osa ta erityisen kuntajakoselvityksen perusteella toisin päätä.

20 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Selvitysalueesta poikkeaminen Jos kunta katsoo tarkoituksenmukaiseksi tehdä selvityksen muulla kuin selvitysperusteiden osoittamalla alueella, sen tulee hakea valtio va rain mi nis te riöl tä poikkeusta selvitysalueesta. Sel vi tys pe rus teiden osoittamasta selvitysalueesta on mahdollista poiketa, jos edel lytyk set täyttävä vaihtoehtoinen toiminnallinen kokonaisuus muo dostuu muutoin tai jos poikkeaminen on tarpeen erityisen harvan asutuk sen tai kielellisten oikeuksien turvaamiseksi. Poikkeamisen edellytyksiä arvioidaan kaikkien poik kea mis pe rus teiden osalta suhteessa kunnan edellytyksiin vastata lakisääteisten pal ve lu jen järjestämisestä ja tuottamisesta. Lisäksi poikkeamisen edel ly tyk siä arvioidaan vaihtoehtoisen toiminnallisen kokonaisuuden muo dos tu mi sen ja erityisen harvan asutuksen osalta myös alueen edun näkökulmasta. Siten selvitysalueesta ei voida poiketa, jos kuntien yhdistymistä koskevalle selvitykselle olisi kunnassa vahva tarve pal ve lu jen järjestämisen näkökulmasta tai poikkeaminen estäisi muita kuntia muodostamasta toiminnallisen kokonaisuuden. Kainuun kunnat Puolankaa lukuun ottamatta ovat päättäneet tilata Kai nuun kunta- ja palvelurakennetta koskevan esiselvityksen Suomen Kuntaliitolta. Esiselvityksen on laatinut erityisasiantuntija Antti Kuo pi la. Ristijärven kunnan luottamushenkilöille selvitys esitellään pidettävässä tilaisuudessa. Selvitys liitetään valtuuston pöy tä kir jaan. Kuntien tulee ilmoittaa selvitysalueestaan valtiovarainministeriölle mennessä. Koska määräpäivä on lauantai, saa il moi tuksen toimittaa viimeistään maanantaina klo men nessä. Kuntien ilmoituksia selvitysalueista hyödynnetään hallituksen arvioi des sa kuntauudistuksen etenemistä vuoden 2013 lopussa. Selvitysten ja yhdistymisesitysten (muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustojen päätökset) tulee olla tehtyinä syksyllä Sel vitys ten ja yhdistymisesitysten määräaika päättyy kuusi kuukautta sen jäl keen, kun määräaikasäännöstä koskeva voimaantulolaki on tullut voi maan. Eduskuntakäsittelyssä selvitystä koskeva mää rä ai kaissään nös on sidottu sosiaali- ja tervydenhuollon järjestämistä kos kevan lain hyväksymiseen eduskunnassa. Sote-järjestämislakia kos keva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä Lisätietoja: kunnanjohtajan Raija Potila, puh Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle kunnan lausuntona Valtio va rain mi nis te riöl le todetaan, että Kainuun kun ta ra ken nesel viy tys laa di taan yhteistyössä kaikkia Kainuun kuntia kos ke va na. Sel vi tyksen yh tey des sä voi tulla erilaisia pienempiä sel vi tys aluei ta, joita on

21 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus tar peen käy dä tarkemmin läpi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

22 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TARKLTK 21 Tarkastuslautakunta kokoontuu vuoden 2014 aikana arvion mukaan 4-6 kertaa, mitä varten varataan määräraha kokouspalkkioihin, matkakorvauksiin ja ansionmenetyksiin sosiaalikuluineen. Palveluiden ostoissa on määräraha tilintarkastusyhteisölle ja koulutukseen. Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2014, jonka mukaan toimintakulut ovat yhteensä euroa. Taloussuunnitteluvuosille toimintakulut ovat euroa. Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan tarkastuslautakunnan toimintakulut olivat euroa. Vuoden 2013 käyttösuunnitelma on euroa, josta tähän mennessä käytetty euroa. Erillisliite: Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2014 Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2014 laaditussa muodossa, toimintamenot euroa. Hyväksyttiin talousarvio. Tarkastuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että lautakunnan jäsenille, jotka haluavat, hankitaan kunnan toimesta kannettava tietokone. Esityslistojen postitus sähköpostitse. Riitta-Liisa Oikariselle kirjeenä. KHALL 263 Tarkastuslautakunta on esittänyt tietokoneiden hankintaa lautakunnan jäsenille. Kunnan näkökulmasta paperittomaan hallintoon ja kokoustoimintaan siirtyminen edellyttää riittävää suunnittelua, ohjelmisto- ja laitehankintoja, jotka tulee ulottaa sekä kunnanhallituksen, valtuuston että lautakuntien käyttöön. Vuoden 2014 ei ole valmistelussa em. hanketta. Kunnanhallitus päättää, että Ristijärven kunta ei tässä vaihessa hanki luottamusheniköille tietokoneita. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

