Uusi ohjelmakausi : menettelytapoja koskevat valmisteluasiakirjat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi ohjelmakausi 2000 2006: menettelytapoja koskevat valmisteluasiakirjat"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO PÄÄOSASTO XVI ALUEPOLITIIKKA JA KOHEESIO Toimien koordinointi ja arviointi Uusi ohjelmakausi : menettelytapoja koskevat valmisteluasiakirjat VALMISTELUASIAKIRJA 1 Rakennerahastojen suunnitelmien ja ohjelma-asiakirjojen laadintaopas 1

2 2

3 SISÄLLYS Oppaan tavoite... 5 Menettelytavan valinta... 6 Siirtymäkauden tuki... 7 Henkilöresurssien kehittämisen viitekehys LUKU: Yhteisön tukikehystä koskeva suunnitelma ja toimenpideohjelma... 9 I. Yhteisön tukikehystä koskeva suunnitelma Nykytilanteen kuvaus Strategia ja toimintalinjat Ennakkoarviointi Rahoitus Täydentävyyden ennakkotarkistus Kumppanuus Täytäntöönpanotoimet II. Toimenpideohjelma Toimintalinjat Toimenpiteiden yleinen kuvaus Rahoitussuunnitelma Täytäntöönpanotoimet

4 2 LUKU: Yhtenäistä ohjelma-asiakirjaa koskeva suunnitelma (YOA-ehdotus) Nykytilanteen kuvaus Strategia ja toimintalinjat Ennakkoarviointi Toimenpiteiden yleinen kuvaus Rahoitus Täydentävyyden ennakkotarkistus Kumppanuus Täytäntöönpanotoimet LUKU: Ohjelma-asiakirjan täydennys (yleisasetuksen 18 artiklan 3 kohta) Toimenpiteet Lopulliset tuensaajat Rahoitussuunnitelma Tiedotustoimet Tietojen vaihto LUKU: Yleiskattavat tuet ja suurhankkeet Yleiskattava tuki Suurhankkeet LUKU: Varainhoito Maksusitoumukset Maksut Maksupyyntöjä koskevat ennusteet LUKU: Vuotuiset täytäntöönpanokertomukset Kaikkiin vuotuisiin täytäntöönpanokertomuksiin vaadittavat tiedot LIITE 1: Toiminta-alojen jaottelu

5 OPPAAN TAVOITE Rakennerahastojen uuden yleisasetuksen II osastossa säädetään ohjelmatyöstä kaudeksi Jäsenvaltioilla on tietenkin jo paljon kokemusta suunnitelmien ja ohjelmien laatimisesta. Asetuksessa on kuitenkin joitakin uusia säännöksiä, joita tässä oppaassa pyritään selventämään. Oppaan tärkeimpänä tavoitteena on analysoida itse asetusta ja määritellä yhdenmukaisesti ohjelmamenettelyn vaiheet, aikataulu ja vaatimukset kaikille menettelyn osapuolille. Siinä täsmennetään, mitä tietoja suunnitelman mukana on toimitettava esimerkiksi täytäntöönpanojärjestelyistä, jotta niiden perusteella voitaisiin laatia ohjelma-asiakirjat. Oppaassa annetaan myös käytännön ohjeita, jotka auttavat uusien ohjelmien suunnittelussa varsinkin, jos asiasta on annettu uusia säännöksiä. Uutta on esimerkiksi rahastojen hallinnon hajauttaminen, ohjelmamenettelyn tarkentaminen uudella ohjelma-asiakirjan täydennyksellä sekä varainhoitomenettelyjen tarkistaminen. Asiakirjassa esitellään myös tavoitteen 3 suunnitelmiin sisällytettävä viitekehys, joka koskee kansallista henkilöresurssien kehittämisstrategiaa. Oppaassa esitetään varainhoidon pääperiaatteet ja vuotuisiin ja lopullisiin täytäntöönpanokertomuksiin asetuksen mukaisesti vaadittavat tiedot. Niistä voidaan kuitenkin tarpeen mukaan antaa tarkempia ohjeita myöhemmin. Oppaassa annetaan myös ohjelmamenettelyn eri vaiheissa tarvittavien rahoituslaskelmien mallit. Yhdenmukaisten rahoituslaskelmien käytöllä varmistetaan vaadittavien varainhoitotietojen saanti ja eri tasoilla yhdistettyjen tietojen johdonmukaisuus. Lisäksi se mahdollistaa vertailujen ja yhteenvetojen laatimisen ja helpottaa sähköistä tiedonvaihtoa. Opas on jäsennelty niin, että jokainen luku on itsenäinen kokonaisuus. Näin lukuja voidaan hyödyntää sen mukaan, missä ohjelmatyön vaiheessa opastusta tarvitaan. Tämä koskee erityisesti 1. lukua ( Yhteisön tukikehystä koskeva suunnitelma ja toimenpideohjelma ) ja 2. lukua ( Yhtenäistä ohjelma-asiakirjaa koskeva suunnitelma ). Oppaassa on muistilistoja, joiden avulla tarkistetaan, että YTK-suunnitelmassa ja YOA-ehdotuksessa on komission hyväksyntään vaadittavat tiedot. 5

6 MENETTELYTAVAN VALINTA Yhteisön tukikehykset (YTK) Tavoitteessa 1 sovelletaan tavallisesti yhteisön tukikehyksiä (YTK), jonka jälkeen laaditaan toimenpideohjelmia (TO). Asetus ei kuitenkaan estä YTK-lähestymistavan käyttöä myös tavoite 2 tai 3 -alueilla. Yhtenäiset ohjelma-asiakirjat (YOA) Tavoite 1 -ohjelmissa, joissa määrärahat ovat alle miljardi euroa tai eivät ylitä sitä merkittävästi, sekä tavoitteissa 2 ja 3 ja KOR:n osalta tavoite 1 -alueiden ulkopuolella jäsenvaltioiden on esitettävä suunnitelma, joka on tavallisesti ehdotus yhtenäiseksi ohjelma-asiakirjaksi. Suunnitelmassa on oltava samat tiedot kuin yhteisön tukikehyksessä ja toimenpideohjelmassa (19 artikla). Tavoite 1 Tavoitteen 1 mukaisesti toimitettavat suunnitelmat koskevat yleensä vain yhtä NUTS II -tason aluetta. Joissakin tapauksissa jäsenvaltiot voivat esittää suunnitelman, joka koskee useita tai kaikkia tavoite 1 -alueita, mikäli se katsotaan aiheelliseksi. Tavoite 2 Tavoitteen 2 mukaisesti toimitettavat suunnitelmat koskevat yleensä vain yhtä NUTS II -tason aluetta. Joissakin tapauksissa jäsenvaltiot voivat esittää suunnitelman, joka koskee useita tai kaikkia tavoite 2 -alueita ja siirtymävaiheessa olevia entisiä tavoite 2 ja 5b -alueita, mikäli se katsotaan aiheelliseksi. Jos suunnitelmat koskevat muitakin kuin tukikelpoisia tavoite 2 -alueita, tavoite 2 -alueilla toteutettavat toimet ja muilla alueilla toteutettavat toimet on eriteltävä. Tavoite 3 Tavoitteen 3 mukaisesti toimitettavat suunnitelmat koskevat muita jäsenvaltion alueita kuin tavoite 1 -alueita ja siirtymävaiheessa olevia entisiä tavoite 1 -alueita. Ne voivat kuitenkin koskea myös siirtymävaiheessa olevia entisiä tavoite 2 ja 5b -alueita. Suunnitelmissa on otettava huomioon sosiaalis-taloudellisen muutoksen aiheuttamista rakenneongelmista kärsivien alueiden yleistarpeet. Niissä on myös esitettävä koko jäsenvaltion aluetta koskeva henkilöresurssien kehittämisen viitekehys riippumatta siitä, mihin tavoitteeseen kyseinen alue kuuluu. KOR tavoite 1 -alueiden ulkopuolella Tavoite 1 -alueiden ulkopuolella toteutettaviin kalastusalan tukitoimiin liittyvät suunnitelmat koskevat muita jäsenvaltion alueita kuin tavoite 1 -alueita ja siirtymävaiheessa olevia entisiä tavoite 1 -alueita. Ne voivat kuitenkin koskea myös siirtymävaiheessa olevia entisiä tavoite 2 ja 5b -alueita. 6

7 SIIRTYMÄKAUDEN TUKI Suunnitelmissa on tarpeen mukaan eriteltävä siirtymäkauden tukea saavien alueiden kokonaismäärärahat ja tavoite 1 tai 2 -alueiden kokonaismäärärahat (katso tarkemmat tiedot 1. ja 2. luvuista). Siirtymäkauden tuen ohjelmajärjestelyt riippuvat alueiden tyypistä ja muille alueille valitusta menettelystä. Entiset tavoite 1 -alueet: kaikille NUTS II -tason alueille myönnetään siirtymäkauden tukea. Tämä maantieteellinen taso vastaa normaalia alueellista ohjelmatyön tasoa. Kun on kyse tukikelpoisia alueita ja siirtymävaiheessa olevia alueita koskevista yhtenäisistä ohjelma-asiakirjoista, alueelliset toimenpideohjelmat vastaavat siirtymävaiheessa olevia alueita, joten erityisjärjestelyjä ei tarvita. Jos toimenpideohjelmat koskevat sekä tukikelpoisia että siirtymävaiheessa olevia alueita, rahoitussuunnitelmissa on eriteltävä siirtymäkauden tukea saaville alueille tarkoitetut kokonaismäärärahat ja muille alueille tarkoitetut kokonaismäärärahat. Jos yhtenäinen ohjelma-asiakirja koskee vain yhtä siirtymävaiheessa olevaa aluetta, erityisjärjestelyjä ei tarvita. Entiset tavoite 2 ja 5b -alueet: NUTS III -tason alueille tai osalle NUTS III -tason alueista myönnetään siirtymäkauden tukea, mutta normaali alueellisen ohjelmatyön taso on NUTS II - taso. Yksinkertaisuuden vuoksi siirtymäkauden tuki sisällytetään aluetukeen (tavallisesti yhtenäiseen ohjelma-asiakirjaan). Rahoitussuunnitelmissa on eriteltävä siirtymäkauden tukea saavien alueiden kokonaismäärärahat ja muiden alueiden kokonaismäärärahat. 7

