ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Nimi Tehtävä Lisätiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Nimi Tehtävä Lisätiedot"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Aika klo 18:04-19:26 Paikka Kaupungintalo 3. krs Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Huhtala Anssi pj. Nieminen Tero vpj. Poistui kokouksesta :n 84 käsittelyn ajaksi Jokinen Jarkko j. Kyrö Johanna j. Markkanen Jani j. Saarinen Niina j. Erola Ville Khe Güven Sara nuorisovaltuutettu Hämäläinen Jorma esittelijä Liukkonen-Hämäläinen asiantuntija Kirsi Mansikkaniemi Tanja sihteeri Allekirjoitukset Anssi Huhtala Puheenjohtaja Tanja Mansikkaniemi Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Orimattilassa Jani Markkanen Niina Saarinen Pöytäkirjan nähtävilläolo Tämä pöytäkirja on ollut nähtävillä edellä ilmoitettuna ajankohtana klo teknisessä palvelukeskuksessa. Lupien antopäivä on Toimistosihteeri Tanja Mansikkaniemi

2 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Käsitellyt asiat Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 76 Pöytäkirjantarkistajien valinta 4 77 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 78 Rakennuslupahakemus / AHS-Suunnittelu Oy 6 79 Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle valitusasiassa / Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 81 Orimattilan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta 82 Lausunto Hollolan kunnalle Hollolan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta kansalliseksi pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaohjelmaksi Valvontakäynti Härkämäentie 34 kiinteistöllä Päätös ympäristönsuojelulain 71 n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Salon Korjaamo Oyn kolariautojen ulkovälivarastointia koskevan toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupaehtojen tarkistamista Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat 30 Valitusosoitus liitteenä.

3 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPLTK 75 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjantarkistajien valinta YMPLTK 76 Lautakunta valinnee kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Jani Markkanen ja Niina Saarinen.

5 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen YMPLTK 77 Hyväksytään lähetetyn esityslistan ulkopuolelta käsiteltäväksi otettavat asiat. Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan mukaisen työjärjestyksen.

6 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Rakennuslupahakemus / AHS-Suunnittelu Oy 196/ /2015 YMPLTK 78 Teollisuusrakennus/ toimisto- ja teollisuustiloja, 707 m2 Kokouskäsittely: Viljamaa, Messinkitie 10 Jättelä, 9:834, 4932 m2 Kaavoitusviranomainen: Ei huomauttamista. Paloviranomainen: Lausunto esitellään kokouksessa. Lautakunnan jäsenille esiteltiin paloviranomaisen lausunto. Asian valmistelu ja tiedustelut: Rakennustarkastaja Timo Tarkkala, puh Johtava rakennustarkastaja: Puollan rakennusluvan myöntämistä. Ennen rakennustyön aloittamista järjestettävä aloituskokous ja saatava vastaavan työnjohtajan hyväksyminen ja ennen kvv- ja ilmanvaihtotöiden aloittamista saatava vastaavan kvv- ja iv-työnjohtajan hyväksyminen. Alueen pohjatutkimus suoritettava. Radon otettava rakentamisessa huomioon. Ennen kunkin työvaiheen aloittamista hyväksytettävä rakenne- ja LVI-suunnitelmat. Istutussuunnitelma esitettävä. Rakennustyön kuluessa pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Lopputarkastuksen yhteydessä esitettävä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje. Lautakunta päätti yksimielisesti myöntää julkipanon jälkeen rakennusluvan 5/2015 viranomaisen asettamin ehdoin. Antopäivä on Täytäntöönpano: pöytäkirjanote hakijalle.

7 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle valitusasiassa / Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / YMPLTK Asia Kiinteistön omistajat hakevat saapuneella hakemuksella vapautusta velvollisuu desta liittyä Orimattilan Vesi Oy:n vesijohto- ja viemäriverkostoon. Vapautusta haetaan kiinteistölle osoitteessa Koskus tentie 225, Niinikoski. Kiinteistö sijaitsee Orimattilan Vesi Oy:n vah vistetulla toiminta-alueella. Vakituisessa asuinkäytössä olevalla kiinteistöllä asuu kaksi henkilöä. Päärakennukseen tulee paineellinen vesi omasta rengaskaivosta. Kiinteistöllä ei ole ve si-wc:tä. Harmaat jätevedet johdetaan kahden saostuskaivon kaut ta omalle kiinteistölle. Vapautusta perustellaan halulla käsitellä jätevedet itse mahdollisimman ympäristöystävälli sesti. Lainsäädäntö Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta vesihuoltolain 10 :ssä tar koitetusta liittymisvelvollisuudesta vapautuksen 11 :ssä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä kiinteistön omistajalle tai haltijalle, vesihuoltolaitokselle ja alueelliselle ELY-keskukselle tu lee varata tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi hakemuksesta on pyydet tävä lausunto terveydensuojeluviranomaiselta. Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuolto laitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuol tolaitoksen toiminta-alueella 3) sekä lisäksi: a) vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä; tai b) jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu

8 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta terveyshaittaa tai ympäris tön pilaantumista. Asian käsittely Vapautushakemuksesta on toimitettu seuraavat lausunnot: Terveydensuojeluviranomainen toteaa antamassaan lausunnossa, että hakija ei ole toimittanut kiinteistön talousveden laadusta mitään tietoja tai tut kimustuloksia. Näin ollen terveydensuojeluviranomaisen näkökul masta kiinteistölle ei ole perusteita myöntää vapautusta vesijohtoon liittymisestä. Jätevesien osalta toimitetut tiedot ovat myös puutteelli sia. Terveydensuojeluviranomainen toteaa, että mikäli kuivakäymä löiden jätehuolto tehdään asianmukaisesti ja jätevesien imeyttämi nen on hallittua, ei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa ja vapautuk sen myöntäminen viemäriin liittymisestä on tältä osin mahdollista. Hämeen ELY-keskus toteaa hakemuksesta mm. seuraavaa: Hakemusasiakirjois sa esitettyjen tietojen perusteella kiinteistölle ei ole lähtökohtaisia perusteita myöntää vapautusta. Vakituisessa asuinkäytössä olevan kahden hengen kiinteistön nykyisestä talousvesikaivosta ja talousve denlaadusta ei ole käytettävissä tarkempia tietoja tai tutkimustulok sia. Lisäksi jätevesien osalta käytettävissä olevat tiedot ovat myös puutteellisia. ELY-keskus katsoo lausunnossaan, että kiinteistöllä muodostuvien jätevesien asianmukaisen käsittelyn arvioimiseksi tu lee kiinteistön omistajan toimittaa kunnan ympäristönsuojelusihteeril le päivitetyt ja yksityiskohtaisemmat tiedot kiinteistön nykyisestä jäte vesien käsittelystä. Vaihtoehtoisesti ELY-keskus esittää, että kunnan ympäristönsuojeluviranomainen suorittaa kiinteistöllä asiaa tarkenta van tarkastuskäynnin ennen sen päätöksentekoa. Orimattilan Vesi Oy:n antamassa lausunnossa todetaan, että vesijohtoverkostoa koskevaa vapautusta ei ole perusteltu lain kaan. Myöskään liittymi sen kohtuuttomuutta ei ole erikseen mainittu. Vesiyhtiön mukaan liit tämisestä aiheutuvat kustannukset (yhteensä noin vuo den 2012 taksoilla) eivät liene kiinteistökohtai siin järjestelmiin verrat tuna kohtuuttomat. Lisäksi vesiyhtiö toteaa, että vesihuollon järjestä misen taloudellinen kannattavuus ja tekninen toimivuus perustuvat siihen, että toiminta-alueen kiinteistöt liittyvät sekä vesijohto- että jä tevesiviemäriverkostoon. Vesihuoltolain mu kaista vapautusta ei voi da vesiyhtiön mukaan myöntää. Hakijalle on varattu mahdollisuus lausua mielipiteensä lausunnoista. Hakija toimitti vastineen annettuihin lausuntoihin. Vastineessa mm. to detaan, että lähes euron kertakustannukset jatkuvien käyttö maksujen lisäksi ovat kohtuuttomia, varsinkin kuin hakijalla ei ole edes vähäistä tarvetta vesihuoltolaitoksen palveluille.

9 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Vapauttamista puoltavana erityisenä syynä hakija ilmoittaa haluavansa puhdistaa jätevedet selvästi paremmin kuin liittyminen viemäriverkostoon teki si. Hakija kertoo tuottavansa ainoastaan pieniä määriä tavallista puhtaampia harmaita jätevesiä. Ensisijaisena ajatuksena on johtaa harmaa käyttövesi umpisäiliöön ja käyttää se kasvukautena laitu mien kasteluvetenä. Hakija ei katso vapauttamisen vaarantavan ve siyhtiön toimintaa. Lisäksi vastineessaan hakija kertoo kiinteistölle valmistuneen kantovedellisen perinnesau nan, joka tuottaa vain pieniä määriä laimeaa saippuavettä. Sauna si jaitsee erillään päärakennuksesta ja sieltä viemärin vetäminen tulisi erittäin kalliiksi. Saunan vähäinen käyttövesi on tarkoitus imeyttää suoraan maahan. Ympäristönsuojelusihteeri kävi kiinteistöllä tarkastuksella Hakija on toimittanut päivätyn tutkimustuloksen talousveden laadusta. Tervey densuojeluviranomaiselta on pyydetty tutkimustuloksen ja vastineen tietojen perusteella uusi lausunto. Terveydensuojeluviromainen toteaa antamassaan lausun nossaan mm seuraavaa: Tutkimusten perusteella vesi täyttää talousveden laatuvaatimukset, mutta ei kaikilta osin laatusuosituksia. Estettä vesijohdosta vapautta miselle ei terveydensuojelulliselta kannalta ole. Jos kuivakäymälöi den jätehuolto hoidetaan asianmukaisesti ja harmaiden jätevesien maahan imeyttäminen on hallittua, ei toiminnasta arvioida aiheutu van terveyshaittaa. Tällöin vapautuksen myöntämineen viemäriin liit tymisestä olisi mahdollista. Hakijalle on varattu mahdollisuus vastineen antamiseen terveydensuojeluviranomaisen uu desta lausunnosta. Hakija toimitti vastineen Vastineessa mm. todetaan, että hakijan tarkoituksena on rakennuttaa terveydensuojeluviranomaisen edellyttämä imeytysputkisto tai vastaava hallitun harmaiden vesien imeyttämisen mahdollistama järjestelmä. Hakemuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä lautakunnan kokouksessa ja sitä ennen ympäristönsuojelutoimistossa. Asian valmistelu ja tiedustelut: ympäristötarkastaja Heli Kanto, puh Ympäristötarkastajan ehdotus: Lautakunta ei myönnä kiinteistölle RN:o vapautusta vesihuoltolain 10 :n tar koittamasta liittymisvelvollisuudesta vesi-

10 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta huoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoon. Liittämisvelvollisuus koskee myös pihasaunaa. Perustelut: Vesihuoltopalveluiden tarpeen ei voida katsoa olevan vähäinen vakituisessa käytössä ole vassa taloudessa. Asian käsittelyn aikana ei ole tullut esille seikkoja, joiden vuoksi vesijohto- ja viemäriliittymän rakentamisesta aiheutu via kustannuksia voisi pitää kohtuuttomina. Oman jätevesijärjestel män rakentaminen ei ole vesihuoltolain tarkoittama erityinen syy, jonka perusteella vapautus viemäriverkostosta voidaan myöntää. Vapautuksen myöntäminen vastaavalla perusteella muillekin sitä ha luaville vaarantaisi vesihuoltolaitoksen toiminnan. Vesihuoltolain 11 :ssä mainitut vapautusperusteet eivät täyty. Johtava rakennustarkastaja: Lautakunta päättää vapautushakemuksesta ympäristötarkastajan valmistelun mukaisesti. Lautakunta päätti yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti. Täytäntöönpano: Pöytäkirjanote hakijalle sekä jäljennös päätöksestä: Orimattilan Vesi Oy/Mikko Paajanen ja Jami Junkkari, Hämeen ELY-keskus/Timo Virola, PHSOTEY/Johanna Puro YMPLTK Kouvolan hallinto-oikeus pyytää Orimattilan ympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kiin teistön omistajan tekemän valituksen johdosta. Valitus koskee ym päristölautakunnan päätöstä , Vapautushakemus vesi johto- ja viemäriverkostostoon liittämisestä / RN:o Lisäksi Kouvolan hallinto-oikeus pyytää toimittamaan valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Lausunto ja asiakirjat on toimitettava viimeistään Kiinteistön omistajien valitus liitteenä. Liite nro 1 Asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä lauta kunnan kokouksessa ja sitä ennen ympäristönsuojelutoimistossa. Asian valmistelu ja tiedustelut: ympäristötarkastaja Heli Kanto, puh.

11 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristötarkastajan ehdotus: Orimattilan ympä ristölautakunta päättää an taa seuraa vanlaisen lausunnon Kouvolan hallinto-oikeu delle Jukka Ilmosen ja Anna Pajarin valituksesta Ori mattilan ympä ristölautakun nan päätök sestä : Ympäristölautakun ta katsoo, et tä valitus on aiheettoma na hylättävä, koska vesihuolto lain 11 :ssä mainitut va pautuspe rusteet eivät täyty. Perustelut: Vesihuoltopalve luiden tarvetta ei voida pitää vähäisenä kyseisessä vakituiseen asu miseen käytettä vässä talou dessa. Vesi käymälättömis sä kiinteis töis sä jäteveden määrä on vä häinen sil loin, kun kiinteistön käyttö on vä häistä, käyttö vesi kanne taan ja kiin teistö on veden käytön kannalta varustelultaan vaatima ton. Samoja perus teita käytetään arvioitaessa kiinteistöllä käytettä vän talousveden määrää. Edellä mai nitut vähäi sen veden käytön eh dot eivät kyseisen kiin teistön koh dal la täy ty. Vesihuoltopalve luiden vähäistä tarvetta ar vioitaessa ar vioidaan vesihuoltopalvelui den absoluuttista tarvetta, ei kiinteistön tarvetta keskite tyil le ve si huol to pal veluille. Vapautushake muksen käsitte lyn aikana ei ole tullut esil le sellaisia seikkoja, joiden perusteella liit tymän rakenta misesta ai heutuvia kustannuksia voisi pitää kohtuutto mina. Kiinteis töllä olevan perinnesaunan ra ken nus lu vas sa on edelly tetty saunan liittämista ve si huol to laitok sen vie märi verkostoon, ellei liittämisvelvol lisuudesta myönne tä vapautusta. Oman jätevesijär jestelmän ra kentaminen ei ole vesi huoltolain tarkoittama erityinen syy, jonka pe rusteella vapau tus vie märiverkostosta voidaan myön tää. Edellä mainituilla perusteilla ve sihuoltolain 11 :n 2 mo mentin 1 kohdassa mainitut va pautuksen edellytykset ei vät täyty. Vapauttamisen lisäedellytyksillä eli sillä, on ko kiinteistöllä käytettä vissään riittävästi vaatimukset täyt tävää ta lousvettä, tai täyt tääkö kiinteistön jätevesijärjestelmä sääde tyt vaati mukset, ei ole asiassa ratkaisevaa merkitys tä. Yhden kiinteistön va paut ta mi nen liit tä mis vel vol li suu des ta ei vaa ranna vesihuoltolaitok sen toimin taa. Vapautus hakemusten kä sit te lyssä