23 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus KUNTARAHA LEADER -OHJELMAN TOTEUTTAMSEEN VUOSINA /10/2013 KHALL 264 Elävä Kainuu Leader ry tulee hakemaan maa- ja met sä ta lous mi niste riöl tä mandaattia toimintaryhmänä jatkamiseen myös tulevalla kaudel la toteuttaakseen toiminta-alueen strategiaa. Tulevalle kaudelle Elävä Kainuu Leaderin uusi toimintamuoto on Rajan pinta - yhteistyöalue, jossa mukana ovat Vaara-Karjalan ja Myötä leen toimintaryhmät. Tavoitteena yhteistyössä ovat Venäjän Karja lan alueen kanssa mahdolliset hankkeet, sekä muu kansainvälinen toi min ta varsinkin luontoon ja sotahistoriaan liittyen. Oulujärvi Leader osallistuu tähän yhteistyöhön, mikäli sen hankkeet ovat heidän oh jel maan sa tukevia. Toimintaryhmän tavoite on nostaa kuntarahaosuus kuuteen euroon asu kas ta kohden nykyisestä 4,28 eurosta. Alueen haasteet tulevat kas va maan ja Leader-toimintaryhmätyö on osoittautunut toimivaksi työ ka luk si esim. sosiaalisten ongelmien helpottamiseen, yh teis työver kos to jen luomiseen, kylien kehittymiseen, ja uusien maa seu tu lähtöis ten avausten löytämiseen. Korotus mahdollistaisi mm. yhden hen ki lön lisää tulevalle kaudelle kenttätyöhön, laajan alueen ta sapuo li sem paan palvelemiseen. Elävä Kainuu Leader ry pyytää Ristijärven kunta päättämään pai kalli sen kehittämisen, Leader -toimintaryhmätyön tukemisen tulevalla oh jel ma kau del la , varaten talousarvioonsa oh jel ma kauden vuosille sopivaksi katsomansa määrän, ja toimittamaan tästä Elä vä Kainuu Leaderille sitoumuksen vuden 2013 loppuun men nessä. Ristijärven kunnan vuotuinen maksuosuus on tällä hetkellä eu roa. Korotuksen jälkeen maksuosuus olisi euroa (as.luku ). Liite 4 Kuntarahaosuudet ja Leader -rahoituksen toteutuminen Ristijärven alueella mennessä Valmistelija: hallintopäällikkö, puh Ristijärven kunta päättää varata talousarvioon 2014 Elävä Kainuu Lea der -toimintaryhmätyön tu ke mi seen vuodelle 2014 entisen määrä ra han 6501 euroa. Kunta varautuu tulevina vuosina hyväksymään ko ro te tun maksuosuuden ohjelmakaudelle , mikäli kaikki muut Eläva Kainuu Leader alueella toimivat kunnat hyväksyvät koro tuk sen.