8 HENKILÖRESURSSIEN KEHITTÄMISEN VIITEKEHYS Tavoitteen 3 mukainen suunnitelma koskee muille kuin tavoite 1 -alueille myönnettävää tukea. Suunnitelman yhteydessä toimitetaan koko jäsenvaltion aluetta koskeva viitekehys kaikille toimenpiteille, joilla edistetään henkilöresurssien kehittämistä. Se ei rajoita alueellisten erityispiirteiden huomioon ottamista. Viitekehys on selvitys siitä, miten rakennerahastojen varoja aiotaan käyttää henkilöresurssien kehittämiseen sekä koulutusta ja työllisyyttä koskevien politiikkojen ja järjestelmien mukauttamiseen ja nykyaikaistamiseen koko jäsenvaltion alueella (kaikki tavoitteet). Poliittinen viitekehys sisältyy tavoitteen 3 suunnitelmaan ja yhtenäiseen ohjelmaasiakirjaan/yhteisön tukikehykseen. Siksi se edellyttää komission päätöstä ESR:n tuen myöntämisestä tavoitteen 3 mukaisesti. Viitekehyksestä on kuitenkin laadittava erillinen, tunnistettavissa oleva ja täysin itsenäinen kokonaisuus, joka voidaan esittää erillisenä asiakirjana (tarvittaessa ehdotuksena) tavoitteen 1 suunnitelmien yhteydessä, mikäli ne toimitetaan ennen tavoitteen 3 suunnitelmia. Poliittisen viitekehyksen kansallisen strategian kuvauksessa perustellaan, mille toimille EU:n rahoitusta ensisijaisesti haetaan. Tässä otetaan huomioon työllisyyttä koskevassa kansallisessa toimintasuunnitelmassa (NAP) kuvailtu kokonaisstrategia, joka arvioidaan Euroopan työllisyysstrategian (EES) seurantamenettelyssä. Lisäksi viitekehyksessä esitetään poliittiset erityislinjaukset, joiden perusteella yhteisön tukikehysten tai yhtenäisten ohjelma-asiakirjojen toimintalinjat vahvistetaan eri tavoitteissa. Poliittisessa viitekehyksessä ei kuitenkaan tarvitse eritellä tavoitteen sisäisiä tai tavoitteiden välisiä HRK-toimintalinjoja. Viitekehystä varten tehdään analyysi, jossa määritellään toimintalinjat ja (jos mahdollista, laadulliset ja määrälliset) tavoitteet sekä niiden arvioitu vaikutus. Viitekehyksessä osoitetaan, miten kansallinen strategia: - tukee työllisyyden suuntaviivoja ja etenkin työllisyyttä koskevassa kansallisessa toimintasuunnitelmassa esitettyjä toimintalinjoja - edistää taloudellista ja sosiaalista koheesiota jäsenvaltiossa. Poliittinen viitekehys jäsennellään ESR:n viiden toiminta-alan mukaisesti ja siihen sisällytetään selvitys siitä, miten ESR:n rahoittama toiminta tukee Euroopan työllisyysstrategiaa ja suuntaviivoja neljän pilarinsa mukaisesti. Viitekehyksessä: - esitetään ESR-asetuksen viidestä toiminta-alasta valitut päävaihtoehdot, joihin jäsenvaltiot keskittävät rahastojen tukitoimet eri tavoitteissa (mutta ei välttämättä tavoitteiden välillä) - osoitetaan, että jäsenvaltion henkilöresurssien kehittämisstrategia ja -politiikka ovat johdonmukaisia jäsenvaltion erityispiirteiden kanssa - selvitetään, miten rakennerahastojen muut tukitoimet kuin tavoitteen 3 toimet voivat tukea henkilöresurssien kehittämistä jäsenvaltiossa - arvioidaan rahoituksen jakautuminen viiden toiminta-alan kesken kaikissa kolmessa tavoitteessa - esitetään selvitys siitä, miten työllisyys- ja HRK-strategia tukevat kansallisen toimintasuunnitelman neljää pilaria ja työllisyyden suuntaviivoja. 8

9 1 LUKU: YHTEISÖN TUKIKEHYSTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA 9

10 10

11 Tämän luvun ensimmäisessä osassa käsitellään suunnitelmaa, jonka perusteella yhteisön tukikehys (YTK) hyväksytään. Toisessa osassa määritellään yhteisön tukikehykseen sisältyvien toimenpideohjelmien sisältö. Määritelmä Suunnitelmalla tarkoitetaan asianomaisen jäsenvaltion laatimaa tutkimusta 1 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden 1, 2 ja 3 tilanteen ja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien ensisijaisten tarpeiden suhteen sekä suunniteltua strategiaa ja toimintalinjoja, niiden erityisiä tavoitteita ja niihin liittyviä ohjeellisia rahoitusvaroja. I. YHTEISÖN TUKIKEHYSTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA Jos suunnitelma johtaa yhteisön tukikehyksen hyväksymiseen, siihen liittyvät ehdotukset toimenpideohjelmiksi (katso II osa) voidaan toimittaa samanaikaisesti, jotta joudutettaisiin hakemusten käsittelyä ja ohjelmien täytäntöönpanoa. Toimenpideohjelmia koskeviin ehdotuksiin voidaan liittää tiedoksi ohjelma-asiakirjan täydennys, mikäli se on jo laadittu. Tavoitteen 1 (ja joissakin tapauksissa tavoitteiden 2 ja 3) mukaisissa tulevaa yhteisön tukikehystä koskevissa suunnitelmissa tulisi olla jäljempänä luetellut tiedot. Kuten johdannossa ( Oppaan tavoite ) todetaan, suunnitelman yhteydessä on toimitettava asetuksen 16 artiklassa ( Suunnitelmat ) tarkoitettujen tietojen lisäksi muitakin asetuksessa, esimerkiksi 17 artiklassa ( Yhteisön tukikehys ), vaadittuja tietoja, joita tarvitaan yhteisön tukikehyksen laatimiseen. Niihin sisältyy myös 41 artiklan 1 mukainen ennakkoarviointi. Ennakkoarvioinnin tärkeimmät tulokset on sisällytettävä suunnitelmaan (katso 3. kohta jäljempänä). 1. Nykytilanteen kuvaus - Nykytilanteen kuvaus määrällisesti esitettynä, jos mahdollista. Kuvaus koskee eroavaisuuksia, jälkeenjääneisyyttä ja kehitysmahdollisuuksia (tavoite 1) tai alueiden uudistamista (tavoite 2). Siihen sisältyy ennakkoarvioinnissa todennettu analyysi (katso 3. kohta jäljempänä) kyseisen jäsenvaltion, alueen/alueiden tai alan vahvuuksista, heikkouksista ja mahdollisuuksista. Analyysissä voitaisiin käyttää hyväksi Eurostatin keräämiä alueellisia tilastoja, jotka sisältyvät REGIOtietokantaan sekä muita tilastollisten tietojen lähteitä (katso liite). Hyödyllisiä tietolähteitä voisivat myös olla jäsenvaltioiden Euroopan työllisyysstrategian (EES) mukaisesti laatimien työllisyyttä koskevien kansallisten toimintasuunnitelmien (NAP) sisältämät tiedot ja indikaattorit. - Kuvaus edellisellä ohjelmakaudella käytetyistä rahoitusvaroista ja toteutettujen toimien tärkeimmistä tuloksista sekä saatavilla olevista arviointituloksista. - Kuvaus kilpailukyvyn, TTK:n ja innovaatioiden tilanteesta sekä pienistä ja keskisuurista yrityksistä niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta 2, työllisyydestä ja työmarkkinoista. - Mahdollisuuksien mukaan määrällinen kuvaus alueen tai alueiden ympäristön tilasta ja niiden tärkeimmistä vahvuuksista ja heikkouksista sekä 1 Katso "Rakkenerahastotoimien ennakkoarviointi" Euroopan komissio 2 Sellaisina kuin ne määritellään 3. huhtikuuta 1996 annetussa suosituksessa (EYVL L 107, , s. 4). 11

12 ympäristönäkökohtien sisällyttämisestä tukitoimeen, jotta varmistetaan yhteisön sääntöjen noudattaminen 3. - Kuvaus kansallisen ja alueellisen tason työmarkkina- ja ammattikoulutuspolitiikoista. - Tilannearvio miesten ja naisten tasa-arvosta työmarkkinamahdollisuuksien kannalta sekä kummankin sukupuolen erityisrajoitteet. 2. Strategia ja toimintalinjat - Edellä oleviin kohtiin liittyvät toimintatavoitteet, jotka ilmaistaan määrällisesti, mikäli mahdollista. - Kuvaus strategiasta, jolla kehitystavoitteet (tavoite 1) tai uudistustavoitteet (tavoite 2) saavutetaan, sekä niiden saavuttamiseksi valitut toimintalinjat. Lisäksi osoitetaan, miten strategiassa on otettu huomioon henkilöresurssien kehittämistä koskeva strategia, joka kuvaillaan tavoitteen 3 viitekehystä käsittelevässä kohdassa sivulla 10. Jos on kyse tavoitteesta 3, kuvauksen on oltava täysin johdonmukainen viitekehyksessä kuvaillun henkilöresurssien kehittämistä koskevan kansallisen strategian kanssa. Jäsenvaltiot, joilla ei ole tavoitteen 3 suunnitelmaa, toimittavat analyyttisen kuvauksen siitä, miten yhtenäinen ja johdonmukainen strategia on EU:n työllisyysstrategian kanssa. Lisäksi selostetaan, miten toimintalinjat kuvastavat komission työllisyyden suuntaviivoja ja työllisyyttä koskevaa hyväksyttyä kansallista toimintasuunnitelmaa. Tavoitteessa 3 on myös arvioitava asetuksen 16 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti, kuinka paljon ESR:n varoja osoitetaan tavoite 2 -alueille. - Selvitys suunnitelluista toimintalinjoista, niiden täytäntöönpanostrategiasta ja toivotusta vaikutuksesta (katso 3. kohta jäljempänä). Tavoite 3 -alueilla strategiassa otetaan huomioon kaikki asiaankuuluvat politiikat. - Selvitys siitä, miten strategiassa otetaan huomioon: kyseisen alueen tai kyseisten alueiden ominaispiirteet, väestötieteellinen kehitys mukaan luettuna ympäristön tila, ympäristövaatimusten sisällyttäminen tukitoimeen ja yhteisön ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön noudattaminen naisten ja miesten työmarkkinoille sijoittuminen EU:n työllisyysstrategia sekä se, miten toimintalinjat kuvastavat jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkaa koskevia komission suuntaviivoja ja hyväksyttyä kansallista työllisyysohjelmaa. ESR:n toimenpiteitä sisältävissä tavoitteen 2 suunnitelmissa osoitetaan myös, että ESR:n toimenpiteet eivät ole päällekkäisiä tavoitteen 3 3 Katso "Käsikirja aluekehityssuunnitelmien ja EU:n rakennerahasto-ohjelmien ympäristöarvioinnista " Euroopan Komissio 12

13 mukaisesti suunniteltujen yleisten toimenpiteiden kanssa ja että tavoitteen 2 ESR-toimenpiteet on täysin integroitu ja koordinoitu muista rahastoista rahoitettujen toimenpiteiden kanssa. Lisäksi selvitetään, ovatko ESR:sta tuetut henkilöresursseja ja työllisyyttä koskevat toimet johdonmukaisia ennakkoarvioinnin kanssa 41 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tavoitteen 3 suunnitelmissa käsitellään sosiaalis-taloudellisen muutoksen aiheuttamista ongelmista kärsivien tavoite 2 -alueiden erityispiirteitä ja yleistarpeita. - Alueelliset, kansalliset ja yhteisön politiikat, mukaan lukien politiikat, joilla on taloudellista ja sosiaalista merkitystä henkilöresurssien kehittämiselle (koulutus, elinikäisen oppimisen strategia, TTK ja innovaatio, tietoyhteiskunta, sosiaalinen syrjäytyminen jne.) sekä niiden keskinäinen johdonmukaisuus. - Komission suuntaviivat (10 artiklan 3 kohta), joissa esitetään yhteisön toimintalinjat. - Selvitys niiden toimenpideohjelmien luonteesta ja kestosta, joita ei toimiteta YTK-suunnitelman yhteydessä. Selvitykseen sisältyvät toimenpideohjelmien erityistavoitteet ja valitut toimintalinjat. Jos toimenpideohjelmia toimitetaan samanaikaisesti suunnitelman kanssa, niillä on oltava selvä yhteys toimintalinjoihin. - Yhteisön tukikehyksen valmistelua, seurantaa ja arviointia tukevien teknisten aputoimien luonne. 3. Ennakkoarviointi 4 Asetuksessa säädetään, että ennakkoarvioinnista vastaavat toimivaltaiset viranomaiset, jotka valmistelevat suunnitelmat, tukitoimet ja ohjelma-asiakirjan täydennyksen. Asetuksessa määritellään myös ennakkoarvioinnin tavoite: se on osa edellä mainittuja asiakirjoja, joiden valmistelua ja arviointia se tukee. Arvioitsijat arvioivat toimivaltaisten viranomaisten valmisteleman suunnitelmaehdotuksen suhteessa rakennepoliittisten toimien tavoitteisiin. He laativat tarkan arvion ohjelman laadusta ja ehdottavat tarpeen mukaan muutoksia tai lisäyksiä alkuperäiseen tekstiin. Toimivaltaisten viranomaisten ja asiantuntija-arvioitsijoiden välisten keskustelujen jälkeen laaditaan lopullinen suunnitelmaehdotus, joka on kokonaan viranomaisten vastuulla. Se lähetetään komissiolle. Lopulliseen suunnitelmaan liittyvään ehdotukseen sisällytetty ennakkoarviointi on selonteko, jossa selitetään ja perustellaan nykytilanteesta, valitun strategian ja toimintalinjojen johdonmukaisuudesta, toivotusta vaikutuksesta, jaetuista rahoitusvaroista ja suunnitellusta täytäntöönpanojärjestelmästä tehtyä analyysia. 4 Katso "Rakkenerahastotoimien ennakkoarviointi" Euroopan komissio 13

14 Yleisten taustatekijöiden tarkastelu Otetaan huomioon aikaisempien ohjelmakausien arviointitulokset. Analyysi kyseisen jäsenvaltion, alueen/alueiden tai alan vahvuuksista, heikkouksista ja mahdollisuuksista. Nykytilanteen määrällinen kuvaus, joka koskee alueiden eroavaisuuksia, jälkeenjääneisyyttä ja kehitysmahdollisuuksia (tavoite 1) tai alueiden uudistamista (tavoite 2) sekä henkilöresurssien kehittämistä ja työmarkkinoiden tilannetta koko jäsenvaltion alueella (tavoite 3). Tässä ennakkoarvioinnin kuvauksessa tarkastellaan erityisesti kilpailukyvyn, TTK:n ja innovaatioiden tilannetta, pieniä ja keskisuuria yrityksiä 5, työllisyyttä ja työmarkkinoita Euroopan työllisyysstrategian kannalta. Uusissa asetuksissa painotetaan entistä enemmän seuraavien seikkojen ennakkoarviointia: Sosiaalinen ja taloudellinen tilanne ja lähinnä kansallisten työmarkkinoiden kehitys sekä erityisistä työllisyysongelmista kärsivät alueet; henkilöresurssien kehittämistä koskeva yleisstrategia ja se, miten se nivoutuu kansallisissa toimintasuunnitelmissa esitettyyn kansalliseen työllisyysstrategiaan. Kyseisten alueiden ympäristön tila ja varsinkin ne ympäristöalat, joihin tukitoimet vaikuttavat huomattavasti; järjestelyt ympäristönäkökohtien sisällyttämiseksi tukitoimiin ja niiden johdonmukaisuus nykyisten lyhyen ja pitkän aikavälin kansallisten, alueellisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa, jotta varmistetaan yhteisön ympäristösääntöjen noudattaminen; ennakkoarvioinnissa esitetään mahdollisuuksien mukaan määrällinen kuvaus ympäristön nykytilasta sekä arvio strategian ja tukitoimien toivotusta vaikutuksesta siihen. Miesten ja naisten tasa-arvo suhteessa työmarkkinamahdollisuuksiin sekä kummankin sukupuolen erityisrajoitteet erityisesti naisten yrittäjyyden, yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen sekä perhe- ja työelämän yhteensovittamisen kannalta. Strategisten valintojen johdonmukaisuus alueellisten erityispiirteiden kanssa Strategian ja tavoitteiden johdonmukaisuus kyseisen alueen/kyseisten alueiden tai alan erityispiirteet huomioon ottaen. Tavoitteen 3 suunnitelmissa painotetaan erityisesti seuraavia seikkoja: tarkistetaan strategian nivoutuminen Euroopan työllisyysstrategiaan ja kansallisiin toimintasuunnitelmiin, perustellaan toimien jakautuminen ja tasapaino viiden toiminta-alan kesken ja arvioidaan temaattiset toimintalinjat kaikilla toiminta-aloilla. Suunniteltujen toimintalinjojen toivottu vaikutus. Erityistavoitteet on esitettävä määrällisesti suhteessa lähtötilanteeseen, jos mahdollista. Suunnitelmissa on painotettava toivottuja vaikutuksia sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen, lähinnä kansallisten työmarkkinoiden kehitykseen, ympäristön tilaan ja yhtäläisiin mahdollisuuksiin. 5 Sellaisina kuin ne määritellään 3. huhtikuuta 1996 annetussa suosituksessa (EYVL L 107, , s. 4). 14

15 Eri toimintalinjoille jaettujen rahoitusvarojen perustelut.. Johdonmukaisuus alueellisten, kansallisten ja yhteisön politiikkojen ja toimintalinjojen kanssa. Täytäntöönpanojärjestelmän soveltuvuus Varmistetaan, että ehdotetut täytäntöönpanoa ja seurantaa koskevat järjestelyt ovat tarkoituksenmukaisia. Arviointi on suunnitelman erottamaton osa. Avoimuussyistä on suotavaa, että arvioitsijoiden työ sisällytetään yhdistettyyn asiakirjaan. 4. Rahoitus Rahoitussuunnitelma (katso taulukko 1), johon sisältyvät myös teknisen avun resurssit. Suunnitelman on oltava rahoitusnäkymien mukainen, toisin sanoen määrien on jakauduttava suunnitelman kattamille vuosille samassa suhteessa rahoitusnäkymien kanssa (esimerkiksi prosentuaalisesti). (Huom. Komissio toimittaa kuhunkin alueeseen sovellettavat profiilit.) Jokaisen suunnitelman on luonnollisesti oltava sisäisesti johdonmukainen eli kokonaismäärärahojen on oltava jaettujen määrien summa. Siirtymäkauden tuki Siirtymäkauden tukea saavien alueiden rahoitusprofiilissa on otettava huomioon komission 7 artiklan mukaisesti lisäämä erotus. Näillä alueilla yhteisön tukikehyksen vuotuinen kokonaisrahoitus rakennerahastoista on eriteltävä taulukossa 1 osoitetulla tavalla. 5. Täydentävyyden ennakkotarkistus Suunnitelmissa on oltava täydentävyys osoitetaan 11 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti, ja tavoitteen 1 osalta esitetään ohjeellista kokonaisrahoitusta kuvaava taulukko. Tavoitteen 1 täydentävyyden ennakkotarkistuksen osalta yleisasetuksen 11 artiklassa säädetään, että komissio ja asianomainen jäsenvaltio vahvistavat tason, jolla jäsenvaltion on pidettävä julkiset tai niihin rinnastettavat rakenteelliset menonsa kaikilla tavoitteen 1 piiriin kuuluvilla alueillaan kyseisellä ohjelmakaudella. Pääsääntöisesti vuotuisten keskimääräisten menojen on oltava vähintään samat kuin edellisellä ohjelmakaudella ottaen huomioon 11 artiklassa mainitut tietyt taloudelliset erityistilanteet. Menettelyn osalta voidaan todeta, että tärkeimpiä tietoja ovat tavoite 1 -alueilla tiettynä ajanjaksona tukikelpoisista toimenpiteistä tosiasiallisesti suoritettujen maksujen kokonaismäärät (verrattuna maksusitoumuksiin tai suunniteltuihin menoihin). Taulukossa 2 annetaan tiedot, joita tarvitaan määritettäessä tosiasiallisia tai arvioituja keskimääräisiä vuosimenoja kaudella sekä suunniteltuja keskimääräisiä vuosimenoja kaudella (miljoonina euroina vuoden 1999 hintoina). Kauden täydentävyyslaskelmaan verrattuna nykyistä taulukkoa on yksinkertaistettu. Taulukkoon sisältyvien menoluokkien on oltava toisiaan vastaavia molempien kausien aikana. Lisäksi on arvioitava julkisten tulojen kehitys sekä selvitettävä toimenpiteiden 15

16 taustalla olevat makrotaloudelliset oletukset, jotta menojen viitetasoon voitaisiin tehdä mahdolliset korjaukset kauden puolivälissä, mikäli taloudellinen tilanne on merkittävästi muuttunut. Jotta taulukkoa voitaisiin arvioida komission yksiköille on toimitettava lisätietoja ainoastaan komission sisäistä käyttöä varten. Taulukon sisältämät tiedot (erityisesti vuotuinen ja/tai alueellinen jakautuminen) ovat tärkeitä. Oleellista on myös selvittää kaikki lähteet, menettelyt ja oletukset, mukaan lukien käytetyt deflaattorit ja valuuttakurssit (eli jäsenvaltioiden välillä euroalueella käytetyt muuntokurssit). 6. Kumppanuus Kumppanuusjärjestelyjen osalta annetaan selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty kumppaneiden kuulemiseksi suunnitelmasta. Asetuksen tavoitteena on, että kaikkia niitä, joita asia koskee, kuullaan mahdollisimman laajasti. Tämä voi koskea alue- ja paikallisviranomaisia, muita toimivaltaisia viranomaisia (ympäristöasioista sekä miesten ja naisten tasa-arvon edistämisestä vastaavat viranomaiset mukaan luettuina) sekä työmarkkinaosapuolia ja yhteiskuntaelämän osapuolia. 16

17 Taulukko 1: Suunnitelman/YTK:n alustava rahoituslaskelma* toimintalinjoittain ja vuosittain Suunnitelma/YTK (komission viitenumero): Otsikko: (euroina) Toimintalinja Toimintalinja 1 Toimintalinja 2 Toimintalinja 3 jne. Tekninen apu Yhteensä EAKR yhteensä ESR yhteensä EMOTR yhteensä KOR yhteensä Tavoite 3: tavoite 2 -alueiden osuus Vuosi/siirtymäkauden tuki** 2000 Alueet, jotka eivät saa siirtymäkauden tukea Alueet, jotka saavat siirtymäkauden tukea 2001 Alueet, jotka eivät saa siirtymäkauden tukea Alueet, jotka saavat siirtymäkauden tukea jne. Yhteensä Alueet, jotka eivät saa siirtymäkauden tukea Alueet, jotka saavat siirtymäkauden tukea * Rahoitussuunnitelmiin voi sisällyttää vain tukikelpoisia menoja. ** Vain tavoitteissa 1 ja 2 ja tarpeen mukaan. Menot yht. Yht. Yht. Yhteisön rahoitusosuus EAKR ESR Kansallinen julkinen rahoitus *** Esimerkiksi tavoitteessa 2 asetuksen (EY) N:o.../99 33 artiklassa (asetuksen (EY) N:o.../99 17 artiklan 3 kohdassa) tarkoitettuja toimenpiteitä varten EMOTR:n tukiosastosta saatu kokonaissumma. Julkiset EMOTR KOR Yht. Valtioll. Alueell. Muut*** rahoitusvälineet (täsmennettävä) Paikall. Muut (täsmennettävä) Yksityiset Koheesiorahasto EIP:n lainat 17

18 Taulukko 2: Tavoitteen 1 täydentävyyden ennakkotarkistus Julkiset tai vastaavat rakennetukimenot tavoite 1 -alueilla (milj. euroa vuoden 1999 hintoina) 1. Perusinfrastruktuuri - Liikenne (investoinnit) - Televiestintä (investoinnitl) - Energia (investoinnit) - Ympäristö & vesi (investoinnit) - Terveydenhuolto (investoinnitl) 2. Henkilöresurssit - Koulutus - Koulutus - TTK 3. Tuotantoympäristö - Maatalous/ maaseudun kehitt./kalastus - Teollisuus - Palvelut - Matkailu 4. Muut Yhteensä Yhteensä josta: julkiset yritykset Vuotuinen keskimäärä Vuotuinen keskimäärä YTK/YOA Ei saa EU:n rahoitusta Yhteensä Yhteensä josta: julkiset yritykset YTK/YOA Ei saa EU:n rahoitusta Yhteensä Kans. + EU Kans. + EU EU Kansall. Kansall. Kansall. Kans. + EU Kans. + EU EU Kansall. Kansall. Kansall = = =2-4 =

19 7. Täytäntöönpanotoimet Itse suunnitelmassa on oltava seuraavat tiedot yhteisön tukikehyksen täytäntöönpanon valmistelua varten: - nimetty viranomainen tai elin ("hallintoviranomainen"), joka vastaa yhteisön tukikehyksen hallinnosta - järjestelyt, jotka on toteutettu kumppaneiden ottamiseksi mukaan seurantakomiteoihin sekä eri kumppaneiden yhteystiedot - miten jäsenvaltiot varmistavat 12 artiklan noudattamisen erityisesti seuraavien seikkojen suhteen: kilpailusäännöt julkisten hankintasopimusten tekeminen ympäristön suojelu ja parantaminen miesten ja naisten epätasa-arvon poistaminen ja tasa-arvon edistäminen. Seuraavat tiedot helpottaisivat yhteisön tukikehyksen täytäntöönpanoa, jos ne saataisiin tässä vaiheessa. Niiden toimittaminen suunnitelman yhteydessä ei ole kuitenkaan pakollista. Tiedot koskevat seuraavia järjestelyjä: - toimenpideohjelmien hallinto - arviointi - seurantajärjestelmät (menettelyn kannalta olisi hyödyllistä, jos komissio saisi tietoja atk-järjestelmästä, jonka jäsenvaltio on ottanut käyttöön seurantaa varten); mahdollisuuksien mukaan sähköinen tiedonvaihtojärjestelmä, jota tarvitaan komission ja jäsenvaltion välillä sovittujen hallinto-, seuranta- ja arviointivaatimusten täyttämiseksi. ESR-asetuksen 7 artiklassa edellytetään, että tiedot toimitetaan tietokonelomakkeella. Komissio toimittaa jäsenvaltiolle tiedonvaihtoon tarvittavat tekniset tiedot. - yhteisön tukikehystä koskevat tiedotustoimet. 19

20 YTK-suunnitelma: muistilista Seuraavassa luetellaan vähimmäisvaatimukset, jotka suunnitelman on täytettävä, jotta komissio voisi hyväksyä sen. Suunnitelmassa on oltava varsinkin kaikki yleisasetuksen 16 artiklassa vaaditut tiedot. Tiedot eivät tietenkään sinänsä takaa ehdotusten laatua. Laatu tarkistetaan yhteisön tukikehysten tai yhtenäisten ohjelma-asiakirjojen suunnittelun yhteydessä. 7. Nykytilanteen määrällinen kuvaus, joka koskee tulo- ja työllisyyseroja, infrastruktuurin puutteita ja kehitysmahdollisuuksia (tavoite 1) tai alueiden uudistamista (tavoite 2). 8. Kuvaus tavoitteen saavuttamiseksi valitusta strategiasta ja toimintalinjoista (1 artikla). 9. Tavoitteen 3 suunnitelmissa henkilöresurssien kehittämistä koskevan kansallisen strategian viitekehys. Selvitys siitä, ovatko tavoitteita 1 ja 2 koskevat suunnitelmat ja tavoitteen 3 viitekehyksessä kuvailtu henkilöresurssien kehittämistä koskeva kansallinen strategia sekä yleisemmin koko jäsenvaltion aluetta koskeva työllisyyttä ja henkilöresurssien kehittämistä koskeva strategia ja varsinkin kansallinen toimintasuunnitelma keskenään johdonmukaisia. 10. Selvitys siitä, miten komission suuntaviivat on otettu huomioon. 11. Yhdennetty ennakkoarviointi: - Ennakkoarvio työmarkkinoiden tilanteesta. - Arvio ympäristön tilasta. - Arvio miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevasta tilanteesta. 12. Asianmukaiset indikaattorit ja tavoitteet. 13. Selvitys, jossa osoitetaan johdonmukaisuus muiden yhteisön politiikkojen kanssa (ympäristö, kilpailu, julkiset hankinnat jne.). 14. Alustava rahoituslaskelma (katso taulukko 1), jossa esitetään rahastojen, EIP:n ja muiden rahoitusvälineiden rahoitusosuudet. ESR:n rahoituslaskelma toimitetaan tietokonelomakkeella. 15. Täydentävyyttä koskeva taulukko (katso taulukko 2). 16. Kuvaus hallinto- ja valvontajärjestelyistä, jotka on toteutettu yhteisön tukikehykseen sisältyvien tukitoimien täytäntöönpanemiseksi. 17. Selvitys toimenpiteistä, joihin on ryhdytty kumppaneiden kuulemiseksi, sekä siitä, miten kumppanit osallistuvat seurantakomiteaan. 18. Selvitys seuranta- ja arviointijärjestelyistä. 19. Yhteisön tukikehystä koskevat tiedotustoimet. 20

21 II. TOIMENPIDEOHJELMA Määritelmä Toimenpideohjelma on komission hyväksymä asiakirja, jolla pyritään panemaan täytäntöön yhteisön tukikehys ja johon sisältyy monivuotisista toimenpiteistä koostuvia johdonmukaisia toimintalinjakokonaisuuksia. Niiden toteuttamiseksi voidaan hyödyntää yhtä tai useampaa rahastoa ja yhtä tai useampaa olemassa olevaa rahoitusvälinettä sekä EIP:a. Yhdennetty toimenpideohjelma on toimenpideohjelma, joka saa rahoitusta useasta rahastosta. Maantieteellinen peitto Yhteisön tukikehykseen sisältyvät tukitoimet toteutetaan pääsääntöisesti kunkin alueen yhdennettynä toimenpideohjelmana. Asetukseen liittyvässä julkilausumassa komissio kuitenkin toteaa, että jäsenvaltiot voivat esittää toimenpideohjelmia yhdelle tai kaikille kyseisen tavoitteen kohdealueille. Monia alueita käsittävällä ohjelmalla voi olla esimerkiksi yhteinen teema. Seuraavassa kuvaillaan yhteisön tukikehykseen sisältyvien toimenpideohjelmien sisältöä. Hakemusten käsittelyn ja ohjelmien täytäntöönpanon nopeuttamiseksi on kuitenkin suositeltavaa, että jäsenvaltiot toimittavat ehdotukset toimenpideohjelmiksi samanaikaisesti suunnitelmien kanssa. Ehdotuksiin voi myös liittää tiedoksi ohjelma-asiakirjan täydennyksen, mikäli se on jo laadittu. Kunkin toimenpideohjelman taustatekijöiden selvittämiseksi voi olla aiheellista laatia lyhyt johdanto, joka perustuu lähinnä nykytilanteen kuvaukseen (katso 1 luku). 1. Toimintalinjat Toimenpideohjelman tulisi sisältää toimintalinjat, niiden johdonmukaisuus yhteisön tukikehyksen toimintalinjojen kanssa (tähän sisältyy mahdollisuuksien mukaan terminologian johdonmukainen käyttö), määrälliset erityistavoitteet (jos mahdollista) sekä ennakkoarvio niiden toivotusta vaikutuksesta, jos näitä näkökohtia ei ole arvioitu suunnitelmassa. Toimenpideohjelman kunkin toimintalinjan tulisi liittyä vain yhteen yhteisön tukikehyksen toimintalinjaan, jos mahdollista. Toimintalinjojen johdonmukaisuus henkilöresurssien kehittämistä koskevan kansallisen strategian kanssa, joka esitetään tavoitteen 3 suunnitelman viitekehyksessä. Huom. Jos toimenpideohjelmaehdotukset koskevat tavoitetta 2 ja niihin sisältyy ESR:n tukitoimia, on osoitettava, että toimet eivät ole päällekkäisiä tavoitteen 3 yleisten tukitoimien kanssa ja että tavoitteen 2 tukitoimet on täysin integroitu muiden rahastojen tukitoimiin. 21

22 2. Toimenpiteiden yleinen kuvaus Selvityksen siitä, mitä toimenpiteitä (katso määritelmä 3 luku) toimintalinjojen täytäntöönpanemiseksi aiotaan toteuttaa olisi sisällettävä tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida, onko perustamissopimuksen 87 artiklaa noudatettu. Selvityksessä ilmoitetaan kunkin toimenpiteen otsikko, kuvaus, yleiset tavoitteet, suunnitellut tuensaajat, arvio määrärahojen jakautumisesta toimenpiteiden kesken sekä toimenpiteiden täytäntöönpanoelimet. Huomattakoon, että toimenpiteet esitetään määrällisesti ohjelma-asiakirjan täydennyksessä. 3. Rahoitussuunnitelma Taulukossa 3 esitetään toimenpideohjelmien rahoitussuunnitelma. Jokaisen toimenpideohjelman rahoitussuunnitelmassa on otettava huomioon siirtymäkauden tukea saavien alueiden rahoitusnäkymät ja -järjestelyt (katso taulukko 1). Toimenpideohjelmien toimintalinjoittain tai vuosittain yhteenlaskettujen määrärahojen on vastattava kyseisen yhteisön tukikehyksen saman toimintalinjan tai vuoden määrärahoja. Siirtymäkauden tuki Siirtymävaiheessa olevilla alueilla toimenpideohjelmien vuotuinen kokonaisrahoitus rakennerahastoista on eriteltävä taulukossa 3 osoitetulla tavalla. 22

23 Taulukko 3: Toimenpideohjelman rahoituslaskelma* toimintalinjoittain ja vuosittain Toimenpideohjelma (komission viitenumero): Otsikko: Toimintalinja/vuosi Toimintalinja EAKR yhteensä ESR yhteensä EMOTR yhteensä KOR yhteensä 2001 : Toimintalinja EAKR yhteesä ESR yhteensä EMOTR yhteensä KOR yhteensä 2001 : Toimintalinja 3 : Tekninen apu 2000 EAKR yhteensä ESR yhteensä EMOTR yhteensä KOR yhteensä 2001 : Yhteensä EAKR yhteensä ESR yhteensä EMOTR yhteensä KOR yhteensä Vuosi/siirtymäkauden tuki** 2000 Alueet, jotka eivät saa siirtymäkauden tukea Alueet, jotka saavat siirtymäkauden tukea 2001 Alueet, jotka eivät saa siirtymäkauden tukea Alueet, jotka saavat siirtymäkauden tukea : Yhteensä Alueet, jotka eivät saa siirtymäkauden tukea Alueet, jotka saavat siirtymäkauden tukea * Rahoitussuunnitelmiin voi sisällyttää vain tukikelpoisia menoja. ** Vain tavoitteissa 1 ja 2 ja tarpeen mukaan. Koheesiorahasto Menot yht. Yht. Julkiset Yhteisön rahoitusosuus Kansallinen julkinen rahoitusosuus Yksit. Muut (täsmennettävä) Yht. EAKR ESR EMOTR KOR Yht. Valtioll. Alueell. Paikall Muut*** rahoitusvälineet (täsmennettävä) *** Esimerkiksi tavoitteessa 2 asetuksen (EY) N:o.../99 33 artiklassa (asetuksen (EY) N:o.../99 17 artiklan 3 kohdassa) tarkoitettuja toimenpiteitä varten EMOTR:n tukiosastosta saatu kokonaissumma. (euroina) EIP:n lainat 23

24 4. Täytäntöönpanotoimet Toimenpideohjelmien täytäntöönpanotoimista on toimitettava seuraavat tiedot: - Jäsenvaltion nimeämä hallintoviranomainen, joka vastaa toimenpideohjelman hallinnosta: elimen nimi, virallinen osoite ja vastuuhenkilö. Maksuviranomainen (katso määritelmä, 5 luku). - Toimenpideohjelmien hallintojärjestelyt. Niihin sisältyvät muun muassa hallintoviranomaisen institutionaaliset ja taloudelliset yhteistyökumppanit, jotka osallistuvat toimenpideohjelman hallintoon ja täytäntöönpanoon. Toimivaltuuksien siirroista hallintoviranomaiselta toiselle elimelle on ilmoitettava erikseen. - Seuranta- ja arviointijärjestelmät ja etenkin seurantakomitean tehtävät: ilmoitetaan kunkin seurannasta ja arvioinnista vastaavan elimen tärkeimmät vastuualueet, tiedonkeruutehtävät (seuranta) ja väliarvioinnin valmistelutehtävät. Järjestelyt seurantakomitean tehtävien ja toiminnan määrittelemiseksi. Menettelyn kannalta olisi hyödyllistä, jos komissio saisi tietoja atk-järjestelmästä, jonka jäsenvaltio on ottanut käyttöön seurantaa varten. Lisäksi selostetaan, miten toimenpideohjelman edistymisen säännöllinen seuranta ja väliarviointi on järjestetty. - Varojen käyttöönottoa ja kulkua koskevat menettelyt, jotka takaavat rahoitusvirtojen avoimuuden. Kuvaus koskee seuraavien kahden rahoitusvirran järjestämistä: a) eri kumppaneiden osuudet toimenpideohjelman (ja sen toimintalinjojen) rahoituksesta ja sitä koskevat järjestelyt sekä b) yhteisörahoituksen kulun päävaiheet maksuviranomaiselta lopulliselle tuensaajalle. - Erityistoimenpiteet ja -menettelyt, joilla varmistetaan toimenpideohjelman täytäntöönpanon valvonta: tärkeimpien järjestelyjen, käytäntöjen ja toimintasääntöjen kuvaus sekä tavanomaiset varainhoidon valvontamenettelyt, joita sovelletaan julkisiin menoihin jäsenvaltion alueella. Lisäksi määritellään valvontajärjestelyihin osallistuvien eri osapuolten tehtävät. - Tarvittaessa tiedot yleiskattavan tuen käytöstä toimenpideohjelman jonkun osan (toimintalinja tai toimenpide) täytäntöönpanossa ja hallinnossa. Tässä yhteydessä on mainittava elimen nimi (jos tiedossa), vastuuhenkilö, virallinen osoite, yleiskattavan tuen tarkoitus sekä määrärahojen määrä, jos on kyse toimintalinjasta (lisätietoja luvussa 4). Jäsenvaltion on toimitettava myös tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida, onko perustamissopimuksen 87 artiklaa noudatettu. - Mahdollisuuksien mukaan kuvaus komission ja jäsenvaltion välisistä järjestelyistä, jotka koskevat hallinto-, seuranta- ja arviointivaatimusten täyttämisessä tarvittavaa sähköistä tiedonvaihtoa. ESR-asetuksen 7 artiklassa edellytetään, että tiedot toimitetaan tietokonelomakkeella. Komissio toimittaa jäsenvaltioille tiedonvaihdossa tarvittavat tekniset tiedot. 24

25 2 LUKU: YHTENÄISTÄ OHJELMA-ASIAKIRJAA KOSKEVA SUUNNITELMA (YOA- EHDOTUS) 25

26 26

27 Määritelmä Yhtenäinen ohjelma-asiakirja on komission hyväksymä yhtenäinen asiakirja, johon on koottu yhteisön tukikehykseen ja toimenpideohjelmaan sisältyvät tiedot. Kuten johdannossa ( Oppaan tavoite ) todetaan, suunnitelman (YOA-ehdotus) yhteydessä on toimitettava asetuksen 16 artiklassa ( Suunnitelmat ) tarkoitettujen tietojen lisäksi muitakin asetuksessa (esimerkiksi 19 artiklassa Yhtenäiset ohjelma-asiakirjat ) edellytettyjä tietoja, joita tarvitaan yhteisön tukikehyksen laatimisessa. Niihin sisältyy myös 41 artiklan 6 mukainen ennakkoarviointi. Ennakkoarvioinnin tärkeimmät tulokset on sisällytettävä suunnitelmaan (katso 3. kohta jäljempänä). YOA-ehdotukseen voi myös liittää tiedoksi ohjelma-asiakirjan täydennyksen, mikäli se on jo laadittu. 1. Nykytilanteen kuvaus - Nykytilanteen kuvaus määrällisesti esitettynä, jos mahdollista. Kuvaus koskee eroavaisuuksia, jälkeenjääneisyyttä ja kehitysmahdollisuuksia (tavoite 1) tai alueiden uudistamista (tavoite 2). Siihen sisältyy ennakkoarvioinnissa todennettu analyysi (katso 3. kohta jäljempänä) kyseisen jäsenvaltion, alueen/alueiden tai alan vahvuuksista, heikkouksista ja mahdollisuuksista. Analyysissä voitaisiin käyttää hyväksi Eurostatin keräämiä alueellisia tilastoja, jotka sisältyvät REGIOtietokantaan sekä muita tilastollisten tietojen lähteitä (katso liite). Hyödyllisiä tietolähteitä voisivat myös olla jäsenvaltioiden Euroopan työllisyysstrategian (EES) mukaisesti laatimien työllisyyttä koskevien kansallisten toimintasuunnitelmien (NAP) sisältämät tiedot ja indikaattorit. - Kuvaus edellisellä ohjelmakaudella käytetyistä rahoitusvaroista ja toteutettujen toimien tärkeimmistä tuloksista sekä saatavilla olevista arviointituloksista. - Kuvaus kilpailukyvyn, TTK:n ja innovaatioiden tilanteesta sekä pienistä ja keskisuurista yrityksistä niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta 7, työllisyydestä ja työmarkkinoista. - Mahdollisuuksien mukaan määrällinen kuvaus alueen tai alueiden ympäristön tilasta ja niiden tärkeimmistä vahvuuksista ja heikkouksista sekä ympäristönäkökohtien sisällyttämisestä tukitoimeen, jotta varmistetaan yhteisön sääntöjen noudattaminen 8. - Kuvaus kansallisen ja alueellisen tason työmarkkina- ja ammattikoulutuspolitiikoista. - Tilannearvio naisten ja miesten tasa-arvosta työmarkkinamahdollisuuksien kannalta sekä kummankin sukupuolen erityisrajoitteet. 6 Katso "Rakkenerahastotoimien ennakkoarviointi" Euroopan komissio 7 Sellaisina kuin ne määritellään 3. huhtikuuta 1996 annetussa suosituksessa (EYVL L 107, , s. 11). 8 Katso "Käsikirja aluekehityssuunnitelmien ja EU:n rakennerahasto-ohjelmien ympäristöarvioinnista " Euroopan Komissio 27

28 2. Strategia ja toimintalinjat - Edellä oleviin kohtiin liittyvät toimintatavoitteet, jotka ilmaistaan määrällisesti, mikäli mahdollista. - Kuvaus strategiasta, jolla kehitystavoitteet (tavoite 1) tai uudistustavoitteet (tavoite 2) saavutetaan, sekä niiden saavuttamiseksi valitut toimintalinjat. Lisäksi osoitetaan, miten strategiassa on otettu huomioon henkilöresurssien kehittämistä koskeva strategia, joka kuvaillaan tavoitteen 3 viitekehystä käsittelevässä kohdassa sivulla Jos on kyse tavoitteesta 3, kuvauksen on oltava täysin johdonmukainen viitekehyksessä kuvaillun henkilöresurssien kehittämistä koskevan kansallisen strategian kanssa. Jäsenvaltiot, joilla ei ole tavoitteen 3 suunnitelmaa, toimittavat analyyttisen kuvauksen siitä, miten yhtenäinen ja johdonmukainen strategia on EU:n työllisyysstrategian kanssa. Lisäksi selostetaan, miten toimintalinjat kuvastavat komission työllisyyden suuntaviivoja ja työllisyyttä koskevaa hyväksyttyä kansallista toimintasuunnitelmaa. Tavoitteessa 3 on myös arvioitava asetuksen 19 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti, miten paljon ESR:n varoja osoitetaan tavoite 2 -alueille. Tämä on ilmoitettava erikseen rahoitussuunnitelmassa. - Selvitys suunnitelluista toimintalinjoista, niiden täytäntöönpanostrategiasta ja toivotusta vaikutuksesta (katso 3. kohta jäljempänä). Tavoite 3 -alueilla strategiassa on otettava huomioon kaikki asiaankuuluvat politiikat. - Selvitys siitä, miten strategiassa otetaan huomioon: kyseisen alueen tai kyseisten alueiden ominaispiirteet, väestötieteellinen kehitys mukaan luettuna ympäristön tila, ympäristövaatimusten sisällyttäminen tukitoimeen ja yhteisön ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön noudattaminen naisten ja miesten työmarkkinoille sijoittuminen EU:n työllisyysstrategia sekä se, miten toimintalinjat kuvastavat jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkaa koskevia komission suuntaviivoja ja hyväksyttyä kansallista työllisyysohjelmaa. ESR:n toimenpiteitä sisältävissä tavoitteen 2 suunnitelmissa osoitetaan myös, että ESR:n toimenpiteet eivät ole päällekkäisiä tavoitteen 3 mukaisesti suunniteltujen yleisten toimenpiteiden kanssa ja että tavoitteen 2 ESR-toimenpiteet on täysin integroitu ja koordinoitu muista rahastoista rahoitettujen toimenpiteiden kanssa. Lisäksi selvitetään, ovatko ESR:sta tuetut henkilöresursseja ja työllisyyttä koskevat toimet johdonmukaisia ennakkoarvioinnin kanssa 41 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tavoitteen 3 suunnitelmissa käsitellään sosiaalis-taloudellisen muutoksen aiheuttamista ongelmista kärsivien tavoite 2 -alueiden erityispiirteitä ja yleistarpeita. - Alueelliset, kansalliset ja yhteisön politiikat, mukaan lukien politiikat, jotka ovat taloudellisesti ja sosiaalisesti merkittäviä henkilöresurssien kehittämisen kannalta (koulutus, elinikäisen oppimisen strategia mukaan luettuna, TTK ja innovaatiot, tietoyhteiskunta, sosiaalinen syrjäytyminen jne.) sekä niiden keskinäinen 28

29 johdonmukaisuus; komission suuntaviivat (10 artiklan 3 kohta), joissa esitetään yhteisön toimintalinjat. 3. Ennakkoarviointi 9 Asetuksessa säädetään, että ennakkoarvioinnista vastaavat toimivaltaiset viranomaiset, jotka valmistelevat suunnitelmat, tukitoimet ja ohjelma-asiakirjan täydennyksen. Asetuksessa määritellään myös ennakkoarvioinnin tavoite: se on osa edellä mainittuja asiakirjoja, joiden valmistelua ja arviointia se tukee. Arvioitsijat arvioivat toimivaltaisten viranomaisten valmisteleman suunnitelmaehdotuksen suhteessa rakennepoliittisten toimien tavoitteisiin. He laativat tarkan arvion ohjelman laadusta ja ehdottavat tarpeen mukaan muutoksia tai lisäyksiä alkuperäiseen tekstiin. Toimivaltaisten viranomaisten ja asiantuntija-arvioitsijoiden välisten keskustelujen jälkeen laaditaan lopullinen suunnitelmaehdotus, joka on kokonaan viranomaisten vastuulla. Se lähetetään komissiolle. Lopulliseen suunnitelmaan liittyvään ehdotukseen sisällytetty ennakkoarviointi on selonteko, jossa selitetään ja perustellaan nykytilanteesta, valitun strategian ja toimintalinjojen johdonmukaisuudesta, toivotusta vaikutuksesta, jaetuista rahoitusvaroista ja suunnitellusta täytäntöönpanojärjestelmästä tehtyä analyysia. Yleisten taustatekijöiden tarkastelu Otetaan huomioon aikaisempien ohjelmakausien arviointitulokset. Analyysi kyseisen jäsenvaltion, alueen/alueiden tai alan vahvuuksista, heikkouksista ja mahdollisuuksista. Nykytilanteen määrällinen kuvaus, joka koskee alueiden eroavaisuuksia, jälkeenjääneisyyttä ja kehitysmahdollisuuksia (tavoite 1) tai alueiden uudistamista (tavoite 2) sekä henkilöresurssien kehittämistä ja työmarkkinoiden tilannetta koko jäsenvaltion alueella (tavoite 3). Tässä ennakkoarvioinnin kuvauksessa tarkastellaan erityisesti kilpailukyvyn ja innovaatioiden tilannetta, pieniä ja keskisuuria yrityksiä niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta, työllisyyttä ja työmarkkinoita Euroopan työllisyysstrategian kannalta. Uusissa asetuksissa painotetaan entistä enemmän seuraavien seikkojen ennakkoarviointia: Sosiaalinen ja taloudellinen tilanne ja lähinnä kansallisten työmarkkinoiden kehitys sekä erityisistä työllisyysongelmista kärsivät alueet; henkilöresurssien kehittämistä koskeva yleisstrategia ja se, miten se nivoutuu kansallisissa toimintasuunnitelmissa esitettyyn kansalliseen työllisyysstrategiaan. Kyseisten alueiden ympäristön tila ja varsinkin ne ympäristöalat, joihin tukitoimet vaikuttavat huomattavasti; järjestelyt ympäristönäkökohtien sisällyttämiseksi tukitoimiin ja niiden johdonmukaisuus nykyisten lyhyen ja pitkän aikavälin kansallisten, alueellisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa, jotta varmistetaan 9 Katso "Rakkenerahastotoimien ennakkoarviointi" Euroopan komissio 29

30 yhteisön ympäristösääntöjen noudattaminen; ennakkoarvioinnissa esitetään mahdollisuuksien mukaan määrällinen kuvaus ympäristön nykytilasta sekä arvio strategian ja tukitoimien toivotusta vaikutuksesta siihen. Naisten ja miesten tasa-arvo suhteessa työmarkkinamahdollisuuksiin sekä kummankin sukupuolen erityisrajoitteet erityisesti naisten yrittäjyyden, yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen, sekä perhe- ja työelämän yhteensovittamisen kannalta. Strategisten valintojen johdonmukaisuus alueellisten erityispiirteiden kanssa Strategian ja tavoitteiden johdonmukaisuus kyseisen alueen/kyseisten alueiden tai alan erityispiirteet huomioon ottaen. Tavoitteen 3 suunnitelmissa painotetaan erityisesti seuraavia seikkoja: tarkistetaan strategian nivoutuminen Euroopan työllisyysstrategiaan ja kansallisiin toimintasuunnitelmiin, perustellaan toimien jakautuminen ja tasapaino viiden toiminta-alan kesken ja arvioidaan temaattiset toimintalinjat kaikilla toiminta-aloilla. Suunniteltujen toimintalinjojen toivottu vaikutus. Erityistavoitteet on esitettävä määrällisesti suhteessa lähtötilanteeseen, jos mahdollista. Suunnitelmissa on painotettava toivottuja vaikutuksia sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen, lähinnä kansallisten työmarkkinoiden kehitykseen, ympäristön tilaan ja yhtäläisiin mahdollisuuksiin. Eri toimintalinjoille jaettujen rahoitusvarojen perustelut.. Johdonmukaisuus alueellisten, kansallisten ja yhteisön politiikkojen ja toimintalinjojen kanssa. Täytäntöönpanojärjestelmän soveltuvuus Varmistetaan, että ehdotetut täytäntöönpanoa ja seurantaa koskevat järjestelyt ovat tarkoituksenmukaisia. Arviointi on ohjelman erottamaton osa. Avoimuussyistä on suotavaa, että arvioitsijoiden työ sisällytetään yhdistettyyn asiakirjaan. 4. Toimenpiteiden yleinen kuvaus - Selvitys toimenpiteistä (ei toimintalinjojen kuvausta, jota vaaditaan yhteisön tukikehystä varten), joita toimintalinjojen täytäntöönpanemiseksi aiotaan toteuttaa, sekä tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida, onko perustamissopimuksen 87 artiklaa noudatettu. Selvityksessä on oltava kunkin toimenpiteen otsikko, kuvaus, yleiset tavoitteet, suunnitellut tuensaajat, arvio määrärahojen jakautumisesta toimenpiteiden kesken sekä täytäntöönpanoelin. Toimenpiteet esitetään määrällisesti ohjelma-asiakirjan täydennyksessä (katso 3. luku). - Yhteisön tukikehyksen valmistelua, seurantaa ja arviointia tukevien teknisten aputoimien luonne. 30

31 5. Rahoitus Rahoitussuunnitelma (katso taulukko 4), jonka tulisi olla rahoitusnäkymien mukainen, toisin sanoen määrien on jakauduttava suunnitelman kattamille vuosille samassa suhteessa rahoitusnäkymien kanssa (esimerkiksi prosentuaalisesti). (Huom. Komissio toimittaa kuhunkin alueeseen sovellettavat profiilit.) Jokaisen suunnitelman on luonnollisesti oltava sisäisesti johdonmukainen eli kokonaismäärärahojen on oltava jaettujen määrien summa. Siirtymäkauden tuki Siirtymäkauden tukea saavien alueiden rahoitusprofiilissa on otettava huomioon komission 7 artiklan mukaisesti lisäämä erotus. Näiden alueiden yhteisön tukikehyksen kokonaismäärärahat on eriteltävä suunnitelmassa toimintavuosittain ja rahastoittain taulukossa 4 osoitetulla tavalla. 6. Täydentävyyden ennakkotarkistus Yhtenäinen ohjelma-asiakirja sisältää täydentävyyden ennakkotarkastuksen asiaankuuluvan tavoitteen tai tavoitteiden osalta. Tavoitteiden 2 ja 3 asiakirjojen täydentävyyden ennakkotarkistusta varten komissio ja asianomainen jäsenvaltio vahvistavat yleisasetuksen 11 artiklan mukaisesti kyseisille tavoitteille yhteisen tason, jolla jäsenvaltion on pidettävä aktiiviseen työvoimapolitiikkaan ja, silloin kun se on perusteltua, muihin kyseisten kahden tavoitteen mukaisten tavoitteiden saavuttamisen mahdollistaviin toimiin liittyvät menonsa kansallisella tasolla ohjelmakauden aikana. Pääsääntöisesti vuotuisten keskimääräisten menojen on oltava vähintään samat kuin edellisellä ohjelmakaudella ottaen huomioon 11 artiklassa mainitut tietyt erityistilanteet. Menettelyn osalta voidaan todeta, että tärkeimpiä tietoja ovat tiettynä ajanjaksona aktiivisesta työmarkkinapolitiikasta tosiasiallisesti suoritetut maksut (verrattuna maksusitoumuksiin tai suunniteltuihin menoihin). Aktiiviseen työmarkkinapolitiikkaan kuuluu pääsääntöisesti toimenpiteitä, joilla tuetaan yksittäisten henkilöiden työllistettävyyttä, kun taas passiivisen työmarkkinapolitiikan toimenpiteisiin kuuluvat tulotuet työttömille, työikäisille henkilöille. Taulukossa 5 annetaan tiedot, joita tarvitaan määritettäessä tosiasiallisia tai arvioituja keskimääräisiä vuosimenoja kaudella sekä suunniteltuja keskimääräisiä vuosimenoja kaudella (miljoonina euroina vuoden 1999 hintoina). Taulukkoon 5 sisältyvät menoluokat ovat ainoastaan ohjeellisia, mutta jäsenvaltion valinnoista huolimatta niiden on oltavat toisiaan vastaavia molempien kausien aikana. Lisäksi on arvioitava työllisyyden kehitys sekä selvitettävä toimenpiteiden taustalla olevat makrotaloudelliset oletukset, jotta menojen viitetasoon voitaisiin tehdä mahdolliset korjaukset kauden puolivälissä, mikäli taloudellinen tilanne on merkittävästi muuttunut. Jotta taulukkoa voitaisiin arvioida komission yksiköille on toimitettava lisätietoja ainoastaan komission sisäistä käyttöä varten. Taulukon sisältämät tiedot (erityisesti vuotuinen ja/tai institutionaalinen jakautuminen) ovat tärkeitä. Oleellista on myös selvittää kaikki lähteet, menettelyt ja oletukset, mukaan lukien käytetyt deflaattorit ja valuuttakurssit (eli jäsenvaltioiden välillä euroalueella käytetyt muuntokurssit). 31

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 YHDENNETTY ALUEELLINEN INVESTOINTI KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 Euroopan unionin neuvosto hyväksyi joulukuussa 2013 virallisesti EU:n koheesiopolitiikan alalla uudet säännöt ja lainsäädännön seuraavaa

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Pohjois-Suomen maaseudun kehittämisen aluetilaisuus 21.2.2013 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.2.2013 Leader 2014-2020 Maaseuturahastossa

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) L 337/46 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1255/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 357 458 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA

LIITE II. Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA LIITE II Tämän asetuksen edellytysten nojalla poikkeuksen saanutta valtiontukea koskevat tiedot I OSA Tiedot toimitetaan 11 artiklan mukaisesti käyttäen vakiintunutta komission tietotekniikkasovellusta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN MUUTOSESITYS (taulukot)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN MUUTOSESITYS (taulukot) TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Rahoitus- ja indikaattoritaulukot Muistion liite Alueosasto 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN MUUTOSESITYS (taulukot) Rahoitustaulukoissa on

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 KOHEESIOPOLITIIKAN NÄKYVYYDEN VARMISTAMINEN: TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSÄÄNNÖT 2014-2020 KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 Euroopan unionin neuvosto hyväksyi joulukuussa 2013 virallisesti EU:n koheesiopolitiikan

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 Tarkastuslistan kysymykset 5A12-14: Tiedotus ja julkisuus tuensaajan toiminnassa, Kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset, Yhtäläiset mahdollisuudet ja syrjimättömyys

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013

EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013 MAASEUTURAKENTAMISEN SUUNNITTELUN AJANKOHTAISPÄIVÄ 3.2.2009 EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013 C-G Mikander, Maaseutuvirasto Sivu 1 4.2.2009 EU:n maaseutupolitiikka

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä 880 000 euroa EU-tukea toimintalinjan 2 uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

Valintakriteerit maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Tietoisku 4.4.2014

Valintakriteerit maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Tietoisku 4.4.2014 Valintakriteerit maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Tietoisku 4.4.2014 Sari Rannanpää Avaintaito Osuuskunta Suomi sari@avaintaito.com Rahoituksen tarkentamisen yleisimmät keinot Hyväksyttävyysvaatimus

Lisätiedot

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Vastauksia eräisiin kysymyksiin Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Koskeeko tuloa tuottavia hankkeita koskeva sääntely myös de minimis ehdolla rahoitettuja hankkeita? Kysymyksen taustalla lienee

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.5.22 KOM(22) 224 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja

Lisätiedot

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen

INTERREG IVC. Alueiden välinen yhteistyö Suomessa. Tuomas Turpeinen INTERREG IVC Alueiden välinen yhteistyö Suomessa Tuomas Turpeinen Mikä on INTERREG IVC? Lissabonin ja Göteborgin strategioissa määriteltyjä tavoitteita korostava yhteistyöohjelma Tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia

Lisätiedot

OHJELMA DIREKTIIVIN 91/271/ETY TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI

OHJELMA DIREKTIIVIN 91/271/ETY TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI FI LIITE OHJELMA DIREKTIIVIN 91/271/ETY TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI Taulukko 1 Perustiedot Jäsenvaltio: Suomi Raportointipäivä: 30.9.2014 Viitepäivä, jonka avulla tunnistetaan vaatimustenvastaisuudet tai erääntyvät

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä

Lisätiedot

Interreg Itämeren alue 2014-2020

Interreg Itämeren alue 2014-2020 Interreg Itämeren alue 2014-2020 Ajankohtaista kansainvälisistä rahoitusohjelmista 2014-2020 16.9.2015 Lahti Harry Ekestam Työ- ja elinkeinoministeriö Interreg Baltic Sea Region (IBSR) 2014-2020 8 jäsenmaata

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR

56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Hinta: 3 EUR Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1977-1053 C 13 Suomenkielinen laitos Tiedonantoja ja ilmoituksia 56. vuosikerta 16. tammikuuta 2013 Ilmoitusnumero Sisältö Sivu III Valmistavat säädökset TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

Alueellisten työllisyyssopimusten opas

Alueellisten työllisyyssopimusten opas Opas Marraskuu 1999 fi Alueellisten työllisyyssopimusten opas 2000-2006 Euroopan unioni Rakennerahastot Alueellisten työllisyyssopimusten opas 2000-2006 Komission yksiköiden julkaisema asiakirja, marraskuu

Lisätiedot

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN?

Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Tietosivu 2 MISTÄ RAHA ON PERÄISIN? Euroopan investointiohjelma on toimenpidepaketti, jonka avulla reaalitalouden julkisia ja yksityisiä investointeja lisätään vähintään 315 miljardilla eurolla seuraavien

Lisätiedot

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 Nakkilassa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä vähähiiliset hankkeet ja hankehaku Satakunnassa Jyrki Tomberg Satakuntaliitto Esityksen

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto - yleistä Ohjelman EAKR- ja ESR-rahoitusta ei käytetä yhteisölähtöisen paikalliskehittämisen

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

EU:n rakennerahastot ja ohjelmat ohjelmakaudella 2007 2013

EU:n rakennerahastot ja ohjelmat ohjelmakaudella 2007 2013 EU:n rakennerahastot ja ohjelmat ohjelmakaudella 2007 2013 ylitarkastaja Kirsi Viljanen maa- ja metsätalousministeriö Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari 24.11.2005 Hki, Messukeskus EU

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa. Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki

Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa. Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki Lissabonin prosentti Yleisasetus (1083/2006) 9 artikla, 3. kohta: Rahastoista osarahoitettu tuki kohdennetaan kilpailukyvyn edistämistä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 12.05.2015 C(2015) 3104 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.03.2003 KOM(2003) 109 lopullinen 2003/0047 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 16.2.2015 2015/2017(BUD) TARKISTUKSET 1-14 Mietintöluonnos Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23

18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23 18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1024/2008, annettu 17 päivänä lokakuuta 2008, yksityiskohtaisista toimenpiteistä Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus, rahoitushaku Länsi-Suomessa Rahoitusasiantuntija Keski-Suomen ELY-keskus Mitä rakennerahastot ovat?

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Ruokaketjun yrittäjyys ja maaseudun kehittäminen

Ruokaketjun yrittäjyys ja maaseudun kehittäminen Ruokaketjun yrittäjyys ja maaseudun kehittäminen Pellolta haarukkaan Keskisuomalaisen ruokaketjun kehittäminen 2014-2020 Käynnistysseminaari ja tulevaisuustyöpaja 21.5.2012 Ulla Mehto-Hämäläinen Ohjelmakausi

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1

Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus. EU-rahoitus. 25. marraskuuta 2009 1 Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus EU-rahoitus 25. marraskuuta 2009 1 Rahoituksen pääryhmät EU-rahoitus Kansallisten viranomaisten hallinnoima Suoraan Euroopan komissiolta haettava 2 Kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4 Miniseminaari 14.1.2010 Lauri, Mikonkatu 4 Heikki Aurasmaa Alivaltiosihteeri Suomen EAKR- ja ESR-rahoitus kolmena ohjelmakautena (ei sisällä Interreg- eikä alueellisen yhteistyön ohjelmia; 1995-99 ja 2000-2006

Lisätiedot

Euroopan investointiohjelma

Euroopan investointiohjelma Euroopan investointiohjelma Kolme toisiaan tukevaa tekijää INVESTOINNIT RAKENNEUUDISTUKSET FINANSSIPOLIITTINEN VASTUULLISUUS 1 Euroopan investointiohjelma LISÄRAHAA INVESTOINTEIHIN LISÄRAHOITUS REAALITALOUDEN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

HE 70/2001 vp. ehdotetaan otettavaksi säännökset aluekehitysviranomaisten joustavampi rahoitus.

HE 70/2001 vp. ehdotetaan otettavaksi säännökset aluekehitysviranomaisten joustavampi rahoitus. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alueiden kehittämisestä annettua lakia. Lakiin

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EAKR-asiantuntijoiden neuvottelupäivä 12.11.2013 Hotelli Arthur, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 12.11.2013 Kumppanuussopimus

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

1.1. MITEN ITSEARVIOINTIVÄLINETTÄ KÄYTETÄÄN. Väline kattaa kolmen osan kolme tärkeintä prosessia: hakijoiden valinta (laskentataulukon työkirja 1)

1.1. MITEN ITSEARVIOINTIVÄLINETTÄ KÄYTETÄÄN. Väline kattaa kolmen osan kolme tärkeintä prosessia: hakijoiden valinta (laskentataulukon työkirja 1) Liite 1 1.1. MITEN ITSEARVIOINTIVÄLINETTÄ KÄYTETÄÄN Väline kattaa kolmen osan kolme tärkeintä prosessia: hakijoiden valinta (laskentataulukon työkirja 1) hankkeiden toteuttaminen tuensaajien toimesta,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa.

Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Online-kyselyn paperiversio http://www.cor.europa. Lausuntotyön osasto Yksikkö 3 Verkostot & toissijaisuusperiaate EUROOPAN UNIONI Alueiden komitea Euroopan talouden elvytyssuunnitelman ensimmäinen soveltamisvuosi alueilla ja kunnissa Kysely Viimeinen

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen Business as (un)usual rahoittajan näkökulma 13.8.2013 Ilmi Tikkanen EU hankkeiden vaikuttavuudesta Havaintoja EU:n ohjelmakaudelta 2007 2013 Tuleva EU:n ohjelmakausi 2014 2020 (valmistelu) Etelä-Suomen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että

Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Brysselissä, 30. tammikuuta 2002 Laajentumisesta vastaava komissaari Günter Verheugen totesi, että Budjettikomissaari Michaele Schreyer totesi Tänään hyväksymässään ilmoituksessa komissio esittelee yleistä

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Yksi ohjelma viisi toimintalinjaa toiminnalle 2.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014

Itämeren alueen ohjelma. Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Matti Lipsanen Jyväskylä 10.6.2014 Häme-ohjelman toteuttaminen - rahoitus Maakunnan kehittämisraha 2014 = 0,25 M /vuosi Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat 2014-2020 Keskisen Itämeren ohjelma = 122

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Komission delegoitu asetus,

LIITTEET. asiakirjaan. Komission delegoitu asetus, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.201 C(201) 10 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakiran Komission delegoitu asetus, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 25.6.2015 L 159/27 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/983, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY mukaisista eurooppalaisen ammattikortin myöntämismenettelystä

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Yritystuen maksaminen

Yritystuen maksaminen Yritystuen maksaminen Leadertyön ajankohtaispäivät 28.10.2015 Maaseutuvirasto Tukien maksatusyksikkö Per-Ola Staffans Yritystuen maksamiseen liittyviä säännöksiä Ns. maaseuturahastoasetus (EU) N:o 1305/2013

Lisätiedot