Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "127 27.08.2013 31 04.03.2014"

Transkriptio

1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Asian uudelleenkäsittely II / Vapautushakemus Luoman vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta VJV / Luoma Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennuspaikka LUOMA, Brittebontie 30 Kiinteistön nimi ÅSA Pinta-ala 2880 m² Rakennettu kerrosala 195 m² Hakija Weckman Carl Gunnar Weckman Peggy Brovägen 9 C 15, KIRKKONUMMI Luoman kylän kiinteistön Åsa RN:o 7:65 liittämisvelvollisuudesta Luoman vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon haetaan vapautusta. Kiinteistö sijaitsee kunnanhallituksen päätöksellä vahvistetulla Luoman vesiosuuskunnan toiminta-alueella. Asian aiempi käsittely: Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti olla myöntämättä kiinteistölle vapautusta liittämisvelvollisuudesta. Päätöksen perusteluina rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa, että jätevesien käsittely ja purkaminen pohjavesialueella (mukaan lukien umpisäiliöt) aiheuttaa aina pohjaveden pilaantumisriskin ja viittaa hyväksymäänsä työohjeeseen, jonka mukaan pohjavesialueella sijaitseva kiinteistö on aina liitettävä jätevesiverkostoon (VHL 11 3 b)). Hakijat valittivat rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen ja vaativat päätöksen kumoamista. Hakijat perustelivat vaatimustaan hakemuksessa ja siitä annetuissa lausunnoissa esitetyillä seikoilla. Lisäksi hakijat täydensivät hakemuksessa esitettyä kustannusarviota ja totesivat, että liittämisestä aiheutuvat kokonaiskustannukset voivat ylittää euroa. Helsingin hallinto-oikeus kumosi päätöksellään /12/5212 rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen ja palautti asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Päätöksensä perusteluissa Helsingin hallinto-oikeus toteaa, että, toisin kuin valituksen alaisessa päätöksessä on esitetty, Luoman pohjavesialue ( ) ei ole I luokan pohjavesialue (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue), vaan ympäristöhallinnon verkkosivuilla olevien pohjavesikarttojen mukaan kyseessä on II luokan pohjavesialue (vedenhankintaan soveltuva

2 pohjavesialue). Hallinto-oikeus on asiaa ratkaistessaan ottanut lisäksi huomioon sen mitä rakennus- ja ympäristö- lautakunta on esittänyt päätöksessään (Brittebontie 36) antamassaan lausunnossa kustannusten kohtuuttomuuden osalta. Hallinto-oikeus toteaa päätöksensä perusteluina, että liittämisvelvollisuudesta aiheutuvat kustannukset voivat yhteensä olla runsaat euroa asiassa esitetyn selvityksen perusteella. Hallinto-oikeus toteaa, että kun esitettyjen liittymiskustannusten ohella otetaan huomioon kiinteistön nykyisestä asukasmäärästä johtuva vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve ja esitetty selvitys kiinteistöllä käytettävissä olevasta vesihuollosta, muodostuisi liittäminen vesijohtoverkostoon kokonaisuutena arvioiden omistajalle kohtuuttomaksi. Näihin seikkoihin perustuen hallinto-oikeus toteaa, että liittämisvelvollisuudesta vapauttamisen edellytykset ovat olemassa ja valituksen alainen päätös tulee kumota. Hallinto-oikeus toteaa kuitenkin, ettei se voi ensi asteena ratkaista, millainen vapautus kiinteistölle 7:65 tulee myöntää, vaan palauttaa asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen asiassa pyydettiin lausunnot Luoman vesiosuuskunnalta, Espoon seudun ympäristöterveydeltä ja Uudenmaan Ely-keskukselta. Espoon seudun ympäristöterveys viittaa asian ensimmäisen käsittelyn aikana antamaansa lausuntoon. Luoman vesiosuuskunta toteaa lausuntonaan, että vesiosuuskunnan käsityksen mukaan ei ole riittävän painavia syitä kyseenomaisen kiinteistön vapauttamiseksi liittymisestä vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon kiinteistön rakentamiskustannusten, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäisen tarpeen tai muiden erityisten syiden perusteella. Vesiosuuskunta toteaa, että mahdollinen vapauttaminen näillä perusteilla asettaisi toiminta-alueen kiinteistönomistajat epätasa-arvoiseen asemaan ja siitä tulisi ennakkopäätös vielä liittämättömille kiinteistöille ja näin päätös vaarantaisi vesihuollon taloudellisen ja asianmukaisen hoitamisen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Uudenmaan Ely-keskus ei antanut lausuntoa. Lausuntoihin antamassaan vastineessa hakija toteaa, että kiinteistöllä on todistettavasti erinomainen talousvesi ja nykyinen viemäröinti täyttää lain vaatimukset ja on kunnan hyväksymä. Hakija pitää vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta vähäisenä ja pakkoliittämisestä aiheutuvia kustannuksia kohtuuttomina riippumatta siitä, mistä näkökulmasta asiaa katsotaan. Kustannuksista hakija toteaa, että ne perustuvat kaksi vuotta sitten ilmoitettuihin hintoihin ja ettei ole syytä uskoa kustannusten alentuneen. Hakija toteaa myös, että vesiosuuskunnan on täytynyt olla selvillä siitä, mille osallistujamäärälle osuuskunnan talousarvio ja suunnittelu tuli perustaa. Valmistelija: ympäristötarkastaja Sari Lansola, p , etunimi.sukunimi[at]kirkkonummi.fi Oheismateriaali:

3 - Helsingin hallinto-oikeuden päätös /12/ Luoman vesiosuuskunnan lausunto Espoon seudun ympäristöterveyden lausunnot ja hakijan vastine Ehdotus Ympäristöpäällikkö: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää, että Luoman kylän kiinteistölle RN:o 7:65 (Brittebontie 30) ei myönnetä vapautusta vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon liittämisestä. Kiinteistö tulee liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Päätösehdotuksen perustelut: Vesihuoltolain 11 :n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on hakemuksesta myönnettävä kiinteistölle vapautus lain 10 :n mukaisesta liittämisvelvollisuudesta, jos liittäminen muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sekä kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Hakemuksessa esitettyjen ja valmistelussa esille tulleiden tietojen perusteella kaikki vesihuoltolain 11 :n mukaiset perusteet eivät täyty. Esille tulleiden tietojen perusteella kiinteistön liittämistä Luoman vesiosuuskunnan verkostoihin ei voida pitää vesihuoltolain 11 :n tarkoittamalla tavalla kohtuuttomana (VHL 11 1)). Hakijan esittämät liittämiskustannukset ovat korkeat. Liittämiskustannukset koostuvat vesiosuuskunnan maksuista ja liittymän rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista. Arvio rakennuskustannuksista perustuu urakoitsijan (Maansiirtoliike Manninen Oy) tekemään tarjoukseen liittymän rakentamisesta. Tarjouksessa esitetyt kustannukset perustuvat siihen, että tontti on hyvin kallioinen. Esille tulleiden tietojen perusteella tonttijohtojen rakentamisesta ei kuitenkaan ole tehty suunnitelmaa eikä kiinteistöllä ole tehty maaperätutkimuksia kalliopinnan selvittämiseksi ja parhaan rakennuspaikan löytämiseksi. Rakennus- ja ympäristölautakunnan käsityksen mukaan louhintatarpeen ja siten todellisten rakentamiskustannusten arvioiminen ilman kiinteistöllä tehtyjä maaperätutkimuksia ja niihin perustuvaa suunnitelmaa on käytännössä mahdotonta ja ilman näitä tehdyt kustannusarviot ovat aina vain arvaus. Vaikka hakijan esittämät liittämiskustannukset ovat korkeat, esille tulleiden tietojen perusteella kysymys on kuitenkin paikalliset olosuhteet huomioon ottaen tavanomaisesta rakennuspaikasta ja liittymispiste sijaitsee liitettävän

4 rakennuksen läheisyydessä. Esille tulleiden tietojen perusteella tonttijohtojen rakentamista ei voida pitää poikkeuksellisen hankalana eikä liittämisestä aiheutuvia kustannuksia siten vesihuoltolain 11 :n tarkoittamalla tavalla kohtuuttomina. Palvelujen tarvetta ei voida pitää vähäisenä, koska kysymyksessä on varustetasoltaan tavanomainen omakotitalo. Lisäksi jätevesien käsittely ja purkaminen (mukaan lukien umpisäiliöt) luokitellulla pohjavesialueella aiheuttaa aina pohjaveden pilaantumisriskin (VHL 11 3 b)). KÄSITTELY: Keskustelun aikana lautakunnan jäsen Antti-Jussi Manninen ehdotti, että lautakunta pyytäisi käsittelyn tueksi hakijalta maaperätutkimuksen ja tarkan kustannusarvion hankkeesta. Vasta ne saatuaan lautakunta pystyy tekemään asiassa päätöksen. Manninen ehdotti siksi asian pöydälle jättämistä toistaiseksi. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneksi ja totesi, että jäsen Mannisen ehdotus oli saanut yksimielistä kannatusta ja lautakunta päätti jättää asian pöydälle. Päätös Rakennus- ja ympäristölautakunta: Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Hakijalta pyydetään mennessä maaperätutkimus ja tarkempi kustannusarvio hankkeesta. Rakennus- ja ympäristölautakunta jätti pöydälle Luoman kylän kiinteistön Åsa RN:o 7:65 vesihuoltolain 11 :n mukaisen vapautusasian ja päätti pyytää hakijalta maaperätutkimusta ja tarkempaa kustannusarviota hankkeesta. Hakija ei täydentänyt hakemustaan määräaikaan mennessä rakennus- ja ympäristölautakunnan esittämällä maaperätutkimuksella, mutta korostaa antamassaan täydennyksessä rakennuspaikan kallioisuutta. Hakijan mukaan asuinrakennuksen perustaminen vaati laajoja räjäytyksiä ja rakennuspaikan olosuhteita tutkittiin laajemminkin jätevesijärjestelmää suunniteltaessa. Hakijan mukaan tällöin todettiin, että jätevesijärjestelmän rakentaminen kiinteistön pohjoisosaan, jonne liittymä vesiosuuskunnan verkostoon olisi rakennettava, olisi vaatinut räjäyttämistä. Täydennyksen liitteenä on Pohjatekniikka Oy:n hakijan toimeksiannosta tekemä arvio liittämisestä aiheutuvista kustannuksista. Arvion lähtötietoina

5 todetaan käytetyn tilaajan lähettämiä valokuvia ja tonttikarttaa. Kustannusarviossa putkikanaalin pituudeksi on arvioitu 50 metriä ja oletuksena on, että koko tällä matkalla joudutaan louhimaan. Karkeaksi arvonlisäveron sisältäväksi kustannusarvioksi esitetään euroa ja todetaan, että urakoitsijan tavoittelemasta katteesta riippuen urakan verollinen hinta olisi euroa. Kustannusarvioon vedoten hakija toteaa liittämisen kokonaiskustannusten olevan vähintään euroa. Lisäksi hakija viittaa Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen ja toteaa hallinto-oikeuden päätyneen oikeudellisessa arviossaan siihen, että vapauttamiselle on edellytykset. Luoman vesiosuuskunta pyysi saada täydentää antamaansa lausuntoa asiassa. Täydennykseen Luoman vesiosuuskunta on koonnut vertailutaulukon kyseenomaiselle Brittebon alueelle jo rakennettujen liittymien toteutuneista rakentamiskustannuksista. Vesiosuuskunnan esille tuomissa tapauksissa liittymien toteutuneiden arvonlisäverollisten rakennuskustannusten todetaan olleen euroa/m. Vesiosuuskunnan lausunnoissa esitetyt kustannukset ovat vuodelta 2009 ja sisältävät vesiosuuskunnan mukaan louhintaa. Lisäksi vesiosuuskunta toteaa, että pisin rakennettava liittymä on ollut 95 m ja sen arvonlisäverollinen kokonaiskustannus euroa. Kokonaismatkasta louhittavan osuuden todetaan olleen 50 metriä ja louhittavan kanaalin syvyyden 1,5-2,8 m. Selvitykseensä perustuen Luoman vesiosuuskunta toteaa, että hakijan teettämässä arviossa louhinnan yksikköhinnat ovat huomattavan suuria verrattuna toteutuneisiin kohteisiin. Vesiosuuskunta toteaa, että toteutuneiden kustannusten perusteella hakijan esittämä kustannusarvio on ylimitoitettu ja esittää omana, toteutuneisiin kustannuksiin perustuvana, arvionaan kyseenomaisen liittymän rakentamisen kustannuksiksi euroa. Vesiosuuskunta toteaa myös, ettei hakijan esittämä arvio perustu maaperätutkimukseen. Hakijalle varattiin mahdollisuus antaa vastine vesiosuuskunnan lausuntoon. Vastineessaan hakija toteaa, etteivät mitkään vesiosuuskunnan lausunnossa esitetyistä esimerkeistä koske kyseenomaista kiinteistöä, että niistä on vaikea päätellä, mitkä kaikki kustannukset sisältyvät laskelmiin ja että oleellista tämän asian käsittelyssä on nimenomaiselle kiinteistölle annettu tarjous. Maaperätutkimuksiin liittyen hakija vetoaa antamassaan täydennyksessä esitettyihin rakennusaikana tehtyihin selvityksiin ja toteaa kustannusarvion laatineen yrityksen (Pohjatekniikka Oy) katsoneen pystyvänsä laatimaan kustannusarvion hakijan heille toimittaman aineiston perusteella. Valmistelija: ympäristötarkastaja Sari Lansola, p , etunimi.sukunimi[at]kirkkonummi.fi Oheismateriaali: - karttaotteet

6 - hakijan täydennys, Luoman vesiosuuskunnan täydennys lausuntoon, hakijan vastine Ehdotus Ympäristöpäällikkö: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää, että Luoman kylän kiinteistölle RN:o 7:65 (Brittebontie 30) ei myönnetä vapautusta vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon liittämisestä. Kiinteistö tulee liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Päätösehdotuksen perustelut: Vesihuoltolain 11 :n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on hakemuksesta myönnettävä kiinteistölle vapautus lain 10 :n mukaisesta liittämisvelvollisuudesta, jos liittäminen muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sekä kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Hakemuksessa esitettyjen ja valmistelussa esille tulleiden tietojen perusteella kaikki vesihuoltolain 11 :n mukaiset perusteet eivät täyty. Esille tulleiden tietojen perusteella kiinteistön liittämistä Luoman vesiosuuskunnan verkostoihin ei voida pitää vesihuoltolain 11 :n tarkoittamalla tavalla kohtuuttomana (VHL 11 1)). Liittämiskustannukset koostuvat vesiosuuskunnan maksuista ja liittymän rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista. Arvio rakennuskustannuksista perustuu kahden toimijan (Maansiirtoliike Manninen Oy, Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy) tekemiin arvioihin liittymän rakentamiskustannuksista. Esitetyt kustannusarviot perustuvat siihen, että tontti on hyvin kallioinen ja tonttijohtojen rakentaminen vaatii louhintaa. Hakijan mukaan kiinteistön rakentamisolosuhteita on selvitetty asuinrakennuksen rakentamisen yhteydessä, mutta liittämisen vaatimien tonttijohtojen rakentamisesta ei ole tehty suunnitelmaa eikä kiinteistöllä ole tässä yhteydessä tehty maaperätutkimuksia kalliopinnan selvittämiseksi ja parhaan rakennuspaikan löytämiseksi. Hakijan lisäksi myös Luoman vesiosuuskunta on esittänyt oman arvionsa liittymän rakentamiskustannuksista. Kustannusarvio on huomattavasti pienempi kuin hakijan esittämä ja sen perusteena on käytetty samalla alueella jo rakennettujen liittymien toteutuneita kustannuksia. Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa, että kyseenomaisessa tapauksessa rakentamiskustannusten objektiivinen arviointi on vaikeaa. Esille tulleiden tietojen perusteella kysymys on kuitenkin paikalliset

7 olosuhteet huomioon ottaen tavanomaisesta rakennuspaikasta ja liittymispiste sijaitsee liitettävän rakennuksen läheisyydessä. Tällä perusteella rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, ettei tonttijohtojen rakentamista voida pitää poikkeuksellisen hankalana eikä liittämisestä todellisuudessa aiheutuvia kustannuksia siten vesihuoltolain 11 :n tarkoittamalla tavalla kohtuuttomina. Rakennuslautakunnan tulkinnan mukaan myöskään palvelujen tarvetta ei voida pitää vähäisenä, koska kysymyksessä on asuinkäytössä oleva varustetasoltaan tavanomainen omakotitalo. Lisäksi jätevesien käsittely ja purkaminen (mukaan lukien umpisäiliöt) luokitellulla pohjavesialueella aiheuttaa aina pohjaveden pilaantumisriskin (VHL 11 3 b)). KÄSITTELY: Keskustelun aikana jäsen Antti-Jussi Manninen jätti seuraavan muutosehdotuksen: "Huomioon ottaen hakija antama lisäselvitys tontin maaperän ominaisuudesta sekä louhinnan ja muun liittymistyön suurista kustannuksista sekä Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisusta, esitän vapautuksen myöntämistä hakijalle siihen asti, kun hakija omistaa ja itse asuu perheineen kiinteistössä. Kiinteistöomistuksen muuttuessa asia tulee ratkaista tarvittaessa uudelleen." Varapuheenjohtaja Päivi Parviainen jätti oman ehdotuksensa: "Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää, että Luoman kylän kiinteistölle RN:o 7:65 (Brittebontie 30) ei myönnetä myöntää vapautusta vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon liittämisestä. Kiinteistö tulee liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Päätösehdotuksen perustelut: Vesihuoltolain 11 :n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on hakemuksesta myönnettävä kiinteistölle vapautus lain 10 :n mukaisesta liittämisvelvollisuudesta, jos liittäminen muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sekä kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Hakemuksessa esitettyjen ja valmistelussa esille tulleiden tietojen perusteella kaikki vesihuoltolain 11 :n mukaiset perusteet eivät täyty. Esille tulleiden tietojen perusteella kiinteistön liittämistä Luoman vesiosuuskunnan verkostoihin ei voida voidaan pitää vesihuoltolain 11 :n

8 tarkoittamalla tavalla kohtuuttomana (VHL 11 1)). Liittämiskustannukset koostuvat vesiosuuskunnan maksuista ja liittymän rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista. Arvio rakennuskustannuksista perustuu kahden toimijan (Maansiirtoliike Manninen Oy, Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy) tekemiin arvioihin liittymän rakentamiskustannuksista. Esitetyt kustannusarviot perustuvat siihen, että tontti on hyvin kallioinen ja tonttijohtojen rakentaminen vaatii louhintaa. Hakijan mukaan kiinteistön rakentamisolosuhteita on selvitetty asuinrakennuksen rakentamisen yhteydessä, mutta liittämisen vaatimien tonttijohtojen rakentamisesta ei ole tehty suunnitelmaa eikä kiinteistöllä ole tässä yhteydessä tehty maaperätutkimuksia kalliopinnan selvittämiseksi ja parhaan rakennuspaikan löytämiseksi. Hakijan lisäksi myös Luoman vesiosuuskunta on esittänyt oman arvionsa liittymän rakentamiskustannuksista. Kustannusarvio on huomattavasti pienempi kuin hakijan esittämä ja sen perusteena on käytetty samalla alueella jo rakennettujen liittymien toteutuneita kustannuksia. Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa, että kyseenomaisessa tapauksessa rakentamiskustannusten objektiivinen arviointi on vaikeaa. Esille tulleiden tietojen perusteella kysymys on kuitenkin paikalliset olosuhteet huomioon ottaen tavanomaisesta rakennuspaikasta ja liittymispiste sijaitsee liitettävän rakennuksen läheisyydessä. Tällä perusteella rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, ettei että tonttijohtojen rakentamista voidaan pitää poikkeuksellisen hankalana eikä ja liittämisestä todellisuudessa aiheutuvia kustannuksia siten vesihuoltolain 11 :n tarkoittamalla tavalla kohtuuttomina. Rakennuslautakunnan tulkinnan mukaan myöskään palvelujen tarvetta ei voida pitää vähäisenä, koska kysymyksessä on asuinkäytössä oleva varustetasoltaan tavanomainen omakotitalo. Lisäksi jätevesien käsittely ja purkaminen (mukaan lukien umpisäiliöt) luokitellulla pohjavesialueella aiheuttaa aina pohjaveden pilaantumisriskin (VHL 11 3 b)). Rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että vapautus voidaan myöntää toistaiseksi olosuhteiden jatkuessa kiinteistöllä nykyisenkaltaisina." Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että muutosehdotukset eivät saaneet kannatusta, joten ne raukeavat. Lautakunta päätti pohjaehdotuksen mukaan. Päätös Rakennus- ja ympäristölautakunta: Lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan.

9 Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti, että Luoman kylän kiinteistölle RN:o 7:65 (Brittebontie 30) ei myönnetä vapautusta vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon liittämisestä. Kiinteistö tulee liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Päätösehdotuksen perustelut: Vesihuoltolain 11 :n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on hakemuksesta myönnettävä kiinteistölle vapautus lain 10 :n mukaisesta liittämisvelvollisuudesta, jos liittäminen muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sekä kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista. Kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Hakemuksessa esitettyjen ja valmistelussa esille tulleiden tietojen perusteella kaikki vesihuoltolain 11 :n mukaiset perusteet eivät täyty. Esille tulleiden tietojen perusteella kiinteistön liittämistä Luoman vesiosuuskunnan verkostoihin ei voida pitää vesihuoltolain 11 :n tarkoittamalla tavalla kohtuuttomana (VHL 11 1)). Liittämiskustannukset koostuvat vesiosuuskunnan maksuista ja liittymän rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista. Arvio rakennuskustannuksista perustuu kahden toimijan (Maansiirtoliike Manninen Oy, Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy) tekemiin arvioihin liittymän rakentamiskustannuksista. Esitetyt kustannusarviot perustuvat siihen, että tontti on hyvin kallioinen ja tonttijohtojen rakentaminen vaatii louhintaa. Hakijan mukaan kiinteistön rakentamisolosuhteita on selvitetty asuinrakennuksen rakentamisen yhteydessä, mutta liittämisen vaatimien tonttijohtojen rakentamisesta ei ole tehty suunnitelmaa eikä kiinteistöllä ole tässä yhteydessä tehty maaperätutkimuksia kalliopinnan selvittämiseksi ja parhaan rakennuspaikan löytämiseksi. Hakijan lisäksi myös Luoman vesiosuuskunta on esittänyt oman arvionsa liittymän rakentamiskustannuksista. Kustannusarvio on huomattavasti pienempi kuin hakijan esittämä ja sen perusteena on käytetty samalla alueella jo rakennettujen liittymien toteutuneita kustannuksia. Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa, että kyseenomaisessa tapauksessa rakentamiskustannusten objektiivinen arviointi on vaikeaa. Esille tulleiden tietojen perusteella kysymys on kuitenkin paikalliset olosuhteet huomioon ottaen tavanomaisesta rakennuspaikasta ja liittymispiste sijaitsee liitettävän rakennuksen läheisyydessä. Tällä perusteella rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, ettei tonttijohtojen rakentamista voida pitää poikkeuksellisen hankalana eikä liittämisestä todellisuudessa aiheutuvia kustannuksia siten vesihuoltolain 11 :n tarkoittamalla tavalla kohtuuttomina. Rakennuslautakunnan tulkinnan mukaan myöskään palvelujen tarvetta ei voida pitää vähäisenä, koska kysymyksessä on asuinkäytössä oleva

10 varustetasoltaan tavanomainen omakotitalo. Lisäksi jätevesien käsittely ja purkaminen (mukaan lukien umpisäiliöt) luokitellulla pohjavesialueella aiheuttaa aina pohjaveden pilaantumisriskin (VHL 11 3 b).

Vapauttaminen vesihuoltolaitoksen verkostoihin liittämisvelvollisuudesta 15-8-VJV, kiinteistö

Vapauttaminen vesihuoltolaitoksen verkostoihin liittämisvelvollisuudesta 15-8-VJV, kiinteistö Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 203 17.11.2015 18 31.01.2017 Vapauttaminen vesihuoltolaitoksen verkostoihin liittämisvelvollisuudesta 15-8-VJV, kiinteistö 257-488-1-113

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 126 27.08.2013 51 14.04.2015 Asian uudelleenkäsittely / Vapautushakemus Luoman vesiosuuskunnan vesijohtoon ja viemäriin liittämisvelvollisuudesta

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 25 16.04.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 40 25.06.2015 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE DNRO 03208/15/5212 / ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus korkotukilainan takaamisesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus 15.6.2012 Aika Tiistai 19.6.2012 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat nro Liite nro Asia 219 150 Äkäsjoen vesiosuuskunnan hakemus

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 Ympäristölautakunta 170 03.12.2014 Ympäristölautakunta 23 04.03.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 318/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 170 Asia

Lisätiedot

Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan.

Kiinteistö ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan. Rakennus- ja ympäristölautakunta 8 07.02.2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 18.06.2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 80 01.07.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 431/11.01.05/2014 YMPLTK 80 Asia Kiinteistön omistaja hakee 13.11.2014 saapuneella hakemuksella

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 25.10.2011, kello 17.30 20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Nuorisotalo Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala Jussi,

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 59 25.09.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 78 10.12.2014 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE (DNRO 06697/14/5212)/ ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81 Ympäristölautakunta 71 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE LANKIA RN:O 10:81 36/60.602/2013 Ympäristölautakunta 71 Asia Hakija

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015 Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä YMPTEKLT 90 118/11 01 05/2015 Ympäristötarkastaja Jaakko Kemppainen on 28.5.2015 päivätyllä hakemuksella hakenut

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta Pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA H 75 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEET VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Ympäristölautakunta 16.6.2016, 20 Ympäristötarkastaja Kaisa Pieniluoma: Liittämisvelvollisuus vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / RINNEPELTO , TIMONEN

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN / RINNEPELTO , TIMONEN Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 01.11.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 47 22.09.2016 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN

PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN 1(3) KITEEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta pvm PÄÄTÖS VESI- JA/TAI VIEMÄRILIITTYMÄN VAPAUTUSHAKEMUKSESTA ASIA HAKIJA KIINTEISTÖ Vesihuoltolain (681/2014) 11 :n mukainen vapautushakemus Kiteen kaupungin vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 27.3.2012, kello 17.30 18.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset. Lammin ympäristönsuojelupäivät Ympäristötarkastaja Elina Laukkanen Lempäälän kunta

Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset. Lammin ympäristönsuojelupäivät Ympäristötarkastaja Elina Laukkanen Lempäälän kunta Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset Lammin ympäristönsuojelupäivät 1.10.2009 Ympäristötarkastaja Elina Laukkanen Lempäälän kunta Esityksen sisällöstä Taustaa ja tilanne Lempäälän kunnassa Vesihuoltolaki

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE 20601324 SÄKYLÄN KUNTA SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIERON VALMIS 20.06.2017 FIANRY FIANRY FIERON LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 88 14.06.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 30 22.05.2014

Rakennus- ja ympäristölautakunta 88 14.06.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 30 22.05.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 88 14.06.2012 Rakennus- ja ympäristölautakunta 30 22.05.2014 ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISESTÄ VAPAUTTAMINEN/

Lisätiedot

Ympäristönsuojelujaosto/Miljö vårdssektionen 46 03.09.2012

Ympäristönsuojelujaosto/Miljö vårdssektionen 46 03.09.2012 Ympäristönsuojelujaosto/Miljö vårdssektionen 46 03.09.2012 Vapautushakemus liittämisvelvollisuudesta vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä/anhållan om befrielse från anslutningsplikt till vatten och

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 5/2016 Ympäristönsuojelulautakunta Ritva Vainio Kalle Isotalo. Jarno Kankare. Elina Kylämäki Ville Simola

Kosken Tl kunta Esityslista Nro 5/2016 Ympäristönsuojelulautakunta Ritva Vainio Kalle Isotalo. Jarno Kankare. Elina Kylämäki Ville Simola 189 Kokousaika Torstai 15.9.2016 klo 18.00- Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet: Muut saapuvilla olleet Varajäsenet: Olli-Pekka

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA

VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA VESIHUOLTOLAIN VELVOITTEET HULEVESIVERKOSTON TOIMINTA- ALUEELLA Kirsi Järvinen ympäristötarkastaja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Tahvolan Omakotiyhdistys ry:n vuosikokous 15.2.2012 VESIHUOLTOLAKI (119/2001)

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitoksen toimintaalue Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Toiminta-alueen vahvistaminen Toiminta-alueen aiheuttamat velvoitteet Toiminta-alueen rajaamisen

Lisätiedot

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue

Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue Saarten jätevesipäivä Paasikiviopisto 8.3.2014 Jätevesien käsittelyratkaisua koskevat lupa-asiat Vesihuoltolaitoksen (osuuskunta) toiminta-alue 11.3.2014 Pekka Salminen 1 VAADITTAVAT LUVAT Uudisrakentamisen

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 73 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖILLE HIEKKALA RN:0 9:46, PAAVONMÄKI RN:O 9:33 JA ANTTILA RN:O 9:49 37/60.602/2013

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen

Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen Vesihuoltolain mukaisesta liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen käsittelyvelvoitteista poikkeaminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET

MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET MASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET E27555.10 MASKUN KUNTA VEDENJAKELU JA JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY /ARY /ARY

Lisätiedot

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Liittyminen ja vapautuminen vesihuoltoyhtymästä ja vesihuolto-osuuskunnan perustaminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus, 22.5.2015 Aiheita Vesihuoltolaki Viemäristä vapautukset,

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Lisätiedot

Diaarinro: 1379/11.04.00/2014

Diaarinro: 1379/11.04.00/2014 ASIA Päätös vesihuoltolain (119/2001) 11 :n mukaisesta, jolla haetaan vapautusta Ruotasjärven vesihuolto-osuuskunnan vesihuoltoverkostoon liittämisvelvollisuudesta. Hakija Esa Hiltunen, Sarvantie 20, 37560

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.12.2014 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

Tiistai 24.04.2012 17.00 18.05. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 24.04.2012 17.00 18.05. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2012 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 24.04.2012 17.00 18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.03.2015 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

AINO JA ARVO KORPIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO AINO JA ARVO KORPIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

AINO JA ARVO KORPIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO AINO JA ARVO KORPIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 218 26.11.2015 Ympäristölautakunta 10 21.01.2016 AINO JA ARVO KORPIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO AINO JA ARVO KORPIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE YMPLTK

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS : Hulevesiurakka 2014, Rautjärvi, Simpele.

YLEISÖTILAISUUS : Hulevesiurakka 2014, Rautjärvi, Simpele. YLEISÖTILAISUUS 6.8.2014: Hulevesiurakka 2014, Rautjärvi, Simpele. Päivitettävinä olevat sopimus- ja toimitusehdot, sekä taksa. 11.8.2014 Ari Pöllänen 1 Asialistaa: - Kertausta: Mikä ja Milloin? Missä?

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Koskimäki / Ohkolan kylä, Eerola-Kortistotie / 505-410-57-5 / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 2 /

Lisätiedot

Maaliskuussa 2011 muutettiin ympäristönsuojelulakia sekä kumottiin vanha jätevesiasetus ja annettiin uusi jätevesiasetus.

Maaliskuussa 2011 muutettiin ympäristönsuojelulakia sekä kumottiin vanha jätevesiasetus ja annettiin uusi jätevesiasetus. Maaliskuussa 2011 muutettiin ympäristönsuojelulakia sekä kumottiin vanha jätevesiasetus ja annettiin uusi jätevesiasetus. -> Tavoitteena selkeyttää ja kohtuullistaa puhdistusvaatimuksia sekä ottaa kiinteistökohtaiset

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013 RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu Jätevesiviemäröinti Työ: E23455.20 Turku 27.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tervon kunnanviraston kahvio, os. Tervontie 4, 72210 TERVO

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tervon kunnanviraston kahvio, os. Tervontie 4, 72210 TERVO ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Torstai 11.7.2013 klo 18.30-19:21 Tervon

Lisätiedot

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013 SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Raasepori Työ: E25781 Turku 10.09.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Selvitys vesihuoltolain mukaisesta valvonnasta ja sen tilanteesta Paimiossa

Selvitys vesihuoltolain mukaisesta valvonnasta ja sen tilanteesta Paimiossa Selvitys vesihuoltolain mukaisesta valvonnasta ja sen tilanteesta Paimiossa Paimiossa on neljä osuuskuntaa, jotka huolehtivat omilla alueillaan jätevesien johtamisesta. Osuuskunnat on perustettu Paimion

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 4291/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (1) 22 Asianro 4291/14.05.00.01/2017 Karttulan vesiosuuskunnan vesi- ja jätevesiviemäriverkoston toiminta-alueen tarkistaminen Kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Hakemusnumero 2011-0002 Päätöspäivä 02.03.2011 20 Iin seurakunta Puistotie 3 91100 II RN:o 130:1 Pahkaniemi Rakennuspaikan osoite Suittisuontie 630 Kierikin osayleiskaava Pinta-ala 3700,00 m² Rakennustoimenpide

Lisätiedot

KORKEIN HALLINTO-OIKEUS

KORKEIN HALLINTO-OIKEUS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunta Päivämäärä Diaarin:o 03.02.2015 033111115 KIRKKONfUiI,d''r Ani. S aap. 0 Dn0 ci Käsit. Behand. SELIT YSPYYNT Ö Korkein hallinto-oikeus

Lisätiedot

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta

Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta Kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden infotilaisuus 10.6.2017. Markku Maikkola Tekninen johtaja Hailuodon kunta - Kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen. - Kiinteistö liitetään

Lisätiedot

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto 11.10.2011 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn suunnittelu- ja neuvontahanke 2010-2011 Hannu Mattila Projektineuvoja

Lisätiedot

H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI

H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI H 90 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI, HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 72 ; VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAVASTA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI- MAHNALA-KYRÖSPOHJA-HEINIJÄRVI Hallitus 3.10.2016, 90 Valmistelijat: vs. tekninen johtaja

Lisätiedot

Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella

Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella Tekninen lautakunta 196 02.12.2014 Maankäyttölautakunta 11 21.01.2015 Tekninen lautakunta 20 24.02.2015 Tekninen lautakunta 47 21.04.2015 Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän

Lisätiedot

H 92 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI; HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 75 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEISTA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA

H 92 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI; HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 75 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEISTA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA H 92 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI; HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 75 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMISEN PERIAATTEISTA VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA Hallitus 3.10.2016, 92 Valmistelijat: vs. tekninen johtaja Hannu

Lisätiedot

Liittyjältä peritään asemakaava-alueella liittymismaksua vesimittarin koon ja liittyjän arvioidun vedenkulutuksen mukaan seuraavasti.

Liittyjältä peritään asemakaava-alueella liittymismaksua vesimittarin koon ja liittyjän arvioidun vedenkulutuksen mukaan seuraavasti. HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty tekla 15.11.2016 Voimaantulo 16.11.2016 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi- ja viemäri- ja liittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

Vesihuoltolain uudet säännökset

Vesihuoltolain uudet säännökset Vesihuoltolain uudet säännökset Uudenmaan vesihuollon kehittämispäivä 17.3.2015 Eriika Melkas Lainsäädäntöneuvos, OTT Maa- ja metsätalousministeriö Vesihuoltolain muutokset 2014 voimaan 1.9.2014 muutosten

Lisätiedot

OLLI FAGERSTRÖMIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO OLLI FAGERSTRÖMIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

OLLI FAGERSTRÖMIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO OLLI FAGERSTRÖMIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 221 26.11.2015 Ympäristölautakunta 11 21.01.2016 OLLI FAGERSTRÖMIN VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRIIN LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO OLLI FAGERSTRÖMIN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE YMPLTK

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Tekninen lautakunta 101 30.10.2013 Kaupunginhallitus 340 04.11.2013 Järvenpäänkylän vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen 258/11.04.00/2013 Tekninen lautakunta 27.10.2011 92 Esittelijä: tekninen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 203 Päätös kiinteistön Kallvikinniementie 29 hakemuksesta vapautua vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin liittämisestä HEL 2016-009404 T 11 01 07 Päätös Hakemuksen tekijän

Lisätiedot

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007.

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Toimintakertomus 2011 Vesiosuuskunnan viidennen toimintakauden

Lisätiedot

32 25.02.2014 97 28.09.2015

32 25.02.2014 97 28.09.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 32 25.02.2014 97 28.09.2015 LAPIN ELY-KESKUKSEN OIKAISUVAATIMUS PURKULUVASTA TERVO ANNA-LIISA, KEMINMAA/ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ/HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TYÖNUMERO: E26705.10 NOUSIAISTEN KUNTA KUNNAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista ARY ARY VKOL VALMIS 17.9.2014 ARY ARY VKOL LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA

ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon yleissuunnitelma Päivämäärä [Month, year] Viite LUONNOS 10.1.2012 ASIKKALAN KUNTA URAJÄRVEN VESIHUOLLON YLEIS- SUUNNITELMA LUONNOS ASIKKALAN KUNTA

Lisätiedot

Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely

Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely Ympäristö- ja tekninen lautakunta 53 31.03.2010 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 98 30.06.2010 Kunnanhallitus 168 03.08.2010 Sotkamon kunnassa sijaitsevien eräiden vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymismenettely

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja jätevesiverkostoon liittämisvelvollisuudesta /

Vapautushakemus vesijohto- ja jätevesiverkostoon liittämisvelvollisuudesta / Ympäristölautakunta 23 02.03.2016 Ympäristölautakunta 48 04.05.2016 Ympäristölautakunta 119 07.12.2016 Vapautushakemus vesijohto- ja jätevesiverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-408-1-126 47/11.01.05/2015

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014 YLITORNION KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26364 Oulu, 9.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu Puhelin 010 2414 600 Telefax 010 2414

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 15/2011 182 Kokousaika Keskiviikko 07.12.2011 klo 18.00 20.18 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26705.10. Turku 3.12.2013

NOUSIAISTEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26705.10. Turku 3.12.2013 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26705.10 Turku 3.12.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu on ainoastaan siirtokelpoinen.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu on ainoastaan siirtokelpoinen. Voimaantulopäivä 1.1.2009 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa ottaen huomioon liittymistä

Lisätiedot

PL Viitteet ASIA. dosta. ginvaltuuston. Valituksett. Valituskirjelmät. siosuuskunnan. toimintaann

PL Viitteet ASIA. dosta. ginvaltuuston. Valituksett. Valituskirjelmät. siosuuskunnan. toimintaann LUONNOS 3.9.20153 1 (7) Viitteet Lähete 5427/15, diaarin: o 01379/15/2299 ja Lähete 5425/15, diaarin: o 01414/15/2299 ASIA Valituksenalainen päätös Lappeenrannann kaupunginvaltuuston päätös 1.6.2015 56

Lisätiedot

Valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle valitusasiassa POI / Sepänkylä

Valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle valitusasiassa POI / Sepänkylä Rakennus- ja ympäristölautakunta 7 31.01.2017 Valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle valitusasiassa 15-45-POI / Sepänkylä 476-0001-0076 247/10.03.00.00/2016 Rakennus- ja ympäristölautakunta 31.01.2017

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

H 91 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI; HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 73 LIITTYMISKOHDASTA JA LIITTYMISMAKSUSTA

H 91 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI; HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 73 LIITTYMISKOHDASTA JA LIITTYMISMAKSUSTA H 91 OIKAISUVAATIMUS; TAINIO AKI; HALLITUKSEN PÄÄTÖS, 73 LIITTYMISKOHDASTA JA LIITTYMISMAKSUSTA Hallitus 3.10.2016, 91 Valmistelijat: vs. tekninen johtaja Hannu Niemelä ja kunnanjohtaja Liite Antero Alenius.

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010 MYNÄMÄEN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelun ja viemäröinnin verkostoalueet Työ: 21984YV Turku 29.01.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.08.2012 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta vahvistanut

Lisätiedot

Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä

Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä 1 Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä järjestelmä vesikäymälällä järjestelmä ainoastaan pesuvesille, ns. harmaavesille järjestelmä muulle jätevedelle (esim. öljypitoiselle vedelle) Omistaja

Lisätiedot

Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013.

Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013. Voimaantulopäivä 1.1.2014 Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013. 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun (Dnro OKV/398/1/2015) kanteluasiassa edellyttämät jatkotoimet

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun (Dnro OKV/398/1/2015) kanteluasiassa edellyttämät jatkotoimet Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 71 12.04.2016 126 14.06.2016 Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun (Dnro OKV/398/1/2015) kanteluasiassa edellyttämät jatkotoimet 687/10.03.00.16/2015

Lisätiedot

Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta?

Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta? Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta? Hajajätevesilainsäädännön uusimmat käänteet Lohja 15.11.2010 1 Voimassa oleva lainsäädäntö Ympäristönsuojelulain säännökset talousjätevesistä 18 :ssä (ja 11 :ssä)

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

HIRVIHAARAN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti 2(5) 1. LÄHTÖKOHDAT Hirvihaaran kylässä todettiin kiinteistökohtaiset vedenhankintaratkaisut ongelmaisiksi huonojen pohjavesivarojen johdosta.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2016 Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Tiivistelmä Kuopion kaupunki on varannut

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

Hämeenkyrön vesiosuuskunta Kiinteistöjen liittäminen jätevesiviemäriin. Kyläillat ja

Hämeenkyrön vesiosuuskunta Kiinteistöjen liittäminen jätevesiviemäriin. Kyläillat ja Hämeenkyrön vesiosuuskunta Kiinteistöjen liittäminen jätevesiviemäriin Kyläillat 2.5.2016 ja 3.5.2016 Suomen Vesi-isännöinti Vesi-isännöitsijä Laura Laine ja vedenkäsittelyn asiantuntija ins. Viivi Virta

Lisätiedot