12 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta tu lee kuitenkin ot taa huo mi oon myös muut vi reillä olevat se kä tulossa ole vat ha ke mukset ja nii den yhteisvaiku tus ko ko nai suutena ve sihuolto lai tok sen toi mintaan. Tä män vuoksi pelkkä kiin teistökoh tai nen har kinta ei ole riit tävä tar kas tel taessa sitä, vaa ran taako kiin teis tön va pautta mi nen ve si huollon ta loudellista ja asian mu kaista hoi ta mista vesi huolto lai tok sen toimin ta-alueella. Lisäksi lautakunta toteaa, että päätöksiä tehtäessä on nou da tet ta va voimassa olevaa lainsäädäntöä, ei val misteilla olevaa lakimuu tos ta. Johtava rakennustarkastaja: Lautakunta antaa Kouvolan hallinto-oikeu delle ympäris tötarkastajan valmisteleman lausunnon. Lautakunta päätti yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti. Täytäntöönpano: pöytäkirjanote Kouvolan hallinto-oikeudelle. YMPLTK Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksen kiinteistön omistajien valituksesta koskien ympäristölautakunnan päätöstä vesihuoltolain mukaisesta vapautushakemuksesta. Hallinto-oikeus on hylännyt kiinteistön omistajien valituksen siltä osin kuin se koski päärakennuksen liittämisvelvollisuutta vesijohto- ja viemäriverkostoon. Hallinto-oikeus on kumonnut Orimattilan ympäristölautakunnan päätöksen siltä osin kuin lautakunta on hylännyt valittajien hakemuksen myöntää vapautus pihasaunan liittämisestä vesijohtoja viemäriverkostoon. Hallinto-oikeus palauttaa asian tältä osin ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Päätöksessään hallinto-oikeus toteaa, että tontilla sijaitsevien eri rakennusten vesihuollon tarpeet voivat olla hyvin erilaisia. Liittämisvelvollisuuden laajuutta ja sisältöä ei voida arvioida yksinomaan kiinteistöyksiköittäin, vaan huomioon tulee ottaa kiinteistöllä sijaitsevien eri rakennusten osuus veden kulutuksessa ja jätevesien syntymisessä ja käsittelyssä. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös on liitteenä. Liite nro 2 Kiinteistöllä on vuonna 2011 rakennettu pihasauna. Saunaan on kantovesi ja syntyvät jätevedet imeytetään putkella saunan viereen

13 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta maahan. Hakijan mukaan saunaa käyttää kaksi henkilöä keskimäärin kerran viikossa. Ympäristötarkastajan ehdotus: Lautakunta päättää myöntää kiinteistöllä sijaitsevalle pihasaunalle toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta. Vapautusta on haettava uudelleen jos kiinteistön omistaja tai haltija vaihtuu, vapautuksen perusteena oleva pihasaunan käyttö tai varustelutaso muuttuu tai saunan jätevesistä aiheutuu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Perustelut: Liittämisen katsotaan olevan kiinteistön omistajille kohtuutonta, kun huomioidaan vesihuoltopalveluiden vähäinen tarve pihasaunan nykyisellä varustelutasolla ja käytöllä. Pihasaunasta syntyvät jätevedet on mahdollista käsitellä niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Johtava rakennustarkastaja: Lautakunta päättää vapautushakemuksesta ympäristötarkastajan valmistelun mukaisesti. Lautakunta päätti yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti. Täytäntöönpano: Pöytäkirjanote hakijalle sekä jäljennös päätöksestä: Orimattilan Vesi Oy/Mikko Paajanen ja Jami Junkkari, Hämeen ELY-keskus/Timo Virola, PHSOTEY/Silja Mäkelä. YMPLTK Kiinteistön omistaja on valittanut Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus ei koske hallinto-oikeuden päätöksen pihasaunaa käsittelevää osaa. Korkein hallinto-oikeus pyytää Orimattilan ympäristölautakuntaa antamaan selityksen valituksen johdosta mennessä. Kiinteistön omistajan valitus on liitteenä. Liite nro 1 Ympäristötarkastajan ehdotus: Orimattilan ympäristölautakunta päättää antaa seuraavanlaisen selityksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle:

14 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Vesihuoltolailla pyritään turvaamaan vesihuollon välttämättömyyspalvelut niin, että kaikille tarvitseville olisi kohtuullisin kustannuksin saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti ja puhdistus.vesihuoltolain yhtenä tavoitteena on palvelujen saatavuuden edistäminen parantamalla vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä. Tästä syystä kaikille laitoksen toiminta-alueella sijaitseville kiinteistölle asetettiin laissa velvollisuus liittyä laitoksen verkostoon. Vesihuoltolain uudistuksella 681/2014 lievennettiin liittämisvelvollisuutta taajamien ulkopuolella. Kuitenkin ennen uudistuksen voimaantuloa hyväksytyllä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella kiinteistön liittämisvelvollisuus laitoksen vesijohtoon ja viemäriin määräytyy asti kyseisen lain voimaan tullessa voimassa olleen 10 :n mukaisesti. Näin ollen lievennys ei koske valituksen alaista kiinteistöä ennen siirtymäajan loppumista. Liittämisvelvollisuudesta vapauttamisen osalta vesihuoltolain 11 pykälän 2 momenttiin lisättiin vaatimus ottaa huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, kun arvioidaan verkostoon liittämisen kohtuullisuutta kiinteistön omistajalle tai haltijalle. Muutoin vapauttamispäätöksissä huomioon otettavan kohtuuttomuuden arviointiin ei lakiuudistuksessa tullut muutoksia. Vapautusasiassa on pyydetty lausunto Orimattilan Vesi Oy:ltä, koska vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitokselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen vapautuksen myöntämistä. Edellä mainittuun sekä aikaisemmin annetuihin perusteluihin viitaten ympäristölautakunta katsoo, että valitus on aiheettomana hylättävä. Vesihuolto lain 11 :ssä mainitut va pautuspe rusteet eivät täyty. Johtava rakennustarkastaja: Lautakunta antaa ympäristötarkastajan valmisteleman lausunnon korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Lautakunta päätti yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti. Täytäntöönpano: pöytäkirjanote korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

15 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 431/ /2014 YMPLTK 80 Asia Kiinteistön omistaja hakee saapuneella hakemuksella vapautusta velvollisuudesta liittyä Orimattilan Vesi Oy:n vesijohto- ja viemäriverkostoon. Hakemusta on täydennetty kustannusarviolla. Kiinteistö sijaitsee Orimattilan vesilaitoksen vahvistetulla toiminta-alueella. Tarkemmat tiedot kiinteistöstä liitteessä. Liite nro 2 (SALAINEN) Kuolinpesän omistuksessa oleva kiinteistö on 1-2 henkilön vakituisessa asuinkäytössä. Kiinteistöllä on vuonna 1983 rakennettu porakaivo sekä vuonna 1991 rakennettu jätevesien käsittely. Jätevedet johdetaan kolmeosaisen saostussäiliön kautta metsään imeytykseen. Kiinteistö on normaalein vesikalustein varusteltu. Vapautusta perustellaan liittämisestä aiheutuvilla kustannuksilla sekä vesihuoltopalveluiden vähäisellä tarpeella. Hakijan toimittaman kustannusarvion mukaan liittämisen kokonaiskustannukset olisivat noin euroa. Hakemuksen mukana toimitettiin pankin antama todistus kielteisestä lainapäätöksestä vesijohto- ja viemäröintihankkeeseen, ilmoitus toisen omistajan työttömyyspäivärahamaksusta sekä molempien omistajien verotustodistukset. Lainsäädäntö Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta vesihuoltolain 10 :ssä tarkoitetusta liittämisvelvollisuudesta vapautuksen 11 :ssä säädetyin perustein. Ennen vapautuksen myöntämistä kiinteistön omistajalle tai haltijalle sekä vesihuoltolaitokselle tulee varata tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi hakemuksesta on pyydettävä lausunto terveydensuojeluviranomaiselta. Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Edellä säädetyn lisäksi edellytyksenä vesijohtoon ja

16 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 155 :n mukaan talousjätevedet viemäriverkoston ulkopuolella on käsiteltävä ennen niiden johtamista maahan, vesistöön taikka ojaan. Muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Valtioneuvoston asetuksella 209/2011 (haja-asutuksen jätevesiasetus) on annettu tarkemmat säännökset vaadittavasta puhdistustasosta ja talousjätevesien kuormituksesta ympäristöön Asian käsittely Ympäristötarkastaja kävi kiinteistöllä tarkastuksella Vapautushakemuksesta on pyydetty Orimattilan Vesi Oy:n sekä PHSOTEY:n ympäristöterveyskeskuksen lausunnot. Orimattilan Vesi Oy toteaa mm. seuraavaa: Tonttijohtojen liittämiskohta vesi- ja jätevesiviemäriverkostoon on vesihuollon toiminta-alueella kiinteistön läheisyydessä, mikä tarkoittaa asemakaava-alueen ulkopuolella enintään noin 100 m:n päässä lähimmästä liitettävästä rakennuksesta. Liitoskohdasta eteenpäin liitettävään rakennukseen asti tonttijohtojen kaivuutyö ja asentaminen sekä putkien hankinta tarvikkeineen kuuluvat kiinteistön omistajalle. Tonttijohdot rakennetaan hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Vesilaitos antaa siis liittymiskohdan tai kuten kyseessä olevassa tapauksessa vaihtoehtoiset liittymiskohdat korkoineen. Liittyjän järjestämästä suunnitelmasta selviää mihin suuntaan liittyminen tapahtuu ja toteutetaanko tonttiviemäri painevai viettoviemärinä. Tässä vaiheessa tonttiviemärin toteutustapa on siis epäselvä, mutta vesilaitoksen käsityksen mukaan toteuttaminen viettoviemärillä (liitekartan 92 m) on todennäköisin vaihtoehto. Kiinteistökohtaisella jätevesipumppaamolla ja paineviemärillä liittyminen (liitekartan 65 m) ei vapautuksen hakijan kertoman mukaan ole kalliosta johtuen mahdollista. Liittymiskustannukset Orimattilan Vesi Oy:n arvion mukaan: - vesijohtoverkoston ja jätevesiviemärin liittymismaksu päärakennuksen osalta haja-asutusalueella tämän hetkisen hinnaston mukaan on 4495,24 (päärakennus on kiinteistörekisterin mukaan kerrosalaltaan 62 m2) - Oletettavasti maaston muodot sallivat liittymisen viettoviemärillä. Hakemuksen liitekartan mukaan pihalla olevien sakokaivojen ja arvioidun liittymiskohdan välinen matka on luokkaa 90 m. Jos viettoviemärinä rakennettavan tonttiviemärin rakentaminen onnistuu ilman louhintaa, työ kestänee noin kolme päivää. Näin ollen töineen

17 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta ja osineen kustannuksia voidaan arvioida tulevan luokkaa Mahdollinen louhinta nostaa kustannuksia. - vesimittarin asennuskulut luokkaa YHTEENSÄ: liittymismaksuineen arviolta luokkaa (mahdollinen louhinta nostaa kustannuksia) JOS LIITTYMINEN PITÄÄ TEHDÄ KIINTEISTÖKOHTAISELLA JÄTEVESIPUMPPAAMOLLA JA PAINEVIEMÄRILLÄ: - kiinteistökohtainen jätevesipumppaamo tontille toimitettuna luokkaa jätevesipumppaamon sähkötyöt arviolta tonttipaineviemärin ja jätevesipumppaamon maanrakennustyöt putkineen ja muine osineen arviolta Mahdollinen louhinta nostaa kustannuksia. - vesimittarin asennuskulut luokkaa YHTEENSÄ: liittymismaksuineen arviolta luokkaa (mahdollinen louhinta nostaa kustannuksia) Mikäli liittyminen onnistuu ilman louhintaa tai kohtuullisin louhintatöin, ei liittäminen ole käytettävissä olevien tietojen perusteella kohtuutonta, kun otetaan huomioon vesihuoltopalveluiden tarve ja liittämisestä aiheutuvat kustannukset. Vesihuoltopalveluille ei voida katsoa olevan vähäinen tarve vakituisessa ympärivuotisessa käytössä olevassa taloudessa. Kiinteistön jätevesijärjestelmä ei tarkastusmuistiossa ( ) kerrotun perusteella täytä asetuksen 209/2011 perusteella sovellettuja vähimmäisvelvoitteita. Lisäksi vesihuoltolaitos katsoo, että vapautusten myöntäminen laajassa mittakaavassa vastaavissa tapauksissa ja hakemuksessa mainituilla perusteilla vaarantaa vesihuoltolaitoksen toiminnan sekä teknisesti että taloudellisesti. Vesihuoltolain mukaan kiinteistön omistajia on kohdeltava tasavertaisesti. Vesihuoltolain 11 :ssä mainitut vapautusperusteet eivät täyty. Terveydensuojeluviranomainen toteaa mm. seuravaa: Kiinteistöllä on riittävästi käytössään laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Siltä osin edellytys myöntää vapautus liittymisestä vesijohtoon täyttyy. Mikäli jätevedet ympäristönsuojeluviranomaisen arvion mukaan käsitellään ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti, ei niistä katsota aiheutuvan terveyshaittaa, jolloin täyttyy myös edellytys myöntää vapautus viemäriverkkoon liittämisestä. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta ei kuitenkaan terveydensuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan voida pitää vähäisenä. Terveydensuojeluviranomainen ei ota kantaa liittämisestä aiheutuvien kustannusten arviointiin. Hakijalle on varattu mahdollisuus lausua mielipiteensä lausunnoista. Hakija toimitti vastineen, jossa mm. todetaan, että molemmat vesilaitoksen esittämät liittymisvaihtoehdot edellyttävät louhintaa,