24 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

25 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus LAUSUNTO KAINUUN MAAKUNTASTRATEGIAN 2035 SUUNNITELMAOSION LUONNOKSESTA 139/10/2013 KHALL 265 Kainuun liitto pyytää organisaation lausuntoa maa kun ta suun ni telman luon nok ses ta joko vastaamalla sähköiseen kyselyyn tai laa timal la va paa muo toi sen lausunnon. Maakuntahallitus on käynnistänyt Kainuussa maastrategiatyön kokouk ses saan Parhaillaan määritellään laajassa yh teistyös sä Kainuun tulevaisuuden visiota, tahtotilaa ja tavoitteita sekä Kai nuun kehittämisen keskeiset pitkän aikavälin linjaukset halutun tu le vai suu den saavuttamiseksi. Tarkasteltava aikajänne stra te giassa on vuoteen Kainuun maakuntastrategiassa tullaan nivomaan yhteen sekä pitkän ai ka vä lin suunnitelma ja sen toteuttamissuunnitelma sekä maa kunta kaa van kokonaistarkastelu. Maakuntastrategian maa kun ta oh jelma osion tulee olla hyväksytty keväällä Maakuntaohjelmaosan valmistelu tapahtuu pääosin talven 2014 aikana ja siitä jär jes te tään vastaava lausuntokierros erikseen. Laajan lausuntokierroksen anti otetaan huomioon strategian seu raavan luonnoksen valmistelussa. Poliittiset linjaukset strategian si sällös tä tehdään Kainuun maakuntahallituksessa ja maa kun ta val tuustos sa. Ehdotus Kainuun strategian suunnitelmaosiosta tulee maakun ta hal li tuk sen käsittelyyn ja maakuntavaltuuston hyväk syt tä väk si Lausunnot pyydetään toimittamaan Kainuun liittoon viimeistään perjantaina Maakuntastrategian tausta-aineisto ja linkki sähköiseen kyselyyn löy ty vät Kainuun liiton verkkosivuilta osoitteesta Oheismateriaali: Kainuun maakuntastrategia Kainuun Oh jelma luonnos. Lisätiedot: kunnanjohtaja Raija Potila, puh Kunnanhallitus antaa Kainuun liiton valmistelemasta maa kun ta strate gias ta seuraavan lausunnon: Ristijärven kunta pitää merkittävänä sitä, että Kainuun liitto on valmis te lu pro ses sis saan ottanut huomioon laajasti eri sidosryhmät ja hank ki nut tietoa nykytilan ja tulevaisuuden kehityssuunnista. Stra tegia pro ses sin skenaariotarkastelussa on tarkasteltiin hyvin erilaisia vaih to eh toi sia tulevaisuuden kehitystrendejä ja niiden perusteella on

26 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus luo tu kattava arvio eri vaihtoehtojen toteutumismahdollisuuksista Kai nuus sa. Mittavan työn perusteella ei kuitenkaan ole noussut esille Kainuulle oma lei mai sim pia strategisia painopistealueita, vaan esille nostetut tee mat ovat tavanomaisia kehitystrendejä nyt kansallisella tasolla. Tämän perusteella voidaan olettaa, että Kainuun strateginen tu le vaisuus tullee menemään esitettyjen näkemysten mukaisesti. Ke hi tyksen kärjeksi nostettu teknologiavetoinen, uuteen ym pä ris tö tek no lo giaan ja biotalouteen painotteuva skenaario on hyvä valinta. Ristijärven kunta painottaa, että Kainuun maakuntastrategian ta voittee na tulisi olla palveluiltaan ja asumismuodoiltaan vetovoimaisten ja toimivien kirkonkylien verkosto, jossa lähipalvelujen merkitys koros tuu. Kirkonkylien taajamaverkoston toimivuus, vaikka ilman kunta ra jo ja, palvelee asukkaiden yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia. Hyvien yhteyksien ja helposti saavutettavien palvelujen Kainuu tulisi ole maan houkutteleva asumis- ja muuttokohde uusille asukkaille yhä kii rei sem mäk si käyvässä elämänrytmissä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

27 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus LAUSUNTO KAINUUN TUULIVOIMAAKUNTAKAAVASTA 138/10/2013 KHALL 266 Kainuun liitto pyytää lausuntoa Kainuun tuulivoimamaakuntakaava, läh tö koh dat ja tavoitteet -raporttiluonnoksesta. Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa selvitetään maakuntatason sel vi tyk siin ja tarkasteluihin perustuen yleiset edellytykset tuu li voima puis to jen sijoittumiselle maakunnassa ja osoitetaan selvitysten pe rus teel la vähintään seudullisesti merkittävät tuulivoimatuotantoon so vel tu vat alueet sekä niiden kytkeytyminen sähköverkkoon. Tuu livoi ma maa kun ta kaa van tavoitevuosi on Kaavan laatimisen tavoi te vai hee seen liittyen on valmistunut "Kainuun tuu li voi ma maa kunta kaa va, Lähtökohdat ja tavoitteet" -raporttiluonnos. Raporttiluonnos asetetaan julkisesti nähtäville Kainuun liiton kans liaan se kä Kainuun liiton verkkosivuille: Lausunnossa pyydetään erityisesti ar vioi maan sekä tarvittaessa kom men toi maan ja esittämään kunnan nä ke myk siä seuraavista asiois ta: raporttiluonnoksessa esitettyjä edustamaanne tahoa koskevia ta voit tei ta maakuntakaavan tavoitteeksi esitettyjä tuulivoimaloiden mää rälli siä tavoitteita ympäristöministeriön ohjeeseen perustuvaa seudullisesti mer kittä vän tuulivoimapuiston koon alarajaa ja sen soveltamista Kainuus sa tuulivoimatuotantoon soveltuvia ja soveltumattomia alueita Kainuus sa. Kunnanhallitus on antanut lausunnon tuu li voi mamaa kun ta kaa van osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Lisätiedot: kunnanjohtaja Raija Potila, puh Kunnanhallitus antoi kokouksessaan seuraavan lausunnon Kainuun maakunnan tuulivoimamaakuntakaavasta: Kunta pitää tärkeänä, että tuulivoimakaavoituksessa ja tuu li voi mapuis to jen sijoittelussa otetaan huomioon laaja-alaisesti tuu li voi mapuis to jen hyödyt ja niiden aiheuttamat haitat. Kaa voi tus vai hees sa tulisi ottaa huomioon pysyvä asuminen, ettei tuu li voi man kapasiteetin kasvava kehitys ja sen sijoittuminen haittaa asu tus ta ja sen tulevaisuuden laajentumissuuntia.

28 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Kaavoituksellisessa sijoittelussa tulee ottaa huomioon Kainuun paras tuulivoima-alue Mustakumpu. (Kainuun tuulivoimaselvitys 2011) Tuulivoimarakentamisen määrä tu lee olla vähintään 160 voimalaa kapasiteetilaan 480 MW. Kaavoitus tu lee saattaa päätökseen nopeutetulla aikataululla. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

29 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus KARHULANKYLÄNTIEN AVUSTUSHAKEMUS 130/10/2013 KHALL 267 Karhulankylän yksityistien tiekunta aloittaa tien perusparantamis- ja sil lan korjaushankkeen kesällä 2014 Suomen metsäkeskus, Met säpal ve lu jen laatimien suunnitelmien pohjalta. Työt aloi te taan, mikäli ra hoi tus saadaan järjestymään kaikilta osin. Hankkeeseen on saatu Poh jois-poh jan maan ELY-keskukselta alusta va rahoituspäätös. Hankkeen arvonlisäverollinen kustannusarvio on euroa, josta sillan korjauksen osuus on ja perusparantamisen ELY-keskuksen avustus kattaa kustannuksista arviolta noin 50 %. Tiekunta pyytää, että Ristijärven kunta myöntäisi hankkeelle avustus ta tällä hetkellä voimassa olevien avustuskriteerien mukaisesti. Pe rus tee na esitetään, että tie on valtionapukelpoinen yksityistie, joka toimii neljän vakituisen asutuksen ja 23 lomakiinteistön ulos pääsy tie nä ja että sen vaikutusalueella harjoitetaan maa- ja met sä ta loutta. Voimassa olevien avustusperiaatteiden mukaan kunnan avustus vaki tui ses ti asutuille talouksille on 60 % maksettavaksi jäävistä net tokus tan nuk sis ta. Karhulankylän tiekuntaa on pyydetty toimittamaan alustava yk sik köhin ta las kel ma perusparannuskustannusten kohdentumisesta tien vai ku tus pii ris sä oleville kiinteistöille. Mikäli laskelma ei ehdi ko kouk seen, asia siirtyy seuraavaan kokoukseen. Lisätiedot: rakennusmestari Pentti Kemppainen, puh Kunnanhallitus siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

30 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ /10/2013 KHALL 268 Riitta-Liisa Oikarinen / Purolan Perinne ry on jättänyt valituksen (oikai su vaa ti mus) kunnanhallituksen päätöksestä Pää tök sel lä kunnahallitus päätti siirtää yhdistyksen avus tus ha kemuk sen käsittelyn vuoden 2014 talousarvion valmistelun yhteyteen. Oikarinen uudistaa pyynnön vuoden 2013 vuosiavustuksesta. Li säksi hän mainitsee valituksessaan, että vuoden 2014 talousarvion valmis te lus sa käsitellään ensi vuoden avustuksia. Kunnanhallitus hyväksyy oikaisuvaatimuksen siltä osin, että avus tusha ke mus koskee kuluvan vuoden toimintaa eikä talousarvio 2014 val mis te lua ja päättää ottaa avustushakemuksen käsiteltäväkseen. Kunnanhallituksella on oikeus toimivaltansa puitteissa myöntää tai jät tää myöntämättä avustuksia yksityisille henkilöille tai toimiville yhdis tyk sil le ja yhteisöille. Kunnanhallitus päättää hylätä Purolan Perinne ry raha- avus tus hake muk sen 170 euroa vuoden 2013 osalta. Kunnnahallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

31 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ ILMOITUSASIAT KHALL 269 Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1) Valtiovarainministeriö. Lausuntopyyntö pe rus tie to varan to jen viitearkkitehtuurin luonnoksesta. Kunta ei anna asiasta lausun toa. 2) Pohjola Pankki Oyj. - As Oy Ristijärven Esalanpuiston luoton uusi mar gi naa li on 1,1 % - Ilmoitus takauksen päättymisestä As Oy Jokikylänrivin lainan osalta. 3) Suomusslamen kunnanhallituksen päätös Lausunto so si aa li- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän vä li rapor tis ta. 4) Kuhmon kaupunginhallituksen päätös Lausunto so siaa li- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän vä li ra portis ta 5) Kainuun ELY-keskus. Pöytäkirja Saukkovaaran maas to lii kun tapaik ko jen kunnostushankkeen luovutuskokouksesta ) Pöyry Finland Oy. Muistio Lumivaaran tuulivoimahankkeen YVA-me net te lyn seurantaryhmän 1. kokouksesta ) Ristijärven Vanhaintukisäätiö. Ote hallituksen ko kouksen pöytäkirjasta. Kiinnityksen hakeminen Kasperinkunnas 8-60-V -kiin teis töön. 8) Maanmittauslaitos Ilmoitus kirjaamisasian vi reil läolos ta. Liittyy edelliseen kohtaan. 9) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Työ ter veyshuol to so pi mus. 10) Kuhmo Oy. Mittaustodistus Puunmyynti Kankaala Rno 47:50 -tilalta. 11) Erääntyneet saatavat ) Kainuun Osuuspankki. Ilmoitus suoraveltoitussopimuksen ir ti sano mi ses ta. Suoraveloituspalvelu päättyy ) Kiinteistönluovutusilmoitukset Kiinteistö Luovuttaja Luovutuksen saaja Paljakka Rno 40:13 UPM Kymmene Oyj Forsström Lauri määräala Ketola Rno Ristijärven kunta Leinonen Kaija 11:63 -tilasta Tupakkaniemi Rno 64:13 Happonen Jari-Pekka Espo Matti ja Rytkönen Ma ri ka Kangs Rno 86-6 Härkönen Matti ym. Tolonen Arto Tolonen Kaisa Merkittiin tiedoksi. Kunnanhallitus varasi ylimääräisen hallituksen pitoajankohdaksi Kokous pidetään, mikäli talousarvion valmistelu sitä edellyttää.

32 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus OIKAISU VAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS LIITE 5 (liitetään pöytäkirjaan) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 265, 266, 267, 269 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 263, 264, 268 HvalL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Kunnanhallitus Aholantie Ristijärvi Pykälät: 263, 264, 268 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Oulun hallinto-oikeus PL OULU valitusaika 30 pv Pykälät: x PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo Kunnanvirastossa.

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Kunnanhallitus 03.06.2013 AIKA 17:30-19:51 PAIKKA Saukkovaara (ravintolarakennus) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 147 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 148

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 17:30-19:18 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 266 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 267 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 20.01.2015 AIKA 17:30-20:24 PAIKKA Kunnatalo, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 klo 18:00-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2010 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 Kunnanhallitus 09.08.2010 AIKA 18:30-20:55 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 168 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 169 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 272 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 16/2014 373 Kunnanhallitus Aika 27.10.2014 klo 18:00-21:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 167 Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 Kunnanhallitus 23.11.2009 AIKA 18:30-21:45 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 268 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 269 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 1 Kunnanhallitus 30.09.2013 AIKA 17:30-18:24 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 231 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 232 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta

Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2014 19 Maakuntahallitus 13 24.02.2014 Maakuntahallitus AIKA 24.02.2014 klo 09:00 PAIKKA Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 Kunnanhallitus 25.05.2015 Aika 25.05.2015 klo 14:00-17:50 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot