WP2 Needs Analysis Synthesis Report

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WP2 Needs Analysis Synthesis Report"

Transkriptio

1 1. Tavoitteet ja kohderyhmät WP2n tavoitteena oli määritellä entre-coachin rooli, sekä etsiä vahvistusta oppilaitoksilta ja PK-yrittäjiltä pienimuotoisen kyselytutkimuksen kautta: Selventää opettajaryhmien, ammatillisen koulutuksen tuottajien, ja PKyritysten sekä edunsaajien näkemyksiä ja tarpeita sekä kansallisesti, että EU tasolla. Tunnistaa kohderyhmien eritystarpeet, määritelläkseen entre-coachin rooli sekä koulutuksen sisältötarpeet. Kaksi sisällytettävää projektia (Guiding from School to Work ja MINT Innovation Management) tuovat myös oman panoksensa prosessiin Organisaatiossa toimivat opettajat, joita kiinnostaa työskentely tai, jotka jo työskentelevät yrittäjien, työttömien tai kehkeytyvien yrittäjien parissa Pieni määrä coacheja, joko yksityisesti toimivia tai keskiasteen koulutusta tarjoavia Joissakin maissa PK-yritykset, jotta muodostettaisiin käsitys siitä, miten opettajat voisivat olla hyödyksi näille 2. Tutkimusmetodologia Alustavasti käytiin puhelinkeskusteluita, joissa kerrottiin projektista ja tarveanalyysin vaatimuksista. Kyselylomakkeita lähetettiin postitse ja sähköpostitse. Joissain tapauksissa käytiin jatkokeskusteluita puhelimitse. Kaksi partneria (Britanniassa ja Espanjassa), joilla oli sosiaalisia partnereita projektissa, vastaanottivat kyselylomakkeita PK-yrityksiltä, täydennettynä muilla mailla, kuten ilmenee alla olevasta taulukosta. Partneri Täytettyjen kyselyiden lukumäärä: Opettajat ja kouluttajat P0: Norton Radstock College, Britannia P1: Politecnica Txorrieri, Espanja P2: HAAGA-HELIA AMK, 22 6 Suomi P3. Bildungsmarkt, Saksa 22 P4: Euro Contact Business School, Unkari P7: Swiss Occidental 23 2 Leonardo Vastaukset yhteensä Täytettyjen kyselyiden lukumäärä: PK-yritykset 1 of 12

2 3. Keskeisiä löydöksiä ja toimitustapa 3.1 Menestyvä yrittäjyys Opettajia pyydettiin viisi pääkriteeriä menestyvälle yrittäjyydelle. (Tämän taulukon suomennos löytyy erillisestä liitteestä the Finnish version is in an attached document) Main criteria for a successful entrepreneur 14 % over all countries PASSION CREATIVITY FLEXIBILITIEY PRAGMATISM DETERMINATION LEADERSHIP CHARISMA SPECIALIST KNOWLEDGE ECONOMIC COMPETENCE MANAGEMENT COMPETENCE NETOWRKING COMPETENCE OTHER Criteria Kun opiskelijoita pyydettiin nimeämään viisi pääkriteeriä omaa yritystä perustettaessa, tulokset olivat hyvin samankaltaisia. Alla oleva taulukko osoittaa suhdeluvun kaikissa partnerimaissa. Tärkeitä kriteereitä yrityksen perustamiseen % yhteensä Kriteerit MUU VERKOSTOITUMIS- TAITO MANAGEROINTI- TAITO TALOUDELLINEN KOMPETENSSI ASIANTUNTIJUUS KARISMA JOHTAJUUS MÄÄRÄTIETOISUUS KÄYTÄNNÖLLISYYS JOUSTAVUUS LUOVUUS INTOHIMO 2 of 12

3 Eroavuuksia opettajien ja PK-yritysten näkemyksissä koskien menestyvän yrityksen pääkriteereitä Partneri Pääkriteerit koskien menestyvää yrittäjyyttä (Vastaajat: Opettajat ja kouluttajat) Pääkriteerit koskien menestyvää yrittäjyyttä (Vastaajat: PK-yritykset) Britannia määrätietoisuus 1 intohimo 2 joustavuus/verkostoitumistaito 3 Espanja intohimo 1 asiantuntijuus 2 määrätietoisuus /managerointitaito 3 Suomi verkostoitumistaito 1 luovuus 2 määrätietoisuus 3 Saksa joustavuus 1 taloudellinen kompetenssi 2 asiantuntijuus 3 P4: Unkari käytännöllisyys/asiantuntijuus 1 määrätietoisuus 2 intohimo 3 P7: Sveitsi taloudellinen kompetenssi 1 asiantuntijuus 2 johtajuus 3 Suosituimmat kriteerit Määrätietoisuus Intohimo Asiantuntijuus Taloudellinen pätevyys määrätietoisuus 1 intohimo 2 luovuus 3 luovuus 1 asiantuntijuus 2 intohimo 3 luovuus 1 määrätietoisuus 2 verkostoituminen ja asiantuntijuus 3 joustavuus 1 luovuus/ karisma 2 Luovuus Määrätietoisuus Intohimo Vastaukset vaihtelivat maittain. Määrätietoisuus ja intohimo katsottiin tärkeimmiksi sekä opettajien että PK-yrittäjien parissa Britanniassa, Espanjassa ja Suomessa, kun taas ainoastaan opettajat Unkarissa kokivat tämän tärkeäksi. Luovuus oli yleisesti tärkeätä PK-yrittäjille seuraavissa maissa (Britannia, Espanja, Unkari ja Suomi). Kuitenkin vain suomalaiset opettajat kokivat luovuuden hyvin tärkeänä. Taloudellinen pätevyys ja asiantuntijuus nähtiin tärkeänä Sveitsissä ja Saksassa; huomattakoon että nämä seikat kuuluivat kolmen tärkeimmän joukkoon myös Britanniassa, Suomessa ja Espanjassa. Verkostoitumistaidot olivat erityisen tärkeitä suomalaisille. Harkittu riskinotto mainittiin kaikissa PK-yritysten vastauksissa. Näin ollen tämä seikka pitäisi ottaa huomioon kurssisuunnittelussa. 3 of 12

4 Henkilökohtaiset vastaukset osoittavat, että Suomessa ja Espanjassa on vähäistä kokemusta yrittäjyydestä, vaikkakin tämä nähtiin kiinnostavana urapolkuna sekä opiskelijoille ja vastaajille itselleen. Vastaukset osoittavat myös, että yrittäjyyteen suhtaudutaan positiivisesti Espanjassa, Suomessa ja Britanniassa. Sveitsissä ja Saksassa yrittäjyyden arvostaminen urapolkuna voisi sisältyä koulutukseen. Kiinnostaako yrittäjyys opiskelijoita? Määrä KYLLÄ EI 5 0 UK ES FI DE CH HU Maa Kiinostaako yrittäjyys opiskelijoita? Maat yhteensä % EI 40% KYLLÄ 60% 4 of 12

5 3.2 Yrittäjyys: opiskelijoiden tuki ja opettajien asiantuntijuus Avuksi opiskelijoille? Keskiarvo (0-5) Profilointi: yrittäjyyden tunnistaminen opiskelijoissa Motivaation vaaliminen Apu strategisessa suunnittelussa Hyödyllisen tiedon jakaminen Verkostoitumistaitojen vaaliminen Henkilökohtainen coachaus 0.0 UK ES FI DE CH HU Kriteerit Omakohtaista kokemusta alalta Keskiarvo Profilointi: yrittäjyystaitojen havaitseminen opiskelijoissa Motivaation vaaliminen Avustaminen strategisessa suunnittelussa Hyödyllisen tiedon jakaminen Verkostoitumistaitojen vaaliminen Henkilökohtainen coachaus 0.0 UK ES FI DE CH HU maa 5 of 12

6 Tuloksissa tarkastellaan tapoja tukea opiskelijoita heidän edellytyksissä perustaa yrityksiä. Sekä opettajien että kouluttajien tulee kehittää tiettyihin aloihin liittyviä taitojaan. Tulokset vaihtelevat hieman riippuen siitä, oliko opettajilla alalta kokemusta. Opettajakunta ja PK-yrittäjät eivät kaikesta päätellen tunne oman alueensa instituutioita, henkilöitä ja ohjelmia, jotka ovat vastuussa yrittäjyyden aluekohtaisesta edistämisestä. Näitä elementtejä tulisi sisällyttää kurssille. Huomioitavaa on, että Suomessa ja Unkarissa suurin osa opettajista olivat tietoisia näistä. Tässä taulukossa esitetään ainoastaan opettajien näkemyksiä Alueellinen tuntemus koskien yrittäjyyden edistämisestä Määrä 10 5,KYLLÄ EI 0 UK ES FI DE CH HU Maa 3.3 Metodit koulutuksen toteuttamiseen Opettajakunnalla ja PK-yrittäjillä oli samankaltaisia näkemyksiä metodeista koskien koulutuksen toteuttamista. Taulukosta ilmenee ainoastaan opettajien/kouluttajien vastaukset. Kaikkien vastaajien mielestä tärkein väittämä liittyi oppimiseen kokeneilta yrittäjiltä. Vierailuluennot työpajoissa vastaisi näihin tarpeisiin. Muut tulokset liittyvät sulautuvaan oppimiseen työpajojen ja etäopetuksen yhdistämiseen (sähköinen oppiminen). Partneri Työpajojen sarja Etä-opetus Työpajat & etä-opetus Henkilökohtainen coachaus Oppiminen yrittäjiltä PO: Britannia P1: Espanja of 12

7 P2:Suomi P3:Saksa P4:Unkari P7:Sveitsi Yhteensä Vastaukset osoittavat, että koulutuksiin tulisi sisältyä ohjausta kokeneilta yrittäjiltä: työpajojen sarja, joissa liike-elämässä toimivat asiantuntijat jakaisivat kokemuksiaan. Tätä täydennettäisiin verkossa tapahtuvalla etä-opiskelulla. 4. Maa-kohtaisia suosituksia Tähän mennessä ei ole ilmennyt maa-kohtaisia suosituksia eikä myöskään erityisiä vaikeuksia. 7 of 12

8 Liite 1 Opettajien, kouluttajien ja coachien erittelemiä koulutustarpeita: Sveitsi Kauppakamareiden antamaa koulusta; Yrittämisen juridiset perusteet (2) Oppiminen kokeneilta yrittäjiltä (3) Työharjoittelu Yrityskäynnit Omakohtainen kokemus yrittämisestä Rahoitus; poliitikkojen tuki Suomi Koulutusta kompetenssien profiloinnissa Koulutusta henkilökohtaisessa coachauksessa Toiminta yrittäjänä auntenttisessa ympäristössä Motivaation vaaliminen Talous Motivoitumisen harjaantumista Eri coachausmetodit Kuinka yritys perustetaan Strateginen suunnittelu, yrittäjyyden prosessi nimetyssä maassa Kuinka toimia hyvänä coachina opiskelijoille Oman asenteen kehittäminen koskien yrittäjyyteen liittyviä taitoja Opettajan rooli yrittäjyyden vaalimisessa Britannia Käytännön esimerkkejä yrittäjyyden toteuttamisessa Ajanhallinta Hyvät hallintotaidot koskien juridisia ja taloudellisia seikkoja Uskottavuuden luominen osoittamalla asiantuntijuutta Ylläpitää positiivinen asenne ja pysyä fokusoituneena Osoittaa intohimoa yrittäjyyttä kohden Monimutkaisen tiedon muuntaminen yksinkertaiseen muotoon Ymmärtää mitä yritys voi tarjota muille Pysyä ajan hermolla Kaikkien aineiden hyvä hallinta Kontakteja ylläpitäminen liikemaailmaan Usko opiskelijoiden haluun oppia Empatiaa ja rehellisyyttä mitä tulee markkinoilla tarvittaviin taitoihin Saada apua verkostoitumistaitoihin yritysten kanssa toimiessa 8 of 12

9 Varmuus Kattava tuntemus saatavilla olevista resursseista Tapoja luoda suhteita liike-elämän tukiryhmiin Strategisen suunnittelun tuntemus Tietoa paikallisista linkeistä, rahoituksesta, juridisista esteistä, hallituksen aloitteista Taito kirjoittaa liikesuunnitelma Asianmukaista ja päivitettyä tietoa Opettajat tarvitsevat omakohtaista kokemusta yrittäjyydestä Liikeopinnot Realismia, kärsivällisyyttä SAKSA Asiantuntijuus; Taloustaidot; Managerointitaidot; Koulutusta ja tietoa start-up yrityksille (3) Kauppakamareiden antamaa koulutusta; Yrittäjyyden juridiset perusteet (2) Oppiminen kokeneilta yrittäjiltä (3) Työharjoittelu, Yrityskäynnit, Omakohtaiset kokemukset yrittäjyydestä Finanssitaidot ESPANJA Tietoa liike-idean kehittämisen vaiheista Tietoa ohjelmista ja instansseista, jotka tukevat aloitteita yrittäjyyteen Tuntea opiskelijan kiinnostuksen kohteet liike-elämässä Kehittää henkilökohtaisia yrittäjyystaitoja Saada käytännön kokemusta yksityisestä sektorista kehittääkseen työharjoittelua Tuntea markkinat, markkinoiden tarpeet, näkyvyys jne. Tietoa uusien start-up yritysten menestyksestä ja tuloksista Hallinnointi ja managerointitaitoja Kontaktit Pystyä edistämään ja arvioimaan tavoite-keskeistä oppimista UNKARI Käytännön esimerkkejä yrittäjyyden ja markkinoinnin toteutuksesta Taloustietoa ja toimialakohtaista tietoa 9 of 12

10 Juridisten ja taloudellisten vaatimusten hahmottaminen hallintoon liittyvän tehtävän kautta Monimutkaisen tiedon yksinkertastaminen liittyen päätöksentekoa Käytännön kokemusta strategisesta suunnittelusta ja sen toimeenpanemisesta Saada apua verkostoitumistaitoihin toimiessa yritysten parissa Käytännön kokemusta suhteiden luomisesta liike-elämän tukiryhmiin Tietoa paikallisista linkeistä, rahoituksesta, juridisista esteistä, hallituksen aloitteista Käytännön kokemusta yrittäjyydestä Syventävää tietoa liike-elämästä, manageroinista ja taloudesta Ajanhallinnan ja henkilöjohtamisen taitoja (sekä itsensä että muiden johtamista) Tiimityön ja itsenäisen työskentelyn taitoja Tehokas suunnittelu-, koordinointi- ja organisointikyky Itsensä-motivointia ja itsekuria Kyky hoitaa monia asioita samanaikaisesti Kyky ottaa vastuuta ja tehdä päätöksiä Kyky työskennellä paineen alla 10 of 12

11 ESPANJA WP2 Needs Analysis Synthesis Report PK-yrittäjät näkivät, että opettajia tulisi kouluttaa seuraavissa asioissa voidakseen edesauttaa yrittäjyyttä: Nuorten itsensä-työlistämisen tiedostaminen uskottavana vaihtoehtona Yrityksen perustamiseen liittyvien vaatimusten tunnistaminen: kanavat, ulkoinen apu, suurimmat esteet ja vaikeudet Innovaatio Luovuus Motivaatio Managerointitaidot Kommunikaatio Yrityksen perustaminen ja kommunikaatio Käytännön kokemusta autenttisessa ympäristössä Koulutus seuraa markkinoiden uusimpia vaatimuksia Opiskelijoiden aloitteet ohjataan ja tarkennetaan alakohtaisesti Kokemus Juridiikan ja talouden yksinkertaista ja käytäntöön liittyvää peruskoulutusta BRITANNIA Omakohtainen kokemus (10) Yrittäjämaailmasta tulevan mentorin tarve Opettaja työskentelee yhteistyössä kokeneen yrittäjän kanssa Yrittäjyyteen liittyvien riskien tiedostaminen ja ymmärtäminen Ymmärtää uuden taidon oppimiseen liittyvät Ymmärtää, että onnistuminen liittyy panostuksen tasoon Määrätyn sektorin ajankohtainen tuntemus Ihmissuhdetaidot Asiantuntijuutta koskien rahoituksen saatavuutta Höydyllisiä ja ajankohtaisia kontakteja Tukipalveluiden saatavuus Uskottavuus Teoreettinen tuntemus liittyen parhaisiin käytäntöihin Tiedostaa vaikeuden soveltaa parhaita käytänteitä ulkomaailmassa Kommunikaation selkeys Blue sky ajattelu Positiivinen ajattelu Kyky jakaa kokemuksia Matemaattiset taidot Ajankohtaista juridista tietoa Liike-elämän tuntemus 11 of 12

12 UNKARI Taloudellinen päätöksenteko/laskenta Strategian kehittäminen Muutoksen hallinta Controllerina toimiminen yritysmaailman ulkopuolella Päätöksenteko Henkilökunnan tai tiimin kehittäminen Ongelmaratkaisutaidot Investointien arvostaminen 12 of 12

UUSI VIITEKEHYS TAIDE- JA KULTTUURITUOTTAJIEN PROFIILEILLE

UUSI VIITEKEHYS TAIDE- JA KULTTUURITUOTTAJIEN PROFIILEILLE UUSI VIITEKEHYS TAIDE- JA KULTTUURITUOTTAJIEN PROFIILEILLE Tämä tutkimus on rahoitettu Euroopan komission tuella osana CREA.M- hanketta 518533- LLP- 1-2011- 1- IT- LEONARDO- LM. Tästä julkaisusta vastaa

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille WP3.1 Raportti : Kyselytutkimus koulutuksen tarjoajille Maaraportti

Lisätiedot

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Eurooppalaiset sertifikaatit johtamisen kompetensseille ja asiantuntijakompetensseille

Eurooppalaiset sertifikaatit johtamisen kompetensseille ja asiantuntijakompetensseille Eurooppalaiset sertifikaatit johtamisen kompetensseille ja asiantuntijakompetensseille Voimme luoda ammatillisen identiteettisi kompetenssiesi avulla! CEMES-sertifikaatit johtamisen kompetensseille kehitettiin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Suvi Hämäläinen YRITTÄJYYSKASVATUS YHTEISTYÖVERKOSTOISSA 1. työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Timo Pihkala

Lisätiedot

Inklusiivisen arvioinnin toteutus

Inklusiivisen arvioinnin toteutus ARVIOINTI INKLUSIIVISISSA OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ FI Inklusiivisen arvioinnin toteutus Kehittämiskeskuksen Assessment in Inclusive Settings hankkeen (Arviointi inklusiivisissa oppimisympäristöissä) ensimmäisen

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

Young Business Academy (YBA) - koulutusten vaikuttavuusselvitys

Young Business Academy (YBA) - koulutusten vaikuttavuusselvitys Hannu Uotila Tomi Heimonen Young Business Academy (YBA) - koulutusten vaikuttavuusselvitys AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF ECONOMICS MIKKELI BUSINESS CAMPUS PUBLICATIONS N-91 AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Inklusiivisen arvioinnin toteutus

Inklusiivisen arvioinnin toteutus Inklusiivisen arvioinnin toteutus Kehittämiskeskuksen Assessment in Inclusive Settings hankkeen (Arviointi inklusiivisissa oppimisympäristöissä) ensimmäisen vaiheen päätteeksi käytiin keskustelua inklusiivisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/1/2003 KOM(2002) 27 Vihreä kirja Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN (Komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO I. Johdanto - Yrittäjyys on haaste Euroopalle...5 II. Yrittäjyyden

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

Kestävä maahanmuuttajayrittäjyys Lapissa

Kestävä maahanmuuttajayrittäjyys Lapissa Ark tisia kats auk sia 1/2014 Arktisen keskuksen tiedeviestinnän julkaisuja Kestävä maahanmuuttajayrittäjyys Lapissa Saara Koikkalainen & Nafisa Yeasmin 2014 Arktisia katsauksia 1/2014 Arktisen keskuksen

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUS SUOMALAISTEN OPETTAJANKOULUTTAJIEN OPETUKSESSA

YRITTÄJYYSKASVATUS SUOMALAISTEN OPETTAJANKOULUTTAJIEN OPETUKSESSA Timo Satuvuori 2012 YRITTÄJYYSKASVATUS SUOMALAISTEN OPETTAJANKOULUTTAJIEN OPETUKSESSA Opinnäytetyö Ammatillinen opettajankoulutus 2012 Timo Satuvuori OPINNÄYTETYÖ Työn nimi Yrittäjyyskasvatus suomalaisten

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Laadunvarmennus ekomatkailussa Eco-Destinet -hankkeen koulutusmateriaali kouluttajille

Laadunvarmennus ekomatkailussa Eco-Destinet -hankkeen koulutusmateriaali kouluttajille Laadunvarmennus ekomatkailussa Eco-Destinet -hankkeen koulutusmateriaali kouluttajille Seinäjoki toukokuu 2009 1 Sisältö 1.Johdanto... 3 1.1. Miksi tämä koulutusmateriaali?... 3 1.2. Miksi Eco-Destinet

Lisätiedot

Käsikirja SUPREME -mentorointiohjelma

Käsikirja SUPREME -mentorointiohjelma Käsikirja SUPREME -mentorointiohjelma Ainutlaatuinen mentorointimenetelmä, jonka tavoitteena on kehittää nuorten lahjakkuutta, tukea heitä heidän urallaan, opinnoissaan ja/tai yksityiselämässään sekä estää

Lisätiedot

JULKISTEN YRITYSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta 1.2 Selvityksen lähtökohtia

JULKISTEN YRITYSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta 1.2 Selvityksen lähtökohtia JULKISTEN YRITYSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta 1.2 Selvityksen lähtökohtia 2 SELVITYKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN 2.1 Selvityksen tavoitteet 2.2 Keskeiset

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 23 Laura Huttunen AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUKI YRITTÄJYYDELLE LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 23 Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Yrittäjyyskulttuurin edistäminen

Yrittäjyyskulttuurin edistäminen Yritystoimintajulkaisut Yrittäjyyskulttuurin edistäminen Opas hyvistä toimintatavoista yrittäjyyshengen ja -taitojen edistämiseksi koulutuksen avulla EUROOPAN KOMISSIO Yritystoiminnan pääosasto Yrittäjyyskulttuurin

Lisätiedot

VAATETUSALAN DESIGNYRITYSTEN VERKOSTOITUMINEN

VAATETUSALAN DESIGNYRITYSTEN VERKOSTOITUMINEN VAATETUSALAN DESIGNYRITYSTEN VERKOSTOITUMINEN Karoliina Lähteenmäki Roosa Saastamoinen Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Vaatetusalan koulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SAASTAMOINEN,

Lisätiedot

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille KE-78-09-735-FI-C Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille Euroopan unionin aloite Sisällysluettelo Pk-työnantajat ja moninaisuus 1 Mitä muut pk-työnantajat ajattelevat moninaisuudesta ja tekevät sen

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa

Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa SEFEN RAPORTTEJA 1/2014 Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa Onway Oy SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN 1 JOHDANTO... 5 2 OSAAMISEN JOHTAMINEN... 6 2.1 Osaamisen määrittely... 6

Lisätiedot

Ammattikorkeakouluopinnot tukena nuorten yrittäjyyteen

Ammattikorkeakouluopinnot tukena nuorten yrittäjyyteen Ammattikorkeakouluopinnot tukena nuorten yrittäjyyteen Ravald, Miia & Saari, Katri 2013 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Ammattikorkeakouluopinnot tukena nuorten yrittäjyyteen Ravald,

Lisätiedot

YHTEISJOHTAJUUS PERHEYRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN AIKANA

YHTEISJOHTAJUUS PERHEYRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN AIKANA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos Kauppakorkeakoulu YHTEISJOHTAJUUS PERHEYRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN AIKANA Yrityksen hallinto Lokakuu 2007 Ohjaaja: Marja Eriksson Tuomas Korhonen 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä

Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 368 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä Design-tutkimus opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien

Lisätiedot

Innovaatiot ja yrittäjyys osana yliopisto-opintoja Opiskelijakyselyn tulokset

Innovaatiot ja yrittäjyys osana yliopisto-opintoja Opiskelijakyselyn tulokset Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja No. 9/2014 Markus Hemminki, Päivi Kinnunen, Laura Mononen, Pekka Neittaanmäki Innovaatiot ja yrittäjyys osana yliopisto-opintoja Opiskelijakyselyn tulokset

Lisätiedot

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti Aalto PRO Seija Hämäläinen 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Kartoituksen kehys... 4 1.2. Toimitustyö asiantuntijuutena...

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma YRITTÄJYYSKASVATUS Tieto, innovatiivisuus, luovuus ja osaaminen ovat alkaneen vuosituhannen talouden ja koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet

Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet Henna Kokkonen Helen Reijonen Henna Kokkonen & Helen Reijonen Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet

Lisätiedot