18 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta joka nostaisi kustannuksia huomattavasti. Hakemuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä lautakunnan kokouksessa ja sitä ennen ympäristönsuojelutoimistossa. Asian valmistelu ja tiedustelut: ympäristötarkastaja Heli Kanto, puh Ympäristötarkastajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää kiinteistölle määräaikaisen vapautuksen Orimattilan Vesi Oy:n vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta. Myönnetty vapautus koskee vain kiinteistön nykyistä omistajaa. Vapautus myönnetään asti. Vapautus raukeaa heti, jos kiinteistön jätevesistä aiheutuu ympäristön pilaantumista tai terveyshaittaa tai kiinteistöllä ei ole käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Perustelut: Kun huomioidaan liittymän rakentamisesta aiheutuvat kustannukset ja kiinteistön omistajan tämän hetkinen taloudellinen tilanne, voidaan liittämistä Orimattilan Vesi Oy:n verkostoon pitää kiinteistön omistajalle kohtuuttomana. Kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmänä on vuonna 1991 rakennettu saostuskaivot ja imeyttämö. Vaikka järjestelmän puhdistusteho ei todennäköisesti riitä täyttämään ympäristönsuojelulain ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyja puhdistustasovaatimuksia, voidaan jätevesien aiheuttamaa kuormitusta pitää vähäisenä. Määräaikaisen vapautuksen ei myöskään katsota vaarantavan vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Kiinteistöllä on käytössään riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Vesihuoltolain 11 :ssä mainitut edellytykset määräaikaiselle vapauttamiselle täyttyvät. Johtava rakennustarkastaja: Lautakunta päättää vapautushakemuksesta ympäristötarkastajan valmistelun mukaisesti. Lautakunta päätti yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti. Täytäntöönpano: Pöytäkirjanote hakijalle sekä jäljennös

19 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta päätöksestä: Orimattilan Vesi Oy/Mikko Paajanen ja Jami Junkkari, Hämeen ELY-keskus/Timo Virola, PHSOTEY/Silja Mäkelä.

20 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Orimattilan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta YMPLTK 81 Maakuntahallitus päätti hyväksyä maa kun ta kaa va eh dotuk sen asetettavaksi nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n ja -asetuksen 12 :n mukaisesti ajalle Lausunnot maa kun ta kaa va eh do tuk ses ta on annettava mennessä. Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on kokonaismaakuntakaava. Vah vis tues saan maakuntakaava kumoaa vahvistetun Päijät-Hä meen maakuntakaavan. Uudessa maakuntakaavassa on keskitytty ratkaisemaan maa kunnan vastuullinen yhdyskuntarakenne sovittamalla maankäytön, asumi sen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinoelämän ratkaisut entistä parem min yhteen. Tälle antoi mahdollisuuden kaavatyön kanssa yhtä ai kaa toteutettu Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman laati mi nen. Kaavassa on paneuduttu myös pohjavesiin liittyviin ja muihin ympäristöhäiriöitä tuottaviin maakunnallisiin maankäytön rat kaisui hin. Muilta osin nykyisen kaavan ratkaisut on siirretty uuteen kaavaan, mutta niihin on tehty viranomaisten edellyttämiä ja työn aikana esil le tulleita tarpeellisia korjauksia ja päivityksiä. Maakuntakaavalta edellytetään aiempaa tarkempaa ohjausta mer kityk sel tään seudullisen kaupan ohjauksessa. Uutena asiana kaa vassa esitetään myös alarajat merkitykseltään seudulliselle tuu li voi matuo tan nol le ja rajaukset alueille, jotka soveltuvat laajamittaisempaan tuu li voi man tuotantoon. Uusia asioita ovat myös seudullista mer kitys tä omaavat ampumarata- ja moottoriurheilualueet sekä uudistetut eri lai set kehittämisen kohdealueet. Asian valmistelu ja tiedustelut: ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukko nen-hä mä läi nen, puh Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus: Ympäristölautakunta tutustuu kokouksessa maa kun ta kaa va eh do tukseen ja siihen liittyviin ympäristöselvityksiin. Maakuntakaava ja siihen liittyvä taus ta-ai neis to löytyy Päijät-Hämeen liiton kotisivuilta osoit tees ta Johtava rakennustarkastaja: Ympäristölautakunta tutustuu kokouksessa maa kun ta kaa va eh do tukseen ja siihen liittyviin ympäristöselvityksiin. Ympäristölautakunta tutustui maakuntakaavaehdotukseen sekä siihen liittyviin selvityksiin ja antaa lausunnon seuraavassa kokouksessa.

21 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Lausunto Hollolan kunnalle Hollolan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta YMPLTK 82 Hollolan kunta on päivittämässä vesihuollon ke hit tä mis suun ni telmaan sa ja pyytää siitä lausuntoa mennessä. Lau sun nonan toon on pyydetty jatkoaikaa saakka. Suunnitelmaluonnos on nähtävillä Hollolan kunnan kotisivuilla Kehittämissuunnitelmaa koskeva lehdistötiedote ja suun ni tel ma kart ta liitteenä. Liite nro 3 Kunnallinen Hollolan vesihuoltolaitos toimii yhteistyössä Lahti Aqua Oy:n kanssa niin, että Lahti Aqua Oy hoitaa vesihuoltolaitoksen opera tii vi set palvelut. Kehittämissuunnitelmassa velvoitetaan Hollolaa va rau tu maan ajoissa Lahti Aqua Oy:n kanssa tehdyn kon sessiosoimuk sen mahdolliseen päättymiseen ja selvittämään, palaako ve si huol to lai tos jatkossa operoimaan vesihuoltoaan itse vai jat ketaan ko sopimusta. Salpakankaan-Kukonkoivun, Kirkonseuru-Pyhäniemen, Herralan ja Nos ta va-tik ka kal lion toiminta-alueilta jätevedet johdetaan puh dis tetta vak si Lahteen Ali-Juhakkalan puhdistamolle. Kuk ki la-kal lio la-paime lan toiminta-alueelta jätevedet johdetaan Kariniemen puh dis tamol le Lahteen. Vuonna 2013 Hollolasta Kariniemeen johdettiin m 3 ja Ali-Juhakkalan puhdistamolle m 3 jätevettä. Asikka lan Vesivehmaan alueelta jätevedet johdetaan Kuk ki la-kal liola-pai me lan verkostoon Kariniemen puhdistamolle Lahteen. Hollolan vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon on liittynyt noin asukasta ja viemäriverkostoon noin asukasta. Ve si johto ver kos toon liittymisaste on noin 77 % ja viemäriverkoston 75 % koko kunnan asukasmäärästä. Hollolan vesihuollon vahvistetuilla tomin taa lu eil la vuonna 2013 liittymisaste viemäröinnissä Ku kon koi vussa oli 50 %, Okeroinen-Hakosilta 63 % ja Herrala-Hakosilta välillä vie lä 0%, koska kaikkien toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen ei ole vielä mahdollista liittyä verkostoihin. Verkostoon on liittynyt veden ja ke lun osalta non 1000 asukasta ja viemäröinnin osalta noin 900 asukasta, jotka pääosin sijaitsevat suunnitelluilla toi min ta-alueiden laajenemisalueilla, joita ei vielä ole vahvistettu. Päijät-Hämeen lii ton väestöennusteen mukaan Hollolan väestön ennustetaan kasva van non 0,6 % vuosittain. Kehittämissuunnitelman mukaan vie märi ver kos ton liittyjämäärä kasvaisi nykyisestä asukkaasta asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Viemäriverkoston liitty mis pro sent ti puolestaan kasvaisi nykyisestä 76 %:sta 80 %:iin. Käsi tel lyn jäteveden määrä kasvaisi nykyisestä 3600 m 3 /d vuoteen 2025 mennessä 3900 m 3 /d.

22 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Hollolan vesihuoltoverkoston keski-ikä on noin 35 vuotta. Vie mä river kos ton laskuttamattomien lisävesien osuus vuonna 2013 oli noin 37 % puhdistamoille johdetusta jätevesimäärästä. Hyväkuntoisessa vie mä ri ver kos tos sa laskuttamattoman jäteveden osuus on yleensä noin 20 %. Vesihuoltoverkoston tunnuslukujen perusteella etenkin vie mä ri ver kos tos sa on kunnostustarvetta. Verkostoja ei ole ai kaisem min saneerattu systemaattisesti. Hollolassa on Salpakankaalla sako- ja umpikaivolietteiden vas taanot to ase ma, johon lietteentuojilla on erilliset sopimukset. Sal pa kankaan lietteenvastaanottoasemalle tuotiin vuonna 2013 sako- ja umpi kai vo lie tet tä noin m 3. Salpakankaan liet teen vas taan ot toase mal la on lietteiden mittaus, välppäys, välppeen pesu ja hie kanero tus. Lietteet käsitellään Lahti Aqua Oy:n puhdistamoiden liet teenkä sit te ly pro ses sis sa. Hollolan kunnan alueella on I-luokan pohjavesialueita 10 kappaletta. Näi den alueiden arvioitu antoisuus on non /d. Kriisiaikoina Hä meen kos ken kunnan, Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän ja Pää kau pun ki seu dun Vesi Oy:n yhteishanke mahdollistaa toi mit tamaan vettä yhdyskunnille jopa m 3 /d. Herralasta on rakennettu vuonna 2011 yhdysvesijohto Sal pa kankaan ja Lahden verkostoihin. Vesijohdon halkaisija on 355 mm. Kehit tä mis suun ni tel ma luon nok sen mukaan Herrala-Lahti -yhdyslinjaan on varauduttu liittämään jatkossa mm. Kärkölä ja Orimattilan Hennan alue. Kehittämissuunnitelman mukaan pääosa Hollolan jätevesistä syntyy Sal paus se län pohjoispuolella niin, että niiden luontainen va luma-alue ja purkuvesistö olisi Vesijärvi ja Kymijoen vesistöalue. Maakun nal li sis sa kehittämissuunnitelmissa ja puhdistamoiden lu pa proses sis sa on tarkasteltu jätevesien eri purkuvaihtoehtoja, mutta jä teve sien johtaminen Kymijoen vesistön Vesijärveen ei ole teknisesti rea lis ti nen ja muutoinkaan toteutettavissa oleva vaihtoehto. Pur kuve sis tö nä toimii jatkossakin Porvoonjoki. Luhdanojan eli Por voonjoen yläosan tila on parantunut viime vuosina, kun Hollolan puh dista mo toi min tan sa lopettaneilta Salpakankaan ja Herralan laitoksilta ei enää johdeta käsiteltyjä jätevesiä suoraan Porvoonjokeen. Suunnitelman mukaan Hollolassa vesiensuojelullisilla toimenpiteillä py ri tään saavuttamaan vesimuodostumien hyvä ekologinen tila viimeis tään vuoteen 2027 mennessä. Hollolassa vesistöjen virkistyskäyttöarvot ovat merkittäviä niin va kituisille kuin loma-asukkaille. Orimattilan vesistöjen kannalta mer kittä vim mät Hollolan vesistöt ovat: Ojajärvi, Hahmajoki ja Luhdanjoki eli Porvoonjoki. Kehittämissuunnitelman päivittämisestä on tiedotettu naa pu ri kun nil-

23 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta le. Ympäristölautakunnalle on toimitettu lisätietoja Hollolan vesihuollon kehittämissuunnitelman luonnoksesta. Liite nro 4 Asian valmistelu ja tiedustelut ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liuk konen-hä mä läi nen puh Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon Hollo lan kunnalle Hollolan kunnan vesihuollon ke hit tä mis suun ni tel maluon noksesta Johtava rakennustarkastaja: Liite nro 5 Ympäristölautakunta päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon Hollo lan kunnalle Hollolan kunnan vesihuollon ke hit tä mis suun ni tel maluon nok ses ta Liite nro 5 Lautakunta päätti yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti. Täytäntöönpano: pöytäkirjanote Hollolan kunnalle. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

24 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta kansalliseksi pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaohjelmaksi YMPLTK 83 Kuntaliitto on välittänyt Orimattilan kaupungille ym pä ris tömi nis te riön lausuntopyynnön kansallisesta pilaantuneiden maa-aluei den riskienhallintaohjelmaa koskevasta luonnoksesta, koska ehdotuksesta toivotaan lausuntoja myös muilta kuin jakelussa mai ni tuil ta tahoilta. Ohjelmaluonnos on luettavissa ym pä ris tö mi nis teriön www-sivuilta osoitteessa Ym pä ris tö minis te riö toivoo erityisesti konkreettisia parannusehdotuksia oh jelmaan sekä pohdintoja ympäristölautakunnan roolista ja vastuusta edis tää ohjelman tavoitteita. Ministeriön mukaan kansallisen pilaantuneiden maa-alueiden riskien hal lin ta oh jel man tarkoituksena on esittää, miten pilaantuneiden aluei den riskinhallinta ja kunnostus hoidetaan Suomessa kus tan nuste hok kaas ti ja kestävästi ottaen huomioon terveyden- ja ym pä ris tönsuo je lu parhaalla mahdollisella tavalla. Ohjelman päämääräksi esi tetään, että pilaantuneiden maa-alueiden riskit terveydelle ja ym pä ristöl le on poistettu vuoteen 2040 mennessä. Päämäärän saa vut ta misek si on esitetty kuutta tavoitetta, joista keskeisin on kansallinen tutki mus- j a kunnostusohjelma. Lausunnot pyydetään toimittamaan mennessä sekä PDFet tä Word-muotoisena osoitteella sekä tie dok si Asian valmistelu ja tiedustelut ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liuk konen-hä mä läi nen puh Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon ympä ris tö mi nis te riöl le luonnoksesta kansalliseksi pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaohjelmaksi. Johtava rakennustarkastaja: Liite nro 6 Ympäristölautakunta päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon ympäristöministeriölle luonnoksesta kansalliseksi pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaohjelmaksi. Liite nro 6 Lautakunta päätti yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti. Täytäntöönpano: pöytäkirjanote ympäristöministeriölle.

25 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Valvontakäynti Härkämäentie 34 kiinteistöllä YMPLTK 84 Orimattilan ympäristölautakunnan katselmusjaosto on Kari Pirk ka laisen pyynnöstä käynyt maastokäynnillä osoitteessa Här kämäen tie 34. Muistio maastokäynnistä liitteenä. Liite nro 7 Maastokäynti liittyi tehtyyn sovintoon ja sen to teu tu miseen kiinteistöjen Härkämäentie 32 ja 34 välillä. Valvontatehtäviä varten ympäristönsuojeluviranomaisella on ym päris tön suo je lu lain 527/ mukainen tiedonsaanti ja tar kastus oi keus. Asian valmistelu ja tiedustelut: ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukko nen-hä mä läi nen, puh Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus: Ympäristölautakunta toteaa, että kumpikin sopijaosapuoli on maastokäynnin perusteella toteuttanut kaikki sovi tut asiat sovitusti eikä ympäristölautakunnalla ole sovinnon val vo jana mitään huomauttamista. Johtava rakennustarkastaja: Ympäristölautakunta toteaa, että kumpikin sopijaosapuoli on maastokäynnin perusteella toteuttanut kaikki sovi tut asiat sovitusti eikä ympäristölautakunnalla ole sovinnon val vo jana mitään huomauttamista. Ympäristölautakunta merkitsi yksimielisesti asian tietoonsa saatetuksi. Täytäntöönpano: pöytäkirjanote asianosaisille. Tero Nieminen poistui kokouksesta tämän pykälän (hallintolaki 28) käsittelyn ajaksi.

26 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Päätös ympäristönsuojelulain 71 n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Salon Korjaamo Oyn kolariautojen ulkovälivarastointia koskevan toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupaehtojen tarkistamista YMPLTK 85 Orimattilan ympäristölautakunta myönsi Salon Kor jaamo Oy:n kolariautojen ulkovälivarastoinnille toistaiseksi voimassa ole van ympäristöluvan. Hakija on määräaikaan mennessä toi mit tanut ympäristönsuojelulain 71.n mukaisen hakemuksen ym pä ris tölu pan sa lupaehtojen tarkistamiseksi. Hakijan mukaan toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muu toksia. Kiinteistölle on hankittu ainoastaan ilmalämpöpumppu energian sääs tä mi sek si. Muuten ympäristövaikutuksissa ei ole tapahtunut olen nai sia muutoksia. Asiaa koskevat asiakirjat ovat nähtävillä ympäristölautakunnan kokouk ses sa ja sitä ennen ympäristönsuojelusihteerin työhuoneessa kau pun gin ta lol la. Asian valmistelu ja tiedustelut: ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukko nen-hä mä läi nen, puh Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää Salon Korjaamo Oy:lle (LY-tun nus ) liitteen mukaisen ympäristöluvan tois tai seksi. Lupapäätöksestä peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu. Johtava rakennustarkastaja: Liite nro 8 Ympäristölautakunta päättää myöntää Salon Korjaamo Oy:lle (LY-tunnus ) liitteen mukaisen ympäristöluvan toistaiseksi. Lupapäätöksestä peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu. Liite nro 8 Lautakunta päätti yksimielisesti myöntää julkipanon jälkeen Salon Korjaamo Oy:lle ympäristöluvan 4/2015. Antopäivä on Täytäntöönpano: pöytäkirjanote hakijalle, Hämeen ely-keskukselle ja ympäristöterveyskeskukselle.

27 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset YMPLTK 86 Johtava rakennustarkastaja, rakennustarkastaja ja ym pä ris tö tar kasta ja ovat tehneet seuraavat vi ran hal ti ja pää tök set. Johtava rakennustarkastaja: Rakennuslupapäätökset Liite nro 9 Rakennustarkastaja: 3 /2015 Vakuuden hyväksyntä, Rajala Kauko Ympäristötarkastaja: 4 /2015 Päätös ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta, Jacen Rokkia ja Sporttia Oy Johtava rakennustarkastaja: Lautakunta merkitsee päätökset tietoonsa saatetuiksi. Lautakunta merkitsi yksimielisesti päätökset tietoonsa saatetuiksi ja päätti olla ottamatta niissä olevia siirtokelpoisia asioita.

28 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Ilmoitusasiat YMPLTK 87 Ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat: - Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote , talouden hoidon keskeiset periaatteet Liite nro 10 - Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös , koskien valitusta rakennusluvasta tilalle Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. YMPÄRISTÖNSUOJELU - Vaasan hallinto-oikeuden päätösnro 15/0318/3 diaarinumerot 00010/14/5109, 0001/14/5109, 00012/14/5109 koskien Reino Rintalan, NCC Roads Oy:n ja Aleksis Kyrön myötäpuolineen valituksia Orimattilan ympäristölautakunnan NCC Roads Oy:lle myöntämästä ( ) ympäristöluvasta kallion louhinnalle ja murskaukselle, kierrätettävän asfaltin vastaanotolle ja murskaukselle skeä puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoalueen perustamiselle 6,33 hehtaarin suuruiselle alueelle Orimattilan kaupungin Mallusjoen kylässä sijaitsevalla Hietalan tilalla : lupapäätös koskee hakemuksessa esitettyä vaihetta I. - Kuulutus Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksestä UUDELY/3138/2015 koskien Orimattilan Urheiluautoilijat ry:n ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 :n mukaista tilapäistä melua koskevaa ilmoitusta Orimattilan Rallista ; ralliautokilpailu ajetaan Orimattilan, Myrskylän ja Pukkilan alueilla; muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen mennessä - Orimattilan kaupungin nettisivuilla on saakka tiedote jättiputken tunnistamisesta, havainnoista ilmoittamisesta, vireillä olevasta uudesta kansallisesta vieraslajilaista,keinoista estää jättiputken leviäminen sekä torjunnasta; asiasta on tiedotettu myös facebookissa - Kytöniityn polttoaineen jakeluaseman asemakaavamuutos; osallistumis- ja arviontisuunnitelma - Nastolan jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailutulokset toukokuulta Ympäristöministeriön ohjekirje Dnro YM4/501/2015 koskien kemikaaleja käsittelevien ja varastoivien tuotantolaitosten onnettomuusvaarojen huomioon ottamista viranomaistoiminnassa erityisesti kaavoituksessa - Hämeen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Poppoo Team ry:n meluilmoituksesta. Ilmoitus koskee ajettavia Lahti Historic Rally ja Tietopalveluralli -tapahtumia. Mahdollinen lausunto pyydetään toimittamaan 3.7. mennessä. Meluilmoitukseen ei ole huomautettavaa. - Hämeen ely-keskus on hyväksynyt lisäajan antamisen Porvoonjoen yhteistarkkailuohjelmaehdotuksen toimittamiseen. - Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailutulokset. - Pennalan maankaatopaikan velvoitetarkkailutulokset.

29 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Salolan maankaatopaikan velvoitetarkkailutulokset - Vaasan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö, koskien Orimattilan Ampumaratayhdistys ry:lle myönnetyn ympäristöluvan valitusta. Lautakunta merkitsi yksimielisesti ilmoitusasiat tiedoksi saatetuksi.

30 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Ympäristölautakunta Muut mahdolliset asiat YMPLTK 88 - Seuraava kokous

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 80 01.07.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 431/11.01.05/2014 YMPLTK 80 Asia Kiinteistön omistaja hakee 13.11.2014 saapuneella hakemuksella

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 Ympäristölautakunta 170 03.12.2014 Ympäristölautakunta 23 04.03.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 318/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 170 Asia

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja jätevesiverkostoon liittämisvelvollisuudesta /

Vapautushakemus vesijohto- ja jätevesiverkostoon liittämisvelvollisuudesta / Ympäristölautakunta 23 02.03.2016 Ympäristölautakunta 48 04.05.2016 Ympäristölautakunta 119 07.12.2016 Vapautushakemus vesijohto- ja jätevesiverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-408-1-126 47/11.01.05/2015

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 25 16.04.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 40 25.06.2015 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE DNRO 03208/15/5212 / ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

OLLI FAGERSTRÖMIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO OLLI FAGERSTRÖMIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

OLLI FAGERSTRÖMIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO OLLI FAGERSTRÖMIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 221 26.11.2015 Ympäristölautakunta 11 21.01.2016 OLLI FAGERSTRÖMIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO OLLI FAGERSTRÖMIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE YMPLTK

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan.

Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan. Rakennus- ja ympäristölautakunta 8 07.02.2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 18.06.2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015 Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä YMPTEKLT 90 118/11 01 05/2015 Ympäristötarkastaja Jaakko Kemppainen on 28.5.2015 päivätyllä hakemuksella hakenut

Lisätiedot

AINO JA ARVO KORPIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO AINO JA ARVO KORPIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

AINO JA ARVO KORPIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO AINO JA ARVO KORPIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 218 26.11.2015 Ympäristölautakunta 10 21.01.2016 AINO JA ARVO KORPIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO AINO JA ARVO KORPIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE YMPLTK

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 59 25.09.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 78 10.12.2014 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE (DNRO 06697/14/5212)/ ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus 15.6.2012 Aika Tiistai 19.6.2012 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 219 150 Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 25.10.2011, kello 17.30 20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Nuorisotalo Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala Jussi,

Lisätiedot

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen:

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 78 18.08.2015 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / ESA HARJUTSALO, 851-411-35-49 279/11.01.05/2015

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Nokelainen ja Oksanen

Päätös osuuskunnan viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o , Nokelainen ja Oksanen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 86 24.09.2015 Päätös osuuskunnan viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-506-1-19, Nokelainen ja Oksanen 570/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 24.09.2015

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitoksen toimintaalue Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Toiminta-alueen vahvistaminen Toiminta-alueen aiheuttamat velvoitteet Toiminta-alueen rajaamisen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA Kirsi Järvinen ympäristötarkastaja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Tahvolan Omakotiyhdistys ry:n vuosikokous 15.2.2012 VESIHUOLTOLAKI (119/2001)

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen

Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 88 14.06.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 30 22.05.2014

Rakennus- ja ympäristölautakunta 88 14.06.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 30 22.05.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 88 14.06.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 30 22.05.2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Ympäristönsuojelujaosto/Miljö vårdssektionen 46 03.09.2012

Ympäristönsuojelujaosto/Miljö vårdssektionen 46 03.09.2012 Ympäristönsuojelujaosto/Miljö vårdssektionen 46 03.09.2012 Vapautushakemus liittämisvelvollisuudesta vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä/anhållan om befrielse från anslutningsplikt till vatten och

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristölautakunta 74 18.08.2015

Meri-Lapin ympäristölautakunta 74 18.08.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta 74 18.08.2015 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / MARTTI JA MIRJAM TANNER PERIKUNTA,

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto 8.3.2014 Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue 11.3.2014 Pekka Salminen 1 VAADITTAVAT LUVAT Uudisrakentamisen

Lisätiedot

127 27.08.2013 31 04.03.2014

127 27.08.2013 31 04.03.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2013 31 04.03.2014 Asian uudelleenkäsittely II / Vapautushakemus Luoman vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta?

Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta? Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta? Hajajätevesilainsäädännön uusimmat käänteet Lohja 15.11.2010 1 Voimassa oleva lainsäädäntö Ympäristönsuojelulain säännökset talousjätevesistä 18 :ssä (ja 11 :ssä)

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tervon kunnanviraston kahvio, os. Tervontie 4, 72210 TERVO

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tervon kunnanviraston kahvio, os. Tervontie 4, 72210 TERVO ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Torstai 11.7.2013 klo 18.30-19:21 Tervon

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.12.2014 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Ympäristölautakunta Aika 04.11.2015 klo 18:00-19:27 Paikka Kaupungintalo, 3. krs Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Nieminen Tero vpj. Hanhela Jenni j. Heikkilä

Lisätiedot

Diaarinro: 1379/11.04.00/2014

Diaarinro: 1379/11.04.00/2014 ASIA Päätös vesihuoltolain (119/2001) 11 :n mukaisesta, jolla haetaan vapautusta Ruotasjärven vesihuolto-osuuskunnan vesihuoltoverkostoon liittämisvelvollisuudesta. Hakija Esa Hiltunen, Sarvantie 20, 37560

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 109 14.12.2010 Kunnanhallitus 4 10.01.2011 Kunnanvaltuusto 17 19.01.2011

Tekninen lautakunta 109 14.12.2010 Kunnanhallitus 4 10.01.2011 Kunnanvaltuusto 17 19.01.2011 LEMPÄÄLÄN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Tekninen lautakunta 109 14.12.2010 Kunnanhallitus 4 10.01.2011 Kunnanvaltuusto 17 19.01.2011 LEMPÄÄLÄN KUNNAN PÄIVITETYN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.03.2015 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Tekninen lautakunta 101 30.10.2013 Kaupunginhallitus 340 04.11.2013 Järvenpäänkylän vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen 258/11.04.00/2013 Tekninen lautakunta 27.10.2011 92 Esittelijä: tekninen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013 RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu Jätevesiviemäröinti Työ: E23455.20 Turku 27.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013 SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Raasepori Työ: E25781 Turku 10.09.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja Kunnanhallitus 119 16.06.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 119 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1 Poikkeamislupapäätös, Toivolan rantatie 106c 1301/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 408 Ruuhijärvi Honkaranta 35:11 2515 Osoite Toivolan

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Vesihuoltolain uudet säännökset

Vesihuoltolain uudet säännökset Vesihuoltolain uudet säännökset Uudenmaan vesihuollon kehittämispäivä 17.3.2015 Eriika Melkas Lainsäädäntöneuvos, OTT Maa- ja metsätalousministeriö Vesihuoltolain muutokset 2014 voimaan 1.9.2014 muutosten

Lisätiedot

Meri-Lapin ympäristölautakunta 77 18.08.2015

Meri-Lapin ympäristölautakunta 77 18.08.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta 77 18.08.2015 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / METSÄHIRVAAN YHTEISMETSÄ, 851-874-3-1

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vesihuollon toiminta-alueiden muutokset/vihannin Vesi Oy 513/11/1104/110400/2013 TELA 111 Vesihuoltolain 8 :n mukaan "Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Tiistai 24.04.2012 17.00 18.05. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 24.04.2012 17.00 18.05. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 24.04.2012 17.00 18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TYÖNUMERO: E26705.10 NOUSIAISTEN KUNTA KUNNAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista ARY ARY VKOL VALMIS 17.9.2014 ARY ARY VKOL LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1

Lisätiedot

23/10.03.00/2013. YMP 26.06.2013 42 Asian valmistelija: rakennustarkastaja Timo Lahti

23/10.03.00/2013. YMP 26.06.2013 42 Asian valmistelija: rakennustarkastaja Timo Lahti Ympäristölautakunta 42 26.06.2013 Ympäristölautakunta 52 25.09.2013 Ympäristölautakunta 62 24.10.2013 Ympäristölautakunta 42 15.05.2014 Ympäristölautakunta 52 21.08.2014 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2008 1 Vesihuoltolaitoksen johtokunta 11.06.2008 TID - AIKA 17:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo / Ohjaamo 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 3 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot